Nord-Trøndelag fylkeskommune Prosjektplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nord-Trøndelag fylkeskommune Prosjektplan"

Transkript

1 Ny GIV Oppfølgingsprosjektet - partnerskap for økt gjennomføring i videregående opplæring: - Et prosjekt for å styrke samarbeidet mellom videregående opplæring, oppfølgingstjenesten (OT), fagopplæring og NAV. Nord-Trøndelag fylkeskommune Prosjektplan Versjon Forfatter Endring Dato Godkjent 0.1 Lise Eriksen Førsteutkast 0.2 Endelig utkast 0.3 Endelig utkast etter høring 1.0 Plan godkjent i prosjektgruppa NAV, Side 1

2 1. Bakgrunn for prosjektet 2. Prosjektets mål 3. Omfang og leveranser 4. Avgrensninger, begrensninger og forutsetninger 5. Organisering/roller/kommunikasjon 6. Overordnet milepælplan 7. Overordnet budsjett 8. Risikovurdering 9. Møtekalender NAV, Side 2

3 Bakgrunn for prosjektet Bakgrunn og hensikt med prosjektet Ny GIV - Oppfølgingsprosjektet - er et nasjonalt prosjekt som eies av Kunnskapsdepartementet, og som gjennomføres i partnerskap med alle fylkeskommuner og Oslo kommune i perioden Ny GIV omfatter i tillegg til Oppfølgingsprosjektet, Overgangsprosjektet og Gjennomføringsbarometeret. Prosjektet i Nord-Trøndelag eies av Nord-Trøndelag fylkekommune, og skal gjennomføres i et forpliktende samarbeid med NAV Nord-Trøndelag. Prosjektet skal styrke samarbeidet mellom videregående skoler, Oppfølgingstjenesten (OT), fagopplæring og NAV for å øke gjennomføringen i videregående opplæring. NAV, Side 3

4 1. Bakgrunn for prosjektet 2. Prosjektets mål 3. Omfang og leveranser 4. Avgrensninger, begrensninger og forutsetninger 5. Organisering/roller/kommunikasjon 6. Overordnet milepælplan 7. Overordnet budsjett 8. Risikovurdering 9. Møtekalender NAV, Side 4

5 Prosjektets målbilde Formål: Etablere en varig og samordnet oppfølging av unge utenfor opplæring og arbeid. Oppfølgingen må bygges på et bærekraftig, strukturert og målrettet system for samarbeid om, og en helhetlig bruk av, felles virkemidler. Effektmål: 1. Minimum 75 % av årskullene gjennomfører videregående opplæring i form av studiekompetanse, fagbrev eller grunnkompetanse fra måletidspunkt i Ungdommer i aldersgruppa år som ikke har søkt, står i fare for å avbryte, eller avbryter videregående opplæring - får en helhetlig og samordnet oppfølging mot utdanning eller arbeid - av fylkeskommunen og/eller NAV. Målgruppe: Ungdom mellom 15 og 21 år som står utenfor både utdanning og arbeid. - Høyest prioritet skal gis ungdom som er i ferd med å slutte og de som har vært utenfor ett år eller mer. Resultatmål: 1. Målgruppen skal, gjennom en kombinasjon av arbeidsrettede tiltak og opplæring, kvalifiseres og motiveres for deltakelse i arbeidsliv og/eller formelle opplæringsløp mot grunnkompetanse eller yrkeskompetanse/studiekompetanse. 2. Oppfølgingen skal etableres så tidlig som mulig skolen/avgo og OT planlegger oppfølgingen, sammen med relevante instanser, før eleven skrives ut eller lærekontrakt heves. 3. Ingen ungdommer i målgruppa skal være ukjente for OT. Prosjektets suksessfaktorer: Kompetansebygging og Etablere felles kultur og Tiltak som iverksettes må Felles ansvar for metodeutvikling i bærekraftig struktur for felles være i tråd med formål og prosjektets mål i NTFK videregående opplæring, oppfølgingsmetodikk. God prioriteringer for Ny GIV og NAV NT OT og NAV samhandling mellom OTkoordinator og NAV- Oppfølgingsprosjektet kontaktperson NAV, Side 5

6 1. Bakgrunn for prosjektet 2. Prosjektets mål 3. Omfang og leveranser 4. Avgrensninger, begrensninger og forutsetninger 5. Organisering/roller/kommunikasjon 6. Overordnet milepælplan 7. Overordnet budsjett 8. Risikovurdering 9. Møtekalender NAV, Side 6

7 Omfang og leveranser Prosjektets omfang Prosjektet i Nord-Trøndelag gjennomføres i tråd med føringer og beslutninger fra prosjektledelsen i Kunnskapsdepartementet og fra prosjektgruppa i Nord- Trøndelag. Dette innebærer forpliktende samhandling mellom Nord-Trøndelag fylkeskommune og NAV Nord- Trøndelag. Omfatter alle elever/ungdommer i målgruppa; utenfor skole/arbeid, i videregående opplæring og registrerte ved NAV- kontor i Nord-Trøndelag. Prosjektets leveranser/innsatsområder Prosjektet har følgende hovedaktiviteter: 1. Praksisorganisert opplæring - samarbeidet mellom OT og NAV skal bidra til å iverksette modeller/tiltak som kombinerer arbeidsrettede tiltak med elementer fra VGO. 2. Styrking av samarbeidsrelasjoner - tidlig inn med oppfølgingen. 3. Kompetanseutvikling for ansatte i oppfølgingstjenesten. 4. Dokumentere/evaluere tiltak og aktiviteter innenfor innsatsområdene. 5. Skrive sluttrapport. NAV, Side 7

8 Omfang og leveranser 1. Praksisorganisert opplæring - samarbeidet mellom OT og NAV skal bidra til å iverksette modeller/tiltak som kombinerer arbeidsrettede tiltak med opplæring fra VGO. Hovedkategorier tiltak: A) Praksisorganisert opplæring fra fylkeskommunen mot grunnkompetanse (praksisbrev eller lærekandidat). B) Kombinasjon av opplæring fra fylkeskommunen og arbeidsrettede tiltak fra NAV. C) Arbeidsrettede tiltak fra NAV i kombinasjon med opplæringselementer/- mål og oppfølging fra OT. Skal igangsettes så raskt som mulig i Lignende modeller/tiltak kan videreføres og inngå som del av fylkets Ny GIV innsats. Kartlegge pågående prosjekter som kan innlemmes i Ny GIV. Avklare samarbeidsområder. NAV- tiltakene avklaring og oppfølging kan også vurderes overfor den yngste gruppa (under 19 år), for eksempel i kombinasjon med arbeidspraksis - dersom det vurderes som hensiktsmessig. 2. Styrking av samarbeidsrelasjoner - tidlig inn med oppfølgingen. 3. Kompetanseutvikling for ansatte i oppfølgingstjenesten Det skal utvikles et kompetansetilbud for ansatte i OT og for kontaktpersoner i NAV. Fylkeskommunens representanter for OT inviteres til dialog om innhold og struktur for planlagt kompetansetilbud. Kompetansetilbud skal være på plass fra og med H- 2011/V Dokumentere/evaluere tiltak og aktiviteter innenfor innsatsområdene. Igangsette virksomme tiltak i størst mulig grad basert på erfaring og forskning. Til sentralt prosjekt i Kunnskapsdepartementet. Til prosjektgruppen i Nord-Trøndelag. 5. Skrive sluttrapport. Gjennomføres etter anvisninger fra det sentrale prosjektet, og fra prosjekteier i Nord-Trøndelag. Forpliktende samarbeid mellom skoler, OT og NAV. Oppfølgingen skal starte før frafallet er formalisert. Skolene gjennomfører en sluttsamtale med eleven sammen med relevante instanser.. Sluttsamtalenes mål er å fastsette en plan for videre oppfølging. Planen formaliseres som en oppfølgingsavtale. NAV, Side 8

9 1. Bakgrunn for prosjektet 2. Prosjektets mål 3. Omfang og leveranser 4. Avgrensninger, begrensninger og forutsetninger 5. Organisering og bemanning 6. Overordnet milepælplan 7. Overordnet budsjett 8. Risikovurdering 9. Møtekalender NAV, Side 9

10 Avgrensninger, begrensninger og Forutsetninger forutsetninger Avgrensninger Prosjektet er avgrenset til å omhandle målgruppen for OT år. Elever i grunnskolen som ikke søker vgo inngår i målgruppen. A) Elever som slutter i ordinære løp (like før og etter frafallet), og elever i grunnskolen som ikke søker vgo. B) Ungdom som har vært ute mellom 1 måned og ett år. C) Ungdom som har vært ute i minst ett år eller mer. Dersom det vurderes som hensiktsmessig kan tiltak og aktiviteter som iverksettes i regi av Oppfølgingsprosjektet, omfattes av en utvidet aldersgruppe for eksempel etter nærmere avtale med NAV Nord-Trøndelag. Elever kan være i målgruppe for både Oppfølgings- og Overgangsprosjektet. Oppfølgingen som gjennomføres må da være koordinert. Begrensninger Prosjektet vil i startfasen konsentrere innsatsen mot de som skal gis høyest prioritet d.v.s. de som har vært utenfor utdanning eller arbeid i ett år eller mer. Parallelt er det viktig å komme i gang med arbeidet som er av mer forebyggende karakter. Dette omfatter bl.a.; kompetansetiltak, struktur/kultur for samhandling og utvikling av felles oppfølgingsarbeid. Følgende forutsetninger eksisterer: At Ny GIV Oppfølgingsprosjektet er godt forankret innenfor videregående opplæring og i NAV i Nord- Trøndelag, og at roller og ansvarsdeling for gjennomføring er klart definert jf. samarbeidsavtalen mellom Nord- Trøndelag fylkeskommune og NAV Nord-Trøndelag. Arbeidet i Ny GIV Oppfølgingsprosjektet - i Nord- Trøndelag må bygge på erfaringer, konklusjoner og beste praksis fra prosjektet Flere gjennom, som hadde sammenfallende målsetting. Samarbeidslinjer og grenseflater mot Overgangsprosjektet, fagopplæring, karrieresenter, oppvekstprogrammet og andre relevante fagområder innenfor AVGO, må avklares og koordineres underveis. Kunnskapsdepartementet vil igangsette følgeevaluering av Oppfølgingsprosjektet. Prosjektet i NT vil følge opp dette etter anvisninger fra KD. Opplæringslovens forskrift om OT skal utvikles igangsatt arbeid. Kartleggings- og rapporteringssystemet til OT skal videreutvikles. Må ses i sammenheng med styringsgrunnlag for utdanningssektoren i Nord-Trøndelag , og strategisk plattform for AVGO. Definerte krav og føringer fra det sentrale prosjektet i Kunnskapsdepartementet, og fra prosjekteier i Nord- Trøndelag, skal ivaretas og være gitt i prosjektets resultater. NAV, Side 10

11 1. Bakgrunn for prosjektet 2. Prosjektets mål 3. Omfang og leveranser 4. Avgrensninger, begrensninger og forutsetninger 5. Organisering/roller/kommunikasjon 6. Overordnet milepælplan 7. Overordnet budsjett 8. Risikovurdering 9. Møtekalender NAV, Side 11

12 Oppfølgingsprosjektet - nasjonal organisering Faggruppe OT - forskrift Faggruppe OT - statistikk Prosjektledelse Kunnskapsdepartementet Interdepartemental arbeidsgruppe Nasjonal ressursgruppe Prosjektgjennomføring I alle fylkeskommuner og NAV fylke (19 prosjektledere og 19 prosjektansvarlige) NAV, Side 12

13 Prosjektorganisering i Nord-Trøndelag Prosjektgruppe i Nord-Trøndelag Beslutningsorgan for gjennomføring av Ny GIV- prosjektene i Nord-Trøndelag. Prosjektleder for Oppfølgingsprosjektet rapporterer framdrift på gjennomføring til prosjektgruppen, og til Kunnskapsdepartementet. Prosjektgruppen består av: Fylkesutdanningssjefen, leder for prosjektgruppen prosjektansvarlige for Ny GIV ved AVGO Fylkesdirektør i NAV NT Representant for KS Prosjektledere for Ny-GIV prosjektene Møter gjennomføres i tråd med møteplan. Arbeidsgruppe OT/NAV - Oppfølgingsprosjektet Operativ arbeidsgruppe for gjennomføring av Oppfølgingsprosjektet i NT. Skal sikre god faglig innretning i tråd med prosjektets resultatmål og innsatsområder. Dette innebærer felles forståelse for og konkrete forslag til gjennomføring av tiltak for å nå prosjektets mål. Saker som krever beslutning på overordnet nivå legges fram for Prosjektgruppen. Arbeidsgruppen består av: Rektor og OT- koordinator fra videregående opplæring Tjenesteområdeleder og NAV- kontakt fra NAV Representant fra fagopplæring Representant fra opplæringskontor Koordinator fra NAV Prosjektleder for Oppfølgingsprosjektet, leder av arbeidsgruppen Rektor og tjenesteområdeleder i arbeidsgruppa vil være link til rektormøtene og til fylkesdirektørens ledergruppe i NAV. Andre fagmiljøer og -personer kan inviteres til møter ved behov på bakgrunn av konkrete tema eller problemstillinger. Eksempler på dette kan være representanter fra målgruppen (elever/ungdommer), fra ulike kommunale tjenester og fra spesialisthelsetjenesten. Møter gjennomføres etter behov. NAV, Side 13

14 Prosjektorganisering i Nord-Trøndelag Ad-hoc/arbeidsgrupper Kan opprettes ved behov i forbindelse med avgrensede problemstillinger i prosjektet. Fellesmøter for OT- koordinatorer/ NAV- kontaktpersoner Skal sikre involvering, erfaringsutveksling og iverksetting av beste praksis for OTkoordinatorer og kontaktpersoner i NAV. Koples til etablert forum for samarbeidsavtalen. Møter gjennomføres vår og høst i løpet av prosjektets varighet. Andre relevante arenaer Ved behov for informasjon, drøfting etc. benytte eksisterende arenaer som rektormøter/-gruppa, fylkesdirektørens ledergruppe i NAV og andre relevante arenaer. NAV, Side 14

15 Sentrale roller/oppgaver OT- koordinator: Ha oversikt over ungdom (med ungdomsrett) som til enhver tid befinner seg utenfor videregående opplæring. Ha kontakt med ungdommene i målgruppa. Tilby veiledning og/eller formidling til egnet opplærings- og/eller arbeidstilbud. Det er et mål at tilbudene fører til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse. Kontakte ungdommene hvert år. Dette gjelder så lenge de omfattes av rettighetsperioden for å bli fulgt opp av OT. Prosjektleder: Koordinere og sikre framdrift i prosjektgjennomføring jf. prosjektplan. Ansvarlig for resultatmålene i Oppfølgingsprosjektet. Rapporterer til KD og til prosjektgruppen for Ny GIV. Lede arbeidsgruppen for Oppfølgingsprosjektet. NAV- kontakt: Kontaktperson for samhandling med OT i eget tjenesteområde. Hovedansvar for å finne egnede arbeidsrettede tiltak som er i samsvar med aktivitetsplanen. NAV skal følge opp arbeidsgiver og ungdommen i gjennomføringsfasen for det arbeidsrettede tiltaket. NAV-koordinator: Koordinerer arbeidet i NAV i forbindelse med gjennomføring av Ny GIV Oppfølgingsprosjektet. Ansvar for å følge opp samarbeidsavtalen om OT- ungdom med fylkeskommunen. Deltar i arbeidsgruppe for Oppfølgingsprosjektet. NAV, Side 15

16 Kommunikasjonslinjer Prosjektleder for Oppfølgingsprosjektet må ha tett dialog med den enkelte OT- rådgiver vedr. status og resultatoppnåelse i prosjektet. Prosjektleder initierer denne kontakten i forhold til den enkelte OT- koordinator hver 3. måned, i løpet av prosjektets varighet. Dette kan være i form av et møte eller en telefonsamtale. Denne kontakten kan gi viktige innspill til prioriteringer, korrigeringer og erfaringer i prosjektet. Innspill som prosjektleder kan bringe videre til arbeidsgruppe og prosjektgruppe. Kommunikasjonen internt i NAV gjennomføres i regi av NAV- koordinator Helge Myrstad. NAV, Side 16

17 1. Bakgrunn for prosjektet 2. Prosjektets mål 3. Omfang og leveranser 4. Avgrensninger, begrensninger og forutsetninger 5. Organisering/roller/kommunikasjon 6. Overordnet milepælplan 7. Overordnet budsjett 8. Risikovurdering 9. Møtekalender NAV, Side 17

18 Overordnet milepælplan Milepæl Ansvar Når ferdig 1 Når Prosjektgruppe for Ny GIV i NT er etablert Fylkesutd.sjef Når Arbeidsgruppe OT/NAV for Oppfølgingsprosjektet i NT er etablert Toril/ Helge/ Lise 3 Når oppstartsamling for Ny GIV Oppfølgingsprosjektet er gjennomført Toril/ Helge/ Lise Når prosjektplan for gjennomføring av Ny GIV - Oppfølgingsprosjektet i NT er godkjent Prosjektgruppe/ Lise 5 Når elever som ikke har søkt v.g.o. pr. 1. mars 2011 er identifisert Lise Når rettighetselever i NT som har vært utenfor skole og arbeid i ett år eller mer er identifisert Lise , løpende 7 Når etablerte modeller/tiltak er kartlagt, og kan inngå som del av Ny GIV Oppfølgingsprosjektet 8 Når risikofaktorer for gjennomføring av Ny GIV Oppfølgingsprosjektet er identifisert, og tiltak foreslått Lise Lise Når samarbeidet mellom OT og NAV kombinerer arbeidspraksis med elementer fra v.g.o. ved alle videregående skoler og tjenesteområder i NAV 10 Når styrking av samarbeidsrelasjoner medfører tidlig oppfølging av alle elever/ungdommer i målgruppa - internt i skole, mellom OT, NAV og fagopplæring Prosjektgruppe/ Helge/ Lise løpende Lise/ Helge løpende, Når kompetanseutvikling for avklart målgruppe er gjennomført Lise løpende, Når felles arenaer/nettverk for fag- og erfaringsutveksling er etablert/videreført inkl. dialogmøter lokalt og regionalt 13 Når Karrieresenteret sin rolle i forhold til OT- målgruppe er definert Lise/ Lisbeth Når prosjektledersamlinger i regi av KD er gjennomført Lise løpende 15 Når møter i Prosjektgruppa er gjennomført Monika/ Lise/ fylkesutd.sjef 17 Når vurdering av OT rollen i forbindelse med gjennomføring av Ny GIV i NT er Toril/ Lise NAV, gjennomført Side 18 Lise , løpende løpende, Når rapportering til Kunnskapsdepartementet og til Prosjektgruppen i NT er gjennomført Lise løpende,

19 Overordnet milepælplan Milepæl Ansvar Når ferdig 20 Når sluttrapport foreligger Lise NAV, Side 19

20 Aktivitetsliste Milepæl Aktiviteter Resultat Ansvar Når ferdig Status pr. 1 Etablere prosjektgruppe for Oppfølgingsprosjektet i NT. Møter gjennomføres i tråd med møteplan i løpet av prosjektets varighet 2 Etablere arbeidsgruppe for Oppfølgingsprosjektet i NT. Møter gjennomføres etter behov, hyppig i startfasen Sikre god forankring og resultatoppnåelse Sikre god faglig innretning og eierforhold til Oppfølgingsprosjektet blant sentrale fagpersoner og samarbeidspartnere fylkesut d.sjef Toril/ Helge/ Lise , løpende løpende Gjennomføre oppstartsamling for Ny GIV - Oppfølgingsprosjektet Arbeidet i Oppfølgingsprosjektet startet, etablert felle forståelse og eierforhold til oppdraget Toril/ Helge/ Lise Godkjenning av prosjektplan Rammeverk for gjennomføring av Oppfølgingsprosjektet i Nord- Trøndelag 5 Identifisere alle elever i NT som ikke har søkt v.g.o. pr. 15. mars Prosjekt gruppe/ Lise Igangsette oppfølgingsarbeid Lise Kartlegge og identifisere alle som står utenfor skole eller arbeid, med særlig prioritering av de som har vært utenfor ett år eller mer i fellesskap mellom NAV og OT. Sjekke elever med OT- status fra og med 2005/2006 Alle i målgruppa skal motiveres, og gis tilbud om skole og/eller arbeid Lise/ OT/ Helge/ NAV - kontakt , løpende 7 Kartlegge modeller/tiltak/prosjekter som kan inngå som del av Ny GIV - Oppfølgingsprosjektet Arbeid i tråd med Ny GIV Oppfølgingsprosjektet igangsatt. Bygge videre på etablerte erfaringer og resultater. Lise Prosess for identifisering av risikofaktorer i arbeidsgruppen Et risikobilde som er reelt i forhold til Lise NAV, og prosjektgruppen utfordringer. Skissere mulige tiltak Side 20

21 Aktivitetsliste Milepæl Aktiviteter Resultat Ansvar Når ferdig Status pr Iverksette modeller/tiltak som kombinerer arbeidspraksis med elementer fra VGO, i tett dialog med NAV 10 Basert på samarbeidsavtalen og føringer i Ny GIV videreutvikle forpliktende samarbeid mellom skoler, OT og NAV 11 Tilrettelegge for kompetanseutvikling for avklart målgruppe etter anvisninger fra Kunnskapsdepartementet 12 Videreføre/etablere nettverk for OTkoordinatorer, NAV- kontakter og andre aktuelle fagutøvere og samarbeidspartnere lokalt og regionalt Bedre samordning og koordinering av virkemidler for måloppnåelse Utvikle felles oppfølgingsmetodikk som inkluderer - oppfølging før frafallet er formalisert, innhold i sluttsamtale og innhold i oppfølgingsavtale. Økt kompetanse for å nå målene i Ny GIV Styrket samarbeid/ erfaringsoverføring/kompetanseheving /felles praksis i NT 13 Etablere tett samarbeid med karrieresenteret Avklare og etablere struktur for samarbeid i forhold til målgruppen Prosjekt gr./ Lise/ Helge/ Lise/ Helge KD, Lise løpende løpende, løpende, Lise , løpende Lise Prosjektledersamlinger i regi av KD Sikre at gjennomføring i NT er i tråd forventninger fra KD 15 Møter i Prosjektgruppa gjennomføres Sikrer at Ny GIV i NT gjennomføres som forutsatt Lise Even løpende, løpende, Rapportering til Kunnskapsdepartementet og til Prosjektgruppen i NT Status for gjennomføring underveis i prosjektet Lise løpende, Foreta en egen vurdering/evaluering av OTrollen Få svar på om definert OT-ressurs gir Toril/ i NT i lys av gjennomføring av Ny GIV - rom for å utføre oppgaver som Lise Oppfølgingsprosjektet forutsatt i en bærekraftig struktur, og i tråd med revidert OT-forskrift NAV, Side 21

22 Aktivitetsliste Milepæl Aktiviteter Resultat Ansvar Når ferdig Status pr Dokumentere pågående og nye tiltak/aktiviteter i regi av Ny GIV - Oppfølgingsprosjektet Identifisere gode tiltak/aktiviteter som iverksettes, videreformidle erfaringer og event korrigere kurs 19 Skrive sluttrapport Dokumentere erfaringer og måloppnåelse Lise/ Helge løpende, Lise NAV, Side 22

23 1. Bakgrunn for prosjektet 2. Prosjektets mål 3. Omfang og leveranser 4. Avgrensninger, begrensninger og forutsetninger 5. Organisering/roller/kommunikasjon 6. Overordnet milepælplan 7. Overordnet budsjett 8. Risikovurdering 9. Møtekalender NAV, Side 23

24 Overordnet budsjett Budsjett Statlige midler - KD Sum inntekter Sum finansiering Utgifter Sum inntekter NAV, Side 24

25 1. Bakgrunn for prosjektet 2. Prosjektets mål 3. Omfang og leveranser 4. Avgrensninger, begrensninger og forutsetninger 5. Organisering/roller/kommunikasjon 6. Overordnet milepælplan 7. Overordnet budsjett 8. Risikovurdering 9. Møtekalender NAV, Side 25

26 Risikovurdering Risiko Konsekvens Kons. Sanns. Tiltak NAV, Side 26

27 1. Bakgrunn for prosjektet 2. Prosjektets mål 3. Omfang og leveranser 4. Avgrensninger, begrensninger og forutsetninger 5. Organisering/roller/kommunikasjon 6. Overordnet milepælplan 7. Overordnet budsjett 8. Risikovurdering 9. Møtekalender NAV, Side 27

28 Aktiviteter 2011 Møter i prosjektgruppen Møter i arbeidsgruppen Møtekalender J F M A M J J A S O N D MØTER BESKRIVELSE Statusmøte tjenesteområdeledere NAV, Side 28

Samarbeidsmøte med Verran kommune

Samarbeidsmøte med Verran kommune Samarbeidsmøte med Verran kommune 03.06.16 Agenda for møtet 1) Oppfølgingstjenesten (OT) i Nord-Trøndelag - målgruppe - organisering - avklaringsmøte/oppfølgingsplan 2) Bakgrunn for samarbeidsavtalen mellom

Detaljer

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Anne Gerd Strand, prosjektleiar Om oppfølgingstjenesten (OT) Utfordringar for OT Samarbeidsavtalen Førmålet med avtalen er å legge til rette for eit styrka og systematisert

Detaljer

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet. Utdanningsforbundet Scandic hotell 24.03.2011

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet. Utdanningsforbundet Scandic hotell 24.03.2011 Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Utdanningsforbundet Scandic hotell 24.03.2011 Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Et prosjekt for å styrke samarbeidet mellom skoler, oppfølgingstjeneste (OT), fagopplæring og NAV

Detaljer

Arbeidet i Oppfølgingsprosjektet så langt.

Arbeidet i Oppfølgingsprosjektet så langt. Målgruppen i prosjektet er lik oppfølgingstjenestens målgruppe, jf 13-1 i forskrift til opplæringsloven Knut Nikolaisen Prosjektleder Oppfølgingsprosjektet i Nordland Ny GIV Oppfølgings prosjektet (OT-NAV)

Detaljer

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule)

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV Gjennomføringsbarometeret Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Informasjon Ny GIV-heimesida Gjennomføringsbarometeret 2010-kullet frå ungdomsskulen

Detaljer

Delavtale 2. Samarbeidsavtale om oppfølging av ungdom i oppfølgingstjenestens målgruppe

Delavtale 2. Samarbeidsavtale om oppfølging av ungdom i oppfølgingstjenestens målgruppe Delavtale 2 Samarbeidsavtale om oppfølging av ungdom i oppfølgingstjenestens målgruppe Avtaleeiere: Hedmark fylkeskommune og NAV Hedmark Visjon: En kompetent arbeidsstyrke i Hedmark 1. Formål, bakgrunn

Detaljer

Tiltak for økt gjennomføring

Tiltak for økt gjennomføring Tiltak for økt gjennomføring hva har Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV bidratt med? Mira Aaboen Sletten Hva er problemet? Sosial bakgrunn Skolefaglige problemer, helseproblemer, sosial fungering, rus etc.

Detaljer

Rutiner for samarbeid om oppfølging av ungdom med lovfestet rett til videregående utdanning

Rutiner for samarbeid om oppfølging av ungdom med lovfestet rett til videregående utdanning Rutiner for samarbeid om oppfølging av ungdom med lovfestet rett til videregående utdanning Avtalen bygger på overordnet samarbeidsavtale på utdanningsområdet mellom Vest-Agder fylkeskommune og NAV Vest-Agder

Detaljer

Samarbeidsavtaler mellom Hedmark fylkeskommune og NAV

Samarbeidsavtaler mellom Hedmark fylkeskommune og NAV Samarbeidsavtaler mellom Hedmark fylkeskommune og NAV Helhetlig oppfølging av ungdom og voksne i Hedmark Rådgiversamling 7. desember 2016 Forankring i overordnede strategier og planer i NAV og Hedmark

Detaljer

Oppfølgingsprosjektet

Oppfølgingsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Sogn og Fjordane 2-3 mai 2012 Lennart Hartgen, prosjektleder Oppfølgingsprosjektet Partnerskap for å styrke samarbeidet mellom den fylkeskommunale oppfølgingstjenesten (OT), skoler,

Detaljer

Overgangsprosjektet NY GIV

Overgangsprosjektet NY GIV Overgangsprosjektet NY GIV I N T E N S I V O P P L Æ R I N G P Å U N G D O M S T R I N N E T 2 0 1 1-2 0 1 4 Ny GIV omhandler Partnerskap mellom KD og alle fylkeskommuner/oslo kommune Oppfølgings prosjektet

Detaljer

Oppfølgingsprosjektet

Oppfølgingsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Prosjektleder Lennart Hartgen 16-17 oktober, Sundvollen Status og resultater i prosjektet OT-statistikk Evaluering Nye innsatsområder i Ny GIV 2 Partnerskap 19 fylkesopplæringssjefer,

Detaljer

Forslag til framtidig organisering av oppfølgingstjenesten i Nord-Trøndelag

Forslag til framtidig organisering av oppfølgingstjenesten i Nord-Trøndelag Forslag til framtidig organisering av oppfølgingstjenesten i Nord-Trøndelag Innhold 1. Bakgrunn/mandat 2. Dagens organisering 2.1 Ressursbruk pr. skole 3. OT-målgruppen 4. Arbeidsoppgaver i OT 4.1 Endringer

Detaljer

Rådgivernettverk 2-3 april 2014

Rådgivernettverk 2-3 april 2014 Rådgivernettverk 2-3 april 2014 Knut Nikolaisen Rådgiver, Utdanningsavdelingen Foto: Hans Erik Elmholdt Oppfølgingsprosjektet forsterket samarbeid mellom fylkeskommunen og NAV om ungdom som står utenfor

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom

Samarbeidsavtale mellom c61* Aust-Agderfylkeskommune I/ Samarbeidsavtale mellom Aust-Agder Fylkeskommune og NAV Aust- Agder Vedrørende Ungdom utenfor videregående opplæring og arbeid. Side 1 av 5 1. Avtalens formål Formålet med

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte Prosjektbeskrivelse Prosjektnavn Integrering på tunet med jobb i sikte Bakgrunnen for prosjektet Flyktninger er en gruppe som har utfordringer med å komme i arbeid og landbruket har behov for arbeidskraft,

Detaljer

Prosjektplan Ung i Nasjonalparkriket

Prosjektplan Ung i Nasjonalparkriket Prosjektplan Ung i Nasjonalparkriket INNLEDNING 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn 1.2 Mål for prosjektet 1.3. Rammer 2. OMFANG OG AVGRENSNING 3. ORGANISERING 3.1. Prosjektledelse 3.2. Prosjektgruppe 3.3 Øvrige

Detaljer

Oppfølgingstjenesten

Oppfølgingstjenesten Oppfølgingstjenesten Oppfølgingstjenesten er en fylkeskommunal tjeneste som skal følge opp ungdom som har rett til opplæring etter 3-1 i opplæringsloven, men som ikke er i arbeid eller opplæring. Fylkeskommunens

Detaljer

God oppvekst Regional plan for et helhetlig opplæringsløp

God oppvekst Regional plan for et helhetlig opplæringsløp God oppvekst 2008 2018 Regional plan for et helhetlig opplæringsløp Nasjonale og regionale utfordringer Fullført videregående opplæring er den aller viktigste enkeltfaktoren for et godt voksenliv, aktiv

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional plan for kunnskapssamfunnet i Buskerud (DPK). Planprogramfasen.

Prosjektbeskrivelse Regional plan for kunnskapssamfunnet i Buskerud (DPK). Planprogramfasen. Prosjektbeskrivelse Regional plan for kunnskapssamfunnet i Buskerud (DPK). Planprogramfasen. Hensikt med prosjektbeskrivelsen: 1. gi en kortfattet beskrivelse av prosjektet mht. målsettinger, organisering,

Detaljer

VESTFOLD RAPPORT FRA OPPFØLGINGSTJENESTEN TOLERANSE TRYGGHET MESTRING FYLKESKOMMUNE. Kompetansesenter for læringsutvikling skoleåret 2009/10

VESTFOLD RAPPORT FRA OPPFØLGINGSTJENESTEN TOLERANSE TRYGGHET MESTRING FYLKESKOMMUNE. Kompetansesenter for læringsutvikling skoleåret 2009/10 Kompetansesenter for læringsutvikling Oppfølgingstjenesten VESTFOLD FYLKESKOMMUNE RAPPORT FRA OPPFØLGINGSTJENESTEN TOLERANSE TRYGGHET MESTRING Kompetansesenter for læringsutvikling skoleåret 2009/10 Innledning

Detaljer

tromsfylke.no Troms Randi Ovesen Tore Arnesen

tromsfylke.no Troms Randi Ovesen Tore Arnesen Troms Randi Ovesen Tore Arnesen Organisering av prosjektlederne Prosjektlederne organisert direkte under fylkesutdanningssjefen med delegert fag- og personalansvar på siden av linjeorganisasjonen men i

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring Johan Raaum rand Hotell Oslo 6. oktober 2014 Status Flere fylker har en jevn positiv utvikling, særlig i yrkesfagene Noen fylker har kanskje snudd en negativ trend? Mange elever som slutter har fullført

Detaljer

Buskerud fylkeskommune skaper resultater gjennom samhandling. Entusiasme Åpenhet Mot Raushet

Buskerud fylkeskommune skaper resultater gjennom samhandling. Entusiasme Åpenhet Mot Raushet Buskerud fylkeskommune skaper resultater gjennom samhandling Entusiasme Åpenhet Mot Raushet NY GIV ØKE GJENNOMFØRINGEN I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING TIL 75% I 2015 Utdanning og helse Å fullføre videregående

Detaljer

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6. Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.2015 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. BAKGRUNN...

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/ Arkiv: C14 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOSPROSJEKTET

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/ Arkiv: C14 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOSPROSJEKTET Saksfremlegg Saksnr.: 10/4139-6 Arkiv: C14 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOSPROSJEKTET 2010-2013 Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: :::

Detaljer

Overgangsprosjektet. Oppdraget Avdelingsdirektør Knut Alfarnæs Oslo 13.12.10

Overgangsprosjektet. Oppdraget Avdelingsdirektør Knut Alfarnæs Oslo 13.12.10 Overgangsprosjektet Oppdraget Avdelingsdirektør Knut Alfarnæs Oslo 13.12.10 Premisser Tar konsekvensen av den nære sammenhengen mellom faglige prestasjoner på u-trinnet og senere frafall i vgo Gir de svakest

Detaljer

Prosjektplan hovedprosjekt Regelverk i praksis

Prosjektplan hovedprosjekt Regelverk i praksis 1 Prosjektplan hovedprosjekt Regelverk i praksis I Utdanningsdirektoratet har vi tillit til at lærere og skoleledere møter elever med respekt, og gir dem faglige utfordringer hver dag. Vi har noen felles

Detaljer

Ny GIV Buskerud. FYR-prosjektet

Ny GIV Buskerud. FYR-prosjektet Ny GIV Buskerud FYR-prosjektet Innholdsfortegnelse 1 Mål og delmål... 2 1.1 Hovedmål:... 2 1.2 Delmål... 2 2 Valgt organisasjonsmodell, inkl. roller og ansvar... 2 2.1 Lærere knutepunktskolen... 2 2.2

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15.11.2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. november 2011 viser at 18 814 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe.

Detaljer

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til læreplass Liv Marit Meyer Petersen Teamleder Vestfold fylkeskommune, Inntak og fagopplæring Skolenes økte formidlingsansvar og oppfølgingsansvar og Vg3 fagopplæring

Detaljer

Nye retningslinjer for Prosjekt til fordypning i Troms

Nye retningslinjer for Prosjekt til fordypning i Troms Nye retningslinjer for Prosjekt til fordypning i Troms -bakgrunn, prosess, innhold Tromsø den 1. og 2. februar Tilbakeblikk Som et ledd i kvalitetsarbeidet og satsing på økt kompetanse innenfor viktige

Detaljer

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER...

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER... 1 1 MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Rammer... 3 2 ORGANISERING... 4 3 BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER... 4 3.1 Beslutningspunkter... 4 3.2 Oppfølging... 4 3.3 Milepæler...

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Kvalitetssystem. for karrieresentrene i Nordland

Kvalitetssystem. for karrieresentrene i Nordland Kvalitetssystem for karrieresentrene i Nordland Innhold Innledning... 3 1. Mål og verdigrunnlag... 4 Dokumentreferanser... 4 2. Tjenesten... 4 2.A. Individuell karriereveiledning... 4 Dokumentreferanser...

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

NY GIV. Kurs ATV-VGO 12.-13. okt 2011, Tromsø

NY GIV. Kurs ATV-VGO 12.-13. okt 2011, Tromsø NY GIV Kurs ATV-VGO 12.-13. okt 2011, Tromsø Ny GIV. Organisering i Troms Kurs ATV-VGO 12.-13. okt 2011, Tromsø Overgangsprosjektet Målgruppen for prosjektet er de 10 % svakest presterende elevene etter

Detaljer

P 1824. Plan for implementering høsten 2010

P 1824. Plan for implementering høsten 2010 P 1824 Plan for implementering høsten 2010 1. Mål for implementeringen a. Det er et mål at erfarte og dokumenterte suksessfaktorer i forhold til hovedmål og prosjektets tre strategier (se implementeringsplanens

Detaljer

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen 07.07.2010 1 1 BAKGRUNN FOR LUK Hedmark fylkeskommune har invitert alle kommunene i fylket til å søke om økonomisk støtte til prosjekter som kan bygge opp under

Detaljer

Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland. NordlandsLøftet. Grunnlagsdokument. Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09.

Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland. NordlandsLøftet. Grunnlagsdokument. Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09. Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland NordlandsLøftet Grunnlagsdokument Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09.13) Innledning (1) Hvorfor Nordlandsløftet? Nordlandssamfunnet står overfor

Detaljer

Delavtale 3. Samarbeidsavtale om lærekandidater og lærlinger med nedsatt funksjonsevne

Delavtale 3. Samarbeidsavtale om lærekandidater og lærlinger med nedsatt funksjonsevne Delavtale 3 Samarbeidsavtale om lærekandidater og lærlinger med nedsatt funksjonsevne Avtaleeiere: Hedmark fylkeskommune og NAV Hedmark Visjon: En kompetent arbeidsstyrke i Hedmark 1. Formål, bakgrunn

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring 30.januar 2015

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring 30.januar 2015 Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring 30.januar 2015 Ramme for økta: 1. Informere om «Forsøk med NAV-veileder i videregående skole» 2. Redegjøre for nye oppgaver og erfaringer 3. Diskutere

Detaljer

Karrieretjenesten ved Veiledningssenteret Romerike. Vårkonferansen 18. - 19. april 2013

Karrieretjenesten ved Veiledningssenteret Romerike. Vårkonferansen 18. - 19. april 2013 Karrieretjenesten ved Veiledningssenteret Romerike Vårkonferansen 18. - 19. april 2013 Fortid Partnerskap for Karriereveiledning Karriere Akershus Prosjekt lærling-ansvarlig Prosjekt rådgiver mot ungdomsskolen

Detaljer

Brukermedvirkning på systemnivå i Arbeids- og velferdsetaten.

Brukermedvirkning på systemnivå i Arbeids- og velferdsetaten. Brukermedvirkning på systemnivå i Arbeids- og velferdsetaten. 1. INNLEDNING: Arbeids- og velferdsetaten skal legge til rette for kontakt med representanter for etatens brukergrupper. Brukermedvirkning

Detaljer

Prosjekt «NAV-veiledere i videregående skoler» i Møre og Romsdal. Geiranger

Prosjekt «NAV-veiledere i videregående skoler» i Møre og Romsdal. Geiranger Prosjekt «NAV-veiledere i videregående skoler» i Møre og Romsdal Geiranger 26.05.2016 Mange faller av hva gjør vi NAV, 22.05.2016 Side 2 Slutter av ulike årsaker 1 av 3 elever fullfører ikke videregående

Detaljer

Frafall i videregående skole

Frafall i videregående skole Frafall i videregående skole Dato: 26.august 2015 Vårres unga vårres framtid Knut Nikolaisen og Else Marie Ness, Utdanningsavdelingen Foto: Hans Erik Elmholdt 4 grunner til frafall Elever som har: Svakt

Detaljer

Fra Ny GIV til helhetlig kvalitetsutvikling

Fra Ny GIV til helhetlig kvalitetsutvikling Fra Ny GIV til helhetlig kvalitetsutvikling Sture Flaaten og Renate Thomassen Tromsø 28. mai 2013 Utdanningsetaten Årsbudsjett 2013; 977 mill. kroner 15 skoler inkl SMI Ca 1500 ansatte Ca 6200 elever Ca

Detaljer

Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold

Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold 1 Oppdragsgiver... 2 2 Finansiering... 2 3 Bakgrunn... 2 4 Mål for prosjektet... 3 5 Prosjektorganisering... 4 5.1 Organisasjonskart

Detaljer

Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring

Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring Om jeg vil lykkes Om jeg vil lykkes i å føre et menneske mot et bestemt mål, Må jeg først finne mennesket der det er, å begynne akkurat der.

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni 1 Sammendrag OTs målgruppe er litt mindre enn i skoleåret 1-1 19 1 ungdommer er registrert i OT i skoleåret 1-1 per juni 1.

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Notat Til : Bystyrekomite for oppvekst og utdanning Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN 13.01.2009 BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Bakgrunn

Detaljer

«Praksis- og kunnskapsutvikling i NAVkontor «- Bakgrunn og rammer

«Praksis- og kunnskapsutvikling i NAVkontor «- Bakgrunn og rammer «Praksis- og kunnskapsutvikling i NAVkontor «- Bakgrunn og rammer Utviklingsforsøk som har sitt utspring i, men er ikke en videreføring av HUSK-forsøket (Høgskole- og universitetssosialkontor) (2006-2011)

Detaljer

Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune

Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune inviterer interesserte leverandører til en dialogprosess i forbindelse

Detaljer

Mette Erika Harviken SLT - koordinator, Ringsaker kommune

Mette Erika Harviken SLT - koordinator, Ringsaker kommune Mette Erika Harviken SLT - koordinator, Ringsaker kommune 1 Handlingsplan 2005-2008 Handlingsplan 2009-2 En modell for å samordne og koordinere et rus- og kriminalitetsforebyggende samarbeid mellom to

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet Håndbok for skoler og kommuner 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgangsprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5

Detaljer

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Prosjektplan for forprosjekt Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Innhold Innledning...3 Bakgrunn...3 Mål og hovedaktiviteter...4 3.1 Overordnet målsetting...4 Delmål...4 Rammer...6 Fremdriftsplan...6

Detaljer

P 1824. Informasjon om status og planer for siste prosjektfase

P 1824. Informasjon om status og planer for siste prosjektfase P 1824 Informasjon om status og planer for siste prosjektfase Forprosjekt : 1.12. 2007 1.3. 2008 Prosjektstart : 1.6. 2008 Prosjektslutt: 31.12.2010 Prosjekteier: Drammen kommune Prosjektpartnere: NAV

Detaljer

PROSJEKTPLAN for folkehelseprosjekt - Liv og lyst i lys og mørke

PROSJEKTPLAN for folkehelseprosjekt - Liv og lyst i lys og mørke PROSJEKTPLAN for folkehelse - Liv og lyst i lys og mørke 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Folkehelse er summen av helse til enkeltindividene i en befolkning. Folkehelsearbeid har som mål å bedre helse og

Detaljer

Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018

Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018 Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018 Høringsutkast 18.09.2012. 1 Regional plan for innovasjon og nyskaping 2014-2018 1 INNLEDNING Fylkestinget har gjennom vedtaket (vedtatt mai

Detaljer

NAV som aktør i videregående opplæring for voksne // Tommy Johansen, ass. fylkesdirektør

NAV som aktør i videregående opplæring for voksne // Tommy Johansen, ass. fylkesdirektør NAV som aktør i videregående opplæring for voksne 03.11.16 // Tommy Johansen, ass. fylkesdirektør Utdanning blir stadig viktigere! 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 100% 90% 80% 70% 60% 50% Ufaglærte i arbeidsstyrken

Detaljer

Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Modell 1 «Veien til læreplass» Formål Gi deltagere økt kompetansen om det

Detaljer

Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden 2012-2014. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.09.2012

Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden 2012-2014. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.09.2012 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FA-A49, TI-&40 12/174 12/6196 Anne-Margrethe Simonsen 10.09.2012 Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden

Detaljer

TALENTER FOR FRAMTIDA

TALENTER FOR FRAMTIDA Prosjekt - TALENTER FOR FRAMTIDA Et samarbeidsprosjekt for å inkludere alle barn og unge til skole og/eller arbeidsliv. 1 Prosjekt - TALENTER FOR FRAMTIDA Prosjektets navn og overordnet mål: Alle barn

Detaljer

Ny GIV - overgangsprosjektet

Ny GIV - overgangsprosjektet Ny GIV - overgangsprosjektet GJENNOMFØRING I VGO Kunnskapsminister Kristin Halvorsen 13. desember, 2010 Kunnskap er vår viktigste kapital Nasjonalformuen (2008) 12 3 Humankapital 12 Olje og gass Realkapital

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn Skate

Detaljer

Prosjekt 1824. Status etter 10 måneders prosjektvirksomhet

Prosjekt 1824. Status etter 10 måneders prosjektvirksomhet Prosjekt 1824 Status etter 10 måneders prosjektvirksomhet P 1824 unge sosialhjelpsmottakere Målsetting : redusere antall mottakere av øk. Sosialhjelp i aldersgruppen 18 til 24 år, registrert ved utgangen

Detaljer

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 1 INNHOLD 1 INNLEDNING 3 2 AVGRENSNING 3 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 3 3.1 Overordnede mål 3 3.2 Planarbeidet skal omfatte 4 4 PLANPROSESS

Detaljer

Ungdommer utenfor opplæring og arbeid

Ungdommer utenfor opplæring og arbeid Ungdommer utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. november 1 Sammendrag OTs målgruppe er mindre enn i november 1 1 1 ungdommer er tilmeldt Oppfølgingstjenesten (OT) per

Detaljer

Rådgivertjenesten Fylkeskommunens ansvar - oppfølging 9. nov. 2010, Inger Lise Pettersen, Nordland fylkeskommune

Rådgivertjenesten Fylkeskommunens ansvar - oppfølging 9. nov. 2010, Inger Lise Pettersen, Nordland fylkeskommune Rådgivertjenesten Fylkeskommunens ansvar - oppfølging 9. nov. 2010, Inger Lise Pettersen, Nordland fylkeskommune Samfunnsutviklingen Karriereveiledning og sosialpedagogisk veiledning en utfordrende profesjon!

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON OPPFØLGINGSTJENESTEN NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON OPPFØLGINGSTJENESTEN NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON OPPFØLGINGSTJENESTEN NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 2014 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Detaljer

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER...

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER... 1 MÅL OG RAMMER... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Målgruppe... 2 1.3 Målsetting... 2 1.4 Rammer... 3 2 ORGANISERING... 3 3 BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER... 3 3.1 Beslutningspunkter... 3 3.2 Oppfølging...

Detaljer

Æ vil bli stor i Tjeldsund

Æ vil bli stor i Tjeldsund Prosjektbeskrivelse Barne- og ungdomsprosjekt i Tjeldsund kommune Æ vil bli stor i Tjeldsund August 2007 1 INNHOLD Innhold 2 MÅL OG RAMMER. 3 Bakgrunn.. 3 Prosjektmål.. 3 Rammer 3 OMFANG OG AVGRENSING

Detaljer

NyGIV overgangsprosjektet i Oppland

NyGIV overgangsprosjektet i Oppland NyGIV overgangsprosjektet i Oppland Sluttrapport 01.02.2014, Ingerid Myrvold 1. Økonomioversikt (4.265.653 tildelte midler, pr brev datert 17.04.2013) a. Lønnsmidler (2 939 660) i. VIGO (lønn/sos 831 000+

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Ungt Entreprenørskap Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Tilskuddsbrev for 2013 Ungt Entreprenørskap Stortinget behandlet Nærings- og handelsdepartementets budsjett

Detaljer

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Nordområdene Strategiplan 2011-2015 1 Visjon: SAMMEN BERIKER VI NORDOMRÅDENE - Gjennom grenseoverskridende samarbeid innen barnehage og grunnopplæringen vil vi i nordområdene få til mer samhandling tilpasset

Detaljer

Avtale om «Mål og prosess for et styrket kommunesamarbeid i Grenland». Hvordan gjennomføres prosjektet?

Avtale om «Mål og prosess for et styrket kommunesamarbeid i Grenland». Hvordan gjennomføres prosjektet? Avtale om «Mål og prosess for et styrket kommunesamarbeid i Grenland». Hvordan gjennomføres prosjektet? Litt om nåværende samarbeid. Grenlandskommunene har et formalisert samarbeid med Grenlandsrådet som

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram Region sør

Boligsosialt utviklingsprogram Region sør Boligsosialt utviklingsprogram Region sør Langsiktig og forpliktende samarbeid med utvalgte kommuner 1 INNHOLD Forpliktende samarbeid for økt boligsosial kompetanse... 3 Husbankens mål med satsingen...

Detaljer

Forprosjektplan revidert 280311 1. MÅL OG RAMMER

Forprosjektplan revidert 280311 1. MÅL OG RAMMER 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Rådmannsmøtet den 3.2.2010 gav sin tilslutning til å sette i gang prosjektet Samhandlingsreformen på Hadeland og vedtok prosjektplanen. Prosjektet tar utgangspunkt i føringene

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 25.06.2013 131/13. Regional handlingsplan for sørsamisk språk og kultur 2013-2017

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 25.06.2013 131/13. Regional handlingsplan for sørsamisk språk og kultur 2013-2017 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 13/02689-5 Saksbehandler Sigurd Kristiansen Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 25.06.2013 131/13 Regional handlingsplan for sørsamisk

Detaljer

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT Prosjektnamn: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Start: 010407 Slutt: 311207 Helge Møller, Reisemål Hardanger Fjord AS Venatio AS v/ Tom Nøvik 1. Bakgrunn og hensikt De fleste reiselivsdestinasjonene i

Detaljer

PROSJEKTPLAN: Kvalitetsutvikling av spesialundervisning i Oppland Fylkeskommune Prosjektnummer: Prosjekteier Prosjektansvarlig Prosjektleder

PROSJEKTPLAN: Kvalitetsutvikling av spesialundervisning i Oppland Fylkeskommune Prosjektnummer: Prosjekteier Prosjektansvarlig Prosjektleder PROSJEKTPLAN: Kvalitetsutvikling av i Oppland Fylkeskommune Prosjektnummer: Dato: Prosjekteier Prosjektansvarlig Prosjektleder Fylkesopplæringssjefen Inntaksleder Siri Halsan Anne Stensgård 1. MÅL OG RAMMER

Detaljer

RAPPORT DEL 2 OVERGANGER

RAPPORT DEL 2 OVERGANGER RAPPORT DEL 2 OVERGANGER Siljan/Drangedal OVERGANGER Alle overganger i barn og unges oppvekst kan medføre en risiko. Det er sentralt at det er godt samarbeid mellom de kommunale tjenester og de ulike forvaltningsnivåene

Detaljer

Meld. St. 20 PÅ RETT VEI

Meld. St. 20 PÅ RETT VEI Tiltak 39 Meld. St. 20 PÅ RETT VEI Utvikle modeller for kvalifisering til læreplass eller Vg3 påbygg Oppdraget i Meld.St. 20 Elever som ikke får læreplass og som mangler faglige forutsetninger for påbygging

Detaljer

Prosjektplan BEDRET SAMHANDLING MED KOMMUNENE. Dato: 31.03.2015 Versjon nr.: 1.1

Prosjektplan BEDRET SAMHANDLING MED KOMMUNENE. Dato: 31.03.2015 Versjon nr.: 1.1 Prosjektplan BEDRET SAMHANDLING MED KOMMUNENE Dato: 31.03.2015 Versjon nr.: 1.1 Versjon Forfatter Endring Dato Godkjent 1.0 1.1 Kathinka Meirik Endret oppsett, + vedlegg Bakgrunn og forankring Klinikkens

Detaljer

Ny Giv - Partnerskap for økt gjennomføring i videregående opplæring

Ny Giv - Partnerskap for økt gjennomføring i videregående opplæring Dato: 31. januar 2011 Byrådssak /11 Byrådet Ny Giv - Partnerskap for økt gjennomføring i videregående opplæring ASKI SARK-223-201005976-4 Hva saken gjelder: Frafall i videregående opplæring er en stor

Detaljer

Overgangen til utdanning for deltakere i introduksjonsprogrammet

Overgangen til utdanning for deltakere i introduksjonsprogrammet Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Overgangen til utdanning for deltakere i introduksjonsprogrammet IMDi - Kompetanseløftet for nye bosettingskommuner, 04./05. Februar 2015 Karsten Schroeder, seniorrådgiver

Detaljer

Avdeling for Elevservice

Avdeling for Elevservice Avdeling for Elevservice 1 MÅL OG RAMMER STYRKE OPPFØLGINGA AV ENKELTELEVER.... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Mål... 2 1.2.1 Konkrete mål... 2 1.3 Prosjektets avgrensning og presisering... 2 1.3.1 Utvelgelse

Detaljer

HALLINGDAL KARRIERESENTER

HALLINGDAL KARRIERESENTER HALLINGDAL KARRIERESENTER NINA E. HØGMO, ØYVIND FLATLAND, REIDUN STEIN 24.06.16 Introduksjon til karriereveiledningsfeltet Karriere Buskerud Hallingdal karrieresenter Tjenesten karriereveiledning Oppfølgingstjenesten

Detaljer

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter 1 KLP tildeler prosjektstøtte til utvalgte HMS-prosjekter hvert år. For å få økonomisk støtte, stiller KLP krav om en grundig utfylt prosjektplan. Vi har utarbeidet

Detaljer

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014 Dato: Arkivref: 03.03.2011 2010/706-3733/2011 / 243/A50 Saksframlegg Saksbehandler: Erling Steen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkesutvalget

Detaljer

NOKORT Nettverket av Opplæringskontor- og ringer i Troms 9386 Senjahopen. Høringsuttalelse Kompetanse 2010!

NOKORT Nettverket av Opplæringskontor- og ringer i Troms 9386 Senjahopen. Høringsuttalelse Kompetanse 2010! NOKORT Nettverket av Opplæringskontor- og ringer i Troms 9386 Senjahopen Høringsuttalelse Kompetanse 2010! I fag og yrkesopplæringa Troms har man helt fra gjennomføring av Reform-94 erfaring for at bedriftenes

Detaljer

Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Modell 1 «Veien til læreplass» Formål Modellen består av et kort kurs som skal

Detaljer

Plan for styrking 2014-2016

Plan for styrking 2014-2016 UTDANNING Plan for styrking Kunnskapsskolen i Buskerud maksimere læring og minimere frafall Buskerud fylkeskommune utdanningsavdelingen oktober 2014 1. Planens forankring Planen er forankret i Kunnskapsskolen

Detaljer

Prosjektplan Strategisk personalplanlegging ved DMF

Prosjektplan Strategisk personalplanlegging ved DMF 1 Prosjektplan Strategisk personalplanlegging ved DMF Innledning I Styresak 19/07 ble NTNUs personalpolitikk vedtatt og som en oppfølging og implementering av denne ble HR-prosjektet Fra personal til HR

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver

NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver Myndighetene stiller følgende særskilte virkemidler til disposisjon for partene i IA-arbeidet i den nye IA-avtalen NAV arbeidslivssenter skal videreutvikles og fortsatt

Detaljer

Oppfølging av ungdom med lovfesta rett til vidaregåande opplæring utanfor arbeid og opplæring

Oppfølging av ungdom med lovfesta rett til vidaregåande opplæring utanfor arbeid og opplæring Oppfølging av ungdom med lovfesta rett til vidaregåande opplæring utanfor arbeid og opplæring Samarbeidsavtale mellom Hordaland Fylkeskommune og NAV Hordaland Avtalen gjeld fordeling av ansvar mellom partane

Detaljer

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014 for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse Oppdatert 24.06 2014 Innhold: 1 Begrunnelse for å delta i prosjektet...3 2 Forventninger til deltakelsen...3 3 Prosjektets forankring...3 4 Samhandling

Detaljer

Buskerud fylkeskommune Fagopplæringsseksjonen. Samarbeidsavtale mellom fagopplæringsseksjonen i Buskerud fylkeskommune og NAV Buskerud

Buskerud fylkeskommune Fagopplæringsseksjonen. Samarbeidsavtale mellom fagopplæringsseksjonen i Buskerud fylkeskommune og NAV Buskerud Buskerud fylkeskommune Fagopplæringsseksjonen Samarbeidsavtale mellom fagopplæringsseksjonen i Buskerud fylkeskommune og NAV Buskerud 2 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FAGOPPLÆRINGSSEKSJONEN i BUSKERUD FYLKESKOMMUNE

Detaljer

«Forsøk med NAV-veileder i videregående skoler» Bedre samarbeid mellom NAV og skole.

«Forsøk med NAV-veileder i videregående skoler» Bedre samarbeid mellom NAV og skole. Nordisk sosialforsikringsmøte 2016, Fornebu 9. juni. «Forsøk med NAV-veileder i videregående skoler» Bedre samarbeid mellom NAV og skole. v/ Åse Tea Bachke, Arbeids- og velferdsdirektoratet Mål Økt gjennomføring

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Planprogram

Kommuneplanens samfunnsdel Planprogram Kommuneplanens samfunnsdel 2018 2030 Planprogram Vedtatt Kommuneplanens i kommunestyret samfunnsdel 14. september -2018 2016, 2030 sak - planprogram 93/16. Side 1 1. Mål og rammer Bakgrunn Kongsbergsamfunnet

Detaljer