Interne rutiner for mottak og behandling av voksne søkere for Hedmark fylkeskommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Interne rutiner for mottak og behandling av voksne søkere for Hedmark fylkeskommune"

Transkript

1 Interne rutiner for mottak og behandling av voksne søkere for Hedmark fylkeskommune Dato: 7. februar 2011 Siden 1 av 15 Av Jorunn Fossen

2 Endringslogg Dato Endring Godkjent utgave KAT utgave KAT Dato: 7. februar 2011 Siden 2 av 15 Av Jorunn Fossen

3 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Rettsvurdering Voksenrett Kandidater med ungdomsrett i Voksenopplæringen Rett til å få opplæring i forhold til ønsket kompetanse Rettigheter for voksne innen voksenopplæringen Hvem skal ha hvilken type dokumentasjon? Kontroll av fagsammensetning Generell studiekompetanse Individuell vurdering Søknadsprosessen Hva gjør vi når vi får en henvendelse fra en voksen? Behandling av søknader Automatisk bekreftelsesbrev Saksgang Rettsbrev Standardbrev og oversikt over sendte brev Minstekrav til søker: Realkompetansevurdering Gjennomføring av realkompetansevurdering Rutiner for betaling av realkompetansevurdering Opplæring Inntakskrav Inntaksrangering til opplæring Oppstarten av opplæring Avbrudd opplæring/ realkompetansevurdering, trukket søknad Vurdering Avslutning av opplæring Fullføring av søkere Fullføring av kandidater Ferdige/fullførte kandidater Passive kandidater Dokumentasjon Kompetansebevis Vitnemål Viktige rapporter Praksiskandidater Godkjenning av utenlandsk utdanning Yrkesfag Studiekompetanse Overføringer mellom VigoVoksen og Sats Begrepsforklaring: Dato: 7. februar 2011 Siden 3 av 15 Av Jorunn Fossen

4 1. Innledning Dette er et dokument som beskriver gangen i behandlingen av voksne søkere i Hedmark fylkeskommune. Det vil si alle som jobber med voksne søkere på den enkelte videregående skole og i fylkeshuset. Grunnlaget for voksenopplæring er forankret i Opplæringslovens Kapittel 4. 4A-3 Rett til videregåande opplæring for vaksne (Utdrag) Vaksne som har fullført grunnskolen ellet tilsvarende, men som ikkje har fullført videregåande opplæring, har etter søknad rett til videregåande opplæring Retten gjeld frå og med det året dei fyller 25 år Opplæringa for vaksen skal tilpassast behovet til den enkelte Retten kan oppfyllast mellom anna ved fjernundervisningstilbod Vaksne som er tekne inn til vidregåande opplæring, har rett til å fullføre opplæringsløpet. Dette gjeld sjølv om dei ikkje har rett til videregåande opplæring etter første leddet. Opplæringa i offentleg vidaregåande skole eller i lærebedrift er gratis. Fylkeskommunen har ansvaret for å halde vaksne som får vidaregåande opplæring, med nødvendige trykte og digitale læremiddel og digitalt utstyr. Vaksne som får vidaregåande opplæring, kan ikkje påleggjast å dekkje nokon del av utgiftene til dette utover det som følgjer av forskrift. Fylkeskommunen kan påleggje vaksne som får vidaregåande opplæring, å halde seg med anna individuelt utstyr som opplæringa til vanleg gjer det nødvendig å ha. Vaksne som har rett til vidaregåande opplæring har rett til vurdering av realkompetansen sin og til kompetansebevis. Personar som ikkje har rett til vidaregåande opplæring, skal få vurdert realkompetansen sin om dei blir vist til dette av kommune eller NAV. 2 Rettsvurdering 2.1. Voksenrett Kandidater som: er bosatt i fylket har lovlig opphold i landet (bosettings-, arbeids- og oppholdstillatelse) jf. forskrift til opplæringslovens 6-9 er fylt 25 år i søkeråret ikke har fullført videregående skole eller tilsvarende har fullført eller fått godkjent grunnskole jf. Forskrift til opplæringsloven (Dette er utfordrende i forhold til minoritetsspråklige. Vi bør prøve å utarbeide et bedre samarbeid mellom kommunene og NAV) Voksne som har fullført videregående skole utenfor Norge har ikke rett til videregående opplæring, selv om de mangler fag i henhold til norsk videregående skole. Dato: 7. februar 2011 Siden 4 av 15 Av Jorunn Fossen

5 Er ovennevnte kriterier oppfylt kan de etter søknad få rett til å få voksenopplæring. Se Opplæringsloven 4A-3,1. ledd Kandidater med ungdomsrett i Voksenopplæringen Ved spesielle tilfeller kan ungdom søke om å gjennomføre videregående opplæring gjennom voksenopplæringen. De må da søke gjennom VigoVoksen og sende inn dokumentasjon om hvorfor dette er aktuelt for den enkelte. Se ungdoms mulighet til å ta ut sin rett til videregående opplæring etter 4A-3 og 3-1, 10.ledd i Opplæringslova. Den respektive skole skal kunne sende med en anbefaling om at kandidaten bør følge voksenopplæringen. Søker må ha rett til inntak i tilsvarende tilbud i ungdomsopplæringen for å kunne påberope seg denne paragrafen (Opplæringsloven 3-1,10.ledd) Søker får kun tilbud som finnes under voksenopplæringen. Vær oppmerksom på tap av visse rettigheter, blant annet rett til fri skoleskyss og spesialundervisning Rett til å få opplæring i forhold til ønsket kompetanse Vaksne søkere med rett til videregående opplæring etter 4A-3 skal normalt få tilbud om opplæring i samsvar med den kompetanse de ønsker. I vurderinga skal det legges avgjørende vekt på mulighetene som den enkelte har til å oppnå yrkes- eller studiekompetanse. (i henhold til 6-27 og 6-28 i forskrifta til opplæringslova.) 2.4. Rettigheter for voksne innen voksenopplæringen Privatist/praksiskandidat Voksen elev Underveis vurdering Nei Ja Rett til spesialundervisning Nei Nei Sluttvurdering Eksamen/Fagprøver Standpunkt evt. eksamen Gratis læremidler Nei Ja, til disposisjon Realkompetansevurdering Ja, men ikke sluttvurdering for Vg3 yrkesfaglig utdanningsprogram. Ja, men ikke sluttvurdering for Vg3 yrkesfaglig utdanningsprogram. kandidat oppl.lov Vitnemål x x x x (x)* Fag-/svennebrev x x x x Kompetansebevis x x x x x x * Vitnemål for praksiskandidat kan kun gis dersom kandidaten kan dokumentere fellesfagene som kreves for yrkesfag, jf. forskriften Praksiskandidat 2.5. Hvem skal ha hvilken type dokumentasjon? Oversikten viser hvilken type dokumentasjon som kan utstedes avhengig av opplæringsstatus/dokumentasjonsstatus: Elev Privatist Lærling Lære- Voksen iht. Dato: 7. februar 2011 Siden 5 av 15 Av Jorunn Fossen

6 2.6. Kontroll av fagsammensetning Informasjon om krav til fagsammensetning for Læreplanverket for Kunnskapsløftet, jf. forskrift til opplæringsloven 1-3, er gitt i rundskriv fra Utdanningsdirektoratet; Udir , vedlegg 1: Til rundskriv Udir Kunnskapsløftet - fag- og timefordeling og tilbudsstruktur 2.7. Generell studiekompetanse Minstekravene til generell studiekompetanse og spesielle opptakskrav til høyere utdanning er fastsatt i forskrift om opptak til høyere utdanning Individuell vurdering Reglene for individuell vurdering er hjemlet i forskrift til opplæringsloven. Se også Udir Individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring etter forskrift til opplæringsloven kapittel 3. Til Rundskriv Udir Søknadsprosessen Voksne som ønsker videregående opplæring og/eller realkompetansevurdering, skal søke om dette på Søkeren trenger MinID for innlogging. Ved henvendelse fra voksne som ikke har søkt via skal de veiledes og eventuelt hjelpes til å gjøre dette. Når en voksen kandidat tar kontakt og ønsker veiledning vedrørende VigoVoksen, er det veldig greit å bruke Søkeveiledningen inne på VigoVoksen (på nettet). Denne viser trinn for trinn hvordan en søker skal gå fram på VigoVoksen for å få registret søknaden sin Hva gjør vi når vi får en henvendelse fra en voksen? Når en voksen tar kontakt enten per telefon eller kommer innom kan følgende spørsmål stilles: Hvor gammel er søker? Over 25 år? (Se Opplæringsloven 4A-3) Har den voksne noen utdannelse fra før? I så fall hvilken utdannelse? (Se Kapittel 5.1. Inntakskrav) Har vedkommende voksenrett? (Se Kapittel 2.1. Voksenrett) Har den voksne klart for seg hvilken utdannelse den vil ha? (Ønsket kompetanse) Det er veldig viktig å sette inn ønsket kompetanse på kandidaten i VigoVoksen. Er vedkommende usikker på hvilken kompetanse som ønskes, bør vedkommende huke av for veiledning. Kandidaten må tvinges til å sette ønsket kompetanse, den kan endres senere. Er dette en utdanning som passer inn på videregående nivå, eller kan vedkommende søke realkompetansevurdering på høgskole-/universitetsnivå? Alle kandidater skal søke gjennom - VigoVoksen. Dette er viktig, for når kandidaten søker elektronisk vil dataene som eventuelt ligger i Vigo sin sentralbase automatisk knyttes opp mot søknaden. (Forutsatt at vedkommende har en historikk i Vigo sin sentralbase.) Søkeren bør få en realitetsorientering om muligheter for framtidig arbeid osv. Dato: 7. februar 2011 Siden 6 av 15 Av Jorunn Fossen

7 3.2. Behandling av søknader Automatisk bekreftelsesbrev Når søknaden er kommet inn i VigoVoksen, opprettes og sendes automatisk et bekreftelsesbrev (i VigoVoksen) om at søknaden er mottatt. Saksbehandler vil se søkeren i Web-varslet når vedkommende åpner VigoVoksen under overskriften Søkere som har registrert seg Saksgang Det er den videregående skolen som mottar den voksne søkeren og/eller den elektroniske søknaden, som er ansvarlig for å behandle søknaden. Søknaden skal behandles snarest mulig og ikke senere enn 1 (en) måned etter mottak av søknaden, jf. Forvaltningslovens 11a. Valg av hvilket løp som skal være aktivt gjøres ved å merke aktuelt løp og velge Sett som aktivt løp under fanen Programområder. Deretter må det settes inn aktuelle fag. Dette gjøres ved å merke hvert enkelt løp og klikke Velg fag. Huk av for de fagene som er aktuelle for kandidaten. Dette må gjøres før kandidaten kan foreta egenvurdering. (Se brukerhåndboka) Saksbehandler avgjør og registrerer rettstype. Hvis kandidaten ikke har voksenrett, skrives en begrunnelse for det i merknadsfeltet. Har ikke saksbehandler nok informasjon til å vurdere dette, sendes et brev til søker med spørsmål om mer informasjon. (Trykk på knappen Brev og velg Brev om mangelfull informasjon.) Da flyttes søknaden over til Kandidater som ikke har levert dokumentasjon under Web-varsel. Når nok informasjon foreligger er det klart til å sende brev/sms/e-post til søker om rettsavgjørelsen (Se brukerhåndboka). Kandidaten skal flyttes over fra linjen Webvarsel til aktuell linje før rettsbrev sendes. (eksempelvis VGS/Vg1, Vg2 og Vg3 (brukes til alle kandidater som venter på realkompetansevurdering og/eller opplæring eller er under opplæring)) Den enkelte skole kan ha ønske om andre/flere grupperinger eksempelvis Søkere, Venter på opplæring og I opplæring. Dette for å få det mer oversiktlig Rettsbrev Velg knappen Brev og deretter Sende rettsbrev. Rettsbrevet sendes til søker og søknaden flyttes over til Kandidater som ikke har respondert under Web-varsel. Svar JA for å logge at brevet er blitt sendt. Brevet kan sendes som brev, e-post eller SMS. Rettsbrev inneholder informasjon om rettsvurdering og om at søker må gjennomføre en egenvurdering, hvis søker har voksenrett. Når egenvurderingen er foretatt av søker oppdateres det i VigoVoksen. Etter at søker har gjennomført egenvurdering flyttes søker over til respondert på Web-varslet. Når søker har respondert, må saksbehandler behandle søknaden videre, enten ved å tilby realkompetansevurdering og/eller opplæring Standardbrev og oversikt over sendte brev Oversikt over standardbrev ligger under knappe Brev og Sende brev. Dato: 7. februar 2011 Siden 7 av 15 Av Jorunn Fossen

8 For å se hvilke brev som er sendt til den enkelte kandidaten velges knappen Brev og Sendte brev Minstekrav til søker: Søker må være kontaktbar per telefon, e-post eller brev, hvis ikke skal kandidaten slettes. Hvis man ikke hører fra kandidaten innen 8 uker, fra de har mottatt rettsbrev, slettes søknaden. Dette må stå i rettsbrevet. 4. Realkompetansevurdering Jf. forskrift til opplæringslova 6-27 har fylkeskommunen plikt til å sørge for at voksne søkere med rett til videregående opplæring etter 4A-3 får kartlagt og vurdert realkompetansen sin, slik at denne kompetansen kan danne grunnlag for søknad om inntak, jf. 6-10, 6-22 og Kartleggingen og vurderingen av realkompetansen skal oppsummeres skriftlig, ved et kompetansebevis. For utskrift av egenvurderingen, velg fanen Programområder, åpne løpet og velge aktuelt fag. Klikk på knappen Kartlegging. Velg enten Modul eller Hovedmoment. (Gjør oppmerksom på at ikke alle fag er lagt inn under Hovedmoment.) Klikk på knappen Utskrift, velg skriver og skriv ut. Det er ikkje mogleg å få godkjend fag i Vg3 i yrkesfaglege utdanningsprogram gjennom ei vurdering av realkompetansen som sluttvurdering. Jmf. Forskrift til opplæringslova ledd. Sjekk at det står dato for Søknad Veiledning og Søknad Realkompetansevurdering. Hvis en realkompetansevurdering ender ut i en veiledning, settes dato for Veiledet. Hvis kandidaten går direkte videre til opplæring, slettes dato for Søknad realkompetansevurdering og dato for Veiledet og dato for Søknad opplæring settes inn. Med realkompetanse er ment den formelle og uformelle kompetansen som den voksne har. Med bakgrunn i egenvurderingen skal Saksbehandler innkalle kandidaten til en Realkompetansevurdering, hvis det er det kandidaten ønsker/har behov for. Egenvurderingen brukes som grunnlag for Realkompetansevurderingen. Under Modul og/eller Hovedmoment ser dere hva kandidaten har svart på egenvurderingen og kan gjennom intervju/spørsmål og eventuelt tester, avklare hva kandidaten kan og deretter sette Kan/Kan ikke. (Se Brukerhåndboka). Realkompetansevurdering er gratis hvis kandidaten har voksenrett. For de uten rett skal det sjekkes om andre kan finansiere (NAV, arbeidsgiver o.a.). Dette må da registreres i VigoVoksen, under feltet Andre opplysninger. Det skal også, i VigoVoksen, registreres hvem som har finansiert realkompetansevurderingen/opplæringen Gjennomføring av realkompetansevurdering 1. Den ansvarlige for voksenopplæringen ved skolen kontakter relevant fagveileder og ber om at realkompetansevurdering blir gjennomført innen en gitt tidsfrist. Som norm Dato: 7. februar 2011 Siden 8 av 15 Av Jorunn Fossen

9 bør skolen ha gjennomført realkompetansevurdering innen en (1) måned etter besvart egenvurdering. 2. Fagveileder gjennomfører realkompetansevurdering og registrerer dette i modulen web-fagkonsulent. 3. Dersom kandidaten ikke har godkjent de vesentligste målene i aktuell læreplan skal det, dersom det er ønskelig, gis tilbud om opplæring. Realkompetansevurdering er et enkeltvedtak som kan påklages. Klagefristen er normalt 3 uker, se Forvaltningslovens 29,1.ledd. (Jf. Opplæringslova 15-2.) Klagen skal sendes skolen. Det er fylkeskommunens klagenemnd som er klageinstans. 4. Kompetansebevis som viser godkjente kompetansemål, kan skrives ut. Den ansvarlige for voksenopplæringen sender ut brev med orientering om resultat, samt orientering om klagefrist. Dette brevet skal lagres i kandidatens brevlogg. Det kan være lurt å skive en kort notis om det under Andre opplysningen 4.2. Rutiner for betaling av realkompetansevurdering Når en søker krysser av som NAV-søker, går det en automatisk e-post til NAV sitt kundesenter. Der videresendes den til aktuelt NAV kontor og de vil bekrefte/avkrefte om NAV skal betale for realkompetansevurderingen. Hvis de bekrefter at NAV skal betale, sender skolen en faktura til aktuelt NAV-kontor. Da skal det stå bekreftet NAV i rubrikken NAV-søker i VigoVoksen. Det er skolen som gjennomfører realkompetansevurderingen som skal ha betalingen. Prisliste for realkompetansevurdering er utarbeidet av Østlandssamarbeidet. Siste versjon er fra Betaling av realkompetansevurdering fra fylkeskommunen til den enkelte skole skjer ved opptelling i desember hvert år. Datofelt for realkompetansevurdering må være utfylt. Satsen for realkompetansevurdering overføres ved budsjettjustering ved årsskifte. Per 1/11-10 er prisen 1500,- per realkompetansevurdering. 5. Opplæring 5.1. Inntakskrav Forskrift til Opplæringslovens 6-10,1.ledd, (jf. Opplæringsloven 3-1.) Vilkår for inntak til utdanningsprogram på Vg1-nivå er et vitnemål eller stadfesting av om søkeren fyller ett eller flere av disse vilkårene: 1. Har gjennomgått norsk grunnskole. 2. Har gjennomgått allmenn grunnskoleopplæring i utlandet i minst 9 år, eller har kunnskap og evne på nivå med norsk grunnskole. 3. Er skrevet ut av grunnskolen etter opplæringslova 2-1 fjerde ledd. 4. Har godkjent grunnskolen gjennom realkompetanse, med minimumskarakteren 2, etter forskrift til opplæringslova 6-27 og Loven stiller ikke krav om norskkunnskaper for å kunne ha rett etter opplæringslova 4A-3. Dette medfører rett til inntak etter 6-10 og 6-28 i forskrift til opplæringslova. Det er anbefalt at minoritetsspråklige har kompetanse i grunnleggende norsk på Vg1 nivå. Det bør foretas kartleggingsprøver i norsk og engelsk før oppstart. Det er viktig at grunnlaget for inntak blir nøye vurdert, spesielt i forhold til fullført grunnskole og grunnlaget for å ta ut retten etter Opplæringslova 4A-3. (Se kapittel 2.3. Rett til å få opplæring i forhold til ønsket kompetanse) Dato: 7. februar 2011 Siden 9 av 15 Av Jorunn Fossen

10 Husk å sette inn dato for Startet opplæring. Hvis kandidaten blir ferdig gjennom en realkompetansevurdering, kan denne datoen slettes senere. Har kandidaten søkt tidligere, settes ny dato for opplæring. Skriv i merknadsfeltet dato for tidligere søkt opplæring o.s.v. Dato for endret ønsket kompetanse settes inn. Gjelder det ny søknad, samme løp, vil dette automatisk registreres i VigoVoksen. Alle kandidater som har søkt opplæring innen yrkesfag skal være registrert med dato for søkt realkompetansevurdering i tillegg til opplæring. Alle betraktes som de har søkt realkompetansevurdering Inntaksrangering til opplæring Inntak av deltakere skal gjøres etter følgende prioriteringer: 1. Voksen med rett etter 4A-3 2. Ungdom med rett etter 3-1, 10. ledd der særlige grunner foreligger. (Jf. Opplæringslova. 4A-3 gir ikke rett til spesialundervisning, omvalg, skoleskyss eller bistand fra oppfølgingstjenesten.) 3. Søkere uten rett på grunn av alder eller utdanning. De som ikke har rett, skal prioriteres bak de som har rett jf i forskrift til Opplæringslova. I tillegg skal søkere rangeres etter søknadsdato. Når det er avklart hva slags opplæring kandidaten søker og skolen har opplæringstilbudet klart, skal saksbehandler sette dato for når tilbudet blir gitt og startdato for opplæringen i VigoVoksen. Datoer settes for aktuelt løp. Ved å klikke inn på bestemte fag, kan saksbehandler også sette søknadsdatoer og startdato for hvert enkelt fag. (Se brukerhåndboka) 5.3. Oppstarten av opplæring 1. Når kandidaten har takket ja til tilbudet ved den aktuelle skolen, sendes informasjon om oppstart. 2. Det anbefales å gjennomføre testing i IKT og lesing/skriving ved oppstart. 3. Opplæringen starter. 4. Faglærer har ansvaret for å melde fra om kandidater som avbryter opplæringen og dato for avbrudd skal registres i VigoVoksen. Oppstart av opplæring i små fag/små grupper bør koordineres i et samarbeid mellom skolene og fylkessjefen for videregående opplæring (VGO). Hvis sentret/skolen ikke kan tilby opplæring i fag som den voksne søker, må sentret/skolen ta kontakt med den nærmeste videregående skolen/senter for voksnes læring, som kan tilby dette. Hvis det er ledig plass på voksentilbudet, og det avtales at den andre sentret /skolen skal overta søkeren, kan søkeren overføres til det sentret/ den skolen som tilbyr opplæringen. Dette må avklares med søker først. Dersom det andre sentret/skolen ikke kan gi søkeren et tilbud, og heller ikke ønsker å få vedkommende overført til seg, er det fremdeles mottakersentret/-skolen som har ansvaret for å følge opp søkeren. Dato: 7. februar 2011 Siden 10 av 15 Av Jorunn Fossen

11 5.4. Avbrudd opplæring/ realkompetansevurdering, trukket søknad Hvis en søker avbryter opplæringen eller realkompetansevurderingen skal saksbehandler sette dato for avbrudd under fanen Programområder. Da flyttes søknaden automatisk til Avbrutte kandidater. Det samme gjelder hvis søkeren har trukket søknaden sin. (Se brukerhåndboka) Husk og skriv i merknadsfeltet begrunnelse for avbrudd og trukket søknad Vurdering Deltakere i videregående opplæring skal ha vurdering i henhold til Kapittel 4 i forskrift til Opplæringslova Avslutning av opplæring 1. Privatister: Oppmelding gjøres til 2. Kandidater med elevstatus: Ordinær eksamen skolen melder opp kandidaten/eleven. Skal ha standpunktkarakterer. Det avvikles karaktermøte i forbindelse med underveis- og sluttvurderingen. 3. Når eksamen er avviklet, og resultatet foreligger, fører ansvarlige for voksenopplæring dette inn i VigoVoksen. Kompetansebevis skrives og sendes ut. Kandidaten overføres til Ferdig/Fullførte kandidater. 4. Kandidater som ikke består eksamen, skal ha følgebrev med informasjon om klagerett (Forvaltningslovens 29,1.ledd jf i Opplæringslova), samt muligheter til ny eksamen. Registreres som Fullført ikke bestått i VigoVoksen. For at karaterer for voksne elever skal ligge i SATS, eksporterer VGO karakterdata fra VigoVoksen til SATS. 6. Fullføring av søkere 6.1. Fullføring av kandidater Saksbehandler skal legge inn dato for søkere som er: 1. Fullført, ikke bestått 2. Fullført, lavere nivå søkere som ikke ønsker alle fag og søkere som bare er realkompetansevurdert 3. Bestått ønsket sluttkompetanse fagbrev, yrkeskompetanse eller studiekompetanse. 4. Bestått teoretisk del. (Se brukerhåndboka) Ved import fra Vigo-opplæring (Vigo.sdv-fil) blir bestått sluttkompetanse for kandidater som har bestått fagprøven registrert Ferdige/fullførte kandidater Her føres alle kandidater som: Er ferdige med den nødvendige teorien Bare ønsket veiledning Er blitt realkompetansevurdert i forhold til løyve Dato: 7. februar 2011 Siden 11 av 15 Av Jorunn Fossen

12 Har tatt fagbrev Har tatt treårig skoleløp, eksempelvis apotektekniker Er ferdige med SIX-pacen, de som har alle seks studiekompetansefagene Husk at kompetansebevis skal skrives ut på spesielt papir Passive kandidater Her legges bare de kandidatene som skal hentes fram senere. Eksempelvis de som ikke har bestått norskprøven 3 eller tilsvarende ved årets inntak og ønsker å overføre søknaden til året etter. Denne skal gås gjennom hvert år i mars og kandidatene skal da plasseres under de andre linjene der de hører hjemme. 7. Dokumentasjon 7.1. Kompetansebevis Skolen skal lage Kompetansebevis for godkjent realkompetanse og for beståtte fag etter opplæring. Kompetansebevis kan lages i VigoVoksen. På kompetansebeviset skal det framkomme hvilke deler av læreplanen som er godkjent på bakgrunn av realkompetansevurdering. Hvert enkelt fag må ha karakteren Ja eller Nei ved en realkompetansevurdering, og tallkarakter hvis kandidaten har gått opp til eksamen. Vi skal ikke bruke ikke bestått. Dette er en helt annen karakter og brukes eksempelvis for fagprøven. Kompetansebevis skrives ut med utgangspunkt i fanen Programområder. Alle programområder, som skal være med i utskriften, må være knyttet til aktuelt løp - også fellesfag. Se også brukerhåndboka - under fanen Programområder for forhåndskontroll. Ved utskift - Bruk programmets utskriftsknapp og svar JA på spørsmålet om generering av nummer. Dersom du ønsker å teste utskrift velg Nei. (Se brukerhåndboka) 7.2. Vitnemål Det er fylkessjefen for videregående opplæring som har ansvaret for å skrive ut Vitnemål for de med bestått fagprøve. Det er rektor ved den enkelte skole som har ansvar for å skrive ut Vitnemål for de kandidatene som fullfører alle fag og alle eksamener. 8. Viktige rapporter I VigoVoksen er det flere nyttige rapporter tilgjengelig. Blant annet: Individuelle rapporter: o Opplæringsbehov etter at aktuelle fag er registrert på søker kan det tas ut rapport på opplæringsbehov. Rapporten viser fag som ikke er godkjent eller fag som ikke har fått godkjent karakter. o Opplæringsplan Bruk av denne rapporten forutsetter bruk av kurskoordineringsmodulen i VigoVoksen. Dato: 7. februar 2011 Siden 12 av 15 Av Jorunn Fossen

13 o Kompetansegap rapport som grafisk viser gap mellom oppnådd kompetanse og ønsket kompetanse. Andre rapporter: o Tallrapporter o Kandidatlister o Kontrollrapporter personnummersjekk, rett/alder, endringslogg, mulig dobbeltregistrering, sluttkompetanse mangler, kontroll av rettsvurdering, kontroll av løp og SSB kontrollrapport. o Opplæringsbehov grafiske kompetanseoversikt o Fagkonsulentrapport oversikter, aktivitet Se for øvrig Brukerhåndboka. 9. Praksiskandidater Ansvar for praksisvurdering ligger hos avdeling for fag- og yrkesopplæring i Hedmark fylkeskommune. Informasjon og søknadsskjema finnes på fylkeskommunens hjemmeside praksiskandidatordningen. 10. Godkjenning av utenlandsk utdanning Vi har en del kandidater med utenlands utdanning. Noen har dokumentasjon og andre har det ikke. Mange av de minoritetsspråklige søkerne våre har ikke med dokumentasjon på sin utdannelse fra hjemlandet og for de som har med dokumentasjon, er det ikke alltid like lett å vurdere hvordan denne utdanningen samsvarer med norske krav. Det er derfor utarbeidet en del nettsteder og databaser som er til god hjelp vedrørende dette. Eksempelvis NOKUT 10.1 Yrkesfag Et godt sted å begynne er å gå inn på hjemmesiden til Invia INVIA. Der kan du lese deg fram om vegen til godkjenning av utenlands utdanning. Hvordan du kan søke opptak til utdanning på ulike nivåer og generelt om det å studere i Norge. Gjennomfør en samtale med kandidaten for å få oversikt over dokumentasjonen som vedkommende har og avklar ønsket kompetanse. Vurder retten. Vurder om kandidaten har kompetanse som grunnlag for realkompetansevurdering. Gjennomfør realkompetansevurdering og registrer kompetansen i VigoVoksen. Kompetansebevis kan utstedes på dette grunnlaget og eventuelt anbefal videre opplæring. Det er ikkje mogleg å få godkjend fag i Vg3 i yrkesfaglege utdanningsprogram gjennom ei vurdering av realkompetansen som sluttvurdering. Jmf. Forskrift til opplæringslova ledd. Praksiskandidatordningen kan også være aktuell å vurdere for voksne som ønsker fageller svennebrev uten å være lærling se - Praksiskandidatordningen Dato: 7. februar 2011 Siden 13 av 15 Av Jorunn Fossen

14 10.2 Studiekompetanse Et godt sted å begynne er på Samordna opptak sine nettsider på side 90 og 91 i Søkerhåndboka. Der kan du se på hvilke krav det er for å godkjenne utenlandsk utdanning. Kandidaten kan be Samordna opptak om å vurdere den utenlandske utdanningen den enkelte har og se hva som eventuelt mangler i forhold til generell studiekompetanse. Dokumentasjon og vitnemål må oversettes av autorisert translatør eller tolketjeneste til norsk eller engelsk. Gjennomfør en samtale med kandidaten for å få oversikt over dokumentasjonen som vedkommende har og avklar ønsket kompetanse. Vurder retten. Vurder om kandidaten har kompetanse som grunnlag for realkompetansevurdering. Gjennomfør realkompetansevurdering og registrer kompetansen i VigoVoksen. Kompetansebevis kan utstedes på dette grunnlaget og eventuelt anbefal videre opplæring. Hvis kandidaten har dokumentasjon minimum på nivå med Videregående opplæring fra hjemlandet kan man sjekke kandidatens dokumentasjon opp mot NOKUTs GSUliste. Andre nyttige linker vedrørende utenlandsk utdanning er: Inne på NOKUT sine nettsider kan du også finne Landsdatabasen for godkjenning av utenlandsk høyere utdanning og INVIA veien til godkjenning av utenlandsk utdanning. 11. Overføringer mellom VigoVoksen og Sats For å kunne overføre data mellom VigoVoksen og Sats må brukeren ha alle tilganger/rettigheter. Derfor vil slike overføringer måtte skje sentralt i første omgang. I en prøveperiode gjøres dette sentralt 2 ganger i året - pr. 20. september og 10. oktober. I tillegg kan det foretas overføringer etter forespørsel fra skolene. Dato: 7. februar 2011 Siden 14 av 15 Av Jorunn Fossen

15 Begrepsforklaring: RKV = realkompetansevurdering (den formelle og uformelle kompetansen) VGO = fylkessjefen for videregående opplæring VGS = videregående skole Kandidaten = den voksne søker/elev Ønsket kompetanse = sluttkompetanse SATS = skoleadministrative systemer VigoVoksen er et komplett dataverktøy i Windows med startikon VigoVoksen. VigoVoksen har også en web-portal i Internett mot Vigo`s inntakssystem for kandidatstyrt henvendelser, søking og egenvurdering. Egenvurdering = kandidaten vurderer selv om hva vedkommende mener den KAN, USIKKER eller IKKE KAN Kartlegging = tar utgangspunkt i egenvurderingen og gjennom samtale og tester vurderer faglærer hva kandidaten KAN eller IKKE KAN. Faglærer bruker web- fagkonsulent til å registrere dette. Modul = fagene er sortert på modul nivå, dvs. ikke så detaljsortert som på hovedmoment nivå. Eksempelvis Matematikk tall og algebra Hovedmoment = modulene er sortert ned på hovedmomentnivå. Eksempelvis tall og algebra (1a.-Gjøre overslag og regne praktiske oppgaver, 1b.-Tolke, utarbeide og vurdere innhold osv.) 23/5 regelen = Er du 23 år og samtidig har 5 års samlet fulltidserfaring fra arbeid og/eller utdanning, kan du oppnå generell studiekompetanse ved å fullføre følgende fellesfag: Engelsk 140 timer * Historie 140 timer Matematikk 224 timer Naturfag 140 timer Norsk 393 timer Samfunnsfag 84 timer * (engelsk fra GK og VK1 i yrkesfagligs studieretninger i R94 (2+2) dekker dette kravet.) Vurdering Generelle føresetnader Underveis vurdering Sluttvurdering Fritak for vurdering Eksamen Dokumentasjon NOKUTS GSU-liste: Oversikt over utdanningssystemer i andre land og hvordan disse kan oversettes til det norske utdanningssystemet. Krav Dokumenter Med mer. Dato: 7. februar 2011 Siden 15 av 15 Av Jorunn Fossen

BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 04.06.2012

BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 04.06.2012 BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 04.06.2012 FORORD Målsettingen med denne brukerhåndboka er å sikre likeverdig behandling av voksne søkere i de fylkeskommuner som bruker VigoVoksen. Manualen vil ta for seg

Detaljer

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer

VigoVoksen Hovedmanual

VigoVoksen Hovedmanual VigoVoksen Hovedmanual Versjon 7.1 Pb11.5. Oktober -2013 Jærtek / OBW 02.10.2013 10:44:00 Innhold Metode 5 Utgangspunkt... 5 Programområdene / Læreplanene i datasystemet.... 5 VigoVoksen - Dataflyt for

Detaljer

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne?

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? 10. mars 2015 Ved fagkoordinator Siri Eidissen Voksenopplæringen i Rogaland Viktige regler innenfor videregående opplæring for voksne: 1. Hvem har

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Rapport. fra tilsyn med. Vestfold fylkeskommune. Voksnes rett til videregående opplæring

Rapport. fra tilsyn med. Vestfold fylkeskommune. Voksnes rett til videregående opplæring Avdeling for oppvekst og opplæring Rapport fra tilsyn med Vestfold fylkeskommune Voksnes rett til videregående opplæring Opplæringsloven kapittel 4A Tilsyn gjennomført april 2011 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget veien videre omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget Veien videre Byggdrifterfaget ble 15. januar 2013 vedtatt av kunnskapsdepartementet som eget lærefag innen fag- og yrkesopplæringen,

Detaljer

Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole

Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole Plan for gjennomføring av landbruksopplæring, slik at voksne deltakere får et tilpassa opplegg, både når det gjelder innhold

Detaljer

Videregående opplæring organisert for voksne

Videregående opplæring organisert for voksne Videregående opplæring organisert for voksne HVEM HAR RETT TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FOR VOKSNE? Du må fylle 25 år eller mer det året du søker Du må ikke ha fullført videregående opplæring tidligere Du

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN Fagopplæring tilpasset den enkelte Mai 2011 LÆREKANDIDAT GRUNNKOMPETANSE Forord I Buskerud har vi gode erfaringer med lærekandidatordningen, men vi ønsker å bli enda

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK 12.01.2015 EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK Drøftingssak 1-2015 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Innhold 1 Innledning og forskrift... 2 1.1 Formål:... 2 1.2 Om retningslinjene...

Detaljer

Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord. Versjon: 1.00

Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord. Versjon: 1.00 Dok.id.: 2.1.4.4.3.19 VP-I-Håndbok i eksamensarbeid Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.00 Gjelder fra: 27.02.2014 Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 10 EKSAMEN I VIDEREGÅENDE

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Tilstandsrapport 2013 Forord Tilstandsrapporten for 2013 dokumenterer positive resultater på flere områder, og gir et helhetlig bilde på status innen videregående opplæring

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Fellesfag helårskurs 2014/2015

SØKNADSSKJEMA Fellesfag helårskurs 2014/2015 SØKNADSSKJEA Fellesfag helårskurs 2014/2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring. 2. Fra og

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

Udir-1-2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring etter forskrift til opplæringsloven kapittel 3

Udir-1-2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring etter forskrift til opplæringsloven kapittel 3 Rundskriv Udir -1-2010 1 Fylkesmennene Fylkeskommuner Kommuner Statlige skoler Private grunnskoler Private skoler med rett til statstilskudd Udir-1-2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring.

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Reglementer Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Innhold Innledning 4 1 Visjon, verdigrunnlag og mål for oppvekstsektoren 5 1.1 Forholdet mellom ordinær undervisning og spesialundervisning

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold DEL I - Slik bruker du rundskrivet... 7 DEL II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven...

Detaljer

Regler for klagebehandling på standpunktkarakterer. Styringsdokument 1/2011. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet

Regler for klagebehandling på standpunktkarakterer. Styringsdokument 1/2011. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Regler for klagebehandling på standpunktkarakterer Styringsdokument 1/2011 Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Forord Å sette karakterer og ellers foreta vurdering er underlagt strenge regler

Detaljer

INNTAKSREGLEMENT for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG)

INNTAKSREGLEMENT for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG) Revidert februar 2015 R INNTAKSREGLEMENT for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG) Gjeldende for skoleåret 2015/2016. Med hjemmel i Privatskolelova

Detaljer

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Videregående skoler Grunnskoler Privatskoleorganisasjonene Universitet og høyskoler Vox Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer