Norges Bilbransjeforbund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Bilbransjeforbund"

Transkript

1 Norges Bilbransjeforbund Dokumenter til generalforsamlingene i

2 Innhold Dagsorden for generalforsamlingen i Forbundet Side 2 Styrenes årsberetning og regnskap for 2013 Styrets årsberetning Side 3 Regnskap for 2012 Side 4 Revisors beretning Side 11 Kontrollkomiteens beretning Side 13 Vedtektsendringer Vedtak av budsjettet Side 14 NBFs budsjett for 2014 Budsjett og kontingentsatser Side 15 Dagsordener for generalforsamlingen 1. Åpning 2. Valg av: a) Møtedirigent og settedirigent b) 2 tilstedeværende representanter til å underskrive protokollen. 3. Beretning for Forbundets virksomhet siste kalenderår. 4. Revidert regnskap for siste kalenderår. 5. Vedtektsendringer. 6. Innmeldte saker. 7. Budsjett, kontingent og eventuelle avgifter for inneværende år. 8. Valg av: a) Forbundsstyre b) Statsautorisert revisor for ett år c) Kontrollkomite d) Valgkomite 9. Tid og sted for neste generalforsamling 10. Æresmedlemskap 2

3 Styrets årsberetning 2013 Norges Bilbransjeforbund er en nærings og arbeidsgiverorganisasjon med forhandlere av nye biler, bilverksteder og bilbergingsoperatører som medlemmer. Norges Bilbransjeforbund driver sin virksomhet fra Middelthunsgate 27 i Oslo. Tidligere besto Norges Bilbransjeforbund av to enheter Forbundet og Servicekontoret. De to enhetene ble fusjonert i NBF har en solid økonomi med 49,5 millioner kroner i bokført egenkapital, hvorav 2,7 millioner kroner er knyttet til Opplysnings- og utviklingsfondet ga et samlet overskudd på 2,8 millioner kroner. Det var budsjettert med et underskudd på 0,5 millioner kr, slik at det samlede resultatet ble 3,3 millioner kroner bedre enn budsjettert. Den viktigste årsaken til det gode økonomiske resultatet var et finansresultat som var 3,1 millioner kroner bedre enn budsjettert. Styret mener at årsregnskapene gir et rettvisende bilde av selskapenes eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift, og styret bekrefter at forutsetning om fortsatt drift er til stede. Ved utgangen av 2013 hadde Norges Bilbransjeforbund 13 ansatte, 5 kvinner og 8 menn. Sykefraværet var 5,1 %. Det har ikke vært arbeidsulykker med skader på personer i I styret sitter 10 menn. Virksomheten i NBF medfører ikke vesentlig påvirkning av det ytre miljøet. Det er laget en egen årsmelding som tar for seg NBFs virksomhet i Forslag til overføringer Overskudd var kroner. Opplysnings- og utviklingsfondets overskudd kroner foreslås tillagt fondets egenkapital. Resten av overskuddet kroner foreslås tillagt Forbundsstyrets disposisjonsfond. Oslo, 10. februar 2014 Birger Skjellvik Torgeir Halvorsen Cato Leine Styreleder Nestleder Sten Magne Andreassen Ingolv Bengtsen Morten Brønstad Svein Arild Johnsgård Sven T. Rylandsholm Bård L. Stenberg Morten Jakehelln Stig Morten Nilsen Adm. direktør 3

4 NORGES BILBRANSJEFORBUND Resultatregnskap (Beløp i NOK) Noter Regnskap Budsjett *) Regnskap Inntekter Kontingent/Serviceavgift Overført fra NHO O/U Tilskudd fra eksterne Konferanse- og kursinntekter Bilbransjen Salg av servicemateriell Prosjektinntekter/Andre driftsinntekter SUM INNTEKTER Varekostnader Sum personalkostnader Andre kostnader Avskrivninger Husleie,leiekostnader,ekstern service Anskaffelse oog vedlikehold maskiner/utstyr Honorarer og fremmedtjenester Interne møter og kontorkostnad Reisekostnader Informasjon,marked og eksterne konferanser Kontingent,lisens,gaver og forsikring Tapsføring Bidrag,støtte og diverse SUM ANDRE KOSTNADER SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader NETTO FINANSPOSTER RESULTAT FØR SKATT Skattekostnad RESULTAT ETTER SKATT Forslag til disponering av årets resultat: Egenkapital Opp/Ut 90 Forbundsstyrets disposisjonsfond Sum disponering *) Budsjetttall er ikke revidert 4

5 NORGES BILBRANSJEFORBUND Balanse pr (Beløp i NOK) Eiendeler Inventar,maskiner Lån ansatte/andre langsiktige fordringer Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Markedsbaserte obligasjoner/fondsplasseringer Sum investeringer Bankinnskudd,kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Egenkapital opp/ut Årets resultat Oppl./utv.fond 90 Sum egenkapital oppl./utv.fond 8, Opptjent egenkapital Annen egenkapital Årets resultat Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD Avsetning for forpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser 0 63 Sum avsetning for forpliktelser 0 63 Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt 10, Skattetrekk og andre trekk Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 10. februar 2014 Birger Skjellvik Torgeir Halvorsen Cato Leine Styreleder Nestleder Bård L.Stenberg Ingolv Bengtsen Morten Brønstad Sten Magne Andreassen Sven T. Rylandsholm Svein Arild Johnsgård Morten Jakhelln Stig Morten Nilsen 5

6 NBF- NORGES BILBRANSJEFORBUND Noter til regnskapet Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. En overveiende del av inntektene er kontingenter/serviceavgift, som opptjenes og periodiseres per kalenderår. Inntektsføring skjer hver måned på bakgrunn av utfakturering foretatt av NHO ServicePartner. Finansielle eiendeler Investeringer er klassifisert som omløpsmidler og balanseføres til markedsverdi. Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Anleggsmidler/Langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives lineært over driftsmiddelets levetid. Langsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling senere enn ett år etter regnskapsårets slutt. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en spesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Pensjonsforpliktelser Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Foreningen har også en innskuddsbasert, kollektiv tjenestepensjonsordning for sine ansatte. Pensjonspremien anses som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader. Skatt Servicekontoret blir skattepliktig for virksomheten som er finansiert av serviceavgiften. Utsatt skatt er beregnet med 27% på grunnlag av de midlertidige forskjellene som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt uderskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. I tråd med GRS for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel. Skatt behandles i regnskapet som en kostnad og periodiseres etter sammenstillingsprinsippet. Budsjett Budsjetterte tall er ikke reviderte. 6

7 Note (Beløp i 1000 kr.) Noter til regnskapet Bilbransjen Annonseinntekter Abnonnement inntekter Sum inntekter Tap fordringer 0-9 SUM NETTOINNTEKTER Varekostnader Personalkostnader, ansatte, godtgjørelser, lån m.m Lønn/feriepenger Styrehonorar Pensjonskostnader Arbeidsgiveravgift Andre lønnsrelaterte ytelser SUM PERSONALKOSTNADER Gjennomsnittlig antall ansatte Ytelser til ledende Adm.diektør Lønn Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser SUM YTELSE TIL LEDENDE PERSONER Pensjoner Pensjonskostnader Kollektiv pensjon Innskuddspensjon Direkte pensjon 0 15 SUM PENSJONKOSTNADER Lån til ansatte utgjør kr 277', og er oppført til pålydende. Det er gitt tilfredsstillende sikkerhet for lånene. 3 Varige driftsmidler/avskrivninger Inventar IT/EDB-utstyr Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Årets avskrivninger Avgang Akkumulerte avskrivninger BALANSEFØRT VERDI PR Økonomisk levetid 5 år 3 år Avskrivingsplan Lineær Lineær 7

8 Note (Beløp i 1000 kr.) Noter til regnskapet Honorar og fremmedtjenester O&U-Fondet AMF Revisjonskostnad NHO Servicepartner Verkstedkonferanse Årskonferansen 0 6 Annet SUM HONORAR OG FREMMEDTJENESTER Reisekostnader Tillitsvalgte/generalforsmling/årskonferanse Opp/ut Bilbransjen 0 2 Administrasjon/kurs/jonferanser SUM REISEKOSTNADER Investeringer i aksjer og andeler NHO Landsforeningsfondet Balanseført verdi Investering 0 0 Inntektsført i år Balanseført verdi Det var budsjettert med en avkastning på NHOs Landsforeningsfond på kr '. NBF har aksjer i Storebrand verdsatt til kostpris kr 0,-. Likningsverdi pr var kr 38,37 pr aksje. 7 Bankinnskudd Type innskudd Frie bankinnskudd Bundne skattetrekksmidler SUM BANKINNSKUDD Egenkapital Årets endring i egenkapitalen: NBFs sikkerhets-fond Forbundsstyrets disposisjonsfond Egenkapital Opp/Ut fond Annen egenkapital Sum egenkapital Egenkapital per Årets resultat Egenkapital per NBF sikkerhetsfond disponeres av generalforsamlingen uten begrensninger. Forbundets disposisjonsfond disponeres av forbundsstyret uten begrensninger. 8

9 Note (Beløp i 1000 kr.) Noter til regnskapet Opp/Ut regnskap 2013 Fond pr Driftsinntekter Div.inntekter 40 Finansinntekter 42 Sum inntekter Driftsutgifter Fondsstyret 28 Regnskap 144 Faglig råd TIP 82 Fellessekretariatet 115 HMS -beviilgninger 375 Srategiske prosjekter 87 Internutvikling 262 Bransjeanalyse 215 Tillitsvalgintroduksjon 55 Miljøfokus bil 6 Rekruttering arbeidskraft 437 Rekrutteringsinnsats forprosjekt 110 World-Skills Yrkes-NM 296 NAF - takst tilbakelevering leasing 21 Utviklingsprosjekt nyttekjøretøy 84 Leasingprosjekt 50 CRM-prosjekt 100 Sikre bilskadereperasjoner 88 Utvikling ny DBS 75 Måling av utslipp fra lakkverksteder 49 Nye beregningsmodeller 153 Gruppeunntaket/konkuranserett 6 Juridiske fagartikler 5 Sum driftsutgifter Samlet resultat Opp/Ut Resultatfordeling Forbundsdel Servicedel Total Inntekter: Kontingent/Serviceavgift Overført fra NHO O/U Tilskudd fra eksterne Konferanse-og kursinntekter Bilbransjen Salg av servicemateriell Prosjektinntekter/andre driftsinntekter SUM INNTEKTER Varekostnader Personalkostnader Andre kostnader: Avskrivninger Husleie, leiekostnader, ekstern service Anskaffelse og vedlikehold maskiner/utstyr Honorarer og fremmedtjenester Interne møter og kontorkostander Reisekostnader Informasjon, marked og eksterne konferanser Kontingent,lisens, gaver og forsikring Tapsføring Bidrag, støtte og diverse SUM ANDRE KOSTNADER SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader RESULTAT FØR SKATT Skattekostnad RESULTAT ETTER SKATT

10 Note (Beløp i 1000 kr.) Noter til regnskapet Skattekostnad Periodens skattekostnad fordeler seg på: Betalbar skatt 243 For lite avsatt skatt tidligere år (formueskatt) Sum skattekostnad Betalbar skatt i balansen: Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller 22 2 Endring i midlertidige forskjeller Grunnlag for betalbar skatt Betalbar skatt 28% Oversikt over midlertidige forskjeller: Anleggsmidler Kundefordringer Netto pensjonsforpliktelse Sum Skattekostnaden er beregnet ut i fra det skattemessige overskuddet i servicekontoret. Netto utsatt skattefordel balanseføres ikke i samsvar med god regnskapsskikk for små foretak. 10

11 11

12 12

13 Generalforsamlingen i Norges Bilbransjeforbund KONTROLLKOMITEENS BERETNING FOR 2013 Komiteen har utført sitt oppdrag i henhold til vedtektene og ført tilsyn med at NBFs drift i 2013 er utført i samsvar med lovgivningen og vedtektene. Kontrollkomiteen har hatt et ordinært komitémøte. I forbindelse med dette møtet hadde komiteen et møte med revisor. Komiteen har fått fyllestgjørende svar på alle spørsmålene den har stilt. Kontrollkomiteen har gjennomgått regnskapene og revisors beretning. Videre har Komiteen fulgt med i hva Forbundsstyret har gjort. Komiteen anbefaler at regnskapene godkjennes og mener at det ikke er grunnlag for spesielle merknader. Oslo, 18. februar 2014 Cathinka Skotvedt Sundling (leder) Knut Brandrud Otto Moe jr. Laila Killi (Vararepresentant) 13

14 Vedtektsendring vedtak av budsjettet I følge dagens vedtekter skal budsjettet behandles av generalforsamlingen. I næringslivet er det vanlig at styret sluttbehandler budsjettet. NHO har lagt vedtakelsen av budsjettet til Representantskapet. Styrehonorarene vedtas også av representantskapet, men etter innstilling fra Valgkomiteens og Kontrollkomiteens formenn. Generalforsamlingen vedtar kontingentsatser. Forbundsstyret foreslår at vedtaksmyndigheten for budsjettet legges til Forbundsstyret, mens fastsettelse av kontingentsatser og styrehonorarer fortsatt fastsettes av generalforsamlingen. Kontrollkomiteen foreslår styrehonorarsatser. Det foreslås at punkt 7 i 3 Generalforsamlingen erstattes med. 7. Kontingent og styrehonorar a) Kontingent og eventuelle avgifter for neste år b) Styrehonorarer etter forslag fra Kontrollkomiteen 3 Generalforsamlingen Forbundets høyeste myndighet er Generalforsamlingen. Den avholdes årlig innen utgangen av april. Innkalling til ordinær generalforsamling skjer med minst 6 ukers varsel. Følgende dagsorden følges: 1. Åpning 2. Valg av: a) Møtedirigent og settedirigent b) 2 tilstedeværende representanter til å underskrive protokollen. 3. Beretning for Forbundets virksomhet siste kalenderår. 4. Revidert regnskap for siste kalenderår. 5. Vedtektsendringer. 6. Innmeldte saker. Disse må være skriftlig innmeldt til Forbundet senest 3 uker før generalforsamlingen. 7. Budsjett, kontingent og eventuelle avgifter for inneværende år. 8. Valg av: a) Forbundsstyre (jfr. 5, pkt 1) b) Statsautorisert revisor for ett år c) Kontrollkomite (jfr. 6) d) Valgkomite (jfr. 5 pkt 4b) og 7). Ved valg av styreleder, nestleder og medlemmer og vararepresentanter til Forbundsstyret, følges reglene i 5, nr. 1, tredje ledd. For Forbundsstyret, Kontrollkomitéen og Valgkomitéen er valgperioden 2 år. Første gang velges styreleder, 4 medlemmer og 2 vararepresentanter til Forbundsstyret, 2 medlemmer til Kontrollkomitéen og ett medlem og 2 vararepresentanter til Valgkomitéen for et år. 9. Tid og sted for neste generalforsamling 10. Æresmedlemskap Ekstraordinær generalforsamling holdes når Forbundsstyret eller 20 % av medlemsbedriftene krever det. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling foretas med minst 4 ukers skriftlig varsel. 14

15 Budsjett og kontingentsatser Noen hovedtrekk i Forbundsstyrets forslag til budsjett: Hovedtallene i Forbundsstyrets forslag I tabellen nedenfor er hovedtallene i budsjettet gjengitt i kr: NBF OU-fondet NBF uten OU Inntekter Driftsutgifter Driftsresultat Finansresultat Samlet resultat Forbundsstyret mener det er nødvendig med en satsing på tiltak for å bedre rekrutteringen av arbeidskraft til bilbransjen. Til sammen er det planlagt brukt 5,3 millioner kroner til dette i Det er forutsatt denne satsingen skal fortsette i 2015 og BIL og ABL er med på satsingen og bidrar med henholdsvis 0,9 millioner og 0,4 millioner kroner i året. NBF bruker 4 millioner kroner på satsingen. 1,1 millioner kroner dekkes av OU-fondet. Sett på bakgrunn av at NBF har betydelige oppsparte midler, mener Forbundsstyret at det er riktig å bruke en del av de oppsparte midlene på rekrutteringssatsingen. I perioden 2014 til og med 2016 er det forutsatt at NBF årlig bruker 2,4 millioner kroner av oppsparte midler på rekruttering av arbeidskraft til bransjen. Nye stillinger Det er ansatt 2 personer per 1. januar i hvert sitt 3-års engasjement. Begge skal arbeide med rekruttering av fagarbeidere til bransjen og rekruttering til utdanning i bilfagene. Videre er stillingen (informasjon og salg) som i budsjettet i fjor var forutsatt besatt 1. mai 2013, besatt 1. januar i år. Styrehonorarer Kontrollkomiteen foreslår følgende satser for 2014: Styreleder kr kr Nestleder kr kr Medlem kr kr Det gir en økning i styrehonorarene fra kr til kr. Kontingentsatser for 2014 Budsjettforslaget er basert på uendrede kontingentsatser sett i forhold til 2013: Kontingent Serviceavgift NBF Grunn 850 kr 850 kr kr Lønnsavhengig Lønn opp til 22,5 mill kr 0,7 o/oo 0,9 o/oo 1,6 o/oo Overskytende 0,7 o/oo 0,6 o/oo 1,3 o/oo Minimum kr kr kr Kontingentsatser for 2015 Under forutsetning om at vedtektsendringen om at myndigheten til å godkjenne budsjettet flyttes til styret vedtas, må generalforsamlingen fastlegge kontingentsatsene for Forbundsstyret foreslår at kontingentsatsene heller ikke i 2015 endres. 15

16 Budsjett 14 Regnskap 13 Budsjett 13 Inntekter Kontingenter/avgifter Overført fra NHO O&U Eksternt finansierte stillinger Konferanse- og kursinntekter Bilbransjen Salg av servicemateriell Prosjektinntekter/Andre driftsinntekter SUM INNTEKTER Varekostnader Sum personalkostnader Avskrivninger Husleie Anskaffelse, vedlikehold maskiner/utstyr og drift Honorarer og fremmedtjenester Interne møter og kontorkostnad Reisekostnader Informasjon, marked og eksterne konferanser Kontingent, lisens, gaver og forsikring Tapsføring Bidrag, støtte og diverse Sum andre kostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader NETTO FINANSPOSTER RESULTAT FØR SKATT Skattekostnad RESULTAT

17 Opplysnings- og utviklingsfondet I budsjettet for fondet for 2014 legges det opp et underskudd på 419' kr, jf tabell til høyre. Det reduserer fondets egenkapital til 2 1/4 millioner kroner. NBF deltar i Faglig råd for Teknikk og Industriell Produksjon. Utgiftene belastes fondet. NBF får et tilskudd på kr fra Arbeidsmiljøfondet til HMS-rådgiverstillingen. OU-fondet dekker resten av stillingskostnadene. Opplæringskontorene har et styre som koordinerer en del fellesoppgaver for opplæringskontorene. NBF er sekretariat for styret. Kostnadene ved sekretariatet belastes fondet. Administrative tjenester omfatter bl.a. intern og ekstern økonomibehandling. Forbundsstyret er fondsstyre. Utgiftene til et av Forbundsstyrets møter i 2014 planlegges dekket av Fondet. Prosjektene NBF.no-sosiale medier Kartlegge hvilke sosiale medier det vil være riktig for NBF å benytte seg av for å nå ut til medlemmene på best mulig måte. Lage profesjonelle løsninger for de valgte medier, samt lage rutiner som sørger for at NBF er profesjonell i sin utøvelse. Eksterne rådgivere vil bli benyttet for å finne riktig nivå sett i forhold til NBF sin medlemsmasse. Kommunikasjon og informasjon Prosjektet er todelt. En, profesjonalisere og styrke medlemsdialogen. To, få synlighet eksternt om bilbransjens viktigste saker. Internutvikling NBF Kompetanseheving og organisasjonsutvikling for staben i NBF. Tillitsvalgtintroduksjon Seminar for nye tillitsvalgte i lokalforeningene og sentralt samt nye i administrasjonen lokalt og sentralt. Miljøfokus bil Markedsføre konseptet overfor medlemmene Det vil bli lagt vekt på å etablere foregangsbedrifter som kan inspirere flere til sertifisering. De som har sertifisert seg hittil ser i tillegg til miljøgevinster også økonomiske gevinster ved å bli Miljøfyrtårn. Konferanse brukte nyttekjøretøy Samling av beslutningstagere og annet personell som selger tyngre brukte nyttekjøretøy for å skape gode bruktbilprosesser. Programmet vil ta for seg markedshistorikk, opplæring i taksering, optimalisering av innkjøp og internasjonale trender for omsetning av brukte nyttekjøretøy. Gjennomgang av juridiske fallgruver og viktigheten av å benytte korrekte salgs- og leveringsbetingelser inngår. Rekruttering av arbeidskraft Samarbeid med skoler/fagskoler om innspill til utvikling av læreplaner og prosjekter. Deltakelse på bilrelaterte messer for rekruttering til bransje. Utvikling og implementering av nye metoder for å 1000 kr Prosjekt kr NBF.no-sosiale medier 100 Kommunikasjon og informasjon 150 Internutvikling NBF 75 Tillitsvalgtintroduksjon 80 Miljøfokus bil 50 Konferanse brukte nyttekjøretøy 50 Rekruttering av arbeidskraft 250 Yrkes_EM 75 World skills - Yrkes NM 600 Utviklingsprosjekter nyttekjøretøy 50 Implementering av NBFs kjøpekontrakt 50 CRM-prosjekt 100 Tiltak mot ulovlig verksteddrift 175 Uttrekk fra NyDBS 50 Opplæringsmodul i BUSSPEK2 100 Gruppeunntaket/konkurranserett 60 Leasing Finfo 20 Kursutvikling bransjejuss 40 Juridiske fagartikler 30 Kursutvikling arbeidsrett 10 Kursutvikling-interaktiv kundebehandl. 150 Kursutvikling-salgsøkonomi 80 Restverdirapportering fra NBF 50 Leder -og forretningsstøtte 250 Sum nå skoleungdom i valgfag. Deltakelse i forskjellige fora for å ivareta NBFs synspunkter. Vedlikeholde rekrutteringsmateriell for bruk hos våre medlemmer. Yrkes_EM Worldskills Norway har søkt om å få legge yrkes- EM til Norge i NBF ønsker å trene en kandidat og dommer for deltakelse i bilmekaniker lette kjøretøy under yrkes-em Lille i Frankrike 2014 for å se på muligheten for deltakelse hvis yrkes-nm blir lagt til Norge World skills - Yrkes NM De siste årene har NBF og bilfagene deltatt i yrkes- NM som gjennomføres hvert andre år. NBF er hovedansvarlig for gjennomføringen i bilfag og Budsjett 2014 Overføringer inntekter Faglig råd TIP 60 HMS 290 Sekretariat opplæringskontorene 130 Administrative tjenester 122 Fondsstyret 32 Prosjekter Driftsutgifter Finansresultat 60 Samlet resultat

18 deltar med 3 fag, bilmekaniker lette kjøretøy bilskadefaget billakkeringsfaget. Vinnere i fagene er kvalifisert til deltakelse i yrkes-vm. Yrkes-NM blir i 2014 gjennomført i Trondheim. Utviklingsprosjekter nyttekjøretøy Påvirke Vegdirektoratet til å endre enkeltgodkjenningsprosessen for nyttekjøretøy slik at den blir mer rasjonell både for medlemmene, vegvesenet og påbyggerne. Videre vil prosjektet legge til rette for at NBFs kjøpekontrakter tas i bruk både for nye og brukte nyttekjøretøy. Implementering av NBFs kjøpekontrakter NBFs kjøpekontrakter implementeres i stadig større grad i bilforhandlerprogrammer som enten er utarbeidet av bilforhandler selv eller dataleverandører som selger disse programmene til bilforhandlere. NBF arbeider med å tilrettelegge for slik distribusjon av kjøpekontraktene, herunder inngå avtaler om bruk Juridiske fagartikler og betaling for bruk av disse. CRM-prosjekt Videreføring av prosjekt for å sikre at NBF har kontaktinformasjon til alle relevante personer hos medlemmene. Dette er avgjørende for å kunne formidle alle medlemsfordeler og relevant informasjon til flest mulig av våre medlemmers nøkkelpersoner. Tiltak mot ulovlig verksteddrift NBF har konkludert med at omfanget av ulovlig verksteddrift er uakseptabelt stort og at de ansvarlige myndighetene gjør for lite for å begrense problemet. I løpet av 2014 vil derfor NBF arbeide med å begrense ulovlig verksteddrift. Dette er et omfattende arbeid der de ansvarlige myndighetene må involveres og der man må jobbe politisk for å sikre at enkelte myndigheter får tilstrekkelige sanksjonsmuligheter. Samtidig er det viktig å bevisstgjøre NBFmedlemmene på hvilke myndighetskrav de selv må tilfredsstille til en hver tid. Uttrekk fra ny DBS kommunikasjonsformen. Bilskadebransjen kalkulerer nærmest alle sine skadereparasjoner i DBS og derfor inneholder DBS unike tall og statistikk som for verkstedene er meget nyttige til å analysere egen drift, utvikling osv. I forbindelse med utviklingen av NyDBS ønsker NBF det skal legges til rette for at skadeverkstedene enkelt skal kunne gjøre uttrekk og hente ut sine tall og statistikk fra NyDBS. Opplæringsmodul i BUSSPEK2 Omtrent 70 % av dagens PKK-resultater oversendes fra kontrollorganene til Statens vegvesen ved hjelp av BUS sitt dataprogram. I 2014 kommer en ny utgave av programmet som skal få veiledning til det enkelte kontrollpunktet, bl.a. filmer. NBF mener slike veiledninger er viktige og at en slik veiledning vil bidra til at kontrollpunktene kontrolleres og vurderes mer enhetlig. Gruppeunntaket/konkurranserett Advokatfirmaet Haavind følger godt med i utviklingen av gruppeunntaket og europeisk konkurranserett. Prosjektet tar sikte på å NBF bistå i enkeltsaker samt overføre kunnskap om disse feltene til NBFs administrasjon og dermed også styrke NBF med hensyn til å gi råd medlemmer og grupper av medlemmer. Leasing Finfo Prosjektet har pågått i flere år og tar sikte på å utvikle og eventuelt endre/modernisere eksisterende kontraktsvilkår i forhold til kunde så vel som i forhold til leasingselskap samt videreføre arbeidet med å implementere den allerede innførte serviceog vedlikeholdsforpliktelse og retningslinjer for unormal slitasje. Kursutvikling bransjejuss NBF holder jevnlig juridiske kurs. Kursmateriale, kursopplegg og kurspermer må stadig endres og justeres i henhold til medlemmenes behov, innretningen på kursene samt ny lovgivning, domstolspraksis og juridisk teori. Juridiske fagartikler til bladet Bilbransjen, infoskriv og NBFs hjemmesider er etterspurt blant medlemmene. Målsetningen er å levere minst en fagartikkel til hvert nummer av Bilbransjen samt så ofte som mulig å utarbeide infoskriv etc om relevante temaer for medlemmene. Kursutvikling arbeidsrett NBF holder jevnlig juridiske kurs. Kursmateriale, kursopplegg og kurspermer må stadig endres og justeres i henhold til medlemmenes behov, innretningen på kursene samt ny lovgivning, domstolspraksis og juridisk teori. Kursutvikling-interaktiv kundebehandling Stadig mer av vår daglige kommunikasjon skjer gjennom digitale medier og siden den oppvoksende generasjonen særlig bruker denne kommunikasjonsformen er antar vi at digital kommunikasjon vil bli svært utbredt i fremtiden. For å hjelpe bilbransjen til å møte disse utfordringene vil NBF, i samarbeid med Oculos AS, tilby medlemmene opplæring i denne Kursutvikling-salgsøkonomi Dette er et underprosjekt av prosjektet Leder og forretningsstøtte skal utvikle den delen som dreier seg om salgsøkonomi. Det skal lages en lettfattelig oversikt over hvilke parametere i daglig drift det er viktig å ha kontroll på for å ha en sunn økonomi i salgsavdelingen. Restverdirapportering fra NBF Lage en restverdirapport for biler som blir en "mal" for bransjen ved fastsettelse av restverdier. Den skal gis ut to ganger per år, i første og tredje kvartal. Gjennom dette skal bransjen påvirkes til å bruke restverdier som er riktig, sett i forhold til sunn forretningsdrift, på kort og lang sikt. Sørge for at forhandlerne har et bevisst forhold til porteføljens størrelse, og risikoen man tar på seg. Leder -og forretningsstøtte Systematisere eksisterende og utvikle nye analyseog ledelsesverktøy som setter medlemsbedriftene bedre i stand til å oppnå tilfredsstillende lønnsomhet og utvikling i sin virksomhet. 18

Norges Bilbransjeforbund. Dokumenter til generalforsamlingene i 2011

Norges Bilbransjeforbund. Dokumenter til generalforsamlingene i 2011 1 Norges Bilbransjeforbund Dokumenter til generalforsamlingene i 2011 2 Innhold Dagsorden for generalforsamlingen i Forbundet 2 Dagsorden for generalforsamlingen i Servicekontoret 2 Årsberetning 2010 3

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor.

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 2 Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING 2009 Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt formål er å skaffe medlemmene

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles til generalforsamling i Songvaar Vekst AS onsdag 23. april 2014 kl. 9.00 i Søgne Rådhus. Saker til behandling: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Konstituering

Detaljer

Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning

Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning 0 Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning Norges Bilbransjeforbund skal sikre at foreningens medlemmer har de beste vilkår for å drive god og lønnsom virksomhet. Rammebetingelsene må være

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Foto Fotogruppa ved Sollerudstranda skole. Årsrapport

Foto Fotogruppa ved Sollerudstranda skole. Årsrapport Foto Fotogruppa ved Sollerudstranda skole Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Forsiden: Endelig en Norsk Standard for passivhus Det ene kontorbygget etter det andre profileres som passivhus, og passivhusstandard

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12 årsrapport 2008 Innhold Daglig leder har ordet 3 Styrets beretning 2008 4 Nøkkeltall siste 5 år 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 11 Noter til regnskapet 12

Detaljer

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Innledning Stiftelsen Norsk Luftambulanses (SNLA) oppdrag er å bidra til at befolkningen skal få riktig hjelp så raskt som mulig ved akutt og livstruende

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke. Årsberetning og regnskap

Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke. Årsberetning og regnskap Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke Årsberetning og regnskap Ved den 46. ordinære generalforsamling 26. mars 2008 2 TRANSPORT-FORMIDLINGEN AL Årsberetning og regnskap 2007 Innhold Transport-Formidlingen

Detaljer

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008 Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse Styreleder har ordet 3 Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Noter 10 Kontantstrømoppstilling 19 Revisjonsberetning

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no Årsberetning Fløibanen AS 2014 www.floyen.no Innhold Styrets beretning 3 5 7 9 10 12 13 18 Styrets beretning 2014 Disponering av årets overskudd Direktøren har ordet Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004 Årsregnskap 2005 4tech ASA med datterselskap 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern 2005 2004 Note 2005 2004 Driftsinntekter 15 164 782 19 507 587 Salgsinntekter av varer og tjenester 10 16 548 082 19 011

Detaljer

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

På jakt etter det gode studentliv

På jakt etter det gode studentliv På jakt etter det gode studentliv I 2003 fikk OAS 1.234 nye tilknyttede studenter. Dette tilsvarer en økning på 7,9%. I løpet av de siste to årene har OAS konsern hatt en volumvekst i omsetningen på ca

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

styrets beretning, regnskap

styrets beretning, regnskap styrets beretning, regnskap OG INNSTILLINGER 2011 Styret i Bergen Næringsråd fra venstre: Stein Olaf Onarheim, Inge Husefest, Mette Krohn-Hansen, Jan Erik Kjerpeseth, Gunnar Gran, Anne Gine Hestetun, Johannes

Detaljer

Kort om bladcentralen

Kort om bladcentralen Årsrapport 2007 Kort om bladcentralen Året 2007 I 2007 har konkurransen i handelen vært sterk. Tross dette har kategorien blader og bøker oppnådd en vekst på 3,9 %. Bladcentralen oppnådde en omsetning

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2012 Smart, enkelt og greit! KLAR FOR VEKST Året ble på mange områder det beste året for Stavanger Boligbyggelag noen gang. Vi er et av boligbyggelagene her i landet med sterkest

Detaljer

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter ÅRSBERETNING 2013 Innhold: s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets orientering s 8 Nøkkeltall konsern s 9-14 Regnskap med noter s 15 Revisjonsberetning/ Styrets beretning s 16-17 Kundene

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer