Nord-Trøndelag fylkeskommune Prosjektplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nord-Trøndelag fylkeskommune Prosjektplan"

Transkript

1 Ny GIV Oppfølgingsprosjektet - partnerskap for økt gjennomføring i videregående opplæring: - Et prosjekt for å styrke samarbeidet mellom videregående opplæring, oppfølgingstjenesten (OT), fagopplæring og NAV. Nord-Trøndelag fylkeskommune Prosjektplan Versjon Forfatter Endring Dato Godkjent 0.1 Lise Eriksen Førsteutkast 0.2 Endelig utkast 0.3 Endelig utkast etter høring 1.0 Plan godkjent i prosjektgruppa NAV, Side 1

2 1. Bakgrunn for prosjektet 2. Prosjektets mål 3. Omfang og leveranser 4. Avgrensninger, begrensninger og forutsetninger 5. Organisering/roller/kommunikasjon 6. Overordnet milepælplan 7. Overordnet budsjett 8. Risikovurdering 9. Møtekalender NAV, Side 2

3 Bakgrunn for prosjektet Bakgrunn og hensikt med prosjektet Ny GIV - Oppfølgingsprosjektet - er et nasjonalt prosjekt som eies av Kunnskapsdepartementet, og som gjennomføres i partnerskap med alle fylkeskommuner og Oslo kommune i perioden Ny GIV omfatter i tillegg til Oppfølgingsprosjektet, Overgangsprosjektet og Gjennomføringsbarometeret. Prosjektet i Nord-Trøndelag eies av Nord-Trøndelag fylkekommune, og skal gjennomføres i et forpliktende samarbeid med NAV Nord-Trøndelag. Prosjektet skal styrke samarbeidet mellom videregående skoler, Oppfølgingstjenesten (OT), fagopplæring og NAV for å øke gjennomføringen i videregående opplæring. NAV, Side 3

4 1. Bakgrunn for prosjektet 2. Prosjektets mål 3. Omfang og leveranser 4. Avgrensninger, begrensninger og forutsetninger 5. Organisering/roller/kommunikasjon 6. Overordnet milepælplan 7. Overordnet budsjett 8. Risikovurdering 9. Møtekalender NAV, Side 4

5 Prosjektets målbilde Formål: Etablere en varig og samordnet oppfølging av unge utenfor opplæring og arbeid. Oppfølgingen må bygges på et bærekraftig, strukturert og målrettet system for samarbeid om, og en helhetlig bruk av, felles virkemidler. Effektmål: 1. Minimum 75 % av årskullene gjennomfører videregående opplæring i form av studiekompetanse, fagbrev eller grunnkompetanse fra måletidspunkt i Ungdommer i aldersgruppa år som ikke har søkt, står i fare for å avbryte, eller avbryter videregående opplæring - får en helhetlig og samordnet oppfølging mot utdanning eller arbeid - av fylkeskommunen og/eller NAV. Målgruppe: Ungdom mellom 15 og 21 år som står utenfor både utdanning og arbeid. - Høyest prioritet skal gis ungdom som er i ferd med å slutte og de som har vært utenfor ett år eller mer. Resultatmål: 1. Målgruppen skal, gjennom en kombinasjon av arbeidsrettede tiltak og opplæring, kvalifiseres og motiveres for deltakelse i arbeidsliv og/eller formelle opplæringsløp mot grunnkompetanse eller yrkeskompetanse/studiekompetanse. 2. Oppfølgingen skal etableres så tidlig som mulig skolen/avgo og OT planlegger oppfølgingen, sammen med relevante instanser, før eleven skrives ut eller lærekontrakt heves. 3. Ingen ungdommer i målgruppa skal være ukjente for OT. Prosjektets suksessfaktorer: Kompetansebygging og Etablere felles kultur og Tiltak som iverksettes må Felles ansvar for metodeutvikling i bærekraftig struktur for felles være i tråd med formål og prosjektets mål i NTFK videregående opplæring, oppfølgingsmetodikk. God prioriteringer for Ny GIV og NAV NT OT og NAV samhandling mellom OTkoordinator og NAV- Oppfølgingsprosjektet kontaktperson NAV, Side 5

6 1. Bakgrunn for prosjektet 2. Prosjektets mål 3. Omfang og leveranser 4. Avgrensninger, begrensninger og forutsetninger 5. Organisering/roller/kommunikasjon 6. Overordnet milepælplan 7. Overordnet budsjett 8. Risikovurdering 9. Møtekalender NAV, Side 6

7 Omfang og leveranser Prosjektets omfang Prosjektet i Nord-Trøndelag gjennomføres i tråd med føringer og beslutninger fra prosjektledelsen i Kunnskapsdepartementet og fra prosjektgruppa i Nord- Trøndelag. Dette innebærer forpliktende samhandling mellom Nord-Trøndelag fylkeskommune og NAV Nord- Trøndelag. Omfatter alle elever/ungdommer i målgruppa; utenfor skole/arbeid, i videregående opplæring og registrerte ved NAV- kontor i Nord-Trøndelag. Prosjektets leveranser/innsatsområder Prosjektet har følgende hovedaktiviteter: 1. Praksisorganisert opplæring - samarbeidet mellom OT og NAV skal bidra til å iverksette modeller/tiltak som kombinerer arbeidsrettede tiltak med elementer fra VGO. 2. Styrking av samarbeidsrelasjoner - tidlig inn med oppfølgingen. 3. Kompetanseutvikling for ansatte i oppfølgingstjenesten. 4. Dokumentere/evaluere tiltak og aktiviteter innenfor innsatsområdene. 5. Skrive sluttrapport. NAV, Side 7

8 Omfang og leveranser 1. Praksisorganisert opplæring - samarbeidet mellom OT og NAV skal bidra til å iverksette modeller/tiltak som kombinerer arbeidsrettede tiltak med opplæring fra VGO. Hovedkategorier tiltak: A) Praksisorganisert opplæring fra fylkeskommunen mot grunnkompetanse (praksisbrev eller lærekandidat). B) Kombinasjon av opplæring fra fylkeskommunen og arbeidsrettede tiltak fra NAV. C) Arbeidsrettede tiltak fra NAV i kombinasjon med opplæringselementer/- mål og oppfølging fra OT. Skal igangsettes så raskt som mulig i Lignende modeller/tiltak kan videreføres og inngå som del av fylkets Ny GIV innsats. Kartlegge pågående prosjekter som kan innlemmes i Ny GIV. Avklare samarbeidsområder. NAV- tiltakene avklaring og oppfølging kan også vurderes overfor den yngste gruppa (under 19 år), for eksempel i kombinasjon med arbeidspraksis - dersom det vurderes som hensiktsmessig. 2. Styrking av samarbeidsrelasjoner - tidlig inn med oppfølgingen. 3. Kompetanseutvikling for ansatte i oppfølgingstjenesten Det skal utvikles et kompetansetilbud for ansatte i OT og for kontaktpersoner i NAV. Fylkeskommunens representanter for OT inviteres til dialog om innhold og struktur for planlagt kompetansetilbud. Kompetansetilbud skal være på plass fra og med H- 2011/V Dokumentere/evaluere tiltak og aktiviteter innenfor innsatsområdene. Igangsette virksomme tiltak i størst mulig grad basert på erfaring og forskning. Til sentralt prosjekt i Kunnskapsdepartementet. Til prosjektgruppen i Nord-Trøndelag. 5. Skrive sluttrapport. Gjennomføres etter anvisninger fra det sentrale prosjektet, og fra prosjekteier i Nord-Trøndelag. Forpliktende samarbeid mellom skoler, OT og NAV. Oppfølgingen skal starte før frafallet er formalisert. Skolene gjennomfører en sluttsamtale med eleven sammen med relevante instanser.. Sluttsamtalenes mål er å fastsette en plan for videre oppfølging. Planen formaliseres som en oppfølgingsavtale. NAV, Side 8

9 1. Bakgrunn for prosjektet 2. Prosjektets mål 3. Omfang og leveranser 4. Avgrensninger, begrensninger og forutsetninger 5. Organisering og bemanning 6. Overordnet milepælplan 7. Overordnet budsjett 8. Risikovurdering 9. Møtekalender NAV, Side 9

10 Avgrensninger, begrensninger og Forutsetninger forutsetninger Avgrensninger Prosjektet er avgrenset til å omhandle målgruppen for OT år. Elever i grunnskolen som ikke søker vgo inngår i målgruppen. A) Elever som slutter i ordinære løp (like før og etter frafallet), og elever i grunnskolen som ikke søker vgo. B) Ungdom som har vært ute mellom 1 måned og ett år. C) Ungdom som har vært ute i minst ett år eller mer. Dersom det vurderes som hensiktsmessig kan tiltak og aktiviteter som iverksettes i regi av Oppfølgingsprosjektet, omfattes av en utvidet aldersgruppe for eksempel etter nærmere avtale med NAV Nord-Trøndelag. Elever kan være i målgruppe for både Oppfølgings- og Overgangsprosjektet. Oppfølgingen som gjennomføres må da være koordinert. Begrensninger Prosjektet vil i startfasen konsentrere innsatsen mot de som skal gis høyest prioritet d.v.s. de som har vært utenfor utdanning eller arbeid i ett år eller mer. Parallelt er det viktig å komme i gang med arbeidet som er av mer forebyggende karakter. Dette omfatter bl.a.; kompetansetiltak, struktur/kultur for samhandling og utvikling av felles oppfølgingsarbeid. Følgende forutsetninger eksisterer: At Ny GIV Oppfølgingsprosjektet er godt forankret innenfor videregående opplæring og i NAV i Nord- Trøndelag, og at roller og ansvarsdeling for gjennomføring er klart definert jf. samarbeidsavtalen mellom Nord- Trøndelag fylkeskommune og NAV Nord-Trøndelag. Arbeidet i Ny GIV Oppfølgingsprosjektet - i Nord- Trøndelag må bygge på erfaringer, konklusjoner og beste praksis fra prosjektet Flere gjennom, som hadde sammenfallende målsetting. Samarbeidslinjer og grenseflater mot Overgangsprosjektet, fagopplæring, karrieresenter, oppvekstprogrammet og andre relevante fagområder innenfor AVGO, må avklares og koordineres underveis. Kunnskapsdepartementet vil igangsette følgeevaluering av Oppfølgingsprosjektet. Prosjektet i NT vil følge opp dette etter anvisninger fra KD. Opplæringslovens forskrift om OT skal utvikles igangsatt arbeid. Kartleggings- og rapporteringssystemet til OT skal videreutvikles. Må ses i sammenheng med styringsgrunnlag for utdanningssektoren i Nord-Trøndelag , og strategisk plattform for AVGO. Definerte krav og føringer fra det sentrale prosjektet i Kunnskapsdepartementet, og fra prosjekteier i Nord- Trøndelag, skal ivaretas og være gitt i prosjektets resultater. NAV, Side 10

11 1. Bakgrunn for prosjektet 2. Prosjektets mål 3. Omfang og leveranser 4. Avgrensninger, begrensninger og forutsetninger 5. Organisering/roller/kommunikasjon 6. Overordnet milepælplan 7. Overordnet budsjett 8. Risikovurdering 9. Møtekalender NAV, Side 11

12 Oppfølgingsprosjektet - nasjonal organisering Faggruppe OT - forskrift Faggruppe OT - statistikk Prosjektledelse Kunnskapsdepartementet Interdepartemental arbeidsgruppe Nasjonal ressursgruppe Prosjektgjennomføring I alle fylkeskommuner og NAV fylke (19 prosjektledere og 19 prosjektansvarlige) NAV, Side 12

13 Prosjektorganisering i Nord-Trøndelag Prosjektgruppe i Nord-Trøndelag Beslutningsorgan for gjennomføring av Ny GIV- prosjektene i Nord-Trøndelag. Prosjektleder for Oppfølgingsprosjektet rapporterer framdrift på gjennomføring til prosjektgruppen, og til Kunnskapsdepartementet. Prosjektgruppen består av: Fylkesutdanningssjefen, leder for prosjektgruppen prosjektansvarlige for Ny GIV ved AVGO Fylkesdirektør i NAV NT Representant for KS Prosjektledere for Ny-GIV prosjektene Møter gjennomføres i tråd med møteplan. Arbeidsgruppe OT/NAV - Oppfølgingsprosjektet Operativ arbeidsgruppe for gjennomføring av Oppfølgingsprosjektet i NT. Skal sikre god faglig innretning i tråd med prosjektets resultatmål og innsatsområder. Dette innebærer felles forståelse for og konkrete forslag til gjennomføring av tiltak for å nå prosjektets mål. Saker som krever beslutning på overordnet nivå legges fram for Prosjektgruppen. Arbeidsgruppen består av: Rektor og OT- koordinator fra videregående opplæring Tjenesteområdeleder og NAV- kontakt fra NAV Representant fra fagopplæring Representant fra opplæringskontor Koordinator fra NAV Prosjektleder for Oppfølgingsprosjektet, leder av arbeidsgruppen Rektor og tjenesteområdeleder i arbeidsgruppa vil være link til rektormøtene og til fylkesdirektørens ledergruppe i NAV. Andre fagmiljøer og -personer kan inviteres til møter ved behov på bakgrunn av konkrete tema eller problemstillinger. Eksempler på dette kan være representanter fra målgruppen (elever/ungdommer), fra ulike kommunale tjenester og fra spesialisthelsetjenesten. Møter gjennomføres etter behov. NAV, Side 13

14 Prosjektorganisering i Nord-Trøndelag Ad-hoc/arbeidsgrupper Kan opprettes ved behov i forbindelse med avgrensede problemstillinger i prosjektet. Fellesmøter for OT- koordinatorer/ NAV- kontaktpersoner Skal sikre involvering, erfaringsutveksling og iverksetting av beste praksis for OTkoordinatorer og kontaktpersoner i NAV. Koples til etablert forum for samarbeidsavtalen. Møter gjennomføres vår og høst i løpet av prosjektets varighet. Andre relevante arenaer Ved behov for informasjon, drøfting etc. benytte eksisterende arenaer som rektormøter/-gruppa, fylkesdirektørens ledergruppe i NAV og andre relevante arenaer. NAV, Side 14

15 Sentrale roller/oppgaver OT- koordinator: Ha oversikt over ungdom (med ungdomsrett) som til enhver tid befinner seg utenfor videregående opplæring. Ha kontakt med ungdommene i målgruppa. Tilby veiledning og/eller formidling til egnet opplærings- og/eller arbeidstilbud. Det er et mål at tilbudene fører til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse. Kontakte ungdommene hvert år. Dette gjelder så lenge de omfattes av rettighetsperioden for å bli fulgt opp av OT. Prosjektleder: Koordinere og sikre framdrift i prosjektgjennomføring jf. prosjektplan. Ansvarlig for resultatmålene i Oppfølgingsprosjektet. Rapporterer til KD og til prosjektgruppen for Ny GIV. Lede arbeidsgruppen for Oppfølgingsprosjektet. NAV- kontakt: Kontaktperson for samhandling med OT i eget tjenesteområde. Hovedansvar for å finne egnede arbeidsrettede tiltak som er i samsvar med aktivitetsplanen. NAV skal følge opp arbeidsgiver og ungdommen i gjennomføringsfasen for det arbeidsrettede tiltaket. NAV-koordinator: Koordinerer arbeidet i NAV i forbindelse med gjennomføring av Ny GIV Oppfølgingsprosjektet. Ansvar for å følge opp samarbeidsavtalen om OT- ungdom med fylkeskommunen. Deltar i arbeidsgruppe for Oppfølgingsprosjektet. NAV, Side 15

16 Kommunikasjonslinjer Prosjektleder for Oppfølgingsprosjektet må ha tett dialog med den enkelte OT- rådgiver vedr. status og resultatoppnåelse i prosjektet. Prosjektleder initierer denne kontakten i forhold til den enkelte OT- koordinator hver 3. måned, i løpet av prosjektets varighet. Dette kan være i form av et møte eller en telefonsamtale. Denne kontakten kan gi viktige innspill til prioriteringer, korrigeringer og erfaringer i prosjektet. Innspill som prosjektleder kan bringe videre til arbeidsgruppe og prosjektgruppe. Kommunikasjonen internt i NAV gjennomføres i regi av NAV- koordinator Helge Myrstad. NAV, Side 16

17 1. Bakgrunn for prosjektet 2. Prosjektets mål 3. Omfang og leveranser 4. Avgrensninger, begrensninger og forutsetninger 5. Organisering/roller/kommunikasjon 6. Overordnet milepælplan 7. Overordnet budsjett 8. Risikovurdering 9. Møtekalender NAV, Side 17

18 Overordnet milepælplan Milepæl Ansvar Når ferdig 1 Når Prosjektgruppe for Ny GIV i NT er etablert Fylkesutd.sjef Når Arbeidsgruppe OT/NAV for Oppfølgingsprosjektet i NT er etablert Toril/ Helge/ Lise 3 Når oppstartsamling for Ny GIV Oppfølgingsprosjektet er gjennomført Toril/ Helge/ Lise Når prosjektplan for gjennomføring av Ny GIV - Oppfølgingsprosjektet i NT er godkjent Prosjektgruppe/ Lise 5 Når elever som ikke har søkt v.g.o. pr. 1. mars 2011 er identifisert Lise Når rettighetselever i NT som har vært utenfor skole og arbeid i ett år eller mer er identifisert Lise , løpende 7 Når etablerte modeller/tiltak er kartlagt, og kan inngå som del av Ny GIV Oppfølgingsprosjektet 8 Når risikofaktorer for gjennomføring av Ny GIV Oppfølgingsprosjektet er identifisert, og tiltak foreslått Lise Lise Når samarbeidet mellom OT og NAV kombinerer arbeidspraksis med elementer fra v.g.o. ved alle videregående skoler og tjenesteområder i NAV 10 Når styrking av samarbeidsrelasjoner medfører tidlig oppfølging av alle elever/ungdommer i målgruppa - internt i skole, mellom OT, NAV og fagopplæring Prosjektgruppe/ Helge/ Lise løpende Lise/ Helge løpende, Når kompetanseutvikling for avklart målgruppe er gjennomført Lise løpende, Når felles arenaer/nettverk for fag- og erfaringsutveksling er etablert/videreført inkl. dialogmøter lokalt og regionalt 13 Når Karrieresenteret sin rolle i forhold til OT- målgruppe er definert Lise/ Lisbeth Når prosjektledersamlinger i regi av KD er gjennomført Lise løpende 15 Når møter i Prosjektgruppa er gjennomført Monika/ Lise/ fylkesutd.sjef 17 Når vurdering av OT rollen i forbindelse med gjennomføring av Ny GIV i NT er Toril/ Lise NAV, gjennomført Side 18 Lise , løpende løpende, Når rapportering til Kunnskapsdepartementet og til Prosjektgruppen i NT er gjennomført Lise løpende,

19 Overordnet milepælplan Milepæl Ansvar Når ferdig 20 Når sluttrapport foreligger Lise NAV, Side 19

20 Aktivitetsliste Milepæl Aktiviteter Resultat Ansvar Når ferdig Status pr. 1 Etablere prosjektgruppe for Oppfølgingsprosjektet i NT. Møter gjennomføres i tråd med møteplan i løpet av prosjektets varighet 2 Etablere arbeidsgruppe for Oppfølgingsprosjektet i NT. Møter gjennomføres etter behov, hyppig i startfasen Sikre god forankring og resultatoppnåelse Sikre god faglig innretning og eierforhold til Oppfølgingsprosjektet blant sentrale fagpersoner og samarbeidspartnere fylkesut d.sjef Toril/ Helge/ Lise , løpende løpende Gjennomføre oppstartsamling for Ny GIV - Oppfølgingsprosjektet Arbeidet i Oppfølgingsprosjektet startet, etablert felle forståelse og eierforhold til oppdraget Toril/ Helge/ Lise Godkjenning av prosjektplan Rammeverk for gjennomføring av Oppfølgingsprosjektet i Nord- Trøndelag 5 Identifisere alle elever i NT som ikke har søkt v.g.o. pr. 15. mars Prosjekt gruppe/ Lise Igangsette oppfølgingsarbeid Lise Kartlegge og identifisere alle som står utenfor skole eller arbeid, med særlig prioritering av de som har vært utenfor ett år eller mer i fellesskap mellom NAV og OT. Sjekke elever med OT- status fra og med 2005/2006 Alle i målgruppa skal motiveres, og gis tilbud om skole og/eller arbeid Lise/ OT/ Helge/ NAV - kontakt , løpende 7 Kartlegge modeller/tiltak/prosjekter som kan inngå som del av Ny GIV - Oppfølgingsprosjektet Arbeid i tråd med Ny GIV Oppfølgingsprosjektet igangsatt. Bygge videre på etablerte erfaringer og resultater. Lise Prosess for identifisering av risikofaktorer i arbeidsgruppen Et risikobilde som er reelt i forhold til Lise NAV, og prosjektgruppen utfordringer. Skissere mulige tiltak Side 20

21 Aktivitetsliste Milepæl Aktiviteter Resultat Ansvar Når ferdig Status pr Iverksette modeller/tiltak som kombinerer arbeidspraksis med elementer fra VGO, i tett dialog med NAV 10 Basert på samarbeidsavtalen og føringer i Ny GIV videreutvikle forpliktende samarbeid mellom skoler, OT og NAV 11 Tilrettelegge for kompetanseutvikling for avklart målgruppe etter anvisninger fra Kunnskapsdepartementet 12 Videreføre/etablere nettverk for OTkoordinatorer, NAV- kontakter og andre aktuelle fagutøvere og samarbeidspartnere lokalt og regionalt Bedre samordning og koordinering av virkemidler for måloppnåelse Utvikle felles oppfølgingsmetodikk som inkluderer - oppfølging før frafallet er formalisert, innhold i sluttsamtale og innhold i oppfølgingsavtale. Økt kompetanse for å nå målene i Ny GIV Styrket samarbeid/ erfaringsoverføring/kompetanseheving /felles praksis i NT 13 Etablere tett samarbeid med karrieresenteret Avklare og etablere struktur for samarbeid i forhold til målgruppen Prosjekt gr./ Lise/ Helge/ Lise/ Helge KD, Lise løpende løpende, løpende, Lise , løpende Lise Prosjektledersamlinger i regi av KD Sikre at gjennomføring i NT er i tråd forventninger fra KD 15 Møter i Prosjektgruppa gjennomføres Sikrer at Ny GIV i NT gjennomføres som forutsatt Lise Even løpende, løpende, Rapportering til Kunnskapsdepartementet og til Prosjektgruppen i NT Status for gjennomføring underveis i prosjektet Lise løpende, Foreta en egen vurdering/evaluering av OTrollen Få svar på om definert OT-ressurs gir Toril/ i NT i lys av gjennomføring av Ny GIV - rom for å utføre oppgaver som Lise Oppfølgingsprosjektet forutsatt i en bærekraftig struktur, og i tråd med revidert OT-forskrift NAV, Side 21

22 Aktivitetsliste Milepæl Aktiviteter Resultat Ansvar Når ferdig Status pr Dokumentere pågående og nye tiltak/aktiviteter i regi av Ny GIV - Oppfølgingsprosjektet Identifisere gode tiltak/aktiviteter som iverksettes, videreformidle erfaringer og event korrigere kurs 19 Skrive sluttrapport Dokumentere erfaringer og måloppnåelse Lise/ Helge løpende, Lise NAV, Side 22

23 1. Bakgrunn for prosjektet 2. Prosjektets mål 3. Omfang og leveranser 4. Avgrensninger, begrensninger og forutsetninger 5. Organisering/roller/kommunikasjon 6. Overordnet milepælplan 7. Overordnet budsjett 8. Risikovurdering 9. Møtekalender NAV, Side 23

24 Overordnet budsjett Budsjett Statlige midler - KD Sum inntekter Sum finansiering Utgifter Sum inntekter NAV, Side 24

25 1. Bakgrunn for prosjektet 2. Prosjektets mål 3. Omfang og leveranser 4. Avgrensninger, begrensninger og forutsetninger 5. Organisering/roller/kommunikasjon 6. Overordnet milepælplan 7. Overordnet budsjett 8. Risikovurdering 9. Møtekalender NAV, Side 25

26 Risikovurdering Risiko Konsekvens Kons. Sanns. Tiltak NAV, Side 26

27 1. Bakgrunn for prosjektet 2. Prosjektets mål 3. Omfang og leveranser 4. Avgrensninger, begrensninger og forutsetninger 5. Organisering/roller/kommunikasjon 6. Overordnet milepælplan 7. Overordnet budsjett 8. Risikovurdering 9. Møtekalender NAV, Side 27

28 Aktiviteter 2011 Møter i prosjektgruppen Møter i arbeidsgruppen Møtekalender J F M A M J J A S O N D MØTER BESKRIVELSE Statusmøte tjenesteområdeledere NAV, Side 28

Nordisk sosialforsikringsmøte Tammerfors 13-15. juni 2012 Tema C: Arbeidsløshetsforsikring C1: Ungdomsarbeidsløshet

Nordisk sosialforsikringsmøte Tammerfors 13-15. juni 2012 Tema C: Arbeidsløshetsforsikring C1: Ungdomsarbeidsløshet Diler Parghi og Ingunn Hagen, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Norge Nordisk sosialforsikringsmøte Tammerfors 13-15. juni 2012 Tema C: Arbeidsløshetsforsikring C1: Ungdomsarbeidsløshet Temaer Arbeidsledighet

Detaljer

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 ISBN 978-82-7894-484-4 ISSN 0808-5013 Ny GIV En kartleggingsundersøkelse MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 Rapport nr 13/13 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo

Detaljer

Fra Ny GIV til varig givende

Fra Ny GIV til varig givende ØF-rapport 01/2014 Fra Ny GIV til varig givende Om samarbeid mellom kommune og fylkeskommune for bedre gjennomføring av det 13-årige opplæringsløpet av Maria Røhnebæk Tonje Lauritzen Torhild Andersen ØF-rapport

Detaljer

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Anne Gerd Strand, prosjektleiar Om oppfølgingstjenesten (OT) Utfordringar for OT Samarbeidsavtalen Førmålet med avtalen er å legge til rette for eit styrka og systematisert

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

Medbestemmelsesmøte Karakter og fravær 1. termin oppfølging Oversikt over svake elever etter T1. Telling. Overgang T1/T2. 01.okt. Utdanning.

Medbestemmelsesmøte Karakter og fravær 1. termin oppfølging Oversikt over svake elever etter T1. Telling. Overgang T1/T2. 01.okt. Utdanning. Rådgiversamlinger Budsjett arbeid Medbestemmelsesmøte Karrisamling Rektormøte utd. 28.-29. Politisk forberedelse Skolestruktur Medbestemmelsesmøte YON Tiltak for fagmangler Medbestemmelsesmøte Rektormøte

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: 1119 (nytt møterom ved kommunestyresalen), Levanger Rådhus Dato: 16.02.2011 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

Statusrapport per desember 2011 Felles trygghet felles ansvar Handlingsplan for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme (2010-2013)

Statusrapport per desember 2011 Felles trygghet felles ansvar Handlingsplan for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme (2010-2013) Statusrapport per desember 2011 Felles trygghet felles ansvar Handlingsplan for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme (2010-2013) Samlet tiltaksoversikt NR. TILTAK ANSVARLIG STATUS 1. Etablering

Detaljer

EVALUERING AV MANGFOLDSLØFT

EVALUERING AV MANGFOLDSLØFT Beregnet til Arbeids- og velferdsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato Februar, 2011 EVALUERING AV MANGFOLDSLØFT [Dobbelklikk for å sette inn bilde (størrelse b/h 18,6x10,1 cm) eller slett dette

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Møteinnkalling. Fellesnemndas arbeidsutvalg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Fellesnemndas arbeidsutvalg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 13.04.2011 Tidspunkt: 08:00 Fellesnemndas arbeidsutvalg Inderøyheimen, møterom: Lysgården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Høringsutkast Rolvsøy 23. mai 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE

NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE Evaluering av fylkesvise koordinatorstillinger i NAV og bruk av øremerkede tiltaksmidler Av Geir Møller, Bent Aslak Brandtzæg og Joar Sannes Rapport nr 238 2007

Detaljer

12: Ny GIV. UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring. Nyhetsbrev 2.12. 3: Aksjon lærebedrift. Mange søkere har fått 5: læreplass

12: Ny GIV. UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring. Nyhetsbrev 2.12. 3: Aksjon lærebedrift. Mange søkere har fått 5: læreplass UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring Nyhetsbrev 2.12 3: Aksjon lærebedrift Mange søkere har fått 5: læreplass 12: Ny GIV Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlinger i bedrift, rådgivere

Detaljer

PS13/11Referatsaker. Side45

PS13/11Referatsaker. Side45 PS13/11Referatsaker Side45 Kulturkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2013 11905/2013 2012/1370 C03 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/5 Komitè for levekår 07.03.2013 STORMEN

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. Hovedutvalg Folk. 7670 Inderøy. Utvalg: Inderøyheimen, møterom: 3. etg. Dato: 12.04.2011 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Inderøy kommune. Hovedutvalg Folk. 7670 Inderøy. Utvalg: Inderøyheimen, møterom: 3. etg. Dato: 12.04.2011 Tidspunkt: 10:00 Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Folk Dato: 12.04.2011 Tidspunkt: 10:00 Inderøyheimen, møterom: 3. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter

Detaljer

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET 2014 Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 Årsrapportering 2014 - Kvalifiseringsprogrammet Rapporten om Kvalifiseringsprogrammet (KVP) består av fylkesmennenes

Detaljer

Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2012 og 2013

Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2012 og 2013 Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2012 og 2013 Vedtatt i K.styret den 23.04.12 i sak 12/39 FORORD Strategidokumentet fra Kunnskapsdepartementet Kompetanse for kvalitet - strategi for

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune 2014

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune 2014 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune 2014 Innhold Sammendrag... 3 1 Introduksjon... 4 1 1.1 Leseveiledning... 4 1.2 Målsettinger... 5 2 Gjennomføring... 6 2.1 Program

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2 Utdanningsetaten Utdanningsetatens prosjektverktøy Versjon 1.2 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Dokumentinformasjon... 4 1.1 Dokumenteier... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Godkjennelse... 5

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE Versjon 2.0 1 juli 2014 Dokumentreferanse 12/02526-4 Side 2 PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE - VERSJON 2.0 Denne utgaven av prosjekthåndboka erstatter prosjekthåndboka versjon

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer