Kursplan for for barnehagene i Asker kommune. Liten og viktigst!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kursplan for 2014. for barnehagene i Asker kommune. Liten og viktigst!"

Transkript

1 Kursplan for 2014 for barnehagene i Asker kommune Liten og viktigst!

2 Som beskrevet i den overordnede kompetanseplan for er temaet for 2014: Danning mer enn sosial kompetanse? Barnehagens oppgave er å skape gode forutsetninger for utvikling. Gjennom omsorg, lek og læring vil barna få kompetanse til å møte egne behov uten å ignorere andres. I barnehageloven er ordet «Danning» nytt og handler om mer enn sosial kompetanse. Hva krever det av kunnskap for de voksne i barnehagen? Danning er en livslang prosess heter det i rammeplanen. Det handler om å reflektere over egne handlinger, og det skjer i samspill med omgivelsene rundt deg. Gjennom danning legges grunnlaget for barnets allsidige utvikling. Hvem er du, jeg og vi? Hvordan blir barn trygge, nysgjerrige og glade, og hva er min rolle som voksen i dette? Videre sier rammeplanen at danning er mer enn utvikling, mer enn læring, mer enn omsorg, mer enn oppdragelse og mer enn sosialisering. Samtidig rommer danning alt dette. Hva ligger i dette «mer enn» begrepet og hvordan jobber vi med det i barnehagen? Temaer for kompetanseheving > Hvordan jobber vi med danningsbegrepet i barnehagen? > Vennskap > Inkludering ekskludering > Barn som strever i samspill med andre > Skoleklar? > Barnehager som fremmer allsidig utvikling > Mangfold > Likestilling Kjennetegn for måloppnåelse > Barn opplever at de har en eller flere venner > Voksne ser og støtter enkeltbarnet såvel som barnegruppa. > Voksne i stadig utvikling > Barnehagen tilrettelegger for allsidige utviklingsmuligheter. 2 KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE 3

3 FORMELL KOMPETANSE UTDANNING MODULKOMPETANSE april 2014 Formell kompetanse Modulkompetanse Barnehagelærerutdanning Høsten 2014 starter et nytt kull barnehagelærerstudenter på høgskolen i Oslo og Akershus. Dette er det fjerde kullet som begynner sin barnehagelærer utdanning i regi av Asker kommune. Asker kommune har gjort en bevisst satsning på arbeidsplassbasert utdanning hvor barnehagen inngår som læringsarena. Tilbud om ytterligere deltidsutdanning fra Høgskolene vil bli sendt alle barnehagene når Asker kommune får informasjon fra de enkelte skolene. Den enkelte ansatte må selv sørge for å være oppdatert på de ulike studietilbudene og søke på studiene. Asker kommune yter tilskudd til vikar i studietiden(se egne retningslinjer) Videreutdanning De fleste kommuner i vårt distrikt tilbyr videreutdanning for førskolelærere. De ansatte oppfordres til å søke veiledningsstudier og PUB studier som er relatert til Asker kommunes Kvalitet og kompetansestrategi og barnehagens satsningsområder. Ansatte med annen pedagogisk utdanning som gis adgang til å tilegne seg barnehagelærerutdanning gjennom barnehage- og småbarnspedagogikk oppfordres til å søke dette studiet. Asker kommune yter tilskudd til vikar i studietiden(se egne retningslinjer) Barne- og ungdomsarbeider Veien til fagbrev for barn og ungdomsarbeider. Praksiskandidatordningen Barne- og ungdomsarbeidere: Felles planleggingsdag se egen invitasjon Geir lippestad Barna vår fremtid hva er viktig kunnskap? Egil Svartdal Det gode kommer ikke alltid ovenfra Målgruppe Alle Dato: Tid: Sted: Asker konferansesenter (Sentermenigheten) Kursansvarlig: Turid Christensen > Teorikurset har som mål å gi mulighet til å gjennomføre teoretisk tverrfaglig eksamen for ansatte som skal ta fagprøven etter praksiskandidatordningen. > Gjennomføringen i løpet av et år to sementere. > Kurset = 48 timer a 45 min. = 3 timer > All undervisning blir på Kunnskapssenteret > Lærere fra Bleiker vgs underviser. Deltakere blir privatister og må selv melde seg opp til tverrfaglig eksamen (Rud vgs) og etter bestått eksamen, til fagprøven. Krav til ansatte for å delta: > Fast ansatt 2 år > Relevant arbeidserfaring-5 år i 100 % stilling > Motivasjon og egeninnsats Informasjon om nye kurs blir sendt direkte til barnehagene og legges ut på Kompetanseweb (Obisoft). 4 KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE kursplan FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE 5

4 MODULKOMPETANSE mai 2014 kveldsmøter MODULKOMPETANSE mai 2014 kveldsmøter Kveldsmøter Kari Pape Kursholder er utdannet førskolelærer (1986) og har videreutdanning i forming. Kari Pape har også hovedfag i barnehagepedagogikk (1999). Hun har eiet, drevet og arbeidet i Kari Papes barnehage fra Siden 1997 har hun drevet utstrakt kurs og foredragsvirksomhet og er mye brukt som rådgiver og prosessveileder for kommuner og barnehager over hele landet. Hun har skrevet 10 bøker om aktuelle temaer for barnehage og skole. Voksnes væremåter, holdninger og prioriteringer har stor betydning for barns opplevelse av seg selv som betydningsfulle deltakere i barnehagens lekende fellesskap. Dette foredraget har som mål å sette i gang refleksjon i forhold til barnehagens pedagogiske praksis. Hvordan arbeide systematisk og målrettet med tanke på å gi hvert enkelt barn en opplevelse av den gode barndom, gjennom deltakelse og fellesskap. Foredraget bygger på boka med samme tittel, (kommuneforlaget 2013). Målgruppe: Assistenter og fagarbeidere Dato: Tid: Sted: Scandic hotell, Asker Kursansvarlig: Hege Oshaug Kjetil Steinsholt Kjetil Steinsholt er professor i pedagogikk ved Pedagogisk Institutt, NTNU. Han har skrevet en rekke bøker innenfor temaene, lek, omsorg, profesjonalitet, danning og barn/barndom. For tiden jobber han med et prosjekt om «Nysgjerrighetens Pedagogikk» (Akademika Forlag) og «Om det ordinæres magi i barnehagene» (Cappelen/Damm). Kjetil Steinsholt vil i sitt bidrag se nærmere på danningsbegrepet. Hvor det kommer fra, og hvilken utvikling det har hatt på veien mot vår tid. Han vil undre seg litt over hvorfor begrepet har blitt så populært i en tid hvor en skulle tro at danning ikke vil ha de beste vekstmuligheter. Videre vil han se på hva danning kan fortelle oss i dag, og hvordan det er mulig å «anvende» dannelsesperspektiver i den praktiske hverdagen i barnehagen. Målgruppe: Pedagoger Dato: Tid: Sted: Scandic hotell, Asker Kursansvarlig: Karin Berger 6 KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE 7

