Nr. 3 Argang 61 september 2002

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 3 Argang 61 september 2002"

Transkript

1 Nr. 3 Argang 61 september 2002 Jeg folder mine hender srno I.Jeg folder mine hender sma i takk: og benn til deg. La alle bam i verden fa det like godt som jeg. 2. Vern alle moo din sterke hand mot fattigdom og ded. Og hjelp sma bam i alle land sa ingen lider ned, 3. La ingen krig og sult og sott fa gjere oss fortred. La alle leve trygt og godt i frihet og i fred. Norsk Salmebok nr. 725

2 - 2 - DESKlFTENDESLEKTER "Han skal vende fedrenes hjerter til bama og barnas hjerter til fedrene". Malaki 4,6. Dette er det siste verset i De gamle testamente. Og det kan se ut som det ligger en dypere mening i at dette siste ordet er et fredsord om forholdet mellom de skiftende slekter. Det er jo nettopp de skiftende slekter Det gamie testamente blir overlevert til med disse ordene. I et hvert slektledd finnes det en eldre og en yngre generasjon, og uvilkarlig representerer den eldre generasjon livserfaringen og den yngre livsmotet, Men da livserfaring lett blir til forstenet konservatisme og lismotet til utidig reform- og opprerstrang, sa er konfliktmulighetene mange. Og flere blir de nu til dags pa grunn av den rastlese uroen som preger tiden. Mye foreldreglede blir edelagt ved del. Mange unge sporer av, og freden og lykken blir borte i hjemmene. Sannelig, det er pa tide at foreldrenes hjerte blir vendt til barna, og barnas hjerte til foreldrene! Men det skjer bare der hvor alles hjerter blir vendt til Gud. Som det star skrevet: "Han skal vende fedrenes hjerter til barna..." Han? Hvem? Den Elias som skal komme, botspredikantensom ropte: "Vendom, for himmelriket er mer!" (Matteus 3, 2). Dessverre, god vilje og naturlig slakts- og samfalelse er ofte ikke nok til a oppheve motsetningenemellom den eldre og den ygre generasjson. Her kreves noe som griper dypere: felles vilje til a tjene Gud. Bare levende gudsfrykt kan forvandle spenningen mellom generasjonene til berikelse for begge parter. For gudsfrykt ferer til forbenn i den eldre generasjon og til takknemmelighet i den yngre. Ved det skapes den slektsharmonien som forfatteren av ordsprakene dremte om da han skrev: "Barnebarn er de gamles krone, fedrene er barnas stolthet", (Ordsprakene 17,6). Andakten overfor, under 9. oktober, er hentetfra boken ''Livet under naden" utgitt av den danske domprost Carl Skovgaard-Petersen, hesten 1943.

