Månedsrapport økonomi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Månedsrapport økonomi"

Transkript

1 Månedsrapport økonomi Oktober

2 Prognoseutvikling Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Folkevalgte organer Rådmannsfunksjon Felles utgifter Barnehage Skole Oppvekst Arbeid og kvalifisering Helse og omsorg Kultur og byutvikling Tekniske tjenester Vann og avløp Skatt, finans og årsoppgjør Prognoseutvikling Pr. oktober meldes det om et overskudd på kr ,- etter at det er nedbetalt 9,9 millioner kroner på tidligere års akkumulerte underskudd. Endringen fra september til oktober tilsvarer en bedring av resultatet med 0,4 millioner kroner. Ved utgangen av oktober meldes det et positivt resultat for 4 av 7 tjenesteområder i tillegg til Folkevalgte organer og Rådmannsfunksjonen som også har et positivt resultat. I prognosen tas det fortsatt høyde for en skattesvikt på 1,25 millioner kroner, til tross for at skatteinntektene for Svelvik og landet som helhet pr. oktober har skatteinngang som ligger over anslaget i revidert nasjonalbudsjett. Årsaken til dette er at Svelvik kommune er en lavinntektskommune og får kompensasjon for at skatteinntektene ligger under gjennomsnittet. Når det i 2015 ser ut til at det er noen av de skattesvake kommunene som ligger over anslaget i RNB, inkludert Svelvik kommune, mens noen av de skattesterke kommunene på Vestlandet er de som opplever en nedgang. Dette vil således føre til at det blir et mindre gap mellom de skattesterke og skattesvake kommunene og dermed mindre behov for omfordeling. Rådmannen er etter økonomirapportering i oktober relativt sikker på at årsresultatet for 2015 vil medføre at det kan nedbetales på tidligere års underskudd som forutsatt, men vil allikevel peke på noen forhold som kan resultere i endringer: Avregning av skatteinntekter for 2015 og beregning av endelig inntektskompensasjon. Endelig beregning av kompensasjon for ressurskrevende brukere. Gjennomføring av jule- og nyttårshelga i tjenester med døgnkontinuerlig drift. Endelig pensjonsberegning for Avslutning av vann- og avløpsregnskapet. Forholdene nevnt over kan påvirke resultat i begge retninger, men ikke i så stor grad at det endelige resultatet vil avvike veldig fra budsjettet.

3 Lønnskostnader Lønnskostnader 2014/ Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober Årslønnsveksten fra 2014 til 2015 har vært på 4,5 %, etter at konsekvensene av årets lønnsoppgjør er innarbeidet. Det betyr at den underliggende kostnadsveksten er høyere enn lønnsoppgjøret skulle tilsi, men forklares av følgende forhold: Regnskapsavdeling tilbakeført til Svelvik kommune Flere stillinger innen barnevern som er eksternt finansiert. Flere stillinger i skole som er eksternt finansiert. Prosjektstillinger som er eksternt finansiert Overgang til Agresso som lønnssystem har medført at det er et mindre etterslep på timelister enn det var i det gamle systemet.

4 1000 kr. Pensjonskostnader Akkumulerte pensjonskostnader Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August Sept. Oktober Pensjonskostnadene i 2015 er 5,2 % høyere enn ved samme periode i 2014 og utgjør en stor utfordring likviditetsmessig og resultatmessig. KLP har varslet at pensjonskostnadene for 2015 blir noe lavere enn det som var forutsatt i budsjettet som følge av god avkastning på pensjonsmidlene i 2014 og lavere lønnsvekst i 2015 enn forutsatt. I forhold til budsjett er det en innsparing i 2015 og midlene er benyttet til styrking av Oppvekst og Helse og omsorg. Rådmannsfunksjonen og folkevalgte organer Pr. oktober meldes det nå om et overskudd i 2015 på kr ,-. Årsaken til at mindreforbruket har vært synkende gjennom året var at tjenestekontoret frem til og med august var tilknyttet rådmannsfunksjonen. Innsparing i forhold til budsjett: Kompetansemidler Kommunereform Controller tiltenkt å være dedikert til helse og omsorg utsatt. Fellesutgifter Her meldes det nå om et budsjett i balanse etter at gjenværende lønnsreserve og innsparte pensjonskostnader i 2. tertial ble benyttet til å styrke Helse og omsorg med 1,0 millioner kroner og Oppvekst med 0,75 millioner kroner. Barnehager Barnehagene melder om et lite overskudd i Utviklingstrekkene for tjenesten kan oppsummeres på følgende måte:

5 Noe lavere kostnader til private barnehager enn budsjettert. Innføring av nye moderasjonsordninger ser ut til å holde innenfor de økonomiske rammer som staten har stilt til rådighet. For 2 halvår er det forutsatt en reduksjon fra 20 barn i andre kommuner i 1. halvår til 8 barn i 2. halvår. Endringen innebærer en positiv virkning i forhold til budsjettert antall på 11 barn under forutsetning av at det ikke dukker opp nye brukere i perioden. Ukjente endringer kan rokke ved prognosen for året. Høyt sykefravær i barnehagene med mye langtidsfravær. Som del av innsparingstiltakene er det en restriktiv bruk av vikarer. Det er også innført innkjøpsstopp ved barnehagene med unntak av helt nødvendig materiell Jan Apr Aug Sep Okt Antall barn med enkeltvedtak Antall årstimer spesialpedagogisk hjelp Andel HELTIDSBARN under 3 år i % 34,5 % 32,3 % 35,60 % 28,3 % 28,3 % 28,6 % Antall barn på venteliste uten tilbud Utnyttelsesgrad (andel plasser i bruk) 100,4 % 100,9 % 101.1% 92,9 % 96,9 % 97,3 % Antall barn fra andre kommuner ,0 0,0 Antall barn i andre kommuner Merk at det nå er et utvalg av måneder som måltallene fremvises for. Antall barn med enkeltvedtak er i oktober på 13, mens antall årstimer spesialpedagogisk hjelp har vært relativt stabilt fra april og utover. Det er ingen barn fra andre kommuner i de kommunale barnehagene. Utnyttelsesgrad på 97,3 %. 8 barn i andre kommuner som det betales for. Usikkerhet rundt dette tallet siden kommunene som har barna i sine kommuner ikke har noen plikt til å melde dette til bostedskommunen.

6 1000 kr. Arbeid og kvalifisering Tjenesten melder pr. oktober om et positivt resultat på kr ,-. Hovedårsaken til dette er at utbetalingene til økonomisk sosialhjelp er stabilisert og at inntektene knyttet til mottak av flyktninger er forsiktig budsjettert i 2015 og at dette vil gi en positiv virkning på driftsresultatet. Hvis resultatet for 2015 blir så godt at det er mulig å sette av til fond er det fra rådmannens side ønskelig at noe av inntektene fra mottak av flyktninger kan avsettes slik at de kan benyttes til å utjevne utgifter som vil påløpe i årene som kommer Økonomisk sosialhjelp - akkumulert Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Pr oktober ligger akkumulerte utbetalinger til økonomisk sosialhjelp kr ,- lavere enn ved samme periode i Selv om utbetalingsnivået i Svelvik fortsatt ligger høyt er det positivt at det kan se ut som den oppadgående trenden de siste årene har stoppet opp.

7 1000 kr 1800 Kvalifiseringsprogram og introduksjonsstønad Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud om opplæring for personer som har mottatt økonomisk sosialhjelp i lengre tid og som ønsker å komme over i vanlig lønnet arbeid. Introduksjonsprogrammet er et tilbud til nyankomne flyktninger med opplæring i grunnleggende ferdigheter som trengs i det norske samfunnet og med tanke på å kvalifisere deltakerne til å delta i det norske arbeidslivet. Som det vises av figuren over har det vært en vekst i kostnadene fra 2014 til En nedgang i utgiftene til økonomisk sosialhjelp og vekst i kostnadene til kvalifiseringsprogrammet og introduksjonsprogrammet er i tråd med den ønskede og logiske utviklingen som følge av vedtak om å ta i mot flere flyktninger. Utfordringen i et økonomisk perspektiv er at tilskuddet til flyktninger trappes ned over 5 år og innen denne tiden må en stor andel være økonomisk selvhjulpne for at det ikke skal gå ut over andre velferdsgoder som kommunen skal produsere Jan Mar Apr Aug Sep Okt NAV Total utbetaling økonomisk sosialhjelp pr. måned Antall samlet mottakere av sosialhjelp 106,0 85,0 98,0 97,0 67,0 48,0 76,0 Gjennomsnittlig utbetaling økonomisk sosialhjelp pr. måned Antall mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde 54, ,0 50, Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde 50,9 % 52,9 % 44,9 % 51,5 % 52,2 % 52,1 % 52,6 % Antall mottakere av sosialhjelp som har trygd 36, ,0 30, Andel mottakere av sosialhjelp som har trygd 34,0 % 32,9 % 34,7 % 30,9 % 28,4 % 31,3 % 28,9 % Antall langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp ,0 8,0 6,0 6,0 8,0 3,0 3,0 Andel langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp ,7 % 9,4 % 6,1 % 6,2 % 11,9 % 6,3 % 3,9 % Antall deltakere Kvalifiseringsprogram (gj.snitt pr. måned) Antall deltakere Introduksjonsprogram (gj.snitt pr. måned) Mottak av flyktninger Merk at det kun er et utvalg av måneder som vises. Antall mottakere har i 2015 ligget langt under det som var resultatet for Gjennomsnittlig utbetaling pr. mottaker varierer kraftig fra måned til måned. Andel mottakere med økonomisk sosialhjelp som hovedinntektskilde ligger relativt stabilt rundt 50 %, men det er ned fra 54 i 2014 til 40 i oktober 2015.

8 I oktober var det kun 3 langtidsmottagere av økonomisk sosialhjelp mellom 18 og 24 år og dette utgjør kun 3,9 % av de som mottar hjelp. Hittil i 2015 er det mottatt 6 flyktninger, men det er en familie på 6 personer bosatt i november og det er planlagt for ytterligere mottak i desember. Måltallet for 2015 er på 24 personer. Tekniske tjenester Tjenesten melder pr. oktober om et overskudd på 0,8 millioner kroner. Hovedårsaken til dette er: Flere vakante stillinger Lave energipriser Avventet igangsetting av vedlikeholdsprogrammer Mest sannsynlig vil overskuddet i tekniske tjenester i 2015 bli noe høyere enn det som er meldt. Kultur og byutvikling Tjenesten melder pr. oktober om et overskudd på 0,5 millioner kroner. Dette kan i all hovedsak tilskrives avdeling for kultur gjennom ledige lønnsmidler. Plan og bygg lå tidligere i 2015 an til et større overskudd, men har i andre halvdel av 2015 vært nødt til å kjøpe kapasitet til å ta unna restanser på byggesaker. Helse og omsorg Tjenesten melder pr. oktober om et merforbruk i størrelsesorden 1,7 millioner kroner. Dette er en forverring i forhold til september, men det er allikevel slik at aktivitetsnivået de siste månedene er under budsjett, men merforbruk pådratt tidligere i år klarer man ikke å ta inn. Budsjett styrket med 1,0 millioner kroner i 2. tertial Tjenestekontoret med et mindreforbruk i 2015 overført fra rådmannsfunksjonen. Innstramming av innleie i turnus. Inntekter for salg av plasser til andre kommuner oversteget budsjett og inntektene som nå kommer er bedring av prognose. Inntekter knyttet til ressurskrevende brukere blir noe høyere enn budsjettert. Innføring av ny turnus har medført at det forbrukes færre timer. Feb Apr Aug Sep Okt Antall langtidsplasser belagt 24,3 26,3 26,5 24,2 24,2 Antall korttidsplasser belagt 12,1 10,6 7,7 7,9 7,6 Antall korttidsplasser solgt 1,4 2,3 2,2 3,1 2,8 Gjennomsnittlig belegg sykehjem 37,8 39,2 36,4 35,2 34,6 Antall søknader mottatt Total Antall søknader mottatt Fysio Antall søknader mottatt Hjelpemiddel Antall vedtakstimer hjemmesykepleie Andel gjennomførte vedtakstimer hjemmesykepleie Antall snittbesøk pr mnd Antall vedtakstimer Praktisk bistand Andel gjennomførte vedtakstimer Praktisk bistand Antall brukere som mottar hjemmesykepleie og praktisk bistand Antall brukere som mottar tjenesten Trygghetsalarm I oktober har 34,6 av de 40 plassene ved Svelvik sykehjem vært belagt.

9 Av disse plassene har 2,8 plasser vært solgt til Sande kommune. Antall vedtakstimer hjemmesykepleie redusert fra toppen i august på 2298 timer til 1907 timer i oktober. Antall gjennomførte vedtakstimer har gått markant opp, fra 901 i februar til 1543 i oktober. Dette er nok først og fremst et uttrykk for at fokuset på rapportering ser ut til å gi effekt. Oppvekst Oppvekst har fra ikke vært en egen tjeneste. Helsestasjon har organisasjonsmessig vært knyttet til Arbeid og kvalifisering, mens barnevern, forebyggende team og kommunelegen har vært tilknyttet rådmannsfunksjonen. Samlet sett meldes det om et budsjett i balanse. I forhold til 2. tertial er dette en bedring, men dette er først og fremst knyttet til budsjettjusteringer vedtatt av kommunestyret. Barnevernet har i oktober fått mange nye bekymringsmeldinger, både på barn som ikke har vært i barnevernet og på barn som allerede har aktive saker i barnevernet. Barnevernet og forebyggende team er nå fulltallige og har i større grad anledning til å være ute på skoler og barnehager, samtidig som det kan være tett dialog med andre tjenester og dette vil naturlig føre til en økning i bekymringsmeldinger. I et forebyggende og tidlig innsats perspektiv er dette en god utvikling når barnevernet kommer tidligere inn i flere saker. Helsestasjonen driver i 2015 med et lite overskudd som følge av ledige lønnsmidler, mens folkehelse og eksterne helsetjenester drives i balanse. Forebyggende team og barnevern har til sammen et merforbruk på 0,15 millioner kroner og ble tilført 0,5 millioner kroner i 2. tertial. Eksterne helsetjenester ble styrket med 0,25 millioner kroner i 2. tertial for å dekke avregning for pasientskader for Jan Apr Aug Sep Okt HELSESTASJON: Antall konsultasjoner 0-6 år Antall konsultasjoner Skolehelsetjenesten Antall konsultasjoner Generell Journal Antall konsultasjoner Jordmortjenesten Antall konsultasjoner Smittevern Antall nyfødte BARNEVERN: Antall barn i fosterhjem Herav i forsterkede fosterhjem Antall barn med hjelpetiltak (i familien) herav barn over 18 år Antall barn i institusjonsplasser Sum antall barn med barnevernstiltak Bekymringsmeldinger - nye barn Antall henlagte bekymringsmeldinger Antall undersøkelsessaker under arbeid (akkumulert) Antall undersøkelsessaker avsluttet uten tiltak Antall undersøkelsessaker avsluttet med tiltak Antall undersøkelsessaker over frist Tilsynsbarn fra andre kommuner, alle fosterhjem i Svelvik Merk at det er et utvalg av måneder som fremvises i tabellen. Kraftig økning i antall konsultasjoner til skolehelsetjenesten.

10 Antall fosterhjem har gått ned fra 27 i januar til 19 i oktober, mens antall forsterkede fosterhjem er redusert fra 22 til 14. Antall barn med barnevernstiltak er redusert gjennom året og ligger nå på 56, noe som er 6 færre enn i august og 9 færre enn ved utgangen av Antall bekymringsmeldinger og undersøkelsessaker har vært kraftig økende i 2015, men ved å komme tidlig inn i sakene har barnevernet og forebyggende team muligheter for å sette inn tiltak og/eller veilede slik at dyre plasseringer unngås. Skole Tjenesten melder pr. august 2015 om et budsjett med et underskudd på 0,3 millioner ved årets slutt. Første hele driftsår med ny skolestruktur ser ut til å komme i havn i henhold til de økonomiske kalkylene. Ingen elever ved Frydenhaug skole i Drammen høsten Stram bruk av vikarer. Noe innsparinger på tildelte kompetansemidler. Alle som har søkt om videreutdanning har fått dette innvilget, men det har ikke vært nok søkere til å bruke opp potten. Merforbruk SFO, men allikevel bedring av resultat i forhold til tidligere år. Nedbemanning av assistentressurser som følge av færre barn som benytter SFO-ordningen enn det som var forutsatt i budsjettet. Færre barn plassert i andre kommuner gjennom barnevernet og som fører til lavere utgifter til grunnskoleopplæring. Ubenyttede midler til utvikling av Svelvik-skolen søkes overført til Tjenesten har fått tildelt kr ,- i skjønnsmidler fra Fylkesmannen. Midler som ikke benyttes i 2015 overføres til Måltall rapporteres ved hvert tertial og ved årsslutt.

11 1000 kr Skatteinntekter Skatteinngang Svelvik kommune Jan. Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt 2014-akkum akkum bud Kommunesektoren ble i revidert nasjonalbudsjett kompensert for skattesvikten i forhold til anslagene i statsbudsjettet, men det er fortsatt stor usikkerhet om anslaget som da ble lagt til grunn holder for For å ta høyde for usikkerheten knyttet til inntektsutjevningen er det fortsatt lagt inn en sikkerhetsmargin på 1,25 millioner kroner. For Svelvik kommune er skatteinntektene pr. oktober 5,8 % høyere enn ved samme periode i 2014, men som lavinntektskommune som avhenger av utjevningstilskudd vil skatteinntektene for landet være mer avgjørende. Når det tas hensyn til inntektsutjevningen er skatteinntektene 4,6 % høyere enn ved samme periode i fjor. Hvis dette holder seg ut året betyr det at det vil bli et lite negativt avvik i forhold til budsjett. Finansutgifter I prognosen pr. oktober er det budsjettert med et overskudd på 0,4 millioner kroner. Rentene på lån med flytende rente har sunket marginalt i 2015 og fører til lavere renteutgifter enn budsjettert. Isolert sett vil overskuddet bli større i 2015, men reklassifisering av eiendeler i balansen kan føre til at det må avsettes mer til avdrag på lån enn det nedbetalingsplanene tilsier. Det tas ikke opp nye lån i 2015, med unntak av det som lånes ut i form av startlån og som skal være selvfinansierende. Årsoppgjørsdisposisjoner I 2015 er det budsjettert med 9,9 millioner kroner i nedbetaling av tidligere års underskudd, mens ikke disponerte midler (kr ,-) fra budsjettbehandling er meldt som mindreforbruk. Likviditet Likviditetssituasjonen gjennom 2015 har vært god og det går lengre og lengre tid mellom hver gang Svelvik kommune trenger å trekke på kassekreditten. Dette gir også et bedre forhold mellom finanskostnader og finansinntekter. I perioder har likviditeten vært såpass god at det har vært vurdert andre finansielle instrumenter enn bankinnskudd, men hensynet til risikoprofilen har vært avgjørende for at dette ikke har vært gjennomført.

12 Konklusjon For første gang i 2015 meldes det i oktober om et lite overskudd for året. Dette betyr at Svelvik kommune i 2015 vil nedbetale 9,9 millioner kroner på tidligere års underskudd og som er 1,0 millioner kroner mer enn den forpliktende planen godkjent av Kommunal- og moderniseringsdepartementet la opp til. Fra rådmannens side er det viktig å observere at flertallet av tjenestene holder seg innenfor sine rammer, mens tjenestene som har et merforbruk har strategier som gjør at de er på vei til å tilpasse utgiftene til de budsjettrammene som kommunestyret har stilt til rådighet. Økonomirapporteringen med måleindikatorer gjør også at det over tid bygges opp en kunnskap om tjenesteproduksjonen som vil føre til at år for år blir lettere å intervenere tidlig hvis den økonomiske utviklingen skulle gå feil vei. Rådmannen vil også påpeke at rammene for alle tjenester er stramme og at det balanseres på en knivsegg i mange tilfeller, men det å bruke mer penger enn inntektene tilsier er helt uaktuelt. Det vil bare føre til at kuttene i neste omgang må bli mer omfattende og ha en mer ødeleggende virkning.

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00160 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Margret Sørensen Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 15.12. 214/ RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 20.11.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 45 43 25 94 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Medbestemmelsesutvalget 09.12.2014

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg Arkivsak: 201300399 Arkivkode: 121 Saksbehandlere: Brastad, Dalby, Kovp og Omane-Brobbey Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 25.11.2014 ØKONOMISK

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 2/14

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 2/14 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 2/14 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Kantina, Akersbakken 27 Møtetid: Tirsdag 25. mars 2014 kl. 18.00 Sekretariat: 90744608 SAKSKART Saker til behandling

Detaljer

RISØR KOMMUNE. 2. Tertial 2013. Formannskap 10 okt 2013. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold

RISØR KOMMUNE. 2. Tertial 2013. Formannskap 10 okt 2013. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold 2. Tertial 2013 Formannskap 10 okt 2013 Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Felles inntekter og utgifter Felles inntekter og utgifter pr.31/08-2013 Felles inntekter og utgifter Regnskap pr. 31.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 20.03.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR

DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR. 29.02.2012 Rådmannen i Drammen 4. april 2012 1. Sammendrag/hovedpunkter Hovedpunkter fra økonomianalysen pr. utgangen av februar er oppsummert nedenfor: Skatteinngangen

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400757 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 22.05.2014 Bydelsutvalget 19.06.2014 ØKONOMISK

Detaljer

Regnskapsrapport pr. 31.12.2011

Regnskapsrapport pr. 31.12.2011 Regnskapsrapport pr. 31.12.2011 (tall tatt ut 15.01.12) Hele kommunen Sum -875 486-49 458 826 028 1 770,2 Hele kommunen 10 Lønn 118 274 620 115 015 348-3 259 272 102,8 Hele kommunen 11-2 Kjøp av varer/tj.

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

REFERATSAKER FORMANNSKAPET

REFERATSAKER FORMANNSKAPET SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset, møterom 2 Møtedato: 25.08.2011 Kl: 09.00 Sørreisa, 18.08.2011 Gyldig forfall meldes til ordfører Knut. H. Olsen tlf 99 20 46

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201401128 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 28.08.2014 ØKONOMISK STATUS PR. JULI 2014 Sammendrag:

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400871 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 19.06.2014 ØKONOMISK STATUS PR. APRIL 2014 Sammendrag:

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

(tall i hele tusen) Avvik forbruk institusjonsplasser

(tall i hele tusen) Avvik forbruk institusjonsplasser Økonomirapportering pr. 31.12 2013 regnskap pr. 31.12 budsjett pr. 31.12 (tall i hele tusen) Avvik Samlet Bydel Ullern 826 759 840 163 13 403 Årsregnskap for 2013 er avsluttet og gjort opp med et regnskapsmessig

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400458 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 27.03.2014 9/2014 Bydelsutvalget 10.04.2014 15/2014

Detaljer

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Drammen bykasse Foreløpig regnskap 2016 Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Driftsoverskudd i 2016 på 186 millioner kroner o Drammen bykasses foreløpige driftsregnskap for 2016 viser et netto

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018. Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018. Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018 Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14 DAGSORDEN Innledning v/gh Utviklingstrekk og Rammebetingelser v/las Utfordringsbilde og mulighetsrom v/gh

Detaljer

Regnskap 2014. Kontrollutvalget 22.04.2015

Regnskap 2014. Kontrollutvalget 22.04.2015 Regnskap 2014 Kontrollutvalget 22.04.2015 Regnskapsresultatet Regnskap for 2014 saldert ved strykning av planlagt avsetning til fond for premieavvik pensjon. Strykning utgjør kr 6.911.400. Investeringsregnskapet

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00188 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Håkon Kleven Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 23.03. 40/ RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement.

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. VEDLEGG 4 OVERFØRING AV MERFORBRUK I TIL BUDSJETTÅRET I forbindelse med årsregnskap, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. 2.5.7 Ved et regnskapsmessig

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201300721 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 22.08.2013 Bydelsutvalget 10.10.2013 ØKONOMISK

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Formannskapsmøte 14.10.2015 14.10.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Prosess Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201401266 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 25.09.2014 Bydelsutvalget 09.10.2014 ØKONOMISK

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN Rådmannens innstilling: 1. Lønn for lærling budsjettjusteres mellom Barnas

Detaljer

Bydelen totalt per mars 2009

Bydelen totalt per mars 2009 Bydelen totalt per mars 29 Totalt FO 1 Helse, sosial og nærmiljø 12 83 38 874 34 152-4 722-2 572-2 15 132 635 133 639-629 FO 2A Barnehager 7 359 28 381 3 232 1 85 1 153 697 84 466 85 937-465 FO 2B Oppvekst

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 27.3.14 Sak nr: 15/214 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering pr. februar 214 Bakgrunn for saken Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Svein Viktor Ellingbø Arkivsaknr.: 2015/5626-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

Regnskap mars 2012

Regnskap mars 2012 Regnskap 2011 13. mars 2012 Hovedstørrelser i bykassens regnskap 2011 *inntekter med negativt fortegn Regnskap 2011 Budsjett 2011 Avvik Programområdene 1-14 2740,8 2793,7 52,9 Skatt og rammetilskudd -2571,2-2559,6

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00188-8 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Håkon Kleven Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 19.10. RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON PER

Detaljer

Saksframlegg BU sak 26/14

Saksframlegg BU sak 26/14 Saksframlegg BU sak 26/14 Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Veronica Bruce Saksgang Bydelsutvalget Møtedato 27.03.2014 Økonomirapportering per 28. februar 2014 Bokført denne periode Bokført hittil i år Budsjett

Detaljer

Skatteinngangen pr. oktober 2015

Skatteinngangen pr. oktober 2015 November 2015 Skatteinngangen pr. oktober 2015 Den akkumulerte skatteinngangen pr. oktober 2015 for landets kommuner sett under ett er på 110,520 mrd. kr. Dette tilsvarer en vekst til nå i år på 5,29 %

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

TERTIALRAPPORT PR 30.04.2016

TERTIALRAPPORT PR 30.04.2016 TERTIALRAPPORT PR 30.04.2016 1.Tertial 2016 Økonomisjef: Kristoffer Fjeldvær 03.05.2016 Tertialrapport pr 30.04.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 Vurdering av tertialrapporten... 3 2

Detaljer

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan Handlings- og økonomiplan 2018-2021 Presentasjon for utvidet formannskap 23.08.2017 Agenda 1. Vedtatt handlingsplan 2018-2021 2. Investeringsnivå 2018-2021 3. Prognoser i drift for 2017 4. Fremskrevet

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse 2013 Økonomirapport pr. 31.05.2013 Rådmannen i Drammen 10. juli 2013 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av mai d.å.

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2013/4646-1 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Budsjettkontroll 1. tertial Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommunestyre 14.06.2013

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013

Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013 Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013 HSO-komiteen 4.juni 2013 Eva Milde Grunwald HSO-direktør 06.06.2013 NAV Senter for rusforebygging Psykiske helsetjenester Helsetjenesten

Detaljer

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 %

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 % SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 01152 : : Hilde Vikan Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 22.06. 93/10 INNDEKNING AV SKATTESVIKT OG ØKONOMISKE UTSIKTER FOR 2011-2014

Detaljer

Saksframlegg MELDING OM SKATTEINNGANG FOR APRIL 2015 STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saksframlegg MELDING OM SKATTEINNGANG FOR APRIL 2015 STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-15/135-2 47382/15 07.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 19.05.2015 Stavanger

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Bydelsutvalget Dato: 22.11.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 2012/39- Sverre Osland, 23431070 120.2 BU-sak: 176/2012 Økonomirapportering

Detaljer

Skatteinngangen pr. november 2015

Skatteinngangen pr. november 2015 Desember 2015 Skatteinngangen pr. november 2015 Den akkumulerte skatteinngangen pr. november 2015 for landets kommuner sett under ett er på 135,068 mrd. kr. Dette tilsvarer en vekst til nå i år på 5,57

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Styremøte ved Vestre Viken HF 11/2013 25.02.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Viken HF 11/2013 25.02.2013. Møte Saksnr. Møtedato Saksfremlegg Dato: 20.februar 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Direkte telefon: Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF per 31.01.2013 Møte Saksnr.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00173 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Edel G Krogstad/Håkon Kleven Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 18.11. RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Norges Bank kuttet renten med 0,5 prosentpoeng til,5 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Rentemøtet. desember medførte at Norges Bank (NB) kuttet styringsrenten fra,50 % til,5 %.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

2. Tertialrapport. Januar august 2015

2. Tertialrapport. Januar august 2015 2. Tertialrapport Januar august 2015 2 INNHOLD INNLEDNING... 5 ØKONOMISK STATUS PR. AUGUST OG PROGNOSE FOR 2015... 19 FOREBYGGENDE STRATEGIER... 41 KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL... 45 PLANSTRATEGI... 45 MÅL,

Detaljer

Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2012/46 Atle Hillestad, tlf

Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2012/46 Atle Hillestad, tlf Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 20.09.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2012/46 Atle Hillestad, tlf 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Medbestemmelsesutvalget 22.10.2013 Barne- og

Detaljer

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre ØKT BOSETTING AV FLYKTNINGER - FORDELING AV ØKT INTEGRERINGSTILSKUDD Trykte vedlegg: Forslag til innstilling:

Detaljer

Økonomirapport nr

Økonomirapport nr Økonomirapport nr 3-2010 per 31. august 2010 Kommunestyret fattet i forbindelse med budsjettbehandlingen i møte den 17. desember 2009, sak 63/09 følgende vedtak: 8. Det legges fram økonomirapporter for

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201401399 Arkivkode: 120.1 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 30.10.2014 Bydelsutvalget 20.11.2014 ØKONOMISK

Detaljer

Regnskapsrapport for Bydel Grünerløkka per 31. mars 2010

Regnskapsrapport for Bydel Grünerløkka per 31. mars 2010 Regnskapsrapport for Bydel Grünerløkka per 31. mars 2010 Funksjon Funksjon (T) denne periode Totalt Avvik Sum korrigeringer Korrigert avvik Opprinnelig FO 1 Helse, sosial og nærmiljø 11 711 36 953 35 986-967

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 236 674 231 986 4 688 286 156 82,7 % 2 996

Detaljer

Statusrapport for bosetting av flyktninger i Balsfjord kommune. Mai 2016

Statusrapport for bosetting av flyktninger i Balsfjord kommune. Mai 2016 Statusrapport for bosetting av flyktninger i Balsfjord kommune Mai 2016 Flyktningtjenesten: Imigrasjons- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) har anmodet Balsfjord kommune til å bosette voksne og enslige mindreårige

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl

Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl. 16.00 Agenda 1. Hovedstørrelser i driftsregnskapet 2. Status pr kommunalområde 3. Skatt og inntektsutjevning 4. Langsiktig

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1667-8 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II Hjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og Økonomiplan er hjemlet i:

Detaljer

TILTAK FOR BUDSJETTBALANSE - KOMMUNALAVDELING LEVEKÅR

TILTAK FOR BUDSJETTBALANSE - KOMMUNALAVDELING LEVEKÅR TILTAK FOR BUDSJETTBALANSE - KOMMUNALAVDELING LEVEKÅR Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 10.06.2015 Saksbehandler: Torgeir Sæter Arkivsaknr.: 2015/3482-1 RÅDMANNENS

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-14/3283-2 57413/14 06.06.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 10.06.2014 Stavanger

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Saksframlegg. 5. Bystyret godkjenner rådmannens årsberetning for 2009 (en del av årsrapporten).

Saksframlegg. 5. Bystyret godkjenner rådmannens årsberetning for 2009 (en del av årsrapporten). Saksframlegg ÅRSOPPGJØRET FOR 2009 Arkivsaksnr.: 10/20386 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å disponere 135 millioner kroner av regnskapsmessig mindreforbruk

Detaljer

Økonomistyring i HSO. Komitémøte 8.okt 2013

Økonomistyring i HSO. Komitémøte 8.okt 2013 Økonomistyring i HSO Komitémøte 8.okt 2013 14.10.2013 På jakt etter det økonomiske handlingsrommet i HSO Regnskapsanalyse 2010-2011-2012-2013 Benchmarking Kommunerapport for ASSS-nettverket, KS KOSTRA-rapport,

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

Saksframlegg. Arkivsak: 15/138-3 Sakstittel: SKATTEINNTEKTER 2015 MARS. K-kode: 232

Saksframlegg. Arkivsak: 15/138-3 Sakstittel: SKATTEINNTEKTER 2015 MARS. K-kode: 232 Saksframlegg Arkivsak: 15/138-3 Sakstittel: SKATTEINNTEKTER 2015 MARS Saken skal behandles av: Formannskapet Formannskapet Rådmannens tilråding til vedtak: K-kode: 232 Saken blir tatt til orientering Grunnlagsdokumenter:

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2017/3063-2 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Økonomirapportering pr. mars 2017 Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/07

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/07 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/07 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Lambertseter Fritidsklubb Møtetid: mandag 11. juni 2007 kl. 18.00 Sekretariat: SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Medbestemmelsesutvalget 10.12.2009 Bydelsutvalget 15.12.2009

Medbestemmelsesutvalget 10.12.2009 Bydelsutvalget 15.12.2009 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Saksframlegg Arkivsak: 200900535-30 Arkivkode: 121.0 Saksbeh: Ayub Mohammad Tughra Saksgang Møtedato Medbestemmelsesutvalget 10.12.2009 Bydelsutvalget 15.12.2009 ØKONOMISK

Detaljer

RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2018/2019 OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2018/2019 OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2018/2019 OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2018-2022 1 BEFOLKNINGSUTVIKLING Lagt til grunn befolkningsvekst på 0,4% årlig 2 Fortsatt nedgang i antallet barn og unge 3 Økningen

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.02.15 Sak nr: 003/2015 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Resultater 2014 og rapportering januar 2015 Hensikten med saken: Helse SørØsts

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer