Virksomhetsplan 2009/10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsplan 2009/10"

Transkript

1 Virksomhetsplan 2009/10 SØNDRE EGGE BARNEHAGE AVD: ÅSGARD KAROLINAVEIEN STEINKJER Tlf Mobilnr.: E mailadresse: Hjemmeside: steinkjer.kommune/soendre-egge-barnehage no.html Enhetsleder: Eva Bragstad INNHOLDSFORTEGNELSE:

2 DEL : 1 Generell del: 1.0 Barnehagen`s rammebetingelser 1.1 Beliggenhet.s Organisering s Økonomi s Personalgruppa s Barnegruppa s Foreldreråd/Samarbeidsutvalg. s Overordna lover og styringsdokument 2.1 Barnehageloven/ Rammeplan for barnehagene.s Kommuneplan og kommunedelplanen s 4/5 3.0 Barnehagens egen hovedmålsetting 3.1 Barnehagen som utviklings og læringsarena s Personalet..s Personalutv./evaluering s Fysiske betingelser s Hverdagen i barnehagen. 4.1 Dagsrytmen s Leken..s 7 DEL Avd. Åsgard 5.1 Litt om barnegruppa..s Individuell oppfølging..s Skolestarterne..s.7/8 5.4 Måltid...s Samlingsstund.s Dette skal vi ha fokus på 6.1 Sosial kompetanse.s Mobbing s Likestilling s Barns medvirkning s Fysisk aktivitet..s Språk/leseglede/kommunikasjon..s Rom, form, antall (matematikk) s IKT...s Tema i ulike perioder...s Foreldresamarbeid..s Plan/dokumentasjon/evaluering s Aktivitetsplan for barnehageåret....s 12 2

3 1.0 Barnehagen`s rammebetingelser 1.1 Beliggenhet Søndre Egge barnehage er en kommunal barnehage. Steinkjer kommune leier lokaler i Søndre Egge aktivitetshus; som ble reist på dugnad av beboerne i området og stod ferdig høsten Barnehagen ligger i utkanten av Søndre Egge byggefelt som sokner til Egge skolekrets. Vi samarbeider en del med andre barnehager og Egge barneskole, spesielt om skolestarterne. Vi har et stort og flott uteområde innafor gjerdet og mange fine turmål i nærområdet, så som Egge museum, Egge gård, Økologiparken, Paradisbukta. I og med at vi er i et flerbrukshus har vi tilgang på storsal, som vi bruker til fysisk utfoldelse, konserter og div. 1.2 Organisering Barnehagen har to avdelinger, TRUDVANG og ÅSGARD, navn som er hentet fra Norrøn mytologi, Tors hov (Trudvang) og Odins hov (Åsgard). I år er de minste barna, 1,2, 3åringene samlet på Trudvang. De største barna, 4 og 5 åringene er samlet på Åsgard. I og med at gruppene er svært ulike har vi valgt å lage en virksomhetsplan som har en felles del og en spesiell del for hver avd. 1.3 Økonomi Barnehagen drives med statlige og kommunale tilskudd og foreldrebetaling. Barnehagen ordner 1måltid pr. dag, frukt/grønsaker + melk til alle måltider, dette koster foreldrene 240,- pr mnd for hel plass. Kommunen har stram økonomi som gir utslag i nøkterne budsjettrammer, dette gjør det nødvendig med prioriteringer av de midlene vi har til disposisjon. I høst har vi klart en innsparing slik at det har vært mulig å bygge en grillhytte. Er i dialog med huseier og kommunen angående behov for utbedringer av husmassen, kjøkkenet blir pussa opp denne høsten. 1.4 Personalgruppa 100% pedagogisk leder på hver avdeling. (Fordelt på 80% + 20%) Pedagogisk leder er ansvarlig for daglig organisering av avdelinga. 1,95% assistent er tilknyttet hver avdeling. I tillegg har vi øremerka assistent for å styrke opp mot barn med spesielle behov. I perioder har vi arbeisdstakere fra A-etat på arbeidsutprøving og elever fra skoler i distriktet. Personalet pr. høsten 2009: Navn Stilling Stillingsprosent Avdeling Eva Bragstad Enhetsleder 100 Eldrunn Drogset Østeng Ped.leder 80 Trudvang Anne Britt Følstad Ped.leder 40 (20% x2) Begge avd. Grete Moe Gulling Ped.leder 80 Åsgard Karen Dyrstad Assistent 80 Trudvang Ann Mari Strandval Lillemark Assistent 80 Trudvang Ellen Marie Martinsen Assistent 60 Begge avd. Berit Nøss Assistent 90 Åsgard Tove Haugan Assistent 80 Åsgard Eva Oftedal Øremerka assistent 80% Trudvang 3

4 1.5 Barnegruppa Barnegruppa dette barnehageåret er sammensatt av barn fra 1 år til 5 år. 11 barn er skolestartere, 7 barn er under 3 år, 16 jenter og 19 gutter. Barnegruppas sammensetning aldersmessig og måten ulike individ påvirker hverandre, vil alltid ha betydning for hvordan vi organiserer dagene og planlegging/evaluering i løpet av barnehageåret. Åsgard Martin Fredly -04 Hanna Lillemark Morberg -04 Brian Valla Hustad -04 Tormod Stamnes Enes -04 Marius Møller Schiefloe -04 Julian Kvamseng -04 Ella Luktvasslimo -04 Vegar Lægran Bratsve -04 Iver Markus Sjømark -04 Sivert Moen -04 Trym Arnøy Solheim -04 Daniel Weie Stolsmo -05 Siren Asp -05 Eirin Grostad -05 Ane Bratberg Freland -05 Melissa Mortensen -05 Nathalie Nyeng -05 Ida Velde -05 Ola Andre Langlid Hellem -05 Tuva Høydal Langfjord -05 Isak Hagen Aalberg -05 Trudvang Magnus Moen -06 Ine Jeanette Henriksen -06 David Høydal Langfjord -06 Mona Borgan -06 Lovise Kolstad Lie -06 Zizou Elias Borgan -06 Amalie Kvelie Macedo -06 Julian Toldnes -07 Erk Bjørge Moen -07 Sigrid Moen -07 Jonas Gundersen Nordahl -07 Johannes Kvamseng -07 Siri Emilie Tømmerås -07 Ingeborg Sjømark Foreldrerådet / Samarbeidsutvalget Barnehagen skal drives i nært samarbeid med foreldregruppa som er en viktig ressurs for barnehagen. Hele foreldregruppa danner foreldrerådet som velger sine representanter til samarbeidsutvalget. Foreldrerepresentanter er: Håvard Moen, Tlf Mailadr.: Frank Robert Bratberg, Tlf Mailadr.: Vararepresentanter er: Erlend Moen og Åse Marie Hagen 2.0 Overordna lover og styringsdokument 2.1 Barnehageloven og Rammeplan for barnehager. Barnehageloven sier noe om barnehagens formål, innhold og utforming. Den gir pålegg om foreldresamarbeid, den regulerer tilsyn og godkjenning og krav til personalet. Rammeplan for barnehager gir personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Rammeplanen fremhever betydningen av voksnes holdninger, kunnskaper og ferdigheter. Personalet skal være gode rollemodeller i det daglige samværet med barna. Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg, lek og læring står sentralt.. I barnehagens satsingsområder er det tatt utgangspunkt i rammeplanen og de 7 fagområdene. 2.2 Kommuneplan , legger blant annet vekt på likeverd, mangfold og toleranse. Ellers vektlegges barns læringsmiljø, individuell oppfølging og et godt samarbeid med heim og nærmiljø. 4

5 2.3 Kommunedelplan for barnehager , skal ut på høring og vedtas i høst, bygger i hovedtrekk på Kommuneplanen, Barnehageloven, Rammeplanen og Stortingsmelding nr.41, Kvalitet i barnehagen og skal gi retningslinjer for utvikling og satsingsområder i perioden for barnehagene i Steinkjer kommune. Høringsutkastet har som visjon, En god start for livslang læring! Planen signaliserer satsing på barnehagen som arena for omsorg, lek, læring og sosial utjevning, et brukertilpasset tilbud og et godt kompetent personale. I tillegg er det startet et prosjekt Tidlig innsats i barnehagen, TIB, der intensjonen er å oppdage barn som trenger ekstra støtte og hjelp så tidlig som mulig. Tidlig innsats gir best resultat. Egen prosjektleder er ansatt i kommunen. 3.0 Barnehagens egen hovedmålsetting Trygghet, omsorg, lek og opplevelser er barnehagens hovedelementer i hverdagen. Dette er forutsetninger for positiv utvikling og læring i samspill med store og små. Kvaliteten på hverdagen, eks. leken(ute og inne), måltidene og rutinesituasjonene er viktige for oss. For å oppnå gode utviklingsog læringsvilkår vil det å utnytte hverdagsaktivitetene være viktig for å lykkes. Videre har individuell oppfølging av hvert enkelt barn høy prioritet. (Sette små konkrete mål for hvert enkelt barn) 3.1 Barnehagen som lærings og utviklingsarena. Hva er forutsetningene for et godt lærings og utviklingsmiljø: Være i positive relasjoner (barn- barn), (barn- voksne), (voksne- voksne) Oppleve og erfare med hele seg, ta hele sanseapparatet i bruk Samle inntrykk Tid å fundere, forske, filosofere Uttrykke seg, formulere nye spørsmål Våkne og oppriktig interesserte voksne som er nærværende nok til å holde distanse, (være der, men ikke ta over) Læring som deltaker i et sosialt fellesskap (meg og de andre) Erfare, oppleve, sanse, bearbeide, uttrykke, videreføre En positiv lærings- og mestringssirkel: utfordring motivasjon/ nysjerrighet mestring lyst mot Utfordring oppgave 3.2 Personalet Personalet er barnehagens viktigste ressurs. Gode relasjoner mellom voksne og barn, preget av lydhørhet, nærhet, innlevelse, omsorg, evne og vilje til samspill. Dette gir grunnlag for trygghet, utvikling og læring/mestring. 5

6 Personalet må ha muligheter til samarbeidsmøter (tid til interne diskusjoner der praksis settes under lupen) og kompetanseutvikling ved interne og eksterne kurs. Personalet må ha gode rutiner og arbeidsplaner å jobbe etter Personalutvikling/evaluering Det må settes mål, både kortsiktige og langsiktige for barnehagen, avdelinga, enkeltbarn slik at alle trekker i samme retning. Metoder må stadig settes under lupen og revideres etter behov underveis. Foreldre er viktige aktører spesielt når det gjelder, individuelle mål for hvert enkelt barn. Vi skal dette året jobbe litt ekstra med samlingsstunda som pedagogisk virkemiddel, hvorfor har vi samlingstund (målet), hva gjør en samlingsstund vellykket (virkemidler, rammevilkår, hjelpemidler). Når vi voksne synes den har vært vellykket, synes barna det samme? (Barns medvirkning) Målet er at barns medvirkning skal bakes inn i hverdagen, bli en naturlig arbeidsmetode og et verktøy for evaluering. Kommunikasjon og en grunnleggende forståelse for at barna skal være med å skape sin egen dag, etter alder og modning. Bli møtt med respekt og en aktiv lyttende voksen, som er interessert i hva du mener. Vi skal jobbe med kommunikasjon som tema gjennom hele året, det er et spennende og utfordrende tema, som favner mange sider av barnehagedagen. Andre tema som vi skal holde varme i løpet av barnehageåret er; forebygging av mobbing og likestilling. Dett vil bli tatt opp som tema på personalmøter utover året. 3.3 Fysiske betingelser Mulighet til deling av barnegruppa er viktig for å lykkes. Det gir bedre oversikt for både store og små. Vi utnytter de rom vi har på barnehagen så godt som mulig. (vi møblerer/ommøblerer etter behov) Vi bruker storsalen som supplement til ulike aktiviteter. Grillhytta er et nytt tilskudd til å kunne dele barnegruppa i mindre grupper. Utelekeplassen (stor, med mye natur) og nærområdene brukes til turer og aktiviteter. 4.0 Hverdagen 4.1 Dagsrytmen Hverdagen er bygd opp av dagsrytmen, den er ryggrada i barnehagedagen og inneholder en del faste punkter. Gjennom måten vi organiserer dagen på, skal barna få dekket sine behov for mat/drikke, søvn/hvile, trygghet/ forutsigbarhet og de skal få gode vilkår for frilek og organiserte aktiviteter. Dess yngre barna er dess mer sentralt står rutinesituasjonene med stell og omsorg, dette blir en viktig del av hverdagslæringa (jmfr.pkt 3.1). Disse situasjonene gir også rom for kos, nærhet og samspill med en voksen. Dagsrytmen skal være et redskap til personalet for å organisere det daglige arbeidet og den gir foreldrene en bedre oversikt over hverdagen i barnehagen. Dagsrytmen Åpner, frokost for de som ikke har spist hjemme kl./7.30 Lek/aktivitet Kort samling, info om dagen i dag ca. kl.9.30 Fellesmåltid med medbrakt matpakke + frukt og grønt ca.9.45 Lek/akt. Ute og inne (liten blund for de minste) Forberede lunsj/samlingsstund ca kl Lunsj, smøremåltid/grøt ca Lek/akt ute /inne Barnehagen stenger kl , dersom ingen har bestilt noe annet. 6

7 4.2 Leken Frileken har høy prioritet, og skal gis gode vilkår. Leken er barns viktigste læringsarena, spesielt i førskolealder. Barn skal skjermes og gis mulighet til lek på egne premisser, barnekulturen utvikles. Den voksne skal observere, gi støtte, veiledning når det trengs. Legge til rette, sette inn tiltak og være en aktiv medspiller når det er nødvendig, men holde avstand og la barna ordne opp selv når det er mulig. MÅL: Den skal gi glede og opplevelser. Den utvikler fantasi og kreativitet, men lærer samtidig barnet forskjell på fantasi og virkelighet. Det er på liksom. Den skal være problemløser og lære barnet å takle utfordringer og konflikter. Den skal gi muligheter for å utforske, erverve seg ny viten, utvide egen horisont om seg selv og andre. Den skal hjelpe barnet å bearbeide opplevelser og systematisere ny viten/info Barnet skal lære å holde på et leketema (konsentrasjon utholdenhet) Den skal lære barnet å være fleksibel, kunne ta andres perspektiv og forholde seg til de sosiale regler som gjelder, få positive opplevelser sammen med andre. Gjøre seg erfaringer med det å lykkes/mislykkes i samspillet med andre barn. Den lærer barnet å kommunisere, gi og ta beskjeder, lytte, reflektere, respondere (gi- ta) Barnet skal lære positiv selvhevdelse. DEL Avd. ÅSGARD 5.1 BARNEGRUPPA DETTE ÅRET. 21 barn 12 gutter og 9 jenter 11 født i -04 og 10 født i 05. Gruppa er veldig tett i alder og kan derfor deles både i fargegruppene og på tvers av de, og fungere bra i de forskjellige aktivitetene. Det er ei aktiv gruppe som liker fysisk aktivitet. Dette får vi gjennom et flott uteområde både innenfor gjerdet og ved turer utenfor, til alle årstider. Vi bruker storsalen. Samtidig må de lære hvilke situasjoner det kreves at de skal sitte rolig og konsentrere seg, eks. måltid, samlingsstund og formingsaktiviterer. Barna på Trudvang er mellom 1 og 3 år. Det blir sjeldnere samarbeid med dem dette året, de har sitt eget opplegg. Men for å utvikle den sosiale kompetansen går vi litt på tvers av alder og avdeling. 5.2 INDIVIDUELL OPPFØLGING. Mål: Alle barn har sitt eget lille mål å strekke seg mot. Ingen er eller skal bli likeins, eller nå de samme målene. Vi setter opp små konkrete mål for hvert enkelt barn. Som oftest ikke noe vi snakker med barna om, men er i hovedsak voksnes ansvar. Målene evalueres fortløpende og evt. nye mål settes opp. Ukas barn er en fin del av det å få sett hvert enkelt barn. Sikre at både de stille og de aktive barna får oppmerksomhet. Ordensbarna får også litt ekstra oppmerksomhet. Samtale og oppgaver sammen med 1 voksen og 1 barn til. 5.3 SKOLESTARTERNE. ( Grønngruppa). Mål: gjøre overgangen barnehage / skole best mulig. 7

8 Vi har ikke så mye fokus på skolestart før til våren. Men vi har en del aktiviteter for bare grønngruppa uten ekstra fokus på hvorfor. Turer, samlingsstund, skrivedans ( eget skriv), litt lekeskole for å øve inn det med å få en oppgave og greie å utføre dette,treff med de andre barnehagene i Egge krets. Til våren blir det besøk på skolen, både ute og inne. Vi har alle i grønngruppa samlet hver tirsdag og torsdag. Vi har satt opp ei liste over en del ting det er lurt å ha i tankene både på barnehagen og hjemme. - Ta vare på egne klær, ute og inne ( ha litt orden på garderobeplassen). - Øve av- og påkledning. - I samarbeid med voksne vurdere mengde klær ( varmt, kaldt(, type klær ( regn, snø). - Melde egne behov, selvhevdelse. ( Be om hjelp når en trenger det). - Tro på egen læreevne, mestring, vekke lysten til å lære mer. - Ta imot beskjeder, huske beskjed. Kollektiv beskjed og personlig. - Vente på tur og kunne lytte til andre. Rekke opp handa. - Funksjonelt blyantgrep, skrive navnet sitt, mestre litt tegning. - En viss selvstendighet rundt dosituasjonen. - Øve på å bli gradvis mer selvstendig i forhold til ankomst. ( Forslag på 1 dag pr. uke i mai og juni at de øver på å gå inn alene). I prosjektet Overgang barnehage/skole samarbeider vi med de andre barnehagene i kretsen + Egge barneskole. Intensjonen med prosjektet er å utveksle erfaringer, og lage en veileder for å gjøre overgangen best mulig for både barn og foreldre. Vi har laget et Mestringsskjema, der vi setter fokus på det barnet er flink til, liker å gjøre. Dette fyller vi ut sammen med foreldrene før skolestart, og sender med til skolen. TRAS skjema sendes også skolen. 5.4 MÅLTID Mål: Bli mett Trivsel. Lære god bordskikk. Sosial kompetanse. Vi har i høst valgt å ha 1 måltid med medbrakt matpakke, og 1 måltid der vi setter fram brød og pålegg. Vi har fokus på sunt kosthold og måltidet som et sosialt høydepunkt. Dette blir vektlagt rundt måltidet: -Rammen rundt ( tenne lys, lage det mest mulig trivelig). -Tid ( få den tida de trenger, men ikke glemme seg helt, bremse noen travle) -Humor, den gode samtalen, tid til filosofering over små og store viderverdigheter. -Noen enkle kjøreregler for måltidet: Vi prøver å lære hverandre god bordskikk/ gode bordvaner. Stemmebruk, sitte rolig, sende og be om å få sendt, vente på tur, dele/unne andre, ta egne valg og beregne mengde. Vi avslutter måltidet med takk for mat og rydder bort kopp, fat og kniv. Vi oppfordrer til ei rolig stund i lesekroken eller rolig leik etter maten. Dette gjør godt og vi unngår uro for de som ikke er ferdige med måltidet. 5.5 SAMLINGSSTUND. Mål: Trivsel. Formidling. Sosial kompetanse. Kl Det er tidligvakta som har denne samlingsstunda. Viktig her blir å informere om dagen/ planlegge dagen. Kl Vi deler i grønn og gul gruppe så ofte vi får det til. Personalet rullerer her og har 1 uke om 8

9 gangen. Innhold lesing ( bøker, fortellinger, eventyr) - sanger - rim og regler - samtale både fortelle og lytte til de andre. - leker som øver opp konsentrasjon, husk, begrepsforståelse. - formidling av kunnskap ( i forb. med tema eller ting som spontant dukker opp ) - øve på å opptre for hverandre. 6.0 Dette skal vi ha fokus på: 6.1 SOSIAL KOMPETANSE. Mål: Bli trygg på seg selv. Ha det fint sammen med andre ( barn og voksne). Ha venner. Barna lærer sosial kompetanse gjennom alle aktiviteter gjennom hele dagen. På tvers av alder og kjønn. Gjennom både fri leik og organisert aktivitet. Mange ilag eller bare 2 ilag. Barna lærer av hverandre med veiledning fra oss voksne ved behov. Må ha bevisste, reflekterte voksne. Hvordan ta kontakt med andre? Hvordan opprettholde kontakten? Lede aktiviteten eller bli leda. 6.2 MOBBING. Mål: forebygge mobbing. Vi ønsker å overføre positive holdninger til hverandre. Viktig med beviste/reflekterte voksne. Lære barna å si ifra til voksne ved ubehagelige situasjoner. Ha fokus på det å si positive ting til hverandre. Ha ei positiv holdning til det å hjelpe hverandre, støtte hverandre, trøste hverandre. Unngå ufin ordbruk. Ord som er sagt for å såre andre må det tas tak i. 6.3 LIKEVERD - LIKESTILLING. Mål: Tilby samme aktivieter til gutter og jenter. Dette går også på det å overføre positive holdniger. Personalets holdninger og ordbruk er viktig. Alle er like mye verd. Begge kjønn skal få være med på/erfare forskjellige aktiviteter, ikke jenteting /gutteting. Eks.: snekring i skogen, fotball, veving, baking. All leik i barnehagen er like bra, likedan forskjellige jobber videre i livet. 6.4 BARNS MEDVIRKNING. Mål: Innflytelse på egen hverdag. Bli møtt med respekt og bli tatt på alvor. Barna skal kunne virke med i sin hverdag. Ikke nødvendigvis bestemme. De skal kunne komme med ønsker og forslag til løsninger, diskutere det med de voksne og finne ut om det er gjennomførbart eller ikke. De skal få ei forklaring på hvorfor det går eller ikke. 9

10 UKAS BARN er en viktig metode for å få barnet til å være delaktig og tenke gjennom hvordan det vil ha det. Barnet får være med å bestemme i samlingsstund denne uka. Ved å være ordensbarn, har barnet litt medvirkning ang. bordplassering ved måltidet. 6.5 FYSISK AKTIVITET. Mål: God helse. Glade barn ( i hht. beskrivelse av barnegruppa). Vi vil bruke det flotte uteområdet både innenfor og utenfor gjerdet. Finner motoriske utfordringer der ( gå, springe, klatre,fotball, ski, akebrett). Storsal med både tilrettelagt aktivitet og fri leik. 6.6 SPRÅK / LESEGLEDE / KOMMUNIKASJON. Mål: Bli glad i bøker,sanger, rim, regler og å bli lest for. Utvikle språket. Dette skaper leselyst, lærelyst, glede ved det som står i bøker. Viktig videre på skolen. Bli god på å kommunisere med andre, både barn og voksne. Fortelle, spørre, argumentere, lytte til andre, gjenfortelle tekst, sette ord på følelser. Bokbussen er i bhg. annenhver mandag. 6.7 ANTALL, ROM OG FORM. Mål: oppleve temaet spennende. Utvikle sin matematiske kompetanse. Dette er noe som forgår i hverdagen hele tiden. Viktig at personalet er seg beviste at vi har det med oss hele tiden. Vi teller barn, vi teller voksne. Vi sorterer leker ved at bilene er i en kasse og dyra i en annen. Vi dekker bordet ved at alle får hver sin tallerken og kopp. Kort lang, fort sakte er en del av hverdagen. De som er Ukas barn velger seg en geometrisk figur på bildet sitt. Konstruksjonsleik gir øvelse i sortering, sammenligning og klassifisering. 6.8 IKT. Mål: Bli kjent med data som hjelpemiddel og infokilde. Prøve å bruke digitalkamera. Bruke enkle skriveprogram, tegneprogram og spill. Finne info på internett ( eks. om salamandere ). De som er Ukas barn får ta bilder, velge ut 1 bilde som vi kjører ut og de får sette i permen. 6.9 TEMA I ULIKE PERIODER August og september oppstart og finne sin plass i gruppa. Vennskap Frukt, grønnsaker. September og oktober - salamanderdammen. 10

11 November - Hakkebakkeskogen. Desember - juleforberedelser Januar, februar og mars - Hakkebakkeskogen. Fuglene på fuglebrettet. April, mai - Salamanderdammen. Det som følger med våren og dens aktiviteter. Biologisk mangfold. 7.0 FORELDRESAMARBEID. Mål: gi barna en trygg og god hverdag. Det daglige samarbeidet, den daglige samtalen mellom foreldre og personalet er viktig. 2 foreldresamtaler - 1 høst og 1 vår. Hvis det er ønskelig kan dere be om flere samtaler. Det er mye begge parter kan ønske å prate om, uten at barnet hører/trenger å vite hva det er. 2 foreldremøter - høsten med info om nytt barnehageår, temamøte om våren. Samarbeidsutvalget skal ivareta foreldrenes interesser. Ta kontakt med de. Daglig info ved oppslag på dør og veggavis. Whiteboard ved gangdøra, notater fra dagen idag. I forhold til datasikkerhet tillater vi ikke filming i barnehagen, kun fotografering når det er foreldrearangement og lignende. 8.0 PLANER/DOKUMENTASJON/EVALUERING Mål: Godt samarbeid med heimen Arbeidsredskap for personalet Det legges ut 14 dagers-plan i kasse ved oppslagstavla. Foreldrene kan ta med seg hjem. Dette er en orientering om konkrete aktiviteter fra dag til dag. Også et arbeidsredskap for personalet. Periodeplaner skrives for en lengre periode. Det kan være tema, aktiviteter, fokusområder som går over flere uker eller måneder. Kan også taes fram igjen senere i barnehageåret. Disse blir i en periodeplan beskrevet og grunngitt opp imot mål og bruk av de 7 fagområdene. Når neste periodeplan kommer, blir den siste planen evaluert og kommentert. Vi setter små konkrete mål for hvert enkelt barn. Tas opp på foreldresamtalene. Evalueres fortløpende. Vi diskuterer barna på avd.møte hver 14 dag, ikke alle hver gang. Dette for å sikre individuell oppfølging. Barnehagen har egen hjemmeside, under skoleportalen. Der skal virksomhetsplan, periodeplaner og generell info legges ut. Barnas permer er også med på å dokumentere barnas hverdag og utvikling. For å gi foreldrene et innblikk i hverdagen bruker vi veggavis - bilder og tekst. Vi har også whiteboard ved gangdøra med noen ord fra dagen i dag. Alle kommunale barnehager er pålagt å bruke et kartleggingsmateriale som hetertras ( tidlig registrerint av språk), som går på språk/begrep/kommunikajon. Alle barn født -05 skal kartlegges dette året. 11

12 9.0 Aktivitetsplan barnehageåret 2009/2010 (se ellers avdelingenes satsingsområder og aktiviteter i periodeplaner og 14 dagersplaner) Mnd Periodebestemte aktiviteter Foreldreaktiviteter Merknader/Spes. INFO August Oppstart nytt barnehageår Info utsendt September Oktober November Bli kjent Høstaktiviteter, eks; Ta opp og lage ulike retter av poteten vi satte på museet i vår. Fotografering Brannøvelse, 23. Oppstart skrivedans for skolestarterne. Storsalen taes mer i bruk til ulike aktiviteter. Barnehagekonsert, 9,nov.kl Slottet på skraphaugen Advent/ Juleforberedelser Julevandring - Egge kirke, Juleforberedelser- Egge museum Nissefest Starter med foreldresamtaler Foreldremøter, avdelingsvis Foreldrekaffe, avdelingsvis Foreldresamtaler fortsetter. Innkalling foreldremøte sendes ut til hver enkelt. Åsgard 23.sept Referat som oppslag og lagt ut på hjemmesida. Tidspunkt, se oppslag som henges på respektive avd. Barnehagen er STENGT fredag 27.nov. (Kursdag) Desember Luciafrokost, Påmelding for behov i mellomjula. fredag 11.des. Juletrefest i regi av foreldregruppa, (foreldre til 6-åringene er komité), i Torsdag 17.des. mellomjula. Januar Vinteraktiviteter Planleggingsdag Mandag 4.jan, STENGT! Februar Kursdag fredag 20.februar STENGT! Foreldremøte, dato Solfest/karneval avklares senere. Mars Ski/aktivitetsdag Påskeforberedelser Nye runder med foreldresamtaler. April Påske Påskefrokost Torsdag 25.mars Mai Nasjonaldagen Barnehagen har egen fane som foreldrerepresentantene i samarbeidsutvalget har ansvar for. Besteforeldrekaffe slutten av april eller starten av mai. Påmelding ferie! Dugnad Juni Sommeraktiviteter Besøksdag nye barn. Enkel avslutning for skolestarterne. Sommerfest. Juli Ferieavvikling Avdelingene slås sammen Planleggingsdag, fredag 22.mai, STENGT! 3 uker sammenhengende ferie fra 15/6 15/8.( 6 åringene må avvikle ferie før 1. aug). Første halvdel av mai. Samarbeid mellom flere barnehager de ukene det blir minst barn. 12

13 13

14 14

Virksomhetsplan 2009 2010

Virksomhetsplan 2009 2010 NORDRE KVAM BARNEHAGE Virksomhetsplan 2009 2010 Barna skal føle seg verdifulle og lykkes i sin omgang med andre. Adr.: Slalåmsvingen 14, 7724 Steinkjer. Tlf: 74 14 59 85 Enhetsleder: Anne Stuevold. E-post:

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan for Linken barnehage

Årsplan for Linken barnehage Årsplan for Linken barnehage Forord Velkommen til Linken barnehage. Denne årsplanen er skrevet med utgangspunkt i Lov om barnehager, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, Standard for kvalitet

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Årsplan for Solvang barnehage

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre / foresatte Barnehageåret 2013 / 2014 Skrevet og redigert av personalet i Solvang barnehage. Drøftet og godkjent av barnehagens samarbeidsutvalg 2 Innhold

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

Barndommen kan ikke forseres, den kan ikke tas igjen, og den skal ta sin tid.

Barndommen kan ikke forseres, den kan ikke tas igjen, og den skal ta sin tid. ÅRSPLAN 2006/2007 1 FORORD Årsplanen skal gi en oversikt over de ulike aktivitetene i barnehagen og den pedagogiske virksomheten gjennom barnehageåret. Den skal være et arbeidsredskap for personalet ved

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE Nannestad kommune Red.juli -13 Bjerke barnehage Dvergspettveien 13 2032 Maura Tlf.66105360 Fax 66105019 e-post: eva.stad.sjoberg @ nannestad.kommune.no Nettside: www.nannestad.kommune.no/virksomheter/bjerkebarnehage

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE 2013 2014 1 INNHOLD: Forord v/daglig leder s. 1 Åpningstider s. 2 Personalet s. 3 Eierstyret, samarbeidsutvalget s. 4 Presentasjon av avdelingene s. 5-6 Dagsrytmen/Rutiner

Detaljer

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE Informasjonsskriv Årsplan del 3 Rolighetsmoen barnehage Skinnerudveien 8, 3360 Geithus Tlf kontor: 32 78 10 80 Mail: rolighetsmoen@modum.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30 K V E N N E H A U G E N F A M I L I E B A R N E H A G E «Omsorg, lek og læring» Å RSPLAN 2012/2013 BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder Kontakt: 91 78 35 30 Kvennehaugen, 4760 BIRKELAND telefon:

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE Siggerud Gård Barnehage Bekkefaret 10, 1404 Siggerud Tlf: 64 85 70 30 / mobil styrer: 907 67 325 e-post: marie.jonsson@ski.kommune.no Innhold 1. VELKOMMEN

Detaljer

DEMOKRATI og MANGFOLD

DEMOKRATI og MANGFOLD DEMOKRATI og MANGFOLD Kvartsvegen barnehage Kvartsvegen 5 2818 Gjøvik Tlf. 61 14 86 60 (kontor), 61 14 86 63 (Smaragd), 61 14 86 64 (Ametyst) E-post: anna-karin.narten@gjovik.kommune.no INNHOLD: Innhold

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

ÅRSPLAN FOR HASSELKROKEN KANVAS-BARNEHAGE 2010-2013

ÅRSPLAN FOR HASSELKROKEN KANVAS-BARNEHAGE 2010-2013 ÅRSPLAN FOR HASSELKROKEN KANVAS-BARNEHAGE 2010-2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort beskrivelse av Hasselkroken Kanvas-barnehage s. 3 2. Driften s. 3 Barnehageloven Rammeplanen Vedtekter Visjon Kanvas' pedagogiske

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2014 2015

ÅRSPLAN FOR 2014 2015 ÅRSPLAN FOR 2014 2015 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde.... 4 Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 9 Årshjul

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

ÅRSPLAN 2010-2011. Selsverket Barnehage

ÅRSPLAN 2010-2011. Selsverket Barnehage ÅRSPLAN 2010-2011 Selsverket Barnehage Godkjent i Samarbeidsutvalget 13.10.2010 1 Selsverket barnehage 2670 OTTA Telefon 61 23 05 54 INNHOLD: Informasjon side 3 Åpningstider side 3 Dagsrytme.... side 3

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET.

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. ÅRSPLAN 2014-15 ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. www.lysskarbarnehage.no 1 Lysskar barnehage er et samvirkeforetak. Styret for barnehagen blir

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2013 2014

ÅRSPLAN FOR 2013 2014 ÅRSPLAN FOR 2013 2014 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde.... 4 Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 8 Årshjul

Detaljer