3 LYNGEN MENIGHETSBLAD Postholes LYNGSEIDET Utgitt av Lyngen menighetsrad. Redakter: Sigvald B. Mikkelsen Frivillig kontingent: kr 50,- eller mer pro ar. Postgiro: Bankgiro: KIRKES0KNING Statistikker er nyttig lesning, serlig nar de brukes med forstand. I kirken eksempelvis telles antall fremmette til gudstjeneste og registreres beherig i et sakalt dagsregister. I ar 2001 ble f.eks. forrettet 43 hovedgudstjenester pa sen- og helligdager i Lyngen sokn med til sammen fremmette, Det gir et gjennomsnitt pa 85, noe bade konfirmasjonsendager og Iastadi For pa fire av anske stevnehelger er med pa a lefte snittet sa heyt, soknets fern prekensteder er det gjennomsnittlige tall 3-4, 20, 30, 40. Og pa ladsbasis sett under ett er trenden pa kirkesekningen ogsa nedadgaende. Hvorfor frerre gar til kirke na til dags, er ikke enkelt a fa entydige svar pa. Men for en dray mannsalder siden bega forbausende mange seg pa kirkevei rett som det var nar det ringte fra timet i hjembygda. Kirkegang harte liksom sa naturlig med. At man den gang ikke hadde TV, CD og gode radiomottakere, lar seg here. Men sa er jo til gjengjeld kommunikasjonsforholdene na sa radikalt forbedret. Og variasjonsmulighetene er ogsa sa mye sterre na til dags. Synes man lite om 1920-liturgien, bar den av 1977 vere alternativet. Og synes Landstad reviderte av 1924 altfor gammelmodig, ber Norsk Salmebok av 1984 absolutt preves. Det samme kan sies om Bibelen av 1930 og Bibelen av Variasjonsmuligheten trenger ikke bidra til a legge ede, men snarere stimulere til enhet og vekst. I en luthersk kirke, somjo bade i utgangspunktet og enna kan sies a vere en "ordets kirke", er det ogsa interessant a merke seg at det a ringe sammen uten tilbud om skriftemal og nattverd slar uheldig an pa statistikken. "Tidene forandres og vi med dem", sier et visdomsord. Men det burde ikke gjelde skikken a ga til kirke pa hviledagen. For da var man i godt selskap, i likhet med ham som for ca 2000 ar gikk i hjembygdens synagoge som han pleide pa sabbaten (Lukas 4,16), - og som enna gjer det i kirken "usynlig og allikevel til stede." SBM

4 - 4 - SLEKTERS GANG Dapte 2. mai: 11. mai: 23. juni.: 13. juli: 14. juli: 4.august: 18. august: 25. august: l.september: Simon Larsen Kristine Wiker")' Olav August Lyngdal Jergen Antonsen Skog Eline Stremsbukt Sofie Kristiansen Berglund Adelheid Danefeer Tor Simon Avila Nilsen Lisa Johanne Elveslett Slettli Magnus Johannes Engvoll Hakon Leiros Fossmo (hjemmedept) Sebastian Sjeveian Johannes Bjem Vihovde Maren Flowers Johansen Mia-Eline Kviteberg Sindre Risnes Abodsvik "Du til dapen lot meg kalle dajeg var en liten knopp. Skaljeg visne, skal jeg falle? Hjelp meg du a vokse opp! Hjelp meg du a tidlig lcere og a elske Herrens ord, slik at jeg blant dine kjare kan fa knele ved ditt bord!" Norsk Salmebok nr. 354, v. 2. Mulige feil i "Slekters gang" bes vennligst meldt til soknepresten, sa vii feilen bli rettet opp i neste nr. av menighetsbladet. Pa

5 - 5 - forhand takk l Vi skylder ogsa a gjere oppmeksom pa at de som ensker noe utelatt i "Slekters gang ", er det bare a melde fra bade i anledning dap, vigsel og begravelse Vigde 29. juni: 29. juni: 6. juni: 19. juli: 27. juli: 18.august : Geir Andersen og May Bente Rasmussen, Lyngen kirke Havard Aames Hovden og Elisabeth Fagerborg, Lyngen kirke Andreas Kiil og Maria Valerievna Kello, i Lenangseyra kapell Charles Hestlund og Regina Sofia Moser, Sandey kirke, Kvaley Uno Nesvik og Hege-Anita Serensen, Lyngen kirke Tom Harald Johansen og Barbro Flowers, SeInes kapell "Gud signe dere begge tillivets sol gar ned! Det lyserpa veien at Gud er kjterlighet. Han ferer deres fot til kongeborgen hen, hvor ingen som metes, skal skilles igjen, hvor alt er fullbragt ved Guds kjcerlighets makt. " Norsk Salmebok or. 670, v. 3 Rettelse: I menighetsbladet Dr. 1/2002 sto at Aslaug Elise Larsen, 0vergarden, dade 10. september Det riktige skat vere at hun dade 2. oktober 2001.

6 - 6 - Dode 24. mai: 21. juni: 24. juni: 25. juni: 27.juli: 10. august: 16. august: 30. august: 3. september: 5. september: 14. september: Seren Karstein Isaksen, f Ingenborg Jensine Rygh Forfang, f Alvin Bernhard Larssen, f Inghild Jergine Monsen, f Signe Amalie Bemtine Rernes, f Hakon Amandus Kristoffersen, f Alette Lovise Magnussen, f Charlotte Pauline Pedersen, f Aslaug Elvine Lillevoll, f Marie Kristine 0sthus, f Fridtjov Olav Heitmann, f Hjerdis Karlotte Johansen, f Deg vare are, Herre over dedens makt! Evig skal deden vare Kristus underlagt. Lyset fyiler haven, se, en engel kom, tipnet den stengte graven, Jesu graver tom! Deg vare are, Herre over dedens makt! Evig skal deden vare Kristus underlagt. Norsk Salmebok Dr. 187, v. 1 LYNGEN MENIGHETSRAD VED KIRKEVERGEN ORIENTERER: LYNGEN KIRKE: Overrislingsanlegget er installert. Overlevering av anlegget til menighetsradet fant sted 19. september. Entre-

7 prener har veertlyngen Rer A/S som herved takkes for vel utfert arbeid. Bedriften har ogsa bidratt tidligere, under anbudsforhandlingene med a redusere anbudssummen, noe vi ogsa takker for. Takk til alle som har samlet inn og bidratt med midler. Kirken er dermed sikret mot brann, men lynvemanlegget gjenstar a skifte ut. 0 delagte takstein er skiftet ut pa kirketaket. Steinen er tatt av taket til Dapshuset. Takk til byggmester Torgeir Bakkehaug, Elvevakken, som har utfert oppdraget pa kort varsel. - Tegningene til prosesjonskorset er godkjent. Korset skallages av Kare Martinussen, Lyngseidet. MENIGHETSHUSET. Vedrerende planer om det nye menighetshuset ved Lyngen kirke er a melde at kontakt med administrasjonen/politikere i Lyngen har veert meget positiv, og vi har hap om at bygget blir startet i ar Investeringsramme ar 2003 kan utvides ved seknad til fylkesmannen. Kirken regner med at kommunai garanti, etter aile disse ar,vii foreligge i leper av inneveerende ar, slik at bygget blir pabegynt i ar KIRKEGARDENE Eidebakken - veibelysning: Gravere har utsatt sine ferier for a fa ferdig arbeidet. Vi regner med at anlegget er ferdig i lepet av september og lysene satt pa i lepet av oktober. Anlegget er Ievert/montert av Elektro Sport, Lyngsseidet, som ogsa har bidratt ekonomi sk. I tillegg takker vi befolkni ngen som har samlet inn/bidratt med midler. Hjertelig takk! Toal tte ar vi dessverre mattet steng e etter arbeidstidens slutt da toalettet flere ganger har veert tilgriset av personer som antatt beseker kirkegarden pa natten. Vi beklager, men toalettet er apen pa dagtid mens gravem e er pa arbeid. Ur egistr erte garver: Dersom parerende, som beseker kirkegarden kjenner til/vet hvem som ligger i gravsteder som ikke har minnestein/kors/uregistrert, ber vi om at graver eller kirkeverge blir kontaktet. Vi ensker ogsa a vite hvem parerende er til graver som ikke har blitt vedlikeholdt med mere de siste arene. Pa forhand takk! Oppfolging av forskrifter: Dersom noen er i tvil om forskriftene for kirkegardene, sa er disse slatt opp pa oppholdshus pa kirkegardene, Ta

8 - 8 - ogsa kontakt med graver/kirkeverge om enskelig, Se spesielt etter regler for blomster, beplanting, sterrelse pa minnesetein og godkjenning av denne samt oppsetting og sikring. For eksempel rna en ikke plante treer eller andre planter ved siden av minnesteinen. Plantefeltet skal veereminnesteinens bredde og foran - malt fra bakkant minnestein - 60 em. Ved kjep/bestilling av minnestein ber en gjere seiger oppmerksom pa at godkjenning ogsa rna foreligge i henhold til regler/forskrifter. Sikring av gravminner: Parerende er ansvarlig for sikring av gravminnene. Gravminner som kan veere en fare for besekende (ikke sikret med bolter/star skjevt) vii bli lagt ned av graveren, men en vil forsake a varsle parerende fer en legger ned gravminne om mulig. Lyngen kirkelige fellesrad kjeper na inn utstyr for sikring av gravrninner, og vii neste ar kunne tilby denne tjeneten mot betaling. Avfalllegges som fer i avfallsboksene ved hovedinngangen. Enkelte besekende broker ikke boksene, men kaster avfallet (plast/blomsterkrukker m.m.) over gjerdet pa en annen eiendom. Graveren har na ryddet opp, men da man i sesongen har knapt med tid, kan avfallet bli liggende dersom en ikke broker boksene. Pa forhand takk for at dere bruker boksene. He/ge A. S/ett/i. SOKNEPRESTEN ORIENTERER: Konfirmntforberedelsen starter opp tidlig i oktober. Den er et tilbud til aile som gar i 9. klasse i grunnskolen. Invitasjon er gatt ut til ea 30. Ogsa denne vinter har det lyktes a fa henlagt forberedelsen til skolens tid. Det er fremmet enske om a fa til to timer annen hver uke, noe det er grunn til.a tro gar i orden. Ifelge vedtak i menighetsradet er konfirmasjonshelgene tredje og fjerde uke i mai vekselsvis mellom ytre og indre Lyngen. Etter planen skulle det derfor i ar 2003 blitt Lyngseidet 18. mai og ytre Lyngen 25. maio Men av hensyn til

9 - 9 - Grunnlovsdagen vii jeg be menighetsradet om a skyve begge helgene en uke fremover i tid, altsa Lyngseidet 25. mai og ytre Lyngen 1. juni. Preludium, som organisten spiller etter at det har ringt inn for tredje gang til gudstjeneste, betyr pa norsk forspill. Og etter de 3x3 klokkeslag ved slutten av gudstjenesten spiller organisten postludium, som betyr etterspill. Vanligvis er de kirkesekende pa plass idet preludiet setter inn. Og der ber de veere helt til postludiet der ut under kirkehvelvet. For postludiet er jo ikke utmarsj, men snarere et akoppagnement til en kort ettertenksomhetens stund fer man igjen begir seg ut hver til sitt. Lysgloben er en skjenn prydgjenstand. Ved dap tenner vi der et lite lys for hvert dapsbarn. De kirkesekende, som feler indre behov for det, rna ogsa gjerne ga frem og tenne et lys fer gudstjenesten begynner eller fer man begir seg pa hjemvei etterpa, Ogsaher i prestegje1det hender det at en representant for de parerende gar frem og tenner det ene lille lyset i lysgloben mens det ringes inn eller de 21 sergeslag slas nar begravelsen begynner. Dette er en skikk vel verd a overveies mer tatt i bruk. Tekstlesere er vanlig i gudstjenesten rundt om nar det forrettes etter liturgien av Slik ber det bli i Lyngen og. Vi regner ikke med problemerpa jaktetter tekstlesere, men oppfordrerallikevel interesserte om a me1de seg. Det er for evrig rnenighetsradet i samarbeide med menighetens prest som har avgjerelsesmymdighet bade om tekstlesing og valg av tekstlesere. Kirkegang Annet sted i bladet bererer vi temaet kirkegang. Til venstre ser vi glimt fra en familiegudstjeneste. Smaen sier "Han snakker om deg, far!" - Vi haper a fa til flere familiegudstjenester i fremtiden og sier allerede na heie familien velkommen til kirke. Sa konkret som pa tegningen blir presten _ Han...1Il«om... lar ~ neppe.i sin korte preken.

10 Kirken og dapsopplsertngen Kirken tar dapen pa alvor. I anledning dap tar foreldrene heftet "Ved dap'', Og umiddelbart etter dapen tar foreldrene overlevert et tent dapslys, Dapslyset tennes fra det venstre hovedlys pa alteret, som kalles Kristus-Iyset. Dette skal symbolisere hva dapen utretter. Jesus sa en gang: "Jeg er verdens lys." Og han ville at vi alle skulle bli dagens og lysets barn. Var kirke leerer at dette skjer i dapen, slik det heter i Titus brev kp. 3, v. 5: "Gudfrelste oss veddet badsom gjerfeder og fornyer vedden hellige And" Faddeme tar i anledning dapen en fadderhilsen fra kirken. I anledning l-arsdagen, 2-arsdagen og 3-ars dagen.for dapen sender menighetsradet v/presten en hilsen til foreldrene. Ca 4 ar etter dapen inviteres dapsbamet og foreldrene til en familiegudstjeneste for a fa 4-arsboken "Min kirkebok". Dermed er barnet kiart til a begynne pa sendagsskolen. Neste trion i oppleeringen er a forsyne dapsbamet med Det nye testamente. Det skjer mens barnet gar i 5. kiasse. Med testamentet falger gjeme en arbeidsbok som enkelte grunnskoler patar seg a broke et par-tre timer i undervisningseyemed. Nar dapsbamet sa gar i 9. kiasse, tar det tilbud om a delta i konfirmantforberedelsen og eventuelt konfirmeres. Langt pa vei har disse planer veert satt ut livet ogsa i Lyngen. Dapsoppleering er blant kirkens viktigste oppgaver. BUKEITEN & LYNGENFJORD BEGRAVELSESBYRA 9070 Olderdalen, tlf Lyngseidet, tlf Innehaver: Inger Mathisen. Medhjelper: Arvid Langgard, Vi gir veiledning og praktisk hjelp ved dedsfall og begravelser. Vakttelefon: ALPEROSA BLOMSTER Strandveien 19, 9060 LYNGSEIDET Til tjeneste ved begravelser med: Kranser og blomster. Salg av blomsterkort til forskjennelse av gravsted. Salg og oppussing av gravsteiner. Beplantning pa gravsteder. Telefon:

11 LYNGEN PRESTEGJELD 50kneprest: Sigvald B. Mikkelsen, boks 92,9069 LYNGSEIDET Beseksadr.: Presteqardsbakken 12 Kontortelefon: Telefax: E-post: Mobiltelefon: I Boligtelefon: Kapellan: Stefan Kemper-Kohlhase, Hatteng, 9046 OTEREN Beseksadresse: Presteboligen vi Storfjord kirke Kontortelefon: Telefax: E-post: Boligtelefon: Mobiltelefon: Organist: Kai Inge Hansen, tlf / Lyngen sokn Storfjord sokn Menighetsradets leder Hans Petter Gicever 9060 LYNGSEIDET Telefon: Kirkeverge: Helge Slettii Kontor: Parkveien 15, 9060 LYNGSEIDET Telefon: Telefax: Lyngen kirke, telefon: l.enanqseyra kapell, telefon: Meniqhetsradets leder Else-Marie Sommerseth 9143 SKIBOTN Telefon: Kirkeverge: Rolf Steinvik Kontor: Kontorbygget vi Storfjord kirke Telefon: Telefax: E-post: Storfjord kirke, telefon : Kirkens 50S: (apent 24 timer i deqnet)

12 GUe STJENESTELISTE 6.oktober 13. II 20. II 27. II 3. november 10. II 17. II 24. II 1. desember 8. II 15. II 22. II 20. s. e. pinse 21. s. e. pinse 22. s. e. pinse Bots- og bededag Allehelgensdag 2. sendaq i advent 3. sandaq i advent 4. sendaq i advent Lyngseidet kl1100 Storfjord kl1700 Skibotn kl 1100 Seines kl 1100 Lyngseidet kl 1100 Storfjord kl 1100 LenangsfJyra kl s. e. pinse Skibotn "kl 1100 stevnegudstj. 26. s. e. pinse Lyngseidet kl 1100 Siste s. i kirkearet Nord-Lenangen kl sendaq i advent Storfjord kl1100 Lyngseidet kl1700 Lyngseidet kl 1100 Skibotn kl1700 Furuflaten kl 1100 Seines kl 1000 Julaften planlegges familiegudstjeneste i Nord-Lenangen, Lenangseyra og Lyngseidet, juledagsmorgen ottesang i Furuflaten, heytidsgudstjenese i Lynge kirke k11100, 2. juledag Nord-Lenangen k Rett til endringer i gudstjenestelisten forbeholdes. Se i fredagens "Nordlys" og internett Altergang i annonsen i "Nordlys" betyr skrifte og nattverd. V/sp og v/kp betyr der henholdsvis v/soknepresten og v/kapellanen. Mulig vikar nevnes ved navn. Kursiv i fete typer betyr pa gudstjenestelisten ovenfor ny liturgi. Dap bes meldt minst 14 dager pa forhand. Foreldre som ikke bor i Lyngen sokn melder dapen til prestekontoret der de bor og avtaler bare dato med Lyngen sokneprestkontor. Her er fast apninqstid mandag, tirsdag og torsdag kl VELKOMMEN TIL KIRKE I Neste nr. av menighetsbladet kommer i desember. Husk bladpenger!

"... Sa blir de staende, disse tre: Tro, hap og kjrerlighet. Men sterst blant dem er kjzerligheten... " 1. Kor. 13, 13

... Sa blir de staende, disse tre: Tro, hap og kjrerlighet. Men sterst blant dem er kjzerligheten...  1. Kor. 13, 13 Nr. 2 Argang 63 juli 2004 "... Sa blir de staende, disse tre: Tro, hap og kjrerlighet. Men sterst blant dem er kjzerligheten... " 1. Kor. 13, 13 - 2 - Fra Martin Luthers husandaktsbok "Gled deg, Guds menighet"

Detaljer

Nr.1 Argang 54 1995. "Har vi fatt livet ved Anden, sa la oss ogsa leve ved Anden." Galaterbrevet 5,25

Nr.1 Argang 54 1995. Har vi fatt livet ved Anden, sa la oss ogsa leve ved Anden. Galaterbrevet 5,25 Nr.1 Argang 54 1995 "Har vi fatt livet ved Anden, sa la oss ogsa leve ved Anden." Galaterbrevet 5,25 - 2 - LYNGEN MENIGHETSBLAD Postboks 92 9060 LYNGSEIDET Utgitt av Lyngen menighetsrad. RedaktBr: Sigvald

Detaljer

Nr. 5 November 2006 44. årgang

Nr. 5 November 2006 44. årgang Åfjord kirke Stoksund kirke Nr. 5 November 2006 44. årgang Oktoberstemning ved Herfjordvatnet Foto: Lillian Storvik side 2 For to uker siden sto jeg på Hjerkin sammen med ca. 60 andre mennesker og protesterte

Detaljer

LES OM: BARN OG MEDIER MITT BIBELVERS. nummer 6 - oktober 2003 BARNEÅRET. @:men ASKØY MENIGHETSNYTT

LES OM: BARN OG MEDIER MITT BIBELVERS. nummer 6 - oktober 2003 BARNEÅRET. @:men ASKØY MENIGHETSNYTT LES OM: BARN OG MEDIER 1.FLORVÅG BARNEARBEID - KFUM MITT BIBELVERS nummer 6 - oktober 2003 @:men ASKØY MENIGHETSNYTT BARNEÅRET BILDENE Barnekoret Lysglimt 25 år PÅ FORRIGE SIDE: I NYLAGEDE JUBILEUMS T-SKJORTER

Detaljer

Hellig handling, hellig tid, hellig rom

Hellig handling, hellig tid, hellig rom Fra Gudstjenesteboken 2011 Hellig handling, hellig tid, hellig rom En innføring i gudstjenesteforståelse - utarbeidet av Kirkerådets sekretariat INNHOLD: Hellig handling Hver søndag er en påskedag Liv

Detaljer

NR. 2-2014 - 25. ÅRGANG. Takk alltid vår Gud og Far for alt... Ef 5,20

NR. 2-2014 - 25. ÅRGANG. Takk alltid vår Gud og Far for alt... Ef 5,20 NR. 2-2014 - 25. ÅRGANG Takk alltid vår Gud og Far for alt... Ef 5,20 LEDER MINNEORD Takk din store Gud Paul Liseth til minne Reidar Larsen! Av Atle Haugen! Når dette leses, har Norge passert høydepunktet

Detaljer

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2008 Årgang 104 Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 Portrettet En kjempe

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

Herrens dag. tegnet på frihet, kjærlighet og lojalitet

Herrens dag. tegnet på frihet, kjærlighet og lojalitet Herrens dag tegnet på frihet, kjærlighet og lojalitet Av A. C. Berger Utgitt av Norsk Bibelinstitutt Lørdag eller søndag? For noen år siden holdt en katolsk prest et foredrag, der han sa: «Jeg skal tale

Detaljer

SANNIDAL MENIGHETSBLAD. Kjære Far i høye himmel hør mitt hjertes stille bønn OKTOBER 2008 NR. 3 68. ÅRGANG

SANNIDAL MENIGHETSBLAD. Kjære Far i høye himmel hør mitt hjertes stille bønn OKTOBER 2008 NR. 3 68. ÅRGANG SANNIDAL MENIGHETSBLAD OKTOBER 2008 NR. 3 68. ÅRGANG Kjære Far i høye himmel hør mitt hjertes stille bønn På lørdag 20. september var vi på menighetstur til himmelriket på Gautefall. Dette er en dalgrop

Detaljer

I dette nummer: Bragernes Menighetsblad. Nr. 3 september/oktober/november 2012 Årg. 51. Konfirmantleir i Uvdal. Flott gjeng samlet på fjellet.

I dette nummer: Bragernes Menighetsblad. Nr. 3 september/oktober/november 2012 Årg. 51. Konfirmantleir i Uvdal. Flott gjeng samlet på fjellet. Nr. 3 september/oktober/november 2012 Årg. 51 Bragernes Menighetsblad I dette nummer: Foto: Ingeborg Drange Konfirmantleir i Uvdal. Flott gjeng samlet på fjellet. Hvem er kirken? Til ettertanke. Kristin

Detaljer

Hvor ble det av mitt barn?

Hvor ble det av mitt barn? 02C/0 ex:757d9" Hvor ble det av mitt barn? En undersøkelse av Kirkens behandling av dødfødte barn i Norge Aldri fikk vi se ditt ansikt, aldri røre ved din hud. I et lukket rom du levde, skjult for alle,

Detaljer

Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5

Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5 Nr. 3 2011 64. årgang Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5 www.stangemenighet.no Kulturkirke eller kulturuke Side 3 Kulturen endres Side 6 Menighetsrådsvalg Side 7 og 11 Stange kirke som kulturelt

Detaljer

Vår nye kantor Fasteaksjonen 2012 Prinsesse Märthas engler Vår Far i himmelen Lokalprofilen: Ingeborg Vale Opdal Klimakaravane

Vår nye kantor Fasteaksjonen 2012 Prinsesse Märthas engler Vår Far i himmelen Lokalprofilen: Ingeborg Vale Opdal Klimakaravane SKØYEN MENIGHET Nr. 1 2012, 27. årgang Treenighetsrosen Alterbilde Veslemøy Nystedt Stoltenberg/BONO 2011. Vår nye kantor Fasteaksjonen 2012 Prinsesse Märthas engler Vår Far i himmelen Lokalprofilen: Ingeborg

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Lys Våken i Lier kirkene

Lys Våken i Lier kirkene Nr. 7 2012 UTGIVERE: MENIGHETSRÅDENE I FROGNER, TRANBY, SJÅSTAD OG SYLLING - 65. ÅRGANG Lys Våken i Lier kirkene I denne utgave: Leder: Respekt side 2 Ny organisering av kirken side 3 Konfirmantjubileum

Detaljer

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget!

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget! FJELLHAUG organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag nr. 2 2009 80. årg. Gå inn på nye fjellhaug.no Vær med og fullfør oppdraget! Støtt Fjellhaug økonomisk! Det forskes på Fjellhaug side 4-5 Å studere

Detaljer

Varteig kirke 150 år

Varteig kirke 150 år Menighetsblad for Varteig og Hafslundsøy Bilder fra vinterweekend Side 7 «Mammakveld» Se side 6 Varteig kirke. Varteig kirke 150 år Se side 5 Side 2 og 3 Nr. 2/2007 Mars - mai 2007 35. årgang www.varteig.menighetsblad.net

Detaljer

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad:

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad: Gunnar Elstad: Om å lede seg selv Viktige bibelvers om lederskap: Jesu tjenere har ikke så mange rettigheter, Hvis en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han da si til ham når

Detaljer

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER NORDISK MILJØMÆRKNING Gud gir vi deler Plan for trosopplæring i Den norske kirke 3. opplag ISBN: 987-82-7545-092-8 Kirkerådet, Den norske kirke 2010 Bestilles fra

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Åp 21:1-4 Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var

Detaljer

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET Kristen Litteratur / Chapter Two 1999 ISBN 82 7931 017 7 JOHANNES, den elskede disippel slik vi finner ham i Johannes evangeliet

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Veiledning om ulike sider ved gudstjenesten Viktige hensyn i utforming av gudstjenester. Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat.

Veiledning om ulike sider ved gudstjenesten Viktige hensyn i utforming av gudstjenester. Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat. Fra Gudstjenesteboken 2011 Veiledning om ulike sider ved gudstjenesten Viktige hensyn i utforming av gudstjenester. Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat. Innhold: Noen hovedbegreper i ordningen s. 02

Detaljer

Skal vi ikke gå fremad i en så stor sak?

Skal vi ikke gå fremad i en så stor sak? Lokalsider Budskap fra områdets ledere Skal vi ikke gå fremad i en så stor sak? Eldste Timothy J. Dyches, USA Annenrådgiver i områdepresidentskapet for Europa H erren har oppfordret oss alle til å komme

Detaljer

«Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!»

«Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!» Nr. 2 Årgang 20 Organ for vekkelseskristen tro og forkynnelse «Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!» 1 & Menigheten Guds rike Tekst:

Detaljer

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket».

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket». 2 Du er elsket Sefanja 3, 17 sier: «Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd.» Tenk så fantastisk

Detaljer

Hvilken plass skal den etiske veiledning ha i forkynnelsen?

Hvilken plass skal den etiske veiledning ha i forkynnelsen? Hvilken plass skal den etiske veiledning ha i forkynnelsen? Af John Steinar Jacobsen Artikkel i NLAs årsskrift 1995, s.79-91, ISBN 82-7468-031-6 Etisk veiledning i en anti-autoritær kultur Bibelen og den

Detaljer

4-12. portrettet : Øyvind Haraldseid. Hovedtema: Sommerglimt. Hvor er du?

4-12. portrettet : Øyvind Haraldseid. Hovedtema: Sommerglimt. Hvor er du? 4-12 Å r g a n g 1 0 9 portrettet : Øyvind Haraldseid Sommerglimt Hovedtema: Hvor er du? Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 ANSVARLIG REDAKTØR: Anne Margrethe Mandt-Anfindsen ammandt@misjonsforbundet.no

Detaljer

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 Gud har bruk for deg! INNHOLD GUD HAR BRUK FOR DEG!...1 MIN HISTORIE...3 HVORDAN DU KAN BLI FRI...12 GIDEON EN DJERV KRIGER...15 BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 ANTI JANTELOVEN...21 Tore Johannessen

Detaljer