Kursplan for for barnehagene i Asker kommune. Liten og viktigst!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kursplan for 2014. for barnehagene i Asker kommune. Liten og viktigst!"

Transkript

1 Kursplan for 2014 for barnehagene i Asker kommune Liten og viktigst!

2 Som beskrevet i den overordnede kompetanseplan for er temaet for 2014: Danning mer enn sosial kompetanse? Barnehagens oppgave er å skape gode forutsetninger for utvikling. Gjennom omsorg, lek og læring vil barna få kompetanse til å møte egne behov uten å ignorere andres. I barnehageloven er ordet «Danning» nytt og handler om mer enn sosial kompetanse. Hva krever det av kunnskap for de voksne i barnehagen? Danning er en livslang prosess heter det i rammeplanen. Det handler om å reflektere over egne handlinger, og det skjer i samspill med omgivelsene rundt deg. Gjennom danning legges grunnlaget for barnets allsidige utvikling. Hvem er du, jeg og vi? Hvordan blir barn trygge, nysgjerrige og glade, og hva er min rolle som voksen i dette? Videre sier rammeplanen at danning er mer enn utvikling, mer enn læring, mer enn omsorg, mer enn oppdragelse og mer enn sosialisering. Samtidig rommer danning alt dette. Hva ligger i dette «mer enn» begrepet og hvordan jobber vi med det i barnehagen? Temaer for kompetanseheving > Hvordan jobber vi med danningsbegrepet i barnehagen? > Vennskap > Inkludering ekskludering > Barn som strever i samspill med andre > Skoleklar? > Barnehager som fremmer allsidig utvikling > Mangfold > Likestilling Kjennetegn for måloppnåelse > Barn opplever at de har en eller flere venner > Voksne ser og støtter enkeltbarnet såvel som barnegruppa. > Voksne i stadig utvikling > Barnehagen tilrettelegger for allsidige utviklingsmuligheter. 2 KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE 3

3 FORMELL KOMPETANSE UTDANNING MODULKOMPETANSE april 2014 Formell kompetanse Modulkompetanse Barnehagelærerutdanning Høsten 2014 starter et nytt kull barnehagelærerstudenter på høgskolen i Oslo og Akershus. Dette er det fjerde kullet som begynner sin barnehagelærer utdanning i regi av Asker kommune. Asker kommune har gjort en bevisst satsning på arbeidsplassbasert utdanning hvor barnehagen inngår som læringsarena. Tilbud om ytterligere deltidsutdanning fra Høgskolene vil bli sendt alle barnehagene når Asker kommune får informasjon fra de enkelte skolene. Den enkelte ansatte må selv sørge for å være oppdatert på de ulike studietilbudene og søke på studiene. Asker kommune yter tilskudd til vikar i studietiden(se egne retningslinjer) Videreutdanning De fleste kommuner i vårt distrikt tilbyr videreutdanning for førskolelærere. De ansatte oppfordres til å søke veiledningsstudier og PUB studier som er relatert til Asker kommunes Kvalitet og kompetansestrategi og barnehagens satsningsområder. Ansatte med annen pedagogisk utdanning som gis adgang til å tilegne seg barnehagelærerutdanning gjennom barnehage- og småbarnspedagogikk oppfordres til å søke dette studiet. Asker kommune yter tilskudd til vikar i studietiden(se egne retningslinjer) Barne- og ungdomsarbeider Veien til fagbrev for barn og ungdomsarbeider. Praksiskandidatordningen Barne- og ungdomsarbeidere: Felles planleggingsdag se egen invitasjon Geir lippestad Barna vår fremtid hva er viktig kunnskap? Egil Svartdal Det gode kommer ikke alltid ovenfra Målgruppe Alle Dato: Tid: Sted: Asker konferansesenter (Sentermenigheten) Kursansvarlig: Turid Christensen > Teorikurset har som mål å gi mulighet til å gjennomføre teoretisk tverrfaglig eksamen for ansatte som skal ta fagprøven etter praksiskandidatordningen. > Gjennomføringen i løpet av et år to sementere. > Kurset = 48 timer a 45 min. = 3 timer > All undervisning blir på Kunnskapssenteret > Lærere fra Bleiker vgs underviser. Deltakere blir privatister og må selv melde seg opp til tverrfaglig eksamen (Rud vgs) og etter bestått eksamen, til fagprøven. Krav til ansatte for å delta: > Fast ansatt 2 år > Relevant arbeidserfaring-5 år i 100 % stilling > Motivasjon og egeninnsats Informasjon om nye kurs blir sendt direkte til barnehagene og legges ut på Kompetanseweb (Obisoft). 4 KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE kursplan FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE 5

4 MODULKOMPETANSE mai 2014 kveldsmøter MODULKOMPETANSE mai 2014 kveldsmøter Kveldsmøter Kari Pape Kursholder er utdannet førskolelærer (1986) og har videreutdanning i forming. Kari Pape har også hovedfag i barnehagepedagogikk (1999). Hun har eiet, drevet og arbeidet i Kari Papes barnehage fra Siden 1997 har hun drevet utstrakt kurs og foredragsvirksomhet og er mye brukt som rådgiver og prosessveileder for kommuner og barnehager over hele landet. Hun har skrevet 10 bøker om aktuelle temaer for barnehage og skole. Voksnes væremåter, holdninger og prioriteringer har stor betydning for barns opplevelse av seg selv som betydningsfulle deltakere i barnehagens lekende fellesskap. Dette foredraget har som mål å sette i gang refleksjon i forhold til barnehagens pedagogiske praksis. Hvordan arbeide systematisk og målrettet med tanke på å gi hvert enkelt barn en opplevelse av den gode barndom, gjennom deltakelse og fellesskap. Foredraget bygger på boka med samme tittel, (kommuneforlaget 2013). Målgruppe: Assistenter og fagarbeidere Dato: Tid: Sted: Scandic hotell, Asker Kursansvarlig: Hege Oshaug Kjetil Steinsholt Kjetil Steinsholt er professor i pedagogikk ved Pedagogisk Institutt, NTNU. Han har skrevet en rekke bøker innenfor temaene, lek, omsorg, profesjonalitet, danning og barn/barndom. For tiden jobber han med et prosjekt om «Nysgjerrighetens Pedagogikk» (Akademika Forlag) og «Om det ordinæres magi i barnehagene» (Cappelen/Damm). Kjetil Steinsholt vil i sitt bidrag se nærmere på danningsbegrepet. Hvor det kommer fra, og hvilken utvikling det har hatt på veien mot vår tid. Han vil undre seg litt over hvorfor begrepet har blitt så populært i en tid hvor en skulle tro at danning ikke vil ha de beste vekstmuligheter. Videre vil han se på hva danning kan fortelle oss i dag, og hvordan det er mulig å «anvende» dannelsesperspektiver i den praktiske hverdagen i barnehagen. Målgruppe: Pedagoger Dato: Tid: Sted: Scandic hotell, Asker Kursansvarlig: Karin Berger 6 KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE 7

5 MODULKOMPETANSE november 2014 kveldsmøter MODULKOMPETANSE februar 2015 kompetansedager «Se barnet innenfra» Ida Brandtzæg, Elisabeth Solheim, Stig Torsteinson, og Guro Øiestad. «Dannelse er ikke det vi har lært, det er det som er igjen når vi har glemt alt vi har lært». Ellen Key Om foredragsholderne: Ida Brandtzæg og Stig Torsteinson er psykolog spesialister, og jobber ved Nic Waals Institutt. De kurser og videreutdanner andre fagfolk i Circle of Security, i tillegg til direkte arbeid med småbarnsfamilier. De har skrevet flere bøker og artikler innenfor området små barns psykiske helse. Guro Øiestad er psykologspesialist, jobber som universitetslektor ved Psykologisk institutt, UiO og har privatpraksis i psykolog fellesskapet Angst og Jubel. Videre holder hun kurs og foredrag. Hun har gitt ut flere bøker, bl.a. «Selvfølelsen hos barn og unge» (2011). Elisabeth Solheim er barnehageforsker, har PHD i psykologi, og hennes doktoravhandling fra 2013 handler om effekten av barnehage på barns utvikling. Som psykologspesialist jobber hun i Bydel Grünerløkka i Oslo. Dere som jobber i barnehagen spiller en nøkkelrolle i å kunne gi barn de omsorgserfaringene som støtter opp om trygg tilknytning og god psykisk helse, en gave som vil prege dem gjennom hele livet. Målgruppe: Alle ansatte Dato: Tid: Sted: Sentermenigheten Kursansvarlig: Kaja Michalsen Line Melvold Line Melvold driver STYD kommunikasjon AS. Hun er utdannet førskolelærer, er sertifisert Marte Meo Terapeut og har skrevet masteroppgave om voksenes profesjonalitet i barnehagen. Hun jobber også som høgskolelektor i Vestfold. Dette kurset tar for seg de mest sentrale endringene i formålsparagrafen, med spesiell vekt på begrepet danning. Hvordan implementerer vi dette inn i barnehagehverdagen slik den oppleves i 2014? Det nye formålet uttrykker samfunnets endring i synet på barn og voksnes ansvar for å behandle barn som likeverdige individer. Formålet understreker at barn må møtes med tillit og respekt. Å bli tatt på alvor er viktig som motivasjon for læring, og som grunnlag for å utvikle tillit både til seg selv og andre. Målgruppe: Alle ansatte Dato: Tid: Sted: Teatersalen Kursansvarlig: Turid Christensen Tilknytningen til foreldrene danner den viktigste rammen rundt barns utvikling. Men du som jobber i barnehage er en klar nummer to, kanskje verdens viktigste andreplass! Foreleserne tar utgangspunkt i sin nye bok «Se barnet innenfra», der de viser hvordan Trygghetssirkelen kan danne et konkret og praktisk utgangspunkt for omsorg i barnehagen. 8 KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE 9

6 MODULKOMPETANSE juni oktober 2014 kompetansedager Kompetansedager Danning mer enn sosial kompetanse Asker kommune har inngått et samarbeid med Høgskolen i Telemark som vil være ansvarlig for disse kompetansedagene hvor temaet for 2014 «Danning mer enn sosial kompetanse» er gjennomgående for alle kursdagene. Temaet danning vil ha et stort fokus på lek, både som danning, læring, språk og konsentrasjon. Danning er viktig med tanke på vennskap, demokrati, mangfold, mobbing og arbeid knyttet til samarbeid. Vi tenker spesielt på samarbeid og overgang/sammenheng til skole- og SFO. Kursdagene har fokus på forskning og teori, men vil alltid fokusere på «hvordan i praksis». Kursholderen er opptatt av at danning ikke må forbli teori og en form for passiv kompetanse, men noe som kan omsettes i praksis. Målgruppe: Alle ansatte NB! Merk deg hvor ditt kurs skal holdes!! uke 23 Kursdag 1 for pedagoger Mandag Kl eller Kl Tirsdag Kl eller Kl Kursdag 1 for assistenter og fagarbeidere Onsdag Kl eller Kl Torsdag Kl eller Kl uke 43 Kursdag 2 for pedagoger tirsdag Kl eller Kl onsdag Kl eller Kl Kursdag 2 for assistenter og fagarbeidere torsdag Kl fredag Kl eller Kl Tid: eller /Rådhuset Liten og viktigst! 10 KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE 11

7 basiskurs august 2014 februar 2015 Kurs basiskurs oktober 2014 mars 2015 Kurs Basiskurs Kurs for nyansatte assistenter/ fagarbeidere Asker kommune arrangerer kurs for alle nyansatte assistenter/fagarbeidere i barnehagen. Kurset vil også være åpent for assistenter/fagarbeidere som ønsker faglig påfyll. Målgruppe: Nyansatte assistenter/fagarbeidere vikarer knyttet til internvikaren > Temaer for kurset > Rammeplan > Lek > Voksenrollen Dato: eller Tid: Kursansvarlig: Anita Sønsteby Kurs og veiledning for nyutdannede pedagoger For å lette overgangen fra studier til praksis har Asker kommune lagt opp til en kursrekke med aktuelle temaer. Det gis i tillegg jevnlig veiledning både individuelt og i gruppe. Veiledere blir tildelt første kursdag Foredragsholdere: Interne fagpersoner fra Asker kommune og private barnehager. Dato: Felles kick off (se egen invitasjon) NB! Rådhuset Line Melvold Lederansvaret Kristin Nysted Kommunikasjon Sofie M. Stenseng Samhandling og tidlig innsats Kari Ugland Pedagogisk dokumentasjon Karin Berger Tid: Kursansvarlig: Turid Helen Christensen Kurs for pedagoger på dispensasjon Dette er en obligatorisk kursrekke for ansatte uten førskolelærer utdanning, som er midlertidig ansatt i pedagogstillinger. Det blir lagt opp til fem halve kursdager i perioden oktober til mars, med aktuelle temaer. Målgruppe: Pedagogiske ledere uten førskolelærerutdanning Temaer og datoer: Marit Aaby > Barnehagens samfunnsmandat Kari Kjølstad og Tanja Lampe > TRAS og barns språkutvikling Kari Ugland > Tidlig innsats- BFE Anita Sønsteby og Charlotte Wego > Pedagogisk ledelse i personal og foreldresamarbeid Hovedgården sone > Sammenheng og samarbeid barnehage/skole Tid: Kursansvarlig: Sigrun Wiig 12 KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE 13

8 kurs kurs April Mai Juni September Oktober November Januar Mars Konferanse Bedre mat Kari Pape TRAS kurs Kjetil Steinsholt Kompetansedager It s learning ferie Juli August oppstart Tegn til tale Bedre mat Barnevern TFS Veien til god Finmotorikk Kick off Nyutdannede pedagoger Individuell plan MIB samling TFS Basiskurs, assistenter/ fagarbeidere Bedre mat eller Individuell plan. Sampro Pedagoger på dispensasjon Kompetansedager Nyutdannede pedagoger TRAS kurs Stig Torsteinson m/fler Barn med spesielle behov Idividuell plan Pedagoger på dispensasjon Nyutdannede pedagoger Individuell plan Koordinator samling Desember Nyutdannede pedagoger LØFT del Pedagoger på dispensasjon Veien til god finmotorikk Pål Roland Februar Nyutdannede pedagoger Line Melvold Pedagoger på dispensasjon LØFT del TRAS kurs TFS LØFT ped.ledere Pedagoger på dispensasjon TFS TRAS kurs April Påskeferie Konferanse tras kurs 14 KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE 15

9 årlige kurs Kurs årlige kurs Kurs Barn i utfordringer Pål Roland Pål Roland er førstelektor ved Senter for atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger (UiS). Programmet Respekt er utviklet ved Senter for atferdsforskning og har som mål å forebygge og redusere problematferd ved å involvere alle skolens aktører. Han deltar i forskning i prosjektet «De utfordrende barna» og leder utviklingen av programmet «Være sammen» i samarbeid med Fylkesmannen i Vest Agder og UiA. Målgruppe: Alle ansatte Dato: Tid: Kursansvarlig: Grunnkurs i koordinatorrollen og individuell plan(ip) Det blir arrangert kurs for de som er eller kan bli utpekt som koordinator i ansvarsgrupper for barn 0-18 år. Hovedtyngden av opplæringen vil dreie seg om Individuelle planer og hvordan dette håndteres gjennom koordinatorrollen i en ansvarsgruppe. Det vil bli gitt opplæring i hva som er koordinators rolle i en ansvarsgruppe, samt møteledelse. Kursinnhold: > Juridisk grunnlag for individuell plan > Forankring av individuell plan i Asker kommune > Verdigrunnlaget for individuell plan > Opplæring i koordinatorrollen, brukermedvirkning og tverrfaglig samarbeid > Få ferdigheter til å starte opp som koordinator og jobbe med individuell plan Målgruppe: for ansatte i Asker kommune som har rollen som koordinator, eller jobber med individuell plan og som ønsker en grunnopplæring i dette. Dato: Tid: Kursansvarlig: Elisabeth De Mora - koordinerende enhet, avdeling forebygging og rehabilitering Barn med spesielle behov - Erfaringsutveksling for ansatte Målsetting for kurset er å oppnå en erfaringsutveksling mellom ansatte som arbeider med barn som har vedtak om spesialpedagogisk hjelp. Gjennom kurset vil man komme innom hvordan man kan se muligheter for stimulering av ulike ferdigheter hos barna gjennom daglige hverdagsaktiviteter. Videre vil en komme inn på hvordan man kan se sammenheng mellom sakkyndig vurdering, IOP (individuell opplæringsplan) og praktisk tilrettelegging. Målgruppe: Ansatte som arbeider med barn med spesielle behov/nedsatt funksjonsevne Dato: Tid: Sted: Rådhuset Kursansvarlig: PPT og spesialpedagogisk førskoleteam 16 KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE 17

10 årlige kurs Kurs årlige kurs Kurs Følgende IP-kurs legges ut på kompetanseweb Kurs i tverfaglig samarbeidssystem Kurs i møteledelse Dato: Tid: Koordinator forum heldagssamling Dato: sampro kurs Dato: eller Tid: Kursansvarlig: Elisabeth De Mora koordinerende enhet, avdeling forebygging og rehabilitering. TFS-opplæring for nyansatte og andre som ønsker å bli bedre kjent med det Tverrfaglige samarbeidssystem (TFS) i Asker kommune. TFS er en arbeidsmetode og verktøy som er gjennomgående i alle virksomheter i sektor Oppvekst. Du vil få kunnskap og veiledning om hvordan vi som jobber med barn kan få enkel tilgang til samarbeid med andre faggrupper rundt et barn som strever, slik at vi finner gode løsninger, til rett tid og gitt på en god måte og i et samarbeid med foreldrene. Dato: Tid: Dato: Tid: Dato: Tid: Dato: Tid: Sted: Kunnskapsenteret Brendsrud via eller til Veien til god finmotorikk for førskolebarn Barnehagen er en viktig arena for barns motoriske utvikling, der grunnlaget legges før skolestart. De ansatte i barnehagen kan i stor grad legge til rette for daglige aktiviteter som fremmer den finmotoriske utviklingen. Kurset gir informasjon og veiledning til ansatte i barnehager angående motorisk utvikling og stimulering av barn. Det vil være spesiell fokus på utvikling av finmotorikk og skrivegrep for førskolebarn, og bevisstgjøring av de ansatte som rollemodeller for barna. Målgruppe: Pedagoger, assistenter og fagarbeidere i barnehager. foredragsholdere: Ergoterapeut og fysioterapeut Dato: eller Tid: Kursansvarlig: Fysio- og ergoterapitjenesten i Barne- og familieenheten 18 KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE 19

11 årlige kurs Kurs årlige kurs Kurs TRAS kurs Overgang barnehage skole Barns lese-skrivelæring er en videreføring av barns språklige utvikling. Skriftspråkets røtter etableres i barnehagen. Hvilken sammenheng er det mellom TRASobservasjoner og SOL-observasjoner? MÅLGRUPPE: Barnehagelærere og lærere på småskoletrinnet. Dato: Tid: Kursansvarlig: Logoped Kari Kjølstad TRAS grunnkurs Målgruppe: Nyansatte/nyutdannete pedagoger Dato: Tid: Gjennomgang av det grønne TRAS-området «Uttale». Språklydutvikling, språklydvansker, tiltak. Utvikling av deltakernes egen artikulasjonsbevissthet vil være en viktig del av kurset. Ta med speil! Målgruppe: Barnehageansatte som bruker TRAS Dato: Tid: Gjennomgang av det røde TRAS-området «Språklig bevissthet» Tiltak. Målgruppe: Barnehageansatte som bruker TRAS. Dato: Tid: «Flerspråklige barn og observasjon med TRAS. Hvordan bruke skjemaet? Forslag til tiltak.» Målgruppe: Barnehageansatte som bruker TRAS. Dato: Tid: Kursene er frokostmøter med enkel servering av rundstykker og pålegg. Kursansvarlig: Logopedtjenesten v/tanja Lampe, Kari Kjølstad, Ragnhild Dahl 20 KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE 21

12 årlige kurs Kurs årlige kurs kurs Barnevern Tegn til Tale «I Asker kommune bor det ca. 50 barn i fosterhjem. Barna kommer fra ulike deler av landet, ca. en femtedel av barna er plassert av barneverntjenesten i Asker. Det er ulike grunner til at barn bor i fosterhjem. Noen barn flytter i fosterhjem innen familie og nettverk, mens andre bor i eksterne fosterhjem som betyr at barna og barnas biologiske familie ikke kjente hjemmet før plassering. Barn som har levd med omsorgssvikt har som oftest ekstra behov. Hvordan bør man som barnehageansatt møte disse barna på en best mulig måte? Hvordan skal man forstå barnets atferd? Hvordan få til et godt samarbeid mellom barnehagen, fosterhjemmet, evt. biologiske foreldre og barneverntjenesten?» Dato: Tid: Kursansvarlig: Barnevernet v/ Nina E. Olsen og Kristine Nergard TEGN TIL TALE KURS Språk og kommunikasjonsstøtte for barn med spesielle behov Kurset vil følge tankegangen til tegnkursene som heter «Ett skritt foran» og som er laget av Irene Johansson (en del av Karlstad-modellen). I tillegg er kurset oversatt til norsk av Lisbeth Seeland (jmf ettskrittforan.no.). Kurset er temabasert, aktiviserer deltakerne på forskjellige måter ved tegnøvelser, avlesningsøvelser, spill, gruppearbeid og refleksjonsoppgaver. Kurset vil inneholde noe teori rettet mot «tegn» og språkutvikling. Målgruppe: Personalet i barnehagen. Ved ledig plass kan foreldre delta. Dato: Tid: Kursholdere: Lena Wik og Lisbeth Seeland er begge sertifiserte veiledere i Karlstadmodellen. I tillegg har Lisbeth Seeland også tatt kurslederutdanning i tegnkurs «ettskrittforan» 1-4. Kursansvarlig: PPT og spesialpedagogisk førskoleteam MIB (Menn i barnehager) Samling med overnatting Fagsamling på Strandheim leirsted (på Nærsnes). Det blir to halvdagskonferanser med middag + overnatting for de som ønsker det. målgruppe: Menn i private og kommunale barnehager. Dato: Tid: kl kurs Middag + overnatting og sosialt samvær kl kurs og oppsummering 22 KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE 23

13 årlige kurs Kurs årlige kurs kurs LØFT kurs LØFT for barn Løft for pedagogiske ledere LØFT for barn i barnehagen byr på konkrete verktøy og begreper som alle ansatte vil ha glede av i en hektisk hverdag på avdelingen. Kursprosessen har hovedfokus på kommunikasjon og relasjonsbygging i samspill med barn. Den består av to samlinger, prosessveiledning for deg med lederansvar på første samling, tilgang til epostbasert veiledning mellom samlingene og personlig kompetansebevis. Se også Foredragsholder: Ivar Haug, Pedagog og LØFT-instruktør Målgruppe: Alle ansatte Dato: del del 2 Tid: Lederveiledning etter første samling kl Kursansvarlig: Hege Oshaug, Trollstua barnehage LØFT for pedagogiske ledere bygger på kursprosessen LØFT for barn i barnehagen, og drøfter implementering av metoden og hvordan du kan bruke den som støtte i hverdagen. Det drøftes også hvordan LØFT kan brukes i voksen-voksen-relasjonene. Se også Foredragsholder: Ivar Haug - pedagog og LØFT-instruktør Målgruppe: Pedagogiske ledere Dato: Tid: Kursansvarlig: Hege Oshaug, Trollstua barnehage It s learning for Barnehagene Kurs It s learning brukere i 2014 En nettverkssamling for ressurspersoner for de ulike organisasjonene. Dato: Tid: Sted: Mega og Giga Kursansvarlig: Magnus Johansson 24 KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE 25

14 årlige kurs Samling/Kurs Bedre mat sammen med barna Mat er en viktig del av hverdagen og et område mange barnehager ønsker å styrke. Fra Geitmyra matkultursenter for barn kommer kursholder Julie Øyan til barnehagen og lærer barn og voksne hvordan de sammen kan lage bedre mat. Enkelt, godt og sunt og noe barna deltar i med stor begeistring. Geitmyra matkultursenter stiller med råvarer og har utviklet oppskrifter tilpasset matlaging sammen med barn. Kurs kan også bookes direkte fra Geitmyra matkultursenter for barn på Målgruppe: Ansatte sammen med barna (over 3 år) på avdelingen. Dato: Tid: Sted: I den enkelte barnehage. Kursansvarlig: Geitmyra matkultursenter for barn ved Julie Øyen Førstemann til mølla! De utrolige årene De utrolige årene (DUÅ) er et forebyggende skole- og barnehageprogram. Programmet har til hensikt å redusere alvorlige atferdsproblemer, samt å håndtere atferdsproblemer når de har oppstått og å forebygge og å stryke barns sosiale ferdigheter. Personalet arbeider med å skape positive relasjoner til barn og de videreutvikler sine ferdigheter i gruppeledelse. I Asker kommune retter barnehageprogrammet seg mot alle ansatte i barnehagen. Selve grunnopplæringen består av 6 workshops. Vi er godt i gang med DUÅ-grunnopplæring i Asker; - en barnehagesone har fullført, mens to nye barnehagesoner er i ferd med å fullføre inneværende år. Høsten 2014 vil to nye barnehagesoner starte med grunnopplæringen og disse barnehagene vil etter planen ha fullført opplæringen våren Fra høsten 2015 vil det være muligheter for nye barnehager å starte med DUÅ - grunnopplæring. Målet er at alle barnehager både private og kommunale barnehager i Asker; skal ha gjennomført grunnopplæringen i DUÅ - barnehageprogram. Gruppeledere er: Anny Siljehaug Lind, Liv Knatten, Vigdis Edvardsen, Hanne Tessem, Katharina Becker og Trine Høglund. Dersom du ønsker mer informasjon kan styrer/virksomhetsleder ta kontakt med Trine Høglund eller Turid Christensen. Ved ønske om påmelding av din barnehage/ sone kan det gjøres ved å henvende seg til Turid Christensen. e-post: og kompetanseansvarlig: Asker kommune ved direktør for Oppvekst og utdanning Søknad om formell kompetanse ved universitet og høgskoler sendes primært direkte til høgskolene hvis ikke annet er angitt. Oppdateringer/endringer vil finnes på Asker kommunens intranett og hjemmeside. 26 KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE

15 Vinner av tegnekonkurranse:!ask fra Åby barnehage foto: Trykket på 100% resirkulert papir. Kursene/seminarene er kostnadsfrie for ansatte i private og kommunale barnehager Påmelding for de kommunale barnehagene må gjøres i kompetanseweb og de private sender påmelding direkte til den angitte e-post adresse. Søknad om formell kompetanse ved universitet og høgskoler sendes primært direkte til høgskolene hvis ikke annet er angitt Oppdateringer/endringer vil finnes på Asker kommunens intranett og hjemmeside. > Oppvekst og utdanning

Kursplan for 2016 FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE. Liten og viktigst!

Kursplan for 2016 FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE. Liten og viktigst! Kursplan for 2016 FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE Liten og viktigst! Kjære alle barnehageansatte i Asker Denne kurskatalogen har ikke eget overordnet tema, men blir en oppsummering av kompetanseplanen

Detaljer

Kursplan for 2015 FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE. Liten og viktigst!

Kursplan for 2015 FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE. Liten og viktigst! Kursplan for 2015 FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE Liten og viktigst! SOM BESKREVET I DEN OVERORDNEDE KOMPETANSEPLAN FOR 2012 2015 ER TEMAET FOR 2015: Dokumentasjon eller dekorasjon? Stjeler dokumentasjonskravet

Detaljer

Temaene er glidende og utfyller hverandre uavhengig av rekkefølge, så jeg anser dette som uproblematisk.

Temaene er glidende og utfyller hverandre uavhengig av rekkefølge, så jeg anser dette som uproblematisk. KURSPLAN FOR ANSATTE I SOMMERLY BHG 2014-2019 Kursrekken og kursinnhold er satt opp slik, at det skal inspirere og gi faglig påfyll til ansatte innenfor de satsningsområdene som er førende fra de kommunale

Detaljer

Kompetanseplan. for barnehagene i Asker kommune 2012 2015. Liten og viktigst!

Kompetanseplan. for barnehagene i Asker kommune 2012 2015. Liten og viktigst! Kompetanseplan for barnehagene i Asker kommune 2012 2015 Liten og viktigst! Kjære medarbeidere! De sentrale utfordringene i Handlingsprogrammet for 2012 2015 er kvalitet, tidlig innsats og samordning av

Detaljer

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013 Vennskap og deltakelse Bokmål Kompetansesatsing 2013 Vennskap og deltakelse Utdanningsdirektoratet viderefører kompetansesatsingen Vennskap og deltakelse

Detaljer

TEMAPLAN FOR SOMMERLY BARNEHAGE SA

TEMAPLAN FOR SOMMERLY BARNEHAGE SA TEMAPLAN FOR SOMMERLY BARNEHAGE SA TEMAPLAN: Planen gjelder fra 2013 2018 og inkluderer alle ansatte i Sommerly barnehage. Det vil være et gjennomgående tema pr. år, som er særlig relatert til kvalitetsmålene.

Detaljer

Kompetanseplan 2015. For kommunale og private barnehager i Ski kommune

Kompetanseplan 2015. For kommunale og private barnehager i Ski kommune Kompetanseplan 2015 For kommunale og private barnehager i Ski kommune «Barn og elever skal ha et godt læringsmiljø, som bidrar til at de får realisert sitt potensial for læring og utvikling og tilegner

Detaljer

Strategi for kvalitet og kompetanse

Strategi for kvalitet og kompetanse Strategi for kvalitet og kompetanse for barnehagene i Asker kommune Liten og viktigst! Nasjonale føringer Hovedmålene til Stortingsmelding 41: Kvalitet i barnehagen er: Innledning > Sikre likeverdig kvalitet

Detaljer

Strategi for kvalitet og kompetanse

Strategi for kvalitet og kompetanse Strategi for kvalitet og kompetanse FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE Liten og viktigst! NASJONALE FØRINGER Hovedmålene til Stortingsmelding 41: Kvalitet i barnehagen er: Innledning > Sikre likeverdig kvalitet

Detaljer

Bakgrunn. ASSIST-kurset består av: Klasseromsundervisning: 7 ganger Veiledningsgrupper: 8 ganger Små skriftlige oppgaver: 4 Praktiske oppgaver: 3

Bakgrunn. ASSIST-kurset består av: Klasseromsundervisning: 7 ganger Veiledningsgrupper: 8 ganger Små skriftlige oppgaver: 4 Praktiske oppgaver: 3 ASSIST Bakgrunn ASSIST-kurset er basert på Sagenemodellen (KNB), som var en modell for intern opplæring som ble utviklet og implementert i Bydel Sagene i Oslo. Evalueringer av KNB indikerer at dette er

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015-2020

VIRKSOMHETSPLAN 2015-2020 VIRKSOMHETSPLAN 2015-2020 AHUS BARNEHAGENE Vi har tid til undring, utfordring og utvikling sammen med ditt barn! Hvem er AHUS barnehagene? Akershus universitetssykehus eier og driver 5 personal barnehager

Detaljer

FAGLIG DEL

FAGLIG DEL FAGLIG DEL 15.08.2017-14.08.2018 RESPEKT MOT SAMARBEID KVALITET HUMOR OG GLEDE SERVICE 1 Styringsdokumentene som er førende for driften finner du på hjemmesiden vår www.snomyra.barnehage.no Lov om barnehager

Detaljer

Framtidens barnehage

Framtidens barnehage Fagdager for førskolelærere Framtidens barnehage Trondheim 12. 13. februar 2014 Invitasjon til førskolelærere, styrere og ansatte i kommune- og fylkesadministrasjoner Velkommen til fagdager Dronning Mauds

Detaljer

Ny rammeplan for barnehager Perspektiver fra PPT

Ny rammeplan for barnehager Perspektiver fra PPT Ny rammeplan for barnehager 2017 Perspektiver fra PPT PP-tjenestens mandat Spesialpedagogisk hjelp er hjemlet i Barnehageloven kap. V A, 19a-19h. PPT skal sørge for at det blir utarbeidet lovpålagte sakkyndige

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag 27.08.13 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I EIGERSUND KOMMUNES BARNEHAGER

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I EIGERSUND KOMMUNES BARNEHAGER PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I EIGERSUND KOMMUNES BARNEHAGER 2012 2016 Vedtatt plan pr 23.11.2012 ved Irene Skadberg, Margrethe Seim og Steinar Støle INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... side 3 STATUS I EIGERSUND

Detaljer

BLLINGSTAD BARNEHAGE VIRKSOMHETS PLAN

BLLINGSTAD BARNEHAGE VIRKSOMHETS PLAN BLLINGSTAD BARNEHAGE VIRKSOMHETS PLAN INNHOLD Innledning side 3 Rammeplan side 4 Asker Kommune side 4 Barnehagens visjon side 5 Våre verdier side 6 Mål side 7 Sosial kompetanse side 8 Barn med individuelle

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

SATSNINGSOMRÅDER Den gode barnehagen IKT Tidlig innsats/barns tilknytning ASK nettverk Motorikk

SATSNINGSOMRÅDER Den gode barnehagen IKT Tidlig innsats/barns tilknytning ASK nettverk Motorikk SATSNINGSOMRÅDER Den gode barnehagen IKT Tidlig innsats/barns tilknytning ASK nettverk Motorikk side 2-3 Foreldremedvirkning Foreldreprogrammet Tverrfaglig samarbeid Samarbeid med helsesøstertjenesten

Detaljer

5. OKTOBER. Studiesenter RKK Ytre Helgeland Tlf: 750 75770 mail: rkkyh@rkkyh.no www.studiesenteryh.no

5. OKTOBER. Studiesenter RKK Ytre Helgeland Tlf: 750 75770 mail: rkkyh@rkkyh.no www.studiesenteryh.no 5. OKTOBER 1. Kurs: Tilbakemelding som støtte for læring Sted: Storsalen Kulturbadet Målgruppe: Skolene som deltar i prosjektet Vurdering for læring Alstahaug, Leirfjord og Lurøy. NB! Leirfjord har eget

Detaljer

Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene

Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2015-2016 Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene Den som slutter å bli bedre slutter å være bra Vennesla kommune Kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2015-2016 1 Nasjonal strategi: Kompetanse

Detaljer

ÅRSPLAN GOL BARNEHAGE AVD. ØYGARDANE 2015

ÅRSPLAN GOL BARNEHAGE AVD. ØYGARDANE 2015 ÅRSPLAN GOL BARNEHAGE AVD. ØYGARDANE 2015 Teigen: 1-2 år Skimten: 3-5 år Informasjon om Øygardane barnehage / Gol barnehage finnes på Gol kommune sine heimesider: www.gol.kommune.no PLANLEGGINGSDAGER:

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE BARNEHAGEKONTORET. Kompetanseplan 2016. Kompetanseutvikling for ansatte i Bærumsbarnehagen

BÆRUM KOMMUNE BARNEHAGEKONTORET. Kompetanseplan 2016. Kompetanseutvikling for ansatte i Bærumsbarnehagen BÆRUM KOMMUNE BARNEHAGEKONTORET Kompetanseplan 2016 Kompetanseutvikling for ansatte i Bærumsbarnehagen Innhold INNHOLD 2 INNLEDNING 3 GRUNNLEGGENDE KOMPETANSE 4 1. Pedagogisk ledelse i endringsarbeid 4

Detaljer

HOLE KOMMUNE presenterer. SpråkPROSJEKT

HOLE KOMMUNE presenterer. SpråkPROSJEKT HOLE KOMMUNE presenterer SpråkPROSJEKT 2013-2015 2 PROSJEKT beskrivelse TEMA: SPRÅK JFR. LOKAL RAMMEPLAN FOR HOLEBARNEHAGENE Gjennom systematisk tilrettelegging og tidlig stimulering har Holebarnehagene

Detaljer

Den som slutter å bli bedre slutter å være bra

Den som slutter å bli bedre slutter å være bra 2016-2017 Den som slutter å bli bedre slutter å være bra Vennesla kommune Kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2016-2017 Side 1 Overordnet kompetanseplan for 2016 2017 Overordnet kompetanseplan 2016

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan barnehagene i Longyearbyen

Kompetanseutviklingsplan barnehagene i Longyearbyen Kompetanseutviklingsplan barnehagene i Longyearbyen Vedtatt av Styret for Oppvekstforetaket KF 8.november 2013 Innhold Mål:... 2 1. Krav til alle som skal jobbe med barn ved barnehagene i Longyearbyen:...

Detaljer

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover: Kurs Først på programmet er et dagskurs med Psykolog

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan høsten 2011 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan 2 av 7 Barnehagens

Detaljer

Kompetanseplan for Villa Villekulla familiebarnehage

Kompetanseplan for Villa Villekulla familiebarnehage Kompetanseplan for Villa Villekulla familiebarnehage 2014-2018 Kompetanseplan for Hortensbarnehagen 2014-2018 Personalets faglige og personlige kompetanse er barnehagens viktigste ressurs og en forutsetning

Detaljer

TASTAVARDEN BARNEHAGE

TASTAVARDEN BARNEHAGE TASTAVARDEN BARNEHAGE Årsplan 2016-2017 Smiene Gullfaks TASTAVARDEN BARNEHAGE Årsplan 2016-2017 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 2. EVALUERING AV SATSINGSOMRÅDE FOR BARNEHAGEÅRET 2015-2016 - RELASJONSKOMPETANSE...

Detaljer

KOMPETANSEPLAN FOR BARNEHAGENE I RØYKEN 2014-2016. Hovedmål for perioden: «TIDLIG INNSATS».

KOMPETANSEPLAN FOR BARNEHAGENE I RØYKEN 2014-2016. Hovedmål for perioden: «TIDLIG INNSATS». KOMPETANSEPLAN FOR BARNEHAGENE I RØYKEN 2014-2016. Hovedmål for perioden: «TIDLIG INNSATS». Liten gutt fortel Eg fekk det ordet eg var tverr og lei og vrang og sky og skjerr Eg ikkje anna høyra fekk, og

Detaljer

Fra plan til (sam)handling. Kristiansand

Fra plan til (sam)handling. Kristiansand Fra plan til (sam)handling Kristiansand.18.11.2015 Det er i barnehagen det skjer! Tidlig innsats i en helhetlig sammenheng Jo Fiske Direktør oppvekst og utdanning Regiondirektør i Statped Innhold > 1.

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

2015-2016 KOMPETANSEPLAN FOR SANDEFJORDSBARNEHAGENE

2015-2016 KOMPETANSEPLAN FOR SANDEFJORDSBARNEHAGENE Skole- og barnehageetaten Sandefjordsbarnehagene 2015-2016 KOMPETANSEPLAN FOR SANDEFJORDSBARNEHAGENE Kompetanse for fremtidens barnehage Innledning Basert på Kunnskapsdepartementets dokument Kompetanse

Detaljer

Hvordan stimulere til læring på egen arbeidsplass?

Hvordan stimulere til læring på egen arbeidsplass? Hvordan stimulere til læring på egen arbeidsplass? Være Sammen Auglend barnehage 115 barn hørende og hørselshemmede 35 ansatte hørende og hørselshemmede Eies og drives av Stavanger kommune Faggrupper;

Detaljer

Visjon: Her i Vestveien ønsker vi å få frem den beste utgaven av alle sammen!

Visjon: Her i Vestveien ønsker vi å få frem den beste utgaven av alle sammen! 0 Vestveien barnehage Årsplan for 2016-17 Visjon: Her i Vestveien ønsker vi å få frem den beste utgaven av alle sammen! Våre tre verdier er Likeverd - Alle er like mye verdt, men unike i seg selv, Vi har

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Visjon, pedagogisk grunnsyn og verdier

Visjon, pedagogisk grunnsyn og verdier NÆRHET ENGASJEMENT RESPEKT TILLIT FLEKSIBILITET ÅPENHET OPPLEVELSER EKTE GLEDER LEKENDE LÆRENDE SANSENDE FØLELSER KVALITET HVERDAGSLIV NÆRHET ENGASJEMENT RESPEKT TILLIT FLEKSIBILITET ÅPENHET OPPLEVELSER

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune 1 av 6 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan Høsten 2012 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan Planen gjelder

Detaljer

En visuell inngang til den nye rammeplanen

En visuell inngang til den nye rammeplanen En visuell inngang til den nye rammeplanen Film om ny rammeplan på Udir.no: https://www.udir.no/laring-ogtrivsel/stottemateriell-tilrammeplanen/film-ny-rammeplan/ https://vimeo.com/215833717 Ny rammeplan

Detaljer

Barnehagesatsing i Asker kommune. 13 og 14.11.2014

Barnehagesatsing i Asker kommune. 13 og 14.11.2014 Barnehagesatsing i Asker kommune 13 og 14.11.2014 Jo Fiske Direktør oppvekst og utdanning Det er i barnehagen det skjer! Barnehagepolitikk i en helhetlig sammenheng Innhold > 1. Gi et helhetsbilde over

Detaljer

KOMPETANSEPLAN BARNEHAGESEKTOREN I NORD ØSTERDAL 2014-2016

KOMPETANSEPLAN BARNEHAGESEKTOREN I NORD ØSTERDAL 2014-2016 KOMPETANSEPLAN BARNEHAGESEKTOREN I NORD ØSTERDAL 2014-2016 1. BAKGRUNN /INNLEDNING Kommunene i Nord Østerdal samarbeider om kompetanseutvikling og utviklingsarbeid på barnehageområdet. Nord-Østerdal består

Detaljer

Erfaringer fra KOMPASS

Erfaringer fra KOMPASS Erfaringer fra KOMPASS Høgskolelektorer i pedagogikk Marit Granholt og Anne Furu Institutt for førskolelærerutdanning HiOA 14.09.2012 22.09.12 KOMPASS KOMPASS = Kompetanseutvikling for assistenter i barnehagen

Detaljer

Tjenesteområde barnehage. Kommunale og ikke- kommunale barnehager. Dato:

Tjenesteområde barnehage. Kommunale og ikke- kommunale barnehager. Dato: Tjenesteområde barnehage Kommunale og ikke- kommunale barnehager Dato: 12.05.2016 Saksbehandler: Vår ref.: Deres ref.: Ellen Tetlie, tlf: 330 85 089 16/24761/ 16/2151 Kompetanseplan for Hortensbarnehagen

Detaljer

Erfaringskonferanse på Honne 12. nov 2014. Ellen Tora Hunstad ped. veileder

Erfaringskonferanse på Honne 12. nov 2014. Ellen Tora Hunstad ped. veileder Erfaringskonferanse på Honne 12. nov 2014 Ellen Tora Hunstad ped. veileder 10 år med barnehagetjenesten Jeg kan! Okt. 2004:Prosjekt Oppstart med planleggingsdag v/ivar Haug Apr. 2005: Erfaringsdeling JEG

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Fylkesmannen i Sogn og Fjordane til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Rammeplan for barnehagen Fagdagane i Loen 7. 8. juni 2017 Rammeplanen som styringsdokument Rammeplan for barnehagens innhold

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017)

Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Utdanningsdirektoratet Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Iverksette nasjonal utdanningspolitikk Bidra til kvalitetsutvikling i utdanningssektoren

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017)

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Innhold i presentasjonen Kort om bakgrunn for ny rammeplan Innholdet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Implementering av ny

Detaljer

Kompetanseplan høst 2017

Kompetanseplan høst 2017 BÆRUM KOMMUNE BARNEHAGEKONTORET Kompetanseplan høst 2017 Kompetanseutvikling for ansatte i Bærumsbarnehagen Revidert 08.09.2017 INNLEDNING 3 GRUNNLEGGENDE KOMPETANSE 4 Trygghetssirkelen COS (Circle of

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim 73 93 19 38/ 73 55 16 77 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage

Detaljer

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser Kvalitetsutviklingsplan for kongsbergbarnehagene 2010 2014 Forord Alle barnehager innen kommunens grenser er en viktig del av kongsbergsamfunnet. Kommunestyret har fastsatt en kommuneplan som ved sin visjon

Detaljer

Fra 2008 til 2010 var verdier vårt satsingsområde i personalgruppen.

Fra 2008 til 2010 var verdier vårt satsingsområde i personalgruppen. Stabekk barnehages fokusområder er språk og relasjoner. Gjennom flere år har vi fokusert på teori og konkrete metoder som omhandler verdier, språk og sosial kompetanse. Dette er gjort på kurs, gjennom

Detaljer

Kompetanseplan 2016-2017

Kompetanseplan 2016-2017 BÆRUM KOMMUNE BARNEHAGEKONTORET Kompetanseplan 2016-2017 Kompetanseutvikling for ansatte i Bærumsbarnehagen Revidert 15.06.16 INNLEDNING 3 GRUNNLEGGENDE KOMPETANSE 4 1. Pedagogisk ledelse i endringsarbeid

Detaljer

Samtlige 4 tematiske satsingsområder ligger til grunn for satsninga i Nord-Østerdal;

Samtlige 4 tematiske satsingsområder ligger til grunn for satsninga i Nord-Østerdal; KOMPETANSEPLAN BARNEHAGESEKTOREN I NORD- ØSTERDAL 2016-2018 1. BAKGRUNN /INNLEDNING Kommunene i Nord Østerdal samarbeider om kompetanseutvikling og utviklingsarbeid på barnehageområdet. Nord-Østerdal består

Detaljer

Dato: 22.05.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/49 Line Brandt, enhetsleder 323.0

Dato: 22.05.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/49 Line Brandt, enhetsleder 323.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.05.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/49 Line Brandt, enhetsleder 323.0 Saksgang Utvalg Møtedato Barne- og ungdomsrådet 04.06.2013 Barne- og ungekomiteen

Detaljer

Kompetanseplan høst 2017

Kompetanseplan høst 2017 BÆRUM KOMMUNE BARNEHAGEKONTORET Kompetanseplan høst 2017 Kompetanseutvikling for ansatte i Bærumsbarnehagen Revidert 29.05.2017 INNLEDNING 3 GRUNNLEGGENDE KOMPETANSE 4 Trygghetssirkelen COS (Circle of

Detaljer

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1.3 Fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver... 4 1.4 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen 1 FUBs kvalitetsdokument Kvalitet i barnehagen Innledning Barna er det viktigste vi har. Foreldrene er barnas viktigste ressurs og den viktigste samarbeidspartneren for barnehagen. Foreldrenes innflytelse

Detaljer

KOMPASS Kompetanseutvikling for tospråklige assistenter

KOMPASS Kompetanseutvikling for tospråklige assistenter KOMPASS Kompetanseutvikling for tospråklige assistenter Nettverkssamling NAFO 18. mars 2013 Marit Granholt Høgskolelektorer i pedagogikk Institutt for førskolelærerutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus

Detaljer

Tønsberg kommune. «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage

Tønsberg kommune. «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage Tønsberg kommune «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage INNLEDNING Sammen om barna - samarbeid mellom hjem og barnehage, er utarbeidet både som en forventningsavklaring og som et arbeidsverktøy

Detaljer

Emnebeskrivelse Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen med musikk som verktøy og med fokus på de yngste barna

Emnebeskrivelse Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen med musikk som verktøy og med fokus på de yngste barna Universitetet i Stavanger Institutt for barnehagelærerutdanning Emnebeskrivelse Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen med musikk som verktøy og med fokus på de yngste barna 30 studiepoeng Pedagogical

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Høringskonferanse Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Vestfold 11. november 2016 Bakgrunn Prosess Høringsforslaget Hva skjer videre? Dagen i dag Overordnede mål for ny rammeplan Et mer likeverdig

Detaljer

Sjømannsbyen, Templarheimen, Workinnmarka, Olsgård, Guovssahas og Solneset barnehager

Sjømannsbyen, Templarheimen, Workinnmarka, Olsgård, Guovssahas og Solneset barnehager Sjømannsbyen, Templarheimen, Workinnmarka, Olsgård, Guovssahas og Solneset barnehager Innhold INNLEDNING... 4 TROMSØYA VEST BARNEHAGER... 4 Enhetens lederteam... 4 Personalet... 6 STYRINGSVERKTØY... 6

Detaljer

ÅRSPLAN 2013-2014. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/sitbarn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2013-2014. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/sitbarn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/sitbarn ÅRSPLAN 2013-2014 Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

BELSET BARNEHAGE. Vi er en kommunal barnehage på Rykkinn i Bærum. Tjenestestedets navn

BELSET BARNEHAGE. Vi er en kommunal barnehage på Rykkinn i Bærum. Tjenestestedets navn BELSET BARNEHAGE Vi er en kommunal barnehage på Rykkinn i Bærum Barnehageorganisasjon Ped.ledere på alle avdelinger + 2 assistenter Ekstrapersonell til barn med spesielle behov 1 faglig veilederstilling

Detaljer

Kompetanseplan for barnehagene i Rana FREMTIDENS BARNEHAGE

Kompetanseplan for barnehagene i Rana FREMTIDENS BARNEHAGE Kompetanseplan for barnehagene i Rana 2014 2020 FREMTIDENS BARNEHAGE 1 1.0 Innledning Denne kompetanseplanen er et resultat av et samarbeid mellom barnehageeierne, både kommunale og private i Rana. Gjennom

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT 2014 FOR FRYDENHAUG BARNEHAGE

TILSTANDSRAPPORT 2014 FOR FRYDENHAUG BARNEHAGE TILSTANDSRAPPORT 2014 FOR FRYDENHAUG BARNEHAGE 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Barnehagens visjon... 3 1.2 Konklusjon... 4 1.3 De viktigste tiltakene i 2015 for å bedre kvaliteten i barnehagen...

Detaljer

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN BARNDOMMEN I FOKUS I EN GLAD HVERDAG Ved Nardo barnehager setter vi barnet i fokus. Dere møter positive, fleksible voksne

Detaljer

Kompetanse for fremtidens barnehage Revidert strategi for kompetanse og rekruttering Bergen, 22. november 2017 Kjersti Okkelmo,

Kompetanse for fremtidens barnehage Revidert strategi for kompetanse og rekruttering Bergen, 22. november 2017 Kjersti Okkelmo, Kompetanse for fremtidens barnehage Revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018-2022 Bergen, 22. november 2017 Kjersti Okkelmo, Utdanningsdirektoratet Bakgrunn for revisjon av strategien Ny rammeplan

Detaljer

Rullering Plan for utviklingsmål i barnehagene i Fet. Hovedmål

Rullering Plan for utviklingsmål i barnehagene i Fet. Hovedmål Rullering 2012 1 Plan for utviklingsmål i barnehagene i Fet Hovedmål 2012-2015 Rullering 2012 2 UTVIKLINGSPLAN FOR BARNEHAGENE I FET KOMMUNE Utviklingsplanen for barnehagene i Fet har som mål å Sikre at

Detaljer

Undersøkelse Barnehage 2015 uten særlige tjenestere

Undersøkelse Barnehage 2015 uten særlige tjenestere Undersøkelse Barnehage 0 uten særlige tjenestere Publisert av Hege Ophus 0 november 0 - : Powered by Enalyzer Avsnitt Undersøkelse Barnehage 0 uten særlige tjenestere Publisert av Hege Ophus 0 november

Detaljer

OVERORDNET KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN. for barnehagene i Vennesla INNHOLD. Hvorfor. Hvordan. Kalender

OVERORDNET KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN. for barnehagene i Vennesla INNHOLD. Hvorfor. Hvordan. Kalender OVERORDNET KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN for barnehagene i Vennesla INNHOLD Hvorfor Hvem Hvordan Hva Kalender HVORFOR? Hvorfor skal det drives kompetanseutvikling for barnehageansatte i Vennesla? En overordnet

Detaljer

ÅRSPLAN FOR VESTVIKHEIA BARNEHAGE 2014

ÅRSPLAN FOR VESTVIKHEIA BARNEHAGE 2014 ÅRSPLAN FOR VESTVIKHEIA BARNEHAGE 2014 Innledning I årsplanen vil du finne det som er fokus for vårt pedagogiske arbeid i Vestvikheia barnehage i 2014. Vi har ikke hatt noe ønske om å starte noe nytt,

Detaljer

SVARVERUD BARNEHAGE. En hånd å holde i. et fang å sitte på i en eventyrlig verden

SVARVERUD BARNEHAGE. En hånd å holde i. et fang å sitte på i en eventyrlig verden SVARVERUD BARNEHAGE En hånd å holde i et fang å sitte på i en eventyrlig verden ÅRSPLAN 2013-2014 PRESENTASJON AV BARNEHAGEN: Svarverud barnehage er kommunens eldste barnehage med en stor og spennende

Detaljer

Årsplan 2016. Nygård. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan 2016. Nygård. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Nygård Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen viser

Detaljer

Kompetanse for fremtidens barnehage

Kompetanse for fremtidens barnehage Kompetanse for fremtidens barnehage Revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018-2022 NRLU, Universitetet i Stavanger 27.10.17 Liv Dyrdal Bakgrunn for revisjon av strategien Ny rammeplan for barnehagens

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Hva er godt vurderingsarbeid i barnehagen? Debattnotat om vurderingsarbeid i barnehagen. www.utdanningsforbundet.no

Hva er godt vurderingsarbeid i barnehagen? Debattnotat om vurderingsarbeid i barnehagen. www.utdanningsforbundet.no Hva er godt vurderingsarbeid i barnehagen? Debattnotat om vurderingsarbeid i barnehagen www.utdanningsforbundet.no Innhold 1. Forord...s. 3 2. Utdanningsforbundet mener...s. 4 3. Målet med debatten...s.

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage

Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage Innholdsfortegnelse 1. Overordnede kommunale mål... 2 2. Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 3. Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål... 6

Detaljer

Årsplan Nygård. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan Nygård. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 Nygård Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen viser

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet Utdanningsdirektoratet - hva gjør vi? Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Iverksette nasjonal utdanningspolitikk

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN. Spesialpedagogisk tjeneste for førskolebarn i Røyken kommune

VIRKSOMHETSPLAN. Spesialpedagogisk tjeneste for førskolebarn i Røyken kommune VIRKSOMHETSPLAN Spesialpedagogisk tjeneste for førskolebarn i Røyken kommune 2015-2016 Hva omfatter tjenesten 5,6 årsverk spesialpedagog/pedagog 80 % logoped 20 % rådgiver Tjenesten tilhører kommunalavdeling

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Felles strategidokument for skole og barnehage i Bamble kommune

Felles strategidokument for skole og barnehage i Bamble kommune Enhet for skole og barnehage åpner dører mot verden og framtida Felles strategidokument for skole og barnehage i Bamble kommune Gyldig fra 01.01.2012 til 31.07.2016 Forord: Enhet for skole og barnehage

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER BLÅKLOKKENE

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER BLÅKLOKKENE HEI! Et nytt barnehage år er godt i gang, og vi håper dere alle har hatt en fin start her hos oss på Blåklokkene. Studenter: Barnehagen vår er en praksis barnehage, for førskolestudenter v/ UiS. Marianne

Detaljer

Grethe Rønning kommunalsjef oppvekst og utdanning

Grethe Rønning kommunalsjef oppvekst og utdanning 1 Det gjennomføres hvert år mange store og små kompetansetiltak i sektor for oppvekst og utdanning i Aurskog-Høland. Noen er individrettet og noen retter seg mot grupper. Enkelte tiltak er klart fagrettede

Detaljer

Språkglede i en mangfoldig barnehage

Språkglede i en mangfoldig barnehage Språkglede i en mangfoldig barnehage Prosjekt 2009 2010 Storetveit barnehage Vi ser deg med hjertet 1 Kommunikasjon, språk og tekst Rammeplan s. 35 Skape et miljø hvor barn og voksne daglig opplever spenning

Detaljer

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet.

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet. Hallingmo og Breidokk er to barnehagehus som samarbeider med felles ledelse. Dette er et prøveprosjekt for dette barnehageåret, og siden vi samarbeider lager vi felles årsplan. Barnehagene ligger sentralt

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

Styrermøte. 5.desember 2012. Barnehagekontoret

Styrermøte. 5.desember 2012. Barnehagekontoret Styrermøte 5.desember 2012 Handlingsprogram 2013 2016 behandles i kommunestyret 12.desember Følgende forslag er vedtatt i BAUN og i formannsskapet Det satses på å utdanne flere assistenter som pedagoger

Detaljer