Tilstandsrapport for bolig

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilstandsrapport for bolig"

Transkript

1 Tilstandsrapport for bolig Med arealmåling Kløvertunet LARVIK Gnr Bnr Larvik kommune Byggeår 1986 Benevnelse BRA Vertikaldelt tomannsbolig 89 m² Tomteareal m² Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden med din mobiltelefon. Oppdragsnr. Befaringsdato Rapportdato Rapportansvarlig Contaxt AS Takstingeniør: Petter Christiansen Dr. Holms vei 13, 3257 LARVIK Tlf.: E-post:

2 Tilstandsrapport for bolig og dens avgrensninger Dette er en tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte. Det understrekes at rapporten ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt, men utgjør et dokument som er ment å bidra til å øke tryggheten for alle impliserte parter. Tilstandsrapporten er en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert og som, etter hans skjønn, har betydning ved eierskifte. Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler, ettersom det blant annet ikke er foretatt åpning av konstruksjoner. Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for rapporten er ikke takstmannens ansvar, med mindre han ut i fra sine faglige kvalifikasjoner eller erfaring burde ha forstått at informasjonen ikke var korrekt. Eier/ formell oppdragsgiver plikter å lese igjennom rapporten, og gi tilbakemelding om eventuelle feil/ mangler før rapporten tas i bruk. Dette gjelder selv om/ også når selger benytter en eiendomsmegler. Takstrapporten Takstrapporten er spesifikk for sertifiserte takstmenn autorisert av Norsk Takst og er utført i henhold til Norsk Takst sine instrukser. Om takstingeniøren Norsk Takst er ledende i taksering. Våre takstingeniører har en god kompetanse, samt lang erfaring innenfor alle typer byggvurdering. Etter å ha gjennomgått Norsk Taksts opplæring innenfor spesialområdet Tilstandsanalyse, blir våre medlemmer godkjent for å utføre blant annet Tilstandsrapport for bolig. Ønsker du å unngå problemer etter at din bolig er omsatt, velger du å la en takstingeniør fra Norsk Takst utføre en Tilstandsrapport for bolig. Rapportens struktur Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig i Tilstandsrapporten, utført i henhold til (Norsk Standard) NS 3424 (tilstandsrapport), NS 3940 (arealmåling) og NS 3451 (bygningsdeler). Materialbeskrivelser og beskrivelser av symptomer på tilstandssvekkelse er i tråd med P378 veiledning for NS 3424 og tilhørende definisjoner og terminologi. Byggtekniske tilstandssvekkelser angis også etter denne standarden på følgende måte: Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer Tilstandsgrad 1: Svake symptomer Tilstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt) Befaringen NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Denne rapporten er basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste detaljeringsnivå. I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger: Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep ( f. eks. riving). Inspeksjon blir kun utført på lett tilgjengelige deler av konstruksjoner. For eksempel blir ikke møbler, tepper, badekar, vaskemaskiner, lagrede gjenstander og lignende flyttet på, med mindre åpenbare grunner skulle tilsi det. Innredninger, tapeter, gulvbelegg, overflatebehandlinger og andre synlige flater uten konstruksjonsmessig betydning, vil normalt ikke omtales i rapporten. Flater som er skjult av snø eller skjult på annen måte blir ikke kontrollert. Det anføres i rapporten hvorfor flatene ikke er kontrollert. Det er ikke foretatt funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. anlegg, osv. Yttertak inspiseres normalt fra loft/innsiden og utvendig fra bakken eller fra stige, dersom denne er klargjort og reist til befaringen. Uinnredede kjellere og loft, samt krypkjellere og kryploft, inspiseres dersom annet ikke er nevnt. Bruk av stikktakninger. Stikktakninger er utvalgt tilfeldig, dvs. uten forhåndskunnskap om objektet. Våtrom og andre rom med uttak for vann, eller som er spesielt utsatt for fuktighet, blir spesielt inspisert. Andre detaljer om befaringen vil fremkomme i de enkelte underpunkter i rapporten. Levetidsbetraktninger Det refereres til en levetidstabell, utarbeidet på grunnlag av Byggforskserien Byggforvaltning februar 2010, "Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler". Relevante deler av tabellen fremkommer i rapporten for et utvalg av særlig utsatte bygningsdeler. Normal levetid er angitt generelt og ca. i et intervall mellom høy og lav forventet teknisk levetid avhengig av hvilke faktorer som er tilstede av de som gjør seg gjeldende, for eksempel regn, vind, sol, frost, forurensning og bruk. Levetiden kan variere noe dersom andre kriterier enn teknisk levetid, som for eksempel estetikk, økonomi, sikkerhet, funksjon eller brukerønsker, er lagt til grunn. Levetidsbetraktningen er generell og angir gjennomsnittlig normal levetid. Tilleggsundersøkelser Piper og ildsteder. Takstmannen vil registrere tilstandssvekkelser etter normal besiktigelse, men påpeke nødvendigheten av å konsultere offentlige godkjenningsmyndigheter dersom mer grundige undersøkelser virker påkrevet. Elektriske installasjoner inspiseres ikke etter kravene i NS 3424, men kan kommenteres ut fra helt enkle vurderingskriterier. Det anbefales alltid å konsultere en El. takstmann dersom grundigere undersøkelser er ønskelig. Arealmålinger utføres som tilleggsoppdrag dersom rekvirenten ber om det. Verditakst er en tilleggstjeneste som kan leveres dersom rekvirenten ber om det. Andre uttrykk og definisjoner Tilstandsgrad (TG): Uttrykker tilstanden til objektet med utgangspunkt i et definert referansenivå. Referansenivå: Gitt forventet tilstand til en bygningsdel, blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk. Svikt: Et negativt avvik mellom observert tilstand og referansenivået. Stikktakninger: Enkel kontroll under overflaten av et objekt, ved hjelp av små stikk med en spiss gjenstand. Normal levetid: Gjennomsnittlig teknisk levetid for et bygg eller en bygningsdel, vurdert ut fra de normale påvirkninger og det materiale som objektet består av. Symptom: Et tegn på en bestemt tilstand ved objektet, normalt benyttet ved beskrivelse av negative avvik, svikt. Tilstand: Et uttrykk for objektets generelle godhet i forhold til referansenivået, gradert i forhold til avvik fra referansenivået. Se Tilstandsgrader under punktet om Rapportens struktur. Visuell: Det som kan sees, og i denne sammenheng antyder det en begrensning i befaringsmetoden slik at befaring ved hjelp av andre hjelpemidler enn synet ikke inngår. Fuktmålerutstyr: Teknisk hjelpemiddel til å måle eller søke etter fuktighet i konstruksjoner. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom rapporten før bruk og gi tilbakemelding til Takstingeniøren hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering. Eiers egenerklæringsskjema Egenerklæringsskjema skal kontrolleres av takstingeniøren. Eventuelle avvik fra gitte opplysinger i egenerklæringsskjemaet og forhold takstingeniøren har registrert skal kommenteres i rapporten. Ved dødsbo eller andre forhold som egenerklæringsskjema ikke foreligger, skal dette kommenteres. Side2av11

3 Egne premisser Ved arealberegning er "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling 2014" lagt til grunn. Alle arealer er målt med lasermåler Bosch GLM50. Søk etter fukt er utført med et Protimeter MMS2, samt sansbare inntrykk er lagt til grunn. Skjevheter er målt med krysslaser. Samtlige arealer er besiktiget og vurdert så sant ikke annet er beskrevet. Tomtestørrelse og reguleringsmessige forhold er oppgitt av Larvik Kommunes karttjeneste. Befaring av eiendommen ble foretatt med de begrensninger som følge av at boligen var bebodd og innredet på befaringsdagen. Innredning og lagrede gjenstander ble ikke flyttet på hvis ikke annet er beskrevet. SINTEF Byggforsk sine levetidsbetraktninger er kun en teoretisk indikasjon på anslått levetid, og det er derfor viktig at det sees slik på de punkter som settes. Samtidig så kan alder i forhold til SINTEF Byggforsk sine levetidsbetraktninger være et godt poeng og gi høyere tilstandsgrad enn hva mann forventer ut fra inntrykk/observasjoner. Rapporten er ment som et hjelpemiddel og en veiledning vedrørende kjøp og salg av fast eiendom. Bygningsdeler er visuelt befart og rapporten er beskrevet etter beste evne, og skal være med på å gi interessenter et bilde av eiendommens tekniske tilstand. Det må forventes enkelte avvik fra normal- og oppgitt tilstand i spesielt eldre boliger, uten at dette lot seg kontrollere på befaringsdagen. Tilstandsrapporten har en gyldighet på 6 mnd (1/2 år) fra rapportdato. Den kan fornyes etter avtale med undertegnede takstingeniør. Selger er forpliktet til å opplyse om alle forhold som kan ha betydning for salg av eiendommen, dette i.h.h.t aktuell lovgivning. Selger har lest og godkjent rapporten med de opplysninger som fremkommer. Eiendomsopplysninger Adresse Kløvertunet 57 Postnr./sted 3268 LARVIK Kommune 0712 Larvik Gnr 4063 Bnr 271 Fnr Snr Hjemmelshaver Kløvertunet Borettslag Rekvirent Krogsveen AS Befaringsdato Tilstede / opplysninger gitt Karin Kruse-Thorsen og undertegnede takstingeniør av Bygninger på eiendommen Type bygg Byggeår Rehab./ombygd år Vertikaldelt tomannsbolig 1986 Dokumentkontroll Eiendomsmegler fremskaffer nødvendige offentlige- og privatrettslige dokumenter. Registrerte avvik fra eiers egenerklæring Eiers egenerklæringsskjema ble ikke fremlagt på befaringsdagen og er derfor ikke gjennomgått. Andre opplysninger KJØPERS UNDERSØKELSESPLIKT (I.h.h.t Avhendingsloven 3-9) Kjøper plikter seg til å sette seg inn i, og forstå opplysninger som blir gitt i forbindelse med eiendomssalg. Faguttrykk kan tidvis brukes i denne rapporten, det anbefales potensiell kjøper å kontakte undertegnede takstingeniør for å avklare uforståelige forhold. TILLEGGSTJENESTER Dersom det ønskes en mer omfattende byggeteknisk gjennomgang av eiendommen, så kan det utføres etter avtale. Eieres egenerklæringsskjema er ikke gjennomgått Det er vederlagsfritt å kontakte undertegnede takstingeniør hvis en trenger råd ved ombygging eller andre byggtekniske arbeider. Eller hvis rapporten inneholder opplysninger/uttrykk som er uforståelig. Side3av11

4 Konklusjon Her er nevnt forhold som er vurdert å kunne ha vesentlig betydning, samt andre anbefalte undersøkelser. Tomt, område og miljø: Boligdel i vertikaldelt tomannsbolig på to etasjer fra Boligen ligger i et rolig område på Veldre. Den ligger i et barnevennlig område med kort avstand til bl.a. offentlig transport, barnehage, skole, skianlegg og fine naturområder. Det er ca. 2-4 km til dagligvare, strand/indre havn, kulturhus, til Larvik sentrum m/butikker og Bøkeskogen/Farris. Det er gode solforhold på uteområder og på terrasse/plattinger. Det er god lagringsplass på loft. Opplysninger om adkomst, vann og avløp: Eiendommen har tilkomst fra Kleiverveien og inn til Geiteramsveien, deretter inn til Kløvertunet. Det er gode parkeringsmuligheter i garasje i felles anlegg eller på felles parkeringsområde. Det er følgende bygninger som tilhører eiendommen: - Boligdel i vertikaldelt tomannsbolig Det er følgende oppvarmingsmetoder: - Varmeovner - Vedfyring/ildsted - Varmekabler i gulv Bygget har følgende byggemetode: Det er støpt plate på grunn. Veggkonstruksjoner av standard trekonstruksjoner/reisverk, det er stående kledning på fasader. Takkonstruksjon m/kaldt loft, det er takstein som tekking. Det er blitt utført noe oppussing/renovering de senere år. Det er bl.a: Pusset opp bad Pusset opp kjøkken Pusset opp innvendige overflater Pusset opp innvendige overflater Det er laget soverom og montert nye takvinduer i 2 etg. i nyere tid. Det er noen punkter i rapport som en bør være ekstra oppmerksom på. Dette er: Tilstandsgrad 2 (Middels kraftige symptomer): Terrasse, balkong og utv. trapp - Slitasje Bad - Sprekk og "bom" i fliser, manglende tilkomst til sluk og fall på gulv i rommet, skade/merke på vask Kjøkken - Manglende utførelser, slitasje, løs innredning/front, egeninnsats Innvendige overflater - Manglende utførelser på gulv Innvendige trapper - Manglende håndløper og stor lysåpninger Tilstandsgrad 3 (Kraftige symptomer): Terrasse, balkong og utv. trapp - Noe råte på terrasse/levegger Bad - Sprekk i gulvbelegg i sluk Noe etterfølgende vedlikehold, oppgradering og påkostninger i.h.h.t dagens standard og kvalitet må påregnes på sikt (gjelder TG:2 og TG:3). Mine kommentarer i rapporten må ses i sammenheng med forventet bruk, alder, konstruksjon, byggemetode og levetider. Det må sies at de fleste konstruksjoner/byggevarer som har oppbrukt levetid på minimum 50% av anbefalt levetid, settes automatisk til TG:2. Kommentar til arealberegninger (tilkomst, rømningsveier, lysinnslipp, høyde o.l.): 2 ETG: Det er beregnet noe mindre arealer i 2 etg. pga. skråtak. Kott er ikke med i arealberegninger pga. lav takhøyde. 1 ETG: Det er noe lite areal på soverom ihht. ønsker areal for oppholdsrom. Det settes som P-rom selv med lite areal. Soverom v/gang er tidligere bod. Det settes som soverom og P-rom i rapport ut fra benyttelse på befaringsdagen. Boligens plan og rominndeling: 2 ETG: Gang, soverom 1 ETG: Entre, gang, 3 x soverom, bad, stue, kjøkken Side4av11

5 Arealopplysninger Arealmålingene i denne rapporten målesetter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger". Retningslinjene har NS3940:2012 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Ved motstrid mellom NS 3940:2012 og "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" eller annen tolkningstvil er de spesielle reglene for arealmåling av boliger i Takstbransjens retningslinjer lagt til grunn. Det er bruken av rommet på befaringstidspunktet som avgjør om rommet defineres som P-ROM eller S-ROM. Dette betyr at rommet både kan være i strid med byggteknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette vil få betydning for takstmannens valg. "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling 2014" er tilgjengelig på Vertikaldelt tomannsbolig Bruttoareal Bruksareal (BRA) Romfordeling Etasje BTA SUM P-ROM S-ROM Primære rom Sekundære rom 2 etg Gang, soverom 1 etg Entre, gang, 3 x soverom, bad, stue, kjøkken Sum Sum alle bygninger Kommentarer til arealberegningen P-ROM OG S-ROM (PRIMÆR OG SEKUNDÆRROM) Hvilke rom som inngår i disse kategoriene står beskrevet i rapporten. en som ligger til grunn for plassering av hvert enkelt rom i sin kategori er basert på skjønn, samt takstbransjens retningslinjer ved arealmåling fra Arealer er målt innvendig og inkluderer garderober o.l. så sant ikke annet er spesifisert. Når det gjelder trapp, heis osv, så regnes det ikke inn i etasjens areal når åpningen er større enn nødvendig. Men det medberegnes når arealet opptas av trappens horisontalprojeksjon, og det er da det som er tellende. Bruken av rommene kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige. Arealberegnede rom skal ha adkomst og gangbart gulv. Summen av de beskrevne arealer vil ikke tilsvare arealer som er opplyst under posten areal, dette fordi desimal arealer ikke medberegnes osv. Dette følges beregningsregler i Norsk Standard. Alle BTA er ca. arealer og er vurdert ut fra befaring, konstruksjoner/byggemetode og skjønn. Samtlige rom er målt og står beskrevet under, målene er satt i m2. 2 ETG: Gang: 6,6 Soverom: 10,5 Det er beregnet noe mindre arealer i 2 etg. pga. skråtak. Kott er ikke med i arealberegninger pga. lav takhøyde. 1 ETG: Entre: 2,2 Gang: 4,0 Soverom 1: 5,7 Soverom 2: 6,2 Soverom 3: 5,7 Bad: 5,8 Stue: 31,4 Kjøkken: 6,3 Det er noe lite areal på soverom ihht. ønsker areal for oppholdsrom. Det settes som P-rom selv med lite areal. Soverom v/gang er tidligere bod. Det settes som soverom og P-rom i rapport ut fra benyttelse på befaringsdagen. Kommentarer til planløsningen Boligen har en god planløsning. Den har alt på en flate. Spesielle forhold Utleieforhold Ja Nei Forkjøpsrett Ja Nei Side5av11

6 Tomt / område / miljø Tomteareal m2 Type tomt Eiet Beskrivelse Boligdel i vertikaldelt tomannsbolig på to etasjer fra Boligen ligger i et rolig område på Veldre. Den ligger i et barnevennlig område med kort avstand til bl.a. offentlig transport, barnehage, skole, skianlegg og fine naturområder. Det er ca. 2-4 km til dagligvare, strand/indre havn, kulturhus, til Larvik sentrum m/butikker og Bøkeskogen/Farris. Det er gode solforhold på uteområder og på terrasse/plattinger. Det er god lagringsplass på loft. Opplysninger om adkomst, vann og avløp Eiendommen har tilkomst fra Kleiverveien og inn til Geiteramsveien, deretter inn til Kløvertunet. Det er gode parkeringsmuligheter i garasje i felles anlegg eller på felles parkeringsområde. Sted og dato Larvik, Petter Christiansen Side6av11

7 Bygg A: Vertikaldelt tomannsbolig Tilstandsrapport Kontrollen skjer med visuell undersøkelse, samt stikktakinger med hensyn til råteskader. Det er foretatt kontroll på tilfeldig valgte åpne- og lukkemekanismer. Det anmerkes derfor at ikke absolutt alle dører og vinduer trenger å være fullstendig funksjonstestet. Det må sies at vinduer og ytterdører er borettslaget sitt ansvar i henhold til utskifting og vedlikehold. Det er kun utført en besiktigelse av type vinduer og dører. Det settes kun TG på innerdører. Boligen er oppført med følgende vinduer og dører. * Toppsving vinduer * Fastkarm vinduer * Tak vinduer * Balkongdør i stue * Ytterdør til entre * Innerdører av typen lettdører og heltre dører Innerdører av nyere og eldre dato. Normal bruksslitasje. Innerdører: Levetid Normal garantitid for isolerglass er 5-10 år. Normal levetid for vinduer av tre er år. Normal levetid for ytterdører av tre er år. Normal levetid for innvendige dører av tre er år. Vinduer og dører TG 1 Takkonstruksjon TG 1 Her vurderes ventilering samt synlige tegn til fukt, sopp, råte og treskadeinsekter på tilgjengelige steder. Tilfeldige stikktakinger foretas. Det er ikke flyttet på lagrede gjenstander og lignende. Det er kott i knevegger i 2 etg, tilkomst fra gang. Det ble ikke observert noe fukt på befaringsdagen. Det er lufting i gesims. Det er platet gulv i kott. Terrasse, balkonger og utvendige trapper TG 2 Undersøkelsen omfatter visuell vurdering med hensyn til skader. Der det er treverk tas tilfeldige stikktakninger. Rekkverk kontrolleres. Det ligger en ca. 17,5 m2 stor terrasse på nord siden av boligen, den har adkomst fra stue og til hage. Den er oppført i trekonstruksjoner. Det ble utført stikktakninger og det ble observert noe råte på rekkverk og levegg/skillevegg mot nabo. Noe løst rekkverk. Slitasje på dekke og rekkverk. Utbedringer bør påregnes på sikt. Det ligger en platting på ca. 8,5 m2 og en på ca. 8 m2 på sør siden av boligen. De er oppført i trekonstruksjoner. Det ble observert råte i levegg/skillevegg mot nabo, noe slitasje på dekker. Utbedringer bør påregnes på sikt. Råte: Resterende: TG:3 TG:2 TG 2 settes ut fra totalvurdering. Side7av11

8 Piper og ildsteder Her vurderes pipens synlige sider, samt forhold vedr. feieluke. Tetthet og funksjon er ikke kontrollert. For ildsteder vurderes avstand til brennbart materiale. Boligen har pipestokk fra byggeår. Feieluke ble observert i gang 1 etg. Det er montert ildsted av typen lukket vedovn i stue i 1 etg. Det ble ikke observert noen sprekker eller andre skader på pipens synlige sider. Noe riss ble observert på pipeløp i gang 1 etg (v/feieluke). Det ble observert at pipe var helbeslått over tak og at det er montert feietrinn på tak. Pipeløp er ikke teknisk vurdert (tetthet og funksjon). Det er ingen kjente pålegg. Det settes ingen TG på dette. Etasjeskillere TG 1 Visuelle observasjoner som spesielt omfatter forhold angående vesentlige skjevheter som kan ha konstruksjonsmessige negative avvik. Konstruksjonen er lukket, men etasjeskiller antas å være bygd opp i tradisjonelt bjelkelag i tre med bærende gulvbord eller plater, samt himlet med plater eller panel. Det er støpt plate i 1 etg. Det ble foretatt stikkmålinger med krysslaser. Det ble registrert skjevheter på 2-6 mm på soverom og 2-5 mm i gang 2 etg, 3-8 mm i stue og 3-10 mm i gang 1 etg. Det må påberegnes mindre skjevheter og gulvknirk som følge av elde og setninger. Ingen tegn til svikt i konstruksjonen ble observert på befaringsdagen. Skjevheter/avvik mindre enn 6 mm: Skjevheter/avvik mellom 6-11 mm: TG:0 TG 1 settes ut fra totalvurdering. Bad - 1 etg. TG 2 Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene. Fuktvurderinger med påregnelige skader er foretatt i områder som gulv og vegger. Tilstøtende rom og rom i etasjen under baderom er også besiktiget hvis disse rom tilhører samme boenhet. Ventilasjon på rommet kommenteres. Lett tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres. Baderomsinnredninger vurderes. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr. Bad ligger med inngang fra gang. Det er i følge selger pusset opp i Bad består av følgende materialer på overflater: Gulv: Flis 20x20 cm Vegger: Flis 20x20 cm Himling: Malte flater Av installasjoner finnes toalett, dusjnisje, opplegg for vaskemaskin og innredning m/vask. Det ble observert et merke/skade på vask. Det ble brukt krysslaser for å kontrollere fall til sluk som ligger i dusjnisje, det ble observert fall mot sluk i dusjnisje og tilnærmet flatt gulv på resterende flater. Det er ikke montert sluk i rommet (bortsett fra dusjnisje), overflatevann vil derfor ikke ha tilkomst til sluk v/vannlekkasje o.l. Hvis det monteres dusjkabinett eller lages slisje/hull i nisje så vil det være tilkomst til sluk. Det ble utført en besiktigelse av sluk og det ble observert belegg i sluk. Trolig er dette av eldre dato. Det ble observert sprekk i gulvbelegg i sluk, dette bør utbedres. Det ble ikke funnet tegn til råte og det var ingen utslag på fuktmåler. Ingen feil funnet i tilstøtende rom. Det ble observert noe "bom" i gulvfliser og sprukket gulvfliser i dusjnisje. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr. Det er laget dusjnisje i rommet, noe som i utgangspunktet kan være en risikoløsning med tanke på fukt i konstruksjonen. Det anbefales alltid å bruke dusjkabinett. Det er montert periodisk avtrekk, det er tilluft v/dør. Det er varmekabler i gulvet, de er trinnstyrt. Blandebatteri henger noe lavt på vegg i dusjnisje (trolig vært badekar på tidligere løsning). Da det ikke er foretatt noen inngrep i konstruksjonen, så kan ingen uforbeholden garanti gis. Sprekk i gulvbelegg i sluk: Sprekk og "bom" i fliser, manglende tilkomst til sluk og fall på gulv i rommet, skade/merke på vask: Resterende: TG:3 TG:2 TG 2 settes ut fra totalvurdering. Side8av11

9 Levetid Normal levetid for silikon er 8-10 år. Normal levetid for fugemasse er år. Normal levetid for blandebatteri er år. Normal levetid for servant, klosett, badekar, bidet og dusjkabinett er år. Normal levetid for trykkvannsledninger i kobber er år. Normal levetid for keramiske fliser er år. Normal levetid for soilrør av støpejern er år. Normal levetid for belegg/vinyl er år. Normal levetid for våtromstapet er 5-10 år. Normal levetid for baderomsplater i våtsoner er 6-14 år. Visuell observasjon spesielt med tanke på ventilering. Videre bruk av fuktmålerutstyr i erfaringsmessig fuktutsatte områder som for eksempel oppvaskbenk, oppvaskmaskin og kjøleskap. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr. Kjøkken ligger innenfor stue i 1 etg. Det opplyses at rommet er pusset opp i 2017 (trolig v/bruk av egeninnsats). Kjøkken består av følgende materialer på overflater og innredninger: Gulv: Laminat Vegger: Panel, flis Himling: Tak-ess plater Innredning/skap: MDF/spon/kryssfiner Benkeplate: Foliert spon/mdf plate Kjøkken - 1 etg. TG 1 Det ble observert noe slitasje og manglende utførelse på benkeplate (skjøter og ender), og noe løse skapdører/fronter. I benkeplaten er det montert en vaskekum med ett greps blandebatteri. Det er ventilator over induksjonstopp. Det er montert innebygde enheter som stekeovn og induksjonstopp. Det ble ikke registrert fukt i typiske fuktutsatte steder som oppvaskbenk, oppvaskmaskin eller kjøleskap. Det er ikke flyttet på innredninger eller utstyr. Rommet har god planløsning og fremstår velfungerende. Det mangler fotlister mot stue. Det er montert vannlås og vannføler i benkeskap. Manglende utførelser, slitasje, løs innredning/front, egeninnsats: Resterende: TG:2 TG 1 settes ut fra totalvurdering. Innvendige overflater TG 1 Her medtas kun rom som ikke er beskrevet tidligere. Alle rom er kontrollert når annet ikke er angitt. Det gjøres oppmerksom på at det er bare de rom som har vesentlige visuelle feil/skader på overflater som blir kommentert. Dette punktet beskriver de rom som ikke er nevnt i egne punkt (f.eks. stue, soverom, entre, gang osv.) Innvendige overflater er kontrollert med de begrensninger et møblert hjem medfører. Det er ikke flyttet på innredninger, faste installasjoner eller lagrede gjenstander. Det ble observert noe manglende utførelser v/overganger terskel og mot vegger på gulv i diverse rom. Selger opplyser at det er pusset opp i 2017 og På innvendige overflater er det benyttet: Gulv: Flis, laminat Vegger: Panel, MDF panel plater, malte flater, plater Himling: Tak-ess plater Manglende utførelser på gulv: Resterende: TG:2 TG 1 settes ut fra totalvurdering. Side9av11

