Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 15/ Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 15/23 28.05.2015 Kommunestyret"

Transkript

1 OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Leidulf Skarbø Referanse LESK/2015/488-2/145 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 15/ Kommunestyret Handlingsplan for Vedlegg 1 Handlingsplan for : rådmannens forslag 2 Vedlegg 1 til rådmannens forslag: tiltaksforslag fra enhetene 3 Vedlegg 2 til rådmannens forslag: særskilte utredninger Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Saksopplysninger Etter at rådmannen utarbeidet sitt forslag til handlingsplan har regjeringen lagt fram revidert nasjonalbudsjett for 2015 og kommuneproposisjonen for I revidert nasjonalbudsjett gis kommunesektoren en delvis kompensasjon for skattesvikten, som finansdepartementet anslår til å bli 1,6 mrd i forhold til det som ble lagt til grunn i statsbudsjettet. På den andre siden anslås det at lønnsoppgjøret gir en besparelse på 0,3 mrd i forhold til opprinnelige anslag. Regjeringen foreslår at sektoren tilføres 1,1 mrd i frie inntekter over rammetilskuddet. I kommuneproposisjonen for 2016 signaliseres det en vekst i frie inntekter på mellom 4,5 og 5 mrd regnet fra de nye anslagene i revidert nasjonalbudsjett. Dette tilsvarer 1,3-1,5 %. Av økningen begrunnes 0,4 mrd med økt satsing på rusfeltet, 0,2 mrd med satsing på helsestasjoner og skolehelsetjeneste, 0,2 mrd til opprustning av fylkesveier, og 0,4 mrd med fleksibelt barnehageopptak. Merutgiftene til den demografiske utviklingen er beregnet til 2,1 mrd, hvorav regjeringen legger opp til at 1,7 mrd skal finansieres innenfor veksten i frie inntekter. Regjeringen vil stramme inn beregningsforutsetningene for pensjonskostnader ytterligere, noe som er beregnet til å gi en merkostnad på 0,25 mrd. I tillegg til øker amortiseringskostnadene med 0,65 mrd, og regjeringen anslår dermed veksten i pensjonskostnader fra 2015 til 2016 til å bli 0,9 mrd. Regjeringen ønsker å tilbakeføre en større andel av den lokale verdiskapingen til kommunene, og vil innføre en modell der en andel av lønnsveksten i privat sektor i den enkelte kommune blir en variabel for utmåling av rammetilskuddet. Modellen blir innført i 2016, men for å gi kommunene tid til å tilpasse seg gis den først virkning fra 2017.

2 I tråd med tidligere forutsetninger varsles det om at kommunene fra 1. januar 2016 får plikt til å sørge for øyeblikkelig hjelp døgnopphold for pasienter med somatiske sykdommer, og at øremerkede midler knyttet til formålet vil bli innlemmet i kommunens frie inntekter. Når det gjelder omfordelinger mellom kommunene sier kommuneproposisjonen: Kommuner med sterk befolkningsvekst har særskilte utfordringer. I 2015 ble veksttilskuddet til kommunene økt, og flere kommuner fikk ta del i ordningen. Regjeringen vil videreføre denne satsingen på vekstkommuner i Vurdering Den generelle veksten i frie inntekter som blir signalisert i proposisjonen er i overkant av det rådmannen hadde lagt til grunn i inntektsfremskrivingene. I tillegg har de oppdaterte beregningene av kommunenes distriktsindeks medført at Oppdal havner i et gunstigere intervall for elementet «distriktstilskudd Sør-Norge». Indeksen er et uttrykk for graden av distriktsutfordringer i en kommune, og den blir oppdatert årlig. Isolert sett utgjør indeksendringen en økning i rammetilskuddet på 2 mill. for Oppdal. Men på den andre siden legger regjeringen inn en del føringer for hvordan mye av veksten forventes å bli brukt, og det signaliseres også ytterligere omfordelinger til gunst for kommuner med stor befolkningsvekst. I tillegg har rådmannen ikke har tatt høyde for innstramming av pensjonsberegningene. Samlet sett gir kommuneproposisjonen likevel større trygghet for at de frie inntektene i 2016 ikke er overvurdert i rådmannens forslag. Den største usikkerhetsfaktoren er fremdeles knyttet til befolkningsutviklingen i løpet av Det er fremdeles like usikkert hvordan det reviderte inntektssystemet fra 2017 av vil slå ut. Rådmannens tilråding Formannskapet fremmer saken for kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret vedtar det vedlagte forslaget fra rådmannen som handlingsplan for Saksprotokoll i Formannskapet Behandling Uttalelse fra bygningsrådet, sak 15/41 og driftsutvalget, sak 15/5, ble delt ut til formannskapsmedlemmene. I. Høyre/Venstre v/ Gerd-Mette Drabløs foreslo følgende: Investeringsprogram: 1. Bytting av vinduer på Rådhusets eldre del (Tidligere Kommunehuset).

3 Investering: kr i Driftskonsekvens veg: kr (innsparing) I Energi- og klimaplanen som kommunestyret har vedtatt står det at kommunen skal redusere strømforbruket i alle kommunale bygg med 10 % innen For å nå dette målet må det iverksettes tiltak som nødvendigvis må koste penger. Vinduene i Kommunehuset er 33 år og er moden for utskifting. Flere vinduer er punktert og isolasjonsevnen er dårlig. Også isoleringen rundt eksisterende vinduer oppleves som dårlig. Bedre isolerte vinduer gir en jevnere og mer behagelig innetemperatur og reduserer oppvarmingsbehovet. Komplett utskifting av alle vinduer er estimert til kr ,- inkl mva. Antatt årlig driftsbesparelse på kr ,-. Vi mener også det er fornuftig å vente med å male Rådhuset til vinduene er byttet." 2. Utvikling miljøstasjoner: Investering: kr i årene fra 2016 t.o.m Avfallsordningen utvikles fortløpende og sammen med stadig nye krav fra sentrale myndigheter, nødvendiggjør dette utstyrs- og mottakstilpasninger på Oppdal miljøstasjon og returpunkt. Etter mer enn 15 års drift må gammelt utstyr fornyes. 3. Opparbeidelse av turveger for skoleanleggene Investering kr i I forbindelse med samla anleggsplan for Sport, Trim og Leik, ved skoleanleggene i det sentrale friområdet, er det blant annet planlagt en turveg fra brua over Ålma ved nye grus, vest for idrettshallen og nordover til oversiden av Oppdal videregående skole. Det foreslås en enkel opparbeidelse i form av enkel planering og grus legging. Det anslås en stipulert kostnad på kr ,-. Dette er en enkel turveg som forutsettes ikke skal driftes av Oppdal kommune. 4. Dekke friidrettsbanen, kr Nye driftstiltak: Regjeringen har varslet en forsterket innsats på rusfeltet gjennom en ny opptrappingsplan som skal bidra til å sikre kapasitet og kvalitet i tilbudet til alle som trenger det. Vi må bidra til at alle de som trenger hjelp får den behandling og oppfølging de trenger. Opptrappingsplanen skal legges frem i løpet av 2015, og som et ledd i dette er det i kommuneproposisjonen varslet at i 2016 er 400 mill. kroner av veksten i de frie inntektene til kommunene begrunnet med en økt satsning på rusfeltet. Det er i kommunene folk bor og skal mestre livene sine. Skal vi lykkes med å gi personer med rusproblemer et bedre tilbud, må det kommunale tilbudet styrkes. Når midlene er gitt som en del av kommunenes frie midler, viser det en tillit til kommunene. Høyre er imidlertid opptatt av at satsningene skal gi resultater for personer med rusproblemer, og at intensjonen med midlene ivaretas. Vi ønsker å prioritere årlig til forsterkning av rus- og psykiatriarbeid i Oppdal, perioden Dette eksempelvis for å videreføre arbeidet ved «Ny Auna». Verbalforslag: 1. Fysisk aktivitet Vi er opptatt av aktivitet i skolen og aktivitet for å fremme folkehelsen hos unge, vi vil i tiden fremover arbeide for: - at skolene i Oppdal kan inngå og delta i prosjekter med økt fysisk aktivitet i skolen.

4 - at skolene i Oppdal blir motivert og at det blir lagt til rette og gitt ideer til at skolene utnytter det lokale handlingsrommet de har til å legge til rette for daglig fysisk aktivitet på barnetrinnet. 2. Heiskort Vi ønsker aktive barn og ungdom. Undersøkelser i Oppdal viser at barn og unge kan være mere i aktivitet, kommunen kan bidra til økt aktivitet ved å ordne gode ordninger rundt heiskort, slik at barn og unge kommer seg opp i heisen. Dette er også et tiltak i forhold til å forebygge sosial ulikhet, heiskort kan for noen familier være en økonomisk umulighet. 3. Forebygge utenforskap Forskning viser at helseutfordringer er ulikt fordelt i sosiale lag og alle typer utenforskap er en trussel for folkehelsa. Oppdal kommune vil arbeide med følgende tema i perioden: a. Følge opp vedtaket om nulltoleranse mot mobbing i skolen. b. Bedre integreringen av flyktninger i kommunen, Oppdal kommune vil arbeide for å organisere "besøksfamilier". c. Oppdal kommune vil være en aktør som bygger bro og inngår samarbeid for å bedre oppvekst- og levekårsforholdene, spesielt innenfor utdanning og arbeid. d. Oppdal kommune vil være en pådriver for å få aktører i kommuneorganisasjonen og andre, spesielt frivillige, til å ta et større forebyggende og helsefremmende ansvar. Oppdal kommune kan stille krav til at leverandører og underleverandører skal være tilknyttet lærlingeordningen, dette som tiltak for flere bedrifter er med på å bidra og får interesse av og ser behovet for å ta inn lærlinger i sin bedrift. Samtidig holder vi døren åpen for nyetablerte bedrifter som ikke har rukket å komme i gang med lærlingordning. Lærlingplasser i kommunen økes i løpet av perioden til 12 plasser, mot 9 i dag. Entreprenørskap bør være en strategi for hele skolens arbeid, entreprenørskapstankegangen bør gjenspeiles i mange fag og aktiviteter i skolen. Oppdal kommune bør oppmuntre til bruk av Ungt Entreprenørskaps- tilbudet. Formålet er å gi barn og ungdom mer kunnskap om hvordan eget lokalsamfunn henger sammen, og samtidig stimulere selvtillit, kreativitet og gründerånd. Flyktningarbeid Vi kan jobbe sammen for å utnytte hverandres styrker, derfor vil Oppdal kommune utrede muligheten og effekten ved å bruke Vekst innenfor flyktningeprogrammet. Næringsutvikling 1. Kommunen bør lage en brosjyre og egen hjemmeside hvor alle muligheter for satsing i næringslivet i Oppdal fremstilles. Herunder oversikt over industritomter, hyttetomter/hustomter, tilskuddsordninger, kontaktpersoner og hvilken hjelp kommunen kan yte for etablerere i Oppdal. 2. Oppdal kommune skal etablere "en dør til næringslivet". En kommunal tjeneste hvor næringsaktører og potensielle næringsaktører kan henvende seg og få hjelp. 3. Økt satsning på kollektivtrafikk er helt nødvendig for å spare miljøet og avlaste veiene for biltrafikk og gjøre pendling enklere, det ønskes at Oppdal kommune er en aktiv pådriver i så henseende.

5 4. Det blir viktig for Oppdal at forbindelsen til Trondheimsområdet blir sikker og at bompengekostnaden holdes nede. Oppdal kommune vil ha fokus på og arbeide for et best mulig samferdselstilbud. II. AP/KrF v/ Trond Mesloe foreslo følgende: Nye driftstiltak Økt bemanning BOAS Tilskudd Alpinuniversitet Økt ramme Oppdal Kulturhus (OKF), Barnas verdensdager Sum Inndekning Økte frie inntekter, jfr. kommuneproposisjon Verbalforslag: Det vises til at Oppdal videregående skole vurderer å bygge egen gymsal, og fotballgruppa i Oppdal har arbeidet med konkrete planer om en flerbrukshall. For å kunne legge til rette for at flere kan delta i organisert idrett, trengs det mer kapasitet i idrettshall/gymsal etter skoletid og i helgene. I tillegg har både Aune skole, Oppdal ungdomsskole og Oppdal videregående skole behov for mer tid i idrettshall i skoletiden enn det som er mulig å få til i dag. Kommunestyret ser det som viktig at Oppdal kommune samarbeider med fylkeskommunen og fotballgruppa i Oppdal/Idrettsrådet for om mulig å utarbeide felles plan for en ny idrettshall/flerbrukshall i tilknytning til idrettsanlegget/skolene i sentrum. Innstilling Votering: Forslag v/i.dalseg/g-m Drabløs: Investeringsprogram, pkt. 1-4: Forslaget falt med 2 mot 5 stemmer. (m.tall: H,V) Nye driftstiltak: Forslaget falt med 3 mot 4 stemmer. (m.tall: H,V,SP) Verbalforslag: 1. Fysisk aktivitet - enst. vedtatt. 2. Heiskort - falt med 2 mot 5 stemmer. (m.tall: H,V) 3. Forebygge utenforskap - falt med 3 mot 4 stemmer. (m.tall: H,V,SP) 4. Lærlingeordningen - falt med 3 mot 4 stemmer. (m.tall: H,V,SP) 5. Entreprenørskap - enst. vedtatt.

6 6. Flyktningarbeid - falt med 3 mot 4 stemmer. (m.tall: H,V,SP) Næringsutvikling: 1. Forslaget falt med 2 mot 5 stemmer. (m.tall: H,V) 2. Forslaget falt med 2 mot 5 stemmer. (m.tall: H,V) 3. Enst. vedtatt. 4. Forslaget falt med 3 mot 4 stemmer. (m.tall: H,V) Forslag fra T. Mesloe: Nye driftstiltak: 1. Forslaget vedtas med 4 mot 3 stemmer. (m.tall: SP,H,V) 2. Enst. vedtatt 3. Forslaget vedtas med 6 mot 1 stemme. (m.tall: H) Verbalforslag om idrettshall: Forslaget vedtas med 6 mot 1 stemme. (m.tall: V) Rådmannens tilråding med de vedtatte endringer tiltres enst. Innstillingen blir som følger: Kommunestyret vedtar det vedlagte forslaget fra rådmannen som handlingsplan for , med følgende endringer: Nye driftstiltak Økt bemanning BOAS Tilskudd Alpinuniversitet Økt ramme Oppdal Kulturhus (OKF), Barnas verdensdager Sum Inndekning Økte frie inntekter, jfr. kommuneproposisjon Vedtatte verbalforslag: 1. Fysisk aktivitet Vi er opptatt av aktivitet i skolen og aktivitet for å fremme folkehelsen hos unge, vi vil i tiden fremover arbeide for: - at skolene i Oppdal kan inngå og delta i prosjekter med økt fysisk aktivitet i skolen.

7 - at skolene i Oppdal blir motivert og at det blir lagt til rette og gitt ideer til at skolene utnytter det lokale handlingsrommet de har til å legge til rette for daglig fysisk aktivitet på barnetrinnet. 2. Entreprenørskap bør være en strategi for hele skolens arbeid, entreprenørskapstankegangen bør gjenspeiles i mange fag og aktiviteter i skolen. Oppdal kommune bør oppmuntre til bruk av Ungt Entreprenørskaps- tilbudet. Formålet er å gi barn og ungdom mer kunnskap om hvordan eget lokalsamfunn henger sammen, og samtidig stimulere selvtillit, kreativitet og gründerånd. 3. Økt satsning på kollektivtrafikk er helt nødvendig for å spare miljøet og avlaste veiene for biltrafikk og gjøre pendling enklere, det ønskes at Oppdal kommune er en aktiv pådriver i så henseende. 4. Det vises til at Oppdal videregående skole vurderer å bygge egen gymsal, og fotballgruppa i Oppdal har arbeidet med konkrete planer om en flerbrukshall. For å kunne legge til rette for at flere kan delta i organisert idrett, trengs det mer kapasitet i idrettshall/gymsal etter skoletid og i helgene. I tillegg har både Aune skole, Oppdal ungdomsskole og Oppdal videregående skole behov for mer tid i idrettshall i skoletiden enn det som er mulig å få til i dag. Kommunestyret ser det som viktig at Oppdal kommune samarbeider med fylkeskommunen og fotballgruppa i Oppdal/Idrettsrådet for om mulig å utarbeide felles plan for en ny idrettshall/flerbrukshall i tilknytning til idrettsanlegget/skolene i sentrum.

Leidulf Skarbø /2014/1104-3/150. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 14/29 20.11.2014 Kommunestyret 14/112 10.12.

Leidulf Skarbø /2014/1104-3/150. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 14/29 20.11.2014 Kommunestyret 14/112 10.12. OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Referanse Leidulf Skarbø /2014/1104-3/150 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 14/29 20.11.2014 Kommunestyret 14/112 10.12.2014 Budsjett for 2015

Detaljer

Protokoll fra budsjettbehandlingen

Protokoll fra budsjettbehandlingen OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Leidulf Skarbø Referanse LESK/2011/1177-3/150 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 11/62 24.11.2011 Kommunestyret 11/145 14.12.2011 Budsjett for

Detaljer

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. 2015 Handlingsplan 2015-2018 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 Innholdsfortegnelse 1 KOMMUNENS SENTRALE STYRINGSDOKUMENTER... 7 2 VISJON,

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER OG HOVEDTREKK... 7 2.1 Økonomiske utviklingstrekk... 7 2.2 Statsbudsjettet...

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Formannskapet 20.11.2013 084/13 SLO Formannskapet 27.11.2013 086/13 SLO Kommunestyret 11.12.2013 SLO

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Formannskapet 20.11.2013 084/13 SLO Formannskapet 27.11.2013 086/13 SLO Kommunestyret 11.12.2013 SLO SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Formannskapet 20.11.2013 084/13 SLO Formannskapet 27.11.2013 086/13 SLO Kommunestyret 11.12.2013 SLO Saksansv.: Svein

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

(2008 2009) Utgiftskapitler: 500 587, 2412. Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5615 5616

(2008 2009) Utgiftskapitler: 500 587, 2412. Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5615 5616 (2008 2009) Utgiftskapitler: 500 587, 2412 Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5615 5616 Særskilt vedlegg: H-2226 Beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1 (2008 2009) Inntektssystemet for

Detaljer

Legges ut til offentlig ettersyn i perioden 18.05.-01.06.2011.

Legges ut til offentlig ettersyn i perioden 18.05.-01.06.2011. Økonomiplan 20122015 Formannskapets forslag til Økonomiplan 20122015 vedtatt 16.05.11, Fsak 74/11. Legges ut til offentlig ettersyn i perioden 18.05.01.06.2011. 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 1.1 Driftsinntekter

Detaljer

Prop. 146 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Kommuneproposisjonen 2014

Prop. 146 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Kommuneproposisjonen 2014 Prop. 146 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Innhold 1 Regjeringens politikk for kommunesektoren... 7 1.1 Utfordringer i kommunesektoren... 7 1.2 Veien videre... 8

Detaljer

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.06.2010 Tid: 09:00

Detaljer

Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015 19.06.2012 83/12 Kommunestyret 2011-2015

Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015 19.06.2012 83/12 Kommunestyret 2011-2015 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: 150 Saksmappe: 2011/2437-14 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 06.06.2012 Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011 Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 INNHOLDSFORTEGNELSE Kommunestyrets vedtak:... 3 1. Forord... 6 2. Budsjettprosessen... 6 3. Kommunens

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2014-2017 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2014 52 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2014 60 Økonomiplan

Detaljer

Prop. 1 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015

Prop. 1 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Prop. 1 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Utgiftskapitler: 1 2, 500 595, 2412, 2427, 2445, 2465 Inntektskapitler: 3500 3595, 5312, 5445 5446,

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

Dette hefte er inndelt slik

Dette hefte er inndelt slik Økonomiplan 2010-2013 Dette hefte er inndelt slik Del I Økonomiplan 2010 2013 1 Del II Årsbudsjett 2010 53 Del III Fordelt årsbudsjett 2010 69 Vest-Agder fylkeskommune Økonomiplan 2010-2013 Økonomiplan

Detaljer

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018 Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Side 2 Grimstad kommune budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 - etter kommunestyrets vedtak av 15.12.2014 Kommunestyrets

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE. Økonomiplan 2011-2014 Årsbudsjett 2011. Kommunestyrets vedtak, sak 69/ 10.

ALSTAHAUG KOMMUNE. Økonomiplan 2011-2014 Årsbudsjett 2011. Kommunestyrets vedtak, sak 69/ 10. ALSTAHAUG KOMMUNE Økonomiplan 2014 Kommunestyrets vedtak, sak 69/ 10. Økonomiplan 2014 Innhold Del 1 RAMMEBETINGELSER side 3 1.1 Innledning side 3 1.2 Budsjettprosess side 5 1.3 Kommuneplan for Alstahaug

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.06.2013

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.06.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 05.06.2013 Tid 09:00 Side1 Side2 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2013 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN 2005-2008 1 FORORD. 4 1. FORSLAG TIL VEDTAK. 5 1.1 ØKONOMIPLAN. 5 1.2 BUDSJETT 2005. 5 2.0 UTFORDRINGER OG RETNINGSLINJER 6 2.1 KOMMUNEPLANENS FORUTSETNINGER. 7

Detaljer

Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18. 1.0 Innledning. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø 20.05.

Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18. 1.0 Innledning. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø 20.05. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18 20.05.2014 1.0 Innledning I dette vedlegget til Økonomistrategi 2015-18, omtaler vi den

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2015-2018 Økonomiplan 2015-2018 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2015 55 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT

Detaljer

14/1142-28 145. Handlingsplan for perioden 2015-2018 Årsbudsjett 2015

14/1142-28 145. Handlingsplan for perioden 2015-2018 Årsbudsjett 2015 14/1142 28 145 Handlingsplan for perioden 20152018 Årsbudsjett 2015 Vedtatt av kommunestyret i sak 86/14 i møte 09.12.2014 Innhold I INNLEDNING... 5 Mål og resultatstyringsprosessen i Hemne kommune...

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014 2017

ØKONOMIPLAN 2014 2017 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 Politisk behandling: Utvalg: Saksnr. Dato Formannskap 06.06.2013 Kommunestyre 20.06.2013 2 Sammendrag Samarbeidspartiene H,V, KrF og SP vil at Halden kommune skal etablere

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1 Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012 Økonomiplan - 2012-2015 Budsjett 2012 Rådmannens forslag Sortland kommune Side 1 Forord I henhold til økonomireglementet presenterte rådmannen en strategisk analyse

Detaljer

~ i ~ FYLKESTINGSSAK 71/2014 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2015-2018, BUDSJETT 2015 OG REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKTER 2015

~ i ~ FYLKESTINGSSAK 71/2014 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2015-2018, BUDSJETT 2015 OG REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKTER 2015 ~ i ~ FYLKESTINGSSAK 71/2014 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2015-2018, BUDSJETT 2015 OG REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKTER 2015 Nytt pkt. 1 Fylkestinget vedtar økonomiplan 2015-2018 med følgende endringer

Detaljer

Forslag til budsjett og handlingsplan 2014 2017

Forslag til budsjett og handlingsplan 2014 2017 Ski kommune Forslag til budsjett og handlingsplan 2014 2017 Sperrefrist 29. oktober 2013 kl. 12.00 Forsiden: Finstadtun 2 Illustrasjon: BRIGHT arkitekter AB Produksjon: Ski kommune - hustrykkeriet Produksjonsdato:

Detaljer