Feilkostregistering Sluttrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Feilkostregistering Sluttrapport"

Transkript

1 Feilkostregistering Sluttrapport Byggfeil er en belastning for kundene, reduserer selskapets fortjeneste og skader byggenæringens omdømme!

2

3 1 Målsetting Feilkostregistering Prosjektets mål er å utvikle et verktøy som støtter viktige prosesser i det pågående kvalitetsarbeidet med å redusere antall byggfeil og skader i prosjektering, byggefasen og i årene etter at bygget er ferdigstilt og tatt i bruk. Ambisjonen er at verktøyet skal forenkle registrering og muliggjøre erfaringslæring i alle deler av byggeprosessen. Resultatmål: Redusere antall feil under bygging og i årene etter ferdigstilt bygg. Delmål: Utvikle metode og verktøy for effektiv registrering av feilkost under bygging, ved senere befaringer (1 og 3 år) og ut reklamasjonsperioden. Implementere metode og verktøy samt skaffe aksept for bruk og rapportering i vår organisasjon. Etablere rutiner og fora for effektiv tilbakeføring til rette avdeling, leverandør, underentreprenør eller prosjekt om konsekvensene av registrerte feil (konsekvenser kan være: utelate bruk av materiale, utvikling av standardløsninger, en liste over obs-punkter i forbindelse med en spesiell løsning etc.) Utarbeide totaloversikt over hvilke feil som gjøres og hvilke økonomiske konsekvenser de har. Identifisere og fjerne materialer, metoder og løsninger, som basert på prosjektenes erfaringer under bygging eller for byggeieren etter overtagelse oppleves som uegnet. Opplæring/kursing av ansatte i bruk av systemet og utvikle fokus på skadereduksjon basert på registrering, statistikk og effektiv erfaringstilbakemelding. Følge opp og registrere utviklingen over tid (etablere trend analyser).

4 2 Om prosjektet Feilkostnader utgjør betydelig beløp for byggebransjens aktører. Allerede i 1994 gjennomførte SINTEF Byggforsk en landsomfattende undersøkelse hvor en anslo at det årlig etterlates byggfeil for ca 5 % av omsetningen i bygg som overleveres. I tillegg fremkom det at næringen før overlevering retter opp byggfeil i samme størrelsesorden. Kundene får problemet byggenæringen omdømmetap Feil som oppdages etter overlevering blir et problem for kunden, og skader omdømmet til næringens bedrifter. Byggfeil går utover fortjenesten Alle feil som må rettes får direkte effekt på bedriftenes bunnlinje. Når omfanget blir stort er dette et bilde på holdninger som vi ikke ønsker oss. Prosjektet har derfor mange hensikter. Mange årsaker til mangelfull registrering En av utfordringene ved registrering av byggfeil og mangler (erfaringsdata) er at det ute i produksjonen oppleves som en høy terskel å melde fra. Årsakene kan være flere; - En har ikke skjema for hånden når en går runder på byggeplass, og glemmer å registrere når en kommer tilbake til byggeplasskontoret. - Det finnes ingen systematikk for rapportering, og det oppleves som lettere å reparere feilen enn å registre den. - Mange sier at det til en viss grad oppleves som en akseptert tradisjon at det gjøres feil. - En er redd for å rapportere feil av karrierehensyn Prosjektet har fokusert på å senke denne terskelen for å sikre best mulig erfaringsdata som igjen vil gi beslutningsunderlag for senere tiltak. Dette er bakgrunnen for at Skanska gjennomfører et utviklingsprosjekt for å etablere en systematisk feilregistrering med et egnet verktøy. Byggekostnadsprogrammet finansierer deler av prosjektet for å knytte Skanskas prosjekt til andre av programmets prosjekter hvor det arbeides med tilknyttede problemstillinger (Veien til riktig utførte bygg og Nasjonal database for byggkvalitet). Det er bl.a. ønskelig å få ut data om feil som rettes frem til overlevering. Erling Thune Holm Prosjektleder

5 5

6 3 Feilkostregistering Sammendrag Dårlige rutiner Byggebransjen har dårlige rutiner for å sikre at byggfeil blir undersøkt og fulgt opp. I de fleste tilfeller blir feil og mangler bare reparert, uten at noen lærer noe av dem. Verktøy som forenkler registrering Med bakgrunn i store tall på feilkostnader i byggebransjen, har Skanska hatt et mål om å utvikle et verktøy som forenkler feilregistrering og oppfølging, og som gjør brukeren i stand til å reparere og lære av egne feil og samtidig sikre at denne kunnskapen blir tilgjengelig for alle bransjens aktører. Målet var å utvikle system som gjør det enkelt å registrere: Feil Årsak Ansvarlig Kostnad og konsekvens PDA-verktøy Det er utviklet et PDA- verktøy som skal brukes på byggeplass og som skal være enkelt å benytte for den som skal registrere feil. Verktøyet testes i tre pilotprosjekter, og forbedringsarbeidet skal gjennomføres i samarbeid med pilotene i etterkant. Med bistand fra egne ansatte og bransjekolleger har vi klart det, og vi står nå foran den siste avgjørende tilrettelegging av programvaren før vi kan si at vi er endelig i mål. Viktig erkjennelse I søknaden til Byggekostnadsprogrammet, og i den innledende utviklingsfasen, ble det tatt for lett på integrasjonsutfordringer mot selskapets analyseverktøy Synergi og implementering. Implementering av nye verktøy må komme som støtte for prosesser selskapet allerede har - ikke omvendt.

7 Skanskas erfaringer Arbeidet med utviklingen av PDA-verktøyet, har bidratt til at flere i Skanska har fått et mer bevisst forhold til Feilkostregistering For perioden har selskapet vedtatt en 0-feil strategi som fokuserer på 0-feil i hele prosjektperioden fra utvikling til ferdigstillelse. PDA-verktøyet vil være det som skal til for å få tilstrekkelig ledertrykk kombinert med etterspørsel etter løsninger i prosjektene. Verktøyet kunne etter prosjektleders oppfattning ikke lykkes bedre eller stått ferdig på et riktigere tidspunkt. I prosjektarbeidet er det fokusert på større prosjekter i regi av noen av landets største entreprenørselskaper, men PDA-verktøyet og systematikken vil enkelt kunne benyttes i alle typer byggeprosjekter. Dette fikk vi til: Utviklet metode og verktøy for registrering av feil og mangler i ettermarkedsfasen Videreutviklet metode og verktøy for registrering av feil og mangler under bygging. Utviklet database for håndtering av hver enkelt leilighet og prosjekt. (samordning av data fra byggefase, ferdigbefaring, ettårsbefaring, etc. i en felles database). Utviklet rutiner som sikrer tilbakeføring av erfaringer fra database til prosjektering, anskaffelse, kalkulasjon og egen avdeling for utvikling av standardløsninger (SPD). Utviklet opplæringsmateriell Gjennomført erfaringsworkshops for evaluering og justering av verktøy Erfaringsrapport Spredning av resultater gjennom fagpresse og foredrag Prosjektet viser med all ønskelig tydelighet hvor viktig kompetanse, fokus, holdninger og prosesser i et selskap er. Prosjektleder Erling C. Thune-Holm

8 8

9 4 Resultatrapport Feilkostregistering 9

10 Resultatrapport Feilkostregistering Prosjektet har utviklet et verktøy og en prosess for å registrere og vurdere feil som oppstår i produksjonsdelen av byggeprosessen. I Skanska som prosjektets eier er det gjennom arbeidet skapt økt bevissthet rundt at de store feilkostnadene faktisk betyr kroner og øre; - for ansatte (lønn, bonus), - for selskapet (resultat) - for byggherrer (pris og kvalitet på bygget) - og for deres kjøpere. Undervurderte utfordringene Vi har ikke levert alt vi beskrev i prosjektsøknaden fordi vi undervurderte utfordringene rundt åpenhet, kultur, prosess og kunnskap. Dette gjør at datagrunnlaget som hittil er samlet inn ikke er stort nok til å kunne si noe om trender, feilkategorier eller kostnader. Vi mener likevel at vi har levert et viktig resultat i forhold til at vi har startet en viktig kvalitetsprosses hos fire sentrale byggaktører Veidekke, Kruse Smith, Selvaag og Skanska). Prosjektet viser med all ønskelig tydelighet hvor viktig kompetanse, fokus, holdninger og prosesser i et selskap er. Alle disse faktorene må være rettet inn mot færre feil og økt kvalitet, før det gir resultater. Da vil man kunne oppnå tilfredse byggherrer, økt respekt for næringen, bedre oppfyllelse av samfunnskrav, høyere lønnsomhet i bedriften og økt stolthet hos de ansatte. Internt skal resultatene brukes til ytterligere å forbedre produktet for derigjennom å implementere de gode resultatene (implementering gjennom spredning av gode resultater og ønske om bruk). Videre skal byggherrer gis en bedre oversikt over vår produksjon og kvalitet. Over tid vil dette bli et virkemiddel i vår markedsføring overfor nye byggherrer. Utover det vil samarbeidet med Kruse Smith, Selvaag og Veidekke forstette sammen med utvikleren, QuickFeedback Systems. Vi vil alle 4 jobbe aktivt for å redusere feil og heve kvalitet i våre respektive selskaper. Vi har hatt fokus på å la programutviklere jobbe tett med fremtidige brukere og egen IT avdeling. Dette for å sikre utviklernes forståelse for vår hverdag og for å sikre at det som ble utviklet, sømløst kunne kommunisere med vår eksisterende IT plattform. 10

11 Implementering en stor utfordring Implementering i store selskaper er en stor utfordring. Ledelsesforankring er nødvendig og tar tid å sikre i en hektisk hverdag der det må prioriteres mellom mange gode prosjekter og forslag. Prosjektet undervurderte dette i utviklingsfasen, slik at når produktet var ferdig til testing i pilot, manglet til en viss grad denne ledelsesforankringen. Hardware ble også en utfordring. Windows utviklet nytt operativsystem i starten på 2007 og dette satte utvalget av mulige PDAer ned til et minimum. Det er fortsatt ikke gode nok produkter til en fornuftig pris på markedet. Prosess ble en tredje utfordring. Innføring av verktøy krever andre måter å jobbe på. Denne måten å jobbe på må på plass før verktøyet introduseres som et hjelpemiddel. O-feil i byggeperioden Skanska Norge vil i den kommende strategiperioden fokusere på 0-feil i byggeperioden, og dette vil understøtte et arbeid mot færre feil der verktøyet kan introduseres som hjelpemiddelet for å nå målet. En viktig utfordring vil på kort og lang sikt være; vårt kunnskapsnivå. Bruk av verktøyet viser at dette ble en større utfordring enn ventet! Det er naturligvis ikke slik at feil gjøres med viten og vilje, de gjøres fordi vi mangler - kjennskap til at det faktisk er feil. - kunnskapen for å unngå dem eller til å vurdere en foreslått løsning som risikofylt. Dette er et viktig funn og krever at det gjøres grep både i nasjonens utdanningsinstitusjoner og i byggebransjen. Videre er det viktig å fokusere på åpenhet og at registrering ikke gjøres for å finne hvem, men hva. Altså et fokus på hva som gjøres feil ikke hvem som gjør det. Underveis i vårt prosjekt har vi opplevd at det stadig oppleves som lettere å rapportere feil fordi selskapet, uavhengig av feilkostprosjektet, har fokusert på åpenhet som et av selskapets ønskede kulturtrekk. 11

12 Oppsummering Vi burde - fokusert mer på utfordringene rundt implementering og ledelsesforankring underveis, og sikret at vi hadde dette på plass samtidig med at produktet var klart til pilottesting. - gjort en kartlegging rundt kunnskap om feil, og dermed avslørt tidligere at dette er en kritisk faktor. - påbegynt arbeidet med kommunikasjon mot Synergi tidligere slik at det hadde vært mulig å demonstrere denne funksjonaliteten for ledelsen parallelt med pilottestingen. - fokusert mer på å få på plass den nødvendige prosessen parallelt med utviklingen av verktøyet. Flat struktur direkte og effektiv kommunikajson Prosjektet har hatt en flat struktur der prosjektlederen har vært prosjektleder og økonomiansvarlig, men hvor kommunikasjon i hovedsak har foregått mellom utviklere og brukerne. Hovedlinjene for utvikling, innhold, muligheter og ønsker har vært lagt i heldags workshops der alle i prosjektet har bidratt med sine ønsker og krav. Utvikler har hatt referat-ansvar fra disse samlinger, og referatene har vært rene arbeidsdokumenter med oppgaver for hver enkelt deltager. Utvikler har tilbrakt mye tid ute på prosjekter, og brukeren har kommet med direkte innspill som, hvis det har vært nødvendig, har vært avklart med prosjektleder og evt. IT-avd. før de har blitt hensyntatt. Prosjektsamarbeid med konkurrenter og andre BKP-prosjekt Prosjektet var i utgangspunktet et internt Skanska-prosjekt. Gjennom deltagelsen i Byggekostnadsprogrammet har prosjektet bl.a. medvirket i prosjektet Veien til riktig utførte bygg og etablert et godt samarbeid med bl.a. Veidekke, Selvaag og Kruse Smith om registrering og måling av feil. Økt produktivitet Vi har utviklet et måleverktøy, og står på terskelen til å implementere dette som igjen vil føre til bedre oversikt over prosjektet både økonomisk og i forhold til saksgang på registrerte feil. Bedre ledelse og ansvarliggjøring i alle ledd Gjennom driverne: Bevisstgjøring; mangfold og læring og Innovasjon/endringskompetanse. 12 Verktøyet bevisstgjør våre medarbeidere gjennom bruk på de klare kostnadskonsekvensene ved feil. Denne bevisstgjøringen vil bidra til raskere læring og bruk av riktigere løsninger med lavere risiko og kostnad. Det vil også bidra til forståelse for at nytenking må til dersom vi som bransje skal bedre vårt renommé.

13 6 Informasjon og kommunikasjon Bedriften Informasjon Næringen Samfunnet 13

14 Informasjon og kommunikasjon Byggekostnadsprogrammet måles på hvilke reelle endringer prosjektene i programmet har bidratt til. Informasjonsdeling med byggenæringen, og kommunikasjon med samfunnet er viktig for å synliggjøre disse endringene. Prosjekt Feilkostregistering har underveis hatt løpende kontakt med ulike målgrupper Kommunikasjonskanaler Foredrag Prosjektleder har gjennom prosjektets gang holdt mer enn 10 fordrag i forskjellige fora der ideen, utfordringer, resultater og samarbeid med andre entreprenører er videreformidlet. Media Prosjektet er omtalt i Byggmesteren, Byggeindustrien og Teknisk Ukeblad. Sluttrapporten Prosjektets resultater har form av et verktøy og en prosess. Prosessen vil man måtte innarbeide både gjennom lederskap og opplæring. Det vil bli utviklet hjelpemidler til innføringen som også vil kunne være tilgjengelig for andre. Verktøyet er utviklet og selges av Leksvik Teknologi (nytt navn: Quick Feedback), og er tilgjengelig for alle. Prosjektet vil medvirke i formidlingsarbeidet i regi av Byggekostnadsprogrammet. 14

15 7 Fakta om prosjektet Prosjekteier, Postboks 1175 Sentrum, 0107 Oslo Prosjektperiode Mars 2003 juni 2007 Prosjektomfang/Økonomi Total prosjektkostnad (egeninnsats og støtte) Kr ,- hvorav Byggekostnadsprogrammet har støttet prosjektet med NOK Fremdrift Fremdriftplanen, som ble lagt ved søknaden om prosjektstøtte, ble stort sett fulgt det første året. Dette var utviklingsfasen og alle aktiviteter som det var lagt opp til, ble gjennomført. Produktet ble utviklet innenfor de økonomiske og kvalitetsmessige rammene vi hadde forutsatt i søknaden. Parallelt med utviklingen oppstod det flere utfordringer enn vi hadde forutsatt, og store deler av dette hadde sin årsak i flere ønsker om funksjonalitet og muligheter for søkbarhet, samt utfordringer i forhold til kommunikasjon med Synergi. Synergi er Skanska Norges program for rapportering og oppfølging av HMS. Videre har det vist seg at implementering var en større utfordring enn vi hadde forutsatt i søknaden. Implementering og full utrulling var forutsatt å skulle være gjennomført innen utgangen av 2007, men er så vidt i gang. Full utrulling ligger minst et år unna. 15

16 Prosjektdeltagere Prosjektleder : Erling C. Thune-Holm Kunnskapsforvalter Skanska Norge, Postboks 1175 Sentrum, 0107 Oslo Telefon: E-post: Mons Styrmo Leksvik Teknologi AS Ivar Blikø SINTEF-MRB og Leksvik Teknologi AS Gunnar Vist Nextcon Sverre Fossengen Regiondirektør Svein Hoff Leder Ettermarked Oslo Marte Vamnes Prosjekteringleder Ståle Haakull Anleggsleder Stein Overvik Driftsleder Odd Jarle Kleppe Prosjektingeniør Erik Sandvik IKT Øivind Pettersen Skanska Teknikk Vidar Berge KS Prosjektstyring Katrine Johansen Prosjektmedarbeider Laila Nilsen Kontorleder ettermarked Oslo Pål Sørensen Tømrer ettermarked Oslo, Arild Berglund Sikkerhetssjef HMS 16

17 Lisa Hårstad Prosjektingeniør Marte Dille Skistad Prosjektingeniør Bendik Hardersen Prosjektingeniør Roland Haumann Anleggsleder Tore Håkon Strand Anleggsleder Trond Stupstad Kruse Smith AS Petter Nøstdal Veidekke AS Eilert Myran Selvaaggruppen AS 17

18 18 Vil du vite mer om prosjektet ta kontakt med Erling C. Thune-Holm,. E-post:

19 Om Byggekostnadsprogrammet Byggekostnadsprogrammet Byggekostnadsprogrammet ble startet i 2005 og er et femårs FoU-program som er eid av Kommunal og regionaldepartementet (KRD) og rådet for Bygg, Anlegg og Eiendom (BAE-rådet). Den offentlige støtten for programperioden er på totalt 80 mill.kr. (16 mill. pr. år). Byggenæringen er forpliktet til å bidra med minst like mye. Programmets formål: Å heve kvaliteten på det som bygges og samtidig øke lønnsomheten i næringen. Programstyret har definert tre fokusområder: Bedre kundekompetanse Økt produktivitet Bedre ledelse og ansvarliggjøring i alle ledd Programmets ambisjon er å bidra til et kraftfullt kompetanseløft blant byggenæringens aktører, gjennom tverrfaglig prosjektsamarbeid. For alle prosjekter er det en forutsetning at kunnskap og dokumentasjon skal gjøres tilgjengelig for hele næringen uavhengig av de respektive prosjekteiere. I 2009 er Byggekostnadsprogrammet involvert i 40 prosjekter med deltagelse fra mer enn 150 ulike virksomheter. 19

20 Essendropsgate 3 Pb Majorstuen, 0307 Oslo Fotobidrag: Per Olav Berg Terje Lunde Bachegruppen

Kvalitetsarbeidet i Kruse. Smith måling av avvik. 2,9 milliarder kroner. siving./master og ingeniør

Kvalitetsarbeidet i Kruse. Smith måling av avvik. 2,9 milliarder kroner. siving./master og ingeniør Veien til riktig utførte t bygg en ledelsesutfordring l d? Kvalitetsarbeidet i Kruse Smith måling av avvik Kampen mot sløsing, Lean Construction Hvordan lære raskere fra RUB til ERFA Trond Stupstad Veien

Detaljer

yggfeilene skal ned en ledelsesutfordring

yggfeilene skal ned en ledelsesutfordring yggfeilene skal ned en ledelsesutfordring åling av avvik i byggeprosessen unnskapsforvalter Erling C. Thune-Holm kanska Norge AS ostbare erfaringer Nasjonalt utgjør feilkostnader 5% av omsetningen (Sintef

Detaljer

Organisatorisk læring. To prosjekter gjennomført i Skanska Bolig AS og NCC Construction Norge AS

Organisatorisk læring. To prosjekter gjennomført i Skanska Bolig AS og NCC Construction Norge AS Organisatorisk læring To prosjekter gjennomført i Skanska Bolig AS og NCC Construction Norge AS Organisatorisk læring to case NCC Construction AS og Skanska Bolig AS har med støtte fra gjennomført hver

Detaljer

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi Mandat Regionalt program for Velferdsteknologi 2015-2017 Innhold 1 Innledning/bakgrunn 3 2 Nåsituasjon 3 3 Mål og rammer 4 4 Omfang og avgrensning 4 5Organisering 5 6 Ressursbruk 6 7 Beslutningspunkter

Detaljer

1.2 Hva sier bestillingen vedrørende overtakelse?

1.2 Hva sier bestillingen vedrørende overtakelse? Stemmer leveransen med bestillingen? Stemmer leveransen med bestillingen? Hva sier bestillingen om overtakelse? Hva blir levert? Tiltak til forbedring. 1.1 Presentasjon Bjørn Finn Farstadvoll Ansatt i

Detaljer

Veileder for samhandling

Veileder for samhandling Veileder for samhandling Entreprenørens interesser/mål Rådgivers interesse/mål Byggherrens interesser/mål Vegdirektoratet, 03. desember 2015. Veileder for samhandling Generelt. Å avsette tid til en samhandlingsperiode

Detaljer

14309 - Nasjonal database for byggkvalitet

14309 - Nasjonal database for byggkvalitet SLUTTRAPPORT for prosjekt 14309 - Nasjonal database for byggkvalitet Oslo, 25.09.2008 Kim Robert Lisø Prosjektleder Sign. 25.09.2008 Sluttrapport Innledning Prosjektet Nasjonal database for byggkvalitet

Detaljer

HVA ER FDV? Statisk FDV Dynamisk FDV. Overtagelse og drift av bygninger?

HVA ER FDV? Statisk FDV Dynamisk FDV. Overtagelse og drift av bygninger? Overtagelse og drift av bygninger? Overlevering av prosjekt. Erfaring med nye og rehabiliterte bygg - Erfaringer fra prosjektgjennomføring, ble bygget ferdig? - Hva og hvor er forbedringspotensialet? -

Detaljer

Side 1. Systematisk ferdigstillelse Per Roger Johansen

Side 1. Systematisk ferdigstillelse Per Roger Johansen Side 1 Systematisk ferdigstillelse Per Roger Johansen Terramar - noen referanseprosjekter Solkraftanlegg for Statkraft i Italia Livsvitenskap Kunsthøgskolen i Bergen, KHiB Høgskolen i Bergen, HiB Beredskapssenteret

Detaljer

BA 2015 - En norsk BAE næring i verdensklasse

BA 2015 - En norsk BAE næring i verdensklasse BA 2015 - En norsk BAE næring i verdensklasse B A 2 0 1 5 - E N B A E - N Æ R I N G I V E R D E N S K L A S S E MISJON: «Hensikten med BAE 2015 er å målbart forbedre leveringsevnen innen bygg og anlegg»

Detaljer

Bydel Grorud, Oslo kommune

Bydel Grorud, Oslo kommune Bydel Grorud, Oslo kommune 2. Kontaktperson: Hanne Mari Førland 3. E-post: hanne.mari.forland@bgr.oslo.kommune.no 4. Telefon: 92023723 5. Fortell oss kort hvorfor akkurat deres kommune fortjener Innovasjonsprisen

Detaljer

Implementere styringssystemet NyttBygg i små og mellomstore bedrifter. Sluttrapport

Implementere styringssystemet NyttBygg i små og mellomstore bedrifter. Sluttrapport Implementere styringssystemet NyttBygg i små og mellomstore bedrifter Sluttrapport Målsetting Implementere styringssystemet NyttBygg i små og mellomstore bedrifter. Medlemsbedriftene er små foretak (gjennomsnittelig

Detaljer

Styringsdokument for Byggekostnadsprogrammet Versjon 3.0 1. februar 2008

Styringsdokument for Byggekostnadsprogrammet Versjon 3.0 1. februar 2008 Styringsdokument for Byggekostnadsprogrammet Versjon 3.0 1. februar 2008 Innledning Dette styringsdokumentet beskriver programmets målsetting og hvordan man går frem for å nå denne. Dokumentet etablerer

Detaljer

BEFRI OG BEVARE. Metode for å skape økt engasjement i bygg- og anleggsprosjekter

BEFRI OG BEVARE. Metode for å skape økt engasjement i bygg- og anleggsprosjekter BEFRI OG BEVARE Metode for å skape økt engasjement i bygg- og anleggsprosjekter 20100101- Befri og Bevare Rapport-gjennomføring av piloter-endelig versjon.doc//13.01.2010 08:45 Side 1 av 13 Forord Av og

Detaljer

Smidig prosjektering og systematisk ferdigstillelse - fra teori til praksis -

Smidig prosjektering og systematisk ferdigstillelse - fra teori til praksis - Smidig prosjektering og systematisk ferdigstillelse - fra teori til praksis - 14.10.2014 Sven Wertebach og Per Roger Johansen Side 1 Innhold Introduksjon Metodikker i perspektiv Hva er en prosess? Systematisk

Detaljer

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til - 200 ledige hus - Bolyst 2013

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til - 200 ledige hus - Bolyst 2013 Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal v/ole Aasaaren Skansen 7 2670 OTTA Deres ref. Vår ref. Dato 13/712-10 9.7.2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner

Detaljer

Statsbudsjettet 2012 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til Skånland kommune, til prosjektet Bolyst i Skånland 2012

Statsbudsjettet 2012 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til Skånland kommune, til prosjektet Bolyst i Skånland 2012 Skånland kommune Postboks 240 9439 EVENSKJER Deres ref. Vår ref. Dato 12/715-12 02.07.2012 Statsbudsjettet 2012 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til Skånland kommune,

Detaljer

BIM blir i økende grad benyttet i prosjekteringsfasen. Konsekvenser for byggefasen og byggeleder rollen? NTNU Januar 2013 Tom Krogsrud ORAS AS

BIM blir i økende grad benyttet i prosjekteringsfasen. Konsekvenser for byggefasen og byggeleder rollen? NTNU Januar 2013 Tom Krogsrud ORAS AS BIM blir i økende grad benyttet i prosjekteringsfasen. Konsekvenser for byggefasen og byggeleder rollen? NTNU Januar 2013 Tom Krogsrud ORAS AS Oras AS Etablert i 1904 Norges ledende VVS selskap Hovedkontor

Detaljer

Implementering av Agresso: Erfaringer fra Kartverket

Implementering av Agresso: Erfaringer fra Kartverket Implementering av Agresso: Erfaringer fra Kartverket FØRST 1. April 2014 Våre kjerneverdier er inkluderende, kompetent, åpen, pålitelig og engasjert Myndighetsansvar Nasjonal kartmyndighet Tinglysingsmyndighet

Detaljer

Nummer 1 i prosjektledelse

Nummer 1 i prosjektledelse Nummer 1 i prosjektledelse Vår ambisjon er 1 å være nummer Skanskas prosjektmodell Vår prosjektmodell sikrer at du som kunde har forutsigbarhet for både gjennomføring og sluttleveranse. 3 Ditt prosjekt

Detaljer

MUSIT SAKSFRAMLEGG 2016

MUSIT SAKSFRAMLEGG 2016 SAK NR: V-sak 15/4-2016 Godkjenning møteinnkalling og referat fra møtet 19. februar 2016 FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT TEMA: Godkjenning møteinnkalling og referat fra møtet 19. februar 2016 DATO: 14.03.2016

Detaljer

HVA ER FDV? Statisk FDV Dynamisk FDV. Overtagelse og drift av bygninger?

HVA ER FDV? Statisk FDV Dynamisk FDV. Overtagelse og drift av bygninger? Overtagelse og drift av bygninger? Overlevering av prosjekt. Erfaring med nye og rehabiliterte bygg - Erfaringer fra prosjektgjennomføring, ble bygget ferdig? - Hva og hvor er forbedringspotensialet? -

Detaljer

Utvidelse av BA-Nettverket SLUTTRAPPORT

Utvidelse av BA-Nettverket SLUTTRAPPORT Utvidelse av BA-Nettverket SLUTTRAPPORT 2 BA-Nettverket v/ Inger Hokstad er særdeles viktig for arbeidet med å bringe aktørene nærmere hverandre i BAE-bransjen. Hokstad har ingen kontraktuelle knytninger

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Innovative innkjøp og regionale muligheter

Innovative innkjøp og regionale muligheter Foto: Jo Michael Innovative innkjøp og regionale muligheter NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling Innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling Nasjonale og regionale

Detaljer

Bakgrunn. Møller Ryen A/S. Noe måtte gjøres. Bakgrunn for OU. Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler

Bakgrunn. Møller Ryen A/S. Noe måtte gjøres. Bakgrunn for OU. Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler Bakgrunn Møller Ryen A/S Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler Omsetning i 1992: 220 mill. 100 tilsatte. Omsetning i 1998: 500 mill. 120 tilsatte. Bakgrunn for OU Ved

Detaljer

Statsbudsjettet 2012 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 600 000 kroner til - Engeslandstunet - Bolyst 2013

Statsbudsjettet 2012 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 600 000 kroner til - Engeslandstunet - Bolyst 2013 Birkenes kommune Postboks 115 4795 BIRKELAND Deres ref. Vår ref. Dato 13/618-5 05.07.2013 Statsbudsjettet 2012 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 600 000 kroner til - Engeslandstunet -

Detaljer

Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte

Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte Saknr. 15/9440-4 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner «Etablering av VisitOsloRegion 2015» som viktig strategisk

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: 1. Hovedutvalg

Detaljer

Kunstner: Oddmund Mikkelsen

Kunstner: Oddmund Mikkelsen Kunstner: Oddmund Mikkelsen Organisering, forankring og gjennomføring av et klarspråksprosjekt (Fra språkstunt til organisasjonsutvikling) Frokostseminar 15. juni 2012 prosjektleder Unn Johansen Statens

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Hvordan åpne de lukkede permer?

SLUTTRAPPORT. Hvordan åpne de lukkede permer? SLUTTRAPPORT Hvordan åpne de lukkede permer? Innhold Målsetting................................3 Om prosjektet.............................4 Sammendrag..............................5 Resultatrapport...........................6

Detaljer

Det må være en operativ rådgiverfunksjon. innovative offentlige anskaffelser Smarte anskaffelser av velferdsteknologi

Det må være en operativ rådgiverfunksjon. innovative offentlige anskaffelser Smarte anskaffelser av velferdsteknologi Det må være en operativ rådgiverfunksjon for å lykkes med Læringsnettverk å implementere innovative offentlige anskaffelser Smarte anskaffelser av velferdsteknologi Steinkjer 11. juni 2015 1 Fra utprøving

Detaljer

Referat fra rundbordsmøte 23.aug, Fisketorget i Bergen

Referat fra rundbordsmøte 23.aug, Fisketorget i Bergen Referat fra rundbordsmøte 23.aug, Fisketorget i Bergen Hvordan styrke tilbudet på fersk kvalitetssjømat i Bergen? Tema for møtet: Dagens distribusjon av fersk sjømat i regionen Dagens regelverk for omsetting

Detaljer

Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner

Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner Takk for at vi fikk anledning til å gi Aker Kværners synspunkter i paneldebatten den 26. januar. Vårt innlegg

Detaljer

Hvordan oppnå Riktig med en gang en tipsveileder. rådgiver Erik A. Hammer i Grønn Byggallianse

Hvordan oppnå Riktig med en gang en tipsveileder. rådgiver Erik A. Hammer i Grønn Byggallianse Hvordan oppnå Riktig med en gang en tipsveileder rådgiver Erik A. Hammer i Grønn Byggallianse «Riktig med en gang» «Riktig med en gang» er Grønn Byggallianse og Integras felles ambisjon og målsetning for

Detaljer

Noen tanker om «her hos oss», hverdagen og bølger. Tone Marie Nybø Solheim, avd. direktør Helse og velferd KS

Noen tanker om «her hos oss», hverdagen og bølger. Tone Marie Nybø Solheim, avd. direktør Helse og velferd KS Noen tanker om «her hos oss», hverdagen og bølger Tone Marie Nybø Solheim, avd. direktør Helse og velferd KS Oppdraget Hvordan skape innovasjonskultur? Hvordan oppnå bred implementering av nye løsninger

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Sykehuset Østfold. Planlegging av tester og finjustering vesentlig for å lykkes

Sykehuset Østfold. Planlegging av tester og finjustering vesentlig for å lykkes Sykehuset Østfold Planlegging av tester og finjustering vesentlig for å lykkes Hva skal til for å sikre at et komplekst byggautomasjonsprosjekt blir levert til avtalt tid? Erfaringen fra leveransen av

Detaljer

FRA IDÉ TIL VIRKELIGHET KONFERANSE TILSYN, STAVANGER KOMMUNE 2. JUNI 2014

FRA IDÉ TIL VIRKELIGHET KONFERANSE TILSYN, STAVANGER KOMMUNE 2. JUNI 2014 FRA IDÉ TIL VIRKELIGHET KONFERANSE TILSYN, STAVANGER KOMMUNE 2. JUNI 2014 I DAG TREFFER DERE Kristin Stømer Frafjord Avd.leder prosjektutvikling i Totalentrepriser Oddvar Egelandsdal Leder Totalentrepriser

Detaljer

MØTE MED PILOTVIRKSOMHETER

MØTE MED PILOTVIRKSOMHETER MØTE MED PILOTVIRKSOMHETER Barrierer mot meroffentlighet 19. september 2016 1 Making Waves og PA støtter Difi i endringsprosjektet Barrierer mot meroffentlighet Vi skal: Bistå med tjenesteutvikling i forbindelse

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Fungerer avdeling Apotekdrift etter sin hensikt?

Utviklingsprosjekt: Fungerer avdeling Apotekdrift etter sin hensikt? Utviklingsprosjekt: Fungerer avdeling Apotekdrift etter sin hensikt? Nasjonalt topplederprogram Bente Hayes Oslo, 10.april 2015. 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Sykehusapotekene

Detaljer

Slyngepatruljen. tilrettelegging for hørselshemmede i høyere utdanning

Slyngepatruljen. tilrettelegging for hørselshemmede i høyere utdanning Slyngepatruljen tilrettelegging for hørselshemmede i høyere utdanning Om HLFU HLFU (Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom) er en organisasjon for ungdom med nedsatt hørsel, tinnitus og Menieres sykdom.

Detaljer

Hva eregentlig raskt og hva skal til for å halvere byggetiden? Bundebyggs demonstrasjon prosjekt Killenkollen (K2)

Hva eregentlig raskt og hva skal til for å halvere byggetiden? Bundebyggs demonstrasjon prosjekt Killenkollen (K2) Hva eregentlig raskt og hva skal til for å halvere byggetiden? Bundebyggs demonstrasjon prosjekt Killenkollen (K2) Oppdragsgiver Selvaag Bolig Mål : Bygget ferdig 15 100 m2 på et år Entrepriskostnad 285

Detaljer

Verdal kommune. Sluttrapport. Prosjektbeskrivelse forprosjekt - Innføring av elektronisk meldingsutveksling (ELIN-k) i Verdal kommune

Verdal kommune. Sluttrapport. Prosjektbeskrivelse forprosjekt - Innføring av elektronisk meldingsutveksling (ELIN-k) i Verdal kommune Verdal kommune Prosjektbeskrivelse forprosjekt - Innføring av elektronisk meldingsutveksling (ELIN-k) i Verdal kommune 15.04.2009 Godkjent av: Side 2 av 9 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i

Detaljer

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 1. Innledning HMS-plan er et redskap for å systematisere og prioritere innsatsene innenfor HMS-arbeidet. Planen baserer seg på de vedtatte styrende målene for HMS-arbeidet

Detaljer

Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume ETABLERERVEILEDNING PÅ HADELAND. STYRINGSSIGNALER FOR VIDERE ARBEID.

Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume ETABLERERVEILEDNING PÅ HADELAND. STYRINGSSIGNALER FOR VIDERE ARBEID. Arkivsaksnr.: 06/1658-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume ETABLERERVEILEDNING PÅ HADELAND. STYRINGSSIGNALER FOR VIDERE ARBEID. Forslag til vedtak: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

09/10 Sak 1. Status pilotprosjekt teknologi. Møtedato 20.08.09.

09/10 Sak 1. Status pilotprosjekt teknologi. Møtedato 20.08.09. 09/10 Sak 1. Status pilotprosjekt teknologi. Møtedato 20.08.09. 1. Bestilling Vi ønsker derfor at du lager et kortfattet notat ( 2-3 sider, + evt. vedlegg ) om hva som er gjort så langt faglig og med hensyn

Detaljer

Styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10

Styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10 SAK NR 066-2010 Optimalisering og kontinuerlig forbedring innenfor pasientreiseområdet rapport

Detaljer

Departementet vil oppfordre fylkeskommunene til å ta en rådgiver- og

Departementet vil oppfordre fylkeskommunene til å ta en rådgiver- og a2oct7 KOMMUNAL- DET KONG-ELIGE OG REGIONALDEPARTEMENT Moskenes kommune 8390 REINE Deres ref Vår ref 11/1317-45 JKO Dato 5 0[17011 Statsbudsjettet 2011 - Kap. 552, post 72 Nasjonale tiltak for regional

Detaljer

Finn Halvor Skaardal. Nytt lønnssystem i Lemminkäinen Norge AS

Finn Halvor Skaardal. Nytt lønnssystem i Lemminkäinen Norge AS Finn Halvor Skaardal Nytt lønnssystem i Lemminkäinen Norge AS Lemminkäinen Norge AS (Tall fra 2009 regnskapet) Entreprenørselskap Bygg og anlegg Eiet av Lemminkäinen Corporation Finland Tidligere Fjeldhammer

Detaljer

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter 1 KLP tildeler prosjektstøtte til utvalgte HMS-prosjekter hvert år. For å få økonomisk støtte, stiller KLP krav om en grundig utfylt prosjektplan. Vi har utarbeidet

Detaljer

INNFØRING AV INTERNHUSLEIE

INNFØRING AV INTERNHUSLEIE Arkivsak-dok. Sak 47-14 Saksbehandler: Saksbehandler: Gunnar Sinnes Bengt Eriksen, Deloitte Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 06.06.2014 Saken skal endelig avgjøres av / går videre til:

Detaljer

Samdok samla samfunnsdokumentasjon

Samdok samla samfunnsdokumentasjon Samdok samla samfunnsdokumentasjon RAPPORT 2014 PRIORITERT OPPGAVE Arkiv i e-forvaltning (3b) Synkron avlevering (STAT) /Statens kartverk Utarbeidet av Tor Anton Gaarder og Rapportdato 1 av 6 OPPGAVE Ansvarlig

Detaljer

Prosjektplan. Strategi for idrett og friluftsliv 2016-2019

Prosjektplan. Strategi for idrett og friluftsliv 2016-2019 Prosjektplan Strategi for idrett og friluftsliv 2016-2019 Prosjektplan 2 Innhold 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektmål... 3 2. Omfang og avgrensing... 4 3. Organisering... 4 3.1 Prosjektledelse...

Detaljer

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er:

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er: Utviklingsstrategi Orkdal kommune «Glød og go fot» Nyskapende Effek v Raus 2012-2015 Vi vil skape en arbeidsplass der ledere og ansatte jobber sammen om læring og forbedring. Vi mener at en slik arbeidsplass

Detaljer

Innovasjon i byggebransjen. - Ikke bare nok en rapport

Innovasjon i byggebransjen. - Ikke bare nok en rapport Innovasjon i byggebransjen - Ikke bare nok en rapport Hvem er vi? Eksperter i Team - Landsby Smart Bygging Gruppemedlemmene: - Tor: Sivilingeniørstudent innen energi og miljø - Silje: Sivilingeniørstudent

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Byggekomitè Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Byggekomitè Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Byggekomitè Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.09.2017 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 58 80 15, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Kunstner: Oddmund Mikkelsen

Kunstner: Oddmund Mikkelsen Kunstner: Oddmund Mikkelsen Organisering, forankring og gjennomføring av et klarspråksprosjekt (Fra språkstunt til organisasjonsutvikling) Frokostseminar 6. september 2011 prosjektleder Unn Johansen Statens

Detaljer

Saksframlegg. BRUKERRELATERTE AVVIK/UHELDIGE HENDELSER I HELSE OG VELFERDSTJENESTEN Arkivsaksnr.: 10/9568

Saksframlegg. BRUKERRELATERTE AVVIK/UHELDIGE HENDELSER I HELSE OG VELFERDSTJENESTEN Arkivsaksnr.: 10/9568 Saksframlegg BRUKERRELATERTE AVVIK/UHELDIGE HENDELSER I HELSE OG VELFERDSTJENESTEN Arkivsaksnr.: 10/9568 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Formannskapet tar sak om brukerrelaterte avvik/uheldige

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR PERIODEN

ÅRSBERETNING FOR PERIODEN ÅRSBERETNING FOR PERIODEN 1. JANUAR TIL 31. DESEMBER 2002 STYRET OG KOMITÈER Styret: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Jan Are Tevik Aage Johansen Vidar Lund Roald Lysvand Oddvar Lereggen Jon Gjemble

Detaljer

Sak 15/12 Individuell Plan

Sak 15/12 Individuell Plan Sak 15/12 Individuell Plan Forslag til vedtak: ASU oppnevner igjen en arbeidsgruppe for å revidere retningslinjene vedr Individuell plan. Det er ønskelig at flere av de samme medlemmene som tidligere blir

Detaljer

Nøtterøy kommune Bjønnesåsen bo- og behandlingssenter

Nøtterøy kommune Bjønnesåsen bo- og behandlingssenter Nøtterøy kommune Bjønnesåsen bo- og behandlingssenter Elin-K-samsplllprosjektet v/sissel Skarsgaard Nors Sykepleierforbund Postboks 456, Sentrum 0104 OSLO Saksbehandler: Direl

Detaljer

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 27.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Cathrine Louise Holme tlf 416 00 414 Trøgstad Kommune v/rådmann Postboks 34 1861 TRØGSTAD TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Hvordan lykkes med LEAN i hele prosjektet fra prosjektering, til igangkjøring tekniske anlegg

Hvordan lykkes med LEAN i hele prosjektet fra prosjektering, til igangkjøring tekniske anlegg Hvordan lykkes med LEAN i hele prosjektet fra prosjektering, til igangkjøring tekniske anlegg Lean fra A til Å Problemet i Norsk Byggenæring Noen grunner til å velge Lean i prosjekt Noen forutsetninger

Detaljer

OVERSIKT ARBEIDSFORDELING FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN

OVERSIKT ARBEIDSFORDELING FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN Fagutvalg OVERSIKT ARBEIDSFORDELING FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN Prosjektkoordinator Velferdsteknologi og Telemedisin 40% finansiering Helsenettverk lister 60% finansiering Trygghetspakken.

Detaljer

REFERAT Del 1 og 2. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS)

REFERAT Del 1 og 2. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) REFERAT Del 1 og 2 Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) Møtedato 15.mai 2013 Sted: Lærdal Rådhus Deltakere: Vidar Roseth (Helse Førde), Steinar Søgaard (Aurland kommune), Odd Arve

Detaljer

Lean i divisjon Post. Ledelse ved Lean implementering. Tore K Nilsen, konserndirektør Lean Forum Oslo, 17. april 2012

Lean i divisjon Post. Ledelse ved Lean implementering. Tore K Nilsen, konserndirektør Lean Forum Oslo, 17. april 2012 Lean i divisjon Post Ledelse ved Lean implementering Tore K Nilsen, konserndirektør Lean Forum Oslo, 17. april 2012 Introduksjon Om Posten og divisjon Post Vår situasjon og hvordan vi håndterer den Vårt

Detaljer

Byggeherrens praktiske erfaring med overtakelse av bygg. God, offentlig prosjektledelse Hvordan? NKF, Konferanse i Drammen 26-27.

Byggeherrens praktiske erfaring med overtakelse av bygg. God, offentlig prosjektledelse Hvordan? NKF, Konferanse i Drammen 26-27. Overlevering Byggeherrens praktiske erfaring med overtakelse av bygg. God, offentlig prosjektledelse Hvordan? NKF, Konferanse i Drammen 26-27. august 2010 Ketil Asklien, Seksjonsleder Undervisningsbygg

Detaljer

Plan for prosjektdeltakelse 2013-14

Plan for prosjektdeltakelse 2013-14 Vurdering for læring i Vadsø kommune Plan for prosjektdeltakelse 2013-14 Vadsø kommune deltar i den nasjonale satsingen Vurdering for læring, i regi av Utdanningsdirektoratet. Vi deltar i Pulje 4 som gjennomfører

Detaljer

Framtidens bygg i framtidens by

Framtidens bygg i framtidens by Framtidens bygg i framtidens by 21.04.10 Seniorrådgiver Øyvind Aarvig Miljøverndepartementet Framtidens byer 2008-2014 Hovedmål er å redusere samlet klimagassutslipp fra vegtransport, energibruk i bygg,

Detaljer

Samhandling prosjektering - utførelse

Samhandling prosjektering - utførelse Prosjekteringsledelse Samhandling prosjektering - utførelse Trond Stupstad, Kruse Smith AS Oslo 15.04.10 Prosjekteringsledelse Samhandling prosjektering - utførelse Disposisjon - Dvele litt med stafettveksling

Detaljer

Prosjektforslag "Produktivitetsmåling i byggenæringen"

Prosjektforslag Produktivitetsmåling i byggenæringen Prosjektforslag "Produktivitetsmåling i byggenæringen" Forfattere: Jan Alexander Langlo, Ole Jørgen Karud, Bjørn Andersen, Siri M. Bakken, Rannveig Landet Hensikten med dokumentet Dette dokumentet beskriver

Detaljer

MEDARBEIDERDREVET INNOVASJON. kristin@maaltidetshus.no kristin@fairwind.no

MEDARBEIDERDREVET INNOVASJON. kristin@maaltidetshus.no kristin@fairwind.no MEDARBEIDERDREVET INNOVASJON kristin@maaltidetshus.no kristin@fairwind.no Medarbeiderdrevet innovasjon er innvolvering av menneskene i hele organisasjonen i innovasjonsarbeidet, gjennom strategisk, systematisk

Detaljer

Trosser nedgangstiden og bygger nytt. Mens flere boligbyggere dropper nye prosjekter på

Trosser nedgangstiden og bygger nytt. Mens flere boligbyggere dropper nye prosjekter på ANNONSE Ved foten av Vedafjell i Sandnes starter Kruse Smith nå byggingen av ei ny boligblokk med 34 leiligheter. I første omgang skal blok (Illustrasjon: Brick Visual) Trosser nedgangstiden og bygger

Detaljer

Velferdsteknologi i Trondheim kommune

Velferdsteknologi i Trondheim kommune Klara Borgen KS Agenda 27.11.2013 Velferdsteknologi i Trondheim kommune Foto: Carl-Erik Eriksson Trondheim kommune 180 000 innbyggere + 30 000 studenter Trondheimsområdet 230 000 Unikt sammensatt kompetansemiljø

Detaljer

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT --- Krødsherad kommune. Kommunehuset 3536 NORESUND. Tilsagnsnummer: 11203038.

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT --- Krødsherad kommune. Kommunehuset 3536 NORESUND. Tilsagnsnummer: 11203038. DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT --- Krødsherad kommune Kommunehuset 3536 NORESUND Deres ref Vår ref 11/1304-5 KON Dato Statsbudsjettet 2011 - Kap. 552, post 72 Nasjonale tiltak for regional

Detaljer

Velferdsteknologi «Trygg sammen»

Velferdsteknologi «Trygg sammen» Velferdsteknologi «Trygg sammen» Et felles prosjekt mellom Gran kommune og Lunner kommune Prosjektbeskrivelse Gran kommune og Lunner kommune Foreløpig utgave, mai 2015 Bakgrunn Velferdsteknologi (VFT)

Detaljer

prosessveileder Fylkesmannen i Nordland

prosessveileder Fylkesmannen i Nordland Kommunereformen «Ny kommune N-Helgeland» Referat fra møte med politisk ledelse bestående av ordførere/opposisjonsledere i kommunene Hemnes, Lurøy, Nesna, Rødøy, Træna og Rana - 28.06.2015 kl. 11:30 13:30,

Detaljer

Strategier 2014 2015

Strategier 2014 2015 Strategier 2014 2015 Norsk Teknologi skal fortsette moderniseringen av Norge Gode rammebetingelser danner basis for gode lønnsomme virksomheter og nye markedsområder. Derfor er næringspolitikk og arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

FDVU Dataverktøy. Nøkkeltall. Innføring og bruk FDVU verktøy i praksis. Runar Berget 2014. Eier og drifter ca 180 skoler med ca. 790 skolebygg i Oslo

FDVU Dataverktøy. Nøkkeltall. Innføring og bruk FDVU verktøy i praksis. Runar Berget 2014. Eier og drifter ca 180 skoler med ca. 790 skolebygg i Oslo FDVU Dataverktøy Innføring og bruk FDVU verktøy i praksis Runar Berget 2014 2 Nøkkeltall Eier og drifter ca 180 skoler med ca. 790 skolebygg i Oslo Ca. 1,5 millioner kvadratmeter, ca 93.000 elever og ansatte

Detaljer

«Fyr» Fellesfag, Yrkesretting og relevans Endring og utvikling til beste for elever og lærere på yrkesfaglig utdanningsprogram i VGO

«Fyr» Fellesfag, Yrkesretting og relevans Endring og utvikling til beste for elever og lærere på yrkesfaglig utdanningsprogram i VGO «Fyr» Fellesfag, Yrkesretting og relevans Endring og utvikling til beste for elever og lærere på yrkesfaglig utdanningsprogram i VGO Ledelse, kultur og organisasjonsutvikling. Hva? Hvorfor? Hvordan? Øyvind

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Utviklingsprogrammet gode pasientforløp nye Nordlandssykehuset Bodø, 1. etg. K - fløy

Utviklingsprosjekt: Utviklingsprogrammet gode pasientforløp nye Nordlandssykehuset Bodø, 1. etg. K - fløy Utviklingsprosjekt: Utviklingsprogrammet gode pasientforløp nye Nordlandssykehuset Bodø, 1. etg. K - fløy Nasjonalt topplederprogram Gunn Hege Valøy Bodø, april 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Bruksanvisning for verktøyet SHA i prosjekteringsfasen, Risikovurdering initierings- til detaljprosjektfasen.

Bruksanvisning for verktøyet SHA i prosjekteringsfasen, Risikovurdering initierings- til detaljprosjektfasen. Bruksanvisning for verktøyet SHA i prosjekteringsfasen, Risikovurdering initierings- til detaljprosjektfasen. Bilde 1 Domus Media Godkjent dato: 01.06.2014 Godkjent av: B dir Side 1 av 8 Bakgrunn for utarbeidelse

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr. 123/11 - rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 14/11 Folkehøgskolebladene Oslo

Detaljer

Sørum Kommune Merkevare- og kommunikasjonsstrategi. med tiltaksplan 2014

Sørum Kommune Merkevare- og kommunikasjonsstrategi. med tiltaksplan 2014 Sørum Kommune Merkevare- og kommunikasjonsstrategi med tiltaksplan 2014 Januar 2014 Avdeling for kommunikasjon- og IKT Side 2 av 12 INNLEDNING MERKEVARESTRATEGI FORMÅL VÅRT UTGANGSPUNKT I 2012 ØNSKET POSISJON

Detaljer

NS6450, prøvedrift av tekniske installasjoner i bygninger

NS6450, prøvedrift av tekniske installasjoner i bygninger NS6450, prøvedrift av tekniske installasjoner i bygninger Hvordan sikre god stafettveksling i skillet mellom bygging, overlevering og drift av bygg?, ÅF Advansia Erfaring Utdanning Siviling. (luftbehandling)

Detaljer

Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune. Rapport Ringerike Kommune 2015:

Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune. Rapport Ringerike Kommune 2015: VI BRYR OSS Rapport Ringerike Kommune 2015: Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune Denne rapporten beskriver resultatet fra en spørreundersøkelse gjort blant beboere ved kommunens

Detaljer

BUN - BarnehageUtvikling i Nettverk Av Vibeke Mostad, Stiftelsen IMTEC

BUN - BarnehageUtvikling i Nettverk Av Vibeke Mostad, Stiftelsen IMTEC BUN - BarnehageUtvikling i Nettverk Av Vibeke Mostad, Stiftelsen IMTEC Innledning Barnehagen har gjennomgått store endringer de siste årene. Aldersgruppene har endret seg, seksåringene har gått over til

Detaljer

Øvelser Et virkemiddel innenfor samfunnssikkerhet og beredskap

Øvelser Et virkemiddel innenfor samfunnssikkerhet og beredskap Øvelser Et virkemiddel innenfor samfunnssikkerhet og beredskap Tore Drtina, DSB tore.drtina@dsb.no 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar DSB s Virksomhetsidé Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

Finnes de gode LCC rådgiverne? Hverken rådgiverne eller entreprenørene forstår oppgaven, og de snakker jo ikke engang samme språk.

Finnes de gode LCC rådgiverne? Hverken rådgiverne eller entreprenørene forstår oppgaven, og de snakker jo ikke engang samme språk. Finnes de gode LCC rådgiverne? Hverken rådgiverne eller entreprenørene forstår oppgaven, og de snakker jo ikke engang samme språk. Oslo, februar 2016 Ingvald Grønningsæter Kristiansand Eiendom Grunnlaget

Detaljer

Minikurs 1-1: Samordningsmodell. Foredragsholder: Ronny Rostad, Vianova Systems

Minikurs 1-1: Samordningsmodell. Foredragsholder: Ronny Rostad, Vianova Systems Minikurs 1-1: Samordningsmodell Foredragsholder: Ronny Rostad, Vianova Systems Bakgrunn Skanska tok initativ i anbudsfasen til E18 Kristiansand Grimstad (OPS). Pilot ble utarbeidet i fellesskap av Skanska,

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann ARENDAL KOMMUNE Eiendom Husbanken Region Sør Serviceboks 626 4809 ARENDAL Dato: 26.03.2010 Vår ref 20) 0/6203-1 Deres ref: Arkivkode: F17/&40 Saksbeh.: Gøril Onarheim Christiansen Tlf: 91 78 63 67 Søknad

Detaljer

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN Evaluering gjort av Tone Ibenholt Davoteam Davinci 6. SIVA 6.1. Organisering og aktiviteter i SIVA SIVA deltok med en ekstern konsulent i forprosjektgruppen fra oppstarten i 2006 og fram til våren 2007.

Detaljer

HVORDAN KOMBINERE BOLIGBYGGING OG TA VARE PÅ NATUR?

HVORDAN KOMBINERE BOLIGBYGGING OG TA VARE PÅ NATUR? HVORDAN KOMBINERE BOLIGBYGGING OG TA VARE PÅ NATUR? Med kunnskap og god planlegging er det mulig å få til begge deler Jill Akselsen, regiondirektør Faveo Prosjektledelse AS Faveo, Nordens ledende selskap

Detaljer

Studieadministrative prosesser Oppsummering av kartlegging Studentservice - Rådgivning for studenter med funksjonshemming. Innledende kartlegging

Studieadministrative prosesser Oppsummering av kartlegging Studentservice - Rådgivning for studenter med funksjonshemming. Innledende kartlegging 1 Studieadministrative prosesser Oppsummering av kartlegging Studentservice - Rådgivning for studenter med funksjonshemming Innledende kartlegging 2 Innledende kartlegging - Tilnærming Det som presenteres

Detaljer

SØKNAD OM MEDFINANSIERING AV ARENA FRITIDSBÅT

SØKNAD OM MEDFINANSIERING AV ARENA FRITIDSBÅT Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.03.2009 2008/1558-6037/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Nils Langerød Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØKNAD OM MEDFINANSIERING AV ARENA FRITIDSBÅT

Detaljer

Referat fra møte i Jæren vannområdeutvalg

Referat fra møte i Jæren vannområdeutvalg Referat fra møte i Jæren vannområdeutvalg Møte: Torsdag 12. juni 2014 kl 11.00 14.00 Deltakere: Vannområdeutvalg Navn Til stede: Rogaland FK Jon Lund x Rogaland FK Henry Tendenes Meldt forfall Gjesdal

Detaljer

STRAND KOMMUNE Møtebok

STRAND KOMMUNE Møtebok STRAND KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Saksnr. Utvalg Dato 008/12 Arbeidsmiljøutvalget 22.05.2012 010/12 Administrasjonsutvalget 23.05.2012 Arkivkode Saksbehandler Arkivsak/j.post 440 Terje Ersland 06/557 12/9522

Detaljer

GNA Felles krav innen helse, miljø og sikkerhet Incitamenter og sanksjoner

GNA Felles krav innen helse, miljø og sikkerhet Incitamenter og sanksjoner GNA Felles krav innen helse, miljø og sikkerhet Incitamenter og sanksjoner Tromsø 12.-13. februar 2008 Felles krav til HMS-arbeidet på entrepriser for veg- og jernbaneetatene i Norden Jan Erik Lien Versjon

Detaljer