Bruksanvisning Kjøle-frysekombinasjon. Liebherr Hausgeräte Marica EOOD* 4202 Radinovo* Bezirk Plovdiv* Bulgarien**

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "7081 929-01. Bruksanvisning Kjøle-frysekombinasjon. Liebherr Hausgeräte Marica EOOD* 4202 Radinovo* Bezirk Plovdiv* Bulgarien**www.liebherr."

Transkript

1 Bruksanvisning Kjøle-frysekombinasjon N Liebherr Hausgeräte Marica EOOD* 4202 Radinovo* Bezirk Plovdiv* Bulgarien** CT(esf)20/24/

2 1 Oversikt over skapet Kontrollelementer, fig. A1: 1 Av/på og temperaturregulator "1" = varm "7" = kald Anbefalt er en medium innstilling. 2 Cool-Plus-bryter*. Ved lav romtemperatur, under eller lik 18 C, slå på. Innvendig belysning Lyspæredata: Maks. 15 W, strømtype og spenningmå stemme overens med spesifikasjoner på typeskiltet, sokkel: E 14. Bytte lyspære, fig. A1a: Slå av skapet. W Trekk ut støpslet, evt. slå av sikring eller skru den ut. W Ved å justere flaske- og hermetikkhyllen kan du sikre flaskene mot å vippe når døren åpnes og lukkes. Ved rengjøring kan hyllen tas av: Ved utstyr - iht. fig. A2: Skyv opp den fremre kanten på hyllen og smett den ut. W Alle dørhyller kan tas ut for rengjøring, fig. A2: Skyv hyllen oppover og ta den ut framover. W Hyllene* kan justeres, avhengig av høyden på kjølevaren, fig. A3: - Løft av hyllen, trekk den framover og sving den bort. - Skyv alltid hyllene inn med anslagskanten bak og pekende oppover, da ellers matvarer kan fryse fast på bakveggen. W Fig. A4. Hvis du trenger plass til høye flasker og fat, skyver du rett og slett halve glassplaten 1 bakover. Ved rengjøring kan festedelene 2for de halve glassplatene tas av. Vær oppmerksom på at høyre og venstre festedel settes inn igjen på riktig side. Oversikt over skapet og utstyr Frysedel Hyllerist Smør- og ostehylle Justerbare dørhyller Justerbar flaske- og hermetikkhylle Justerbare hyller Av/på og temperaturregulator Innvendig belysning Kondensvannutløp Kaldeste sonen i kjølerommet, for ømfintlige og lettfordervelige matvarer Grønnsaksskåler Typeskilt A * avhengig av modell og utstyr Justerbare føtter

3 Vi gratulerer deg med ditt nye kjøl-/fryseskap. Med dette kjøpet har du bestemt deg for alle fordelene ved den mest moderne kjøleteknikken, som garanterer for høy kvalitet, lang levetid og høy funksjonssikkerhet. Utstyret på dette skapet gjør det mulig med mest mulig betjeningskomfort i hverdagen. Med dette skapet, produsert på miljøvennlig måte ved å bruke resirkulerbart materiale, bidrar du og vi felles aktivt til å bevare miljøet. For å bli kjent med alle fordelene med dette skapet, må du lese nøye gjennom all informasjonen i denne bruksanvisningen. Vi ønsker deg lykke til med det nye kjøl-/fryseskapet ditt. N Ta godt vare på bruksanvisningen, og overlever den eventuelt til nye eiere. Bruksanvisningen gjelder for flere modeller, avvik er derfor mulig. Innhold Side Bruksanvisning 1 Oversikt over skapet... 2 Innhold... 3 Bestemmelser Sikkerhets- og varselhenvisninger... 4 Deponering... 4 Oppstilling... 4 Tilkobling Kjøledel... 5 Slå på og av... 5 Stille inn temperaturen... 5 Cool-Plus-bryter... 5 Merknader om kjøling Frysedel... 5 Lage isterninger... 5 Merknader om innfrysing og oppbevaring Avriming, rengjøring... 6 Energisparing Feil - problemer... 7 Kundeservice og typeskilt Oppstillings-/ombyggingsanvisning Bytte dørhengsling... 7 Tilpasning til kjøkkeninnredningen... 7 Bestemmelser W Skapet er tenkt til nedkjøling, innfrysing og oppbevaring av matvarer, samt til laging av isbiter. Det er tiltenkt bruk i husholdningen. Ved annen bruk overtas intet ansvar for feilfri funksjon. W Skapet er, avhengig av klimaklassen, utformet for bruk i begrensede omgivelsestemperaturer. Disse må ikke under- eller overskrides! Den klimaklassen som gjelder for ditt skap, er angitt på typeskiltet. Det betyr: Klimaklasse utformet for omgivelsestemperaturer fra SN +10 C til +32 C N +16 C til +32 C ST +16 C til +38 C T +16 C til +43 C - Kjølemiddelkretsen er kontrollert for tetthet. - Skapet tilfredsstiller gjeldende sikkerhetsforskrifter, samt EU-forskriftene 2006/95/EG og 2004/108/EG.

4 2 Sikkerhets- og varselhenvisninger Deponering Emballasjen er produsert av resirkulerbart materiale. - Bølgepapp/papp - Formdeler av skummet polystyrol - Folier av polyetylen - Emballasjebånd av polypropylen W Emballasjemateriell er ikke leketøy for barn - kvelningsfare! W Lever inn emballasjen ved et offisielt innsamlingssted. Brukt apparat: Inneholder fremdeles verdifulle materialer, og må ikke kastes i det vanlige, usorterte husholdningsavfallet. W Gjøre brukte apparater ubrukelige. Trekk ut nettstøpslet, fjern tilkoblingskabelen og gjør låsen ubrukelig, slik at barn ikke kan låses inne. W Sørg for at det brukte skapet ikke skades i kjølemiddelkretsen under transport. W Informasjon om anvendt kjølemiddel finner du på typeskiltet. W Deponering av brukte skap må utføres på en fagmessig og korrekt måte, iht. lokale forskrifter og lover. Teknisk sikkerhet W For å unngå person- og materielle skader,må skapet kun transporteres innpakket, og monteres opp av to personer. W Kjølemidlet R 600a er miljøvennlig, men antennelig. W Rørledningene på kjølekretsen må ikke skades. Kjølemiddel som spruter ut, kan føre til skader på øynene, eller den kan antennes. W Hvis det lekker ut kjølemiddel, må åpen ild eller antenningskilder i nærheten av lekkasjen fjernes, nettstøpslet trekkes ut og rommet luftes godt. W Ved skader på skapet må leverandøren kontaktes umiddelbart - før tilkobling. W For å sikre sikker drift av skapet, må det kun monteres og kobles til iht. opplysningene i bruksanvisningen. W Ved funksjonsfeil må skapet kobles fra strømmen: Trekk ut støpslet (ikke trekk i kabelen), eller løsne eller skru ut sikringen. W Reparasjoner og inngrep på skapet må kun utføres av kundeservice, da det ellers kan oppstå farlige situasjoner for brukeren. Det samme gjelder ved bytte av nettkabel. Sikkerhet ved bruk W Ikke oppbevar eksplosive stoffer eller spraybokser med brennbar drivgass, som f.eks. butan, propan, pentan o.l. i skapet. Gasser som evt. lekker ut, kan antennes av elektriske komponenter. Slike spraybokser er merket med et flammesymbol, eller det er angitt i innholdsdeklarasjonen. W Alkohol med høyt prosentinnhold må kun oppbevares godt lukket og stående. W Ikke bruk åpen ild eller antenningskilder inne i skapet. W Ikke bruk elektriske apparater inne i skapet (f.eks. damprengjøringsapparater, varmeapparater, ismaskin osv.). W Sokkel, skyvehyller, dører osv. må ikke brukes som stigbrett eller som støtte. W Dette skapet må ikke betjenes av personer (også barn) med fysiske, sensoriske eller mentale begrensninger, eller av personer som ikke har tilstrekkelig erfaring og kunnskap, med mindre de læres opp i bruk av skapet, eller er under oppsyn av en person som har ansvar for sikkerhet. Barn må være under oppsyn, for å sikre at de ikke leker med skapet. W Unngå kontinuerlig hudkontakt med kalde overflater eller kjøle-/frysevare. Dette kan føre til smerter, nummenhet og forfrysninger. Ved lengre kontinuerlig hudkontakt må man ta forholdsregler, f.eks. bruke hansker. W Ikke bruk matvarer som er oppbevart forlenge, dette kan evt. føre til matforgiftning. Oppstilling W Ved oppstilling/innmontering må man sørge for at rørledningene på kjølekretsen ikke skades. W Skapet settes godt fast og i vater på de justerbare føttene med en fastnøkkel 10 og inn i nisjen. W Unngå plassering i områder med direkte sollys, ved siden av komfyr, varme og lignende, samt i områder med fuktighet og vannsprut. W Oppstillingsrommet til skapet må ha et volum på 1 m 3 per 8 g kjølemiddelmengde R 600a, iht. norm EN 378, slik at det ved en eventuell lekkasje i kjølemiddelkretsen ikke kan oppstå en antennelig gass-luft-blanding i skapets oppstillingsrom. Angivelse av kjølemiddelmengde finner du på typeskiltet inne i skapet. W Skapet må alltid plasseres direkte på veggen. W Luftespaltene må ikke forskyves. Sørg alltid for gode luftemuligheter! Vær oppmerksom på vedlegget i oppstillings- og ombyggingsanvisningen. W Ikke plasser varmeproduserende apparater, f.eks. mikrobølgeovn, toaster osv., på kjøle-/fryseskapet! W Pga. brannfaren må det ikke plasseres brennende stearinlys, lamper og andre gjenstander med åpen flamme på kjøle-/fryseskapet. W Brannfare pga. fuktighet! Hvis strømførende deler eller nettkabelen blir fuktige, kan det føre til kortslutning. - Skapet er utformet for bruk i lukkede rom. Ikke bruk skapet ute i det fri eller i områder med fuktighet eller vannsprut. W FORSIKTIG! Fare for personskader og materielle skader på grunn av feil transport! - Skapet må transporteres innpakket. - Skapet må transporteres stående. - Ikke transporter skapet alene. Tilkobling Strømtype (vekselstrøm) og spenning på oppstillingsstedet må stemme overens med opplysningene på typeskiltet. Typeskiltet befinner seg på venstre side innvendig, ved siden av grønnsaksskålene. W Skapet må kun kobles til et forskriftsmessig installert jordet stikkontakt. W Stikkontakten må være sikret med 10 A eller mer, ligge utenfor skapets bakside, og være lett tilgjengelig. W Skapet må ikke kobles sammen med andre apparater på en fordelerstikkontakt - fare for overoppheting. W Når nettkabelen fjernes fra baksiden av skapet, må kabelholderen fjernes - ellers vibrasjonsstøy! 4

5 3 Kjøledel Det lønner seg å rengjøre skapet før igangsetting, les mer i kapittel "Rengjøring". Slå på og av, Stille inn temperaturen W På: Drei temperaturregulator 1, fig. A1, ved å dreie den mot høyre fra posisjon "0" til posisjon "4". Innvendig belysning er tent, skapet er slått på. W Av: Posisjon "0" - innvendig belysning er slukket. W Temperaturinnstillingene betyr: "1" = varm, laveste kjøleeffekt "7" = kald, høyeste kjøleeffekt W Anbefalt verdi er en medium innstilling. W I posisjon ``7`` er det mulig å oppnå temperaturer under ``0`` i den kaldeste sonen i kjøledelen. W Dersom dypfryste varer oppbevares, og dersom laveste frysetemperatur skal sikres, anbefaler vi å stille inn temperaturen mellom "4" og "7". Cool-Plus-bryter* W Ved lav romtemperatur, under eller lik 18 C, må du slå på Cool-Plus-bryteren 2, fig. A1, på temperaturregulatorhuset Dermed sikres nødvendig lav temperatur i frysedelen. W Ved normal romtemperatur, høyere enn 18 C, er det ikke nødvendig å slå den på, CoolPlus-bryteren må også være slått av. Merk: Vær oppmerksom på at innvendig temperatur i skapet påvirkes av romtemperatur, oppstillingsrom, hvor ofte døren åpnes og hvor mye matvarer det er i skapet. Merknader om kjøling W Med luftsirkulasjonen oppstår det ulike temperaturområder, som er gunstige for oppbevaring! av ulike matvarer. - Det er kaldest like over grønnsaksskålene og på bakveggen - gunstig for f.eks. pølse- og kjøttvarer. - I det øvre, fremre området og i døren er det varmest - gunstig for f.eks. smør og smøreoster. W Oppbevar matvarer slik at luften kan sirkulere, altså ikke legg dem for tett, og ca. 2 cm. unna innvendig belysning. W Oppbevar alltid matvarer i lukkede beholdere eller tildekket; alkohol med høyt prosentinnhold må kun oppbevares godt lukket og stående. W Som emballeringsmateriale kan du bruke resirkulerbare plast-, metall-, aluminiums- og glassbeholdere og plastfolie. W Matvarer som avgir eller er ømfintlige overfor etylengass, som f.eks. fukt, grønnsaker og salat, må alltid separeres ut eller pakkes inn for ikke å redusere lengden på holdbarheten; f.eks. bør ikke tomater oppbevares sammen med kiwi eller kål. 4 Frysedel I frysedelen kan du lagre dypfryste matvarer og frysevarer i flere måneder, ved en oppbevaringstemperatur på -18 C og lavere (fra en medium temperaturinnstilling), du kan lage isterninger, og i tillegg fryse inn ferske matvarer. Merk: Lufttemperaturen i frysedelen, målt med termometer eller andre måleapparater, kan variere. Dette har likevel liten innvirkning på frysevarene når skuffen er full. Kjernetemperaturen på frysevaren har da middelverdien for disse svingningene. Lage isterninger W Isskål* Fylles 3/4 med vann og fryses inn. Isterningene løsnes ved å vri på skålen, eller ved å holde den under rennende vann en kort stund. Fryse inn ferske matvarer Ferske matvarer bør fryses inn helt til kjernen så fort som mulig. På denne måten beholdes næringsverdien, vitaminene, utseendet og smaken på matvarene best mulig. Gå fram som følger for å fryse inn større mengder: W Ca. 24 timer før innlegging av matvarer settes temperaturregulatoren på en middels til kald posisjon (ca. 6). - Slå på Cool-Plus 2. Allerede frosne matvarer får en kuldereserve. W Legg deretter inn de ferske matvarene. Du kan fryse inn maksimalt så mange kg ferske matvarer i løpet av 24 timer som det er angitt på typeskiltet under "Innfrysingskapasitet... kg/24t"*. Legg de ferske matvarene mest mulig ut over gulvet i skuffen, og uten at de kommer i kontakt med matvarer som allerede er dypfrosne. W Etter ytterligere 24 timer er de nye matvarene gjennomfrosne. - Sett temperaturregulatoren tilbake i vanlig posisjon. Slå av Cool-Plus 2 igjen. Normal kjøling stilles inn igjen. Innfrysingen er avsluttet. Merknader om innfrysing og oppbevaring W Dypfryste varer (allerede frosne) kan umiddelbart legges inn i den kalde frysedelen, og også opp til ca. 1 kg ferske matvarer daglig. W Hvis du ønsker å utnytte plassen maksimalt, kan du ta ut uttrekksskuffene og legge frysevaren direkte på kuldeplatene. W Matvarer som allerede er tint opp, må ikke fryses inn på nytt, men bearbeides videre til en ferdig matrett. W Veiledende verdier for oppbevaringsvarighet av ulike matvarer i frysedelen: Iskrem Pølse, skinke Brød, bakevarer Vilt, svin Fisk, fet Fisk, mager Ost Fjærkre, storfe Grønnsaker, frukt 6 til 10 måneder 6 til 12 måneder 6 til 12 måneder 6 til 12 måneder N * avhengig av modell og utstyr 5

6 5 Avriming, rengjøring, energisparing Avriming Kjøledel Tines av automatisk. Avtiningsvannet fordunster pga. kompressorvarmen - vanndråper på baksiden avhenger av funksjonen, og er helt normalt. W Kontroller jevnlig at avtiningsvannet kan flyte uhindret gjennom avløpsåpningen på baksiden (pil i fig. A). Frysedel På aluminiumsplatene og skuffefrontene dannes det etter lengre drift et rim- og islag, avhengig av hvor ofte døren åpnes og innlegging av "varme" matvarer. Dette er helt normalt. Et tykt islag øker likevel energiforbruket. Derfor bør skapet avrimes regelmessig: W Slå av skapet ved avriming: - Trekk i støpslet eller - vri temperaturregulatoren til posisjon "0". W Frysevarer legges i avispapir eller teppe, evt. i uttrekksskuffen, og oppbevares på et kjølig sted. W For å fremskynde avrimingen, kan du sette en kjele med varmt vann som ikke koker på en plate midt i skapet. Ikke bruk elektriske varme- eller damprengjøringsapparater, avrimingsspray, åpen flamme eller metallgjenstander for å fjerne is. Fare for personskader og materielle skader! W La skapdøren stå åpen under avrimingen. Avtiningsvannet samles opp med en svamp eller en klut. Rengjør deretter apparatet. Rengjøres W Ved rengjøring må skapet settes ut av drift. Trekk ut støpslet, eller løsne eller skru ut forkoblede sikringer. W Utvendige vegger, innvendig og utstyrsdeler vaskes for hånd med lunket vann og litt vaskemiddel. Ikke bruk damprengjøringsapparater - fare for personskader og materielle skader! W På skap av rustfritt stål brukes et vanlig rengjøringsmiddel for rustfritt stål. - For å få best mulig beskyttelse påføres et jevnt lag med pleiemiddel for rustfritt stål i slipretningen etter rengjøringen. Det er normalt at ståloverflaten får mørkere partier og en mer intensiv farge i begynnelsen. - Ikke bruk skurende/slipende svamper, konsentrerte rengjøringsmidler og overhodet ikke sand,- klor- eller syreholdige pussemidler eller kjemiske oppløsninger. Dette skader overflatene og kan føre til rustdannelse. - Vi anbefaler å bruke myke vaskefiller og et universalrengjøringsmiddel med nøytral ph-verdi. Inne i skapet må det kun brukes rengjøringsmidler og pleiemidler som ikke påvirker matvarene. - Pass på så det ikke kommer vann inn i luftespalter, elektriske komponenter eller avløpsrennen*. Tørk skapet tørt. - Typeskiltet inne i skapet må ikke ødelegges eller fjernes - dette er viktig for kundeservice. W Rengjør avløpsåpningen på baksiden over grønnsaksskålene oftere, fig. A, pil. Rengjør evt. med et tynt hjelpemiddel, f.eks. vattpinne eller lignende. W Kuldemaskin med varmeveksler - metallgitter på baksiden av skapet - bør rengjøres, støvtørkes én gang i året. Oppsamling av støv øker energiforbruket. W Sørg for at kabler eller andre komponenter rives av, knekkes eller blir ødelagt. W Koble deretter til og slå på skapet igjen. Hvis skapet skal tas ut av drift over lengre tid, må skapet tømmes, støpslet trekkes ut, rengjøres som beskrevet, og døren må stå åpen for å hindre luktdannelse. Tips om energisparing W Vær oppmerksom på at lufteåpningene må være frie. W Døren på skapet bør være kortest mulig åpen. W Sett inn matvarer sortert. Ikke overskrid angitt oppbevaringsdato. W Alle matvarer må oppbevares godt innpakket og tildekket, man unngår rimdannelse. W Varm mat må først avkjøles til romtemperatur før den legges inn i skapet. W La frosne matvarer tine i kjølerom. W Frysedelen må avrimes dersom rimlaget blir tykt. Dermed forbedres kuldeoverføringen, og energiforbruket forblir lavt. W Hold døren på skapet lukket ved feil. Dermed reduseres kuldetapet. Kvaliteten på frysevarene holder seg lenger. 6 * avhengig av modell og utstyr

7 6 Feil - problemer? Skapet er konstruert og produsert slik at det kan fungere feilfritt og ha lang levetid. Dersom det likevel oppstår funksjonsfeil under bruk, må du kontrollere om feilen evt. kan føres tilbake til en betjeningsfeil. I slike tilfeller må vi belaste deg for kostnadene, også i garantitiden. Følgende feil kan du utbedre selv ved å kontrollere mulige årsaker: Feil Mulig årsak og tiltak Skapet arbeider ikke: - Er skapet korrekt slått på? - Står støpslet korrekt i stikkontakten? - Er sikringen til stikkontakten i orden? Innvendig belysning lyser ikke: - Er skapet slått på? - Lyspæren er gått. Bytt lyspære iht. avsnittet "Innvendig belysning". Innvendig belysning lyser med tilkoblet CoolPlus: - Dette er nødvendig, avhengig av funksjonen, og helt i orden. For høy støy: - Står skapet på fast gulv, vibrerer møbler eller gjenstander i nærheten når kjøleaggregatet går? Flytt evt. skapet litt bort, rett opp de justerbare føttene, flytt flasker og beholdere litt fra hverandre. - Dette er normalt: Strømningsstøy (bobling eller skvulping). Oppstår fordi kjølemiddel flyter i kjølekretsen. Et kort klikk. Oppstår alltid når kjøleaggregatet (motoren) slås av eller på automatisk. Motoren brummer. Er kortvarig litt høyere når aggregatet slår seg på. Temperaturen er ikke kald nok: - Er temperaturregulatoren riktig innstilt? Still den evt. litt kaldere. - Separat innlagt termometer viser feil verdi. - Lukkes døren korrekt? - Er luftingen god nok? Frigjør evt. luftegitteret. - Er omgivelsestemperaturen for varm? (s. avsnittet "Bestemmelser") - Ble skapet åpnet for ofte eller for lenge? - Avvent om nødvendig temperatur stiller seg inn igjen av seg selv. Kundeservice og typeskilt Hvis ingen av årsakene over foreligger, og du ikke kan rette feilen selv, må du kontakte nærmeste kundeservice (oversikt vedlagt). Oppgi apparatebetegnelse 1, servicenr. 2 og serienr. 3 på typeskiltet. Dette muliggjør rask og målrettet service. Typeskiltet er plassert på venstre side inne i skapet. 7 Oppstillings-/ombyggingsanvisning Brett ut vedlegget bakerst med figurene før du leser bruksanvisningen. Skapet må ikke stilles opp helt inntil et annet kjøle- /fryseskap. Dette er viktig for å unngå kondensvann og følgeskadene. Utvendige mål på skapet finner du på den figuren som er på baksiden, S/S1. Modell Apparatmål (mm) Nominell bredde A C C` D E E` G H CT CT(esf) CT CT(esf) CT Bytte dørhengsling Fig. T/T1/T2: Ved behov kan du bytte hengsling. Gå da fram iht. fig. T eller T1/T2 i samme rekkefølge som angitte trinn. Tilpasning til kjøkkeninnredningen Fig. U: Skapet kan bygges om i forhold til kjøkkeninnredningen. For å tilpasse skapet til høyden på kjøkkeninnredningen, kan det monteres et passende påbyggingsskap 1 over skapet. Til lufting må det være en luftspalte på minst 50 mm på baksiden av påbyggingsskapet over hele bredden av påbyggingsskapet. Luftediameteren under taket i rommet bør være minst 300 cm 2. Prinsipielt gjelder: Jo større luftediameter jo mer energibesparende arbeider skapet. W Ved oppstilling av skapet ved siden av en vegg 4, er det nødvendig med en avstand på min. 30 mm mellom skapet og veggen på hengselsiden. W Hvis du fester skapet på tilstøtende kjøkkeninnredning, eller ønsker å montere et avstandsstykke mellom skapet og veggen, må du legge merke til følgende: - Kontroller at døren fungerer. - Ikke bor innenfor den grove flaten, fig.u; viktig da ellers innskummede komponenter skades! - Fest skapet med plateskruer på kjøkkeninnredningen. Innskruingsdybde maks. 10 mm! 1 Påbyggingsskap 2 Kjøle-/fryseskap 3 Møbelvegg 4 Vegg N Der Hersteller arbeitet ständig an der Weiterentwicklung aller Typen und Modelle. Bitte haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass wir uns Änderungen in Form, Ausstattung und Technik vorbehalten müssen. 7

8

9

Bruksanvisning for bordkjøleskap N

Bruksanvisning for bordkjøleskap N Bruksanvisning for bordkjøleskap N 7081 879-00 KTP/KTPes 17../15.. Liebherr Hausgeräte Marica EOOD* 4202 Radinovo* Bezirk Plovdiv* Bulgarien**www.liebherr.com 2508 Oversikt over skapet Betjenings- og kontrollelementer,

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

Bruksanvisning for innebyggede kjøleapparater

Bruksanvisning for innebyggede kjøleapparater Up Down On/Off SuperCool Up Down On/Off SuperCool Ventilation Bruksanvisning for innebyggede kjøleapparater N C C 7084 194-00 IKP/IK...6 1108 Oversikt over apparatet Betjenings- og kontrollelementer, fig.

Detaljer

3no33000.fm5 Page 77 Thursday, February 8, 2001 9:10 AM

3no33000.fm5 Page 77 Thursday, February 8, 2001 9:10 AM 3no33000.fm5 Page 77 Thursday, February 8, 2001 9:10 AM BRUKSANVISNING FØR FRYSEREN TAS I BRUK MILJØVENNLIG BRUK GENERELLE RÅD BRUK AV FRYSEREN AVRIMING OG RENGJØRING AV FRYSEREN RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Disse enhetene kan brukes av barn fra de er 8 år og personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med BioFresh-del, innbyggingsbar, hengslet dør

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med BioFresh-del, innbyggingsbar, hengslet dør Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med BioFresh-del, innbyggingsbar, hengslet dør 010410 7084282-03 ICB/ICBP/ICBN/SICBN... 6 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKSANVISNING KF 194 55-01

BRUKSANVISNING KF 194 55-01 BRUKSANVISNING N KF 194 55-01 1 N VIKTIGE OPPLYSNINGER Til lykke med ditt nye GRAM kombiskap Vi ønsker deg til lykke med det nye kombiskapet ditt. Under utviklingen av kombiskapet er det tatt mye hensyn

Detaljer

Bruksanvisning for innebyggede kjøleapparater

Bruksanvisning for innebyggede kjøleapparater Bruksanvisning for innebyggede kjøleapparater N 708 444-0 EK/IK/IKS../ 808 Oversikt over apparatet Betjenings- og kontrollelementer Fig. A På/av og temperaturregulator. punkt = varmt maks. = kaldt Anbefalt

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

Kjøkkenventilator 400

Kjøkkenventilator 400 Kjøkkenventilator 400 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 7 991.0292.725/122512/2014-05-05 (9036) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EU8296CA http://no.yourpdfguides.com/dref/3885435

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EU8296CA http://no.yourpdfguides.com/dref/3885435 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT1057FX http://no.yourpdfguides.com/dref/837302

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT1057FX http://no.yourpdfguides.com/dref/837302 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX SANTO3230-1KG http://no.yourpdfguides.com/dref/609851

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX SANTO3230-1KG http://no.yourpdfguides.com/dref/609851 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX SANTO3230-1KG. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold NO Innhold Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold BESKYTTE MILJØET: Emballasjen som brukes til dette apparatet,

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 Kjøkkenhette 620 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 991.0293.050/124592/2014-05-05 (9076) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap med BioFresh-del

Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap med BioFresh-del Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap med BioFresh-del 121011 7084666-00 KB/ KBesf... 3 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUK AV KJØLESEKSJONEN

BRUK AV KJØLESEKSJONEN BRUK AV KJØLESEKSJONEN Slå apparatet på 1. Sett støpslet i stikkontakten 2. Når apparatet kobles til strømmen, er temperaturen vanligvis fabrikkinnstilt på 5 C. Justere temperaturen Se produktbeskrivelsen

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Fryseskap. Vi setter stor pris på tilliten du har vist oss ved å kjøpe produktet vårt. Vi håper du får mye glede av kjøle-/fryseskapet.

Fryseskap. Vi setter stor pris på tilliten du har vist oss ved å kjøpe produktet vårt. Vi håper du får mye glede av kjøle-/fryseskapet. Fryseskap NO Vi setter stor pris på tilliten du har vist oss ved å kjøpe produktet vårt. Vi håper du får mye glede av kjøle-/fryseskapet. Apparatet er utelukkende beregnet for privat bruk. Fryseskapet

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605 NO Brukerhåndbok HP8605 a b c d e f g h i j 10 sec. Norsk 1 Gratulerer Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 N INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AV APPARATET Side 33 FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 NTTIGE RÅD Side 34 BRUK AV KJØLESKAPET Side 34 AVRIING - VEDLIKEHOLD Side 35 FEILFINNINGSLISTE Side 36 SERVIE Side

Detaljer

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare Meaco 38Lm Instruksjonsmanual Utgave for mai 2015 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. Tusen takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap med BioFresh-del 040614 7085320-01 KB/ KBesf... 3 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2

Detaljer

Sunwind Gylling as PB 64 1309 Rud

Sunwind Gylling as PB 64 1309 Rud Sunwind Gylling as PB 64 1309 Rud 12 Elektrisk Skjema 11 Bytting av LED lys Advarsel! Det er fare for elektrisk sjokk! Før du bytter lyspære, skru av vinkjøleren og dra ut stikkontakten. Løs skruer, og

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for bygg-inn kombiskap IKF 3300 IKF 3300

HÅNDBOK. Bruksanvisning for bygg-inn kombiskap IKF 3300 IKF 3300 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn kombiskap IKF 3300 IKF 3300 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha kombiskap. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene.

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

BRUKSANVISNING KF 304 06-02 N

BRUKSANVISNING KF 304 06-02 N BRUKSANVISNING N KF 304 06-02 N 1 N VIKTIGE OPPLYSNINGER Til lykke med ditt nye GRAM kombiskap Vi ønsker deg til lykke med det nye kombiskapet ditt. Under utviklingen av kombiskapet er det tatt mye hensyn

Detaljer

Bruksanvisning massasjestol

Bruksanvisning massasjestol Bruksanvisning massasjestol Takk for at du kjøpte denne massasjestolen! Les bruksanvisningen nøye før bruk, særlig delen med sikkerhetsanvisninger. På denne måten vil du bruke massasjestolen riktig, og

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QR206W http://no.yourpdfguides.com/dref/837005

Din bruksanvisning HUSQVARNA QR206W http://no.yourpdfguides.com/dref/837005 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Bruksanvisning Fryseskap

Bruksanvisning Fryseskap Bruksanvisning Fryseskap 210610 7084524-00 GN... 3 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2 Enhetens bruksområde... 2 1.3 Konformitet...

Detaljer

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING AV APPARATET

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING AV APPARATET FØRSTE GANGS BRUK Koble apparatet til strømnettet. På noen modeller kan det hende at et lydsignal aktiveres. Det betyr at temperaturalarmen har koblet seg inn: Trykk på knappen for utkobling av lydalarmer.

Detaljer

Norsk, 9 RT 19 AAI. Innhold. Installasjon, 1 Plassering og tilkobling. Beskrivelse av produktet, 2 Oversikt. Tilbehør, 3

Norsk, 9 RT 19 AAI. Innhold. Installasjon, 1 Plassering og tilkobling. Beskrivelse av produktet, 2 Oversikt. Tilbehør, 3 Innhold Norsk, 9 Installasjon, 1 Plassering og tilkobling Beskrivelse av produktet, 2 Oversikt Tilbehør, 3 Oppstart og bruk, 4 Slå på kombiskapet Kjølesystem Få mest mulig ut av kjøleskapet RT 19 AAI Vedlikehold

Detaljer

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater Side 1 av 7 EVB-S-214 Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater MOTTAKSKONTROLL Arkiv : instruks\mevb-s_ 214.doc Dato 20.01.2016 Ansvarlig :RJH Kontroller at produktet ikke

Detaljer

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Vi takker deg for kjøpet av Starlyf Cyclonic Vac. Les sikkerhetsreglene nøye før du bruker støvsugeren fordi de er utarbeidet for å hjelpe deg med å bruke Starlyf Cyclonic Vac på riktig

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING Apparat i overensstemmelse med direktivene: - 73/23 CEE -

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

NORSK Bruksanvisning Side 4

NORSK Bruksanvisning Side 4 Bruksanvisning NORSK Bruksanvisning Side 4 3 ADVARSEL: For å unngå farlige situasjoner forårsaket av ustabilitet må apparatet plasseres eller festes i henhold til produsentens instruksjoner. ADVARSEL:

Detaljer

cover_front.fm Page 1 Thursday, May 13, 2004 11:58 AM

cover_front.fm Page 1 Thursday, May 13, 2004 11:58 AM cover_front.fm Page 1 Thursday, May 13, 2004 11:58 AM Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Instrucciones para el uso Manual de utilização Istruzioni per l uso Οδηγίες

Detaljer

Les bruksanvisningen nøye for å få mest mulig nytte av det nye produktet ditt!

Les bruksanvisningen nøye for å få mest mulig nytte av det nye produktet ditt! Iskremmaskin Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye for å få mest mulig nytte av det nye produktet ditt! Advarsel! - Strøm kan føre til skader som følge av elektrisk støt. Vær alltid forsiktig med ledningen,

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER NO Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET (se figuren

Detaljer

PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING

PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk for sikre korrekt anvendelse, vedlikehold og installasjon. Ta vare på bruksanvisningen for senere

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Top Star. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Top Star. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Top Star www.popcornshop.no Gratulerer! Du har nå kjøpt en av våre største popcornmaskiner, Top Star. Dette er tilsvarende maskin som benyttes på sportsarenaer,

Detaljer

Bruksanvisning. Fryseskap GS8120 GS8160

Bruksanvisning. Fryseskap GS8120 GS8160 Bruksanvisning Fryseskap GS8120 GS8160 INNHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHETSHENVISNINGER OG ADVARSLER 3 OVERSIKT OVER APPARATET OG DETS UTSTYR 3 MONTERING 3 TILKOBLING 3 NIVÅ - BALANSERING 4 BETJENINGS- OG KONTROLLELEMENTER

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Bruksanvisning Kjøleskap med BioFresh, kan bygges inn

Bruksanvisning Kjøleskap med BioFresh, kan bygges inn Bruksanvisning Kjøleskap med BioFresh, kan bygges inn 140910 7082448-02 EKB/ (S)IKB... 6 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2 Enhetens

Detaljer

Bruksanvisning for gassovn

Bruksanvisning for gassovn Bruksanvisning for gassovn 430-043 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB Les bruksanvisningen nøye før bruk! SIKKERHETSANVISNINGER Les bruksanvisningen før du tar i bruk ovnen. Installer kun ovnen

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

BRUK AV KJØLESEKSJONEN

BRUK AV KJØLESEKSJONEN BRUK AV KJØLESEKSJONEN Slå apparatet på Igangsetting av apparatet Sett støpslet i stikkontakten. Lyset, som er plassert under betjeningspanelet eller inni apparatet (avhengig av modell), tennes når døren

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON ADVARSEL: For å unngå farlige situasjoner forårsaket av ustabilitet må fryseren plasseres eller festes i henhold til produsentens instruksjoner. ADVARSEL: Pass på at ikke ventilasjonsåpningene

Detaljer

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Oversikt over komponenter Se bilde side 2 i den originale bruksanvisningen for oversikt. A. Deksel for vannbeholder B. Vannbeholder C. Øvre beholder D. Knott E. Nedre

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZV230MR

Din bruksanvisning ZANUSSI ZV230MR Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZV230MR. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZV230MR i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ECS2070 http://no.yourpdfguides.com/dref/3900438

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ECS2070 http://no.yourpdfguides.com/dref/3900438 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX ECS2070. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX ECS2070 i bruksanvisningen

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK BRUKSANVISNING FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK GENERELLE RÅD INSTALLASJON BRUK AV APPARATET RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD FEILSØKINGSLISTE SERVICE 94 FØR DU BRUKER APPARATET Ditt nye produkt er et

Detaljer

PROFESSIONAL MULTI HAIR TRIMMER

PROFESSIONAL MULTI HAIR TRIMMER PROFESSIONAL MULTI HAIR TRIMMER MT 6742 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU 8 9 7 1 2 3 4 5 6 2 A B B C D E F 3 DANSK 5-15 SUOMI 16-26 NORSK 27-37 SVENSKA 38-48 ITALIANO 49-59 PORTUGUÊS 60-70 NEDERLANDS

Detaljer

ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side

ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side 20 3 VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON ADVARSEL: For å unngå

Detaljer

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Monteringsinstruksjoner

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Monteringsinstruksjoner KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Monteringsinstruksjoner Før kjøleskapet installeres 4 Vanntilkobling 4 Elektrisk tilkobling 5 Plassering og nivellering av kjøleskapet 6 Installasjonsmål

Detaljer

Produktinformasjon for Autoline sandstrøere. Autoline gratulerer dere med valget av «verdens beste» sandstrøer!

Produktinformasjon for Autoline sandstrøere. Autoline gratulerer dere med valget av «verdens beste» sandstrøer! Side 1 av 5 BRUKERVEILEDNING AUTOLINE SANDSTRØER MODELLENE: T40 - C50 - Y60 - V70 - S90. Autoline gratulerer dere med valget av «verdens beste» sandstrøer! For å oppnå den beste og mest effektive bruk

Detaljer

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO BE14 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual

Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual Vennligst les denne manualen nøye før du bruker denne luftrenseren. Behold manualen i tilfelle du får bruk for den senere. Takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

Generelle sikkerhetshensyn Norsk

Generelle sikkerhetshensyn Norsk Generelle sikkerhetshensyn Generelle sikkerhetshensyn Norsk 1 Generelle sikkerhetshensyn 1 Generelle sikkerhetshensyn Enheter er merket med følgende symbol: 1.1 Om dokumentasjonen Originaldokumentasjonen

Detaljer

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ Tekniske informasjoner N Blandemaskin MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ Opptatt effekt 1500 W 1500 W 1200 W 1200 W Tomgangsturtall: 1. trinn

Detaljer

RoomMaid RM 250 RM 500 RM 1000 RM 3000 BRUKSANVISNING. [Velg dato]

RoomMaid RM 250 RM 500 RM 1000 RM 3000 BRUKSANVISNING. [Velg dato] RoomMaid RM 250 RM 500 RM 1000 RM 3000 BRUKSANVISNING [Velg dato] RoomMaid RM 250/500/1000 - Ozongenerator Brukermanual Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om bruk, montasje og sikkerhet

Detaljer

GLX150 varmelistsystem

GLX150 varmelistsystem GLX150 varmelistsystem Modell: GLX150 11,2cm høyde 2,2cm tykkelse Type: Lukket støvforbrenningsfri Watt: 150/m Volt: 230 AC Kapslingsgrad: IP21 Norm: IEC 60335-2-30 Patentnr: 302592 Sikkerhet Varmelistsystemet

Detaljer

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 VED FØRSTE GANGS BRUK Koble apparatet til strømnettet. I modeller med elektronikk kan

Detaljer

Bruksanvisning. Vinkjøleskap

Bruksanvisning. Vinkjøleskap Bruksanvisning Vinkjøleskap Gratulerer med valget av et Gorenje-produkt. Vi håper at du vil få glede av det i mange år fremover. Denne innretning er ment eksklusivt for oppbevaring av vin. Vinkjøleskapet

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro.

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. 1. Innledning 2. Sikkerhetsinstruksjoner 3. Komponenter

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU F E G D B C A 3 DANSK 05-07 SUOMI 08-10 NORSK 11-13 SVENSKA 14-16 ITALIANO 17-19 PORTUGUÊS 20-22 NEDERLANDS 23-25 MAGYAR 26-28 ČESKY

Detaljer