INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Innledning... s. 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Innledning... s. 2"

Transkript

1

2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... s Etableringen av UNI Storebrand-konsernet... s. 2 Tilsyn... s. 3 Forløpet til likviditetskrisen... s. 3 Administrasjonsvedtaket... s. 4 Administrasjonsmodellen... s. 4 Arbeidet under administrasjonsperioden... s. 5 Den økonomiske stilling i holdingselskapet... s. 6 Fristillingen våren s. 7 Rekapitaliseringsløsningen... s. 8 Fristillingsvedtaket... s. 9 Administrasjonsstyrets sluttrapport... s. 10 Evaluering av tiltakene og arbeidet under administrasjonsperioden... s. 11 L

4 UNI STOREBRAND AS UNDER OFFENTLIG ADMINISTRASJON.-;... Innledning NI Storebrand AS (morselskapet) ble satt under offentlig administrasjon 25. august Dette er første gang et norsk forsikringskonsern er blitt berørt av en offentlig administrasjonsordning etter gjeldende lovgivning. I det følgende gis en oversikt over hovedtrekkene i utviklingen som ledet til administrasjonsvedtaket, hovedfasene under administrasjonsperioden til og med fristillingen 13. juli 1993, og en evaluering av løsningsmodellen og myndighetenes beredskap m.v. UNI Storebrand-saken er forøvrig gitt en omfattende behandling i Administrasjonsstyrets rapport datert 11. desember 1992 til Kredittilsynet, NOU 1993:9 UNI Storebrand og myndighetene (Granskingsutvalgets rapport) og i Stortingsmelding nr. 45 ( ) Utviklingen i UNI Storebrand og myndighetenes rolle. Etableringen av UNI Storebrand-konsernet UNI og Storebrand AS fikk tillatelse til å fusjonere ved Finansdepartementets konsesjon datert 25. januar Fusjonen ble gjennomført med regnskapsmessig virkning fra 1. januar Begrunnelsen for fusjonen var blant annet behovet for å skape en sterk norsk forsikringsgruppe som kunne møte økt konkurranse i hjemmemarkedet og videreutvikle sin betydelige posisjon på verdensmarkedet innenfor reassuranse og sjø- og oljeforsikring. Man ønsket dessuten å posisjonere seg for en forventet vekst i det nordiske marked. UNI Storebrand-konsernet hadde en forvaltningskapital på NOK 85,6 milliarder pr. 1. januar Markedsandelene i livs- og skadeforsikring var henholdsvis 30 prosent og 37 prosent beregnet av brutto premieinntekter (1991). Til sammenligning hadde Nordens største forsikringskonsern - Skandia - en forvaltningskapital tilsvarende NOK 170 milliarder. Den nye enheten ble organisert som et konsern med et morselskap - UNI Storebrand AS - som eide 100 prosent av de operative datterselskapene UNI Storebrand Livsforsikring AS, UNI Storebrand Skadeforsikring AS, UNI Storebrand International Insurance AS og UNI Storebrand Finans AS. Sistnevnte selskap er under avvikling. B

5 Tilsyn Etter anmodning fra Finansdepartementet utarbeidet Kredittilsynet en rapport datert 11. november 1992 som gir en oversikt over tilsynsarbeidet med UNI Storebrand-konsernet i 1991/92. Det fremgår av rapporten at den tradisjonelle oppfølging av forsikringsselskaper har bygget på dokumentbasert tilsyn, det vil si analyse og bruk av innrappor terte data (delårsregnskap, årsregnskap med videre).. - De senere år har en også tatt i bruk stedlige inspeksjoner og periodiske møter med selskapene. Inspeksjonsopplegget for UNI Storebrand-konsernet ble planlagt utover høsten 1991 og aktivitetsplanene satt i verk i begynnelsen av Inspeksjonene som dermed ble innledet, var begynnelsen til en kontinuerlig stedlig oppfølging av selskapene i konsernet. Forlapet til likviditetskiisen I løpet av september/oktober 1991 kjøpte UNI Storebrand AS aksjer i markedet som tilsvarte 18,76 prosent av aksjekapitalen i Skandia. Andelen ble senere på året økt til 28 prosent, blant annet ved at morselskapet overtok en del av SE-Bankens opsjon på kjøp av 28,2 prosent av aksjekapitalen i Skandia. Den samlede portefølje var boldørt med NOK millioner, tilsvarende en gjennomsnittspris på NOK 221 pr. aksje. Aksjene ble plassert i mor- og datterselskapene med henholdsvis ca. 40 prosent og ca. 60 prosent. Morselskapet finansierte sin andel hovedsakelig med låneopptak, mens datterselskapene disponerte av egen likviditet. Finansdepartementet ga 23. desember 1991 UNI Storebrand tillatelse til å erverve inntil 25 prosent av aksjene i Skandia. Samtidig ble det gitt midlertidig tillatelse til å eie ytterligere 3 prosent. Ved utgangen av 1991 hadde morselskapet en total ekstern gjeld på NOK 3 110,8 millioner. Summen var finansiert kortsiktig, hovedsakelig i det norske sertifikatmarkedet og med direkte innlån fra norske og utenlandske banker i form av rullerende kreditter uten fast løpetid. Nær NOK millioner av gjelden ble opptatt mot slutten av 1991 for å finansiere kjøpet av Skandia-aksjene. Børskursen på Skandia-aksjene falt kraftig i første halvår Medio juli var børsverdien NOK 67 pr. aksje. Dette tilsvarte ca. 30 prosent av gjennomsnittlig kostpris. Visjonen om å etablere en sterk nordisk forsikringsenhet fremsto etter hvert som urealistisk, først og fremst på grunn av Skandias motstand og de strenge stemmerettsbegrensningene. Som en konsekvens av usikkerheten ved investeringen og konsernets finansielle stilling, gikk konsernsjefen av med øyeblikkelig virkning 26. juli 1992 og styret stilte sine plasser til disposisjon. Ny konsernsjef ble konstituert, og nytt styre ble valgt av representantskapet 10. august 1992.

6 Administrasjonsvedtaket I løpet av første halvår i992 og helt fram til administrasjonsvedtaket i august ble det arbeidet med å styrke morselskapets kapitalbase. I påvente av resultatet av arbeidet forlenget Finansdepartementet 1. juli 1992 konsesjonen til å eie 28 prosent av Skandia. Den generelt svake resultatutviklingen i UNI Storebrand-konsernet, et betydelig latent kurstap i Skandia-aksjene og usikkerheten om utfdlet av aksjeoppkjøpet, gjorde det vanskelig å realisere emisjonsplanene. Stillingen forverret seg ytterligere 19. august, -da UNI Storebrands danske samarbeidspartner i Skandia-forhandlingene - Hafnia - innførte betalingsstopp til sine kreditorer. Nyheten førte til et kraftig fall i UNI Storebrand-aksjen på Oslo Børs. Så sent som 21. august erklærte imidlertid selskapets styreformann at det ble arbeidet med en kapitalutvidelse. Mot slutten av august hadde selskapet forfall på lån for over NOK 600 millioner som det ikke lyktes å fornye. Som et siste forsøk på å reise kapital besluttet selskapets styre 24. august å selge aktiva i form av aksjer og faste eiendommer til datterselskaper. Kredittilsynet fant at transaksjonene var i strid med lovgivningen og ga pålegg om at de ble omgjort. Pålegget ble anket til Finansdepartementet, som opprettholdt Kreditttilsynets vedtak den påfølgende dag. Om ettermiddagen 25. august sendte styret i UNI Storebrand AS melding til Kredittilsynet om at det hadde besluttet å innføre betalingsstopp. Kredittilsynet anbefalte overfor Finansdepartementet at selskapet ble satt under offentlig administrasjon. Departementet traff beslutning om dette med umiddelbar virkning i henhold til forskrift om administrasjon av morselskap i forsikringskonsern fastsatt av departementet dagen før. Norges Bank kunngjorde samtidig i en pressemelding at banken i forståelse med Finansdepartementet hadde besluttet å sikre det nye selskapets behov for likviditet i den tid som var nødvendig. Finansdepartementet oppnevnte et administrasjonsstyre bestående av tre personer med advokat Erik Keiserud som formann. Administrasjonsstyret erstattet det ordinaere styret, og overtok funksjonene til generalforsamlingen, representantskapet og kontrollkomiteen i selskapet. Administrasjonsmodellen Basert på den mulighet at selskapet ikke ville lykkes med å reise nødvendig egenkapital, arbeidet Kredittilsynet i samarbeid med Finansdepartementet i dagene før 25. august med å tilrettelegge for en eventuell offentlig administrasjon. Lovens bestemmelser om å sette morselskap i et forsikringskonsern under offentlig administrasjon er av forholdsvis ny dato og har tidligere

7 ikke vært anvendt. På denne bakgrunn var det nødvendig å klarlegge behovet for hjemler og andre tiltak fra myndighetenes side. En vesentlig del av forberedelsene besto av en klarlegging av datterselskapenes og konsernets finansielle stilling. Det var herunder nødvendig å vurdere om det kunne oppstå likviditetsproblemer i noen del av konsernet, og hvilke markedsmessige konsekvenser en eventuell administrasjonsordning kunne få for driften av de operative selskapene. Et sentralt tema var selve administrasjonsmodellen og tidsplanen for gjennomforingen av den. - Ved valg av modell la Kredittilsynet til grunn som hovedmålsetting at en skulle ivareta forsikringstakernes, kreditorenes og det offentliges interesser knyttet til UNI Storebrand-konsernet på en best mulig måte. Det ble etablert et selskapsmesssig skille mellom de operative forsikringsselskapene og morselskapet. Dette innebar at likviditets- og solvenskrisen som rammet morselskapet, ble isolert fra de operative selskapene. hsningen besto i at morselskapets aktiva, herunder aksjene i datterselskapene og Skandia-aksjene, ble overhrt til et nytt selskap - UNI Storebrand Nye AS - som dermed ble eier av de operative selskapene, mens gjeld og forpliktelser ble liggende igjen i det gamle morselskapet. UNI Storebrand Nye AS ble igjen eiet 100 prosent av UNI Storebrand AS under offentlig administrasjon. De private aksjonærene hadde fortsatt sine aksjer i det gamle selskapet og beholdt dermed indirekte sitt eierskap i konsernet. Etablering av det nye selskapet og valg av styre og revisor ble foretatt på generalforsamling 25. august Konsernet var dermed intakt. Konsernet og datterselskapene beholdt sine verdier som "going consern", og datterselskapene kunne uten vesentlige forstyrrelser fortsette sin inntekts-skapende drift gjennom forsikringsvirksomheten. hsningen ble underbygget ved at Norges Bank som nevnt ga tilsagn om en likviditetsgaranti til det nye morselskapet. Arbeidet under administrasjonsperioden Med hjemmel i Finansdepartrnentets forskrift av 24. august 1992 om administrasjon av morselskap i forsikringskonsern og lov om finansieringsvirksomhet, fastsatte Kredittilsynet 25. august 1992 nærmere regler om administrasjonsstyrets virksomhet og instruks for revisjonens arbeid. I henhold til reglene skal alle beslutninger av vesentlig betydning for selskapets økonomi, samt eventuelle endringer i den administrative ledelse og disposisjoner av strategisk karakter innenfor konsernet godkjennes av Kredittilsynet. I samarbeid med sine finansielle rådgivere foretok administrasjonsstyret en verdivurdering av konsernet som basis for en vurdering av ulike løsninger for kapitaltilfkrsel. Administrasjonsstyret fremla 2. november 1992 et løsningsforslag som blant annet innebar en betydelig konvertering av utestående forpliktelser til egenkapital og en aksjeemisjon med

8 kontant innbetaling. Etter en slik rekapitalisering ville selskapet kunne settes i fri virksomhet. Forslaget, som var avhengig av samtykke fra kreditorene, ble anbefalt av Kredittilsynet og godkjent av Finansdepartementet 24. november Forslaget lot seg imidlertid ikke gjennomføre. Administrasjonsstyret skulle innen 3 måneder etter oppnevnelsen sende Kredittilsynet en rapport som blant annet gir en vurdering av de forhold som ledet til Rapporten ble fremlagt 11. desember 1992 og omhandler i hovedsak en vurdering av de forhold som ledet til adminisb-asjonsvedtaket. I planen for sitt videre arbeid opplyste administrasjonsstyret at det ville arbeide med en alternativ refinansieringsløsning til den som ble fremlagt 2. november Kredittilsynets oppfølging av utviklingen etter 25. august 1992 skjedde både via rapportering fra administrasjonsstyret og ved direkte oppfølging av datterselskapene. Det ble blant annet innført kortperiodisk regnskapsrapportering og rapporteringsplikt fra selskapene om vesentlige forhold ved driften, for eksempel endringer i kundemassen og likviditetsutviklingen med videre. I den første fasen av administrasjonsperioden var en dessuten pålagt å utarbeide rapporterer til Finansdepartementet om tilsynsarbeidet med UNI Storebrand-konsernet, samt behandlingen av fusjonsen mellom UNI og Storebrand og Skandia-oppkjøpet. Den akonomiske stilling i holdingselskapet Administrasjonsstyret måtte i første omgang foreta en mer detaljert gjennomgang og vurdering av selskapets økonomiske stilling på administrasjonstidspunktet. Selskapets balanse var preget av en betydelig kortsiktig gjeld, hvorav den vesentligste del var låneopptak som ble foretatt mot slutten av 1991 for å finansiere kjøp av Skandia-aksjer. Nedenfor gis en oversikt over hovedpostene i balansens passivaside pr. 25. august Tallene ble senere justert noe etter nærmere gjennomgang- Den eksterne gjelden utgjorde den desidert største andel av forpliktelsene. Det ble oppnevnt en uformell gruppe av de største kreditorene. De mindre kreditorene oppnevnte egne representanter. Den interne gjelden besto av krav fra en del av datterselskapene. Kravene var i hovedsak oppstått ved en rekke interne transaksjoner i månedene før selskapet ble satt under offentlig administrasjon, blant annet direkte finansplasseringer i morselskapet. De sistnevnte transaksjonene var lovstridig.

9 Det ble satt i verk flere tiltak for å beskytte driften i og bevare markedets tillit til de operative datterselskapene. Ett av tiltakene var salg av datterselskapenes Skandia-aksjer til UNI Storebrand Nye AS til kostpris. En fikk derved redusert en del av den tvil som var knyttet til datterselskapene~ beholdning av Skandia-aksjer. Et annet tiltak var styrking av egenkapitalen i Livselskapet ved inntektsføring av ca. NOK 700 millioner fra ufordelt fond og ved tingsinnskudd fra morselskapet. Til tross for den vanskelige situasjonen opprettholdt datterselskapene i det vesentligste sin markedsposisjon. Det ble heller ikke nødvendig å trekke på likviditetsgarantien fra Norges Bank. De største driftsmessige forstyrrelser oppsto i UNI Storebrand International Insurance AS, som ble tatt av ratinglistene hos de utenlandske selskapene. Det kom imidlertid ikke til noen avgjørende krise i selskapet, som etter hvert har redusert sin risikoeksponering og blitt et rendyrket reassuranseselskap. I tiden som fulgte vurderte administrasjonsstyret sammen med Kredittilsynet flere forslag for å bringe det gamle morselskapet tilbake i ri virksomhet. I dette arbeidet søkte en å ivareta de ulike gruppers interesser best mulig slik at selskapet kunne bli ristilt med et solid økonomisk grunnlag for videre drift. Fristillingen varen 1993 Administrasjonsstyret sendte 21. april 1993 ut en pressemelding der det ble orientert om status i arbeidet med å ristille selskapet. I meldingen ble de ulike gruppenngers til dels avventende holdning og motstridende interesser pekt på som årsaker til at en løsning ennå ikke var funnet. Det ble samtidig opplyst at en vurderte tre ulike hovedalternativer; en markedsbasert rekapitalisering basert på deltakelse fra finansielle investorer, en løsning med deltakelse fra en industriell partner og en løsning som innebar et spredningssalg av aksjene i UNI Storebrand Nye AS. Administrasjonsstyret sendte 26. april 1993 løsningsalternativene og sin anbefaling til Kredittilsynet. Kredittilsynet fant at en løsning med deltagelse fi-a en industriell partner hadde flere interessante aspekter, men dette var samtidig forbundet med en rekke usikkerhetsfaktorer og problemer i forhold til norsk lovgivning. Løsningen inneholdt stor gjennomføringsrisiko og kunne dessuten ha medført at UNI Storebrand-konsernet etter en tid ville blitt splittet opp. Spredningssalg av aksjene i UNI Storebrand Nye AS var den mest markedsorienterte løsningen. Dette alternativet innebar at aksjonærene og kreditorene selv kunne by på aksjene for den verdi de mente var til stede. Utfallet både for kreditorene og aksjonærene ville være høyst usikkert. Alternativet ble imidlertid ikke utelukket.

10 Basert på administrasjonsstyrets anbefaling fant Kredittilsynet at en markedsbasert rekapitalisering med deltagelse av finansielle investorer (også kalt "den norske løsningenl1) burde foretrekkes. Forslaget, som var fremsendt av fondsmeglerselskapene Sunda1 Collier & Co. og Fondsfinans AS, dokumenterte bred interesse for en norsk løsning. Etter Kredittilsynets vurdering ville dette forslaget best ivareta interessene til UNI Storebrand-konsernet, kreditorene og aksjonærene. Kredittilsynet hadde imidlertid den innve-nding at forslaget burde forbedres ved en styrking av egenkapitaltilførselen i størrelsesorden %K millioner. En la her avgjørende vekt på at selskapet ble sikret tilstrekkelig soliditet over tid for å kunne møte eventuelle fluktuasjoner i driftsresultatene. Etter å ha orientert Finansdepartementet, godkjente Kredittilsynet at fondsmeglerselskapene fikk mandat til å arbeide videre med dette forslaget. Etter flere forhandlinger mellom administrasjonsstyret og fondsmeglerselskapene ble de krav Kredittilsynet hadde stilt, i det vesentligste oppfylt. Blant de viktigste tiltak var salg av Skandia-aksjene. Dette ville gi nær NOK 400 millioner mer i proveny enn i det opprinnelige opplegg. En nedsettelse av rentesatsen på kreditorenes krav var også viktig. Prospekt med tilbud om kjøp av aksjer i UNI Storebrand AS og reintroduksjon av selskapet på Oslo Børs forelå 12. juni På dette tidspunkt var det allerede etablert nødvendige garantikonsortier for kapital-. -~ tilførselen. Rekapitaliseringsløsningen Det var forutsatt at det gamle og det nye morselskapet skulle fusjoneres. hsningen innebar at de eksterne kreditorer fikk fullt oppgjar for sine krav, inklusive vanlig rente i administrasjonsperioden. Hovedtrekkene i rekapital seringen var: Aksjekapitalen i UNI Storebrand AS under offentlig administrasjon ble nedskrevet til NOK 5,00 pr. aksje. B Det ble gjennomført en aksjeemisjon på tilsammen NOK 2,8 millarder fordelt med NOK 1,8 milliarder på ordinære aksjer og NOK 1 milliarder på innløselige preferanseaksjer. Det ble emittert et ordinært obligasjonslån på NOK 1,8 milliarder. Det ble etablert en garanti for ett år på NOK 300 millioner for en eventuell framtidig fortrinnsrettmisjon. Salg av Skandia-aksjene til en minstepris på NOK 1,4 milliarder. Salget av Skandia-aksjene skjedde til en gjennomsnittlig kurs på NOWSEK 94,91 pr. aksje. Dette innbragte UNI Storebrand Nye AS i

11 underkant av NOK 1,8 milliarder, det vil si vesentlig mer enn forutsatt. Av salgssummen ble 57 prosent anvendt til nedbetaling av datterselskapenes Skandia-fordringer på morselskapet, mens restfordringene skal betales over 10 år. De mige konserninterne transaksjoner fra tiden før administrasjonsvedtaket ble avviklet etter Kredittilsynets pålegg. Etter at rekapitaliseringen har morselskapet og datterselskapene alle en kapitaldekning som ligger over de lovbestemte minstekrav. Konsernet hadde en kapitaldekning på 6,63 prosent pr. 30. juni Lovens minstekrav er 4,25 prosent. s Fristilllingsvedtaket Etter administrasjonsstyrets anbefalinger og Kredittilsynets endelige tilråding av 7. juli 1993, fattet Finansdepartementet 8. juli 1993 vedtak om å sette UNI Storebrand AS under offentlig administrasjon i fri virksomhet med virkning fra 13. juli Departementet fattet samtidig vedtak om nedsettelse av kreditorenes rentekrav slik at den gjennomsnittlige forrentning av de samlede krav ble 11 prosent p.a. Departementets tillatelse ble gitt på blant annet følgende vilkår: I perioden etter at selskapet ble satt i fri virksomhet og inntil første generalforsamling var holdt i UNI Storebrand AS, skulle administrasjonsstyret ha den myndighet som tilligger selskapets organer. Administrasjonsstyret skulle innkalle til generalforsamling slik at den kunne holdes så snart det inntil nye organer er valgt. Fristen for å innkalle til generalforsamling ble satt til senest 31. august Det skulle gjennombres fusjon mellom UNI Storebrand AS under offentlig administrasjon og UNI Storebrand Nye AS så snart som mulig. UNI Storebrand Nye AS' gjeld til datterselskapene skulle nedbetales over en 10 års periode med mindre Kredittilsynet bestemmer noe annet. Finansdepartemenet fattet samtidig vedtak om nedsettelse av kreditorenes rentekrav slik at den forrentning av de samlede krav ble ca. 11% p.a. Nye organer i selskapet ble valgt på generalforsamling 27. august Fusjonen mellom UNI Storebrand AS under offentlig administrasjon og UNI Storebrand Nye AS ble formelt gjennombrt hasten Etter fristillingen har konsernet hatt en positiv resultatutvikling, sterkt påvirket av renteutviklingen. Til høyre gjengis hovedtallene fra regnskapet pr (i NOK 1000).

12 Resultatutviklingen har vært sterkt preget av rentenedgangen og realiserte kursgevinster på verdipapirer. Kursreservene utgjorde dessuten på konsernbasis NOK 4 milliarder ved utgangen av kvartalet. Administrasjonsstyrets sluttrapport Administrasjonsstyret avga 17. desember 1993 sin sluttrapport, som blant annet inneholder en oppsummering av erfaringene fra administrasjonsperioden og gjennomføring av fristillingsvedtaket. Det pekes i rapporten på at gjennomføringen av administrasjonsordningen og rekapitaliseringen som førte frem til fristillingen av selskapet var komplisert. Prosessen reiste en rekke rettslige spsrsmål som måtte lsses underveis, og involverte et stort antall personer/selskaper med tildels sterkt motstridende interesser. Det er pekt på betydningen av at Administrasjonsstyret i henhold til regelverket hadde en vid kompetanse til å kunne treffe de disposisjoner som ble ansett nsdvendige. Behovet for et nært og konstruktivt samarbeid med myndighetene, som skulle godkjenne en rekke disposisjoner, er også fremhevet. Sakens kompleksitet medførte et betydelig behov for sakkyndig ekstern bistand. Elcon Securities og Credit Suisse First Boston har vært engasjert som finansielle rådgivere for Administrasjonsstyret. Administrasjonsstyret mener at de disposisjoner som ble truffet om overføring av alle aktiva til et nytt datterselskap umiddelbart etter vedtaket om offentlig administrasjon av UNI Storebrand AS, var av vesentlig betydning for å sikre den nsdvendige beskyttelse av de operative forsikringsselskapene i den innledende fasen. ordningen var også viktig for å kunne gi Administrasjonsstyret den nsdvendige tid og kapasitet til å kunne arbeide videre med spsrsmålet om eventuell refinansiering, fristilling eller avvikling av morselskapet. I rapporten pekes det på at det var viktig å få etablert kontakt og samarbeid med kreditorene i UNI Storebrand AS u.0.a. Dette viste seg å by på problemer etter som reglene om offentlig administrasjon ikke har bestemmelser om etablering av kreditorutvalg e.1. slik man har ved gjeldsforhandling/ konkurs. Etter initiativ fra Administrasjonsstyret ble det opprettet et kreditorutvalg som etter hvert fikk med representanter for både de store og små finanskreditorer. Det var imidlertid et problem at utvalget ikke hadde noen formell fullmakt eller kompetanse til å opp tre på vegne av kreditorene, samtidig som det ble klart at kreditorene naturlig nok til dels hadde ulike interesser. I henhold til myndighetenes forskrift av 24. august 1992 skal Administrasjonsstyret også ivareta hensynet til aksjonærene i UNI Storebrand AS u.0.a. I første omgang la Administrasjonsstyret vekt på at aksjonærene, hvorav mange var forsikringskunder, skulle få informasjon om virkningen av at selskapet var satt under offentlig administrasjon. På bakgrunn av det store antall aksjonærer - ca ble muligheten for individuell informasjon meget begrenset. Det ble holdt mster med enkelte store aksjonærer for å få avklart deres holdning til - -.-?.

13 selskapets skonomiske stilling og fremtid. Enkelte aksjonærer dannet en egen organisasjon - Aksjonærforeningen UNI Storebrand. Administrasjonsstyret hadde flere mster med denne foreningen. I forbindelse med vurdering av alternative lssningsmuligheter for en rekapitalisering var Administrasjonsstyret i kontakt både med norske og utenlandske potensielle investorer. Etter initiativ fra Administrasjonsstyret ble det ved lov 14. mai 1993 nr. 45 åpnet adgang til utvi- % det utenlandsk aksjeeie i norske finansieringsselskaper. Denne lovendring var et viktig grunnlag for Administrasjonsstyrets arbeid med en eventuell lssning basert på samarbeid med en mulig internasjonal indutriell partner til UNI Storebrand. Administrasjonsstyret anatar at lovendringen også var et viktig element for utviklingen i arbeidet med en alternativ markedsbasert refinansiering av selskapet. Administrasjonsstyret har i sin rapport pekt på en del erfaringer og problemstillinger som bsr gjennomgås nærmere, for eksempel Administrasjonsstyrets kompetanse i henhold til aksjeloven/finansieringsvirksomhetsloven/dekningsloven, samt en rekke andre spsrsmål i relasjon til de forskjellige lovområder som kom til anvendelse. Evaluering av tiltakene og arbeidet under administrasjonsperioden Den administrasjonsmodell som ble valgt (for morselskapet) viste seg å fungere etter forutsetningene. Likviditetsgarantien fra Norges Bank kan dessuten ha bidratt til å forebygge likviditetsproblemer. De operative datterselskapene kunne fortsette virksomheten uten vesentlig kundeflukt eller innvirkning på markedsposisjonen. Likviditeten ble ikke utsatt for press på grunn av administrasjonsordningen, og det ble aldri behov for å trekke på likviditetsgarantien fra Norges Bank. UNI Storebrand International Insurance AS fikk på grunn av sin internasjonale tilknytning en del problemer i markedet, men også dette selskapet kom gjennom perioden uten likviditetsproblemer. Det må antas at den lssningen som ble valgt, har vært til fordel både for kreditorer, forsikringstakere og aksjonærer. De alternative modeller som ble vurdert var enten direkte administrasjon av morselskapet eller administrasjon av hele konsernet. Begge deler ble antatt å ville skape betydelig uro omkring konsernets eksisterende og framtidige situasjon. Under denne usikkerhet kunne en ha fått et betydelig bortfall av kunder, i farste omgang i Livselskapet. Spsrsmålet om påfølgende likviditetskrise og offentlig administrasjon av Livselskapet ville dermed vært aktuelt. Gjennom rekapitaliseringen lyktes en med å få til en samlet kapitalstyrking med ca. NOK 920 millioner utover det opprinnelige forslag. Som en reserve ble det dessuten etablert en emisjonsgaranti på NOK 300 millioner fram til utlspet av juni 1994.

14 UNI Storebrand-saken har vist at myndighetene har en beredskap i form av regelverk, interne rutiner og ressurser til å møte lignende situasjoner. Administrasjonsstyret og dets rådgivere hjemme og i utlandet har hovedsakelig stått for arbeidet med administrasjonsordningen og rekapitaliseringen. Saken har imidlertid også vært meget krevende for Kredittilsynet. Det ble i alt behandlet i underkant av 600 inngående og utgående brev og dokumenter. I tillegg ble det laget et større antall analyser, utarbeidet en rekke interne notater/utredninger og gitt omfattende bistand til administrasjonsstyret og Finansdepartementet. I 1øpet.a~ administrasjonsperioden var det også en omfattende mediakontakt. Et stort antall medarbeidere har vært engasjert i prosessen, spesielt omkring tidspunktene for administrasjons- og fristillingsvedtakene. Arbeidet har tildels foregått på døgnkontinuerlig basis. Det antas at saken i alt har krevet 5-6 årsverk i Kredittilsynet. De eksterne kostnader beløp seg til NOK 52,6 millioner i salcerer med videre til administrasjonsstyret og konsulenthonorar, samt NOK 133,5 millioner i emisjonskostnader for aksjekapitalutvidelsen og obligasjonslånet i forbindelse med rekapitaliseringen. Kredittilsynet vil komme tilbake til en del av de spørsmål som er reist i administrasjonsstyrets sluttrapporter blant annet i forbindelse med utredningen fra Banklovkomisjonen.

15 Iostensj~lveien 43, Postboks 100 Bryn, 0611 Oslo Tlf.: Fax

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Årsresultat i Storebrand 1998: Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Konsernet sto godt i gjennom finansuroen p.g.a. solid bufferkapital Styrket forsikringsteknisk resultat i skadeforsikring

Detaljer

NOU 1993:9. side 1 av 5. Dokumenttype NOU 1993:9 Dokumentdato 1993-02-25 Tittel Utvalgsnavn Utvalgsleder Utgiver

NOU 1993:9. side 1 av 5. Dokumenttype NOU 1993:9 Dokumentdato 1993-02-25 Tittel Utvalgsnavn Utvalgsleder Utgiver Dokumenttype NOU 1993:9 Dokumentdato 1993-02-25 Tittel Utvalgsnavn Utvalgsleder Utgiver UNI Storebrand og myndighetene Granskningsutvalget Sandene, Erling Administrasjonsdepartementet Oppnevnt 1992-09-25

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

PRESSEMELDING FORELØPIG REGNSKAP 1998

PRESSEMELDING FORELØPIG REGNSKAP 1998 Oslo, 21. januar 1999 PRESSEMELDING FORELØPIG REGNSKAP 1998 Finansbanken ASA konsern oppnådde for 1998 et resultat før tap på kr. 242,9 mill. (kr. 147,4 i 1997). Netto spesifiserte tap på utlån beløp seg

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Rapport 3. kvartal 1995

Rapport 3. kvartal 1995 Rapport 3. kvartal 1995 Resultatregnskap Millioner kroner 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 1.1.-30.9. 1.1.-30.9. 1995 1995 1995 1995 1994 1994 Renteinntekter og lignende inntekter 459 477 477 1.413 1.611

Detaljer

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 Dagens tema Betydelige endringer av aksjelovgivningen trådte i kraft den 1. juli 2013 Innebærer

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjonærene i Aktiv Kapital ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2005 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Aktiv Kapital ASA således:

Detaljer

Regnskap pr 4 kvartal 08.pdf Tittel: Delårsregnskap 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2008 Hovedtrekkene i bankens utvikling pr. 4.

Regnskap pr 4 kvartal 08.pdf Tittel: Delårsregnskap 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2008 Hovedtrekkene i bankens utvikling pr. 4. MeldingsID: 228551 Innsendt dato: 10.02.2009 18:26 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: NTSG SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg NTSG - Sparebank

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt 26. juni 2008 (Erstatter selskapsvedtekter av 1.1.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Formål og rettsstilling

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 2006

RAPPORT 1. KVARTAL 2006 WINDER ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2006 Winder ASA, Akersgaten 20, Postboks 35 Sentrum, 0101 Oslo Tel. 23100700 Fax. 23100701 www.winder.no Org.nr. 983 670 067 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 1. KVARTAL 2006

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2014

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 17/1997 Saken gjelder: R.S. Platou Securities

Detaljer

RAPPORT 2. KVARTAL 2005

RAPPORT 2. KVARTAL 2005 WINDER ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2005 Winder ASA, Fr. Nansens pl. 4, Postboks 35 Sentrum, 0101 Oslo Tel. 23100700 Fax. 23100701 www.winder.no Org.nr. 983 670 067 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 2. KVARTAL

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940 027365 Vedtatt av styret i Bodø kommunale pensjonskasse 28.08.2007, sak 07/37, endret i møte 25.03.2008, Vedtatt av Bodø bystyre

Detaljer

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q4/2016

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q4/2016 INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q4/2016 Vi tenker som deg. DELÅRSRAPPORT Om Instabank ASA Instabank er en ny norsk digital bank med kontor på Skøyen i Oslo. Instabank ASA mottok tillatelse fra Finanstilsynet

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

REGNSKAP - PR. 3. KVARTAL BEDRET INNTJENING

REGNSKAP - PR. 3. KVARTAL BEDRET INNTJENING Trondheim 31. oktober 1996 REGNSKAP - PR. 3. KVARTAL 1996 -BEDRET INNTJENING Resultatregnskapet for perioden 1. januar - 30.september 1996 viser en klar bedring sammenlignet med samme periode i 1995. Sentrale

Detaljer

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Foreslått vedtatt av generalforsamlingen 19. april 2012 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Navn og forretningskontor Selskapets navn er Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet

Detaljer

Pensjonssparing med svært god avkastning

Pensjonssparing med svært god avkastning Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.01.2014 Pensjonssparing med svært god avkastning Salget av pensjonsspareprodukter med investeringsvalg øker kraftig. Hos Nordea Liv økte innskuddene

Detaljer

God resultatutvikling Utviklingen i regionen Rentemarginen Andre driftsinntekter

God resultatutvikling Utviklingen i regionen Rentemarginen Andre driftsinntekter God resultatutvikling SR-Bank konsernet oppnådde i første halvår et resultat før skatt på 232,2 mill. kroner, mot 183,2 mill. kroner i samme periode i fjor. Resultatøkningen er en følge av økte driftsinntekter,

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt (Erstatter selskapsvedtekter av 26.06.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Formål og rettsstilling 3 Kapittel

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 976 000 439 Vedtatt av styret i Buskerud fylkekommunale pensjonskasse 30.03.09 Godkjent av Kredittilsynet 24.09.09 Sist

Detaljer

Resultater 1. Kvartal 2007

Resultater 1. Kvartal 2007 Resultater 1. Kvartal 2007 Revidert resultat 1Q 2007 I forbindelsen med den forestående notering på Oslo Børs/Oslo Axess og utarbeidelse av prospekt, er den regnskapsmessige effekten av Finansdepartementets

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 10. mai 2007 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Pressemelding 9,0 prosent avkastning for kundene i i 2009 (OPF) hadde et selskapsresultat på 371 millioner kroner i 2009. Resultatet i fjerde kvartal var 99 millioner kroner. Verdijustert avkastning var

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 27. april 2006 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2005

Kvartalsrapport Første kvartal 2005 Kvartalsrapport Første kvartal 2005 Bankia Bank ASA HØYDEPUNKTER PR FØRSTE KVARTAL 2005 Resultat etter skatt hittil i år på 7,7 mill. kroner, mot 5,3 mill. kroner i tilsvarende periode året før. Santander

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Navn og forretningskontor Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Vedtatt av generalforsamlingen (6. april 2017) Selskapets navn er Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet er

Detaljer

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet INSTRUKS for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet Formålet med dette dokumentet er å utfylle og klargjøre daglig leders/konsernsjefens ansvar og forpliktelser, samt sette rammene

Detaljer

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 Årsrapport 2009 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 ÅRSBERETNING 2009 FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Virksomhet i 2009 Fana Sparebank Boligkreditt

Detaljer

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7 Utkast Kap.. Anvendelse av allmennaksjelovens regler for egenkapitalbevis...2. Anvendelsesområde og definisjoner...2 2. Registrering i Verdipapirsentralen...2 3. Overdragelse... 2 4. Utstedelse av egenkapitalbevis...2

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011 Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter første kvartal 2011 Høyt selskapsresultat

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

Resultatrapport per 1. kvartal 2017

Resultatrapport per 1. kvartal 2017 Resultatrapport per 1. kvartal 2017 Nedenfor presenteres DNKs resultat per 1. kvartal 2017. Beløp angis i millioner amerikanske dollar (USDm). Sammenlignbare tall for tilsvarende periode året før er i

Detaljer

Regnskapet per 30.06.2010

Regnskapet per 30.06.2010 2. dr i f t s år Kvar t al s r appor t2010 2. k var t al 2010 Regnskapet per 30.06.2010 Sparebanken Øst Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Øst. Selskapet ble stiftet 14. april 2009,

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Til aksjonærene i Grégoire AS

Til aksjonærene i Grégoire AS Til aksjonærene i Grégoire AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Grégoire AS vil bli avholdt torsdag 20. mai 2010 kl 15.00 i selskapets lokaler i Jåttåvågveien 7, 4020

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 980 650 383 Vedtatt av styret i Drammen kommunale Pensjonskasse 17.02.10, Godkjent av Finanstilsynet 17.03.10 Sist endret av styret

Detaljer

SELSKAPERS HANDEL MED EGNE AKSJER

SELSKAPERS HANDEL MED EGNE AKSJER Innhold FORORD................................... 5 1 INNLEDNING.................................. 15 1.1 Innledning................................... 15 1.2 Generell rettslig plassering av overdragelse

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 115 211 112 731 350 523 378 046 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2015 Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Nordea Liv fortsetter fremgangen i markedet for livs- og pensjonsforsikring. I første kvartal

Detaljer

REGNSKAP - 1. HALVÅR 1996 -BEDRET INNTJENING

REGNSKAP - 1. HALVÅR 1996 -BEDRET INNTJENING Trondheim 29. august 1996 REGNSKAP - 1. HALVÅR 1996 -BEDRET INNTJENING Resultatregnskapet for 1. halvår 1996 viser en klar bedring sammenlignet med samme periode i 1995. Utlåns- og innskuddsvolumet har

Detaljer

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I EIDSIVA REDERI ASA

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I EIDSIVA REDERI ASA PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I EIDSIVA REDERI ASA Den 28. mai 2008 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Eidsiva Rederi ASA i Shippingklubben, Haakon VII's gt. 1, Oslo. Tilstede fra styret: Per

Detaljer

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 48/11 SAK: AKSJONÆRAVTALE - PAPIRBREDDEN EIENDOM

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Itera ASA, mandag 22. mai 2017 kl i selskapets lokaler, Nydalsveien 28, Oslo.

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Itera ASA, mandag 22. mai 2017 kl i selskapets lokaler, Nydalsveien 28, Oslo. Til aksjonærene i Itera ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Itera ASA, mandag 22. mai 2017 kl. 17.00 i selskapets lokaler, Nydalsveien 28, Oslo. Styret

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013 Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for 2013 hovedpunkter Godt selskapsresultat: Resultat for 2013

Detaljer

Resultatrapport per 2. kvartal 2017

Resultatrapport per 2. kvartal 2017 Resultatrapport per 2. kvartal 2017 Nedenfor presenteres DNKs resultat per 2. kvartal 2017. Beløp angis i millioner amerikanske dollar (USDm). Sammenlignbare tall for tilsvarende periode året før er i

Detaljer

Kvartalsregnskap .07. Pr. 30.0. Sparebanken BIEN

Kvartalsregnskap .07. Pr. 30.0. Sparebanken BIEN Kvartalsregnskap Pr. 30.0.06.07.07 Sparebanken BIEN Postboks 6790 St. Olavs Plass, 0130 OSLO - Telefon 0 24 36 - Nettadresse: www.bien.no Regnskapsrapport for 2. kvartal 2007 Innledning Sparebanken Bien

Detaljer

Forenkling og modernisering av den norske aksjeloven

Forenkling og modernisering av den norske aksjeloven Forenkling og modernisering av den norske aksjeloven Prop. 111L (2012-2013) Endringer i aksjelovgivningen mv. (forenklinger) Bakgrunn - Forslag til endringer i aksjelovgivningen mv.(forenklinger) i Prop.

Detaljer

Nordea Liv setter nye rekorder

Nordea Liv setter nye rekorder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 21.10.2015 Nordea Liv setter nye rekorder For Nordea Liv har 2015 så langt vært et meget godt år. Premieinntektene ved utgangen av september utgjorde

Detaljer

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001 PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001 Den 19. april 2001 ble ordinær generalforsamling holdt i TOMRA SYSTEMS ASA under ledelse av styrets formann, Jan Chr. Opsahl. Møtet

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA 1. FORMÅL - UNNTAK 1.1 Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Serodus ASA. 1.2 Styret

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. halvår 2015

Kvartalsrapport. 1. halvår 2015 Kvartalsrapport 1. halvår 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader. I

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t. 3. k v a r t a l 2 0 1 0

K v a r t a l s r a p p o r t. 3. k v a r t a l 2 0 1 0 K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 1 0 1 Resultatregnskapet pr 30.09.2010 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt er pr 30.09.10 et overskudd på 19,850 mill. kroner mot 13,282 mill.

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 2008 var et svakt år for Victoria Eiendom, som følge av den negative utviklingen i eiendomsmarkedet. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2008 beregnet til

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2012

Regnskap 1. halvår 2012 Regnskap 1. halvår 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt ble etablert den 29.10.1997 som et privat kredittforetak og fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet

Detaljer

Oslo, 24. mai Ordinær generalforsamling i Eidsiva Rederi ASA avholdes i Shippingklubben, Haakon VII s gate 1, 0161 Oslo - 8. etasje.

Oslo, 24. mai Ordinær generalforsamling i Eidsiva Rederi ASA avholdes i Shippingklubben, Haakon VII s gate 1, 0161 Oslo - 8. etasje. Til aksjonærene i Eidsiva Rederi ASA Oslo, 24. mai 2006 Ordinær generalforsamling i Eidsiva Rederi ASA avholdes i Shippingklubben, Haakon VII s gate 1, 0161 Oslo - 8. etasje. DAGSORDEN torsdag, 8. juni

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom Informasjonsskriv Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning... 4 3.2.

Detaljer

3. kvartalsrapport 2010

3. kvartalsrapport 2010 3. kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 3. kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 36,8 MNOK pr 3.

Detaljer

Resultater 4. Kvartal 2006

Resultater 4. Kvartal 2006 Resultater 4. Kvartal 2006 Hovedpunkter Den gode utviklingen i selskapet fortsetter både med sterke resultater og god vekst. For hele 2006 fremkommer følgende hovedtrekk: Brutto forfalt premie MNOK 516

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 123 616 131 776 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier -57 013-64 836-162 004 Forfalt

Detaljer

Mentor Ajour. Aksjelovenes regler for utdeling etter endringer 24. januar 2014 samt regnskapsføring av nye utbytteformer

Mentor Ajour. Aksjelovenes regler for utdeling etter endringer 24. januar 2014 samt regnskapsføring av nye utbytteformer Informasjon til PwCs klienter Nr 4, feb 2014 Mentor Ajour Aksjelovenes regler for utdeling etter endringer 24. januar 2014 samt regnskapsføring av nye utbytteformer Aksjelovgivningen ble endret på flere

Detaljer

Kvartalsregnskap. Pr. 31.03.08. Sparebanken BIEN AS

Kvartalsregnskap. Pr. 31.03.08. Sparebanken BIEN AS Kvartalsregnskap Pr. 31.03.08 Sparebanken BIEN AS Postboks 6790 St. Olavs Plass, 0130 OSLO - Telefon 0 24 36 - Nettadresse: www.bien.no Regnskapsrapport for 1. kvartal 2008 Innledning Sparebanken Bien

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

2. kvartalsrapport 2008

2. kvartalsrapport 2008 2. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et overskudd på 3,5

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842)

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MEDSAFE ASA (Org. nr.: 976 800 842) 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Styret innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling i Medsafe

Detaljer

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014 Fornybar Energi I AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 5 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER Kursen per ordinære

Detaljer

Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked

Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 20.07.2016 Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked Nordea Liv fikk et resultat før skatt på 311 millioner kroner i første halvår, mot 317

Detaljer

REGNSKAP - PR. 30. JUNI STABIL INNTJENING

REGNSKAP - PR. 30. JUNI STABIL INNTJENING Pressemelding 28. august 1997 REGNSKAP - PR. 30. JUNI 1997 - STABIL INNTJENING I første halvår oppnådde BNbank et driftsresultat etter tap på utlån på 78 millioner kroner. Egenkapitalavkastningen i perioden

Detaljer

Nordea Liv fortsetter fremgangen

Nordea Liv fortsetter fremgangen Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2013 Nordea Liv fortsetter fremgangen Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA.

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA. INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA. Sted: På selskapets kontor i Ulsmågveien 7, 5224 NESTTUN Dato: 22. juni 2012

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen...

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

Tilbud om kjøp av Finansbanken ASA

Tilbud om kjøp av Finansbanken ASA Tilbud om kjøp av Finansbanken ASA 6 januar, 1999 6 januar 1999 1 Tilbudet Storebrand tilbyr NOK 40 kontant pr aksje Tilbudet omfatter samtlige utestående aksjer og underliggende aksjer til det konvertible

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Punkt 5 A Fullmakt om rettede emisjoner Styret har de siste årene hatt en generell fullmakt til å utvide aksjekapitalen

Detaljer

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. Vedtekter for DNB ASA Vedtatt i ordinær generalforsamling 13. juni 2016. I. Foretaksnavn - Forretningskommune - Formål 1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor

Detaljer

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen Aksjonærbrev Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen Styret i Deliveien 4 Holding AS 10. september 2015 1. INNLEDNING Den ekstraordinære

Detaljer

VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS

VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS Vedtatt av generalforsamlingen 11.12.2007, endret 03.04.2008, 30.04.2008, 14.10.2008, 25.05.2009, 25.08.2009, 29.04.2011, 14.10.2011, 20.03.2012, 04.09.2012, 26.11.2013,

Detaljer