Et noenlunde personlig essay om å ha og leve med Aspergers syndrom

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et noenlunde personlig essay om å ha og leve med Aspergers syndrom"

Transkript

1 Et noenlunde personlig essay om å ha og leve med Aspergers syndrom av Merete Sandvig Hoel Jeg har Aspergers syndrom. Det er en tilstand beskrevet som «forstyrrelse i et barns utvikling (autisme), kjennetegnet ved alvorlige og vedvarende problemer med å omgås andre, utvikling av spesielle interesser og hobbyer, og klossethet i bevegelser uten at det foreligger språkproblemer» (Malt u.d.). Det er ellers vanlig å peke på det man mener er aspergeres sviktende evne til empati, eller innlevelse i andre mennesker (samme sted). Diagnosekriteriet «normal eller over gjennomsnittlig intelligens» trekkes ikke alltid fram, men diagnosekriteriene er slik utformet at det er naturlig å trekke konklusjonen at Aspergers-diagnosen er uforenelig med intelligensmessig utviklingshemning (World Health Organization 2010). Aspergers syndrom beskrives også og bedre som en tilstand med nedsatt fysisk og psykisk stressterskel (Fjæran-Granum 2006), uavhengig av alder på den diagnostiserte. Det går også an å se Aspergers syndrom som et ytterpunkt i forhold til adhd der aspergere er i den ene enden av skalaen og adhd i den andre. Det som forener oss, er den nedsatte stressterskelen, mens symptomene til dels er svært ulike (generelt har en med adhd et mye høyere energinivå og oppleves som mer utadvendt). Diagnosen Aspergers syndrom Diagnosen Aspergers syndrom har navn etter den østerrikske barnelegen Hans Asperger ( ). Asperger undersøkte noen barn (gutter) som han kalte sine «små professorer» og beskrev et symptombilde ut fra det. Utover selve betegnelsen «små professorer», som fremdeles brukes utenfor fagmiljøet, er det for meg lite ved Hans Aspergers beskrivelser som samsvarer med hvordan Aspergerdiagnosen oppfattes i dag; den har gått fra å være et nevrologisk fenomen til MATERIALISTEN

2 å oppfattes som en atferdsforstyrrelse. At diagnosen nå er i ferd med å fjernes (Morgenbladet 2012, Wikipedia 2013), kommer neppe til å endre på det. Det er ganske enkelt fjerning av noe som likevel ikke er forstått (unntak finnes blant fagfolk, men det er ingen konsensus i medisinen om autisme, årsaker og behandling). Aspergers syndrom får mest sannsynlig status som «høytfungerende autisme» etter endringen. Det er for meg en markering av at autister egentlig er lavtfungerende. En slik rangering regner jeg med ville vært like fremmed for Hans Asperger, som den er for meg: «Vi er overbevist om at autistiske mennesker har sin plass i den organismen det sosiale fellesskapet utgjør. De oppfyller sin rolle godt, kanskje bedre enn noen andre er i stand til» (Wikipedia u.d.). Personlig tror jeg jo at et diagnosebegrep som eksplisitt sier at en gruppe funksjonshemmete faktisk er intelligente nok til å administrere livet sitt om de gis muligheten, passer det kombinerte underholdnings- og effektivitetssamfunnet vi lever i svært dårlig. Psykiatrien går her et ubehagelig ærend for noen med plasseringen av diagnosen. At beskrivelsen knyttes til barns utvikling, i og med begrepet utviklings forstyrrelse, skaper uansett problemer for de som får diagnose som voksne. Det forveksles med utviklingshemning, og det gir inntrykk av at tilstanden begrenser læringsevner på alle områder. Jeg kjenner meg personlig overhodet ikke igjen i den formelle beskrivelsen av diagnosen, med unntak av den fysiske klossetheten, som er nokså konstant (om ikke verre med alderen). Kommunikasjonsproblemer av ulik art har jeg som andre aspergere selvsagt det skyldes i mitt tilfelle også hørsels og synsvansker som ikke er umiddelbart synlige eller lett forklarlige men det kommer ikke av noen generell, fastlagt og medfødt mangel på empati og sosiale antenner som symptombeskrivelsen kan tyde på, og sånn den ofte misforstås, også av antatte fagfolk og instanser (Malt u.d.). Flere aspergere enn meg opplever imidlertid tilstanden fortrinnsvis som et sammensatt skjermingsbehov. Det forklarer hvorfor flere og flere barn får diagnose, med et mye større press for å være tilstede i samfunnet og mellom folk, fra tidlig alder. Det forklarer også hvorfor mange får diagnosen som voksne etter som belastningene kommer, og verken vi selv eller omgivelsene har kjent til eller forstått utgangspunktet vårt som er mer sårbart. Det forklarer også den høye forekomsten av reint psykiske vansker blant aspergere (hos voksne regnes med minimum 70/80%). Psykiske vansker må sees som et uttrykk for mistilpasningen mellom omgivelsene og aspergeren selv som for andre 6 MATERIALISTEN 3 13

3 som utvikler psykiske problemer, men sårbarheten hos en med Aspergers syndrom er altså mye høyere for ytre påvirkning i utgangspunktet. Dessverre fører den generelle symptombeskrivelsen av diagnosen (se for eksempel Autismeforeningens hjemmeside (2013)) lett til en oppfatning av Aspergers syndrom som atferdsforstyrrelser (i likhet med f.eks. adhd). Det er det også men det er atferd forstyrret hovedsakelig av fysiologiske forhold, ikke psykiske. Det er, som et eksempel, ikke angst når jeg bruker en uke på å få tatt en telefon. Det er trøtthet, jeg må mobilisere for å henvende meg og særlig mot noe som ikke er kjent, til noen jeg ikke har sett før og ikke har noe konkret forhold til. Likedan er det ikke angst når jeg ikke tar telefonen det er som regel etter erfaring med at den som ringer, ikke har noe godt eller interessant å melde. Det har jeg ikke overskudd til og det oppfattes selvsagt av den som ikke forstår at han/hun kan ha gjort noe galt, som uhøflighet fra min side. Hvordan en asperger fungerer, kan ikke uttrykkes med få eller standardiserte setninger. En med brukket bein eller en blind har nok lettere for det jeg sier mer om det for egen del lenger ut i artikkelen, men gjør oppmerksom på at jeg selvsagt også er inspirert av og bygger på andres opplevelser og beskrivelser her. Det dreier seg, utenom personlige bekjentskaper 1, om litteratur i et spenn fra kliniske arbeider til selvbiografier (ikke nødvendigvis med en uttrykt bevissthet fra forfatterens side om en autistisk tilstand) og skjønnlitteratur (f.eks. Sacks 1986, Frame 1992, 1993, Løkeland 2004, Freihow 2006, Koi 2010, Vaage 2012). Jeg har også selv prøvd å beskrive det i skriftlig form tidligere (Hoel 2011). Også mange organisasjoner og grupper opprettet av autister og/eller pårørende gir informasjon om og diskuterer alle sider ved tilstandene på internett med svært varierte uttrykk. 2 Jeg synes imidlertid det kan være nyttig å gi et riss av egen bakgrunn, ettersom jeg nok på flere måter er en ustandard «asperger» etter det inntrykket media kan gi. Jeg er kvinne, singel, med to barn (tenåringer, snart voksne). Jeg fikk (ba om utredning for) diagnose da jeg var 47 år. Jeg har solide studier bak meg (biologi, geografi, generelt ressursforvaltning fra 1980-tallet, og biblioteksfag fra 2000-tallet). Jeg hadde en relativt normal barndom, noe preget av at jeg var langt mer skoleflink enn forventet ut fra klasse og miljø. Jeg lærte blant annet mer eller mindre meg selv å lese før jeg begynte på skolen, hjulpet av husets mange bøker og blader. Det eneste vanskelige faget var gymnastikken, men ikke fordi fysisk aktivitet var et problem i seg MATERIALISTEN

4 selv. Jeg er imidlertid dårlig på øye/ hånd-koordinasjon, spenst og fart (friidrett og turn er fremdeles blant mine hatobjekter, ballspill var heller ingen ubetinget suksess). Og dans etter trinn, spesielt pardans. Jeg var aktiv med hundetrening og speider i stedet. Den medfødte og vedvarende interessen for å kommunisere med hunder, deler jeg forresten i større og mindre grad med andre med diagnosen. Inn i bakgrunnen min er det også at jeg har foreldre som har arbeidet i serviceyrker. Til dels prøvde jeg ett av yrkene selv og lærte mye både av det og av å høre mine foreldre snakke om arbeidet sitt. Jeg lærte i det hele tatt stort sett det barn pleide å lære, takket være foreldre og engasjerte venninner og av å ha brødre. Og ingen diagnose, som i seg selv satte grenser for hva som kunne gjøres og ikke gjøres. At jeg skulle ha noe felles problem med min autistiske og utviklingshemmete tante som arbeidet på vernet bedrift og ikke kunne lese og skrive som voksen (som et resultat av ingen tilpasset opplæring i grunnskolen), falt ingen inn. Men vi hadde noen felles problemer; jeg var blant annet den som forsto hvorfor hun ble sint når hun følte seg tråkket på. Og så lærte jeg av henne at det er akseptabel atferd å gå ut av rommet når det blir for mye prat og verken hørsel eller hode kan holde tritt. Sånt blir atferdsdiagnostisert som manglende sosiale evner i dag, det skremmer meg. Min tante var født før den annen verdenskrig, jeg opplevde det som om hun ble mer akseptert, i hvert fall innen familien, enn det en del autister blir i dag. Jeg synes oppveksten min gir grunnlag for refleksjon omkring dagens diagnostiseringspraksis hvorfor så mange får diagnose, til dels svært tidlig, i dag, når tilstanden ikke er en sykdom som kan forklares med påviselig og/ eller entydig årsak (arv spiller riktignok inn, men som disposisjon med flere mulige utfall. Flere tilfeller av både adhd og autisme er for eksempel ikke uvanlig i de samme familiene). Det er ikke nødvendigvis fordi det er flere autister, men fordi vi blir synlige. For min generasjon var det ikke standard å gå i barnehage, hverdagen var roligere. Skolen var stabil, jeg hadde samme klasseforstander i seks år i grunnskolen og den samme i tre år på ungdomsskolen. En utenkelig situasjon for mine barn født på begynnelsen av 90-tallet etter at skolereformene begynte å komme. Stadige omorganiseringer skaper ikke diagnoser, men de bringer funksjonsforskjellighetene fram som et problem. Aktivitetstrykket ellers var heller ikke det samme, og derfor ble problemene, stressymptomene, først synlige for mange av oss i overgangen 8 MATERIALISTEN 3 13

5 til studier, jobb og familie. Det er mitt inntrykk at barn nå sees som et problem fra det øyeblikket de ikke sosialiserer seg spontant i barnehagen. Eller gjør som jeg i barneparken de få gangene min mor hadde behov for å sette meg der på 60-tallet; nekter å gå inn (til slutt måtte jeg jo, men jeg ventet bare på å få komme ut igjen). Der, og dit jeg ikke ville ellers, fordi jeg oppfattet det som utrygt. Jeg så jo ikke skikkelig, og mye lyd var og er svært anstrengende. Jeg var også meget skeptisk til leger (erfaringen har vist at det kunne være grunn til det. Skepsis til overstyring fra «fagmedisinere» var uansett medvirkende til at jeg valgte å føde barna mine hjemme). Min atferd i forhold til barneparken ville kanskje kvalifisert til psykiatrisk utredning i dag den gangen ble det sett som selvstendighetstrang og en irriterende stahet, selvsagt. Men altså ikke sykt, eller behandlingstrengende ut over en påpekning av rett og galt. Dessverre forstår ikke mange ansatte i det psykiske helsevern at verken barn eller voksne med autisme trasser i den forstand. Når vi ikke vil noe, har det som regel en grunn. Det er bare vanskelig å kommunisere det (det er heller ikke alltid vi regner med å bli forstått, slik at det er bortkastete krefter å prøve). Diagnostisert i voksen alder Jeg fikk, som sagt, diagnose formelt da jeg var 47 år. Fremdeles får jeg spørsmål om «hvordan det var å få den diagnosen». Som om det skulle være en sykdom noen hadde oppdaget for meg, kreft eller noe annet som bare kan påvises med prøver. Faktum er at jeg ba om utredning selv etter å ha hørt forfatteren Gro Dahle snakke om Aspergers syndrom i et radioforedrag (Dahle 2008). Jeg tror neppe jeg hadde hatt diagnose i dag om jeg ikke hadde hørt det foredraget. Imidlertid var ikke diagnosen noen umiddelbar hjelp, for det viste seg seinere at utreder hadde vurdert meg nesten utelukkende på grunnlag av atferd. Jeg tør si jeg aldri har vært så «syk», så stresset og, på barndommens dialekt, utafor, som i tiden etter utredningen. Å bli møtt av et helsevesen som insisterte på å behandle meg som psykisk syk, med den delvise umyndiggjøringen det innebærer, var et sjokk jeg først det siste året gradvis har begynt å komme over. Tilbud om behandling for mine «psykiske problemer», etter mange års samliv med en diagnostisert psykisk syk, føltes ikke veldig velplassert. Uten at det hadde gjort det noe bedre, om jeg hadde visst da at jeg var diagnostisert som psykisk syk uten samtykke. Selv falt det meg aldri inn at Aspergers syndrom skulle være noen psykiatrisk diagnose. MATERIALISTEN

6 10 MATERIALISTEN 3 13

7 Jeg har innvilget uføretrygd på grunnlag av «alvorlig sykdom». Fordi nav ikke har rubrikk for funksjonshemning, det heter «lyte». Jeg trodde ikke ordet lyte var i bruk i formell sammenheng lenger. Jeg er avgjort ikke lytefri, men jeg er heller ikke syk, i betydningen «noe som kan kureres». Det har jeg stort sett ikke overskudd til. Med Aspergers er jeg permanent fysisk nedsatt i utgangspunktet. Jeg må konstant gjøre justeringer. Synsvansker, ryggog nakkeproblemer, gamle skader og smerter... jeg jobber fra dag til dag som mange andre funksjonshemmete. Jeg har et overaktivt følelses- og intellektuelt liv, og en fysikk som ikke holder tritt. Det blir som å være i et skall som begrenser handlingene mot vår egen vilje. Noen av oss snakker om en glassvegg: Vi ser og hører, men har lite styrke til å være på utsiden, tilstede i andres liv. Jeg synes det kan være vanskelig å beskrive autisme eller Aspergers syndrom som tilstand innenfra. Av og til bruker jeg historien om Helen Keller som en hjelp. Den er kanskje kjent for noen av leserne: Keller ( ) ble født «normal», men ble døvblind etter en alvorlig infeksjon før hun hadde lært å snakke. Hun levde i et fysisk mørke med en atferd som selvsagt opplevdes utagerende: Hun var bokstavelig talt nødt til å slå seg fram for å tilkjennegi sin tilstede værelse. Omsider fant foreldrene, etter noen fortvilende år, en lærer til henne, en lærer som selv hadde vært blind, men fått synet igjen etter operasjon. Jeg leste deler av Kellers selvbiografi som barn, og jeg hadde ingen problemer, verken da eller nå, med å forestille meg hvordan det var å leve i et mørke og måtte forestille meg omgivelsene mentalt (at autister ikke kan forestille seg ting abstrakt, er en stor misforståelse. Det er hvordan vi uttrykker det vi har forstått, som skiller seg fra «normalbefolkningen»). Kellers videre liv som samfunnsdeltaker og debattant kan leses om andre steder (for eksempel Wikipedia u.d.), poenget er at det sansetapet Keller beskriver, på flere punkter er sammenfallende med hvordan en klassisk autist opplever verden. Svenske Iris Johanssons bok (2008) om egen barndom som autist gir en tilsvarende innfallsvinkel, og det er en klar linje for meg, fra Keller som jeg leste om som barn, til Johanssons historie. Både Keller og Johansson ble og har blitt for øvrig svært aktive samfunnsdeltakere i voksen alder. Slike historier treffer spesielt godt i en tid hvor noen synes å mene at det at andre utvikler autisme, i seg selv er en katastrofe som helst burde kunne behandles vekk. For meg har det vært en frykt, som uhyggelig nok viste seg å være litterært beskrevet som et framtidsscenario av en forfatter som MATERIALISTEN

8 selv har barn med Aspergers syndrom (Moon 2002). Jeg syntes lenge det var greit å si fra om at jeg hadde diagnose. Jeg regnet med at når jeg forklarte meg, ville jeg også få den nødvendige respekt. Det viste seg dessverre ikke å være tilfelle, og aller minst i det som skal være «hjelpeapparat». Å få en Aspergersdiagnose innebærer nemlig altfor ofte å bli inkludert i en gruppe, som psykisk syk, uten altfor mye hensyn til individualitet. Å ikke passe inn i den gruppen, medfører at det er svært vanskelig å få rett hjelp. For meg har det gått flere år, fra utreder i spesialisthelsetjenesten til primærhelse tjenesten for «oppfølging», tilbake til spesialisthelsetjenestene med tilbud om «psykoedukasjon» (et finere ord for atferdstrening), før kommunehelsetjenestene vil bidra og tilbake til meg selv. Det ser for tiden ut til at den lokale frivillighetssentralen er det mest aktuelle stedet å få hjelp til det jeg trenger hjelp til, nemlig praktiske gjøremål. Kursene i «psykoedukasjon», for aspergere og «nærpersoner», i praksis foreldre eller partnere, viste seg ved ettersyn å være bygget over samme lest som det som tilbys utviklingshemmede, så det var et tilbud jeg valgte å takke nei til (ansvarlig for kursutviklingen valgte på sin side å ikke svare meg, da jeg spurte om hvorfor man antok at slike kurs var egnet for voksne med Aspergers syndrom). I en annen livssituasjon enn jeg var da jeg forsto jeg hadde Aspergers syndrom, hadde jeg kanskje diagnostisert meg selv og latt det være med det om jeg hadde rukket å sette meg inn i hvilken behandling jeg risikerte seinere. For det er selvforståelsen som er avgjørende for hvordan en tilstand som Aspergers syndrom arter seg. Blir vi fortalt at vi er psykisk syke noe mange faktisk blir fortalt i dagens norske helsevesen er det lett å oppføre seg som det. Jeg gjorde det selv og ble sett som psykisk syk da jeg reagerte slik ethvert normalt menneske ville gjøre i møtet med mer eller mindre arrogante helsearbeidere av ulikt slag over lengre tid. Det tok 1,5 år etter utredning å komme på spor av rett hjelp, via en forståelse av at Aspergers syndrom ikke er en ren fastlåst og entydig definert mental tilstand (blant annet Koi 2011). Det var feil, som overlegen i HelseBergen skrev til meg, at det «ikke finnes behandling for selve grunnlidelsen» 3, det er det psykiatrien forstår med behandling, som er feil for dem med Aspergers syndrom. Wikipediaartikkelen som siterer Hans Asperger, gjør rede for atferdsterapi og medikamentell behandling. Samme artikkel gjentar, for hvert avsnitt om temaet, at effekten av all behandling er i beste fall lite virkningsfull i lengden, i verste fall (medikamentelt) risikofylt og skadelig på grunn 12 MATERIALISTEN 3 13

9 av autistenes atypiske nevrologi (Wikipedia u.d.). Det som ikke står, er at også psykologisk behandling kan være «farlig» for en med autisme. Det kan framkalle en atferd som i sin tur blir gjort til hovedproblemet og bidrar til en feiloppfatning hos mange om at deres problem er grunnleggende psykisk. Det er meningsløst: Fagfolkene er i hvert fall enige om at autisme er medfødt, eller kommer til på et tidspunkt hvor det ikke er grunnlag for å si at det dreier seg om psykisk sykdom som den enkelte må ha terapi for. Særlig når ingen kan påvise at det hjelper. Behandling er alltid sammensatt, alt hjelper ikke alle, men mange hjelpes av noe, en eller flere ting, avhengig av årsaken til tilstanden og livssituasjon. Gustav Kois bok Jakten på Asperger syndrom gir en god bakgrunn for å se mangesidig på Aspergers syndrom og dermed hva som kan være det rette for den enkelte (Koi 2011). Avhengig av om Aspergers ses som nevrologisk forskjell, resultatet av kronisk infeksjon, hjerneskade eller utviklet som respons på omgivelsene, kan behandling være alt fra: kostholdsendringer og kosttilskudd (som det knapt finnes systematiske undersøkelser av i Norge. Mange har imidlertid erfaring for at det virker). spesialpedagogikk i skolen, tilrettelegging for voksne. 4 bevisstgjøring hos den enkelte, om selv å finne sine grenser, kunne si fra om disse og bli respektert (igjen, forhåpentligvis). Lære å finne sin plass, med de talenter man har. Mulighetene finnes, for den som vil la seg inspirere, er kildene mange (Dahle 2009, Haddon 2003, Koi 2010, 2011, Nazeer 2006). Atferdsforstyrrelser og atferdsvansker ligger ikke i at vi gjør ting annerledes de ligger i at vi av og til må læres hva som er praktisk og fornuftig å gjøre for ikke å komme for mye på kant med omgivelsene. For mange autister tar det lengre tid, koster mer, enn for nevrotypiske barn. En autist, asperger eller ikke, er «en som må anstrenge seg mer enn andre for å delta i livet» som forlagets omslagstekst så presist oppsummerer det hos Nazeer (2006). Som mange andre med ulike tilstander av sensitivitet må: Jeg kjenner meg som autist svært ofte igjen i kunstneriske og kreative personligheter. Opplevelsen bekreftes både av forfattere (Frame 1992, 1993) og bildende kunstnere (Mullin 2009, hvor alle bidrag er fra diagnostiserte med autisme/aspergers syndrom). Liknende interesse for det kunstneriske hos autister har jeg ennå ikke sett i originalt norsk materiale. (Min tante med autisme var derimot hele livet glad i farger, klær og musikk på en helt annerledes markert måte enn resten av familien. Når språket stundom sviktet, fant hun tilflukt i andre uttrykk). Jeg fikk kjennskap til at min MATERIALISTEN

10 personlighet var en diagnose verd seint i livet. Hadde jeg blitt fortalt tidligere hvilke problemer jeg visstnok har, fått en beskrivelse av meg selv som den jeg har i diagnosepapirene nå, vet jeg ikke hva slags liv jeg hadde hatt i dag. Jeg ville neppe hatt en utdannelse fordi det ikke ville lønt seg økonomisk for samfunnet når det er så vanskelig å få et tilrettelagt arbeid uten å måtte tilpasse meg en sosialitet jeg ikke har helse til. Jeg ville mest sannsynlig ikke hatt barn fordi jeg ikke ville hatt tro på egne omsorgsevner. Det tillater jeg meg å tro at samfunnet ville tapt på. Jeg legger overhodet ikke skjul på at uansett hvor mye jeg forstår av meg selv som asperger, og hvor mye jeg kan forklare til omgivelsene, for eksempel gjennom det jeg skriver her, så er det slitsomt å eksistere. Slitsomt, på en annen måte enn det var før jeg fikk papirer på diagnosen. Før det oppfattet jeg mine problemer som mentale, uten kobling til fysiologiske forhold at det var min forståelse av omgivelsene det var noe «galt» med, at jeg måtte forklares hvordan verden fungerer. Det er omvendt (og dette må sies med forsiktighet) problemene kommer i stor grad av at omgivelsene ikke forstår, eller, verre, aksepterer at jeg er annerledes, fungerer annerledes, enn dem. Selv om Aspergers syndrom ikke er en sykdom med et beskrevet forløp, er vi i samme posisjon som en kronisk syk eller funksjonshemmet: Fysiske forhold ligger til grunn for en annerledes atferd. Det kan behandles, men i motsetning til sykdommer og tilstander med et skadelig forløp må det ikke behandles. Det er, i hvert fall så lenge vi kan forsørge oss selv, et spørsmål om hvilket samfunn vi fødes inn i, og hvordan omgivelsene er, når og om den genetiske disposisjonen får et tydeligere uttrykk, forverret av sykdommer og belastninger. 14 MATERIALISTEN 3 13

11 noter 1 Personlige kilder: Jorunn Lillian Hoel, Tante, livsnyter, svømmer, autist og utviklingshemmet. Bidratt med bunad, spontane leksjoner i innlevelse og stolthet og forståelsen av musikk som fysisk glede. Facebookvenner nær og fjern og andre bekjente med Aspergers syndrom eller bare litt alminnelig eksentrisme. Jeg avstår fra navn, med ett unntak: Arne Stav (f. 1953), poet, oversetter, filmelsker og meningsytrer i første divisjon, takkes spesielt for all oppstramming uavhengig av enhver diagnose. Torill Fjæran-Granum, Spiss forlag, spesialpedagog. Driver utrettelig opplysnings- og kursvirksomhet og opplæring i forhold til autismetilstander. Laurie Grundt, f.1923, billedkunstner og rabulist, og Yann Grundt, f. 1959, intellektuell kniv, for alle innspill uten politisk korrekte hensyn. 2 Det kan for eksempel søkes på ord som autisme, autism, Asperger. 3 Jack Schjelderup, overlege ved Habiliteringstjenesten HelseBergen, i brev av Spesialpedagogikk er godt dokumentert, og anbefalt. Problemet er den tilfeldige gjennomføringen på lokalt plan på grunn av svært varierende kompetanse hos spesialisthelsetjenestene og derav følgende svært varierende fungering på samarbeidet med primærhelsetjenestene. At Aspergers syndrom ses som en funksjonshemning hos barn, og (forhåpentligvis) utløser tiltak deretter, men som en atferdsforstyrrelse hos voksne, med henvisning til psykiatrisk behandling, er også et problem. litteratur Autismeforeningen (2013). Hva er Aspergers syndrom. Hentet fra autismeforeningen.no/autisme/hva-er-aspergers-syndrom. Lesedato Dahle, G. (2008, 30. november). Den forunderlige verden av Asperger syndrom. P2-akademiet [Radioprogram]. Oslo: nrk p2. Dahle, G. (2009). Et annet blikk på verden. Ressurs, 04/09: 8-9. Fjæran-Granum, T. (2006). Asperger syndrom. Informasjon for ungdom og voksne. Oslo: Spiss forlag. MATERIALISTEN

12 Frame, J. (1992). En engel ved mitt bord i iii. En selvbiografi. Oslo: Pax Forlag. Frame, J. (1993). Ansikter i vannet. Oslo: Pax Forlag. Freihow, H. (2006). Kjære Gabriel. Oslo: Cappelen. Haddon, M. (2003). Den merkelige hendelsen med hunden den natten. Oslo: Pax Forlag. Hoel, M. (2011). Er musikken feil står jeg stille. I T. Fjæran-Granum (red.), Annerledes (s ). Oslo: Spiss forlag. Johansson, I. (2008). En annerledes barndom. Oslo: Gyldendal Forlag. Koi, G. (2010). Hjelp. Veien mot Asperger syndrom. Oslo: Spiss forlag. Koi, G. (2011). Jakten på Asperger syndrom. Oslo: Spiss forlag. Løkeland, A.-K. (2004). Farger og klang. Dikt. Bergen: Eget forlag. Malt, Ulrik. (u.d.) Aspergers syndrom. I Store medisinske leksikon. Hentet fra syndrom. Lesedato Moon, E. (2002). The speed of dark. London: Orbit books. Morgenbladet (2012, 21. desember.) Asperger farvel. Mullin, J. (2009). Drawing autism. New York: Mark Batty Publisher. Nazeer, K. (2006). Inn med idiotene, eller Hvordan vi lærte å forstå verden. Oslo: Pax Forlag. Sacks, O. (1986). En antropolog på Mars. Oslo: Cappelen Forlag. Vaage, L. (2012). Syngja. Oslo: Oktober Forlag. 16 MATERIALISTEN 3 13

13 Wikipedia (u.d.). Aspergers syndrom. Hentet fra Asperger. Lesedato Wikipedia (u.d.). Helen Keller. Hentet fra Helen_Keller. Lesedato World Health Organization/who (2010). International Statistical Classification of Diseases and related Health Problems, 10th revision (icd- 10). Hentet fra Lesedato MATERIALISTEN

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

VOKSNE ASPERGERE -En brukerveiledning for venner. Hvordan vi fungerer, hvordan vi bør håndteres og praktiske tips

VOKSNE ASPERGERE -En brukerveiledning for venner. Hvordan vi fungerer, hvordan vi bør håndteres og praktiske tips VOKSNE ASPERGERE -En brukerveiledning for venner Hvordan vi fungerer, hvordan vi bør håndteres og praktiske tips Er du blitt kjent med en asperger, eller plutselig funnet ut at en av (de litt mer sære)

Detaljer

Jeg vil ut og leve! Jeg vil jo ikke bare sitte her.

Jeg vil ut og leve! Jeg vil jo ikke bare sitte her. Jeg vil jo ikke bare sitte her. Jeg vil ut og leve! Utfordringer for ungdom med psykiske vansker i overgangen fra skole til arbeidsliv. Skrevet av Line Indrevoll Stänicke Illustrasjonsbilder Jeg vil jo

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

Nye uførepensjonister

Nye uførepensjonister R Nye uførepensjonister Erfaringer med NAV Rapport 2013-06 Proba-rapport nr. 2013-06, Prosjekt nr. 12043 ISSN: 1891-8093 HB, IE, PDS, SK/TTH, 10. mars 2013 Offentlig Rapport 2013-06 Nye uførepensjonister

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

Tilpassede følelser. Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag

Tilpassede følelser. Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag Det at vi spontant føler glede, sorg, sinne, frykt, sårethet, skyld og skam er i grunnen ikke noe problem. Det

Detaljer

Et hefte om CHARGE syndrom

Et hefte om CHARGE syndrom Et hefte om CHARGE syndrom CHARGE syndrom er en meget kompleks tilstand, og personer med CHARGE syndrom kan ha veldig ulike utfordringer i livet. Med dette lille heftet ønsker vi å gi en enkel og lettfattelig

Detaljer

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING I ET MULTIETNISK SAMFUNN OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING

Detaljer

Om utfordringer, mestring, behov for kunnskap og hjelp blant foreldre til barn med en sjelden funksjonshemning KRISTIN TAFJORD LÆRUM

Om utfordringer, mestring, behov for kunnskap og hjelp blant foreldre til barn med en sjelden funksjonshemning KRISTIN TAFJORD LÆRUM «Livet før og etter Frambu» Om utfordringer, mestring, behov for kunnskap og hjelp blant foreldre til barn med en sjelden funksjonshemning KRISTIN TAFJORD LÆRUM Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien 4 Forord 5 Viktige begreper i debatten om tvang 8 Tvang og menneskeverd 10 Snakk til meg! 12 Dobbeltdiagnoser Bruker vi mer tvang overfor det vi

Detaljer

Hva kan vi gjøre for barna? Stiftelsen Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. Viktige perspektiver til kirkens trosopplæring

Hva kan vi gjøre for barna? Stiftelsen Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. Viktige perspektiver til kirkens trosopplæring Hva kan vi gjøre for barna? Stiftelsen Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep Viktige perspektiver til kirkens trosopplæring Dette heftet er blitt til med prosjektmidler fra Trosopplæringsreformen.

Detaljer

"Nytt liv, nye muligheter" - incestutsatt og gravid

Nytt liv, nye muligheter - incestutsatt og gravid "Nytt liv, nye muligheter" - incestutsatt og gravid Maria er 31 år og gravid for annen gang. Hun er gift og har en sønn på 1 1/2 år. Hun ble utsatt for incest fra faren da hun var barn. Moren tror henne

Detaljer

Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter:

Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter: Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter: eksempler på samarbeid mellom kommune og DPS for mennesker med psykiske lidelser og omfattende behov for tjenester K. Michael Thomsen Online-versjon (pdf) Det

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Redaktør: Gerd Vidje Illustrasjoner: Pippip Ferner (www.pippip.no) Design: Aase Bie Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn En god start Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn Forord Når det oppdages funksjonshemninger hos foster og barn vil det være avgjørende for foreldrene hvorledes

Detaljer

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Den doble sorgen Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Dette heftet er skrevet til besteforeldre som har mistet et lite barnebarn. Til tross for at besteforeldre er sterkt berørt, finnes det få tilbud

Detaljer

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner Tekst: Bennedichte C. R. Olsen og Marit O. Grefberg Illustrasjoner: Eldbjørg Ribe Formgivning: Statens trykning Sats og trykk: Melsom

Detaljer

Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep

Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep 76 Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep I denne delen av prosjektet har vi tatt for oss noen sentrale deler av helsetilbudet

Detaljer

Bacheloroppgave. Hvordan tilrettelegge for selvbestemmelse i samhandling. How to facilitate for self-determination in interaction

Bacheloroppgave. Hvordan tilrettelegge for selvbestemmelse i samhandling. How to facilitate for self-determination in interaction KANDIDATNUMMER: 427 AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG Bacheloroppgave Hvordan tilrettelegge for selvbestemmelse i samhandling. How to facilitate for self-determination in interaction Innleveringsdato: 26.05.2011

Detaljer

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Når sorgen rammer en av dine ansatte Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Heftet Når sorgen rammer en av dine ansatte er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød. Hovedforfatter er dr. philos Atle Dyregrov

Detaljer

Et annerledes og ensomt foreldreskap

Et annerledes og ensomt foreldreskap nøkkelbegreper Barn, funksjonsnedsettelser, familier, stigma, annerledeshet, åpenhet Bente Berg Cand.sociol, rådgiver, Lærings- og mestringssenter for barn, unge og deres familier (LMS-barn) uxbebb2@ous-hf.no

Detaljer

- OGSÅ FOR ANDRES BARN

- OGSÅ FOR ANDRES BARN Til deg med barn i skolen: DU ER VIKTIGERE ENN DU TROR - OGSÅ FOR ANDRES BARN REFERANSER OG ANBEFALT LITTERATUR: Borge, I. A. H. (2007). Resilience i praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk. Brenna, L. R. (2008).

Detaljer

DE USYNLIGE INNVANDRERNE

DE USYNLIGE INNVANDRERNE DE USYNLIGE INNVANDRERNE En sosiologirapport om å flytte til Norge etter å ha tilbrakt store deler av barne- og ungdomstiden i utlandet April 2013 1 Innholdsfortegnelse DEL 1-INTRODUKSJON...3 1.1 Innledning...3

Detaljer

Innsikt gir utsikter. Informasjonshåndbok fra RP-foreningen

Innsikt gir utsikter. Informasjonshåndbok fra RP-foreningen Innsikt gir utsikter Informasjonshåndbok fra RP-foreningen 1 INNHOLD DEL I HVA ER RETINITIS PIGMENTOSA (RP)? 1.1 Hva er retinitis pigmentosa (RP)?...7 1.2 Hvorfor degenererer fotoreseptorene?...8 1.3

Detaljer