Ryliveien 2340 Løten Tlf : (kontor) (Hvitveis) (Blåveis) Hjemmeside:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ryliveien 2340 Løten Tlf : 62 56 42 67 (kontor) -42 68 (Hvitveis) 95 36 94 28 (Blåveis) Hjemmeside: http://www.loten.kommune.no/category4153."

Transkript

1 Ryliveien 2340 Løten Tlf : (kontor) (Hvitveis) (Blåveis) Hjemmeside: 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSPLAN FOR RYLI BARNEHAGE 1. Innledning 1.1 Hva er en årsplan 1.2 Hva kan en årsplan brukes til 2. Presentasjon av Ryli barnehage 2.1 Beliggenhet 2.2 Åpningstider 2.3 Barnegruppene på Ryli 2.4 Ansatte på Ryli 2.5 Intern møtevirksomhet 3. Foreldresamarbeid og ulike skjemaer 3.0 Foreldresamarbeid 3.1 Tillatelsesskjemaer 3.2 Retningslinjer ved sykdom 3.3 Forventninger til foreldre 4 Pedagogisk program/organisasjonsformer 4.1 Dagsrytme 4.2 Rammeplan 4.3 Satsningsområder 4.4 Klubber 4.5 Samarbeid barnehage-skole 4.6 Evaluering 4.7 Gjennomgående innhold. 5 Vedtekter for de kommunale barnehagene i Løten 6 Aktivitetsoversikt viktige datoer i barnehageåret

3 1. INNLEDNING 1.1 Hva er årsplan? Barnehagen er gjennom barnehageloven pålagt å utarbeide årsplan. Denne årsplanen skal godkjennes av barnehagens styre, samarbeidsutvalget for Østvang. Årsplanen skal gi en oversikt over aktivitetene i barnehagen og den pedagogiske virksomheten gjennom året. 1.2 Hva kan årsplanen brukes til? Årsplanen skal tjene som et bindeledd i forholdet mellom barnehagen og foreldrene, og i samarbeidet mellom barnehagen og styret. Den vil dessuten være et redskap for personalet for å sikre sammenheng og progresjon i arbeidet. Årsplanen er et verdifullt redskap både når det gjelder å regulere barnehagens indre arbeid og når det gjelder å utvikle samarbeid utad. Kjernen i årsplanen er det som vi kaller det pedagogiske program. Dette rommer både en generell del og en konkret del. Den generelle delen reguleres av Lov om barnehager med forskrifter samt rammeplan for barnehager. De setter rammer for barnehagens mål, innhold og arbeidsmåter. Den konkrete delen for Ryli barnehage med emneplan og formuleringer for dette året, er tilpasset Ryli barnehages ønsker og forutsetninger samt foreldrenes innspill. Som vedlegg bakerst i den generelle delen av årsplanen finner en Vedtektene for de kommunale barnehagene i Løten. I Vedtektene står det viktige opplysninger som hver foresatt må sette seg inn i. 2. PRESENTASJON AV RYLI BARNEHAGE 2.1 Beliggenhet Ryli barnehage eies og drives av Løten kommune. Den ligger i Ryliveien, og er en sentrumsnær barnehage som ligger fint til ved skogsområder. Ryli er nærmeste barnehage til Østvang skole. Barnehagen ble åpnet i 1973 og ble påbygd i Åpningstider Barnehagens åpningstider er: til Personalet i barnehagen går vakter innenfor dette tidsrommet. Barnehagen er åpen på alle virkedager, med unntak av julekveld og nyttårskveld, onsdag før skjærtorsdag og 5 planleggingsdager: 15. august og 1.november 2013, 2. januar april og 2. mai

4 2.3 Barnegruppene. Ryli barnehage har to avdelinger; Blåveisen og Hvitveisen. Det er 18 plasser på hver gruppe. Barn under 3 år teller for to. Blåveisen og Hvitveisen har både hele og delte plasser. Dette barnehageåret er det kun barn over tre år på Blåveisen. Hvitveisen har 9 barn under tre år. Ryli barnehage har til sammen 29 barn. 2.4 Ansatte i Ryli barnehage. AVDELING STILLING BLÅVEISEN HVITVEISEN Pedagogisk leder - Turid Kverneng Stensåsen (100%) - Marianne Ruud Aakvik (80%) - Iren Skyltbekk (20%)-torsdager Barne og ungdomsarbeider - Åse Høiby Bråthen (80%) - Unni Larsson (60%) - Irene Engebakken (70%) - Lise Nerheim (70%) - Sølvi Kristensen (100%) - Lise Nerheim( 30%) Assistent : - Bente Østborg (70%) Styrer - Iren Skyltbekk (100%) Spesialpedagog Renholder og vaktmester - Elisabeth Viddal - Bjørg Rygg - Ove Østborg / Håvard Nyland 4

5 2.5 INTERN MØTEVIRKSOMHET PÅ RYLI For å skape et best mulig pedagogisk tilbud til barna er det nødvendig at personalet har et godt samarbeid og at de bruker tid til å planlegging og vurdering. Dette krever at det blir avsatt tid til samarbeid. Avdelingsmøter For at personalet på avdelingen skal få planlagt neste ukes opplegg har personalet på hver avdeling møte en gang pr. uke. Personalet på den andre avdelingen har da ansvaret for barna. Mandag er møtedag for begge avdelingene, vekselvis kl og kl Personalmøter. Personalmøter holdes på kveldstid en gang hver 4. uke. Hele personalgruppa deltar på disse møtene hvor det tas opp saker som angår alle avdelingene f. eks felles arrangementer, turer, regler og rutiner, pedagogiske metoder, årsplandiskusjon m.m. 3. FORELDRESAMARBEID Foreldrene er personalets viktigste samarbeidspartnere for å skape et godt barnehagetilbud. Den daglige kontakten er grunnlaget for å skape et åpent og tillitsfullt forhold mellom foreldre og personale i barnehage. Her utveksles informasjon både fra hjemmet til barnehagen og fra barnehagen til foreldrene. Vi vil derfor at alle barn følges inn i barnehagen om morgenen, slik at vi får opprettet denne kontakten. Foruten den daglige kontakten ved henting og bringing, har vi foreldresamarbeid i mer organiserte former: Foreldresamtaler Alle foreldre/foresatte får tilbud om to foreldresamtaler i løpet av barnehageåret, høst og vår. Ønsker noen av foreldrene samtaler utover dette, kan de ta avtale med avdelingsleder på den avd. som barnet går. Foreldremøter Ett foreldremøte holdes tidlig på høsten, der årets opplegg + div. informasjon gis. Av mer uformelle sammenkomster nevner vi foreldrekaffe, nissefest, julefrokost/ Lucia, dugnad og sommerfest. EVALUERING Foreldrene er de som best kan evaluere året som har gått. Vi sender ut et evalueringsskjema på våren der foreldrene gir tilbakemelding på årets opplegg. Denne tilbakemeldingen er noe vi bygger på når vi lager neste års opplegg/årsplan. 5

6 3.1 TILLATELSESSKJEMA FOR MEDISINERING AV BARN I BARNEHAGEN Foresatte til gir herved barnehagens ansatte Barnets navn tillatelse til å gi medisin av type Type medisin for Sykdom til barnet. Beskrivelse av medisinering: Fra dato / til dato. Mengde / dosering... Gis kl. Gis ved måltid / ikke ved måltid Lege som har skrevet ut medisinen: Legens navn Sted / dato: Underskrift fra barnehagen: Underskrift fra foresatte:

7 TILLATELSESSKJEMA, BARNEHAGEN TRANSPORTERKLÆRING. I løpet av barnehageåret vil vi dra på noen turer med barna, og da vil vi måtte benytte oss av buss, tog, taxi eller privatbiler. I denne forbindelse må vi ha foreldre/foresattes samtykke. Vi gir med dette samtykke til at.kan delta på turer i barnehagen der det blir benyttet: Privatbiler Taxi/buss Offentlig transportmiddel Ja Nei FOTOGRAFERING. Det vil bli tatt ganske mye bilder/video i barnehagen av barn i lek og aktivitet. Dette brukes stort sett til internt bruk i barnehagen,- for å synliggjøre og dokumentere det vi driver med. Vi henger ofte opp bilder i garderoben på hver avdeling. Det hender seg også at vi får besøk av journalister som ønsker å fotografere barna og skrive om ulike aktiviteter. Vi gir med dette samtykke til at..kan bli fotografert i vanlige aktiviteter i barnehagen. Fotografering til bruk i barnehagen Fotografering i forbindelse med besøk av journalist Ja Nei 7

8 BILDER PÅ INTERNETT. I forbindelse med hjemmesiden til Løten kommune, barnehagen sin egen hjemmeside vil det bli lagt ut bilder som beskriver barnehagens aktiviteter. For dette har vi følgende retningslinjer: Navn og adresser blir aldri brukt Bilder som legges ut er som regel av flere barn i samme aktivitet,- og ikke nærbilde Personalia om barn i barnehagen legges ikke ut. Vi gir med dette samtykke til at bilder av blir brukt følgende steder. Løten kommunes/barnehagens hjemmeside Ja Nei Løten:.. Foresatte: 8

9 3.2 SYKDOM I BARNEHAGEN Vi prøver å ta en del forhåndsregler i barnehagen for at ikke barn skal bli utsatt for alt for mye smitte. Håndvask og gode toalettrutiner jobbes det mye med. Noen sykdommer er meget smittsomme f. eks oppkast og diaré. Dersom smitten er i barnehagen kan barn få flere «runder» med dette på kort tid. På Ryli har vi små barn som spiser/biter på lekene og derfor er meget utsatte for smitte. For å unngå at barna blir mye syke, ber vi foreldre om å holde syke barna hjemme til de er helt friske. Fravær fra barnehagen ved sykdom retningslinjer Barnets allmenntilstand må være slik at barnet kan holde ut den tida det skal tilbringe i barnehagen før det kan komme tilbake til barnehagen etter sykdom. Barnet må også kunne oppholde seg ute. 1. Barnet skal ha en feberfri dag hjemme før det kommer tilbake til barnehagen. 2. Ved omgangssyke og diare skal barnet holdes hjemme 48 timer etter siste oppkast / diaré utbrudd. 3. Ved vannkopper kan barnet komme i barnehagen igjen når det er tørre skorper på det siste utslettet. 4. Hvis barnet har øyekatarr med verk i øynene, skal barnet holdes hjemme. Dagen etter påbegynt behandling med dråper kan barnet gå i barnehagen igjen. 5. Ved bakterieinfeksjoner er barnet vanligvis smittefri to dager etter påbegynt behandling, dersom barnet er feberfri kan barnet gå i barnehagen igjen når allmenntilstanden tillater det. 6. Ved lus eller alvorlig smittefarlig sykdom som for eksempel hjernehinnebetennelse eller alvorlig tarmsykdommer er det viktig at foreldre informerer barnehagen slik at nødvendige tiltak kan iverksettes. Vi har slike regler i barnehagen for alle barnas skyld! 9

10 3.3 FORVENTNINGER TIL FORELDRE MED BARN I RYLI BARNEHAGE At dere viser interesse for barnet i barnehagen At dere holder dere orientert om barnehagetilbudet, planer og vedtekter At dere respekterer barnehagens åpningstider At dere gir beskjed når barnet ikke kommer og kommer før kjernetida starter 9.30 At dere gir nødvendige beskjeder om barnet, og sier ifra dersom andre enn foreldre henter. At dere sørger for at barnet har hensiktsmessige klær til aktiv lek ute og inne At alle klær er godt merket. At dere holder det ryddig på barnets plass, setter sko på skohylla, tar med tegninger m.m. hjem. At barn holdes hjemme når det er sykt At dere gir beskjed til ansatte i barnehagen når dere er misfornøyd med noe ikke til folk på bygda Som ikke får gjort noe med det. 10

11 4. PEDAGOGISK PROGRAM/ORGANISASJONSFORMER 4.1 DAGSRYTME. Dagsrytmen beskriver hvordan vi organiserer barnehagedagen. Den inneholder faste elementer som gjentar seg hver dag til samme tid; f.eks. måltid, av/påkledning, frilek, samlingsstund. Enkelte ganger, når det er naturlig, gjør en unntak fra den faste dagsrytmen. DAGSRYTME PÅ RYLI BARNEHAGE Barnehagen åpner. De første barna kommer. Frilek - barna leker med det de har lyst til. Vi leser og spiller Frokost for de som vil ha. Avsluttes kl Frileken fortsetter Alle barn skal være kommet i barnehagen. Avdelingene har som regel samlingsstund, formingsaktiviteter, gymopplegg eller turer fra kl I samlingsstunden blir gjerne ulike tema tatt opp, vi synger, leser og leker. Samlingsstundens varighet vil variere fra dag til dag. Hver mandag har vi felles sangsamling. Etter samlingsstunda har vi ofte formingsaktivitet, fri lek eller tilrettelagte opplegg. Her får barna bearbeide inntrykk og opplevelser Rydding. Vi samles i garderoben. Vask av hender. Barnas arbeidsoppgaver utføres, f.eks. borddekking Mat Påkledning og utelek. Vi oppmuntrer barna til å klare mest mulig selv. Hviling for de minste. Vi er ute hver dag så barna må ha med seg passende utetøy, alltid ha regntøy og støvler i barnehagen Vi går inn igjen (avpasser dette etter værforhold - kan være ute til 16.30). Mat/frukt for de som vil ha. Frilek, lesing og spilling Barnehagen stenger. Alle barn må være hentet og ute av barnehagen innen Dagsrytmen er fleksibel og kan forandres etter behov. Det vil varierer mye hvordan dagsrytmen er for barna under tre år kontra barna over tre år. Ukeplanen som henger på oppslagstavla i gangen, gir foreldrene en oversikt over planlagt innehold for ei uke 11

12 4.2 RAMMEPLAN FOR BARNEHAGER Rammeplan. Rammeplanen angir mål og beskriver hovedelementene i barnehagevirksomheten. Planen gir retning for arbeidet i barnehagen og er forankret i "Lov om barnehager" med forskrifter. Rammeplanen angir forpliktende mål, krav til kvalitet og har syv fagområder som alle barn i barnehager skal ha erfaring med i løpet av barnehageåret. Ved å måtte jobbe med syv forskjellige fagområder, vil alle barnehager drive allsidig. De syv fagområdene er: 1. Nærmiljø og samfunn. 2. Kunst, kultur og kreativitet 3. Kommunikasjon, språk og tekst. 4. Natur, miljø og teknikk. 5. Kropp, bevegelse og helse. 6. Etikk, religion og filosofi 7. Antall, rom og form 4.3 SATSNINGSOMRÅDER Samspill og lek, Språk, Fysisk aktivitet,aktiv bruk av natur og Miljøfyrtårnbarnehage skal være en «plattform» som skal ligge til grunn for Rylis jobbing med andre temaer gjennom hele året. * 1. Samspill og lek. I rammeplanen for barnehager er det lagt stor vekt på barnas sosiale utvikling og deres evne til å kommunisere. Det er gjennom samvær med andre barn og voksne at barn utvikler sosiale ferdigheter og måter å uttrykke seg på. Vi vil satse spesielt på å lære barn å ta hensyn til hverandre, vise omsorg og kunne samarbeide. Vi vil igjennom alle våre temaer lage situasjoner der barna skal hjelpe hverandre. Vi voksne skal hjelpe barn inn i lek, gi ros og oppmuntre slik at de tør å ta utfordringer. I Ryli barnehage vektlegger vi leken og ser på den som barnas viktigste lærings -og uttrykksform. Vi vil gi leken tid og rom; vi må kunne fravike våre planer til fordel for leken. Vi ønsker å bruke leken som arbeidsmåte i forbindelse med temajobbing. Leken er barnas viktigste middel til læring og erfaring. Gjennom leken lærer barna samspillsregler med andre barn. Deres selvbilde blir utviklet ved at de får tilbakemeldinger fra de andre barna på sin egen rolle/væremåte. I leken får barna trening i konfliktløsning og i å forstå andres tanker. Vi mener at lek, omsorg og læring går "hånd i hånd" og er gjensidig avhengige av hverandre. Det er dette helhetlige synet på læring som særpreger "barnehageverdenen". 12

13 * 2. Språk Vi vil jobbe målbevist i forhold til stimulering av barnas språk og kommunikasjonsevner. Et godt språk er viktig for god sosial fungering og er viktig for at barn skal løse konflikter v.h.a. språket. Vi kommer til å bruke mye samtale, rim, regler, sangleker, språkleker, lesing av bøker og tekstskapning. Vi har jobbet mye med språkstimulering i mange år og har meget gode resultater å vise til. Systematisk bruk av rim, regler og språkleker har meget positiv virkning på barns lese- og skriveferdigheter og forebygger lese og skrivevansker. De eldste barna blir gjennom dette opplegget også mer opptatt av tall og bokstaver. Jobben blir systematisert gjennom bruk av TRAS sirkelen der vi observerer barnas språk og får mulighet til å sette inn tiltak tidlig dersom vi oppdager at et barn har språkproblemer. *3. Fysisk aktivitet Vi ønsker også dette barnehageåret å sette søkelyset på barns motoriske ferdigheter og utholdenhet. Forskning viser at barn i dag er mer rolige og bruker kroppen mindre fysisk aktivt enn tidligere og derfor har dårligere motorikk. Foreldre har gjennom siste års evalueringsskjemaer ytret ønske om at vi skal være enda mer fysisk aktive. Vi ønsker derfor å gjøre noe med dette og skal bl.a. stimulere barna til mer fysisk aktivitet i frileken. Vi vil bruke klubben til mye aktivitet. Vi vil fortsette med aktivitetsdager gjennom hele året, vinteraktivitetsuker i februar, håndball og fotballturnering og orienteringsløp til våren. I tillegg håper vi på snø i vinter slik at det blir mulighet for mye skigåing og aking. Det vil bli utallige turer til fots i nærmiljøet, i skogen og bevisst bruk av hinderløyper og gymsal på fredager. * 4. Aktiv bruk av naturen. I Ryli barnehage vil vi gi barna opplevelser og erfaringer med naturen. Vi vil drive holdnings skapende arbeid gjennom å gi barna kunnskaper om og kjennskap til naturen på alle årstider. Vi vil bruke barnehagens nærmiljø aktivt, tilpasset barnas alder og modning. Dette barnehageåret vil alle barna som er født i 2008 få en felles tur i uka. Sammen med voksne skal de bruke naturen bevisst i sine opplegg. De yngre barna skal bruke naturen i barnehagen og nærmiljøet i sin lek og utforsking. *5. Miljøfyrtårn barnehage Ryli barnehage ble i mai 2013 sertifisert som Miljøfyrtårn og skal jobbe med tiltak og holdningsskapende aktiviteter for å fremme miljøvern. Søppelsortering, gjenbruk og bevist forhold til eget forbruk er noen av de tingene vi vil jobbe mye med. Vi ønsker å ha barna med på tiltak som viser at de også kan være bidragsytere for et godt miljø. 13

14 4.4 KLUBBER I flere år har vi brukt temaklubber som arbeidsform. Vi vil fortsette å arbeide i klubber, da dette har vært positivt for barna og foreldrene ønsket at vi skulle fortsette med det. Hovedmålet med klubbarbeid er at barna skal få tilrettelagt et opplegg som er tilpasset sitt eget modningstrinn og derigjennom få næring til vekst og utvikling. Vi mener at jobbing i klubber er en god arbeidsform. Det er stor forskjell på hvilke behov en ettåring og en seksåring har. Vi vil bruke klubbene til lek og vil gi barna mulighet til å utvikle sine sosiale ferdigheter sammen med jevnaldrende. Gjennom klubbarbeidet blir alle godt kjent med hverandre. Barna blir delt inn i grupper etter alder. Vi jobber i klubb en dag pr. uke - på torsdager. Til våren har vi en hel klubbuke. De største, Maurklubben, skal på ulike skogsturer og andre opplevelsesturer. Vi har mulighet til å bruke Ullermyra, Skøienhagen og Mosjømarka. Aktiv bruk av natur, fysisk aktivitet, selvstendighetstrening, skoleforberedende aktiviteter og felles opplevelser blir det vi vektlegger i den klubben. De vil også få anledning til å bli kjent med de eldste i andre barnehagene. Bjørneklubben består dette året av tre og fireåringene på barnehagen, varierte typer lek er viktig i denne klubben, gjerne med innslag av samlinger der ulike begreper blir presentert. Å være ute i nærmiljøet er viktig for denne gjengen. Reveklubben blir i år bestående av toåringene på Hvitveisklubben og Ole Brum kubben ett åringene. For Hvitveisklubbene er det barnehagens ute og innemiljø som brukes. Fysisk aktivitet, varierte opplevelser og erfaringer blir viktigst her. Under juleforberedelsene arbeider vi også i klubber og lager tradisjonsrik julemat m.m. Hver klubb utarbeider planer som sendes ut til de aktuelle foreldrene. 14

15 4.5 SAMARBEID BARNEHAGE/SKOLE Ryli er heldig og får benytte gymsalen på Østvang i år også, dette året skal vi være der på fredager. De fleste barna som har plass på Ryli skal til Østvang skole og det å bli kjent i gymsal og på uteområdet på skolen er fint for trygghet og gir en mykere overgang fra barnehage til skole. Vi tar mange turer opp til skolen i løpet av året. I Løten kommune har vi overgangsrutiner som beskriver hva vi skal gjøre for å få til en god overgang fra barnehage til skole. Rutinene beskriver bl.a. besøksdager på skolen på våren, overlevering av informasjon fra barnehage til skole og hvilke begreper barnehagene skal jobbe med det siste året barnet går i barnehagen. Hele rutinen finnes på Ryli barnehages hjemmeside under pedagogiske planer. 4.6 EVALUERING I tillegg til foreldres evaluering av barnehageåret, så evaluerer ansatte både temaer og annet opplegg gjennom hele året. Ved planlegging av emner bestemmer vi også hvordan evalueringen skal foregå hvordan vi skal se om vi har nådd målsetningen. På planleggingsdagen i januar foretar vi evaluering av månedene fra august til januar, og på planleggingsdagen i mai evaluerer vi resten av barnehageåret. Etter hvert tema evaluerer avdelingen hvordan det har gått og hva som bør forandres. Vi benytter også personalmøter til evaluering av fellesopplegg på huset. All evaluering er skriftlig og vi benytter den til å forbedre vårt barnehageopplegg bli en enda bedre barnehage. 15

16 4.7 FELLES GJENNOMGÅENDE INNHOLD Innhold formulert som emne Innholdsbestemte arbeidsmåter og hjelpemidler Pedagogiske målformuleringer Omsorg. Ansvar - vise omsorg for hvert enkelt barns behov i de ulike Barna skal få vite hva omsorgs- - empati situasjoner i løpet av barnehagedagen, f. eks. begrepet innebærer, og lære påkledning, ved måltidene, konfliktløsning. ulike måter å vise omsorg på. - oppdra barn til å vise omsorg for medmennesker, dyr, natur, miljø gjennom samtale om daglige Barna skal føle ansvar for seg hendelser, aktiviteter, grensesetting, regler og rutiner selv og sine omgivelser. - gi barna arbeidsoppgaver i barnehagen. - samarbeid, hjelpe hverandre. Barna skal føle trygghet, vite at det er noen som tar vare på dem. Verdier og normer - gjennom grensesetting, diskutere med barna og finne Barna skal få forståelse for - rettferdighet løsninger på konflikter som oppstår, forklare hvorfor... hvordan man best mulig fungerer - toleranse - behandle tema i samlingsstund sammen i en gruppe (et samfunn) - likeverd - samtale med enkeltbarn og barn i smågrupper - oppøve rettferdighetssans / - de voksne som modeller "gode eksempler", toleranseevne og etter hvert få gjennom veiledning, ros og oppmuntring. indre verdier (grenser) som - gi barna mulighet til å formidle noe som opptar dem rettesnor for deres atferd. - dramaøvelser, bøker og sanger - øvelse i å sette ord på følelser - vise at hvert enkelt barn betyr noe spesielt, f. eks - føle trygghet i forhold til seg gjennom bursdagsfeiring, samtale i samling hvis noen selv og andre er borte / syke - lære å sette pris på hverandre og - støtte opp under og styrke barnas selvbilde se de gode egenskapene hos seg - oppleve barn fra andre kulturer og få ett innblikk selv og andre. i deres levemåte - forstå at alle er like mye verd - respekt for egen og andres kultur 16

17 Innhold formulert som emne Innholdsbestemte arbeidsmåter og hjelpemidler Pedagogiske målformuleringer Rutinesituasjoner - gi barna arbeidsoppgaver i barnehagen, bake brød, Barna skal få kjennskap til ulike - måltid dekke bord m.m. påleggslag og brød. - på / avkledning - organisere matsituasjonen slik at det blir en trivelig Barna skal glede seg over å - hygiene stund. Barn og voksne har faste plasser ved bordet mestre borddekking og servering. - dogåing - servere sunn og variert mat Barna skal bli selvstendige til å - vasking av hender før mat, hygieneregler smøre mat selv, klare å vente på - vaske seg rund munnen etter mat tur. - gå på do selv når de må, de største tørker selv Barna skal lære hvordan man - tørke nesa selv når den renner oppfører seg ved matbordet. Barna skal utvikle gode vaner når det gjelder hygiene og renslighet. - trene i å kle på / av seg selv - språktrening / begrepstrening Barn skal bli selvstendige til å - fysisk kontakt kle på og av seg selv, og utvikle - barn skal hjelpe hverandre samarbeidsevne og vilje. Barn skal lære begreper om klær og kroppsdeler. Litteratur - bruke bøker tilknyttet ulike emner og temaer. Vi ønsker at barna skal få et - bruke ulik litteratur som grunnlag for samtale positivt forhold til, og et og diskusjoner om regler, normer og verdier kjennskap til ulike former for - bruke bøker som kontaktskaper, f. eks ei lita litteratur. gruppe i lesekroken Barnas språk stimuleres gjennom - tekstskapning selv, lage eventyr, aktiv bruk av ulike språkleker og fortellinger. språk og fantasi - bruk av rim, regler, sangleker, m.m. Barna skal bli glad i å bruke Fysisk fostring - bruk av uteområdet på barnehagen og naturen kroppen sin på ulike måter, og i nærmiljøet hele året. Aktivitetsuker, hinderløyper og gymsal. føle glede ved kroppsbeherskelse. 17

18 Innhold formulert som emne Innholdsbestemte arbeidsmåter og hjelpemidler Pedagogiske målformuleringer Forming - tegne, male, farge, klippe, lime, Vi vil at barna skal oppleve gleden - plastelina, trolldeig, leire, ved å skape noe selv. - trykking Barna skal få kjennskap til ulike - garnaktiviteter, veving formingsteknikker og tørre å prøve - tresløyd, spikking, seg på nye teknikker. - perling Vi ønsker å stimulere barnets Ulike redskaper tilpasset de forskjellige fantasi og skaperglede, og gi barna Aktivitetene. opplevelse av å lykkes Drama / sang Bruke ulike dramaøvelser Vi ønsker at barna skal bli trygge - rollelek på seg selv tørre å leve seg inn - mimeleker i andre roller. - sanseleker Kle seg ut med ulike klær og Dramatisering kostymer Knytte dramatisering til opplegg i Samlingsstund og gym Sanger knyttet til ulike emner Vi ønsker at barna skal bli glad i å - gamle og nye sanger synge. Få kjennskap til nye og gamle sanger og få øvelse i å bruke rytmeinstrumenter. Felles sangsamling hver mandag Humor Vi bruker tøysesanger, rim, regler, Vi vil at barna skal oppleve glede vitser og dans. Gi plass for latter og gjennom lek og annen aktivitet i glede i lek og andre daglige situasjoner. Barnehage. Bruker humor for å påvirke barnas skaperevne og livsglede. 18

19 5. Vedtekter for Løten kommunes barnehager Følgende vedtekter er gjeldende for kommunale barnehager i Løten. Siste endring er gjort i Kommunestyret 31. august 2011, sak 45/11 Følgende vedtekter er gjeldende for kommunale barnehager i Løten fra : Vedtekter for Løten kommunes barnehager 1. Formål Barnehagen drives i samsvar med bestemmelsene i Lov om barnehager og tilhørende forskrifter. Formålet er å sikre barn gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse med barnas hjem. Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier. 2. Organisasjonsmessig plassering Barnehagen er administrativt underlagt rådmannen i Løten kommune. Styrer rapporterer til rådmannen v/kommunalsjefen for oppvekst. 3. Barnehagens organisatoriske plassering og ledelse Barnehagen ledes av virksomhetsleder ved barnehagen (styrer). Barnehagen skal ha et foreldreråd. Barnehagens virksomhetsleder presenterer årsplan for samarbeidsutvalget. Samarbeidsutvalget godkjenner årsplanen. Samarbeidsutvalget skal for øvrig være et rådgivende og kontaktskapende forum. A. Barnehagens plass i samarbeidsutvalget. Barnehagen er representert med en ansatterepresentant og en foreldrerepresentant i barnehagens samarbeidsutvalg. Foreldre og ansatte møter i samarbeidsutvalget som omfatter vedkommende skole og tilhørende SFO. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Jmf. 4 i Lov om barnehager Barnehagens samarbeidsutvalg ledes som hovedregel av representanten fra driftsutvalget. B. Foreldreråd og funksjonstid Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg med minst en representant fra hver avdeling/gruppe i barnehagen. Foreldrerådet har som oppgave å fremme samarbeidet mellom hjem og barnehage, og har rett til å uttale seg i saker som gjelder dette. Virksomhetsleder skal bistå foreldrerådet i den grad rådet ønsker det. Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barn i barnehagen. Foreldrerepresentant og ansattes representanter velges for ett år av gangen (jfr. sak 075/94). De er samarbeidspartnere som kan uttale seg om budsjett, bidra med forslag om endringer til f.eks uteareal. 19

20 C. Ledelse Barnehagens virksomhetsleder er den faglige og administrative leder som rapporterer til rådmannen v/kommunalsjefen for oppvekst. Virksomhetsleder har ansvar for saksbehandling på egen barnehage, mens rektor på tilhørende barneskole innkaller til samarbeidsutvalgsmøter. Ansvar og arbeidsoppgaver framgår av kommunale instrukser/retningslinjer, samt delegasjonsbestemmelser. 4. Norm for bemanning og leke/oppholdsareal Grunnbemanningen i kommunale barnehager skal følge nasjonale forskrifter. Norm for leke- og oppholdsareal pr. barn skal følge nasjonale forskrifter. 5. Taushetsplikt De ansatte og samarbeidsutvalgets representanter/vararepresentanter har taushetsplikt etter reglene i forvaltningslovens 13 og 13 A- F. 6. Opptak og klage Det årlige hovedopptaket på ledige plasser foretas på grunnlag av søknader innlevert senest den 1. mars hvert år. Nytt barnehageår starter 15. august. Rådmannen foretar tildeling av plasser. Alle barn bosatt i Løten skal få plass, senest ved oppstart av nytt barnehageår i august. I tillegg kan det foretas løpende opptak gjennom året ved ledighet i plasser. Avslag på søknad om barnehageplass, gis klagerett etter gjeldende regler i offentlig forvaltning. Kommunens klagenemnd er klageinstans. 7. Opptakskriterier Barnet og barnets foreldre/foresatte må være bosatte i Løten kommune, men salg av plasser kan tilbys ved ledig kapasitet. Det skal tas særlige hensyn til følgende grupper: A: Funksjonshemmede barn (jf. lov om barnehager) B: Barn søkt inn i henhold til lov om barnevern C: Barn søkt inn av sosiale, medisinske eller pedagogiske årsaker hos barnet eller familien. D: Barn som har siste år før skolestart prioriteres til plass i barnehage i egen skolekrets E: Barn av enslige forsørgere. Så langt som mulig tas det hensyn til gruppesammensetningen. 20

21 8. Betaling og oppsigelse A. Betalingssatsene fastsettes av kommunestyret ved den årlige budsjettbehandling. I oppholdssatsene gis det 30 % moderasjon fra og med barn nr. 2 og 50 % moderasjon fra og med barn nr. 3 (jfr. kommunestyresak 0030/04).Betalingen skjer forskuddsvis den 15. hver måned i 11 måneder, med unntak i juli måned./som er betalingsfri. Barn som mottar spesialpedagogisk hjelp i barnehage i medhold av opplæringsloven 5-7 har rett til å få denne hjelpen gratis. Det gis fradrag i oppholdsbetalingen for den tiden barnet etter enkeltvedtak er tildelt spesialpedagogisk hjelp. Enkeltvedtaket utformes på grunnlag av barnehageårets lengde som er definert som 44 uker når det gjelder tilbud om spesialpedagogisk hjelp. B. Kommunen kan, etter søknad innvilge fravær på en måned eller mer, når det foreligger spesielle behov. Fravær i forbindelse med ferie gir ikke grunnlag for betalingsfritak. C. Det kan på bakgrunn av familiens samlede inntekt innvilges friplass. Søknader fremmes to ganger i året, innen 1. juni og 1. desember. Søknaden sendes servicekontoret. D. Tilbudet om barnehageplass opphører ved betalingsrestanser på 2 to - måneder. E. Barn som er tildelt plass beholder denne til den sies opp. Skriftlig oppsigelse må gis med en måneds varsel og innsendes før den 1. i hver måned. Barnehageplasser som blir sagt opp etter den 31. mars, med virkning fra 1.mai, eller senere i barnehageåret må man imidlertid betale for resten av barnehageåret. 9. Åpningstider 1. Barnehagen er åpen alle hverdager unntatt lørdager, to uker i sommerferien, juleaften, nyttårsaften, onsdag før skjærtorsdag og 5 planleggingsdager. Foreldrene må innen det tidspunktet barnehagen bestemmer, melde fra om sitt behov for barnehageplass på virkedager i forbindelse med jul og påske. Det kan foretas endring av tilbudet ut fra brukernes behov. Dersom det ikke er behov, vil barnehagen bli stengt og ansatte avvikler ferie/avspasering. 2. Alle barn skal ha 4 ukers ferie (pga. en mnd. betalingsfri ), hvorav 3 uker sammenhengende i sommerferien. Barnehagen er stengt to uker i juli. I feriesammenheng kan barnehage og SFO sees i sammenheng. Foreldre må, innen det tidspunkt barnehagen bestemmer, gi beskjed om sin avvikling av sommerferie. 3. Nytt barnehageår starter den 15. august, eller nærmeste mandag til denne dato. Barnehagens åpningstid skal være innenfor tidsrommet Barn med delte plasser møter i samsvar med den enkelte barnehages organisering av disse plassene. 21

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE Nannestad kommune Red.juli -13 Bjerke barnehage Dvergspettveien 13 2032 Maura Tlf.66105360 Fax 66105019 e-post: eva.stad.sjoberg @ nannestad.kommune.no Nettside: www.nannestad.kommune.no/virksomheter/bjerkebarnehage

Detaljer

ÅRSPLAN 2010-11. www.tunetbarnehage.no

ÅRSPLAN 2010-11. www.tunetbarnehage.no ÅRSPLAN 2010-11 www.tunetbarnehage.no INNHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor årsplan s. 3 1 Generell informasjon s. 4 1.1 Eierforhold/adresse/tlf mm s. 4 1.2 Åpningstider, stengte dager, ferie s. 4 1.3 Forsikring

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE Siggerud Gård Barnehage Bekkefaret 10, 1404 Siggerud Tlf: 64 85 70 30 / mobil styrer: 907 67 325 e-post: marie.jonsson@ski.kommune.no Innhold 1. VELKOMMEN

Detaljer

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Årsplan 2010/ 2011 Innhold Forside 1 Innhold 2 Velkommen til Berg Familiebarnehage 3 Målsetting 4 Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Rammeplanens fagområder/barns medvirkning 7 Månedens tema 8 Kosthold

Detaljer

INNHOLD INNLEDNING SIDE 03 INNFORMASJON OM BARNEHAGEN «03 BARNEHAGENS PEDAGOGISKE GRUNNSYN «05 LEK I BARNEHAGEN «05 INNHOLD «06

INNHOLD INNLEDNING SIDE 03 INNFORMASJON OM BARNEHAGEN «03 BARNEHAGENS PEDAGOGISKE GRUNNSYN «05 LEK I BARNEHAGEN «05 INNHOLD «06 INNHOLD 3 INNLEDNING SIDE 03 INNFORMASJON OM BARNEHAGEN «03 BARNEHAGENS PEDAGOGISKE GRUNNSYN «05 LEK I BARNEHAGEN «05 INNHOLD «06 Læring og sosial kompetanse Trygghet Omsorg, danning, lek og læring Sosial

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for Vækerø Gård barnehage Drammensveien 250 0277 Oslo Årsplan for Vækerø Gård barnehage ANS 2015 Daglig leder 45 21 73 11 Bingen 95 28 52 19 Hønsehuset 95 83 77 61 Høyloftet 95 84 03 65 E-post: dagligleder@vakerogardbhg.no

Detaljer

Barndommen kan ikke forseres, den kan ikke tas igjen, og den skal ta sin tid.

Barndommen kan ikke forseres, den kan ikke tas igjen, og den skal ta sin tid. ÅRSPLAN 2006/2007 1 FORORD Årsplanen skal gi en oversikt over de ulike aktivitetene i barnehagen og den pedagogiske virksomheten gjennom barnehageåret. Den skal være et arbeidsredskap for personalet ved

Detaljer

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE Informasjonsskriv Årsplan del 3 Rolighetsmoen barnehage Skinnerudveien 8, 3360 Geithus Tlf kontor: 32 78 10 80 Mail: rolighetsmoen@modum.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage VÅRT MOTTO ER: "DEN GODE BARNDOM- NÅR SMÅ BARN MØTES". 1 Velkommen til nytt barnehageår! Vi har utarbeidet en årsplan og den har flere funksjoner. Skal være arbeidsredskap

Detaljer

Årsplan for Solvang barnehage

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre / foresatte Barnehageåret 2013 / 2014 Skrevet og redigert av personalet i Solvang barnehage. Drøftet og godkjent av barnehagens samarbeidsutvalg 2 Innhold

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

ÅRSPLAN 2010-2011. Selsverket Barnehage

ÅRSPLAN 2010-2011. Selsverket Barnehage ÅRSPLAN 2010-2011 Selsverket Barnehage Godkjent i Samarbeidsutvalget 13.10.2010 1 Selsverket barnehage 2670 OTTA Telefon 61 23 05 54 INNHOLD: Informasjon side 3 Åpningstider side 3 Dagsrytme.... side 3

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

- en del av den gode barndom. - et godt sted å være for liten og stor.

- en del av den gode barndom. - et godt sted å være for liten og stor. DI Årsplan 2009/2010 - en del av den gode barndom. - et godt sted å være for liten og stor. Innhold 1. Praktisk informasjon om DI Kløverbakken 1.1. Kontakt oss. 1.2. Hvem er vi i DI gruppen as. 1.3. Presentasjon

Detaljer

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE Velkommen til Helset barnehage I dette heftet vil du finne generell informasjon om driften av vår barnehage. Vi har gjort et forsøk på å samle alt som kan være nyttig å vite

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2014 2015

ÅRSPLAN FOR 2014 2015 ÅRSPLAN FOR 2014 2015 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde.... 4 Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 9 Årshjul

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2013 2014

ÅRSPLAN FOR 2013 2014 ÅRSPLAN FOR 2013 2014 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde.... 4 Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 8 Årshjul

Detaljer

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 Årsplan August 2014 - august 2015 Skarbøvika barnehage Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

Årsplan for Linken barnehage

Årsplan for Linken barnehage Årsplan for Linken barnehage Forord Velkommen til Linken barnehage. Denne årsplanen er skrevet med utgangspunkt i Lov om barnehager, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, Standard for kvalitet

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Barnehagens verdigrunnlag:

Barnehagens verdigrunnlag: HAMPEHAUGEN BARNEHAGE AS VALTJØNNVEIEN 40 4760 BIRKELAND TLF: 37 27 69 80 e-post: post@hampehaugen.no Barnehagens verdigrunnlag: Gjennom lek, omsorg og trygghet gir vi barna erfaringer, Som de kan ta med

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL Barnet Barnet er inga gåte Barnet er enkelt Som ei grankongle Gje det varme Og det opnar Alle sine frø av Arne Ruset TEORIDEL ÅRSPLAN 2014/2015 Innhold 1 1. Innledning s. 3 2.

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer