Norges Bilbransjeforbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Bilbransjeforbund"

Transkript

1 Norges Bilbransjeforbund Dokumenter til generalforsamlingene i

2 Innhold Dagsorden for generalforsamlingen i Forbundet Side 2 Styrenes årsberetning og regnskap for 2013 Styrets årsberetning Side 3 Regnskap for 2012 Side 4 Revisors beretning Side 11 Kontrollkomiteens beretning Side 13 Vedtektsendringer Vedtak av budsjettet Side 14 NBFs budsjett for 2014 Budsjett og kontingentsatser Side 15 Dagsordener for generalforsamlingen 1. Åpning 2. Valg av: a) Møtedirigent og settedirigent b) 2 tilstedeværende representanter til å underskrive protokollen. 3. Beretning for Forbundets virksomhet siste kalenderår. 4. Revidert regnskap for siste kalenderår. 5. Vedtektsendringer. 6. Innmeldte saker. 7. Budsjett, kontingent og eventuelle avgifter for inneværende år. 8. Valg av: a) Forbundsstyre b) Statsautorisert revisor for ett år c) Kontrollkomite d) Valgkomite 9. Tid og sted for neste generalforsamling 10. Æresmedlemskap 2

3 Styrets årsberetning 2013 Norges Bilbransjeforbund er en nærings og arbeidsgiverorganisasjon med forhandlere av nye biler, bilverksteder og bilbergingsoperatører som medlemmer. Norges Bilbransjeforbund driver sin virksomhet fra Middelthunsgate 27 i Oslo. Tidligere besto Norges Bilbransjeforbund av to enheter Forbundet og Servicekontoret. De to enhetene ble fusjonert i NBF har en solid økonomi med 49,5 millioner kroner i bokført egenkapital, hvorav 2,7 millioner kroner er knyttet til Opplysnings- og utviklingsfondet ga et samlet overskudd på 2,8 millioner kroner. Det var budsjettert med et underskudd på 0,5 millioner kr, slik at det samlede resultatet ble 3,3 millioner kroner bedre enn budsjettert. Den viktigste årsaken til det gode økonomiske resultatet var et finansresultat som var 3,1 millioner kroner bedre enn budsjettert. Styret mener at årsregnskapene gir et rettvisende bilde av selskapenes eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift, og styret bekrefter at forutsetning om fortsatt drift er til stede. Ved utgangen av 2013 hadde Norges Bilbransjeforbund 13 ansatte, 5 kvinner og 8 menn. Sykefraværet var 5,1 %. Det har ikke vært arbeidsulykker med skader på personer i I styret sitter 10 menn. Virksomheten i NBF medfører ikke vesentlig påvirkning av det ytre miljøet. Det er laget en egen årsmelding som tar for seg NBFs virksomhet i Forslag til overføringer Overskudd var kroner. Opplysnings- og utviklingsfondets overskudd kroner foreslås tillagt fondets egenkapital. Resten av overskuddet kroner foreslås tillagt Forbundsstyrets disposisjonsfond. Oslo, 10. februar 2014 Birger Skjellvik Torgeir Halvorsen Cato Leine Styreleder Nestleder Sten Magne Andreassen Ingolv Bengtsen Morten Brønstad Svein Arild Johnsgård Sven T. Rylandsholm Bård L. Stenberg Morten Jakehelln Stig Morten Nilsen Adm. direktør 3

4 NORGES BILBRANSJEFORBUND Resultatregnskap (Beløp i NOK) Noter Regnskap Budsjett *) Regnskap Inntekter Kontingent/Serviceavgift Overført fra NHO O/U Tilskudd fra eksterne Konferanse- og kursinntekter Bilbransjen Salg av servicemateriell Prosjektinntekter/Andre driftsinntekter SUM INNTEKTER Varekostnader Sum personalkostnader Andre kostnader Avskrivninger Husleie,leiekostnader,ekstern service Anskaffelse oog vedlikehold maskiner/utstyr Honorarer og fremmedtjenester Interne møter og kontorkostnad Reisekostnader Informasjon,marked og eksterne konferanser Kontingent,lisens,gaver og forsikring Tapsføring Bidrag,støtte og diverse SUM ANDRE KOSTNADER SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader NETTO FINANSPOSTER RESULTAT FØR SKATT Skattekostnad RESULTAT ETTER SKATT Forslag til disponering av årets resultat: Egenkapital Opp/Ut 90 Forbundsstyrets disposisjonsfond Sum disponering *) Budsjetttall er ikke revidert 4

5 NORGES BILBRANSJEFORBUND Balanse pr (Beløp i NOK) Eiendeler Inventar,maskiner Lån ansatte/andre langsiktige fordringer Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Markedsbaserte obligasjoner/fondsplasseringer Sum investeringer Bankinnskudd,kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Egenkapital opp/ut Årets resultat Oppl./utv.fond 90 Sum egenkapital oppl./utv.fond 8, Opptjent egenkapital Annen egenkapital Årets resultat Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD Avsetning for forpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser 0 63 Sum avsetning for forpliktelser 0 63 Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt 10, Skattetrekk og andre trekk Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 10. februar 2014 Birger Skjellvik Torgeir Halvorsen Cato Leine Styreleder Nestleder Bård L.Stenberg Ingolv Bengtsen Morten Brønstad Sten Magne Andreassen Sven T. Rylandsholm Svein Arild Johnsgård Morten Jakhelln Stig Morten Nilsen 5

6 NBF- NORGES BILBRANSJEFORBUND Noter til regnskapet Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. En overveiende del av inntektene er kontingenter/serviceavgift, som opptjenes og periodiseres per kalenderår. Inntektsføring skjer hver måned på bakgrunn av utfakturering foretatt av NHO ServicePartner. Finansielle eiendeler Investeringer er klassifisert som omløpsmidler og balanseføres til markedsverdi. Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Anleggsmidler/Langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives lineært over driftsmiddelets levetid. Langsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling senere enn ett år etter regnskapsårets slutt. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en spesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Pensjonsforpliktelser Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Foreningen har også en innskuddsbasert, kollektiv tjenestepensjonsordning for sine ansatte. Pensjonspremien anses som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader. Skatt Servicekontoret blir skattepliktig for virksomheten som er finansiert av serviceavgiften. Utsatt skatt er beregnet med 27% på grunnlag av de midlertidige forskjellene som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt uderskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. I tråd med GRS for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel. Skatt behandles i regnskapet som en kostnad og periodiseres etter sammenstillingsprinsippet. Budsjett Budsjetterte tall er ikke reviderte. 6

7 Note (Beløp i 1000 kr.) Noter til regnskapet Bilbransjen Annonseinntekter Abnonnement inntekter Sum inntekter Tap fordringer 0-9 SUM NETTOINNTEKTER Varekostnader Personalkostnader, ansatte, godtgjørelser, lån m.m Lønn/feriepenger Styrehonorar Pensjonskostnader Arbeidsgiveravgift Andre lønnsrelaterte ytelser SUM PERSONALKOSTNADER Gjennomsnittlig antall ansatte Ytelser til ledende Adm.diektør Lønn Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser SUM YTELSE TIL LEDENDE PERSONER Pensjoner Pensjonskostnader Kollektiv pensjon Innskuddspensjon Direkte pensjon 0 15 SUM PENSJONKOSTNADER Lån til ansatte utgjør kr 277', og er oppført til pålydende. Det er gitt tilfredsstillende sikkerhet for lånene. 3 Varige driftsmidler/avskrivninger Inventar IT/EDB-utstyr Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Årets avskrivninger Avgang Akkumulerte avskrivninger BALANSEFØRT VERDI PR Økonomisk levetid 5 år 3 år Avskrivingsplan Lineær Lineær 7

8 Note (Beløp i 1000 kr.) Noter til regnskapet Honorar og fremmedtjenester O&U-Fondet AMF Revisjonskostnad NHO Servicepartner Verkstedkonferanse Årskonferansen 0 6 Annet SUM HONORAR OG FREMMEDTJENESTER Reisekostnader Tillitsvalgte/generalforsmling/årskonferanse Opp/ut Bilbransjen 0 2 Administrasjon/kurs/jonferanser SUM REISEKOSTNADER Investeringer i aksjer og andeler NHO Landsforeningsfondet Balanseført verdi Investering 0 0 Inntektsført i år Balanseført verdi Det var budsjettert med en avkastning på NHOs Landsforeningsfond på kr '. NBF har aksjer i Storebrand verdsatt til kostpris kr 0,-. Likningsverdi pr var kr 38,37 pr aksje. 7 Bankinnskudd Type innskudd Frie bankinnskudd Bundne skattetrekksmidler SUM BANKINNSKUDD Egenkapital Årets endring i egenkapitalen: NBFs sikkerhets-fond Forbundsstyrets disposisjonsfond Egenkapital Opp/Ut fond Annen egenkapital Sum egenkapital Egenkapital per Årets resultat Egenkapital per NBF sikkerhetsfond disponeres av generalforsamlingen uten begrensninger. Forbundets disposisjonsfond disponeres av forbundsstyret uten begrensninger. 8

9 Note (Beløp i 1000 kr.) Noter til regnskapet Opp/Ut regnskap 2013 Fond pr Driftsinntekter Div.inntekter 40 Finansinntekter 42 Sum inntekter Driftsutgifter Fondsstyret 28 Regnskap 144 Faglig råd TIP 82 Fellessekretariatet 115 HMS -beviilgninger 375 Srategiske prosjekter 87 Internutvikling 262 Bransjeanalyse 215 Tillitsvalgintroduksjon 55 Miljøfokus bil 6 Rekruttering arbeidskraft 437 Rekrutteringsinnsats forprosjekt 110 World-Skills Yrkes-NM 296 NAF - takst tilbakelevering leasing 21 Utviklingsprosjekt nyttekjøretøy 84 Leasingprosjekt 50 CRM-prosjekt 100 Sikre bilskadereperasjoner 88 Utvikling ny DBS 75 Måling av utslipp fra lakkverksteder 49 Nye beregningsmodeller 153 Gruppeunntaket/konkuranserett 6 Juridiske fagartikler 5 Sum driftsutgifter Samlet resultat Opp/Ut Resultatfordeling Forbundsdel Servicedel Total Inntekter: Kontingent/Serviceavgift Overført fra NHO O/U Tilskudd fra eksterne Konferanse-og kursinntekter Bilbransjen Salg av servicemateriell Prosjektinntekter/andre driftsinntekter SUM INNTEKTER Varekostnader Personalkostnader Andre kostnader: Avskrivninger Husleie, leiekostnader, ekstern service Anskaffelse og vedlikehold maskiner/utstyr Honorarer og fremmedtjenester Interne møter og kontorkostander Reisekostnader Informasjon, marked og eksterne konferanser Kontingent,lisens, gaver og forsikring Tapsføring Bidrag, støtte og diverse SUM ANDRE KOSTNADER SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader RESULTAT FØR SKATT Skattekostnad RESULTAT ETTER SKATT

10 Note (Beløp i 1000 kr.) Noter til regnskapet Skattekostnad Periodens skattekostnad fordeler seg på: Betalbar skatt 243 For lite avsatt skatt tidligere år (formueskatt) Sum skattekostnad Betalbar skatt i balansen: Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller 22 2 Endring i midlertidige forskjeller Grunnlag for betalbar skatt Betalbar skatt 28% Oversikt over midlertidige forskjeller: Anleggsmidler Kundefordringer Netto pensjonsforpliktelse Sum Skattekostnaden er beregnet ut i fra det skattemessige overskuddet i servicekontoret. Netto utsatt skattefordel balanseføres ikke i samsvar med god regnskapsskikk for små foretak. 10

11 11

12 12

13 Generalforsamlingen i Norges Bilbransjeforbund KONTROLLKOMITEENS BERETNING FOR 2013 Komiteen har utført sitt oppdrag i henhold til vedtektene og ført tilsyn med at NBFs drift i 2013 er utført i samsvar med lovgivningen og vedtektene. Kontrollkomiteen har hatt et ordinært komitémøte. I forbindelse med dette møtet hadde komiteen et møte med revisor. Komiteen har fått fyllestgjørende svar på alle spørsmålene den har stilt. Kontrollkomiteen har gjennomgått regnskapene og revisors beretning. Videre har Komiteen fulgt med i hva Forbundsstyret har gjort. Komiteen anbefaler at regnskapene godkjennes og mener at det ikke er grunnlag for spesielle merknader. Oslo, 18. februar 2014 Cathinka Skotvedt Sundling (leder) Knut Brandrud Otto Moe jr. Laila Killi (Vararepresentant) 13

14 Vedtektsendring vedtak av budsjettet I følge dagens vedtekter skal budsjettet behandles av generalforsamlingen. I næringslivet er det vanlig at styret sluttbehandler budsjettet. NHO har lagt vedtakelsen av budsjettet til Representantskapet. Styrehonorarene vedtas også av representantskapet, men etter innstilling fra Valgkomiteens og Kontrollkomiteens formenn. Generalforsamlingen vedtar kontingentsatser. Forbundsstyret foreslår at vedtaksmyndigheten for budsjettet legges til Forbundsstyret, mens fastsettelse av kontingentsatser og styrehonorarer fortsatt fastsettes av generalforsamlingen. Kontrollkomiteen foreslår styrehonorarsatser. Det foreslås at punkt 7 i 3 Generalforsamlingen erstattes med. 7. Kontingent og styrehonorar a) Kontingent og eventuelle avgifter for neste år b) Styrehonorarer etter forslag fra Kontrollkomiteen 3 Generalforsamlingen Forbundets høyeste myndighet er Generalforsamlingen. Den avholdes årlig innen utgangen av april. Innkalling til ordinær generalforsamling skjer med minst 6 ukers varsel. Følgende dagsorden følges: 1. Åpning 2. Valg av: a) Møtedirigent og settedirigent b) 2 tilstedeværende representanter til å underskrive protokollen. 3. Beretning for Forbundets virksomhet siste kalenderår. 4. Revidert regnskap for siste kalenderår. 5. Vedtektsendringer. 6. Innmeldte saker. Disse må være skriftlig innmeldt til Forbundet senest 3 uker før generalforsamlingen. 7. Budsjett, kontingent og eventuelle avgifter for inneværende år. 8. Valg av: a) Forbundsstyre (jfr. 5, pkt 1) b) Statsautorisert revisor for ett år c) Kontrollkomite (jfr. 6) d) Valgkomite (jfr. 5 pkt 4b) og 7). Ved valg av styreleder, nestleder og medlemmer og vararepresentanter til Forbundsstyret, følges reglene i 5, nr. 1, tredje ledd. For Forbundsstyret, Kontrollkomitéen og Valgkomitéen er valgperioden 2 år. Første gang velges styreleder, 4 medlemmer og 2 vararepresentanter til Forbundsstyret, 2 medlemmer til Kontrollkomitéen og ett medlem og 2 vararepresentanter til Valgkomitéen for et år. 9. Tid og sted for neste generalforsamling 10. Æresmedlemskap Ekstraordinær generalforsamling holdes når Forbundsstyret eller 20 % av medlemsbedriftene krever det. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling foretas med minst 4 ukers skriftlig varsel. 14

15 Budsjett og kontingentsatser Noen hovedtrekk i Forbundsstyrets forslag til budsjett: Hovedtallene i Forbundsstyrets forslag I tabellen nedenfor er hovedtallene i budsjettet gjengitt i kr: NBF OU-fondet NBF uten OU Inntekter Driftsutgifter Driftsresultat Finansresultat Samlet resultat Forbundsstyret mener det er nødvendig med en satsing på tiltak for å bedre rekrutteringen av arbeidskraft til bilbransjen. Til sammen er det planlagt brukt 5,3 millioner kroner til dette i Det er forutsatt denne satsingen skal fortsette i 2015 og BIL og ABL er med på satsingen og bidrar med henholdsvis 0,9 millioner og 0,4 millioner kroner i året. NBF bruker 4 millioner kroner på satsingen. 1,1 millioner kroner dekkes av OU-fondet. Sett på bakgrunn av at NBF har betydelige oppsparte midler, mener Forbundsstyret at det er riktig å bruke en del av de oppsparte midlene på rekrutteringssatsingen. I perioden 2014 til og med 2016 er det forutsatt at NBF årlig bruker 2,4 millioner kroner av oppsparte midler på rekruttering av arbeidskraft til bransjen. Nye stillinger Det er ansatt 2 personer per 1. januar i hvert sitt 3-års engasjement. Begge skal arbeide med rekruttering av fagarbeidere til bransjen og rekruttering til utdanning i bilfagene. Videre er stillingen (informasjon og salg) som i budsjettet i fjor var forutsatt besatt 1. mai 2013, besatt 1. januar i år. Styrehonorarer Kontrollkomiteen foreslår følgende satser for 2014: Styreleder kr kr Nestleder kr kr Medlem kr kr Det gir en økning i styrehonorarene fra kr til kr. Kontingentsatser for 2014 Budsjettforslaget er basert på uendrede kontingentsatser sett i forhold til 2013: Kontingent Serviceavgift NBF Grunn 850 kr 850 kr kr Lønnsavhengig Lønn opp til 22,5 mill kr 0,7 o/oo 0,9 o/oo 1,6 o/oo Overskytende 0,7 o/oo 0,6 o/oo 1,3 o/oo Minimum kr kr kr Kontingentsatser for 2015 Under forutsetning om at vedtektsendringen om at myndigheten til å godkjenne budsjettet flyttes til styret vedtas, må generalforsamlingen fastlegge kontingentsatsene for Forbundsstyret foreslår at kontingentsatsene heller ikke i 2015 endres. 15

16 Budsjett 14 Regnskap 13 Budsjett 13 Inntekter Kontingenter/avgifter Overført fra NHO O&U Eksternt finansierte stillinger Konferanse- og kursinntekter Bilbransjen Salg av servicemateriell Prosjektinntekter/Andre driftsinntekter SUM INNTEKTER Varekostnader Sum personalkostnader Avskrivninger Husleie Anskaffelse, vedlikehold maskiner/utstyr og drift Honorarer og fremmedtjenester Interne møter og kontorkostnad Reisekostnader Informasjon, marked og eksterne konferanser Kontingent, lisens, gaver og forsikring Tapsføring Bidrag, støtte og diverse Sum andre kostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader NETTO FINANSPOSTER RESULTAT FØR SKATT Skattekostnad RESULTAT

17 Opplysnings- og utviklingsfondet I budsjettet for fondet for 2014 legges det opp et underskudd på 419' kr, jf tabell til høyre. Det reduserer fondets egenkapital til 2 1/4 millioner kroner. NBF deltar i Faglig råd for Teknikk og Industriell Produksjon. Utgiftene belastes fondet. NBF får et tilskudd på kr fra Arbeidsmiljøfondet til HMS-rådgiverstillingen. OU-fondet dekker resten av stillingskostnadene. Opplæringskontorene har et styre som koordinerer en del fellesoppgaver for opplæringskontorene. NBF er sekretariat for styret. Kostnadene ved sekretariatet belastes fondet. Administrative tjenester omfatter bl.a. intern og ekstern økonomibehandling. Forbundsstyret er fondsstyre. Utgiftene til et av Forbundsstyrets møter i 2014 planlegges dekket av Fondet. Prosjektene NBF.no-sosiale medier Kartlegge hvilke sosiale medier det vil være riktig for NBF å benytte seg av for å nå ut til medlemmene på best mulig måte. Lage profesjonelle løsninger for de valgte medier, samt lage rutiner som sørger for at NBF er profesjonell i sin utøvelse. Eksterne rådgivere vil bli benyttet for å finne riktig nivå sett i forhold til NBF sin medlemsmasse. Kommunikasjon og informasjon Prosjektet er todelt. En, profesjonalisere og styrke medlemsdialogen. To, få synlighet eksternt om bilbransjens viktigste saker. Internutvikling NBF Kompetanseheving og organisasjonsutvikling for staben i NBF. Tillitsvalgtintroduksjon Seminar for nye tillitsvalgte i lokalforeningene og sentralt samt nye i administrasjonen lokalt og sentralt. Miljøfokus bil Markedsføre konseptet overfor medlemmene Det vil bli lagt vekt på å etablere foregangsbedrifter som kan inspirere flere til sertifisering. De som har sertifisert seg hittil ser i tillegg til miljøgevinster også økonomiske gevinster ved å bli Miljøfyrtårn. Konferanse brukte nyttekjøretøy Samling av beslutningstagere og annet personell som selger tyngre brukte nyttekjøretøy for å skape gode bruktbilprosesser. Programmet vil ta for seg markedshistorikk, opplæring i taksering, optimalisering av innkjøp og internasjonale trender for omsetning av brukte nyttekjøretøy. Gjennomgang av juridiske fallgruver og viktigheten av å benytte korrekte salgs- og leveringsbetingelser inngår. Rekruttering av arbeidskraft Samarbeid med skoler/fagskoler om innspill til utvikling av læreplaner og prosjekter. Deltakelse på bilrelaterte messer for rekruttering til bransje. Utvikling og implementering av nye metoder for å 1000 kr Prosjekt kr NBF.no-sosiale medier 100 Kommunikasjon og informasjon 150 Internutvikling NBF 75 Tillitsvalgtintroduksjon 80 Miljøfokus bil 50 Konferanse brukte nyttekjøretøy 50 Rekruttering av arbeidskraft 250 Yrkes_EM 75 World skills - Yrkes NM 600 Utviklingsprosjekter nyttekjøretøy 50 Implementering av NBFs kjøpekontrakt 50 CRM-prosjekt 100 Tiltak mot ulovlig verksteddrift 175 Uttrekk fra NyDBS 50 Opplæringsmodul i BUSSPEK2 100 Gruppeunntaket/konkurranserett 60 Leasing Finfo 20 Kursutvikling bransjejuss 40 Juridiske fagartikler 30 Kursutvikling arbeidsrett 10 Kursutvikling-interaktiv kundebehandl. 150 Kursutvikling-salgsøkonomi 80 Restverdirapportering fra NBF 50 Leder -og forretningsstøtte 250 Sum nå skoleungdom i valgfag. Deltakelse i forskjellige fora for å ivareta NBFs synspunkter. Vedlikeholde rekrutteringsmateriell for bruk hos våre medlemmer. Yrkes_EM Worldskills Norway har søkt om å få legge yrkes- EM til Norge i NBF ønsker å trene en kandidat og dommer for deltakelse i bilmekaniker lette kjøretøy under yrkes-em Lille i Frankrike 2014 for å se på muligheten for deltakelse hvis yrkes-nm blir lagt til Norge World skills - Yrkes NM De siste årene har NBF og bilfagene deltatt i yrkes- NM som gjennomføres hvert andre år. NBF er hovedansvarlig for gjennomføringen i bilfag og Budsjett 2014 Overføringer inntekter Faglig råd TIP 60 HMS 290 Sekretariat opplæringskontorene 130 Administrative tjenester 122 Fondsstyret 32 Prosjekter Driftsutgifter Finansresultat 60 Samlet resultat

18 deltar med 3 fag, bilmekaniker lette kjøretøy bilskadefaget billakkeringsfaget. Vinnere i fagene er kvalifisert til deltakelse i yrkes-vm. Yrkes-NM blir i 2014 gjennomført i Trondheim. Utviklingsprosjekter nyttekjøretøy Påvirke Vegdirektoratet til å endre enkeltgodkjenningsprosessen for nyttekjøretøy slik at den blir mer rasjonell både for medlemmene, vegvesenet og påbyggerne. Videre vil prosjektet legge til rette for at NBFs kjøpekontrakter tas i bruk både for nye og brukte nyttekjøretøy. Implementering av NBFs kjøpekontrakter NBFs kjøpekontrakter implementeres i stadig større grad i bilforhandlerprogrammer som enten er utarbeidet av bilforhandler selv eller dataleverandører som selger disse programmene til bilforhandlere. NBF arbeider med å tilrettelegge for slik distribusjon av kjøpekontraktene, herunder inngå avtaler om bruk Juridiske fagartikler og betaling for bruk av disse. CRM-prosjekt Videreføring av prosjekt for å sikre at NBF har kontaktinformasjon til alle relevante personer hos medlemmene. Dette er avgjørende for å kunne formidle alle medlemsfordeler og relevant informasjon til flest mulig av våre medlemmers nøkkelpersoner. Tiltak mot ulovlig verksteddrift NBF har konkludert med at omfanget av ulovlig verksteddrift er uakseptabelt stort og at de ansvarlige myndighetene gjør for lite for å begrense problemet. I løpet av 2014 vil derfor NBF arbeide med å begrense ulovlig verksteddrift. Dette er et omfattende arbeid der de ansvarlige myndighetene må involveres og der man må jobbe politisk for å sikre at enkelte myndigheter får tilstrekkelige sanksjonsmuligheter. Samtidig er det viktig å bevisstgjøre NBFmedlemmene på hvilke myndighetskrav de selv må tilfredsstille til en hver tid. Uttrekk fra ny DBS kommunikasjonsformen. Bilskadebransjen kalkulerer nærmest alle sine skadereparasjoner i DBS og derfor inneholder DBS unike tall og statistikk som for verkstedene er meget nyttige til å analysere egen drift, utvikling osv. I forbindelse med utviklingen av NyDBS ønsker NBF det skal legges til rette for at skadeverkstedene enkelt skal kunne gjøre uttrekk og hente ut sine tall og statistikk fra NyDBS. Opplæringsmodul i BUSSPEK2 Omtrent 70 % av dagens PKK-resultater oversendes fra kontrollorganene til Statens vegvesen ved hjelp av BUS sitt dataprogram. I 2014 kommer en ny utgave av programmet som skal få veiledning til det enkelte kontrollpunktet, bl.a. filmer. NBF mener slike veiledninger er viktige og at en slik veiledning vil bidra til at kontrollpunktene kontrolleres og vurderes mer enhetlig. Gruppeunntaket/konkurranserett Advokatfirmaet Haavind følger godt med i utviklingen av gruppeunntaket og europeisk konkurranserett. Prosjektet tar sikte på å NBF bistå i enkeltsaker samt overføre kunnskap om disse feltene til NBFs administrasjon og dermed også styrke NBF med hensyn til å gi råd medlemmer og grupper av medlemmer. Leasing Finfo Prosjektet har pågått i flere år og tar sikte på å utvikle og eventuelt endre/modernisere eksisterende kontraktsvilkår i forhold til kunde så vel som i forhold til leasingselskap samt videreføre arbeidet med å implementere den allerede innførte serviceog vedlikeholdsforpliktelse og retningslinjer for unormal slitasje. Kursutvikling bransjejuss NBF holder jevnlig juridiske kurs. Kursmateriale, kursopplegg og kurspermer må stadig endres og justeres i henhold til medlemmenes behov, innretningen på kursene samt ny lovgivning, domstolspraksis og juridisk teori. Juridiske fagartikler til bladet Bilbransjen, infoskriv og NBFs hjemmesider er etterspurt blant medlemmene. Målsetningen er å levere minst en fagartikkel til hvert nummer av Bilbransjen samt så ofte som mulig å utarbeide infoskriv etc om relevante temaer for medlemmene. Kursutvikling arbeidsrett NBF holder jevnlig juridiske kurs. Kursmateriale, kursopplegg og kurspermer må stadig endres og justeres i henhold til medlemmenes behov, innretningen på kursene samt ny lovgivning, domstolspraksis og juridisk teori. Kursutvikling-interaktiv kundebehandling Stadig mer av vår daglige kommunikasjon skjer gjennom digitale medier og siden den oppvoksende generasjonen særlig bruker denne kommunikasjonsformen er antar vi at digital kommunikasjon vil bli svært utbredt i fremtiden. For å hjelpe bilbransjen til å møte disse utfordringene vil NBF, i samarbeid med Oculos AS, tilby medlemmene opplæring i denne Kursutvikling-salgsøkonomi Dette er et underprosjekt av prosjektet Leder og forretningsstøtte skal utvikle den delen som dreier seg om salgsøkonomi. Det skal lages en lettfattelig oversikt over hvilke parametere i daglig drift det er viktig å ha kontroll på for å ha en sunn økonomi i salgsavdelingen. Restverdirapportering fra NBF Lage en restverdirapport for biler som blir en "mal" for bransjen ved fastsettelse av restverdier. Den skal gis ut to ganger per år, i første og tredje kvartal. Gjennom dette skal bransjen påvirkes til å bruke restverdier som er riktig, sett i forhold til sunn forretningsdrift, på kort og lang sikt. Sørge for at forhandlerne har et bevisst forhold til porteføljens størrelse, og risikoen man tar på seg. Leder -og forretningsstøtte Systematisere eksisterende og utvikle nye analyseog ledelsesverktøy som setter medlemsbedriftene bedre i stand til å oppnå tilfredsstillende lønnsomhet og utvikling i sin virksomhet. 18

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold Resultatregnskap Normisjon Region Østfold Note 29 28 Salgsinntekter 4.235.563 3.963.665 Gaver 4.982.23 4.151.491 Messer, bassarer og lotteri 557.367 166.997 Tilskudd 149.13 124.122 Andre driftsinntekter

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag Organisasjonsnr. 975512886 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 396 732 362 310 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 6 3 078 435 0 Offentlig tils kudd 6 16 835 431 0 Sum driftsinntekt 19 913 866 0 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer