Interne rutiner for mottak og behandling av voksne søkere for Hedmark fylkeskommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Interne rutiner for mottak og behandling av voksne søkere for Hedmark fylkeskommune"

Transkript

1 Interne rutiner for mottak og behandling av voksne søkere for Hedmark fylkeskommune Dato: 7. februar 2011 Siden 1 av 15 Av Jorunn Fossen

2 Endringslogg Dato Endring Godkjent utgave KAT utgave KAT Dato: 7. februar 2011 Siden 2 av 15 Av Jorunn Fossen

3 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Rettsvurdering Voksenrett Kandidater med ungdomsrett i Voksenopplæringen Rett til å få opplæring i forhold til ønsket kompetanse Rettigheter for voksne innen voksenopplæringen Hvem skal ha hvilken type dokumentasjon? Kontroll av fagsammensetning Generell studiekompetanse Individuell vurdering Søknadsprosessen Hva gjør vi når vi får en henvendelse fra en voksen? Behandling av søknader Automatisk bekreftelsesbrev Saksgang Rettsbrev Standardbrev og oversikt over sendte brev Minstekrav til søker: Realkompetansevurdering Gjennomføring av realkompetansevurdering Rutiner for betaling av realkompetansevurdering Opplæring Inntakskrav Inntaksrangering til opplæring Oppstarten av opplæring Avbrudd opplæring/ realkompetansevurdering, trukket søknad Vurdering Avslutning av opplæring Fullføring av søkere Fullføring av kandidater Ferdige/fullførte kandidater Passive kandidater Dokumentasjon Kompetansebevis Vitnemål Viktige rapporter Praksiskandidater Godkjenning av utenlandsk utdanning Yrkesfag Studiekompetanse Overføringer mellom VigoVoksen og Sats Begrepsforklaring: Dato: 7. februar 2011 Siden 3 av 15 Av Jorunn Fossen

4 1. Innledning Dette er et dokument som beskriver gangen i behandlingen av voksne søkere i Hedmark fylkeskommune. Det vil si alle som jobber med voksne søkere på den enkelte videregående skole og i fylkeshuset. Grunnlaget for voksenopplæring er forankret i Opplæringslovens Kapittel 4. 4A-3 Rett til videregåande opplæring for vaksne (Utdrag) Vaksne som har fullført grunnskolen ellet tilsvarende, men som ikkje har fullført videregåande opplæring, har etter søknad rett til videregåande opplæring Retten gjeld frå og med det året dei fyller 25 år Opplæringa for vaksen skal tilpassast behovet til den enkelte Retten kan oppfyllast mellom anna ved fjernundervisningstilbod Vaksne som er tekne inn til vidregåande opplæring, har rett til å fullføre opplæringsløpet. Dette gjeld sjølv om dei ikkje har rett til videregåande opplæring etter første leddet. Opplæringa i offentleg vidaregåande skole eller i lærebedrift er gratis. Fylkeskommunen har ansvaret for å halde vaksne som får vidaregåande opplæring, med nødvendige trykte og digitale læremiddel og digitalt utstyr. Vaksne som får vidaregåande opplæring, kan ikkje påleggjast å dekkje nokon del av utgiftene til dette utover det som følgjer av forskrift. Fylkeskommunen kan påleggje vaksne som får vidaregåande opplæring, å halde seg med anna individuelt utstyr som opplæringa til vanleg gjer det nødvendig å ha. Vaksne som har rett til vidaregåande opplæring har rett til vurdering av realkompetansen sin og til kompetansebevis. Personar som ikkje har rett til vidaregåande opplæring, skal få vurdert realkompetansen sin om dei blir vist til dette av kommune eller NAV. 2 Rettsvurdering 2.1. Voksenrett Kandidater som: er bosatt i fylket har lovlig opphold i landet (bosettings-, arbeids- og oppholdstillatelse) jf. forskrift til opplæringslovens 6-9 er fylt 25 år i søkeråret ikke har fullført videregående skole eller tilsvarende har fullført eller fått godkjent grunnskole jf. Forskrift til opplæringsloven (Dette er utfordrende i forhold til minoritetsspråklige. Vi bør prøve å utarbeide et bedre samarbeid mellom kommunene og NAV) Voksne som har fullført videregående skole utenfor Norge har ikke rett til videregående opplæring, selv om de mangler fag i henhold til norsk videregående skole. Dato: 7. februar 2011 Siden 4 av 15 Av Jorunn Fossen

5 Er ovennevnte kriterier oppfylt kan de etter søknad få rett til å få voksenopplæring. Se Opplæringsloven 4A-3,1. ledd Kandidater med ungdomsrett i Voksenopplæringen Ved spesielle tilfeller kan ungdom søke om å gjennomføre videregående opplæring gjennom voksenopplæringen. De må da søke gjennom VigoVoksen og sende inn dokumentasjon om hvorfor dette er aktuelt for den enkelte. Se ungdoms mulighet til å ta ut sin rett til videregående opplæring etter 4A-3 og 3-1, 10.ledd i Opplæringslova. Den respektive skole skal kunne sende med en anbefaling om at kandidaten bør følge voksenopplæringen. Søker må ha rett til inntak i tilsvarende tilbud i ungdomsopplæringen for å kunne påberope seg denne paragrafen (Opplæringsloven 3-1,10.ledd) Søker får kun tilbud som finnes under voksenopplæringen. Vær oppmerksom på tap av visse rettigheter, blant annet rett til fri skoleskyss og spesialundervisning Rett til å få opplæring i forhold til ønsket kompetanse Vaksne søkere med rett til videregående opplæring etter 4A-3 skal normalt få tilbud om opplæring i samsvar med den kompetanse de ønsker. I vurderinga skal det legges avgjørende vekt på mulighetene som den enkelte har til å oppnå yrkes- eller studiekompetanse. (i henhold til 6-27 og 6-28 i forskrifta til opplæringslova.) 2.4. Rettigheter for voksne innen voksenopplæringen Privatist/praksiskandidat Voksen elev Underveis vurdering Nei Ja Rett til spesialundervisning Nei Nei Sluttvurdering Eksamen/Fagprøver Standpunkt evt. eksamen Gratis læremidler Nei Ja, til disposisjon Realkompetansevurdering Ja, men ikke sluttvurdering for Vg3 yrkesfaglig utdanningsprogram. Ja, men ikke sluttvurdering for Vg3 yrkesfaglig utdanningsprogram. kandidat oppl.lov Vitnemål x x x x (x)* Fag-/svennebrev x x x x Kompetansebevis x x x x x x * Vitnemål for praksiskandidat kan kun gis dersom kandidaten kan dokumentere fellesfagene som kreves for yrkesfag, jf. forskriften Praksiskandidat 2.5. Hvem skal ha hvilken type dokumentasjon? Oversikten viser hvilken type dokumentasjon som kan utstedes avhengig av opplæringsstatus/dokumentasjonsstatus: Elev Privatist Lærling Lære- Voksen iht. Dato: 7. februar 2011 Siden 5 av 15 Av Jorunn Fossen

6 2.6. Kontroll av fagsammensetning Informasjon om krav til fagsammensetning for Læreplanverket for Kunnskapsløftet, jf. forskrift til opplæringsloven 1-3, er gitt i rundskriv fra Utdanningsdirektoratet; Udir , vedlegg 1: Til rundskriv Udir Kunnskapsløftet - fag- og timefordeling og tilbudsstruktur 2.7. Generell studiekompetanse Minstekravene til generell studiekompetanse og spesielle opptakskrav til høyere utdanning er fastsatt i forskrift om opptak til høyere utdanning Individuell vurdering Reglene for individuell vurdering er hjemlet i forskrift til opplæringsloven. Se også Udir Individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring etter forskrift til opplæringsloven kapittel 3. Til Rundskriv Udir Søknadsprosessen Voksne som ønsker videregående opplæring og/eller realkompetansevurdering, skal søke om dette på Søkeren trenger MinID for innlogging. Ved henvendelse fra voksne som ikke har søkt via skal de veiledes og eventuelt hjelpes til å gjøre dette. Når en voksen kandidat tar kontakt og ønsker veiledning vedrørende VigoVoksen, er det veldig greit å bruke Søkeveiledningen inne på VigoVoksen (på nettet). Denne viser trinn for trinn hvordan en søker skal gå fram på VigoVoksen for å få registret søknaden sin Hva gjør vi når vi får en henvendelse fra en voksen? Når en voksen tar kontakt enten per telefon eller kommer innom kan følgende spørsmål stilles: Hvor gammel er søker? Over 25 år? (Se Opplæringsloven 4A-3) Har den voksne noen utdannelse fra før? I så fall hvilken utdannelse? (Se Kapittel 5.1. Inntakskrav) Har vedkommende voksenrett? (Se Kapittel 2.1. Voksenrett) Har den voksne klart for seg hvilken utdannelse den vil ha? (Ønsket kompetanse) Det er veldig viktig å sette inn ønsket kompetanse på kandidaten i VigoVoksen. Er vedkommende usikker på hvilken kompetanse som ønskes, bør vedkommende huke av for veiledning. Kandidaten må tvinges til å sette ønsket kompetanse, den kan endres senere. Er dette en utdanning som passer inn på videregående nivå, eller kan vedkommende søke realkompetansevurdering på høgskole-/universitetsnivå? Alle kandidater skal søke gjennom - VigoVoksen. Dette er viktig, for når kandidaten søker elektronisk vil dataene som eventuelt ligger i Vigo sin sentralbase automatisk knyttes opp mot søknaden. (Forutsatt at vedkommende har en historikk i Vigo sin sentralbase.) Søkeren bør få en realitetsorientering om muligheter for framtidig arbeid osv. Dato: 7. februar 2011 Siden 6 av 15 Av Jorunn Fossen

7 3.2. Behandling av søknader Automatisk bekreftelsesbrev Når søknaden er kommet inn i VigoVoksen, opprettes og sendes automatisk et bekreftelsesbrev (i VigoVoksen) om at søknaden er mottatt. Saksbehandler vil se søkeren i Web-varslet når vedkommende åpner VigoVoksen under overskriften Søkere som har registrert seg Saksgang Det er den videregående skolen som mottar den voksne søkeren og/eller den elektroniske søknaden, som er ansvarlig for å behandle søknaden. Søknaden skal behandles snarest mulig og ikke senere enn 1 (en) måned etter mottak av søknaden, jf. Forvaltningslovens 11a. Valg av hvilket løp som skal være aktivt gjøres ved å merke aktuelt løp og velge Sett som aktivt løp under fanen Programområder. Deretter må det settes inn aktuelle fag. Dette gjøres ved å merke hvert enkelt løp og klikke Velg fag. Huk av for de fagene som er aktuelle for kandidaten. Dette må gjøres før kandidaten kan foreta egenvurdering. (Se brukerhåndboka) Saksbehandler avgjør og registrerer rettstype. Hvis kandidaten ikke har voksenrett, skrives en begrunnelse for det i merknadsfeltet. Har ikke saksbehandler nok informasjon til å vurdere dette, sendes et brev til søker med spørsmål om mer informasjon. (Trykk på knappen Brev og velg Brev om mangelfull informasjon.) Da flyttes søknaden over til Kandidater som ikke har levert dokumentasjon under Web-varsel. Når nok informasjon foreligger er det klart til å sende brev/sms/e-post til søker om rettsavgjørelsen (Se brukerhåndboka). Kandidaten skal flyttes over fra linjen Webvarsel til aktuell linje før rettsbrev sendes. (eksempelvis VGS/Vg1, Vg2 og Vg3 (brukes til alle kandidater som venter på realkompetansevurdering og/eller opplæring eller er under opplæring)) Den enkelte skole kan ha ønske om andre/flere grupperinger eksempelvis Søkere, Venter på opplæring og I opplæring. Dette for å få det mer oversiktlig Rettsbrev Velg knappen Brev og deretter Sende rettsbrev. Rettsbrevet sendes til søker og søknaden flyttes over til Kandidater som ikke har respondert under Web-varsel. Svar JA for å logge at brevet er blitt sendt. Brevet kan sendes som brev, e-post eller SMS. Rettsbrev inneholder informasjon om rettsvurdering og om at søker må gjennomføre en egenvurdering, hvis søker har voksenrett. Når egenvurderingen er foretatt av søker oppdateres det i VigoVoksen. Etter at søker har gjennomført egenvurdering flyttes søker over til respondert på Web-varslet. Når søker har respondert, må saksbehandler behandle søknaden videre, enten ved å tilby realkompetansevurdering og/eller opplæring Standardbrev og oversikt over sendte brev Oversikt over standardbrev ligger under knappe Brev og Sende brev. Dato: 7. februar 2011 Siden 7 av 15 Av Jorunn Fossen

8 For å se hvilke brev som er sendt til den enkelte kandidaten velges knappen Brev og Sendte brev Minstekrav til søker: Søker må være kontaktbar per telefon, e-post eller brev, hvis ikke skal kandidaten slettes. Hvis man ikke hører fra kandidaten innen 8 uker, fra de har mottatt rettsbrev, slettes søknaden. Dette må stå i rettsbrevet. 4. Realkompetansevurdering Jf. forskrift til opplæringslova 6-27 har fylkeskommunen plikt til å sørge for at voksne søkere med rett til videregående opplæring etter 4A-3 får kartlagt og vurdert realkompetansen sin, slik at denne kompetansen kan danne grunnlag for søknad om inntak, jf. 6-10, 6-22 og Kartleggingen og vurderingen av realkompetansen skal oppsummeres skriftlig, ved et kompetansebevis. For utskrift av egenvurderingen, velg fanen Programområder, åpne løpet og velge aktuelt fag. Klikk på knappen Kartlegging. Velg enten Modul eller Hovedmoment. (Gjør oppmerksom på at ikke alle fag er lagt inn under Hovedmoment.) Klikk på knappen Utskrift, velg skriver og skriv ut. Det er ikkje mogleg å få godkjend fag i Vg3 i yrkesfaglege utdanningsprogram gjennom ei vurdering av realkompetansen som sluttvurdering. Jmf. Forskrift til opplæringslova ledd. Sjekk at det står dato for Søknad Veiledning og Søknad Realkompetansevurdering. Hvis en realkompetansevurdering ender ut i en veiledning, settes dato for Veiledet. Hvis kandidaten går direkte videre til opplæring, slettes dato for Søknad realkompetansevurdering og dato for Veiledet og dato for Søknad opplæring settes inn. Med realkompetanse er ment den formelle og uformelle kompetansen som den voksne har. Med bakgrunn i egenvurderingen skal Saksbehandler innkalle kandidaten til en Realkompetansevurdering, hvis det er det kandidaten ønsker/har behov for. Egenvurderingen brukes som grunnlag for Realkompetansevurderingen. Under Modul og/eller Hovedmoment ser dere hva kandidaten har svart på egenvurderingen og kan gjennom intervju/spørsmål og eventuelt tester, avklare hva kandidaten kan og deretter sette Kan/Kan ikke. (Se Brukerhåndboka). Realkompetansevurdering er gratis hvis kandidaten har voksenrett. For de uten rett skal det sjekkes om andre kan finansiere (NAV, arbeidsgiver o.a.). Dette må da registreres i VigoVoksen, under feltet Andre opplysninger. Det skal også, i VigoVoksen, registreres hvem som har finansiert realkompetansevurderingen/opplæringen Gjennomføring av realkompetansevurdering 1. Den ansvarlige for voksenopplæringen ved skolen kontakter relevant fagveileder og ber om at realkompetansevurdering blir gjennomført innen en gitt tidsfrist. Som norm Dato: 7. februar 2011 Siden 8 av 15 Av Jorunn Fossen

9 bør skolen ha gjennomført realkompetansevurdering innen en (1) måned etter besvart egenvurdering. 2. Fagveileder gjennomfører realkompetansevurdering og registrerer dette i modulen web-fagkonsulent. 3. Dersom kandidaten ikke har godkjent de vesentligste målene i aktuell læreplan skal det, dersom det er ønskelig, gis tilbud om opplæring. Realkompetansevurdering er et enkeltvedtak som kan påklages. Klagefristen er normalt 3 uker, se Forvaltningslovens 29,1.ledd. (Jf. Opplæringslova 15-2.) Klagen skal sendes skolen. Det er fylkeskommunens klagenemnd som er klageinstans. 4. Kompetansebevis som viser godkjente kompetansemål, kan skrives ut. Den ansvarlige for voksenopplæringen sender ut brev med orientering om resultat, samt orientering om klagefrist. Dette brevet skal lagres i kandidatens brevlogg. Det kan være lurt å skive en kort notis om det under Andre opplysningen 4.2. Rutiner for betaling av realkompetansevurdering Når en søker krysser av som NAV-søker, går det en automatisk e-post til NAV sitt kundesenter. Der videresendes den til aktuelt NAV kontor og de vil bekrefte/avkrefte om NAV skal betale for realkompetansevurderingen. Hvis de bekrefter at NAV skal betale, sender skolen en faktura til aktuelt NAV-kontor. Da skal det stå bekreftet NAV i rubrikken NAV-søker i VigoVoksen. Det er skolen som gjennomfører realkompetansevurderingen som skal ha betalingen. Prisliste for realkompetansevurdering er utarbeidet av Østlandssamarbeidet. Siste versjon er fra Betaling av realkompetansevurdering fra fylkeskommunen til den enkelte skole skjer ved opptelling i desember hvert år. Datofelt for realkompetansevurdering må være utfylt. Satsen for realkompetansevurdering overføres ved budsjettjustering ved årsskifte. Per 1/11-10 er prisen 1500,- per realkompetansevurdering. 5. Opplæring 5.1. Inntakskrav Forskrift til Opplæringslovens 6-10,1.ledd, (jf. Opplæringsloven 3-1.) Vilkår for inntak til utdanningsprogram på Vg1-nivå er et vitnemål eller stadfesting av om søkeren fyller ett eller flere av disse vilkårene: 1. Har gjennomgått norsk grunnskole. 2. Har gjennomgått allmenn grunnskoleopplæring i utlandet i minst 9 år, eller har kunnskap og evne på nivå med norsk grunnskole. 3. Er skrevet ut av grunnskolen etter opplæringslova 2-1 fjerde ledd. 4. Har godkjent grunnskolen gjennom realkompetanse, med minimumskarakteren 2, etter forskrift til opplæringslova 6-27 og Loven stiller ikke krav om norskkunnskaper for å kunne ha rett etter opplæringslova 4A-3. Dette medfører rett til inntak etter 6-10 og 6-28 i forskrift til opplæringslova. Det er anbefalt at minoritetsspråklige har kompetanse i grunnleggende norsk på Vg1 nivå. Det bør foretas kartleggingsprøver i norsk og engelsk før oppstart. Det er viktig at grunnlaget for inntak blir nøye vurdert, spesielt i forhold til fullført grunnskole og grunnlaget for å ta ut retten etter Opplæringslova 4A-3. (Se kapittel 2.3. Rett til å få opplæring i forhold til ønsket kompetanse) Dato: 7. februar 2011 Siden 9 av 15 Av Jorunn Fossen

10 Husk å sette inn dato for Startet opplæring. Hvis kandidaten blir ferdig gjennom en realkompetansevurdering, kan denne datoen slettes senere. Har kandidaten søkt tidligere, settes ny dato for opplæring. Skriv i merknadsfeltet dato for tidligere søkt opplæring o.s.v. Dato for endret ønsket kompetanse settes inn. Gjelder det ny søknad, samme løp, vil dette automatisk registreres i VigoVoksen. Alle kandidater som har søkt opplæring innen yrkesfag skal være registrert med dato for søkt realkompetansevurdering i tillegg til opplæring. Alle betraktes som de har søkt realkompetansevurdering Inntaksrangering til opplæring Inntak av deltakere skal gjøres etter følgende prioriteringer: 1. Voksen med rett etter 4A-3 2. Ungdom med rett etter 3-1, 10. ledd der særlige grunner foreligger. (Jf. Opplæringslova. 4A-3 gir ikke rett til spesialundervisning, omvalg, skoleskyss eller bistand fra oppfølgingstjenesten.) 3. Søkere uten rett på grunn av alder eller utdanning. De som ikke har rett, skal prioriteres bak de som har rett jf i forskrift til Opplæringslova. I tillegg skal søkere rangeres etter søknadsdato. Når det er avklart hva slags opplæring kandidaten søker og skolen har opplæringstilbudet klart, skal saksbehandler sette dato for når tilbudet blir gitt og startdato for opplæringen i VigoVoksen. Datoer settes for aktuelt løp. Ved å klikke inn på bestemte fag, kan saksbehandler også sette søknadsdatoer og startdato for hvert enkelt fag. (Se brukerhåndboka) 5.3. Oppstarten av opplæring 1. Når kandidaten har takket ja til tilbudet ved den aktuelle skolen, sendes informasjon om oppstart. 2. Det anbefales å gjennomføre testing i IKT og lesing/skriving ved oppstart. 3. Opplæringen starter. 4. Faglærer har ansvaret for å melde fra om kandidater som avbryter opplæringen og dato for avbrudd skal registres i VigoVoksen. Oppstart av opplæring i små fag/små grupper bør koordineres i et samarbeid mellom skolene og fylkessjefen for videregående opplæring (VGO). Hvis sentret/skolen ikke kan tilby opplæring i fag som den voksne søker, må sentret/skolen ta kontakt med den nærmeste videregående skolen/senter for voksnes læring, som kan tilby dette. Hvis det er ledig plass på voksentilbudet, og det avtales at den andre sentret /skolen skal overta søkeren, kan søkeren overføres til det sentret/ den skolen som tilbyr opplæringen. Dette må avklares med søker først. Dersom det andre sentret/skolen ikke kan gi søkeren et tilbud, og heller ikke ønsker å få vedkommende overført til seg, er det fremdeles mottakersentret/-skolen som har ansvaret for å følge opp søkeren. Dato: 7. februar 2011 Siden 10 av 15 Av Jorunn Fossen

11 5.4. Avbrudd opplæring/ realkompetansevurdering, trukket søknad Hvis en søker avbryter opplæringen eller realkompetansevurderingen skal saksbehandler sette dato for avbrudd under fanen Programområder. Da flyttes søknaden automatisk til Avbrutte kandidater. Det samme gjelder hvis søkeren har trukket søknaden sin. (Se brukerhåndboka) Husk og skriv i merknadsfeltet begrunnelse for avbrudd og trukket søknad Vurdering Deltakere i videregående opplæring skal ha vurdering i henhold til Kapittel 4 i forskrift til Opplæringslova Avslutning av opplæring 1. Privatister: Oppmelding gjøres til 2. Kandidater med elevstatus: Ordinær eksamen skolen melder opp kandidaten/eleven. Skal ha standpunktkarakterer. Det avvikles karaktermøte i forbindelse med underveis- og sluttvurderingen. 3. Når eksamen er avviklet, og resultatet foreligger, fører ansvarlige for voksenopplæring dette inn i VigoVoksen. Kompetansebevis skrives og sendes ut. Kandidaten overføres til Ferdig/Fullførte kandidater. 4. Kandidater som ikke består eksamen, skal ha følgebrev med informasjon om klagerett (Forvaltningslovens 29,1.ledd jf i Opplæringslova), samt muligheter til ny eksamen. Registreres som Fullført ikke bestått i VigoVoksen. For at karaterer for voksne elever skal ligge i SATS, eksporterer VGO karakterdata fra VigoVoksen til SATS. 6. Fullføring av søkere 6.1. Fullføring av kandidater Saksbehandler skal legge inn dato for søkere som er: 1. Fullført, ikke bestått 2. Fullført, lavere nivå søkere som ikke ønsker alle fag og søkere som bare er realkompetansevurdert 3. Bestått ønsket sluttkompetanse fagbrev, yrkeskompetanse eller studiekompetanse. 4. Bestått teoretisk del. (Se brukerhåndboka) Ved import fra Vigo-opplæring (Vigo.sdv-fil) blir bestått sluttkompetanse for kandidater som har bestått fagprøven registrert Ferdige/fullførte kandidater Her føres alle kandidater som: Er ferdige med den nødvendige teorien Bare ønsket veiledning Er blitt realkompetansevurdert i forhold til løyve Dato: 7. februar 2011 Siden 11 av 15 Av Jorunn Fossen

12 Har tatt fagbrev Har tatt treårig skoleløp, eksempelvis apotektekniker Er ferdige med SIX-pacen, de som har alle seks studiekompetansefagene Husk at kompetansebevis skal skrives ut på spesielt papir Passive kandidater Her legges bare de kandidatene som skal hentes fram senere. Eksempelvis de som ikke har bestått norskprøven 3 eller tilsvarende ved årets inntak og ønsker å overføre søknaden til året etter. Denne skal gås gjennom hvert år i mars og kandidatene skal da plasseres under de andre linjene der de hører hjemme. 7. Dokumentasjon 7.1. Kompetansebevis Skolen skal lage Kompetansebevis for godkjent realkompetanse og for beståtte fag etter opplæring. Kompetansebevis kan lages i VigoVoksen. På kompetansebeviset skal det framkomme hvilke deler av læreplanen som er godkjent på bakgrunn av realkompetansevurdering. Hvert enkelt fag må ha karakteren Ja eller Nei ved en realkompetansevurdering, og tallkarakter hvis kandidaten har gått opp til eksamen. Vi skal ikke bruke ikke bestått. Dette er en helt annen karakter og brukes eksempelvis for fagprøven. Kompetansebevis skrives ut med utgangspunkt i fanen Programområder. Alle programområder, som skal være med i utskriften, må være knyttet til aktuelt løp - også fellesfag. Se også brukerhåndboka - under fanen Programområder for forhåndskontroll. Ved utskift - Bruk programmets utskriftsknapp og svar JA på spørsmålet om generering av nummer. Dersom du ønsker å teste utskrift velg Nei. (Se brukerhåndboka) 7.2. Vitnemål Det er fylkessjefen for videregående opplæring som har ansvaret for å skrive ut Vitnemål for de med bestått fagprøve. Det er rektor ved den enkelte skole som har ansvar for å skrive ut Vitnemål for de kandidatene som fullfører alle fag og alle eksamener. 8. Viktige rapporter I VigoVoksen er det flere nyttige rapporter tilgjengelig. Blant annet: Individuelle rapporter: o Opplæringsbehov etter at aktuelle fag er registrert på søker kan det tas ut rapport på opplæringsbehov. Rapporten viser fag som ikke er godkjent eller fag som ikke har fått godkjent karakter. o Opplæringsplan Bruk av denne rapporten forutsetter bruk av kurskoordineringsmodulen i VigoVoksen. Dato: 7. februar 2011 Siden 12 av 15 Av Jorunn Fossen

13 o Kompetansegap rapport som grafisk viser gap mellom oppnådd kompetanse og ønsket kompetanse. Andre rapporter: o Tallrapporter o Kandidatlister o Kontrollrapporter personnummersjekk, rett/alder, endringslogg, mulig dobbeltregistrering, sluttkompetanse mangler, kontroll av rettsvurdering, kontroll av løp og SSB kontrollrapport. o Opplæringsbehov grafiske kompetanseoversikt o Fagkonsulentrapport oversikter, aktivitet Se for øvrig Brukerhåndboka. 9. Praksiskandidater Ansvar for praksisvurdering ligger hos avdeling for fag- og yrkesopplæring i Hedmark fylkeskommune. Informasjon og søknadsskjema finnes på fylkeskommunens hjemmeside praksiskandidatordningen. 10. Godkjenning av utenlandsk utdanning Vi har en del kandidater med utenlands utdanning. Noen har dokumentasjon og andre har det ikke. Mange av de minoritetsspråklige søkerne våre har ikke med dokumentasjon på sin utdannelse fra hjemlandet og for de som har med dokumentasjon, er det ikke alltid like lett å vurdere hvordan denne utdanningen samsvarer med norske krav. Det er derfor utarbeidet en del nettsteder og databaser som er til god hjelp vedrørende dette. Eksempelvis NOKUT 10.1 Yrkesfag Et godt sted å begynne er å gå inn på hjemmesiden til Invia INVIA. Der kan du lese deg fram om vegen til godkjenning av utenlands utdanning. Hvordan du kan søke opptak til utdanning på ulike nivåer og generelt om det å studere i Norge. Gjennomfør en samtale med kandidaten for å få oversikt over dokumentasjonen som vedkommende har og avklar ønsket kompetanse. Vurder retten. Vurder om kandidaten har kompetanse som grunnlag for realkompetansevurdering. Gjennomfør realkompetansevurdering og registrer kompetansen i VigoVoksen. Kompetansebevis kan utstedes på dette grunnlaget og eventuelt anbefal videre opplæring. Det er ikkje mogleg å få godkjend fag i Vg3 i yrkesfaglege utdanningsprogram gjennom ei vurdering av realkompetansen som sluttvurdering. Jmf. Forskrift til opplæringslova ledd. Praksiskandidatordningen kan også være aktuell å vurdere for voksne som ønsker fageller svennebrev uten å være lærling se - Praksiskandidatordningen Dato: 7. februar 2011 Siden 13 av 15 Av Jorunn Fossen

14 10.2 Studiekompetanse Et godt sted å begynne er på Samordna opptak sine nettsider på side 90 og 91 i Søkerhåndboka. Der kan du se på hvilke krav det er for å godkjenne utenlandsk utdanning. Kandidaten kan be Samordna opptak om å vurdere den utenlandske utdanningen den enkelte har og se hva som eventuelt mangler i forhold til generell studiekompetanse. Dokumentasjon og vitnemål må oversettes av autorisert translatør eller tolketjeneste til norsk eller engelsk. Gjennomfør en samtale med kandidaten for å få oversikt over dokumentasjonen som vedkommende har og avklar ønsket kompetanse. Vurder retten. Vurder om kandidaten har kompetanse som grunnlag for realkompetansevurdering. Gjennomfør realkompetansevurdering og registrer kompetansen i VigoVoksen. Kompetansebevis kan utstedes på dette grunnlaget og eventuelt anbefal videre opplæring. Hvis kandidaten har dokumentasjon minimum på nivå med Videregående opplæring fra hjemlandet kan man sjekke kandidatens dokumentasjon opp mot NOKUTs GSUliste. Andre nyttige linker vedrørende utenlandsk utdanning er: Inne på NOKUT sine nettsider kan du også finne Landsdatabasen for godkjenning av utenlandsk høyere utdanning og INVIA veien til godkjenning av utenlandsk utdanning. 11. Overføringer mellom VigoVoksen og Sats For å kunne overføre data mellom VigoVoksen og Sats må brukeren ha alle tilganger/rettigheter. Derfor vil slike overføringer måtte skje sentralt i første omgang. I en prøveperiode gjøres dette sentralt 2 ganger i året - pr. 20. september og 10. oktober. I tillegg kan det foretas overføringer etter forespørsel fra skolene. Dato: 7. februar 2011 Siden 14 av 15 Av Jorunn Fossen

15 Begrepsforklaring: RKV = realkompetansevurdering (den formelle og uformelle kompetansen) VGO = fylkessjefen for videregående opplæring VGS = videregående skole Kandidaten = den voksne søker/elev Ønsket kompetanse = sluttkompetanse SATS = skoleadministrative systemer VigoVoksen er et komplett dataverktøy i Windows med startikon VigoVoksen. VigoVoksen har også en web-portal i Internett mot Vigo`s inntakssystem for kandidatstyrt henvendelser, søking og egenvurdering. Egenvurdering = kandidaten vurderer selv om hva vedkommende mener den KAN, USIKKER eller IKKE KAN Kartlegging = tar utgangspunkt i egenvurderingen og gjennom samtale og tester vurderer faglærer hva kandidaten KAN eller IKKE KAN. Faglærer bruker web- fagkonsulent til å registrere dette. Modul = fagene er sortert på modul nivå, dvs. ikke så detaljsortert som på hovedmoment nivå. Eksempelvis Matematikk tall og algebra Hovedmoment = modulene er sortert ned på hovedmomentnivå. Eksempelvis tall og algebra (1a.-Gjøre overslag og regne praktiske oppgaver, 1b.-Tolke, utarbeide og vurdere innhold osv.) 23/5 regelen = Er du 23 år og samtidig har 5 års samlet fulltidserfaring fra arbeid og/eller utdanning, kan du oppnå generell studiekompetanse ved å fullføre følgende fellesfag: Engelsk 140 timer * Historie 140 timer Matematikk 224 timer Naturfag 140 timer Norsk 393 timer Samfunnsfag 84 timer * (engelsk fra GK og VK1 i yrkesfagligs studieretninger i R94 (2+2) dekker dette kravet.) Vurdering Generelle føresetnader Underveis vurdering Sluttvurdering Fritak for vurdering Eksamen Dokumentasjon NOKUTS GSU-liste: Oversikt over utdanningssystemer i andre land og hvordan disse kan oversettes til det norske utdanningssystemet. Krav Dokumenter Med mer. Dato: 7. februar 2011 Siden 15 av 15 Av Jorunn Fossen

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 02.12.09

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 02.12.09 BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 02.12.09 FORORD Målsettingen med denne brukerhåndboka er å sikre likeverdig behandling av voksne søkere i de fylkeskommuner som bruker VigoVoksen. Manualen vil ta for seg

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 14.01.11

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 14.01.11 BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 14.01.11 FORORD Målsettingen med denne brukerhåndboka er å sikre likeverdig behandling av voksne søkere i de fylkeskommuner som bruker VigoVoksen. Manualen vil ta for seg

Detaljer

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne?

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? 10. mars 2015 Ved fagkoordinator Siri Eidissen Voksenopplæringen i Rogaland Viktige regler innenfor videregående opplæring for voksne: 1. Hvem har

Detaljer

Informasjon om inntak til videregående opplæring 4A-3

Informasjon om inntak til videregående opplæring 4A-3 Informasjon om inntak til videregående opplæring 4A-3 Opplæringslova sin 4A-3: Vaksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarande, men som ikkje har fullført vidaregåande opplæring, har etter søknad

Detaljer

Faglig forum for bosetting av flyktninger Voksenopplæring Realkompetansevurdering

Faglig forum for bosetting av flyktninger Voksenopplæring Realkompetansevurdering Faglig forum for bosetting av flyktninger 06.06.2016 Voksenopplæring Realkompetansevurdering Lisbeth Bodahl Lunde Hroar Gravning Østfold fylkeskommune Voksenrett Voksenrett etter opplæringsloven 4A-3 Fire

Detaljer

Minoritetsspråklege søkarar/ elevar

Minoritetsspråklege søkarar/ elevar -Ein tydeleg medspelar Minoritetsspråklege søkarar/ elevar Kari Volden, 19 oktober 2016 Kari Volden 2 Kari Volden 3 Søknadsfrist 6-8. Søknadsfrist Søknadsfristen for inntak til vidaregåande opplæring er

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP OPPLÆRINGSREGION SØR-VEST SAMMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNENE Aust-Agder Vest-Agder Hordaland Rogaland Sogn og Fjordane Til: Kunnskapsdepartementet, postmottak@kd.dep.no Fra: Sør-Vest- samarbeidet 21. april

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 07.06.11

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 07.06.11 BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 07.06.11 FORORD Målsettingen med denne brukerhåndboka er å sikre likeverdig behandling av voksne søkere i de fylkeskommuner som bruker VigoVoksen. Manualen vil ta for seg

Detaljer

Utdanningsmuligheter i videregående opplæring

Utdanningsmuligheter i videregående opplæring Utdanningsmuligheter i videregående opplæring Akershus fylkeskommune, Veiledningssenteret Romerike 1 Oktober 2016 Innhold Rett til videregående opplæring for ungdom side 3 Rett til videregående opplæring

Detaljer

Voksne i grunnskole og videregående opplæring. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus

Voksne i grunnskole og videregående opplæring. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Voksne i grunnskole og videregående opplæring Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Opplæring for voksne Reguleres av opplæringsloven kapittel 4A Andre bestemmelser i opplæringsloven gjelder kun så langt

Detaljer

Videregående opplæring organisert for voksne

Videregående opplæring organisert for voksne Videregående opplæring organisert for voksne HVEM HAR RETT TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FOR VOKSNE? Du må fylle 25 år eller mer det året du søker Du må ikke ha fullført videregående opplæring tidligere Du

Detaljer

Samarbeidsrutiner. Institusjon. Hjemkommune. Oppland fylkeskommune. Del 1

Samarbeidsrutiner. Institusjon. Hjemkommune. Oppland fylkeskommune. Del 1 Håndbok for samarbeid om og tjenestetilbud til voksne døgnpasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i Oppland fylkeskommune Del 1 beskriver ansvarsfordelingen og samarbeidsrutiner

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012)

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Tekst/pkt i skrivet Pkt. 1 Dokumentasjon i videregående opplæring Pkt. 1.2 Førstegangsvitnemål Pkt. 1.4 Fag- eller svennebrev

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Veier til studier. Opptakskrav og søknadsprosess på videregående opplæring i Oslo

Oslo kommune Utdanningsetaten. Veier til studier. Opptakskrav og søknadsprosess på videregående opplæring i Oslo Veier til studier Opptakskrav og søknadsprosess på videregående opplæring i Oslo Tema Komprimert løp studiespesialisering Søkere med tilsvarende fullført Vg1 og Vg2 fra utlandet 2 Komprimert løp studiespesialisering

Detaljer

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 AKTIVITET HENVISNING TIL LOV OG FORSKRIFT RUTINEBESKRIVELSER Rett til opplæring for ungdom Opplæringsordningen

Detaljer

Høgskolen i Oslo. Oslo 6. mai 2011

Høgskolen i Oslo. Oslo 6. mai 2011 Høgskolen i Oslo Oslo 6. mai 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder om minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter (2009) Rundskriv Udir-4-2009 Rett til inntak til videregående opplæring

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Inntak til videregående opplæring. Dag Fjæstad NAFO

Inntak til videregående opplæring. Dag Fjæstad NAFO Inntak til videregående opplæring Dag Fjæstad NAFO http://www.udir.no/regelverk/rundskriv/2012/udir-3-2012--voksnes-rett-til-grunnskoleopplaringetter-opplaringsloven-kapittel-4a/ 4.2.3 Personer under 25

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

fra grunnskole til høgskolenivå.

fra grunnskole til høgskolenivå. Utdanningssystemet i Norge og godkjenning av utenlandske papirer fra grunnskole til høgskolenivå. Anne Marie Jarnes, rådgiver Introduksjonssenteret Drammen kommune Temaer Utdanningssystemet i Norge Godkjenning

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Registreringshåndbok DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Registreringshåndbok DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Registreringshåndbok DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Utgiver: Utdanningsdirektoratet Statistisk Sentralbyrå IKS Utskriftsdato: 09022017 Innholdsfortegnelse Innledning

Detaljer

Informasjonshefte om inntak:

Informasjonshefte om inntak: Videregående opplæring skoleåret 2014-2015. Informasjonshefte om inntak: Fortrinnsrett Individuell vurdering Minoritetsspråklige søkere Krav til dokumentasjon Tilrettelagt opplæring Spesialundervisning

Detaljer

2 Rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet, men som ikke får denne godkjent i Norge

2 Rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet, men som ikke får denne godkjent i Norge Høringsnotat Forslag til endringer i opplæringsloven (utvidet rett til videregående opplæring for ungdom og rett til videregående opplæring for voksne som har fullført videregående opplæring i utlandet)

Detaljer

Regelverk og føringer

Regelverk og føringer Regelverk og føringer Opplæringsloven Forskrift til opplæringsloven Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring, Hedmark fylkeskommune (lokal forskrift) Rundskriv Veiledere Overordnede

Detaljer

Gunn Mikalsen Øseth. Olav Duun videregående skole Tlf E-post:

Gunn Mikalsen Øseth. Olav Duun videregående skole Tlf E-post: Gunn Mikalsen Øseth Olav Duun videregående skole Tlf. 74 11 39 30 E-post: gunn-mikalsen.oseth@ntfk.no Ulf Jarl Hagen Avdeling for videregående opplæring Tlf. 74 11 13 15 E-post: ulf-jarl.hagen@ntfk.no

Detaljer

Introduksjonsloven. Regelverksforståelse - opplæringsloven og introduksjonsloven. Bodø 19. sept Marit Helness

Introduksjonsloven. Regelverksforståelse - opplæringsloven og introduksjonsloven. Bodø 19. sept Marit Helness Introduksjonsloven Bodø 19. sept. 2015 Marit Helness Regelverksforståelse - opplæringsloven og introduksjonsloven 1 2 Lover og regler Rundskriv Q-20/2015. Inneholder lovtekst og forskriftsbestemmelser,

Detaljer

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjer for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjene er utarbeidet i henhold til introduksjonsloven, forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere og opplæringsloven

Detaljer

NASJONALE RETNINGSLINJER FOR REALKOMPETANSEVURDERING

NASJONALE RETNINGSLINJER FOR REALKOMPETANSEVURDERING NASJONALE RETNINGSLINJER FOR REALKOMPETANSEVURDERING 1 Thomas Wegner Thomassen http://www.udir.no/upload/regelverk/udir_retningslinjer%20for%20realkompetansevurd_web.pdf?epslanguage=no 2 Hvorfor retningslinjer?

Detaljer

Rektormøte 19. mars 2014

Rektormøte 19. mars 2014 Gjennomgang av vilkår knyttet til hovedregelen om bestått i alle fag 6-28 og unntaksbestemmelsen i 6-37. Rektormøte 19. mars 2014 Lov og forskrift setter ytre rammer for vårt arbeid. Skal ivareta rettssikkerheten.

Detaljer

Inntak av vaksne til vidaregåande opplæring. Kari Volden, november 2014

Inntak av vaksne til vidaregåande opplæring. Kari Volden, november 2014 Inntak av vaksne til vidaregåande opplæring Kari Volden, november 2014 Minoritetsspråklege søkarar 3-1, tolvte ledd Rett til vidaregåande opplæring for ungdom ( ) Det er eit vilkår for rett til vidaregåande

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Justeringer og nyheter siden BF 2012

Justeringer og nyheter siden BF 2012 1 Justeringer og nyheter siden BF 2012 1. Generelt... 2 1.1. Hjelp og info... 2 1.2. Rydding... 2 1.3. Vigo endrer spesifikasjonen på Vigo-fil (import / eksport).... 2 1.4. Programområder - kodeverk...

Detaljer

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir-3-2012 2. Grunnskoleopplæring etter 4A-1 For at kommunen skal kunne vurdere om den voksne har rett til grunnskoleopplæring etter

Detaljer

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer

VigoVoksen rapporter 26.04.2013

VigoVoksen rapporter 26.04.2013 VigoVoksen rapporter 26.04.2013 2 Innholdsfortegnelse 1. Individuelle rapporter... 5 Utskrift for registrering av vurdering på papir... 5 2. Fanen Rapporter... 6 Organisering og innhold... 6 Utvalg og

Detaljer

4A-3 VAKSNE SIN RETT TIL VIDAREGÅANDE

4A-3 VAKSNE SIN RETT TIL VIDAREGÅANDE 4A-3 VAKSNE SIN RETT TIL VIDAREGÅANDE 02.11.2016 1 1. Minoritetsspråklege utan dokumentasjon Forskrift til opplæringslova 6-13: Søkjarar som hevdar at dei har gjennomgått allmenn grunnopplæring i utlandet

Detaljer

Struktur og programmer i VGO

Struktur og programmer i VGO Struktur og programmer i VGO Yrkesfaglig utdanning Studieforberedene utdanning Dette fører frem til en yrkeskompetanse eller et fag-/ svennebrev. Gir generell eller spesiell studiekompetanse Mandal videregående

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 04.06.2012

BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 04.06.2012 BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 04.06.2012 FORORD Målsettingen med denne brukerhåndboka er å sikre likeverdig behandling av voksne søkere i de fylkeskommuner som bruker VigoVoksen. Manualen vil ta for seg

Detaljer

Inntak og overgang til videregående skole

Inntak og overgang til videregående skole Inntak og overgang til videregående skole Fokustreff for grunnskoler 5. april Hanne Haugli www.hioa.no/nafo Opplæringsloven 3-1. Rett til vidaregåande opplæring for ungdom Ungdom som har fullført grunnskolen

Detaljer

Oslo Voksenopplæring. Videregående opplæring for voksne. Generell informasjon.

Oslo Voksenopplæring. Videregående opplæring for voksne. Generell informasjon. Oslo Voksenopplæring Videregående opplæring for voksne Generell informasjon. Oppdatert 10.02.2016. Erstatter infohefte fra 20.01.2015 1 Forord Dette heftet gir deg mye informasjon om videregående opplæring

Detaljer

Vedlegg 5: Bestemmelser i opplæringsloven og forskrift til opplæringslov

Vedlegg 5: Bestemmelser i opplæringsloven og forskrift til opplæringslov Vedlegg 5: Bestemmelser i opplæringsloven og forskrift til opplæringslov Lovverk Avvik fra Utprøving i forsøket Opplæringslova Opplæring spesielt organisert for vaksne Opplæringslova 4A- 4. Kommunen og

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole

Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole Presentasjon «Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående

Detaljer

Ny forskrift om inntak og formidling

Ny forskrift om inntak og formidling Ny forskrift om inntak og formidling Rektormøte 16.1.14 Tolkninger og rutiner rundt nytt kapittel 6 i forskrift til opplæringslova er ikke utarbeidet. Disse vil bli fastsatt i lokal inntaksforskrift høsten

Detaljer

Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE

Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE Vidaregåande opplæring i Hordaland 2009 Orientering om inntak av minoritetspråklige søkere Hvem kan søke videregående opplæring? Det er samme kravet

Detaljer

Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for videregående opplæring

Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for videregående opplæring Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for videregående opplæring Videregående opplæring for voksne Torfinn Kvello Verdal vgs Ulike ordninger ulike krav ulike rettigheter Type søker Ordinært (Kapittel 3)

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV

BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV VIKTIG Å VITE FOR PLANLEGGING AV SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Kari Gording Rådgiver Fylkesopplæringssjefen Opplæringslovens

Detaljer

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Samling i NAFO- skoleeiernettverket Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder: Regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon

Detaljer

Udir-6-2012 - Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet

Udir-6-2012 - Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet Fylkesmennene Fylkeskommuner Videregående skoler Udir-6-2012 - Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet 1. Innledning I dette rundskrivet informerer vi om forskriftsendringer

Detaljer

Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring

Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring Saknr. 17/92-1 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet støtter departementets

Detaljer

God morgen! God morgen!

God morgen! God morgen! God morgen! God morgen! Kvalifikasjoner og kompetanse, 10.10.2015 Sindre Festø (sindre.festo@afk.no) Veiledningssenteret Asker og Bærum, tel 67805350 Elias Smiths vei 15 (Sandvika videregående skole, 4.

Detaljer

Minoritetsspråklege søkarar/ elevar

Minoritetsspråklege søkarar/ elevar -Ein tydeleg medspelar Minoritetsspråklege søkarar/ elevar Kari Volden, 16.juni 2016 Kari Volden 2 Kari Volden 3 Søknadsfrist 6-8. Søknadsfrist Søknadsfristen for inntak til vidaregåande opplæring er 1.

Detaljer

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring ( ) per :

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring ( ) per : Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) per 14.05.2013: Tekst/pkt i skrivet Pkt. 1.4 Fag- eller svennebrev Forslag til endring Overskrift Fag- og svennebrev Pkt.

Detaljer

Praksiskandidatordningen

Praksiskandidatordningen Praksiskandidatordningen TOLKNINGSUTTALELSE SIST ENDRET: 22.02.2016 Praksiskandidatordningen er en ordning for personer som kan dokumentere lang og allsidig yrkespraksis. Praksiskandidatordningen er derfor

Detaljer

http://karriere-nt.no/tjenester/karriereveiledning/utdanning/ Utdanningssystemet noen stikkord Ungdomsrett, voksenrett, voksenopplæring Lærlingeordningen inkludert voksenlærling Realkompetansevurdering

Detaljer

Informasjonshefte for skoleåret 2015-2016

Informasjonshefte for skoleåret 2015-2016 Informasjonshefte for skoleåret 2015-2016 En rettledning i arbeidet med søknad om inntak til videregående opplæring på grunnlag av fortrinnsrett. Informasjon om søkerkategorier som omfattes av inntak på

Detaljer

Adresse: Postnummer og -sted: Telefonnummer: Innsøkende instans Navn (skole/institusjon e.l.): Kontaktperson: Stilling:

Adresse: Postnummer og -sted: Telefonnummer: Innsøkende instans Navn (skole/institusjon e.l.): Kontaktperson: Stilling: Navn: Minoritetsspråklige søkere Skoleåret 2014-2015 Vedlegg til internettsøknad. Sendes inntakskontoret i 2 eksemplarer Søknadsfrist 1. februar 2014 Fødsels- og personnummer: Adresse: Postnummer og -sted:

Detaljer

Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring

Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring Saknr. 17/92-1 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet støtter departementets

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Fellesfag helårskurs 2014/2015

SØKNADSSKJEMA Fellesfag helårskurs 2014/2015 SØKNADSSKJEA Fellesfag helårskurs 2014/2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring. 2. Fra og

Detaljer

Vigo Voksen BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 26.01.016

Vigo Voksen BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 26.01.016 Vigo Voksen BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 26.01.016 FORORD Målsettingen med denne brukerhåndboka er å sikre likeverdig behandling av voksne søkere i de fylkeskommuner som bruker Vigo Voksen. Den vil ta

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

Voksnes rett til opplæring og kommunens ansvar. Ann-Karin Bjerke

Voksnes rett til opplæring og kommunens ansvar. Ann-Karin Bjerke Voksnes rett til opplæring og kommunens ansvar Rett til opplæring - to ulike lovverk Voksne kan ha rett og/eller plikt til opplæring etter introduksjonsloven og samtidig ha rett til grunnskoleopplæring

Detaljer

Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring

Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Gerd Gylder-Corneliussen 09.12.2015 Retten til vurdering Elever i offentlige grunn- og

Detaljer

Grunnkompetanse Fagsamling OFK

Grunnkompetanse Fagsamling OFK Grunnkompetanse Fagsamling OFK 13. November 2012 Rådgiver Helene Ruud Lunner Mulighetenes Oppland 1 Ole: Yrkesønske & skolevalg Ole går i 9. klasse. Han har faglige vansker & ADHD. Ole har vedtak om spesialundervisning

Detaljer

Høringsuttalelse. Endringer i opplæringsloven - rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet

Høringsuttalelse. Endringer i opplæringsloven - rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet Saksnr.: 2016/14057 Løpenr.: 180217/2016 Klassering: A40 Saksbehandler: Mia-Iren Strålsund Stylo Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 15.12.2016 Høringsuttalelse. Endringer

Detaljer

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole Informasjon - ST Plan for eksamen Plan for eksamen finner du på skolens hjemmeside. Plan for eksamen våren 2015 Trekkordning 1ST og 2ST Vg1 Ca. 20 % av elevene

Detaljer

Vigo Voksen BRUKERHÅNDBOK

Vigo Voksen BRUKERHÅNDBOK Vigo Voksen BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 18.05.2015 FORORD Målsettingen med denne brukerhåndboka er å sikre likeverdig behandling av voksne søkere i de fylkeskommuner som bruker Vigo Voksen. Den vil ta

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2013 2014 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (04.02.

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (04.02. Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (04.02.2015) Gjennom hele skrivet er rundskriv Udir1-3013 endret til Udir-1-2014.

Detaljer

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland Fagopplæring av voksne Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland I denne veilederen ønsker vi å gi litt informasjon om hvordan voksenopplæringen er organisert i Matbransjens Opplæringskontor.

Detaljer

Minoritetsspråklige søkere til videregående opplæring skoleåret 2016-2017

Minoritetsspråklige søkere til videregående opplæring skoleåret 2016-2017 til videregående opplæring skoleåret 2016-2017 Søkere med annet morsmål enn norsk og samisk, defineres som minoritetsspråklige søkere De aller fleste av søkerne med annet morsmål enn norsk, er som alle

Detaljer

Rett til videregående opplæring for minoritetsspråklig ungdom

Rett til videregående opplæring for minoritetsspråklig ungdom Våre saksbehandlere: Hilde Austad og Kristin Holma Andersen RUNDSKRIV - UDIR 7-2009 DATO: 29.06.2009 Kommuner Fylkeskommuner Statlige skoler Fylkesmenn Erstatter rundskriv Udir-6-2008 Rett til videregående

Detaljer

0rientering. 090414 Radisson Blue Royal Hotel,Bryggen

0rientering. 090414 Radisson Blue Royal Hotel,Bryggen 0rientering 090414 Radisson Blue Royal Hotel,Bryggen Bergen Katedralskole 1961-2014 Tanks videregående skole 2014-2015 Bergen Handelsgymnas 2015- Senter for voksenopplæring og realkompetansevurdering http://bks.hfk.no/templates/schoolsubsite.aspx?id=24486

Detaljer

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST NOEN ENDRINGER/PRESISERINGER I LOVEN 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper I

Detaljer

Praksisbrev Udir

Praksisbrev Udir Praksisbrev Udir-2-2017 Målgruppen for ordningen er definert som elever fra grunnskolen som kan ha svake karakterer, høyt fravær, men som ikke har lærevansker eller særskilte opplæringsbehov, og som man

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 06.05.2016 2015/4725-16679/2016 / A02 Saksbehandler: Trine Nilsen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget BUDSJETT 2016 - FORDELING AV MIDLER TIL VOKSENOPPLÆRINGSTILTAK

Detaljer

Forståelsen av gjeldende regelverk om voksnes rett til videregående opplæring etter opplæringsloven kapittel 4A

Forståelsen av gjeldende regelverk om voksnes rett til videregående opplæring etter opplæringsloven kapittel 4A 1 Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv UDir-2-2008 Forståelsen av gjeldende regelverk om voksnes rett til videregående opplæring etter opplæringsloven kapittel 4A I Generelt om voksnes rett til videregående

Detaljer

Torsdag 31.oktober 2013 FAGSAMLING OM SKULE

Torsdag 31.oktober 2013 FAGSAMLING OM SKULE Torsdag 31.oktober 2013 FAGSAMLING OM SKULE Sentrale hensyn bak bestemmelsene (frå udir sin gjennomgang) Ivareta søkernes rettssikkerhet Likere praksis Hindre usaklig forskjellsbehandling Prioritet i inntaket

Detaljer

RAPPORTERING AV VOKSNE

RAPPORTERING AV VOKSNE RAPPORTERING AV VOKSNE Data på voksne elever kan komme inn i Vigo både fra de skoleadministrative systemene (Extens, SATS, TP) og fra voksensystemene (VigoVoksen eller annet voksensystem). På ssbresultat

Detaljer

Opplæringsloven 4A-1 rett og plikt

Opplæringsloven 4A-1 rett og plikt Opplæringsloven 4A-1 rett og plikt Regional ledersamling grunnskoleopplæring for voksne 18. September 2014 Jannicke Haaland Haarr, Fylkesmannen i Hordaland 1 Rett og plikt Voksne kan ha rett til grunnskoleopplæring

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Endringer fra 2012 til grunnskole

Endringer fra 2012 til grunnskole Endringer fra 2012 til 2013 - grunnskole Tekst/pkt. i skrivet Innledningen Forslag til endring Det er også tatt inn retningslinjer for hvordan dere skal føre kompetansebevis for voksne i grunnskolen. og

Detaljer

Retningslinjer for realkompetansevurdering Kjersti Botnan Larsen, JUR1 Inger Lise Stieng, VU2

Retningslinjer for realkompetansevurdering Kjersti Botnan Larsen, JUR1 Inger Lise Stieng, VU2 Retningslinjer for realkompetansevurdering Kjersti Botnan Larsen, JUR1 Inger Lise Stieng, VU2 Formålet med retningslinjene Bidra til god kvalitet på realkompetansevurderingene Lik praksis i fylkeskommunene

Detaljer

Vigo Voksen BRUKERHÅNDBOK

Vigo Voksen BRUKERHÅNDBOK Vigo Voksen BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 14.02.2014 FORORD Målsettingen med denne brukerhåndboka er å sikre likeverdig behandling av voksne søkere i de fylkeskommuner som bruker Vigo Voksen. Den vil ta

Detaljer

Rådgiversamling OLA, OLK og Alternativt Vg3 i skole. Sigurd Vabekk Hjelle Solveig Ljødal

Rådgiversamling OLA, OLK og Alternativt Vg3 i skole. Sigurd Vabekk Hjelle Solveig Ljødal Rådgiversamling 02.12.15 OLA, OLK og Alternativt Vg3 i skole Sigurd Vabekk Hjelle Solveig Ljødal Videregående skole Lærling Lærekandidat Skoleelev og lærekandidat Påbygg4, Fagskole, Y-veien til Høgskole

Detaljer

Endret: Det er gjort endringer i datoene. Endret:

Endret: Det er gjort endringer i datoene. Endret: Oversikt over endringer i retningslinjene for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (gammelt skriv 08.02.2016 og nytt skriv 03.03.2017) Rundskriv Udir-1-2015

Detaljer

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Noen aktuelle presiseringer i forhold til ny forskrift til opplæringslova kapittel 6 Jeg redigerte bort det som ikke er så aktuelt for dere.. Søknadsfrister unntak Søkjarar

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring.

Detaljer

Føring av kompetansebevis og vitnemål i videregående opplæring og teknisk fagskole 2002 (LS )

Føring av kompetansebevis og vitnemål i videregående opplæring og teknisk fagskole 2002 (LS ) Føring av kompetansebevis og vitnemål i videregående opplæring og teknisk fagskole 2002 (LS-20-2002) Dette rundskrivet er utgått. RUNDSKRIV SIST ENDRET: 07.06.2011 Bestemmelsene om utstedelse av kompetansebevis

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT ^ " " " ^

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT ^    ^ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT ^ " " " ^ HORDALAND J TI.KESKOMMUN} : Adressater ifølgevedlagt liste Saknr.^lD

Detaljer

November 2016 MINORITETSSPRÅKLIG INNTAK

November 2016 MINORITETSSPRÅKLIG INNTAK November 2016 MINORITETSSPRÅKLIG INNTAK Informasjon på flere språk Fra søknadsskjema: Minoritetsspråklig inntak Hvem har rett? Reguleres av forskrift til opplæringsloven 6-13. Her gjøres det klart at

Detaljer

Om plikt og rett til utdanning korleis kan utdanninga bli tilpassa einsleg mindreårige med avgrensa opphald? 17. mars 2017 Statens hus

Om plikt og rett til utdanning korleis kan utdanninga bli tilpassa einsleg mindreårige med avgrensa opphald? 17. mars 2017 Statens hus Om plikt og rett til utdanning korleis kan utdanninga bli tilpassa einsleg mindreårige med avgrensa opphald? 17. mars 2017 Statens hus 1 Rett og plikt i alderen 6 15 år Retten slår inn når det er sannsynleggjort

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Minoritetsspråkliges rettigheter. UiS

Minoritetsspråkliges rettigheter. UiS Minoritetsspråkliges rettigheter UiS 19.09.2017 1 Rettigheter for minoritetsspråklige Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter Opplæringslova 3-12 https://www.udir.no/laring-og-trivsel/minoritetsspraklige/skole/sangen-om-sarskilt-sprakopplaring/

Detaljer

VOX-konferanse. Tromsø 11.-12. mars 2014. Mina Luhr, rådgiver (jurist) Marit Helness, seniorrådgiver

VOX-konferanse. Tromsø 11.-12. mars 2014. Mina Luhr, rådgiver (jurist) Marit Helness, seniorrådgiver VOX-konferanse Tromsø 11.-12. mars 2014 Mina Luhr, rådgiver (jurist) Marit Helness, seniorrådgiver Introduksjonsperioden 1 Introduksjonsloven (Rundskriv Q20/2012) Opplæringsloven Erfaringer fra tilsyn

Detaljer

1. Fleksibilitet i fag- og timefordeling i videregående opplæring

1. Fleksibilitet i fag- og timefordeling i videregående opplæring Fleksibilitet i fag- og timefordeling 1. Fleksibilitet i fag- og timefordeling i videregående opplæring 1.1 Hvorfor fleksibilitet i fag- og timefordelingen? Hensikten med fleksibilitet i fag- og timefordelingen

Detaljer