Regnskap pr. 31. desember Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskap pr. 31. desember 2013. Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet"

Transkript

1 Regnskap pr. 31. desember 2013 Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet

2 Resultatregnskap Morselskap Konsern TEKNISK REGNSKAP Premieinntekter Note Forfalte premier brutto Sum premieinntekter for egen regning Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen Inntekter fra investeringer i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler Netto driftsinntekt fra eiendom Verdiendringer på investeringer Realisert gevinst og tap på investeringer Sum netto inntekt fra investeringer i kollektivporteføljen Andre forsikringsrelaterte inntekter Erstatninger Utbetalte erstatninger brutto Sum erstatninger Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser kontraktsfastsatte forpliktelser Endring i premiereserve Endring i tilleggsavsetninger Endring i kursreguleringsfond Endring i premiefond, innskuddsfond og pensjonistenes overskuddsfond Sum resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser kontraktsfastsatte forpliktelser Midler tilordnet forsikringskontraktene kontraktsfastsatte forpliktelser Overskudd på avkastningsresultat Risikoresultat tilordnet forsikringskontraktene Annen tilordning av overskudd Sum midler tilordnet forsikringskontraktene kontraktsfastsatte forpliktelser Forsikringsrelaterte driftskostnader Forvaltningskostnader t Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader Sum forsikringsrelaterte driftskostnader Resultat av teknisk regnskap IKKE TEKNISK REGNSKAP 12. Netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen Inntekter fra investeringer i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak Renteinntekter og utbytte mv på finansielle eiendeler Netto driftsinntekt fra eiendom Verdiendringer på investeringer Realisert gevinst og tap på investeringer Sum netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen Andre inntekter Forvaltningskostnader og andre kostnader knyttet til selskapsporteføljen Forvaltningskostnader Andre kostnader Sum forvaltningskostnader og andre kostnader knyttet til selskapsporteføljen Resultat av ikke teknisk regnskap Resultat før skattekostnad Skattekostnader Totalresultat Disponeringer Overført (fra) / til risikoutjevningsfond Overført (fra) / til fond for urealiserte gevinster Overført (fra) / til annen egenkapital Sum disponeringer

3 Balanse Morselskap Konsern EIENDELER EIENDELER I SELSKAPSPORTEFØLJEN Note 1. Immaterielle eiendeler Andre immtaerielle eiendeler Investeringer Investeringseiendommer Aksjer og andeler i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak Fordringer på og verdipapirer utstedt av datterforetak, tilknytede foretak og fellesk.foretak Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost Investeringer som holdes til forfall Utlån og fordringer Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjer og andeler Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Utlån og fordringer Finansielle derivater Sum investeringer Fordringer Andre fordringer Sum fordringer Andre eiendeler Anlegg og utstyr Kasse, bank Sum andre eiendeler Forskuddbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Opptjente ikke mottatte leieinntekter Andre forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Sum forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Sum eiendeler i selskapsporteføljen EIENDELER I KUNDEPORTEFØLJEN 7. Investeringer i kollektivporteføljen 7.1 Bygninger og andre faste eiendommer Investeringseiendommer Datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak Aksjer og andeler i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak Fordringer på og verdipapirer utstedt av datterforetak, tilknytede foretak og fellesk.foretak Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost Investeringer som holdes til forfall Utlån og fordringer Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjer og andeler Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Utlån og fordringer Finansielle derivater Andre finansielle eiendeler Sum investeringer i kollektivporteføljen SUM EIENDELER

4 Balanse Morselskap Konsern EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER Note Innskutt egenkapital 9.1 Selskapskapital Aksjekapital Overkurs Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital 10.1 Fond Fond for urealiserte gevinster Risikoutjevningsfond Annen opptjent egenkapital Sum opptjent egenkapital Ansvarlig lånekapital mv Annen ansvarlig lånekapital Sum ansvarlig lånekapital mv Forsikringsforpliktelser i livsforsikring kontraktsfastsatte forpliktelser Premiereserve Tilleggsavsetninger Kursreguleringsfond Premiefond, innskuddsfond og pensjonistenes overskuddsfond Sum forsikringsforpliktelser i livsforsikring kontraktsfastsatte forpliktelser Avsetninger for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Forpliktelser ved skatt Forpliktelser ved utsatt skatt Sum avsetninger for forpliktelser Forpliktelser Finansielle derivater tilknyttet selskapsporteføljen Finansielle derivater tilknyttet kolletivporteføljen Andre forpliktelser Sum forpliktelser Påløpte kostnader og mottatte, ikke opptjente inntekter Andre påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Sum påløpte kostnader og mottatte, ikke opptjente inntekter SUM EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER

5 Oppstilling av endringer i egenkapital 2013 MORSELSKAP Aksje kapital Innskutt egenkapital Overkurs fond Sum innskutt egenkapital Fond for urealiserte gevinster Opptjent egenkapital Risiko utjevnings fond Annen opptjent egenkapital Sum opptjent egenkapital Egenkapital Årets disponeringer Egenkapital UB KONSERN Egenkapital Årets disponeringer Egenkapital UB MORSELSKAP Aksje kapital Overkurs fond Sum innskutt egenkapital Fond for urealiserte gevinster Risiko utjevnings fond Annen opptjent egenkapital Sum opptjent egenkapital Opptjent egenkapital Årets disponeringer Egenkapital KONSERN Opptjent egenkapital Årets disponeringer Egenkapital Selskapets aksjekapital består av aksjer à kr Det er kun en aksjeklasse og vedtektene innholder ingen stemmebegrensninger. Selskapet eies 100% av Oslo kommune.

6 Note 3. Verdsettelse av finansielle instrumenter til virkelig verdi Nivå 1: Noterte priser (ikke justerte) i aktive markeder (børs, megler, prissettingstjeneste, reguleringsmyndighet). Nivå 2: Andre data enn de som inngår i nivå 1, som er observerbare, enten direkte (dvs. som priser) eller indirekte (avledet fra priser). Nivå 3: Instrument på nivå 3 har data som ikke bygger på observerbare markedsdata (inaktivt marked). Reell virkelig verdi kan derfor avvike hvis instrumentet skulle bli omsatt. Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Selskapsporteføljen 2013 Kvoterte Observerbare Ikke observerbare Sum priser forutsetninger forutsetninger Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning % 82 % 100 % Derivater Eiendeler Forpliktelser Sum derivater % 100 % % 82 % 100 % Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Kollektivporteføljen 2013 Kvoterte Observerbare Ikke observerbare Sum priser forutsetninger forutsetninger Aksjer og andeler Aksjer Fondsandeler Hedgefond Infrastruktur Private Equity Indirekte eiendomsfond Sum aksjer og andeler % 38 % 6 % 100 % Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning % 84 % 100 % Derivater Eiendeler Forpliktelser Sum derivater % 100 % 100 % Sum finansielle poster som måles til virkelig verdi % 60 % 3 % 100 % Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Selskapsporteføljen 2012 Kvoterte Observerbare Ikke observerbare Sum priser forutsetninger forutsetninger Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning % 87 % 100 % Derivater Eiendeler Forpliktelser Sum derivater % 100 % % 87 % 100 % Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Kollektivporteføljen 2012 Kvoterte Observerbare Ikke observerbare Sum priser forutsetninger forutsetninger Aksjer og andeler Aksjer Fondsandeler Hedgefond Infrastruktur Private Equity Indirekte eiendomsfond Sum aksjer og andeler % 31 % 6 % 84 % Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning % 77 % 100 % Derivater Eiendeler Forpliktelser Sum derivater % 86 % 100 % Sum finansielle poster som måles til virkelig verdi % 58 % 4 % 100 %

7 Note 4. Forfalte premier Ordinær premie Reguleringspremie og andre engangspremier Sum Premiefond Trukket Innbetalt Godskrevet ifm premieavregning Belastet ifm premieavregning Renter garantert Tildelt overskudd Premiefond Årests tildeling Risikoresultat Sum midler tilordnet forsikringskontraktene Note 5. Renteinntekt og utbytte mv på finansielle eiendeler Selskap Kollektiv Avkastning utenlandske obligasjonsfond Renter finansielle derivater norske Renter finansielle derivater utenlandske Renter tidsinnskudd bank Renter av norske obligasjoner Renter utenlandske obligasjoner Sum renteinntekter finansielle eiendeler til virkelig verdi Renter av og gebyr utlån Renter norske obligasjoner fordringer Renter norske obligasjoner til amortisert kost Sum renteinntekter finansielle eiendeler til amortisert kost Utbytte norske aksjer og andeler Utbytte utenlandske aksjer og infrastrukturinvesteringer Utbytte private equity Sum utbytte Andre finansinntekter / kostnader Sum andre løpende kostnader og inntekter Sum Kollektivporteføljens andel Selskapsporteføljens andel