10 Innvendige trapper TG 1 Visuell observasjon spesielt i forhold til lysåpninger i trapp/rekkverk. Rekkverkshøyder er også vurdert. Heltre trapp i boligen. Trappen er fra byggeår og er utført slik byggeskikken var på den tiden. I henhold til dagens krav så innehar den ikke de krav som settes til lysåpninger og håndløper. Det ble observert noe knirk i konstruksjonen på befaringsdagen. Det vil som regel forekomme knirk i slike konstruksjoner, noe som kommer av at trevirke setter og beveger seg. Manglende håndløper og stor lysåpninger: Resterende: TG:2 VVS TG 1 settes ut fra totalvurdering. Her vurderes vannrør, avløpsrør, varmtvannsbereder, sentralvarmeanlegg og brenseltank. ene gjelder kun alder og materialvalg ut fra visuelle observasjoner eller opplysninger som fremgår av fremlagte tegninger, byggebeskrivelse eller andre godkjente dokumenter. Det er gjort visuelle observasjoner. Boligen er tilknyttet kommunalt vann- og avløpsnett. Hovedkran ble ikke observert. Vanntrykket ble kontrollert, det var bra. Innvendige trykkvannsledninger er av kobber/plast og hovedledning/avløp er av plast. Det er montert en vannføler i benkeskap på kjøkken. Det er montert vannlås (til oppvaskmaskin) i benkeskap på kjøkken. VV-tank er plassert på soverom (sørøst). Den er innebygd. Det ble ikke utført noe besiktigelse av vv-tank pga. manglende tilkomst. Det settes ingen tilstandsgrad på dette. Undertegnede besitter ingen ytterligere informasjon om anlegget. Det er ikke fremlagt tegninger, byggebeskrivelser eller andre godkjente dokumenter. Levetid Normal levetid for blandeventil er år. Normal levetid for trykkreduksjonsventil er år. Normal levetid for VV-tank er år. Normal levetid for soilrør i støpejern er år. Normal levetid for stikkledning av galvanisert stålrør er år. Normal levetid for vannledninger i kobber er år. Normal levetid for avløpsrør av PVC er år. Elektrisk anlegg Det ble observert følgende: Plassering: Soverom (sørøst) Alder: Ukjent Merkede kurser: Ja Automat sikringer: Ja Skru sikringer: Ja Hovedsikring: 50A Jordfeilbryter: Ja Løse ledninger: Ikke observert Varmekabler: Bad Det ble observert at skillevegg mellom soverom i 1 etg. er plassert på el-punkt i himling. Dette bør utbedres. Undertegnede har ingen ytterligere opplysninger om det elektriske anlegget. Det settes ikke TG på dette. Side10av11

11 Diverse utstyr Her beskrives utstyr som ikke er medtatt i de øvrige poster. Besiktigelsen gjelder bare utstyr som har vesentlig betydning for boligens standard. Det ble observert følgende: * Det er montert utvendig markise på fasade v/inngangsparti. Den styres manuelt. Det settes ingen TG på dette. Terrengforhold av fallforhold ved grunnmur. Videre vurderes støttemurer og levegger som er forbundet med bygget. ene er basert på visuelle observasjoner. Tilnærmet flat tomt. Det settes ingen TG på dette. Side11av11

BOLIGSALGSRAPPORT1. Symptomer

BOLIGSALGSRAPPORT1. Symptomer BOLIGSALGSRAPPORT1 Symptomer ing Vidar Aarnes Premisser BSR1 Befaring: NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste detaljeringsnivå. Det utføres kun visuelle observasjoner

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT. Øvre Dr. Holms vei 32, anr 8, 3258 LARVIK Matrikkelnr. Gnr Bnr Byskogen 3 Borettslag Befaringsdato

VÅTROMSRAPPORT. Øvre Dr. Holms vei 32, anr 8, 3258 LARVIK Matrikkelnr. Gnr Bnr Byskogen 3 Borettslag Befaringsdato RAPPORTANSVARLIG: Contaxt AS Petter Christiansen Dr. Holms vei 13, 3257 LARVIK Tlf: 41491855 E-post: petter@contaxt.no Adresse Øvre Dr. Holms vei 32, anr 8, 3258 LARVIK Matrikkelnr. Gnr. 3020 Bnr. 477

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT. Skreppestadveien 22, anr. 2, 3261 LARVIK Matrikkelnr. Gnr Bnr. 53. Skreppestadv 16 C Borettslag Befaringsdato

VÅTROMSRAPPORT. Skreppestadveien 22, anr. 2, 3261 LARVIK Matrikkelnr. Gnr Bnr. 53. Skreppestadv 16 C Borettslag Befaringsdato RAPPORTANSVARLIG: Contaxt As Petter Christiansen Dr. Holms vei 13, 3257 LARVIK Tlf: 41491855 E-post: petter@contaxt.no Adresse Skreppestadveien 22, anr. 2, 3261 LARVIK Matrikkelnr. Gnr. 1014 Bnr. 53 Kommune

Detaljer

ing Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no)

ing Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no) Hva er boligsalgsrapport? Boligsalgsrapport er en teknisk gjennomgang av en bolig eller leilighet. Er laget av fire(nå 2) takstorganisasjoner sammen for å tilfredsstille markedets behov for enhetlig tilstandsanalyse.

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT. Vikingveien 1A, anr 22, 3274 LARVIK Matrikkelnr. Gnr Bnr Vikingveien Borettslag Befaringsdato

VÅTROMSRAPPORT. Vikingveien 1A, anr 22, 3274 LARVIK Matrikkelnr. Gnr Bnr Vikingveien Borettslag Befaringsdato RAPPORTANSVARLIG: Contaxt AS Petter Christiansen Dr. Holms vei 13, 3257 LARVIK Tlf: 41491855 E-post: petter@contaxt.no Adresse Vikingveien 1A, anr 22, 3274 LARVIK Matrikkelnr. Gnr. 2005 Bnr. 733 Kommune

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT. Tallak Nielsens gate 13B, anr 45, 3263 LARVIK Matrikkelnr. Gnr Bnr Karistranda 2 Borettslag Befaringsdato

VÅTROMSRAPPORT. Tallak Nielsens gate 13B, anr 45, 3263 LARVIK Matrikkelnr. Gnr Bnr Karistranda 2 Borettslag Befaringsdato RAPPORTANSVARLIG: Contaxt As Petter Christiansen Dr. Holms vei 13, 3257 LARVIK Tlf: 41491855 E-post: petter@contaxt.no Adresse Tallak Nielsens gate 13B, anr 45, 3263 LARVIK Matrikkelnr. Gnr. 3020 Bnr.

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT. Vikingveien 1C, anr 5, 3274 LARVIK Matrikkelnr. Gnr Bnr Vikingveien Borettslag Befaringsdato

VÅTROMSRAPPORT. Vikingveien 1C, anr 5, 3274 LARVIK Matrikkelnr. Gnr Bnr Vikingveien Borettslag Befaringsdato RAPPORTANSVARLIG: Contaxt AS Petter Christiansen Dr. Holms vei 13, 3257 LARVIK Tlf: 41491855 E-post: petter@contaxt.no Adresse Vikingveien 1C, anr 5, 3274 LARVIK Matrikkelnr. Gnr. 2005 Bnr. 733 Kommune

Detaljer

Tilstandsrapport for bolig

Tilstandsrapport for bolig Tilstandsrapport for bolig med arealmåling Lutsiveien 278 4308 SANDNES Gnr 4 Bnr 1 Fnr 4 Kommune: 1102 SANDNES Befaringsdato: 23062016 Rapportdato: 23062016 RAPPORTANSVARLIG: Knut Morten Stokka Knut Morten

Detaljer

Tilstandsrapport for bolig

Tilstandsrapport for bolig Tilstandsrapport for bolig Med arealmåling Lundesvingen 2D 3295 HELGEROA Gnr. 4085 Bnr. 19 Snr. 10 0712 Larvik kommune Byggeår 2004 Benevnelse BRA Leilighet 69 m² Tomteareal 1 520 m² Ønsker du å sjekke

Detaljer

Tilstandsrapport for bolig

Tilstandsrapport for bolig Tilstandsrapport for bolig Med arealmåling Gunnar Reiss-Andersens gate 200 3259 LARVIK Gnr. 3003 Bnr. 11 0712 Larvik kommune Byggeår 1991 Benevnelse BRA Andelsbolig 76 m² Tomteareal 4 834 m² Ønsker du

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT. Nyvollveien 2, 4070 RANDABERG Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 1. VISTEVEIEN BORETTSLAG Befaringsdato 13.02.

VÅTROMSRAPPORT. Nyvollveien 2, 4070 RANDABERG Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 1. VISTEVEIEN BORETTSLAG Befaringsdato 13.02. RAPPORTANSVARLIG: SÆVE TAKST Ingve Sæve Våganesvegen 19, 4052 RØYNEBERG Tlf: 92644244 E-post: ingve.saeve@gmail.com VÅTROMSRAPPORT Adresse Nyvollveien 2, 4070 Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 1 Kommune

Detaljer

Tilstandsrapport for bolig

Tilstandsrapport for bolig Tilstandsrapport for bolig Med arealmåling Skårshagen 10 C 3090 HOF Gnr. 44 Bnr. 100 0714 Hof kommune Benevnelse BRA Firemannsbolig 64 m² Byggeår 2003 Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT. Boganeshagen 4 F, 4032 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 1102 Snr. Anr 2. BOGANESHAGEN BORETTSLAGET Befaringsdato 25.11.

VÅTROMSRAPPORT. Boganeshagen 4 F, 4032 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 1102 Snr. Anr 2. BOGANESHAGEN BORETTSLAGET Befaringsdato 25.11. RAPPORTANSVARLIG: SÆVE TAKST Våganesvegen 19, 4052 RØYNEBERG Tlf: 92644244 E-post: ingve.saeve@gmail.com VÅTROMSRAPPORT Adresse Boganeshagen 4 F, 4032 Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 1102 Snr. Anr 2 Kommune

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang. med arealmåling. Verven 18 B 4014 STAVANGER

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang. med arealmåling. Verven 18 B 4014 STAVANGER OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med arealmåling Verven 18 B 4014 STAVANGER Gnr 52 Bnr 734 Andel-/aksje nr 2 Kommune: 1103 STAVANGER Befaringsdato: 07122016 Rapportdato: 08122016 RAPPORTANSVARLIG:

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT. Boganeshagen 6 C, 4032 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 1102 Snr. Anr 9. BOGANESHAGEN BORETTSLAGET Befaringsdato 17.06.

VÅTROMSRAPPORT. Boganeshagen 6 C, 4032 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 1102 Snr. Anr 9. BOGANESHAGEN BORETTSLAGET Befaringsdato 17.06. RAPPORTANSVARLIG: Ingve Sæve Våganesvegen 19, 405 RØYNEBERG Tlf: 964444 E-post: ingve.saeve@gmail.com VÅTROMSRAPPORT Adresse Boganeshagen 6 C, 403 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 110 Snr. Anr 9 Kommune

Detaljer

Tilstandsrapport for bolig

Tilstandsrapport for bolig Tilstandsrapport for bolig Med arealmåling Aagaards plass 4 3211 SANDEFJORD Gnr. 172 Bnr. 29 Snr. 18 0710 Sandefjord kommune Benevnelse Leilighet BRA 55 m² Tomteareal 1 704 m² Byggeår 1990 Ønsker du å

Detaljer

Våtromsrapport. Kommune SANDNES

Våtromsrapport. Kommune SANDNES Oppdragsnr. Befaringsdato Rapportdato 314 088 09.01.2015 Våtromsrapport Adresse Sandvikbakken 36 4329 SANDNES Matrikkel Gnr. 37 Bnr. 550 Anr. 43 Kommune SANDNES Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet?

Detaljer

Tilstandsrapport for bolig

Tilstandsrapport for bolig Tilstandsrapport for bolig Med arealmåling Sportsveien 22A 3224 SANDEFJORD Gnr. 42 Bnr. 558 0710 Sandefjord kommune Benevnelse Andelsleilighet BRA 99 m² Byggeår 1970 Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet?

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT. Nyvollveien 12, 4070 RANDABERG Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 6. VISTEVEIEN BORETTSLAG Befaringsdato 18.08.

VÅTROMSRAPPORT. Nyvollveien 12, 4070 RANDABERG Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 6. VISTEVEIEN BORETTSLAG Befaringsdato 18.08. RAPPORTANSVARLIG: SÆVE TAKST Våganesvegen 19, 4052 RØYNEBERG Tlf: 92644244 E-post: ingve.saeve@gmail.com VÅTROMSRAPPORT Adresse Nyvollveien 12, 4070 Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 6 Kommune Eier(e)

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Leilighet Torvmyrveien 44 A 4070 Gnr. 48 Bnr. 613 Seksj.nr. 3 SERTIFISERT TAKSTMANN Dag Reimertz Oppdrag Bef.dato 3124 28.12.2011 Om rapporten

Detaljer

Tilstandsrapport for bolig

Tilstandsrapport for bolig Tilstandsrapport for bolig Med arealmåling Hyttesone B 104 3294 STAVERN Gnr. 4031 Bnr. 38 0712 Larvik kommune Byggeår 1959 Benevnelse BRA Fritidseiendom/hytte 43 m² Uthus/Anneks 15 m² Tomteareal 517 m²

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT. Søre Ramsvigvei 49, 4015 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 54 Bnr. 1024 Snr. Anr 18. RAMSVIK BORETTSLAGET Befaringsdato 20.12.

VÅTROMSRAPPORT. Søre Ramsvigvei 49, 4015 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 54 Bnr. 1024 Snr. Anr 18. RAMSVIK BORETTSLAGET Befaringsdato 20.12. RAPPORTANSVARLIG: Ingve Sæve Våganesvegen 19, 405 RØYNEBERG Tlf: 964444 E-post: ingve.saeve@lyse.net VÅTROMSRAPPORT Adresse Søre Ramsvigvei 49, 4015 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 54 Bnr. 104 Snr. Anr 18

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 38: Bnr 2693 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Sandalssvingen 5, 4022 Stavanger Dato befaring: 10.06.2014 Utskriftsdato: 11.06.2014 Oppdrag

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Sølvspennetunet 56, 4032 STAVANGER Gnr 14: Bnr 1260 1103 STAVANGER KOMMUNE Leilighet SERTIFISERT TAKSTMANN Dag Reimertz Telefon: 991

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 14: Bnr 1434 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Traktbegerveien 6, 4032 STAVANGER Dato befaring: 27.07.2017 Utskriftsdato: 01.08.2017

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Fergefjellet 9 4614 KRISTIANSAND S

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Fergefjellet 9 4614 KRISTIANSAND S OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Fergefjellet 9 4614 KRISTIANSAND S Gnr 150 Bnr 230 Snr 2 Kommune: 1001 KRISTIANSAND Befaringsdato: 15062015 Rapportdato: 19062015 RAPPORTANSVARLIG:

Detaljer

Våtromsrapport. Nedre Torggate LARVIK Gnr Bnr Snr. 9 Larvik kommune. Benevnelse Leilighet 3. etg. 55 m2

Våtromsrapport. Nedre Torggate LARVIK Gnr Bnr Snr. 9 Larvik kommune. Benevnelse Leilighet 3. etg. 55 m2 Nedre Torggate 9 3256 LARVIK Gnr. 3020 Bnr. 2618 Snr. 9 Larvik kommune Benevnelse Leilighet 3. etg. BRA 55 m2 Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden med din mobiltelefon. Oppdragsnr. Befaringsdato

Detaljer

Våtromsrapport. Kommune BERGEN

Våtromsrapport. Kommune BERGEN Oppdragsnr. Befaringsdato Rapportdato 388 434 22.09.2016 26.09.2016 Våtromsrapport Adresse Elvenesvegen 12 B 5223 NESTTUN Matrikkel Gnr. 44 Bnr. 71 Anr. 41 Kommune BERGEN Ønsker du å sjekke rapportens

Detaljer

Tilstandsrapport for bolig

Tilstandsrapport for bolig Tilstandsrapport for bolig Med arealmåling Øksa 2 4515 MANDAL Gnr. 39 Bnr. 214 Snr. 7 1002 MANDAL kommune Byggeår 1997 Benevnelse BRA Leilighet 97 m² Tomteareal 1 888 m² Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet?

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT ÆVE TAKS. Adresse Matrilckelnr. Kommune Eier(e) Befaringsdato

VÅTROMSRAPPORT ÆVE TAKS. Adresse Matrilckelnr. Kommune Eier(e) Befaringsdato ÆVE TAKS Takst & Byggeledelse RAPPORTANSVARLJG: SÆVE TAKST Ingve Sæve Våganesvegen 19, 4052 RØYNEBERG Tif: 92644244 E-post: ingve.saeve@lyse.net VÅTROMSRAPPORT Adresse Matrilckelnr. Kommune Eier(e) Befaringsdato

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Skaret Terrasse 5, 4326 SANDNES Gnr 34: Bnr 127 1102 SANDNES KOMMUNE Leilighet SERTIFISERT TAKSTMANN Dag Reimertz Telefon: 991 57 741

Detaljer

Tilstandsrapport for bolig

Tilstandsrapport for bolig Tilstandsrapport for bolig Med arealmåling Colbjørnsens gate 7 3263 LARVIK Gnr. 3020 Bnr. 197 0712 Larvik kommune Byggeår ca. 1876 Benevnelse BRA Enebolig 112 m² Tomteareal 159 m² Ønsker du å sjekke rapportens

Detaljer

Tilstandsrapport for bolig

Tilstandsrapport for bolig Tilstandsrapport for bolig Med arealmåling Håvardsteinveien 1 3261 LARVIK Gnr. 1027 Bnr. 72 0712 Larvik kommune Byggeår 1980 Benevnelse BRA Enebolig 179 m² Uthus 6 m² Tomteareal 414 m² Ønsker du å sjekke

Detaljer

Tilstandsrapport for bolig

Tilstandsrapport for bolig Tilstandsrapport for bolig Med arealmåling Bøbakken 3A 3242 SANDEFJORD Gnr. 159 Bnr. 173 Snr. 4 0710 Sandefjord kommune Byggeår 1991 Benevnelse BRA Leilighet 52 m² Tomteareal 12 517 m² Ønsker du å sjekke

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 35: Bnr 442 Kommune: 1124 SOLA KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Myklabergbakken 44, 4052 RØYNEBERG Dato befaring: 22.08.2016 Utskriftsdato: 22.08.2016 Oppdrag

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 19: Bnr 346 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Langflåtveien 16, 4017 STAVANGER Dato befaring: 20.09.2017 Utskriftsdato: 20.09.2017 Oppdrag

Detaljer

Tilstandsrapport for bolig

Tilstandsrapport for bolig Tilstandsrapport for bolig Med arealmåling Klavenesveien 6E 3220 SANDEFJORD Gnr. 10 Bnr. 17 Anr. 11 0710 Sandefjord kommune Benevnelse Andelsleilighet Tomteareal BRA 77 m² 7 842 m² Byggeår 1996 Ønsker

Detaljer

Våtromsrapport. Adresse Boganeshagen 4 A Kommune STAVANGER. Matrikkel Gnr. 16 Bnr. 1102 Anr. 1

Våtromsrapport. Adresse Boganeshagen 4 A Kommune STAVANGER. Matrikkel Gnr. 16 Bnr. 1102 Anr. 1 Oppdragsnr. Befaringsdato Rapportdato 353 215 Våtromsrapport Adresse Kommune STAVANGER 4032 STAVANGER Matrikkel Gnr. 16 Bnr. 1102 Anr. 1 Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden med din

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 11: Bnr 297 Andre oppl.: Andelsnr: 519 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Oscar Mathisensgate 11, 4021 STAVANGER Dato befaring: 05.10.2015

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling SERTIFISERT TAKSTMANN Alexander Tønnessen Telefon: 472 38 733 E-post: alex@rogalandtakstpartner.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT

Detaljer

Tilstandsrapport for bolig

Tilstandsrapport for bolig Tilstandsrapport for bolig Med arealmåling og markedsverdi Hyttesone C 17 3294 STAVERN Gnr. 4034 Bnr. 16 Fnr. 7 0712 Larvik kommune Byggeår 1968 Benevnelse BRA Fritidseiendom 63 m² Tomteareal 3 406 m²

Detaljer

Tilstandsrapport for bolig

Tilstandsrapport for bolig Tilstandsrapport for bolig Med arealmåling Kløvertunet 21 3268 LARVIK Gnr. 4063 Bnr. 221 0712 Larvik kommune Byggeår 1984 Benevnelse BRA Enebolig 164 m² Tomteareal 575 m² Ønsker du å sjekke rapportens

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 1: Bnr 2301 Kommune: 1120 KLEPP KOMMUNE Betegnelse: Enebolig Adresse: Idrettsvegen 20B, 4352 KLEPPE Dato befaring: 22.01.2019 Utskriftsdato: 22.01.2019 Oppdrag nr:

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Godesethagen 21 B, 4034 STAVANGER Gnr 15: Bnr 638 (snr: 4) 1103 STAVANGER KOMMUNE Leilighet SERTIFISERT TAKSTMANN Dag Reimertz Telefon:

Detaljer

Tilstandsrapport for bolig

Tilstandsrapport for bolig Tilstandsrapport for bolig Med arealmåling Løefjødd 81 A 4748 RYSSTAD Gnr. 62 Bnr. 281 Snr. 1 0940 VALLE kommune Benevnelse BRA Del av en tomannshytte 116 m 2 Byggeår 2007 Ønsker du å sjekke rapportens

Detaljer

Våtromsrapport. Adresse Brattåsveien 10 B Kommune STAVANGER. Matrikkel Gnr. 21 Bnr. 1089 Anr. 47

Våtromsrapport. Adresse Brattåsveien 10 B Kommune STAVANGER. Matrikkel Gnr. 21 Bnr. 1089 Anr. 47 Oppdragsnr. Befaringsdato Rapportdato 354 860 23.10.2015 Våtromsrapport Adresse Kommune STAVANGER 4016 STAVANGER Matrikkel Gnr. 21 Bnr. 1089 Anr. 47 Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden

Detaljer

Våtromsrapport SVEIO. Kommune. Adresse Slettemyrvegen 147 E 5550 SVEIO. Matrikkel Gnr. 72 Bnr. 191 Snr. 2

Våtromsrapport SVEIO. Kommune. Adresse Slettemyrvegen 147 E 5550 SVEIO. Matrikkel Gnr. 72 Bnr. 191 Snr. 2 Oppdragsnr. Befaringsdato Rapportdato 398 028 24.01.2017 Våtromsrapport Adresse 5550 SVEIO Matrikkel Gnr. 72 Bnr. 191 Snr. 2 Kommune SVEIO Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden med din

Detaljer

Tilstandsrapport for bolig

Tilstandsrapport for bolig Tilstandsrapport for bolig Med arealmåling Liarvågvegen 311 5560 NEDSTRAND Gnr. 138 Bnr. 21 Fnr. 0 Snr. 0 1146 Tysvær kommune Benevnelse Hytte Uthus BRA 94 m² 13 m² Byggeår 2005 Tomteareal 1 041 m² Ønsker

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Ståle Kyllingstads vei 5, 4317 SANDNES Gnr 69: Bnr 1023 1102 SANDNES KOMMUNE Leilighet SERTIFISERT TAKSTMANN Dag Reimertz Telefon: 991

Detaljer

Våtromsrapport. Kommune BERGEN

Våtromsrapport. Kommune BERGEN Oppdragsnr. Befaringsdato Rapportdato 375 728 Våtromsrapport Adresse 5238 RÅDAL Matrikkel Gnr. 48 Bnr. 291 Snr. 1 Kommune BERGEN Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden med din mobiltelefon,

Detaljer

ORDENSREGLER FOR BYSKOGEN III BORETTSLAG 1. Tøy må kun henges til tørk på de dertil bestemte stativer, ikke på gjerder, murer, i vinduer, balkonger e.

ORDENSREGLER FOR BYSKOGEN III BORETTSLAG 1. Tøy må kun henges til tørk på de dertil bestemte stativer, ikke på gjerder, murer, i vinduer, balkonger e. ORDENSREGLER FOR BYSKOGEN III BORETTSLAG 1. Tøy må kun henges til tørk på de dertil bestemte stativer, ikke på gjerder, murer, i vinduer, balkonger e.l. 2. Det er ikke tillatt å riste, lufte og banke tepper

Detaljer

Tilstandsrapport for bolig

Tilstandsrapport for bolig Tilstandsrapport for bolig Med arealmåling Bisjordlia 15 3261 LARVIK Gnr. 1018 Bnr. 13 0712 Larvik kommune Byggeår 1987 Benevnelse BRA Enebolig 205 m² Garasje 29 m² Tomteareal 847 m² Ønsker du å sjekke

Detaljer

Tilstandsrapport for bolig

Tilstandsrapport for bolig Tilstandsrapport for bolig Med arealmåling Sagmyra 1B 3243 KODAL Gnr. 306 Bnr. 102 Snr. 3 0710 Sandefjord kommune Benevnelse Leilighet BRA 127 m² Tomteareal 1 317 m² Byggeår 1982 Ønsker du å sjekke rapportens

Detaljer

Våtromsrapport. Kommune AUSTEVOLL

Våtromsrapport. Kommune AUSTEVOLL Oppdragsnr. Befaringsdato Rapportdato 368 829 31.03.2016 Våtromsrapport Adresse 5392 STOREBØ Matrikkel Gnr. 44 Bnr. 202 Kommune AUSTEVOLL Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden med din

Detaljer

Tilstandsrapport for bolig

Tilstandsrapport for bolig Tilstandsrapport for bolig Med arealmåling Hoffs gate 43A 3262 LARVIK Gnr. 3020 Bnr. 2600 Snr. 1 0712 Larvik kommune Byggeår 1955 Benevnelse BRA Vertikaldelt tomannsbolig 145 m² Tomteareal 486 m² Ønsker

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Rambergveien 17 B - leil 412 RAPPORTANSVARLIG: 3115 TØNSBERG Tønsberg Taksering AS Gnr 1003 Bnr 311 Leilnr 412 Andel-/aksje nr 42 Sturla Teisbekk

Detaljer

Våtromsrapport. Kommune BERGEN

Våtromsrapport. Kommune BERGEN Oppdragsnr. Befaringsdato Rapportdato 382 419 29.07.2016 Våtromsrapport Adresse 5009 BERGEN Matrikkel Gnr. 163 Bnr. 534 Snr. 3 Kommune BERGEN Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden med

Detaljer

Tilstandsrapport for bolig

Tilstandsrapport for bolig Tilstandsrapport for bolig Med arealmåling Brattfaret 18B 3280 TJODALYNG Gnr. 1093 Bnr. 150 Snr. 2 0712 Larvik kommune Byggeår 2000 Benevnelse BRA Rekkehus 101 m² Tomteareal 1 866 m² Ønsker du å sjekke

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i FRIKVARTERET BORETTSLAG Konggata 53 A 3019 DRAMMEN. Dato for befaring 25.09.

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i FRIKVARTERET BORETTSLAG Konggata 53 A 3019 DRAMMEN. Dato for befaring 25.09. VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsleilighet i FRIKVARTERET BORETTSLAG Konggata 53 A 3019 DRAMMEN RAPPORTANSVARLIG: Kvadrat-Total AS Rolf-William Wik Stasjongata 30, 3070 SANDE I VESTFOLD

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Lykke, Skottevika RAPPORTANSVARLIG: AS Gnr 73 Bnr 84 Erik Sørensen Kommune: 906 Arendal Befaringsdato: 30042012 Rapportdato: 03052012 E-mail:

Detaljer

Våtromsrapport. Adresse Krosshaughagen 10/0204Kommune Stavanger. Matrikkel Gnr. 7 Bnr. 1526 Anr. 17

Våtromsrapport. Adresse Krosshaughagen 10/0204Kommune Stavanger. Matrikkel Gnr. 7 Bnr. 1526 Anr. 17 Oppdragsnr. Befaringsdato Rapportdato 341 677 10.08.2015 Våtromsrapport Adresse Kommune Stavanger 4085 HUNDVÅG Matrikkel Gnr. 7 Bnr. 1526 Anr. 17 Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Enebolig Nedre Håvasteintunet 17 4150 RENNESØY Gnr. 17 Bnr. 179 RENNESØY KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Enebolig Nedre Håvasteintunet 17 4150 RENNESØY Gnr. 17 Bnr. 179 RENNESØY KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Enebolig Nedre Håvasteintunet 17 Gnr. 17 Bnr. 179 SERTIFISERT TAKSTMANN Dag Reimertz Oppdrag Bef.dato 6093 09.04.2015 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

Tilstandsrapport for bolig

Tilstandsrapport for bolig Tilstandsrapport for bolig Med arealmåling Sverres gate 23 3257 LARVIK Gnr. 3020 Bnr. 2151 0712 Larvik kommune Byggeår 1912 Benevnelse BRA Horisontaldelt tomannsbolig 354 m² Uthus 5 m² Garasje 23 m² Tomteareal

Detaljer

Våtromsrapport. Kommune HAUGESUND

Våtromsrapport. Kommune HAUGESUND Oppdragsnr. Befaringsdato Rapportdato 380 999 Våtromsrapport Adresse 5522 HAUGESUND Kommune HAUGESUND Matrikkel Gnr. 30 Bnr. 652 Snr. 1 Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden med din mobiltelefon,

Detaljer

Våtromsrapport. Kommune BERGEN

Våtromsrapport. Kommune BERGEN Oppdragsnr. Befaringsdato Rapportdato 396 222 21.12.2016 22.12.2016 Våtromsrapport Adresse 5006 BERGEN Matrikkel Gnr. 164 Bnr. 189 Snr. 1 Kommune BERGEN Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden

Detaljer

Våtromsrapport. Adresse Svend Foyns gate 93 A Kommune STAVANGER. Matrikkel Gnr. 21 Bnr. 1188 Anr. 7

Våtromsrapport. Adresse Svend Foyns gate 93 A Kommune STAVANGER. Matrikkel Gnr. 21 Bnr. 1188 Anr. 7 Oppdragsnr. Befaringsdato Rapportdato 354 057 Våtromsrapport Adresse Svend Foyns gate 93 A Kommune STAVANGER 4016 STAVANGER Matrikkel Gnr. 21 Bnr. 1188 Anr. 7 Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 69: Bnr 1017 Kommune: 1102 SANDNES KOMMUNE Betegnelse: Adresse: Postveien 140 - HO 601, 4317 SANDNES Dato befaring: 11.10.2016 Utskriftsdato: 12.10.2016 Oppdrag nr:

Detaljer

Tilstandsrapport for bolig

Tilstandsrapport for bolig Tilstandsrapport for bolig Med arealmåling og markedsverdi Lofstadveien 61+59 3277 STEINSHOLT Gnr. 72 Bnr. 3 Fnr. 22 0712 Larvik kommune Byggeår 1988 Benevnelse BRA Enebolig m/utleiedel 302 m² Garasje

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Jernveien 16-3. etg 4629 Gnr. 151 Bnr. 2268 Seksj.nr. 7 Eierbrøk: 1/12 SERTIFISERT TAKSTMANN Trond Salveson Bef.dato 29.08.2011 Om rapporten

Detaljer

Våtromsrapport. Kommune Stavanger

Våtromsrapport. Kommune Stavanger Oppdragsnr. Befaringsdato Rapportdato 328 232 05.05.2015 Våtromsrapport Adresse Svend Foyns gate 91 A 4016 STAVANGER Matrikkel Gnr. 21 Bnr. 1188 Kommune Stavanger Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet?

Detaljer

Våtromsrapport. Kommune STAVANGER

Våtromsrapport. Kommune STAVANGER Oppdragsnr. Befaringsdato Rapportdato 374 239 06.05.2016 Våtromsrapport Adresse 4014 STAVANGER Kommune STAVANGER Matrikkel Gnr. 54 Bnr. 1078 Snr. 52 Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden

Detaljer

Tilstandsrapport for bolig

Tilstandsrapport for bolig Tilstandsrapport for bolig Med arealmåling 7596 FLAKNAN Gnr. 114 Bnr. 30 Fnr. 0 Snr. 0 5032 Selbu kommune Byggeår 1996 Benevnelse BRA Fritidshus 41 m² Uthus 8 m² Tomteareal 1 120 m² Ønsker du å sjekke

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Krunemyr 9, 4324 SANDNES Gnr 33: Bnr 793 1102 SANDNES KOMMUNE SERTIFISERT TAKSTMANN Alexander Tønnessen Telefon: 472 38 733 E-post:

Detaljer

Benevnelse Leilighet 96 m 2 Bod i fellesanlegg 5 m 2

Benevnelse Leilighet 96 m 2 Bod i fellesanlegg 5 m 2 Breidablikgata 164 5525 HAUGESUND Gnr. 40 Bnr. 616 Snr. 24 HAUGESUND kommune Benevnelse BRA Leilighet 96 m 2 Bod i fellesanlegg 5 m 2 Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden med din mobiltelefon,

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Køhlersvei 13, 4016 STAVANGER Gnr 21: Bnr 360 (snr: 3) 1103 STAVANGER KOMMUNE SERTIFISERT TAKSTMANN Alexander Tønnessen Telefon: 472

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Ankerplassen 12, 4077 HUNDVÅG Gnr 51: Bnr 774 (snr: 33) 1103 STAVANGER KOMMUNE SERTIFISERT TAKSTMANN Alexander Tønnessen Telefon: 472

Detaljer

Våtromsrapport. Adresse Tellusveien 60/0107 Kommune Stavanger. Matrikkel Gnr. 25 Bnr. 56 Anr. 7

Våtromsrapport. Adresse Tellusveien 60/0107 Kommune Stavanger. Matrikkel Gnr. 25 Bnr. 56 Anr. 7 Oppdragsnr. Befaringsdato Rapportdato 343 110 12.08.2015 Våtromsrapport Adresse Kommune Stavanger 4021 STAVANGER Matrikkel Gnr. 25 Bnr. 56 Anr. 7 Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Seehusens gate 44C, 4024 STAVANGER Gnr 59: Bnr 1287 Andelsnr: 15 1103 STAVANGER KOMMUNE SERTIFISERT TAKSTMANN Alexander Tønnessen Telefon:

Detaljer

Våtromsrapport. Kommune SANDNES

Våtromsrapport. Kommune SANDNES Oppdragsnr. Befaringsdato Rapportdato 347 578 01.09.2015 Våtromsrapport Adresse 4317 SANDNES Matrikkel Gnr. 69 Bnr. 1017 Anr. 106 Kommune SANDNES Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Mågerølia 24 3145 TJØME

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Mågerølia 24 3145 TJØME OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Mågerølia 24 3145 TJØME Gnr 12 Bnr 124 Kommune: 723 TJØME Befaringsdato: 23112015 Rapportdato: 24112015 RAPPORTANSVARLIG: VEDVIK TAKSERING

Detaljer

Tilstandsrapport for bolig

Tilstandsrapport for bolig Tilstandsrapport for bolig Med arealmåling Rødberglia 4 3267 LARVIK Gnr. 4050 Bnr. 62 0712 Larvik kommune Byggeår 1986 Benevnelse BRA Enebolig 235 m² Garasje 26 m² Tomteareal 879 m² Ønsker du å sjekke

Detaljer

Våtromsrapport. Adresse Tellusveien 60/H0202 Kommune STAVANGER. Matrikkel Gnr. 25 Bnr. 56 Anr. 22

Våtromsrapport. Adresse Tellusveien 60/H0202 Kommune STAVANGER. Matrikkel Gnr. 25 Bnr. 56 Anr. 22 Oppdragsnr. Befaringsdato Rapportdato 356 074 04.11.2015 Våtromsrapport Adresse Kommune STAVANGER 4021 STAVANGER Matrikkel Gnr. 25 Bnr. 56 Anr. 22 Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Roaldsøyveien, 4085 HUNDVÅG Gnr 5: Bnr 460 1103 STAVANGER KOMMUNE Sjøhus SERTIFISERT TAKSTMANN Dag Reimertz Telefon: 991 57 741 E-post:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Kirkebakken 35, 4012 STAVANGER Gnr 55: Bnr 492 (snr: 3) 1103 STAVANGER KOMMUNE Del av firemannsbolig SERTIFISERT TAKSTMANN Asbjørn Frafjord Telefon: 924 05

Detaljer

Våtromsrapport. Adresse Krosshaughagen 6 Kommune Stavanger. Matrikkel Gnr. 7 Bnr. 1526 Anr. 8

Våtromsrapport. Adresse Krosshaughagen 6 Kommune Stavanger. Matrikkel Gnr. 7 Bnr. 1526 Anr. 8 Oppdragsnr. Befaringsdato Rapportdato 347 235 28.08.2015 Våtromsrapport Adresse Kommune Stavanger 4085 HUNDVÅG Matrikkel Gnr. 7 Bnr. 1526 Anr. 8 Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden

Detaljer

Tilstandsrapport for bolig

Tilstandsrapport for bolig Tilstandsrapport for bolig Med arealmåling Gloppeskogen 12 3260 LARVIK Gnr. 1006 Bnr. 101 0709 LARVIK kommune Byggeår 2012 Benevnelse BRA Enebolig 314 m² Garasje 49 m² Uthus 19 m² Uthus/sommerstue 25 m²

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Agder Alle 4 H, 4631 KRISTIANSAND S Gnr 152: Bnr 2 Aksjenr: 3427-3450 1001 KRISTIANSAND KOMMUNE SERTIFISERT TAKSTMANN Kjell Erik Olsen

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Hognesaunvegen 108 B, 7513 STJØRDAL Gnr 111: Bnr 14 (snr: 15) 1714 STJØRDAL KOMMUNE SERTIFISERT TAKSTMANN Takstmann Espen Wæren Telefon:

Detaljer

Våtromsrapport. Kommune BERGEN

Våtromsrapport. Kommune BERGEN Oppdragsnr. Befaringsdato Rapportdato 367 933 16.03.2016 19.03.2016 Våtromsrapport Adresse 5099 BERGEN Matrikkel Gnr. 11 Bnr. 752 Snr. 39 Kommune BERGEN Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden

Detaljer

Benevnelse Nyvollveien 6 66 m 2

Benevnelse Nyvollveien 6 66 m 2 Nyvollveien 6 4070 RANDABERG Gnr. 59 Bnr. 255 Anr. 3 RANDABERG kommune Benevnelse BRA Nyvollveien 6 66 m 2 Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden med din mobiltelefon, eller besøk http://takstverifisering.nito.no

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Krøgenesveien 9 RAPPORTANSVARLIG: AS Gnr 511 Bnr 138 Erik Sørensen Kommune: 906 Arendal Befaringsdato: 09072009 Rapportdato: 09072009 E-mail:

Detaljer

Benevnelse Krosshaughagen 10/H m 2

Benevnelse Krosshaughagen 10/H m 2 Krosshaughagen 10 4085 HUNDVÅG Gnr. 7 Bnr. 1526 Anr. 14 STAVANGER kommune Benevnelse BRA Krosshaughagen 10/H0201 62 m 2 Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden med din mobiltelefon, eller

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 52: Bnr 734 Andre oppl.: Leil.nr: 505 Andelsnr: 64 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Verven 18 A, leil. 505, 4014 STAVANGER Dato befaring:

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Ytre Eigansvei 19, 4022 STAVANGER Gnr 26: Bnr 655 Andelsnr: 38 1103 STAVANGER KOMMUNE SERTIFISERT TAKSTMANN Alexander Tønnessen Telefon:

Detaljer

Våtromsrapport. Kommune BERGEN

Våtromsrapport. Kommune BERGEN Oppdragsnr. Befaringsdato Rapportdato 372 815 25.04.2016 Våtromsrapport Adresse 5099 BERGEN Matrikkel Gnr. 11 Bnr. 728 Snr. 67 Kommune BERGEN Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden med

Detaljer

Tilstandsrapport for bolig

Tilstandsrapport for bolig Tilstandsrapport for bolig Med arealmåling og markedsverdi Korsveggarden 35 6260 SKODJE Gnr. 21 Bnr. 435 Snr. 13 1529 Skodje kommune Benevnelse Selveierleilighet Carport Byggeår 2008 Tomteareal BRA 78

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Ravnåsvegen 466 4700 VENNESLA Gnr 23 Bnr 331 Snr 1 Kommune: 1014 VENNESLA Befaringsdato: 15122014 Rapportdato: 15122014 RAPPORTANSVARLIG:

Detaljer

Våtromsrapport. Tellusveien STAVANGER Gnr. 25 Bnr. 56 Fnr. 0 Snr. 0 Anr. 36. Benevnelse Tellusveien 60/ H m 2.

Våtromsrapport. Tellusveien STAVANGER Gnr. 25 Bnr. 56 Fnr. 0 Snr. 0 Anr. 36. Benevnelse Tellusveien 60/ H m 2. Tellusveien 60 4021 STAVANGER Gnr. 25 Bnr. 56 Fnr. 0 Snr. 0 Anr. 36 Benevnelse BRA Tellusveien 60/ H0310 80 m 2 Stavanger kommune Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden med din mobiltelefon.

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Brødregata 15, 4012 STAVANGER Gnr 55: Bnr 1406 (snr: 3) 1103 STAVANGER KOMMUNE Leilighet SERTIFISERT TAKSTMANN Asbjørn Frafjord Telefon: 924 05 207 E-post:

Detaljer

Tilstandsrapport for bolig

Tilstandsrapport for bolig Tilstandsrapport for bolig Med arealmåling Øvre Rikardsbråtan 12 2080 EIDSVOLL Gnr. 36 Bnr. 5 Fnr. 0 Snr. 0 0237 Eidsvoll kommune Byggeår 1941 Benevnelse Fritidseiendom Uthus 1 m/ utedo Uthus 2 Tomteareal

Detaljer