Kragerø Sparebank. Årsberetning 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kragerø Sparebank. Årsberetning 2009"

Transkript

1 Kragerø Sparebank Årsberetning 2009

2 INNHOLD SIDE Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 3 - Kapitalforhold 4 - Soliditet 4 - Markedsutvikling/markedsposisjon 4 - Innskudd 5 - Utlån og garantier 6 - Tap 7 - Verdipapirer 8 - Likviditet 9 - Driftsresultat 9 - Strategisk samarbeid 11 - Telemarksmegleren AS 11 Den interne kontrollen / Basel II 11 - Utsiktene for Takk til forbindelser, tillitsvalgte og ansatte 15 Årsregnskap 17 - Resultat 17 - Balanse 19 Kontantstrømoppstilling 21 Noter til årsregnskapet 22 Regnskapsprinsipper 22 Note 1: Avgift til Bankenes Sikringsfond 23 Note 2: Gebyrer og provisjoner 23 Note 3: Opplysninger vedrørende ansatte og tillitsvalgte 23 Note 4: Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser 26 Note 5: Varige driftsmidler 27 Note 6: Immaterielle eiendeler 28 Note 7: Utlån, garantier og nedskrivninger på lån 28 a) Generelle regnskaps- og vurderingsprinsipper og definisjoner 28 b) Risikoklassifisering av utlån, kreditter og garantier 30 c) Engasjementenes rente- og avdragsbetingelser 31 d) Geografisk fordeling 32 e) Utlån og garantier på sektor og næring 32 f) Terra Boligkreditt 33 g) Misligholdte engasjementer 34 Tapsutsatte engasjementer 35 h) Individuelle nedskrivninger 35 i) Nedskrivninger på grupper av utlån 35 j) Tapskostnader 36 Note 8: Skatter 36 Note 9: Finansielle derivater 37 Note 10: Likviditetsrisiko 38 Note 11:Renterisiko 39 Note 12:Ihendehaverobligasjoner og sertifikater 40 Note 13: Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variable avkastning 40 1

3 Note 14: Eierandel i datterselskap 43 Note 15: Gjeld 43 Note 16:Egenkapital 44 Note 17:Kapitaldekning 44 Note 18: Garantiansvar 45 Kontrollkomitéens beretning 46 Revisjonsberetning 47 2

4 Kragerø Sparebank Lokalbanken siden 1840 ÅRSBERETNING det 83. driftsår - DEN ØKONOMISKE UTVIKLINGEN Internasjonal økonomi Finanskrisen, som førte verdensøkonomien inn i en av de verste resesjonene siden 30-årene, fortsatte inn i Mot sommeren begynte imidlertid nedgangen å stoppe opp, og i andre halvdel av året var det igjen tegn til vekst i flere land. Global industriproduksjon og internasjonal handel er i ferd med å ta seg opp igjen, men det er stor forskjell mellom de enkelte land. Finansmarkedet har bedret seg betraktelig siden høsten Risikopåslagene som finansinstitusjonene har måtte betale ved låneopptak, de såkalte spreadene, har gått kraftig ned. Finanskrisa viste tydelig at likviditets- og soliditetsproblemer i en bank ga mer omfattende konsekvenser enn samme problem i et vanlig foretak. Etter store likviditetstiltak fra myndighetene i de enkelte land og kraftige rentekutt har markedet stabilisert seg og låneforhold bankene imellom blitt mer normalisert. Prisene på kreditt har imidlertid ikke falt tilbake til nivåene før finanskrisa, og forventes heller ikke å gjøre dette. Men, de er allikevel langt lavere enn da finanskrisa raste på det verste. Aksjekursene har steget mye, men i ulik grad over hele verden. Mye av oppgangen i aksjemarkedet kan skyldes innhenting som følge av det store fallet høsten Den langvarige oppgangskonjunkturen før finanskrisa var drevet av lave realrenter og stor tilgang på kreditt. Det førte til høy gjeldsvekst i både husholdninger og næringsliv. Det høye gjeldsnivået har skapt behov for konsolidering, noe som kan dempe veksten i flere år framover. Lav vekst vil føre til stigende arbeidsledighet, noe som igjen påvirker etterspørselen fra husholdningene. I tillegg gjenstår det en del før det finansielle systemet er helt normalisert og solid. Bankenes arbeid med å styrke soliditeten vil påvirke tilgangen på kreditt. En risiko framover er at de offentlige tiltakene kan bli redusert før den økonomiske veksten har tatt seg opp. Hvilke konsekvenser dette får avhenger av om privat konsum og investeringer kan kompensere for redusert offentlig etterspørsel. Den ekspansive finanspolitikken som nå føres de fleste steder fører til at gjeldsoppbyggingen i offentlig sektor overtar for den gjeldsoppbygging som fant sted i privat sektor under siste konjunkturoppgang. Privat sektor konsoliderer nå sin finansielle stilling. I mange land vokser imidlertid statsgjelden nå så raskt at finanspolitikken ikke er bærekraftig selv på relativt kort sikt. Den store statsgjelden i mange land kan legge demper på veksten framover. 1

5 Norsk økonomi har også opplevd en viss oppgang igjen fra 2. og 3. kvartal i Økt konsum i husholdninger og offentlig forvaltning bidro til veksten. Økningen i konsumet skyldes de kraftige rentekuttene som påvirker disponibel inntekt, mens sterk etterspørsel fra offentlig sektor skyldes ekspansiv finanspolitikk som mottiltak mot finanskrisen. Industriproduksjonen og eksporten har begynt å øke igjen fra 3. kvartal Det er imidlertid fortsatt nedgang i investeringene i næringslivet og i boligsektoren. Da finanskrisen startet for fullt fryktet man en kraftig stigning i arbeidsledigheten. Finanspolitiske tiltak og lave renter gjorde at ledigheten ikke har økt så mye og er dermed fortsatt på et lavt nivå. Det var riktignok en kraftig økning i ledigheten i 2. halvår 2008, fra ca. 2,5 til rundt 3 %. Siden begynnelsen av 2009 har imidlertid ledigheten vær noenlunde stabil. Renta har vært stabil det meste av 2009, inntil Norges Bank begynte en forsiktig renteøkning i 2. halvår. To renteendringer på til sammen 0,5 % poeng ga lite utslag i markedet og ved årsskiftet hadde knapt noen banker satt renteøkningen ut i praksis. Det må imidlertid forventes at renta kan stige noe i løpet av 2010, men vi tror ikke dette vil være en vesentlig økning. Aksjekursene har steget betydelig innenlands også. Oslo Børs har hatt en total oppgang på vel 64 % i løpet av Den norske krona har styrket seg overfor de fleste valutaer. Da Norges Bank på sommeren ga de første signaler om renteøkning begynte valutamarkedet å prise inn endringen. Da den første renteøkningen kom i oktober var denne allerede priset inn i valutamarkedet. Norges Banks forventede rentebane var da noe lavere enn markedsforventningene og det resulterte i en korreksjon. Krona står imidlertid rimelig sterkt i forhold til de viktige valutaene for tiden. Norge må sies å ha kommet svært godt igjennom finanskrisa. For husholdningene har lave renter bidratt til svært god økonomi, og de fleste har kanskje aldri hatt det bedre økonomisk enn nå. Men, for det mindretall som har blitt rammet av arbeidsledighet er nok situasjonen noe annerledes. Myndighetenes finanstiltak både i form av pakker til bankene og øvrige tiltak med bl.a. skattelette for næringslivet har vært medvirkende til å dempe effekten av finanskrisa innenlands. Vi tror imidlertid ikke at krisa kan avblåses. Også lokalt ser vi at bedrifter sliter, og dette har sammenheng både med en viss tilbakeholdenhet med bruk av penger fra privatmarkedet, men også at internasjonal etterspørsel har falt og påvirker våre lokale eksportbedrifter. For bankene vil det nok være varierende resultater i Tapene i forhold til næringslivet vil nok fortsatt være betydelig større enn i normale år. Rentemarginene antas også å være svekket betydelig som et resultat av det lave rentenivået. På den annen side sitter bankene på betydelige verdipapirporteføljer som i varierende grad har hatt en positiv kursutvikling i 2009 og vil veie opp for det lavere inntektsnivået på ordinær drift og de økte tapene. 2

6 STYRET Kragerø Sparebanks styre har i 2009 bestått av: Knut Arnesen, formann Helge Rognli, nestformann Anne Hopstock Fred Arne Hjetland Liv Berit Olaussen (ansattes representant) Det har vært avholdt 12 styremøter. Strategisamling ble avholdt i oktober måned. Siden sparebankene er selveiende institusjoner så har ikke styret eiere med avkastningskrav som de må stå til ansvar for. Styringsstrukturen og sammensetningen av bankens styringsorganer avviker derfor fra aksjeselskaper. Styret er imidlertid svært opptatt av at banken, som en lokal sparebank, skal ha gode økonomiske resultater, ta samfunnsansvar og virke til lokalsamfunnets beste. Dette kommer til uttrykk både i bankens prissetting og ved at banken i stor grad bidrar med midler både via gaveutdeling og sponsoravtaler til lokalsamfunnet. Det har vært samarbeidet godt innad i styret og også i forhold til bankens administrasjon. Styret ser det som sin primære oppgave å stake ut de store linjene for bankens videre drift, og overlater derfor i størst mulig utstrekning ansvaret for den daglige driften til bankens administrasjon. Virksomheten drives i Kirkegaten 26 i Kragerø uten filialvirksomhet på andre steder. ANSATTE/ORGANISASJON/LIKESTILLING/MILJØ Ved årets utgang hadde banken 34 fast ansatte funksjonærer, hvorav 5 arbeider deltid. Samtlige deltidsansatte er kvinner. Antall faste årsverk utgjorde 32,3 hvilket er tilnærmet lik forrige årsskifte. I tillegg hadde vi pr. årsskiftet en vikar ansatt i 50 % stilling. Av bankens 34 fast ansatte er 18 kvinner og 16 menn. Det er ikke iverksatt eller planlagt spesielle tiltak for å fremme likestilling eller for å forhindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene. Sykefraværet i 2009 er beregnet til ca. 4,3 % mot 6,1 % året før. I 2008 hadde vi 3 langtidssykemeldte som dro opp sykefraværet. Det er derfor naturlig at fraværet har falt i Det har ikke skjedd ulykker eller skader på arbeidsplassen. Det interne arbeidsmiljøet vurderes som åpent og tilfredsstillende. Kragerø Sparebanks virksomhet påvirker ikke det ytre miljøet. 3

