Service Stolthet - Trivsel. Årsregnskap Holmestrand kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Service Stolthet - Trivsel. Årsregnskap 2014. Holmestrand kommune"

Transkript

1 Service Stolthet - Trivsel Årsregnskap Holmestrand kommune

2 1 Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt drift Økonomisk oversikt investering Anskaffelse og anvendelse av midler Oversikt balanse Regnskapsskjema 1A drift Regnskapsskjema 1B drift Regnskapsskjema 2A investering Regnskapsskjema 2B investering Noter til regnskapet Note 1 Regnskapsprinsipper Note 2 Endring arbeidskapital Note 3 Pensjonsoppgave Note 4 Kommunens garantiansvar (FKR 5 nr. 3) Note 5 Aksjer og andeler i selskaper Note 6 Avsetninger og bruk av avsetninger i Note 7 Kapitalkonto Note 8 Vertskommunesamarbeid - kommuneloven kap. 5 A Note 9 Finansielle leieavtaler Note 10 Plassering av kort- og langsiktige finansmidler per Note 11 Spesifikasjon av vesentlige poster Note 12 - Anleggsmidler Note 13 Investeringsregnskapet Note 14 Minsteavdrag gjeld Note 15 Selvkost VAR Note 16 Selvkost Plan og bygg Note 18 - Vesentlige avvik drift og investering Side 2

3 1 Økonomiske oversikter 1.1 Økonomisk oversikt drift Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr. budsjett Regnskap 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig mer (+)/mindreforbruk (-) Side 3

4 1.2 Økonomisk oversikt investering Økonomisk oversikt - investering Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap 2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Kompensasjon for merverdiavgift Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter Finanstransaksjoner Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne investeringsfond Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Dekket slik: Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Sum finansiering Udekket/udisponert Side 4

5 1.3 Anskaffelse og anvendelse av midler Anskaffelse og anvendelse av midler Regnskap Reg. budsjett Oppr. budsjett Regnskap 2013 Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest Endring i arbeidskapital Avsetninger og bruk av avsetninger Avsetninger Bruk av avsetninger Til avsetning senere år Netto avsetninger Int. overføringer og fordelinger Interne inntekter mv Interne utgifter mv Netto interne overføringer Side 5

6 1.4 Oversikt balanse Oversikt - balanse Regnskap Regnskap 2013 EIENDELER Anleggsmidler Herav: Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Konserninterne langsiktige fordringer Aksjer og andeler Pensjonsmidler Omløpsmidler Herav: Kortsiktige fordringer Konserninterne kortsiktige fordringer 0 0 Premieavvik Aksjer og andeler Sertifikater Obligasjoner Derivater Kasse, postgiro, bankinnskudd SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Herav: Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk 0 0 Udisponert i inv.regnskap 0 0 Udekket i inv.regnskap Kapitalkonto Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0 0 Langsiktig gjeld Herav: Pensjonsforpliktelser Ihendehaverobligasjonslån 0 0 Sertifikatlån 0 0 Andre lån Konsernintern langsiktig gjeld 0 0 Kortsiktig gjeld Herav: Kassekredittlån 0 0 Side 6

7 Oversikt - balanse Regnskap Regnskap 2013 Annen kortsiktig gjeld Derivater Konsernintern kortsiktig gjeld 0 0 Premieavvik SUM EGENKAPITAL OG GJELD MEMORIAKONTI Memoriakonto Herav: Ubrukte lånemidler Ubrukte konserninterne lånemidler 0 0 Andre memoriakonti 0 0 Motkonto for memoriakontiene Regnskapsskjema 1A drift Regnskapsskjema 1A - drift Tall i 1000 kr Regnskap Reg. budsjett Oppr. budsjett Regnskap 2013 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Side 7

8 1.6 Regnskapsskjema 1B drift Skjema 1B Regnskap Reg. budsj. Oppr. Budsj. Regnskap 2013 Administrasjon Driftsutgifter Driftsinntekter Netto driftsutgifter Skole Driftsutgifter Driftsinntekter Netto driftsutgifter Barnehage Driftsutgifter Driftsinntekter Netto driftsutgifter Helse, sosial og omsorg Driftsutgifter Driftsinntekter Netto driftsutgifter Teknisk Driftsutgifter Driftsinntekter Netto driftsutgifter Kultur Driftsutgifter Driftsinntekter Netto driftsutgifter Tilleggsbevilgninger og fellesposter Driftsutgifter Driftsinntekter Netto driftsutgifter Driftsutgifter skjema 1B Driftsinntekter skjema 1B Sum skjema 1B Side 8

9 1.7 Regnskapsskjema 2A investering Regnskapsskjema 2A - investering Regnskap Reg. budsjett Oppr. Budsjett Regnskap 2013 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Side 9

10 1.8 Regnskapsskjema 2B investering Skjema 2B - Investeringer Regnskap Reg. bud. Oppr. bud. Regnskap 2013 Oppfølging IKT-plan Kirkegårdsutvidelse Tilskudd kirken Adgangskontroll kommunale bygg Forprosjektering brannsikring Flerbrukshall Ekeberg skole Oppgradering Botne skole Renovering Botne skole Kaldhall Botne skole Varmesentral Botne skole Paviljong skoler Masterplan Hvitstein Lokaler ny barnehage, inkl. midl. paviljong Utvidelse Kleiverud barnehage Digitalt alarmsystem heldøgns omsorg Garasjer - omsorgsboliger funksjonshemmede Omsorgsboliger Rove Investeringer innenfor selvkostområdet Havnegaten Holmestrandsprosjektet Sekkepost teknisk Opprydding felleskjøpet sør Havneutviklingsplan - miljøhavn Parkeringsplass Kleiverud barnehage Grunnerverv/utbyggingsavtaler Trafikksikkerhet Bølgebryter Oppgradering Biorama/kultur Salg av eiendom T O T A L T Side 10

11 2 Noter til regnskapet 2.1 Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk (GKRS) Regnskapsprinsipper All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet framgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet gjøres ikke. Alle utgifter og inntekter er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter og inntekter i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost for ubrukte lånemidler. Investeringer i investeringsregnskapet og påfølgende aktivering i balansen, blir bokført brutto, det vil si inklusiv merverdiavgift. Fradragsberettiget merverdiavgift på investeringene blir bokført som inntekt i driftsregnskapet. I den grad enkelte utgifter eller inntekter ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet i samsvar med GKRS nr Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler I balanseregnskapet er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon er omløpsmidler. Verdipapirer er investeringer foretatt ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn og er klassifisert som anleggsmidler. Fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler. Kommunen følger foreløpig standard GKRS nr. 4, Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelets kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen, utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen Klassifisering av gjeld Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens 50. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld. Side 11

12 2.1.4 Vurderingsregler Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at anleggsmiddelet er anskaffet/tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med paragraf 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning Merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon Kommunen følger reglene i merverdiavgiftsloven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For kommunens øvrige virksomhet kreves det merverdiavgiftskompensasjon. 2.2 Note 2 Endring arbeidskapital Endring arbeidskapital Regnskap Regnskap 2013 Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Endring i arbeidskapital Omløpsmidler Endring betalingsmidler Endring ihendehaverobl og sertifikater Endring kortsiktige fordringer Endring premieavvik Endring aksjer og andeler Endring omløpsmidler Kortsiktig gjeld Endring kortsiktig gjeld (B) Sum kortsiktig gjeld Endring arbeidskapital Side 12

13 2.3 Note 3 Pensjonsoppgave Holmestrand kommune Pensjonsoppgave - beregning av pensjonskostnad, premieavvik m.v. ÅRETS NETTO PENSJONSKOSTNAD KLP 13 SPK KLP 18 KLP 23 Nåverdi årets pensjonsopptjening Rentekostnader av påløpte pensjonsforpl Forventet avkastning på pensjonsmidlene Amortisert premieavvik Adm.kostnader Netto pensjonskost. Inkl adm PREMIEAVVIK Adm.kostnader Årets estimerte pensjonspremie til betaling Årets netto pensjonskostnader Premieavviket PENSJONSFORPL. - BALANSEN Pensjonsforpliktelser Årets pensjonsopptjening Rentekostnader av påløpte forpliktelser Amortisering av estimat avvik Årets estimerte utbetaling av pensjoner Pensjonsforpliktelser pr PENSJONSMIDLER - BALANSEN Pensjonsmidler Årets forventede avkastn. på pensjonsmidl Årets premieinnbet. inkl adm.kostn Administrasjonskostnader Amortisering av estimatavvik-midler Årets estimerte utbetaling av pensjoner Pensjonsmidler Pensjonsforpliktelse pr Pensjonsmidler pr Netto pensjonsforpliktelser pr BEREGNINGSFORUTSETNINGER Avkastning pensjonsmidler 4,65 % 4,35 % 4,65 % 4,65 % Diskonteringsrente 4,00 % 4,00 % 4,00 % 4,00 % Årlig lønnsvekst 2,97 % 2,97 % 2,97 % 2,97 % Årlig G-regulering 2,97 % 2,97 % 2,97 % 2,97 % Årlig regulering av pensjoner under utbet. 2,97 % 2,97 % 2,97 % MEDLEMSSTATUS KLP 13 SPK KLP 18 KLP 23 Antall aktive Antall oppsatte Antall pensjonister Gjennomsnittlig lønn Gjennomsnittlig alder, aktive 45,23 44,77 0 Gjennomsnittlig tjenestetid, aktive 9,97 Tillegg note 3: Differanser amortisering av premieavvik. Det er differanse mellom oppgaver fra KLP og bokførte tall for følgende ordninger: Side 13

14 KLP 13 - sykepleiere KLP 18 - fellesordningen Oppgave KLP Bokført Differanse De bokførte tall baserer seg kommunens egne regnskapstall og skal være korrekte. Differansen skyldes trolig overgangen fra Storebrand til KLP fra Forholdet er tatt opp med KLP og vil bli avklart etter regnskapsavslutningen. Netto driftsresultat for kommunen er et overskudd på kr ,-. I dette beløpet ligger en inntektsføring av premieavvik for alle ordningene på kr ,-. Samtidig er det utgiftsført amortisering av premieavvik på til sammen kr ,-. Netto virkning blir en utgift på kr ,-. Amortisering av premieavvik går tilbake til Det er benyttet 15 års amortiseringstid for perioden og 10 år fra Fra er amortiseringstiden 7 år. Dette innebærer at årlige premieavvik som oppstår i og senere vil bli bygget ned raskere. Den økonomiske betydningen av dette fra og med 2015 vil avhenge av fortegnet og størrelsen på premieavviket i det enkelte år fra og fremover. Sammenlignet med gjeldende regel om 15 og 10 års amortisering, vil dermed amortiseringskostnadene (eventuelt mortiseringsinntektene) for et gitt premieavvik øke noe fra og med Per utgjorde samlet premiefond i KLP kroner. Det er i brukt kroner av premiefondet til delbetaling av fakturaer. Kontoutskrifter pr viser saldo på til sammen kroner. Det vil bli tilleggsført vesentlige beløp i løpet av våren Det er under omløpsmidler ført premieavvik for perioden med til sammen kroner. Beløpet fordeler seg på ordinært premieavvik med kroner og arbeidsgiveravgift med kroner. Under kortsiktig gjeld er det ført premieavvik med til sammen kroner. Beløpet fordeler seg på ordinært premieavvik med kroner og arbeidsgiveravgift med kroner. Side 14

15 2.4 Note 4 Kommunens garantiansvar (FKR 5 nr. 3) Gitt overfor - navn Utløper Nav Sosialkontoret Se vedlegg Husbanken Rove boligstiftelse Husbanken Eikelund barnehage BA KLP Gaupås barnehage Norges Kommunalbank boligstiftelse Norges Kommunalbank boligstiftelse VIV IKS Se vedlegg Vestfold interkom. Brannvesn Vestfold interkom. Brannvesn Vestfold interkom. Brannvesn Interkom. Arkiv Buskerud I/S Botneløyper - løypemaskin B 43/ Sum garantiansvar Side 15

16

17

18 2.5 Note 5 Aksjer og andeler i selskaper Aksjer og andeler i selskaper som er ført opp som anleggsmidler. Navn Org.nr. Balanseført verdi Eierandel/deltaker KLP egenkap.innskudd Vestfold Vann IKS ,12 % Vestfold Kraf ,78 % Gigafib Holding AS Vestfold avfall- og ressurs ,90 % Andel NJA % Studentbyen på Sogn 1 Det nye studentsaf.hus 1 Studentbyen på Berg 1 Yrkesskolenes Hybelhus 1 A/L Biblioteksentralen Holmestrand og Omegn BBL Holmestrand Kulturfestival % Veksthuset Kreativ Kompetanse AS % Vestfold Festspillene % Vestfold Interk.Brannvesen % Arkiv for Buskerud Vestfold, Telemark IKS ,49 % Vestfoldmuseene IKS ,50 % Grenland Vestfold Biogass AS ,60 % Sum aksjer og eiendeler Side 18

19 2.6 Note 6 Avsetninger og bruk av avsetninger i Samlede avsetninger Beløp Disposisjonsfond drift Sum disposisjonsfond Bundne fond drift Bundne fond investering Sum bundne fond Sum avsetninger drift og investering Bruk av avsetninger Beløp Disposisjonsfond drift Disposisjonsfond investering Sum disposisjonsfond Bundne fond drift Bundne fond investering Sum bundne fond Sum bruk av avsetninger drift og investering Fordeling 1A og 1B - avsetninger/bruk av avsetninger i drift SUM 1A 1B Avsetninger Bruk av avsetninger Avsetn./bruk foretatt i skjema 1B Saldo 1.1. Avsatt Bruk Saldo a. Pensjonsfond b. Disp.fond aksjeutbytte c. Budsjettjusteringsfond d. Utbedring/vedlikehold e. Disp.fond felles skoler Sum Spesifisert på virksomhetsområder (se 1 B) Til fordeling drift Skoler Barnehager Teknisk drift Sum Side 19

20 Disposisjonsfond Saldo Regnskap Reg. budsj. Oppr. Budsj. Saldo Avsatt Forbruk Saldo Ubundne investeringsfond Saldo Regnskap Reg. budsj. Oppr. Budsj. Saldo Avsatt Forbruk Saldo Bundne driftsfond Saldo Regnskap Reg. budsj. Oppr. Budsj. Saldo Avsatt Bruk Saldo Bundne investeringsfond Saldo Regnskap Reg. budsj. Oppr. Budsj. Saldo Avsatt Bruk Saldo Vesentlige grupper av fond reservert til særskilte formål: Bundne fond VAR Renovasjon Vann Avløp Feiing Øvrige vesentlige bundne fond Byggesak Etabl.tilskudd Tilp.tilskudd Barnevern Komm.rusarbeid Norskopplæring flykn Skjærgårdstjenesten Kommunereformarb Tilfluktsrom Bache Gabrielsens plass Avdragsfond Lekeparker Side 20

21 2.7 Note 7 Kapitalkonto KAPITALKONTO DEBET KREDIT Saldo ,40 Avgang fast eiendom og anlegg - Aktivering av fast eiendom og anlegg Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg Avgang utstyr, maskiner og transportmidler Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler , ,00 Reversert nedskrivning av fast eiendom og anlegg - - Aktivering av utstyr, - maskiner og anlegg - Kjøp av aksjer og andeler ,00 Avgang aksjer og andeler - Reversert nedskrivning av - aksjer og andeler Nedskrivning av aksjer og andeler - Utlån ,31 Avdrag på utlån ,45 Aktivert egenkapitalinnskudd pensjonskasse - Avskrivning utlån ,67 Avdrag på eksterne lån ,33 Reduksjon egenkapitalinnskudd - Økning pensjonsmidler ,00 pensjonskasse Bruk av midler fra eksterne lån ,85 Reduksjon - pensjonsforpliktelser Reduksjon pensjonsmidler - Økning pensjonsforpliktelser ,65 Urealisert kurstap utenlandslån - Saldo , , , Note 8 Vertskommunesamarbeid - kommuneloven kap. 5 A Plan- bygg og oppmåling Fra 1. Januar ble Holmestrand kommune vertskommune for samarbeidet mellom Hof og Holmestrand. Fordelingen av inntekter og utgifter i perioden til er 1/3 Hof og 2/3 Holmestrand. Viser til ArkivsakID 13/2976. Fra 1. Juli ble samarbeidet utvidet med Re kommune. Fordelingen av inntekter og utgifter i perioden til er 20 % Hof, 38 % Re og 42 % Holmestrand. Det vises for øvrig til arkivsak ID 13/3879. Refusjoner og overføringer fra samarbeidskommunene i Kostrafunksjon Re Hof PLANSAKER (301) BYGG & EIERSEKSJ (302) OPPMÅL/GEODATA (303) HUSLEIE ADM 3K (301) HUSLEIE ADM 3K (302) HUSLEIE ADM 3K (303) Side 21

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 Innhold: Farsund kommune 31.12.2014 Regnskap med økonomiske oversikter: Side Økonomisk oversikt driftsregnskapet 3 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Rådmannen, 28.mars 2014 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 1 av 44 INNHOLD Her presenteres Årsregnskap 2013 for Gjøvik kommune, samt økonomisk analyse pr. 31.12.2013.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskap 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 for GJØVIK KOMMUNE SAMT ØKONOMISK ANALYSE PR. 31.12.2014 1 Innhold Del 1 Hovedoversikter Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet...4

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSREGNSKAP Jessheim is og flerbrukshall Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 2 2 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET...

Detaljer

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1 I e, r < 2, 4 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 15 februar 214 41S -1 Regnskap 213 Rollag kommune funksjon hovedoversikt drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet

Detaljer

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper NOTER Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper All tilgang og bruk av midler i løpet

Detaljer

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

Lenvik kommune årsregnskap 2014 27.03.2015. Regnskap 2014

Lenvik kommune årsregnskap 2014 27.03.2015. Regnskap 2014 27.03.2015 Regnskap 2014 1 Innholdsfortegnelse: Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Side 3 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet Side 3 Hovedoversikt balanse Side 4 Økonomisk oversikt Drift Side 5

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013 Årsregnskap 213 Trondheim kommune, mars 214. Design: JJ Design AS. Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Innledning 1.1 Om regnskapsavleggelsen 1.1.1 Årsoppgjørsdokumentene Årsoppgjørsdokumentene for Trondheim kommune

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2012 HAMAR KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Resultatregnskap 2012 - regnskapssjema 1A og 1B 3 Investeringsregnskap 2012 - regnskapsskjema 2A og 2B 4 Balanseregnskapet 2012 - regnskapsskjema 3 5

Detaljer

Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/

Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/ Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/ Årsberetning 2012 Bodø kommune 1. Kommunens økonomiske stilling Årsregnskap for Bodø kommune for 2012 er gjort opp med et resultat (regnskapsmessig merforbruk) på -2,5

Detaljer

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014 1 Innledning... 3 2 Hovedoversikter... 5 2.1 Driftsregnskap... 6 2.2 Investeringsregnskap... 7 2.3 Anskaffelse og anvendelse av midler... 8 2.4 Balanseregnskap... 9 2.5 Regnskapsskjema 1A - drift... 78

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning 1. Revisjonsberetning 3. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet 5. Økonomisk oversikt drift 6

Innholdsfortegnelse. Innledning 1. Revisjonsberetning 3. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet 5. Økonomisk oversikt drift 6 Årsregnskap 2014 Innholdsfortegnelse Side Innledning 1 Revisjonsberetning 3 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet 5 Økonomisk oversikt drift 6 Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet 7 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet

Detaljer

Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009

Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009 Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009 Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -1 388 481-24 926 775-10 000 000-23 380

Detaljer

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag NAMSOS KOMMUNE Rådmannens forslag ÅRSREGNSKAP 2012- INNHOLD: Regnskap: Driftsregnskap Balanse Regnskapsskjema1A Drift Regnskapsskjema1B Drift Endring i arbeidskapital Anskaffelse og anvendelse av midler

Detaljer

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10 Regnskap 2014 Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2 Revisjonsberetning... 10 Regnskapsskjema Driftsregnskap 1 A og 1B... 12 Investeringsregnskap 2A og 2B... 13 Balanseregnskap 3... 14 Økonomisk oversikt

Detaljer

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012 15. februar 2012 1 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 4 sskjema 1A - Driftsregnskapet... 6 sskjema 1B - Driftsregnskapet... 7 Økonomisk oversikt

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Arkivsak: 15/65 Møtedato/tid: 28.4.215, kl. 18: Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedeltakere: Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein Trøite Ane Bondahl Marit J. Bårdsgård

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Årsregnskapet 2013. Akershus fylkeskommune. Tallregnskap med noter

Årsregnskapet 2013. Akershus fylkeskommune. Tallregnskap med noter Årsregnskapet Akershus fylkeskommune Tallregnskap med noter Side 2 av 123 Innhold sskjemaer ihht regnskapsforskriften... 5 sskjema 1A, driftsregnskapet... 5 sskjema 1B, driftsregnskapet... 5 sskjema 2A,

Detaljer