Prosjektledermøte 7-8. april 2005 i Tromsø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektledermøte 7-8. april 2005 i Tromsø"

Transkript

1 Prosjektledermøte 7-8. april 2005 i Tromsø Oppsummering Hensikt med møtet Hensikten med møtet var å gi prosjektlederne mulighet til å diskutere problemstillinger i prosjektene og å sørge for at alle prosjektene vet hva de andre gjør og hvor langt de er kommet. De skulle også få innspill på hvordan søknadsprosessen fra forprosjekt til hovedprosjekt skulle gå og tips til hvordan man utformer søknader og prosjektbeskrivelser/-planer. Statusrapporter fra prosjektene Dag 1 I denne sesjonen ble prosjektlederne bedt om å gi en kort statusrapport fra prosjektene og en kort redegjørelse for de mest sentrale utfordringene de står overfor i hovedprosjektene. Tromsø Målsettingen for prosjektet er å utvikle en modell for elektronisk samhandling mellom enhetene og nivåene i pleie- og omsorgstjenesten og helsetjenesten forøvrig. Prosjektet startet 1. januar 2004 og avsluttes i juli Det har derfor ikke samme forløp som de andre fyrtårnprosjektene, men utgjør det sjette fyrtårnet i SHdir sitt Kommuneprogram i Prosjektet er et samarbeid mellom, først og fremst, Tromsø Kommune og NST, men består av et konsortium med til sammen 10 ulike aktører. Prosjektet er delt inn i fem delprosjekter slik: 1. Forberedelser 2. Oppkobling/mobilitet 3. Sikkerhet og juridiske forhold 4. Tjenester 5. Følgeforskning Status i prosjektet Delprosjekt 1 Forberedelser ble avsluttet i 2004, men utgjorde en viktig basis for det videre samarbeidet med de ulike aktørene. Her ble alle kontrakter inngått, forventninger avklart osv. Grundig arbeid i denne fasen har vist seg verdifullt når man starter selve prosjektarbeidet, fordi man ved uenighet mellom partene, uforutsette hendelser osv. har kontrakter som regulerer hvordan man skal opptre. Delprosjekt 2 Oppkobling/mobilitet har hånd om den tekniske delen av prosjektet. Status er at kommunen er koblet til Norsk Helsenett, alle sykehjemmene mottar labsvar og epikriser fra sykehuset og både sykehjemmene og ett hjemmetjenestedistrikt kan sende sikker e-post til tilsynsleger/fastleger og telemedisinsk sårpoliklinikk på sykehuset (e-post med vedlegg). De mobile enhetene er kjøpt inn og blir klar for utplassering i uke 15.

2 Delprosjekt 3 Sikkerhet og juss har gjennomført risikovurderinger i samarbeid med KITH og bidratt med rådgivning slik at løsningene oppfyller de foreliggende krav til sikkerhet og jus. Delprosjekt 4 Tjenester har sørget for opplæring, brukerstøtte og oppfølging, samt tilpasning av løsninger og tilbakemeldinger fra brukerne. Har også deltatt aktivt i teknisk tilrettelegging og utvikling/vurderinger. Delprosjekt 5 Følgeforskning styres av NORUT Samfunn og har gjort en grundig datainnsamling og evaluering av prosjektet. Forskningen har fokus på følgende områder: - Det tekniske - Opplæringen - Det organisatoriske - De relasjonelle aspektene - Driften av selve prosjektet - Måling av effekter Det er utarbeidet en egen rapport utgitt av NORUT Samfunn med tittelen: Telemedisin i pleieog omsorgstjenesten: Forventninger og utfordringer. Oppstartsrapport for prosjektet Tromsø (Ann Therese Lotherington, red.) som er tilgjengelig både hos NORUT og NST i papirformat og via websidene til Fyrtårnsatsningen; Trondheim elektronisk medikamentkort Trondheim kommune skal utvikle et elektronisk medikamentkort for aktuelle aktørers tilgang til pasientenes legemiddelopplysninger. Aktørene blir i første omgang hjemmesykepleien og fastlegen, men inkludering av legevakt, sykehus, apotek, sykehjem og evt. andre vil komme. Status i prosjektet: - KITH har skissert fire mulige modeller for deling av legemiddelinformasjon: 1. Sentralt system for forskriving og administrering av legemidler hvor alle som har et legitimt behov for tilgang får det 2. Tradisjonell meldingsutveksling hvor fastlegen får melding fra reseptregisteret nå et medikament er utlevert fra apotek og andre aktører kan be fastlegen om oppdatert medikamentliste ved å sende en melding til fastlegen 3. Samtykkebasert kjernejournal. Denne vil kreve opprettelse av et helseregister med legemiddelopplysninger i form av en database utenfor fastlegens eget journalsystem. Helsepersonell kan hente ut og legge inn opplysninger via sitt journalsystem eller evt. via web. Fastlegen er redaktør og er den eneste som kan godkjenne andre legers ordinasjoner. Fastlegen er databehandleransvarlig, men en kan inngå avtale med annen aktør om teknisk drift/vedlikehold. 4. Samme løsning som i punkt 3 men med database plassert hos fastlegen. - Samtykkebasert kjernejournal er valgt som løsning og man har i møte med Datatilsynet fått aksept for å gå videre med utvikling av løsningen. - Informasjonsstrukturmodell utarbeidet i samarbeid med KITH, plan for evaluering og forskning er lagt i samarbeid med NSEP (Norsk senter for elektronisk pasientjournal) og det er lagt en plan for formidling/informasjon - En doktorgradsstudent er tilknyttet prosjektet via NSEP og skal følge alle fasene i prosjektet.

3 - Prosjektet har egen hjemmeside på Trondheim kommunes web, se: Utfordringer - Konkretisering av løsningen og avklaring av en rekke juridiske og sikkerhetsmessige problemstillinger. Rapporten som utarbeides skal konkretiseres og tydeliggjøre sikkerhets risikofaktorer. Begrunnelsene skal også tydeliggjøres. Rapporten sendes datatilsynet til vurdering. - Inkludering av de ulike journalleverandørene som må legge til rette for at deres systemer skal kunne kommunisere med løsningen - Avklare hvem som skal utvikle av prototyp for kjernejournalen - Avgrensning og konkretisering av evaluering og forskning Stavanger meldingsutveksling Prosjektet skal forbedre kommunikasjon og informasjonsutveksling mellom pleie- og omsorgstjenester, sykehus, fastleger, apotek og hjelpemiddelsentral for at brukerne skal oppleve bedre sammenheng mellom tjenestene, og tjenesteyterne skal arbeide mer effektivt og med høyere kvalitet. Prosjektet er sentralt i forbindelse med utvikling av en egen meldingsstandard for pleie- og omsorgssektoren (PLO-meldingen) som skal brukes til kommunikasjon mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Status i prosjektet - Utprøving og spredning i bruken av elektroniske meldinger fra sykehuset til kommunen er godt i gang. Følgende meldinger sendes i dag i epikriseformatet: Utskrivingsrapport, fysioterapiepikrise, epikrise og melding om utskrivingsklar pasient - Prosesser er i gang i forhold til: o Pasientrelatert e-post o Hjelpemiddelmeldinger til RTV og Hjelpemiddelsentralene o Meldinger til og fra helsestasjon o Bruk av PDA i hjemmetjenesten o Kravspesifisering av inntektsopplysninger o Søknad om kommunale tjenester via internett o Kommunal tilkobling til Nasjonalt Helsenett o Sikkerhet og juridiske problemstillinger - Utarbeidet kommunikasjonsstruktur, løsningsmodell, plan for evaluering og formidling. To studenter er i gang med mastergradsoppgaver i forhold til prosjektet Utfordringer - Ønsker overgang fra epikriseformat til PLO-melding fordi de tror det vil påvirke innholdet i meldingene - Tydelig merking av meldingsinnhold når man bruker samme format på alle meldinger vises det ikke hva slags melding det er man har fått. Om det er en epikrise, utskrivingsrapport, labsvar osv. og skille mellom hvilke yrkesgrupper som har sendt dem (sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut osv.)

4 - Sikkerhetsbeskrivelse i forhold til bruk av PDA og andre sikkerhetsmessige og juridiske problemstillinger. - Full beskrivelse av Web-løsning for søknad, f.eks. integrasjon mot journalsystem. - Testing/integrasjon mot andre journalleverandører enn de som brukes i Stavanger blir nødvendig Nord-Gudbrandsdal interkommunalt samarbeid Prosjektet har som mål å synliggjøre muligheter samt velge ut og prioritere tiltak knyttet til felles interkommunal satsning i seks kommuner og Nord-Gudbrandsdals DMS. Fokus skal være på elektronisk samhandling mellom kommunene, med spesialisthelsetjenesten og andre samarbeidspartnere. Status i prosjektet - Sikkert datanett som omfatter alle seks kommune planlegges klart til bruk i løpet av første halvår Nettet kan brukes til videokonferanse på IP. Tre av kommunene har ikke VK-utstyr, men det planlegges innkjøpt via prosjektet - Det er etablert tre delprosjekter som skal jobbe med hver sine fokus: o Samarbeid om samfunnsmedisinske oppgaver gruppen er i gang med å vurdere ulike samarbeidsområder og løsninger som f.eks. miljørettet helsevern, smittevern og helse- og sosial beredskap o Interkommunalt og forvaltningsovergripende samarbeid innen psykiatri voksenpsykiatri, barne- og ungdomspsykiatri, rus og barnevern. Gruppen er etablert men har ikke startet arbeidet. Tjenester kan være fagnettverk, ressurspersoner/-enheter, ansvarsgrupper, individuell plan, telemedisinske konsultasjoner. o Videreutvikling av telemedisin innen somatikken. Videreføre dagens samarbeid innen gynekologi/obstetrikk og kardiologi og etablere nye tjenester innen f.eks. lungemedisin, reumatologi, nefrologi, ortopedi osv. Sykehuset Innlandet har tatt på seg jobben med å etablere en intern gruppe som skal jobbe med dette, men gruppen er ikke etablert. Utfordringer - Få de tre delprosjektgruppene i gang med arbeidet og få alle tjenester og samarbeidsområder forankret i alle kommunene. - Finne ressurser i kommunene både av helsepersonell og andre som kan sette i drift tjenester og holde dem i gang. Sandefjord effektivisering og kvalitetssikring Prosjektet skal etablere elektronisk samarbeid mellom Sandefjord kommune og Sykehuset i Vestfold med hovedfokus på utskriving, innleggelse og samarbeid med fastlegene. Målet er at behandlingsnivåene skal ha all oppdatert og relevant informasjon om pasientene. Både sykehuset og kommunen er i gang med anskaffelse av elektronisk journalsystem.

5 Status i prosjektet - Har etablert tre arbeidsgrupper som har jobbet med henholdsvis informasjonsstruktur, informasjonssikkerhet og evaluering. To av gruppene, informasjonsstruktur og sikkerhet har levert rapporter. - Har utarbeidet informasjonsplan, milepælsplan og budsjett for hovedprosjektet - Løsningsmodeller for kommunikasjon mellom sykehuset og kommunen er skissert i samarbeid med KITH. Fordeler og ulemper med de ulike løsningene er satt opp og man tenker seg følgende mulige modeller: 1. Utveksling av data ved bruk av standardmeldinger sikkert og velprøvd, men vanskelig med tilgang på informasjon hele døgnet. Uklare ansvarsforhold. 2. En felles, sentral, samtykkebasert database hvor samtlige aktører legger inn og henter ut data kontinuerlig tilgang og fordeler med felles drift hos en databehandler, men problemer med databehandlingsansvaret, umulig med dagens lovverk, krever opprettelse av et helseregister og komplisert styring av tilgang og rettigheter 3. Samtykkebasert database med utvalgt informasjon lokalisert hos en aktør/databaseansvarlig, f.eks. hos Sykehuset i Vestfold klart databehandlingsansvar, begrenset omfang med utvalgt informasjon og alle har tilgang til informasjonen, men stiller strenge krav til autentisering, neppe mulig med dagens lovverk. 4. Indekserte og søkbare databaser der aktørene kan søke fram ønsket informasjon på web unngår at pasienten må gi samme informasjon flere ganger fordi man kan finne ut om andre har lagret noe, men vanskelig med dagens lovgivning fordi man m opprette et register, uklart databehandlingsanvar, krever mekanismer for utveksling av informasjon og komplisert autentisering/tilgangskontroll. 5. Modell 1, meldingsutveksling anbefales som en start fordi den vil være enklest å realisere på kort sikt, men man ønsker å realisere modell 3 på sikt. Utfordringer - Sikkerhet og juridiske forhold hvordan hindre utilsiktet spredning av sensitiv informasjon og sikring av informasjonens integritet. - Organisatoriske utfordringer forskjellige kulturer skal kommunisere og fastlegenes kommersielle interesser gjør at de må se fordeler ved å samarbeide eller ulemper ved å la være. - Tekniske utfrodringer - integrasjon/kommunikasjon mellom fagsystemer må etableres og tilkobling til helsenett for alle aktører realiseres. Eidskog/Kongsvinger individuell plan Fyrtårnprosjektet skal gi tjenestemottaker et helhetlig, koordinert og kvalitativt godt tilpasset tjenestetilbud ved hjelp av elektronisk løsning for individuell plan. Elektronisk samhandling skal føre til bedre ressursutnyttelse og mer effektiv gjennomføring av individuell plan. Status i prosjektet - Informasjonsstruktur

6 o Aktører er definert o Aktiviteter er definert o Oversikt over aktørenes roller i IP o Informasjonsflyt o Komplekst Formidlingsplan internt o Målgrupper er definert o Kunnskapskrav o Holdningskrav o Ferdighetskrav o Utøvingskrav Formidlingsplan eksternt o Målgrupper er definert o Har ikke satt detaljerte krav til denne målgruppen ennå - Løsningsmodell/sikkerhet Visjon o Bidra til at alt lovverk samordnes: samme rettigheter til IP innen opplæringslov, trygdelov etc o alle krav om informasjonshåndtering i dagens lovverk ivaretas i elektronisk løsning o Trukket de tekniske konsekvensene/løsningene o Presentert ivolverte fagpersoner o Mangler drøfting rundt alternative modeller o Skal utarbeide skisse for visualisering o Har hatt møte med datatilsynet o Skissert en del sikkerhetmessige utfordringer o Usikkerhet i forventningene av denne - Evaluering o Evalueringskriterier innhentes via spørreskjema og sentralt o Laget forslag til kriterier: kvalitative og kvantitative delmål: o Tjenestekvalitet o Tidsbruk og kostnader Utfordringer - Starter hovedprosjekt i vente på avgjørelse på søknad o Organisere hovedprosjekt Ressursallokering Opprettearbeidsgrupper/delprosjekter - Videre utdypning o Intervju behov løsning o Definere samarbeidsparter (leverandører etc.) o Oppstart test/pilot

7 En felles og sentral problemstilling Den økende bevisstheten omkring bruk av IKT i helsetjenesten gjør at man ser for seg idealløsninger. På dette møtet ble konseptet helseregister i form av felles databaser mellom nivåene i helsetjenesten mye diskutert. Det virker innlysende for de fleste helsepersonell at deling av pasientinformasjon med bruk av felles databaser hvor viktig informasjon er tilgjengelig hele døgnet ville være en stor fordel. Kanskje spesielt i forhold til akutt sykdom og når pasientene krysser nivåene. Hvis informasjonen i tillegg ble tilgjengelig fra de ulike aktørenes journalsystemer basert på samtykke fra pasientene og med god kontroll på tilgangsrettigheter og autentisering vil dette gi både pasientene og helsepersonellet store fordeler. Prosjektene i Trondheim, Sandefjord og Eidskog/Kongsvinger ville hatt god bruk for slike felles databaser og kan samarbeide om løsningene fordi de teknologiske løsningene i stor grad kan deles, selv om innholdet er forskjellig. Dagens lovgivning setter imidlertid en effektiv stopper for slike registre gjennom bl.a. Helseregisterlovens 6 fordi databehandlingsansvaret blir utvannet, noe som ikke kan oppveies av samtykke fra pasienten. I tillegg finnes det i dag ikke hjemmel i lov for å opprette slike registre og man må søke konsesjon hos Datatilsynet, noe det synes vanskelig å få. En mellomløsning kan imidlertid være en meldingsbasert løsning hvor den som trenger informasjon kan etterspørre denne ved å sende en forespørsel til andre aktuelle aktører og få svar i form av automatiske meldinger. Tilgangsstyring og autentisering må selvsagt være godt ivaretatt. Dag 2 Evaluering Evaluering og måling av effekter (kost/nytte) er en viktig del av alle prosjekter. På møtet var målet med sesjonen å få en gjennomgang av hva som har skjedd hittil og prosjektene hadde som hjemmelekse å presentere noen sentrale spørsmål som de ønsket svar på i evalueringen. I forprosjektene har Norsk Senter for Elektronisk Pasientjournal (NSEP) hatt ansvaret for å veilede prosjektene i prosessen med å utarbeide gode evalueringsopplegg. Line Melbye ved NSEP har hatt ansvar for oppfølgingen og har besøkt alle prosjektene. Hun hadde en presentasjon av deres tanker omkring evalueringsmetoder på møtet. Oppsummert kan den presenteres slik: - Evaluering handler om å: o Studere virkningen av praktiske tiltak og handlinger o Og har som mål å besvare spørsmål/gi ny kunnskap ved å studere tiltaket/handlingene o Evaluering er ofte knyttet til gevinstrealisering o Men er også viktig i forhold til læring/ erfaringsspredning - IKT i helsesektoren: Et utfordrende studieområde o Helseorganisasjoner er svært komplekse og informasjonsintensive org. Mange aktører, mange nivåer, multippel informasjon o Kun 20% av mislykkede IKT-satsninger skyldes tekniske faktorer (eks. dårlig grensesnitt). De resterende faktorene knytter seg til org. forhold

8 o Evaluering av IKT i helsesektoren krever derfor ofte en tverrfaglig og multimetodisk tilnærming - Gevinstrealisering o Kost-nytte betraktninger bør inngå som en del av IKT-prosjekter o Gevinstrealisering: det at gevinster/inntekter som var forutsatt for initiering av prosjektet innfris o Gevinstrealiseringsplan: 1. Hvilke gevinster skal tas ut? 2. Hvilke beslutninger og tiltak kreves for å ta ut gevinstene? 3. Når skal gevinstene tas ut? - Realisering av økonomiske gevinster o Produktivitetsparadokset : økte investeringer i IKT fører ikke til økt produktivitet o Tidsforskyvning mellom IKT-investeringene og når gevinstene kan realiseres - Hovedformer for evaluering Målevaluering er å sammenligne resultater av et prosjekt, program eller tiltak med: en på forhånd definert målsetning et alternativ eller tidligere ordning Prosessevaluering er gjennom deltagelse i et prosjekt kunne forstå behov og forklare sammenhenger og slik: stimulere og skape utvikling på deltagernes premisser tilrettelegge, tilføre kunnskaper og bygge allianser - Valg av metode gjøres på grunnlag av problemstilling og/eller mål. - Erfaringer fra prosjektene o Ulike prosjekter, i ulike faser o Likevel en del fellestrekk (felles tjenester som meldingsutveksling) o Mange har de samme overordnede målsetningene om økt kvalitet /mer effektiv informasjonsutveksling o Generelt en utfordring å operasjonalisere mål o Spesielt vanskelig å finne konkrete, målbare indikatorer som kan si noe om økonomisk gevinst o Viktig å tenke bredere enn utelukkende på økonomiske gevinster! - Veien videre i evalueringen o Vær klar på problemstilling/mål: hva er det vi ønsker å finne ut av? o Bruke hverandre som eksterne kontrollgrupper o Kvalitative sammenlikninger? o Foreliggende statistikk som kan benyttes: o Styrings- og informasjonshjulet (SSB) o KOSTRA o IPLOS

9 Hjemmelekser Alle prosjektene har gjort noe i forhold til evaluering. Noen er godt i gang med planleggingen og hva de vil ha fokus på, mens andre jobber mer med å utforme prosjektet i seg selv. Eidskog/Kongsvinger - Skal gjennomføre en spørreskjemaundersøkelse supplert med intervju og innhenting av faktaopplysninger hos tjenesteyterne. Evalueringen skal ha fokus på: o Økt kvalitet på tjenesten o Redusert tidsbruk og kostnader - Prosjektet har via NSEP fått tilknyttet en mastergradsstudent i sosiologi som vil skive en masteroppgave i forhold til prosjektet. Sandefjord Hadde ikke laget noen konkret plan for evaluering/forskning på møtetidspunktet. Nord-Gudbrandsdal Hadde ikke laget noen konkret plan for evaluering/forskning på møtetidspunktet, men ønsker å definere mulig forskningsprosjekter i forbindelse med prosjektet. Stavanger Ønsker å se på om dokumentasjonskvaliteten øker med økt skriftliggjøring og om det at f.eks. utskrivingsrapporten blir maskinskrevet og ikke håndskrevet øker kvaliteten. Når opplysningene blir tatt rett ut at journalsystemet er det mulig at innholdet blir mindre forståelig fordi det kanskje vil inneholde mer medisinsk terminologi enn det håndskrevne. To masterstudenter er tilknyttet prosjektet. Trondheim Har et tett samarbeid med NSEP som er relativt tungt inne på evaluering og forskning i prosjektet. Doktorgradstipendiat i farmasi skal følge prosjektet og prosjektleder skal i gang med masterstudium på prosjektet. I tillegg vil det komme et tett samarbeid med tilsvarende prosjekt på NST i Tromsø. Doktorgradsarbeidet vil gå i fire faser: - statuskartlegging hvordan kommuniseres det i dag rundt legemiddelinformasjon? - teknologiutviklingen hvordan foregår den og hvilke hensyn må man ta? - implementering forberedelse av praksisfeltet, opplæring, oppfølging, installasjon osv. - effekter av implementeringen prosjektet er avgrenset til å omfatte hjemmetjenesten og fastlegen, noe som kanskje er for snevert til at man får et godt bilde av effektene. Det gjenstår å konkretisere evalueringen/forskningen mer.

10 Søknadsprosessen Det har vært en del uklarheter rundt søknadsprosessen, bl.a. hva som skal leveres 1. mai og om det ligger noen føringer på innhold og form. Sekretariatet har utarbeidet et forslag til hvordan prosessen kan utformes: Innen 1. mai skal følgende sendes SHdir: 1. Statusrapport for forprosjekt statusrapport, løsningsmodell, informasjonsstruktur, sikkerhetsvurdering, plan for evaluering, formidlingsplan 2. Søknad om hovedprosjekt 1-2 sider med henvisning til prosjektbeskrivelsen, tiltaksplan og finansieringsplan for inneværende år vedlagt prosjektbeskrivelse for hele hovedprosjektet Prosjektene må skrive søknader hvert år, fordi det ikke kan tildeles midler for hele prosjektperioden. Søknadene gjelder for det året de blir skrevet. Prosjektbeskrivelser/prosjektplaner Det anses av mange som en kunst å lage gode prosjektbeskrivelser/prosjektplaner. For å lage en god prosjektbeskrivelse må man være strukturert, konkret og kortfattet. Det finnes ingen fasit, men sekretariatet presenterte et forslag til struktur på prosjektbeskrivelse.

Elektronisk medisinkort i en samtykkebasert kjernejournal.

Elektronisk medisinkort i en samtykkebasert kjernejournal. Elektronisk medisinkort i en samtykkebasert kjernejournal. Fyrtårn Trondheim Klara Borgen prosjektleder Tromsø sept.2006 S@mspill 2007 Kommune programmet Helhetlige forløp Elektronisk samhandling Fyrtårn

Detaljer

Klara Borgen, Prosjektleder. Samtykkebasert kjernejournal En løsning for utlevering av informasjon?

Klara Borgen, Prosjektleder. Samtykkebasert kjernejournal En løsning for utlevering av informasjon? Klara Borgen, Prosjektleder Samtykkebasert kjernejournal En løsning for utlevering av informasjon? Fyrtårn Trondheim Sikker formidling av opplysninger om legemiddelbruk mellom personell i forskjellige

Detaljer

Elektronisk tilgang til pasientopplysninger i Norge, EU-land og på tvers av landegrenser

Elektronisk tilgang til pasientopplysninger i Norge, EU-land og på tvers av landegrenser Elektronisk tilgang til pasientopplysninger i Norge, EU-land og på tvers av landegrenser MedILog 2005 Eva Skipenes, Sikkerhetsrådgiver, NST eva.skipenes@telemed.no Nasjonalt Senter for Telemedisin Et ledende

Detaljer

ved seniorrådgiver Ellen Strålberg Nasjonale mål og strategier for elektronisk samhandling i pleie- og omsorgstjenestene

ved seniorrådgiver Ellen Strålberg Nasjonale mål og strategier for elektronisk samhandling i pleie- og omsorgstjenestene ved seniorrådgiver Ellen Strålberg Nasjonale mål og strategier for elektronisk samhandling i pleie- og omsorgstjenestene Tema for foredraget 1. Samhandling! 2. S@mspill 2007 strategi for elektronisk samhandling

Detaljer

Bruk av IKT i helse- og omsorgssektoren i kommunene. Direktør May-Britt Nordli, KS

Bruk av IKT i helse- og omsorgssektoren i kommunene. Direktør May-Britt Nordli, KS Bruk av IKT i helse- og omsorgssektoren i kommunene Direktør May-Britt Nordli, KS Framtidsbilde Elektronisk informasjonsutveksling over høyhastighetsnett (Timebestilling, epikriser, henvisninger, laboratoriesvar,

Detaljer

ELIN-k. Veien fra brukerstyrte krav til sikker elektronisk samhandling med den kommunale pleie- og omsorgstjenesten i din kommune.

ELIN-k. Veien fra brukerstyrte krav til sikker elektronisk samhandling med den kommunale pleie- og omsorgstjenesten i din kommune. ELIN-k Veien fra brukerstyrte krav til sikker elektronisk samhandling med den kommunale pleie- og omsorgstjenesten i din kommune. Sissel Skarsgaard Prosjektleder HelsIT 24.09.07 Kommuneprogrammet Treårig

Detaljer

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling med utgangspunkt i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling med utgangspunkt i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene ELIN-k-prosjektet Elektronisk informasjonsutveksling med utgangspunkt i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Ses@mkonferanse Eventyrlige muligheter 26.09.06 v/merete Lyngstad Prosjektleder ELIN - prosjektene

Detaljer

Telemedisin og desentralisering - noen juridiske spørsmål. Leif Erik Nohr Ellen K. Christiansen leif.erik.nohr@telemed.no

Telemedisin og desentralisering - noen juridiske spørsmål. Leif Erik Nohr Ellen K. Christiansen leif.erik.nohr@telemed.no Telemedisin og desentralisering - noen juridiske spørsmål Leif Erik Nohr Ellen K. Christiansen leif.erik.nohr@telemed.no www.telemed.no/rapporter Siden telemedisin dreier seg om informasjonsdeling mellom

Detaljer

Fyrtårn Trondheim - Legemiddelopplysninger i samtykkebasert kjernejournal

Fyrtårn Trondheim - Legemiddelopplysninger i samtykkebasert kjernejournal Fyrtårn Trondheim - Legemiddelopplysninger i samtykkebasert kjernejournal Kommuneoverlege Helge Garåsen, Trondheim, 27.september 2007 Bakgrunn for utvikling av alternative elektroniske kommunikasjonsløsninger

Detaljer

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene ELIN-k-prosjektet Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS Finansiering: KS,Helsedirektoratet, Innovasjon Norge, Norsk Sykepleierforbund

Detaljer

Samspillet fortsetter

Samspillet fortsetter Samspillet fortsetter HelsIT 25.09.08 Asbjørn Seim, fung avdelingsdirektør Avdeling IT-strategi Visjon: Helhetlige pasient- og brukerforløp gjennom elektronisk samhandling 25.09.2008 HelsIT 2008, Asbjørn

Detaljer

Sosial- og helsedirektoratets satsing på kommunene og veien videre

Sosial- og helsedirektoratets satsing på kommunene og veien videre Sosial- og helsedirektoratets satsing på kommunene og veien videre St.meld. 25 (2005-2006) Mestring, muligheter, mening Framtidas omsorgsutfordringer 9.4.1 Elektronisk handling og samhandling Regjeringen

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE

LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE Prosjektbeskrivelse Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.1.1. Status:... 3 1.2 Forankring i strategier/planer... 3 1.2.1 Statlig

Detaljer

ELIN-k-prosjektet. Status og fremdrift. Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. Sissel Skarsgaard Prosjektleder

ELIN-k-prosjektet. Status og fremdrift. Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. Sissel Skarsgaard Prosjektleder ELIN-k-prosjektet Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Status og fremdrift Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS Finansiering: KS,Helsedirektoratet, Innovasjon Norge

Detaljer

Kommuneprogrammet S@mspill 2007. Gunn Hilde Rotvold (NST) Klara Borgen (Tr.heim kom.)

Kommuneprogrammet S@mspill 2007. Gunn Hilde Rotvold (NST) Klara Borgen (Tr.heim kom.) Kommuneprogrammet S@mspill 2007 Gunn Hilde Rotvold (NST) Klara Borgen (Tr.heim kom.) Mål: Kommuneprogrammets mål og metodikk Stimulere kommunene til å ta i bruk elektronisk dokumentasjon og samhandling

Detaljer

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling med utgangspunkt i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling med utgangspunkt i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS ELIN-k-prosjektet Elektronisk informasjonsutveksling med utgangspunkt i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS Heidi Jacobsen, NST Regionale seminar november 2007

Detaljer

Medfører elektronisk meldingsutveksling styrket samhandling mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten?

Medfører elektronisk meldingsutveksling styrket samhandling mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten? Medfører elektronisk meldingsutveksling styrket samhandling mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten? Line Melby, HelsIT, 25. sept. 2007 Disposisjon Bakgrunn Case: Fyrtårn Stavanger Problemstillinger

Detaljer

Norsk Helsenett og kommunene Regionale seminarer høsten 2007

Norsk Helsenett og kommunene Regionale seminarer høsten 2007 Norsk Helsenett og kommunene Regionale seminarer høsten 2007 Norsk Helsenetts formålsparagraf Norsk Helsenett AS er opprettet for å ivareta behovet for et sikkert og enhetlig kommunikasjonsnettverk for

Detaljer

! "!# " $ # # % "$ & '()

! !#  $ # # % $ & '() ! "!# " $ # # % "$ & '() !! Videreføre læring og utvikling i S@mspill 2007 til bred utrulling i kommunesektoren Bedre samarbeidet mellom kommunene, spesialisthelsetjenesten og fastlegene Finansiering Kombinere

Detaljer

3 års med elektronisk samhandling mellom spesialisthelsetjeneste og PROtjenesten i Stavanger - hva har en lært?

3 års med elektronisk samhandling mellom spesialisthelsetjeneste og PROtjenesten i Stavanger - hva har en lært? 3 års med elektronisk samhandling mellom spesialisthelsetjeneste og PROtjenesten i Stavanger - hva har en lært? Prosjektleder Egil Rasmussen, Stavanger kommune Tema Evaluering Meldingstypene Andre lærdommer

Detaljer

Prosjektrapport. Statusrapport fra fyrtårnssatsingen. Programsekretariatets vurderinger av kommuneprogrammets første fase

Prosjektrapport. Statusrapport fra fyrtårnssatsingen. Programsekretariatets vurderinger av kommuneprogrammets første fase Prosjektrapport Statusrapport fra fyrtårnssatsingen Programsekretariatets vurderinger av kommuneprogrammets første fase Per Christian Lindberg Gunn-Hilde Rotvold Beate Nyheim Morten Brattvoll Leif-Erik

Detaljer

Hvordan få tilgang til journalopplysning fra andre virksomheter

Hvordan få tilgang til journalopplysning fra andre virksomheter Hvordan få tilgang til journalopplysning fra andre virksomheter Avdelingssjef, KITH Tema Løsninger for utlevering og tilgang til helseopplysninger Utlevering ved hjelp av web-publisering Samhandlingsarkitektur

Detaljer

Hva skjer? Hvor og når?

Hva skjer? Hvor og når? Elektronisk samhandling mellom kommunehelsetjenesten og sykehus Hva skjer? Hvor og når? Erfaringer og status i ELIN-k prosjektet. ELIN-k prosjektet bidrar til utvikling og utprøving av nye nasjonale og

Detaljer

Kjernejournal. Ambulanseforum 01.10.12, Rune Røren 01.10.2012 1

Kjernejournal. Ambulanseforum 01.10.12, Rune Røren 01.10.2012 1 Kjernejournal Ambulanseforum 01.10.12, Rune Røren 01.10.2012 1 Agenda Behovet for en kjernejournal Målbilde Viktige føringer Kritisk informasjon Status 01.10.2012 2 Behovet for kjernejournal (fase 1) Planlagt

Detaljer

Norsk Helsenett SF Firmapresentasjon

Norsk Helsenett SF Firmapresentasjon Norsk Helsenett SF Firmapresentasjon Konferanse for medisinsk kontorfaglig helsepersonell København, 11. Mars 2011 Håkon Grimstad Kort om Norsk Helsenett Selskapet opprettet som statsforetak den 1. juli,

Detaljer

Lillehammer kommune. Sluttrapport ELIN-K SAMSPILLPROSJEKTET

Lillehammer kommune. Sluttrapport ELIN-K SAMSPILLPROSJEKTET Lillehammer kommune Sluttrapport ELIN-K SAMSPILLPROSJEKTET 05082008 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering... 4 5.

Detaljer

Samhandlingsreformen i et kommuneperspektiv

Samhandlingsreformen i et kommuneperspektiv Samhandlingsreformen i et kommuneperspektiv - vil IKT hjelpe oss i samhandlingen? Regionalt e-helseseminar Gardermoen 26.10.09 Bjørn Larsen Mulighetsreform Uttrykker tillit til kommunene Gir mulighet for

Detaljer

Praktiske løsninger for utveksling av. 21. oktober 2005

Praktiske løsninger for utveksling av. 21. oktober 2005 Praktiske løsninger for utveksling av EPJ 21. oktober 2005 Hvem er DIPS ASA? En av de største EPJ/PAS leverandører i Norge Per tiden 58 ansatte Hovedkontor i Bodø, avdelingskontor i Trondheim og Oslo Bakgrunn

Detaljer

VERDAL KOMMUNE. Prosjektbeskrivelse forprosjekt - Innføring av elektronisk meldingsutveksling (ELIN-k) i Verdal kommune

VERDAL KOMMUNE. Prosjektbeskrivelse forprosjekt - Innføring av elektronisk meldingsutveksling (ELIN-k) i Verdal kommune VERDAL KOMMUNE Prosjektbeskrivelse forprosjekt - Innføring av elektronisk meldingsutveksling (ELIN-k) i Verdal kommune Godkjent av: Tone Haugan Side 2 av 8 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Regionale E-helseseminar 2008 Synliggjøring og deling av kunnskap om elektronisk samhandling

Regionale E-helseseminar 2008 Synliggjøring og deling av kunnskap om elektronisk samhandling Regionale E-helseseminar 2008 Synliggjøring og deling av kunnskap om elektronisk samhandling Rådgiver Kjersti Engeseth, avdeling IT-strategi Visjon: Helhetlige pasient- og brukerforløp gjennom elektronisk

Detaljer

Skedsmo kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt for elektronisk samhandling mellom kommunen og fastlegene.

Skedsmo kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt for elektronisk samhandling mellom kommunen og fastlegene. Skedsmo kommune Prosjektbeskrivelse Forprosjekt for elektronisk samhandling mellom kommunen og fastlegene. Godkjent av: Styringsgruppe Side 2 av 7 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Hvordan sikre drift og organisere meldingsovervåkning FUNNKe nettverksmøte 8. nov 2012

Hvordan sikre drift og organisere meldingsovervåkning FUNNKe nettverksmøte 8. nov 2012 Hvordan sikre drift og organisere meldingsovervåkning FUNNKe nettverksmøte 8. nov 2012 Line Nordgård, rådgiver IKT helse og omsorg Om Tromsø kommune Antall innbyggere: ca 70 000 Legesamarbeid: 13 private

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale nr. 9 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Enighet om hvilke plikter og ansvar som partene er ansvarlig for, knyttet til innføring og forvaltning

Detaljer

Lenvik kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt

Lenvik kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Lenvik kommune Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Godkjent av: Side 2 av 9 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Forankring i strategier/planer... 3 2.0 Forprosjektets mål og ramme...

Detaljer

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Samarbeid om IKT-løsninger og bruk av felles plattform lokalt er av stor betydning for å få til god samhandling. Enkel, rask og pålitelig

Detaljer

Vår ref. 04/24219/ oppgis ved alle henv. KONKRETISERING AV FYRTÅRNSPROSJEKTET 2005-2007 I TRONDHEIM

Vår ref. 04/24219/ oppgis ved alle henv. KONKRETISERING AV FYRTÅRNSPROSJEKTET 2005-2007 I TRONDHEIM Rådmannen, kommunaldirektør for helse og velferd Sosial- og helsedirektoratetet Postboks 8054 Dep N-0031 OSLO Vår saksbehandler Klara Borgen Vår ref. / oppgis ved alle henv. Deres ref. 273/04 Dato KONKRETISERING

Detaljer

Forfatter: Kristin Haugdahl Nøst Dato 06.01.09. Godkjent av: Side 2 av 7

Forfatter: Kristin Haugdahl Nøst Dato 06.01.09. Godkjent av: Side 2 av 7 Levanger kommune Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Forberedelse av innføring av elektonisk Godkjent av: Side 2 av 7 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Forankring i strategier/planer...

Detaljer

VALG OG TILPASNING AV HJELPEMIDLER VED BRUK AV VIDEOKONFERANSE

VALG OG TILPASNING AV HJELPEMIDLER VED BRUK AV VIDEOKONFERANSE VALG OG TILPASNING AV HJELPEMIDLER VED BRUK AV VIDEOKONFERANSE Unn Svarverud, ergoterapeut Sunnaas Bodil Bach - Prosjektleder, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin Monica In Farnø, ergoterapeut

Detaljer

På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste

På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste Bjørn Astad 14. november 2012 IKT-Norge Det framtidige utfordringsbildet 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 67+ Eldre med omsorgsbehov øker kraftig

Detaljer

Elektronisk helsekort for gravide reell mulighet eller fjern drøm

Elektronisk helsekort for gravide reell mulighet eller fjern drøm Elektronisk helsekort for gravide reell mulighet eller fjern drøm Astrid Brevik Svarlien Annebeth Askevold www.kith.no Forprosjekt Elektronisk Helsekort for Gravide EHG Oppdrag fra Helsedirektoratet i

Detaljer

HVEM ER JEG OG HVOR «BOR» JEG?

HVEM ER JEG OG HVOR «BOR» JEG? DISCLAIMER HVEM ER JEG OG HVOR «BOR» JEG? INFORMASJONSSIKKERHET Konfidensialitet Sikre at informasjon bare er tilgjengelig for de som skal ha tilgang Integritet Sikre informasjon mot utilsiktet eller

Detaljer

Skjervøy kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling mellom legekontor og virksomhetene innefor pleie- og omsorgstjenesten

Skjervøy kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling mellom legekontor og virksomhetene innefor pleie- og omsorgstjenesten Skjervøy kommune Elektronisk meldingsutveksling mellom legekontor og virksomhetene innefor pleie- og omsorgstjenesten 01.04.09 Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold

Detaljer

Etablering av nasjonal kjernejournal

Etablering av nasjonal kjernejournal Etablering av nasjonal kjernejournal På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste Bjørn Astad 17. september 2012 - Oslo Kjente samhandlingsverktøy 2 Digital helse- og omsorgstjeneste 05.06.2012 Mange

Detaljer

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Arbeidsgruppe nedsatt av OSO Helgeland Anbefalt avtaletekst pr. 16. november 2011, inkludert sirkulerte etterkommentarer. Tjenesteavtale nr. 5 Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning

Detaljer

IT og helse det går fremover

IT og helse det går fremover IT og helse det går fremover Hans Petter Aarseth, divisjonsdirektør HelsIT - 2008, Trondheim 1 Helse- og omsorgssektoren HelsIT - 2008, Trondheim 2 Mål for helsetjenestene i Norge Nasjonal helseplan (2007-2010)

Detaljer

Telemedisin.e-helse. Gerd Ersdal medisinsk rådgiver NST RESO Salten 1.04.11

Telemedisin.e-helse. Gerd Ersdal medisinsk rådgiver NST RESO Salten 1.04.11 Telemedisin.e-helse Gerd Ersdal medisinsk rådgiver NST RESO Salten 1.04.11 Telemedisin, e-helse. Velferdsteknologi Selvhjelpsverktøy Bruk av informasjon og kommunikasjons teknologi (IKT) i helsetjenesten

Detaljer

Behandling av helseinformasjon - på kryss og tvers Norsk Arkivråd, Trondheim,

Behandling av helseinformasjon - på kryss og tvers Norsk Arkivråd, Trondheim, Behandling av helseinformasjon - på kryss og tvers Norsk Arkivråd, Trondheim, 10.02.11 Leif Erik Nohr Seniorrådgiver, jurist leif.erik.nohr@telemed.no Noen utgangspunkter Helsetjenesten er informasjonsintensiv

Detaljer

Saksnr.: Sak18/ Sikring av datakvalitet på automatisk genererte meldinger (legemiddelliste) Ansvar: kommunene

Saksnr.: Sak18/ Sikring av datakvalitet på automatisk genererte meldinger (legemiddelliste) Ansvar: kommunene SAKSFRAMLEGG Oppfølging av sak elektronisk samhandling, sak 10/2016 Saksbehandler: Kjetil Axelsen Christine Furuholmen Kari Engen Sørensen Overordnet samarbeidsutvalg Vedlegg: 5 Saksnr.: Sak18/2016 Møtedato:

Detaljer

Det må etableres gode og fremtidsrettede helseregistre som gir formålstjenlig dokumentasjon til kvalitetsforbedrende arbeid og forskning.

Det må etableres gode og fremtidsrettede helseregistre som gir formålstjenlig dokumentasjon til kvalitetsforbedrende arbeid og forskning. Policydokument nr. 3/2011 Etablering og bruk av helseregistre Legeforeningen arbeider for å bedre kvaliteten i helsetjenesten og for en helsetjeneste som er mest mulig lik for alle. Bruk av valide og kvalitetssikrede

Detaljer

FUNNKe- et regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling www.telemed.no/funnke

FUNNKe- et regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling www.telemed.no/funnke FUNNKe- et regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling www.telemed.no/funnke NSF, Tromsø 22 november 2010 Gunn-Hilde Rotvold, Prosjektleder, NST Om NST Formål Framskaffe nye løsninger og ny

Detaljer

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Prosjektplan for forprosjekt Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Innhold Innledning...3 Bakgrunn...3 Mål og hovedaktiviteter...4 3.1 Overordnet målsetting...4 Delmål...4 Rammer...6 Fremdriftsplan...6

Detaljer

WVV. bodø KOMMUNE. Tjenesteavtale nr. 5 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO. mellom

WVV. bodø KOMMUNE. Tjenesteavtale nr. 5 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO. mellom Tjenesteavtale nr. 5 Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon mellom NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO

Detaljer

Elin-k Meldingsutveksling PLO-fastlege. Drammen kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt

Elin-k Meldingsutveksling PLO-fastlege. Drammen kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Elin-k Meldingsutveksling PLO-fastlege Drammen kommune Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Godkjent av: Side 2 av 9 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Forankring i strategier/planer...

Detaljer

Kjernejournal. HelsIT 2011 Rune Røren

Kjernejournal. HelsIT 2011 Rune Røren Kjernejournal HelsIT 2011 Rune Røren 1 Agenda Status Behovet for en kjernejournal Målbilde Viktige føringer Løsningsskisse Etablering av hovedprosjekt 2 Status Lovendring for kjernejournal er ute på høring

Detaljer

Fødselsmelding fra sykehus til helsestasjon

Fødselsmelding fra sykehus til helsestasjon Fødselsmelding fra sykehus til helsestasjon Etablering av Elin-h Egil Rasmussen, Stavanger kommune Stavanger kommune Fyrtårn for elektronisk samhandling 2005-2007 Piloterte elektronisk overføringer av

Detaljer

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Delavtale nr. 5 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet

Detaljer

01.05.2012 17:56 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag - kommunehelsetjenesten

01.05.2012 17:56 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag - kommunehelsetjenesten Tjenester til eldre med hjerneslag - kommunehelsetjenesten Publisert fra 12.11.2010 til 03.12.2010 21 respondenter (21 unike) 1. Hvilken kommune jobber du i? 1 Tromsø 60,0 % 12 2 Harstad 40,0 % 8 Total

Detaljer

Styresak. Styresak 031/04 B Styremøte

Styresak. Styresak 031/04 B Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 17.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Åsmund Norheim Nasjonal Styresak 031/04 B Styremøte 26.03.2004 Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjon

Detaljer

Ås kommune. ELIN-k SAMSPILLKOMMUNE. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt

Ås kommune. ELIN-k SAMSPILLKOMMUNE. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Ås kommune ELIN-k SAMSPILLKOMMUNE Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Godkjent av: Marit Roxrud Leinhardt Side 2 av 9 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Forankring i strategier/planer...

Detaljer

Høring av forslag til forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren

Høring av forslag til forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Helse- og omsorgsdepartementet, HOD Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Vår referanse: 13/01426-4 Arkivkode: 0 Saksbehandler:

Detaljer

Behov for endring og nye løsninger. Samhandling spesialisthelsetjeneste - primærhelsetjeneste

Behov for endring og nye løsninger. Samhandling spesialisthelsetjeneste - primærhelsetjeneste Behov for endring og nye løsninger Samhandling spesialisthelsetjeneste - primærhelsetjeneste Rolf Johannes Windspoll Samhandlingssjef, St. Olavs Hospital Jeg vil si noe om.. Samhandlingsreformen Utfordringsbildet

Detaljer

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

-den elektroniske samhandlingsarenaen Status og hva brukes helsenettet til?

-den elektroniske samhandlingsarenaen Status og hva brukes helsenettet til? -den elektroniske samhandlingsarenaen Status og hva brukes helsenettet til? Norsk Helsenett Tromsø Etablert: 2004 Eiere: De fire RHF-ene Hovedkontor: Avdelingskontor: Trondheim Tromsø og Oslo Trondheim

Detaljer

Felles gevinstmetodikk i. Kongsbergregionen

Felles gevinstmetodikk i. Kongsbergregionen Felles gevinstmetodikk i SuksIT Kongsbergregionen Alle IKT-prosjekter i Kongsbergregionen skal benytte felles gevinstmetodikk m/ følgende maler: 1. Mal for prosjektvurdering (vurdere om prosjektet skal

Detaljer

Skedsmo kommune. Sluttrapport. Forprosjekt for elektronisk samhandling mellom kommunen og fastlegene.

Skedsmo kommune. Sluttrapport. Forprosjekt for elektronisk samhandling mellom kommunen og fastlegene. Skedsmo kommune Forprosjekt for elektronisk samhandling mellom kommunen og fastlegene. 02.04.2009 Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3

Detaljer

Formidling av pasientinformasjon ny lovgivning (i forbindelse med pasientbehandling) NSH

Formidling av pasientinformasjon ny lovgivning (i forbindelse med pasientbehandling) NSH Formidling av pasientinformasjon ny lovgivning (i forbindelse med pasientbehandling) NSH 4.9. 2009 Kari Sønderland Ekspedisjonssjef Helse- og omsorgsdepartementet Lovendring 19.6. 2009 Åpner for tilgang

Detaljer

Samhandlingsarenaer og informasjonsformidling

Samhandlingsarenaer og informasjonsformidling Elektronisk samhandling mellom foretakene og kommunene Norsk senter for elektronisk pasientjournal(nsep) ved NTNU har på oppdrag fra Nasjonal IKT utarbeidet forslag til strategi for foretakenes elektroniske

Detaljer

Samhandlingsreformen IKT i helse- og omsorgssektoren

Samhandlingsreformen IKT i helse- og omsorgssektoren Samhandlingsreformen IKT i helse- og omsorgssektoren Bergen 14. oktober 2009 Demografi eldrebølgen Antall personer over 67 og over. Registrert 1950-2002 og framskrevet 2003-2050 2007 2015 2025 2 3 4 Samhandling

Detaljer

TRUST-IKT: Først i Norge med felles pasientjournal Hva har vi gjort? Erling Høyem Leder prosjekt og rådgiving

TRUST-IKT: Først i Norge med felles pasientjournal Hva har vi gjort? Erling Høyem Leder prosjekt og rådgiving TRUST-IKT: Først i Norge med felles pasientjournal Hva har vi gjort? Erling Høyem Leder prosjekt og rådgiving Selskapsinformasjon Etablert 2003 Lokalisert i Lillehammer og 57 ansatte Kunder i hele skandinavia

Detaljer

Godt lagspill kan gi fantastiske resultat - presentasjon av plan for elektronisk meldingsutveksling på Sunnmøre

Godt lagspill kan gi fantastiske resultat - presentasjon av plan for elektronisk meldingsutveksling på Sunnmøre Godt lagspill kan gi fantastiske resultat - presentasjon av plan for elektronisk meldingsutveksling på Sunnmøre Gunn-hilde.rotvold@telemedicineconsult.com TROMSØ TELEMEDICINE CONSULT Etablert i 2011 som

Detaljer

4. Ansvars og oppgavefordeling mellom helseforetaket og kommunen

4. Ansvars og oppgavefordeling mellom helseforetaket og kommunen Tj.avtale nr. 5 utkast endringer som konsekvens av PLO-varsling 1. Parter Avtalen er inngått mellom xxxxx kommune og Nordlandssykehuset HF (NLSH HF). 2. Bakgrunn Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

Samhandling mellom kommune og sykehus om telemedisinsk oppfølging av pasienter med KOLS

Samhandling mellom kommune og sykehus om telemedisinsk oppfølging av pasienter med KOLS United for Health U4H Samhandling mellom kommune og sykehus om telemedisinsk oppfølging av pasienter med KOLS Birgitte Vabo, prosjektleder, Kristiansand kommune Inger Alice Naley Ås, Lungespl./prosjektspl.

Detaljer

Samspill 30 Elektronisk Meldingsutveksling Larvik kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt

Samspill 30 Elektronisk Meldingsutveksling Larvik kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Samspill 30 Elektronisk Meldingsutveksling Larvik kommune Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Godkjent av: Side 2 av 8 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Forankring i strategier/planer...

Detaljer

Hvorfor bør det etableres en felles systemarkitektur for helseforetakene? Helse IT 2007 Per Olav Skjesol Avdelingsleder Anvendelse Hemit

Hvorfor bør det etableres en felles systemarkitektur for helseforetakene? Helse IT 2007 Per Olav Skjesol Avdelingsleder Anvendelse Hemit Hvorfor bør det etableres en felles systemarkitektur for helseforetakene? Helse IT 2007 Per Olav Skjesol Avdelingsleder Anvendelse Hemit Prosjektansvarlig Nasjonal IKT for arkitektur Innhold Hvorfor jobbe

Detaljer

Saltdal kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt. Elektronisk meldingsutveksling i kommunen

Saltdal kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt. Elektronisk meldingsutveksling i kommunen Saltdal kommune Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Elektronisk meldingsutveksling i kommunen Godkjent av: Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Forankring i strategier/planer...

Detaljer

Innføring av Kjernejournal personvernutfordring?

Innføring av Kjernejournal personvernutfordring? Innføring av Kjernejournal personvernutfordring? Januarseminaret 2017 Soria Moria Bent A Larsen Hva var begrunnelsen for opprettelse av kjernejournal? Forprosjekt ELIN-s del 1: Oppsummert pasientinformasjon

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale b)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om henvisning til og innleggelse i sykehus

Logo XX kommune. Delavtale b)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om henvisning til og innleggelse i sykehus Logo XX kommune Delavtale b)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om henvisning til og innleggelse i sykehus Revidert juli 2015 Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 Juli

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL FORSKRIFT OM IKT-STANDARDER I HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN

HØRING AV FORSLAG TIL FORSKRIFT OM IKT-STANDARDER I HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN Helse og omsorgsdepartementet Postmottak@hod.dep.no Oppvekst og levekår Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Ny Olavskleiv 6 Telefon: 04005. Faks: 51508555 E-post: postmottak.oppvekst@stavanger.kommune.no

Detaljer

Oppsummering av arbeidet med informasjonsstruktur i fyrtårnsprosjektene

Oppsummering av arbeidet med informasjonsstruktur i fyrtårnsprosjektene Oppsummering av arbeidet med informasjonsstruktur i fyrtårnsprosjektene Versjon 1.0 Dato: 23.09.2005 KITH Rapport 23/05 ISBN 82-7846-268-2 KITH-rapport Oppsummering av arbeidet med informasjonsstruktur

Detaljer

Stange kommune Sluttrapport for forprosjektet

Stange kommune Sluttrapport for forprosjektet Stange kommune for forprosjektet Forberede elektronisk samhandling mellom pleie og omsorgstjenesten i Stange kommune og Stange legesenter 15.04.2009 Godkjent av: Side 2 av 7 Innhold 1. Sammendrag... 3

Detaljer

Lenvik kommune. Sluttrapport. ELIN-k i Lenvik kommune

Lenvik kommune. Sluttrapport. ELIN-k i Lenvik kommune Lenvik kommune ELIN-k i Lenvik kommune 15.04.09 Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering...

Detaljer

Ny lovgivning nye muligheter. Normkonferansen 2014 Rica Holmenkollen Park Hotell, Oslo, 14. oktober 2014 Erik M. Hansen, adm. dir.

Ny lovgivning nye muligheter. Normkonferansen 2014 Rica Holmenkollen Park Hotell, Oslo, 14. oktober 2014 Erik M. Hansen, adm. dir. Ny lovgivning nye muligheter Normkonferansen 2014 Rica Holmenkollen Park Hotell, Oslo, 14. oktober 2014 Erik M. Hansen, adm. dir. Helse Vest IKT AS Pasientjournalloven 9 Samarbeid mellom virksomheter

Detaljer

Tjenesteavtale nr. 9. mellom. Berlevåg kommune. Helse Finnmark HF. Samarbeid om IKT-løsninger lokalt

Tjenesteavtale nr. 9. mellom. Berlevåg kommune. Helse Finnmark HF. Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Tjenesteavtale nr. 9 mellom Berlevåg kommune og Helse Finnmark HF Om Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Parter Denne avtalen er inngått mellom Berlevåg kommune og Helse Finnmark HF Bakgrunn Denne tjenesteavtalen

Detaljer

Kommunetilknytninger til helsenett. Leif-Petter Strømme

Kommunetilknytninger til helsenett. Leif-Petter Strømme Kommunetilknytninger til helsenett Leif-Petter Strømme Hvem er DGI? I 2004 ble prosjektet Digitale Gardermoregionen gjennomført for å forberede dannelsen av selskapet med følgende viktige milepæler: Et

Detaljer

Virtuell avdeling. - et nødvendig bindeledd i oppfølging av den utskrevne multisyke eldre pasienten?

Virtuell avdeling. - et nødvendig bindeledd i oppfølging av den utskrevne multisyke eldre pasienten? Virtuell avdeling - et nødvendig bindeledd i oppfølging av den utskrevne multisyke eldre pasienten? Virtuell avdeling: Visjon: Flere gode år i eget hjem med høy kvalitet på kommunale helsetjenester 5 hovedoppgaver

Detaljer

Helseopplysninger på tvers - rammer for deling og tilgang HelsIT. 15. oktober 2014 Marius Engh Pellerud

Helseopplysninger på tvers - rammer for deling og tilgang HelsIT. 15. oktober 2014 Marius Engh Pellerud Helseopplysninger på tvers - rammer for deling og tilgang HelsIT 15. oktober 2014 Marius Engh Pellerud Hva er personvern? 18.06.2014 Side 2 Retten til privatliv Selvbestemmelse Rett til å vite og forstå

Detaljer

Oslo kommune. ElinK-fase 1 Meldingsutveksling PLO-fastlegene. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt

Oslo kommune. ElinK-fase 1 Meldingsutveksling PLO-fastlegene. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Oslo kommune ElinK-fase 1 Meldingsutveksling PLO-fastlegene Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Godkjent av: Åse Snåre og Stein Schatvet Side 2 av 8 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016 Forslag til vedtak: Styret gir sin tilslutning til Nasjonal IKTs strategi

Detaljer

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF)

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF) xx kommune Delavtale c) mellom xx kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning

Detaljer

Status og planer for siste fase av Avd.dir. Tone Bringedal

Status og planer for siste fase av Avd.dir. Tone Bringedal S@mspillfinalen Status og planer for siste fase av S@mspill 2007 Avd.dir. Tone Bringedal Innhold S@mspill 2007 og direktoratets rolle Status og utfordringer Nye tjenester (eresept) Nye aktører (Kommunesektoren)

Detaljer

Utredning vedr. elektronisk samhandling mellom helseforetakene og kommunene

Utredning vedr. elektronisk samhandling mellom helseforetakene og kommunene Utredning vedr. elektronisk samhandling mellom helseforetakene og kommunene Bakgrunn for denne rapporten: Norsk senter for elektronisk pasientjournal(nsep) ved NTNU har på oppdrag fra Nasjonal IKT utarbeidet

Detaljer

Hamar kommune Sluttrapport. Elin-k Elektronisk meldingsutveksling

Hamar kommune Sluttrapport. Elin-k Elektronisk meldingsutveksling Hamar kommune Elin-k Elektronisk meldingsutveksling 30.mars 2009 Godkjent av: Styringsgruppen Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering...

Detaljer

Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling. Erfaringer fra forberedelsesfasen. Ås kommune

Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling. Erfaringer fra forberedelsesfasen. Ås kommune Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling. Erfaringer fra forberedelsesfasen Ellen Normannseth Ås Kommune Ca 3 mil sør for Oslo. Ca 15 000 innbyggere. Status per i dag Kommunen benytter Gerica

Detaljer

Tilbakemeldinger fra dialog rundt bordet på fagdag Samhandling i rehabiliteringsfelte 08.12.15

Tilbakemeldinger fra dialog rundt bordet på fagdag Samhandling i rehabiliteringsfelte 08.12.15 Tilbakemeldinger fra dialog rundt bordet på fagdag Samhandling i rehabiliteringsfelte 08.12.15 Overgangene har vært best når de har vært planlagte god kommunikasjon pasient/pårørende er inkludert informasjonen

Detaljer

Samtykkebasert kjernejournal

Samtykkebasert kjernejournal Samtykkebasert kjernejournal Vigdis Heimly, KITH NOKIOS 19. oktober 2007 Kjernejournal for medisinopplysninger Hvorfor startet prosjektet? Hva er status i dag? Sammenhengen mellom medisinkortprosjektet

Detaljer

Sak 12/2017 Etablering av Regionalt fagråd digital samhandling i Midt- Norge. Møtedato

Sak 12/2017 Etablering av Regionalt fagråd digital samhandling i Midt- Norge. Møtedato Sak 12/2017 Etablering av Regionalt fagråd digital samhandling i Midt- Norge Saken behandles i: Administrativt samarbeidsutvalg Møtedato 15.06.2017 Møtesaksnummer 12/2017 Saksbehandler: Aslaug Skarsaune

Detaljer

Sviktende tilgangsstyring i elektroniske pasientjournaler? Ragnhild Castberg, seniorådgiver Norsk Arkivråds arkivseminar,18.

Sviktende tilgangsstyring i elektroniske pasientjournaler? Ragnhild Castberg, seniorådgiver Norsk Arkivråds arkivseminar,18. Sviktende tilgangsstyring i elektroniske pasientjournaler? Ragnhild Castberg, seniorådgiver Norsk Arkivråds arkivseminar,18.september 2012 Om Datatilsynet Et forvaltningsorgan med stor grad av faglig uavhengighet

Detaljer

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester Vedlegg 5a til Samarbeidsavtalen Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester 1. Formål Samarbeidsområdet skal sikre at alle pasienter får et faglig forsvarlig og helhetlig

Detaljer

Avtale mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen. Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Avtale mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen. Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Avtale mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Fremforhandlet i møte 13.desember 2011 med justeringer i tilleggsprotokoll av 6. januar

Detaljer