7 KAPITALFORHOLD Forvaltningskapitalen var ved årsskiftet på kr Ved forrige årsskifte var kapitalen på kr , hvilket gir en reduksjon på kr eller 4,3 % Forvaltningskapitalen de siste 5 år i hele millioner SOLIDITET Bankens kjernekapitaldekning var på 16,01 % ved årsskiftet mot 14,19 % i Det lovbestemte minstekravet til kapitaldekning er på 8 %. Overskudd av ansvarlig kapital i forhold til det lovbestemte minimumskrav er på kr mot kr i Bankens egenkapital, som utelukkende består av bankens eget fond er på kr ,- mot kr ,- ved forrige årsskifte. Fondet utgjør nå 9,52 % av forvaltningskapitalen mot 8,49 % ved utgangen av Styrets målsetting for kapitaldekningen er minimum 15 %. MARKEDSUTVIKLING MARKEDSPOSISJON Konkurransen i bankmarkedet endrer seg stadig, og vi angripes fra mange kanter av aktører som kjemper for å skaffe seg markedsandeler. Noen eksakte tall for markedsandeler foreligger ikke, men Kragerø Sparebank er fortsatt distriktets ledende bank til tross for at konkurransen i bankmarkedet er utfordrende. Banken satser sterkt på å bidra med betydelige midler til lokale formål som kultur, idrett, lag og foreninger av forskjellig typer. Vi tror dette virker positivt i lokalsamfunnet vårt. 4

8 INNSKUDD Innskudd fra kunder gikk i 2009 ned med kr eller 6,6 % i forhold til 2008, da innskuddene viste en økning på hele kr eller 22,4 %. Innskuddene utgjør nå kr Nedgangen i innskuddene har kommet som en konsekvens av en unormalt stor økning høsten Vi hadde da svært konkurransedyktige priser og innskyterne var redd for finanskrisen og spredte sine innskudd inntil 2 mill. kroner på forskjellige banker. Mange shoppere var ute i markedet, og en del av disse har i løpet av 2009 forsvunnet fra banken igjen. Innskuddsmassen virker nå svært stabil. I løpet av året er innskyterne tilført kr i renter mot kr året før. Nedgangen skyldes det betydelig lavere rentenivået gjennom Ved årsskiftet fører vi i alt konti og lån med våre kunder ( i 2008) Innskudd siste 5 år i hele millioner Ved årsskiftet hadde vår innskuddsmasse denne sammensetning: Alle tall i kr Folio/ kassakreditt i kredit Brukskonto Honnørkonto BSU, IPA, BMV, BMA Andre vilkår Kapitalkonto Tilsammen

9 Geografisk fordeler innskuddene seg slik: Alle tall i kr.1000 Beløp % Kragerø kommune ,5 % Resten av Telemark ,6 % Oslo/Akershus ,2 % Resten av landet ,7 % Personer bosatt i utlandet ,0 % Til sammen ,0 % Geografisk fordeling av innskudd Kragerø 51,5 % Rest Telemark 7,6 % Oslo/Akershus 25,2 % Rest av landet 13,7 % Utlandet 2,0 % UTLÅN OG GARANTIER Brutto utlån før tapsavsetting utgjør kr mot kr i Det er en nedgang i egne bøker på kr eller 4,0 %. Banken har vært aktiv på å plassere boliglån innenfor 60 % av verdi i Terra Boligkreditt gjennom 2009, og har nå en portefølje på kr i boliglån plassert i Terra Boligkreditt mot kr.147, ved forrige årsskifte. Økningen utgjør kr.161, eller 109,6 %. Ser man lån i bankens bøker og i Terra Boligkreditt under ett så har vi en økning i 2009 på kr , hvilket tilsvarer en økning på 2,4 %. Terra Boligkreditt er opprettet av Terra-bankene for å være et konkurransedyktig alternativ for lån innenfor 60 % av boligverdi, samtidig som det skal være et avlastningsalternativ i forhold til vekst i egne bøker med tilsvarende funding i kapitalmarkedet. Kommunens innbyggere låner kr mer enn de har i innskudd i Kragerø Sparebank (kr i 2008). 6

10 Det er stilt garantier for kunder for i alt kr pr. 31/12-09 mot kr ved utgangen av I tillegg har banken stilt garantier for lån plassert i Terra Boligkreditt med i alt kr mot kr året før Utlån de siste 5 år i hele millioner Geografisk fordeler utlån seg slik: Alle tall i kr.1000 Beløp % Kragerø kommune ,4 % Resten av Telemark ,4 % Oslo/Akershus ,4 % Resten av landet ,6 % Personer bosatt i utlandet ,2 % Til sammen ,0 % TAP Tap på utlån og garantier er i 2009 belastet regnskapet med kr mot kr året før. Kr er inngått på tidligere tapsavsetninger mot kr i Bankens avsetning på grupper av utlån er på kr eller 0,55 % av utlånene mot kr eller 0,36 % av utlånene ved forrige årsskifte. Individuelle nedskrivninger er på kr mot kr ,- ved utgangen av Summen av tapsavsetninger utgjør dermed kr ,- som er 1,18 % av brutto utlån. 7

11 Tapsavsetninger er foretatt etter gjennomgang av utlåns- og garantimassen i overensstemmelse med gjeldende utlånsforskrift. Det er styrets oppfatning at tapsavsetningene er tilstrekkelig i forhold til den vurderte risiko i utlåns- og garantiporteføljen. Styrets policy er at banken skal drive en utlånsvirksomhet med lav risikoprofil, og tror derfor at de framtidige tap på utlån også vil være beskjedne i forhold til bankens utlånsmasse. Det må dog påregnes at konjunkturutsiktene for de nærmeste årene, og etterslep etter finanskrisa, vil kunne medføre noe mer tap enn i normale år. Brutto engasjementer som har vært misligholdt i mer enn 3 måneder pr utgjør kr Pr var tilsvarende beløp på kr Banken har god oversikt over kundemassen og forventer ikke at det skal kunne dukke opp uforutsette tap av vesentlig betydning. VERDIPAPIRER Bokført verdi på obligasjonsbeholdningen pr. 31/12-09 er kr (kr pr. 31/12-08.) Verdipapirbeholdningen har fått et kursmessig løft igjen i 2009 etter en kraftig nedgang i Total kursgevinst utgjør kr på obligasjoner og andre rentebærende papirer. Styret er av den oppfatning at det ikke er kredittrisiko av betydning knyttet til bankens plasseringer i porteføljen av obligasjoner og andre rentebærende papirer. Bankens beholdning av aksjer, fond og KS andeler er bokført til kr ,- mot kr pr. 31/ Den store økningen skyldes likviditetsplasseringer i rentefond som bokføres under denne posten. Oslo Børs har hatt en betydelig oppgang, vel 64 % i 2009, og dette har også til dels gitt seg utslag på vår aksjeportefølje. Kursgevinster i 2009 utgjør kr Banken har et valutalån i CHF på 10 mill. kr. som ikke er terminsikret. På grunn av den svake kronekursen på slutten av 2008, måtte vi nedskrive denne posten med kr I 2009 har kronekursen bedret seg mot CHF og det har medført en inntektsføring på kr

12 LIKVIDITET I løpet av 2009 gikk innskuddene ned med kr og utlånene ned med kr Dette gir en netto minus effekt på likviditeten med kr I 2008 medførte innskuddsvekst minus utlånsvekst en positiv effekt på likviditeten med kr Ved årets utløp utgjør innskuddene 86,6 % av låna mot 89,0 % i Det er styrets mål å holde innskuddsdekningen over 75 %. Pr. årsskiftet har vi kr i obligasjonsgjeld mot kr året før. Obligasjonsgjelda har en fornuftig forfallsstruktur. Ett lån er fornyet i høst. Det er forfall på lån med totalt 320 mill. kr. i Det blir fortløpende vurdert hvorvidt lån som kommer til forfall i 2010 skal innfris med den overskuddslikviditeten banken for tiden har. Den likvide beholdningen pr. 31/12-09 (i kasse, Norges Bank, andre banker og verdipapirer) beløper seg til kr mot kr året før. Beholdningen utgjør 37,4 % av innskuddsmassen mot 35,9 % året før. Ved årsskiftet låner vi ut kr mer enn vi har innskuddsdekning for. Tilsvarende beløp året før var kr DRIFTSRESULTAT Resultatet av driften etter tapsavsetninger og før skatt utgjør kr Tilsvarende tall for 2008 var underskudd på kr Egenkapitalrentabiliteten (resultat av ordinær drift før skatt sett i forhold til bankens fond) som i 2008 ble negativ med 10,6 % er i 2009 positiv med 10,6 %. Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter ble kr mot kr året før, dvs. en reduksjon på kr Rentemarginen endte i 2009 på 1,79 % mot 2,01 % i Overskuddslikviditet som har gitt svak avkastning har vært en vesentlig bidragsyter til reduksjonen i rentemarginen. Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester har økt fra kr i 2008 til kr i 2009, mens gebyr- og provisjonskostnader har økt fra kr i 2008 til kr i Driftskostnader inkl. ordinære avskrivninger viser kr mot kr i Årets driftskostnader tilsvarer 1,31 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital mot 1,33 % året før. 9

13 Herav utgjør personalkostnader kr eller 0,71 % av gjennomsnittlig forvatningskapital. I 2008 var dette tallet kr eller 0,66 %. Øvrige driftskostnader utgjør kr ,- eller 0,60 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende tall i 2008 er kr ,- og 0,67 %. Driftskostnadene i % av inntekter ekskl. verdipapirer utgjør 60,3 % mot 60,1 % året før Driftsresultat før skatt de siste 5 år i hele tusen Etter beregnet skattekostnad på kr har banken disponibelt kr eller 0,7 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende hadde vi et underskudd i 2008 på kr Overskuddet foreslås benyttet slik: kr deles ut i gaver til allmennyttige formål, hvorav kr ,- går til Kragerø Sparebanks Ungdomsfond for 2010 og kr avsettes til et gavefond for framtidig bruk. kr avsettes til Sparebankens Fond (belastet med kr i 2008) Etter at årets overskudd er tillagt fondet, utgjør bankens fond kr mot kr året før. Sett i forhold til forvaltningskapitalen utgjør bankens fond 9,5 % mot 8,5 % året før. Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. 10

14 STRATEGISK SAMARBEID Styrets målsetting er å styrke Kragerø Sparebank som en selvstendig, lokal sparebank. For å oppnå denne målsetting er banken avhengig av å kunne tilby et bredt spekter av finansielle tjenester og produkter som ikke banken selv kan produsere. Banken er derfor medeier i Terra-Gruppen AS som eies av 78 sparebanker i fellesskap og som ivaretar eierbankenes behov innenfor en rekke områder. Via Terra har vi tilgang til produkter innenfor betalingsformidling, plassering og forsikring. Alle disse typer produkter har vært solgt via banken. Samtidig fungerer Terra-Gruppen AS som et innkjøpsfellesskap og leverer en rekke tjenester som bankens drift er avhengig av. TELEMARKSMEGLEREN AS Banken eier 51 % av dette selskap som er lokalisert i bankens lokaler og som driver eiendomsmegling i franchise avtale med Terra Eiendomsmeglingskjeden. Selskapet har en betydelig markedsandel på bolig- og fritidsmarkedet i Kragerø. Det omsatte i 2009 tilsammen 197 bolig-/ næringseiendommer inkl. borettslagsleiligheter mot 132 i 2008 samt 57 fritidseiendommer mot 38 i I tillegg ble det utført rene oppgjørsfunksjoner for et betydelig antall omsetninger. Selskapet har et overskudd på kr i 2009 mot kr i DEN INTERNE KONTROLLEN/BASEL II Styret er av den oppfatning at den interne kontrollen i banken er tilfredsstillende og i samsvar med gjeldende forskrifter for intern kontroll. Fra og med 2008 har banken innrettet seg etter den såkalte Basel II forskriften. Banken har kjøpt inn et verktøy kalt Virksomhetsstyring i bank ViS. Dette er et databasert dokumentsett inkludert en modell for beregning av ICAAP. Inkludert i opplegget ligger en betydelig risikomatrise for vurdering av bankens forskjellige risikoområder og klassifisering av de enkelte områder. Denne gjennomgås og revurderes hvert år. Banken leverte sin første rapport til Kredittilsynet i henhold til Basel II forskriften i mars måned I rapporten inngikk bankens ICAAP beregning. 11

15 Kredittilsynet hadde noen kommentarer til rapporten, men så vidt vi har forstått var dette kommentarer som var svært like de som mange banker fikk. Ny ICAAP rapport ble laget i juni 2009 med bakgrunn i regnskapstall pr. 31/ , og det ble da tatt hensyn til Kredittilsynets bemerkninger fra den første rapporten. Ansvarlig revisor har bekreftet prosessen. Rapporten er ikke forlangt innsendt til Kredittilsynet. I henhold til Basel II pilar 3 reglene er det også laget rapport som er lagt ut på bankens hjemmesider. Banken har i 2009 byttet ekstern revisor til BDO AS. Siden banken ikke har intern revisjon er det nå ekstern revisor som bekrefter bankens intern kontroll. Styret går årlig igjennom banksjefens vurdering av de ulike risikoområdene. Banksjefens intern kontrollrapport forelegges styret i desember hvert år. Med rapporten følger ekstern revisors bekreftelse i henhold til intern kontroll forskriften. Strategisk risiko Bankens strategi gjennomgås årlig av styret og den økonomiske utviklingen følges fra måned til måned. Markedet rundt oss overvåkes og vurderes kontinuerlig. Banken har etablert strategier og mål for bankens håndtering av finansiell risiko, herunder særlig likviditetsstyring. Markedsrisiko Svingninger i rentenivå og utviklingen på aksjemarkedet vil til enhver tid påvirke kursene på verdipapirer. Banken har endret sin markedsstrategi i løpet av 2009 i forhold til grenser for investeringer i verdipapirer. Grensene er satt betydelig ned og handel med verdipapirer er redusert til et minimum. Forvaltning av bankens verdipapirportefølje er i 2009 overlatt til Terra Forvaltning AS. Organisasjonsmessig/administrativ/personalmessig risiko Bankens personalmessige kapasitet og kompetanse anses tilfredsstillende i forhold til den virksomhet som drives. Som i de fleste organisasjoner er nok også vår bank noe personavhengig på enkelte områder, dvs. at det er behov for å spre kunnskap og kompetanse på flere personer, slik at banken ikke blir altfor avhengig av enkeltpersoner og deres kunnskaper. 12

16 Kompetansebygging og styrking av ferdigheter er et satsningsområde. Dette er også nedfelt i egen opplæringsplan. Det synes å herske god forståelse rundt bankens mål og strategier. Det interne miljøet anses å være bra. I løpet av 2009 har banken satt bort regnskapsrapporteringen til Terra Økonomiservice AS. Banken satser aktivt på finansiell rådgivning, og har nå 8 ansatte som har avlagt eksamen innenfor dette området. To ansatte har nå også fått nasjonal autorisasjon, og flere skal avlegge disse prøvene i løpet av Risiko for overtredelse av lover/forskrifter Banken holdes løpende orientert om endringer fra Sparebankforeningen, Kredittilsynet, Norges Bank etc. og finner risikoen liten for at ting ikke skal komme til bankens kunnskap. Virksomheten innrettes etter de til enhver tid gjeldende regler. Kredittrisiko Banken følger en forsiktig profil i sin utlånsvirksomhet, og det anses derfor å være liten til middels risiko knyttet til dette området. Tapene anses beskjedne i forhold til porteføljens størrelse selv om finanskrisen har medført tap ut over det normale både i 2008 og Banken har ikke engasjementer av en slik størrelse og med slike sikkerheter at det vil volde alvorlige problemer hvis kunden innstilte sine betalinger. Risikoen er godt spredt både på bransjer og firmaer/personer, og det totale sikkerhetsbildet er bra. Det aller meste av kundemassen er risikoklassifisert. Likviditetsrisiko/finansiell risiko Lavere innskuddsvekst enn utlånsvekst gjennom mange år har medført et ikke ubetydelig behov for å hente inn penger via obligasjonsmarkedet. I 2008 bedret likviditetssituasjonen seg betydelig, og banken vil sannsynligvis redusere sine obligasjonslån i Men på sikt er banken svært avhengig av at det er mulig å hente inn likviditet i markedet. Hittil har det ikke vært noe problem for oss å skaffe midler. De problemene som har oppstått i det internasjonale finansmarkedet i og etter finanskrisen har imidlertid medført at det har blitt noe dyrere å skaffe seg obligasjonslån. Det er svært viktig at banken kan greie å holde en økonomisk fornuftig utvikling både når det gjelder vekst og inntjening i forhold til å bli betraktet som kredittverdig. Banken har en rimelig god rating. I DnB NORs rating pr er vi ratet til BBB+ og som nr. 67 av de 128 bankene som er med i oversikten. Likviditeten overvåkes med rapportering til styret hver måned. Banken har en løpende kreditt på kr hos oppgjørsbank, en kommittert trekkrettighet på kr , og en grei forfallstruktur på den eksterne finansieringen. 13

17 Banken har pr. i dag en solid langsiktig finansiering, og herunder god løpende likviditet. Den finansielle risikoen er dermed godt ivaretatt. Pr har vi kr i obligasjonsgjeld. Renterisiko Banken har kun en fastrenteavtale på et mindre innskudd ved årsskiftet. Det er gitt utlån på kr på fastrente. Av dette er kr sikret ved renteswapavtaler. Risikoen på rentesiden er derfor minimal på kundeporteføljen. Fastrentelån til bolig omplasseres til Terra Boligkreditt eller til flytende rente i egne bøker etter hvert som disse når fastrenteperiodens utløp. Obligasjonslånene løper med flytende NIBOR-baserte 3mnd. renteavtaler, hvilket også gir en begrenset renterisiko. Fysisk driftsrisiko Banken har oppdatert katastrofeplanen. Data, strøm og lokaler er kritiske faktorer for å kunne holde virksomheten i gang. Det er investert betydelige midler i sikring av bankens fysiske verdier. Banken er også opptatt av sikkerheten rundt internett, nettbank, linjer, hacking, og datavirus. Terra-Gruppen arbeider intenst med disse forhold i samarbeid med SDC og EDB, våre dataleverandører. Terra-bankene konverterte høsten 2005 til ny datasentral, SDC i København, og til nye systemer. Det skal ikke legges skjul på at systemene har vært til dels ustabile og trege og det skaper ekstra arbeid for bankens ansatte. Det arbeides kontinuerlig med å forbedre både systemer og stabilitet fra Terra-Gruppens side og det har vært en merkbar bedring i løpet av 2009 i driftsstabiliteten. Mislighetsrisiko De interne rutiner anses som gode, og styret vurderer risikoen som liten. Dette er imidlertid et felt hvor man aldri kan føle seg helt trygg, ikke minst med tanke på de nye muligheter som finnes i datasystemer, nettbank osv. Banken har implementert hvitvaskingsreglene som nå gjelder for vår bransje og har systemer for automatisk varsling av mistenkelige transaksjoner. Forsikringer Banken har de nødvendige forsikringer i forhold til alle avdekkede risikoområder. Total risikovurdering Alle bankens viktigste risikodokumenter er gjennomgått og ajourført i løpet av Styret anser at bankens samlede risiko er akseptabel og at banken drives med en forsiktig til moderat risikoprofil. 14

18 UTSIKTENE FOR 2010 Konkurransen i markedet er i stadig endring. Nye konkurrenter, nye produkter og endrede priser ser dagens lys til stadighet. Banken merker konkurransen fra flere hold og må kjempe for å holde på markedsandeler. Prispresset ser ut til å være like sterkt både på innskudds- og utlånssiden. Allikevel ser det ut til at sparebanker på vår størrelse greier seg rimelig bra i konkurransen. Det er da også vår målsetting å ha både produkter og priser som er konkurransedyktige. Banken skal konsolidere sin stilling i markedet, og banken ønsker å være en lokal, selvstendig sparebank for distriktet vårt. Banken vil betjene både private og næringskunder og kommunens offentlige virksomheter. Det skal vi leve opp til, men er avhengig av at distriktets innbyggere og næringsliv slutter opp om kommunens eneste selvstendige og lokalt styrte bank. Styret vil ha fokus på inntjening framover, og har klare målsettinger om at banken skal framstå som en solid lokalbank. TAKK TIL FORBINDELSER, TILLITSVALGTE OG ANSATTE Året 2009 ble økonomisk sett et tilfredsstillende år for Kragerø Sparebank. Utviklingen i kursene på bankens verdipapirer har godt og vel oppveid for behovet for økte tapsavsetninger på utlån. Tapsavsetningene har kommet som en følge av at næringslivet sliter tyngre i etterkant av finanskrisen. Styret vil takke våre kunder for enestående oppslutning og trofasthet. Likeledes ønsker styret å gi en takk til samtlige ansatte og tillitsvalgte for den gode innsatsen de har gjort til beste for Kragerø Sparebank. Styret vurderer at det framlagte resultatregnskap, balansen med kontantstrømsanalyse og tilhørende noter gir tilstrekkelig informasjon om bankens drift og stilling i Etter regnskapsavslutningen har det ikke inntrådt vesentlige forhold som gir grunnlag for ytterligere opplysninger. 15

Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 -

Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 - ÅRSBERETNING 2008 INNHOLD SIDE Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 - Markedsutvikling/markedsposisjon

Detaljer

Kragerø Sparebank. Årsberetning 2010

Kragerø Sparebank. Årsberetning 2010 Kragerø Sparebank Årsberetning 2010 1 INNHOLD SIDE Styrets årsberetning 3 - Den økonomiske utviklingen 3 - Styret 5 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 6 - Kapitalforhold 6 - Soliditet 6 - Markedsutvikling/markedsposisjon

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP

ÅRSMELDING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING 2008 124. Forretningsår ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2008 GJERSTAD SPAREBANK 1 ÅRSBERETNING 2008 STYRETS ÅRSBERETNING 2008 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor

Detaljer

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING 2011 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor på Brokelandsheia i Gjerstad kommune og med salgskontor i Risør.

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. 129. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2013. 129. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2013 129. Forretningsår INNHOLD 1. Innhold...side 2 2. Styrets beretning side 3 3. Resultatregnskap...side 10 4. Balanse..side 11 5. Generelle regnskapsprinsipper..side 13 6. Noter..side 16

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2012

Årsmelding og regnskap 2012 Årsmelding og regnskap 2012 109. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2014 130. Forretningsår - nær deg hele livet INNHOLD 1. Innhold...side 3 2. Styrets beretning side 4 3. Resultatregnskap...side 16 4. Balanse..side 17 5. Generelle regnskapsprinsipper..side

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2010

Årsmelding og regnskap 2010 Årsmelding og regnskap 2010 2. SEPTEMBER 2010 Kronprins Håkon Magnus og kronprinsesse Mette Marit besøker Vegårshei. Elin Smeland leder markeringen. 107. forretningsår Årsberetning for 2010 Nasjonalt I

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår Styrets årsberetning for 2008 2008 var det året da finanskrisen kom til Norge. Omslaget fra en høykonjektur til nedgangstider slo til for fult, både i norsk

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2013

Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding og regnskap 2013 110. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014

Årsmelding og regnskap 2014 Årsmelding og regnskap 2014 111. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Styrets årsberetning for 2007

Styrets årsberetning for 2007 Styrets årsberetning for 2007 For Vegårshei Sparebank har 2007 vært et aktivt år med mange nye/endrede oppgaver. Det kan nevnes: endrede vilkår for salg av spareprodukter, innføring av nye minste krav

Detaljer

Å r s r a p p o r t 2 0 1 0

Å r s r a p p o r t 2 0 1 0 ÅrsRapport 2010 Nøkkeltall for 2010 Tall i tusen kroner 2010 2009 2008 2007 2006 Resultat før tap 34 894 42 971 7 195 14 801 20 724 Resultat etter tap og skatt 22 684 27 329-1 388 13 934 15 913 Tap på

Detaljer

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2009-1 - Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

sparebank Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning ØRJE AREMARK RAKKESTAD RØMSKOG MOSS 1 p Årsrapport 2009

sparebank Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning ØRJE AREMARK RAKKESTAD RØMSKOG MOSS 1 p Årsrapport 2009 2009 sparebank Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning ØRJE AREMARK RAKKESTAD RØMSKOG MOSS 1 p Årsrapport 2009 innholdsfortegnelse NOTER Foto forside/bakside: Tor

Detaljer

Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22 Beretning

Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22 Beretning Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22 Beretning fra kontrollkomiteen s 23 Bankens tillitsvalgte s 24 ÅRSBERETNING

Detaljer

1911-2011. Årsrapport 2011. www.time-sparebank.no

1911-2011. Årsrapport 2011. www.time-sparebank.no 100 ÅR 1911-2011 100 ÅR 1911-2011 Årsrapport 2011 www.time-sparebank.no Innhold 03 03 Utvikling resultat 04 Utvikling nøkkeltall 05 Styrets beretning 10 Resultat 12 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 15 Generelle

Detaljer

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2010-0- Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

2008 Årsberetning og regnskap

2008 Årsberetning og regnskap 2008 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2008 I 2008 gikk vi fra finansuro til finanskrise. Krisen tiltok for alvor i løpet av høsten. Uroen i finansmarkedet førte til at banker over hele

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 27 Note 6. Finansielle derivater bankinnskudd med aksjeavkastning...

Innholdsfortegnelse. 27 Note 6. Finansielle derivater bankinnskudd med aksjeavkastning... Innholdsfortegnelse Årsberetning for 2008... 2 Virksomheten og lokalisering....2 Bankens rammebetingelser.... 2 Virksomheten i 2008... 3 Strategisk samarbeide... 4 Resultatutvikling... 5 Balansen... 7

Detaljer

Innhold: Styrets årsberetning side 3-8 Resultatregnskap, balanse og noter side 9-31 Revisors beretning side 32-33 Kontrollkomiteens beretning side 34

Innhold: Styrets årsberetning side 3-8 Resultatregnskap, balanse og noter side 9-31 Revisors beretning side 32-33 Kontrollkomiteens beretning side 34 Årsmelding 2012 Innhold: Styrets årsberetning side 3-8 Resultatregnskap, balanse og noter side 9-31 Revisors beretning side 32-33 Kontrollkomiteens beretning side 34 2 Styrets årsberetning 2012 Innledning

Detaljer

Årsrapport 2008. Banken der du treffer mennesker

Årsrapport 2008. Banken der du treffer mennesker Årsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 3 Leder 4 Historiske tall 7 Styrets beretning 13 Resultatregnskap 14 Balanse 16 Kontantstrømoppstilling 17 Noter 34 Kontrollkomiteéns uttalelse 34 Revisjonsberetning

Detaljer

Utvikling resultat. Innhold

Utvikling resultat. Innhold Årsrapport 2013 Innhold 03 03 Utvikling resultat 04 Utvikling nøkkeltall 05 Styrets beretning 10 Resultat 12 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 15 Generelle regnskapsprinsipper 17 Noter 32 Revisors beretning

Detaljer

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud Årsrapport 29 Innhold 3 Visjon, mål, posisjon og tilbud 4 Nøkkeltall 5 Viktige begivenheter 6 Ledelsen 7 Styret 8 Årsberetning 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling 19 Noter 37 Investorinformasjon

Detaljer

Lønn og administrasjon 62 655 57 354 54 970 50 746 Andre driftskostnader 20 956 14 968 14 612 10 899 Sum driftskostnader 83 610 72 322 69 582 61 645

Lønn og administrasjon 62 655 57 354 54 970 50 746 Andre driftskostnader 20 956 14 968 14 612 10 899 Sum driftskostnader 83 610 72 322 69 582 61 645 Årsrapport 2014 Innhold 03 Utvikling resultat 04 Utvikling nøkkeltall 05 Styrets beretning 10 Resultat 12 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 15 Generelle regnskapsprinsipper 17 Noter 32 Revisors beretning

Detaljer

God utvikling i et krevende marked

God utvikling i et krevende marked Innhold Banksjefen hilser 3 Nøkkeltall 4 Styrets årsberetning 5 Årsregnskap 10 Noter til årsregnskapet 12 Note 1 - Innledning 12 1A: Generelle regnskapsprinsipper 12 1B: Periodisering - Inntektsføring/kostnadsføring

Detaljer

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER.

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER. ÅRSRAPPORT 2012 1 2 INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012... 5 STYRETS ÅRSBERETNING... 6 RESULTATREGNSKAP... 12 BALANSE... 13 KONTANTSTRØMANALYSE... 14 NOTER... 15 REVISJONSBERETNING... 35 KONTROLLKOMITEENS

Detaljer

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING ÅRSRAPPORT 2014 1 2 INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING... 4 RESULTATREGNSKAP... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 REVISJONSBERETNING... 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING... 34 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer