Kragerø Sparebank. Årsberetning 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kragerø Sparebank. Årsberetning 2009"

Transkript

1 Kragerø Sparebank Årsberetning 2009

2 INNHOLD SIDE Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 3 - Kapitalforhold 4 - Soliditet 4 - Markedsutvikling/markedsposisjon 4 - Innskudd 5 - Utlån og garantier 6 - Tap 7 - Verdipapirer 8 - Likviditet 9 - Driftsresultat 9 - Strategisk samarbeid 11 - Telemarksmegleren AS 11 Den interne kontrollen / Basel II 11 - Utsiktene for Takk til forbindelser, tillitsvalgte og ansatte 15 Årsregnskap 17 - Resultat 17 - Balanse 19 Kontantstrømoppstilling 21 Noter til årsregnskapet 22 Regnskapsprinsipper 22 Note 1: Avgift til Bankenes Sikringsfond 23 Note 2: Gebyrer og provisjoner 23 Note 3: Opplysninger vedrørende ansatte og tillitsvalgte 23 Note 4: Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser 26 Note 5: Varige driftsmidler 27 Note 6: Immaterielle eiendeler 28 Note 7: Utlån, garantier og nedskrivninger på lån 28 a) Generelle regnskaps- og vurderingsprinsipper og definisjoner 28 b) Risikoklassifisering av utlån, kreditter og garantier 30 c) Engasjementenes rente- og avdragsbetingelser 31 d) Geografisk fordeling 32 e) Utlån og garantier på sektor og næring 32 f) Terra Boligkreditt 33 g) Misligholdte engasjementer 34 Tapsutsatte engasjementer 35 h) Individuelle nedskrivninger 35 i) Nedskrivninger på grupper av utlån 35 j) Tapskostnader 36 Note 8: Skatter 36 Note 9: Finansielle derivater 37 Note 10: Likviditetsrisiko 38 Note 11:Renterisiko 39 Note 12:Ihendehaverobligasjoner og sertifikater 40 Note 13: Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variable avkastning 40 1

3 Note 14: Eierandel i datterselskap 43 Note 15: Gjeld 43 Note 16:Egenkapital 44 Note 17:Kapitaldekning 44 Note 18: Garantiansvar 45 Kontrollkomitéens beretning 46 Revisjonsberetning 47 2

4 Kragerø Sparebank Lokalbanken siden 1840 ÅRSBERETNING det 83. driftsår - DEN ØKONOMISKE UTVIKLINGEN Internasjonal økonomi Finanskrisen, som førte verdensøkonomien inn i en av de verste resesjonene siden 30-årene, fortsatte inn i Mot sommeren begynte imidlertid nedgangen å stoppe opp, og i andre halvdel av året var det igjen tegn til vekst i flere land. Global industriproduksjon og internasjonal handel er i ferd med å ta seg opp igjen, men det er stor forskjell mellom de enkelte land. Finansmarkedet har bedret seg betraktelig siden høsten Risikopåslagene som finansinstitusjonene har måtte betale ved låneopptak, de såkalte spreadene, har gått kraftig ned. Finanskrisa viste tydelig at likviditets- og soliditetsproblemer i en bank ga mer omfattende konsekvenser enn samme problem i et vanlig foretak. Etter store likviditetstiltak fra myndighetene i de enkelte land og kraftige rentekutt har markedet stabilisert seg og låneforhold bankene imellom blitt mer normalisert. Prisene på kreditt har imidlertid ikke falt tilbake til nivåene før finanskrisa, og forventes heller ikke å gjøre dette. Men, de er allikevel langt lavere enn da finanskrisa raste på det verste. Aksjekursene har steget mye, men i ulik grad over hele verden. Mye av oppgangen i aksjemarkedet kan skyldes innhenting som følge av det store fallet høsten Den langvarige oppgangskonjunkturen før finanskrisa var drevet av lave realrenter og stor tilgang på kreditt. Det førte til høy gjeldsvekst i både husholdninger og næringsliv. Det høye gjeldsnivået har skapt behov for konsolidering, noe som kan dempe veksten i flere år framover. Lav vekst vil føre til stigende arbeidsledighet, noe som igjen påvirker etterspørselen fra husholdningene. I tillegg gjenstår det en del før det finansielle systemet er helt normalisert og solid. Bankenes arbeid med å styrke soliditeten vil påvirke tilgangen på kreditt. En risiko framover er at de offentlige tiltakene kan bli redusert før den økonomiske veksten har tatt seg opp. Hvilke konsekvenser dette får avhenger av om privat konsum og investeringer kan kompensere for redusert offentlig etterspørsel. Den ekspansive finanspolitikken som nå føres de fleste steder fører til at gjeldsoppbyggingen i offentlig sektor overtar for den gjeldsoppbygging som fant sted i privat sektor under siste konjunkturoppgang. Privat sektor konsoliderer nå sin finansielle stilling. I mange land vokser imidlertid statsgjelden nå så raskt at finanspolitikken ikke er bærekraftig selv på relativt kort sikt. Den store statsgjelden i mange land kan legge demper på veksten framover. 1

5 Norsk økonomi har også opplevd en viss oppgang igjen fra 2. og 3. kvartal i Økt konsum i husholdninger og offentlig forvaltning bidro til veksten. Økningen i konsumet skyldes de kraftige rentekuttene som påvirker disponibel inntekt, mens sterk etterspørsel fra offentlig sektor skyldes ekspansiv finanspolitikk som mottiltak mot finanskrisen. Industriproduksjonen og eksporten har begynt å øke igjen fra 3. kvartal Det er imidlertid fortsatt nedgang i investeringene i næringslivet og i boligsektoren. Da finanskrisen startet for fullt fryktet man en kraftig stigning i arbeidsledigheten. Finanspolitiske tiltak og lave renter gjorde at ledigheten ikke har økt så mye og er dermed fortsatt på et lavt nivå. Det var riktignok en kraftig økning i ledigheten i 2. halvår 2008, fra ca. 2,5 til rundt 3 %. Siden begynnelsen av 2009 har imidlertid ledigheten vær noenlunde stabil. Renta har vært stabil det meste av 2009, inntil Norges Bank begynte en forsiktig renteøkning i 2. halvår. To renteendringer på til sammen 0,5 % poeng ga lite utslag i markedet og ved årsskiftet hadde knapt noen banker satt renteøkningen ut i praksis. Det må imidlertid forventes at renta kan stige noe i løpet av 2010, men vi tror ikke dette vil være en vesentlig økning. Aksjekursene har steget betydelig innenlands også. Oslo Børs har hatt en total oppgang på vel 64 % i løpet av Den norske krona har styrket seg overfor de fleste valutaer. Da Norges Bank på sommeren ga de første signaler om renteøkning begynte valutamarkedet å prise inn endringen. Da den første renteøkningen kom i oktober var denne allerede priset inn i valutamarkedet. Norges Banks forventede rentebane var da noe lavere enn markedsforventningene og det resulterte i en korreksjon. Krona står imidlertid rimelig sterkt i forhold til de viktige valutaene for tiden. Norge må sies å ha kommet svært godt igjennom finanskrisa. For husholdningene har lave renter bidratt til svært god økonomi, og de fleste har kanskje aldri hatt det bedre økonomisk enn nå. Men, for det mindretall som har blitt rammet av arbeidsledighet er nok situasjonen noe annerledes. Myndighetenes finanstiltak både i form av pakker til bankene og øvrige tiltak med bl.a. skattelette for næringslivet har vært medvirkende til å dempe effekten av finanskrisa innenlands. Vi tror imidlertid ikke at krisa kan avblåses. Også lokalt ser vi at bedrifter sliter, og dette har sammenheng både med en viss tilbakeholdenhet med bruk av penger fra privatmarkedet, men også at internasjonal etterspørsel har falt og påvirker våre lokale eksportbedrifter. For bankene vil det nok være varierende resultater i Tapene i forhold til næringslivet vil nok fortsatt være betydelig større enn i normale år. Rentemarginene antas også å være svekket betydelig som et resultat av det lave rentenivået. På den annen side sitter bankene på betydelige verdipapirporteføljer som i varierende grad har hatt en positiv kursutvikling i 2009 og vil veie opp for det lavere inntektsnivået på ordinær drift og de økte tapene. 2

6 STYRET Kragerø Sparebanks styre har i 2009 bestått av: Knut Arnesen, formann Helge Rognli, nestformann Anne Hopstock Fred Arne Hjetland Liv Berit Olaussen (ansattes representant) Det har vært avholdt 12 styremøter. Strategisamling ble avholdt i oktober måned. Siden sparebankene er selveiende institusjoner så har ikke styret eiere med avkastningskrav som de må stå til ansvar for. Styringsstrukturen og sammensetningen av bankens styringsorganer avviker derfor fra aksjeselskaper. Styret er imidlertid svært opptatt av at banken, som en lokal sparebank, skal ha gode økonomiske resultater, ta samfunnsansvar og virke til lokalsamfunnets beste. Dette kommer til uttrykk både i bankens prissetting og ved at banken i stor grad bidrar med midler både via gaveutdeling og sponsoravtaler til lokalsamfunnet. Det har vært samarbeidet godt innad i styret og også i forhold til bankens administrasjon. Styret ser det som sin primære oppgave å stake ut de store linjene for bankens videre drift, og overlater derfor i størst mulig utstrekning ansvaret for den daglige driften til bankens administrasjon. Virksomheten drives i Kirkegaten 26 i Kragerø uten filialvirksomhet på andre steder. ANSATTE/ORGANISASJON/LIKESTILLING/MILJØ Ved årets utgang hadde banken 34 fast ansatte funksjonærer, hvorav 5 arbeider deltid. Samtlige deltidsansatte er kvinner. Antall faste årsverk utgjorde 32,3 hvilket er tilnærmet lik forrige årsskifte. I tillegg hadde vi pr. årsskiftet en vikar ansatt i 50 % stilling. Av bankens 34 fast ansatte er 18 kvinner og 16 menn. Det er ikke iverksatt eller planlagt spesielle tiltak for å fremme likestilling eller for å forhindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene. Sykefraværet i 2009 er beregnet til ca. 4,3 % mot 6,1 % året før. I 2008 hadde vi 3 langtidssykemeldte som dro opp sykefraværet. Det er derfor naturlig at fraværet har falt i Det har ikke skjedd ulykker eller skader på arbeidsplassen. Det interne arbeidsmiljøet vurderes som åpent og tilfredsstillende. Kragerø Sparebanks virksomhet påvirker ikke det ytre miljøet. 3

7 KAPITALFORHOLD Forvaltningskapitalen var ved årsskiftet på kr Ved forrige årsskifte var kapitalen på kr , hvilket gir en reduksjon på kr eller 4,3 % Forvaltningskapitalen de siste 5 år i hele millioner SOLIDITET Bankens kjernekapitaldekning var på 16,01 % ved årsskiftet mot 14,19 % i Det lovbestemte minstekravet til kapitaldekning er på 8 %. Overskudd av ansvarlig kapital i forhold til det lovbestemte minimumskrav er på kr mot kr i Bankens egenkapital, som utelukkende består av bankens eget fond er på kr ,- mot kr ,- ved forrige årsskifte. Fondet utgjør nå 9,52 % av forvaltningskapitalen mot 8,49 % ved utgangen av Styrets målsetting for kapitaldekningen er minimum 15 %. MARKEDSUTVIKLING MARKEDSPOSISJON Konkurransen i bankmarkedet endrer seg stadig, og vi angripes fra mange kanter av aktører som kjemper for å skaffe seg markedsandeler. Noen eksakte tall for markedsandeler foreligger ikke, men Kragerø Sparebank er fortsatt distriktets ledende bank til tross for at konkurransen i bankmarkedet er utfordrende. Banken satser sterkt på å bidra med betydelige midler til lokale formål som kultur, idrett, lag og foreninger av forskjellig typer. Vi tror dette virker positivt i lokalsamfunnet vårt. 4

8 INNSKUDD Innskudd fra kunder gikk i 2009 ned med kr eller 6,6 % i forhold til 2008, da innskuddene viste en økning på hele kr eller 22,4 %. Innskuddene utgjør nå kr Nedgangen i innskuddene har kommet som en konsekvens av en unormalt stor økning høsten Vi hadde da svært konkurransedyktige priser og innskyterne var redd for finanskrisen og spredte sine innskudd inntil 2 mill. kroner på forskjellige banker. Mange shoppere var ute i markedet, og en del av disse har i løpet av 2009 forsvunnet fra banken igjen. Innskuddsmassen virker nå svært stabil. I løpet av året er innskyterne tilført kr i renter mot kr året før. Nedgangen skyldes det betydelig lavere rentenivået gjennom Ved årsskiftet fører vi i alt konti og lån med våre kunder ( i 2008) Innskudd siste 5 år i hele millioner Ved årsskiftet hadde vår innskuddsmasse denne sammensetning: Alle tall i kr Folio/ kassakreditt i kredit Brukskonto Honnørkonto BSU, IPA, BMV, BMA Andre vilkår Kapitalkonto Tilsammen

9 Geografisk fordeler innskuddene seg slik: Alle tall i kr.1000 Beløp % Kragerø kommune ,5 % Resten av Telemark ,6 % Oslo/Akershus ,2 % Resten av landet ,7 % Personer bosatt i utlandet ,0 % Til sammen ,0 % Geografisk fordeling av innskudd Kragerø 51,5 % Rest Telemark 7,6 % Oslo/Akershus 25,2 % Rest av landet 13,7 % Utlandet 2,0 % UTLÅN OG GARANTIER Brutto utlån før tapsavsetting utgjør kr mot kr i Det er en nedgang i egne bøker på kr eller 4,0 %. Banken har vært aktiv på å plassere boliglån innenfor 60 % av verdi i Terra Boligkreditt gjennom 2009, og har nå en portefølje på kr i boliglån plassert i Terra Boligkreditt mot kr.147, ved forrige årsskifte. Økningen utgjør kr.161, eller 109,6 %. Ser man lån i bankens bøker og i Terra Boligkreditt under ett så har vi en økning i 2009 på kr , hvilket tilsvarer en økning på 2,4 %. Terra Boligkreditt er opprettet av Terra-bankene for å være et konkurransedyktig alternativ for lån innenfor 60 % av boligverdi, samtidig som det skal være et avlastningsalternativ i forhold til vekst i egne bøker med tilsvarende funding i kapitalmarkedet. Kommunens innbyggere låner kr mer enn de har i innskudd i Kragerø Sparebank (kr i 2008). 6

10 Det er stilt garantier for kunder for i alt kr pr. 31/12-09 mot kr ved utgangen av I tillegg har banken stilt garantier for lån plassert i Terra Boligkreditt med i alt kr mot kr året før Utlån de siste 5 år i hele millioner Geografisk fordeler utlån seg slik: Alle tall i kr.1000 Beløp % Kragerø kommune ,4 % Resten av Telemark ,4 % Oslo/Akershus ,4 % Resten av landet ,6 % Personer bosatt i utlandet ,2 % Til sammen ,0 % TAP Tap på utlån og garantier er i 2009 belastet regnskapet med kr mot kr året før. Kr er inngått på tidligere tapsavsetninger mot kr i Bankens avsetning på grupper av utlån er på kr eller 0,55 % av utlånene mot kr eller 0,36 % av utlånene ved forrige årsskifte. Individuelle nedskrivninger er på kr mot kr ,- ved utgangen av Summen av tapsavsetninger utgjør dermed kr ,- som er 1,18 % av brutto utlån. 7

11 Tapsavsetninger er foretatt etter gjennomgang av utlåns- og garantimassen i overensstemmelse med gjeldende utlånsforskrift. Det er styrets oppfatning at tapsavsetningene er tilstrekkelig i forhold til den vurderte risiko i utlåns- og garantiporteføljen. Styrets policy er at banken skal drive en utlånsvirksomhet med lav risikoprofil, og tror derfor at de framtidige tap på utlån også vil være beskjedne i forhold til bankens utlånsmasse. Det må dog påregnes at konjunkturutsiktene for de nærmeste årene, og etterslep etter finanskrisa, vil kunne medføre noe mer tap enn i normale år. Brutto engasjementer som har vært misligholdt i mer enn 3 måneder pr utgjør kr Pr var tilsvarende beløp på kr Banken har god oversikt over kundemassen og forventer ikke at det skal kunne dukke opp uforutsette tap av vesentlig betydning. VERDIPAPIRER Bokført verdi på obligasjonsbeholdningen pr. 31/12-09 er kr (kr pr. 31/12-08.) Verdipapirbeholdningen har fått et kursmessig løft igjen i 2009 etter en kraftig nedgang i Total kursgevinst utgjør kr på obligasjoner og andre rentebærende papirer. Styret er av den oppfatning at det ikke er kredittrisiko av betydning knyttet til bankens plasseringer i porteføljen av obligasjoner og andre rentebærende papirer. Bankens beholdning av aksjer, fond og KS andeler er bokført til kr ,- mot kr pr. 31/ Den store økningen skyldes likviditetsplasseringer i rentefond som bokføres under denne posten. Oslo Børs har hatt en betydelig oppgang, vel 64 % i 2009, og dette har også til dels gitt seg utslag på vår aksjeportefølje. Kursgevinster i 2009 utgjør kr Banken har et valutalån i CHF på 10 mill. kr. som ikke er terminsikret. På grunn av den svake kronekursen på slutten av 2008, måtte vi nedskrive denne posten med kr I 2009 har kronekursen bedret seg mot CHF og det har medført en inntektsføring på kr

12 LIKVIDITET I løpet av 2009 gikk innskuddene ned med kr og utlånene ned med kr Dette gir en netto minus effekt på likviditeten med kr I 2008 medførte innskuddsvekst minus utlånsvekst en positiv effekt på likviditeten med kr Ved årets utløp utgjør innskuddene 86,6 % av låna mot 89,0 % i Det er styrets mål å holde innskuddsdekningen over 75 %. Pr. årsskiftet har vi kr i obligasjonsgjeld mot kr året før. Obligasjonsgjelda har en fornuftig forfallsstruktur. Ett lån er fornyet i høst. Det er forfall på lån med totalt 320 mill. kr. i Det blir fortløpende vurdert hvorvidt lån som kommer til forfall i 2010 skal innfris med den overskuddslikviditeten banken for tiden har. Den likvide beholdningen pr. 31/12-09 (i kasse, Norges Bank, andre banker og verdipapirer) beløper seg til kr mot kr året før. Beholdningen utgjør 37,4 % av innskuddsmassen mot 35,9 % året før. Ved årsskiftet låner vi ut kr mer enn vi har innskuddsdekning for. Tilsvarende beløp året før var kr DRIFTSRESULTAT Resultatet av driften etter tapsavsetninger og før skatt utgjør kr Tilsvarende tall for 2008 var underskudd på kr Egenkapitalrentabiliteten (resultat av ordinær drift før skatt sett i forhold til bankens fond) som i 2008 ble negativ med 10,6 % er i 2009 positiv med 10,6 %. Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter ble kr mot kr året før, dvs. en reduksjon på kr Rentemarginen endte i 2009 på 1,79 % mot 2,01 % i Overskuddslikviditet som har gitt svak avkastning har vært en vesentlig bidragsyter til reduksjonen i rentemarginen. Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester har økt fra kr i 2008 til kr i 2009, mens gebyr- og provisjonskostnader har økt fra kr i 2008 til kr i Driftskostnader inkl. ordinære avskrivninger viser kr mot kr i Årets driftskostnader tilsvarer 1,31 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital mot 1,33 % året før. 9

13 Herav utgjør personalkostnader kr eller 0,71 % av gjennomsnittlig forvatningskapital. I 2008 var dette tallet kr eller 0,66 %. Øvrige driftskostnader utgjør kr ,- eller 0,60 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende tall i 2008 er kr ,- og 0,67 %. Driftskostnadene i % av inntekter ekskl. verdipapirer utgjør 60,3 % mot 60,1 % året før Driftsresultat før skatt de siste 5 år i hele tusen Etter beregnet skattekostnad på kr har banken disponibelt kr eller 0,7 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende hadde vi et underskudd i 2008 på kr Overskuddet foreslås benyttet slik: kr deles ut i gaver til allmennyttige formål, hvorav kr ,- går til Kragerø Sparebanks Ungdomsfond for 2010 og kr avsettes til et gavefond for framtidig bruk. kr avsettes til Sparebankens Fond (belastet med kr i 2008) Etter at årets overskudd er tillagt fondet, utgjør bankens fond kr mot kr året før. Sett i forhold til forvaltningskapitalen utgjør bankens fond 9,5 % mot 8,5 % året før. Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. 10

14 STRATEGISK SAMARBEID Styrets målsetting er å styrke Kragerø Sparebank som en selvstendig, lokal sparebank. For å oppnå denne målsetting er banken avhengig av å kunne tilby et bredt spekter av finansielle tjenester og produkter som ikke banken selv kan produsere. Banken er derfor medeier i Terra-Gruppen AS som eies av 78 sparebanker i fellesskap og som ivaretar eierbankenes behov innenfor en rekke områder. Via Terra har vi tilgang til produkter innenfor betalingsformidling, plassering og forsikring. Alle disse typer produkter har vært solgt via banken. Samtidig fungerer Terra-Gruppen AS som et innkjøpsfellesskap og leverer en rekke tjenester som bankens drift er avhengig av. TELEMARKSMEGLEREN AS Banken eier 51 % av dette selskap som er lokalisert i bankens lokaler og som driver eiendomsmegling i franchise avtale med Terra Eiendomsmeglingskjeden. Selskapet har en betydelig markedsandel på bolig- og fritidsmarkedet i Kragerø. Det omsatte i 2009 tilsammen 197 bolig-/ næringseiendommer inkl. borettslagsleiligheter mot 132 i 2008 samt 57 fritidseiendommer mot 38 i I tillegg ble det utført rene oppgjørsfunksjoner for et betydelig antall omsetninger. Selskapet har et overskudd på kr i 2009 mot kr i DEN INTERNE KONTROLLEN/BASEL II Styret er av den oppfatning at den interne kontrollen i banken er tilfredsstillende og i samsvar med gjeldende forskrifter for intern kontroll. Fra og med 2008 har banken innrettet seg etter den såkalte Basel II forskriften. Banken har kjøpt inn et verktøy kalt Virksomhetsstyring i bank ViS. Dette er et databasert dokumentsett inkludert en modell for beregning av ICAAP. Inkludert i opplegget ligger en betydelig risikomatrise for vurdering av bankens forskjellige risikoområder og klassifisering av de enkelte områder. Denne gjennomgås og revurderes hvert år. Banken leverte sin første rapport til Kredittilsynet i henhold til Basel II forskriften i mars måned I rapporten inngikk bankens ICAAP beregning. 11

15 Kredittilsynet hadde noen kommentarer til rapporten, men så vidt vi har forstått var dette kommentarer som var svært like de som mange banker fikk. Ny ICAAP rapport ble laget i juni 2009 med bakgrunn i regnskapstall pr. 31/ , og det ble da tatt hensyn til Kredittilsynets bemerkninger fra den første rapporten. Ansvarlig revisor har bekreftet prosessen. Rapporten er ikke forlangt innsendt til Kredittilsynet. I henhold til Basel II pilar 3 reglene er det også laget rapport som er lagt ut på bankens hjemmesider. Banken har i 2009 byttet ekstern revisor til BDO AS. Siden banken ikke har intern revisjon er det nå ekstern revisor som bekrefter bankens intern kontroll. Styret går årlig igjennom banksjefens vurdering av de ulike risikoområdene. Banksjefens intern kontrollrapport forelegges styret i desember hvert år. Med rapporten følger ekstern revisors bekreftelse i henhold til intern kontroll forskriften. Strategisk risiko Bankens strategi gjennomgås årlig av styret og den økonomiske utviklingen følges fra måned til måned. Markedet rundt oss overvåkes og vurderes kontinuerlig. Banken har etablert strategier og mål for bankens håndtering av finansiell risiko, herunder særlig likviditetsstyring. Markedsrisiko Svingninger i rentenivå og utviklingen på aksjemarkedet vil til enhver tid påvirke kursene på verdipapirer. Banken har endret sin markedsstrategi i løpet av 2009 i forhold til grenser for investeringer i verdipapirer. Grensene er satt betydelig ned og handel med verdipapirer er redusert til et minimum. Forvaltning av bankens verdipapirportefølje er i 2009 overlatt til Terra Forvaltning AS. Organisasjonsmessig/administrativ/personalmessig risiko Bankens personalmessige kapasitet og kompetanse anses tilfredsstillende i forhold til den virksomhet som drives. Som i de fleste organisasjoner er nok også vår bank noe personavhengig på enkelte områder, dvs. at det er behov for å spre kunnskap og kompetanse på flere personer, slik at banken ikke blir altfor avhengig av enkeltpersoner og deres kunnskaper. 12

16 Kompetansebygging og styrking av ferdigheter er et satsningsområde. Dette er også nedfelt i egen opplæringsplan. Det synes å herske god forståelse rundt bankens mål og strategier. Det interne miljøet anses å være bra. I løpet av 2009 har banken satt bort regnskapsrapporteringen til Terra Økonomiservice AS. Banken satser aktivt på finansiell rådgivning, og har nå 8 ansatte som har avlagt eksamen innenfor dette området. To ansatte har nå også fått nasjonal autorisasjon, og flere skal avlegge disse prøvene i løpet av Risiko for overtredelse av lover/forskrifter Banken holdes løpende orientert om endringer fra Sparebankforeningen, Kredittilsynet, Norges Bank etc. og finner risikoen liten for at ting ikke skal komme til bankens kunnskap. Virksomheten innrettes etter de til enhver tid gjeldende regler. Kredittrisiko Banken følger en forsiktig profil i sin utlånsvirksomhet, og det anses derfor å være liten til middels risiko knyttet til dette området. Tapene anses beskjedne i forhold til porteføljens størrelse selv om finanskrisen har medført tap ut over det normale både i 2008 og Banken har ikke engasjementer av en slik størrelse og med slike sikkerheter at det vil volde alvorlige problemer hvis kunden innstilte sine betalinger. Risikoen er godt spredt både på bransjer og firmaer/personer, og det totale sikkerhetsbildet er bra. Det aller meste av kundemassen er risikoklassifisert. Likviditetsrisiko/finansiell risiko Lavere innskuddsvekst enn utlånsvekst gjennom mange år har medført et ikke ubetydelig behov for å hente inn penger via obligasjonsmarkedet. I 2008 bedret likviditetssituasjonen seg betydelig, og banken vil sannsynligvis redusere sine obligasjonslån i Men på sikt er banken svært avhengig av at det er mulig å hente inn likviditet i markedet. Hittil har det ikke vært noe problem for oss å skaffe midler. De problemene som har oppstått i det internasjonale finansmarkedet i og etter finanskrisen har imidlertid medført at det har blitt noe dyrere å skaffe seg obligasjonslån. Det er svært viktig at banken kan greie å holde en økonomisk fornuftig utvikling både når det gjelder vekst og inntjening i forhold til å bli betraktet som kredittverdig. Banken har en rimelig god rating. I DnB NORs rating pr er vi ratet til BBB+ og som nr. 67 av de 128 bankene som er med i oversikten. Likviditeten overvåkes med rapportering til styret hver måned. Banken har en løpende kreditt på kr hos oppgjørsbank, en kommittert trekkrettighet på kr , og en grei forfallstruktur på den eksterne finansieringen. 13

17 Banken har pr. i dag en solid langsiktig finansiering, og herunder god løpende likviditet. Den finansielle risikoen er dermed godt ivaretatt. Pr har vi kr i obligasjonsgjeld. Renterisiko Banken har kun en fastrenteavtale på et mindre innskudd ved årsskiftet. Det er gitt utlån på kr på fastrente. Av dette er kr sikret ved renteswapavtaler. Risikoen på rentesiden er derfor minimal på kundeporteføljen. Fastrentelån til bolig omplasseres til Terra Boligkreditt eller til flytende rente i egne bøker etter hvert som disse når fastrenteperiodens utløp. Obligasjonslånene løper med flytende NIBOR-baserte 3mnd. renteavtaler, hvilket også gir en begrenset renterisiko. Fysisk driftsrisiko Banken har oppdatert katastrofeplanen. Data, strøm og lokaler er kritiske faktorer for å kunne holde virksomheten i gang. Det er investert betydelige midler i sikring av bankens fysiske verdier. Banken er også opptatt av sikkerheten rundt internett, nettbank, linjer, hacking, og datavirus. Terra-Gruppen arbeider intenst med disse forhold i samarbeid med SDC og EDB, våre dataleverandører. Terra-bankene konverterte høsten 2005 til ny datasentral, SDC i København, og til nye systemer. Det skal ikke legges skjul på at systemene har vært til dels ustabile og trege og det skaper ekstra arbeid for bankens ansatte. Det arbeides kontinuerlig med å forbedre både systemer og stabilitet fra Terra-Gruppens side og det har vært en merkbar bedring i løpet av 2009 i driftsstabiliteten. Mislighetsrisiko De interne rutiner anses som gode, og styret vurderer risikoen som liten. Dette er imidlertid et felt hvor man aldri kan føle seg helt trygg, ikke minst med tanke på de nye muligheter som finnes i datasystemer, nettbank osv. Banken har implementert hvitvaskingsreglene som nå gjelder for vår bransje og har systemer for automatisk varsling av mistenkelige transaksjoner. Forsikringer Banken har de nødvendige forsikringer i forhold til alle avdekkede risikoområder. Total risikovurdering Alle bankens viktigste risikodokumenter er gjennomgått og ajourført i løpet av Styret anser at bankens samlede risiko er akseptabel og at banken drives med en forsiktig til moderat risikoprofil. 14

18 UTSIKTENE FOR 2010 Konkurransen i markedet er i stadig endring. Nye konkurrenter, nye produkter og endrede priser ser dagens lys til stadighet. Banken merker konkurransen fra flere hold og må kjempe for å holde på markedsandeler. Prispresset ser ut til å være like sterkt både på innskudds- og utlånssiden. Allikevel ser det ut til at sparebanker på vår størrelse greier seg rimelig bra i konkurransen. Det er da også vår målsetting å ha både produkter og priser som er konkurransedyktige. Banken skal konsolidere sin stilling i markedet, og banken ønsker å være en lokal, selvstendig sparebank for distriktet vårt. Banken vil betjene både private og næringskunder og kommunens offentlige virksomheter. Det skal vi leve opp til, men er avhengig av at distriktets innbyggere og næringsliv slutter opp om kommunens eneste selvstendige og lokalt styrte bank. Styret vil ha fokus på inntjening framover, og har klare målsettinger om at banken skal framstå som en solid lokalbank. TAKK TIL FORBINDELSER, TILLITSVALGTE OG ANSATTE Året 2009 ble økonomisk sett et tilfredsstillende år for Kragerø Sparebank. Utviklingen i kursene på bankens verdipapirer har godt og vel oppveid for behovet for økte tapsavsetninger på utlån. Tapsavsetningene har kommet som en følge av at næringslivet sliter tyngre i etterkant av finanskrisen. Styret vil takke våre kunder for enestående oppslutning og trofasthet. Likeledes ønsker styret å gi en takk til samtlige ansatte og tillitsvalgte for den gode innsatsen de har gjort til beste for Kragerø Sparebank. Styret vurderer at det framlagte resultatregnskap, balansen med kontantstrømsanalyse og tilhørende noter gir tilstrekkelig informasjon om bankens drift og stilling i Etter regnskapsavslutningen har det ikke inntrådt vesentlige forhold som gir grunnlag for ytterligere opplysninger. 15

19 Kragerø, 31. desember januar 2010 STYRET I KRAGERØ SPAREBANK 16

20 17

Innskudd 31.03.14 30.06.14 30.09.14 31.12.14 31.03.15 (TNOK) 1.358.798 1.374.673 1.399.912 1.450.100 1.324.096

Innskudd 31.03.14 30.06.14 30.09.14 31.12.14 31.03.15 (TNOK) 1.358.798 1.374.673 1.399.912 1.450.100 1.324.096 Verdibanken ASA 2015 1 Oppsummering Akkumulert resultat før skatt pr 31.03.2015 viser et underskudd på TNOK 2.992, mot et overskudd på TNOK 3.339 for tilsvarende periode i fjor. Endringen skyldes økte

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2010 1.kvartal Hele 2010 2009 2009 kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK Renteinntekter og lignende inntekter 30.478 4,04 41.334 5,54

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2012 2012 2011 2011 kr.1000 GFK kr.1000 GFK kr.1000 GFK Renteinntekter og lignende inntekter 32.170 4,64 30.432 4,22 123.905 4,45 Rentekostnader

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Innskudd 30.06.13 30.09.13 31.12.13 31.03.14 30.06.14 (TNOK) 1.389.269 1.393.958 1.422.034 1.358.798 1.374.673

Innskudd 30.06.13 30.09.13 31.12.13 31.03.14 30.06.14 (TNOK) 1.389.269 1.393.958 1.422.034 1.358.798 1.374.673 Verdibanken ASA 2. kvartal 2014 1 Oppsummering Verdibanken ASA har ved utgangen av 2. kvartal 2014 et resultat før tap på TNOK 6.336 som er TNOK 5.280 høyere enn samme tid i fjor. Bokførte tap på utlån

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Innskudd 31.03.13 30.06.13 30.09.13 31.12.13 31.03.14 (TNOK) 1.332.668 1.389.269 1.393.958 1.422.034 1.358.797

Innskudd 31.03.13 30.06.13 30.09.13 31.12.13 31.03.14 (TNOK) 1.332.668 1.389.269 1.393.958 1.422.034 1.358.797 Verdibanken ASA 2014 1 Oppsummering Akkumulert resultat før skatt per 31.03.2014 viser et overskudd på TNOK 3.339, mot et underskudd på TNOK 598 for tilsvarende periode i fjor. Dette innebærer en resultatforbedring

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 30. JUNI 2010

KVARTALSRAPPORT 30. JUNI 2010 KVARTALSRAPPORT 30. JUNI 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 30.06.2010 1.1-30.6 2.kvartal 2010 2009 2010 2009 2009 % av % av % av kr.1000 GFK kr.1000 GFK kr.1000 kr.1000 kr.1000 GFK Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Utlån 30.09.13 31.12.13 31.03.14 30.06.14 30.09.14 (TNOK) 1.308.515 1.279.568 1.244.910 1.192.319 1.135.274

Utlån 30.09.13 31.12.13 31.03.14 30.06.14 30.09.14 (TNOK) 1.308.515 1.279.568 1.244.910 1.192.319 1.135.274 Verdibanken ASA 3. kvartal 2014 1 3. kvartal 2014 I 3. kvartal har det skjedd store endringer i bankens eiersammensetning der flere av bankens tidligere største aksjonærer har solgt sine eierposter, samtidig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 31.03.2014 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2014 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 22,4 mill. kr (17,2 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 994 mill. kr (5 549 mill.

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har to heleide datterselskap, Fosen Eiendom AS og Austrått Innovasjon

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Hovedtrekk 2. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. God innskuddsdekning og økt likviditet RESULTATUTVIKLING Resultat før tapsavsetninger og skatt viser 25,3

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2016 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 10,0 mill. kr, mot 10,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er tapsført på utlån og garantier 0,4 mill. kr mot 0,6 mill. kr. for samme periode i fjor.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor. Resultat før skatt etter er på 5,8 mill. kr, mot 6,7 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført inngang på tap på utlån og garantier med 0,5 mill. mot kr 0 på samme tid i fjor.

Detaljer

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtrekk 1. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Salg av det gamle bankbygget styrker resultatet God innskuddsdekning og økt likviditet Virkning av overgangen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2013 er kr. 5,848 mill. mot kr. 6,822 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Hovedpunkter 1. kvartal Resultat før skatt pr. 1. kvartal ble på 9,2 (6,2) mill. kroner Egenkapitalavkastning på 6,6 (5,1) % Kostnader i prosent av inntekter justert

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Delårsrapport Pr. 30. 6.2011

Delårsrapport Pr. 30. 6.2011 Delårsrapport Pr. 30. 6.2011 Side 1 av 7 HOVEDTALL Resultat (1 000 kroner): 30.06.2011 30.06.2010 30.06.2009 31.12.2010 31.12.2009 Resultat før skatt 11.342 15.041 12.381 27.297 23.201 Brutto utlån til

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2015. Marker Sparebank

Rapport for 1. kvartal 2015. Marker Sparebank Rapport for Rapport for RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift utgjør per 1. kvartal i år kr 10,7 mill. eller 1,20 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 10,5 mill. og 1,25 % i fjor. Resultat

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank 2012 Kvartalsrapport Q1 Orkdal Sparebank 31.03.2012 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av mars 2007 viser driftsresultatet 12,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,32 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen.

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Andebu Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Andebu Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP isolert Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25 179 24 744 73 918 71 307

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Bedre driftsresultat enn samme periode i fjor Lik rentenetto som samme periode i

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 6,7 mill. kr, mot 4,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden ikke bokført tap på utlån og garantier, mot

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 8,4 mill. kr eller 0,89 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2013 er kr. 9,410 mill. mot kr. 10,926 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

4. kvartalsrapport 2007

4. kvartalsrapport 2007 4. kvartalsrapport 2007 Foreløpig årsregnskap 2007 Banken der du treffer mennesker 4.kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2007 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. KVARTALSRAPPORT 2012 Resultat for første kvartal 2012 før skatt ble på 5,9 millioner kroner. Dette er 0,7 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. Resultatet

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 KVARTALSRAPPORT 2. Kvartal isolert 2. Kvartal Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 27.343 30.005 56.288 59.369 120.051 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT

KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 28.945 29.364 120.051 Rentekostnader og lignende kostnader 15.095 17.584 71.123 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04.

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04. Oslo, 25.04.2014 1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

2. kvartalsrapport 2008

2. kvartalsrapport 2008 2. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et overskudd på 3,5

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 28,342 mill. mot NOK

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Hovedtall konsern. 1. kvartal 2008

Hovedtall konsern. 1. kvartal 2008 1. kvartal 2008 Hovedtall konsern Resultat 31.03.08 31.03.07 2007 % av gj.sn. % av gj.sn. % av gj.sn. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. Renteinntekter 500 6,61% 323 4,89% 1

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Sum driftskostnader er på 13,7 MNOK, mot 12,4 MNOK per Q1 i fjor. I prosent av GFK utgjør dette 1,49 %, mot fjorårets 1,43 %.

Sum driftskostnader er på 13,7 MNOK, mot 12,4 MNOK per Q1 i fjor. I prosent av GFK utgjør dette 1,49 %, mot fjorårets 1,43 %. Orkdal Sparebank har ved utgangen av første kvartal (Q1) 2015 et resultat før tap og skatt på 9,2 MNOK (mot 10,8 MNOK per Q1 2014). I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) utgjør dette 1,00

Detaljer