Ikkje offentlege saker går berre til møtande styremedlemmer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ikkje offentlege saker går berre til møtande styremedlemmer."

Transkript

1 MØTEINNKALLING Høgskulestyret Dato: kl. 10:00 Sted: Fossbygget, møterom 1 i Sogndal Arkivsak: 14/00725 Arkivkode: 011 Det vert med dette kalla inn til styremøte i HiSF-styret tirsdag 16.desember Møtet er lagt til høgskulen sine lokalar i Sogndal, Møterom 1 i Fossbygget. Møtestart kl. 10:00. Vi har motteke forfall frå Liv Horvei. Vara Bente Nesse vert med dette kalla inn. Andre forfall må snarast meldast til sekretariatet ved Britt Totland, e-post eller mobil Ikkje offentlege saker går berre til møtande styremedlemmer. Leiar av Noregs mållag, Marit Aakre Tennø vil vere med på styremøtet frå kl 12:00. Ho vert og med på lunsjen. SAKSKART Side Vedtakssaker 66/14 14/ Godkjenning av innkalling og sakliste 3 67/14 14/ Godkjenning av møtebok frå /14 14/ Budsjett /14 14/ Førebuing til møte med statsråd Røe Isaksen /14 14/ Oppnemning av valstyre 18 71/14 14/ Forslag til justert møteplan for styret 19 72/14 14/ Ansvarsområde for instituttleiar 20 73/14 14/ /14 14/ Tilsetjing i stilling som Dosent II ved Avdeling for samfunnsfag - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 første led Tilsetjing i stilling som Professor II ved Avdeling for samfunnsfag - Unntatt etter offentlighetsloven Offl

2

3 66/14 Godkjenning av innkalling og sakliste Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. 011 Sakshandsamar Britt Totland Saksgang Møtedato Saknr 1 Høgskulestyret /14 Framlegg til vedtak: Innkalling og sakliste vert godkjent slik den ligg føre. 3

4 67/14 Godkjenning av møtebok frå Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. 011 Sakshandsamar Britt Totland Saksgang Møtedato Saknr 1 Høgskulestyret /14 Framlegg til vedtak: Møtebok frå møte i Høgskulestyret vert godkjent Saksvedlegg: Møtebok frå styremøte Vedlegg til sak 4

5 Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Møterom 1, Fossbygget, Sogndal Dato: Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Medlem Olav Refsdal Medlem Bente Nesse Varamedlem Liv Horvei Frode Olav Haara Medlem Geir-Kåre Resaland Medlem Knut Rydgren Medlem Ingunn Skjelbreidalen Medlem Liv Synnøve Bøyum Medlem Ingrid Moe Albrigtsen Medlem Guro T. Gjerstadberget Medlem Frå administrasjonen møtte: Namn Rektor Åse Løkeland Personaldirektør Wenche Fjørtoft, referent SAKSKART Side Vedtakssaker 60/14 14/ Godkjenning av innkalling og sakliste Feil! Bokmerke er ikke 1

6 definert. 61/14 14/ Godkjenning av møtebok frå Feil! Bokmerke er ikke definert. 62/14 14/ Tilsetjing i stilling som rektor - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 første led Feil! Bokmerke er ikke definert. 63/14 14/ Budsjett hovudval 64/14 14/ Nominering av kandidatar til styret for perioden /14 Ymse Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. VS 60/14 Godkjenning av innkalling og sakliste Delt ut i møtet: Referat frå sentralt IDF-møte Innkalling og sakliste vart samrøystes godkjent. Vedtak Høgskulestyret : Innkallinga vert godkjent. Styret har slik sakliste for møtet: Saksnr Innhald VS 60/14 Godkjenning av innkalling og saksliste VS 61/14 Godkjenning av møtebok frå møte VS 62/14 Tilsetjing i stilling som rektor (uoff) VS 63/14 Budsjett Hovudval VS 64/14 Nominering av kandidatar til styret for perioden VS 65/14 Ymse VS 61/14 Godkjenning av møtebok frå

7 Samrøystes vedtak. Vedtak Høgskulestyret : Møtebok frå styremøte vert godkjent. VS 62/14 Tilsetjing i stilling som rektor Samrøystes vedtak. Vedtak Høgskulestyret : I stilling som rektor for åremålsperioden vert tilsett etter følgjande rangering: 1. Rasmus Stokke 2. Anne-Grethe Naustdal 3. Ole Schanke Eikum VS 63/14 Budsjett 2015 Hovudval - drøftingssak Samrøystes vedtak. Vedtak Høgskulestyret : Styret ber rektor arbeide vidare med budsjett 2015 i tråd med prioriteringane som er gjort i denne saka. VS 64/14 Nominering av kandidatar til styret for perioden Framlegg til vedtak Styret oppnemner følgjande arbeidsgruppe som får i oppgåve å nominere kandidatar til styret for perioden : Styret endra vedtaket til å lyde: Styret oppnemner følgjande arbeidsgruppe som får i oppgåve å nominere kandidatar til styret for perioden : Eli Nummedal Leif Longvanes Olav Grov 1 studentrepresentant frå styret Ny rektor skal rådførast i prosessen Rektor er sekretær for arbeidet. Styret gjer endeleg vedtak i saka. 3

8 Styret sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke. Vedtak Høgskulestyret : Styret endra vedtaket til å lyde: Styret oppnemner følgjande arbeidsgruppe som får i oppgåve å nominere kandidatar til styret for perioden : Eli Nummedal Leif Longvanes Olav Grov 1 studentrepresentant frå styret Ny rektor skal rådførast i prosessen Rektor er sekretær for arbeidet. Styret gjer endeleg vedtak i saka. 65/14 Ymse Det var ingen saker under ymse. 4

9 68/14 Budsjett 2015 Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. 113 Sakshandsamar Karianne Bergheim Saksgang Møtedato Saknr 1 Høgskulestyret /14 Framlegg til vedtak: Med atterhald om endringar i føresetnader i tildelingsbrevet frå Kunnskapsdepartementet, fastset styret slike hovudrammer for budsjettet 2015: Avdeling (tal i tusen kr) 2015 AHF AIN ALI ASF Fellestenester og institusjonsnivå Sum Rektor får fullmakt til å disponere midlane innanfor dei hovudmål som ligg til grunn for budsjettframlegget for Styret føreset at rektor gjev underordna leiarar fullmakt til å disponere budsjettet for sine einingar. 2. Styret ber rektor vurdere ytterlegare innspel frå avdelingane til budsjett 2015 i samband med årsoppgjeret for Saksvedlegg: Uprenta vedlegg: Budsjett 2015 Oversikt over budsjettinnspela Det visast også til styremøte der budsjett hovudval vart drøfta. Saksframstilling Saka har følgjande oppbygging: 1. Bakgrunn 2. Budsjettramme Framlegg til budsjett Avdelingar og einingar sine innspel til budsjett Oppsummering budsjett Utfordringar / risikovurderingar 7. Tildeling til einingane 5

10 1. Bakgrunn Saka blir utarbeidd med utgangspunkt i: Stortingsprop. 1 S ( ) Statsbudsjettet for budsjettåret 2015 Strategiplan Sak 63/14: Budsjett hovudval Sak 53/14: Studietilbod og opptakskapasitet Sak 52/14: Delårsrapportering 2. tertial 2014 Styret gjorde følgjande vedtak i sak 63/14 Budsjett 2015 hovudval: «Styret ber rektor arbeide vidare med budsjett 2015 i tråd med prioriteringane som er gjort i denne saka.» 2. Budsjettramme 2015 Forslag til statsbudsjett for 2015 vart lagt fram 8. oktober av regjeringa Solberg. Regjeringa har hatt drøftingar med KrF og Venstre etter dette og det er komme til semje om ein budsjettavtale for Sidan det endelege Statsbudsjettet først blir vedteke i midten av desember, har vi i dette budsjettframlegget teke utgangspunkt i ramma som går fram av forslaget til Statsbudsjett for 2015, og som vart lagt fram for styret i november. Tabellen syner framlegget til Statsbudsjett 2015 for HiSF: Budsjettramme Konsekvensjusteringar Nye studieplassar i Nye studieplassar i RNB Nye studieplassar i Kategoriendring for grunnskulelærarutdanningane i Kategoriendring av barnevernspedagogutdanninga i Pris og lønnsjustering Nye rekrutteringsstillingar Éin rekrutteringsstilling i helse- og sosialfag, lærarutdanning og ingeniørutdanning Andre endringar Etter- og vidareutdanning av lærarar Vidareføring av styrkinga av strategisk ramme frå RNB Utstyrsmidlar til sjukepleie og ingeniørutdanning 959 Avbyråkratisering og effektivisering Innføring av studieavgift for studentar utanfor EØS området og Sveits Resultatbasert utteljing utdanningsinsentiv Resultatbasert utteljing forskingsinsentiv 715 Budsjettramme tal i tusen kr Etter forhandlingar om Statsbudsjettet for 2015 har vi fått signal om følgjande endringar: Innføring av studieavgift for studentar utanfor EØS området og Sveits kan bli reversert. Effekten for HiSF vil vere ei auke i inntekter på kr 0,98 mill Tilleggsløyvinga på kr 50 mill til RBO til sektoren. Evt. effekt for HiSF er usikker 6

11 Nye stipendiatstillingar Auke av innsparing for å oppnå avbyråkratisering, dvs. eit generelt kutt. Dette vil også få effekt for HiSF Den samla effekten av endringane etter handsaminga i Stortinget er usikker og er difor ikkje innarbeida i budsjettet. Rektor legg fram eit budsjett for 2015 som viser eit overskot på 0,26 mill kr. Dette er om lag 0,1 mill kr mindre enn i styresaka i november. Vi har omarbeidd prognosen noko ut frå meir kunnskap om stoda enn vi hadde i november. Driftsnivå 2014 Rekneskapsrapporten 2. tertial 2014 (styresak 52/14) viste at institusjonen har god økonomistyring. Overskot på institusjonsnivå pr 31. august 2014 var på 12,5 mill kr. Det endelege resultatet for 2014 vil ein først få vite når årsoppgjeret for 2014 er ferdig. 3. Framlegg til budsjett 2015 Tabellen under viser hovudpostane i budsjettframlegget for 2015 samanlikna med budsjett 2014: Budsjett 2014 Budsjett 2015 Endring Løyving frå KD ,63 % Andre inntekter ,61 % Sum inntekter ,44 % Investeringar ,53 % Lønskostnader ,23 % Andre driftskostnader ,07 % Sum kostnader ,90 % Budsjettbalanse Nedanfor vil vi gå gjennom hovudpostane i tabellen over. 3.1 Inntekter 2015 Inntektssida i budsjettet er samansett av: Budsjetterte inntekter i 2015 tusen kr Løyving i Statsbudsjettet Fordring HiSF Oppdrag (studiepoengløyving) Dekningsbidrag Materialpengar 960 Sum Løyvinga i Statsbudsjettet 2015 er i samsvar med tabellen innleiingsvis. Både dekningsbidrag og eigenfinansiering (bidrag frå institusjon) skal synleggjerast i budsjett og rekneskap. Budsjettert nivå er om lag det same som for Materiellpengar er budsjettert ut frå gjeldande satsar og studenttal. 7

12 3.2 Kostnader Investeringar Investeringsnivået vart i 2014 redusert med 1 million kr. Dette nivået vert føreslått vidareført i Det er behov for ei oppgradering av lokala i Førde, og det er difor løyva kr 1 mill til dette føremålet i budsjettet for Det er ikkje løyva særskilte mildar til oppgradering av stasjonære PC ar til bærbare PC ar i budsjett for 2015, då det er tilstrekkelege avsetjingar i rekneskapet for dette. I Statsbudsjettet for 2015 er det løyva kr 0,96 mill til investering i lab utstyr for AIN og AHF. Midlane er fordelt 50/50 mellom dei to avdelingane. Som eit viktig HMS tiltak er det løyva kr 0,4 mill til ein ny feltbil på AIN (ligg på drift). Lønskostnader Personalkostnadene utgjer om lag 62 % av kostnadsramma, og er den største enkeltkategorien i budsjettet, på 225,9 millionar kr. Budsjett for 2015 er basert på ny ressursfordelingsmodell som legg opp til fordeling av ressursar med utgangspunkt i kandidatmåltal og studiepoengproduksjon. Styret vedtok i styremøtet i september at modellen skulle leggast til grunn i budsjettet, men at ein ikkje skulle endre årsverkrammene med meir enn +/- 2 %. Det studieprogrammet som nå er foreslått for studieåret 2015/16 er i hovudsak i samsvar med studieprogrammet for 2014/15. Det vil seie at på totalnivå vil ramma på årsverk vere om lag den same. Ressursfordelingsmodellen er oppdatert med fylgjande sidan styremøtet i november: - Kandidatmåltall vedteke på styremøte 29. oktober - Årsstudium er lagt inn med måltal - Master i landskapsplanlegging har null-opptak hausten Bachelor i energi, elkraft og miljø får auka ressursar Avdelingane si faglege årsverkramme frå ressursfordelingsmodellen vert endra slik: Avdeling 2014_ _2016 Endring AHF 33,60 33,35-0,25 AIN 23,84 23,67-0,17 ALI 57,31 58,20 0,89 ASF 46,79 46,15-0,64 Sum 161,54 161,37-0,17 Som tabellen viser er det ikkje vesentlege endringar i den faglege årsverkramma samanlikna med fjoråret. Basert på styrevedtak er det +/- 2 % endring som ligg til grunn. Vidare er årsverkrammene for den enkelte avdeling oppdatert med fou ressursar. I budsjettet for 2014 vart det løyva kr 1,6 mill i strategiske midlar basert på måltala for å kompensere for meiropptak. På styremøtet i november gav styret signal om å oppretthalde resursane knytt til undervisning. Med basis i dette er det i budsjettet for 2015 løyva kr 1,6 mill som justering for uheldige utfall av den nye ressursfordelingsmodellen. Desse midlane er lagt sentralt. I tillegg til den faglege årsverkramma frå ressursfordelingsmodellen, er det nokre forhold som kjem i tillegg (direkte i budsjettmodellen) i det ordinære budsjettet. 8

13 Det er innarbeidd ein auke på to administrative stillingar i budsjettet. Dette gjev eit tilskot til å betre den administrative bemanninga som i dag ikkje er i samsvar med 70/30 delinga mellom fag og administrasjon. Den viktigaste grunnen til denne auken er eit stort behov for administrative tenester. I tillegg har Studentparlamentet spelt inn behov for finansiering av full stillinga for leiaren. Det er lagt inn ei auke på 0,5 årsverk knytt til dette slik at ein finansierer eitt heilt årsverk frå andre halvår I styremøtet i juni 2014 støtta styret eit forslag til strategisk utvikling av fou, dette er innarbeidd i budsjettforslaget for 2015 med kr 1,3 mill. Andre driftskostnader Husleige og energi blir omtala i eige punkt. Likeeins vil Fou og utviklingsmidlar bli omtala i eige punkt, sjølv om kostnadene dels høyrer heime under lønsutgifter eller andre driftskostnader. Endring andre driftskostander 2015 tusen kr Budsjett Budsjett Auke Auken relaterer seg hovudsakeleg til følgjande forhold: Forklaring tusen kr Generell prisauke Auka kostnader som følgje av løyving vidareutdanning lærarar Auka strategiske midlar FoU og driftsmidlar Auka kostnader Kopinor 174 Auka kostnader velferdstilskot, støtteordningar ol 202 Sum auke andre driftskostnader Kommentar til postane: ALI fekk løyvd kr 2 mill til vidareutdanning for lærarar, som medfører ein tilsvarande auke i kostnader når ein set i verk tiltaket. I styremøtet i juni 2014 fekk forslaget til strategisk utvikling fou støtte i styret, og dette er innarbeidd i budsjettforslaget for Vidare er driftsmidlar til fou er justert opp i høve 2014 budsjettet som følgje av auken i tal stipendiatar i Statsbudsjettet for Vi har fått info om auke i Kopinor avgifta for 2015, som også er teke omsyn til i budsjettet. Noko av auken vil overførast i auka materialpengar til studentane (auke frå 130 kr/semester/student til 150 kr/semester/student). Nokre velferdstilskot, støtteordningar, reisekostnader og liknande er justert opp, då vi ser at dei faktiske kostnaden dei siste åra har vore noko høgare enn det som har vore lagt til grunn i budsjettet. Husleige og energi Oversikt over endring i husleige og energi i høve til budsjett 2014: 9

14 Endring husleige 2015 tusen kr Budsjettert leigebeløp 2015 (inkl kr 3 mill avsetnad Gymnasbygget) Budsjettert leigebeløp 2014 (inkl kr 3 mill avsetnad Gymnasbygget) Auke Endring energi 2015 tusen kr Budsjettert straum Budsjettert straum Auke 111 Husleigeramma er sett til kr 62,58 mill i Auken i husleigekostnad samsvarer med forventa prisauke i Løyvinga frå KD på kr 3 mill til realisering av tredje byggesteg bli avsett inntil arbeidet med innflytting i Gymnasbygget startar. Tidlegare år er det løyvd midlar gjennom strategiske midlar til overtakinga av Gymnasbygget, og avsetnaden utgjorde pr kr 2,49 mill. Når ein justerer for avsettingane for 2014 og 2015 blir totale avsettingar kr 8,49 mill. Energikostnadene er forventa å bli på same nivå som budsjettert i 2014, og auken samsvarer med forventa prisauke i Styrking av fou Ressursar til fou til avdelingane skjer etter prinsippa i ressursfordelingsmodellen. Tabellen syner utvikling av avdelingane sin fou ressurs frå studieåret i tal arbeidstimar. Studieår Avdelingsressurs fou * 23 %-en er halden utanfor i desse tala. Avdelingsressursane til fou redusert med 0,43 % i høve til inneverande studieår. Basisressurs (8,75 % av undervisningsmengde og talet på fyrstestillingar/professor/dosent) er noko redusert frå 2014 då tal fyrstestillingar/professorar er redusert med 2 stillingar. Det har vore ein auke i resultatressurs (endring i tal disputasar, publikasjonspoeng og inntekter frå NFR/EU) på 25 % frå Auken i resultatressursen frå departementet gjennom resultatbasert omfordeling av midlar (RBO) gjev ei auka løyving på kr 0,715 mill. I tillegg vil tilleggsløyvinga frå forliket om statsbudsjettet på 50 mill til RBO kunne gje ei ekstra auke dersom departementet legg til grunn same fordelingsnøkkel på ekstraløyvinga som for hovudløyvinga, men fordelingsnøkkelen for denne potten er per i dag ikkje klar. Total resultatløyving til fou gjennom RBO er per i dag kr 3,406 mill for 2015 mot kr 2,691 mill for I tillegg er det i framlegget til statsbudsjett tildelt ei ny stipendiatstilling til helse- og sosialfag, lærarutdanning eller ingeniørutdanning på kr 1,1 mill. Styret har løyvd midlar for 2013 og 2014 til fire ulike fou-stipend med ei total kostnadsramme på totalt 3,848 millionar kroner. Det blir og løyvd strategiske fou-midlar til forskingsleiing og drift av fem strategiske forskingsprogram og eit senter på totalt kr 1,78 mill. I oppfølging av styresak om strategisk utvikling av fou frå juni 2014 blir det og løyvd totalt kr 1,3 mill til eit fond for infrastruktur, strategiske utviklingsmidlar og eit kompetansehevingstiltak i skriving. 10

15 Utviklingsmidlar Utviklingsmidlar for inneverande år utgjorde 7,1 mill kr. Nokre av postane som tidlegare år har inngått i utviklingsmidlar har gått over til faste ressursar slik som: - Tilskot trening Idrettssenteret kr 0,3 mill (auka frå kr 0,2 mill i 2014) - Støtte til Fjellsportfestivalen kr 0,2 mill - Tilskot Studentveka kr 0,08 mill Rektor tilrår følgjande løyving for 2015: Justering uheldig effekt ny RFM Kompetanseheving/fou stipend Rektorposten Eigendel FOU-prosjekt Nye studium (friluftsliv/kroppsøving/samfunnsfag) Eitt åsverk labressursar AIN (0,5 N og 0,5 I) Digital kompetanse Leiarutvikling Midlar biblioteket Tilbod til studentar med lese og skrivevanskar Studiekvalitet Strategiske midlar rektor Medie, informasjonsarbeid Utviklingsprosjekt mastertilbod øk/adm Personalseminar Oppgjer UIB for masterprogram** Vestlandssamarbeidet Idrett - tilskot trening* Fjellsportfestivalen* Støtte til Studentveka* 50 0 Sum * Overført til faste ressursar ** Inngår i RFM Rektor føreslår å auke utviklingsmidlar med kr 0,8 mill i Auken er finansiert gjennom friske midlar. I budsjettet for 2014 vart det løyva kr 1,6 mill til ressursar utover ressursfordelingsmodellen som kompensasjon for auke i studenttal. Vi har lagt inn eit tilsvarande beløp i budsjettet for 2015 som justering for uheldig effekt av ny ressursfordelingsmodell og for å oppretthalde same årsverkramme for undervisning. 11

16 Endringane frå 2014 er: Kompetanseheving/fou stipend relaterer seg til auka krav til førstekompetanse Nye studium er internasjonalt studium i friluftsliv (30 stp) og nytt emne som kan inngå i masterprogrammet i læring og undervisning (samfunnsfag/kroppsøving 30 stp) Eitt årsverk lab AIN som følgje av behov for oppfølging Vidareføring av prosjektet «Digital kompetanse» (delvis dekka av overskotet for 2014) Midlar til biblioteket relaterer seg til auke kostnader til databasar og liknande Leiarutvikling som følgje av tilsetting av nye leiarar i 2015 Rektorposten vert sett til kr 1,2 mil og skal nyttast til å innfri tiltak det er søkt midlar til frå einingane i 2015 Postar som er merka med * er overført til ramma Ekstramildar til studiekvalitet og strategiske midlar til rektor er planlagt disponert frå overskotet for 2014 Midlar til media, informasjonsarbeid er ikkje sett av då dette prosjektet nærmar seg slutten Det er ikkje løyvd midlar til Vestlandssamarbeidet då prosjektet har att midlar frå løyvinga i 2014 Stillingsressurs administrasjonen er føresett løyvd i driftsbudsjettet 4. Avdelingar og einingar sine innspel til budsjett 2015 Ønskjemåla for 2015 frå organisasjonen er mange. Vi har forsøkt å ta omsyn til desse så langt det er rammer for dette budsjettet. Vi viser til tidlegare omtale under kvart område i driftsbudsjettet og utviklingsmidlar. Når det gjeld akkumulert underskot for IBSV, er det planlagt at dette i hovudsak vil dekkast av overskotet for I tillegg vil det bli vurdert ytterlegare tiltak på studiekvalitet (jfr utviklingsmidlar for 2014). 5. Oppsummering budsjett 2015 HiSF har dei seinare åra hatt god studiepoengproduksjon, som har gjeve god auke i inntekter frå Kunnskapsdepartementet. Dette gjev rom for eit stabilt driftsnivå, samstundes som ein har funne rom for signaliserte ynskjer over fleire år. Justert langtidsprognose Langtidsprognosen er noko justert sidan styresaka i november. 12

17 tal i tusen kr Budsjettprognose Basisløyving frå KD Studiepoengproduksjonløyving frå KD Andre driftsinntekter Løns- og prisvekst Driftsinntekter Lønskostnader Investeringar Husleige Energikostnader Andre driftskostnader Strategiske midler Driftskostnader Avsetnad bygg Dekningsbidrag frå prosjektverksemd Eigenfinansiering til prosjekt Forskotterte studiepoeng inntekter HiSFO Disponeringar / avsetningar Årets mindre-/meirforbruk Samla mindre-/meirforbruk * Denne tabellen er sett opp etter same malen som langtidsprognosen i sak 14/63 Hovudval. Tala i sak 14/63 er i 2014 kroner, medan tala her er i 2015 kroner, og tabellane er såleis ikkje direkte samanliknbare. Budsjettet for 2015 blir disponert med eit mindreforbruk på kr 0,26 mill. Driftsnivået i budsjettet er venta å vere om lag i balanse i høve forventa inntekter. Kva som skjer i 2016 er meir usikkert, spesielt med tanke på ny finansieringsmodell for sektoren, men med tilsvarande studiepoengproduksjon som vi ventar i 2015, vil vi kunne ha eit overskot på kr 2,2 mill. Dette er usikre tal og svært avhengig av studiepoengproduksjon og tildelinga frå departementet. 6. Utfordringar / risikovurderingar Studentrekruttering, studenttal og studiepoengproduksjon er dei enkeltfaktorane som vil ha størst innverknad på budsjettet, både positivt og negativt. Vi har hatt ein jamn auke i studenttalet siste åra, og vi reknar med at det vil halde seg på dette nivået. Inntektsprognosen omfattar ei vurdering av nivået på studiepoengproduksjonen. Vi har teke utgangspunkt i heiltidsekvivalentar som i gjennomsnitt tek 53 studiepoeng (som også er oppnådde studiepoeng pr heiltidsekvivalent dei 3 siste åra). Beste estimat pr i dag er at HiSF vil oppretthalde den noverande studiepoengproduksjonen også i åra framover. Her vil det ligge risiko i forhold til kva ein faktisk oppnår av studiepoengproduksjon i framtida. Som omtalt i styresaka i november har departementet innført kandidatmåltal for visse studium (mellom anna lærarutdanningane). For nokre studium er desse tala auka i høve fjoråret. Dette blir viktige mål for HiSF. Vi veit enno ikkje kva departementet vil bruke dette til og kva konsekvensar det vil få viss vi ikkje greier å innfri kandidatmåla. 13

18 HiSF har ikkje tradisjon for å budsjettere andre inntekter utover materialinntekter i form av semesterinntekter frå studentane. Dette med bakgrunn i at dei andre inntektene er usikre og at ein såleis ikkje vil gjere forpliktingar utover den inntektsramma som ein vurderer som sikker. I tillegg kan det også vere forbunde kostnader med dei andre inntektene som ein ikkje nødvendigvis har teke fullt ut omsyn til i budsjettet. Dei seinare åra ser vi at resultatet av andre inntekter har gjeve eit positivt bidrag for drifta og dette kan såleis representere ei muleg oppside i budsjettet. Elles visast det til punkt 2 vedrørande forslag til endringar i revidert nasjonalbudsjett. 7. Tildeling til einingane Med atterhald om endringar i føresetnader i tildelingsbrev frå Kunnskapsdepartementet, tilrår rektor følgjande hovudrammer for budsjettet 2015: Avdeling (tal i tusen kr) 2015 AHF AIN ALI ASF Fellestenester og institusjonsnivå Sum

19 69/14 Førebuing til møte med statsråd Røe Isaksen Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. 002 Sakshandsamar Georg Arnestad Saksgang Møtedato Saknr 1 Høgskulestyret /14 Framlegg til vedtak: Vedtak vert forma ut etter drøftinga av saka i møtet Saksvedlegg: Ingen vedlegg Saksframstilling Styret for HiSF gjorde i møte vedtak om innhald i og utforming av brevet til Kunnskapsdepartementet om ønskt framtidig struktur for høgskulen. «Vårt standpunkt er at Høgskulen i Sogn og Fjordane skal halde fram som sjølvstendig høgskule», var den klare meldinga frå eit samrøystes styre. HiSF er saman med HiMolde, HiÅlesund, HiVolda og HiBergen invitert til eit møte med kunnskapsministeren «om veien videre i strukturprosessen på Vestlandet». Rektor og styreleiar skal delta på dette møtet. Denne saka er meint som ei førebuing til møtet med kunnskapsministeren. Tilbakemeldingar frå departementet Høgskulen hadde 18. november ei heildagsvitjing av statssekretær Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet. Dei fleste styremedlemmene deltok på dette møtet. På møtet fekk statssekretæren høyre om ein høgskule som med hans eigne ord, var «stolt, sterk og sjølvmedviten» og som lykkast godt på mange felt. Men Haugstad stilte seg tvilande til valet som høgskulen har gjort om å halde fram som ein sjølvstendig høgskule, og peikte på at HiSF har store utfordringar både når det gjeld førstekompetanse og forskingsproduksjon. Han framheva òg at høgskulen er langt frå dei måla som er sette, når det gjeld internasjonalisering. Han sakna dessutan ei vurdering av korleis framtida blir for HiSF i eit utdanningslandskap med færre og større einingar, om institusjonen skal stå aleine. Men statssekretæren la vekt på at departementet ikkje vil leggje fram eit forslag som ikkje har eit fleirtal i Stortinget bak seg. Dagen etter, 19. november, heldt statsråd Røe Isaksen foredrag på representantskapsmøtet til Universitets- og høgskulerådet i Bergen. Der skildra han status i struktursaka, og kva slags innspel han har fått frå institusjonar kringom i landet. Kunnskapsministeren sa at på Austlandet kan det bli to store profesjonsutdanningsinstitusjonar med Høgskolen i Oslo og Akershus og Høgskolen Buskerud/Vestfold/Telemark. I nord sa ministeren at det vil skje ei konsolidering. I vest nemnde han at det er teke initiativ til drøftingar om fusjon mellom Universitetet i Stavanger og Høgskolen Stord-Haugesund. Når det gjeld resten av Vestlandet, sa kunnskapsministeren 15

20 at høgskulane frå Bergen til Molde har spelt inn ulike forslag som samla ikkje gir eintydige råd om strukturen i vest. Ut frå dette har Røe Isaksen invitert dei statlege høgskulane frå Bergen til Molde til eit møte i Olso 18. desember om vegen vidare i strukturprosessen på Vestlandet. Vurdering Alternativ B for HiSF Leiargruppa ved høgskulen drøfta saka Det var semje i gruppa om at rektor til styremøtet legg fram ei sak der ein kort drøftar moglege alternativ for ein plan B, dvs. ein høgskulefusjon på Vestlandet. Leiarmøtet tok då utgangspunkt i dei fem høgskulane som er kalla inn til møte med statsråden 18. desember: Høgskolen i Bergen Høgskulen i Sogn og Fjordane Høgskulen i Volda Høgskolen i Ålesund Høgskolen i Molde I leiargruppa er det ulike syn på om og i kva grad sjølvstendealternativet er det beste for HiSF. Når det gjeld ein plan B, som ein kan arbeide etter dersom det går slik at høgskulen ikkje får halde fram som sjølvstendig institusjon, var det semje om følgjande i leiargruppa: HiSF er i utgangspunktet best tent med ein fusjon mellom alle dei fem institusjonane som er nemnde ovanfor. Det vil, i tilfelle, samle mange miljø der ulike delar av høgskulen vil finne samarbeidspartnerar. Dersom det ikkje lukkast med alle fem institusjonane, vil HiSF òg kunne drøfte fusjon med Høgskulen i Volda og Høgskolen i Bergen. Her vil all lærarutdanning på Nord- Vestlandet vere samla. Det var klåre motførestellingar i leiargruppa mot fusjon mellom HiSF og berre éin annan institusjon Ein fusjon der studiestadene Sogndal og Førde vert delt, er heilt uakseptabel for HiSF. I fagmiljøa ved HiSF er det ulike syn på om høgskulen i tilfelle det vert aktuelt, bør gå nordover i retning Volda og Møre, eller sørover i retning Bergen. I siste tilfellet gjeld det HiB, sidan fusjon med UiB synest uaktuelt no. Fagmiljøa ved ingeniør- og sjukepleieutdanningane er heilt avhengige av å gå sørover, og ønskjer sterk tilknyting til Høgskolen i Bergen. Disiplinfaga ved naturfagutdanningane hallar også mot Bergen, men er i hovudsak opptekne av å vere knytt til UiB. I dei samfunnsfaglege miljøa hallar ein i retning av Volda, men relativt mange er opptekne av ei tilknyting til UiB og Bergen. Fagmiljøa kring lærarutdanningane presiserer at ein fusjon bør omfatte meir enn HiSF og éin annan institusjon. Dei fem institusjonane som skal møte i Oslo 18.12, har i noko ulik grad gått inn for sjølvstendealternativet for den framtidige høgskulen. Klarast gjeld dette HiSF og HiMolde. HiÅlesund har også signalisert tydeleg ønske om å fusjonere med NTNU, dersom NTNU 16

21 bestemmer seg for eller får høve til å fusjonere med høgskular med sterke ingeniørutdanningar. HiVolda har signalisert tydeleg ønskje om å ha med HiSF i ein mogleg fusjon, medan HiB har lansert tre alternativ. Eitt av desse er ein profesjonshøgskule for Vestlandet. Her var også Høgskulen i Stord/Haugesund med. Men dei arbeider no frivillig med ein mogleg fusjon med Universitetet i Stavanger. Rektorane ved dei fem institusjonane hadde eit telefonmøte fredag Rektor vil orientere om dette på styremøtet. Rektor er samd med leiargruppa om at HiSF framfor møtet med statsråden bør ha drøfta eit alternativ B. Leiargruppa meinte at ein bør sondere om det er mogleg å få til ein fusjon mellom alle dei fem høgskulane. Men telefonmøtet 5.12 avklarte at korkje HiÅlesund eller HiMolde er særleg interessert i dette. Det mest aktuelle B-alternativet for HiSF vil derfor per i dag vere ein fusjon mellom HiVolda, HiB og HiSF. Fusjon berre med éin institusjon er lite tenleg for HiSF. Ei løysing som splittar studiestadene Sogndal og Førde, er uakseptabel. Elles vil også HiSF vere interessert i å delta i utforminga av eit vestlandsuniversitet, dersom dette forslaget på nytt skulle kome på bordet. Men så langt tyder lite på at dette alternativet er aktuelt for UiB. UH-landskapet på Nordvestlandet er framleis i bevegelse. Og per i dag finst det ingen aktuelle konstellasjonar som alle involverte institusjonar vil slutte opp om. Moglege alternativ kan verte lagde fram av KD på møtet Rektor ser det som ønskjeleg at styret drøftar denne saka før møtet med statsråd Røe Isaksen. 17

22 70/14 Oppnemning av valstyre Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. Sakshandsamar Wenche Fjørtoft Saksgang Møtedato Saknr 1 Høgskulestyret /14 Framlegg til vedtak: Som medlemmer i valstyret vert oppnemnt: Førsteamanuensis Leif Hauge Rådgjevar Terje Vatlestad Høgskulelektor Knut Atle Skjær Saksvedlegg: Ingen Saksframstilling I styremøtet i september vart nytt valreglement for HiSF vedteke. I pkt 4 står det: «4. Valstyre For val til HiSF-styret vert det oppnemnd eit valstyre som står for gjennomføringa av valet. Valstyret har 3 medlemmer, av desse minst 1 frå teknisk/adm. personale og 1 frå fagpersonalet. Rektor eller den han peikar ut, er sekretær for valstyret. Funksjonstida er frå oppnemingsdato og fram til neste val. Valstyret kan fastsetja meir detaljerte reglar for gjennomføring av valet i den grad det er turvande.» Rektor føreslår følgjande personar til å sitje i valstyret: Førsteamanuensis Leif Hauge AIN Rådgjevar Terje Vatlestad Høgskulelektor Knut Atle Skjær - ALI Seniorkonsulent Britt Totland har erfaring frå tidlegare val i HiSF og vil vere sekretær for arbeidet. Valstyret vil ikkje ha noko med sjølve nominasjonen å gjere, dei skal gjennomføre valet teknisk. 18

23 71/14 Forslag til justert møteplan for styret Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. 011 Sakshandsamar Wenche Fjørtoft Saksgang Møtedato Saknr 1 Høgskulestyret /14 Framlegg til vedtak: Møteplan for styret våren 2015 vert slik: februar: styreseminar 12. mars: styremøte 19.mai: styremøte juni: styreseminar Saksvedlegg: Ingen Saksframstilling Styret drøfta behovet for å ha eit styreseminar byrjinga av 2015 i møtet 18.november. Det vert gjort framlegg til følgjande datoar: februar: styreseminar 12. mars: styremøte 19.mai: styremøte juni: styreseminar (endring av dato) 19

24 72/14 Ansvarsområde for instituttleiar Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. Sakshandsamar Wenche Fjørtoft Saksgang Møtedato Saknr 1 Høgskulestyret /14 Framlegg til vedtak: Ansvarsområde for instituttleiar vert justert i samsvar med vedlegg 1. Saksvedlegg: 1. Framlegg til styret: Ansvarsområde for instituttleiar 2. Vedtak i styresak 2011/ «Ansvarsområde for instituttleiar» Saksframstilling Styret vedtok «Ansvarsområde for instituttleiar» i styresak 11/ , sjå vedlegg 2. Instituttleiar var ei ny stilling som avløyste studieleiarrolla i Når utlysingsteksten skulle lagast og behandlast i tilsettingsutvalet (TU), var TU tydlege på at fou-ansvar også måtte inkluderast i ansvarsområdet til instituttleiarrolla. Tilsetjingsutvalet handsama utlysing av instituttleiarstillingane i møte og inkluderte fou i instituttleiarrolla på følgjande måte: «Vi søkjer etter ein person som skal vere fagleg og administrativ leiar for instituttet, ansvarleg for kvalitet og innhald i utdanninga og ansvarleg for forsking og utvikling på instituttet.» Det er rektor si vurdering at det har vore rett å inkludere fou-ansvaret i instituttleiarrolla. På den måten sikrar ein at fou og utdanning vert sett i samanheng, og at instituttleiar har autoritet og legitimtitet i utforming av kompetanseplanar for den enkelte og for instituttet. Det er derfor behov for å justere teksten som styret vedtok i februar Vedlegg til sak 20

Møtebok for Høgskulestyret

Møtebok for Høgskulestyret Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Møterom 1, Fossbygget, Sogndal Dato: 16.12.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Olav

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret - offentleg

Møtebok for Høgskulestyret - offentleg Møtebok for Høgskulestyret - offentleg Møtestad: Dato: Tidspunkt: Gloppen Hotell, Sandane 05.02.2015 09:00 14:30 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi- Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret

Møtebok for Høgskulestyret Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Møterom 1, Fossbygget Dato: 13.03.2014 Tidspunkt: 10:00 16:30 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Olav Refsdal

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret

Møtebok for Høgskulestyret Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Tørvis Hotell, Marifjøra Dato: 17.06.2014 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Olav Refsdal

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret

Møtebok for Høgskulestyret Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Kinnaklova/ Kvamshesten, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Førde Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 10:00 15:00 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret

Møtebok for Høgskulestyret Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Kviknes Hotell, Balestrand Dato: 6.november 2013 Tidspunkt: 09:00 15:50 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Liv

Detaljer

Liv Synnøve Bøyum Ingrid Moe Albrigtsen Medlem Ragna Staven Varamedlem Guro T. Gjerstadberget

Liv Synnøve Bøyum Ingrid Moe Albrigtsen Medlem Ragna Staven Varamedlem Guro T. Gjerstadberget Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Grand Hotell, Oslo Dato: 12.03.2015 Tidspunkt: 09:00 17:00 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Olav Refsdal Frode

Detaljer

Møteprotokoll for Høgskulestyret

Møteprotokoll for Høgskulestyret Møteprotokoll for Høgskulestyret Møtestad: Høgskulen i Sogn og Fjordane, Førde Dato: 18.06.13 Tidspunkt: 15:00-17:45 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Olav

Detaljer

Offentleg. Styreleiar Jon Naustdalslid hadde meldt forfall. I hans stad fungerte Heidi Kathrin Osland som møteleiar.

Offentleg. Styreleiar Jon Naustdalslid hadde meldt forfall. I hans stad fungerte Heidi Kathrin Osland som møteleiar. Offentleg Møteprotokoll for Høgskulestyret Møtestad: møterom v/studenttorget Fossvegen 6, Sogndal (Høgskulen i Sogn og Fjordane) Dato: 17.12.2009 Tidspunkt: 10:00 14.00 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret

Møtebok for Høgskulestyret Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Sunnfjord Hotell, Førde Dato: 19.05.2016 Tidspunkt: 10:00 16:00 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Olav Refsdal

Detaljer

Kristin Maurstad for Anneli Nesteng. Inger Grøgard Stensaker og Anneli Nesteng. Rektor Rasmus Stokke og personaldirektør Wenche Fjørtoft (referent)

Kristin Maurstad for Anneli Nesteng. Inger Grøgard Stensaker og Anneli Nesteng. Rektor Rasmus Stokke og personaldirektør Wenche Fjørtoft (referent) MØTEBOK Høgskulestyret Dato: 24.09.2015 kl. 11:00-14:45 Stad: Walaker Hotel, Solvorn Arkivsak: 15/01012 Møtte: Møtande varamedlemmar: Forfall: Trond Ueland (styreleiar) Hans Johan Breidablik Åse Neraas

Detaljer

MØTEBOK - Høgskulestyret

MØTEBOK - Høgskulestyret MØTEBOK - Høgskulestyret Dato: 12.05.2016 kl 10:00 15:30 Sted: Møterom Stad, 2.etasje i Høgskulebygget, Sogndal Arkivsak: 15/01012 Møtte: Forfall: Administrasjonen: Referent: Trond Ueland (styreleiar)

Detaljer

HOVUDVAL I BUDSJETT 2012

HOVUDVAL I BUDSJETT 2012 Saksframlegg Dato Referanse 10.11.2011 2011/565-5295/2011 Sakshandsamar Solfrid Skjerven Eikevik, tlf 57 67 62 06 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato VS 11/81 Høgskulestyret 17.11.2011 HOVUDVAL I BUDSJETT

Detaljer

TILBAKEMELDING TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET I STRUKTURSAKA

TILBAKEMELDING TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET I STRUKTURSAKA Saksframlegg Dato Referanse 28.01.2015 14/00828-35 Sakshandsamar Georg Arnestad Saksgang: Saksnr. Saksgang Møtedato 3/15 Høgskulestyret 05.02.2015 TILBAKEMELDING TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET I STRUKTURSAKA

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret

Møtebok for Høgskulestyret Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Dato: Tidspunkt: Bestebakken, Hafslo 17.06.2015 10:00 16:30 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi- Kathrin Osland Styreleiar Liv Horvei Medlem Olav

Detaljer

20150223 Leiarmøte ved HiSF 23. februar 2015

20150223 Leiarmøte ved HiSF 23. februar 2015 20150223 Leiarmøte ved HiSF 23. februar 2015 Rom 2020: kl 10.00-10.20: HMS kl. 10.20-11.00: Forberedelse til styremøtet i UH-nett Vest 10.-11.mars Hvert av medlemmene av ledergruppen utarbeider et notat

Detaljer

ORIENTERING OM MELLOMBELSE TILSETTINGAR VED HSF

ORIENTERING OM MELLOMBELSE TILSETTINGAR VED HSF Saksframlegg Dato Referanse 31.05.2011 2011/551-2955/2011 Sakshandsamar Bente Heiberg/Wenche Fjørtoft, tlf 57 67 61 20 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato VS 11/47 Høgskulestyret 16.06.2011 ORIENTERING OM

Detaljer

Forkurset hva er det formelt?

Forkurset hva er det formelt? Forkurset hva er det formelt? Ikke under UH-loven Ikke under opplæringsloven (Ikke under fagskoleloven eller voksenopplæringsloven) Ingen egen forskrift fastsatt av departementet. Nevnt i opptaksforskriften

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2009

Rådgjevarkonferansen 2009 Rådgjevarkonferansen 2009 Dei neste 15 min. Tørre facts om HSF Utfordringar for HSF HSF - ein attraktiv høgskule? Utdanningar ved HSF og spennande planar Ta med elevane på besøk til HSF! Tørre facts Høgskulen

Detaljer

Eva Marie Halvorsen har meldt forfall. Åse Løkeland (1. vara) og Rasmus Stokke (2. vara) er kalla inn, men har ikkje høve til å møte

Eva Marie Halvorsen har meldt forfall. Åse Løkeland (1. vara) og Rasmus Stokke (2. vara) er kalla inn, men har ikkje høve til å møte Til AMU Møteinnkalling arbeidsmiljøutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i arbeidsmiljøutvalet. Møtestad: Stort møterom Foss, Sogndal Dato: Torsdag 17. oktober 2013 Tidspunkt: Kl. 12.15 14.00 Saksliste

Detaljer

Sakshandsamar Dykkar dato Dykkar referanse Rasmus Stokke, tlf 57 67 60 75 15.10.2009

Sakshandsamar Dykkar dato Dykkar referanse Rasmus Stokke, tlf 57 67 60 75 15.10.2009 1 av 5 Sakshandsamar Dykkar dato Dykkar referanse Rasmus Stokke, tlf 57 67 60 75 15.10.2009 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Regionalt samarbeid om utvikling av fireårig grunnskulelærarutdanning

Detaljer

Referat frå møte i Internasjonalt forum

Referat frå møte i Internasjonalt forum Referat frå møte i Internasjonalt forum Når: Tysdag 31.januar kl.12 Stad: Foss, stort møterom Til stades: Terje Bjelle, Bjarne Gjermundstad, Kari Thorsen, Åge Wiberg Bøyum, Ane Bergersen, Erik Kyrkjebø,

Detaljer

Rektorvedtak. Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16. Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16

Rektorvedtak. Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16. Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16 Vår sakshandsamar Liv Synnøve Bøyum, tlf. +7 7 67 6 vedtak av Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 0-6 (vedtak.06., basert på AMU sak 0/0) Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 0-6. Innleiing.

Detaljer

HOVUDVAL I BUDSJETT 2011

HOVUDVAL I BUDSJETT 2011 Saksframlegg Dato Referanse 26.10.2010 2010/500-5193/2010 Sakshandsamar Solfrid Skjerven Eikevik, tlf 57 67 62 06 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato VS 10/52 Høgskulestyret 04.11.2010 HOVUDVAL I BUDSJETT

Detaljer

MØTEBOK. Læringsmiljøutvalet. Sakskart. Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30

MØTEBOK. Læringsmiljøutvalet. Sakskart. Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30 MØTEBOK Læringsmiljøutvalet Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget : 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30 Til stades: Thomas Nybø, Annicken Lindseth, Heidi Sofie Gommerud, Aud Marie Stundal, Wenche Fjørtoft,

Detaljer

MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalet (AMU) 2015-19

MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalet (AMU) 2015-19 MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalet (AMU) 2015-19 Dato: 17.09.2015 kl. 10:00 Sted: Veten (H-3085) Høgskulebygget Arkivsak: 14/00822 Arkivkode: Forfall meldast til Liv Synnøve Bøyum liv.boyum@hisf.no / 57676124

Detaljer

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling:

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling: MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 14.01.2015 kl. 14:00 Sted: Møterom 1 Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side Vedtakssaker 1/15 Godkjenning

Detaljer

Vurdering av allianse og alternativ

Vurdering av allianse og alternativ Leiinga Høgskulen i Volda Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Vedtakssak V-saks 6/2014

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

Ikkje offentlege saker går berre til møtande styremedlemmer. Vedtakssaker. 48/14 14/00708-14 Godkjenning av innkalling og sakliste 3

Ikkje offentlege saker går berre til møtande styremedlemmer. Vedtakssaker. 48/14 14/00708-14 Godkjenning av innkalling og sakliste 3 MØTEINNKALLING Høgskulestyret Dato: 29.10.2014 kl. 10:00 Sted: Kinnaklova/Kvamshesten, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Førde Arkivsak: 14/00725 Arkivkode: 011 Det vert med dette kalla inn til styremøte i

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Saksnr. Innhald Arkivsaksnr.

Saksnr. Innhald Arkivsaksnr. 1 BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Breheimen nasjonalpark Mørkridsdalen landskapsvernområde Vigdalen landskapsvernområde Strynefjellet landskapsvernområde Mysubytta landskapsvernområde Høydalen landskapsvernområde

Detaljer

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1 FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1. OMFANG Denne forskrifta gjeld for dei studieprogramma som institusjonen vedtek å opprette. 2. DEFINISJONAR 2.1.

Detaljer

Mellom kl. 11:00 17:00 vert det møte med statssekretær Bjørn Haugstad.

Mellom kl. 11:00 17:00 vert det møte med statssekretær Bjørn Haugstad. MØTEINNKALLING Høgskulestyret Dato: 18.11.2014 kl. 9:00 Sted: Møterom 1 i Fossbygget, Sogndal Arkivsak: 14/00725 Arkivkode: 011 Tidsramma for møtet er kl. 09:00 kl. 11:00. Mellom kl. 11:00 17:00 vert det

Detaljer

Protokoll frå styremøtet i Språkrådet 6. desember 2012

Protokoll frå styremøtet i Språkrådet 6. desember 2012 Protokoll frå styremøtet i Språkrådet 6. desember 2012 Til stades: Ottar Grepstad, Åse Lill Kimestad, Sigrun Høgetveit Berg, Bente Christensen (ikkje S 94/12, S 95/12, S 96/12, S 97/12 og S 98/12), Margrethe

Detaljer

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 I DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200902852-/MHT 26. 06.2009 Endelig tillegg til tilskudds- og tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger

Detaljer

Referat frå leiarmøte mandag 4.03.13

Referat frå leiarmøte mandag 4.03.13 Referat frå leiarmøte mandag 4.03.13 Tilstades: Åsel Løkeland, Terje Bjelle, Erik Kyrkjebø, Sara Osland, Wenche Fjørtoft (ref). Forfall: Eva Marie Halvorsen, Helge Hustveit 1. HMS Gunnar: ASF planlegg

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET Sak 1/10 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2010 Tid: Kl 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 2/10

Detaljer

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 MØTELEIAR Sigmund Olsnes DESSE

Detaljer

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møte nr: 2014-03 Tid: 8. april 2014 kl. 15.30 18.00 Stad: Lærdal, Møterom 2. etasje KIWI-bygget Til stades Rolf Jerving (styreleiar) Jarle Molde Gro Starheimsæter

Detaljer

DATO: 20.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen/Bjørn Ivar Bø Tiltak for å auke utdanningskapasiteten for sjukepleiarar i regionen

DATO: 20.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen/Bjørn Ivar Bø Tiltak for å auke utdanningskapasiteten for sjukepleiarar i regionen STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 20.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen/Bjørn Ivar Bø SAKA GJELD: Tiltak for å auke utdanningskapasiteten for sjukepleiarar i regionen

Detaljer

MØTE I REPRESENTANTSKAPET - SOGN BRANN OG REDNING IKS

MØTE I REPRESENTANTSKAPET - SOGN BRANN OG REDNING IKS PROTOKOLL MØTE I REPRESENTANTSKAPET - SOGN BRANN OG REDNING IKS DATO; Fredag 31.oktober 2014 kl. 13.45 STAD; Statens hus på Leikanger. TIL STADES FRÅ REPRESENTANTSKAPET; Olav Lunden, leiar Marit Mellingen

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2010 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Ikkje offentlege saker går berre til møtande styremedlemmer. Vedtakssaker. Godkjenning av innkalling og sakliste 3

Ikkje offentlege saker går berre til møtande styremedlemmer. Vedtakssaker. Godkjenning av innkalling og sakliste 3 MØTEINNKALLING Høgskulestyret Dato: 17.12.2015 kl. 10:00 Sted: Klasserom Hornelen,1.etasje,HiSF Førde Arkivsak: 15/01012 Arkivkode: 011 Til dette møte har vi motteke forfall frå Inger Grøgard Stensaker.

Detaljer

Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009

Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009 Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009 SAMFUNNSOPPDRAGET gh UTDANNING FORSKING FORMIDLING De statlige høgskolene skal medvirke til forskning, utviklingsarbeid,

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer ,, ^^n ^'!"+^ ' ' ^ ^ ^^ / ^ ^ l ^ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010 Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

Detaljer

VEDTAK OM STUDIEPROGAM 2010. REGULERING AV OPPTAKSKAPASITET.

VEDTAK OM STUDIEPROGAM 2010. REGULERING AV OPPTAKSKAPASITET. Saksframlegg Dato Referanse 02.11.2009 2009/405-4695/2009 Sakshandsamar Terje Bjelle, tlf 57 67 61 30 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato 09/55 Høgskulestyret 19.11.2009 VEDTAK OM STUDIEPROGAM 2010. REGULERING

Detaljer

FORDELING AV STIPENDIATSTILLINGAR 2012

FORDELING AV STIPENDIATSTILLINGAR 2012 Saksframlegg Dato Referanse 20.02.2012 2007/1092-1081/2012 Sakshandsamar Erik Kyrkjebø, tlf 57 67 62 85 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato VS 12/6 Høgskulestyret 01.03.2012 FORDELING AV STIPENDIATSTILLINGAR

Detaljer

Musea i Sogn og Fjordane Styremøte

Musea i Sogn og Fjordane Styremøte Musea i Sogn og Fjordane Styremøte Dato: Tysdag 23.04.2013 Tid: Kl. 11:00 Stad: De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum, Kaupanger MØTEBOK Frå styret møtte: Frå adm. møtte: Referent:, Laura Kvamme,

Detaljer

S T Y R E S A K # 44/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 FORSLAG TIL EKSTERNE STYREMEDLEMMER FOR PERIODEN 1. JANUAR 2016 31. JULI 2019

S T Y R E S A K # 44/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 FORSLAG TIL EKSTERNE STYREMEDLEMMER FOR PERIODEN 1. JANUAR 2016 31. JULI 2019 S T Y R E S A K # 44/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 17.09.15 Forslag til vedtak: FORSLAG TIL EKSTERNE STYREMEDLEMMER FOR PERIODEN 1. JANUAR 2016 31. JULI 2019 Styret tar til orientering det fremlagte forslaget

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning

Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Rundskriv I henhold til liste Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013 Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsatte med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Kåre Herdlevær Nestleiar

Detaljer

Eva Marie Halvorsen (arbeidsgjevar), Åse Løkeland (1. vara arbeidsgjevar) 1/2015 14/01734-3 Godkjenning av innkalling og sakliste 2

Eva Marie Halvorsen (arbeidsgjevar), Åse Løkeland (1. vara arbeidsgjevar) 1/2015 14/01734-3 Godkjenning av innkalling og sakliste 2 MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet Dato: 26.03.2015 kl. 14:00-15.45 Stad: Veten 3085, Høgskulebygget Arkivsak: 14/00822 Tilstade: Inger Auestad (arbeidstakar/leiar), Tone Skjerdal (arbeidstakar), Ingebjørg

Detaljer

Svar til Universitetet i Bergen på intensjonsnotat om framtidig og tettare samarbeid

Svar til Universitetet i Bergen på intensjonsnotat om framtidig og tettare samarbeid Leiinga Høgskulen i Volda Universitetet i Bergen 5020 BERGEN Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no Dykkar referanse

Detaljer

VS 14/7 Godkjenning av innkalling og sakliste VS 14/8 Godkjenning av referat frå førre møte

VS 14/7 Godkjenning av innkalling og sakliste VS 14/8 Godkjenning av referat frå førre møte Møteinnkalling Læringsmiljøutvalet Møtestad: Stort møterom Foss : 09.04.2014 Tidspunkt: 13:15-15:15 Aud Marie Stundal - leiar Marte Bjørnstad Andressen - nestleiar Annicken Lindseth - medlem Morten André

Detaljer

I forkant av styremøte er det lagt opp til eit felles styreseminar med Høgskulen i Volda.

I forkant av styremøte er det lagt opp til eit felles styreseminar med Høgskulen i Volda. MØTEINNKALLING Høgskulestyret Dato: 10.03.2016 kl. 11:15 Sted: Alexandra Hotell, Loen Arkivsak: 15/01012 Arkivkode: 011 Viser til vedteken møteplan og kaller med dette inn til styremøte torsdag 10.mars

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13 S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.09.13 Forslag til vedtak: ETATSTYRING 2013 TILBAKEMELDINGER TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Styret tar redegjørelsen fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi:

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Årsmelding - Gol ungdomsskule Årsmelding Gol ungdomsskuleskule 2014 (Kultur

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:30-13:45. A.

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:30-13:45. A. Sogn regionråd Postboks 153 6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:3013:45 A. Desse møtte Faste medlemmar Noralv Distad, ordførar Aurland

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 8/2013

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 8/2013 STYRET Vår ref. 2013/378 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 8/2013 Møtetid: Torsdag 14. november kl. 09.00-13.40 Møtestad: Nygårdsgaten 112. Rom A526. Tilstade: Fråfall: Ole-Gunnar Søgnen, Sissel Johansson Brenna,

Detaljer

STUDIEPLANMAL 2011 med brukarrettleiing

STUDIEPLANMAL 2011 med brukarrettleiing STUDIPLANMAL 2011 med brukarrettleiing Felt med informasjon som vises i studieplanen på nettsidene vert markert med Felt med intern (administrativ) informasjon vert markert med I Felt: I/ Forklaring: Val:

Detaljer

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd Servicetorgsjefen Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet postmottak@bld.dep.no Dykkar ref. Vår ref. Saksh. tlf. Dato 2014/2792-2652/2015 Unni Rygg - 55097155 05.02.2015 Høyringsuttale - Tolking

Detaljer

FoU ved HVO faglege satsingsområde. Personleg kompetansebygging, regional forankring og nasjonal akkreditering

FoU ved HVO faglege satsingsområde. Personleg kompetansebygging, regional forankring og nasjonal akkreditering FoU ved HVO faglege satsingsområde Personleg kompetansebygging, regional forankring og nasjonal akkreditering Innstilling frå Forskingsutvalet Volda, 28.05.04 Innleiing Forskingsutvalet oppnemnde i møte

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og I følge vedlagte liste Deres ref Vår ref Dato 15/2016 08.09.2015 Høringsbrev - forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsetter forskrift om opptak til

Detaljer

Møteinnkalling Høgskulestyret

Møteinnkalling Høgskulestyret Møteinnkalling Høgskulestyret Møtestad: Fossbygget, Sogndal Dato: 14.desember Tidspunkt: 10:00 Det vert med dette kalla inn til styremøte i HSF-styret onsdag 14.desember kl. 10.00. Møtet vert halde i møterommet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

Vi viser til vedteken møteplan og kallar med dette inn til styremøte 4.februar 2016.

Vi viser til vedteken møteplan og kallar med dette inn til styremøte 4.februar 2016. MØTEINNKALLING Høgskulestyret Dato: 04.02.2016 kl. 9:00 Sted: Quality Hotell Edvard Grieg, Bergen Arkivsak: 15/01012 Arkivkode: 011 Vi viser til vedteken møteplan og kallar med dette inn til styremøte

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Dato: 14. september 2011 Kl.: 10.00 11.30 Stad: Bergen maritime vid. skole, V. Strømkai 10, Bergen Saknr.: 12/11-18/11

Dato: 14. september 2011 Kl.: 10.00 11.30 Stad: Bergen maritime vid. skole, V. Strømkai 10, Bergen Saknr.: 12/11-18/11 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Hordaland fagskulestyre Dato: 14. september 2011 Kl.: 10.00 11.30 Stad: Bergen maritime vid. skole, V. Strømkai 10, Bergen Saknr.: 12/11-18/11 MØTELEIAR Stenseide, Roald

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

Møtebok. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti. Ugilde Sak Følgjande varamedlem møtte

Møtebok. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti. Ugilde Sak Følgjande varamedlem møtte Kontrollutvalet i Møtebok Møtedato: 2.12.2015 Møtetid: 13.00 16.00 Møtestad: Rådhuset møterom 2. etasje Saksnr.: 18/15-22/15 Følgjande medlemer møtte Jarle Offerdal Guri Olsen Astrid Grøndal Trulssen Vidar

Detaljer

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201103360-4 Arkivnr. 522 Saksh. Alver, Inge Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 Opplæring i kinesisk språk (mandarin)

Detaljer

Dato: 29.10.2015 kl. 10:00 14:40 Møterom Laksen, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Sogndal Arkivsak: 15/01012. Inger Grøgard Stensaker (frå kl.

Dato: 29.10.2015 kl. 10:00 14:40 Møterom Laksen, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Sogndal Arkivsak: 15/01012. Inger Grøgard Stensaker (frå kl. MØTEBOK Høgskulestyret Dato: 29.10.2015 kl. 10:00 14:40 Sted: Møterom Laksen, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Sogndal Arkivsak: 15/01012 Møtte: Møtande varamedlemmar: Trond Ueland (styreleiar) Hans Johan

Detaljer

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE TRAINEE I SOGN OG FJORDANE Prosjektplan for Framtidsfylket Trainee frå og med haust 2014 Framtidsfylket Trainee er den einaste fylkesdekkjande traineeordninga i landet for kandidatar med bachelor- eller

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

Saksframstilling. Arkivsaksnr: 12/1264 Saksbeh.: Karina Nerland Arkivkode: 026. 10/12 Sogn regionråd 20.04.2012. Saksframlegg

Saksframstilling. Arkivsaksnr: 12/1264 Saksbeh.: Karina Nerland Arkivkode: 026. 10/12 Sogn regionråd 20.04.2012. Saksframlegg Vedlegg 1 Saksframstilling Arkivsaksnr: 12/1264 Saksbeh.: Karina Nerland Arkivkode: 026 Saksnr.: Utval Møtedato 10/12 Sogn regionråd 20.04.2012 Saksframlegg Sakshandsamar: Karina Nerland Arkiv: 026 Arkivsaksnr.:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 15.10.2014. Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 15.30

MØTEPROTOKOLL. Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 15.10.2014. Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 15.30 MØTEPROTOKOLL Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 15.10.2014 Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 15.30 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre): Ivar

Detaljer

Viser til tidlegare e-post korrespondanse om styreseminaret, der 1.vara og er kalla inn. Styreseminaret startar onsdag 23.september kl. 10:00.

Viser til tidlegare e-post korrespondanse om styreseminaret, der 1.vara og er kalla inn. Styreseminaret startar onsdag 23.september kl. 10:00. MØTEINNKALLING Høgskulestyret Dato: 24.09.2015 kl. 8:30 Sted: Walaker Hotel, Solvorn Arkivsak: 15/01012 Arkivkode: 011 Det vert med dette kalla inn til styreseminar og styremøte i Høgskulestyret onsdag

Detaljer

TILSKOT TIL FAGSKULEUTDANNING INNAN HELSE- OG OPPVEKSTFAG - HAUSTEN 2013

TILSKOT TIL FAGSKULEUTDANNING INNAN HELSE- OG OPPVEKSTFAG - HAUSTEN 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift- og utviklingsseksjonen Arkivsak 201202560-20 Arkivnr. 135 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 16.04.2013 TILSKOT TIL

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen : 16.02.2011 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

SØKNADSKRITERIER FOR TILDELING AV INSTITUSJONELLE FOU STIPEND

SØKNADSKRITERIER FOR TILDELING AV INSTITUSJONELLE FOU STIPEND Kriterier fou 1 av 5 SØKNADSKRITERIER FOR TILDELING AV INSTITUSJONELLE FOU STIPEND Det vert lyst ut fou stipend i kategoriane: 1.Lektorstipend for opprykk til førstelektor Forskarstipend for nykvalifiserte

Detaljer

Terje Bjelle, Osvald Lykkebø, Dagrun Kyrkjebø, Eli Nummedal, Mildrid Haugland, Bente Sønsthagen. Esther Haugland og Martina Søvik Olsen

Terje Bjelle, Osvald Lykkebø, Dagrun Kyrkjebø, Eli Nummedal, Mildrid Haugland, Bente Sønsthagen. Esther Haugland og Martina Søvik Olsen MØTEPROTOKOLL Utdanningsutvalet Dato: 22.10.2015 kl. 11:00 Sted: Sogndal, H-2020 Keiserinna Arkivsak: 15/01263 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Terje Bjelle, Osvald Lykkebø,

Detaljer

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Vedlegg 1 E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra

Detaljer