8 Note 6. Netto driftsinntekt fra eiendom Morselskap Konsern 2012 Kollektiv Selskap 2013 Kollektiv Selskap Eiendomsselskap Internlån renter Inntekter fra investering i datterselskap Kollektivporteføljens andel 0 Selskapsporteføljens andel Direkte eide eiendommer inntekter Direkte eide eiendommer kostnader Netto driftsinntekt på eiendom Kollektivporteføljens andel Selskapsporteføljens andel 0 Note 7. Verdiendring på investeringer Kollektiv Selskap Verdiendring aksjer og andeler Verdiendring obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Verdiendring finansielle derivater Verdiendring finansielle eiendommer som måles til virkelig verdi Verdiregulering byggninger eid via datterselskap Korrigering netto likviditet i datterselskap Verdiregulering egne bygg Verdiregulering eiendomsfond Verdiregulering eiendom Sum verdiendring på investeringer Kollektivporteføljens andel Selskapsporteføljens andel

9 Note 8. Realisert gevinst og tap på investeringer Selskap Kollektiv Aksjer og andeler Aksjer og andeler eiendom utland Aksjer og andeler eiendom Norge Utenlandske infrastrukturinvesteringer Private equity Realisert aksjer og andeler Norske obligasjoner omløpsmidler Utenlandske obligasjoner omløpsmidler Konvertible obligasjoner High yield fond Realisert gjeldsinstrumenter til virkelig verdi Realisert gjeldsinstrumenter hold til forfall Realisert tap utlån Opsjoner Futures Valuta Realisert finansielle derivater Sum Kollektivporteføljens andel Selskapsporteføljens andel Note 9. Utbetalte erstatninger brutto Alderspensjoner Ektefellepensjoner Barnepensjoner Uførepensjoner, varige Uførepensjoner, midlertidige idi Sum I tillegg til disse utbetalingene kommer førtidspensjoner og AFP år med MNOK 105 Disse utbetalingene får OPF refundert Refusjon alderspensjoner Renteinntekter driftskonti kollektiv Sum

10 Note 10. Andre inntekter Konsulenttjenester Administrasjonsgodtgjørelse ikke vedtektsfestede ytelser Merkantile tjenester Tilfeldige inntekter Renteinntekter driftskonti selskap Sum Note 11. Forsikringsrelaterte driftskostnader Administrasjonskostnader Drift * Styregodtgjørelse m.m Styret, møtekostnader Finanstilsynet Revisjon Adm. kostnader fordeles med 33% på forvaltning og 67% på andre kostnader. Husleie Parkering 214 Lagerleie Andre kostnader Forvaltningsomkostninger Utenlandske verdipapirer Banker og VPS gebyr Utlån Andre kostnader (kollektivporteføljen) Pensjonsdrift Markedsføring Sum driftskostnader Renter ansvarlig lån Sum kostnader Kollektivporteføljens andel Selskapsporteføljens andel Fordeling av forsikringsrelaterte driftskostnader Forvaltnings Andre kostnader kostnader Kollektivporteføljens andel administrasjonskostnader 90 % Kollektivporteføljens andel andre forvaltningskostnader 90 % Markedsføring 100 % Kostnader pensjoner 100 % Kollektivporteføljen Selskapsporteføljens andel administrasjonskostnader 10 % Selskapsporteføljens andel andre forvaltningskostnader 10 % Renter ansvarlig lån 100 % Selskapsporteføljen

11 Note 12. Skattekostnad Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Andre forskjeller Avsetning til risikoutjevningsfond Tap salg aksjer % på utdelinger fra deltakerlignede fra selskap Urealisert (gevinst) / tap selskapsporteføljen Urealisert (gevinst) / tap kollektivporteføljen Tilbakeført andel resultat norske datterselskap og deltakerlignede selskap Tilbakeført andel resultat utenlandske datterselskap og deltakerlignede selskap Andel skattemessig resultat norske datterselskap og deltakerlignede selskap Andel skattemessig resultat utenlandske datterselskap og deltakerlignede selskap Endring midlertidig forskjeller Endring midlertidig forskjeller driftsmidler Endring midlertidig forskjeller pensjonsforpliktelser Årets skattegrunnlag Overført fra/(til) fremførbart underskudd Grunnlag betalbar skatt 0 0 Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt konsern morselskap konsern morselskap Obligasjoner og aksjer Investeringseiendom / Aksjer i datterforetak Andeler i deltakerlignede selskap Driftsmidler Pensjonsforpliktelse Fremførbart underskudd Godtgjøring til fremføring utløper i Grunnlag for utsatt skatt % utsatt skatt pr % utsatt skatt pr Skattekostnad Resutatført endring av utsatt skatt Betalbar skatt Sum skattekostnad

12 Note 13. Aksjer og andeler i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak Investeringseiendommer er vurdert til virkelig verdi per Verdivurderingen er gjort iht. vurderingsreglene for livsforsikring ( 3 13). Driftsavkastningen er beregnet ut fra faktiske inntekter og kostnader i Inngående Anskaffelses Tilgang/ Periodens verdi Samlede Utgående Morselskap balanse kost avgang regulering verdireguleringer balanse Direkteeide eiendommer Hoffsveien 65B Kollektivporteføljens andel Selskapsporteføljens andel 0 0 Konsern Eiendomsselskap i Norge Eiendomsselskap i utlandet Sum Kollektivporteføljens andel Selskapsporteføljens andel Snittleie (kr pr. m2) Gjenstående varighet på leiekontrakt (år) Eiendomsporteføljer Areal (m2 & %) Anleggsportefølje ,3 % ,6 Markedsportefølje ,7 % ,0 Prosjektportefølje ,0 % ,7 Sum ,0 % ,2 Leiebeløpene kan iht. kontraktene i de fleste tilfellene justeres i takt med konsumprisindeksen. Ingen av eiendommene benyttes til eget bruk Investert i eiendom Avgang salgssum

13 (Note 13 fortsetter) Aksjer og andeler i datterselskap/underliggende døtre investeringseiendom Eie og stemme andel Organisasjonsnummer Forretningsadresse Alf Bjerckes vei 10 AS % Oslo De nye Grønlandskvartalene Næring AS % Oslo Dronningensgate 19 AS % Oslo Dyrskueveien 13 AS % Oslo Entra OPF Utvikling AS % Oslo Gotaasalleen 7 AS % Oslo Grunnevika Eiendom AS % Oslo Hagaløkkveien 28 AS % Oslo Haraldrudveien 31 AS % Oslo Haraldrudveien 35 ANS % Oslo Hatros II AS % Oslo Hoffsveien 65 B ANS % Oslo Kongensgate AS % Oslo I Lørenfaret 1 AS % Oslo II Lørenfaret 1 AS % Oslo Lørenfaret 1 KS % Oslo Lørenfaret 1 B AS % Oslo Lørenfaret 3 AS % Oslo Lørenfaret Eiendom AS % Oslo Lørenfaret Eiendom ANS % Oslo Lørenfaret 1 B ANS % Oslo Moloveien 16 AS % Oslo Møllegaten 9 AS % Oslo OPF Eiendomsandeler AS % Oslo OPF Eiendom Holding AS med datterselskap % Oslo Næringsparkvegen 2 AS % Oslo Caeruleusix Oy AB 100 % Finland Desdemonix Oy AB 100 % Finland Opsix Oy AB 100 % Finland Plantagen Borgå Fastighets AB 100 % Finland Plantagen Espo Fastighets AB 100 % Finland Plantagen Vasa Fastighets AB 100 % Finland Kirkegata 18 AS % Oslo Nygårdsgata 55 AS % Oslo Parkeringshuset Sarpsborg AS % Oslo Parkeringshuset Sarpsborg ANS % Oslo Per Kroghs Vei 1 Komplementar AS % Oslo Per Kroghs Vei 1 KS % Oslo Per Kroghs Vei 1 AS % Oslo Per Kroghs Vei II AS % Oslo Per Kroghs Vei 1 ANS % Oslo Stokkamyrveien 18B AS % Oslo Søreide Skole AS % Oslo Torvgaten 6 AS % Oslo Trondheim Parinvest AS % Trondheim Vassbotnen 11 AS % Oslo Veitvet skole AS % Oslo Øvre Slottsgate 2C AS % Oslo Morselskap Anskaffelseskost aksjer Balanseført EK på anskaffelsestidspunktet Investeringseiendom Tilgang (ref. spesifikasjon under) Verdireguleringer Øvrige endringer/salg Inntektsført resultat Bokført verdi Kollektivporteføljens andel Selskapsporteføljens andel

14 (Note 13 fortsetter) I 2013 er følgende eiendomsselskap kjøpt kontant og konsolidert etter oppkjøpsmetoden. Selskap Dato Virksomhet Eierandel Kostpris aksjer EK v/kjøp Hagaløkkveien 28 AS 21.mar Eier eiendom 100 % Trondheim Parinvest AS 31.mai Eier eiendom 80 % Veitvet skole AS 26.sep Eier eiendom 100 % Sum tilgang Aksjer og andeler i datterselskap/underliggende døtre private equity OPF Private equity IS Kollektivporteføljens andel Selskapsporteføljens andel Note 14. Fordringer på og verdipapirer utstedt av datterselskap, tilk. foretak og fellesk. foretak Lån til datterselskap Lån utestående per Lån innvilget i perioden Kursregulering valutalån Tilbakebetaling Utestående lån Herav: Utlån til norske selskap Utlån til utenlandske selskap Kollektivporteføljens andel Selskapsporteføljens andel

15 Note 15. Obligasjoner som holdes til forfall Risiko vekt Pålydende verdi S+K Anskaffelses kost S+K Markeds verdi S+K Bokført Selskap Bokført Kollektiv Stat/Statsgarantert % % Boligkredittforetak % % Finansforetak % % Kommunesektoren % % Andre sektorer % Andre sektorer % % Sum % % Avdrag/uttrekk Påløpte renter Sum Kollektivporteføljens andel Selskapsporteføljens andel Beholdningsendringer gjennom året kan spesifiseres slik: Beholdning Tilgang 0 0 Avgang Årets periodiserte over /underkurs Beholdning Gjennomsnittlig effektiv rente* Andel plassert i børsnoterte papirer Obligasjoner som holdes til forfall 5,4 75 1) Gjennomsnittlig effektiv rente er beregnet ut fra papirenes effektive rente vektet med kostpris. Note 16. Utlån og fordringer Utlån Bokført Selskap Bokført Kollektiv Pantelån Innskuddslån, garantert av Oslo kommune Pantelån % Innskuddslån Mellomfinansieringslån Påløpte renter Sum utlån Kollektivporteføljens andel Selskapsporteføljens andel Kredittrisikoen anses som lav fordi OPF kun gir lån mot sikkerhet i bolig innenfor 80% av verditakst Per var 95% av låneporteføljen øj sikret innenfor 60% av verditakst. Det er ikke avsatt for mulig tap i utlånsporteføljen. Alle lån rentebetjenes. Alle lån er oppført til amortisert kost som per tilsvarer pålydende Fordringer Risiko vekt Pålydende verdi S+K Anskaffelses kost S+K Markeds verdi S+K Bokført Selskap Bokført Kollektiv Stat/Statsgarantert % % Boligkredittforetak % % Finansforetak % % Kommunesektoren % % Andre sektorer % Andre sektorer % % Sum % % Avdrag/uttrekk Påløpte renter Sum fordringer Kollektivporteføljens andel Selskapsporteføljens andel Beholdningsendringer gjennom året kan spesifiseres slik: Beholdning Tilgang Avgang 0 0 Årets periodiserte over /underkurs Beholdning Bokført Selskap Bokført Kollektiv 2013 Andre fordringer Bokført Selskap Bokført Kollektiv Sum utlån og fordringer Kollektivporteføljens andel Selskapsporteføljens andel

årsrapport for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

årsrapport for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE årsrapport 2012 for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 3 innholds fortegnelse styrets beretning side 4 resultatregnskap side 12 balanse pr. 31. des. side 13 kontantstrømoppstilling side 15 noter til regnskapet

Detaljer

Forholdstall: Driftskostnader i % av forvaltningskapital 0,54 % 0,61 % 0,65 % 0,48 % 0,42 % 0,49 %

Forholdstall: Driftskostnader i % av forvaltningskapital 0,54 % 0,61 % 0,65 % 0,48 % 0,42 % 0,49 % Årsrapport 2013 NØKKELTALL 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Nøkkeltall fra driftsregnskapet: Premieinntekter 105 982 138 960 106 914 96 633 69 161 93 336 Netto pensjonskostnader 52 679 48 865 57 514 38 661

Detaljer

Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring. 1. halvår 2011

Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring. 1. halvår 2011 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring 1. halvår 2011 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring Konsern per 1. halvår 2011 Storebrand Livsforsikring AS er et heleiet datterselskap av det børsnoterte selskapet

Detaljer

Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring

Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring Foto: Olav Heggø (fotovisjon.no) Innhold Viktige hendelser 5 Nøkkeltall 5 Direktøren har ordet 6 Årsberetning 9 Selskapets virksomhet og resultat 9 Forsikringsforpliktelser

Detaljer

Kvartalsrapport -4/2014

Kvartalsrapport -4/2014 Kvartalsrapport -4/2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER FJERDE

Detaljer

Halvårsrapport. Storebrand Livsforsikring AS

Halvårsrapport. Storebrand Livsforsikring AS Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring AS 2. kvartal 2013 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring Konsern per 1. halvår 2013 Innhold RESULTATUTVIKLING VIRKSOMHETOMRÅDER Storebrand Livsforsikring Konsern...3

Detaljer

Jarl Ellingsen Kjell B. Hveding Thomas Andre Fredriksen Olafsrud Christian Bruusgaard (uavhengig)

Jarl Ellingsen Kjell B. Hveding Thomas Andre Fredriksen Olafsrud Christian Bruusgaard (uavhengig) Årsrapport 2014 Selskapsinformasjon Organisasjonsnummer: 879 255 562 Postadresse: Besøksadresse: Postboks 3, 4064 Stavanger Ekofiskveien 35, 4056 Tananger Styremedlemmer utnevnt av ConocoPhillips Norge:

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 1/2008 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 1. kvartal 2008 6 - Resultatregnskap 7 - Balanse 7

Detaljer

BKK Pensjonskasse Resultat

BKK Pensjonskasse Resultat BKK Pensjonskasse Resultat TEKNISK REGNSKAP NOTE 31.12.2014 31.12.2013 Tall i hele tusen Premieinntekter Forfalte premier, brutto 17 206 725 225 150 - Avgitte gjenforsikringspremie 18-235 -153 Overføring

Detaljer

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298 Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Beløp i 1 000 kroner 2013 2012 Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 18 402 076 18 320 662 5 245 6 992 Andre driftsinntekter 439 595 405 763 5 245 6 992 1 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2010

Årsrapport Nordea Liv Norge 2010 Årsrapport Nordea Liv Norge 2010 1 Nøkkeltall 2006-2010 Nordea Liv 2006 2007 2008 2009 2010 Forvaltningskapital 40 208 45 291 42 022 47 367 52 300 Forfalte premier 5 753 5 567 4 325 4 916 4 845 Premieinntekter

Detaljer

Kontantstrømoppstilling Statkraft AS morselskap

Kontantstrømoppstilling Statkraft AS morselskap STATKRAFT AS KONSERN REGNSKAP Kontantstrømoppstilling Statkraft AS morselskap Beløp i mill. kroner Note 2013 2012 LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ VIRKSOMHETEN Resultat før skatt -2 363 5 811 Avskrivninger 10

Detaljer

Årsrapport 2010 Oslo Pensjonsforsikring

Årsrapport 2010 Oslo Pensjonsforsikring Årsrapport 2010 Oslo Pensjonsforsikring Bildebruk OPF har forvaltet verdier til folk i over 100 år. Pensjonsordningene i OPF omfatter 28 000 yrkesaktive, 25 000 pensjonister og 58 000 fratrådte, til sammen

Detaljer

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011. SpareBank 1 Livsforsikring AS

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011. SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1 Årsrapport 2011 SpareBank 1 Livsforsikring AS Innhold 4 STYRETS BERETNING 14 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSEREGNSKAP 18 ENDRING I EGENKAPITAL 18 NOTER TIL REGNSKAPET

Detaljer

Årsregnskap Steen & Strøm AS

Årsregnskap Steen & Strøm AS Årsregnskap Steen & Strøm AS for perioden 1. januar til 31. desember Tall i NOK 1000 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2010 2009 Leieinntekter 6 34 144 34 519 Andre driftsinntekter 6 72 636 55 362

Detaljer

I SAMARBEID MED GJENSIDIGE FORSIKRING ASA. Foto: Shutterstock.com ÅRSMELDING 2 0 13

I SAMARBEID MED GJENSIDIGE FORSIKRING ASA. Foto: Shutterstock.com ÅRSMELDING 2 0 13 I SAMARBEID MED GJENSIDIGE FORSIKRING ASA Foto: Shutterstock.com ÅRSMELDING 2 0 13 2 INNHOLD Side Årsberetning 2013... 4 Resultatregnskap.... 7 Balanse... 8-9 Endringer i egenkapital/ Kontantstrømanalyse...

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap for 2014

Årsberetning og årsregnskap for 2014 TELENOR FORSIKRING AS Årsberetning og årsregnskap for 2014 Fornebu, 12. mars 2015 Innhold Nøkkeltall Side 1 Årsberetning år 2014 Side 2 Resultatregnskap Side 5 Balanse Side 7 Egenkapital Side 9 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

Årsrapport 2014. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Årsrapport 2014. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Årsrapport 2014 Jernbanepersonalets forsikring gjensidig ÅRSBERETNING 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig (JFG) tilbyr privat skadeforsikring i Norge for ansatte i og pensjonister fra jernbanedefinert

Detaljer

Kvartalsrapport 4/2007. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 4/2007. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 4/2007 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 4. kvartal 2007 7 - Resultatregnskap 7 - Balanse 7

Detaljer

SpareBank 1 Skadeforsikring AS Delårsrapport per 3. kvartal 2014

SpareBank 1 Skadeforsikring AS Delårsrapport per 3. kvartal 2014 SpareBank 1 Skadeforsikring AS Delårsrapport per 3. kvartal 2014 SpareBank 1 Skadeforsikring oppnådde et resultat før skatt på 1.297,0 mill. kroner per 3. kvartal 2014, mot 814,4 mill. kroner for tilsvarende

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 Premieinntekter 2/3 Forfalt bruttopremie 483 629 497 466 Avgitte gjenforsikringspremier -162 004-144 649 Forfalt premie for egen regning 321

Detaljer

Årsrapport 2013. SpareBank 1 Forsikring AS

Årsrapport 2013. SpareBank 1 Forsikring AS Årsrapport 2013 SpareBank 1 Forsikring AS Utgiver: SpareBank 1 Forsikring AS April 2014 Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo - Besøksadresse: Hammersborggata 2 Telefon 21 02 50 50 Telefax 21 02 50 51 E-post:

Detaljer

EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. DESEMBER 2011 OG 2010 - AKTIVA NOK 1000 EIENDELER Note 2011 2010

EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. DESEMBER 2011 OG 2010 - AKTIVA NOK 1000 EIENDELER Note 2011 2010 EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. DESEMBER 2011 OG 2010 - AKTIVA NOK 1000 EIENDELER Note 2011 2010 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Bankinnskudd 7 851.470 818.639 Sum utlån til og fordringer

Detaljer

ÅRSRAPPORT ya Holding ASA og konsernet

ÅRSRAPPORT ya Holding ASA og konsernet ÅRSRAPPORT NØKKELTALL Konsernet Alle beløp i NOK 1 000 Resultatutvikling 2012 2011 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 148 185 117 586 Netto andre driftsinntekter 20 580 21 877 Driftskostnader 85

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2008 1. Årsrapport 2008. SpareBank 1 Livsforsikring AS

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2008 1. Årsrapport 2008. SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2008 1 Årsrapport 2008 SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2008 3 Innhold 04 Styrets beretning for 2008 12 Resultatregnskap 14 Balanse

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

NetCom Konsern Balanse

NetCom Konsern Balanse NetCom Konsern Resultatregnskap (MNOK) NOTE Telefoni inntekt 3 752 2 914 2 494 Driftsinntekter 1 3 752 2 914 2 494 Nettverks- og produktkostnader 2 1 11 848 658 Lønn og sosiale kostnader 3 387 296 269

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Årsrapport 2014 Styrets beretning 2014 Bakgrunn Troll Forsikring AS ble stiftet den 8. mars 2007 og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive skadeforsikringsvirksomhet den 28. oktober 2011 under forutsetning

Detaljer