MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 12/987 VIDEREFØRING AV BÅTSFJORD KOMMUNES NÆRINGSARBEID ETTER OMSTILLINGSKOMMUNEPERIODEN 2/13 13/14 ANBUD PÅ PENSJONSLEVERANDØR 3/13 13/24 TILLEGGSBEVILGNING LOKALER TIL LOSA/ VIDEREGÅENDE SKOLE Båtsfjord, Geir Knutsen ordfører

2 VIDEREFØRING AV BÅTSFJORD KOMMUNES NÆRINGSARBEID ETTER OMSTILLINGSKOMMUNEPERIODEN Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 12/987 Saksnr.: Utvalg Møtedato 1/13 Formannskapet / Kommunestyret Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: s næringsarbeid organiseres som følger fra 2013: 1. Kommunestyret oppnevner et næringsstyre. Følgende skal representere og er valgt fra sine respektive organisasjoner til å sitte i næringsstyret: Ordfører Politiker fra opposisjonen Båtsfjord Handelsstands Fiskerigruppe Linken Næringshage Norges Fiskerlag (vara fra Kystfiskerlaget) Rådmannen har møte- og talerett. 2. Næringsstyret skal ha en egen administrasjon. Rådmannen lyser tjenesten som administrasjon i fire år snarest ut på Doffin. 3. Vedlagte forslag til nye vedtekter for næringsfond og fiskerifond vedtas. Næringsfondet skal være s eneste tilskuddfond for næringslivet i Båtsfjord, og fiskerifondet skal være s eneste lånefond for næringslivet i Båtsfjord. Innstilling: s næringsarbeid organiseres som følger fra 2013: 1. Kommunestyret oppnevner et næringsstyre. Følgende skal representere og er valgt fra sine respektive organisasjoner til å sitte i næringsstyret: Ordfører Politiker fra opposisjonen Båtsfjord Handelsstands Fiskerigruppe Linken Næringshage Norges Fiskerlag (vara fra Kystfiskerlaget) Rådmannen har møte- og talerett. 2. Næringsstyret skal ha en egen administrasjon. Rådmannen lyser tjenesten som administrasjon i fire år snarest ut på Doffin. Side 2

3 3. Vedlagte forslag til nye vedtekter for næringsfond og fiskerifond vedtas. Næringsfondet skal være s eneste tilskuddfond for næringslivet i Båtsfjord, og fiskerifondet skal være s eneste lånefond for næringslivet i Båtsfjord. Saksutredning: Den 1.januar 2013 er omstillingsperioden for over, hvilket betyr at den årlige økonomiske støtten fra Finnmark fylkeskommune (FFK) vil bli redusert fra kr ,- til kr ,-. Som et resultat av dette vil ha mindre midler til disposisjon og det medfører endringer i forhold til hvordan bedrifter og enkeltpersoner tidligere i omstillingsperioden har hatt en enkel tilgang på såkalte lavterskeltilskudd/lån. OMSTILLINGSPROGRAMMET De siste årene har som omstillingskommune fått årlig en støtte fra FFK på kr ,-. Finansieringsplan omstillingsprogram 2012: kr FFK kr Total sum kr FOND har i dag flere ulike typer fond som står disponibelt til bruk. Nedenfor er en oversikt over de ulike fondene som kommunen tilbyr. KOMMUNALT NÆRINGSFOND Tilskudd Næringsfondets midler skal være lett tilgjengelige, men ha et relativt lavt støttebeløp. Søknader til dette fondet blir behandlet og vedtatt i Formannskapet to ganger i året, og fondet består av kr ,- som blir tildelt mindre prosjekter som faller utenfor omstillingsprogrammets satsningsområder. Finansiert ved bruk av omstillingsmidler. BUTIKKFONDET Lån Gir lån inntil kr ,-til både etablerte og nyetablerte butikker i Båtsfjord. Finansiert ved bruk av omstillingsmidler. FISKERIFONDET Lån Fondets midler kan brukes til kjøp/utbedring/modernisering av fiskefartøy(over 10 meter), kjøpt av redningsutstyr, reparasjoner, kjøp av kvoter/konsesjoner. Totale lån til ett fartøy kan ikke overstige kr ,-. Finansiert av. Side 3 av 11

4 KYSTSKIPPERSERTIFISERING Tilskudd Ble innført i 2009 og kr ,- ble satt i fondet som skal gi tilskudd til fiskere som velger å ta kystskippersertifisering. Dette fondet skal fases ut i løpet av Finansiert ved bruk av omstillingsmidler. BÅTSFJORD KOMMUNES FOND FOR AKSJETEGNINGER Fondets midler skal brukes til å styrke og utvikle næringsaktiviteter i BK ved at kommunen kjøper aksjer i både bedrifter under stiftelse og allerede eksisterende bedrifter. Finansiert av. FOND Størrelse Bevilget i REST Type Søknadsfrist Behandlet 2012 Fond Næringsfondet Tilskudd 2 ganger årlig FSK Fiskerifondet Lån Fortløpende FSK Butikkfondet Lån Fortløpende FSK Aksjetegningsfondet AK FSK Omstillingsfondet Tilskudd Månedlig OMS Egenkapitalfond for fiskere 0 SAMMENSLÅING Er det nødvendig å ha alle disse ulike fondene? FORSLAG o Omstillingsfondet og næringsfondet sammenslås. Det nye næringsfondet vil bli etablert med nye vedtekter. o Fiskerifondet skal videreføres. Vedtektene må endres. o Butikkfondet tas bort. o Kystskipperfondet og aksjetegningsfondet tas bort. Midlene overført til næringsfondet. Organisering av tilskudds- og lånefond i : Her er omstillingsstyrets forslag på hvordan kan organisere arbeidet med fondene. Side 4 av 11

5 Kommunestyret (politisk) Utnevner næringsstyret som skal bevilge tilskudd i både kommunens næringsfond og fiskerifond. Formannskapet (politisk) Har tidligere hatt ansvar for å bevilge midler til søknader som har kommet til fiskerifondet og næringsfondet. Dette ansvaret blir nå overført til det nye næringsstyret. Formannskapet vedtar vedtektene til både tilskuddsfondet og fiskerifondet. Næringsstyret Styret har ansvar for både tilskuddsfondet (næringsfondet) og lånefondet (fiskerifondet). En ekstern administrasjon saksbehandler søknader til fondene. Næringsstyret møtes 4 ganger i året. Arbeidsgruppa skal videreføres, og det er styret som tildeler arbeidsgruppa en fullmakt. Organisering av det nye næringsfondet (tilskuddsfondet) o Bevilgende organ Et eksternt styre videreføres slik det er i dag, med representanter både fra politikken og næringslivet. Dette vil blant annet lette formannskapets arbeidsmengde og sammensetningen av gruppa som bevilger fondets midler vil ikke bare være politisk. For å skape mer variasjon i sammensetningen foreslås det at varaordførers plass i styret blir byttet ut med en representant fra opposisjonen. Kommunestyret oppnevner næringsstyret. Disse skal representeres og er valgt fra sine respektive organisasjoner til å sitte i næringsstyret. o Ordfører o Politiker fra opposisjonen Båtsfjord Handelsstands Fiskerigruppe Linken Næringshage Norges Fiskerlag (vara fra Kystfiskerlaget) Rådmannen har møte- og talerett. Side 5 av 11

6 o Administrasjon En annen aktør enn bør være det administrative organet. Dette begrunnet i erfaringer fra omstillingsarbeidet samt mangel på ressurser internt i Båtsfjord kommune. Administrasjon kan finansieres over fondstilskuddet fra Finnmark fylkeskommune. Formannskapet avgjør hvem som skal være næringsstyrets administrasjon. Skal kommunen kjøpe denne tjenesten fra en ekstern aktør så må kommunen forholde seg til offentlig anbud. Kommunen kan også velge å ta administrasjonen selv. Næringsfondet og fiskerifondet har samme styre(næringsstyret) og administrasjon. o Møteplan Det skal være styremøter 4 ganger i året. Arbeidsgruppa har fullmakt til å bevilge midler innenfor de gitte rammene næringsstyret har fastsatt. o Vedtekter Omstillingsstyret ønsker at vedtektene skal være oversiktlige og lettfattelige. De nye vedtektene skal være mer prinsipielle enn hva de er i dag, dette for å unngå ensidig og partisk tildeling av midler som fremmer den ene type virksomhet framfor den neste. Vedtektene kan ikke gi detaljbeskrivelse av hvilke prosjekter som kan motta støtte eller ikke. Næringsstyret må bruke strategisk næringsplan med årlig handlingsplan som bakgrunn for å gi støtte til prosjekter. o Søknadsprosedyre Kravet til hver enkelte søknad bør blir strengere enn det som til nå har blitt praktisert, dermed skal det nye næringsstyret utarbeide en søknadsmal til næringsfondet. Et skjema vil effektivisere søknadsprosessen ved å gi et klart svar på hva det søkes om samt om søknaden er i henhold til fondets vedtekter. Faller ikke søknaden inn under noen av kommunens satsingsområder eller at søknadsbeløpet er for høyt, vil søknaden bli returnert til søker. Søknader til det nye næringsfondet sendes til administrasjonen der de vil bli saksbehandlet fortløpende. o Fra lavterskelstilskudd til høyterskelstilskudd: Næringsstyret skal prioritere å gi støtte til få, men gode prosjekt framfor å gi lavere sum til flere prosjekt. Organisering av fiskerifondet (lånefondet) o Bevilgende organ Et eksternt styre videreføres slik det er i dag, med representanter både fra politikken og næringslivet. Dette vil blant annet lette formannskapets arbeidsmengde og sammensetningen av gruppa som bevilger fondets midler vil ikke bare være politisk. For å skape mer variasjon i sammensetningen foreslås det at varaordførers plass i styret blir byttet ut med en representant fra opposisjonen. Side 6 av 11

7 Kommunestyret oppnevner næringsstyret. Disse skal representeres og er valgt fra sine respektive organisasjoner til å sitte i næringsstyret. o Ordfører o Politiker fra opposisjonen Båtsfjord Handelsstands Fiskerigruppe Linken Næringshage Norges Fiskerlag (vara fra Kystfiskerlaget) Rådmannen har møte- og talerett. o Administrasjon Kommunestyret avgjør hvem som skal være næringsstyrets administrasjon. Skal kommunen kjøpe denne tjenesten fra en ekstern aktør så må kommunen forholde seg til offentlig anbud. Kommunen kan også velge å ta administrasjonen selv. Næringsfondet og fiskerifondet har samme styre og administrasjon. o Vedtekter Administrasjon ønsker å fremme to ulike alternativer til vedtekter i fiskerifondet. Alternativ 1: Dette alternativet vil være en justert videreføring av det eksisterende fiskerifondet. Vedtektene er spisset jf. styrets tilbakemeldinger i omstillingsstyremøte Her forutsetter vi at disponibelt beløp i fiskerifondet er uendret- altså kr ,-, og dette vil kunne gi lån til omtrent 10 båter på 10m- 11m. Absolutt minimumsgrensa på båtlengde er 10.30m og det vil ikke bli gitt dispensasjon til båter under denne lengda. Lånet vil kun bli gitt til kjøp av fiskefartøy og kvoter/konsesjoner og ikke til utstyr og annet, slik som tidligere. Lånebeløpet er fortsatt på inntil kr ,- pr fiskefartøy.(denne kan eventuelt økes, men da vil antall engasjementer reduseres tilsvarende) Det er dette alternativet som ligger til grunn for vedlagte forslag til nye vedtekter for fiskerifondet. Alternativ 2: Dette alternativet er basert på det som ble presentert av styreleder i omstillingsstyremøte Denne varianten vil skape et ekstra kapitalbehov i fondet på ca. 1.3 millioner. Uten dette vil det være vanskelig å få gjennomført dette alternativet. I dette alternativet forutsetter vi at disponibelt beløp i fiskerifondet er på kr ,-, og dette vil kunne gi lån til 9 fiskefartøy. Absolutt minimumsgrensa på båtlengde er 10.30m og det vil ikke bli gitt dispensasjon til båter Side 7 av 11

8 under denne lengda. Lånet vil kun bli gitt til kjøp av fiskefartøy og kvoter/konsesjoner og ikke til utstyr og annet, slik som tidligere. Her må fondet sette seg noen mål om antall engasjement i de forskjellige båtgruppene. Nedenfor har vi satt opp et forslag: Størrelse Kostnad kr Antall fiskefartøy 10.30m 11.m 1-2 millioner ,- * 5= 1.5 mill. 11.m 15.m 2-15 millioner ,- * 3= 1.8 mill. 15.m- 21. m millioner * 1= 1. mill. o Søknadsprosedyre Kravet til hver enkelte søknad bør blir strengere enn det som til nå har blitt praktisert, dermed skal det nye næringsstyret utarbeide en søknadsmal til fiskerifondet. Dette for å sikre at alle opplysninger som ønskes skal være med i søknaden. Søknaden sendes til administrasjon for fortløpende saksbehandling. Disponibel kapital Av tilskuddet fra FFK settes det av en del til tilskuddsfondet, en del til administrasjon og evt. en del til bestemte prosjekter som er beskrevet i kommunens handlingsplan. Satsningsområder 2013: Kommunen skal utarbeide en ny samfunnsplan i løpet av Næringsfondet skal etablere nye satsningsområder for 2013 som skal være fungerende fra til samfunnsplan er ferdigstilt. Kommunestyret vedtar og bestemmer satsningsområdene fra år til år, og de bør forankres tverrpolitisk. Omstillingsstyret vil foreslå 5 prioriterte prosjekt i 2013: 1. Lofotfishing 2. Murmanskmessa 3. Go Gednje 4. Midnattski for kvinner 5. Båtsfjord i fest Det vil bli avsatt en gitt sum som skal fordeles på disse prosjektene. Størrelsen på prosjektet avgjør hvilken sum det skal få. Høringsrunde vedrørende utkast til nye vedtekter Omstillingsstyrets forslag til nye vedtekter for næringsfondet og fiskerifondet følger vedlagt. Disse er sendt på høring til næringslivet og lagt ut på kommunens hjemmeside. Høringsfrist er og evt. uttalelser/ innspill vil bli delt ut i Formannskapets møte Side 8 av 11

9 Sak 2/13 ANBUD PÅ PENSJONSLEVERANDØR Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: 084 Arkivsaksnr.: 13/14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 2/13 Formannskapet Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Innstilling: Saksutredning: Kommunestyret har bl.a. vedtatt følgende budsjettpresisering: 18. Kommunestyret ber rådmannen om å lyse ut pensjonsordningen på anbud. har tre ulike pensjonsordninger for sine ansatte: - Sykepleierne har en egen lovbestemt ordning som skal være i KLP - Lærerne skal være tilknyttet Statens pensjonskasse - De øvrige tilsatte skal være tilknyttet en offentlig tjenestepensjonsordning Det er kun denne siste ordningen kommunen står fritt når det gjelder valg av leverandør. Imidlertid må leverandører av denne offentlige tjenestepensjonsordningen godkjennes av Kredittilsynet. Det er kun KLP, Storebrand og DNB som har slik godkjenning i dag. Som et alternativ kan imidlertid kommunene velge å ha pensjonsordning i egen regi. Det er kun fire år siden sist hadde denne pensjonsordningen på anbud. Denne prosessen endte med at Kommunestyret høsten 2009 valgte å bytte fra Storebrand til Vital (endret navn til Dnb Liv i 2012) fra Hvert år er det noen kommuner som har valg av pensjonsleverandør på anbud. Sist høst viste det seg at Storebrand ikke lengre gir anbud. I realiteten ser det derfor ut for at det kun er to aktuelle leverandører; KLP og DNB. Dersom vi skal bytte må det i så fall bli til KLP. Erfaringen fra forrige anbudsprosess er at det er svært lite som skiller selskapene når det gjelder kommunens løpende pensjonskostnader. Dersom vi skal bytte til KLP er det imidlertid to vesentlige faktorer som spiller inn: - KLP er et selskap hvor kundene eier selskapet. Dette betyr at KLP krever at vi skyter inn egenkapital som eiere. Vi har ved hjelp av megler anslått dette egenkapitalkravet til ca. 4,5 millioner kroner. KLP kan også når som helst kreve økt egenkapital. Den Side 9

10 Sak 2/13 innskutte egenkapitalen er s penger, men vi låser disse pengene hos KLP så lenge vi har pensjonsordning der. Da vi i 2002 byttet fra KLP til Storebrand fikk vi tilbakebetalt innskutt egenkapital, men disse pengene har vi brukt opp. DNB har ikke noe slikt krav om egenkapital da de er et AS. - Vi vet ikke om vårt pensjonsfond i DNB er tilstrekkelig stort i forhold til hva KLP vil regne ut at vi skal ha som pensjonsfond. Da vi flyttet fra KLP til Storebrand fikk vi et overskudd på flytteregnskapet, det gjorde vi også da vi flyttet videre til Vital. Selv om det nå er liten konkurranse i markedet er det svært mange penger det er snakk om. Vårt pensjonsfond i DNB er nå på ca. 200 millioner kroner. Det er også påkrevd å følge lovgivningen om offentlige anskaffelser når man skifter leverandør av offentlig tjenestepensjon. Da lovgivningen og ikke minst sammenligningen av anbudene krever inngående kjennskap til et komplisert regelverk om offentlig tjenestepensjon, er det vanlig å bruke faglig bistand i anbudsprosessen. Aon, som fram til var pensjonsmegler for oss, har gitt oss følgende tilbud på evt. bistand: Vårt tilbud for en gjennomføring av prosess i 2013 vil ligge på ,- tom kontraktsinngåelse. Evt. bistand i flytteprosess kommer i tillegg. Når vi ikke er meglere tilkommer mva. Høres dette interessant ut sender jeg gjerne over er formelt tilbud. Mulig tidsplan: Tilbudskonkurranse Dato Innhenting av data 30.mars Første forslag kriterier og konkurransegrunnlag 1. mai Drøftingsmøte tillitsvalgte 1.mai Endelig forslag kriterier og konkurransegrunnlag 20. mai Godkjenning kriterier i kommunestyret 20.juni Veiledende kunngjøring 20.juni Utlysning 6.august Utsendelse av datagrunnlag til kvalifiserte tilbydere August Dialog med tilbydere om spørsmål / data mv. Mottak av skriftlige tilbud 3.september Eventuelle presentasjonsmøter 6.september Eventuelt teknisk avklaringsmøte 10.september Sluttavklaringer og debriefing 11.september Foreløpig rapport 12.september Innstilling - endelig rapport Endelig behandling kommunestyret november Jeg vil sterkt anbefale at dersom går på anbud så benyttes megler for å bistå i prosessen. Det må da settes av penger til dette. Side 10 av 11

11 Sak 3/13 TILLEGGSBEVILGNING LOKALER TIL LOSA/ VIDEREGÅENDE SKOLE Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/24 Saksnr.: Utvalg Møtedato 3/13 Formannskapet Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Formannskapet tilleggsbevilger inntil kr ,- i 2013 slik at vi har lokaler til videregående skole. Beløpet hentes fra reserverte tilleggsbevilgninger. Utgifter for kommende år innarbeides i budsjettene fra og med Rådmannen går snarest mulig i forhandlinger med Sørnes Eiendom AS vedrørende endring av gjeldende husleieavtale. Innstilling: Formannskapet tilleggsbevilger inntil kr ,- i 2013 slik at vi har lokaler til videregående skole. Beløpet hentes fra reserverte tilleggsbevilgninger. Utgifter for kommende år innarbeides i budsjettene fra og med Rådmannen går snarest mulig i forhandlinger med Sørnes Eiendom AS vedrørende endring av gjeldende husleieavtale. Saksutredning: Da rådmannen lagde ferdig sitt budsjettforsalg for 2013 i september i fjor, hadde Finnmark fylkeskommune vedtatt at Losa/ videregående tilbud i Båtsfjord skulle legges ned fra høsten Rådmannen la derfor inn i konsekvensjustert budsjett at utgifter til leie, strøm og renhold skulle opphøre fra september Etter dette har Fylkestinget i desember 2012 gjort om vedtaket slik at det videregående skoletilbudet som er i dag forlenges minst i ett år til. På denne bakgrunn må det for 2013 tilleggsbevilges til lokaler hele året, og utgifter til dette må også legges inn i budsjett for Nåværende husleieavtale med Sørnes Eiendom AS løper, slik jeg oppfatter dette, fram til september Avtalen løp først i 10 år, fra september 1998 og i 10 år, og forlenges automatisk for 5 år av gangen. Dette vil si at avtalen bare kan sies opp hvert 5. år, da minimum 6 måneder før utløp. Avtalen kan dermed, slik jeg forstår den, sies opp innen med virkning fra Etter mitt syn bør snarest gå i forhandlinger med Sørnes Eiendom om denne avtalen. Siktemålet må være å få til en billigere avtale med kortere oppsigelsesfrist. Jeg foreslår likevel at Formannskapet tilleggsbevilger inntil kr ,- for 2013 slik at vi har lokaler til videregående skole hele året. Utgifter for kommende år må innarbeides i budsjettene fra og med Side 11

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 67/09 09/204 MELKARN BOLIGSTIFTELSE - OPPNEVNING AV NYTT STYRE OG DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I STIFTELSEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 67/09 09/204 MELKARN BOLIGSTIFTELSE - OPPNEVNING AV NYTT STYRE OG DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I STIFTELSEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset Møtedato: 09.11.2009 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset : 05.03.2009 Tid: ca. kl. 0930 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/ 316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Vedlegg: 1. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 07.01.2010 2. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 05.02.2010

Vedlegg: 1. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 07.01.2010 2. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 05.02.2010 Ark.: 570 Lnr.: 9490/09 Arkivsaksnr.: 09/644-6 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KJØP AV TJENESTEPENSJON - ANBUDSPROSESS Vedlegg: 1. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 07.01.2010 2. Uttale fra Fagforbundet

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 10.12.2002 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 6/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den onsdag den 13.11.2013 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Berlevåg kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.11.2011 Tid: 09:00 Merk tiden!

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Berlevåg kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.11.2011 Tid: 09:00 Merk tiden! Berlevåg kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.11.2011 Tid: 09:00 Merk tiden! Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 55/12 12/588 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2010 FOR BÅTSFJORD HAVN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 55/12 12/588 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2010 FOR BÅTSFJORD HAVN Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset : 29.08.2012 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

FV 192 FINANSIERING AV KOMMUNENS ANDEL. Q10 44 BRØYTING/VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER Q03 47 SALG AV TOMTEAREAL - DISPONERING AV INNTEKT.

FV 192 FINANSIERING AV KOMMUNENS ANDEL. Q10 44 BRØYTING/VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER Q03 47 SALG AV TOMTEAREAL - DISPONERING AV INNTEKT. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 24.09.2008 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/14 14/29 SØKNAD OM MIDLER TIL REPARASJON SD-ANLEGG NORDSKOGEN SKOLE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/14 14/29 SØKNAD OM MIDLER TIL REPARASJON SD-ANLEGG NORDSKOGEN SKOLE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: pensjonishuset Møtedato: 26.03.2014 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten : 12.04.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.03.2012 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole.

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 7/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, obs. endret møtested Dato: Torsdag 12.05.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen

Detaljer

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Forvaltningsrevisjon Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Rapport Januar 2014 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 4. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67 EVENTUELL VIDEREFØRING AV INTERKOMMUNALT NÆRINGS- SAMARBEID I HALD-KOMMUNENE. NY BEHANDLING. Rådmannens innstilling: 1. Dønna

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 08.07.2014 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Eldrerådet Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, møterom Gutzeit, 4. etg Tidspunkt: Tirsdag 19.10.2010 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes snarest til Marit Hexeberg,

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg Møteinnkalling Nordreisa oppvekstutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer