Nord-Trøndelag fylkeskommune Prosjektplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nord-Trøndelag fylkeskommune Prosjektplan"

Transkript

1 Ny GIV Oppfølgingsprosjektet - partnerskap for økt gjennomføring i videregående opplæring: - Et prosjekt for å styrke samarbeidet mellom videregående opplæring, oppfølgingstjenesten (OT), fagopplæring og NAV. Nord-Trøndelag fylkeskommune Prosjektplan Versjon Forfatter Endring Dato Godkjent 0.1 Lise Eriksen Førsteutkast 0.2 Endelig utkast 0.3 Endelig utkast etter høring 1.0 Plan godkjent i prosjektgruppa NAV, Side 1

2 1. Bakgrunn for prosjektet 2. Prosjektets mål 3. Omfang og leveranser 4. Avgrensninger, begrensninger og forutsetninger 5. Organisering/roller/kommunikasjon 6. Overordnet milepælplan 7. Overordnet budsjett 8. Risikovurdering 9. Møtekalender NAV, Side 2

3 Bakgrunn for prosjektet Bakgrunn og hensikt med prosjektet Ny GIV - Oppfølgingsprosjektet - er et nasjonalt prosjekt som eies av Kunnskapsdepartementet, og som gjennomføres i partnerskap med alle fylkeskommuner og Oslo kommune i perioden Ny GIV omfatter i tillegg til Oppfølgingsprosjektet, Overgangsprosjektet og Gjennomføringsbarometeret. Prosjektet i Nord-Trøndelag eies av Nord-Trøndelag fylkekommune, og skal gjennomføres i et forpliktende samarbeid med NAV Nord-Trøndelag. Prosjektet skal styrke samarbeidet mellom videregående skoler, Oppfølgingstjenesten (OT), fagopplæring og NAV for å øke gjennomføringen i videregående opplæring. NAV, Side 3

4 1. Bakgrunn for prosjektet 2. Prosjektets mål 3. Omfang og leveranser 4. Avgrensninger, begrensninger og forutsetninger 5. Organisering/roller/kommunikasjon 6. Overordnet milepælplan 7. Overordnet budsjett 8. Risikovurdering 9. Møtekalender NAV, Side 4

5 Prosjektets målbilde Formål: Etablere en varig og samordnet oppfølging av unge utenfor opplæring og arbeid. Oppfølgingen må bygges på et bærekraftig, strukturert og målrettet system for samarbeid om, og en helhetlig bruk av, felles virkemidler. Effektmål: 1. Minimum 75 % av årskullene gjennomfører videregående opplæring i form av studiekompetanse, fagbrev eller grunnkompetanse fra måletidspunkt i Ungdommer i aldersgruppa år som ikke har søkt, står i fare for å avbryte, eller avbryter videregående opplæring - får en helhetlig og samordnet oppfølging mot utdanning eller arbeid - av fylkeskommunen og/eller NAV. Målgruppe: Ungdom mellom 15 og 21 år som står utenfor både utdanning og arbeid. - Høyest prioritet skal gis ungdom som er i ferd med å slutte og de som har vært utenfor ett år eller mer. Resultatmål: 1. Målgruppen skal, gjennom en kombinasjon av arbeidsrettede tiltak og opplæring, kvalifiseres og motiveres for deltakelse i arbeidsliv og/eller formelle opplæringsløp mot grunnkompetanse eller yrkeskompetanse/studiekompetanse. 2. Oppfølgingen skal etableres så tidlig som mulig skolen/avgo og OT planlegger oppfølgingen, sammen med relevante instanser, før eleven skrives ut eller lærekontrakt heves. 3. Ingen ungdommer i målgruppa skal være ukjente for OT. Prosjektets suksessfaktorer: Kompetansebygging og Etablere felles kultur og Tiltak som iverksettes må Felles ansvar for metodeutvikling i bærekraftig struktur for felles være i tråd med formål og prosjektets mål i NTFK videregående opplæring, oppfølgingsmetodikk. God prioriteringer for Ny GIV og NAV NT OT og NAV samhandling mellom OTkoordinator og NAV- Oppfølgingsprosjektet kontaktperson NAV, Side 5

6 1. Bakgrunn for prosjektet 2. Prosjektets mål 3. Omfang og leveranser 4. Avgrensninger, begrensninger og forutsetninger 5. Organisering/roller/kommunikasjon 6. Overordnet milepælplan 7. Overordnet budsjett 8. Risikovurdering 9. Møtekalender NAV, Side 6

7 Omfang og leveranser Prosjektets omfang Prosjektet i Nord-Trøndelag gjennomføres i tråd med føringer og beslutninger fra prosjektledelsen i Kunnskapsdepartementet og fra prosjektgruppa i Nord- Trøndelag. Dette innebærer forpliktende samhandling mellom Nord-Trøndelag fylkeskommune og NAV Nord- Trøndelag. Omfatter alle elever/ungdommer i målgruppa; utenfor skole/arbeid, i videregående opplæring og registrerte ved NAV- kontor i Nord-Trøndelag. Prosjektets leveranser/innsatsområder Prosjektet har følgende hovedaktiviteter: 1. Praksisorganisert opplæring - samarbeidet mellom OT og NAV skal bidra til å iverksette modeller/tiltak som kombinerer arbeidsrettede tiltak med elementer fra VGO. 2. Styrking av samarbeidsrelasjoner - tidlig inn med oppfølgingen. 3. Kompetanseutvikling for ansatte i oppfølgingstjenesten. 4. Dokumentere/evaluere tiltak og aktiviteter innenfor innsatsområdene. 5. Skrive sluttrapport. NAV, Side 7

8 Omfang og leveranser 1. Praksisorganisert opplæring - samarbeidet mellom OT og NAV skal bidra til å iverksette modeller/tiltak som kombinerer arbeidsrettede tiltak med opplæring fra VGO. Hovedkategorier tiltak: A) Praksisorganisert opplæring fra fylkeskommunen mot grunnkompetanse (praksisbrev eller lærekandidat). B) Kombinasjon av opplæring fra fylkeskommunen og arbeidsrettede tiltak fra NAV. C) Arbeidsrettede tiltak fra NAV i kombinasjon med opplæringselementer/- mål og oppfølging fra OT. Skal igangsettes så raskt som mulig i Lignende modeller/tiltak kan videreføres og inngå som del av fylkets Ny GIV innsats. Kartlegge pågående prosjekter som kan innlemmes i Ny GIV. Avklare samarbeidsområder. NAV- tiltakene avklaring og oppfølging kan også vurderes overfor den yngste gruppa (under 19 år), for eksempel i kombinasjon med arbeidspraksis - dersom det vurderes som hensiktsmessig. 2. Styrking av samarbeidsrelasjoner - tidlig inn med oppfølgingen. 3. Kompetanseutvikling for ansatte i oppfølgingstjenesten Det skal utvikles et kompetansetilbud for ansatte i OT og for kontaktpersoner i NAV. Fylkeskommunens representanter for OT inviteres til dialog om innhold og struktur for planlagt kompetansetilbud. Kompetansetilbud skal være på plass fra og med H- 2011/V Dokumentere/evaluere tiltak og aktiviteter innenfor innsatsområdene. Igangsette virksomme tiltak i størst mulig grad basert på erfaring og forskning. Til sentralt prosjekt i Kunnskapsdepartementet. Til prosjektgruppen i Nord-Trøndelag. 5. Skrive sluttrapport. Gjennomføres etter anvisninger fra det sentrale prosjektet, og fra prosjekteier i Nord-Trøndelag. Forpliktende samarbeid mellom skoler, OT og NAV. Oppfølgingen skal starte før frafallet er formalisert. Skolene gjennomfører en sluttsamtale med eleven sammen med relevante instanser.. Sluttsamtalenes mål er å fastsette en plan for videre oppfølging. Planen formaliseres som en oppfølgingsavtale. NAV, Side 8

9 1. Bakgrunn for prosjektet 2. Prosjektets mål 3. Omfang og leveranser 4. Avgrensninger, begrensninger og forutsetninger 5. Organisering og bemanning 6. Overordnet milepælplan 7. Overordnet budsjett 8. Risikovurdering 9. Møtekalender NAV, Side 9

10 Avgrensninger, begrensninger og Forutsetninger forutsetninger Avgrensninger Prosjektet er avgrenset til å omhandle målgruppen for OT år. Elever i grunnskolen som ikke søker vgo inngår i målgruppen. A) Elever som slutter i ordinære løp (like før og etter frafallet), og elever i grunnskolen som ikke søker vgo. B) Ungdom som har vært ute mellom 1 måned og ett år. C) Ungdom som har vært ute i minst ett år eller mer. Dersom det vurderes som hensiktsmessig kan tiltak og aktiviteter som iverksettes i regi av Oppfølgingsprosjektet, omfattes av en utvidet aldersgruppe for eksempel etter nærmere avtale med NAV Nord-Trøndelag. Elever kan være i målgruppe for både Oppfølgings- og Overgangsprosjektet. Oppfølgingen som gjennomføres må da være koordinert. Begrensninger Prosjektet vil i startfasen konsentrere innsatsen mot de som skal gis høyest prioritet d.v.s. de som har vært utenfor utdanning eller arbeid i ett år eller mer. Parallelt er det viktig å komme i gang med arbeidet som er av mer forebyggende karakter. Dette omfatter bl.a.; kompetansetiltak, struktur/kultur for samhandling og utvikling av felles oppfølgingsarbeid. Følgende forutsetninger eksisterer: At Ny GIV Oppfølgingsprosjektet er godt forankret innenfor videregående opplæring og i NAV i Nord- Trøndelag, og at roller og ansvarsdeling for gjennomføring er klart definert jf. samarbeidsavtalen mellom Nord- Trøndelag fylkeskommune og NAV Nord-Trøndelag. Arbeidet i Ny GIV Oppfølgingsprosjektet - i Nord- Trøndelag må bygge på erfaringer, konklusjoner og beste praksis fra prosjektet Flere gjennom, som hadde sammenfallende målsetting. Samarbeidslinjer og grenseflater mot Overgangsprosjektet, fagopplæring, karrieresenter, oppvekstprogrammet og andre relevante fagområder innenfor AVGO, må avklares og koordineres underveis. Kunnskapsdepartementet vil igangsette følgeevaluering av Oppfølgingsprosjektet. Prosjektet i NT vil følge opp dette etter anvisninger fra KD. Opplæringslovens forskrift om OT skal utvikles igangsatt arbeid. Kartleggings- og rapporteringssystemet til OT skal videreutvikles. Må ses i sammenheng med styringsgrunnlag for utdanningssektoren i Nord-Trøndelag , og strategisk plattform for AVGO. Definerte krav og føringer fra det sentrale prosjektet i Kunnskapsdepartementet, og fra prosjekteier i Nord- Trøndelag, skal ivaretas og være gitt i prosjektets resultater. NAV, Side 10

11 1. Bakgrunn for prosjektet 2. Prosjektets mål 3. Omfang og leveranser 4. Avgrensninger, begrensninger og forutsetninger 5. Organisering/roller/kommunikasjon 6. Overordnet milepælplan 7. Overordnet budsjett 8. Risikovurdering 9. Møtekalender NAV, Side 11

12 Oppfølgingsprosjektet - nasjonal organisering Faggruppe OT - forskrift Faggruppe OT - statistikk Prosjektledelse Kunnskapsdepartementet Interdepartemental arbeidsgruppe Nasjonal ressursgruppe Prosjektgjennomføring I alle fylkeskommuner og NAV fylke (19 prosjektledere og 19 prosjektansvarlige) NAV, Side 12

13 Prosjektorganisering i Nord-Trøndelag Prosjektgruppe i Nord-Trøndelag Beslutningsorgan for gjennomføring av Ny GIV- prosjektene i Nord-Trøndelag. Prosjektleder for Oppfølgingsprosjektet rapporterer framdrift på gjennomføring til prosjektgruppen, og til Kunnskapsdepartementet. Prosjektgruppen består av: Fylkesutdanningssjefen, leder for prosjektgruppen prosjektansvarlige for Ny GIV ved AVGO Fylkesdirektør i NAV NT Representant for KS Prosjektledere for Ny-GIV prosjektene Møter gjennomføres i tråd med møteplan. Arbeidsgruppe OT/NAV - Oppfølgingsprosjektet Operativ arbeidsgruppe for gjennomføring av Oppfølgingsprosjektet i NT. Skal sikre god faglig innretning i tråd med prosjektets resultatmål og innsatsområder. Dette innebærer felles forståelse for og konkrete forslag til gjennomføring av tiltak for å nå prosjektets mål. Saker som krever beslutning på overordnet nivå legges fram for Prosjektgruppen. Arbeidsgruppen består av: Rektor og OT- koordinator fra videregående opplæring Tjenesteområdeleder og NAV- kontakt fra NAV Representant fra fagopplæring Representant fra opplæringskontor Koordinator fra NAV Prosjektleder for Oppfølgingsprosjektet, leder av arbeidsgruppen Rektor og tjenesteområdeleder i arbeidsgruppa vil være link til rektormøtene og til fylkesdirektørens ledergruppe i NAV. Andre fagmiljøer og -personer kan inviteres til møter ved behov på bakgrunn av konkrete tema eller problemstillinger. Eksempler på dette kan være representanter fra målgruppen (elever/ungdommer), fra ulike kommunale tjenester og fra spesialisthelsetjenesten. Møter gjennomføres etter behov. NAV, Side 13

14 Prosjektorganisering i Nord-Trøndelag Ad-hoc/arbeidsgrupper Kan opprettes ved behov i forbindelse med avgrensede problemstillinger i prosjektet. Fellesmøter for OT- koordinatorer/ NAV- kontaktpersoner Skal sikre involvering, erfaringsutveksling og iverksetting av beste praksis for OTkoordinatorer og kontaktpersoner i NAV. Koples til etablert forum for samarbeidsavtalen. Møter gjennomføres vår og høst i løpet av prosjektets varighet. Andre relevante arenaer Ved behov for informasjon, drøfting etc. benytte eksisterende arenaer som rektormøter/-gruppa, fylkesdirektørens ledergruppe i NAV og andre relevante arenaer. NAV, Side 14

15 Sentrale roller/oppgaver OT- koordinator: Ha oversikt over ungdom (med ungdomsrett) som til enhver tid befinner seg utenfor videregående opplæring. Ha kontakt med ungdommene i målgruppa. Tilby veiledning og/eller formidling til egnet opplærings- og/eller arbeidstilbud. Det er et mål at tilbudene fører til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse. Kontakte ungdommene hvert år. Dette gjelder så lenge de omfattes av rettighetsperioden for å bli fulgt opp av OT. Prosjektleder: Koordinere og sikre framdrift i prosjektgjennomføring jf. prosjektplan. Ansvarlig for resultatmålene i Oppfølgingsprosjektet. Rapporterer til KD og til prosjektgruppen for Ny GIV. Lede arbeidsgruppen for Oppfølgingsprosjektet. NAV- kontakt: Kontaktperson for samhandling med OT i eget tjenesteområde. Hovedansvar for å finne egnede arbeidsrettede tiltak som er i samsvar med aktivitetsplanen. NAV skal følge opp arbeidsgiver og ungdommen i gjennomføringsfasen for det arbeidsrettede tiltaket. NAV-koordinator: Koordinerer arbeidet i NAV i forbindelse med gjennomføring av Ny GIV Oppfølgingsprosjektet. Ansvar for å følge opp samarbeidsavtalen om OT- ungdom med fylkeskommunen. Deltar i arbeidsgruppe for Oppfølgingsprosjektet. NAV, Side 15

16 Kommunikasjonslinjer Prosjektleder for Oppfølgingsprosjektet må ha tett dialog med den enkelte OT- rådgiver vedr. status og resultatoppnåelse i prosjektet. Prosjektleder initierer denne kontakten i forhold til den enkelte OT- koordinator hver 3. måned, i løpet av prosjektets varighet. Dette kan være i form av et møte eller en telefonsamtale. Denne kontakten kan gi viktige innspill til prioriteringer, korrigeringer og erfaringer i prosjektet. Innspill som prosjektleder kan bringe videre til arbeidsgruppe og prosjektgruppe. Kommunikasjonen internt i NAV gjennomføres i regi av NAV- koordinator Helge Myrstad. NAV, Side 16

17 1. Bakgrunn for prosjektet 2. Prosjektets mål 3. Omfang og leveranser 4. Avgrensninger, begrensninger og forutsetninger 5. Organisering/roller/kommunikasjon 6. Overordnet milepælplan 7. Overordnet budsjett 8. Risikovurdering 9. Møtekalender NAV, Side 17

18 Overordnet milepælplan Milepæl Ansvar Når ferdig 1 Når Prosjektgruppe for Ny GIV i NT er etablert Fylkesutd.sjef Når Arbeidsgruppe OT/NAV for Oppfølgingsprosjektet i NT er etablert Toril/ Helge/ Lise 3 Når oppstartsamling for Ny GIV Oppfølgingsprosjektet er gjennomført Toril/ Helge/ Lise Når prosjektplan for gjennomføring av Ny GIV - Oppfølgingsprosjektet i NT er godkjent Prosjektgruppe/ Lise 5 Når elever som ikke har søkt v.g.o. pr. 1. mars 2011 er identifisert Lise Når rettighetselever i NT som har vært utenfor skole og arbeid i ett år eller mer er identifisert Lise , løpende 7 Når etablerte modeller/tiltak er kartlagt, og kan inngå som del av Ny GIV Oppfølgingsprosjektet 8 Når risikofaktorer for gjennomføring av Ny GIV Oppfølgingsprosjektet er identifisert, og tiltak foreslått Lise Lise Når samarbeidet mellom OT og NAV kombinerer arbeidspraksis med elementer fra v.g.o. ved alle videregående skoler og tjenesteområder i NAV 10 Når styrking av samarbeidsrelasjoner medfører tidlig oppfølging av alle elever/ungdommer i målgruppa - internt i skole, mellom OT, NAV og fagopplæring Prosjektgruppe/ Helge/ Lise løpende Lise/ Helge løpende, Når kompetanseutvikling for avklart målgruppe er gjennomført Lise løpende, Når felles arenaer/nettverk for fag- og erfaringsutveksling er etablert/videreført inkl. dialogmøter lokalt og regionalt 13 Når Karrieresenteret sin rolle i forhold til OT- målgruppe er definert Lise/ Lisbeth Når prosjektledersamlinger i regi av KD er gjennomført Lise løpende 15 Når møter i Prosjektgruppa er gjennomført Monika/ Lise/ fylkesutd.sjef 17 Når vurdering av OT rollen i forbindelse med gjennomføring av Ny GIV i NT er Toril/ Lise NAV, gjennomført Side 18 Lise , løpende løpende, Når rapportering til Kunnskapsdepartementet og til Prosjektgruppen i NT er gjennomført Lise løpende,

19 Overordnet milepælplan Milepæl Ansvar Når ferdig 20 Når sluttrapport foreligger Lise NAV, Side 19

20 Aktivitetsliste Milepæl Aktiviteter Resultat Ansvar Når ferdig Status pr. 1 Etablere prosjektgruppe for Oppfølgingsprosjektet i NT. Møter gjennomføres i tråd med møteplan i løpet av prosjektets varighet 2 Etablere arbeidsgruppe for Oppfølgingsprosjektet i NT. Møter gjennomføres etter behov, hyppig i startfasen Sikre god forankring og resultatoppnåelse Sikre god faglig innretning og eierforhold til Oppfølgingsprosjektet blant sentrale fagpersoner og samarbeidspartnere fylkesut d.sjef Toril/ Helge/ Lise , løpende løpende Gjennomføre oppstartsamling for Ny GIV - Oppfølgingsprosjektet Arbeidet i Oppfølgingsprosjektet startet, etablert felle forståelse og eierforhold til oppdraget Toril/ Helge/ Lise Godkjenning av prosjektplan Rammeverk for gjennomføring av Oppfølgingsprosjektet i Nord- Trøndelag 5 Identifisere alle elever i NT som ikke har søkt v.g.o. pr. 15. mars Prosjekt gruppe/ Lise Igangsette oppfølgingsarbeid Lise Kartlegge og identifisere alle som står utenfor skole eller arbeid, med særlig prioritering av de som har vært utenfor ett år eller mer i fellesskap mellom NAV og OT. Sjekke elever med OT- status fra og med 2005/2006 Alle i målgruppa skal motiveres, og gis tilbud om skole og/eller arbeid Lise/ OT/ Helge/ NAV - kontakt , løpende 7 Kartlegge modeller/tiltak/prosjekter som kan inngå som del av Ny GIV - Oppfølgingsprosjektet Arbeid i tråd med Ny GIV Oppfølgingsprosjektet igangsatt. Bygge videre på etablerte erfaringer og resultater. Lise Prosess for identifisering av risikofaktorer i arbeidsgruppen Et risikobilde som er reelt i forhold til Lise NAV, og prosjektgruppen utfordringer. Skissere mulige tiltak Side 20

21 Aktivitetsliste Milepæl Aktiviteter Resultat Ansvar Når ferdig Status pr Iverksette modeller/tiltak som kombinerer arbeidspraksis med elementer fra VGO, i tett dialog med NAV 10 Basert på samarbeidsavtalen og føringer i Ny GIV videreutvikle forpliktende samarbeid mellom skoler, OT og NAV 11 Tilrettelegge for kompetanseutvikling for avklart målgruppe etter anvisninger fra Kunnskapsdepartementet 12 Videreføre/etablere nettverk for OTkoordinatorer, NAV- kontakter og andre aktuelle fagutøvere og samarbeidspartnere lokalt og regionalt Bedre samordning og koordinering av virkemidler for måloppnåelse Utvikle felles oppfølgingsmetodikk som inkluderer - oppfølging før frafallet er formalisert, innhold i sluttsamtale og innhold i oppfølgingsavtale. Økt kompetanse for å nå målene i Ny GIV Styrket samarbeid/ erfaringsoverføring/kompetanseheving /felles praksis i NT 13 Etablere tett samarbeid med karrieresenteret Avklare og etablere struktur for samarbeid i forhold til målgruppen Prosjekt gr./ Lise/ Helge/ Lise/ Helge KD, Lise løpende løpende, løpende, Lise , løpende Lise Prosjektledersamlinger i regi av KD Sikre at gjennomføring i NT er i tråd forventninger fra KD 15 Møter i Prosjektgruppa gjennomføres Sikrer at Ny GIV i NT gjennomføres som forutsatt Lise Even løpende, løpende, Rapportering til Kunnskapsdepartementet og til Prosjektgruppen i NT Status for gjennomføring underveis i prosjektet Lise løpende, Foreta en egen vurdering/evaluering av OTrollen Få svar på om definert OT-ressurs gir Toril/ i NT i lys av gjennomføring av Ny GIV - rom for å utføre oppgaver som Lise Oppfølgingsprosjektet forutsatt i en bærekraftig struktur, og i tråd med revidert OT-forskrift NAV, Side 21

22 Aktivitetsliste Milepæl Aktiviteter Resultat Ansvar Når ferdig Status pr Dokumentere pågående og nye tiltak/aktiviteter i regi av Ny GIV - Oppfølgingsprosjektet Identifisere gode tiltak/aktiviteter som iverksettes, videreformidle erfaringer og event korrigere kurs 19 Skrive sluttrapport Dokumentere erfaringer og måloppnåelse Lise/ Helge løpende, Lise NAV, Side 22

23 1. Bakgrunn for prosjektet 2. Prosjektets mål 3. Omfang og leveranser 4. Avgrensninger, begrensninger og forutsetninger 5. Organisering/roller/kommunikasjon 6. Overordnet milepælplan 7. Overordnet budsjett 8. Risikovurdering 9. Møtekalender NAV, Side 23

24 Overordnet budsjett Budsjett Statlige midler - KD Sum inntekter Sum finansiering Utgifter Sum inntekter NAV, Side 24

25 1. Bakgrunn for prosjektet 2. Prosjektets mål 3. Omfang og leveranser 4. Avgrensninger, begrensninger og forutsetninger 5. Organisering/roller/kommunikasjon 6. Overordnet milepælplan 7. Overordnet budsjett 8. Risikovurdering 9. Møtekalender NAV, Side 25

26 Risikovurdering Risiko Konsekvens Kons. Sanns. Tiltak NAV, Side 26

27 1. Bakgrunn for prosjektet 2. Prosjektets mål 3. Omfang og leveranser 4. Avgrensninger, begrensninger og forutsetninger 5. Organisering/roller/kommunikasjon 6. Overordnet milepælplan 7. Overordnet budsjett 8. Risikovurdering 9. Møtekalender NAV, Side 27

28 Aktiviteter 2011 Møter i prosjektgruppen Møter i arbeidsgruppen Møtekalender J F M A M J J A S O N D MØTER BESKRIVELSE Statusmøte tjenesteområdeledere NAV, Side 28

Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV

Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV Partnerskap for å styrke samarbeidet mellom skoler, oppfølgingstjeneste (OT), fagopplæring og NAV Seniorrådgiver Erik SANDVIK Kunnskapsdepartementet Fakta Årsverk totalt

Detaljer

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Anne Gerd Strand, prosjektleiar Om oppfølgingstjenesten (OT) Utfordringar for OT Samarbeidsavtalen Førmålet med avtalen er å legge til rette for eit styrka og systematisert

Detaljer

Samarbeidsmøte med Verran kommune

Samarbeidsmøte med Verran kommune Samarbeidsmøte med Verran kommune 03.06.16 Agenda for møtet 1) Oppfølgingstjenesten (OT) i Nord-Trøndelag - målgruppe - organisering - avklaringsmøte/oppfølgingsplan 2) Bakgrunn for samarbeidsavtalen mellom

Detaljer

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet. Utdanningsforbundet Scandic hotell 24.03.2011

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet. Utdanningsforbundet Scandic hotell 24.03.2011 Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Utdanningsforbundet Scandic hotell 24.03.2011 Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Et prosjekt for å styrke samarbeidet mellom skoler, oppfølgingstjeneste (OT), fagopplæring og NAV

Detaljer

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule)

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV Gjennomføringsbarometeret Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Informasjon Ny GIV-heimesida Gjennomføringsbarometeret 2010-kullet frå ungdomsskulen

Detaljer

Arbeidet i Oppfølgingsprosjektet så langt.

Arbeidet i Oppfølgingsprosjektet så langt. Målgruppen i prosjektet er lik oppfølgingstjenestens målgruppe, jf 13-1 i forskrift til opplæringsloven Knut Nikolaisen Prosjektleder Oppfølgingsprosjektet i Nordland Ny GIV Oppfølgings prosjektet (OT-NAV)

Detaljer

Tiltak for økt gjennomføring

Tiltak for økt gjennomføring Tiltak for økt gjennomføring hva har Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV bidratt med? Mira Aaboen Sletten Hva er problemet? Sosial bakgrunn Skolefaglige problemer, helseproblemer, sosial fungering, rus etc.

Detaljer

Delavtale 2. Samarbeidsavtale om oppfølging av ungdom i oppfølgingstjenestens målgruppe

Delavtale 2. Samarbeidsavtale om oppfølging av ungdom i oppfølgingstjenestens målgruppe Delavtale 2 Samarbeidsavtale om oppfølging av ungdom i oppfølgingstjenestens målgruppe Avtaleeiere: Hedmark fylkeskommune og NAV Hedmark Visjon: En kompetent arbeidsstyrke i Hedmark 1. Formål, bakgrunn

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/ Lise Eriksen

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/ Lise Eriksen Se mottakerliste Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/06402-46 Lise Eriksen 13.08.2015 Samarbeidsmøter mellom Nord-Trøndelag fylkeskommune og kommunene Vi viser til nylig inngåtte samarbeidsavtaler

Detaljer

Rutiner for samarbeid om oppfølging av ungdom med lovfestet rett til videregående utdanning

Rutiner for samarbeid om oppfølging av ungdom med lovfestet rett til videregående utdanning Rutiner for samarbeid om oppfølging av ungdom med lovfestet rett til videregående utdanning Avtalen bygger på overordnet samarbeidsavtale på utdanningsområdet mellom Vest-Agder fylkeskommune og NAV Vest-Agder

Detaljer

Oppfølgingsprosjektet

Oppfølgingsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Sogn og Fjordane 2-3 mai 2012 Lennart Hartgen, prosjektleder Oppfølgingsprosjektet Partnerskap for å styrke samarbeidet mellom den fylkeskommunale oppfølgingstjenesten (OT), skoler,

Detaljer

Samarbeidsavtaler mellom Hedmark fylkeskommune og NAV

Samarbeidsavtaler mellom Hedmark fylkeskommune og NAV Samarbeidsavtaler mellom Hedmark fylkeskommune og NAV Helhetlig oppfølging av ungdom og voksne i Hedmark Rådgiversamling 7. desember 2016 Forankring i overordnede strategier og planer i NAV og Hedmark

Detaljer

Saknr. 10/ Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Eirik Løkke/ Eli Ruud Olsen NY GIV STATUS OG MÅLSETTINGER I HEDMARK

Saknr. 10/ Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Eirik Løkke/ Eli Ruud Olsen NY GIV STATUS OG MÅLSETTINGER I HEDMARK Saknr. 10/6445-37 Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Eirik Løkke/ Eli Ruud Olsen NY GIV STATUS OG MÅLSETTINGER I HEDMARK Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1.For

Detaljer

Overgangsprosjektet NY GIV

Overgangsprosjektet NY GIV Overgangsprosjektet NY GIV I N T E N S I V O P P L Æ R I N G P Å U N G D O M S T R I N N E T 2 0 1 1-2 0 1 4 Ny GIV omhandler Partnerskap mellom KD og alle fylkeskommuner/oslo kommune Oppfølgings prosjektet

Detaljer

Oppfølgingsprosjektet

Oppfølgingsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Prosjektleder Lennart Hartgen 16-17 oktober, Sundvollen Status og resultater i prosjektet OT-statistikk Evaluering Nye innsatsområder i Ny GIV 2 Partnerskap 19 fylkesopplæringssjefer,

Detaljer

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Ny GIV Oppfølgingsprosjektet 2010 2013 Gjennomføring i vidaregåande opplæring www.sfj.no Innhald Prosjektplan for Ny GIV Sogn og Fjordane fylkeskommune... 3 1. Bakgrunn og mål Ny GIV... 3 2. Oppfølgingsprosjektet...

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. november 2012

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. november 2012 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per. november 212 Sammendrag OTs målgruppe er omtrent like stor som i november 211 16 9 1 ungdommer er tilmeldt OT per november 212.

Detaljer

Oppfølgingsprosjektet

Oppfølgingsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Oslo 8. mars 2013 Lennart Hartgen, prosjektleder Aller først! Gratulerer med dagen! 2 Agenda Utgangspunktet for prosjektet Utfordringer Status og resultater i prosjektet Bærekraft

Detaljer

Forslag til framtidig organisering av oppfølgingstjenesten i Nord-Trøndelag

Forslag til framtidig organisering av oppfølgingstjenesten i Nord-Trøndelag Forslag til framtidig organisering av oppfølgingstjenesten i Nord-Trøndelag Innhold 1. Bakgrunn/mandat 2. Dagens organisering 2.1 Ressursbruk pr. skole 3. OT-målgruppen 4. Arbeidsoppgaver i OT 4.1 Endringer

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom

Samarbeidsavtale mellom c61* Aust-Agderfylkeskommune I/ Samarbeidsavtale mellom Aust-Agder Fylkeskommune og NAV Aust- Agder Vedrørende Ungdom utenfor videregående opplæring og arbeid. Side 1 av 5 1. Avtalens formål Formålet med

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte Prosjektbeskrivelse Prosjektnavn Integrering på tunet med jobb i sikte Bakgrunnen for prosjektet Flyktninger er en gruppe som har utfordringer med å komme i arbeid og landbruket har behov for arbeidskraft,

Detaljer

Rådgivernettverk 2-3 april 2014

Rådgivernettverk 2-3 april 2014 Rådgivernettverk 2-3 april 2014 Knut Nikolaisen Rådgiver, Utdanningsavdelingen Foto: Hans Erik Elmholdt Oppfølgingsprosjektet forsterket samarbeid mellom fylkeskommunen og NAV om ungdom som står utenfor

Detaljer

God oppvekst Regional plan for et helhetlig opplæringsløp

God oppvekst Regional plan for et helhetlig opplæringsløp God oppvekst 2008 2018 Regional plan for et helhetlig opplæringsløp Nasjonale og regionale utfordringer Fullført videregående opplæring er den aller viktigste enkeltfaktoren for et godt voksenliv, aktiv

Detaljer

Prosjektplan Ung i Nasjonalparkriket

Prosjektplan Ung i Nasjonalparkriket Prosjektplan Ung i Nasjonalparkriket INNLEDNING 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn 1.2 Mål for prosjektet 1.3. Rammer 2. OMFANG OG AVGRENSNING 3. ORGANISERING 3.1. Prosjektledelse 3.2. Prosjektgruppe 3.3 Øvrige

Detaljer

NYTT TILBUD TIL UNGDOM I OPPFØLGINGSTJENESTEN I HAMARREGIONEN VÅR SKOLE "UNGDOM I FARTA" - BEVILGNING AV MIDLER TIL DRIFT FØRSTE PROSJEKTÅR

NYTT TILBUD TIL UNGDOM I OPPFØLGINGSTJENESTEN I HAMARREGIONEN VÅR SKOLE UNGDOM I FARTA - BEVILGNING AV MIDLER TIL DRIFT FØRSTE PROSJEKTÅR Saknr. 10/7315-1 Ark.nr. Saksbehandler: Siw-Anne Moland Nes SKOLE "UNGDOM I FARTA" - BEVILGNING AV MIDLER TIL DRIFT FØRSTE PROSJEKTÅR Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Hedmark fylkeskommune beslutter

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional kompetansestrategi Nordland fylke

Prosjektbeskrivelse Regional kompetansestrategi Nordland fylke Prosjektbeskrivelse Regional kompetansestrategi Nordland fylke 1. Bakgrunn Som et ledd i å følge opp tilrådning fra OECD «Skills Strategy Norway (2014)», ble Nasjonal kompetansepolitisk strategi 2017-2021

Detaljer

Oppfølgingstjenesten

Oppfølgingstjenesten Oppfølgingstjenesten Oppfølgingstjenesten er en fylkeskommunal tjeneste som skal følge opp ungdom som har rett til opplæring etter 3-1 i opplæringsloven, men som ikke er i arbeid eller opplæring. Fylkeskommunens

Detaljer

Rådgivernettverk. Bodø, den 2. april s. 1

Rådgivernettverk. Bodø, den 2. april s. 1 Rådgivernettverk Bodø, den 2. april 2014 s. 1 Fylkestingssak om rådgivertjenesten 2014 Status og videre utvikling av rådgivertjenesten i Nordland Info nasjonale/fylkesvise føringer rådgiver-/oppfølgingstjenesten

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012.

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012. Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012. Sammendrag 21 489 ungdommer i OTs målgruppe. Dette er ungdom mellom 16 og 21 år som ikke er i opplæring eller

Detaljer

Buskerud fylkeskommune skaper resultater gjennom samhandling. Entusiasme Åpenhet Mot Raushet

Buskerud fylkeskommune skaper resultater gjennom samhandling. Entusiasme Åpenhet Mot Raushet Buskerud fylkeskommune skaper resultater gjennom samhandling Entusiasme Åpenhet Mot Raushet NY GIV ØKE GJENNOMFØRINGEN I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING TIL 75% I 2015 Utdanning og helse Å fullføre videregående

Detaljer

Prosjektplan. Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år. Januar januar Vedtatt av styringsgruppa..

Prosjektplan. Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år. Januar januar Vedtatt av styringsgruppa.. Prosjektplan Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år Januar 2017- januar 2018 Vedtatt av styringsgruppa.. 1 Innhold Bakgrunn... 3 Prosjektmål... 3 Målgruppe... 4 Prosjektorganisering...

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional plan for kunnskapssamfunnet i Buskerud (DPK). Planprogramfasen.

Prosjektbeskrivelse Regional plan for kunnskapssamfunnet i Buskerud (DPK). Planprogramfasen. Prosjektbeskrivelse Regional plan for kunnskapssamfunnet i Buskerud (DPK). Planprogramfasen. Hensikt med prosjektbeskrivelsen: 1. gi en kortfattet beskrivelse av prosjektet mht. målsettinger, organisering,

Detaljer

Overgangsprosjektet. Oppdraget Avdelingsdirektør Knut Alfarnæs Oslo 13.12.10

Overgangsprosjektet. Oppdraget Avdelingsdirektør Knut Alfarnæs Oslo 13.12.10 Overgangsprosjektet Oppdraget Avdelingsdirektør Knut Alfarnæs Oslo 13.12.10 Premisser Tar konsekvensen av den nære sammenhengen mellom faglige prestasjoner på u-trinnet og senere frafall i vgo Gir de svakest

Detaljer

Universell utforming som regional utfordring - Pilotfylker

Universell utforming som regional utfordring - Pilotfylker Universell utforming som regional utfordring - Pilotfylker Tiltak K1. 2 i Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 Norge universelt utformet 2025 Nasjonal prosjektbeskrivelse

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring Johan Raaum rand Hotell Oslo 6. oktober 2014 Status Flere fylker har en jevn positiv utvikling, særlig i yrkesfagene Noen fylker har kanskje snudd en negativ trend? Mange elever som slutter har fullført

Detaljer

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201108485-2 Arkivnr. 500 Saksh. Nina Ludvigsen Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 04.10.2011 13.10.2011 HØYRING - FORSLAG TIL

Detaljer

VESTFOLD RAPPORT FRA OPPFØLGINGSTJENESTEN TOLERANSE TRYGGHET MESTRING FYLKESKOMMUNE. Kompetansesenter for læringsutvikling skoleåret 2009/10

VESTFOLD RAPPORT FRA OPPFØLGINGSTJENESTEN TOLERANSE TRYGGHET MESTRING FYLKESKOMMUNE. Kompetansesenter for læringsutvikling skoleåret 2009/10 Kompetansesenter for læringsutvikling Oppfølgingstjenesten VESTFOLD FYLKESKOMMUNE RAPPORT FRA OPPFØLGINGSTJENESTEN TOLERANSE TRYGGHET MESTRING Kompetansesenter for læringsutvikling skoleåret 2009/10 Innledning

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 017/09 Eldrerådet /09 Fylkestinget

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 017/09 Eldrerådet /09 Fylkestinget Journalpost.: 09/11041 Fylkesrådet FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 017/09 Eldrerådet 04.06.2009 079/09 Fylkestinget 15.06.2009 Prosjekt - En bedre skole for elevene våre - Melding Sammendrag

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring Nettverksamling 27. 28.april 2015 Oslo Ny GIV videreføres Fylkeskommunene invitert til å videreføre tiltakene i Ny GIV i vgo ut 2016 Og: til et forsterket samarbeid for å øke gjennomføringen 2 mill pr

Detaljer

tromsfylke.no Troms Randi Ovesen Tore Arnesen

tromsfylke.no Troms Randi Ovesen Tore Arnesen Troms Randi Ovesen Tore Arnesen Organisering av prosjektlederne Prosjektlederne organisert direkte under fylkesutdanningssjefen med delegert fag- og personalansvar på siden av linjeorganisasjonen men i

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15.11.2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. november 2011 viser at 18 814 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe.

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Hordaland fylkeskommune og NAV Hordaland om oppfølging av ungdom med lovfesta rett til vidaregåande opplæring

Samarbeidsavtale mellom Hordaland fylkeskommune og NAV Hordaland om oppfølging av ungdom med lovfesta rett til vidaregåande opplæring Samarbeidsavtale mellom Hordaland fylkeskommune og NAV Hordaland om oppfølging av ungdom med lovfesta rett til vidaregåande opplæring Avtalen gjeld fordeling av ansvar mellom partane for oppfølging av

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/ Arkiv: C14 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOSPROSJEKTET

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/ Arkiv: C14 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOSPROSJEKTET Saksfremlegg Saksnr.: 10/4139-6 Arkiv: C14 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOSPROSJEKTET 2010-2013 Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: :::

Detaljer

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER...

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER... 1 1 MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Rammer... 3 2 ORGANISERING... 4 3 BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER... 4 3.1 Beslutningspunkter... 4 3.2 Oppfølging... 4 3.3 Milepæler...

Detaljer

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6. Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.2015 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. BAKGRUNN...

Detaljer

Ny GIV Buskerud. FYR-prosjektet

Ny GIV Buskerud. FYR-prosjektet Ny GIV Buskerud FYR-prosjektet Innholdsfortegnelse 1 Mål og delmål... 2 1.1 Hovedmål:... 2 1.2 Delmål... 2 2 Valgt organisasjonsmodell, inkl. roller og ansvar... 2 2.1 Lærere knutepunktskolen... 2 2.2

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen Fylkesordfører. Vi har over tid jobbet systematisk for å øke gjennomføringen og få ned frafallet. Et

Detaljer

Styrk læringskjeden!

Styrk læringskjeden! Styrk læringskjeden! Visjon Vi ønsker å gi barn og unge et tilbud som bidrar til at de kan lykkes med egne liv i en verden med økt kunnskap og globalisering Utfordringer Utfordring Indikator Kongsvinger

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Storhamar videregående skole Dato: 07.09.2012 Kl 0900-1400 Medlemmer: Arild Sørum Stana Hege Søberg Torbjørn Dybsand Christl Kvam Tone Coucheron Bjørn Engevold Bjørg Setså (leder) Observatører:

Detaljer

Nye retningslinjer for Prosjekt til fordypning i Troms

Nye retningslinjer for Prosjekt til fordypning i Troms Nye retningslinjer for Prosjekt til fordypning i Troms -bakgrunn, prosess, innhold Tromsø den 1. og 2. februar Tilbakeblikk Som et ledd i kvalitetsarbeidet og satsing på økt kompetanse innenfor viktige

Detaljer

P 1824. Plan for implementering høsten 2010

P 1824. Plan for implementering høsten 2010 P 1824 Plan for implementering høsten 2010 1. Mål for implementeringen a. Det er et mål at erfarte og dokumenterte suksessfaktorer i forhold til hovedmål og prosjektets tre strategier (se implementeringsplanens

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring 30.januar 2015

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring 30.januar 2015 Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring 30.januar 2015 Ramme for økta: 1. Informere om «Forsøk med NAV-veileder i videregående skole» 2. Redegjøre for nye oppgaver og erfaringer 3. Diskutere

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring

Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring Saknr. 13/6424-1 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

VIDEREUTVIKLING AV VALDRESMODELLEN PROSJEKTPLAN

VIDEREUTVIKLING AV VALDRESMODELLEN PROSJEKTPLAN VIDEREUTVIKLING AV VALDRESMODELLEN PROSJEKTPLAN 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Bakgrunn for prosjektet er å få kartlagt og analysere status for Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) etter 6 år som regional

Detaljer

Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring

Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring Om jeg vil lykkes Om jeg vil lykkes i å føre et menneske mot et bestemt mål, Må jeg først finne mennesket der det er, å begynne akkurat der.

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Prosjekt «NAV-veiledere i videregående skoler» i Møre og Romsdal. Geiranger

Prosjekt «NAV-veiledere i videregående skoler» i Møre og Romsdal. Geiranger Prosjekt «NAV-veiledere i videregående skoler» i Møre og Romsdal Geiranger 26.05.2016 Mange faller av hva gjør vi NAV, 22.05.2016 Side 2 Slutter av ulike årsaker 1 av 3 elever fullfører ikke videregående

Detaljer

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til læreplass Liv Marit Meyer Petersen Teamleder Vestfold fylkeskommune, Inntak og fagopplæring Skolenes økte formidlingsansvar og oppfølgingsansvar og Vg3 fagopplæring

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2013

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2013 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. juni 1 Sammendrag 19 9 ungdommer er i oppfølgingstjenestens målgruppe 1/1 19 9 1 ungdommer er tilmeldt OT i skoleåret 1/1

Detaljer

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen 07.07.2010 1 1 BAKGRUNN FOR LUK Hedmark fylkeskommune har invitert alle kommunene i fylket til å søke om økonomisk støtte til prosjekter som kan bygge opp under

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni 1 Sammendrag OTs målgruppe er litt mindre enn i skoleåret 1-1 19 1 ungdommer er registrert i OT i skoleåret 1-1 per juni 1.

Detaljer

«AKUTTBEREDKSAP FOR KOMMUNALT BARNEVERN I HORDALAND»

«AKUTTBEREDKSAP FOR KOMMUNALT BARNEVERN I HORDALAND» Prosjektplan PROSJEKTPLAN FOR «AKUTTBEREDKSAP FOR KOMMUNALT BARNEVERN I HORDALAND» Godkjent av: Styringsgruppen ved Rådmannsutvalget i Hordaland Godkjent dato: 17.10.2017 Godkjent versjon: 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Prosjekt «Kompetanseheving og rekruttering av fagfolk med riktig kompetanse i kommunene i Fjellregionen»

Prosjekt «Kompetanseheving og rekruttering av fagfolk med riktig kompetanse i kommunene i Fjellregionen» Prosjekt «Kompetanseheving og rekruttering av fagfolk med riktig kompetanse i kommunene i Fjellregionen» BAKGRUNN De åtte kommunene i Fjellregionen (Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal

Detaljer

Delavtale 3. Samarbeidsavtale om lærekandidater og lærlinger med nedsatt funksjonsevne

Delavtale 3. Samarbeidsavtale om lærekandidater og lærlinger med nedsatt funksjonsevne Delavtale 3 Samarbeidsavtale om lærekandidater og lærlinger med nedsatt funksjonsevne Avtaleeiere: Hedmark fylkeskommune og NAV Hedmark Visjon: En kompetent arbeidsstyrke i Hedmark 1. Formål, bakgrunn

Detaljer

NY GIV. Kurs ATV-VGO 12.-13. okt 2011, Tromsø

NY GIV. Kurs ATV-VGO 12.-13. okt 2011, Tromsø NY GIV Kurs ATV-VGO 12.-13. okt 2011, Tromsø Ny GIV. Organisering i Troms Kurs ATV-VGO 12.-13. okt 2011, Tromsø Overgangsprosjektet Målgruppen for prosjektet er de 10 % svakest presterende elevene etter

Detaljer

«Praksis- og kunnskapsutvikling i NAVkontor «- Bakgrunn og rammer

«Praksis- og kunnskapsutvikling i NAVkontor «- Bakgrunn og rammer «Praksis- og kunnskapsutvikling i NAVkontor «- Bakgrunn og rammer Utviklingsforsøk som har sitt utspring i, men er ikke en videreføring av HUSK-forsøket (Høgskole- og universitetssosialkontor) (2006-2011)

Detaljer

P Plan for implementering høsten 2010

P Plan for implementering høsten 2010 P 1824 Plan for implementering høsten 2010 1. Mål for implementeringen a. Det er et mål at erfarte og dokumenterte suksessfaktorer i forhold til hovedmål og prosjektets tre strategier (se implementeringsplanens

Detaljer

Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland. NordlandsLøftet. Grunnlagsdokument. Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09.

Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland. NordlandsLøftet. Grunnlagsdokument. Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09. Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland NordlandsLøftet Grunnlagsdokument Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09.13) Innledning (1) Hvorfor Nordlandsløftet? Nordlandssamfunnet står overfor

Detaljer

Mette Erika Harviken SLT - koordinator, Ringsaker kommune

Mette Erika Harviken SLT - koordinator, Ringsaker kommune Mette Erika Harviken SLT - koordinator, Ringsaker kommune 1 Handlingsplan 2005-2008 Handlingsplan 2009-2 En modell for å samordne og koordinere et rus- og kriminalitetsforebyggende samarbeid mellom to

Detaljer

Brukermedvirkning på systemnivå i Arbeids- og velferdsetaten.

Brukermedvirkning på systemnivå i Arbeids- og velferdsetaten. Brukermedvirkning på systemnivå i Arbeids- og velferdsetaten. 1. INNLEDNING: Arbeids- og velferdsetaten skal legge til rette for kontakt med representanter for etatens brukergrupper. Brukermedvirkning

Detaljer

PROSJEKTPLAN for folkehelseprosjekt - Liv og lyst i lys og mørke

PROSJEKTPLAN for folkehelseprosjekt - Liv og lyst i lys og mørke PROSJEKTPLAN for folkehelse - Liv og lyst i lys og mørke 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Folkehelse er summen av helse til enkeltindividene i en befolkning. Folkehelsearbeid har som mål å bedre helse og

Detaljer

Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold

Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold 1 Oppdragsgiver... 2 2 Finansiering... 2 3 Bakgrunn... 2 4 Mål for prosjektet... 3 5 Prosjektorganisering... 4 5.1 Organisasjonskart

Detaljer

Hedmark fylkeskommune slutter seg til Østlandssamarbeidets europapolitiske strategi.

Hedmark fylkeskommune slutter seg til Østlandssamarbeidets europapolitiske strategi. Saknr. 13/1552-2 Saksbehandler: Rannveig C. Finsveen Rullering av Østlandssamarbeidets europapolitiske strategi - høring Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Notat Til : Bystyrekomite for oppvekst og utdanning Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN 13.01.2009 BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Bakgrunn

Detaljer

Prosjekt 1824. Status etter 10 måneders prosjektvirksomhet

Prosjekt 1824. Status etter 10 måneders prosjektvirksomhet Prosjekt 1824 Status etter 10 måneders prosjektvirksomhet P 1824 unge sosialhjelpsmottakere Målsetting : redusere antall mottakere av øk. Sosialhjelp i aldersgruppen 18 til 24 år, registrert ved utgangen

Detaljer

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Prosjektplan for forprosjekt Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Innhold Innledning...3 Bakgrunn...3 Mål og hovedaktiviteter...4 3.1 Overordnet målsetting...4 Delmål...4 Rammer...6 Fremdriftsplan...6

Detaljer

Kvalitetssystem. for karrieresentrene i Nordland

Kvalitetssystem. for karrieresentrene i Nordland Kvalitetssystem for karrieresentrene i Nordland Innhold Innledning... 3 1. Mål og verdigrunnlag... 4 Dokumentreferanser... 4 2. Tjenesten... 4 2.A. Individuell karriereveiledning... 4 Dokumentreferanser...

Detaljer

Prosjektplan hovedprosjekt Regelverk i praksis

Prosjektplan hovedprosjekt Regelverk i praksis 1 Prosjektplan hovedprosjekt Regelverk i praksis I Utdanningsdirektoratet har vi tillit til at lærere og skoleledere møter elever med respekt, og gir dem faglige utfordringer hver dag. Vi har noen felles

Detaljer

Prosjektplan. Mellom linjene. Et samhandlingsprosjekt om barn, familie og oppvekst i Flesberg kommune

Prosjektplan. Mellom linjene. Et samhandlingsprosjekt om barn, familie og oppvekst i Flesberg kommune Prosjektplan Mellom linjene Et samhandlingsprosjekt om barn, familie og oppvekst i Flesberg kommune 11.11.2013 1. MÅL OG RAMMER... 2 2. BAKGRUNN... 2 3. HENSIKT... 3 4. FORPROSJEKT... 3 5. OMFANG OG AVGRENSNINGER...

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet 2010-2012 Vedtatt av fondsstyret 10.08.10 1. Sentrale føringer Kommunikasjonsplanen bygger på sentrale føringer og Oslofjordfondets handlingsplan. Oslofjordfondet

Detaljer

Forprosjektplan revidert 280311 1. MÅL OG RAMMER

Forprosjektplan revidert 280311 1. MÅL OG RAMMER 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Rådmannsmøtet den 3.2.2010 gav sin tilslutning til å sette i gang prosjektet Samhandlingsreformen på Hadeland og vedtok prosjektplanen. Prosjektet tar utgangspunkt i føringene

Detaljer

Fra Ny GIV til helhetlig kvalitetsutvikling

Fra Ny GIV til helhetlig kvalitetsutvikling Fra Ny GIV til helhetlig kvalitetsutvikling Sture Flaaten og Renate Thomassen Tromsø 28. mai 2013 Utdanningsetaten Årsbudsjett 2013; 977 mill. kroner 15 skoler inkl SMI Ca 1500 ansatte Ca 6200 elever Ca

Detaljer

Frafall i videregående skole

Frafall i videregående skole Frafall i videregående skole Dato: 26.august 2015 Vårres unga vårres framtid Knut Nikolaisen og Else Marie Ness, Utdanningsavdelingen Foto: Hans Erik Elmholdt 4 grunner til frafall Elever som har: Svakt

Detaljer

Karrieretjenesten ved Veiledningssenteret Romerike. Vårkonferansen 18. - 19. april 2013

Karrieretjenesten ved Veiledningssenteret Romerike. Vårkonferansen 18. - 19. april 2013 Karrieretjenesten ved Veiledningssenteret Romerike Vårkonferansen 18. - 19. april 2013 Fortid Partnerskap for Karriereveiledning Karriere Akershus Prosjekt lærling-ansvarlig Prosjekt rådgiver mot ungdomsskolen

Detaljer

Mandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF

Mandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF Mandat Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF 2017-2030 Versjon Utarbeidet av Godkjent av Dato 0.1 Nytt dokument GMV & JTH PMS og BS 26.10.16 0.5 Revidert dokument GMV & JTH 03.01.17 0.8 Revidert

Detaljer

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER...

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER... 1 MÅL OG RAMMER... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Målgruppe... 2 1.3 Målsetting... 2 1.4 Rammer... 3 2 ORGANISERING... 3 3 BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER... 3 3.1 Beslutningspunkter... 3 3.2 Oppfølging...

Detaljer

OPPSTART AV REGIONAL PLANSTRATEGI FOR FINNMARK

OPPSTART AV REGIONAL PLANSTRATEGI FOR FINNMARK 7 11/2 Oppstart av Regional planstrategi for Finnmark 2012-2015 Behandlinger Fylkesutvalget (FU) - 15. februar 2011 Saksfremlegg: Oppstart av Regional planstrategi for Finnmark 2012-2015 2 (Hoveddokument)

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram Region sør

Boligsosialt utviklingsprogram Region sør Boligsosialt utviklingsprogram Region sør Langsiktig og forpliktende samarbeid med utvalgte kommuner 1 INNHOLD Forpliktende samarbeid for økt boligsosial kompetanse... 3 Husbankens mål med satsingen...

Detaljer

SAMORDNING AV KOMMUNALE TJENESTER INNENFOR INTRODUKSJONSLOVEN

SAMORDNING AV KOMMUNALE TJENESTER INNENFOR INTRODUKSJONSLOVEN SAMORDNING AV KOMMUNALE TJENESTER INNENFOR INTRODUKSJONSLOVEN Regelverksamling 23.april 2015 1 Organisering av introduksjonsprogrammet Introduksjonsprogrammet utfordrer kommunens organisering og samordning

Detaljer

Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018

Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018 Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018 Høringsutkast 18.09.2012. 1 Regional plan for innovasjon og nyskaping 2014-2018 1 INNLEDNING Fylkestinget har gjennom vedtaket (vedtatt mai

Detaljer

Strategi for fagfornyelsen

Strategi for fagfornyelsen Kunnskapsdepartementet Strategi Strategi for fagfornyelsen av Kunnskapsløftet og Kunnskapsløftet samisk Innhold Innledning 5 Faser i fagfornyelsen 7 Utvikling av ny generell del (2014 2017) 8 Fase 1 av

Detaljer

Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune

Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune inviterer interesserte leverandører til en dialogprosess i forbindelse

Detaljer

Forslag til fremtidig regional struktur i NAV - Høring

Forslag til fremtidig regional struktur i NAV - Høring Journalpost:17/33965 Saksnummer Utvalg/komite Dato 121/2017 Fylkesrådet 26.04.2017 Forslag til fremtidig regional struktur i NAV - Høring Sammendrag Denne saken er en uttalelse og innspill til NAV s forslag

Detaljer

Ny GIV - overgangsprosjektet

Ny GIV - overgangsprosjektet Ny GIV - overgangsprosjektet GJENNOMFØRING I VGO Kunnskapsminister Kristin Halvorsen 13. desember, 2010 Kunnskap er vår viktigste kapital Nasjonalformuen (2008) 12 3 Humankapital 12 Olje og gass Realkapital

Detaljer

Ungdommer utenfor opplæring og arbeid

Ungdommer utenfor opplæring og arbeid Ungdommer utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. november 1 Sammendrag OTs målgruppe er mindre enn i november 1 1 1 ungdommer er tilmeldt Oppfølgingstjenesten (OT) per

Detaljer

TALENTER FOR FRAMTIDA

TALENTER FOR FRAMTIDA Prosjekt - TALENTER FOR FRAMTIDA Et samarbeidsprosjekt for å inkludere alle barn og unge til skole og/eller arbeidsliv. 1 Prosjekt - TALENTER FOR FRAMTIDA Prosjektets navn og overordnet mål: Alle barn

Detaljer

P 1824. Informasjon om status og planer for siste prosjektfase

P 1824. Informasjon om status og planer for siste prosjektfase P 1824 Informasjon om status og planer for siste prosjektfase Forprosjekt : 1.12. 2007 1.3. 2008 Prosjektstart : 1.6. 2008 Prosjektslutt: 31.12.2010 Prosjekteier: Drammen kommune Prosjektpartnere: NAV

Detaljer

Nedenfor følger informasjon om rammene for programmet og søknadsprosessen.

Nedenfor følger informasjon om rammene for programmet og søknadsprosessen. Utlysning Praksis- og kunnskapsutvikling i NAV-kontorene Arbeids- og velferdsdirektoratet inviterer Fylkesmannen og NAV-fylke i samarbeid med aktuelle NAV-kontor i fylket til å søke om deltakelse i utviklingsprogrammet

Detaljer

Ny Giv - Partnerskap for økt gjennomføring i videregående opplæring

Ny Giv - Partnerskap for økt gjennomføring i videregående opplæring Dato: 31. januar 2011 Byrådssak /11 Byrådet Ny Giv - Partnerskap for økt gjennomføring i videregående opplæring ASKI SARK-223-201005976-4 Hva saken gjelder: Frafall i videregående opplæring er en stor

Detaljer