ÅRSRapport NBBL FULLTEGNINGSFORSIKRING AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRapport NBBL FULLTEGNINGSFORSIKRING AS"

Transkript

1 ÅRSRapport NBBL FULLTEGNINGSFORSIKRING AS

2 INNhOLd 02 Administrerende direktør har ordet 04 Rustabakken 06 Norske Boligbyggelag 07 Nøkkeltall 08 Styrets årsberetning 10 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømoppstilling 13 Noter til resultatregnskap og balanse 22 Kontrollkomitéens uttalelse 24 Revisjonsberetning 26 Forsikrede prosjekter Fremtiden Ferdigstilles i juni 2014 i Drammen. Illustrasjon: Inviso AS Smestadmoen Ferdigstilles høsten 2014 på Lillehammer. Illustrasjon: Cogito Design Perlebukta Ferdigstilles i juni 2014 på Jeløya/Moss. Illustrasjon: Feed AS 02 ET SOLId SELSKAp FOR USIKRE TIdER 20 år I det NORSKE BOLIGmARKEdET Dersom boligprisene faller, har utbyggere som forsikrer prosjektet med fulltegningsforsikring en sikkerhet for inntektssiden i prosjektet, og de kan sove godt om natten. BLe et utypisk ÅR for boligmarkedet i Norge, med et prisfall i andre halvår. Med unntak av to små nedturer i henholdsvis 2002/2003 og 2007/2008, har boligmarkedet i Norge vært svært godt i 20 år, og prisene har økt mye. Sterk inntektsvekst og reallønnsvekst for husholdningene, godt arbeidsmarked, sterk befolkningsvekst, sentralisering og lave renter over flere år, har bidratt til denne sterke prisveksten de siste 20 årene. ingen Vet hvordan boligprisene vil utvikle seg fremover, men historien om boligpriser i Norge de siste 200 årene, viser at de i perioder faller 3040 prosent. Alle slike kriser har kommet etter flere år med kraftig boligprisvekst. dersom BoLigpRiSeNe FaLLeR, har utbyggere som forsikrer prosjektet med fulltegningsforsikring en sikkerhet for inntektssiden i prosjektet, og de kan sove godt om natten. Den viktigste årsaken til at våre kunder velger å forsikre sine prosjekter er derimot at forhåndssalgskravet er under 40 prosent, og at man kan selge boligene til markedspris. Med lavere krav til forhåndssalg kan utbygger ta mer riktig markedspris for boligene, man er ikke avhengig av å selge så mye før byggestart. SideN oppstarten i 1994 har selskapet forsikret 416 prosjekter, med boliger til en salgspris av 22,8 mrd. Byggelånsbanker har ikke tapt en eneste krone på noen av disse prosjektene. Selskapet har bygget opp kapital de siste årene og er et solid selskap. Kapitaldekningen er 37,7 prosent, solvensmarginen er 1011 prosent, bufferkapitalutnyttelse (fra stresstest) er 32 prosent. NBBL FuLLtegNiNgSFoRSikRiNg opererer i samarbeid med boligbyggelag, utbyggere, entreprenører og boligutviklere over hele landet, og kan forsikre alle typer prosjekter, enten de er organisert som borettslag eller eierseksjonssameier. arne ViNoRuM Adm. direktør NBBL FuLLtegNiNgSFoRSikRiNg as har SideN oppstarten i 1994 FoRSikRet 416 prosjekter boliger 22,8 mrd. salgspris NBBL FULLTEGNINGSFORSIKRING ÅRSRAPPORT 03

3 01 Naboborettslaget Naboborettslaget til Rustabakken med 76 leiligheter ble bygd av Bate Boligbyggelag og er en del av deres storsatsing på Tastarustå. 02 Park 02 Uteanlegget og parkene ved borettslaget blir satt i stand av boligbyggelaget. I ettertid blir anlegget overlevert til kommunen for drift og vedlikehold. 03 Fornøyd Prosjektleder Kjetil Alvestad og salgsansvarlig Elisabeth Helliesen i Bate Boligbyggelag. Uteplass 04 Leilighetene i Rustabakken borettslag har uteplass mot kjøpesenteret ByGGER Ny BydEL I STAvANGER trygt FoR alle Med FuLLtegNiNgSFoRSikRiNg Vi er på Tastarustå, rett ved Tasta kjøpesenter, en bydel 3,5 kilometer fra Stavanger sentrum. Her finner vi en moderne bydel med alle ingredienser. Det er Bate boligbyggelag som står for det siste tilskuddet med boligbygging her. Boligbyggelaget fikk navnet Bate etter at Sandnes Boligbyggelag og Stavanger Boligbyggelag ble fusjonert 16. januar i år. TeksT og foto VIDAr FrISlIe SLaNge. Boligbyggelaget har allerede bygd 76 boliger i rekke på oversiden av kjøpesenteret. Nå bygger de tre boligblokker i fire etasjer i en slangeformasjon mellom kjøpesenteret og det forrige prosjektet. Blokken i det siste byggetrinnet har fått en støpt boligkropp. Den kalde og gjennomsiktige kroppen gir fra seg en varm glød med lys fra utelampene. I blokk nummer to er innredningen i full gang og blokken har fått et mer ferdig preg. I den første blokken jobber de med å sette i stand sykkelparkeringen i parkeringskjelleren, mens håndverkerne gjør finpussen inne i leilighetene. De første leilighetene skal overtas i løpet av noen få uker. Prosjektleder Kjetil Alvestad viser oss hvordan de har merket de forskjellige ytterdørene med egne farger. Nummerskiltene på leilighetene skal også være godt synlig. Hele boligprosjektet er Husbankfinansiert, og universell utforming med lett tilgjengelighet og synlighet er et krav. FoRSikRiNg. Da boligbyggelaget planla prosjektet bestemte de seg for å benytte seg av fulltegningsforsikringen. Det er en trygghet for boligbyggelaget og for medlemmene. Det koster noe, men vi har sikkerheten, og vi kommer tidlig i gang med byggingen, sier Kjetil Alvestad, senior prosjektleder i Bate. Han forteller at NBBL Fulltegningsforsikring også bistår boligbyggelaget i planleggingsfasen. De er en god støttespiller, sier Alvestad. Det er AF Gruppen som har totalentreprisen på de tre blokkene. De hadde også entreprisen på det forrige prosjektet. Hva betyr det for økonomien i prosjekter at dere kan bygge kontinuerlig? I planlegging og utførsel på et så stort område har det noe å si for kostprisen, utprisen og marginene. Det er en fordel å bygge mye og ha kontinuitet, sier Alvestad. Det er Link Arkitektur AS som har tegnet bygget. SMÅ og StoRe. Unger kommer hjem fra skolen og noen sykler ut igjen på aktiviteter. Det beviser at borettslaget i det forrige prosjektet klarte å bygge noe som også småbarnsfamiliene har råd til. Leilighetene i de tre nye blokkene er også beregnet for å dekke behovet for alle typer leiligheter. Salgsansvarlig Elisabeth Helliesen forteller at de har leiligheter fra 51 til 108 kvadratmeter, og prisen er fra 2,3 til drøye 5 millioner kroner. Vi treffer alle gruppene her. Vi har en god blanding, sier Helliesen. På slutten av februar i år var det bare to usolgte leiligheter i det første trinnet. Nå er de i full gang med salget i det neste trinnet. klisjé. Det nye borettslaget har fått navnet Rustabakken. Både i navnet og i markedsføringen har de forsøkt å styre unna klisjeene som panorama, terrasse, park og et steinkast unna. I tillegg har de tatt sjansen på å gå andre vegen og fokusere på at det ikke kan utelukkes at det kan bli noen fine dager her. I brosjyren står det også at det kan bli stusselig for en handymann, for her er jo alt nytt. De advarer også på en munter måte om at det kan forekomme noe fuglekvitter. Dette var et bevisst valg da vi skulle ha ny profil. Vi hadde mye som var glanset og flott. Vi ville snu ting rundt og si det på en annen måte. Det er fint å være først med noe annet, sier Helliesen. Også ordet Bate i det nye navnet til boligbyggelaget har sin fordel. Ordet betyr nemlig fordel på nynorsk. til bate for noe / til fordel for noe. i RANDABERG E39 RuStaBakkeN BoRettSLag KVERNEVIK STORE STOKKAVATNET TASTA RUSTABAKKEN E39 E39 TASTAVEDEN LILLE STOKKAVATNET NyBygg 196 Leiligheter kvm 2,3 5 mill. kr STAVANGER StøRReLSe på LeiLigheteR SaLgSpRiS NBBL FULLTEGNINGSFORSIKRING ÅRSRAPPORT 05

4 Nordviken bygg B Ferdigstilles i juni 2014 på Hamar. Illustrasjon: ryste 3D NøKKELTALL BRutto FoRSikRiNgSpReMie inngåtte FoRSikRiNgeR pr ÅR i MiLL Nok NORSKE BOLIGByGGELAG NoRSke BoLigByggeLagS LaNdSFoRBuNd ( NBBL) Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon som har som formål å samle boligbyggelagene i Norge. NBBL skal fremme boligbyggelagenes økonomiske interesser og jobbe for at myndighetene skal føre en aktiv og bærekraftig bolig og bygningspolitikk som sikrer alle medlemmer rett til en god bolig og et godt bomiljø. 50 BOLIGByGGELAG Boligbyggelagene er den største gruppen profesjonelle aktører i det norske boligmarkedet. Per hadde de 50 boligbyggelagene medlemmer. Samlet sett er Norske Boligbyggelag landets tredje største medlemsorganisasjon. Boligbyggelagene forvalter boliger i over boligselskap over hele landet. I bidro boligbyggelagene til å igangsette boliger. NBBL har i 20 år arbeidet målbevisst med etablering og drift av trygghetsskapende tiltak for borettslag og boligbyggelag: NBBL BOLIGER MEDLEMMER NBBL FuLLtegNiNgSFoRSikRiNg as NBBL Fulltegningsforsikring AS forsikrer markedsrisikoen i boligprosjekter. Forsikringen dekker: For usolgte boliger etter ferdigstillelse: Løpende driftskostnader Kapitalkostnader. Prisnedsettelser SkadeFoRSikRiNgSSeLSkapet BoRettSLageNeS SikRiNgSoRdNiNg as (SBS) Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS har i 20 år forsikret andelseierne i borettslag mot å bli ansvarlig for naboens felleskostnader. Om lag 3000 borettslag benytter seg av tilbudet. 46,2 47,2 48,2 41,9 36,5 46,2 47,2 48,2 41, ,5 36,5 47,2 48,2 23,9 46,2 30, ,2 41,9 36,5 8,6 23, ,2 30, , ,9 15, , ,3 32,5 igangsatte 31,6 BoLigeR på LaNdSBaSiS per ÅR 30,2 i tusen 30, , ,6 33,3 32,5 21,1 19,5 27,7 30,2 30,3 15, ,6 33,3 32,5 21,1 19,5 30,2 30,3 27,7 15,5 21,1 19, , antall igangsatte BoLigeR 4130 i tusen Med 4152FoRkjøpSRett til BoLigByggeLageNeS MedLeMMeR NBBL FULLTEGNINGSFORSIKRING ÅRSRAPPORT 07

5 STyRETS årsberetning Selskapet har som formål å drive direkte skadeforsikringsvirksomhet og tilbyr produktet fulltegningsforsikring. Forsikringen dekker økonomiske tap på usolgte boliger i nye byggeprosjekter. ViRkSoMheteNS art Boligbyggelag over hele landet bruker forsikringen fordi den i tillegg til tapsdekning gir en rekke fordeler som raskere igangsetting, riktig prising, lettere finansiering, samt en kvalitetssikring av prosjektene. Selskapet er lokalisert i Øvre Vollgate 11 i Oslo. utvikling i Boligmarkedet, både nytt og brukt, bremset kraftig opp i. Det ble mindre etterspørsel fra april/mai og dette ble ytterligere forsterket gjennom høsten. Dette førte til at en større andel prosjekter ikke klarte krav til forhåndssalg og dermed ikke ble igangsatt. Dette får virkning også inn i 2014, da prosjekter som normalt hadde klart forhåndssalg høsten, ikke kommer i gang i Salgsgraden i porteføljen under bygging har sunket i takt med det mer avdempede boligmarkedet. Statistikkene over bruktboligprisene viser et fall på 58 prosent fra toppen i mai og etterspørselen etter nye boliger har falt gjennom spesielt høsten. Selskapet har derfor gjort noen ekstra erstatningsavsetninger på prosjekter som ferdigstilles i 2014 og har en stor andel usolgte boliger og relativt lav salgstakt. Den økte usikkerheten i boligmarkedet fører til flere henvendelser om fulltegningsforsikring, men pga markedet er det en lavere andel av prosjektene som nå klarer forhåndssalget enn det som har vært vanlig de siste årene. Selskapet har i gjort de siste tilpasninger til Solvens II. Policyer og ORSA er på plass, det er etablert en compliancefunksjon og det er engasjert ekstern internrevisor som starter opp i I ble det forsikret 380 boliger fordelt på 15 prosjekter til en total salgspris på kr millioner. Ved slutten av var 216 av disse boligene solgt. Ved inngangen til var det 35 usolgte boliger, hvorav 12 utleide. I løpet av er dette redusert til 20 boliger fordelt på 6 prosjekter. 6 av de usolgte ferdige boligene er utleid og 2007årgangen er avsluttet i løpet av. De eldste usolgte boligene i porteføljen er nå fra 2010årgangen. Brutto premieinntekter ble kr 23,9 mill., som er en reduksjon på 50 prosent fra. Det er tilbakeført sikkerhetsavsetninger på kr , som tilsvarer minimumskravet. Det er utbetalt kr. 7,0 millioner i skadeutbetaling. Brutto erstatningsavsetninger utgjør ved årets slutt kr 36,8 millioner. RiSikoStyRiNg Selskapet opererer innen virksomhetsområdene fulltegningsforsikring og finansforvaltning. For fulltegningsforsikring følges fastlagte rutiner for å kartlegge og håndtere risiko. Alle prosjekter utredes etter faste rutiner for å avgjøre om det skal tilbys forsikring eller ikke. Forhåndssalgskravet som settes til prosjektene er et viktig element i styringen av selskapets risikoeksponering. I et svakt boligmarked vil det være vanskeligere å oppnå forhåndssalget og dermed oppfylle selskapets krav. Statusrapporter innhentes fra alle prosjekter hvert kvartal og er et viktig element i styringen av risikoen i forsikringsporteføljen. Det rapporteres om utvikling i salg, fremdrift, kostnader og endringer i prosjektet. Innen finansforvaltning følges strategier som omhandler aktivaklasse, rating av verdipapir, løpetid og risikospredning. Overordnet mål for forvaltningen er å ha relativt lav risiko og tilfredsstillende likviditet. Dette følges opp kontinuerlig ved å påse at fastsatte rammer for ulike aktivaklasser følges. I har kredittspreaden på industri og kraftobligasjoner gått noe inn. Kredittspreaden på bankobligasjoner er også litt redusert. Obligasjonsporteføljen er delt mellom investeringer i relativt sikre papirer som stat, kommune og finans og litt mindre sikre papirer som industri. Nye investeringer i mer risikable papirer er hovedsakelig gjort gjennom high yield fond. Likviditetsrisikoen har gjennom året vært relativt lav, da en stor del av porteføljen er investert i lett omsettelige verdipapirer og bankbeholdningen har vært høy. Markedsrisikoen på obligasjonsporteføljen er relativt lav som følge av at den hovedsakelig består av papirer med flytende rente. Aksjefondene har utviklet seg positivt i både i Norge og utland. Aksjeporteføljen har stor diversifisering da den er delt mellom plasseringer i ulike norske og utenlandske aksjefond. Selskapets forsikringsvirksomhet i nyboligmarkedet er sensitivt for renteøkninger, og selskapet foretar derfor noen rentesikringer (renteswap), for å begrense noe av denne risikoen. Selskapet har som mål å ha en lav korrelasjon mellom de to virksomhetsområdene fulltegningsforsikring og finansforvaltning arbeidsmiljø, personale og ytre MiLjø Selskapet har ved utgangen av syv egne ansatte. Sykefraværet har vært 0,9 prosent. Tre av seks styremedlemmer er kvinner og to av syv ansatte er kvinner. Det er et mål for selskapet å rekruttere flere kvinner. Det har ikke vært noen skader eller ulykker verken på person eller materiell i. Opplysninger om godtgjørelse til tillitsmenn, ansatte m.v. er gitt i noter til regnskapet. Det er ikke blitt drevet virksomhet som i nevneverdig grad forurenser det ytre miljø. ReSuLtat, FiNaNSieRiNg og LikViditet Årsresultatet er på kr mot kr i. Selskapets totalkapital økte i med 2,7 prosent til kr 293 millioner. Innskutt kapital utgjør kr 39,5 millioner og annen opptjent egenkapital kr 51,4 millioner. Den finansielle stilling anses som god. Det har ikke inntrådt spesielle forhold etter årets utgang som kan antas å få særlig betydning for vurderingen av selskapet. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noter et riktig bilde av selskapets drift og stilling pr ÅRSReSuLtat og disponeringer Årets overskudd på kr foreslås overført med kr 3,6 millioner til konsernbidrag etter skatt, og kr til annen egenkapital. FoRtSatt drift Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn ligger mål for virksomheten, strategi og budsjett for Markedet som fulltegningsforsikring opererer i er svært konjunkturavhengig, så det vil være en del usikkerhet knyttet til vurderingene av fremtidige forhold. Selskapet tror 2014 kan bli et utfordrende år i nyboligmarkedet, med usikre boligkjøpere, forverret makrosituasjon i Norge, fallende nybygging og stor usikkerhet om videre boligprisvekst, men med god etterspørsel etter fulltegningsforsikring. Selskapet legger til grunn at befolkningsøkning, aldrende befolkning, sentralisering og lav boligbygging vil bidra til at boligmarkedet over tid ikke vil falle mye, men ta seg opp igjen. Den økte usikkerheten i markedet fører til flere henvendelser om fulltegningsforsikring. 08 NBBL FULLTEGNINGSFORSIKRING ÅRSRAPPORT 09

6 RESULTATREGNSKAp BALANSE premieinntekter m.v Forfalt bruttopremie Avgitt gjenforsikring Endring i avsetning for ikke opptjent bruttopremie Gjenforsikringsandel premieinntekter for egen regning allokert investeringsavkastning fra ikketeknisk regnskap andre forsikringsrelaterte inntekter erstatningskostnader i skadeforsikring Betalte brutto erstatninger Gjenforsikringsandel Endring brutto erstatningsavsetning Gjenforsikringsandel erstatningskostnader for egen regning premierabatter og andre gevinstavtaler Note , eiendeler Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjer og andeler Obligasjoner Obligasjonsfond investeringer gjenforsikringsandel av forsikringstekniske bruttoavsetninger Gjenforsikringsandel av ikke opptjent bruttopremie Gjenforsikringsandel av brutto erstatningsavsetning gjenforsikringsandel av forsikringstekniske bruttoavsetninger Fordringer Forsikringstakere Fordringer i forbindelse med gjenforsikring Andre fordringer Pensjons fordring fordringer Note 1, 3, 12 1, 2, 12 1, 2, Forsikringsrelaterte driftskostnader Salgskostnader Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader forsikringsrelaterte driftskostnader for egen regning 11, 15 4, 11, andre eiendeler Bank Utsatt Skattefordel andre eiendeler Resultat av teknisk regnskap før sikkerhetsavsetning eiendeler endring i sikkerhetsavsetning m.v i skadeforsikring Endring i sikkerhetsavsetning endring i sikkerhetsavsetning m.v Resultat av teknisk regnskap for skadeforsikring Netto inntekt fra investeringer Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler Verdiendringer på investeringer Realisert gevinst og tap på investeringer Administrasjonskostnader knyttet til investeringer, herunder rentekostnader netto inntekter fra investeringer allokert investeringsavkastning overført teknisk regnskap andre inntekter Resultat av ikke tekniskregnskap Resultat av ordinær virksomhet Skattekostnad Årsresultat 5 11, egenkapital og forpliktelser innskutt egenkapital Aksjekapital Overkurs innskutt egenkapital opptjent egenkapital Annen opptjent egenkapital Administrajonsavsetning opptjent egenkapital egenkapital Forsikringstekniske avsetninger Avsetning for ikke opptjent bruttopremie Brutto erstatningsavsetning Sikkerhetsavsetning forsikringstekniske avsetninger avsetninger for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Betalbar skatt avsetninger for forpliktelser 7, 8, 9 7, 8, 9 9 6, 9 9 1, 5 1, 5 1, overføringer og disponeringer Avsatt til konsernbidrag (etter skatt) Overført administrasjonsavsetning Overført til annen egenkapital overføringer og disponeringer Forpliktelser Forpliktelser i forbindelse med direkte forsikring Forpliktelser i forbindelse med gjenforsikring Finansielle derivater Andre forpliktelser forpliktelser 16, påløpte kostnader Påløpte kostnader påløpte kostnader egenkapital og forpliktelser

7 kontan tstrømoppstilling NoteR TIL RESULTATREGNSKAp OG BALANSE kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Nedskrivning anleggsmidler Forsikringstekniske avsetninger Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn/utbetalinger i pensjonsordninger Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak Innbetalinger ved salg av andre investeringer Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Utbetalinger av konsernbidrag Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr Rallarparken Ferdigstilles i februar 2015 på Notodden. Illustrasjon: Søndergaard rickfelt Note 1. RegNSkapSpRiNSippeR Årsregnskapet er satt opp i samsvar med Forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper av 1998, regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk. Premieinntektene opptjenes lineært over forsikringsperioden. Prinsipper for forsikringstekniske avsetninger fremgår av note 5. Selskapet inngår i konsernregnskap som utarbeides for NBBL SA. NBBL SA har forretningskontor i Øvre Vollgate 11 i Oslo. Selskapet benytter muligheten som er gitt gjennom årsregnskapsforskriften for forsikring 33 og IAS 39 pkt 9 til å vurdere alle våre finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet i samsvar med virkelig verdi opsjonen, så lenge ikke annet særskilt bestemmes ved anskaffelsen. Dette innebærer at virkelig verdi justeringer på finansielle eiendeler skal føres over resultatet før andre resultatkomponenter Vanlige kjøp og salg av finansielle eiendeler regnskapsføres på oppgjørstidspunktet. Finansielle eiendeler som føres til virkelig verdi over resultatet regnskapsføres ved anskaffelsen til virkelig verdi og transaksjonskostnader resultatføres. Finansielle eiendeler fjernes fra balansen når rettighetene til å motta kontantstrømmer fra investeringen opphører eller når disse rettighetene er blitt overført og selskapet i hovedsak har overført all risiko og hele gevinstpotensialet ved eierskapet. Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet vurderes til virkelig verdi etter førstegangs balanseføring. Gevinst eller tap fra endringer i virkelig verdi av eiendeler klassifisert som finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet, inkludert renteinntekt og utbytte, tas med i resultatregnskapet under Verdiendringer på investeringer og Realisert gevinst og tap på investeringer i den perioden de oppstår. Utbytte fra finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet er inkludert når selskapets rett til utbytte er fastslått. Måling av virkelig verdi av aksjefondsandeler er basert på kurser fra fondsleverandør. Måling av virkelig verdi av obligasjoner er basert på kurser beregnet av First securities som igjen er basert på markedsdata. Måling av virkelig verdi av ikke børsnoterte investeringer er basert på sondering med megler og interne skjønnsmessige vurderinger basert på dette. Virkelig verdi av fremtidige renteswap avtaler er basert på kurser innhentet fra motpart, som er DnB Bank ASA. På hver balansedag vurderer selskapet om det finnes objektive indikatorer som tyder på verdiforringelse av enkelte eiendeler eller grupper av finansielle eiendeler. Forsikringstekniske avsetninger er gjort i henhold til forskrifter om forsikringstekniske avsetninger og risikostatistikk i skadeforsikring. I henhold til forsikringsvirksomhetsloven 1212 annet ledd skal erstatningsavsetningen også omfatte indirekte skadebehandlingskostnader(prinsippendring fra 2011). Administrasjonsavsetning i annen egenkapital bortfaller fra 2011 og er overført annen egenkapital. Reassuranseavsetning inngår i annen egenkapital og utgjør kr Det er kun foretatt minimumsavsetninger. Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 27 prosent på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjort. Note 2. obligasjoner obligasjon AP MøllerMærsk AS 09/14 AP MøllerMærsk AS 12/17 Bank 1 Oslo AS 10/15 BN Bank 10/20 Ansvarlig Bonheur ASA 09/14 Color Group AS 10/14 Color Group AS 11/16 Color Group AS 13/17 DnB Nor Bank ASA 11/17* DFDS A/S 12/16 Eitzen Chemicals 13/16 Eitzen Chemicals 13/16 Elkem 04/14 Entra Eiendom 09/14 Fjellinjen AS 10/15 KLP Kommunekreditt AS 10/15 Kredittforeningen for sparebanker 11/14 Kungsleden AB 10/15 Norgesgruppen ASA 11/16** pålydende kostpris Markedsverdi pr Risikovekt 12 NBBL FULLTEGNINGSFORSIKRING ÅRSRAPPORT 13

8 NoteR TIL RESULTATREGNSKAp OG BALANSE pålydende pålydende kostpris Markedsverdi Nortura SA 12/17 Norwegian Air Shuttle 12/15 Norwegian Property ASA 13/16 OBOS BBL 13/16 Oceanlink LTD 07/12 Olav Thon Eiendomsselskap AS 10/15 Olav Thon Eiendomsselskap AS 13/18 Orkla ASA 0914 Primorsk International Shipping 07/11 Prosafe SE 12/17 Schibsted ASA 10/15 Scibsted ASA 12/17 Seadrill Limited 12/14 Sektor gruppen AS 12/16 SelvaagGruppen AS 12/15 Sogn og Fjordane Energi AS 11/18 Sparebank 1 Nord Norge 10/15 Sparebank 1 SMN 10/16 Sparebanken Sogn og Fjordane 12/16 Sparebanken Vest 09/14 SR Bank 11/16 Ansvarlig lån Statkraft AS 04/14 Storebrand ASA 11/16 Storebrand Livsforsikring AS 08/14 Ansvarlig Tele2 AB 12/17 Thon Reitan AS 13/16 Opptjente renter obligasjoner børsnoterte obligasjoner pålydende verdi av obligasjonsporteføljen var pr kr * Pantsatt. Rettighetshaver DNB bank ** Kr 7 millioner pantsatt. Rettighethaver DNB Bank pr Rentefond antall kostpris Markedsverdi andeler pr Holberg Kreditt rentefond Note 3. aksjer og andeler NBBL Fulltegningsforsikring AS er generelt en langsiktig investor. I Norge investeres det hovedsakelig i aksjefond som investerer i selskaper notert på Oslo Børs. Investering i utlandet skjer gjennom fond. omløpsmidler Risikovekt NoteR TIL RESULTATREGNSKAp OG BALANSE Note 4. kostnadsførte honorarer til StyRe, kontrollkomitè, ReViSoR og aktuar Styre: Styreleder Thor Eek Styremedlem Lena Øiseth Styremedlem Tove Karlsen Styremedlem Anders Hoel Styremedlem GeirOve Skogø Styremedlem Bente Johansen Varamedlem Henning Lauridsen, fast møtende kontrollkomitè: Kontrollkomitèleder Tore Fjørtoft Kontrollkomitèmedlem Asle Granerud Kontrollkomitèmedlem Line A. Nyberg Varamedlem JanErik Nielsen Revisor (lovpålagt revisjon) inklusiv mva: Revisor (andre attestasjonstjenester) inklusiv mva: Aktuar: Styrehonorar for Thor Eek, Bente Johansen og Henning Lauridsen overføres til NBBL, der de er ansatt. Note 5. premieinntekter og FoRSikRiNgStekNiSke avsetninger Forfalt bruttopremie: Forfalt bruttopremie er kr og er kr lavere enn i. premieavsetning: Opptjent premie er inntektsført lineært over forsikringsperioden. Gjenforsikringsandel av ikke opptjent premie føres som en eiendel. Ikke opptjent premie for egen regning utgjør kr Brutto betalte erstatninger: Det er utbetalt kr i erstatninger. Gjenforsikringsandelen utgjør kr erstatningsavsetning: Erstatningsavsetning avsettes lineært opp til det opprinnelige erstatningsanslaget over avtaleperioden. Dette erstatningsanslaget settes i utgangspunkt til en prosentsats av premiegrunnlaget, men vurderes løpende av selskapets administrasjon. Hvis alle boliger i et prosjekt er solgt ved ferdigstillelse, bortfaller vilkåret for erstatning og erstatningsavsetningen blir deretter inntektsført. Avsetningen er gjort for å dekke erstatninger som ikke er gjort opp eller ikke rapportert. Selskapet beregner avsetningene etter forenklede regler og minstekravet til erstatningsavsetning vil derfor være selskapets eget anslag på erstatningsansvaret. Erstatningskostnader for egen regning utgjør kr I tilegg beregnes idirekte skadebehandlingskostnader som endel av erstatningsavsetningen. Denne er satt til 4,5 prosent av brutto erstatningsavseting, og utgjorde kr for. Sikkerhetsavsetning: Avsetning for å dekke unormale skadeår. Denne skal minimum utgjøre 15 prosent av summen av erstatningsavsetning og uopptjent premie. For sikkerhetsavsetning utgjør minimumsavsetning kr Total avsetning er kr aksjefond antall kostpris Markedsverdi andeler pr Danske Invest Norge Aksjer Inst. 1 Pluss Aksje KLP AksjeNorge Indeks norske aksjefond KLP Aksjeglobal Indeks II Skagen Global Skage KonTiki utenlandske aksjefond aksjefond Årgang ib erstatningsavsetning eks. avsetning for indirekte skadebehandlingskostnader utbetalt erstatning ub erstatningsavsetning eks. avsetning for indirekte skadebehandlingskostnader Finansielle eiendeler bokført verdi og virkelig verdi Finansielle eiendeler frivillig kategorisert til virkelig verdi over resultatet finansielle eiendeler Bokført verdi Virkelig verdi Bokført verdi Virkelig verdi NBBL FULLTEGNINGSFORSIKRING ÅRSRAPPORT 15

Årsrapport. NBBL Fulltegningsforsikring AS

Årsrapport. NBBL Fulltegningsforsikring AS 2012 Årsrapport NBBL Fulltegningsforsikring AS Innholdsfortegnelse NBBL Fulltegningsforsikring AS 2 Sørenga 4 Norske Boligbyggelag 6 Nøkkeltall 7 Styrets årsberetning 8 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

ÅRSRapport Borettslagenes sikringsordning

ÅRSRapport Borettslagenes sikringsordning ÅRSRapport Borettslagenes sikringsordning 2014 Borettslagenes Sikringsordning Innhold 02 Administrerende direktør har ordet 04 God sikring på Fjell 06 Styrets årsberetning 08 Resultatregnskap 09 Balanse

Detaljer

Boligbyggelagenes Forsikring Årsrapport 2007

Boligbyggelagenes Forsikring Årsrapport 2007 Boligbyggelagenes Forsikring Årsrapport 2007 1 Innhold boligbyggelagenes forsikring as 3 fulltreff med hagle 4 Norske boligbyggelag 6 nøkkeltall 7 styrets årsberetning 8 resultatregnskap 10 balanse 11

Detaljer

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008 Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse Styreleder har ordet 3 Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Noter 10 Kontantstrømoppstilling 19 Revisjonsberetning

Detaljer

Årsrapport 2014. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Årsrapport 2014. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Årsrapport 2014 Jernbanepersonalets forsikring gjensidig ÅRSBERETNING 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig (JFG) tilbyr privat skadeforsikring i Norge for ansatte i og pensjonister fra jernbanedefinert

Detaljer

Årsrapport 2010. Stiftelsen Borettslagenes Sikringsfond

Årsrapport 2010. Stiftelsen Borettslagenes Sikringsfond Årsrapport 2010 Stiftelsen Borettslagenes Sikringsfond Innholdsfortegnelse Nye krav til sikringsordninger 3 Norske Boligbyggelag 4 Nøkkeltall 5 Årsberetning 6 Årsregnskap 8 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 Premieinntekter 2/3 Forfalt bruttopremie 483 629 497 466 Avgitte gjenforsikringspremier -162 004-144 649 Forfalt premie for egen regning 321

Detaljer

årsrapport Foto: Anders Hals

årsrapport Foto: Anders Hals årsrapport 2012 Foto: Anders Hals 1 Vi går for 100 nye år I 2012 fylte Skogbrand 100 år, og jubileumsmarkeringen pågikk gjennom hele året og på flere måter. Vår jubileumsgave til medlemmene var gratis

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap for 2014

Årsberetning og årsregnskap for 2014 TELENOR FORSIKRING AS Årsberetning og årsregnskap for 2014 Fornebu, 12. mars 2015 Innhold Nøkkeltall Side 1 Årsberetning år 2014 Side 2 Resultatregnskap Side 5 Balanse Side 7 Egenkapital Side 9 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Årsrapport 2014 Styrets beretning 2014 Bakgrunn Troll Forsikring AS ble stiftet den 8. mars 2007 og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive skadeforsikringsvirksomhet den 28. oktober 2011 under forutsetning

Detaljer

LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSBERETNING 2013

LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSBERETNING 2013 LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSBERETNING 2013 OM SELSKAPET Landbruksforsikring AS ble etablert i 2001 for å betjene personforsikringene til virksomhetene i Landbrukssamvirket. Selskapet har siden den gang utvidet

Detaljer

Forholdstall: Driftskostnader i % av forvaltningskapital 0,54 % 0,61 % 0,65 % 0,48 % 0,42 % 0,49 %

Forholdstall: Driftskostnader i % av forvaltningskapital 0,54 % 0,61 % 0,65 % 0,48 % 0,42 % 0,49 % Årsrapport 2013 NØKKELTALL 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Nøkkeltall fra driftsregnskapet: Premieinntekter 105 982 138 960 106 914 96 633 69 161 93 336 Netto pensjonskostnader 52 679 48 865 57 514 38 661

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

Forsikring med lokal forankring

Forsikring med lokal forankring Forsikring med lokal forankring Årsrapport 2014 Innhold Med vind i seilene... side 3 Nøkkeltall... side 3 Nøkkeltall selskapets utvikling... side 4 Tillitsvalgte i Møretrygd... side 4 Årsberetning... side

Detaljer

Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring

Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring Foto: Olav Heggø (fotovisjon.no) Innhold Viktige hendelser 5 Nøkkeltall 5 Direktøren har ordet 6 Årsberetning 9 Selskapets virksomhet og resultat 9 Forsikringsforpliktelser

Detaljer

Årsberetning for. Forside og 2 foto i beretning: Anders Hals SKOGBRAND ÅRSRAPPORT 2014 3

Årsberetning for. Forside og 2 foto i beretning: Anders Hals SKOGBRAND ÅRSRAPPORT 2014 3 ÅRSRAPPORT 2014 Årsberetning for 2014 Forside og 2 foto i beretning: Anders Hals SKOGBRAND ÅRSRAPPORT 2014 3 12000 10000 Stormforsikring 8000 Brannforsikring 6000 Produktivt skogareal 4000 2000 0 Foto:

Detaljer

Kvartalsrapport -4/2014

Kvartalsrapport -4/2014 Kvartalsrapport -4/2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER FJERDE

Detaljer

Årsrapport 2013. Eika Forsikring

Årsrapport 2013. Eika Forsikring Årsrapport 2013 Eika Forsikring Virksomhetens art og hvordan den drives Eika Forsikring AS har siden 1.januar 2000 utviklet og levert skadeforsikringer til person-, landbruks- og småbedriftsmarkedet lokalt

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Foto: Bo Göran Backström/SKOGENbild

ÅRSRAPPORT. Foto: Bo Göran Backström/SKOGENbild ÅRSRAPPORT 2013 Foto: Bo Göran Backström/SKOGENbild 2013 Nok et stormår! Siste del av 2013 ble ikke den rolige førjulstiden skogeierne og Skogbrand hadde håpet på. Det startet med Hilde 16. november og

Detaljer

I SAMARBEID MED GJENSIDIGE FORSIKRING ASA. Foto: Shutterstock.com ÅRSMELDING 2 0 13

I SAMARBEID MED GJENSIDIGE FORSIKRING ASA. Foto: Shutterstock.com ÅRSMELDING 2 0 13 I SAMARBEID MED GJENSIDIGE FORSIKRING ASA Foto: Shutterstock.com ÅRSMELDING 2 0 13 2 INNHOLD Side Årsberetning 2013... 4 Resultatregnskap.... 7 Balanse... 8-9 Endringer i egenkapital/ Kontantstrømanalyse...

Detaljer

Årsrapport 2014. Eika Forsikring

Årsrapport 2014. Eika Forsikring Årsrapport 2014 Eika Forsikring Årsberetning 2014 Virksomhetens art Eika Forsikring leverer skadeforsikring i person-, landbruks- og næringslivsmarkedet samt ettårige personforsikringsprodukter i privatmarkedet.

Detaljer

Beløp i kroner Note 31.12.2014 31.12.2013

Beløp i kroner Note 31.12.2014 31.12.2013 Årsrapport 2014 RESULTATREGNSKAP 2014 HELP FORSIKRING AS Beløp i kroner Note 31.12.2014 31.12.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING PREMIEINNTEKTER MV. Forfalte bruttopremier 329 250 679 212 527

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK Årsrapport 2010 1 2 Innhold styrets ÅRSBERETNING... 4 resultatregnskap... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 revisjonsberetning... 27 kontrollkomiteens BERETNING... 29 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Årsregnskap 2014 Styrets beretning 2014 Vardia Insurance Group ASA (Vardia ASA) er morselskap i et norsk, uavhengig skadeforsikringskonsern etablert i 2009. Morselskapet eier fem heleide datterselskaper

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Odal Sparebank. Årsrapport 2013

Odal Sparebank. Årsrapport 2013 Resultat RESULTATREGNSKAP (i tusen kroner) Noter 2013 2012 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.121 1.534 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

årsrapport 2011 KLP Banken AS

årsrapport 2011 KLP Banken AS årsrapport 2011 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Egenkapitaloppstilling 12 Egenkapitaloppstilling konsern 13 Noter til regnskapet 14-41 Revisjonsberetning

Detaljer

årsrapport 2012 KLP Kreditt AS

årsrapport 2012 KLP Kreditt AS årsrapport 2012 KLP Kreditt AS Forsidefoto: Kari Jacobsen KLP inviterte i 2012 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: Åpen, Tydelig, Ansvarlig og Engasjert. Juryens

Detaljer