Regnskap pr. 31. desember Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskap pr. 31. desember 2013. Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet"

Transkript

1 Regnskap pr. 31. desember 2013 Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet

2 Resultatregnskap Morselskap Konsern TEKNISK REGNSKAP Premieinntekter Note Forfalte premier brutto Sum premieinntekter for egen regning Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen Inntekter fra investeringer i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler Netto driftsinntekt fra eiendom Verdiendringer på investeringer Realisert gevinst og tap på investeringer Sum netto inntekt fra investeringer i kollektivporteføljen Andre forsikringsrelaterte inntekter Erstatninger Utbetalte erstatninger brutto Sum erstatninger Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser kontraktsfastsatte forpliktelser Endring i premiereserve Endring i tilleggsavsetninger Endring i kursreguleringsfond Endring i premiefond, innskuddsfond og pensjonistenes overskuddsfond Sum resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser kontraktsfastsatte forpliktelser Midler tilordnet forsikringskontraktene kontraktsfastsatte forpliktelser Overskudd på avkastningsresultat Risikoresultat tilordnet forsikringskontraktene Annen tilordning av overskudd Sum midler tilordnet forsikringskontraktene kontraktsfastsatte forpliktelser Forsikringsrelaterte driftskostnader Forvaltningskostnader t Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader Sum forsikringsrelaterte driftskostnader Resultat av teknisk regnskap IKKE TEKNISK REGNSKAP 12. Netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen Inntekter fra investeringer i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak Renteinntekter og utbytte mv på finansielle eiendeler Netto driftsinntekt fra eiendom Verdiendringer på investeringer Realisert gevinst og tap på investeringer Sum netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen Andre inntekter Forvaltningskostnader og andre kostnader knyttet til selskapsporteføljen Forvaltningskostnader Andre kostnader Sum forvaltningskostnader og andre kostnader knyttet til selskapsporteføljen Resultat av ikke teknisk regnskap Resultat før skattekostnad Skattekostnader Totalresultat Disponeringer Overført (fra) / til risikoutjevningsfond Overført (fra) / til fond for urealiserte gevinster Overført (fra) / til annen egenkapital Sum disponeringer

3 Balanse Morselskap Konsern EIENDELER EIENDELER I SELSKAPSPORTEFØLJEN Note 1. Immaterielle eiendeler Andre immtaerielle eiendeler Investeringer Investeringseiendommer Aksjer og andeler i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak Fordringer på og verdipapirer utstedt av datterforetak, tilknytede foretak og fellesk.foretak Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost Investeringer som holdes til forfall Utlån og fordringer Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjer og andeler Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Utlån og fordringer Finansielle derivater Sum investeringer Fordringer Andre fordringer Sum fordringer Andre eiendeler Anlegg og utstyr Kasse, bank Sum andre eiendeler Forskuddbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Opptjente ikke mottatte leieinntekter Andre forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Sum forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Sum eiendeler i selskapsporteføljen EIENDELER I KUNDEPORTEFØLJEN 7. Investeringer i kollektivporteføljen 7.1 Bygninger og andre faste eiendommer Investeringseiendommer Datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak Aksjer og andeler i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak Fordringer på og verdipapirer utstedt av datterforetak, tilknytede foretak og fellesk.foretak Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost Investeringer som holdes til forfall Utlån og fordringer Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjer og andeler Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Utlån og fordringer Finansielle derivater Andre finansielle eiendeler Sum investeringer i kollektivporteføljen SUM EIENDELER

4 Balanse Morselskap Konsern EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER Note Innskutt egenkapital 9.1 Selskapskapital Aksjekapital Overkurs Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital 10.1 Fond Fond for urealiserte gevinster Risikoutjevningsfond Annen opptjent egenkapital Sum opptjent egenkapital Ansvarlig lånekapital mv Annen ansvarlig lånekapital Sum ansvarlig lånekapital mv Forsikringsforpliktelser i livsforsikring kontraktsfastsatte forpliktelser Premiereserve Tilleggsavsetninger Kursreguleringsfond Premiefond, innskuddsfond og pensjonistenes overskuddsfond Sum forsikringsforpliktelser i livsforsikring kontraktsfastsatte forpliktelser Avsetninger for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Forpliktelser ved skatt Forpliktelser ved utsatt skatt Sum avsetninger for forpliktelser Forpliktelser Finansielle derivater tilknyttet selskapsporteføljen Finansielle derivater tilknyttet kolletivporteføljen Andre forpliktelser Sum forpliktelser Påløpte kostnader og mottatte, ikke opptjente inntekter Andre påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Sum påløpte kostnader og mottatte, ikke opptjente inntekter SUM EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER

5 Oppstilling av endringer i egenkapital 2013 MORSELSKAP Aksje kapital Innskutt egenkapital Overkurs fond Sum innskutt egenkapital Fond for urealiserte gevinster Opptjent egenkapital Risiko utjevnings fond Annen opptjent egenkapital Sum opptjent egenkapital Egenkapital Årets disponeringer Egenkapital UB KONSERN Egenkapital Årets disponeringer Egenkapital UB MORSELSKAP Aksje kapital Overkurs fond Sum innskutt egenkapital Fond for urealiserte gevinster Risiko utjevnings fond Annen opptjent egenkapital Sum opptjent egenkapital Opptjent egenkapital Årets disponeringer Egenkapital KONSERN Opptjent egenkapital Årets disponeringer Egenkapital Selskapets aksjekapital består av aksjer à kr Det er kun en aksjeklasse og vedtektene innholder ingen stemmebegrensninger. Selskapet eies 100% av Oslo kommune.

6 Note 3. Verdsettelse av finansielle instrumenter til virkelig verdi Nivå 1: Noterte priser (ikke justerte) i aktive markeder (børs, megler, prissettingstjeneste, reguleringsmyndighet). Nivå 2: Andre data enn de som inngår i nivå 1, som er observerbare, enten direkte (dvs. som priser) eller indirekte (avledet fra priser). Nivå 3: Instrument på nivå 3 har data som ikke bygger på observerbare markedsdata (inaktivt marked). Reell virkelig verdi kan derfor avvike hvis instrumentet skulle bli omsatt. Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Selskapsporteføljen 2013 Kvoterte Observerbare Ikke observerbare Sum priser forutsetninger forutsetninger Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning % 82 % 100 % Derivater Eiendeler Forpliktelser Sum derivater % 100 % % 82 % 100 % Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Kollektivporteføljen 2013 Kvoterte Observerbare Ikke observerbare Sum priser forutsetninger forutsetninger Aksjer og andeler Aksjer Fondsandeler Hedgefond Infrastruktur Private Equity Indirekte eiendomsfond Sum aksjer og andeler % 38 % 6 % 100 % Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning % 84 % 100 % Derivater Eiendeler Forpliktelser Sum derivater % 100 % 100 % Sum finansielle poster som måles til virkelig verdi % 60 % 3 % 100 % Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Selskapsporteføljen 2012 Kvoterte Observerbare Ikke observerbare Sum priser forutsetninger forutsetninger Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning % 87 % 100 % Derivater Eiendeler Forpliktelser Sum derivater % 100 % % 87 % 100 % Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Kollektivporteføljen 2012 Kvoterte Observerbare Ikke observerbare Sum priser forutsetninger forutsetninger Aksjer og andeler Aksjer Fondsandeler Hedgefond Infrastruktur Private Equity Indirekte eiendomsfond Sum aksjer og andeler % 31 % 6 % 84 % Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning % 77 % 100 % Derivater Eiendeler Forpliktelser Sum derivater % 86 % 100 % Sum finansielle poster som måles til virkelig verdi % 58 % 4 % 100 %

7 Note 4. Forfalte premier Ordinær premie Reguleringspremie og andre engangspremier Sum Premiefond Trukket Innbetalt Godskrevet ifm premieavregning Belastet ifm premieavregning Renter garantert Tildelt overskudd Premiefond Årests tildeling Risikoresultat Sum midler tilordnet forsikringskontraktene Note 5. Renteinntekt og utbytte mv på finansielle eiendeler Selskap Kollektiv Avkastning utenlandske obligasjonsfond Renter finansielle derivater norske Renter finansielle derivater utenlandske Renter tidsinnskudd bank Renter av norske obligasjoner Renter utenlandske obligasjoner Sum renteinntekter finansielle eiendeler til virkelig verdi Renter av og gebyr utlån Renter norske obligasjoner fordringer Renter norske obligasjoner til amortisert kost Sum renteinntekter finansielle eiendeler til amortisert kost Utbytte norske aksjer og andeler Utbytte utenlandske aksjer og infrastrukturinvesteringer Utbytte private equity Sum utbytte Andre finansinntekter / kostnader Sum andre løpende kostnader og inntekter Sum Kollektivporteføljens andel Selskapsporteføljens andel

8 Note 6. Netto driftsinntekt fra eiendom Morselskap Konsern 2012 Kollektiv Selskap 2013 Kollektiv Selskap Eiendomsselskap Internlån renter Inntekter fra investering i datterselskap Kollektivporteføljens andel 0 Selskapsporteføljens andel Direkte eide eiendommer inntekter Direkte eide eiendommer kostnader Netto driftsinntekt på eiendom Kollektivporteføljens andel Selskapsporteføljens andel 0 Note 7. Verdiendring på investeringer Kollektiv Selskap Verdiendring aksjer og andeler Verdiendring obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Verdiendring finansielle derivater Verdiendring finansielle eiendommer som måles til virkelig verdi Verdiregulering byggninger eid via datterselskap Korrigering netto likviditet i datterselskap Verdiregulering egne bygg Verdiregulering eiendomsfond Verdiregulering eiendom Sum verdiendring på investeringer Kollektivporteføljens andel Selskapsporteføljens andel

9 Note 8. Realisert gevinst og tap på investeringer Selskap Kollektiv Aksjer og andeler Aksjer og andeler eiendom utland Aksjer og andeler eiendom Norge Utenlandske infrastrukturinvesteringer Private equity Realisert aksjer og andeler Norske obligasjoner omløpsmidler Utenlandske obligasjoner omløpsmidler Konvertible obligasjoner High yield fond Realisert gjeldsinstrumenter til virkelig verdi Realisert gjeldsinstrumenter hold til forfall Realisert tap utlån Opsjoner Futures Valuta Realisert finansielle derivater Sum Kollektivporteføljens andel Selskapsporteføljens andel Note 9. Utbetalte erstatninger brutto Alderspensjoner Ektefellepensjoner Barnepensjoner Uførepensjoner, varige Uførepensjoner, midlertidige idi Sum I tillegg til disse utbetalingene kommer førtidspensjoner og AFP år med MNOK 105 Disse utbetalingene får OPF refundert Refusjon alderspensjoner Renteinntekter driftskonti kollektiv Sum

10 Note 10. Andre inntekter Konsulenttjenester Administrasjonsgodtgjørelse ikke vedtektsfestede ytelser Merkantile tjenester Tilfeldige inntekter Renteinntekter driftskonti selskap Sum Note 11. Forsikringsrelaterte driftskostnader Administrasjonskostnader Drift * Styregodtgjørelse m.m Styret, møtekostnader Finanstilsynet Revisjon Adm. kostnader fordeles med 33% på forvaltning og 67% på andre kostnader. Husleie Parkering 214 Lagerleie Andre kostnader Forvaltningsomkostninger Utenlandske verdipapirer Banker og VPS gebyr Utlån Andre kostnader (kollektivporteføljen) Pensjonsdrift Markedsføring Sum driftskostnader Renter ansvarlig lån Sum kostnader Kollektivporteføljens andel Selskapsporteføljens andel Fordeling av forsikringsrelaterte driftskostnader Forvaltnings Andre kostnader kostnader Kollektivporteføljens andel administrasjonskostnader 90 % Kollektivporteføljens andel andre forvaltningskostnader 90 % Markedsføring 100 % Kostnader pensjoner 100 % Kollektivporteføljen Selskapsporteføljens andel administrasjonskostnader 10 % Selskapsporteføljens andel andre forvaltningskostnader 10 % Renter ansvarlig lån 100 % Selskapsporteføljen

11 Note 12. Skattekostnad Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Andre forskjeller Avsetning til risikoutjevningsfond Tap salg aksjer % på utdelinger fra deltakerlignede fra selskap Urealisert (gevinst) / tap selskapsporteføljen Urealisert (gevinst) / tap kollektivporteføljen Tilbakeført andel resultat norske datterselskap og deltakerlignede selskap Tilbakeført andel resultat utenlandske datterselskap og deltakerlignede selskap Andel skattemessig resultat norske datterselskap og deltakerlignede selskap Andel skattemessig resultat utenlandske datterselskap og deltakerlignede selskap Endring midlertidig forskjeller Endring midlertidig forskjeller driftsmidler Endring midlertidig forskjeller pensjonsforpliktelser Årets skattegrunnlag Overført fra/(til) fremførbart underskudd Grunnlag betalbar skatt 0 0 Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt konsern morselskap konsern morselskap Obligasjoner og aksjer Investeringseiendom / Aksjer i datterforetak Andeler i deltakerlignede selskap Driftsmidler Pensjonsforpliktelse Fremførbart underskudd Godtgjøring til fremføring utløper i Grunnlag for utsatt skatt % utsatt skatt pr % utsatt skatt pr Skattekostnad Resutatført endring av utsatt skatt Betalbar skatt Sum skattekostnad

12 Note 13. Aksjer og andeler i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak Investeringseiendommer er vurdert til virkelig verdi per Verdivurderingen er gjort iht. vurderingsreglene for livsforsikring ( 3 13). Driftsavkastningen er beregnet ut fra faktiske inntekter og kostnader i Inngående Anskaffelses Tilgang/ Periodens verdi Samlede Utgående Morselskap balanse kost avgang regulering verdireguleringer balanse Direkteeide eiendommer Hoffsveien 65B Kollektivporteføljens andel Selskapsporteføljens andel 0 0 Konsern Eiendomsselskap i Norge Eiendomsselskap i utlandet Sum Kollektivporteføljens andel Selskapsporteføljens andel Snittleie (kr pr. m2) Gjenstående varighet på leiekontrakt (år) Eiendomsporteføljer Areal (m2 & %) Anleggsportefølje ,3 % ,6 Markedsportefølje ,7 % ,0 Prosjektportefølje ,0 % ,7 Sum ,0 % ,2 Leiebeløpene kan iht. kontraktene i de fleste tilfellene justeres i takt med konsumprisindeksen. Ingen av eiendommene benyttes til eget bruk Investert i eiendom Avgang salgssum

13 (Note 13 fortsetter) Aksjer og andeler i datterselskap/underliggende døtre investeringseiendom Eie og stemme andel Organisasjonsnummer Forretningsadresse Alf Bjerckes vei 10 AS % Oslo De nye Grønlandskvartalene Næring AS % Oslo Dronningensgate 19 AS % Oslo Dyrskueveien 13 AS % Oslo Entra OPF Utvikling AS % Oslo Gotaasalleen 7 AS % Oslo Grunnevika Eiendom AS % Oslo Hagaløkkveien 28 AS % Oslo Haraldrudveien 31 AS % Oslo Haraldrudveien 35 ANS % Oslo Hatros II AS % Oslo Hoffsveien 65 B ANS % Oslo Kongensgate AS % Oslo I Lørenfaret 1 AS % Oslo II Lørenfaret 1 AS % Oslo Lørenfaret 1 KS % Oslo Lørenfaret 1 B AS % Oslo Lørenfaret 3 AS % Oslo Lørenfaret Eiendom AS % Oslo Lørenfaret Eiendom ANS % Oslo Lørenfaret 1 B ANS % Oslo Moloveien 16 AS % Oslo Møllegaten 9 AS % Oslo OPF Eiendomsandeler AS % Oslo OPF Eiendom Holding AS med datterselskap % Oslo Næringsparkvegen 2 AS % Oslo Caeruleusix Oy AB 100 % Finland Desdemonix Oy AB 100 % Finland Opsix Oy AB 100 % Finland Plantagen Borgå Fastighets AB 100 % Finland Plantagen Espo Fastighets AB 100 % Finland Plantagen Vasa Fastighets AB 100 % Finland Kirkegata 18 AS % Oslo Nygårdsgata 55 AS % Oslo Parkeringshuset Sarpsborg AS % Oslo Parkeringshuset Sarpsborg ANS % Oslo Per Kroghs Vei 1 Komplementar AS % Oslo Per Kroghs Vei 1 KS % Oslo Per Kroghs Vei 1 AS % Oslo Per Kroghs Vei II AS % Oslo Per Kroghs Vei 1 ANS % Oslo Stokkamyrveien 18B AS % Oslo Søreide Skole AS % Oslo Torvgaten 6 AS % Oslo Trondheim Parinvest AS % Trondheim Vassbotnen 11 AS % Oslo Veitvet skole AS % Oslo Øvre Slottsgate 2C AS % Oslo Morselskap Anskaffelseskost aksjer Balanseført EK på anskaffelsestidspunktet Investeringseiendom Tilgang (ref. spesifikasjon under) Verdireguleringer Øvrige endringer/salg Inntektsført resultat Bokført verdi Kollektivporteføljens andel Selskapsporteføljens andel

14 (Note 13 fortsetter) I 2013 er følgende eiendomsselskap kjøpt kontant og konsolidert etter oppkjøpsmetoden. Selskap Dato Virksomhet Eierandel Kostpris aksjer EK v/kjøp Hagaløkkveien 28 AS 21.mar Eier eiendom 100 % Trondheim Parinvest AS 31.mai Eier eiendom 80 % Veitvet skole AS 26.sep Eier eiendom 100 % Sum tilgang Aksjer og andeler i datterselskap/underliggende døtre private equity OPF Private equity IS Kollektivporteføljens andel Selskapsporteføljens andel Note 14. Fordringer på og verdipapirer utstedt av datterselskap, tilk. foretak og fellesk. foretak Lån til datterselskap Lån utestående per Lån innvilget i perioden Kursregulering valutalån Tilbakebetaling Utestående lån Herav: Utlån til norske selskap Utlån til utenlandske selskap Kollektivporteføljens andel Selskapsporteføljens andel

15 Note 15. Obligasjoner som holdes til forfall Risiko vekt Pålydende verdi S+K Anskaffelses kost S+K Markeds verdi S+K Bokført Selskap Bokført Kollektiv Stat/Statsgarantert % % Boligkredittforetak % % Finansforetak % % Kommunesektoren % % Andre sektorer % Andre sektorer % % Sum % % Avdrag/uttrekk Påløpte renter Sum Kollektivporteføljens andel Selskapsporteføljens andel Beholdningsendringer gjennom året kan spesifiseres slik: Beholdning Tilgang 0 0 Avgang Årets periodiserte over /underkurs Beholdning Gjennomsnittlig effektiv rente* Andel plassert i børsnoterte papirer Obligasjoner som holdes til forfall 5,4 75 1) Gjennomsnittlig effektiv rente er beregnet ut fra papirenes effektive rente vektet med kostpris. Note 16. Utlån og fordringer Utlån Bokført Selskap Bokført Kollektiv Pantelån Innskuddslån, garantert av Oslo kommune Pantelån % Innskuddslån Mellomfinansieringslån Påløpte renter Sum utlån Kollektivporteføljens andel Selskapsporteføljens andel Kredittrisikoen anses som lav fordi OPF kun gir lån mot sikkerhet i bolig innenfor 80% av verditakst Per var 95% av låneporteføljen øj sikret innenfor 60% av verditakst. Det er ikke avsatt for mulig tap i utlånsporteføljen. Alle lån rentebetjenes. Alle lån er oppført til amortisert kost som per tilsvarer pålydende Fordringer Risiko vekt Pålydende verdi S+K Anskaffelses kost S+K Markeds verdi S+K Bokført Selskap Bokført Kollektiv Stat/Statsgarantert % % Boligkredittforetak % % Finansforetak % % Kommunesektoren % % Andre sektorer % Andre sektorer % % Sum % % Avdrag/uttrekk Påløpte renter Sum fordringer Kollektivporteføljens andel Selskapsporteføljens andel Beholdningsendringer gjennom året kan spesifiseres slik: Beholdning Tilgang Avgang 0 0 Årets periodiserte over /underkurs Beholdning Bokført Selskap Bokført Kollektiv 2013 Andre fordringer Bokført Selskap Bokført Kollektiv Sum utlån og fordringer Kollektivporteføljens andel Selskapsporteføljens andel

16 Note 17. Aksjer og andeler Anskaffelseskost S & K Selskap Virkelig verdi Kollektiv 2013 Andel i prosent Anskaffelseskost 2012 Virkelig verdi 2012 Andel i prosent Hedgefond % % Infrastruktur % % Private equity % % Norske aksjer og andeler % % Utenlandske aksjer og andeler % % Eiendomsfond utland % % Eiendomsfond Norge % % Sum morselskap % % Aksjer og andeler i datterselskap/underliggende døtre private equity OPF Private equity IS Sum konsern Kollektivporteføljens andel Selskapsporteføljens andel 0 Norske aksjer og andeler Antall Anskaffelseskost Markedsverdi Aker ASA API Eiendomsfond Norge AS API Eiendomsfond Norge IS Bonheur ASA Carnegie Aksje Norge III Fram Exploration A Ganger Rolf ASA Master Marine ASA Norsk Hydro ASA Orkla ASA Pareto Aksje Norge Pareto Eiendomsfellesskap AS Pareto Eiendomsfellesskap IS Pareto Growth AS Pareto World Wide Offshore AS Rector Marinius Invest AS Statoil ASA Tomra Systems ASA Wilh. Wilhelmsen Holding B Yara International ASA Sum norske aksjer og andeler

17 (Note 17 fortsetter) Utenlandske aksjer og andeler Antall Anskaffelseskost Markeds verdi AAM Absolute Return Fund Plc Cl. B ABB Ltd AP Moller Maersk A/S Astrazeneca Plc Ser. A Axfood AB Bluebay Direct Lending Fund I Lp Bluebay Macro Fund USD Share Class A Boliden Carlsberg B Carnegie World Wide Asia C Cevian Capital II Lp EUR Class A Cheyne Special Situations Realising Fund Inc Cl K EUR DB Platinum IV Lynx Index I2C DNB TMT Absolute Return Fund Finisterre Global Opportunity Class B 2 Series Finisterre Sovereign Debt Fund Fortum OYJ Getinge AB Ser. B Harbert European Real Estate Fund II Harbert European Real Estate Fund III Harbinger Class L Holdings Ser Harbinger Class L Holdings Ser Harbinger Class PE Holdings Ser Harbinger Class PE Holdings Ser Hayfin Direct Lending Fund Lp Hennes & Mauritz AB Ser. B ICG Longbow UK Real Estate Debt Investments III S.À R.L Investor AB KLP Aksjeglobal Indeks I KLP Aksjeusa Indeks USD Macquarie Infrastrukturfond I Macquarie Infrastrukturfond II Mekonomen AB Mezzvest III Lp Nektar Nokia OYJ Nordea Bank AB Novo Nordisk AS Pareto Aksje Global Ramirent Sampo Insurance Co A Sandvik AB Schroder Private Equity Fund Of Funds IV Plc Class C Sector Healtcare Fund Class A USD Sector Zen Fund Class P USD Seligson Russian Pros Euro A SIPE IX B SIPE X B SIPE XI B Skagen Kon Tiki SKF B Stockmann OYJ Storebrand International Private Equity IV Ltd B Storebrand International Private Equity V Ltd B Storebrand International Private Equity VI Ltd B Storebrand International Private Equity VII Ltd B Storebrand International Private Equity VIII B Storebrand International Private Equity XII Class B Storebrand International Private Equity XIII Class B Storebrand Special Opportunities II B Svenska Handelsbanken AB Ser. A TDC Telefonaktiebolaget LM Ericsson The Abaco Financial fund Limited EUR Class TT Mid Cap Europe Long/Short Fund Ltd. Class B Turner Navigator Sum utenlandske aksjer og andeler Sum

18 Note 18. Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Virkelig verdi Anskaffelseskost Virkelig Anskaffelseskost S+K Selskap Kollektiv 2013 Andel i prosent 2012 verdi 2012 Andel i prosent Obligasjoner % % Pengemarked % % Sum norske obligasjoner % % Utenlandske obligasjoner % % Sum utenlandske obligasjoner % % Obligasjonsfond konv. obligasjoner % % Obligasjonsfond high yield % % Sum obligasjonsfond utland % % Sum % % Påløpte renter % % Sum % % Kollektivporteføljens andel Selskapsporteføljens andel Note 19. Utlån og fordringer Virkelig verdi Anskaffelseskost Virkelig Anskaffelseskost S+K Selskap Kollektiv 2013 Andel i prosent 2012 verdi 2012 Andel i prosent Tidsinnskudd bank % % Sum % % Kollektivporteføljens andel Selskapsporteføljens andel

19 Note 20. Finansielle derivater Eiendeler Forpliktelser Selskap Kollektiv Selskap Kollektiv Valutaterminer Renteswapper Aksjeopsjoner Sum Kollektivporteføljens andel Selskapsporteføljens andel Note 21. Andre finansielle eiendeler og bank Morselskap Konsern 2012 Selskap Kollektiv 2013 Selskap Kollektiv Bank og arbeidskapital eiendomsselskap Bankinnskudd Skattetrekkskonto (bundne midler) Kasse Bank (futures) Bank (påløpte renter) Sum Kollektivporteføljens andel Selskapsporteføljens andel Note 22. Andre fordringer Selskap Kollektiv Fordringer eiendommer Fordringer på meglere Ubetalte refusjonskrav APF/førtidspensjon Diverse krav Andre kortsiktige fordringer Forfalte avdrag, renter og gebyrer vedr. utlån Utenlandske verdipapirer Sum Note 23. Anlegg og utstyr Datautstyr med anskaffelseskost over kr blir avskrevet over 3 år. Inventar IT utstyr Sum Selskap Kollektiv Anskaffelseskost Tilgang i år Avgang i år Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Årets avskrivninger Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi Note 24. Forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Selskap Kollektiv Opptjente ikke mottatte leieinntekter Forskuddsbetalte kostnader Sum

20 Note 25. Ansvarlig lånekapital mv. Selskapets annen ansvarlig lånekapital er gitt av Oslo kommune og utgjør millioner kroner. Rentekostnad 2012 utgjør mill. NOK 75,22 Lånet renteberegnes etter en rentesats på 6,066%, og rentene forfaller til betaling årlig etterskuddsvis. Lånet forfaller til betaling Note 26. Premiereserve, tilleggsavsetninger, risikoresultat og resultatfordeling Utvikling i premiereserven Inngående premiereserve Korreksjon inngående premiereserve 2 0 All forsikringsteknisk premie Oppreservering langt liv 2012 renter Garantert avkastning Utbetalte pensjoner Rentegarantipremie Risikoresultat Administrasjonspremie Endring premiereserve før oppreservering til langt liv Oppreservering langt liv Utgående premiereserve Utvikling i tilleggsavsetninger Inngående balanse Annen tilordning av overskudd Utgående tilleggsavsetninger Utvikling i risikoutjevningsfond Inngående balanse Andel av årets risikoresultat Tilordnet avkastning Utgående risikoutjevningsfond Fordeling av årets resultat: Kunder Selskapet Avkastningsresultat Risikoresultat Administrasjonsresultat Rentegarantipremie Tilleggsavsetning Oppreservering Resultat

Regnskap OPF morselskap pr. 31. mars 2014. Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet

Regnskap OPF morselskap pr. 31. mars 2014. Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet Regnskap OPF morselskap pr. 31. mars 2014 Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet Resultatregnskap OPF morselskap TEKNISK REGNSKAP 31.03.2014 31.03.2013 (kun

Detaljer

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Pressemelding 9,0 prosent avkastning for kundene i i 2009 (OPF) hadde et selskapsresultat på 371 millioner kroner i 2009. Resultatet i fjerde kvartal var 99 millioner kroner. Verdijustert avkastning var

Detaljer

Kvartalsrapport - 3/2016

Kvartalsrapport - 3/2016 Kvartalsrapport - 3/2016 Regnskap OPF konsern u Styrets beretning u Resultatregnskap u Balanse u Oppstilling av endringer i egenkapital u Kontantstrømoppstilling u Noter til regnskapet Regnskap OPF AS

Detaljer

Kvartalsrapport - 3/2017

Kvartalsrapport - 3/2017 Kvartalsrapport - 3/2017 Regnskap OPF konsern u Styrets beretning u Resultatregnskap u Balanse u Oppstilling av endringer i egenkapital u Kontantstrømoppstilling u Noter til regnskapet Regnskap OPF AS

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2015

Kvartalsrapport 1/2015 Kvartalsrapport 1/2015 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2016

Kvartalsrapport 1/2016 Kvartalsrapport 1/2016 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Kvartalsrapport 2/2016

Kvartalsrapport 2/2016 Kvartalsrapport 2/2016 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS Kvartalsrapport Resultatregnskap - Balanse - Noter 3. kvartal 2016 Innhold RESULTATREGNSKAP 3 BALANSE 5 EGENKAPITALOPPSTILLING 8 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 9 NOTER TIL REGNSKAPET 10 Note 1 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Kvartalsrapport - 4/2014

Kvartalsrapport - 4/2014 Kvartalsrapport - 4/2014 Regnskap OPF konsern Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Regnskap OPF AS Resultatregnskap

Detaljer

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS 3. KVARTAL 2017

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS 3. KVARTAL 2017 Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2017 Innhold RESULTATREGNSKAP 3 BALANSE 6 EGENKAPITALOPPSTILLING 9 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 10 NOTER TIL REGNSKAPET 11 Note 1 Regnskapsprinsipper 11 Note 2 Premieinntekt fordelt

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 2011 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 306 518 211 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen -26 390 005 3. Netto inntekter

Detaljer

Kvartalsrapport - 3/2017

Kvartalsrapport - 3/2017 Kvartalsrapport - 3/2017 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet RAPPORT ETTER TREDJE KVARTAL 2017 Resultater og drift

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2012-30.09.2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 456 674 278,07 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 358 052 182,89

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 1. halvår 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI ØNSKER

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.09.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 105 441 443 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 333 437 198 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-31.03.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 25 520 734,68 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 149 472 791,42 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2012-30.06.2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 364 308 889,98 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 185 194 495,18 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 31.03.2012 Tall i mill. kr TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 241,7 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 164,5 3. Netto inntekter fra investeringer i

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 3. kvartal 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI

Detaljer

Resultatrapport pr. 31.12.2010

Resultatrapport pr. 31.12.2010 Resultatrapport pr. 31.12.21 Nøkkeltall Resultatutvikling Spesifikasjon av : #1 Premieinnbetalinger vs pensjonsutbetalinger #2 Premiereserve #3a Finansinntekter #3b Finansinntekter utvikling pr. aktiva

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2014 for forsikringsselskap, pensjonskasser mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode

Detaljer

Kvartalsrapport - 2/2017

Kvartalsrapport - 2/2017 Kvartalsrapport - 2/2017 u Styrets beretning u Resultatregnskap u Balanse u Oppstilling av endring i egenkapital u Kontantstrømoppstilling u Noter til regnskapet RAPPORT ETTER ANDRE KVARTAL 2017 Resultater

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.06.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 67 223 691 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 201 060 240 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 486 747 426 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 456 572 038 3. Netto inntekter

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 180 706 29 469 404 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 3 35 884

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Kvartalsrapport - 1/2017

Kvartalsrapport - 1/2017 Kvartalsrapport - 1/2017 Regnskap OPF konsern u Styrets beretning u Resultatregnskap u Balanse u Oppstilling av endringer i egenkapital u Kontantstrømoppstilling u Noter til regnskapet Regnskap OPF AS

Detaljer

Kvartalsrapport - 1/2017

Kvartalsrapport - 1/2017 Kvartalsrapport 1/2017 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet RAPPORT ETTER FØRSTE KVARTAL 2017 Resultater og drift

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2013. Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2013. Resultatregnskap og balanse - Noter Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 4 Kontantstrømoppstilling 5 Egenkapitaloppstilling 5 Note 1 Regnskapsprinsipper 6 Note 2 Pensjon egne ansatte 6 Note 3 Premieinntekt

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.halvår 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ VEGNE

Detaljer

PENSJONSKASSENES OFFENTLIGE REGNSKAPS- OG TILSYNSRAPPORTERING PORT LINKER TIL RAPPORTERINGEN

PENSJONSKASSENES OFFENTLIGE REGNSKAPS- OG TILSYNSRAPPORTERING PORT LINKER TIL RAPPORTERINGEN Finanstilsynet Statistisk sentralbyrå Pensjonskasser 17. januar 2017 Gjelder f.o.m. årsrapporteringen for 2016 PENSJONSKASSENES OFFENTLIGE REGNSKAPS- OG TILSYNSRAPPORTERING PORT LINKER TIL RAPPORTERINGEN

Detaljer

Kvartalsrapport - 2/2016

Kvartalsrapport - 2/2016 Kvartalsrapport - 2/2016 Regnskap OPF konsern u Styrets beretning u Resultatregnskap u Balanse u Oppstilling av endringer i egenkapital u Kontantstrømoppstilling u Noter til regnskapet Regnskap OPF AS

Detaljer

Næringsoppgave 3 for forsikringsforetak, pensjonskasser mv Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen

Næringsoppgave 3 for forsikringsforetak, pensjonskasser mv Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen Næringsoppgave 3 for forsikringsforetak, pensjonskasser mv. 2016 Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til Navn

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PER

Styrets beretning RESULTAT PER 1. kvartal 2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets beretning RESULTAT PER 31.03.2012 FINANSKONSERN. VI ER I DAG 80 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2014

Styrets beretning pr. 30.09.2014 3. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 2. kvartal 2017 (Urevidert)

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 2. kvartal 2017 (Urevidert) WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 2. kvartal 2017 (Urevidert) Selskapet har i første halvår 2017 startet tegning av forsikringer i egne bøker gjennom datterselskapene i Sverige, Danmark og Norge. I 2017 vil

Detaljer

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 3.kvartal 2017 (Urevidert)

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 3.kvartal 2017 (Urevidert) WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 3.kvartal 2017 (Urevidert) I 2017 tegner selskapet forsikringer på egne bøker gjennom datterselskapene i Sverige, Danmark og Norge. I 2017 vil konsernet fremdeles ha hoveddelen

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 1. kvartal 2017 (Urevidert)

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 1. kvartal 2017 (Urevidert) WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 1. kvartal 2017 (Urevidert) Watercircles Forsikring ASA Selskapet har i første kvartal 2017 startet tegning av forsikringer i egne bøker gjennom datterselskapene i Sverige,

Detaljer

Note 1. Regnskapsprinsipper

Note 1. Regnskapsprinsipper Note 1. Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i henhold til regnskapsloven, med de tillegg og unntak som følger av forskrift 16. desember 1998 nr. 1241 (årsregnskapsforskriften). Både selskapsregnskapet

Detaljer

Kvartalsrapport - 1/2016

Kvartalsrapport - 1/2016 Kvartalsrapport - 1/2016 Regnskap OPF konsern Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Regnskap OPF AS Resultatregnskap

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013 Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for 2013 hovedpunkter Godt selskapsresultat: Resultat for 2013

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Oslo, 23. april 2013 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat 1. kvartal 2013 - hovedpunkter Selskapsresultat på 138 millioner

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839 Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 30.06.2014 30.06.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 186 359 830 250 299 190 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Kvartalsrapport -2/2015

Kvartalsrapport -2/2015 Kvartalsrapport -2/2015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER ANDRE

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Kvartalsrapport -1/2015

Kvartalsrapport -1/2015 Kvartalsrapport -1/2015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER FØRSTE

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

NOTER. Note 1. Regnskapsprinsipper

NOTER. Note 1. Regnskapsprinsipper Note 1. Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i henhold til regnskapsloven, med de tillegg og unntak som følger av forskrift 16. desember 1998 nr. 1241 (årsregnskapsforskriften). Gjennom forskriftsendringer,

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 3. kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 85 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 Knif Trygghet Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v.: Forfalte bruttopremier 202 413 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Kvartalsrapport - 4/2015

Kvartalsrapport - 4/2015 Kvartalsrapport - 4/2015 Regnskap OPF konsern Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Regnskap OPF AS Resultatregnskap

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2013 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011 Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter første kvartal 2011 Høyt selskapsresultat

Detaljer

Nordea Liv fortsetter fremgangen

Nordea Liv fortsetter fremgangen Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2013 Nordea Liv fortsetter fremgangen Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2015 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2015 Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Nordea Liv fortsetter fremgangen i markedet for livs- og pensjonsforsikring. I første kvartal

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 379

Detaljer

Pensjonssparing med svært god avkastning

Pensjonssparing med svært god avkastning Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.01.2014 Pensjonssparing med svært god avkastning Salget av pensjonsspareprodukter med investeringsvalg øker kraftig. Hos Nordea Liv økte innskuddene

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Delårsregnskap 2. kvartal 2015 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner Note 01.04-30.06 01.04-30.06

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

Nordea Liv setter nye rekorder

Nordea Liv setter nye rekorder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 21.10.2015 Nordea Liv setter nye rekorder For Nordea Liv har 2015 så langt vært et meget godt år. Premieinntektene ved utgangen av september utgjorde

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 31.03.2014 31.03.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 136 734 945 162 293 987 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 250 299 190 215 430 423 374 943 411 - Avgitte gjenforsikringspremier -124 106 805-81

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Resultatregnskap. Ly Forsikring AS TEKNISK REGNSKAP. Note 1.kvartal kvartal TEKNISK REGNSKAP

Resultatregnskap. Ly Forsikring AS TEKNISK REGNSKAP. Note 1.kvartal kvartal TEKNISK REGNSKAP Resultatregnskap Note 1.kvartal 2017 1.kvartal 2016 2016 TEKNISK REGNSKAP TEKNISK REGNSKAP Premieinntekter Opptjente bruttopremier 35 526 167 20 470 811 107 653 588 - Gjenforsikringsandel av opptjente

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2016

Delårsregnskap 1. kvartal 2016 Delårsregnskap 1. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANKKONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 FINANSKONSERN. Danica PensjonsforsikringAS Dppnådde pr. 30.06.2012: VI ER I DAG 60

Detaljer

Kvartalsrapport Q Nordnet Livsforsikring AS

Kvartalsrapport Q Nordnet Livsforsikring AS Kvartalsrapport Q2 2017 Nordnet Livsforsikring AS Nordnet Livsforsikring AS Org.nr. 914 350 956 Regnskapsprinsipper: Delårsregnskapet er avlagt i overensstemmelse med IAS 34 Delårsrapportering. Delårsregnskapet

Detaljer

Kvartalsrapport Q Nordnet Livsforsikring AS

Kvartalsrapport Q Nordnet Livsforsikring AS Kvartalsrapport Q3 2017 Nordnet Livsforsikring AS Nordnet Livsforsikring AS Org.nr. 914 350 956 Regnskapsprinsipper: Delårsregnskapet er avlagt i overensstemmelse med IAS 34 Delårsrapportering. Delårsregnskapet

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 1. kvartal 2017 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Resultat for andre kvartal 2017

Resultat for andre kvartal 2017 Resultat for andre kvartal 2017 21. august 2017 Oslo Pensjonsforsikring AS og Oslo Forsikring AS 5,2 prosent avkastning for kundene Konsernresultat var 249 millioner kroner i andre kvartal 2017, mot 301

Detaljer

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2014

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Delårsregnskap 4. kvartal 2015 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2015 2014 Tall i tusen kroner Note 01.10-31.12 01.10-31.12

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 2. kvartal 2017 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Kvartalsrapport Q Nordnet Livsforsikring AS

Kvartalsrapport Q Nordnet Livsforsikring AS Kvartalsrapport Q1 2017 Nordnet Livsforsikring AS Nordnet Livsforsikring AS Org.nr. 914 350 956 Regnskapsprinsipper: Delårsregnskapet er avlagt i overensstemmelse med IAS 34 Delårsrapportering. Delårsregnskapet

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Kvartalsrapport Q1 2015 Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

Delårsregnskap Q Nordnet Livsforsikring AS

Delårsregnskap Q Nordnet Livsforsikring AS Delårsregnskap Q4 2016 Nordnet Livsforsikring AS Nordnet Livsforsikring AS Org.nr. 914 350 956 Regnskapsprinsipper: Delårsregnskapet er avlagt i overensstemmelse med IAS 34 Delårsrapportering. Delårsregnskapet

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Ly Forsikring ASA. Resultatregnskap

Ly Forsikring ASA. Resultatregnskap Delårsregnskap tredje kvartal 2017 Resultatregnskap RESULTATREGNSKAP Q3 2017 Q3 2016 01.01.- 30.09.2017 01.01.- 30.09.2016 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING TEKNISK REGNSKAP Premieinntekter Opptjente

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. halvår 2015

Kvartalsrapport. 1. halvår 2015 Kvartalsrapport 1. halvår 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader. I

Detaljer