Ryliveien 2340 Løten Tlf : (kontor) (Hvitveis) (Blåveis) Hjemmeside:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ryliveien 2340 Løten Tlf : 62 56 42 67 (kontor) -42 68 (Hvitveis) 95 36 94 28 (Blåveis) Hjemmeside: http://www.loten.kommune.no/category4153."

Transkript

1 Ryliveien 2340 Løten Tlf : (kontor) (Hvitveis) (Blåveis) Hjemmeside: 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSPLAN FOR RYLI BARNEHAGE 1. Innledning 1.1 Hva er en årsplan 1.2 Hva kan en årsplan brukes til 2. Presentasjon av Ryli barnehage 2.1 Beliggenhet 2.2 Åpningstider 2.3 Barnegruppene på Ryli 2.4 Ansatte på Ryli 2.5 Intern møtevirksomhet 3. Foreldresamarbeid og ulike skjemaer 3.0 Foreldresamarbeid 3.1 Tillatelsesskjemaer 3.2 Retningslinjer ved sykdom 3.3 Forventninger til foreldre 4 Pedagogisk program/organisasjonsformer 4.1 Dagsrytme 4.2 Rammeplan 4.3 Satsningsområder 4.4 Klubber 4.5 Samarbeid barnehage-skole 4.6 Evaluering 4.7 Gjennomgående innhold. 5 Vedtekter for de kommunale barnehagene i Løten 6 Aktivitetsoversikt viktige datoer i barnehageåret

3 1. INNLEDNING 1.1 Hva er årsplan? Barnehagen er gjennom barnehageloven pålagt å utarbeide årsplan. Denne årsplanen skal godkjennes av barnehagens styre, samarbeidsutvalget for Østvang. Årsplanen skal gi en oversikt over aktivitetene i barnehagen og den pedagogiske virksomheten gjennom året. 1.2 Hva kan årsplanen brukes til? Årsplanen skal tjene som et bindeledd i forholdet mellom barnehagen og foreldrene, og i samarbeidet mellom barnehagen og styret. Den vil dessuten være et redskap for personalet for å sikre sammenheng og progresjon i arbeidet. Årsplanen er et verdifullt redskap både når det gjelder å regulere barnehagens indre arbeid og når det gjelder å utvikle samarbeid utad. Kjernen i årsplanen er det som vi kaller det pedagogiske program. Dette rommer både en generell del og en konkret del. Den generelle delen reguleres av Lov om barnehager med forskrifter samt rammeplan for barnehager. De setter rammer for barnehagens mål, innhold og arbeidsmåter. Den konkrete delen for Ryli barnehage med emneplan og formuleringer for dette året, er tilpasset Ryli barnehages ønsker og forutsetninger samt foreldrenes innspill. Som vedlegg bakerst i den generelle delen av årsplanen finner en Vedtektene for de kommunale barnehagene i Løten. I Vedtektene står det viktige opplysninger som hver foresatt må sette seg inn i. 2. PRESENTASJON AV RYLI BARNEHAGE 2.1 Beliggenhet Ryli barnehage eies og drives av Løten kommune. Den ligger i Ryliveien, og er en sentrumsnær barnehage som ligger fint til ved skogsområder. Ryli er nærmeste barnehage til Østvang skole. Barnehagen ble åpnet i 1973 og ble påbygd i Åpningstider Barnehagens åpningstider er: til Personalet i barnehagen går vakter innenfor dette tidsrommet. Barnehagen er åpen på alle virkedager, med unntak av julekveld og nyttårskveld, onsdag før skjærtorsdag og 5 planleggingsdager: 15. august og 1.november 2013, 2. januar april og 2. mai

4 2.3 Barnegruppene. Ryli barnehage har to avdelinger; Blåveisen og Hvitveisen. Det er 18 plasser på hver gruppe. Barn under 3 år teller for to. Blåveisen og Hvitveisen har både hele og delte plasser. Dette barnehageåret er det kun barn over tre år på Blåveisen. Hvitveisen har 9 barn under tre år. Ryli barnehage har til sammen 29 barn. 2.4 Ansatte i Ryli barnehage. AVDELING STILLING BLÅVEISEN HVITVEISEN Pedagogisk leder - Turid Kverneng Stensåsen (100%) - Marianne Ruud Aakvik (80%) - Iren Skyltbekk (20%)-torsdager Barne og ungdomsarbeider - Åse Høiby Bråthen (80%) - Unni Larsson (60%) - Irene Engebakken (70%) - Lise Nerheim (70%) - Sølvi Kristensen (100%) - Lise Nerheim( 30%) Assistent : - Bente Østborg (70%) Styrer - Iren Skyltbekk (100%) Spesialpedagog Renholder og vaktmester - Elisabeth Viddal - Bjørg Rygg - Ove Østborg / Håvard Nyland 4

5 2.5 INTERN MØTEVIRKSOMHET PÅ RYLI For å skape et best mulig pedagogisk tilbud til barna er det nødvendig at personalet har et godt samarbeid og at de bruker tid til å planlegging og vurdering. Dette krever at det blir avsatt tid til samarbeid. Avdelingsmøter For at personalet på avdelingen skal få planlagt neste ukes opplegg har personalet på hver avdeling møte en gang pr. uke. Personalet på den andre avdelingen har da ansvaret for barna. Mandag er møtedag for begge avdelingene, vekselvis kl og kl Personalmøter. Personalmøter holdes på kveldstid en gang hver 4. uke. Hele personalgruppa deltar på disse møtene hvor det tas opp saker som angår alle avdelingene f. eks felles arrangementer, turer, regler og rutiner, pedagogiske metoder, årsplandiskusjon m.m. 3. FORELDRESAMARBEID Foreldrene er personalets viktigste samarbeidspartnere for å skape et godt barnehagetilbud. Den daglige kontakten er grunnlaget for å skape et åpent og tillitsfullt forhold mellom foreldre og personale i barnehage. Her utveksles informasjon både fra hjemmet til barnehagen og fra barnehagen til foreldrene. Vi vil derfor at alle barn følges inn i barnehagen om morgenen, slik at vi får opprettet denne kontakten. Foruten den daglige kontakten ved henting og bringing, har vi foreldresamarbeid i mer organiserte former: Foreldresamtaler Alle foreldre/foresatte får tilbud om to foreldresamtaler i løpet av barnehageåret, høst og vår. Ønsker noen av foreldrene samtaler utover dette, kan de ta avtale med avdelingsleder på den avd. som barnet går. Foreldremøter Ett foreldremøte holdes tidlig på høsten, der årets opplegg + div. informasjon gis. Av mer uformelle sammenkomster nevner vi foreldrekaffe, nissefest, julefrokost/ Lucia, dugnad og sommerfest. EVALUERING Foreldrene er de som best kan evaluere året som har gått. Vi sender ut et evalueringsskjema på våren der foreldrene gir tilbakemelding på årets opplegg. Denne tilbakemeldingen er noe vi bygger på når vi lager neste års opplegg/årsplan. 5

6 3.1 TILLATELSESSKJEMA FOR MEDISINERING AV BARN I BARNEHAGEN Foresatte til gir herved barnehagens ansatte Barnets navn tillatelse til å gi medisin av type Type medisin for Sykdom til barnet. Beskrivelse av medisinering: Fra dato / til dato. Mengde / dosering... Gis kl. Gis ved måltid / ikke ved måltid Lege som har skrevet ut medisinen: Legens navn Sted / dato: Underskrift fra barnehagen: Underskrift fra foresatte:

7 TILLATELSESSKJEMA, BARNEHAGEN TRANSPORTERKLÆRING. I løpet av barnehageåret vil vi dra på noen turer med barna, og da vil vi måtte benytte oss av buss, tog, taxi eller privatbiler. I denne forbindelse må vi ha foreldre/foresattes samtykke. Vi gir med dette samtykke til at.kan delta på turer i barnehagen der det blir benyttet: Privatbiler Taxi/buss Offentlig transportmiddel Ja Nei FOTOGRAFERING. Det vil bli tatt ganske mye bilder/video i barnehagen av barn i lek og aktivitet. Dette brukes stort sett til internt bruk i barnehagen,- for å synliggjøre og dokumentere det vi driver med. Vi henger ofte opp bilder i garderoben på hver avdeling. Det hender seg også at vi får besøk av journalister som ønsker å fotografere barna og skrive om ulike aktiviteter. Vi gir med dette samtykke til at..kan bli fotografert i vanlige aktiviteter i barnehagen. Fotografering til bruk i barnehagen Fotografering i forbindelse med besøk av journalist Ja Nei 7

8 BILDER PÅ INTERNETT. I forbindelse med hjemmesiden til Løten kommune, barnehagen sin egen hjemmeside vil det bli lagt ut bilder som beskriver barnehagens aktiviteter. For dette har vi følgende retningslinjer: Navn og adresser blir aldri brukt Bilder som legges ut er som regel av flere barn i samme aktivitet,- og ikke nærbilde Personalia om barn i barnehagen legges ikke ut. Vi gir med dette samtykke til at bilder av blir brukt følgende steder. Løten kommunes/barnehagens hjemmeside Ja Nei Løten:.. Foresatte: 8

9 3.2 SYKDOM I BARNEHAGEN Vi prøver å ta en del forhåndsregler i barnehagen for at ikke barn skal bli utsatt for alt for mye smitte. Håndvask og gode toalettrutiner jobbes det mye med. Noen sykdommer er meget smittsomme f. eks oppkast og diaré. Dersom smitten er i barnehagen kan barn få flere «runder» med dette på kort tid. På Ryli har vi små barn som spiser/biter på lekene og derfor er meget utsatte for smitte. For å unngå at barna blir mye syke, ber vi foreldre om å holde syke barna hjemme til de er helt friske. Fravær fra barnehagen ved sykdom retningslinjer Barnets allmenntilstand må være slik at barnet kan holde ut den tida det skal tilbringe i barnehagen før det kan komme tilbake til barnehagen etter sykdom. Barnet må også kunne oppholde seg ute. 1. Barnet skal ha en feberfri dag hjemme før det kommer tilbake til barnehagen. 2. Ved omgangssyke og diare skal barnet holdes hjemme 48 timer etter siste oppkast / diaré utbrudd. 3. Ved vannkopper kan barnet komme i barnehagen igjen når det er tørre skorper på det siste utslettet. 4. Hvis barnet har øyekatarr med verk i øynene, skal barnet holdes hjemme. Dagen etter påbegynt behandling med dråper kan barnet gå i barnehagen igjen. 5. Ved bakterieinfeksjoner er barnet vanligvis smittefri to dager etter påbegynt behandling, dersom barnet er feberfri kan barnet gå i barnehagen igjen når allmenntilstanden tillater det. 6. Ved lus eller alvorlig smittefarlig sykdom som for eksempel hjernehinnebetennelse eller alvorlig tarmsykdommer er det viktig at foreldre informerer barnehagen slik at nødvendige tiltak kan iverksettes. Vi har slike regler i barnehagen for alle barnas skyld! 9

10 3.3 FORVENTNINGER TIL FORELDRE MED BARN I RYLI BARNEHAGE At dere viser interesse for barnet i barnehagen At dere holder dere orientert om barnehagetilbudet, planer og vedtekter At dere respekterer barnehagens åpningstider At dere gir beskjed når barnet ikke kommer og kommer før kjernetida starter 9.30 At dere gir nødvendige beskjeder om barnet, og sier ifra dersom andre enn foreldre henter. At dere sørger for at barnet har hensiktsmessige klær til aktiv lek ute og inne At alle klær er godt merket. At dere holder det ryddig på barnets plass, setter sko på skohylla, tar med tegninger m.m. hjem. At barn holdes hjemme når det er sykt At dere gir beskjed til ansatte i barnehagen når dere er misfornøyd med noe ikke til folk på bygda Som ikke får gjort noe med det. 10

11 4. PEDAGOGISK PROGRAM/ORGANISASJONSFORMER 4.1 DAGSRYTME. Dagsrytmen beskriver hvordan vi organiserer barnehagedagen. Den inneholder faste elementer som gjentar seg hver dag til samme tid; f.eks. måltid, av/påkledning, frilek, samlingsstund. Enkelte ganger, når det er naturlig, gjør en unntak fra den faste dagsrytmen. DAGSRYTME PÅ RYLI BARNEHAGE Barnehagen åpner. De første barna kommer. Frilek - barna leker med det de har lyst til. Vi leser og spiller Frokost for de som vil ha. Avsluttes kl Frileken fortsetter Alle barn skal være kommet i barnehagen. Avdelingene har som regel samlingsstund, formingsaktiviteter, gymopplegg eller turer fra kl I samlingsstunden blir gjerne ulike tema tatt opp, vi synger, leser og leker. Samlingsstundens varighet vil variere fra dag til dag. Hver mandag har vi felles sangsamling. Etter samlingsstunda har vi ofte formingsaktivitet, fri lek eller tilrettelagte opplegg. Her får barna bearbeide inntrykk og opplevelser Rydding. Vi samles i garderoben. Vask av hender. Barnas arbeidsoppgaver utføres, f.eks. borddekking Mat Påkledning og utelek. Vi oppmuntrer barna til å klare mest mulig selv. Hviling for de minste. Vi er ute hver dag så barna må ha med seg passende utetøy, alltid ha regntøy og støvler i barnehagen Vi går inn igjen (avpasser dette etter værforhold - kan være ute til 16.30). Mat/frukt for de som vil ha. Frilek, lesing og spilling Barnehagen stenger. Alle barn må være hentet og ute av barnehagen innen Dagsrytmen er fleksibel og kan forandres etter behov. Det vil varierer mye hvordan dagsrytmen er for barna under tre år kontra barna over tre år. Ukeplanen som henger på oppslagstavla i gangen, gir foreldrene en oversikt over planlagt innehold for ei uke 11

12 4.2 RAMMEPLAN FOR BARNEHAGER Rammeplan. Rammeplanen angir mål og beskriver hovedelementene i barnehagevirksomheten. Planen gir retning for arbeidet i barnehagen og er forankret i "Lov om barnehager" med forskrifter. Rammeplanen angir forpliktende mål, krav til kvalitet og har syv fagområder som alle barn i barnehager skal ha erfaring med i løpet av barnehageåret. Ved å måtte jobbe med syv forskjellige fagområder, vil alle barnehager drive allsidig. De syv fagområdene er: 1. Nærmiljø og samfunn. 2. Kunst, kultur og kreativitet 3. Kommunikasjon, språk og tekst. 4. Natur, miljø og teknikk. 5. Kropp, bevegelse og helse. 6. Etikk, religion og filosofi 7. Antall, rom og form 4.3 SATSNINGSOMRÅDER Samspill og lek, Språk, Fysisk aktivitet,aktiv bruk av natur og Miljøfyrtårnbarnehage skal være en «plattform» som skal ligge til grunn for Rylis jobbing med andre temaer gjennom hele året. * 1. Samspill og lek. I rammeplanen for barnehager er det lagt stor vekt på barnas sosiale utvikling og deres evne til å kommunisere. Det er gjennom samvær med andre barn og voksne at barn utvikler sosiale ferdigheter og måter å uttrykke seg på. Vi vil satse spesielt på å lære barn å ta hensyn til hverandre, vise omsorg og kunne samarbeide. Vi vil igjennom alle våre temaer lage situasjoner der barna skal hjelpe hverandre. Vi voksne skal hjelpe barn inn i lek, gi ros og oppmuntre slik at de tør å ta utfordringer. I Ryli barnehage vektlegger vi leken og ser på den som barnas viktigste lærings -og uttrykksform. Vi vil gi leken tid og rom; vi må kunne fravike våre planer til fordel for leken. Vi ønsker å bruke leken som arbeidsmåte i forbindelse med temajobbing. Leken er barnas viktigste middel til læring og erfaring. Gjennom leken lærer barna samspillsregler med andre barn. Deres selvbilde blir utviklet ved at de får tilbakemeldinger fra de andre barna på sin egen rolle/væremåte. I leken får barna trening i konfliktløsning og i å forstå andres tanker. Vi mener at lek, omsorg og læring går "hånd i hånd" og er gjensidig avhengige av hverandre. Det er dette helhetlige synet på læring som særpreger "barnehageverdenen". 12

13 * 2. Språk Vi vil jobbe målbevist i forhold til stimulering av barnas språk og kommunikasjonsevner. Et godt språk er viktig for god sosial fungering og er viktig for at barn skal løse konflikter v.h.a. språket. Vi kommer til å bruke mye samtale, rim, regler, sangleker, språkleker, lesing av bøker og tekstskapning. Vi har jobbet mye med språkstimulering i mange år og har meget gode resultater å vise til. Systematisk bruk av rim, regler og språkleker har meget positiv virkning på barns lese- og skriveferdigheter og forebygger lese og skrivevansker. De eldste barna blir gjennom dette opplegget også mer opptatt av tall og bokstaver. Jobben blir systematisert gjennom bruk av TRAS sirkelen der vi observerer barnas språk og får mulighet til å sette inn tiltak tidlig dersom vi oppdager at et barn har språkproblemer. *3. Fysisk aktivitet Vi ønsker også dette barnehageåret å sette søkelyset på barns motoriske ferdigheter og utholdenhet. Forskning viser at barn i dag er mer rolige og bruker kroppen mindre fysisk aktivt enn tidligere og derfor har dårligere motorikk. Foreldre har gjennom siste års evalueringsskjemaer ytret ønske om at vi skal være enda mer fysisk aktive. Vi ønsker derfor å gjøre noe med dette og skal bl.a. stimulere barna til mer fysisk aktivitet i frileken. Vi vil bruke klubben til mye aktivitet. Vi vil fortsette med aktivitetsdager gjennom hele året, vinteraktivitetsuker i februar, håndball og fotballturnering og orienteringsløp til våren. I tillegg håper vi på snø i vinter slik at det blir mulighet for mye skigåing og aking. Det vil bli utallige turer til fots i nærmiljøet, i skogen og bevisst bruk av hinderløyper og gymsal på fredager. * 4. Aktiv bruk av naturen. I Ryli barnehage vil vi gi barna opplevelser og erfaringer med naturen. Vi vil drive holdnings skapende arbeid gjennom å gi barna kunnskaper om og kjennskap til naturen på alle årstider. Vi vil bruke barnehagens nærmiljø aktivt, tilpasset barnas alder og modning. Dette barnehageåret vil alle barna som er født i 2008 få en felles tur i uka. Sammen med voksne skal de bruke naturen bevisst i sine opplegg. De yngre barna skal bruke naturen i barnehagen og nærmiljøet i sin lek og utforsking. *5. Miljøfyrtårn barnehage Ryli barnehage ble i mai 2013 sertifisert som Miljøfyrtårn og skal jobbe med tiltak og holdningsskapende aktiviteter for å fremme miljøvern. Søppelsortering, gjenbruk og bevist forhold til eget forbruk er noen av de tingene vi vil jobbe mye med. Vi ønsker å ha barna med på tiltak som viser at de også kan være bidragsytere for et godt miljø. 13

14 4.4 KLUBBER I flere år har vi brukt temaklubber som arbeidsform. Vi vil fortsette å arbeide i klubber, da dette har vært positivt for barna og foreldrene ønsket at vi skulle fortsette med det. Hovedmålet med klubbarbeid er at barna skal få tilrettelagt et opplegg som er tilpasset sitt eget modningstrinn og derigjennom få næring til vekst og utvikling. Vi mener at jobbing i klubber er en god arbeidsform. Det er stor forskjell på hvilke behov en ettåring og en seksåring har. Vi vil bruke klubbene til lek og vil gi barna mulighet til å utvikle sine sosiale ferdigheter sammen med jevnaldrende. Gjennom klubbarbeidet blir alle godt kjent med hverandre. Barna blir delt inn i grupper etter alder. Vi jobber i klubb en dag pr. uke - på torsdager. Til våren har vi en hel klubbuke. De største, Maurklubben, skal på ulike skogsturer og andre opplevelsesturer. Vi har mulighet til å bruke Ullermyra, Skøienhagen og Mosjømarka. Aktiv bruk av natur, fysisk aktivitet, selvstendighetstrening, skoleforberedende aktiviteter og felles opplevelser blir det vi vektlegger i den klubben. De vil også få anledning til å bli kjent med de eldste i andre barnehagene. Bjørneklubben består dette året av tre og fireåringene på barnehagen, varierte typer lek er viktig i denne klubben, gjerne med innslag av samlinger der ulike begreper blir presentert. Å være ute i nærmiljøet er viktig for denne gjengen. Reveklubben blir i år bestående av toåringene på Hvitveisklubben og Ole Brum kubben ett åringene. For Hvitveisklubbene er det barnehagens ute og innemiljø som brukes. Fysisk aktivitet, varierte opplevelser og erfaringer blir viktigst her. Under juleforberedelsene arbeider vi også i klubber og lager tradisjonsrik julemat m.m. Hver klubb utarbeider planer som sendes ut til de aktuelle foreldrene. 14

15 4.5 SAMARBEID BARNEHAGE/SKOLE Ryli er heldig og får benytte gymsalen på Østvang i år også, dette året skal vi være der på fredager. De fleste barna som har plass på Ryli skal til Østvang skole og det å bli kjent i gymsal og på uteområdet på skolen er fint for trygghet og gir en mykere overgang fra barnehage til skole. Vi tar mange turer opp til skolen i løpet av året. I Løten kommune har vi overgangsrutiner som beskriver hva vi skal gjøre for å få til en god overgang fra barnehage til skole. Rutinene beskriver bl.a. besøksdager på skolen på våren, overlevering av informasjon fra barnehage til skole og hvilke begreper barnehagene skal jobbe med det siste året barnet går i barnehagen. Hele rutinen finnes på Ryli barnehages hjemmeside under pedagogiske planer. 4.6 EVALUERING I tillegg til foreldres evaluering av barnehageåret, så evaluerer ansatte både temaer og annet opplegg gjennom hele året. Ved planlegging av emner bestemmer vi også hvordan evalueringen skal foregå hvordan vi skal se om vi har nådd målsetningen. På planleggingsdagen i januar foretar vi evaluering av månedene fra august til januar, og på planleggingsdagen i mai evaluerer vi resten av barnehageåret. Etter hvert tema evaluerer avdelingen hvordan det har gått og hva som bør forandres. Vi benytter også personalmøter til evaluering av fellesopplegg på huset. All evaluering er skriftlig og vi benytter den til å forbedre vårt barnehageopplegg bli en enda bedre barnehage. 15

16 4.7 FELLES GJENNOMGÅENDE INNHOLD Innhold formulert som emne Innholdsbestemte arbeidsmåter og hjelpemidler Pedagogiske målformuleringer Omsorg. Ansvar - vise omsorg for hvert enkelt barns behov i de ulike Barna skal få vite hva omsorgs- - empati situasjoner i løpet av barnehagedagen, f. eks. begrepet innebærer, og lære påkledning, ved måltidene, konfliktløsning. ulike måter å vise omsorg på. - oppdra barn til å vise omsorg for medmennesker, dyr, natur, miljø gjennom samtale om daglige Barna skal føle ansvar for seg hendelser, aktiviteter, grensesetting, regler og rutiner selv og sine omgivelser. - gi barna arbeidsoppgaver i barnehagen. - samarbeid, hjelpe hverandre. Barna skal føle trygghet, vite at det er noen som tar vare på dem. Verdier og normer - gjennom grensesetting, diskutere med barna og finne Barna skal få forståelse for - rettferdighet løsninger på konflikter som oppstår, forklare hvorfor... hvordan man best mulig fungerer - toleranse - behandle tema i samlingsstund sammen i en gruppe (et samfunn) - likeverd - samtale med enkeltbarn og barn i smågrupper - oppøve rettferdighetssans / - de voksne som modeller "gode eksempler", toleranseevne og etter hvert få gjennom veiledning, ros og oppmuntring. indre verdier (grenser) som - gi barna mulighet til å formidle noe som opptar dem rettesnor for deres atferd. - dramaøvelser, bøker og sanger - øvelse i å sette ord på følelser - vise at hvert enkelt barn betyr noe spesielt, f. eks - føle trygghet i forhold til seg gjennom bursdagsfeiring, samtale i samling hvis noen selv og andre er borte / syke - lære å sette pris på hverandre og - støtte opp under og styrke barnas selvbilde se de gode egenskapene hos seg - oppleve barn fra andre kulturer og få ett innblikk selv og andre. i deres levemåte - forstå at alle er like mye verd - respekt for egen og andres kultur 16

17 Innhold formulert som emne Innholdsbestemte arbeidsmåter og hjelpemidler Pedagogiske målformuleringer Rutinesituasjoner - gi barna arbeidsoppgaver i barnehagen, bake brød, Barna skal få kjennskap til ulike - måltid dekke bord m.m. påleggslag og brød. - på / avkledning - organisere matsituasjonen slik at det blir en trivelig Barna skal glede seg over å - hygiene stund. Barn og voksne har faste plasser ved bordet mestre borddekking og servering. - dogåing - servere sunn og variert mat Barna skal bli selvstendige til å - vasking av hender før mat, hygieneregler smøre mat selv, klare å vente på - vaske seg rund munnen etter mat tur. - gå på do selv når de må, de største tørker selv Barna skal lære hvordan man - tørke nesa selv når den renner oppfører seg ved matbordet. Barna skal utvikle gode vaner når det gjelder hygiene og renslighet. - trene i å kle på / av seg selv - språktrening / begrepstrening Barn skal bli selvstendige til å - fysisk kontakt kle på og av seg selv, og utvikle - barn skal hjelpe hverandre samarbeidsevne og vilje. Barn skal lære begreper om klær og kroppsdeler. Litteratur - bruke bøker tilknyttet ulike emner og temaer. Vi ønsker at barna skal få et - bruke ulik litteratur som grunnlag for samtale positivt forhold til, og et og diskusjoner om regler, normer og verdier kjennskap til ulike former for - bruke bøker som kontaktskaper, f. eks ei lita litteratur. gruppe i lesekroken Barnas språk stimuleres gjennom - tekstskapning selv, lage eventyr, aktiv bruk av ulike språkleker og fortellinger. språk og fantasi - bruk av rim, regler, sangleker, m.m. Barna skal bli glad i å bruke Fysisk fostring - bruk av uteområdet på barnehagen og naturen kroppen sin på ulike måter, og i nærmiljøet hele året. Aktivitetsuker, hinderløyper og gymsal. føle glede ved kroppsbeherskelse. 17

18 Innhold formulert som emne Innholdsbestemte arbeidsmåter og hjelpemidler Pedagogiske målformuleringer Forming - tegne, male, farge, klippe, lime, Vi vil at barna skal oppleve gleden - plastelina, trolldeig, leire, ved å skape noe selv. - trykking Barna skal få kjennskap til ulike - garnaktiviteter, veving formingsteknikker og tørre å prøve - tresløyd, spikking, seg på nye teknikker. - perling Vi ønsker å stimulere barnets Ulike redskaper tilpasset de forskjellige fantasi og skaperglede, og gi barna Aktivitetene. opplevelse av å lykkes Drama / sang Bruke ulike dramaøvelser Vi ønsker at barna skal bli trygge - rollelek på seg selv tørre å leve seg inn - mimeleker i andre roller. - sanseleker Kle seg ut med ulike klær og Dramatisering kostymer Knytte dramatisering til opplegg i Samlingsstund og gym Sanger knyttet til ulike emner Vi ønsker at barna skal bli glad i å - gamle og nye sanger synge. Få kjennskap til nye og gamle sanger og få øvelse i å bruke rytmeinstrumenter. Felles sangsamling hver mandag Humor Vi bruker tøysesanger, rim, regler, Vi vil at barna skal oppleve glede vitser og dans. Gi plass for latter og gjennom lek og annen aktivitet i glede i lek og andre daglige situasjoner. Barnehage. Bruker humor for å påvirke barnas skaperevne og livsglede. 18

19 5. Vedtekter for Løten kommunes barnehager Følgende vedtekter er gjeldende for kommunale barnehager i Løten. Siste endring er gjort i Kommunestyret 31. august 2011, sak 45/11 Følgende vedtekter er gjeldende for kommunale barnehager i Løten fra : Vedtekter for Løten kommunes barnehager 1. Formål Barnehagen drives i samsvar med bestemmelsene i Lov om barnehager og tilhørende forskrifter. Formålet er å sikre barn gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse med barnas hjem. Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier. 2. Organisasjonsmessig plassering Barnehagen er administrativt underlagt rådmannen i Løten kommune. Styrer rapporterer til rådmannen v/kommunalsjefen for oppvekst. 3. Barnehagens organisatoriske plassering og ledelse Barnehagen ledes av virksomhetsleder ved barnehagen (styrer). Barnehagen skal ha et foreldreråd. Barnehagens virksomhetsleder presenterer årsplan for samarbeidsutvalget. Samarbeidsutvalget godkjenner årsplanen. Samarbeidsutvalget skal for øvrig være et rådgivende og kontaktskapende forum. A. Barnehagens plass i samarbeidsutvalget. Barnehagen er representert med en ansatterepresentant og en foreldrerepresentant i barnehagens samarbeidsutvalg. Foreldre og ansatte møter i samarbeidsutvalget som omfatter vedkommende skole og tilhørende SFO. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Jmf. 4 i Lov om barnehager Barnehagens samarbeidsutvalg ledes som hovedregel av representanten fra driftsutvalget. B. Foreldreråd og funksjonstid Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg med minst en representant fra hver avdeling/gruppe i barnehagen. Foreldrerådet har som oppgave å fremme samarbeidet mellom hjem og barnehage, og har rett til å uttale seg i saker som gjelder dette. Virksomhetsleder skal bistå foreldrerådet i den grad rådet ønsker det. Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barn i barnehagen. Foreldrerepresentant og ansattes representanter velges for ett år av gangen (jfr. sak 075/94). De er samarbeidspartnere som kan uttale seg om budsjett, bidra med forslag om endringer til f.eks uteareal. 19

20 C. Ledelse Barnehagens virksomhetsleder er den faglige og administrative leder som rapporterer til rådmannen v/kommunalsjefen for oppvekst. Virksomhetsleder har ansvar for saksbehandling på egen barnehage, mens rektor på tilhørende barneskole innkaller til samarbeidsutvalgsmøter. Ansvar og arbeidsoppgaver framgår av kommunale instrukser/retningslinjer, samt delegasjonsbestemmelser. 4. Norm for bemanning og leke/oppholdsareal Grunnbemanningen i kommunale barnehager skal følge nasjonale forskrifter. Norm for leke- og oppholdsareal pr. barn skal følge nasjonale forskrifter. 5. Taushetsplikt De ansatte og samarbeidsutvalgets representanter/vararepresentanter har taushetsplikt etter reglene i forvaltningslovens 13 og 13 A- F. 6. Opptak og klage Det årlige hovedopptaket på ledige plasser foretas på grunnlag av søknader innlevert senest den 1. mars hvert år. Nytt barnehageår starter 15. august. Rådmannen foretar tildeling av plasser. Alle barn bosatt i Løten skal få plass, senest ved oppstart av nytt barnehageår i august. I tillegg kan det foretas løpende opptak gjennom året ved ledighet i plasser. Avslag på søknad om barnehageplass, gis klagerett etter gjeldende regler i offentlig forvaltning. Kommunens klagenemnd er klageinstans. 7. Opptakskriterier Barnet og barnets foreldre/foresatte må være bosatte i Løten kommune, men salg av plasser kan tilbys ved ledig kapasitet. Det skal tas særlige hensyn til følgende grupper: A: Funksjonshemmede barn (jf. lov om barnehager) B: Barn søkt inn i henhold til lov om barnevern C: Barn søkt inn av sosiale, medisinske eller pedagogiske årsaker hos barnet eller familien. D: Barn som har siste år før skolestart prioriteres til plass i barnehage i egen skolekrets E: Barn av enslige forsørgere. Så langt som mulig tas det hensyn til gruppesammensetningen. 20

21 8. Betaling og oppsigelse A. Betalingssatsene fastsettes av kommunestyret ved den årlige budsjettbehandling. I oppholdssatsene gis det 30 % moderasjon fra og med barn nr. 2 og 50 % moderasjon fra og med barn nr. 3 (jfr. kommunestyresak 0030/04).Betalingen skjer forskuddsvis den 15. hver måned i 11 måneder, med unntak i juli måned./som er betalingsfri. Barn som mottar spesialpedagogisk hjelp i barnehage i medhold av opplæringsloven 5-7 har rett til å få denne hjelpen gratis. Det gis fradrag i oppholdsbetalingen for den tiden barnet etter enkeltvedtak er tildelt spesialpedagogisk hjelp. Enkeltvedtaket utformes på grunnlag av barnehageårets lengde som er definert som 44 uker når det gjelder tilbud om spesialpedagogisk hjelp. B. Kommunen kan, etter søknad innvilge fravær på en måned eller mer, når det foreligger spesielle behov. Fravær i forbindelse med ferie gir ikke grunnlag for betalingsfritak. C. Det kan på bakgrunn av familiens samlede inntekt innvilges friplass. Søknader fremmes to ganger i året, innen 1. juni og 1. desember. Søknaden sendes servicekontoret. D. Tilbudet om barnehageplass opphører ved betalingsrestanser på 2 to - måneder. E. Barn som er tildelt plass beholder denne til den sies opp. Skriftlig oppsigelse må gis med en måneds varsel og innsendes før den 1. i hver måned. Barnehageplasser som blir sagt opp etter den 31. mars, med virkning fra 1.mai, eller senere i barnehageåret må man imidlertid betale for resten av barnehageåret. 9. Åpningstider 1. Barnehagen er åpen alle hverdager unntatt lørdager, to uker i sommerferien, juleaften, nyttårsaften, onsdag før skjærtorsdag og 5 planleggingsdager. Foreldrene må innen det tidspunktet barnehagen bestemmer, melde fra om sitt behov for barnehageplass på virkedager i forbindelse med jul og påske. Det kan foretas endring av tilbudet ut fra brukernes behov. Dersom det ikke er behov, vil barnehagen bli stengt og ansatte avvikler ferie/avspasering. 2. Alle barn skal ha 4 ukers ferie (pga. en mnd. betalingsfri ), hvorav 3 uker sammenhengende i sommerferien. Barnehagen er stengt to uker i juli. I feriesammenheng kan barnehage og SFO sees i sammenheng. Foreldre må, innen det tidspunkt barnehagen bestemmer, gi beskjed om sin avvikling av sommerferie. 3. Nytt barnehageår starter den 15. august, eller nærmeste mandag til denne dato. Barnehagens åpningstid skal være innenfor tidsrommet Barn med delte plasser møter i samsvar med den enkelte barnehages organisering av disse plassene. 21

Ryli barnehage Ryliveien 4, 2340 Løten Tlf. 62 56 42 67 www.loten.kommune.no 1

Ryli barnehage Ryliveien 4, 2340 Løten Tlf. 62 56 42 67 www.loten.kommune.no 1 Ryli barnehage Ryliveien 4, 2340 Løten Tlf. 62 56 42 67 www.loten.kommune.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSPLAN FOR RYLI BARNEHAGE 1. INNLEDNING.. s. 3 1.1 Hva er en årsplan? 1.2 Hva kan årsplanen brukes til?

Detaljer

Velkommen til barnehagen barnehageåret 2006/2007

Velkommen til barnehagen barnehageåret 2006/2007 Torsken kommune Velkommen til barnehagen barnehageåret 2006/2007 Gryllefjord oppvekstsenter Medby oppvekstsenter Torsken oppvekstsenter Innledning Denne orienteringen inneholder en del praktiske opplysninger

Detaljer

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage Årsplan for foreldre 2013-2014 Gamleskolen barnehage BARNEHAGEN SKAL I SAMARBEID OG FORSTÅELSE MED HJEMMET IVARETA BARNAS BEHOV FOR OMSORG OG LEK, OG FREMME LÆRING OG DANNING SOM GRUNNLAG FOR ALLSIDIG

Detaljer

Vedtekter kommunale barnehager

Vedtekter kommunale barnehager Vedtekter kommunale barnehager Vedtatt av Stange kommunestyre 17.06.98. K-sak 98/0036 Endringer vedtatt av Formannskapet 25.06.03. Endringer vedtatt av Kommunestyret 27.04.05. Endringer vedtatt av Driftsutvalget

Detaljer

Vedtekter for Alba barnehagene Kystad Gård barnehage AS

Vedtekter for Alba barnehagene Kystad Gård barnehage AS Vedtekter for Alba barnehagene Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene, og disse skal ha opplysninger som er av betydning for foreldrenes

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I DØNNA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I DØNNA KOMMUNE VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I DØNNA KOMMUNE Vedtatt i Dønna kommunestyre sak.. DEFINISJON: Med barnehage forstås en godkjent pedagogisk tilrettelagt virksomhet for barn under skolepliktig alder

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

1. EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Dønna kommune.

1. EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Dønna kommune. Vedtekter for kommunale barnehager VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I DØNNA KOMMUNE. Vedtatt i Dønna kommunestyre sak 026/97 den 30.04.97 med revidering i sak 041/97 den 02.07.97, og sak 002/02 den 21.02.02 DEFINISJON:

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Vedtekter for kommunale barnehager

FROLAND KOMMUNE. Vedtekter for kommunale barnehager FROLAND KOMMUNE Vedtekter for kommunale barnehager Gjeldende fra: 01.01.2018 Revisjonsansvarlig: Barnehagefaglig rådgiver Sist revidert: 26.01.2012 Vedtak i kommunestyret 08.02.2018 1 1 EIERFORHOLD De

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU Disse vedtektene avløser tidligere vedtekter og gjelder fra 1.6.2017 1 1 FORMÅL OG INNHOLD Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas

Detaljer

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE Informasjon om Selegrend barnehage og personalet Ulike organer Planer og arbeidsredskaper for personalet Primærkontakt/primærgruppen Når barnet

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy

Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy Senest revidert i kommunestyret den 16.6.2014, med virkning fra 18.8.2014. Vedtektene gjelder for barnehagen i Dyrøy og drives i samsvar med: Lov av 17.juni

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BÆRUM. Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 07.12.10 og 18.01.11

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BÆRUM. Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 07.12.10 og 18.01.11 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BÆRUM Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 07.12.10 og 18.01.11 1. Eierforhold og forvaltning 1.1 Eierforhold Vedtektene gjelder barnehager som eies og drives av

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014 ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014 KL. 7.30 Barnehagen åpner 7.30 Frokost(brødmåltid) 8.15 Frokosten avsluttes 8.15 Fri lek ute/inne 9.30 Tema/aktiviteter inne/ute 10.30 Samling stund 11.00 Lunsj (brødmåltid)

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE. Foresattes navn. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder

MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE. Foresattes navn. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE Barnets navn.. Født Foresattes navn. Tlf. privat. Tlf. jobb. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder Andre samarbeidspartnere. Vi inngår

Detaljer

bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som

bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som VEDTEKTER FOR BAMSEBO BARNEHAGE AS Revidert utgave desember 2007 Revidert utgave mars 2009 Revidert utgave mars 2010 Revidert utgave januar 2011 Revidert utgave juni 2011 Revidert utgave februar 2012 Revidert

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE Gjeldende fra 01.08.2016 1. Eierforhold og forvaltning Banehagen eies av: Annette T. Magnussen Hasselbakken 9b Bente Karine Dale Ulvestien 6b 3189 Horten 3188

Detaljer

Driftsvedtekter/foreldreorientering i Gullvika Naturbarnehage AS Vedlegg til årsplan aug 10 aug 11

Driftsvedtekter/foreldreorientering i Gullvika Naturbarnehage AS Vedlegg til årsplan aug 10 aug 11 September 2010 Driftsvedtekter/foreldreorientering i Gullvika Naturbarnehage AS Vedlegg til årsplan aug 10 aug 11 Eierforhold: Barnehagen drives av Gullvika Naturbarnehage AS, og eies av Heidi Katerine

Detaljer

Vedtekter kommunale skolefritidsordninger

Vedtekter kommunale skolefritidsordninger Vedtekter kommunale skolefritidsordninger Vedtatt av Stange kommunestyre 17.06.98. Endringer vedtatt av Hovedutvalg for Oppvekst- og opplæring 08.12.99 Endringer godkjent av Formannskapet 25.06.03. Endringer

Detaljer

Vedtekter for den kommunale barnehagen i Flakstad kommune

Vedtekter for den kommunale barnehagen i Flakstad kommune Vedtekter for den kommunale barnehagen i Flakstad kommune 1. DRIFT Barnehagen drives i samsvar med barnehageloven, barnevernsloven og de av Kunnskapsdepartementet til enhver tid fastsatte forskrifter,

Detaljer

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS Side 1 av 5 Februar 2014 VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS 1. EIERFORHOLD Eplehagen Barnehage Lyngdal As er privateid, og eies av Trine-Lill Herdal Andreassen, Gry- Lisbeth Nissen og Berit Hægeland

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt i. Herøy kommune

VEDTEKTER. Vedtatt i. Herøy kommune VEDTEKTER Vedtatt i Side 2 1. FORMÅL Herøy barnehage skal drives i samsvar med Lov om barnehager, rammeplan og de retningslinjer som fastsettes av Barne- og familiedepartementet, samt kommunale vedtak

Detaljer

Åpningstid Ferie Priser Plass Pris pr mnd Matpenger Bleier KJØP Pris Bytte av dager Planleggingsdager

Åpningstid Ferie Priser Plass Pris pr mnd Matpenger Bleier KJØP Pris Bytte av dager Planleggingsdager Åpningstid Barnehagen har åpent mandag til fredag kl. 07.00 16.30,med mulighet for lengre åpningstid enkeltdager etter avtale. Julaften holdes barnehagen stengt. Nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag

Detaljer

Vedtekter for Malmlia Barnehage Etter Lov om Barnehager 15 vedtekter

Vedtekter for Malmlia Barnehage Etter Lov om Barnehager 15 vedtekter Vedtekter for Malmlia Barnehage Etter Lov om Barnehager 15 vedtekter En hver barnehage skal ha vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes/ foresattes forhold til barnehagen.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE Vedtatt i Tysfjord Kommunestyre 11.01.2010 Gjeldende fra 01.02.2010 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE. 1. EIER Skolefritidsordningene

Detaljer

VELKOMMEN TIL GAUSTADGRENDA BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL GAUSTADGRENDA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL GAUSTADGRENDA BARNEHAGE Gaustadgrenda barnehage er en (barne)hage der trygghet, samarbeid, likeverd og utvikling gror, og hvor barn og voksne trives, leker og lærer. VELKOMMEN TIL BARNEHAGEN

Detaljer

VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE Pr 01.01.14 1. ADRESSE / EIERFORHOLD Familiebarnehagens adresse er Løvsangerveien 15b., 4626 Kr. sand. Tlf: 380 12886 / 97 67 16 97 Barnehagen eies og drives av

Detaljer

Årsplan Sentrum barnehager

Årsplan Sentrum barnehager Årsplan Sentrum barnehager 2016-2017 Voldsminde og Nedre Elvehavn barnehage Innhold: Generell del: Innledning side 3 Presentasjon av enheten side 3 Ny i barnehagen side 3 Samarbeid hjem/ barnehage side

Detaljer

Marihøna Gårds- og Frilufts Barnehage. Vedtekter

Marihøna Gårds- og Frilufts Barnehage. Vedtekter Marihøna Gårds- og Frilufts Barnehage Vedtekter INNHOLDSFORTEGNELSE 1. EIERFORHOLD 3 2. FORMÅL 3 3. Hjemmeside 3 4. STYRINGSORGANER 4 4.1 Samarbeidsutvalget 4 4.2 Foreldrerådet 5 5. OPPTAK AV BARN 5 5.1

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

Vedtekter. Der barna er i fokus! Gjelder for alle barnehager drevet av Spire & Gro Barnehagene AS. Gjeldende fra 1. mai 2014. Versjon 1 av 01.05.

Vedtekter. Der barna er i fokus! Gjelder for alle barnehager drevet av Spire & Gro Barnehagene AS. Gjeldende fra 1. mai 2014. Versjon 1 av 01.05. Vedtekter Gjeldende fra 1. mai 2014 Gjelder for alle barnehager drevet av Spire & Gro Barnehagene AS Versjon 1 av 01.05.2014 Der barna er i fokus! Innhold: 1. Eieform 2. Formål 3. Barnehagens samarbeidsutvalg

Detaljer

TYNSET KOMMUNE Tynset barnehage - Haverslia Grendeveien 11, 2500 Tynset tlf. 62 48 52 70 VELKOMMEN TIL HAVERSLIA BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2013-2014

TYNSET KOMMUNE Tynset barnehage - Haverslia Grendeveien 11, 2500 Tynset tlf. 62 48 52 70 VELKOMMEN TIL HAVERSLIA BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2013-2014 TYNSET KOMMUNE Tynset barnehage - Haverslia Grendeveien 11, 2500 Tynset tlf. 62 48 52 70 VELKOMMEN TIL HAVERSLIA BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2013-2014 TYNSET BARNEHAGENE består av 3 barnehager: Tronstua, Haverslia

Detaljer

Vedtekter for Reisa Montessoribarnehage

Vedtekter for Reisa Montessoribarnehage Vedtekter for Reisa Montessoribarnehage 1 EIERFORHOLD Reisa Montessoribarnehage er en privateid barnehage for barn i alder 0-6 år. Barnehagen eies av Reisa Montessoriforening og er organisert som en forening.

Detaljer

Vedtekter for kommunale. barnehager Nordkapp. Kommune

Vedtekter for kommunale. barnehager Nordkapp. Kommune Vedtekter for kommunale barnehager Nordkapp Kommune Høringsforslag 15.5.2017 1 - Barnehagens formål og innhold Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

VEDTEKTER SOPP`S STUDENTBARNEHAGER

VEDTEKTER SOPP`S STUDENTBARNEHAGER VEDTEKTER MED FELLESDEL SOPP`S STUDENTBARNEHAGER VEDTEKTER FOR STUDENTSAMSKIPNADEN I OPPLAND SINE BARNEHAGER 1. Eierforhold Smestad, og Soppen studentbarnehager eies og drives av Studentsamskipnaden i

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 22. 9.2008 sak 45/08 1 Eierforhold Lov og regelverk Barnehagene eies og drives av Hasvik kommune. Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Disse vedtektene gjelder alle barnehager som eies av Stavanger kommune. I vedtektene finner dere generelle bestemmelser om driften av barnehagene

Detaljer

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet Lyngdal kommune 13.01.15 Barnehage Vedtekter for kommunale barnehager Lyngdal kommune Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene.

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05.

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05. VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05.2012 i sak 22/12 1 Eierforhold Lov og regelverk Barnehagene eies og drives

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Velkommen til. Sentrum Barnehager Informasjon

Velkommen til. Sentrum Barnehager Informasjon Velkommen til Sentrum Barnehager Informasjon INNLEDNING. Velkommen til Sentrum barnehager. Dette informasjonsskrivet er ment å gi dere generell informasjon om barnehagene. Dette skrivet vil fungere som

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 Godkjent i samarbeidsutvalget 14.09.10. Vårt pedagogiske grunnsyn: Vi legger vekt på å ta utgangspunkt i hvert enkelt barn sitt ståsted, og skape en hverdag

Detaljer

Vedtekter. for barnehagene i Rennebu. Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007

Vedtekter. for barnehagene i Rennebu. Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007 1 Vedtekter for barnehagene i Rennebu Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007 2 1. Barnehagens formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Lier

Vedtekter for kommunale barnehager i Lier Vedtekter for kommunale barnehager i Lier Vedtatt i Tjenesteutvalget 20.11.2013 1. INNLEDNING Barnehagen drives av Lier kommune i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2006 nr. 64, i kraft 01.01.06

Detaljer

Vedtekter for Skogstua private barnehage

Vedtekter for Skogstua private barnehage Vedtekter for Skogstua private barnehage Sist revidert desember 2012, gjeldende fra januar 2013 1 Eierforhold: Skogstua private barnehage er en barnehage med plass for barn 0-3 år. Barnehagen er nå et

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KRØDEREN OG NORESUND BARNEHAGER

KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KRØDEREN OG NORESUND BARNEHAGER KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KRØDEREN OG NORESUND BARNEHAGER Endret etter kommunestyrevedtak 05.02.2009 1. EIERFORHOLD Krøderen barnehage eies og drives av Krødsherad kommune i henhold til kommunestyrevedtak

Detaljer

Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage

Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage 2009-2010 Åpningstid mandag-fredag fra kl 7.15-16.30 Tlf. 40028607 e-post: lyngsdalen oppvekstsenter barnehage@lyngen.kommune.no Innledning Dette barnehageåret

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt i kommunestyret 16.2.2016 VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I IBESTAD 1 INNLEDNING Lov om barnehager av l. januar 2006, slår fast at enhver barnehage skal

Detaljer

Velkommen til Hvervenmoen barnehage.

Velkommen til Hvervenmoen barnehage. Velkommen til Hvervenmoen barnehage. Informasjonshefte til foreldrene. Del 1. Vennskap og glede med voksne tilstede Hvervenmoen barnehage Kartverksveien 13 3511 Hønefoss Tlf: 32 12 00 45 Fax: 32 12 17

Detaljer

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Hol kommune

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Hol kommune HOL KOMMUNE Vedtekter for de kommunale barnehagene i Hol kommune Vedtatt av Hol kommunestyre 24.02.2005 Spesielt om 10: I 2005 praktiseres regelen om 3 uker sommerferie for barna. Fra 2006 avvikles 4 uker

Detaljer

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 Skauen Mob: 994 69 480 Solstua Mob: 994 68 566 Steinrøysa Mob: 958 99 241 Skogstrolla Mob: 913 35 211 995 66 798 ÅPNINGSTID: 07.15-16.45

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015.

Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015. Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015. Personalet: Merita Ikeljic,barnehagelærer Heidi Veronica Kjellevik,eier/pedagogisk medarbeider. Isabell Sæbø, pedagogisk medarbeider Malin Fossdal,

Detaljer

Bøkvegen familiebarnehage

Bøkvegen familiebarnehage Bøkvegen familiebarnehage Dino, Ylva og Laura i barnehagen med tante Zeljka, 2012 Lek gir oss glede, kreativitet og læring. Vi har et ansvar for utvikling av barnas lekekultur. Zeljka Bekic, Bøkvegen Familiebarnehage

Detaljer

Trekanten Åpen Barnehage

Trekanten Åpen Barnehage Trekanten Åpen Barnehage Hjertelig velkommen For deg som er hjemme med barn på dagtid Tir - Ons - Tor Kl. 09.00-14.30 Velkommen til Oss!! HVEM KAN KOMME? ALLE!! :) Dette er et tilbud for alle som er hjemme

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

Krødsherad kommune. Vedtekter for Krøderen og Noresund barnehager

Krødsherad kommune. Vedtekter for Krøderen og Noresund barnehager Krødsherad kommune Vedtekter for Krøderen og Noresund barnehager Gjeldende fra 01.08.2016 1. EIERFORHOLD Krøderen barnehage eies og drives av Krødsherad kommune i henhold til kommunestyrevedtak 07.11.1978

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune.

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 1 V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN 1. EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 2. LOVER OG VEDTEKTER Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Farsund kommune VEDTEKTER. for de kommunale barnehagene i Farsund

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Farsund kommune VEDTEKTER. for de kommunale barnehagene i Farsund VEDTEKTER for de kommunale barnehagene i Farsund 1. Barnehagene skal drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2006, Rammeplanen for barnehagene, de av Kunnskapsdepartementets til enhver tid gjeldene

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I STEINKJER GJELDENDE FRA

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I STEINKJER GJELDENDE FRA VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I STEINKJER GJELDENDE FRA 01.05.2012 1. Organisasjon De kommunale barnehager drives i samsvar med Lov om barnehager og de til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer,

Detaljer

Trøgstad kommune VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD

Trøgstad kommune VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD 1 EIERFORHOLD Barnehagene eies av Trøgstad kommune, og drives i samsvar med Lov om barnehager og de til enhver

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE. Grefsenlyst KJÆRE FORELDE / FORESATTE

INFORMASJONSHEFTE. Grefsenlyst KJÆRE FORELDE / FORESATTE a INFORMASJONSHEFTE Grefsenlyst a KJÆRE FORELDE / FORESATTE Dette informasjonsheftet inneholder generelle opplysninger om Grefsenlyst FUS barnehage, og er beregnet for foresatte, nyansatte og evt. andre

Detaljer

INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE

INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE Velkommen til Stavsberg skolefritidsordning. Dere har nå fått utdelt virksomhetsplanen for Stavsberg skolefritidsordning. Virksomhetsplanen er en orientering om skolefritidsordningen

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I AVERØY

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I AVERØY VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I AVERØY Vedtatt av kommunestyret i sak 15/2012 i møte den 26.03.2012 Revidert av kommunestyret i sak 50/13 i møte den 24.06.13 Revidert av kommunestyret i sak 11/2016

Detaljer

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune:

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune: 1 V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN 1. NAVN OG EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune: 2. LOVER OG VEDTEKTER Barnehagene drives i

Detaljer

Vedtekter for Høtten Barnehage

Vedtekter for Høtten Barnehage Vedtekter for Høtten Barnehage Disse vedtektene gjelder for Høtten Barnehage i Måsøy kommune. I vedtektene finner dere generelle bestemmelser om driften av barnehagen, og annen informasjon som gjelder

Detaljer

INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE

INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE Besøksadresse: Hamangskogen 65 1338 Sandvika Postadresse: Bærum kommune/ Hamang barnehage Pb 700 1304 Sandvika E-post: hamang.barnehage@baerum.kommune.no Nettside: www.baerum.kommune.no/hamang

Detaljer

Ansvar for tiltak ette Lov om barnehager er tillagt kommunestyret. Barnehagene sorterer administrativt under rådmannen.

Ansvar for tiltak ette Lov om barnehager er tillagt kommunestyret. Barnehagene sorterer administrativt under rådmannen. VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I TANA 1. EIERFORHOLD Barnehagene eies og drives av Tana kommune i samsvar med Lov om barnehager, gjeldende forskrifter og retningslinjer fra kunnskapsdepartementet, kommunale

Detaljer

VEDTEKTER FOR GLENDRANGE BARNEHAGE AS

VEDTEKTER FOR GLENDRANGE BARNEHAGE AS VEDTEKTER FOR GLENDRANGE BARNEHAGE AS Revidert sept. 2015 1. EIERFORHOLD. Glendrange barnehage as er en privat barnehage og eies av Synnøve og Anders G. Glendrange 2. FORMÅL Jf. Barnehagelovens 1 Barnehagen

Detaljer

Periodeplan for Januar til Juni 2013.

Periodeplan for Januar til Juni 2013. Periodeplan for Januar til Juni 2013. På glede er 6 barn som er født i 2010 og 3 som er født i 2011. Det er flott gjeng! Personalgruppen består av : Pedagogisk leder: Stine. K. Høidal ( 80%). Assistent:

Detaljer

VEDTEKTER. Utarbeidet desember 2011, revidert januar 2012.

VEDTEKTER. Utarbeidet desember 2011, revidert januar 2012. VEDTEKTER Utarbeidet desember 2011, revidert januar 2012. Eierforhold Jåddåren gårdsbarnehage er eid av Ona Margrete Myhr Haugnes og ligger på gården Heltuv på sør- Jåddåren, i Steinkjer Kommune. Barnehagens

Detaljer

Vedtekter SFO. Vedtatt i Hovedutvalg for Oppvekst og kultur 12. februar 2016

Vedtekter SFO. Vedtatt i Hovedutvalg for Oppvekst og kultur 12. februar 2016 Vedtekter SFO Vedtatt i Hovedutvalg for Oppvekst og kultur 12. februar 2016 Gjeldende fra 01.08.2016 1 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGA (SFO) I ALTA KOMMUNE Planlagt vedtatt av hovedutvalget for oppvekst

Detaljer

VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES BARNEHAGER VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret 12.3.13 VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES BARNEHAGER 1 BARNEHAGENS FORMÅL «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Balsfjord kommune (Sist revidert 22.04.08)

Vedtekter for kommunale barnehager i Balsfjord kommune (Sist revidert 22.04.08) Vedtekter for kommunale barnehager i Balsfjord kommune (Sist revidert 22.04.08) 1. Eierforhold: Kommunale barnehager eies og drives av Balsfjord kommune. Ansvaret for behandling av saker som gjelder enkeltbarnehager

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innholdsfortegnelse side 2 Innledning - praktiske opplysninger side 3 Barnehagens personale - Barnegruppa side 4 Leken Barnehagens satsningsområde side 5 Haltdalen barnehage side

Detaljer

Les mer generell informasjon fra Noresund barnehage : OPPTAK / SØKNADSFRIST PLANLEGGINGSDAGER 08/09 OPPSTART I BARNEHAGEN BRINGING/ HENTING

Les mer generell informasjon fra Noresund barnehage : OPPTAK / SØKNADSFRIST PLANLEGGINGSDAGER 08/09 OPPSTART I BARNEHAGEN BRINGING/ HENTING NYTTIG INFORMASJON Barnehagene i Norge reguleres av barnehageloven 17. juni 2005 nr 64. Med hjemmel i loven har Kunnskapsdepartementet fastsatt forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

Detaljer

Årsplan 2011/2012 FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE

Årsplan 2011/2012 FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE 2011-2012 Til foreldre og foresatte på Furukollen fam. barnehage Denne virksomhetsplanen skal gi dere et innblikk i hva vi gjør i barnehagen. Planen inneholder informasjon om

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER.

VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER. VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER. Barnehageeieren skal fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foresattes forhold til barnehagen. Eierforhold Oppdal

Detaljer

VEDTEKTER FOR Sandtoppen NATURBARNEHAGE AS Vedtekter gjeldene 01.08.2015

VEDTEKTER FOR Sandtoppen NATURBARNEHAGE AS Vedtekter gjeldene 01.08.2015 VEDTEKTER FOR Sandtoppen NATURBARNEHAGE AS Vedtekter gjeldene 01.08.2015 Sandtoppen Naturbarnehage- www.sandtoppen.no 1 EIERFORHOLD Naturbarnehagene AS, selskapet er et aksjeselskap og skal ikke registreres

Detaljer

VELKOMMEN TIL SANNAN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL SANNAN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL SANNAN BARNEHAGE Telefon 74 16 91 60 Mailadresse; sannan.barnehage@steinkjer.kommune.no 1. Informasjonshefte for nye foreldre ved Sannan barnehage 1 Dette hefte er ment som en informasjon

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Disse vedtektene gjelder alle barnehager som eies av Stavanger kommune. I vedtektene finner dere generelle bestemmelser om driften av barnehagene

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

VEDTEKTER FOR REFSHALEN GÅRDSBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR REFSHALEN GÅRDSBARNEHAGE VEDTEKTER FOR REFSHALEN GÅRDSBARNEHAGE 1. NAVN OG EIERFORHOLD. Barnehagen er privateid, og drives av Krohns Barnehage AS Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager, forskrifter og retningslinjer

Detaljer

VEDTEKTER FOR FJELLSØYA BARNEHAGE A/S

VEDTEKTER FOR FJELLSØYA BARNEHAGE A/S VEDTEKTER FOR FJELLSØYA BARNEHAGE A/S 1. NAVN OG EIERFORHOLD Barnehagens navn er Fjellsøya barnehage og den eies og drives av selskapet Fjellsøya Barnehage AS. 2. DEFINISJON OG FORMÅL Barnehagen skal gi

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I MELDAL

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I MELDAL Meldal kommune VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I MELDAL GREFSTAD BARNEHAGE LØKKEN BARNEHAGE STORÅS BARNEHAGE Å BARNEHAGE Vedtatt i kommunestyret 13.11.97 med endringer gjort i Kommunestyret i sak 016/11 og sak

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKAUN KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKAUN KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKAUN KOMMUNE Vedtatt av Skaun Kommunestyre 25. mai 2011 1 Eierforhold Barnehagene eies og drives av Skaun kommune. Barnehagene drives i samsvar med Lov om barnehager,

Detaljer

Vedtekter for Kulur Bratteberg barnehage (Kvakk AS)

Vedtekter for Kulur Bratteberg barnehage (Kvakk AS) Vedtekter for Kulur Bratteberg barnehage (Kvakk AS) Barnehagens navn er Kulur Bratteberg barnehage. Driver av barnehagen er Kvakk AS. Barnehagen følger Lov om barnehager med tilhørende forskrifter og årsplan

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. august 2010

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. august 2010 VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER gjeldende fra 1. august 2010 2 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I VENNESLA Vedtektene gjøres gjeldende fra 1. august 2010 1 FORVALTNING OG DRIFT AV BARNEHAGENE De kommunale

Detaljer

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune.

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 1 1 1. EIERFORHOLD V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 2. LOVER OG VEDTEKTER Barnehagene drives i samsvar

Detaljer