Studiehefte skole. Innholdsfortegnelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studiehefte skole. Innholdsfortegnelse"

Transkript

1 Studiehefte Skole 1

2 Studiehefte skole Innholdsfortegnelse Innledning Kapittel 1: Hva er formålet med skolen? Kapittel 2: Eleven i den norske skolen Kapittel 3: Læreren Kapittel 4: Rammene for skolen s. 3 s. 4 s. 8 s. 12 s. 16 2

3 Innledning Hva er Senterungdommen og Senterpartiet sin visjon for den norske skolen? Det er et spørsmål som kan være vanskelig å svare på. Nettopp derfor har vi jobbet frem dette studieheftet som skal være et hjelpemiddel til å diskutere skolepolitikk. Studieheftet starter med det store spørsmålet Hva er formålet med den norske skolen? og viser hvordan formålet har endret seg historisk. Videre tar kapittel to for seg hvilken rolle eleven har i skolen, både i form av hvilke rettigheter eleven har og hvilke plikter som inngår. Kapittel tre ser på læreren hvordan lærerutdanningene er bygd opp og på hvilken rolle læreren har i dagens skole. Til sist er det et kapittel som ser på forvaltningen av skolen, da særlig med fokus på offentlige vs. private skoler. Heftet dekker på langt nær alt som inngår i skolepolitikken. Vi har valgt å trekke ut det vi mener er det aller viktigste; det vi mener kan danne en grunnstein for vår skolepolitikk som vi kan bygge videre på. Vi har ellers valgt å ikke legge særlig vekt på Senterpartiet sin rolle i skolepolitikken. Hvis dere er interesserte i å vite om alt det flotte vi har fått til de åtte årene vi satt i regjering, kan dere ta en titt på debattmaterialet fra valgkampen Studieheftet kan brukes på mange måter. Dere kan gjerne lese det for dere selv, men vi tror at dere vil få aller mest utbytte av det hvis dere møtes i lokallaget eller fylkeslaget og diskuterer innholdet. Dere kan enten ta for dere ett av kapitlene om gangen, alle kapitlene eller arbeide videre med ideer dere får når dere bruker studieheftet. Vi anbefaler også å få noen til å innlede om skolepolitikk, enten fra vår egen organisasjon eller noen utenfra. Kanskje kan det være en idé å spørre favorittlæreren om å snakke om hva hun eller han mener er viktig med læreryrket? Tanken er at resultatet av dette arbeidet skal bli et skolepolitisk manifest. Derfor håper vi at dere vil sende inn det dere kommer frem til i diskusjonene til oss slik at vi kan bruke det når vi skal utarbeide et forslag. Innspillene kan dere sende til enten det er store, svevende tanker eller små detaljer dere tenker kan gjøre skolehverdagen bedre. Fristen for å sende inn innspill er 1. august. Lykke til med arbeidet! Marit K. Strand, Hanne Marte Vatnaland, Marit N. Krogsæter og Kristine Graneng 3

4 Kapittel 1: Hva er formålet med skolen? Hvorfor går vi egentlig på skolen? Det er det nok mange som har spurt seg om en tidlig mandags morgen. Spørsmålet er ikke så lett å svare på, og svarene kan variere mye. Det er i hvert fall helt klart at svaret har forandret seg opp gjennom tiden. Hvem ville vel gjette i dag at ordet skole stammer fra det greske ordet for fritid? I det gamle Hellas var det slik at sønnene til de frie borgerne kunne bruke fritiden sin til åndelige sysler som diskusjoner, foredrag og sport. I dagens samfunn er det nok ikke mange som vil definere skolehverdagen som fritid. Skolen har gjennom årene hatt mange andre former enn den den hadde for de gamle grekerne. Bare i Norge har vi hatt mange ulike former for skole blant annet latinskoler, allmueskoler, borgerskoler og folkeskolen før vi endte opp med det vi i dag ofte kaller fellesskolen eller enhetsskolen. Men hvordan har rollen skolen har spilt i samfunnet forandret seg opp gjennom tiden? Og hva er egentlig formålet med skolen i dag? Den første eleven latin og kristendomskunnskap Den første norske skoleeleven vi vet navnet på er Håkon Håkonsson. Han gikk på skole i Nidaros i Skolen på den tiden var først og fremst ment til å gi kirkelig yrkesopplæring og ble kalt latinskolen, fordi latin var en så sentral del av undervisninga. Etter hvert ble disse skolene knyttet tettere opp til staten for å kunne gi kommende embetsmenn grunnopplæring. Det var selvsagt andre former for opplæring i samfunnet også på den tiden. Opplæring for håndverkere var kanskje en av de mest organiserte formene for opplæring. Denne ble organisert av håndverkslaug med lærlinge og svennetid før man kunne ta mesterprøven. Felles for det meste av utdanningen var likevel det at den var yrkesrettet. Hensikten var å gi elevene den kompetansen de hadde bruk for i det yrket de skulle ut i. Som en følge av reformasjonen og innføringen av konfirmasjonen kom Forordning om Skolerne på Landet i Norge i På den tiden bodde ni av ti på landet, og denne formen for skole var derfor viktig for at mange flere skulle få utdanning. Først og fremst var den ment som forberedelse til konfirmasjonen. Det var kristendomskunnskap og lesing som sto sentralt, selv om det kunne hende at man også lærte noe skriving og regning. Fordi det var en skole for allmuen, ble denne formen for skole kalt allmueskolen. Borgerskolen Samfunnet forandret seg hurtig, og med fremveksten av borgerskapet fikk barn en ny rolle. Det var ikke lenger like selvfølgelig at barn skulle være så inkludert i arbeidet til de voksne. Barn fikk tid til å være barn. Da måtte de ha noe annet å holde på med, og dette var mye av grunnlaget for at de såkalte borgerskolene ble dannet. En av de første var Trondhjems borgerlige Realskole, startet i Borgerskolene skulle fokusere på de virkelige, aktuelle fagene. Ikke latin, men fag som religion, historie, regning, geografi, tegning, tysk, engelsk, fransk, matematikk, bokholderi, også videre. Folkeskolen I 1860 kom Allmueskoleloven, en lov som har fått kallenavnet skolens Skolen ble viktig 4

5 som et virkemiddel i moderniseringsprosjektet og nasjonsbyggingen. Det ble et mål at flest mulig skulle få en grunnutdanning. Et godt eksempel på dette er kroppsøvingsfaget som ble innført i årene som en slags forberedende militærøvelser. I 1889 kom den offentlige sjuårige folkeskolen, der unger gikk fra de var rundt sju år, som en utvikling av allmueskolen. Med Grunnskoleloven i 1969 ble den niårige obligatoriske grunnskolen innført. Mens noen land valgte å dele elevene sine når de kom til ungdomstrinnet, ville Norge at alle skulle gå én skole også de siste årene i grunnskolen. Dette innebar noen utfordringer. Hvordan skulle man gjøre det slik at skolen passet for alle? En av løsningene på dette var en slags nivådeling kalt kursplandelte fag. Enkelte av fagene ble delt opp i flere nivåer og elevene måtte i samråd med foreldrene velge nivå. Dette viste seg å bli vanskelig i praksis, fordi det ofte ble satt krav om høyeste nivå når elevene skulle ta videre utdanning og foreldrene derfor valgte det høyeste nivået for barnet sitt for ikke å utelukke noen muligheter. De kursplandelte fagene ble derfor avskaffet etter hvert, men det var fortsatt mulig å velge valgfag. Studentopprøret på slutten av 60tallet og kritikken mot kapitalismen fikk også følger for hvordan man så på skolen. Blant spørsmålene som ble reist var spørsmålet om det var barna som skulle tilpasses skolen eller om det var skolen som måtte være tilpasset barna og om hovedfokuset i skolen skulle være på pugging av kunnskaper eller ferdigheter og anvendelse av kunnskap. Det ble også stilt spørsmål ved hvor politisert skolen skulle være. Steenkomiteen, en komité som utredet utdanning for 1619åringer på slutten av 60tallet, skrev i sin innstilling: Konklusjonen [ ] må ikke være hvordan vi tror fremtiden vil bli og hvilke kunnskaper, ferdigheter og andre egenskaper det vil kreve, men hvordan vi ønsker det skal bli. (Steen- komiteen, Innstilling III s. 52) Videregående opplæring Det var et stort spenn av forskjellige skoler etter folkeskolen, for eksempel fagskoler. Med opprettelsen av den niårige grunnskolen ble det også behov for omforming av opplæring etter folkeskolen. I 1974 kom det en lov om det som fikk navnet videregående opplæring der blant annet ordningen med studieretninger ble etablert. Selve formålet med den videregående opplæringen skulle være å forberede elevene på yrkesliv, samfunnsliv og fritid. I 1994 kom det en ny reform for videregående. Retten til treårig videregående utdannelse for alle mellom 16 og 19 år ble lovfesta, grunnkursene det første året på videregående ble samordna fra over 100 forskjellige ned til bare 13, generell studiekompetanse ble satt som et opptakskriterium til høyere utdanning og allmennfagene på yrkesfag ble styrket. At enda flere skulle bli oppfordret til å ta videregående utdanning på denne måten, førte til at videregående også måtte ha rom for å ta i mot enda flere ei utfordring vi ser igjen i dag for eksempel i problematikken med frafall. Reform 97 Som de fleste av oss har fått oppleve, ble skolestartsalderen senket i 1997 til 6 år og den tiårige grunnskolen ble innført. Dette skjedde ikke uten nevneverdig diskusjon. Debatten gikk i stor grad ut på hvem som var mest egnet til å ta seg av barna i denne alderen, om det var 5

6 barnehagen eller skolen. Det kostet også en god del å innføre et ekstra skoleår. Den siste tiden er det noen som har luftet tanker om at 10 år med obligatorisk skolegang er for mye bruker vi egentlig tiden i skolen godt nok? Samtidig er det også de som mener barna bør starte enda tidligere allerede som femåringer. Er det rett? Kunnskapsløftet Den siste store reformen i den norske skolen var Kunnskapsløftet. Denne reformen ble innført i 2006 og innebar at det kom nye læreplaner som la større vekt på basiskunnskaper som lesing, skriving, regning og bruk av digitale verktøy. Fremmedspråk ble gjort obligatorisk for alle på ungdomsskolen. Siden Kunnskapsløftet ble innført har det blitt gjort flere endringer. Blant annet er ikke lenger fremmedspråk obligatorisk. Elevene kan velge andre valgfag som alternativ, blant annet arbeidslivsfag på en del skoler. I tillegg har egne timer til valgfag blitt innført. Grunnskolen har også blitt utvidet med åtte timer de siste åtte årene. Den norske fellesskolen I dag brukes ofte begrepet fellesskolen om den norske skolen. Det er et mål at flest mulig skal gå i den offentlige skolen, slik at elever fra ulike bakgrunner og kulturer kan møtes og bli kjent med hverandre. I tillegg er skolen basert på en formålsparagraf som er veldig vid (se nedenfor). Er den for vid? Samtidig er det hele tiden nye spørsmål om hva som bør være en del av skolehverdagen. Er det skolens ansvar å sørge for at barna spiser i løpet av skoledagen og at de er i fysisk aktivitet? Hvor går grensen for hva foreldrene skal ta seg av og hva som skal være skolens formål? Det er i hvert fall tydelig at det som er definert som formålet med skolen er vanskelig å sette én finger på. Du trenger gjerne mange hender! Så hvorfor går vi egentlig på skolen? Hensikten med opplæringa må være grunnlaget når vi diskuterer utforminga av skolesystemet og hva innholdet i skolen skal være. Går vi på skolen for å forberede oss på yrkeslivet nå, slik de gjorde før i tiden? Eller er hovedformålet til skolen å forberede oss på å være en del av samfunnet, på alle mulige måter? Formålsparagrafen: Skolens formålsparagraf (opplæringsloven 11): 11. Formålet med opplæringa Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring. Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane. Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven og vår felles internasjonale kulturtradisjon. Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den einskilde si overtyding. Ho skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte. Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine 6

7 og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong. Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha medansvar og rett til medverknad. Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast. Spørsmål til diskusjon Hva er formålet med skolen i dag? Kan det variere fra elev til elev hva man skal få ut av å gå i skole, eller er formålet det samme for alle? Er det rett av staten å kreve at alle går ti år i grunnskolen? Er det behov for mer obligatorisk skolegang? Hvilke fag trenger vi egentlig i skolen? Skal skolen ta mest hensyn til hvordan vi tror samfunnet vil utvikle seg eller hvordan vi ønsker at samfunnet skal utvikle seg? Hvor går grensen mellom skolen og foreldrenes ansvar? Lese mer? Norsk utdanningshistorie Liv Kari B. Tønnessen (2011) https://www.rade.kommune.no/artikkel.aspx?mid1=5&aid=356 Artikkel om fagfordeling i andre land: annenklasse html#.uy9ip_l5o2 Kristin Clemet om niårig grunnskole: / 7

8 Kapittel 2: Eleven i den norske skolen Historisk sett har elevens rolle i skolen forandret seg mye. Det offentlige har med tiden lagt stadig mer vekt på at alle barn og unge skal ha mulighet og lik rett til å utdanne seg. Dette medfører utfordringer da ingen elever er like, men må gjennom det samme systemet. Hvordan kan alle elever få et best mulig utbytte av å gå i norsk skole? Bør eleven tilpasse seg skolen, eller bør skolen tilpasse seg elevene? Grunnskolen Alle barn i Norge skal gå på skole i minimum 10 år og gjennomføre det vi kaller grunnskole. Elevene starter på skolen i august måned det kalenderåret de fyller seks år. Alle barn som oppholder seg mer enn tre måneder i Norge har rett og plikt til å gå på skole. All offentlig grunnskoleopplæring er gratis. Fellesskolen er åpen for alle og sikrer alle lik rett til utdanning. Grunnskolen er delt inn i to hovedtrinn. De syv første årene av grunnskolen er barneskolen, og de tre neste årene er ungdomsskolen. Det er innført plikt til å gi elever som ikke har, og heller ikke kan få, tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen rett til spesialundervisning. Elever med ekstraordinære behov må få rett oppfølging så tidlig som mulig i utdanningsløpet. Dette må til for å hindre store forskjeller mellom elevene. Da Senterpartiet var med i den rødgrønne regjeringa ble det innført praktiske valgfag i ungdomsskolen for å sikre at hele mangfoldet av elever har fag de kan mestre og finne motivasjon i. Dette er også et viktig virkemiddel for å utvikle selvstendige individer uavhengig av elevenes bakgrunn. Tilpasset opplæring Tilpasset opplæring er et viktig begrep når vi skal diskutere elever med ulike forutsetninger. I det norske utdanningssystemet er det lagt vekt på at alle elever skal ha en felles, likeverdig grunnopplæring. I elevens hverdag avhenger det av lærere som legger til rette for både de akademisk sterke elevene og de praktisk sterke elevene. Er det mulig å treffe alle elevene med den samme undervisninga? Hva må i så fall til for å gjøre dette mulig? På 60tallet ble elevene delt inn etter nivå. Dette gikk myndighetene seinere bort fra siden det viste seg ikke å ha den ønskede effekten. Kan vi tilrettelegge undervisningen på andre måter og likevel ivareta alle elever? Hvilke andre, bedre måter å tilrettelegge undervisninga på finnes? Senterungdommen er opptatt av at tilpasset opplæring får en stadig mer sentral del i elevenes hverdag. Ressursene må inn tidlig for å fange opp vanskeligere stilte elever for å sikre at utviklingen deres blir mest mulig lik deres jevnaldrende elever uten særskilte behov. Samtidig må både de middels gode og spesielt gode elevene få nok utfordringer. Hvilke løsninger må til for at skolen faktisk skal fungere slik? Videregående opplæring Ungdom som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, har rett til tre års videregående opplæring eller fire år hvis man tar yrkesutdanning. Denne retten skal tas ut sammenhengende. Videregående opplæring kan føre til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller kompetanse på 8

9 lavere nivå. Alle har rett til å komme inn på ett av tre utdanningsprogram som de har søkt på, og til to års videre opplæring som bygger på utdanningsprogrammet. For å komme inn på universitet og høgskole må man ha studiekompetanse. Yrkeskompetanse gir ikke rett til opptak ved universitet eller høgskole. Elever som tar yrkesfaglig utdanning, kan skaffe seg generell studiekompetanse ved å ta et påbyggingskurs. Den rødgrønne regjeringa vedtok at alle elever på yrkesfag nå får rett til påbygging etter avlagt fagbrev, altså en utviding av retten. Samtidig er det noen retninger innen høyere utdanning der man kan gå yveien. Det betyr at elever med relevant fagbrev kan søke seg inn på høyere utdanning, vanligvis ingeniør og realfagsstudier. Dette kan være en snarvei for motiverte elever med ambisjoner, men noen mener også det er en løsning som gjør det vanskeligere for studenter å fullføre fordi de ikke har den nødvendige faglige ballasten. Videregående opplæring skal være gratis, men elevene kan måtte dekke utgiftene til nødvendig utstyr. Senterpartiet var med på å gjeninnføre gratis skolebøker i videregående skole, i den rødgrønne regjeringa. Vekslingsmodellen var vi også med på å utrede og vedta. Vekslingsmodellen skal gi mer fleksibilitet i utdanningen, der elever har mulighet til å være mer i praksis allerede fra første dag i yrkesfag. Dette skal legge mer til rette for kombinasjon av teori og praksis enn dagens 2+2modell, der elevene først er to år på skolebenken, og deretter to år i lære. I tillegg til det vanlige løpet, har yrkesfagelever mulighet til å gå et studieprogram der yrkesfag og studiespesialisering blir kombinert over fire år. Dette tilbudet går under forskjellige navn ettersom hvilke yrkesfag de ulike linjene tilbyr. HAF er helse og oppvekstfag, TAF er teknikk og industriell produksjon, og BA er bygg og anleggsteknikk. Elever ved dette studietilbudet får både fagbrev og generell studiekompetanse, og er et alternativ til å gå vanlig yrkesfag (fire år) kombinert med påbygging (ett år). Vurdering Per dags dato begynner elever med karakterer fra ungdomsskolen. Mange elever syns dette er en tøff overgang, mens andre igjen syns det er helt greit. I løpet av ungdomsskolen, skal elevene bli forberedt på det som venter i videregående skole. Det ble innført ny omfattende vurderingsforskrift i 2009 som legger vekt på grunngitt underveisvurdering og ikke kun sluttvurdering. Hva slags vurdering trenger elevene for å kunne utvikle ferdigheter og kunnskaper? Hva slags vurdering motiverer mest til innsats? Høyresiden har foreslått karakterer på barnetrinnet, mens andre mener karakterene allerede i dag kommer for tidlig. Vurdering med tallkarakterer skal gi mulighet for rangering for søknad til videre utdanning. Hva mener Senterungdommen om vurdering og karakterer? Hva slags vurdering er læringsfremmende og hva er laringshemmende? I dag er det karakteropptak både til videregående utdanning og høyere utdanning. Finnes det andre opptakssystemer som er mer rettferdige? Rettigheter Ungdomsretten er mye omdiskutert. Den gir deg lovfestet rett til videregående skole etter fullført grunnskole. Kravene er at etter påbegynt videregående skole, må du sammenhengende 9

10 innen fem år gjennomføre utdanningsløpet ditt. Er deler av opplæringen læretid, har du seks år på å gjennomføre utdanningen. Ungdomsretten går ut ved utgangen av året du fyller 24 år. Grunnen til at den er omdiskutert, er at enhvers rett til å gå på videregående skole er begrenset gjennom ungdomsretten, fordi det koster staten mye penger å gi alle skoleplass. Så fort dine fem eller seks år er gått, må du selv betale for å kunne fullføre. SørTrøndelag og Oppland har fjernet kravet om hvor raskt du må bruke ungdomsretten, som har ført til at flere gjennomfører utdanningen. Er dette et eksempel til etterfølgelse? Vi har en rekke rettigheter for elever i den norske skolen. I opplæringsloven 9a1 står det at alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Utover dette er det en rekke andre lover som sikrer en rettferdig skole for alle. I alle instanser blir det lagt opp til at elevene skal arbeide med pensum på egenhånd også utenfor klasserommet I en del andre land betyr lekser at du forbereder deg til neste time slik at fagstoffet er noe kjent fra før av slik at man kan delta aktivt i undervisningen. I Norge har vi vært mer opptatt av å repetere gjennomfått stogg. Hva er gode lekser? Trenger vi i det hele tatt lekser? Spørsmål til diskusjon Hva er elevenes rolle i skolen? I hvor stor grad skal elevene ha ansvar for egen læring? Hvordan er dagens gradvise ansvarliggjøring av elevene, med tanke på lekser, fravær og lignende gjennom overgangen fra barne til ungdomsskole, deretter til videregående skole og til slutt høyere utdanning? Hvordan gi elevene mulighet til å utnytte potensialet sitt? Hvordan kan vi sikre tilpasset opplæring? Er rettighetsfesting en ansvarsfraskrivelse for elever? Skal vi ha lekser? Hvorfor, hvorfor ikke? Hvordan gi tilbud til de elevene som ikke får læreplass? Bør fylkeskommunene forplikte seg til å tilby vg3 i skole? Hvor fleksibelt bør utdanningsløpet være? Er det en fordel at alle går gjennom det samme systemet, eller bør det være mange forskjellige muligheter? Hvordan kan man øke andelen lærebedrifter? Bør ungdomsrettet utvides? Hva slags ulemper kan det ha? Diskuter artikkelen: 10

11 Larernetrefferikkemedundervisningen html Lese mer? Latskap må ikke belønnes, innlegg i Aftenposten: html#.Uy9L2YVcRj Stortingsmelding 20 ( ) «På rett vei» html?id= Vurderingsforskrift fra 2009: 11

12 Kapittel 3: Læreren Lærerutdanningene For å bli lærer må man ta en av de mange lærerutdanningene vi har i Norge. Det er mye som er likt i de ulike utdanningene, men det er også mye som er forskjellig. Noe av det som er likt med alle lærerutdanningene er at man må ha generell studiekompetanse med minimum 35 skolepoeng og karakteren 3 i norsk og matematikk. Noen av lærerutdanningene har tilleggskrav for å komme inn, og ofte er søkertallene som er med på å presse inntakskravene høyere. Lærerutdanningene er til for å forberede studentene til hverdagen som lærer. Man får ulike verktøy for å takle ulike situasjoner og får et grunnlag for å formidle kunnskap. Grunnskolelærerutdanningen er en fireårig utdanning der man får en bachelorgrad og kan undervise i grunnskolen (110.trinn). Denne utdanningen er delt i to studieløp som kvalifiserer til å undervise på enten 17.trinn eller på 510.trinn. Det som kjennetegner disse to studieløpene er at praksis og pedagogikk er integrert i de tre første årene sammen med fagene man ønsker å undervise i. Teorien skal gi den grunnleggende kunnskapen, men det er praksisen som skal lære studenten å bruke teorien i lærerhverdagen. I dag er det 18 institusjoner som tilbyr grunnskolelærerutdanning (inkludert Samisk høgskole som har samisk grunnskolelærerutdanning) På grunnskolelærerutdanningen for 17.trinn kan man fordype seg i fire fag, tre fag på 30 studiepoeng og ett fag på 60 der matematikk og norsk er obligatorisk for alle. For 510.trinn kan man velge tre fag der alle skal være på 60 studiepoeng. I teorien kan man velge alle fagene fritt, men institusjonene har forskjellige fagkombinasjoner som er mulige å velge mellom. Lektorutdanningen er en integrert mastergradsutdanning på fem år. Denne utdanningen gir studenten en kompetanse til å undervise fra og med 8.trinn i grunnskolen til videregående skole, og i tillegg til voksenopplæringen. Man velger selv hvilken fagretning man vil fordype seg i. På lektorutdanningen velger man et hovedfag man vil skrive masteroppgave i og et støttefag. Utdanningen består, som grunnskolelærerutdanningen, av både teori og praksis, men hovedtyngden ligger på fagdisiplinen man skal skrive master om. Utdanningen blir tilbudt på ni institusjoner. Praktiskpedagogisk utdanning (PPU) er et studium på ett år, som kvalifiserer studenten til å arbeide fra og med 5.trinn i skolen. For å kunne ta PPU må man ha minst 180 studiepoeng fra høyere utdanning. Faglærerutdanningen er et treårig bachelorprogram som kvalifiserer til å undervise i enkeltfag i grunnskolen, videregående, voksenopplæring og for eksempel i kulturskolen. Yrkesfaglærerutdanningen er en treårig bachelor utdanning som bygger på praksis og erfaring som fagarbeider. Denne utdanningen er som regel samlingsbasert og gir kompetanse til å 12

13 undervise i yrkesfag på videregående. Det er mange studiesteder som tilbyr fleksible lærerutdanninger. Dette kan være tilbud om å ta utdanning på deltid, samlingsbasert eller med nettundervisning. Lærerrollen Lærerrollen blir definert som summen av forventningene og kravene som blir stilt til utøvelsen av yrket. Disse definisjonene omhandler blant annet bestemmelser i lovverk, læreplaner og andre forskrifter som forplikter lærerne og definerer et felles grunnlag for utførelsen av lærerrollen. Det er både regelverk som nasjonale myndigheter og lokale myndigheter. En lærer møter mange forventninger og må ofte ta beslutninger som kan få stor betydning for elevene. Dette er oppgaver som av og til må løses av flere enn bare læreren selv. Derfor er det viktig med flere yrkesgrupper i skolesystemet som kan hjelpe til med dette. Mange har en forventning at lærerne skal løse problemer som ikke er direkte knyttet opp mot opplæringen, men det er viktig å huske på at hovedoppgavene til en lærer er å legge til rette for og lede elevenes læring. Dette i samarbeid med ledelse, hjem, kollegaer og instanser utenfor skolen. Lærerrollen blir tradisjonelt sett delt inn i tre hovedområder: 1. Læreren i møte med elevene I opplæringslovens 1 1 står det at opplæringen i skolen skal bygge på grunnleggende verdier som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverdighet og solidaritet. En lærer er den kilden til påvirkning som har størst betydning for elevenes prestasjoner på skolen, utenom elevene selv og deres hjem. En lærer skal kunne sine fag og vite hvordan man skal få frem budskapet. I møtet med elevene skal en lærer lede elevenes læringsarbeid og gjennomføre opplæringen med engasjement og interesse. Læreren skal følge tett med på elevens læring og sørge for å tilpasse og variere undervisningen. Uavhengig av hvilket trinn man underviser på, vil det alltid være behov for lærere med relevant og solid kompetanse som er forankret både i god praksis og i forskning. Det er på bakgrunn av denne generelle og spesialiserte kompetansen at det som tidligere var allmennlærerutdanning ble delt opp i to løp for grunnskolen, ett for 17.trinn og ett for 510.trinn for å sikre at denne kompetansen er riktig for det enkelte alderstrinnet. En lærer er lederen i en gruppe og da er det spesielt viktig at læreren er synlig og regelbevisst, samtidig som den har legitimitet og tar ansvar for et inkluderende læringsmiljø. Dette skal gjøres ved å planlegge, organisere, gjennomføre og vurdere læringsarbeidet. Elever lærer bedre når de forstår hva de skal lære og hva som blir forventet av dem, derfor er det viktig at lærere utvikler klare mål for opplæringen og kram til måloppnåelse, og legger til rette for at elevene skal vurdere egen innsats og gir elevene tilbakemeldinger som de kan lære av. Opplæring på barnetrinnet og ungdomstrinnet stiller forskjellige krav til læreren, både til kunnskap om elevenes sosiale, emosjonelle og individuelle utvikling og tilrettelegging og gjennomføring. Dette er blant annet en grunn til at elever på de laveste trinnene har lærere 13

14 som kan undervise i flere fag, fordi man ikke bør ha for mange voksne å forholde seg til. Kravene til faglig fordypning øker etter som elevene blir eldre, så det er større behov for lærere med fordypning i fag på høyere trinn. For at en elev skal få nødvendig hjelp og støtte på et tidlig tidspunkt, må læreren gjøre seg kjent med hver enkelt elev og hvordan læringen og fremgangen er. 2. Læreren som en del av et profesjonelt fellesskap Skolen som en lærende organisasjon er i utvikling og det har blitt et økt kollektivt ansvar for de samlende oppgavene til hver enkelt skole. Det blir derfor stilt større krav til samarbeid mellom skoleledere og lærere, og mellom lærere. Det er også krav om at lærerne må videreutvikle og fornye kompetansen sin gjennom sitt yrkesaktive liv. Lærerne har et ansvar for å konkretisere de overordnende målene for opplæringen og kompetansemålene i læreplanene. Der skal blant annet de grunnleggende ferdighetene, som i Kunnskapsløftet er definert som å kunne å uttrykke seg skriftlig og muntlig, lese, regne og bruke digitale verktøy, velge ut innhold i fagene og fordele dette utover slik man sikrer en god progresjon gjennom skoleåret. Opplæring og undervisning er lagarbeid og for å nå målene for skolens virksomhet må man dra nytte av den samlende kompetansen hos de ansatte. Den ulike fagkompetansen og spesialiseringen hos lærere vil være en styrke for hver enkelt skole siden gode lærere er aktive bidragsytere i det profesjonelle fellesskapet. 3. Møte med foresatte og andre samarbeidspartere Det er elevenes foresatte som har hovedansvar for oppdragelsen av egne barn og har gjennom det et medansvar i skolen. Det er et gjensidig ansvar i samarbeidet mellom hjem og skole og de foresatte er viktige støttespillere for elevenes motivasjon og læring. For at dette samarbeidet skal være godt må de foresatte bli kjent med opplæringsmålene og hvordan opplæringen blir organisert. For en lærer er det viktig å være lydhør overfor synspunktene til de foresatte og kjennskapen til egne barn og ungdommer, slik man på en bedre måte kan legge til rette for elevens beste i skolen, og at foresatte er lydhøre når det gjelder læreren sitt syn på hvordan eleven gjør det best på skolen slik at eleven kan få tilrettelagte oppgaver hjemme. Det er skoleeier (private foretak, kommunen eller fylkeskommunen) som har ansvaret for elevenes psykososiale læringsmiljø og lærerne skal bidra til å ivareta dette. Gode lærere skal kjenne sitt ansvar i situasjoner som blir regulert av andre lovverk enn opplæringsloven, vurdere elevens totale læringssituasjon og melde fra dersom det er grunn til bekymring. Dette for å avdekke og gi støtte til barn eller unge som har blitt utsatt for overgrep, forebyggende arbeid for elever i ulike risikogrupper og samarbeid med instanser som har med barn og ungdom sine rettigheter. Spørsmål til diskusjon Hvordan skal man sikre at alle lærerne som går ut fra en institusjon er gode nok for 14

15 skolen? Hvordan kan man øke statusen til læreryrket? Hvor går grensen mellom skolen og hjemmet? Lærerutdanningene blir i dag tilbudt på 19 forskjellige utdanningsinstitusjoner i Norge. Er det for mange eller for få utdanningsinstitusjoner som utdanner lærere i dag? Skolen skal speile mangfoldet i samfunnet og det skal lærerstaben også gjøre. Hvordan skal man få rekruttert lærere fra alle samfunnslag? Hvordan rekrutterer vi flere faglærere, for eksempel innenfor yrkesfagene? Hvor lang skal grunnskolelærerutdanningen være? Alle partier unntatt Senterpartiet går inn for at lærerutdanningen skal være et femårig masterstudium. Hva er fordelene og ulempene? Hvordan kan vi fjerne tidstyvene fra lærernes hverdag? Hvilke tidstyver kan overlates til andre yrkesgrupper? 15

16 Kapittel 4: Rammene for skolen Privat? Offentlig? Spiller det noen rolle? Historisk var all form for skole privat. Private skoler vil i vid forstand si at skolen drives av andre enn myndighetene. I nyere tid, særlig det 20 århundre har mange land gradvis bygget ut et offentlig skoletilbud. Ingen annen offentlig institusjon har slike muligheter som fellesskolen har for å bidra til at elever med ulike bakgrunner blir kjent med hverandre, deres kultur så vel som ulike oppfatninger om saker og verdier. Tanken bak en sterk offentlig fellesskole er at alle, uavhengig av sosiale eller andre forutsetninger skal ha likeverdige muligheter. Ved å åpne for privatisering av utdanning i Norge er frykten at man vil få et segregert skoletilbud, hvor noen har råd til å velge privatskoler mens andre må ta til takke med det offentlige tilbud. Eksempelvis utdanner det fullt ut markedsstyrte skolesystemet i Storbritannia mer enn noen gang de rike på private skoler og de fattige på statlige skoler. Konkurranse om elevene Tanken bak å innføre mer markedskrefter i skolesektoren er at skolene vil bli bedre fordi de må konkurrere om elevene. Slik vil skolene bli mer kreative, undervisningen mer spennende og elevene vil lære mer og få bedre resultater. En OECD analyse fra 2009 konkluderer med at sammenhengen mellom disse markedsmekanismene i skolesammenheng ikke er fullt så enkel. I stedet for at det er innholdet i skolen som er i fokus, får man et hierarki mellom skolene basert på elevgruppenes bakgrunn. Men hva med i Norge, hvor vi tradisjonelt ikke har store forskjeller i samfunnet? Tror du mer konkurranse skolen i mellom ville være bra for elevene? 7% av norske elever går på private videregående skoler. For mange utgjør privatskolene et alternativ som ellers ikke ville ha vært der, enten man går på landbruksutdanning, idrett eller i en lokal montessoriskole. Økonomien i privatskoler I Norge har ikke eiere av privatskoler lov til å ta ut utbytte. Med litt kreativitet skjer dette likevel: kjeden Akademia, som har mange private videregående skoler i Norge, ble dømt for å betale overprisede tjenester som eierne leide inn av sine datterselskap. I takt med en fremvekst av privatskoler er man derfor redd for at det offentlige tilbudet blir utarmet for ressurser, både økonomisk, men også at de beste lærerne og sterkeste elevene vil foretrekke privatskoler. Kan man opprettholde en høy kvalitet på den offentlige utdanningen samtidig som man åpner for andre alternativer? Er det grunn til å tro at fellesskolen vil gå tapt ved en storstilt privatisering? Privatskoleloven Noen private skoler har etter lov om private skoler rett til statstilskudd (85 % av tilskuddsatsen) fordi de tilbyr alternativ. Disse skolene må oppfylle ett av følgende grunnlag: religiøse anerkjente pedagogiske retninger (sålangt kun montessoriskoler og steinerskoler) 16

17 internasjonale grunnskoler og videregående skoler videregående opplæring med toppidrett norske grunnskoler i utlandet særskilt tilrettelagt opplæring for funksjonshemmede videregående opplæring i små og verneverdige håndverksfag Det finnes skoler i Norge som drives utenfor privatskoleloven. Disse får ikke offentlig støtte og kan ikke utstede elevene et norsk, godkjent vitnemål. De kan for øvrig være godkjent i det internasjonale IBsystemet, og kan da utstede IBvitnemål til elevene. Debatten om privatskoleloven går jevnt og trutt. Våren 2014 har regjeringen innført dispensasjonsadgang i privatskoleloven, og det er varslet en stor gjennomgang av privatskoleloven i Kunnskapsdepartementet frem mot våren Er dagens formål utfyllende nok? Eventuelt hvilke andre kriterier skal til for å kunne starte privatskole i Norge? Fritt skolevalg Noen fylker i Norge har fritt skolevalg, mens andre har ikke det. Fritt skolevalg er å velge hvilken skole du vil i ditt fylke, uten at du skal måtte ta den nærmest med den linjen du vil gå på. Syns du det skal være en rettighet å velge hvor man vil gå på skole selv? En konsekvens man ser noen steder, blant annet i Sverige, men også store norske byer som Oslo og Stavanger, er at særlig allmenne videregående skoler får segregerte miljøer seg i mellom basert på sosioøkonomisk bakgrunn. En ensartet gruppe elever går på en skole, mens de med innvandrerbakgrunn går på en annen. Er fritt skolevalg en trussel for distriktsskoler? Ville elevene ønske seg inn til bysentraene i stedet for på den allmenne skolen i sitt distrikt fordi nivået er eller ville bli bedre på byskolene? Mye tyder på at dette er erfaringene så langt, i blant annet Oppland. Hva skal veie tyngst: hensynet til utdanningstilbudet i den enkelte del av et fylke, eller frihet til å velge skole selv? Jo større avstandene blir til de videregående skolene, desto flere av elevene må bo på hybel. Hvilke fordeler og ulemper gir dette? Spørsmål til diskusjon: På hvilken måte kan vi organisere skolen slik at alle får en utdanning av høy kvalitet? Er det greit at ikke alle får det samme tilbudet hvis det innebærer at noen får et usedvanlig bra tilbud? Hva er fordelene og ulempene med privatskoler? Bør elevene få velge selv hvor i fylket, eventuelt også resten av landet, de vil gå på skole? Er det et problem at politikerne i stor grad bestemmer innholdet i skolen, og ikke lærerne og andre fagfolk? Hvor avgjørende er det for den enkelte elevs skolegang med tilfeldige, eksperimentelle 17

18 skolereformer som kommer og forkastes etter få år i den offentlige skolen? Hvordan kan man unngå den slitasjen de utgjør på lærere og elever, men samtidig utvikle skolen framover? Lese mer? Klasseskillet i det britiske skolesystemet: html#.U2IOiFcw9xI OECD undersøkelsen på konkurranse i skolesystemet: analyser/aktuelleanalyseromandretema/liteavinnepakonkurransemellom- skole.html?id= Brennpunktepisoden «Et skoleeksempel», kan konkurranse i norsk skole heve elevenes prestasjoner?: og den påfølgende debatten på NRK om skolepolitikk før valget september 2013: Akademiet måtte betale tilbake millioner etter å ha brukt statsstøtte på overprisede tjenester fra datterselskaper: Sveriges største privatskoleeier, Academedia, om hvordan de tjener penger på utdanning: En amerikansk studie om betydningen av foreldres involvering i skolegangen: (Engelsk språk) Karakteranalyse som viser for snille private videregående skoler: 18

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen Innhold Del I Departementets vurderinger og forslag til tiltak............... 7 1 Lærer for framtiden........... 9 1.1 Regjeringen satser på læreren....

Detaljer

Skolestruktur Nedre Glomma

Skolestruktur Nedre Glomma Østfold fylkeskommune Skolestruktur Nedre Glomma Borg, Greåker, Kalnes og St. Olav videregående skoler 2013-03-04 Rev. Dato: 12. mars 2013 Beskrivelse: utredning av skolestruktur, arealbruk og teknisk

Detaljer

Spesialundervisning. Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning

Spesialundervisning. Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Spesialundervisning Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Innhold 1. Innledning... 5 1.1 Tidlig innsats...5 2. Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder...

Detaljer

Innkomne forslag. Innhold. Innstilling til landsmøtet

Innkomne forslag. Innhold. Innstilling til landsmøtet Innkomne forslag Innstilling til landsmøtet Innhold Innhold... 1 Utdanning... 2 Barn og familie... 52 Kultur... 69 Utenriks og forsvar... 80 Sosiale saker... 132 Arbeid... 144 Helse... 162 Inkludering...

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Strategi. Lærerløftet. På lag for kunnskapsskolen

Strategi. Lærerløftet. På lag for kunnskapsskolen Strategi Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen Strategi Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen Innhold Innledning: Regjeringens ambisjoner... 8 Kap 1 Bakgrunn for en ny satsing på kunnskapsskolen...

Detaljer

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Detaljer

NOU. Elevenes læring i fremtidens skole. Norges offentlige utredninger 2014: 7. Et kunnskapsgrunnlag

NOU. Elevenes læring i fremtidens skole. Norges offentlige utredninger 2014: 7. Et kunnskapsgrunnlag NOU Norges offentlige utredninger 2014: 7 Elevenes læring i fremtidens skole Et kunnskapsgrunnlag Norges offentlige utredninger 2014 Seriens redaksjon: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter)

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter) DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk vårsemesteret, 2014 Åpen/ konfidensiell Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter) Veileder: Professor Edvin Bru

Detaljer

Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven

Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven Sør Trøndelag fylkeskommune Opplæringsavdelingen www.stfk.no Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven Utgitt i juni

Detaljer

HVORFOR LÆRE TYSK OG FRANSK?

HVORFOR LÆRE TYSK OG FRANSK? HVORFOR LÆRE TYSK OG FRANSK? - om situasjonen for fremmedspråk i Norge «Mitt språks grenser er min verdens grenser» - Ludvig Wittgenstein Nordmenn mangler fremmedspråklig kompetanse. Det får konsekvenser

Detaljer

Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger.

Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger. Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger. Innhold Innledning Innledning...3 Tusen takk!...3 Oppsummering av sentrale funn i rapporten:...4 På bakgrunn

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014 Tilstandsrapport for skolen 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

En analyse og forståelse av elevens læring

En analyse og forståelse av elevens læring En analyse og forståelse av elevens læring Vurdering for læring i et teoretisk, empirisk, og ideologisk perspektiv Fra privatpraktiserende til felles harmoniserende vurderingspraksis- en ungdomsskole studie

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

MASTEROPPGAVE i Yrkespedagogikk 2012

MASTEROPPGAVE i Yrkespedagogikk 2012 MASTEROPPGAVE i Yrkespedagogikk 2012 Kvalitetssikring av opplæringen på Vg1 Elektrofag Erik Sogn Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Institutt for yrkesfaglærerutdanning Velkommen til

Detaljer

«Litt vanskelig at alle skal med!»

«Litt vanskelig at alle skal med!» «Litt vanskelig at alle skal med!» Rapport 1: Evaluering av leksehjelpstilbudet 1. 4. trinn MARIE LOUISE SEEBERG, IDUNN SELAND & SAHRA CECILIE HASSAN Rapport nr 3/12 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 2012/13 Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 Revidert mai 2013 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Kontekstbeskrivelse... 6 Innspill fra våre samarbeidsparter...

Detaljer

Hvordan blir flinke elever ivaretatt?

Hvordan blir flinke elever ivaretatt? Hvordan blir flinke elever ivaretatt? Er det forskjell på offentlige og private skoler? Nils Georg Hansen og Torfinn Hansen Veileder Professor Gjert Langfeldt Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen

Detaljer

NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET)

NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET) Utdannings- og forskningsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO 03/01713-026 010073/03 PS 670.00 Oslo, 20.10.2003 NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET)

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

Stykkprisfinansiering og videregående opplæring

Stykkprisfinansiering og videregående opplæring UTREDNING 2002/5: Stykkprisfinansiering og videregående opplæring Utarbeidet i avdeling for utredning i Utdanningsforbundet av Åshild Olaussen 2 Forord Denne utredningen omhandler stykkprisfinansiering

Detaljer

Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole?

Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole? Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole? En empirisk undersøkelse Gro Breili Masteroppgave i spesialpedagogikk Institutt for spesialpedagogikk, Det Utdanningsvitenskapelige

Detaljer

LÆRINGSLIVET NHOs Årskonferanse 2014

LÆRINGSLIVET NHOs Årskonferanse 2014 LÆRINGSLIVET NHOs Årskonferanse 2014 LÆRINGSLIVET NHOS ÅRSKONFERANSE 2014 Læringslivet 2 3 LÆRINGSLIVET NHOS ÅRSK ONFE RA NSE 20 14 4 Sammendrag Vi lærer gjennom hele hele livet livet; ; i utdanning, på

Detaljer