Virksomhetsplan 2009/10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsplan 2009/10"

Transkript

1 Virksomhetsplan 2009/10 SØNDRE EGGE BARNEHAGE AVD: ÅSGARD KAROLINAVEIEN STEINKJER Tlf Mobilnr.: E mailadresse: Hjemmeside: steinkjer.kommune/soendre-egge-barnehage no.html Enhetsleder: Eva Bragstad INNHOLDSFORTEGNELSE:

2 DEL : 1 Generell del: 1.0 Barnehagen`s rammebetingelser 1.1 Beliggenhet.s Organisering s Økonomi s Personalgruppa s Barnegruppa s Foreldreråd/Samarbeidsutvalg. s Overordna lover og styringsdokument 2.1 Barnehageloven/ Rammeplan for barnehagene.s Kommuneplan og kommunedelplanen s 4/5 3.0 Barnehagens egen hovedmålsetting 3.1 Barnehagen som utviklings og læringsarena s Personalet..s Personalutv./evaluering s Fysiske betingelser s Hverdagen i barnehagen. 4.1 Dagsrytmen s Leken..s 7 DEL Avd. Åsgard 5.1 Litt om barnegruppa..s Individuell oppfølging..s Skolestarterne..s.7/8 5.4 Måltid...s Samlingsstund.s Dette skal vi ha fokus på 6.1 Sosial kompetanse.s Mobbing s Likestilling s Barns medvirkning s Fysisk aktivitet..s Språk/leseglede/kommunikasjon..s Rom, form, antall (matematikk) s IKT...s Tema i ulike perioder...s Foreldresamarbeid..s Plan/dokumentasjon/evaluering s Aktivitetsplan for barnehageåret....s 12 2

3 1.0 Barnehagen`s rammebetingelser 1.1 Beliggenhet Søndre Egge barnehage er en kommunal barnehage. Steinkjer kommune leier lokaler i Søndre Egge aktivitetshus; som ble reist på dugnad av beboerne i området og stod ferdig høsten Barnehagen ligger i utkanten av Søndre Egge byggefelt som sokner til Egge skolekrets. Vi samarbeider en del med andre barnehager og Egge barneskole, spesielt om skolestarterne. Vi har et stort og flott uteområde innafor gjerdet og mange fine turmål i nærområdet, så som Egge museum, Egge gård, Økologiparken, Paradisbukta. I og med at vi er i et flerbrukshus har vi tilgang på storsal, som vi bruker til fysisk utfoldelse, konserter og div. 1.2 Organisering Barnehagen har to avdelinger, TRUDVANG og ÅSGARD, navn som er hentet fra Norrøn mytologi, Tors hov (Trudvang) og Odins hov (Åsgard). I år er de minste barna, 1,2, 3åringene samlet på Trudvang. De største barna, 4 og 5 åringene er samlet på Åsgard. I og med at gruppene er svært ulike har vi valgt å lage en virksomhetsplan som har en felles del og en spesiell del for hver avd. 1.3 Økonomi Barnehagen drives med statlige og kommunale tilskudd og foreldrebetaling. Barnehagen ordner 1måltid pr. dag, frukt/grønsaker + melk til alle måltider, dette koster foreldrene 240,- pr mnd for hel plass. Kommunen har stram økonomi som gir utslag i nøkterne budsjettrammer, dette gjør det nødvendig med prioriteringer av de midlene vi har til disposisjon. I høst har vi klart en innsparing slik at det har vært mulig å bygge en grillhytte. Er i dialog med huseier og kommunen angående behov for utbedringer av husmassen, kjøkkenet blir pussa opp denne høsten. 1.4 Personalgruppa 100% pedagogisk leder på hver avdeling. (Fordelt på 80% + 20%) Pedagogisk leder er ansvarlig for daglig organisering av avdelinga. 1,95% assistent er tilknyttet hver avdeling. I tillegg har vi øremerka assistent for å styrke opp mot barn med spesielle behov. I perioder har vi arbeisdstakere fra A-etat på arbeidsutprøving og elever fra skoler i distriktet. Personalet pr. høsten 2009: Navn Stilling Stillingsprosent Avdeling Eva Bragstad Enhetsleder 100 Eldrunn Drogset Østeng Ped.leder 80 Trudvang Anne Britt Følstad Ped.leder 40 (20% x2) Begge avd. Grete Moe Gulling Ped.leder 80 Åsgard Karen Dyrstad Assistent 80 Trudvang Ann Mari Strandval Lillemark Assistent 80 Trudvang Ellen Marie Martinsen Assistent 60 Begge avd. Berit Nøss Assistent 90 Åsgard Tove Haugan Assistent 80 Åsgard Eva Oftedal Øremerka assistent 80% Trudvang 3

4 1.5 Barnegruppa Barnegruppa dette barnehageåret er sammensatt av barn fra 1 år til 5 år. 11 barn er skolestartere, 7 barn er under 3 år, 16 jenter og 19 gutter. Barnegruppas sammensetning aldersmessig og måten ulike individ påvirker hverandre, vil alltid ha betydning for hvordan vi organiserer dagene og planlegging/evaluering i løpet av barnehageåret. Åsgard Martin Fredly -04 Hanna Lillemark Morberg -04 Brian Valla Hustad -04 Tormod Stamnes Enes -04 Marius Møller Schiefloe -04 Julian Kvamseng -04 Ella Luktvasslimo -04 Vegar Lægran Bratsve -04 Iver Markus Sjømark -04 Sivert Moen -04 Trym Arnøy Solheim -04 Daniel Weie Stolsmo -05 Siren Asp -05 Eirin Grostad -05 Ane Bratberg Freland -05 Melissa Mortensen -05 Nathalie Nyeng -05 Ida Velde -05 Ola Andre Langlid Hellem -05 Tuva Høydal Langfjord -05 Isak Hagen Aalberg -05 Trudvang Magnus Moen -06 Ine Jeanette Henriksen -06 David Høydal Langfjord -06 Mona Borgan -06 Lovise Kolstad Lie -06 Zizou Elias Borgan -06 Amalie Kvelie Macedo -06 Julian Toldnes -07 Erk Bjørge Moen -07 Sigrid Moen -07 Jonas Gundersen Nordahl -07 Johannes Kvamseng -07 Siri Emilie Tømmerås -07 Ingeborg Sjømark Foreldrerådet / Samarbeidsutvalget Barnehagen skal drives i nært samarbeid med foreldregruppa som er en viktig ressurs for barnehagen. Hele foreldregruppa danner foreldrerådet som velger sine representanter til samarbeidsutvalget. Foreldrerepresentanter er: Håvard Moen, Tlf Mailadr.: Frank Robert Bratberg, Tlf Mailadr.: Vararepresentanter er: Erlend Moen og Åse Marie Hagen 2.0 Overordna lover og styringsdokument 2.1 Barnehageloven og Rammeplan for barnehager. Barnehageloven sier noe om barnehagens formål, innhold og utforming. Den gir pålegg om foreldresamarbeid, den regulerer tilsyn og godkjenning og krav til personalet. Rammeplan for barnehager gir personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Rammeplanen fremhever betydningen av voksnes holdninger, kunnskaper og ferdigheter. Personalet skal være gode rollemodeller i det daglige samværet med barna. Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg, lek og læring står sentralt.. I barnehagens satsingsområder er det tatt utgangspunkt i rammeplanen og de 7 fagområdene. 2.2 Kommuneplan , legger blant annet vekt på likeverd, mangfold og toleranse. Ellers vektlegges barns læringsmiljø, individuell oppfølging og et godt samarbeid med heim og nærmiljø. 4

5 2.3 Kommunedelplan for barnehager , skal ut på høring og vedtas i høst, bygger i hovedtrekk på Kommuneplanen, Barnehageloven, Rammeplanen og Stortingsmelding nr.41, Kvalitet i barnehagen og skal gi retningslinjer for utvikling og satsingsområder i perioden for barnehagene i Steinkjer kommune. Høringsutkastet har som visjon, En god start for livslang læring! Planen signaliserer satsing på barnehagen som arena for omsorg, lek, læring og sosial utjevning, et brukertilpasset tilbud og et godt kompetent personale. I tillegg er det startet et prosjekt Tidlig innsats i barnehagen, TIB, der intensjonen er å oppdage barn som trenger ekstra støtte og hjelp så tidlig som mulig. Tidlig innsats gir best resultat. Egen prosjektleder er ansatt i kommunen. 3.0 Barnehagens egen hovedmålsetting Trygghet, omsorg, lek og opplevelser er barnehagens hovedelementer i hverdagen. Dette er forutsetninger for positiv utvikling og læring i samspill med store og små. Kvaliteten på hverdagen, eks. leken(ute og inne), måltidene og rutinesituasjonene er viktige for oss. For å oppnå gode utviklingsog læringsvilkår vil det å utnytte hverdagsaktivitetene være viktig for å lykkes. Videre har individuell oppfølging av hvert enkelt barn høy prioritet. (Sette små konkrete mål for hvert enkelt barn) 3.1 Barnehagen som lærings og utviklingsarena. Hva er forutsetningene for et godt lærings og utviklingsmiljø: Være i positive relasjoner (barn- barn), (barn- voksne), (voksne- voksne) Oppleve og erfare med hele seg, ta hele sanseapparatet i bruk Samle inntrykk Tid å fundere, forske, filosofere Uttrykke seg, formulere nye spørsmål Våkne og oppriktig interesserte voksne som er nærværende nok til å holde distanse, (være der, men ikke ta over) Læring som deltaker i et sosialt fellesskap (meg og de andre) Erfare, oppleve, sanse, bearbeide, uttrykke, videreføre En positiv lærings- og mestringssirkel: utfordring motivasjon/ nysjerrighet mestring lyst mot Utfordring oppgave 3.2 Personalet Personalet er barnehagens viktigste ressurs. Gode relasjoner mellom voksne og barn, preget av lydhørhet, nærhet, innlevelse, omsorg, evne og vilje til samspill. Dette gir grunnlag for trygghet, utvikling og læring/mestring. 5

6 Personalet må ha muligheter til samarbeidsmøter (tid til interne diskusjoner der praksis settes under lupen) og kompetanseutvikling ved interne og eksterne kurs. Personalet må ha gode rutiner og arbeidsplaner å jobbe etter Personalutvikling/evaluering Det må settes mål, både kortsiktige og langsiktige for barnehagen, avdelinga, enkeltbarn slik at alle trekker i samme retning. Metoder må stadig settes under lupen og revideres etter behov underveis. Foreldre er viktige aktører spesielt når det gjelder, individuelle mål for hvert enkelt barn. Vi skal dette året jobbe litt ekstra med samlingsstunda som pedagogisk virkemiddel, hvorfor har vi samlingstund (målet), hva gjør en samlingsstund vellykket (virkemidler, rammevilkår, hjelpemidler). Når vi voksne synes den har vært vellykket, synes barna det samme? (Barns medvirkning) Målet er at barns medvirkning skal bakes inn i hverdagen, bli en naturlig arbeidsmetode og et verktøy for evaluering. Kommunikasjon og en grunnleggende forståelse for at barna skal være med å skape sin egen dag, etter alder og modning. Bli møtt med respekt og en aktiv lyttende voksen, som er interessert i hva du mener. Vi skal jobbe med kommunikasjon som tema gjennom hele året, det er et spennende og utfordrende tema, som favner mange sider av barnehagedagen. Andre tema som vi skal holde varme i løpet av barnehageåret er; forebygging av mobbing og likestilling. Dett vil bli tatt opp som tema på personalmøter utover året. 3.3 Fysiske betingelser Mulighet til deling av barnegruppa er viktig for å lykkes. Det gir bedre oversikt for både store og små. Vi utnytter de rom vi har på barnehagen så godt som mulig. (vi møblerer/ommøblerer etter behov) Vi bruker storsalen som supplement til ulike aktiviteter. Grillhytta er et nytt tilskudd til å kunne dele barnegruppa i mindre grupper. Utelekeplassen (stor, med mye natur) og nærområdene brukes til turer og aktiviteter. 4.0 Hverdagen 4.1 Dagsrytmen Hverdagen er bygd opp av dagsrytmen, den er ryggrada i barnehagedagen og inneholder en del faste punkter. Gjennom måten vi organiserer dagen på, skal barna få dekket sine behov for mat/drikke, søvn/hvile, trygghet/ forutsigbarhet og de skal få gode vilkår for frilek og organiserte aktiviteter. Dess yngre barna er dess mer sentralt står rutinesituasjonene med stell og omsorg, dette blir en viktig del av hverdagslæringa (jmfr.pkt 3.1). Disse situasjonene gir også rom for kos, nærhet og samspill med en voksen. Dagsrytmen skal være et redskap til personalet for å organisere det daglige arbeidet og den gir foreldrene en bedre oversikt over hverdagen i barnehagen. Dagsrytmen Åpner, frokost for de som ikke har spist hjemme kl./7.30 Lek/aktivitet Kort samling, info om dagen i dag ca. kl.9.30 Fellesmåltid med medbrakt matpakke + frukt og grønt ca.9.45 Lek/akt. Ute og inne (liten blund for de minste) Forberede lunsj/samlingsstund ca kl Lunsj, smøremåltid/grøt ca Lek/akt ute /inne Barnehagen stenger kl , dersom ingen har bestilt noe annet. 6

7 4.2 Leken Frileken har høy prioritet, og skal gis gode vilkår. Leken er barns viktigste læringsarena, spesielt i førskolealder. Barn skal skjermes og gis mulighet til lek på egne premisser, barnekulturen utvikles. Den voksne skal observere, gi støtte, veiledning når det trengs. Legge til rette, sette inn tiltak og være en aktiv medspiller når det er nødvendig, men holde avstand og la barna ordne opp selv når det er mulig. MÅL: Den skal gi glede og opplevelser. Den utvikler fantasi og kreativitet, men lærer samtidig barnet forskjell på fantasi og virkelighet. Det er på liksom. Den skal være problemløser og lære barnet å takle utfordringer og konflikter. Den skal gi muligheter for å utforske, erverve seg ny viten, utvide egen horisont om seg selv og andre. Den skal hjelpe barnet å bearbeide opplevelser og systematisere ny viten/info Barnet skal lære å holde på et leketema (konsentrasjon utholdenhet) Den skal lære barnet å være fleksibel, kunne ta andres perspektiv og forholde seg til de sosiale regler som gjelder, få positive opplevelser sammen med andre. Gjøre seg erfaringer med det å lykkes/mislykkes i samspillet med andre barn. Den lærer barnet å kommunisere, gi og ta beskjeder, lytte, reflektere, respondere (gi- ta) Barnet skal lære positiv selvhevdelse. DEL Avd. ÅSGARD 5.1 BARNEGRUPPA DETTE ÅRET. 21 barn 12 gutter og 9 jenter 11 født i -04 og 10 født i 05. Gruppa er veldig tett i alder og kan derfor deles både i fargegruppene og på tvers av de, og fungere bra i de forskjellige aktivitetene. Det er ei aktiv gruppe som liker fysisk aktivitet. Dette får vi gjennom et flott uteområde både innenfor gjerdet og ved turer utenfor, til alle årstider. Vi bruker storsalen. Samtidig må de lære hvilke situasjoner det kreves at de skal sitte rolig og konsentrere seg, eks. måltid, samlingsstund og formingsaktiviterer. Barna på Trudvang er mellom 1 og 3 år. Det blir sjeldnere samarbeid med dem dette året, de har sitt eget opplegg. Men for å utvikle den sosiale kompetansen går vi litt på tvers av alder og avdeling. 5.2 INDIVIDUELL OPPFØLGING. Mål: Alle barn har sitt eget lille mål å strekke seg mot. Ingen er eller skal bli likeins, eller nå de samme målene. Vi setter opp små konkrete mål for hvert enkelt barn. Som oftest ikke noe vi snakker med barna om, men er i hovedsak voksnes ansvar. Målene evalueres fortløpende og evt. nye mål settes opp. Ukas barn er en fin del av det å få sett hvert enkelt barn. Sikre at både de stille og de aktive barna får oppmerksomhet. Ordensbarna får også litt ekstra oppmerksomhet. Samtale og oppgaver sammen med 1 voksen og 1 barn til. 5.3 SKOLESTARTERNE. ( Grønngruppa). Mål: gjøre overgangen barnehage / skole best mulig. 7

8 Vi har ikke så mye fokus på skolestart før til våren. Men vi har en del aktiviteter for bare grønngruppa uten ekstra fokus på hvorfor. Turer, samlingsstund, skrivedans ( eget skriv), litt lekeskole for å øve inn det med å få en oppgave og greie å utføre dette,treff med de andre barnehagene i Egge krets. Til våren blir det besøk på skolen, både ute og inne. Vi har alle i grønngruppa samlet hver tirsdag og torsdag. Vi har satt opp ei liste over en del ting det er lurt å ha i tankene både på barnehagen og hjemme. - Ta vare på egne klær, ute og inne ( ha litt orden på garderobeplassen). - Øve av- og påkledning. - I samarbeid med voksne vurdere mengde klær ( varmt, kaldt(, type klær ( regn, snø). - Melde egne behov, selvhevdelse. ( Be om hjelp når en trenger det). - Tro på egen læreevne, mestring, vekke lysten til å lære mer. - Ta imot beskjeder, huske beskjed. Kollektiv beskjed og personlig. - Vente på tur og kunne lytte til andre. Rekke opp handa. - Funksjonelt blyantgrep, skrive navnet sitt, mestre litt tegning. - En viss selvstendighet rundt dosituasjonen. - Øve på å bli gradvis mer selvstendig i forhold til ankomst. ( Forslag på 1 dag pr. uke i mai og juni at de øver på å gå inn alene). I prosjektet Overgang barnehage/skole samarbeider vi med de andre barnehagene i kretsen + Egge barneskole. Intensjonen med prosjektet er å utveksle erfaringer, og lage en veileder for å gjøre overgangen best mulig for både barn og foreldre. Vi har laget et Mestringsskjema, der vi setter fokus på det barnet er flink til, liker å gjøre. Dette fyller vi ut sammen med foreldrene før skolestart, og sender med til skolen. TRAS skjema sendes også skolen. 5.4 MÅLTID Mål: Bli mett Trivsel. Lære god bordskikk. Sosial kompetanse. Vi har i høst valgt å ha 1 måltid med medbrakt matpakke, og 1 måltid der vi setter fram brød og pålegg. Vi har fokus på sunt kosthold og måltidet som et sosialt høydepunkt. Dette blir vektlagt rundt måltidet: -Rammen rundt ( tenne lys, lage det mest mulig trivelig). -Tid ( få den tida de trenger, men ikke glemme seg helt, bremse noen travle) -Humor, den gode samtalen, tid til filosofering over små og store viderverdigheter. -Noen enkle kjøreregler for måltidet: Vi prøver å lære hverandre god bordskikk/ gode bordvaner. Stemmebruk, sitte rolig, sende og be om å få sendt, vente på tur, dele/unne andre, ta egne valg og beregne mengde. Vi avslutter måltidet med takk for mat og rydder bort kopp, fat og kniv. Vi oppfordrer til ei rolig stund i lesekroken eller rolig leik etter maten. Dette gjør godt og vi unngår uro for de som ikke er ferdige med måltidet. 5.5 SAMLINGSSTUND. Mål: Trivsel. Formidling. Sosial kompetanse. Kl Det er tidligvakta som har denne samlingsstunda. Viktig her blir å informere om dagen/ planlegge dagen. Kl Vi deler i grønn og gul gruppe så ofte vi får det til. Personalet rullerer her og har 1 uke om 8

9 gangen. Innhold lesing ( bøker, fortellinger, eventyr) - sanger - rim og regler - samtale både fortelle og lytte til de andre. - leker som øver opp konsentrasjon, husk, begrepsforståelse. - formidling av kunnskap ( i forb. med tema eller ting som spontant dukker opp ) - øve på å opptre for hverandre. 6.0 Dette skal vi ha fokus på: 6.1 SOSIAL KOMPETANSE. Mål: Bli trygg på seg selv. Ha det fint sammen med andre ( barn og voksne). Ha venner. Barna lærer sosial kompetanse gjennom alle aktiviteter gjennom hele dagen. På tvers av alder og kjønn. Gjennom både fri leik og organisert aktivitet. Mange ilag eller bare 2 ilag. Barna lærer av hverandre med veiledning fra oss voksne ved behov. Må ha bevisste, reflekterte voksne. Hvordan ta kontakt med andre? Hvordan opprettholde kontakten? Lede aktiviteten eller bli leda. 6.2 MOBBING. Mål: forebygge mobbing. Vi ønsker å overføre positive holdninger til hverandre. Viktig med beviste/reflekterte voksne. Lære barna å si ifra til voksne ved ubehagelige situasjoner. Ha fokus på det å si positive ting til hverandre. Ha ei positiv holdning til det å hjelpe hverandre, støtte hverandre, trøste hverandre. Unngå ufin ordbruk. Ord som er sagt for å såre andre må det tas tak i. 6.3 LIKEVERD - LIKESTILLING. Mål: Tilby samme aktivieter til gutter og jenter. Dette går også på det å overføre positive holdniger. Personalets holdninger og ordbruk er viktig. Alle er like mye verd. Begge kjønn skal få være med på/erfare forskjellige aktiviteter, ikke jenteting /gutteting. Eks.: snekring i skogen, fotball, veving, baking. All leik i barnehagen er like bra, likedan forskjellige jobber videre i livet. 6.4 BARNS MEDVIRKNING. Mål: Innflytelse på egen hverdag. Bli møtt med respekt og bli tatt på alvor. Barna skal kunne virke med i sin hverdag. Ikke nødvendigvis bestemme. De skal kunne komme med ønsker og forslag til løsninger, diskutere det med de voksne og finne ut om det er gjennomførbart eller ikke. De skal få ei forklaring på hvorfor det går eller ikke. 9

10 UKAS BARN er en viktig metode for å få barnet til å være delaktig og tenke gjennom hvordan det vil ha det. Barnet får være med å bestemme i samlingsstund denne uka. Ved å være ordensbarn, har barnet litt medvirkning ang. bordplassering ved måltidet. 6.5 FYSISK AKTIVITET. Mål: God helse. Glade barn ( i hht. beskrivelse av barnegruppa). Vi vil bruke det flotte uteområdet både innenfor og utenfor gjerdet. Finner motoriske utfordringer der ( gå, springe, klatre,fotball, ski, akebrett). Storsal med både tilrettelagt aktivitet og fri leik. 6.6 SPRÅK / LESEGLEDE / KOMMUNIKASJON. Mål: Bli glad i bøker,sanger, rim, regler og å bli lest for. Utvikle språket. Dette skaper leselyst, lærelyst, glede ved det som står i bøker. Viktig videre på skolen. Bli god på å kommunisere med andre, både barn og voksne. Fortelle, spørre, argumentere, lytte til andre, gjenfortelle tekst, sette ord på følelser. Bokbussen er i bhg. annenhver mandag. 6.7 ANTALL, ROM OG FORM. Mål: oppleve temaet spennende. Utvikle sin matematiske kompetanse. Dette er noe som forgår i hverdagen hele tiden. Viktig at personalet er seg beviste at vi har det med oss hele tiden. Vi teller barn, vi teller voksne. Vi sorterer leker ved at bilene er i en kasse og dyra i en annen. Vi dekker bordet ved at alle får hver sin tallerken og kopp. Kort lang, fort sakte er en del av hverdagen. De som er Ukas barn velger seg en geometrisk figur på bildet sitt. Konstruksjonsleik gir øvelse i sortering, sammenligning og klassifisering. 6.8 IKT. Mål: Bli kjent med data som hjelpemiddel og infokilde. Prøve å bruke digitalkamera. Bruke enkle skriveprogram, tegneprogram og spill. Finne info på internett ( eks. om salamandere ). De som er Ukas barn får ta bilder, velge ut 1 bilde som vi kjører ut og de får sette i permen. 6.9 TEMA I ULIKE PERIODER August og september oppstart og finne sin plass i gruppa. Vennskap Frukt, grønnsaker. September og oktober - salamanderdammen. 10

11 November - Hakkebakkeskogen. Desember - juleforberedelser Januar, februar og mars - Hakkebakkeskogen. Fuglene på fuglebrettet. April, mai - Salamanderdammen. Det som følger med våren og dens aktiviteter. Biologisk mangfold. 7.0 FORELDRESAMARBEID. Mål: gi barna en trygg og god hverdag. Det daglige samarbeidet, den daglige samtalen mellom foreldre og personalet er viktig. 2 foreldresamtaler - 1 høst og 1 vår. Hvis det er ønskelig kan dere be om flere samtaler. Det er mye begge parter kan ønske å prate om, uten at barnet hører/trenger å vite hva det er. 2 foreldremøter - høsten med info om nytt barnehageår, temamøte om våren. Samarbeidsutvalget skal ivareta foreldrenes interesser. Ta kontakt med de. Daglig info ved oppslag på dør og veggavis. Whiteboard ved gangdøra, notater fra dagen idag. I forhold til datasikkerhet tillater vi ikke filming i barnehagen, kun fotografering når det er foreldrearangement og lignende. 8.0 PLANER/DOKUMENTASJON/EVALUERING Mål: Godt samarbeid med heimen Arbeidsredskap for personalet Det legges ut 14 dagers-plan i kasse ved oppslagstavla. Foreldrene kan ta med seg hjem. Dette er en orientering om konkrete aktiviteter fra dag til dag. Også et arbeidsredskap for personalet. Periodeplaner skrives for en lengre periode. Det kan være tema, aktiviteter, fokusområder som går over flere uker eller måneder. Kan også taes fram igjen senere i barnehageåret. Disse blir i en periodeplan beskrevet og grunngitt opp imot mål og bruk av de 7 fagområdene. Når neste periodeplan kommer, blir den siste planen evaluert og kommentert. Vi setter små konkrete mål for hvert enkelt barn. Tas opp på foreldresamtalene. Evalueres fortløpende. Vi diskuterer barna på avd.møte hver 14 dag, ikke alle hver gang. Dette for å sikre individuell oppfølging. Barnehagen har egen hjemmeside, under skoleportalen. Der skal virksomhetsplan, periodeplaner og generell info legges ut. Barnas permer er også med på å dokumentere barnas hverdag og utvikling. For å gi foreldrene et innblikk i hverdagen bruker vi veggavis - bilder og tekst. Vi har også whiteboard ved gangdøra med noen ord fra dagen i dag. Alle kommunale barnehager er pålagt å bruke et kartleggingsmateriale som hetertras ( tidlig registrerint av språk), som går på språk/begrep/kommunikajon. Alle barn født -05 skal kartlegges dette året. 11

12 9.0 Aktivitetsplan barnehageåret 2009/2010 (se ellers avdelingenes satsingsområder og aktiviteter i periodeplaner og 14 dagersplaner) Mnd Periodebestemte aktiviteter Foreldreaktiviteter Merknader/Spes. INFO August Oppstart nytt barnehageår Info utsendt September Oktober November Bli kjent Høstaktiviteter, eks; Ta opp og lage ulike retter av poteten vi satte på museet i vår. Fotografering Brannøvelse, 23. Oppstart skrivedans for skolestarterne. Storsalen taes mer i bruk til ulike aktiviteter. Barnehagekonsert, 9,nov.kl Slottet på skraphaugen Advent/ Juleforberedelser Julevandring - Egge kirke, Juleforberedelser- Egge museum Nissefest Starter med foreldresamtaler Foreldremøter, avdelingsvis Foreldrekaffe, avdelingsvis Foreldresamtaler fortsetter. Innkalling foreldremøte sendes ut til hver enkelt. Åsgard 23.sept Referat som oppslag og lagt ut på hjemmesida. Tidspunkt, se oppslag som henges på respektive avd. Barnehagen er STENGT fredag 27.nov. (Kursdag) Desember Luciafrokost, Påmelding for behov i mellomjula. fredag 11.des. Juletrefest i regi av foreldregruppa, (foreldre til 6-åringene er komité), i Torsdag 17.des. mellomjula. Januar Vinteraktiviteter Planleggingsdag Mandag 4.jan, STENGT! Februar Kursdag fredag 20.februar STENGT! Foreldremøte, dato Solfest/karneval avklares senere. Mars Ski/aktivitetsdag Påskeforberedelser Nye runder med foreldresamtaler. April Påske Påskefrokost Torsdag 25.mars Mai Nasjonaldagen Barnehagen har egen fane som foreldrerepresentantene i samarbeidsutvalget har ansvar for. Besteforeldrekaffe slutten av april eller starten av mai. Påmelding ferie! Dugnad Juni Sommeraktiviteter Besøksdag nye barn. Enkel avslutning for skolestarterne. Sommerfest. Juli Ferieavvikling Avdelingene slås sammen Planleggingsdag, fredag 22.mai, STENGT! 3 uker sammenhengende ferie fra 15/6 15/8.( 6 åringene må avvikle ferie før 1. aug). Første halvdel av mai. Samarbeid mellom flere barnehager de ukene det blir minst barn. 12

13 13

14 14

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

Periodeplan For Solstrålen

Periodeplan For Solstrålen Periodeplan For Solstrålen September- november 2012 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkommen til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Lea Neema, Christian og Kristian

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

ÅS KOMMUNE. Periodeplan for Solstrålen

ÅS KOMMUNE. Periodeplan for Solstrålen ÅS KOMMUNE Periodeplan for Solstrålen September- november 2010 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkomne til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Vi er ferdig med tilvenningsperioden

Detaljer

ÅRSPLAN FOR UTSIKTEN BARNEHAGE SA 2015/16

ÅRSPLAN FOR UTSIKTEN BARNEHAGE SA 2015/16 ÅRSPLAN FOR UTSIKTEN BARNEHAGE SA 2015/16 www.utsikten.tromso.barnehage.no Innholdsfortegnelse Innledning side 2 Presentasjon av barnehagen side 3 Lovverk og planer side 3 Personalsamarbeid side 3 Anerkjennende

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Periodeplan. Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287. Vinterbro barnehage September November 2010. Periodeplan september - november 2010 1

Periodeplan. Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287. Vinterbro barnehage September November 2010. Periodeplan september - november 2010 1 Periodeplan Vinterbro barnehage September November 2010 Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287 Periodeplan september - november 2010 1 Innledning Sommerferien er over og et nytt barnehageår er godt i

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innholdsfortegnelse side 2 Innledning - praktiske opplysninger side 3 Barnehagens personale - Barnegruppa side 4 Leken Barnehagens satsningsområde side 5 Haltdalen barnehage side

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 KLØFTAHALLEN BARNEHAGE VISJON: GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK Innledning til årsplan 2014 Fokusområdet dette året er «Etikk, religion og filosofi». Årsplanen bygger på «Rammeplan

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 Godkjent i samarbeidsutvalget 14.09.10. Vårt pedagogiske grunnsyn: Vi legger vekt på å ta utgangspunkt i hvert enkelt barn sitt ståsted, og skape en hverdag

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE

KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE HALVÅRSPLAN HØSTEN 2013 Holtålen Kommune 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Halvårsplan høsten 2012 side 3 Praktiske opplysninger side 3 Planleggingsdager side 3 Frammøte side 3 Bursdagsfeiring

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

Eventyrheia barnehage Tlf 38 18 13740/ 38 18 3741 e-post: monica.ommundsen@songdalen.kommune.no Barnehagens hjemmeside:

Eventyrheia barnehage Tlf 38 18 13740/ 38 18 3741 e-post: monica.ommundsen@songdalen.kommune.no Barnehagens hjemmeside: Eventyrheia barnehage Tlf 38 18 13740/ 38 18 3741 e-post: monica.ommundsen@songdalen.kommune.no Barnehagens hjemmeside: www.minbarnehage.no/eventyrheia Velkommen til Eventyrheia barnehage. Eventyrheia

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger Adresse: Toveien 30, 1407 Vinterbro Telefon: 64962711 E post: Togrenda.barnehage@as.kommune.no Nettadresse: www.togrendabarnehage.no Småforskerne i Ås - kan, vil og våger PRESENTASJON Barnehagen er en

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 1 Innhold 1. Innledning side 3 2. Marihøna høsten 2015 Personalet side 4 Barnegruppa side 4 Våre temaer og mål for perioden side 5

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Årsplan 2013. Grønberg barnehage. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring.

Årsplan 2013. Grønberg barnehage. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring. www.malvik.kommune.no Årsplan 2013 Grønberg barnehage Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Innholdsfortegnelse: 1. Informasjon om barnehagen

Detaljer

årsplan for rustadskogen barnehage

årsplan for rustadskogen barnehage årsplan for rustadskogen barnehage 2009 Småforskerne i Ås kan, vil og våger! www.rustadskogenbarnehage.no godkjent i SU 31.03.09 innhold: s.2 Presentasjon av Rustadskogen barnehage s.3 Årsplanen Pedagogisk

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Avdeling Malangseidet 2015-16

Avdeling Malangseidet 2015-16 Årsplan for Malangen barnehage Avdeling Malangseidet 2015-16 Litt om barnehagen Presentasjon av personalet Barnegruppa Dagsrytme Satsingsområde Prosjekt arbeid Års oversikt Hvis barnehagen er ubemannet

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune 1 av 6 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan Høsten 2012 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan Planen gjelder

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR FOSSEN 2014 2015

INFORMASJONSHEFTE FOR FOSSEN 2014 2015 INFORMASJONSHEFTE FOR FOSSEN 2014 2015 VELKOMMEN TIL FOSSEN I dette informasjonsheftet vil dere kunne lese litt om hvordan vi tenker oss at hverdagen på Fossen skal være, hvilket innhold vi vil gi dagen

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO

ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO 2015 2016 1 Innholdsfortegnelse Innledning s.3 Praktiske opplysninger s.4-5 Priser på ulike SFO-satser og matpenge-satser s.6 Grønt flagg s.7 Læringsmål for sosial kompetanse

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE Kontaktinformasjon Solveien familiebarnehage Adresse: Solveien 3 1415 Oppegård Tlf.nr til barnehagen: 91 24 60 50 E-post til barnehagen: Solveien3@hotmail.com

Detaljer

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss.

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. 2014-2015 1 INNLEDING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder oss til å ta fatt på et nytt og spennende barnehageår.

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

RESPEKT, OMSORG, ANSVAR OG ÆRLIGHET.

RESPEKT, OMSORG, ANSVAR OG ÆRLIGHET. RESPEKT, OMSORG, ANSVAR OG ÆRLIGHET. Litt om avdelingen. Frøya er en småbarnsavdeling, dvs. barn som er fra 1 til 3 år. I år er vi 13 barn til sammen, 5 jenter og 8 gutter. Hverdagen vår er preget av faste

Detaljer

- En samfunnsengasjert barnehage - Mangfold med Muligheter til Mestring ÅRSPLAN 2011. Skatval barnehage består av 3 baser:

- En samfunnsengasjert barnehage - Mangfold med Muligheter til Mestring ÅRSPLAN 2011. Skatval barnehage består av 3 baser: - En samfunnsengasjert barnehage - Mangfold med Muligheter til Mestring ÅRSPLAN 2011. Skatval barnehage består av 3 baser: Det er 4 faste ansatte på hver base. Sola: barn født i 2006, Månen : barn født

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan Venåsløkka barnehage 2012-2013 Forord Vi fortsetter arbeidet med den nye årsplanmalen som har sitt utspring i «Kvalitetutviklingsplanen». Vår årsplan har samme inndeling som den. Hvert kapittel

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

ÅRSPLAN 2012/13. Skafjellåsen barnehage INNLEDNING

ÅRSPLAN 2012/13. Skafjellåsen barnehage INNLEDNING ÅRSPLAN 2012/13 Skafjellåsen barnehage INNLEDNING Årsplanen er arbeidsredskap for personalet, og skal synliggjøre for foresatte og samarbeidspartnere hva barnehagen vektlegger i barnehageåret 2012/13.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 Handlingsplanen for Månetoppen for barnehageåret 2014/2015, er et arbeidsverktøy for oss ansatte på avdelingen i forhold til mål og planer for Månetoppen. I Handlingsplanen

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Forord Bakgrunn for planen. I 2013 ble «Strategiplan for mer og bedre læring 2013-2017»utarbeidet og iverksatt ved skolene i Nannestad. Høsten 2014 ble

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

ÅRSPLAN 2011 GRØNBERG BARNEHAGE HESTTRØA 22-26. 7550 Hommelvik. anne.konstad@malvik.kommune.no

ÅRSPLAN 2011 GRØNBERG BARNEHAGE HESTTRØA 22-26. 7550 Hommelvik. anne.konstad@malvik.kommune.no ÅRSPLAN 2011 GRØNBERG BARNEHAGE HESTTRØA 22-26 7550 Hommelvik anne.konstad@malvik.kommune.no Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Årsplan 2011.

Detaljer

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret:

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret: 1 ÅRSPLAN 2011/2012. Presentasjon av personalet ved Kjøkkelvik skole. Gro Marie Bendixen Ann-Kristin Grimstad Anita Andersen Marny Askeland Ørjan Torsvik Sandy Fure Elin Haga Eva Mørner Anne Myksvoll Kristoffer

Detaljer

Årsplan 2015/2016. Furumoen barnehage. Godkjent av SU i Furumoen barnehage den 09.09.15

Årsplan 2015/2016. Furumoen barnehage. Godkjent av SU i Furumoen barnehage den 09.09.15 Årsplan 2015/2016 Furumoen barnehage Godkjent av SU i Furumoen barnehage den 09.09.15 1 Innholdsfortegnelse Om barnehagen... 3 Pedagogisk årsplan... 3 Pedagogisk grunnsyn... 3 Syn på barn... 3 Læringssyn...

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. ET RIKT LIV MED ENKLE MIDLER (Arne Næss, 1991)

ÅRSPLAN 2014-2015. ET RIKT LIV MED ENKLE MIDLER (Arne Næss, 1991) ÅRSPLAN 2014-2015 ET RIKT LIV MED ENKLE MIDLER (Arne Næss, 1991) 1 Lovgrunnlag Alle barnehager skal drives etter Lov om barnehager og Rammeplan for barnehagen med tilhørende temahefter. I tillegg har hver

Detaljer

Årsplan 2013 2014 Drammen kommunale barnehager

Årsplan 2013 2014 Drammen kommunale barnehager DANVIK BARNEHAGE Årsplan 2013 2014 1 Drammen kommunale barnehager Drammen kommune har følgende visjoner og faglige målsetting for barnehager: Barnehagene i Drammen Norges beste barnehager Visjon: «En

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015

Detaljer

Personalet Brannøvelse

Personalet Brannøvelse ÅS KOMMUNE Nå er vi godt i gang med det nye barnehageåret, barnegruppa er på plass og barna begynner å bli kjent med hverandre. Det er noen endringer i barnegruppen, Ingrid har sluttet og begynt i Knerten

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet.

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet. Hallingmo og Breidokk er to barnehagehus som samarbeider med felles ledelse. Dette er et prøveprosjekt for dette barnehageåret, og siden vi samarbeider lager vi felles årsplan. Barnehagene ligger sentralt

Detaljer

PERIODEPLAN FOR PIRATEN

PERIODEPLAN FOR PIRATEN PERIODEPLAN FOR PIRATEN APRIL, MAI OG JUNI 2011 INNLEDNING I år har vi hatt en eventyrlig vinter med mye snø og kalde fine vinterdager. Barna har hatt mye glede av snøen. Akebakken har blitt brukt nesten

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2013. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

Innledning Evaluering av forrige periode

Innledning Evaluering av forrige periode Innledning Nå har vi lagt mange snøfylte måneder bak oss. De har vært sterkt preget av kulde, og vi har derfor måttet være mye inne i vinter. Mye av snøen har nå begynt å smelte og våren står for hell.

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN HØSTEN 2012 VÅR VISJON: Barnas hus skal være en god barnehage, preget av trygghet, trivsel, danning og læring for barn og voksne. Dere må se denne planen i sammenheng med Velkomstskrivet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. o ET LITE REFERAT FRA HØSTEN OG FRAM TIL NÅ s.3. o INNLEDNING s.5. o STRUKTUR PÅ AVDELINGEN s.5. o UKAS BARN s.

INNHOLDSFORTEGNELSE. o ET LITE REFERAT FRA HØSTEN OG FRAM TIL NÅ s.3. o INNLEDNING s.5. o STRUKTUR PÅ AVDELINGEN s.5. o UKAS BARN s. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE o ET LITE REFERAT FRA HØSTEN OG FRAM TIL NÅ s.3 o INNLEDNING s.5 o STRUKTUR PÅ AVDELINGEN s.5 o UKAS BARN s.6 o DAGSRYTME SALTKRÅKAN s.7 o TIDSLINJEJOBBING s.8 o BARNS MEDVIRKNING

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Velkommen til Vestenga barnehage

Velkommen til Vestenga barnehage Velkommen til Vestenga barnehage Vestenga er en av Hamar kommunes barnehager. Vi har fire avdelinger fylte med glade barn. To avdelinger med 9 barn under tre år på hver avdeling, og to avdelinger med 18

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

SYDSKOGEN BARNEHAGE - årsplan 2013-2014

SYDSKOGEN BARNEHAGE - årsplan 2013-2014 SYDSKOGEN BARNEHAGE - årsplan 2013-2014 BØDALEN OPPVEKSTSENTER Sydskogen barnehage Sydskogen skole Torvbråten skole Styringsdokumenter: Barnehagen styres av barnehageloven og rammeplanen som er en forskrift

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Årsplan. Klinga familiebarnehage 2014 / 2015

Årsplan. Klinga familiebarnehage 2014 / 2015 Årsplan Klinga familiebarnehage 2014 / 2015 Innholdsfortegnelse: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Innledning Målsetning/Tema Temaplan Overgang fra barnehage til skole Barnegruppene og personalet Rammeplanens 7

Detaljer

Årsplan for Glittre barnehage 2013/2014

Årsplan for Glittre barnehage 2013/2014 Årsplan for Glittre barnehage 2013/2014 ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner: Den er et arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning. Den

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KULTURBARNEHAVEN GRASHAM 2011/2012 AKTIVITETSKALENDER 2011/2012

ÅRSPLAN FOR KULTURBARNEHAVEN GRASHAM 2011/2012 AKTIVITETSKALENDER 2011/2012 AKTIVITETSKALENDER 2011/2012 SEPTEMBER FORELDREMØTE TIR 20/9 OKTOBER PLANLEGGINGSDAG PLANLEGGINGSDAG BAMSEFEST TOR 13/10 ONS 19/10 TIR 25/10 NOVEMBER FORELDREKAFFI MAN 14/11 JULEVERKSTED DESEMBER JANUAR

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu. Våren 2010

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu. Våren 2010 Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Våren 2010 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN for barnehagene i Rennebu 2010-2013

Detaljer

Velkommen til Tøffe barnehage

Velkommen til Tøffe barnehage Velkommen til Tøffe barnehage Årsplan del 1 2013-1016 FORORD Velkommen til Tøffe Barnehage! Dette er del en av vår årsplan. Denne revideres hvert tredje år. Dokumentet skal gi informasjon om våre langsiktige

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu våren 2013

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu våren 2013 Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu våren 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Årsplan 2014 2015 Drammen kommunale barnehager

Årsplan 2014 2015 Drammen kommunale barnehager DANVIK BARNEHAGE Årsplan 2014 2015 Drammen kommunale barnehager 1 Drammen kommunes visjoner og mål for barnehagene Lov og forskrifter for barnehagene: Lov om barnehager fra 17. Juni 2005, 1 formål: Barnehagens

Detaljer

SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN

SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN EVALUERING PERIODEN JANUAR JUNI 2015 Pedagogisk arbeid i hverdagen INDIVIDUELL OG SOSIAL UTVIKLING Mål: Kunne utvikle evnen til å leve seg inn i andres situasjon og vise medfølelse

Detaljer

PERIODEPLAN. August og september 2012 FUGLEREDET

PERIODEPLAN. August og september 2012 FUGLEREDET PERIODEPLAN August og september 2012 FUGLEREDET INNLEDNING Velkommen til et nytt barnehageår på Fugleredet. Vi er allerede godt i gang med å ta i mot nye barn. Vi vil i alt bli 16 barn fordelt på 14 plasser.

Detaljer

PERIODEPLAN FOR BLÅKLOKKA APRIL, MAI OG JUNI 2009 INNLEDNING

PERIODEPLAN FOR BLÅKLOKKA APRIL, MAI OG JUNI 2009 INNLEDNING PERIODEPLAN FOR BLÅKLOKKA APRIL, MAI OG JUNI 2009 INNLEDNING Nå går det mot vår og store endringer i Frydenhaug barnehage. Den 29. mai skal den nye delen av barnehagen stå ferdig og vi skal flytte over

Detaljer

Innledning. Adresser: Mestervik Barnehage. Mestermannsveien 12. 9055 Mestervik. Enhetsleder mailadresse: karin.jernberg@balsfjord.kommune.

Innledning. Adresser: Mestervik Barnehage. Mestermannsveien 12. 9055 Mestervik. Enhetsleder mailadresse: karin.jernberg@balsfjord.kommune. ÅRSPLAN FOR MESTERVIK BARNEHAGE «MESTERVIK BARNEHAGE SKAL VÆRE EN TRYGG PLASS Å VOKSE» Barnehageåret 2009-2010 Adresser: Mestervik Barnehage Mestermannsveien 12 9055 Mestervik Enhetsleder mailadresse:

Detaljer

Årsplan Rustadskogen barnehage 2010. Småforskerne i Ås kan, vil og våger! www.rustadskogenbarnehage.no

Årsplan Rustadskogen barnehage 2010. Småforskerne i Ås kan, vil og våger! www.rustadskogenbarnehage.no Årsplan Rustadskogen barnehage 2010 Småforskerne i Ås kan, vil og våger! www.rustadskogenbarnehage.no innhold: 1. Informasjon om Rustadskogen barnehage 2. Årsplanen 3. Pedagogisk plattform 4. Barns medvirkning

Detaljer

24.06.2014 SELBU KOMMUNE. Virksomhetsplan for Bell Skole SFO. 2014-2016 Bell skole

24.06.2014 SELBU KOMMUNE. Virksomhetsplan for Bell Skole SFO. 2014-2016 Bell skole 24.06.2014 SELBU KOMMUNE Virksomhetsplan for Bell Skole SFO 2014-2016 Bell skole Innhold Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Mål for Bell skole og Bell SFO er å:... 2 Sosial kompetanse gjennom lek... 3

Detaljer