SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: F47 &85 Arkivsaksnr.: 13/208

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: F47 &85 Arkivsaksnr.: 13/208"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: F47 &85 Arkivsaksnr.: 13/208 UTVIDELSE AV INTERKOMMUNAL BARNEVERNSTJENESTE I MIDT-BUSKERUD 2013 Rådmannens forslag til vedtak: Hovedutvalget slutter seg til konklusjonen i denne saksutredningen. Sigdal kommune går med i det interkommunale barnevernssamarbeidet i Midt-Buskerud. Hovedutvalget ber rådmannen å ferdigforhandle avtalen etter de hovedlinjer som er presentert i denne saken. Hovedutvalget oppfordrer videre formannskapet og kommunestyret i Sigdal om å fatte følgende vedtak på bakgrunn av herværende saksutredning og en sluttført avtaletekst: Sigdal kommunes barnevernstjeneste innlemmes i den interkommunale barnevernstjenesten i Midt-Buskerud. Rådmennene iverksetter en virksomhetsoverdragelse og etablerer et vertskommunesamarbeid som beskrevet i saken og i tråd med fremforhandlet avtale. Ved likelydende vedtak i de tre deltakerkommunene iverksettes arbeidet etter gjeldende lover og avtaleverk for ansatte, med tanke på oppstart av en sammenslått tjeneste så snart som praktisk mulig, og senest innen Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Arbeidsgruppens rapport (utsendt tidligere) Dagens avtale i eksisterende tjenestesamarbeid mellom Modum og Krødsherad (punkt 7.1 i vedlagte rapport)(utsendt tidligere) Notat til rådmannen fra medarbeidere ved barnevernstjenesten Sigdal, samt kommentarer fra rådmann. (utsendt tidligere) (Sammendrag av rapport er sendt til alle aktuelle samarbeidsparter i Sigdal kommune, skoler, barnehager, helsestasjon, psykiatri og NAV for mulighet til å gi uttalelse. Eventuelt innkommne uttalelser fremlegges i møtet og følger saken videre) (utsendt tidligere) Uttalelse fra oppvekstetaten i Sigdal i forhold til Interkommunal barnevernstjeneste Avtale om interkommunalt samarbeid mellom Krødsherad kommune, Sigdal kommune og Modum kommune

2 Saksutredning Konklusjon Det er i denne saksutredningen drøftet fordeler og ulemper ved å slå sammen barnevernstjenesten i større enheter og inngå i interkommunale tjenestesamarbeid. Dette som grunnlag for en nærmere vurdering av hvorvidt Sigdal kommune skal søke å gå med i dagens samarbeid som foreligger mellom Modum og Krødsherad. Barnevernsarbeidet har over flere år vært i sterk utvikling, og med et kontinuerlig fokus fra statlige myndigheter. Det stilles stadig strengere krav til virksomheten, i utøvelse av selve faget, men også til rutiner, prosedyrer, regelverk og dokumentasjon. Det er krav til det rent barnevernsfaglige, men det er også strenge krav til internkontroll, ivaretakelse av de ansatte selvsagt, samt økende krav til gjennomføring av merkantile oppgaver på en stadig større økonomisk portefølje. Eksisterende barnevernstjeneste og administrasjonen i Modum og Krødsherad vurderer det som positivt at Sigdal går med i et samarbeid i «Midt-Buskerud Barnevernstjeneste». Tjenesten vil totalt få 14,7 årsverk, inkludert de ekstratildelinger som så langt er gjort fra fylkesmann. Barnevernet i Sigdal vil kunne innlemmes innenfor kapasitet i eksisterende administrasjon og ledelse i dagens interkommunale samarbeid. Det er ikke lagt opp til overtallighet og reduksjoner fra Sigdal sin side ved innlemming av tjenesten. Det innebærer at dagens lederfunksjon i Sigdal, anslagsvis 0,3 årsverk, «frigjøres» og vil inngå som en styrkning av den totale kapasiteten i regionens barnevernstjeneste. Dagens øvrige, faste, administrative kostnader øker i svært begrenset grad. Slik sett får man i samarbeidet «en deltaker til» å dele disse utgiftene med. Totalt sett vil barnevernstjenesten i Midt-Buskerud utgjøre en solid virksomhet med 14,7 årsverk og et budsjett i størrelsesorden 28 millioner kroner. Dette gir gode forutsetninger for kontinuitet, rekruttering og økt robusthet ved midlertidige fravær i permisjoner, ferier og ved sykdom. Det er også en styrke i organisatorisk utvikling, i samvirke med andre kommunale og regionale tjenester, og i møte med statlige instanser. I Buskerud Kommunerevisjon sin gjennomgang av Sigdal kommunes totale virksomhet, såkalt «Overordnet analyse» høsten 2012, kom barnevernstjenesten i Sigdal ut som det området med klart størst risiko. Risiko her utledet etter en rekke parameter knytte til sannsynlighet for at uønsket hendelse inntreffer, og alvorlighet i konsekvensene av en slik hendelse. Konsekvenser vurdert ut i fra brukeres hensyn, og i fra kommunens ståsted hva angår økonomi, omdømme osv. På bakgrunn av funn i overordnet analyse bestilte kommunestyret, overfor kontrollutvalget, en forvaltningsrevisjon av barnevernstjenesten. Denne er imidlertid utsatt i påvente av en avklaring på herværende sak. Barnevernstjenesten omsetter flere millioner kroner knyttet til tiltaksportefølje, kjøp av rådgivende tjenester, barnevernsfaglig, psykologi, juridisk rådgivning, og all annen drift. Ingen annen virksomhet i kommunens portefølje stiller tilnærmet så ofte til vurdering i møte med regional stat (Fylkesmannen) og rettsvesenet. Det er på det rene at det er svært krevende å møte alle disse kravene i en liten enhet med to til tre ansatte. Statlige myndigheter har da også understreket at en slik nedre grense bør ligge på fem medarbeidere, minimum. I en totalvurdering av forholdene rundt den eksisterende tjenesten i Sigdal, en evaluering av dagens samarbeid mellom Modum og Krødsherad, klare statlige føringer og de generelle utfordringene man

3 til en hver tid står i med sårbarhet for sykefravær, permisjoner rekrutteringsutfordringer osv, så er det rådmannen i Sigdal sin klare anbefaling å søke å gå med i Midt-Buskerud Barnevernstjeneste. Bakgrunn Samarbeid om felles barneverntjenesten i kommunene Sigdal, Modum og Krødsherad kom på dagsorden i Bakgrunnen for et ønske om å samarbeide var blant annet utfordringer i form av å rekruttere og beholde kvalifisert personale, samt tanken om at faglige utfordringer bedre lar seg løse i et større fagmiljø. Felles barneverntjenesten for Modum og Krødsherad trådte i kraft som forsøksordning. Forsøksordningen varte frem til og ble i august 2008 etablert som fast ordning med interkommunal barneverntjeneste. Sigdal valgte en løsning med mulighet for faglige møteplasser med erfaringsutveksling og veiledning. Modum og Krødsherad valgte felles barneverntjenesten i vertskommunesamarbeid med hovedkontor i Modum og avdelingskontor i Krødsherad. Det er felles barnevernleder for kontorene og leder har delegert myndighet til å fatte vedtak i henhold til barnevernloven. Det er inngått samarbeidsavtale om drift av interkommunal barneverntjenesten. Samarbeidet er bygget på prinsippet om vertskommunemodell i henhold til kommunelovens 28. Sigdal kommune behandlet i forbindelse med budsjett 2012 og langtidsplan for perioden 2012 til 2015 spørsmålet om organisering av barnevernstjenesten. Det ble i kommunestyret fattet vedtak om å gjennomføre en utredning og fremme sak på mulighet for Sigdal kommune til å gå med i det samarbeidet som eksisterer mellom Modum og Krødsherad kommuner. Hovedutvalg for Helse og Sosial, og kommunestyret har siden fulgt opp med vedtak som understreker betydningen av å få dette til behandling. Arbeidet ble startet medio 2012, men søknad om permisjon fra barnevernsleder i Sigdal, sykefravær ved kontoret og ekstra arbeidsbelastning knyttet til tilsyn med virksomheten høsten 2012 gjorde det vanskelig å sluttføre utredningen i 2012, slik opprinnelig plan la opp til. I arbeidet med å besvare dette oppdraget er det nedsatt en arbeidsgruppe som har arbeidet seg igjennom en lang rekke spørsmål og problemstillinger av praktisk og faglig karakter og som munner ut i vedlagte rapport «Interkommunal barnevernstjeneste, Modum, Krødsherad og Sigdal». Virksomhetsbeskrivelsene som fremgår av rapporten er søkt kvalitetssikret i flere runder, gjennom arbeidsmøter og korrespondanse og utsjekk mellom arbeidsgruppens medlemmer, styringsgruppe og rådmannskollegiet underveis. Det har vært tett dialog med de ansatte underveis, og det har blitt innhentet erfaringer i fra relaterte aktører til dagens samarbeid. Det er også oppfordret til å gi høringsuttalelser fra relaterte tjenester i Sigdal kommune som har ønsket å uttale seg i sakens anledning. Arbeidsgruppens organisering, og gjennomføringen av arbeidet, er nærmere beskrevet i punkt og punkt Uttalelser og synspunkter til arbeidet, og synspunkter på interkommunalt barnevernssamarbeid, ligger i kap 7, «Vedlegg». Vurdering Sigdal kommune behandlet spørsmålet om interkommunalt barnevern i august 2004, sak 04/875. Interkommunalt samarbeid ble da avslått i tråd med rådmannens innstilling. Hovedargumenter hentet fra konklusjonen i den aktuelle saksutredningen gikk på følgende (Sitat).

4 Avtaleforslaget som er utarbeidet er uklart på noen områder, spesielt gjelder dette punktet om bemanning. Det er ikke skissert en organisasjon og hvordan det felles barnevernet skal fungere i det daglige. Vi vet derfor ikke hvor ofte filialkontorene skal være bemannet og hvem som skal bemanne disse. Vi vet ikke om man har tenkt å organisere fordeling av saker, og om det blir faste medarbeider som skal dekke Sigdal kommune. Det er sannsynlig at en slik samorganisering vil føre til et dyrere barnevern for Sigdal kommune, hvor mye dyrere er det ikke mulig å si noe sikkert om, da det ikke er skissert en organisasjon og at det ikke er satt opp et forslag til driftsbudsjett for organisasjonen. Rent faglig vil organisasjonen ha større kompetanse innad, men det er ikke sikkert at dette vil føre til et bedre faglig tilbud til brukerne. Det kan bli mindre fleksibilitet og mulighet til å skreddersy opplegget rundt den enkelte. Det vil kunne bli mindre fleksibilitet i samarbeidet med våre lokale samarbeidspartnere og man vil derved kunne tape en del kunnskap om den enkelte bruker og forholdene rundt denne. Organisering og praktisk tilrettelegging av tjenestene ved en eventuell sammenslåing Rådmannen velger kort å kommentere disse konklusjonene fra «forrige runde», før denne saksutredningen noe nærmere går inn på generelle fordeler og ulemper ved interkommunal barnevernstjeneste, og Sigdals eventuelle deltakelse i slikt samarbeid. Det vises til rapporten Kapittel 5, «Fremtidig organisering og drift av tjenestene» for nærmere beskrivelser av tjenester slik denne vil organiseres og driftes i et eventuelt fremtidig bilde. Det går klart frem hvordan man ser for seg arbeidet organisert i en teamstruktur, hvor man deler virksomheten inn i undersøkelser og i tiltaksarbeid. Sigdal kommune overfører sine to faste 100% stillinger til felles barnevernstjeneste, i tillegg til stillingen bevilget fra fylkesmannen med ekstra midler tilført våren 2011, i sum tre stillinger. Avdelingskontoret vil bli betjent etter samme modell som i Krødsherad, med en fast medarbeider i denne rollen, og «back up» av en fast «medarbeider nr II». Avdelingskontoret i Krødsherad er betjent en dag i uken. Avdelingskontoret i Sigdal er forutsatt å betjenes to dager i uken. Kapittel 5 punkt «Lokal tilstedeværelse» og «Tverrfaglig samarbeid» beskriver nærmere hvordan tjenesten forutsettes å virke i lokalsamfunnet og i det tverrfaglige samarbeidet med øvrige tjenester og instanser i kommunen. Dagens samarbeid har arbeidet mye med disse spørsmålene. Arbeidsmetoden er utviklet over tid, og det har nå funnet en form som Krødsherad kommune også uttrykker klar tilfredshet med. Når det gjelder kostnader, og en etterprøvning av vurderingen i 2004, så er dette nærmere diskutert i kapittel 4 «Økonomi i dagens tjenester» og i kap 5.3. «Økonomi i en sammenslått tjeneste». Kostnadsutviklingen har de senere årene vært langt kraftigere i Sigdal, enn i den interkommunale tjenesten mellom Modum og Krødsherad. Sigdal kommune avsetter i sine budsjetter om lag det samme pr innbygger til barnevern som de andre kommunene, mer enn Modum og litt mindre enn Krødsherad (se pkt 4.2.1). Merforbruk ut over rammen har, i prosent, vært vesentlig høyere i Sigdal i 2011 og 2012, enn i hhv Modum og Krødsherad. Ser man på KOSTRA-tall har Sigdal kommune vesentlig høyere administrative kostnader (funksjon 244) pr bruker i tjenesten, og det samme gjelder totale kostnader (funksjon 244, 251 og 252) pr barn i tjenesten. Dette stiller betraktningen i 2004 i etterpåklokskapens lys. I dag er det snarere grunn til å spørre seg hvilke effekt og effektiviseringsgevinster Sigdal bør kunne forvente hvis man innretter praksis noe mer i tråd med Modum og Krødsherads måte å drive tjenestene på.

5 Innsparing er ikke noe hovedfokus i vurderingen om å slå sammen tjenestene. Det handler om å redusere sårbarhet og risiko med utgangspunkt i de ansatte, brukere og kommunen som ansvarlig arbeidsgiver og tjenesteyter. I lys av økonomiske vurderinger er det imidlertid et viktig spørsmål om det kan være rom for effektivisering og innsparing på deler av tjenestene i Sigdal, ved å komme med i en større og mer robust organisering av barnevernstjenesten. Dette er drøftet nærmere i punkt i rapporten. Det synes åpenbart at potensialet for mulige innsparinger, klart bør overgår de forventede merkostnadene som oppstår når man går med i en interkommunal tjeneste. Det vil imidlertid alltid være både fordeler og ulemper knytte til en så sammensatt og komplisert beslutning som her trekkes opp. I det følgende er slike fordeler og ulemper forsøkt presentert kortfattet og greit, med en nærmere diskusjon av de ulike sidene i dette. Fordeler og ulemper knyttet til interkommunalt barnevernsamarbeid Det vises til rapporten, kapittel 2, «Hvorfor interkommunalt barnevernssamarbeid» for en nærmere redegjørelse av det forskningsarbeidet som har vært gjort på dette området. Mer en 52 prosent av alle landets kommuner under 5000 innbyggere er nå del av interkommunale samarbeid på barnevernstjenester. Dette er statlig «villet politikk», og det er en lang rekke forhold som taler for at akkurat denne tjenesten ikke bør drives i små, sårbare enheter. Oppsummert kan det pekes på følgende forhold som taler for interkommunalt samarbeid og større regionale barnevernskontor: Redusert sårbarhet/mer robust organisasjon Høyere faglig kvalitet Høyere kompetansenivå Større mulighet for spesialisering Økt mulighet for å arbeide forebyggende og inn i den enkelte familie Styrking av administrative oppgaver og økonomistyring Redusert turnover og bedre rekrutteringsmuligheter Styrking av samarbeidet med Barne- Ungdoms- og Familieetaten (Bufetat), Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) og Familievernet Mer effektiv drift gjennom team-struktur og større erfaring i sjeldne oppgaver Redusere behovet for å gå inn i oppgaver/saker som har linjer og koblinger til familie, venner og naboer Det er på det rene, igjennom det utredningsarbeidet som har funnet sted, at hovedvekten av de ansatte i dagens barnevernstjeneste i Sigdal er kritiske til å inngå i et interkommunalt samarbeid. Det er klart uttrykt at man mener det mest optimale er å opprettholde en egen barnevernstjeneste i kommunen. I hovedsak dreier innvendingene seg om bekymring for at den totale arbeidsbelastningen i en regional barnevernstjeneste (ressurser vs behov) gjør at man ikke er i stand til å hente ut de positive elementene som ligger i et slikt samarbeid, faktorer som er nevnt i punkten over. For øvrig kan de mer generelle ulempene og negative sidene ved en større, regional tjeneste oppsummeres i følgende punkter. Større avstand fra oppdragsgiver (kommunen) til barnevernstjenesten Fare for redusert styring

6 Økt transportbehov for så vel ansatte som brukere Interne og administrative prosesser kan fungere dårlig utenfor vertskommunen. Vertskommunen blir for sterk Barnevernet for lite synlig i kommunene Fare for mer tidsbruk på interne prosesser og møter (opptatt av sitt indre liv) Diskusjon og vurdering av fordeler og ulemper ved større regional tjeneste Den optimale løsningen finnes knapt, det er fordeler og ulemper i alle modeller, og det viktige blir hvilke hovedhensyn som legges til grunn for å vurdere hva som er best egnet organisering. Det har ved gjentatte anledninger vist seg krevende å rekruttere medarbeidere til barnevernstjenesten i Sigdal. Like fullt har barnevernet i Sigdal gjennom de siste 5 til 6 årene hatt stabilt, god kompetanse i kontoret med en fast ansatt barnevernsleder og en fast ansatt barnevernspedagog. Til tross for dette, og til tross for at Fylkesmannen våren 2011 gav ekstra tildeling av en hel stilling til kontoret, så har man opplevd utfordringer i tjenesten, særlig innenfor arbeidsbelastningen de ansatte gir uttrykk for, administrativ drift og økonomistyring, samt i sårbarhet og utfordringer ved sykefravær, ferieavvikling og permisjoner. Dette er utfordringer hvor en større regional tjeneste åpenbart har sine klare fordeler. På samme måte har den sammenslåtte tjenesten i Modum og Krødsherad, fra starten av samarbeidet og fremover, opplevd de fleste av utfordringene og ulempene som listes over, knyttet til en sammenslått tjeneste. I starten av samarbeidet hadde man utfordringer med ledelse, turn-over og tilhørende utfordringer også knytte til samarbeid og utadrettet tjeneste både i Modum og Krødsherad. Det er rådmannen i Sigdal sin klare oppfatning at man har løst mange av disse utfordringene siste 3 4 årene. Medarbeidere i dagens tjeneste i Sigdal peker på sin kjennskap til, og oppfatning av arbeidsbelastning (behov vs ressurser) i det eksisterende samarbeidet i Modum og Krødsherad. De frykter at man ved å gå med i samarbeidet får mindre tid til å ta seg av sakene i Sigdal. Det er et faktum at Fylkesmannen i sin oppsummering av «Resultatet av kommunens rapportering om barnevernet i 2012» påpeker følgende; «de barne barnevernstjenestene som har flere fristoversittelser enn fylkesgjennomsnittet for siste halvår, er de interkommunale barnevernstjenestene i Hallingdal (48%), Numedal (20,7%) og Modum og Krødsherad (13%). Det har i etterkant av denne rapporteringen kommet frem betraktninger om at de interkommunale barnevernstjenestene har opplevd økt pågang etter at man gikk sammen om tjenestene, at det slik sett er akkumulert en saksportefølje, som man må arbeide seg igjennom før situasjonen kan normaliseres. På den annen side påpeker Fylkesmannen utfordringene man har i Sigdal knyttet til ivaretakelse av internkontrollsystem og med det settes fokus på noe av det administrative arbeidet som må ivaretas, og som man har utfordringer med i de mindre tjenestene. Buskerud kommunerevisjon har gjennomført en «Overordnet analyse» av kommunens virksomhet, presentert for kontrollutvalget og for kommunestyret, høsten I denne vurderes hele spekteret av kommunens tjenester, 20 forskjellige tjenesteområder, samt organisasjonsperspektivet i kommunen virksomhet. Primært er det søkt å avdekke hvilke områder som kommunen må fokusere på for å redusere risiko for uheldige

7 hendelser. Uheldige hendelser med tanke på alvorlighet i konsekvens for bruker som mottar tjenesten, men også uheldige hendelser knyttet til konsekvenser for kommunen med tanke på omdømmetap, økonomisk tap og uønskede endringer i eksterne rammebetingelser. For Sigdal kommune skiller Barnevern seg markant ut som område hvor man løper størst risiko. Risiko som uttrykk av sannsynlighet for at noe uønsket inntreffer (den er relativt sett høy) og tilhørende alvorlighet i konsekvens for bruker og for kommunen (tilsvarende høy). Rådmannen i Sigdal mener å ha oppfattet klare signaler fra politisk ledelse, gjennom hovedutvalg for Helse og sosial, samt formannskap og kommunestyre, når det gjelder noen hovedhensyn å vektlegge i sin vurdering av fordeler og ulemper. Barnevernstjenesten må oppfylle krav til faglig forsvarlighet og faglig utøvelse av tjenesten, herunder samarbeidet med de relaterte tjenestene. Man må ivareta brukere og ansatte slik gjeldende lover og regler foreskriver. Sentrale krav til systemer, internkontroll og rutiner ligger til grunn som et premiss, og man må drifte tjenestene med en større grad av forutsigbarhet og kontroll hva angår ressursbruk og økonomiske rammer. Dette er faktorene Rådmannen i Sigdal først og fremst legger til grunn i arbeidet med å vurdere fordeler og ulemper i interkommunal løsning. Viktigste forutsetning for å kunne gjøre en slik vurdering er arbeidet i prosjektgruppen med fremlagte rapport, samt et tett og godt samarbeid med dagens barnevernstjeneste i Sigdal, helt siden høsten Uttalelser og diskusjoner i møte med ledere for relaterte tjenester og samarbeidspartnere i Sigdal, samt klare signaler fra administrasjon og politisk ledelse i hhv Modum og Krødsherad er tillagt stor vekt. Oppsummering Motstandere av interkommunalt samarbeid i de utredningene som er gjort erkjenner mange av de fordelene som ligger i et interkommunalt samarbeid. Innvendingen går i hovedsak på hvilke forutsetninger kjent modell har for å oppfylle dette. Dette mener rådmannen i Sigdal at er en kontinuerlig utfordring som man hele tiden må jobbe med å oppnå. Det går ganske klart frem av både Modums og Krødsherads vurdering av det eksisterende samarbeidet, og den utviklingen som har vært de siste tre, fire årene, at man har kommet et god stykke på veg i arbeid med faktorer som: Redusert sårbarhet og reduserte utfordringer knyttet til rekruttering, permisjoner og uventet fravær. Faglig utvikling og samarbeid med øvrige tjenester Økt satsning på forebygging bla gjennom opprettelse av familieterapeutstilling Realisert organisering i teamstruktur, med fokus på faglig kvalitet og spesialisering Styrket administrativ drift, organisering, økonomistyring og internkontroll I sum er dette faktorer som står godt til det rådmannen mener er politikeres forventninger til tjenesten også i Sigdal. Ved å inngå i tjenesten med stilling så styrkes bare forutsetningen for å jobbe videre med slike positive effekter i fremtiden, til beste for hele Midt-Buskerud. I de diskusjoner som har vært på ledernivå i Sigdal kommune går det frem at man først og fremst fokuserer på at et godt og tett samarbeid må opprettholdes, og at man har god oppfølinging fra barnevernet sin side når det er behov. Budsjettkontroll og forutsigbarhet er også kritisk for øvrige sektorer, da usikkerhet knyttet til fordeling av den total økonomi er ugunstig både innenfor og

8 utenfor barnevernstjenestens planområde. Spørsmålet om organisering og plassering av selve tjenesten er underordnet, gitt at kvaliteten på disse faktorene opprettholdes. Dette inntrykket fra respektive ledergrupper søkes nå underbygget med mulighet for uttalelser fra aktuelle virksomheter og under-avdelinger. Slike uttalelser vil fremlegges sammen med denne saken i Hovedutvalgets behandling, og følge saken videre. De negative sidene ved interkommunalt samarbeid er forsøkt motvirket, både etter påtrykk og utvikling med erfaringer i eksisterende samarbeid og internt i Krødsherad og Modum. Videre avdekket Fylkesmannen tidligere avvik på dette feltet i Modum kommune, på samme måte som i Sigdal høsten Tiltak for å lukke disse avvikene er gjennomført, og også innført i Krødsherad for å ivareta det tverrfaglige samarbeidet også der. Transportbehov og avstander øker uomtvistelig når tjenester slås sammen og skal betjene samme geografiske område. Dette motvirkes, i det minste for brukeres vedkommende, og for samarbeidspartnere i deltakerkommunen, ved at man har en fast og god struktur for bemanning av avdelingskontoret og deltagelse på faste samarbeidsmøter. Det vises til uttalelser fra leder for oppvekst, helsesøster samt helse og sosialsjef og rådmann i Krødsherad i denne sammenheng (rapporten kap 7 pkt 7.2) Et annet forhold som også må vurderes for politiske beslutningstakere i Sigdal er behovet for endringer og omrokkeringer av kontorlokaler ved å opprettholde dagens modell. En sterk slitasjefaktor på dagens medarbeidere siste to til tre år har vært fysiske lokaler. Det vises til rapportens kap 3.2 og behovet for å gjøre noe med lokaler hvis man ikke går inn i et interkommualt samarbeid. Totalt sett vil barnevernstjenesten i Midt-Buskerud utgjøre en solid virksomhet med 14,7 årsverk og et budsjett i størrelsesorden 28 millioner kroner. Dette gir gode forutsetninger for kontinuitet, rekruttering og økt robusthet ved midlertidige fravær i permisjoner, ferier og ved sykdom. Det er også en styrke i organisatorisk utvikling, i samvirke med andre kommunale og regionale tjenester, og i møte med statlige instanser. De påviste merkostnadene ved å inngå i dagens samarbeid er begrensede. Det er rimelig å forvente at innsparinger på administrative kostnader, samt kvalitetssikring av tiltakskostnader over tid, vil oppveie merkostnadene med klar margin. Anbefaling I en totalvurdering av forholdene rundt den eksisterende tjenesten i Sigdal, en evaluering av dagens samarbeid mellom Modum og Krødsherad, klare statlige føringer og de generelle utfordringene man til en hver tid står i med sårbarhet for sykefravær, permisjoner rekrutteringsutfordringer osv, så er det rådmannen i Sigdal sin klare anbefaling å søke å gå med i Midt-Buskerud Barnevernstjeneste. Anbefalingen er at Sigdal kommunes barnevernstjeneste innlemmes i vertskommunesamarbeidet, med tilhørende krav til samarbeidsavtale og styringsgruppe, jfr kommunelovens 28. Den praktiske gjennomføringen av dette vil følge av gjeldende lover og retningslinjer for virksomhetsoverdragelse. Arbeidsmiljøloven 16 regulerer dette. Innholdet i 16 sikrer beskyttelse av arbeidstakere ved overføring av hele eller deler av virksomheten til ny arbeidsgiver. Formålet med reglene er å sikre at endringer i partsforholdet på arbeidsgiversiden ikke medfører dårligere rettigheter enn det som allerede følger av ansettelsesforholdet med den opprinnelige arbeidsgiver. Ved overføring av Sigdals barnevernstjeneste til Midt-Buskerud vil man ikke komme i en problemstilling med overtallighet. De faste ansatte i tjenesten i Sigdal eier stillingene, og vil opprettholde rettigheter og plikter i tråd med lovverket. Man kan reservere seg mot å overføres, og vil på den måten kunne oppnå fortrinnsrett til ny ansettelse hos eksisterende arbeidsgiver.

9 Tillitsvalgtes medvirkning vil ivaretas etter gjeldende lover, med varsling og medvirkning knyttet til forhandling om løsninger i overgangen. Dette kan gjelde arbeidssted/oppmøtested, reisevei og arbeidstid, lønns- og andre arbeidsvilkår.

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Kommunehuset Møtedato: 05.03.2013 Tid: 16.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Kommunestyret Møtested: Herredshuset Møtedato: 11.04.2013 Tid: 19.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 13/12 13/208 SAKSPROTOKOLL: UTVIDELSE AV

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/117 230 F40 Siv Rørvik

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/117 230 F40 Siv Rørvik SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/117 230 F40 Siv Rørvik SØKNAD OM STATLIGE ØREMERKEDE MIDLER TIL BARNEVERNTJENESTEN I MODUM OG KRØDSHERAD RÅDMANNENS FORSLAG: Modum kommune,

Detaljer

Evaluering av interkommunale barneverntjenester i Sør-Trøndelag

Evaluering av interkommunale barneverntjenester i Sør-Trøndelag Evaluering av interkommunale barneverntjenester i Sør-Trøndelag Presentasjon på Vårkonferansen 2016, 19. mai. 2016 Bent Aslak Brandtzæg 1 Om utviklingen av interkommunale barnevern Stor økning pga. stadig

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015 058//15 Kommunestyret 09.09.2015

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015 058//15 Kommunestyret 09.09.2015 Hattfjelldal kommune Regionalt barnevernsamarbeid Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FA-F40 13/321 15/5780 Anne-M. Simonsen 05.08.2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015 058/15 Kommunestyret 09.09.2015 055/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015 058/15 Kommunestyret 09.09.2015 055/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FA-F40 13/321 15/5780 Anne-Margrethe Simonsen 05.08.2015 Regionalt barnevernsamarbeid Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Asbjørnhus Arkiv: F47 Arkivsaksnr.: 14/4557 FORSLAG TIL TILTAK I MODUM KOMMUNE OG MIDT-BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Asbjørnhus Arkiv: F47 Arkivsaksnr.: 14/4557 FORSLAG TIL TILTAK I MODUM KOMMUNE OG MIDT-BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Asbjørnhus Arkiv: F47 Arkivsaksnr.: 14/4557 FORSLAG TIL TILTAK I MODUM KOMMUNE OG MIDT-BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering. Saksopplysninger:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 12/238

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 12/238 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 12/238 FORVALTNINGSRAPPORT - LOV OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER TILTAK FOR Å FORBEDRE RUTINENE VED OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Rådmannens forslag

Detaljer

SEKTORDEL SOSIAL OG BARNEVERN

SEKTORDEL SOSIAL OG BARNEVERN SOSIAL OG BARNEVERN 1. ORGANISERING/OPPGAVER kommune Sosial- og barneverntjenesten og Vedtekter, samarbeidsavtale, styringsgruppe Åpen 3 dager i uken Avdelingskontor kommune Sosial- og barnevernleder og

Detaljer

Saksframlegg. Grunnlagsdokumenter: - HOL sak 42/2012. Interkommunalt barnevernsamarbeid - Utredning fra arbeidsgruppen av

Saksframlegg. Grunnlagsdokumenter: - HOL sak 42/2012. Interkommunalt barnevernsamarbeid - Utredning fra arbeidsgruppen av Saksframlegg Arkivsak: 12/1461-3 Sakstittel: INTERKOMMUNALT BARNEVERNSAMARBEID K-kode: 026 F47 &10 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Kommunestyret Rådmannens tilråding til vedtak:

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Ingrid Olsen Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 16/52-1 Sammenslåing av Bergen og Nordhordland tingretter og Eiker, Modum og Sigdal og Kongsberg tingretter

Detaljer

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger over 15 år i perioden 2016-2019

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger over 15 år i perioden 2016-2019 Arkiv: F30 Arkivsaksnr: 2016/1030-2 Saksbehandler: Eli Trøan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd Formannskapet Kommunestyret Bosetting av enslige mindreårige flyktninger

Detaljer

PROSJEKT "NORDLAND REVISJON" - HØRINGSUTTALELSE FRA VEFSN KOMMUNE. Vefsn kommune gir sin tilslutning til videre utredning av Nordland Revisjon.

PROSJEKT NORDLAND REVISJON - HØRINGSUTTALELSE FRA VEFSN KOMMUNE. Vefsn kommune gir sin tilslutning til videre utredning av Nordland Revisjon. VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Stein Langmo Tlf: 75 10 11 60 Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/1986-2 PROSJEKT "NORDLAND REVISJON" - HØRINGSUTTALELSE FRA VEFSN KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: Vefsn kommune

Detaljer

AVTALE MIDT- BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE

AVTALE MIDT- BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE AVTALE OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID MELLOM KRØDSHERAD KOMMUNE, SIGDAL KOMMUNE OG MODUM KOMMUNE MIDT- BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE Allmenne bestemmelser Parter Partene i denne avtalen er: Modum kommune, heretter

Detaljer

FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG.

FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG. FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG. Bakgrunn: Gjennom det interkommunale samarbeidet som er oppretta

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: Tid: Kl

RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: Tid: Kl RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 20.09.2012 Tid: Kl. 09.00 Tilleggssaksliste: Saksnr. Tittel 102/12 ORGANISERINGEN AV BARNEVERNET RENDALEN,

Detaljer

SAK: SAMARBEID MED SIIS - SAMAORDNA INNKJØP I SALTEN

SAK: SAMARBEID MED SIIS - SAMAORDNA INNKJØP I SALTEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Inga Marie Lund Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter

Detaljer

Kommunereform, utredningens fase 1. status i arbeidet

Kommunereform, utredningens fase 1. status i arbeidet Kommunereform, utredningens fase 1 Orientering om status i arbeidet 26/2-15 Opplegg for kvelden 18.00 Presentasjon av oppdrag, funn og status i arbeidet (v Rådmann Dag W. Eriksen) 18.45 Dette er vi opptatt

Detaljer

Kartlegging av tjenesteområder i Hemnes kommune - fase 1

Kartlegging av tjenesteområder i Hemnes kommune - fase 1 TJENESTEOMRÅDE: Enhet skole Tjenesteyter Spørsmålene besvares av leder for hvert tjenesteområde og ledergruppa sammenstiller materialet i et notat ref. de 10 kriteriene i vedlegg 1. Hva er utfordringene

Detaljer

5 Utredninger. 5.1 Framtidsbildet.

5 Utredninger. 5.1 Framtidsbildet. 5 Utredninger Det vesentlige av utredningsarbeidet vil bli gjort av arbeidsgrupper bemannet med representanter fra de to kommunene. Verktøyet NY KOMMUNE, som er utarbeidet av KMD vil bli benyttet. Gjennom

Detaljer

RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED NEDBEMANNING, OMORGANISERING OG OPPSIGELSE

RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED NEDBEMANNING, OMORGANISERING OG OPPSIGELSE RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED NEDBEMANNING, OMORGANISERING OG OPPSIGELSE TINGVOLL KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.2014 1 Retningslinjer skal bygge på gjeldende lov og avtaleverk.

Detaljer

VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR DRIFT AV KRISESENTERET.

VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR DRIFT AV KRISESENTERET. Arkivsaksnr.: 11/268-2 Arkivnr.: 026 H43 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR DRIFT AV KRISESENTERET. Hjemmel: Kommuneloven Lov om kommunale

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 15/443

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 15/443 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 15/443 ORGANISASJONSSTRUKTUR Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Ny administrativ organisering

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer

Dato: 03.03.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: Hilde Graff (avd.dir. barn og unge) /Hilde Marie Myrvold (barnevernsjef) 323.0

Dato: 03.03.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: Hilde Graff (avd.dir. barn og unge) /Hilde Marie Myrvold (barnevernsjef) 323.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 03.03.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2014/164 Hilde Graff (avd.dir. barn og unge) /Hilde Marie Myrvold (barnevernsjef) 323.0 Saksgang Utvalg Møtedato Bydelsutvalget

Detaljer

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret 24.02.2016. Kommunereformen - forhandlinger om sammenslåing Storfjord- og Balsfjord kommune

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret 24.02.2016. Kommunereformen - forhandlinger om sammenslåing Storfjord- og Balsfjord kommune Balsfjord kommune Vår saksbehandler Einar Nøstvik Guleng, tlf 77722033 Saksframlegg Dato 08.02.2016 Referanse 2014/657 - Arkivkode: 002 Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret 24.02.2016

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SAMHANDLING Møtested: Karlsrud Møtedato: 04.06.2013 Tid: 18:30 SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SAMHANDLING Møtested: Karlsrud Møtedato: 04.06.2013 Tid: 18:30 SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SAMHANDLING Møtested: Karlsrud Møtedato: 04.06.2013 Tid: 18:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806000 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Samarbeidsavtale Værnesregionen Barneverntjeneste

Samarbeidsavtale Værnesregionen Barneverntjeneste Samarbeidsavtale Værnesregionen Barneverntjeneste Frosta Meråker Selbu Stjørdal Tydal Justert avtale pr. 01.05.10 (Frosta kommune inntatt som partner) Behandlet i AU 17.03.10 Behandlet i RR 22.03.10 Vedtatt

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Værnesregionen Innkjøp. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Værnesregionen Innkjøp. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 601 Arkivsaksnr: 2010/4211-3 Saksbehandler: Kari Linseth Øfsti Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Værnesregionen Innkjøp Rådmannens forslag til

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Holmbakken Arkiv: X40 &13 Arkivsaksnr.: 13/2641-2 Dato: * HØRING - RAPPORT OM "AVHØR AV SÆRLIG SÅRBARE PERONER I STRAFFESAKER"

Saksbehandler: Kristine Holmbakken Arkiv: X40 &13 Arkivsaksnr.: 13/2641-2 Dato: * HØRING - RAPPORT OM AVHØR AV SÆRLIG SÅRBARE PERONER I STRAFFESAKER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Holmbakken Arkiv: X40 &13 Arkivsaksnr.: 13/2641-2 Dato: * HØRING - RAPPORT OM "AVHØR AV SÆRLIG SÅRBARE PERONER I STRAFFESAKER" â INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÈ OPPVEKST

Detaljer

BARNEVERN - RAPPORTERING TIL FYLKESMANNEN ANDRE HALVÅR

BARNEVERN - RAPPORTERING TIL FYLKESMANNEN ANDRE HALVÅR Saksframlegg Arkivsak: 10/1900-7 Sakstittel: BARNEVERN - RAPPORTERING TIL FYLKESMANNEN ANDRE HALVÅR 2011 K-kode: F47 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Rådmannens tilråding til

Detaljer

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER.

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Torgeir Sæter Arkivsaknr.:

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/503-1 Ark.: Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 Saksbehandler: Bente Rudrud, kommunalsjef STATUS NYTT HELSE OG OMSORGSSENTER: VURDERING OM MANDATET

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/242

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/242 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/242 MOBBEPROBLEMATIKK Rådmannens forslag til vedtak: Skolene i Sigdal fortsetter arbeidet for målsettingen om at alle elever

Detaljer

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende.

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende. VEILEDER FOR HÅNDTERING AV PERSONALSAKER 1. Innledning God ledelse, en sunn og åpen organisasjonskultur basert på en ryddig organisering og fornuftig fordeling av arbeidsoppgaver, vil normalt kunne forebygge

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalget. Revidering av kommunens permisjonsreglement

Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalget. Revidering av kommunens permisjonsreglement Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2010/2212-25 Saksbehandler: Robert Bjørk, Leder Ansvarlig leder: Robert Bjørk, Personalleder Godkjent av: Jacob Br. Almlid, Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Private barnehager - behandling av søknader om endret kommunalt tilskudd

Private barnehager - behandling av søknader om endret kommunalt tilskudd Trysil kommune Saksframlegg Dato: 29.04.2015 Referanse: 10138/2015 Arkiv: A10 Vår saksbehandler: Berit Helen Fossheim Private barnehager - behandling av søknader om endret kommunalt tilskudd Saksnr Utvalg

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS)

SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) Arkivsaksnr.: 10/2138-3 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Rådgiver Pleie,omsorg og helse, Tove Smeby Vassjø SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN 2011 - SØKNAD OM STILLINGER

SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN 2011 - SØKNAD OM STILLINGER VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: John-Arvid Heggen Tlf: 75 10 10 28 Arkiv: F40 Arkivsaksnr.: 10/3042-1 SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN 2011 - SØKNAD OM STILLINGER Rådmannens forslag til vedtak: Vefsn kommune

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 08/446

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 08/446 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 08/446 OPPRETTELSE AV INTERKOMMUNAL BARNEVERNTJENESTE. Rådmannens innstilling: 1. Dønna kommune vedtar å delta i interkommunal barneverntjeneste

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 12.10.2011 kl. 08.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Hver barnehage må ha en styrer

Hver barnehage må ha en styrer Hver barnehage må ha en styrer Alle barnehager trenger en styrer som er til stede, og følger opp det pedagogiske arbeidet, foreldrekontakten, personalansvaret og det administrative. Styreren er helt sentral

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Rørvik Arkivsaksnr.: 14/452 SØKNAD OM STATLIGE ØREMERKEDE MIDLER TIL MIDT-BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Rørvik Arkivsaksnr.: 14/452 SØKNAD OM STATLIGE ØREMERKEDE MIDLER TIL MIDT-BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv Rørvik Arkivsaksnr.: 14/452 Arkiv: F40 SØKNAD OM STATLIGE ØREMERKEDE MIDLER TIL MIDT-BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE Rådmannens innstilling: Midt-Buskerud barneverntjenesten

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyrets møte 17.11.2014, sak 68/14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel:

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 11/135-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN Hjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner og stiller seg bak søknad sendt av

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.02.2015 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

FORSTUDIE: FELLES BARNEVERN I SØNDRE OG NORDRE LAND KOMMUNER 3. I HVILKEN GRAD FORVENTES EN FELLES BARNEVERNSTJENESTE Å GI

FORSTUDIE: FELLES BARNEVERN I SØNDRE OG NORDRE LAND KOMMUNER 3. I HVILKEN GRAD FORVENTES EN FELLES BARNEVERNSTJENESTE Å GI FORSTUDIE: FELLES BARNEVERN I SØNDRE OG NORDRE LAND KOMMUNER MÅL FOR FORSTUDIEN: Gjøre nødvendige avklaringer slik at kommunene kan ta stilling til om de ønsker å gå videre i prosessen med forprosjekt/hovedprosjekt

Detaljer

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget Møteinnkalling Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 435, Midtre Gauldal rådhus Dato: 10.11.2014 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter

Detaljer

Kommunestruktur. Lokal prosessplan for kommunereformsamarbeidet Verran kommune 2015/16

Kommunestruktur. Lokal prosessplan for kommunereformsamarbeidet Verran kommune 2015/16 Lokal prosessplan for kommunereformsamarbeidet Verran kommune 2015/16 Bakgrunn Et flertall på Stortinget sluttet seg 18. juni 2014 til Regjeringens forslag om gjennomføring av en kommunereform i perioden

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 124/15 12/971 VEDTEKTSENDRING - YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 124/15 12/971 VEDTEKTSENDRING - YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 27.10.2015 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: F47 Arkivsaksnr: 2012/499-1 Saksbehandler: Kari Lindseth Øfsti Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret Revidert avtale for interkommunalt

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

Medarbeidersamtaler i Meldal kommune

Medarbeidersamtaler i Meldal kommune Medarbeidersamtaler i Meldal kommune Veiledning Revidert 14.01.2015 arkivsaksnr: 03/01159 Anr 400 side 2 av 6 Innholdsfortegnelse Hva er en medarbeidersamtale, og hvorfor avholder vi den?... 3 Grunnlaget

Detaljer

Grong kommune SAKSFRAMLEGG. Grong formannskap Grong kommunestyre KOMMUNEREFORMEN - STATUS OG VIDERE ARBEID

Grong kommune SAKSFRAMLEGG. Grong formannskap Grong kommunestyre KOMMUNEREFORMEN - STATUS OG VIDERE ARBEID Grong kommune Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/3252-7 Saksbehandler: Tore Kirkedam/Svein Helland Dato: 02.11.2015 Utvalg SAKSFRAMLEGG Møtedato Grong formannskap Grong kommunestyre Vedlagte dokumenter: 1. Brev

Detaljer

BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER

BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER Sakspapirer Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 14.10.2010 Tilleggssaksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 96/10 10/1511 BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER Ordfører og rådmannssekretariatet,

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gerd-Solveig Bastesen Arkiv: A24 Arkivsaksnr.: 11/1068

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gerd-Solveig Bastesen Arkiv: A24 Arkivsaksnr.: 11/1068 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gerd-Solveig Bastesen Arkiv: A24 Arkivsaksnr.: 11/1068 EVALUERING AV PP-TJENESTEN FOR YTRE HELGELAND - NY SAMARBEIDSAVTALE. Rådmannens innstilling: Dønna kommunestyre vedtar

Detaljer

Trysil kommune. Oversiktsdokument om folkehelsen Trysil kommune. Saksframlegg

Trysil kommune. Oversiktsdokument om folkehelsen Trysil kommune. Saksframlegg Trysil kommune Saksframlegg Dato: 17.01.2016 Referanse: 1157/2016 Arkiv: F03 Vår saksbehandler: Trygve Øverby Oversiktsdokument om folkehelsen Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato 16/7 Formannskapet 02.02.2016

Detaljer

Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: F29 Arkivsaksnr.: 16/767

Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: F29 Arkivsaksnr.: 16/767 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: F29 Arkivsaksnr.: 16/767 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 08.03.2016 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.03.2016 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

Sluttrapport Framtidig politisk styringsstruktur

Sluttrapport Framtidig politisk styringsstruktur Sluttrapport Framtidig politisk styringsstruktur i Værnesregionen Innholdsfortegnelse Prosessen om framtidig politisk styringsstruktur Modellene som er vurdert Valgt modell Framtidig organisering med politisk

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/843

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/843 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/843 NY ORGANISERING AV REVISJON - RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPEN NORDLAND REVISJON Rådmannens innstilling: Herøy kommune

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/1123

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/1123 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/1123 FORMANNSKAPETS FORHANDLINGSUTVALG Rådmannens forslag til vedtak: Saken legges frem uten forslag til vedtak. Saken avgjøres av:

Detaljer

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com) Prosjekt: Omstilling av Alta kommune for å få til den gode kommune med en bærekraftig økonomisk utvikling Bakgrunn: 1. Kommunestyrets vedtak i forbindelse med behandling av budsjett 2010, hvor det ble

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: 026 B20 Arkivsaksnr.: 12/592-2 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: 026 B20 Arkivsaksnr.: 12/592-2 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: 026 B20 Arkivsaksnr.: 12/592-2 Klageadgang: Nei OMORGANISERING AV PP-TJENESTEN - OVERGANG TIL VERTSKOMMUNEMODELL Rådmannens innstilling:

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: B20 Arkivsaksnr.: 11/573

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: B20 Arkivsaksnr.: 11/573 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: B20 Arkivsaksnr.: 11/573 EVALUERING AV PP-TJENESTEN FOR YTRE HELGELAND NY SAMARBEIDSAVTALE Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar

Detaljer

EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING I LUNNER KOMMUNE

EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING I LUNNER KOMMUNE EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING I LUNNER KOMMUNE Arkiv 13/1634-9 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Oppdrag... 2 1.2 Mandat... 2 1.3 Politisk behandling og framdrift... 2 1.4 Arbeidsform... 3 1.5 Disposisjon...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rådmann Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/744-12 TJENESTESAMARBEID I ORKDALSREGIONEN 2011 - FORPROSJEKTGRUPPE SKATT

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rådmann Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/744-12 TJENESTESAMARBEID I ORKDALSREGIONEN 2011 - FORPROSJEKTGRUPPE SKATT SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rådmann Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/744-12 TJENESTESAMARBEID I ORKDALSREGIONEN 2011 - FORPROSJEKTGRUPPE SKATT Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: Delprosjektrapport

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Resultater fra overordnet analyse: Utviklingstrekk og identifisering av risikofaktorer... 4

1 Innledning... 2. 2 Resultater fra overordnet analyse: Utviklingstrekk og identifisering av risikofaktorer... 4 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2015 - FROSTA KOMMUNE - 2012 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 1.2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kirsten Toft Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kirsten Toft Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kirsten Toft Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR 2016

HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR 2016 HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR 2016 St.meld. nr 19, Folkehelsemeldingen, påpeker at folkehelsearbeid både handler om å fremme livskvalitet og trivsel gjennom deltakelse i sosialt fellesskap som gir

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Steinar Strøm Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 09/855 GNR 136 BNR 5 REGULERINGSPLAN FOR SØLAND-LANGSETERMARK KLAGE PÅ VEDTAK

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Steinar Strøm Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 09/855 GNR 136 BNR 5 REGULERINGSPLAN FOR SØLAND-LANGSETERMARK KLAGE PÅ VEDTAK SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Strøm Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 09/855 GNR 136 BNR 5 REGULERINGSPLAN FOR SØLAND-LANGSETERMARK KLAGE PÅ VEDTAK Rådmannens forslag til vedtak: Sigdal kommune viser til

Detaljer

Saksbehandler: Torill Skage Sørli Saksnr.: 15/02491-2

Saksbehandler: Torill Skage Sørli Saksnr.: 15/02491-2 Ås kommune Høring - "Et NAV med muligheter" Saksbehandler: Torill Skage Sørli Saksnr.: 15/02491-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Kommunestyret Rådmannens innstilling: Ås

Detaljer

: 200803073 : E: 464 : Liv Wenche H. Hetland RETNINGSLINJER FOR BINDINGSTID GRUNNET ØKONOMISK STØTTE TIL ETTER- OG VIDEREUTDANNING

: 200803073 : E: 464 : Liv Wenche H. Hetland RETNINGSLINJER FOR BINDINGSTID GRUNNET ØKONOMISK STØTTE TIL ETTER- OG VIDEREUTDANNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200803073 : E: 464 : Liv Wenche H. Hetland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. ADMINISTRASJONSUTVALGET 03.06.08 13/08 RETNINGSLINJER FOR

Detaljer

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Meldal kommune Arbeidsgiverpolitikk 2016-2019 Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Vedtatt i kommunestyret 17.03.2016 - sak 015/16 Om arbeidsgiverpolitikken En del av plansystemet Meldal kommunes

Detaljer

Saksbehandler: Karianne L. Husemoen Arkiv: Arkivsaksnr.: 03/08170-001 Dato: 17/12-03

Saksbehandler: Karianne L. Husemoen Arkiv: Arkivsaksnr.: 03/08170-001 Dato: 17/12-03 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Karianne L. Husemoen Arkiv: Arkivsaksnr.: 03/08170-001 Dato: 17/12-03 FELLES LØNN- OG REGNSKAPSFUNKSJON FOR KOMMUNENE ASKER, BÆRUM OG DRAMMEN INNSTILLING TIL: ADMINISTRASJONSUTVALGET

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 16.11.2009 Tid: 17:30 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE INTERKOMMUNALT SAMARBEID MELLOM ENGERDAL KOMMUNE OG TRYSIL KOMMUNE VERTSKOMMUNESAMARBEID OM KOMMUNAL AKUTT DØGNENHET (KAD)

SAMARBEIDSAVTALE INTERKOMMUNALT SAMARBEID MELLOM ENGERDAL KOMMUNE OG TRYSIL KOMMUNE VERTSKOMMUNESAMARBEID OM KOMMUNAL AKUTT DØGNENHET (KAD) .. SAMARBEIDSAVTALE INTERKOMMUNALT SAMARBEID MELLOM ENGERDAL KOMMUNE OG TRYSIL KOMMUNE VERTSKOMMUNESAMARBEID OM KOMMUNAL AKUTT DØGNENHET (KAD) Vertskommunesamarbeidet ble vedtatt av: Trysil kommune i KS

Detaljer

Østre Agder Verktøykasse

Østre Agder Verktøykasse Østre Agder Verktøykasse Sentrale mål og føringer Stortinget har sluttet seg til følgende overordnede mål for reformen som vil være førende for kommunens arbeid: Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne

Detaljer

Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume ETABLERERVEILEDNING PÅ HADELAND. STYRINGSSIGNALER FOR VIDERE ARBEID.

Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume ETABLERERVEILEDNING PÅ HADELAND. STYRINGSSIGNALER FOR VIDERE ARBEID. Arkivsaksnr.: 06/1658-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume ETABLERERVEILEDNING PÅ HADELAND. STYRINGSSIGNALER FOR VIDERE ARBEID. Forslag til vedtak: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

Forslag til hvordan komiteer og bystyre skal arbeide med å ivareta sitt tilsyns- og kontrollansvar

Forslag til hvordan komiteer og bystyre skal arbeide med å ivareta sitt tilsyns- og kontrollansvar BEBY /15 Bergen bystyre Forslag til hvordan komiteer og bystyre skal arbeide med å ivareta sitt tilsyns- og kontrollansvar RKR ESARK-030-201527004-1 Hva saken gjelder: Komite for fullmakter og politisk

Detaljer

Samarbeidsavtale om en felles barneverntjeneste i Land

Samarbeidsavtale om en felles barneverntjeneste i Land Samarbeidsavtale om en felles barneverntjeneste i Land Dato: 20.01.2015. Avtalen bygger på vedtak i kommunestyrene om å organisere barneverntjenesten etter kommuneloven sine regler om vertskommunesamarbeid

Detaljer

Høring - "Et NAV med muligheter"

Høring - Et NAV med muligheter // NOTAT Til: Rådmannen // Fra: Bente Jansen // Dato: 25.06.15 Høring - "Et NAV med muligheter" Arbeids- og sosialdepartementet har sendt sluttrapporten «Et NAV med muligheter - bedre brukermøter, større

Detaljer

Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak 15.12.15. Saksnr Utvalg Møtedato 16/18 Formannskapet 12.04.2016

Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak 15.12.15. Saksnr Utvalg Møtedato 16/18 Formannskapet 12.04.2016 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 30.03.2016 Referanse: 7252/2016 Arkiv: A50 Vår saksbehandler: Gro Svarstad/ Bjørn Olsen Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak 15.12.15 Saksnr Utvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 2/09 EVALUERING AV PROSJEKTET "ADMINISTRATIV ORGANISERING I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 2/09 EVALUERING AV PROSJEKTET ADMINISTRATIV ORGANISERING I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen rådhus, Årstein Møtedato: 16.04.2009 Tid: kl. 10.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 11/910 PERMISJONSREGLEMENT - ALSTAHAUG KOMMUNE - REVISJON 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 11/910 PERMISJONSREGLEMENT - ALSTAHAUG KOMMUNE - REVISJON 2015 MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Skjæringen Møtedato: 24.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

LØNNSPOLITIKK NAV FORVALTNING OMFORENT POLITIKK AV 3. JUNI 2013 LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING

LØNNSPOLITIKK NAV FORVALTNING OMFORENT POLITIKK AV 3. JUNI 2013 LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING 1 Innhold 1 MÅL OG PRINSIPPER... 3 2 SENTRALE VIRKEMIDLER I DET LOKALE LØNNSSYSTEMET I NAV FORVALTNING... 3 2.1 Lønn ved utlysning av stilling... 3 2.2 Lønn ved tilsetting...

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 4218/14 Arkivsaksnr.: 14/907-1 EVALUERING AV TILDELING AV TJENESTER I PLEIE OG OMSORG

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 4218/14 Arkivsaksnr.: 14/907-1 EVALUERING AV TILDELING AV TJENESTER I PLEIE OG OMSORG Saksframlegg Ark.: Lnr.: 4218/14 Arkivsaksnr.: 14/907-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren EVALUERING AV TILDELING AV TJENESTER I PLEIE OG OMSORG Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - Omsorgsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 61/13 13/850 RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING I HENHOLD TIL LOV OM EIENDOMSSKATT

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 61/13 13/850 RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING I HENHOLD TIL LOV OM EIENDOMSSKATT ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kammerset Møtedato: 24.10.2013 Tid: kl. 09.00 13.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 60/13 13/722 BUDSJETTJUSTERING 2-2013 61/13 13/850 RAMMER

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Kirsten Toft SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 89/09 09/1036 REFERATER 2 90/09 09/916 ANMODNING OM MOTTAK AV FLYKTNINGER I 2010 3

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 89/09 09/1036 REFERATER 2 90/09 09/916 ANMODNING OM MOTTAK AV FLYKTNINGER I 2010 3 SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Herredshuset : 15.12.2009 Tid: 15.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 80 60 00 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Kl 15.30

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rådmann Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/ FOLKEVALGT STYRING - TJENESTESAMARBEIDET I ORKDALSREGIONEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rådmann Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/ FOLKEVALGT STYRING - TJENESTESAMARBEIDET I ORKDALSREGIONEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rådmann Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/1970-2 FOLKEVALGT STYRING - TJENESTESAMARBEIDET I ORKDALSREGIONEN Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: Sluttrapport folkevalgt

Detaljer

0,;(9 F. Samarbeidsavtale om felles barneverntjeneste Mellom Herøy, Alstabaug, Leirfjord og Donna

0,;(9 F. Samarbeidsavtale om felles barneverntjeneste Mellom Herøy, Alstabaug, Leirfjord og Donna 0,;(9 F 3. Samarbeidsavtale om felles barneverntjeneste Mellom Herøy, Alstabaug, Leirfjord og Donna Innholdsfortegnelse Samarbeidsavtate om felles barneverntjeneste Mellom Herøy, Alstahaug, Leirfjord og

Detaljer

Land barnevernstjeneste. Foreløpig tilsynsrapport (ventes fortsatt) Status for Prosjekt for Land barnevernstjeneste forsvarlige tjenester.

Land barnevernstjeneste. Foreløpig tilsynsrapport (ventes fortsatt) Status for Prosjekt for Land barnevernstjeneste forsvarlige tjenester. Land barnevernstjeneste Foreløpig tilsynsrapport (ventes fortsatt) Status for Prosjekt for Land barnevernstjeneste forsvarlige tjenester. Tilsynsprosessen Startet 11. november. Sluttføres i løpet av høsthalvåret.

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.03.2015 19594/2015 2015/456 033 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 26.03.2015 Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse i sak 2004/76 den 14. juni.2004

Klagenemndas avgjørelse i sak 2004/76 den 14. juni.2004 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling om kjøp av barneverntjenester. Som ett av tildelingskriteriene ble det opplyst at det ville bli innhentet

Detaljer

Mandat kommunereformen i Lesja og Dovre kommuner

Mandat kommunereformen i Lesja og Dovre kommuner Lesja kommune Mandat kommunereformen i Lesja og Dovre kommuner 1.0 Bakgrunn Alle landets kommuner er nå invitert til å delta i prosesser og fylkesmannen har fått ansvar for å igangsette disse. Regjeringen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 149/10 10/36 GODKJENNING AV PROTOKOLL - FSK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 149/10 10/36 GODKJENNING AV PROTOKOLL - FSK Skånland kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 14.10.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer