IB Diploma Programme International Baccalaureate

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IB Diploma Programme International Baccalaureate"

Transkript

1 IB Diploma Programme International Baccalaureate Nytt internasjonalt program på Spjelkavik vgs fra høsten 2012 IB Diploma Programme er toårig og går over Vg2 og Vg3 Bygger på Vg1 fra studieforberedende program eller tilsvarende fra utlandet Elevene velger seks fag som går over to år Elevene får personlig oppfølging og utvikler seg i møte med nye utfordringer Undervisning og lærebøker er på engelsk Undervisningen og læremateriell er gratis Felles lærestoff og læreplaner ved alle IB-skoler. Dette gir for IB-elever verden over et felles grunnlag for menneskelig toleranse og internasjonal forståelse Diploma Programme er faglig utfordrende og forbereder elever godt for videre studier ved universiteter og høyskoler 1

2 IB på Spjelkavik vgs Spjelkavik videregående skole er en IB World School. Vi er godkjent av IBO for å tilby IB Diploma Programme (DP). DP fører fram til den anerkjente eksamen IB Diploma og med denne eksamen har du adgang til universiteter over hele verden. IB Diploma Programme er spennende et alternativ til Vg2 og Vg3 studiespesialiserende utdanningsprogram. De som søker seg til IB har fullført Vg1 studieforberedende program og søker på samme måte som alle andre elever på innen 1.mars. I tillegg sendes en personlig søknad til Spjelkavik vgs. Søkere som ikke har Vg1 fra Spjelkavik vgs må sende med telefonnummer til og en uttalelse fra tidligere lærer. Se informasjon om inntak senere i dette dokumentet. IB Diploma programmet regnes for å være akademisk og krevende. Søkere bør derfor ha et godt grunnlag i de mer teoretiske fagene og ha stor motivasjon for skolearbeid. Gode engelskkunnskaper er også å foretrekke ettersom undervisningen foregår på engelsk, bortsett fra i fagene norsk og andre språkfag. IB passer godt for elever som ønsker nye faglige og ikke-faglige utfordringer. Skriftlig eksamen på IB avholdes i mai måned i 3. klasse, på samme dag i alle land i Europa, Afrika og Midtøsten. Læreplanene er like over hele verden. Fullfører man Diploma Programme, kan man oppnå et internasjonalt vitnemål - IB Diploma - som gir generell studiekompetanse, eventuelt spesiell studiekompetanse avhengig av hvilke og hvor mange realfag man velger. Generell studiekompetanse kan man få selv om ikke kravene til IB Diploma er oppfylt. Poengsummen som fremkommer på IB Diploma, regnes om til norske karakterpoeng etter en skala som er bestemt av Utdanningsdepartementet. Nærmere informasjon finner du om dette senere i dokumentet. Siden IB er spesielt godt anerkjent i utlandet, vil det være enklere å kunne søke til studier i de fleste land med IB Diploma. Gode engelskkunnskaper er i økende grad viktig ved studier på norske universiteter og høgskoler der mye av faglitteraturen er på engelsk. Elever fra IB takler derfor normalt overgangen til høyere studier bedre enn andre elever. IB stiller høye krav til selvstendighet, og det er nødvendig å jobbe jevnt gjennom begge årene. I løpet av skoleåret er der en rekke innleveringsfrister som må overholdes. Det er viktig at en elev som søker IB, er motivert, innstilt på å jobbe og har innsikt i hva IB egentlig innebærer. IB-lærere, IB-koordinator og rådgivere legger derfor stor vekt på at aktuelle søkere får grundig informasjon. 2

3 Hva er IB The International Baccalaureate Organization (IBO) tilbyr en internasjonal utdanning på høyt nivå gjennom et nettverk av skoler over hele verden. I dag er det mer enn IB-elever ved ca 3000 skoler i over 140 land. I Norge er det mer enn 20 videregående skoler som tilbyr Diploma Programme. IBO ble grunnlagt i 1968 og har hovedkontor i Haag. IB kjennetegnes ved at det er en utdanning av høy faglig kvalitet basert på det beste fra mange nasjonale skolesystem. Med et strengt og utfordrende vurderingssystem er IB Diploma anerkjent av verdens ledende universiteter. Både lærere og skoler opplæres og evalueres jevnlig for å møte IB-standarder for kvalitet i undervisning og organisasjon. IB setter læring i fokus og søker å utvikle elever til å bli i livslang læring ved å forsøke å bidra til å utvikle utforskende evner, kreativitet, være omsorgsfulle, være åpne, ta utfordringer og lære hvordan man lærer. IB jobber for å legge til rette for å øve opp evnen for interkulturell forståelse og respekt for andre. Undervisning og læring Undervisningen på IB blir lagt opp som en kombinasjon av lærerstyrt undervisning og selvstudium der læreren veileder elevene i arbeidet. Alle fagene blir tildelt timer der fagleder kan veilede elevene (tutoring) etter behov. I praksis vil dette si at den enkelte elev eller en gruppe av elever kan gå til læreren og be om tutortime. Dette kommer i tillegg til de vanlige undervisningstimene som er lagt inn på timeplanen. På denne måten vil trening i selvstendig arbeid stå sentralt. IB Diploma Programme krever stor egeninnsats, struktur og evne til å holde ut med skolearbeidet. Arbeidsbyrden er større enn for mange i vanlig videregående skole, men til gjengjeld er det mange positive utfordringer for de som søker det. Fag og valg Elever velger seks ulike fag, ett fag fra hver av de 6 faggruppene gitt under. Det kan velges to språk fra gruppe 1 og da er det ikke nødvendig å velge språk fra gruppe 2. Tre eller fire av fagene velges fra høyt nivå (HL), resten av fagene fra standard nivå (SL). HL undervises i 5 timer per uke og SL i 3 timer per uke hvert år. Hvert fag går over to år. Faget matematikk tilbys på tre nivå i IB. Det høyeste er Mathematics HL som er på et høyere nivå enn fagene matematikk R1 og R2. På et litt lavere nivå er Mathematics SL som blir godkjent som matematikk R1 og R2 ved opptak til norske universiteter og høyskoler. 3

4 Avhengig av hva elevene velger, er følgende et mulig tilbud ved Spjelkavik vgs: Subject groups Subjects SUBJE C 1 Language A Norwegian A, Literature HL English A, Language and Literature HL/SL 2 Language B (second language) English B HL Spanish B, SL T GROU PS SUBJE CTS German B, SL 3 Individuals and Societies 4 Experimental Sciencies History HL/SL Business & Management HL/SL Physics HL/SL Chemistry HL/SL Biology HL/SL 5 Mathematics Mathematics HL/SL Math Studies SL 6 Electives Another course from groups 2, 3, 4 I tillegg til de 6 fagene har alle elever på IB kjernefagene TOK, Extended Essay og CAS for å oppnå IB Diploma: Theory of Knowledge, TOK, handler om kunnskap og er et fag som oppmuntrer til kritisk tenking. TOK utfordrer til å se sammenhengen mellom forskjellig fagområder og øver opp evnen til kritisk tenkning. Faget undervises i 3 timer per uke i hele Vg2 og halve Vg3. The Extended Essay, EE, er et obligatorisk fordypningsarbeid på 4000 ord innenfor et av fagene som eleven har valgt. Formålet er å utvikle evnen til å gå i dybden, lære seg å arbeide selvstendig og å utvikle forskerferdigheter. Faglærere er veiledere i prosessen og arbeidsomfanget er ca 40 timer. Creativity, Action and Service activities in the community, CAS, er et ikkefaglig program hvor hovedmålsettingen er at elevene skal delta i en sosial og utadrettet aktivitet. Det er et uttrykt mål i læreplanen at alle sider ved mennesket skal utvikle seg. CAS tilsvarer 3 timer per uke. En rapport over utført arbeid skal godkjennes av CAS-koordinator. 4

5 Hva skiller IB fra studiespesialiserende program Større faglig fordypning fordi elevene har færre fag på IB Undervisningen er på engelsk i alle fag med unntak av språkfagene IB elever har ikke kroppsøving og opplæring i sidemål Skriftlig eksamen tas ved slutten av kurset i Vg3 Skriftlig eksamen i et fag er delt opp i flere mindre eksamener, to eksamener på SL og tre på HL. Eksamenene varer fra 45 min til 2.5 timer Personlig veiledning (tutortimer) for elever Inntak Søknadsfrist for å søke på IB og Vg2 er 1.mars. Man søker på vanlig måte. I tillegg sender elevene en egen søknad til Spjelkavik videregående skole. Skjema for dette ligger vedlagt og på skolens hjemmeside, og der finnes også inntaksforskrifta til IB Diploma Programme ved Spjelkavik vgs. I den direkte søknaden til skolen blir elevene bedt om å fortelle om og begrunne sin egen motivasjon for å ta IB. Elever som ikke har Vg1 fra Spjelkavik vgs må legge ved en uttalelse fra tidligere lærer med vedkommendes kontaktopplysninger. Søkere kan bli invitert til en samtale på skolen før inntaket skjer. Ved inntak vil personlig egnethet til studiet være avgjørende. Vi ser etter den velorganiserte og motiverte eleven som kan utvikle sine evner over tid og har mål om å ta høyere studier. Ved inntak vil det bli lagt vekt på antall plasser i tilbudet og at søkerne fyller inntakskriterier og kvalifikasjonskrav. Inntakskriterier fullført og bestått Vg1 studieforberedende utdanningsprogram eller tilsvarende fra utland motivasjon, arbeidskapasitet og personlige egenskaper minimum karakter 4 i fagene matematikk og engelsk frå Vg1, unntak kan skje at søker har oppholdstillatelse i Norge Søkere med annet morsmål enn norsk, søkere som kommer fra annet skoleslag enn norsk Vg1 og innbyggere i Møre og Romsdal fylke kan bli prioritert ved opptak. Saksbehandling og prioritering av søkere til IB gjøres av Spjelkavik videregående skole etter inntakskriteriene og en helhetlig vurdering. Utdanningsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvar for inntak etter innstilling frå skolen og sender melding om inntak til søkerne. 5

6 Vurdering, eksamen og videre studier Elevene på IB blir vurdert i hvert enkelt fag av faglæreren etter regler/kriterier gitt av og i nært samarbeid med IBO. Dette gjøres for å sikre kvalitet og mest mulig lik behandling. Sluttvurdering i alle fag består både av en intern og en ekstern del. Eksempelvis vil 24 % av sluttkarakteren i realfagene biologi, kjemi og fysikk være bestemt av rapporter fra laboratoriearbeidet. Rapportene blir evaluert av faglærer og eventuelt justert av IBO. Resten av sluttkarakteren bygger på skriftlig eksamen. All vurdering av eksamensbesvarelser foregår eksternt. Alle eksamener blir administrert av skolen i samsvar med IBO sine retningslinjer og reglement. Eksamen blir holdt på de samme dagene i alle land i Europa, Afrika og Midtøsten. Karakterskalaen på IB for fag går fra 1 til 7, med 7 som den høyeste karakteren. Ved opptak til norske høgskoler og universitet omregnes IB-karakterene til karakterpoeng etter en bestemt omregningstabell. I Norge vil elevene kunne få generell studiekompetanse og eventuelt spesiell studiekompetanse avhengig av hvilke fag som velges. Forutsetning er at man har karakteren 3 eller høyere i alle fagene, hatt norsk på IB, har bestått fagene TOK og EE og fått godkjent CAS. Mer om dette finnes på: Generelt kan vi si at fag på SL godkjennes som likeverdige med fag fra Vg2 i norsk videregående skole studiespesialiserende program, mens fag fra HL godkjennes som likeverdige med studieretningsfag fra Vg3. Unntak er faget matematikk, der både HL og SL på IB godkjennes som likeverdige med matematikk R1 + R2. Det gis også ekstrapoeng for realfag tatt på IB. Søkere til universitet og høgskole i Norge med IB Diploma får 0,5 realfagspoeng for hvert av fagene matematikk, biologi, fysikk og kjemi på SL, 1,0 realfagspoeng for biologi og kjemi på HL og 1,5 realfagspoeng for matematikk og fysikk på HL. Maksimalt antall realfagspoeng, som for studiespesialiserende program, er 4. Ved opptak til studier i utlandet blir det ikke gitt realfagspoeng. IB Diploma For å få vitnemål fra IB, IB Diploma, etter fullført eksamen er kravene: a. Bestått eksamen i seks fag og en minste poengsum på 24 poeng. Ikke bestått vil si karakteren 1 i et fag. I tillegg må eleven ha 2 eller bedre i alle SL-fag og 3 eller bedre i alle HL-fag, se unntak. Det er kun tillatt med karakteren 2 i ett fag på SL-nivå. På HL-nivå er det mulig å ha 2 i ett fag hvis man har mer enn 28 poeng totalt. Totalt kan man bare ha en 2-er og maksimum tre karakterer under 4. Her nevnes kun et utdrag av de regler for utskrivning av IB Diploma som gjelder, ettersom de er kompliserte. Dersom hovedkravet til bestått eksamen for IB Diploma med en minste poengsum ikke er oppfylt, kan eleven får utskrevet et delvitnemål for de fagene som er bestått, Certificate. 6

7 b. Extended Essay, EE, og Theory of Knowledge, TOK, må være bestått. I tillegg skal dokumentasjon på at eleven har deltatt i CAS, Creativity, Action and Sevice, være fremlagt. Elevene har rett til å ta eksamen tre ganger. Dette betyr at hvis eleven velger å avlegge eksamen i ett eller to fag allerede etter første året, så har vedkommende allerede brukt opp en av de tre mulighetene. For mer informasjon se: og eller ta kontakt med Spjelkavik vgs. Spjelkavik Helene Hanken IB koordinator Spjelkavik vgs

VALG AV PROGRAMFAG FOR VG2 STUDIESPESIALISERENDE SKOLEÅRET 2014/ 2015

VALG AV PROGRAMFAG FOR VG2 STUDIESPESIALISERENDE SKOLEÅRET 2014/ 2015 Utdanningssektoren SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE VALG AV PROGRAMFAG FOR VG2 STUDIESPESIALISERENDE SKOLEÅRET 2014/ 2015 Info brosjyre VG2 2014-2015 vanlig stud. spes. SVGS 1 Innhold Innledning... 3 Hvor

Detaljer

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole - om programfag og fagvalg for elever på ST 1 Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på de studieforberedende

Detaljer

Statusrapport. Realfag i Vest-Agderskolen Matematikk- fysikk-kjemi-biologi UTDANNINGSAVDELINGEN

Statusrapport. Realfag i Vest-Agderskolen Matematikk- fysikk-kjemi-biologi UTDANNINGSAVDELINGEN Statusrapport Realfag i Vest-Agderskolen Matematikk- fysikk-kjemi-biologi UTDANNINGSAVDELINGEN Høst 2013 Statusrapport Realfag i Vest-Agderskolen Innhold INNLEDNING... 2 HOVEDFUNN... 2 GRUNNSKOLEN... 4

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Fagkatalogen 2014-2015

Fagkatalogen 2014-2015 Fagkatalogen 2014-2015 Om programfag og fagvalg for elever på ST Verdal videregående skole 1 FORORD Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på det

Detaljer

Hva passer for meg? Om fag og fagvalg for skoleåret 2014/15 STRINDA VIDEREGÅENDE SKOLE. Program for idrettsfag Program for studiespesialisering

Hva passer for meg? Om fag og fagvalg for skoleåret 2014/15 STRINDA VIDEREGÅENDE SKOLE. Program for idrettsfag Program for studiespesialisering Hva passer for meg? Om fag og fagvalg for skoleåret 2014/15 STRINDA VIDEREGÅENDE SKOLE Program for idrettsfag Program for studiespesialisering Hva passer for meg 2014_2015.doc side 2 Innhold GENERELLE

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS

1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS 1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS OPPLÆRING I SKOLE Den gode akershusskolen Et hovedsatsingsområde for Akershus fylkeskommune som skoleeier i årene framover er Den gode akershusskolen. Formålet er økt

Detaljer

Innhold. Copyright 2011 1

Innhold. Copyright 2011 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for NY GIV... 3 3 Organisering av NY GIV Aust-Agder... 4 3.1 Overgangsprosjektet... 4 3.2 Oppfølgingsprosjektet... 4 3.3 Formidlingsprosjektet... 5 3.4 Statistikkprosjektet...

Detaljer

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Videregående skoler Grunnskoler Privatskoleorganisasjonene Universitet og høyskoler Vox Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Dønna kommune Tilstandsrapport

Dønna kommune Tilstandsrapport Dønna kommune Tilstandsrapport Fagdag for skole og barnehage oktober 2014 Grunnskolen i Dønna 2014 Dønna kommune februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HJEMMEL... 3 2. SKOLE... 5 2.1 Skolens satsingsområder...

Detaljer

Opptaksforskriften med samlede merknader

Opptaksforskriften med samlede merknader SAMORDNA OPPTAK AJOURFØRT UTGAVE MED ENDRINGER GJELDENDE FOR OPPTAK I FORBINDELSE MED STUDIEÅRET: 2012-2013 Opptaksforskriften med samlede merknader Forskrift av 31. januar 2007 nr. 173 (Forskriften trådte

Detaljer

2015-2016. NESODDEN videregående skole

2015-2016. NESODDEN videregående skole 2015-2016 NESODDEN videregående skole Skolebrosjyre 2015.indd 1 28.10.14 11:33 Introduksjon Nesodden videregående skole har lærere som gir god faglig veiledning og vurderer og støtter deg underveis. Dette

Detaljer

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2012 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning...2 Definisjon av kvalitet...4 2. Hovedområder og indikatorer...6 2.1. Elever og undervisningspersonale...6 2.1.1. Antall

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Utdanningsavdelingen Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder Innhold 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 5 3. Gjennomføring... 6 3.1. Resultater... 6 3.2.

Detaljer

Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013

Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013 Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Fagskolen Tinius Olsen, Kongsberg Klima, energi og miljø (KEM) Dato for vedtak: 04.09.2013 Fagskolepoeng:

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

TILVALGSFAG OG VALGFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2014-2015

TILVALGSFAG OG VALGFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2014-2015 TILVALGSFAG OG VALGFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2014-2015 EN KORT PRESENTASJON GENERELT FOR ALLE TILVALGFAG Valg for 3 år. Alle elevene fra 8.årstrinn og ut ungdomsskolen skal ha 227 timer(a 60 min) tilvalg

Detaljer

Saksutredning: TILSTANDSRAPPORT 2009

Saksutredning: TILSTANDSRAPPORT 2009 Saksutredning: TILSTANDSRAPPORT 2009 1. Bakgrunn Fylkesrådmannen legger med dette fram sak om resultatrapportering for 2009. Saken inneholder resultatvurdering for felles satsingsområder, elev- og lærlingstatistikk

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Fremmedspråk. Strategisk plan for økt rekruttering til fremmedspråk 2013-2016

Fremmedspråk. Strategisk plan for økt rekruttering til fremmedspråk 2013-2016 Fremmedspråk Strategisk plan for økt rekruttering til fremmedspråk 2013-2016 Innhold DEL 1 Målsetting og status... 3 1 Innledning... 3 2 Målsetting... 3 3 Status i Nord-Trøndelag... 4 4 Tiltak for økt

Detaljer

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011 Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011 1 Alle fag som ligger på samme blokk (vannrett), går samtidig på timeplanen. Merk at elever på IDRETT kun kan velge fag fra blokk A, D og

Detaljer

Udir-1-2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring etter forskrift til opplæringsloven kapittel 3

Udir-1-2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring etter forskrift til opplæringsloven kapittel 3 Rundskriv Udir -1-2010 1 Fylkesmennene Fylkeskommuner Kommuner Statlige skoler Private grunnskoler Private skoler med rett til statstilskudd Udir-1-2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring.

Detaljer