5 MODULKOMPETANSE november 2014 kveldsmøter MODULKOMPETANSE februar 2015 kompetansedager «Se barnet innenfra» Ida Brandtzæg, Elisabeth Solheim, Stig Torsteinson, og Guro Øiestad. «Dannelse er ikke det vi har lært, det er det som er igjen når vi har glemt alt vi har lært». Ellen Key Om foredragsholderne: Ida Brandtzæg og Stig Torsteinson er psykolog spesialister, og jobber ved Nic Waals Institutt. De kurser og videreutdanner andre fagfolk i Circle of Security, i tillegg til direkte arbeid med småbarnsfamilier. De har skrevet flere bøker og artikler innenfor området små barns psykiske helse. Guro Øiestad er psykologspesialist, jobber som universitetslektor ved Psykologisk institutt, UiO og har privatpraksis i psykolog fellesskapet Angst og Jubel. Videre holder hun kurs og foredrag. Hun har gitt ut flere bøker, bl.a. «Selvfølelsen hos barn og unge» (2011). Elisabeth Solheim er barnehageforsker, har PHD i psykologi, og hennes doktoravhandling fra 2013 handler om effekten av barnehage på barns utvikling. Som psykologspesialist jobber hun i Bydel Grünerløkka i Oslo. Dere som jobber i barnehagen spiller en nøkkelrolle i å kunne gi barn de omsorgserfaringene som støtter opp om trygg tilknytning og god psykisk helse, en gave som vil prege dem gjennom hele livet. Målgruppe: Alle ansatte Dato: Tid: Sted: Sentermenigheten Kursansvarlig: Kaja Michalsen Line Melvold Line Melvold driver STYD kommunikasjon AS. Hun er utdannet førskolelærer, er sertifisert Marte Meo Terapeut og har skrevet masteroppgave om voksenes profesjonalitet i barnehagen. Hun jobber også som høgskolelektor i Vestfold. Dette kurset tar for seg de mest sentrale endringene i formålsparagrafen, med spesiell vekt på begrepet danning. Hvordan implementerer vi dette inn i barnehagehverdagen slik den oppleves i 2014? Det nye formålet uttrykker samfunnets endring i synet på barn og voksnes ansvar for å behandle barn som likeverdige individer. Formålet understreker at barn må møtes med tillit og respekt. Å bli tatt på alvor er viktig som motivasjon for læring, og som grunnlag for å utvikle tillit både til seg selv og andre. Målgruppe: Alle ansatte Dato: Tid: Sted: Teatersalen Kursansvarlig: Turid Christensen Tilknytningen til foreldrene danner den viktigste rammen rundt barns utvikling. Men du som jobber i barnehage er en klar nummer to, kanskje verdens viktigste andreplass! Foreleserne tar utgangspunkt i sin nye bok «Se barnet innenfra», der de viser hvordan Trygghetssirkelen kan danne et konkret og praktisk utgangspunkt for omsorg i barnehagen. 8 KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE 9

6 MODULKOMPETANSE juni oktober 2014 kompetansedager Kompetansedager Danning mer enn sosial kompetanse Asker kommune har inngått et samarbeid med Høgskolen i Telemark som vil være ansvarlig for disse kompetansedagene hvor temaet for 2014 «Danning mer enn sosial kompetanse» er gjennomgående for alle kursdagene. Temaet danning vil ha et stort fokus på lek, både som danning, læring, språk og konsentrasjon. Danning er viktig med tanke på vennskap, demokrati, mangfold, mobbing og arbeid knyttet til samarbeid. Vi tenker spesielt på samarbeid og overgang/sammenheng til skole- og SFO. Kursdagene har fokus på forskning og teori, men vil alltid fokusere på «hvordan i praksis». Kursholderen er opptatt av at danning ikke må forbli teori og en form for passiv kompetanse, men noe som kan omsettes i praksis. Målgruppe: Alle ansatte NB! Merk deg hvor ditt kurs skal holdes!! uke 23 Kursdag 1 for pedagoger Mandag Kl eller Kl Tirsdag Kl eller Kl Kursdag 1 for assistenter og fagarbeidere Onsdag Kl eller Kl Torsdag Kl eller Kl uke 43 Kursdag 2 for pedagoger tirsdag Kl eller Kl onsdag Kl eller Kl Kursdag 2 for assistenter og fagarbeidere torsdag Kl fredag Kl eller Kl Tid: eller /Rådhuset Liten og viktigst! 10 KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE 11

7 basiskurs august 2014 februar 2015 Kurs basiskurs oktober 2014 mars 2015 Kurs Basiskurs Kurs for nyansatte assistenter/ fagarbeidere Asker kommune arrangerer kurs for alle nyansatte assistenter/fagarbeidere i barnehagen. Kurset vil også være åpent for assistenter/fagarbeidere som ønsker faglig påfyll. Målgruppe: Nyansatte assistenter/fagarbeidere vikarer knyttet til internvikaren > Temaer for kurset > Rammeplan > Lek > Voksenrollen Dato: eller Tid: Kursansvarlig: Anita Sønsteby Kurs og veiledning for nyutdannede pedagoger For å lette overgangen fra studier til praksis har Asker kommune lagt opp til en kursrekke med aktuelle temaer. Det gis i tillegg jevnlig veiledning både individuelt og i gruppe. Veiledere blir tildelt første kursdag Foredragsholdere: Interne fagpersoner fra Asker kommune og private barnehager. Dato: Felles kick off (se egen invitasjon) NB! Rådhuset Line Melvold Lederansvaret Kristin Nysted Kommunikasjon Sofie M. Stenseng Samhandling og tidlig innsats Kari Ugland Pedagogisk dokumentasjon Karin Berger Tid: Kursansvarlig: Turid Helen Christensen Kurs for pedagoger på dispensasjon Dette er en obligatorisk kursrekke for ansatte uten førskolelærer utdanning, som er midlertidig ansatt i pedagogstillinger. Det blir lagt opp til fem halve kursdager i perioden oktober til mars, med aktuelle temaer. Målgruppe: Pedagogiske ledere uten førskolelærerutdanning Temaer og datoer: Marit Aaby > Barnehagens samfunnsmandat Kari Kjølstad og Tanja Lampe > TRAS og barns språkutvikling Kari Ugland > Tidlig innsats- BFE Anita Sønsteby og Charlotte Wego > Pedagogisk ledelse i personal og foreldresamarbeid Hovedgården sone > Sammenheng og samarbeid barnehage/skole Tid: Kursansvarlig: Sigrun Wiig 12 KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE 13

8 kurs kurs April Mai Juni September Oktober November Januar Mars Konferanse Bedre mat Kari Pape TRAS kurs Kjetil Steinsholt Kompetansedager It s learning ferie Juli August oppstart Tegn til tale Bedre mat Barnevern TFS Veien til god Finmotorikk Kick off Nyutdannede pedagoger Individuell plan MIB samling TFS Basiskurs, assistenter/ fagarbeidere Bedre mat eller Individuell plan. Sampro Pedagoger på dispensasjon Kompetansedager Nyutdannede pedagoger TRAS kurs Stig Torsteinson m/fler Barn med spesielle behov Idividuell plan Pedagoger på dispensasjon Nyutdannede pedagoger Individuell plan Koordinator samling Desember Nyutdannede pedagoger LØFT del Pedagoger på dispensasjon Veien til god finmotorikk Pål Roland Februar Nyutdannede pedagoger Line Melvold Pedagoger på dispensasjon LØFT del TRAS kurs TFS LØFT ped.ledere Pedagoger på dispensasjon TFS TRAS kurs April Påskeferie Konferanse tras kurs 14 KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE 15

9 årlige kurs Kurs årlige kurs Kurs Barn i utfordringer Pål Roland Pål Roland er førstelektor ved Senter for atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger (UiS). Programmet Respekt er utviklet ved Senter for atferdsforskning og har som mål å forebygge og redusere problematferd ved å involvere alle skolens aktører. Han deltar i forskning i prosjektet «De utfordrende barna» og leder utviklingen av programmet «Være sammen» i samarbeid med Fylkesmannen i Vest Agder og UiA. Målgruppe: Alle ansatte Dato: Tid: Kursansvarlig: Grunnkurs i koordinatorrollen og individuell plan(ip) Det blir arrangert kurs for de som er eller kan bli utpekt som koordinator i ansvarsgrupper for barn 0-18 år. Hovedtyngden av opplæringen vil dreie seg om Individuelle planer og hvordan dette håndteres gjennom koordinatorrollen i en ansvarsgruppe. Det vil bli gitt opplæring i hva som er koordinators rolle i en ansvarsgruppe, samt møteledelse. Kursinnhold: > Juridisk grunnlag for individuell plan > Forankring av individuell plan i Asker kommune > Verdigrunnlaget for individuell plan > Opplæring i koordinatorrollen, brukermedvirkning og tverrfaglig samarbeid > Få ferdigheter til å starte opp som koordinator og jobbe med individuell plan Målgruppe: for ansatte i Asker kommune som har rollen som koordinator, eller jobber med individuell plan og som ønsker en grunnopplæring i dette. Dato: Tid: Kursansvarlig: Elisabeth De Mora - koordinerende enhet, avdeling forebygging og rehabilitering Barn med spesielle behov - Erfaringsutveksling for ansatte Målsetting for kurset er å oppnå en erfaringsutveksling mellom ansatte som arbeider med barn som har vedtak om spesialpedagogisk hjelp. Gjennom kurset vil man komme innom hvordan man kan se muligheter for stimulering av ulike ferdigheter hos barna gjennom daglige hverdagsaktiviteter. Videre vil en komme inn på hvordan man kan se sammenheng mellom sakkyndig vurdering, IOP (individuell opplæringsplan) og praktisk tilrettelegging. Målgruppe: Ansatte som arbeider med barn med spesielle behov/nedsatt funksjonsevne Dato: Tid: Sted: Rådhuset Kursansvarlig: PPT og spesialpedagogisk førskoleteam 16 KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE 17

10 årlige kurs Kurs årlige kurs Kurs Følgende IP-kurs legges ut på kompetanseweb Kurs i tverfaglig samarbeidssystem Kurs i møteledelse Dato: Tid: Koordinator forum heldagssamling Dato: sampro kurs Dato: eller Tid: Kursansvarlig: Elisabeth De Mora koordinerende enhet, avdeling forebygging og rehabilitering. TFS-opplæring for nyansatte og andre som ønsker å bli bedre kjent med det Tverrfaglige samarbeidssystem (TFS) i Asker kommune. TFS er en arbeidsmetode og verktøy som er gjennomgående i alle virksomheter i sektor Oppvekst. Du vil få kunnskap og veiledning om hvordan vi som jobber med barn kan få enkel tilgang til samarbeid med andre faggrupper rundt et barn som strever, slik at vi finner gode løsninger, til rett tid og gitt på en god måte og i et samarbeid med foreldrene. Dato: Tid: Dato: Tid: Dato: Tid: Dato: Tid: Sted: Kunnskapsenteret Brendsrud via eller til Veien til god finmotorikk for førskolebarn Barnehagen er en viktig arena for barns motoriske utvikling, der grunnlaget legges før skolestart. De ansatte i barnehagen kan i stor grad legge til rette for daglige aktiviteter som fremmer den finmotoriske utviklingen. Kurset gir informasjon og veiledning til ansatte i barnehager angående motorisk utvikling og stimulering av barn. Det vil være spesiell fokus på utvikling av finmotorikk og skrivegrep for førskolebarn, og bevisstgjøring av de ansatte som rollemodeller for barna. Målgruppe: Pedagoger, assistenter og fagarbeidere i barnehager. foredragsholdere: Ergoterapeut og fysioterapeut Dato: eller Tid: Kursansvarlig: Fysio- og ergoterapitjenesten i Barne- og familieenheten 18 KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE 19

11 årlige kurs Kurs årlige kurs Kurs TRAS kurs Overgang barnehage skole Barns lese-skrivelæring er en videreføring av barns språklige utvikling. Skriftspråkets røtter etableres i barnehagen. Hvilken sammenheng er det mellom TRASobservasjoner og SOL-observasjoner? MÅLGRUPPE: Barnehagelærere og lærere på småskoletrinnet. Dato: Tid: Kursansvarlig: Logoped Kari Kjølstad TRAS grunnkurs Målgruppe: Nyansatte/nyutdannete pedagoger Dato: Tid: Gjennomgang av det grønne TRAS-området «Uttale». Språklydutvikling, språklydvansker, tiltak. Utvikling av deltakernes egen artikulasjonsbevissthet vil være en viktig del av kurset. Ta med speil! Målgruppe: Barnehageansatte som bruker TRAS Dato: Tid: Gjennomgang av det røde TRAS-området «Språklig bevissthet» Tiltak. Målgruppe: Barnehageansatte som bruker TRAS. Dato: Tid: «Flerspråklige barn og observasjon med TRAS. Hvordan bruke skjemaet? Forslag til tiltak.» Målgruppe: Barnehageansatte som bruker TRAS. Dato: Tid: Kursene er frokostmøter med enkel servering av rundstykker og pålegg. Kursansvarlig: Logopedtjenesten v/tanja Lampe, Kari Kjølstad, Ragnhild Dahl 20 KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE 21

12 årlige kurs Kurs årlige kurs kurs Barnevern Tegn til Tale «I Asker kommune bor det ca. 50 barn i fosterhjem. Barna kommer fra ulike deler av landet, ca. en femtedel av barna er plassert av barneverntjenesten i Asker. Det er ulike grunner til at barn bor i fosterhjem. Noen barn flytter i fosterhjem innen familie og nettverk, mens andre bor i eksterne fosterhjem som betyr at barna og barnas biologiske familie ikke kjente hjemmet før plassering. Barn som har levd med omsorgssvikt har som oftest ekstra behov. Hvordan bør man som barnehageansatt møte disse barna på en best mulig måte? Hvordan skal man forstå barnets atferd? Hvordan få til et godt samarbeid mellom barnehagen, fosterhjemmet, evt. biologiske foreldre og barneverntjenesten?» Dato: Tid: Kursansvarlig: Barnevernet v/ Nina E. Olsen og Kristine Nergard TEGN TIL TALE KURS Språk og kommunikasjonsstøtte for barn med spesielle behov Kurset vil følge tankegangen til tegnkursene som heter «Ett skritt foran» og som er laget av Irene Johansson (en del av Karlstad-modellen). I tillegg er kurset oversatt til norsk av Lisbeth Seeland (jmf ettskrittforan.no.). Kurset er temabasert, aktiviserer deltakerne på forskjellige måter ved tegnøvelser, avlesningsøvelser, spill, gruppearbeid og refleksjonsoppgaver. Kurset vil inneholde noe teori rettet mot «tegn» og språkutvikling. Målgruppe: Personalet i barnehagen. Ved ledig plass kan foreldre delta. Dato: Tid: Kursholdere: Lena Wik og Lisbeth Seeland er begge sertifiserte veiledere i Karlstadmodellen. I tillegg har Lisbeth Seeland også tatt kurslederutdanning i tegnkurs «ettskrittforan» 1-4. Kursansvarlig: PPT og spesialpedagogisk førskoleteam MIB (Menn i barnehager) Samling med overnatting Fagsamling på Strandheim leirsted (på Nærsnes). Det blir to halvdagskonferanser med middag + overnatting for de som ønsker det. målgruppe: Menn i private og kommunale barnehager. Dato: Tid: kl kurs Middag + overnatting og sosialt samvær kl kurs og oppsummering 22 KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE 23

13 årlige kurs Kurs årlige kurs kurs LØFT kurs LØFT for barn Løft for pedagogiske ledere LØFT for barn i barnehagen byr på konkrete verktøy og begreper som alle ansatte vil ha glede av i en hektisk hverdag på avdelingen. Kursprosessen har hovedfokus på kommunikasjon og relasjonsbygging i samspill med barn. Den består av to samlinger, prosessveiledning for deg med lederansvar på første samling, tilgang til epostbasert veiledning mellom samlingene og personlig kompetansebevis. Se også Foredragsholder: Ivar Haug, Pedagog og LØFT-instruktør Målgruppe: Alle ansatte Dato: del del 2 Tid: Lederveiledning etter første samling kl Kursansvarlig: Hege Oshaug, Trollstua barnehage LØFT for pedagogiske ledere bygger på kursprosessen LØFT for barn i barnehagen, og drøfter implementering av metoden og hvordan du kan bruke den som støtte i hverdagen. Det drøftes også hvordan LØFT kan brukes i voksen-voksen-relasjonene. Se også Foredragsholder: Ivar Haug - pedagog og LØFT-instruktør Målgruppe: Pedagogiske ledere Dato: Tid: Kursansvarlig: Hege Oshaug, Trollstua barnehage It s learning for Barnehagene Kurs It s learning brukere i 2014 En nettverkssamling for ressurspersoner for de ulike organisasjonene. Dato: Tid: Sted: Mega og Giga Kursansvarlig: Magnus Johansson 24 KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE 25

14 årlige kurs Samling/Kurs Bedre mat sammen med barna Mat er en viktig del av hverdagen og et område mange barnehager ønsker å styrke. Fra Geitmyra matkultursenter for barn kommer kursholder Julie Øyan til barnehagen og lærer barn og voksne hvordan de sammen kan lage bedre mat. Enkelt, godt og sunt og noe barna deltar i med stor begeistring. Geitmyra matkultursenter stiller med råvarer og har utviklet oppskrifter tilpasset matlaging sammen med barn. Kurs kan også bookes direkte fra Geitmyra matkultursenter for barn på Målgruppe: Ansatte sammen med barna (over 3 år) på avdelingen. Dato: Tid: Sted: I den enkelte barnehage. Kursansvarlig: Geitmyra matkultursenter for barn ved Julie Øyen Førstemann til mølla! De utrolige årene De utrolige årene (DUÅ) er et forebyggende skole- og barnehageprogram. Programmet har til hensikt å redusere alvorlige atferdsproblemer, samt å håndtere atferdsproblemer når de har oppstått og å forebygge og å stryke barns sosiale ferdigheter. Personalet arbeider med å skape positive relasjoner til barn og de videreutvikler sine ferdigheter i gruppeledelse. I Asker kommune retter barnehageprogrammet seg mot alle ansatte i barnehagen. Selve grunnopplæringen består av 6 workshops. Vi er godt i gang med DUÅ-grunnopplæring i Asker; - en barnehagesone har fullført, mens to nye barnehagesoner er i ferd med å fullføre inneværende år. Høsten 2014 vil to nye barnehagesoner starte med grunnopplæringen og disse barnehagene vil etter planen ha fullført opplæringen våren Fra høsten 2015 vil det være muligheter for nye barnehager å starte med DUÅ - grunnopplæring. Målet er at alle barnehager både private og kommunale barnehager i Asker; skal ha gjennomført grunnopplæringen i DUÅ - barnehageprogram. Gruppeledere er: Anny Siljehaug Lind, Liv Knatten, Vigdis Edvardsen, Hanne Tessem, Katharina Becker og Trine Høglund. Dersom du ønsker mer informasjon kan styrer/virksomhetsleder ta kontakt med Trine Høglund eller Turid Christensen. Ved ønske om påmelding av din barnehage/ sone kan det gjøres ved å henvende seg til Turid Christensen. e-post: og kompetanseansvarlig: Asker kommune ved direktør for Oppvekst og utdanning Søknad om formell kompetanse ved universitet og høgskoler sendes primært direkte til høgskolene hvis ikke annet er angitt. Oppdateringer/endringer vil finnes på Asker kommunens intranett og hjemmeside. 26 KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE

15 Vinner av tegnekonkurranse:!ask fra Åby barnehage foto: Trykket på 100% resirkulert papir. Kursene/seminarene er kostnadsfrie for ansatte i private og kommunale barnehager Påmelding for de kommunale barnehagene må gjøres i kompetanseweb og de private sender påmelding direkte til den angitte e-post adresse. Søknad om formell kompetanse ved universitet og høgskoler sendes primært direkte til høgskolene hvis ikke annet er angitt Oppdateringer/endringer vil finnes på Asker kommunens intranett og hjemmeside. > Oppvekst og utdanning

Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015. - jf. Opplæringslova 13-10

Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015. - jf. Opplæringslova 13-10 Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015 - jf. Opplæringslova 13-10 Forord Med dette legger vi fram Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO for skole- og barnehageåret 2014-15. I årets

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

I Nesøya og Vendla barnehager er vi: aktive, nysgjerrige, lekende og har lyst til å lære! ÅRSPLAN FOR Vendla barnehage

I Nesøya og Vendla barnehager er vi: aktive, nysgjerrige, lekende og har lyst til å lære! ÅRSPLAN FOR Vendla barnehage I Nesøya og Vendla barnehager er vi: aktive, nysgjerrige, lekende og har lyst til å lære! ÅRSPLAN FOR Vendla barnehage BARNEHAGEÅRET 2013-2014 1 Velkommen til barnehagen. Barnehagen er en pedagogisk virksomhet

Detaljer

Kurstilbud våren 2015. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet.

Kurstilbud våren 2015. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet. Kurstilbud våren 2015 For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning www.utdanningsforbundet.no Vårens program Dette er vårens program for Utdanningsforbundets

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016. Alle barn er kompetente på å være seg selv!

STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016. Alle barn er kompetente på å være seg selv! STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016 Alle barn er kompetente på å være seg selv! 1 I vår strategiplan finner du: Innledning; barnehagens kvalitetsplattform side 3 Litt fra, ST. meld.

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING side - Årsplanen i åpen barnehage 3 - Lov om barnehager 3 - Rammeplan for barnehager 3-4 DEN PEDAGOGISKE PLATTFORMEN - Målsetting

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN Espira Dvergsnes DVERGSNES SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Formålsparagraf...5 Foreldresamarbeid...5 Barnehagens samarbeidspartnere...6 Danning...7 Sosial kompetanse...7 Omsorg

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Sammen om språk Erfaringer fra prosjektene Språkløftet og Utviklingsprosjektet Forsidefoto: Marte Garmann forord Språk og språkutvikling er et viktig satsningsområde

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET.

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. ÅRSPLAN 2014-15 ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. www.lysskarbarnehage.no 1 Lysskar barnehage er et samvirkeforetak. Styret for barnehagen blir

Detaljer

Røyken barnehage Årsplan 2012-2013

Røyken barnehage Årsplan 2012-2013 En ring av gull, en riktig stor, med plass til alle hender. Der ingen er størst, der ingen er minst, der ingen er først, der ingen er sist. Vi holder fast så alle kjenner, at ringen er smidd av gode venner

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Espira stongafjellet Årsplan 2013-14

Espira stongafjellet Årsplan 2013-14 Espira stongafjellet Årsplan 2013-14 S T O N G A F J E L L E T INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Avdelingene...4 Friluftsliv og miljø...4 Biler...5 Språkstimulering og pedagogisk

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE Siggerud Gård Barnehage Bekkefaret 10, 1404 Siggerud Tlf: 64 85 70 30 / mobil styrer: 907 67 325 e-post: marie.jonsson@ski.kommune.no Innhold 1. VELKOMMEN

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre Barnehageåret 2014 / 2015 Skrevet og redigert av pedagoger, assistenter og styrere i barnehagen 07.10.2014 2 Innhold Noen ord og tips om lesing av denne

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL Barnet Barnet er inga gåte Barnet er enkelt Som ei grankongle Gje det varme Og det opnar Alle sine frø av Arne Ruset TEORIDEL ÅRSPLAN 2014/2015 Innhold 1 1. Innledning s. 3 2.

Detaljer

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 HØYTORP SOLKNATTEN FORT Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens samfunnsmandat...4 Vår pedagogiske plattform...4 Barnesyn...4 Overordnede

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

Espira Gåserud Årsplan 2013/14

Espira Gåserud Årsplan 2013/14 Espira Gåserud Årsplan 2013/14 G Å S E R U D INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Personalet...4 Evaluering 2013...4 Espira Vigilo Pro...4 Renholdssoner...4 Espira Gåseruds pedagogiske plattform...5 Standarder...5

Detaljer

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE Informasjonsskriv Årsplan del 3 Rolighetsmoen barnehage Skinnerudveien 8, 3360 Geithus Tlf kontor: 32 78 10 80 Mail: rolighetsmoen@modum.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Cappelen Damm Akademisk. Barnehagelærerutdanningen

Cappelen Damm Akademisk. Barnehagelærerutdanningen 2015 Cappelen Damm Akademisk Barnehagelærerutdanningen KJÆRE LESER Velkommen til 2015-katalogen for barnehagelærerutdanningen. Her finner du en oversikt over nye titler og utgaver samt andre aktuelle bøker

Detaljer

God start på livslang læring Kommunedelplan barnehage 2015-2027

God start på livslang læring Kommunedelplan barnehage 2015-2027 God start på livslang læring Kommunedelplan barnehage 2015-2027 Høringsutkast per 26.05.15 Innhold 1 Innledning... 3 2 Sammendrag... 4 3 Bakgrunn... 6 3.1 Statlige, regionale og kommunale styringssignaler

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer