Fra: Reidar Bjørsvik Sendt: 27. august :29 Til: Øyvind Tolleshaug Kopi: Tonje Husum Aarland; Bjarte Villanger Emne:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra: Reidar Bjørsvik Sendt: 27. august 2015 13:29 Til: Øyvind Tolleshaug Kopi: Tonje Husum Aarland; Bjarte Villanger Emne:"

Transkript

1

2

3 Fra: Reidar Bjørsvik Sendt: 27. august :29 Til: Øyvind Tolleshaug Kopi: Tonje Husum Aarland; Bjarte Villanger Emne: Revisjonsuttale Ombygging sykeheimsrom Vedlegg: pdf Hei Revisjonsuttale og prosjektrekneskapen er vedlagt. Minner om fylgjande: I KOSTRA kontoplan for regnskapsåret 2015 er det opprettet en ny funksjon 841 for kompensasjon for merverdiavgift i investeringsregnskapet. Fra og med regnskapsåret 2015 skal mva-kompensasjon for anskaffelser i investeringsregnskapet henføres til funksjon 841 Kompensasjon for merverdiavgift i investeringsregnskapet (ny f.o.m. 2015). Kompensasjon for merverdiavgift for anskaffelser i driftsregnskapet skal henføres til samme funksjon som anskaffelsen, dvs. ikke funksjon 841. Kommunen spesifiserer budsjetterte investeringar i budsjettskjema 2B på funksjon. Refundert mva kompensasjon blir bokført på eigen funksjon og skal handsamast som generell finansiering av investeringsrekneskapen (ikkje bunde til bestemte prosjekt). Dermed må investeringar budsjetterast og vedtakast inkl mva på funksjonane der investeringane skal gjennomførast og samanlikning mot rekneskapstal vil og bli inkl. mva. Med venleg helsing Nordhordland Revisjon IKS Reidar Bjørsvik Revisjonssjef Tlf

4

5

6

7

8

9 HOVEDKONTORET Advokatfirmaet Thommessen AS v/ advokat Torunn Stangeland Deres ref.: /1 Vår ref.: 2015/ Arkiv nr.: Saksbehandler: Trude Blankholm Strømme Dato: Vedtak Klage på vegne av Fjord Drift AS over avslag på søknad om etablering av akvakulturanlegg ved Hjeltevarden i Fedje kommune, Hordaland Vi viser til deres klage datert 10. desember 2014 på vegne av Fjord Drift AS på Kystverket Vests vedtak av 6. november 2014 angående ovennevnte. Kystverkets hovedkontor har vurdert klagen, og kommet til at den ikke fører frem. 1 Beskrivelse av saken Etter at skipet Server forliste ved Fedje i desember 2007 ble det opprettet et alternativt losbordingsfelt ved Hjeltevarden i Fedje kommune. Den 5. januar 2012 ble det avholdt et møte i Bergen etter oppfordring fra ordføreren på Fedje. I dette møtet deltok blant andre ordføreren på Fedje og Kystverket representert ved losoldermann, to loser og leder for plan- og kystforvaltningsavdelingen i Kystverket Vest. Kystverket informerte om hvordan losbording foregår i dårlig vær ved Hjeltevarden og hvorfor det ikke kan tillates at det blir plassert akvakulturanlegg her. Sommeren 2012 sendte Fedje kommune ut ny kommuneplan på høring. Kystverket Vest overså at området ved Hjeltevarden var avsatt til akvakulturformål. Fedje kommunestyre vedtok den 14. mars 2013 den nye kommuneplanen som gjelder for perioden 2012 til Fjord Drift AS søkte om å få etablere et akvakulturanlegg ved Hjeltevarden den 25. februar Søknaden ble sendt til Hordaland fylkeskommune som oversendte søknaden til Kystverket Vest ved e-post den 7. april Søknaden ble avslått av Kystverket Vest i vedtak av 6. november 2014 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) 27 andre ledd, jf. første ledd. Avslaget begrunnes i hensynet til god fremkommelighet i et farvann med tett skipstrafikk og særlig av hensyn til sikkerhet i forbindelse med losbordingsoperasjoner. Hordaland fylkeskommune avslo deretter søknaden i samlet vedtak den 19. november 2014 med hjemmel i akvakulturloven. På vegne av Fjord Drift AS klaget dere på dette vedtaket ved brev datert 10. desember 2014 til Hordaland fylkeskommune. Hordaland Hovedkontoret - Kystforvaltningsavdelingen Sentral postadresse: Kystverket Postboks ÅLESUND Telefon: Telefaks: Bankgiro: Internett: E-post: Org.nr.: Brev, sakskorrespondanse og e-post bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson NO

10 fylkeskommune oversendte klagen til Kystverket Vest vedlagt e-post den 19. desember Kystverket Vest vurderte klagen, men fant ikke grunn til å endre sitt vedtak. Saken ble derfor oversendt til Kystverkets hovedkontor 10. juni 2015 med kopi til dere. Hovedkontoret sendte foreløpig svar 17. juni 2015 med angivelse av saksbehandlingstid til dere. 2 Klagers anførsler I deres klage av 10. desember 2014 anfører dere blant annet at det omsøkte området ligger innenfor akvakulturområdet i kommuneplanen for Fedje, og at Kystverket ikke hadde merknader til dette under høringsrunden. Dere viser i denne sammenheng til havne- og farvannsloven 9 om at det er kommunen som har forvaltningsansvar og myndighet innenfor kommunens sjøområde. På bakgrunn av dette hevder dere at forholdet til fremkommelighet og sikkerhet må anses som behandlet og avklart gjennom behandling av kommuneplanen. I tillegg anfører dere at det aktuelle området og plasseringen av anlegget ligger i betydelig avstand fra både biled og hovedled i Fedjefjorden, og at etablering av anlegget ikke vil skje til fortrengsel for sikkerhet og god fremkommelighet i området. Dere anfører også at det i følge lokale retningslinjer for losing i Kystverket Vest, så er området ikke et hovedområde for losbording, men ett av flere alternativer og benyttes når bording eller kvitting av los ikke kan gjennomføres i normal losbordingsposisjon av sikkerhetsmessige hensyn. I tillegg anfører dere at det er etablert økt bruk av losbording med helikopter, og at losen kan hentes og settes i land på Fedje. I klagen skriver dere at Fjord Drift AS ønsker å foreta ytterligere merking av akvakulturanlegget, dersom dette kan være effektivt for å fremme sikkerheten i området. 3 Hovedkontorets vurdering 3.1 Klage mv. Enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf. forvaltningsloven 28. Kystverket Vests vedtak av 6. november 2014 retter seg mot Fjord Drift AS som dere representerer, og Fjord Drift AS er dermed part i saken, jf. forvaltningsloven 2 første ledd bokstav e. Kystverket Vest fattet vedtak i saken 6. november Da saken kommer inn under akvakulturloven og laksetildelingsforskriften 30, er klagefristen tre uker fra da fylkeskommunen fatter sitt samlede vedtak. Hordaland fylkeskommune fattet vedtak i saken 19. november Vedtaket ble påklaget 10. desember Klagen er dermed rettidig fremsatt innen klagefristen på tre uker, jf. forvaltningsloven 29 første ledd. Klagen oppfyller ellers kravene til klage, jf. forvaltningsloven 32. Kystverkets hovedkontor er klageinstans i saken, jf. forvaltningsloven 28 første ledd. Kystverkets hovedkontor kan under klagebehandlingen prøve alle sider av vedtaket og ta hensyn til nye forhold i saken, jf. forvaltningsloven 34. Side 2

11 3.2 Aktuelle regler Tiltaket faller inn under havne- og farvannsloven 27 første og andre ledd, som lyder: Bygging, graving, utfylling og andre tiltak som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i kommunens sjøområde, krever tillatelse av kommunen hvor tiltaket skal settes i verk. Som tiltak regnes bl.a. fortøyningsinstallasjoner, kaier, brygger, broer, luftspenn, utdypning, dumping, akvakulturanlegg, opplag av fartøy, lyskilder, kabler og rør. Kommunen kan ikke gi tillatelse til tiltak som vil stride mot bestemmelser gitt i eller i medhold av loven her. Tiltak som nevnt i første ledd som skal settes i verk i hovedled eller biled eller for øvrig utenfor kommunens sjøområde, krever i stedet tillatelse fra departementet. Det samme gjelder tiltak som skal settes i verk innenfor kommunens sjøområde, men som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i hovedled eller biled. Dere anfører at området som er avsatt i arealplanen til akvakulturformål ligger i betydelig avstand både fra hovedled og biled i Fedjefjorden. Dette er ikke riktig. Forskrift 30. november 2009 nr om farleder med link til Kystverkets digitale kart Kystinfo fastsetter de geografiske grensene for hovedled og biled, og fastsetter slik hvor Kystverket har forvaltningsansvar og myndighet etter havne- og farvannsloven. Plasseringen av akvakulturanlegget som er søkt etablert ved Hjeltevarden, ligger ved den registrerte hovedleden 1508 Hjeltefjorden. Denne hovedleden er inntegnet som en rød stiplet linje i Kystinfo, med tilhørende skravert felt som viser Kystverket sitt ansvarsområde for hovedleden. Den omsøkte plasseringen av akvakulturanlegget ligger innenfor dette skraverte feltet hvor Kystverket har forvaltningsansvar og myndighet, jf. havne- og farvannsloven 7 andre ledd, jf. forskrift om farleder 1 og 2. I saker som gjelder akvakulturanlegg er rette myndighet for øvrig alltid Kystverket, uavhengig av hvor anlegget skal plasseres. Dette følger forskrift 3. desember 2009 nr om tiltak som alltid krever tillatelse fra Kystverket 1 bokstav a) som bestemmer at akvakulturanlegg er et tiltak som ikke kan iverksettes uten tillatelse fra Kystverket, uten hensyn til hvor tiltaket skal iverksettes. Det er dermed Kystverket Vest som er rette myndighet i saken, jf. Fiskeri- og kystdepartementets (nå Samferdselsdepartementets) delegering av 4. desember nr Alle tiltak som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i farvannet krever tillatelse etter 27. Vurderingen av tiltakets virkninger for sikkerhet og fremkommelighet må gjøres konkret ut fra tiltakets art, størrelse, plassering og forholdene ellers på stedet. Det er tilstrekkelig at det er en rimelig mulighet for at tiltaket kan virke forstyrrende på ferdselen. I vurderingen skal det legges vekt på havne- og farvannslovens formål som fremgår av 1: Loven skal legge til rette for god fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk og forvaltning av farvannet i samsvar med allmenne hensyn og hensynet til fiskeriene og andre næringer. Loven skal videre legge til rette for effektiv og sikker havnevirksomhet som ledd i sjøtransport og kombinerte transporter samt for effektiv og konkurransedyktig sjøtransport av personer og gods innenfor nasjonale og internasjonale transportnettverk. Side 3

12 Formålsbestemmelsen innebærer at vi i tillegg til å legge vekt på sikkerhet og fremkommelighet, også må ha et helhetlig syn på farvannet der hensynet til forsvarlig bruk og forvaltning av farvannet er av betydning for saken. I denne vurderingen er miljøhensyn relevant, jf. uttrykket allmenne hensyn. Det følger videre av 26 første ledd at hensynet til miljøet skal ivaretas, jf. 27 første ledd som sier at det ikke kan gis tillatelse til tiltak som vil stride mot bestemmelser i eller i medhold av loven. Bestemmelsen i 26 første ledd lyder: Tiltak som krever tillatelse etter dette kapittelet, skal planlegges, gjennomføres, drives og vedlikeholdes slik at hensynet til god fremkommelighet og trygg ferdsel i farvannet samt hensynet til liv og helse, miljø og materielle verdier, blir ivaretatt på en forsvarlig måte. Bestemmelsen fastsetter en alminnelig standard som gjelder direkte for tiltakshaver og for myndighetene som gir tillatelsen. Med hjemmel i havne- og farvannsloven 29 kan det stilles vilkår til en tillatelse. I 29 heter det blant annet: Ved fastsettelsen av vilkår i enkeltvedtak etter dette kapitlet skal det legges vekt på hensynet til god fremkommelighet og trygg ferdsel i farvannet, hensynet til andre næringer, samt hensynet til liv og helse, miljø og materielle verdier. ( ). Tillatelse til tiltak etter havne- og farvannsloven 27 kan for øvrig ikke gis i strid med vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven uten at vedkommende plan- og bygningsmyndighet har gitt dispensasjon, jf. havne- og farvannsloven 32 andre ledd. 3.3 Vurdering I klagen anfører dere at det omsøkte området ligger innenfor akvakulturområdet i kommuneplanen for Fedje, og at Kystverket ikke hadde noen kommentarer til dette under høringsrunden. Hovedkontoret er enig i at Kystverket Vest burde ha gitt en uttalelse om dette da utkastet til kommuneplanen til Fedje ble sendt på høring for å ivareta Kystverkets interesser, jf. planog bygningsloven kapittel 5. Kystverket Vest har i oversendelsesnotat til Kystverkets hovedkontor med kopi til dere den 10. juni 2015, beklaget at de overså at området ved Hjeltevarden var avsatt til akvakulturområde i planutkastet fra Fedje kommune. At det ikke ble gitt noen uttalelse om dette har likevel ikke noen betydning for utfallet av denne saken, da søknader etter havne- og farvannsloven uansett må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Dette omtales nærmere nedenfor. Kommunen var ellers kjent med Kystverket Vests holdning til etablering av akvakulturanlegg ved Hjeltevarden. Ordføreren i Fedje kommune ble som nevnt ovenfor i et møte i Bergen den 5. januar 2012 gjort oppmerksom på at en eventuell søknad om etablering av akvakulturanlegg ved Hjeltevarden måtte påregnes å bli avslått av Kystverket Vest og begrunnelsen for dette. Kystverket Vest frarådet også i 2008 at Bergen og Omland havnevesen skulle gi tillatelse etter havne- og farvannsloven fra 1984 til en annen Side 4

13 oppdretter, Lerøy Vest, som søkte om å få etablere et oppdrettsanlegg ved Hjeltevarden. Hordaland fylkeskommune avslo søknaden fra Lerøy Vest etter akvakulturlovgivningen i 2010 på bakgrunn av Bergen og Omland havnevesens avslag. Begrunnelsen var at anleggets plassering ville bli til hinder for losbording ved Hjeltevarden. Dette var Fedje kommune kjent med da de sendte ut og vedtok gjeldende arealplan. Dere anfører at det fremgår av havne- og farvannsloven 9 at det er kommunen som har forvaltningsansvaret og myndighet innenfor området hvor kommunen har planmyndighet, og at kommunen skal sørge for sikkerhet og fremkommelighet i havner og i kommunens sjøområde. Vi viser i denne sammenheng til det som er redegjort for over i punkt 3.2. Videre viser dere til bestemmelsen i havne- og farvannsloven 32 andre ledd som sier at det ikke kan gis tillatelse etter havne- og farvannsloven kapittel 4 til tiltak som er i strid med vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven. På bakgrunn av dette hevder dere i klagen at [F]orholdet til fremkommelighet og sikkerhet må anses som behandlet og avklart gjennom behandling av kommuneplanen, der området ble avsatt til akvakulturområde etter grundig saksbehandling og høringsrunder. Dette innebærer på den annen side ikke at tiltakshaver har krav på tillatelse til tiltak som er i overensstemmelse med slik plan. Tiltakshaver må i tillegg på vanlig måte ha alle nødvendige tillatelser etter alle relevante sektorregelverk, herunder tillatelse etter havne- og farvannsloven, før tiltaket kan iverksettes. Kommunens vedtatte arealbruk medfører altså ikke at Kystverket er forpliktet til å gi tillatelse til tiltak som er i samsvar med denne arealplanen, som i dette tilfellet er akvakulturformål. Det må foretas en konkret vurdering i hver enkelt sak om akvakulturanleggets konsekvenser for sikkerheten og fremkommeligheten i farvannet. Kystverkets hovedkontor avviser derfor deres påstand om at forholdet til fremkommelighet og sikkerhet må anses som behandlet og avklart gjennom behandling av kommuneplanen. Det er som nevnt Kystverket som har forvaltningsansvar og myndighet etter havne- og farvannsloven i det aktuelle sjøområdet, og det er derfor Kystverket som skal behandle søknaden, vurdere denne og fatte vedtak med hjemmel i havne- og farvannsloven 27 andre ledd, jf. første ledd. Kystverket må foreta en konkret vurdering i hver enkelt sak om et akvakulturanlegg vil kunne påvirke sikkerheten og fremkommeligheten på en slik måte at tillatelse ikke kan gis, eller gi tillatelse der hvor sikkerheten og fremkommeligheten blir ivaretatt. Dere anfører at anlegget selvsagt vil bli merket etter gjeldende regler og at selskapet også ønsker å foreta ytterligere merking, dersom det effektivt kan fremme sikkerheten i området. Til dette er det å bemerke at selv om akvakulturanlegget vil bli merket i samsvar med forskrift om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger 8 første ledd, så er det her også andre forhold som må vurderes og legges vekt på, nemlig at det en stor og tett skipstrafikk i området, og at det er etablert et alternativt losbordingsfelt på dette stedet til bruk ved dårlig vær. Når det gjelder deres anførsel om at etablering av anlegget ikke vil skje til fortrengsel for sikkerhet og god fremkommelighet i området, så vil vi bemerke at dette er et område med tett skipstrafikk. Det er også oppført en navigasjonsinnretning i form av en fyrlykt med seilingssektorer i det aktuelle sjøområdet. Den omsøkte plasseringen av Side 5

14 akvakulturanlegget ligger i grønn seilingssektor, og det forteller at det foregår ferdsel til sjøs i dette området. Det er imidlertid ikke dette som er det avgjørende vurderingstemaet i denne saken, men det at det er stor skipstrafikk i området og at det er etablert et alternativt losbordingsfelt på dette stedet til bruk ved dårlig vær. Selv om losbordingen ikke skulle skje nøyaktig på det stedet hvor akvakulturanlegget er søkt lagt ut, så vil et slikt anlegg medføre at de lospliktige fartøyene blir skjøvet lenger ut i fjorden, da de må ha tilstrekkelig avstand fra et akvakulturanlegg for å sikre seg en sikkerhetsmargin for å hindre sammenstøt. Ved å bli skjøvet ut i fjorden, vil det lospliktige fartøyet og losskøyta bli mye mer værutsatt, noe som vil vanskeliggjøre og eventuelt umuliggjøre slike sjøoperasjoner. Bording og kvitting av los er i seg selv forbundet med særlig risiko. Slike operasjoner utføres ved relativt lav fart. Strøm og vind vil da ha større innvirkning på et fartøys manøvreringsevne, enn når et fartøy holder høyere og konstant fart i et åpent farvann. Videre er sannsynligheten for feil i et fartøys fremdriftssystem større ved lav fart, for eksempel at fartøyet mister maskinkraft. Dersom det skulle skje at et lospliktig fartøy mister maskinkraft, kan en kollisjon mellom akvakulturanlegget og det lospliktige fartøyet inntreffe. Det foreligger ikke noe konkret tall på hvor mange losbordinger som har vært gjennomført ved Hjeltevarden etter at dette alternative losbordingsfeltet ble etablert etter at Server gikk på grunn og forliste ved Fedje i desember Men at dette losbordingsfeltet blir brukt under de beskrevne værforholdene, er et faktum. På dager hvor dette losbordingsfeltet blir tatt i bruk, blir det gjerne gjennomført mellom 10 til 15 eller flere bordinger eller kvitting av los. Hvor mange slike dager det er i løpet av et år, varierer fra år til år. Eksempel på en slik dag er da stormen Nina slo til med full styrke innover Vestlandet 10. januar I følge uttalelse gitt av leder for losenes tekniske komité til Kystverket Vest, kunne det ikke ha vært gjennomført losbording ved Fedje denne dagen, dersom det hadde vært etablert et akvakulturanlegg ved Hjeltevarden. Dere hevder også at det er økt bruk av losbording med helikopter, og at losen kan hentes og settes i land på Fedje. Til dette er det å bemerke at bruk av helikopter bare blir foretatt når det er tale om skip over brutto tonn som fører farlig eller forurensende last. Alle andre skip benytter losskøyta når det skal foretas boring eller kvitting av los. Bare noen få skip som normalt bordes ved bruk av losskøyta, kan bordes ved bruk av helikopter. I tillegg ville det ha medført en betydelig kostnadsøkning å ta i bruk helikopter i forhold til bording med losskøyte. Fedje losstasjon hadde 4645 losoppdrag i Av disse er det om lag 10 til 12 % der lostransporten utføres med helikopter. Uansett er det ved de aller fleste losoppdragene uaktuelt å bruke helikopter for å transportere losen til og fra skipene. Når værforholdene tilsier det, er det i hovedsak fartøyer som ikke kan bordes med loshelikopter som må bordes med losskøyte ved Hjeltevarden. Dette er blant annet fartøyer som skal til offshorebasene Mongstadbase og Ågotnes, bulkskip som anløper Årdal, Vaksdal, Eikefet og Sløvåg. Også trafikk som benytter nordre innseiling til Bergen havn og fartøyer under BT som anløper Statoil Mongstad benytter dette losbordingsfeltet. Dessuten er det en del transitt-trafikk langs kysten som tar los eller kvitter los her i perioder Side 6

15 med dårlig vær. Det er således tale om et svært trafikkert område med losbordinger i tillegg til den vanlige kysttrafikken som benytter hovedleden gjennom Fedjeosen - Fedjefjorden. Den omsøkte plasseringen ligger i Fedje sjøtrafikksentrals virkeområde, men utenfor sjøtrafikkforskriftens angitte seilingsfelt som er merket med gult i sjøkartet. Fartøyer med farlig og/eller forurensende last og fartøyer over 100 meter skal nytte sikreste farled og skal så vidt mulig navigere innenfor dette feltet, jf. sjøtrafikkforskriften 63. Disse fartøyene er følgelig ikke pålagt å holde seg innenfor det gule feltet og kan gå nærmere Fedje når det er behov for det, for eksempel ved losbording. I bordingsfeltet ved Hjeltevarden må Fedje trafikksentral tidvis be annen trafikk gi tilstrekkelig manøver rom til slike losoperasjoner. Stor tonnasje som benytter den sikreste farleden kan medvirke til at vanlig kysttrafikk skyves ut av det sentrale farledsarealet som er merket gult i sjøkartet. I tillegg til den store og spesielle trafikken som går her, er det som nevnt etablert et alternativt losbordingsfelt ved Hjeltevarden som blir brukt ved dårlig vær. Ved en losbordingsoperasjon i dårlig vær, må skipene ha le og gå nært opp til land. Det er ikke noe alternativ for losene å gå lenger ut i fjorden når det blir aktuelt å bruke dette losbordingsfeltet ved dårlig vær med vind fra sørvest, vest og fra nordlig retning. Det er bare losbordingsområdet nært opp til Hjeltevarden som er aktuelt å bruke under slike værforhold som beskrevet. Fartøyene går så langt opp mot land som mulig her når været står på og det skal gjennomføres bording eller kvitting av los. At dette losbordingsfeltet bare er ett av flere alternativer som dere anfører i deres klage, gjelder derfor ikke under dårlige værforhold. Skip som venter på å få eller kvitte los må i noen tilfeller også vente på tur og vil da om nødvendig måtte tørne rundt mens de venter. Hele trafikkbildet i dette området vil således bli påvirket når losbordingsfeltet ved Hjeltevarden blir benyttet. I tillegg vil losskøyta på slike dager ikke gå inn igjen til Fedje losstasjon mellom hvert oppdrag, men bli liggende i le helt inne i bukta ved Hjeltevarden og vente på neste oppdrag. Kystverkets hovedkontor legger avgjørende vekt på den svært store skipstrafikken i det aktuelle området, som ville ha blitt påvirket av et akvakulturanlegg ved Hjeltevarden. I tillegg legger Kystverkets hovedkontor avgjørende vekt på å sikre det alternative losbordingsfeltet ved Hjeltevarden til bruk i dårlig vær. Dette gjelder både med hensyn til sikkerheten for lospliktige fartøy ved Fedje, og av hensyn til sikkerheten til personene og fartøyene som er involvert i operasjoner med bording og kvitting av los på det alternative losbordingsfeltet ved Hjeltevarden under vanskelige værforhold. 4 Vedtak Klagen tas ikke til følge, jf. havne- og farvannsloven 27 andre ledd, jf. første ledd. Kystverket Vests vedtak av 6. november 2014 stadfestes. Side 7

16 5 Avslutning Klagen er med dette forvaltningsmessig endelig avgjort og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven 28 tredje ledd. Saken kan bringes inn for Samferdselsdepartementet på eget initiativ, men departementet har ikke plikt til å behandle søknaden. Med hilsen etter fullmakt Kristin Frotvedt seniorrådgiver Trude Blankholm Strømme seniorrådgiver Dokumentet er elektronisk godkjent Kopimottakere: Hordaland fylkeskommune Fedje kommune Kystverket Vest Side 8

17 HOVEDKONTORET Marine Harvest AS Deres ref.: --- Vår ref.: 2015/ Arkiv nr.: Saksbehandler: Trude Blankholm Strømme Dato: Vedtak - Klage over avslag på søknad om etablering av akvakulturanlegg ved Hjeltevarden, Fedje kommune, Hordaland Vi viser til deres klage datert 13. november 2014 på Kystverket Vests vedtak av 6. november 2014 angående ovennevnte. Kystverkets hovedkontor har vurdert klagen, og kommet til at den ikke fører frem. 1 Beskrivelse av saken Etter at skipet Server forliste ved Fedje i desember 2007, ble det opprettet et alternativt losbordingsfelt ved Hjeltevarden i Fedje kommune. Den 5. januar 2012 ble det avholdt et møte i Bergen etter oppfordring fra ordføreren på Fedje. I dette møtet deltok blant andre ordføreren på Fedje og Kystverket representert ved losoldermann, to loser og leder for plan- og kystforvaltningsavdelingen i Kystverket Vest. Kystverket informerte om hvordan losbording foregår i dårlig vær ved Hjeltevarden og hvorfor det ikke kan tillates at det blir plassert et akvakulturanlegg her. Sommeren 2012 sendte Fedje kommune ut ny kommuneplan på høring. Kystverket Vest overså at området ved Hjeltevarden var avsatt til akvakulturformål. Fedje kommunestyre vedtok den 14. mars 2013 den nye kommuneplanen som gjelder for perioden 2012 til Dere søkte om å få etablere et akvakulturanlegg ved Hjeltevarden den 3. april Søknaden ble sendt til Hordaland fylkeskommune som oversendte søknaden til Kystverket Vest ved e-post den 7. april Søknaden ble avslått av Kystverket Vest i vedtak av 6. november 2014 med hjemmel i havne- og farvannsloven 27 andre ledd, jf. første ledd. Avslaget begrunnes i hensynet til god fremkommelighet i et farvann med tett skipstrafikk og særlig av hensyn til sikkerhet i forbindelse med losbordingsoperasjoner. Dere klaget på vedtaket til Hordaland fylkeskommune ved brev datert 13. november 2014, men sendte ikke brevet før Hordaland fylkeskommune fattet vedtak i saken den 19. november 2014 med hjemmel i akvakulturloven. Hordaland fylkeskommune mottok klagen fra dere den 8. desember Hordaland fylkeskommune oversendte klagen til Kystverket Vest ved e-post 19. desember Hovedkontoret - Kystforvaltningsavdelingen Sentral postadresse: Kystverket Postboks ÅLESUND Telefon: Telefaks: Bankgiro: Internett: E-post: Org.nr.: Brev, sakskorrespondanse og e-post bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson NO

18 Kystverket Vest vurderte klagen, men fant ikke grunn til å endre sitt vedtak. Saken ble derfor oversendt til Kystverkets hovedkontor 10. juni 2015 med kopi til dere. Hovedkontoret sendte foreløpig svar 17. juni 2015 med angivelse av saksbehandlingstid til dere. 2 Klagers anførsler I deres klage av 13. november 2014 anfører dere blant annet at det må være plass til både produksjon av mat, å sikre bosetning og avvikle sikker trafikkavvikling rundt Fedje. Dere viser til at anlegget som er omsøkt etablert på lokaliteten, vil være 200 meter bredt og strekke seg totalt ca. 300 meter ut fra land. Det vil bli liggende i en forlengelse av Hjeltevardneset mot sør og er slikt sett i le av Hjeltevarden. Legger man til en sikkerhetsmargin på 500 meter fra kanten på anlegget vil det fremdeles være mer enn 2 km areal for trafikkavvikling og losbording i Fedjefjorden. Dere anfører også at Kystverket Vest ikke kom med noen innsigelse under planprosessen til Fedje kommune, og at den vedtatte arealbruken til akvakulturformål er bindende for nye tiltak i henhold til plan- og bygningsloven Dere hevder i deres klage at området som er avsatt til akvakulturanlegg ligger i betydelig avstand fra både biled og hovedled i Fedjefjorden. I klagen fremheves det at visjonene til Kystverket om å ha verdens sikreste og reneste kyst og Regjeringens strategi om å være verdens fremste sjømatnasjon må utvikles i fellesskap. Til slutt anfører dere at det er i samsvar med kommunens ønske at dere skal få etablere dere ved Hjeltevarden og at dette må vektlegges. Dere bemerker at det ikke er riktig at det ikke foreligger noen uttalelse fra kommunen. 3 Hovedkontorets vurdering 3.1 Klage mv. Enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf. forvaltningsloven 28. Kystverket Vests vedtak av 6. november 2014 retter seg mot dere, og dere er dermed part i saken, jf. forvaltningsloven 2 første ledd bokstav e. Kystverket Vest fattet vedtak i saken 6. november Da saken kommer inn under akvakulturloven og laksetildelingsforskriften 30, er klagefristen tre uker fra da fylkeskommunen fatter sitt samlede vedtak. Hordaland fylkeskommune fattet vedtak i saken 19. november Deres klage, som er datert 13. november 2014, ble mottatt av Hordaland fylkeskommune den 8. desember Klagen er dermed rettidig fremsatt innen klagefristen på tre uker, jf. forvaltningsloven 29 første ledd. Klagen oppfyller ellers kravene til klage, jf. forvaltningsloven 32. Kystverkets hovedkontor er klageinstans i saken, jf. forvaltningsloven 28 første ledd. Kystverkets hovedkontor kan under klagebehandlingen prøve alle sider av vedtaket og ta hensyn til nye forhold i saken, jf. forvaltningsloven Aktuelle regler Tiltaket faller inn under havne- og farvannsloven 27 annet ledd, jf. første ledd, som lyder: Side 2

19 Bygging, graving, utfylling og andre tiltak som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i kommunens sjøområde, krever tillatelse av kommunen hvor tiltaket skal settes i verk. Som tiltak regnes bl.a. fortøyningsinstallasjoner, kaier, brygger, broer, luftspenn, utdypning, dumping, akvakulturanlegg, opplag av fartøy, lyskilder, kabler og rør. Kommunen kan ikke gi tillatelse til tiltak som vil stride mot bestemmelser gitt i eller i medhold av loven her. Tiltak som nevnt i første ledd som skal settes i verk i hovedled eller biled eller for øvrig utenfor kommunens sjøområde, krever i stedet tillatelse fra departementet. Det samme gjelder tiltak som skal settes i verk innenfor kommunens sjøområde, men som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i hovedled eller biled. Dere anfører at området som er avsatt i arealplanen til akvakulturformål ligger langt utenfor farledsarealet, og i betydelig avstand fra både biled og hovedled i Fedjefjorden og viser her til farledsforskriften og Kystinfo. Dette er ikke riktig. Forskrift 30. november 2009 nr om farleder med link til Kystverkets digitale kart Kystinfo fastsetter de geografiske grensene for hovedled og biled, og fastsetter slik hvor Kystverket har forvaltningsansvar og myndighet etter havne- og farvannsloven. Plasseringen av akvakulturanlegget som er søkt etablert ved Hjeltevarden, ligger ved den registrerte hovedleden 1508 Hjeltefjorden. Denne hovedleden er inntegnet som en rød stiplet linje i Kystinfo, med tilhørende skravert felt som viser Kystverket sitt ansvarsområde for hovedleden. Den omsøkte plasseringen av akvakulturanlegget ligger innenfor dette skraverte feltet hvor Kystverket har forvaltningsansvar og myndighet, jf. havne- og farvannsloven 7 andre ledd, jf. forskrift om farleder 1 og 2. I saker som gjelder akvakulturanlegg er rette myndighet for øvrig alltid Kystverket, uavhengig av hvor anlegget skal plasseres. Dette følger forskrift 3. desember 2009 nr om tiltak som alltid krever tillatelse fra Kystverket 1 bokstav a) som bestemmer at akvakulturanlegg er et tiltak som ikke kan iverksettes uten tillatelse fra Kystverket, uten hensyn til hvor tiltaket skal iverksettes. Det er dermed Kystverket Vest som er rette myndighet i saken, jf. Fiskeri- og kystdepartementets (nå Samferdselsdepartementets) delegering av 4. desember nr Alle tiltak som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i farvannet krever tillatelse etter 27. Vurderingen av tiltakets virkninger for sikkerhet og fremkommelighet må gjøres konkret ut fra tiltakets art, størrelse, plassering og forholdene ellers på stedet. Det er tilstrekkelig at det er en rimelig mulighet for at tiltaket kan virke forstyrrende på ferdselen. I vurderingen skal det legges vekt på havne- og farvannslovens formål som fremgår av 1: Loven skal legge til rette for god fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk g forvaltning av farvannet i samsvar med allmenne hensyn og hensynet til fiskeriene og andre næringer. Loven skal videre legge til rette for effektiv og sikker havnevirksomhet som ledd i sjøtransport og kombinerte transporter samt for effektiv og konkurransedyktig sjøtransport av personer og gods innenfor nasjonale og internasjonale transportnettverk. Formålsbestemmelsen innebærer at vi i tillegg til å legge vekt på sikkerhet og fremkommelighet, også må ha et helhetlig syn på farvannet der hensynet til forsvarlig bruk Side 3

20 og forvaltning av farvannet er av betydning for saken. I denne vurderingen er miljøhensyn relevant, jf. uttrykket allmenne hensyn. Det følger videre av 26 første ledd at hensynet til miljøet skal ivaretas, jf. 27 første ledd som sier at det ikke kan gis tillatelse til tiltak som vil stride mot bestemmelser i eller i medhold av loven. Bestemmelsen i 26 første ledd lyder: Tiltak som krever tillatelse etter dette kapittelet, skal planlegges, gjennomføres, drives og vedlikeholdes slik at hensynet til god fremkommelighet og trygg ferdsel i farvannet samt hensynet til liv og helse, miljø og materielle verdier, blir ivaretatt på en forsvarlig måte. Bestemmelsen fastsetter en alminnelig standard som gjelder direkte for tiltakshaver og for myndighetene som gir tillatelsen. Med hjemmel i havne- og farvannsloven 29 kan det stilles vilkår til en tillatelse. I 29 heter det blant annet: Ved fastsettelsen av vilkår i enkeltvedtak etter dette kapitlet skal det legges vekt på hensynet til god fremkommelighet og trygg ferdsel i farvannet, hensynet til andre næringer, samt hensynet til liv og helse, miljø og materielle verdier. ( ). Tillatelse til tiltak etter havne- og farvannsloven 27 kan for øvrig ikke gis i strid med vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven uten at vedkommende plan- og bygningsmyndighet har gitt dispensasjon, jf. havne- og farvannsloven 32 andre ledd. 3.3 Vurdering I klagen anfører dere at omsøkt lokalitet ligger i et etablert akvakulturområde i Fedje kommune sin arealplan, og at Kystverket ikke kom med innsigelser under planprosessen som nylig ble revidert og endelig godkjent 14. mars Hovedkontoret er enig i at Kystverket Vest burde ha gitt en uttalelse til utkastet til kommuneplanen til Fedje da den ble sendt på høring for å ivareta Kystverkets interesser, jf. plan- og bygningsloven kapittel 5. Kystverket Vest har i oversendelsesnotat til Kystverkets hovedkontor med kopi til dere den 10. juni 2015, beklaget at de overså at området ved Hjeltevarden var avsatt til akvakulturområde i planutkastet fra Fedje kommune. At det ikke ble gitt noen uttalelse, har likevel ikke noen betydning for utfallet av denne saken, da søknader etter havne- og farvannsloven uansett må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Dette omtales nærmere nedenfor. Kommunen var ellers kjent med Kystverket Vests holdning til etablering av akvakulturanlegg ved Hjeltevarden. Ordføreren i Fedje kommune ble som nevnt ovenfor i et møte i Bergen den 5. januar 2012 gjort oppmerksom på at en eventuell søknad om etablering av akvakulturanlegg ved Hjeltevarden måtte påregnes å bli avslått av Kystverket Vest og begrunnelsen for dette. Kystverket Vest frarådet også i 2008 at Bergen og Omland havnevesen skulle gi tillatelse etter havne- og farvannsloven fra 1984 til en annen oppdretter, Lerøy Vest, som søkte om å få etablere et oppdrettsanlegg ved Hjeltevarden. Hordaland fylkeskommune avslo søknaden fra Lerøy Vest etter akvakulturlovgivningen i Side 4

21 2010 på bakgrunn av Bergen og Omland havnevesens avslag. Begrunnelsen var at anleggets plassering ville bli til hinder for losbording ved Hjeltevarden. Dette var Fedje kommune kjent med da de sendte ut og vedtok gjeldende arealplan. Dere anfører i denne sammenheng at det er kommunen som har forvaltningsansvar og myndighet innenfor området hvor kommunen har planmyndighet i henhold til havne- og farvannsloven 9, og at omsøkt lokalitet ligger i areal som gjennom gjeldende kommuneplan er avsatt til Akvakulturformål. Vi viser i denne sammenheng til det som er redegjort for over i punkt 3.2. Dere anfører videre at i henhold til plan- og bygningsloven 11-6 er den vedtatte arealbruken bindende for nye tiltak. Vi viser i denne sammenheng til bestemmelsen i havne- og farvannsloven 32 andre ledd som sier at det ikke kan gis tillatelse etter havneog farvannsloven kapittel 4 til tiltak som er i strid med vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven. Dette innebærer på den annen side ikke at tiltakshaver har krav på tillatelse til tiltak som er i overensstemmelse med slik plan. Tiltakshaver må i tillegg på vanlig måte ha alle nødvendige tillatelser etter alle relevante sektorregelverk, herunder tillatelse etter havne- og farvannsloven, før tiltaket kan iverksettes. Kommunens vedtatte arealbruk medfører altså ikke at Kystverket er forpliktet til å gi tillatelse til tiltak som er i samsvar med denne arealplanen, som i dette tilfellet er akvakulturformål. Det må foretas en konkret vurdering i hver enkelt sak om akvakulturanleggets konsekvenser for sikkerheten og fremkommeligheten i farvannet. I klagen påpeker dere at det står i Kystverket Vests vedtak at det ikke foreligger uttalelse fra kommunen i saken, og at dette ikke er riktig. Fedje kommune har i e-post den 30. mai 2014 til Hordaland fylkeskommune bekreftet at søknaden er i samsvar med gjeldende kommuneplan. Videre har Fedje kommunestyre i møte 30. oktober 2014 vedtatt at de ønsker at Marine Harvest får etablere seg på Fedje. Dere mener at det må vektlegges i Kystverkets vurdering at kommunen ønsker virksomheten velkommen. Uttalelsen fra kommunen og kommunestyrevedtaket var ikke oversendt til Kystverket Vest da de behandlet søknaden. Dette har likevel ikke noe å si for Kystverkets behandling av søknaden, da vurderingstemaet for Kystverket i denne saken er om et akvakulturanlegg på den omsøkte plasseringen øst av Fedje kan påvirke sikkerheten i det aktuelle farvannet, jf. havne- og farvannsloven 27 første og andre ledd. Dersom Kystverket kommer til at tiltaket med et akvakulturanlegg på den omsøkte plasseringen kan påvirke sikkerheten og fremkommeligheten på en slik måte at tillatelse ikke kan gis, så har det ingen betydning at kommunen er positiv til og ønsker at det skal etableres et akvakulturanlegg her. Dere påpeker også at Kystverkets visjon og Regjeringens strategi må utvikles i fellesskap til det beste for nasjonen, og at det er god plass til sikker trafikkavvikling på sjøen i Fedjefjorden samtidig som det kan produseres sjømat sør for Hjeltevarden. Til dette er det å bemerke at Kystverket uansett må vurdere hver enkelt sak for seg for å ivareta sikkerheten og fremkommeligheten i det aktuelle sjøområdet uavhengig av slike strategier, jf. havne- og farvannsloven 27, jf. 1. Side 5

22 I klagen anfører dere at det at den aktuelle lokaliteten ligger i grønn sektor må vektlegges positiv slik at tillatelse kan gis, og ikke negativt slik det her synes som om Kystverkets regionkontor har gjort. I utgangspunktet vil det at et akvakulturanlegg blir liggende i en seilingssektor fra en fyrlykt, ikke utelukke at det blir gitt tillatelse til et slikt anlegg. Det faktum at det er oppført en navigasjonsinnretning i form av en fyrlykt på det aktuelle stedet, er fordi det foregår ferdsel til sjøs i dette sjøområdet. Fyrlykten angir ulike seilingssektorer i form av rød, grønn eller hvit sektor. At tiltaket blir liggende i grønn sektor, forteller bare at det vil bli liggende i et område hvor det er angitt en seilingssektor, uavhengig av hvilken farge det er på denne. Siden akvakulturanlegget vil bli liggende i en seilingssektor fra fyrlykten, betyr det at det kan påvirke sikkerheten og fremkommeligheten i farvannet, jf. havne- og farvannsloven 27. Det er riktig at et akvakulturanlegg vil bli merket i samsvar med forskrift om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger 8 første ledd slik dere skriver i klagen. Kystverkets hovedkontor er likevel uenig i at [D]ette, sammenholdt med at anlegget ligger i grønn sektor, sikrer en forsvarlig plassering av anlegget og tilsier i seg selv at tillatelse kan gis. Det er her også andre forhold som må vurderes og legges vekt på, nemlig at det en stor og tett skipstrafikk i området, og at det er etablert et alternativt losbordingsfelt på dette stedet til bruk ved dårlig vær. I deres klage skriver dere at selv med en etablering av akvakulturanlegget, vil det være mer enn 2 km areal for trafikkavvikling og losbording i Fedjefjorden og at det må være plass til både akvakulturanlegget og sikker trafikkavvikling rundt Fedje. Når værforholdene tilsier det, er det i hovedsak fartøyer som ikke kan bordes med loshelikopter som må bordes med losskøyte ved Hjeltevarden. Dette er blant annet fartøyer som skal til offshorebasene Mongstadbase og Ågotnes, bulkskip som anløper Årdal, Vaksdal, Eikefet og Sløvåg. Også trafikk som benytter nordre innseiling til Bergen havn og fartøyer under BT som anløper Statoil Mongstad benytter dette losbordingsfeltet. Dessuten er det en del transitt-trafikk langs kysten som tar los eller kvitter los her i perioder med dårlig vær. Det er således tale om et svært trafikkert område med losbordinger i tillegg til den vanlige kysttrafikken som benytter hovedleden gjennom Fedjeosen - Fedjefjorden. Den omsøkte plasseringen ligger i Fedje sjøtrafikksentrals virkeområde, men utenfor sjøtrafikkforskriftens angitte seilingsfelt som er merket med gult i sjøkartet. Fartøyer med farlig og/eller forurensende last og fartøyer over 100 meter skal nytte sikreste farled og skal så vidt mulig navigere innenfor dette feltet, jf. sjøtrafikkforskriften 63. Disse fartøyene er følgelig ikke pålagt å holde seg innenfor det gule feltet og kan gå nærmere Fedje når det er behov for det, for eksempel ved losbording. I bordingsfeltet ved Hjeltevarden må Fedje trafikksentral tidvis be annen trafikk gi tilstrekkelig manøver rom til slike losoperasjoner. Stor tonnasje som benytter den sikreste farleden kan medvirke til at vanlig kysttrafikk skyves ut av det sentrale farledsarealet som er merket gult i sjøkartet. I tillegg til den store og spesielle trafikken som går her, er det som nevnt etablert et alternativt losbordingsfelt ved Hjeltevarden som blir brukt ved dårlig vær. Ved en losbordingsoperasjon i dårlig vær, må skipene ha le og gå nært opp til land. Det er ikke noe Side 6

23 alternativ for losene å gå lenger ut i fjorden når det blir aktuelt å bruke dette losbordingsfeltet ved dårlig vær med vind fra sørvest, vest og fra nordlig retning. Det er bare losbordingsområdet nært opp til Hjeltevarden som er aktuelt å bruke under slike værforhold som beskrevet. Fartøyene går så langt opp mot land som mulig her når været står på og det skal gjennomføres bording eller kvitting av los. Selv om losbordingen ikke skulle skje nøyaktig på det stedet hvor akvakulturanlegget er søkt lagt ut, så vil et slikt anlegg medføre at de lospliktige fartøyene blir skjøvet lenger ut i fjorden, da de må ha tilstrekkelig avstand fra et akvakulturanlegg for å sikre seg en sikkerhetsmargin for å hindre sammenstøt. Ved å bli skjøvet ut i fjorden, vil det lospliktige fartøyet og losskøyta bli mye mer værutsatt, noe som vil vanskeliggjøre og eventuelt umuliggjøre slike sjøoperasjoner. Bording og kvitting av los er i seg selv forbundet med særlig risiko. Slike operasjoner utføres ved relativt lav fart. Strøm og vind vil da ha større innvirkning på et fartøys manøvreringsevne, enn når et fartøy holder høyere og konstant fart i et åpent farvann. Videre er sannsynligheten for feil i et fartøys fremdriftssystem større ved lav fart, for eksempel at fartøyet mister maskinkraft. Dersom det skulle skje at et lospliktig fartøy mister maskinkraft, kan en kollisjon mellom akvakulturanlegget og det lospliktige fartøyet inntreffe. Det foreligger ikke noe konkret tall på hvor mange losbordinger som har vært gjennomført ved Hjeltevarden etter at dette alternative losbordingsfeltet ble etablert etter at Server gikk på grunn og forliste ved Fedje i desember Men at dette losbordingsfeltet blir brukt under de beskrevne værforholdene, er et faktum. På dager hvor dette losbordingsfeltet blir tatt i bruk, blir det gjerne gjennomført mellom 10 til 15 eller flere bordinger eller kvitting av los. Hvor mange slike dager det er i løpet av et år, varierer fra år til år. Eksempel på en slik dag er da stormen Nina slo til med full styrke innover Vestlandet 10. januar I følge uttalelse gitt av leder for losenes tekniske komité til Kystverket Vest, kunne det ikke ha vært gjennomført losbording ved Fedje denne dagen, dersom det hadde vært etablert et akvakulturanlegg ved Hjeltevarden. Skip som venter på å få eller kvitte los må i noen tilfeller også vente på tur og vil da om nødvendig måtte tørne rundt mens de venter. Hele trafikkbildet i dette området vil således bli påvirket når losbordingsfeltet ved Hjeltevarden blir benyttet. I tillegg vil losskøyta på slike dager ikke gå inn igjen til Fedje losstasjon mellom hvert oppdrag, men bli liggende i le helt inne i bukta ved Hjeltevarden og vente på neste oppdrag. Kystverkets hovedkontor legger avgjørende vekt på den svært store skipstrafikken i det aktuelle området, som ville ha blitt påvirket av et akvakulturanlegg ved Hjeltevarden. I tillegg legger Kystverkets hovedkontor avgjørende vekt på å sikre det alternative losbordingsfeltet ved Hjeltevarden til bruk i dårlig vær. Dette gjelder både med hensyn til sikkerheten for lospliktige fartøy ved Fedje, og av hensyn til sikkerheten til personene og fartøyene som er involvert i operasjoner med bording og kvitting av los på det alternative losbordingsfeltet ved Hjeltevarden under vanskelige værforhold. Side 7

24 4 Vedtak Klagen tas ikke til følge, jf. 27 andre ledd, jf. første ledd. Kystverket Vests vedtak av 6. november 2014 stadfestes. 5 Avslutning Klagen er med dette forvaltningsmessig endelig avgjort og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven 28 tredje ledd. Saken kan bringes inn for Samferdselsdepartementet på eget initiativ, men departementet har ikke plikt til å behandle søknaden. Med hilsen etter fullmakt Kristin Frotvedt seniorrådgiver Trude Blankholm Strømme seniorrådgiver Dokumentet er elektronisk godkjent Kopimottakere: Hordaland fylkeskommune Fedje kommune Kystverket Vest Side 8

25 Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Even Vaular FA - U01, TI - &40, HistSak - 12/406, HistSak - 12/554 14/876 Saksnr Utvalg Type Dato 098/15 Formannskapet PS Nye prioriteringar i omstillingsprogrammet Støtte til sertifisering av Fedje mekaniske industrier Saksutgreiing: Bakgrunn Fedje mekaniske industrier (FMI) inngjekk etter møte med Industriutvikling Vest (IUV) og Fedje kommune ei avtale med IUV om kartlegging av verksemda og marknadsmoglegheiter. Målet var å identifisera kva tiltak FMI må setta i verk for å sikra ei vellykka omstilling. På bakgrunn av tilråinga i rapporten frå Industriutvikling Vest, har Fedje mekaniske industrier i brev datert 7. september 2015 søkt om midlar til sertifisering av verksemda og oppdatering av styrande dokumentasjon. Etter IUV sine vurderingar er dette tiltak som er heilt avgjerande for at FMI skal kunne få innpass som leverandør av store, potensielle kundar. Kostnadsrammen på tiltaka er av søkar (FMI) estimert til kr Søkar går sjølv inn med kr og IUV bidrar med tilsvarande sum. FMI har søkt om støtte frå Omstillingsprogrammet for Fedje fase II (heretter Omstillingsprogrammet), til å dekka dei resterande kr. Tidlegare søknad frå FMI om støtte til ein større investering i produksjonsutstyr er ikkje lenger aktuell. Vurdering Om kartlegging og tilråing frå IUV Fedje kommune ønskjer å visa si støtte til Fedje mekaniske industrier i den krevjande omstillingsprosessen dei er i. I første omgang har me bidratt med finansiering for å få gjennomført kartlegginga utført av Industriutvikling Vest. IUV har i kartlegginga sett på verksemda sine føresetnadar i marknaden gjennom å sjå på verksemda sjølv, konkurrentar og krav frå moglege kundar. Dette har gitt verdifulle innspel til den vidare omstillingsprosessen. Den eintydige konklusjonen frå IUV sin rapport er at slik marknaden har utvikla seg i dag, er sertifiseringar og oppdatert styrande dokumentasjon avgjerande for at kundar skal ha tillit til ein som leverandør. Har ein ikkje dette på plass, havner ein fort utanfor konkurransen om oppdraga. Dette er

26 difor det viktigaste tiltaket FMI bør gjennomføra i denne fasen av prosessen. Omstilling og kommunal støtte Verksemder må visa seg levedyktige utan offentleg støtte. Dei fleste verksemder vil likevel kunne oppleve bråe skifte som set dei i ein vanskeleg situasjon. Fedje mekaniske industrier har i mange år vore ein stabil arbeidsplass for mange feiingar. Viljen til omstilling og naudsynlege investeringar verkar å vera til stades, og gir håp om at omstillingsprosessen kan resultera i varige endringar i positiv retning. Det reduserer risikoen for at eit kommunalt tilskot vert bortkasta pengar. Formannskapet er tiltaksnemnd, og kan innanfor sine fullmaktar tildela inntil kr det same beløpet som FMI har søkt om. Omstillingsprogrammet gir moglegheiter for å innfri søknaden, men det krev nye prioriteringar av tiltak og dermed politiske vedtak. Nye prioriteringar i Omstillingsprogrammet Omstillingsprogrammet har tre vedtatte tiltak som skal følgjast opp. Midlane for tiltak 1 (bunkring og vidare utvikling av sentrum) og tiltak 2 (utvikling av Nordsjøløypa) er allereie bundne opp. Dette utgjer om lag 1 million kr av totalt (inntil) 1,2 mill friske kronar som programmet vart tildelt av Hordaland fylkeskommune. Det er difor rom for å støtta FMI med omstillingsmidlar, men då må tiltak 3 (studietur med tema reiselivsutvikling) ut av programmet. Omstillingstiltaka i FMI er må-tiltak, medan noverande tiltak 3 er meir å sjå på som ei investering i kunnskap og nettverk for å bygga vidare på reiselivsnæringa. Målt i arbeidsplassar er det truleg mykje meir å henta på eit tiltak som kan sikra FMI ei framtid, enn på ein studietur. Verdiskapinga knytt til ein studietur vil vera vanskelegare å måla, særleg som enkeltståande tiltak. Det høyrer naturleg til som eitt av fleire tiltak i ein heilskapleg reiselivssatsing. Etter mi vurdering vil det vera lettare for Fedje kommune å finna støtte til studieturen utanfor Omstillingsprogrammet, enn tilsvarande for FMI med sine omstillingstiltak. Det kan likevel vere verd å ta ei ny vurdering på om tiltaket framleis er aktuelt, om ein først vel å ta tiltaket ut av Omstillingsprogrammet. Denne vurderinga kan t.d. gjerast i samband med arbeidet med strategisk næringsplan. Her vil det vera naturleg å utvikla strategier for ei heilskapleg utvikling av Fedje som reisemål. Eg meiner noverande tiltak 3 (studietur med tema reiselivsutvikling) bør utgå, og at FMI får innvilga støtte til sertifisering av verksemda og oppdatering av styrande dokumentasjon, med atterhald om at nye prioriteringar i Omstillingsprogrammet vert godkjent av fylkeskommunen. Signala frå ansvarleg sakshandsamar for omstillingsprogramma i fylket er positive, så ei omprioritering vil truleg gå gjennom. Konklusjon

Innkalling av Formannskapet

Innkalling av Formannskapet Fedje kommune Innkalling av Formannskapet Møtedato: 22.09.2015 Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna i Fedje fleirbrukshall Møtetid: 17:00-19:30 Eventuelle forfall må meldast til Vidar Bråthen per tlf. 56165106,

Detaljer

Tillatelse etter HFL 27.2 - Sjødeponi - Altafjorden - Alta kommune - Finnmark fylke

Tillatelse etter HFL 27.2 - Sjødeponi - Altafjorden - Alta kommune - Finnmark fylke TROMS OG FINNMARK Statens vegvesen Region Nord Postboks 1403 8002 BODØ Deres ref.: 2014/074534-006 Vår ref.: 2014/5324-5 Arkiv nr.: 423.5 Saksbehandler: Jan Olsen Dato: 26.01.2015 Tillatelse etter HFL

Detaljer

Tillatelse etter HFL 27.2 - Utfylling i sjø - Alta lufthavn - Alta kommune - Finnmark fylke

Tillatelse etter HFL 27.2 - Utfylling i sjø - Alta lufthavn - Alta kommune - Finnmark fylke Troms og Finnmark Alta kommune Postboks 1403 9506 ALTA Att: Hallgeir J. Strifeldt Deres ref: Vår ref: 2014/1643-6 Arkiv nr: 423.3 Saksbehandler: Jan Olsen Dato: 24.06.2014 Tillatelse etter HFL 27.2 - Utfylling

Detaljer

Bremnes Seashore AS bremnes@seashore.no 5430 BREMNES

Bremnes Seashore AS bremnes@seashore.no 5430 BREMNES Vest Bremnes Seashore AS bremnes@seashore.no 5430 BREMNES Deres ref: Vår ref: 2013/3563-2 Arkiv nr: 423.6 Saksbehandler: Johan Sørensen Dato: 12.11.2013 Tillatelse til etablering av anlegg for oppdrett

Detaljer

NOTAT Sak: Harstadbotn - Harstad kommune - Troms fylke - Innseiling innledende undersøkelser Saksnr: 2011/1744-22 Dato: 16.03.

NOTAT Sak: Harstadbotn - Harstad kommune - Troms fylke - Innseiling innledende undersøkelser Saksnr: 2011/1744-22 Dato: 16.03. Nordland NOTAT Sak: Harstadbotn - Harstad kommune - Troms fylke - Innseiling innledende undersøkelser Saksnr: 2011/1744-22 Dato: 16.03.2012 Fra: Til: KYV-N HF/Lise Maria Knutsen Jan Arild Jenssen Tillatelse

Detaljer

Tillatelse etter HFL 27.1 - Søknad om arealendring - Lokalitet 26935 - Frovågneset - Tranøy kommune - Troms fylke

Tillatelse etter HFL 27.1 - Søknad om arealendring - Lokalitet 26935 - Frovågneset - Tranøy kommune - Troms fylke TROMS OG FINNMARK Flakstadvåg Laks AS 9393 Flakstadvåg Att: Roy Alpanes Deres ref.: Vår ref.: 2011/4789-5 Arkiv nr.: 423.6 Saksbehandler: Chris-Thomas Jørgensen Dato: 05.06.2016 Tillatelse etter HFL 27.1

Detaljer

Tillatelse etter HFL 27.1 - Søknad om akvakulturtillatelse på ny lokalitet - Lokalitetsnr. XXXXX - Dale - Harstad kommune - Troms fylke

Tillatelse etter HFL 27.1 - Søknad om akvakulturtillatelse på ny lokalitet - Lokalitetsnr. XXXXX - Dale - Harstad kommune - Troms fylke TROMS OG FINNMARK Salaks AS 9350 SJØVEGAN Att: Stein Ivar Antonsen Deres ref.: Vår ref.: 2015/944-4 Arkiv nr.: 423.6 Saksbehandler: Chris-Thomas Jørgensen Dato: 03.05.2016 Tillatelse etter HFL 27.1 - Søknad

Detaljer

KYSTVE R KET. Namdalscruise AS Stokkstrandhaugvegen 8 7900 RØRVIK

KYSTVE R KET. Namdalscruise AS Stokkstrandhaugvegen 8 7900 RØRVIK KYSTVE R KET MIDT-NORGE _ Namdalscruise AS Stokkstrandhaugvegen 8 7900 RØRVIK Deres ref Vår ref 11/00206-2 Arkiv nr 423.3 Saksbehandler Odd Helge Hestholm Dato 14.3.2011 Tillatelse - Etablering av midlertidig

Detaljer

Tillatelse etter HFL 28 - Søknad etter havne- og farvannsloven - moloforlengelse Honningsvåg - Nordkapp kommune - Finnmark fylke

Tillatelse etter HFL 28 - Søknad etter havne- og farvannsloven - moloforlengelse Honningsvåg - Nordkapp kommune - Finnmark fylke TROMS OG FINNMARK Kystverket v/utbygging Serviceboks 2 6025 Ålesund Deres ref 2012/2314-1 Vår ref 2012/2314-3 Arkiv nr Saksbehandler Jan Morten Hansen Dato 08.06.2012 Tillatelse etter HFL 28 - Søknad etter

Detaljer

Vedtak - Klage over vedtak om avslag på dekning av saksomkostninger

Vedtak - Klage over vedtak om avslag på dekning av saksomkostninger HOVEDKONTORET Arild Karlsen arild.karlsen@lawyer.online.no Deres ref.: Vår ref.: 2012/1683-35 Arkiv nr.: 423.3 Saksbehandler: Paul Gustav Nyland Dato: 13.10.2015 Vedtak - Klage over vedtak om avslag på

Detaljer

Tillatelse til dumping av masser - Beinskjæra dumpefelt - Sandefjord kommune - Vestfold fylke

Tillatelse til dumping av masser - Beinskjæra dumpefelt - Sandefjord kommune - Vestfold fylke SØRØST Helge Klitzing Lahelleveien 18 3140 NØTTERØY Deres ref.: Vår ref.: 2015/4317-3 Arkiv nr.: 423.5 Saksbehandler: Dato: Aase Kristin Eikenæs Marthinsen 01.12.2015 Tillatelse til dumping av masser -

Detaljer

Svar på søknad om mudring og dumpetillatelse - Susebukta 2, 4, 6, 8 og 10 - Sandefjord kommune - Vestfold fylke

Svar på søknad om mudring og dumpetillatelse - Susebukta 2, 4, 6, 8 og 10 - Sandefjord kommune - Vestfold fylke SØRØST Arne Rød & Co AS postboks 1513 3206 SANDEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 2014/4385-3 Arkiv nr.: 423.5 Saksbehandler: Thor Messel Dato: 13.11.2014 Svar på søknad om mudring og dumpetillatelse - Susebukta

Detaljer

Hepsøy Eiendom AS søker om å fylle ut deler av område i sjø, og planere grunnen til gnr 15, bnr 34 for framtidig bygging av næringsbygg/lagerlokale.

Hepsøy Eiendom AS søker om å fylle ut deler av område i sjø, og planere grunnen til gnr 15, bnr 34 for framtidig bygging av næringsbygg/lagerlokale. KYSTVERKET Midt-Norge HEPSØ EIENDOM AS Peter Hepsøs vei 69 7740 STEINSDALEN C Deres ref.: Vår ref.:arkiv nr.:saksbehandler:dato: 2016/5792-7423.3Laila Karin Måløy10.01.2017 Tillatelse HFL - Planering og

Detaljer

Klager over vedtak om tilgang til Sandefjord havn - Sandefjord kommune Vestfold - vedtak

Klager over vedtak om tilgang til Sandefjord havn - Sandefjord kommune Vestfold - vedtak HOVEDKONTORET Se mottaksliste Deres ref.: --- Vår ref.: 2012/2973-133 Arkiv nr.: 450 Saksbehandler: Kristin Frotvedt Dato: 20.05.2014 Klager over vedtak om tilgang til Sandefjord havn - Sandefjord kommune

Detaljer

Arkiv nr.: Vi viser til søknad av 23. september 2016 vedrørende ovennevnte oversendt Kystverket fra Hordaland Fylkeskommune.

Arkiv nr.: Vi viser til søknad av 23. september 2016 vedrørende ovennevnte oversendt Kystverket fra Hordaland Fylkeskommune. VEST Hordaland fylkeskommune Postboks 7900 5020 BERGEN Att: Vibeke Saure Lokøy Deres ref.: Vår ref.: 2015/1799-8 Arkiv nr.: 423.6 Saksbehandler: Irina Eidesvik Dato: 05.10.2016 Tillatelse til søknad om

Detaljer

Tillatelse - Etablering av farvannsskilt - Sildpollen - Vågan kommune - Nordland fylke

Tillatelse - Etablering av farvannsskilt - Sildpollen - Vågan kommune - Nordland fylke Nordland Lofotkraft AS Deres ref.: Vår ref.: 2016/1547-7 Arkiv nr.: Saksbehandler: Lise Maria Strömquist Dato: 14.10.2016 Tillatelse - Etablering av farvannsskilt - Sildpollen - Vågan kommune - Nordland

Detaljer

Tillatelse til legging av utslippsledning fra nytt landbasert anlegg for oppdrett av laks - Botnaneset - Flora kommune - Sogn og Fjordane fylke

Tillatelse til legging av utslippsledning fra nytt landbasert anlegg for oppdrett av laks - Botnaneset - Flora kommune - Sogn og Fjordane fylke VEST Havlandet havbruk Bjorn.Lillelien@incgruppen.no Deres ref.: Vår ref.: 2014/867-17 Arkiv nr.: 423.6 Saksbehandler: Bjarte Holta Dato: 03.11.2016 Tillatelse til legging av utslippsledning fra nytt landbasert

Detaljer

Tillatelse etter HFL Akvakulturtillatelse på ny lokalitet - Durmålsvika - Lenvik kommune - Troms fylke

Tillatelse etter HFL Akvakulturtillatelse på ny lokalitet - Durmålsvika - Lenvik kommune - Troms fylke TROMS OG FINNMARK Nor Seafood AS 9381 TORSKEN Att: Yngve Paulsen Deres ref.: Vår ref.: 2014/1863-6 Arkiv nr.: 423.6 Saksbehandler: Chris-Thomas Jørgensen Dato: 04.05.2015 Tillatelse etter HFL 27.1 - Akvakulturtillatelse

Detaljer

Tillatelse - Søknad om utvidet areal og lokalitetsbiomasse Lokalitetsnr 29537 Eldviktaren - Flatanger kommune - Nord-Trøndelag fylke

Tillatelse - Søknad om utvidet areal og lokalitetsbiomasse Lokalitetsnr 29537 Eldviktaren - Flatanger kommune - Nord-Trøndelag fylke KYS TVERKET Midt-Norge «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: Arkiv nr: Saksbehandter: Dato; 2011/4566-7 Tormod Hjørungnes Engen 04.05.2012 Tillatelse - Søknad om utvidet

Detaljer

Tillatelse fra Kystverket etter HFL 19, 20 og Utdyping og merking - Kvalsundet - Tromsø kommune - Troms fylke

Tillatelse fra Kystverket etter HFL 19, 20 og Utdyping og merking - Kvalsundet - Tromsø kommune - Troms fylke TROMS OG FINNMARK Kystverket Nordland - Utbygging Postboks 1502 6025 ÅLESUND Deres ref.: 2014/4324 Vår ref.: 2014/4324-2 Arkiv nr.: 435 Saksbehandler: Ruben Alseth Dato: 16.12.2015 Tillatelse fra Kystverket

Detaljer

Midlertidig tillatelse til plassering av 3 testbøyer ved Hywind vest av Karmøy - Karmøy kommune - Rogaland fylke

Midlertidig tillatelse til plassering av 3 testbøyer ved Hywind vest av Karmøy - Karmøy kommune - Rogaland fylke Vest CMR Deres ref.: Vår ref.: 2016/4471-8 Arkiv nr.: Saksbehandler: Anne Britt Ottøy Dato: 23.11.2016 Midlertidig tillatelse til plassering av 3 testbøyer ved Hywind vest av Karmøy - Karmøy kommune -

Detaljer

Vedtak fra Kystverket etter HFL Tillatelse til etablering av lokalitet for akvakultur - Store Kobbøy - Måsøy kommune - Finnmark fylke

Vedtak fra Kystverket etter HFL Tillatelse til etablering av lokalitet for akvakultur - Store Kobbøy - Måsøy kommune - Finnmark fylke TROMS OG FINNMARK NRS Finnmark AS Markveien 38B 9510 ALTA Deres ref.: Vår ref.: 2015/4915-5 Arkiv nr.: 423.6 Saksbehandler: Ruben Alseth Dato: 22.04.2016 Vedtak fra Kystverket etter HFL 27.1 - Tillatelse

Detaljer

Omgjøring etter FVL 35.1 a) - Tillatelse etter HFL Lokalitet xxxxx - Skråliodden - Lenvik kommune - Troms fylke - Søker SalMar Nord AS

Omgjøring etter FVL 35.1 a) - Tillatelse etter HFL Lokalitet xxxxx - Skråliodden - Lenvik kommune - Troms fylke - Søker SalMar Nord AS Troms og Finnmark SalMar Nord AS Sjøgata 39 9300 FINNSNES Deres ref: Vår ref: 2013/1701-13 Arkiv nr: 423.6 Saksbehandler: Jan Olsen Dato: 09.12.2013 Omgjøring etter FVL 35.1 a) - Tillatelse etter HFL 27.2

Detaljer

Avslag på søknad - Torsvåg Havfiske DA - Kaiplassering - Sesongen Torsvåg havn - Karlsøy kommune - Troms fylke

Avslag på søknad - Torsvåg Havfiske DA - Kaiplassering - Sesongen Torsvåg havn - Karlsøy kommune - Troms fylke Troms og Finnmark Torsvåg Havfiske Torsvåg 9136 Vannareid Deres ref: Vår ref: 2012/1020-32 Arkiv nr: Saksbehandler: Rakel Hagen Olsen Dato: 12.06.2013 Avslag på søknad - Torsvåg Havfiske DA - Kaiplassering

Detaljer

Vedtak etter HFL Akvakulturtillatelse - Arealendring på lokalitet Litjevika - Dyrøy kommune - Troms fylke

Vedtak etter HFL Akvakulturtillatelse - Arealendring på lokalitet Litjevika - Dyrøy kommune - Troms fylke Troms og Finnmark NORDLAKS OPPDRETT AS Postboks 224 8455 STOKMARKNES Deres ref.: Vår ref.: 2014/5149-16 Arkiv nr.: Saksbehandler: Ruben Alseth Dato: 12.10.2016 Vedtak etter HFL 27.2 - Akvakulturtillatelse

Detaljer

Tillatelse etter HFL Søknad om akvakulturtillatelse på ny lokalitet - Mollvika - Harstad kommune - Troms fylke

Tillatelse etter HFL Søknad om akvakulturtillatelse på ny lokalitet - Mollvika - Harstad kommune - Troms fylke TROMS OG FINNMARK SalMar Nord AS Sjøgata 39 9300 Finnsnes Att: Lars F. Øvergaard Deres ref.: Vår ref.: 2016/427-3 Arkiv nr.: 423.6 Saksbehandler: Chris-Thomas Jørgensen Dato: 21.04.2016 Tillatelse etter

Detaljer

Tillatelse - Søknad om utlegg av sjøkabel, Åfjord kommune, Sør Trøndelag (INTERNAL)

Tillatelse - Søknad om utlegg av sjøkabel, Åfjord kommune, Sør Trøndelag (INTERNAL) MIDT-NORGE Telenor Norge AS Postboks 7150 5020 BERGEN Att: magnar.greve Deres ref.: Vår ref.: 2015/159-2 Arkiv nr.: 423.3 Saksbehandler: Odd Helge Hestholm Dato: 23.04.2015 Tillatelse - Søknad om utlegg

Detaljer

Tillatelse etter HFL 28 - Søknad om fortsatt plass for flytebrygge - Klubbukt fiskerihavn - Kvalsund kommune - Finnmark fylke - Søker Oddvald Larsen

Tillatelse etter HFL 28 - Søknad om fortsatt plass for flytebrygge - Klubbukt fiskerihavn - Kvalsund kommune - Finnmark fylke - Søker Oddvald Larsen Troms og Finnmark Oddvald Larsen Brensvik 9620 KVALSUND Deres ref: Vår ref: 2012/3393-2 Arkiv nr: Saksbehandler: Rakel Hagen Olsen Dato: 18.07.2012 Tillatelse etter HFL 28 - Søknad om fortsatt plass for

Detaljer

Tillatelse etter HFL Søknad om areal- og biomasseendring - Lokalitet Klokkardalen - Tromsø kommune - Troms fylke

Tillatelse etter HFL Søknad om areal- og biomasseendring - Lokalitet Klokkardalen - Tromsø kommune - Troms fylke TROMS OG FINNMARK Lerøy Aurora AS Pb. 2123 9267 Att: Ole-Hermann Strømmesen Deres ref.: Vår ref.: 2013/1073-7 Arkiv nr.: 423.6 Saksbehandler: Chris-Thomas Jørgensen Dato: 20.04.2016 Tillatelse etter HFL

Detaljer

Svar på søknad om tillatelse til dumping - Ranfjorden - Rana kommune - Nordland fylke

Svar på søknad om tillatelse til dumping - Ranfjorden - Rana kommune - Nordland fylke NORDLAND SE MOTTAKERLISTE Deres ref.: «REF» Vår ref.: 2016/3429-6 Arkiv nr.: 423.5 Saksbehandler: Lise Maria Strömquist Dato: 09.09.2016 Svar på søknad om tillatelse til dumping - Ranfjorden - Rana kommune

Detaljer

Arkiv nr.: 423.5. Vi viser til søknad av 31.03.2016 Kystverket Sørøst er kommet fram til at det kan gis tillatelse til tiltaket.

Arkiv nr.: 423.5. Vi viser til søknad av 31.03.2016 Kystverket Sørøst er kommet fram til at det kan gis tillatelse til tiltaket. SØRØST Maskinentreprenør Arne Rød & Co AS postboks 1513 3205 SANDEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 2016/1222-2 Arkiv nr.: 423.5 Saksbehandler: Thor Messel Dato: 04.07.2016 Tillatelse til dumping av masser,

Detaljer

Tillatelse etter HFL Akvakultursøknad på ny lokalitet - Vengsøy - Tromsø kommune - Troms fylke

Tillatelse etter HFL Akvakultursøknad på ny lokalitet - Vengsøy - Tromsø kommune - Troms fylke TROMS OG FINNMARK Sjurelv Fiskeoppdrett AS Fjordveien 255 9107 KVALØYA Deres ref.: Vår ref.: 2014/4795-6 Arkiv nr.: 423.6 Saksbehandler: Chris-Thomas Jørgensen Dato: 15.12.2015 Tillatelse etter HFL 27.2

Detaljer

Tillatelse - Søknad om utlegg av sjøkabel i Frohavet - Sør-Trøndelag fylke

Tillatelse - Søknad om utlegg av sjøkabel i Frohavet - Sør-Trøndelag fylke MIDT-NORGE Telenor Norge AS Att: Magnar Greve Deres ref.: Vår ref.: 2016/1583-2 Arkiv nr.: 423.2 Saksbehandler: Odd Helge Hestholm Dato: 29.06.2016 Tillatelse - Søknad om utlegg av sjøkabel i Frohavet

Detaljer

Arkiv nr.: 435. Vi viser til søknad av 1.6.2015, med tilleggsopplysninger mottatt 30.6.2015, vedrørende ovennevnte.

Arkiv nr.: 435. Vi viser til søknad av 1.6.2015, med tilleggsopplysninger mottatt 30.6.2015, vedrørende ovennevnte. SØRØST Kystverket Nordland UTB Deres ref.: Vår ref.: 2015/2399-7 Arkiv nr.: 435 Saksbehandler: Tanya Boye Worsley Dato: 10.09.2015 Tillatelse til mudring og deponering av masser i forbindelse med innseiling

Detaljer

Arkiv nr.: Kystverkets hovedkontor har vurdert klagen og kommet til at den ikke fører frem.

Arkiv nr.: Kystverkets hovedkontor har vurdert klagen og kommet til at den ikke fører frem. HOVEDKONTORET ABO PLAN & ARKITEKTUR AS Hamnevegen 53 5203 OS Att: Øyvind Bugge Deres ref.: --- Vår ref.: 2016/4375-3 Arkiv nr.: 423.3 Saksbehandler: Bjarte Buanes Dato: 12.10.2016 Vedtak - klage på vedtak

Detaljer

Midlertidig tillatelse til å gjennomføre seismikk i sjø i områder langs E39 Rogfast - Randaberg, Kvitsøy og Bokn kommuner - Rogaland fylke

Midlertidig tillatelse til å gjennomføre seismikk i sjø i områder langs E39 Rogfast - Randaberg, Kvitsøy og Bokn kommuner - Rogaland fylke VEST sendes som e-post Statens vegvesen Region vest Askedalen 4 6863 LEIKANGER Deres ref.: Vår ref.: 2014/431-10 Arkiv nr.: 421.2 Saksbehandler: Anne Britt Ottøy Dato: 08.06.2015 Midlertidig tillatelse

Detaljer

Tillatelse - Flytebryggeanlegg - Seter Marina - Sætervika fiskerihavn - Osen kommune - Sør-Trøndelag fylke

Tillatelse - Flytebryggeanlegg - Seter Marina - Sætervika fiskerihavn - Osen kommune - Sør-Trøndelag fylke MIDT-NORGE Seter og Angen Fiskarlag Att: Ann Jorid Gåsmo Deres ref.: Vår ref.: 2015/3726-3 Arkiv nr.: 423.3 Saksbehandler: Odd Helge Hestholm Dato: 15.12.2015 Tillatelse - Flytebryggeanlegg - Seter Marina

Detaljer

Høring - forslag om endring i forskrift om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger

Høring - forslag om endring i forskrift om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger HOVEDKONTORET «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref.: «REF» Vår ref.: 2011/1746-46 Arkiv nr.: 400 Saksbehandler: Dato: Jeanette Assev-Lindin, Bjørn Erik 06.10.2014 Krosness Høring

Detaljer

Varsel om pålegg om fjerning av fartøy og pålegg om fjerning av fartøy fra bunnkjetting i Holmfjord fiskerihavn - Porsanger kommune - Finnmark fylke

Varsel om pålegg om fjerning av fartøy og pålegg om fjerning av fartøy fra bunnkjetting i Holmfjord fiskerihavn - Porsanger kommune - Finnmark fylke TROMS OG FINNMARK Arnfinn Edgar Kaaby Ringveien 9716 Børselv Deres ref.: Vår ref.: 2016/5190-2 Arkiv nr.: 423.3 Saksbehandler: Ruben Alseth Dato: 17.10.2016 Varsel om pålegg om fjerning av fartøy og pålegg

Detaljer

Tiltaket søkes iverksatt i berørinq med hoved- og biled. Søknaden skal derfor behandles av Kystverket Troms oq Finnmark.

Tiltaket søkes iverksatt i berørinq med hoved- og biled. Søknaden skal derfor behandles av Kystverket Troms oq Finnmark. KYSTVERKET Troms og Finnmark Troms Kraft Nett AS 9291 TROMSØ Deres ref: Vår ref: Arkiv nr: Saksbehandler: Dato: 2012/4185-10 Jan Olsen 02.07.2013 Tillatelse etter HFL 27.2 - Sjøkabel - Balsfjord kommune

Detaljer

Tillatelse - Utvidet biomasse og arealendring - Lokalitetsnr Lyrnesset - Flatanger kommune - Nord-Trøndelag fylke - Søker Salmar Farming AS

Tillatelse - Utvidet biomasse og arealendring - Lokalitetsnr Lyrnesset - Flatanger kommune - Nord-Trøndelag fylke - Søker Salmar Farming AS A-L\ "?. KYSTVERKET Midt-Norge, I 1 );.- ;, 2 1 NOV 20171 Flatanger kornrruirie «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNIR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: Arkiv nr: Saksbehandler: Dato: 2011/2272-5 Odd Helge

Detaljer

Tillatelse - Oppsetting av skilt - Lønset brulager - Sjøledninger

Tillatelse - Oppsetting av skilt - Lønset brulager - Sjøledninger Midt-Norge NORCONSULT AS Postboks 626 1303 SANDVIKA Deres ref.: Vår ref.: 2014/5113-8 Arkiv nr.: Saksbehandler: Odd Helge Hestholm Dato: 10.05.2017 Tillatelse - Oppsetting av skilt - Lønset brulager -

Detaljer

Tillatelse til å legge ut inntaks- og avløpsledning fra settefiskanlegg - Smart Salmon As, lokalitet Smørhamn - Bremanger kommune - Sogn og Fjordane

Tillatelse til å legge ut inntaks- og avløpsledning fra settefiskanlegg - Smart Salmon As, lokalitet Smørhamn - Bremanger kommune - Sogn og Fjordane VEST Smart Salamon As olebakke10@gmail.com 6730 Davik Deres ref.: Vår ref.: 2016/1574-2 Arkiv nr.: 423.6 Saksbehandler: Johan Sørensen Dato: 15.06.2016 Tillatelse til å legge ut inntaks- og avløpsledning

Detaljer

Vedtak etter HFL Akvakulturtillatelse - Arealendring på lokalitet Litjevika - Dyrøy kommune - Troms fylke

Vedtak etter HFL Akvakulturtillatelse - Arealendring på lokalitet Litjevika - Dyrøy kommune - Troms fylke Troms og Finnmark NORDLAKS OPPDRETT AS Postboks 224 8455 STOKMARKNES Deres ref.: Vår ref.: 2014/5149-16 Arkiv nr.: Saksbehandler: Ruben Alseth Dato: 12.10.2016 Vedtak etter HFL 27.2 - Akvakulturtillatelse

Detaljer

Tillatelse Hfl - Kryssing av Hjørundfjorden - 420 kv fjordspenn - Ørsta kommune i Møre og Romsdal fylke

Tillatelse Hfl - Kryssing av Hjørundfjorden - 420 kv fjordspenn - Ørsta kommune i Møre og Romsdal fylke Midt-Norge Statnett SF Postboks 5192 Majorstuen 0302 OSLO Att: Lars Erik Johansen Sendt pr e-post Deres ref: 1882822 Vår ref: 2011/2684-25 X-ref 06/04836 Arkiv nr: 423.2 Saksbehandler: Oddbjørn Sæther

Detaljer

Vedtak etter HFL Tillatelse til legging av sjøkabel i Storfjorden - Storfjord kommune - Troms fylke

Vedtak etter HFL Tillatelse til legging av sjøkabel i Storfjorden - Storfjord kommune - Troms fylke Troms og Finnmark BREDBÅNDSFYLKET TROMS AS Stakkevollvegen 33 9010 TROMSØ Deres ref.: Vår ref.: 2016/5480-6 Arkiv nr.: Saksbehandler: Ruben Alseth Dato: 24.11.2016 Vedtak etter HFL 27.2 - Tillatelse til

Detaljer

Dønna kommune Plan- og utviklings etat

Dønna kommune Plan- og utviklings etat Dønna kommune Plan- og utviklings etat Svein Sivertsen Hølaveien 48 8820 DØNNA Dønna, 23.06.2016 Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 16/345 GNR 36/41 PUE/ADM/JAPE TILLATELSE TIL TILTAK Søknad om

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/02024-24 Line Gulbrandsen 30.10.2015

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/02024-24 Line Gulbrandsen 30.10.2015 Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Kystverket Postboks 1502 6025 ÅLESUND Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/02024-24 Line Gulbrandsen 30.10.2015 Melding om politisk vedtak - Utvidelse av farled

Detaljer

Tillatelse etter HFL 28 - Søknad om tillatelse til mudring, sprengning, tildekking og dumping - Harstad fiskerihavn - Harstad kommune - Troms fylke

Tillatelse etter HFL 28 - Søknad om tillatelse til mudring, sprengning, tildekking og dumping - Harstad fiskerihavn - Harstad kommune - Troms fylke Troms og Finnmark Kystverkets utbyggingsavdeling Postboks 1502 6025 Ålesund Deres ref: Vår ref: 2011/5304-9 Arkiv nr: Saksbehandler: Jan Morten Hansen Dato: 26.10.2011 Tillatelse etter HFL 28 - Søknad

Detaljer

Vedrørende flytting av fiberoptisk sjøkabel i Djupvika - Flekkefjord kommune - Vest-Agder fylke

Vedrørende flytting av fiberoptisk sjøkabel i Djupvika - Flekkefjord kommune - Vest-Agder fylke SØRØST Altifiber AS Deres ref.: Vår ref.: 2015/4684-14 Arkiv nr.: 423.2 Saksbehandler: Tanya Boye Worsley Dato: 25.01.2016 Vedrørende flytting av fiberoptisk sjøkabel i Djupvika - Flekkefjord kommune -

Detaljer

Arkiv nr.: Telefon: Bankgiro:

Arkiv nr.: Telefon: Bankgiro: NORDLAND Aquarius AS Naustholmen 8764 LOVUND Att: Per Olav Fjellgaard Deres ref.: Vår ref.: 2016/4980-6 Arkiv nr.: 423.3 Saksbehandler: Lise Maria Strömquist Dato: 03.11.201 6 Svar på søknad - Utvidelse

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte den 08.12.2014 kl. 10:00 i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte den 08.12.2014 kl. 10:00 i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 08.12.2014 kl. 10:00 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Høring av endringer i lospliktforskriften vedlegg 3 - begrensninger i lokale farleder for bruk av farledsbevis.

Høring av endringer i lospliktforskriften vedlegg 3 - begrensninger i lokale farleder for bruk av farledsbevis. HOVEDKONTORET Høringsinstanser i henhold til liste Deres ref.: Vår ref.: 2014/1924-62 Arkiv nr.: 700 Saksbehandler: Henning Osnes Teigene Dato: 30.07.2015 Høring av endringer i lospliktforskriften vedlegg

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Regionalutviklingsavdelingen. Judaberg 4160 Finnøy 31.03.2011

FYLKESRÅDMANNEN Regionalutviklingsavdelingen. Judaberg 4160 Finnøy 31.03.2011 FYLKESRÅDMANNEN Regionalutviklingsavdelingen RYGJABØ VIDAREGÅANDE SKOLE Judaberg 4160 Finnøy 31.03.2011 Deres ref.: Saksbehandler: Turid Susort Jansen Saksnr. 11/6906-2 Direkte innvalg: 47 88 12 66 Løpenr.

Detaljer

Tillatelse til etablering av anlegg for oppdrett av matfisk av laks og aure - lokalitetsnr Trommo - Kvinnherad kommune - Hordaland fylke

Tillatelse til etablering av anlegg for oppdrett av matfisk av laks og aure - lokalitetsnr Trommo - Kvinnherad kommune - Hordaland fylke KYSTVERKET Vest Marine Harvest Norway AS Postboks 4102 Dreggen 5835 BERGEN KVINNHERAD KOMMUNE 10 NOV. 2011 "'Oes 5733 bro. opi: A Deres ref: Vår ref:arkiv nr:saksbehandler:dato: 2011/4422-6Johan Sørensen04.11.2011

Detaljer

Konsekvensutredning av foreslåtte områder for akvakultur Gro Karin Hettervik, 03.01.11

Konsekvensutredning av foreslåtte områder for akvakultur Gro Karin Hettervik, 03.01.11 Sandnes kommune Kommuneplanrevisjon for perioden 2011-2025 Konsekvensutredning av foreslåtte områder for akvakultur Gro Karin Hettervik, 03.01.11 GJELDENDE KOMMUNEPLAN I gjeldende kommuneplan er det avsatt

Detaljer

Deres ref.: Vårdato: 28.04.2011

Deres ref.: Vårdato: 28.04.2011 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Trine Wold Johnsen Tlf. direkte: 74 16 80 38 E-post: tjo@fmnt.no Deres ref.: Vårdato: 28.04.2011 Vår ref.: 2011/1566 Arkivnr: 423.1 Lilli Kristine Gjulem og

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben

VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben Planseksjonen her For kunngjering av planvedtak Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2007/865 2907/2007 L12 SAM/ PH 11.04.2007 _ E39 VOLDA

Detaljer

Vedtak - Klage over Kystverket Troms og Finnmarks avslag på akvakultursøknad - Ny lokalitet Litjevika - Dyrøy kommune - Troms fylke

Vedtak - Klage over Kystverket Troms og Finnmarks avslag på akvakultursøknad - Ny lokalitet Litjevika - Dyrøy kommune - Troms fylke TROMS OG FINNMARK Nordlaks Oppdrett AS Industriveien 14 8455 STOKMARKNES Att: Bjarne B. Johansen Deres ref.: Vår ref.: 2014/5149-10 Arkiv nr.: 423.6 Saksbehandler: Chris-Thomas Jørgensen Dato: 30.04.2015

Detaljer

Fedje kommune. Sakspapir. Reguleringsplan Rognsvåg. Idar Tangen. Vedlegg: Saksutgreiing: Forslag til vedtak: Kommunestyret - 009/14.

Fedje kommune. Sakspapir. Reguleringsplan Rognsvåg. Idar Tangen. Vedlegg: Saksutgreiing: Forslag til vedtak: Kommunestyret - 009/14. Fedje kommune Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Dagrun Gunnarson FA - L12, HistSak - 12/605 14/241 Saksnr Utvalg Type Dato 009/14 Kommunestyret PS 27.02.2014 Reguleringsplan Rognsvåg. Idar Tangen.

Detaljer

Svar på søknad - flytekai i Stø havn - Øksnes kommune - Nordland fylke

Svar på søknad - flytekai i Stø havn - Øksnes kommune - Nordland fylke NORDLAND GUNNAR KLO AS Havnegata 3 8430 MYRE Deres ref.: Vår ref.: 2011/5898-17 Arkiv nr.: 423.3 Saksbehandler: Lise Maria Strömqvist Dato: 08.12.2016 Svar på søknad - flytekai i Stø havn - Øksnes kommune

Detaljer

Løyve - CCOM AS - Fortøying/oppankring av desinfeksjonsflåte - Roald fiskerihamn - Giske kommune

Løyve - CCOM AS - Fortøying/oppankring av desinfeksjonsflåte - Roald fiskerihamn - Giske kommune Midt-Norge CCOM AS Postboks 652 6001 ÅLESUND Dykkar ref.: Vår ref.: 2011/5369-6 Arkiv nr.: 423.4 Saksbehandlar: Tormod Hjørungnes Engen Dato: 27.09.2016 Løyve - CCOM AS - Fortøying/oppankring av desinfeksjonsflåte

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjelder dispensasjon til fradeling på gbnr. 28/1 i Fauskanger, Askøy kommune

Vedtak i klagesak som gjelder dispensasjon til fradeling på gbnr. 28/1 i Fauskanger, Askøy kommune Saksbehandler: Jorunn Fosse Fidjestøl Vår dato Vår referanse Telefon: 57643156 31.08.2015 2015/1489-423.1 E-post: fmsfjfi@fylkesmannen.no Deres dato Deres referanse Mottakere etter liste Vedtak i klagesak

Detaljer

LEKA KOMMUNE Dato: 09.01.2014

LEKA KOMMUNE Dato: 09.01.2014 LEKA KOMMUNE Dato: 09.01.2014 SAKSFRAMLEGG Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Annette T. Pettersen Møtedato Formannskap 11.02.14 Saknr. Tittel: 01/14 Søknad Emilsen Fisk AS 828 829 092 om ny

Detaljer

Tillatelse til legging av høyspentkabel i sjøen - Krøgenes - Tromøy - Arendal kommune - Aust-Agder fylke

Tillatelse til legging av høyspentkabel i sjøen - Krøgenes - Tromøy - Arendal kommune - Aust-Agder fylke SØRØST Rejlers Consulting AS Postboks 603 Lundsiden 4606 KRISTIANSAND S Att: Bjørn Ivar Aasen Deres ref.: Vår ref.: 2016/4645-6 Arkiv nr.: 423.2 Saksbehandler: Thor Messel Dato: 25.10.2016 Tillatelse til

Detaljer

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Informasjon Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles

Detaljer

Tillatelse til opprydding av forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden - Sandefjord kommune - Vestfold fylke

Tillatelse til opprydding av forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden - Sandefjord kommune - Vestfold fylke SØRØST Sandefjord kommune Postboks 2025 3247 SANDEFJORD Att: Ole Jakob Hansen Deres ref.: Vår ref.: 2016/4083-8 Arkiv nr.: 421.2 Saksbehandler: Thor Messel Dato: 11.10.2016 Tillatelse til opprydding av

Detaljer

Vedtak etter HFL Akvakulturtillatelse - lokalitet XXXXX - Skårliodden - Lenvik kommune - Troms fylke

Vedtak etter HFL Akvakulturtillatelse - lokalitet XXXXX - Skårliodden - Lenvik kommune - Troms fylke Troms og Finnmark SALMAR NORD AS Sjøgata 39 9300 FINNSNES Deres ref.: Vår ref.: 2013/1701-27 Arkiv nr.: Saksbehandler: Ruben Alseth Dato: 22.11.2016 Vedtak etter HFL 27.1 - Akvakulturtillatelse - lokalitet

Detaljer

Arkiv nr.: 423.6. Tiltaket kan ikke iverksettes før det foreligger endelig tillatelse fra fylkeskommunen.

Arkiv nr.: 423.6. Tiltaket kan ikke iverksettes før det foreligger endelig tillatelse fra fylkeskommunen. NORDLAND Marine Harvest Norway AS Postboks 4102, Dreggen 5835 BERGEN Deres ref.: Vår ref.: 2012/2770-18 Arkiv nr.: 423.6 Saksbehandler: Thomas M. Jensen Dato: 12.01.2016 Tillatelse til arealendring av

Detaljer

Uttalelse fra Kystverket - Høring og offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel - Nordkapp kommune - Finnmark fylke

Uttalelse fra Kystverket - Høring og offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel - Nordkapp kommune - Finnmark fylke TROMS OG FINNMARK Nordkapp kommune Postboks 403 9751 HONNINGSVÅG Deres ref.: 2013/1143 Vår ref.: 2014/5140-5 Arkiv nr.: 413.2 Saksbehandler: Jan Morten Hansen Dato: 18.02.2016 Uttalelse fra Kystverket

Detaljer

Vedtak etter HFL Akvakulturtillatelse - XXXXX - Lokalitet Kraknes - Tromsø kommune - Troms fylke

Vedtak etter HFL Akvakulturtillatelse - XXXXX - Lokalitet Kraknes - Tromsø kommune - Troms fylke Troms og Finnmark AKVAPLAN NIVA AS Framsenteret Postboks 6606 Langnes 9296 TROMSØ Deres ref.: Vår ref.: 2016/4099-7 Arkiv nr.: Saksbehandler: Ruben Alseth Dato: 28.11.2016 Vedtak etter HFL 27.2 - Akvakulturtillatelse

Detaljer

Samtykke til etablering av byggvarehus på eiendom gbnr 60/21, Buersvingen i Askim kommune

Samtykke til etablering av byggvarehus på eiendom gbnr 60/21, Buersvingen i Askim kommune Askim kommune Postboks C 1801 ASKIM Miljøvernavdelingen Deres ref.: 14/2536 Vår ref.: 2014/6093 421.4 CHJ Vår dato: 17.12.2014 Samtykke til etablering av byggvarehus på eiendom gbnr 60/21, Buersvingen

Detaljer

Tilsyn med Berlevåg kommunes anløpsavgiftsforskrift - vedtak - pålegg om stansing, jf. havne- og farvannsloven 57

Tilsyn med Berlevåg kommunes anløpsavgiftsforskrift - vedtak - pålegg om stansing, jf. havne- og farvannsloven 57 HOVEDKONTORET Berlevåg kommune Torget 4 9980 BERLEVÅG postmottak@berlevag.kommune.no Deres ref.: --- Vår ref.: 2015/3788-6 Arkiv nr.: 452 Saksbehandler: Kristin Frotvedt Dato: 16.12.2015 Tilsyn med Berlevåg

Detaljer

g r3og3 1-8 JUNI 20N I

g r3og3 1-8 JUNI 20N I FISKERIDIREKTORATET Region Møre og Romsdal KOPI FRÅ FISKERIDIREKTORATET REGION MØRE OG ROMSDAL Høgskolen i Åles f9åksnr. Serviceboks 17 6025 ÅLESUND g r3og3 1-8 JUNI 20N I aksbehandler: Arve Slettvåg elefon:

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato. Roan kommune - innsigelse til bestemmelse om forbud mot taretråling i kommuneplanens arealdel

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato. Roan kommune - innsigelse til bestemmelse om forbud mot taretråling i kommuneplanens arealdel Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 15/3929-9 07.06.2016 Roan kommune - innsigelse til bestemmelse om forbud mot taretråling i kommuneplanens

Detaljer

Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet S OM

Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet S OM Bokmål Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen en kort orientering om oppgaver og virksomhet S OM Forord Det skjer av og til at offentlige myndigheter forsømmer pliktene sine, begår

Detaljer

Vedr.: Sandviksbodene 77 ab + 78 a, Gnr 168/ Bnr 372, sak nr. 2014 30 189 bro mellom 2 sjøboder.

Vedr.: Sandviksbodene 77 ab + 78 a, Gnr 168/ Bnr 372, sak nr. 2014 30 189 bro mellom 2 sjøboder. Bergen Kommune Etat for Byggesak og private planer PB 7700 5020 Bergen Vår ref.: KB Deres ref.: 201430189 Dato: 24.12.2015 Vedr.: Sandviksbodene 77 ab + 78 a, Gnr 168/ Bnr 372, sak nr. 2014 30 189 bro

Detaljer

Vedtak i klagesak - Grini Næringspark 4 B - gnr 28 bnr 21 - avvisning av klage, tillatelse bruksendring og tilbygg

Vedtak i klagesak - Grini Næringspark 4 B - gnr 28 bnr 21 - avvisning av klage, tillatelse bruksendring og tilbygg Juridisk avdeling Bærum kommune 1304 Sandvika Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres

Detaljer

Askøy - gnr 17 bnr 617 - Tveit - dispensasjon fra krav om opparbeidelse av regulert gang- og sykkelveg

Askøy - gnr 17 bnr 617 - Tveit - dispensasjon fra krav om opparbeidelse av regulert gang- og sykkelveg Saksbehandler, innvalgstelefon Hilde Skogli, 55 57 23 63 Vår dato 21.08.2014 Deres dato 02.06.2014 Vår referanse 2014/6923 423.1 Deres referanse 13/1256 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø Askøy

Detaljer

Lovlighetskontroll i kommunestyresak 84 / 13 budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 - klagen tas ikke til følge

Lovlighetskontroll i kommunestyresak 84 / 13 budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 - klagen tas ikke til følge FYLKESMANNEN I FINNMARK Justis- og samfunnsavdeling FINNMARKKU FYLKKAMANNI Justiisa- ja servodatossodat Deanu gieldaftana kommune Rådhusveien 3 9845 Tana Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato 2014/51 18.06.2014

Detaljer

OPPHEVING AV AVSLAG PÅ SØKNAD TIL NYTT AVSLAG Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

OPPHEVING AV AVSLAG PÅ SØKNAD TIL NYTT AVSLAG Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Klage på avslag på søknad om liggeplass for av- og påstigningskai - Torsvåg havn - Karlsøy kommune - Troms fylke - vedtak

Klage på avslag på søknad om liggeplass for av- og påstigningskai - Torsvåg havn - Karlsøy kommune - Troms fylke - vedtak HOVEDKONTORET Advokatfirmaet Østgård DA Pb 1151 9261 TROMSØ Deres ref: --- Vår ref: 2012/1020-12 Arkiv nr: Saksbehandler: Eva Haugen Øye Dato: 28.08.2012 Klage på avslag på søknad om liggeplass for av-

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Status havbruksforvaltning i fylkeskommunen og veien videre

Status havbruksforvaltning i fylkeskommunen og veien videre Status havbruksforvaltning i fylkeskommunen og veien videre Cecilie Flatnes Myklebust Rådgivar akvakultur Regional- og næringsavdelinga Møre og Romsdal fylkeskommune Kva er ei fylkeskommune? Før rikssamlinga

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93 19-2.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93 19-2. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR KUNDESENTER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Ny korrigert søknad - Vedlikeholdsmudring - Sørlandsvågen - Værøy kommune - Nordland fylke

Ny korrigert søknad - Vedlikeholdsmudring - Sørlandsvågen - Værøy kommune - Nordland fylke Nordland Fylkesmannen i Nordland Statens hus, Moloveien 10 8002 BODØ Deres ref: 2013/3253 Vår ref: 2013/1405-5 Arkiv nr: Saksbehandler: Ole Marius Rostad Jensen Dato: 30.05.2013 Ny korrigert søknad - Vedlikeholdsmudring

Detaljer

Bokmål. Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet SOM

Bokmål. Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet SOM Bokmål Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen en kort orientering om oppgaver og virksomhet SOM Forord Det skjer av og til at offentlige myndigheter forsømmer pliktene sine, begår

Detaljer

Nissedal kommune Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato:

Nissedal kommune Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: Nissedal kommune Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: L12 2008/1927-22 Sveinung Seljås 01.09.2009 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 116/09 10.09.2009 Kommunestyret 71/09 24.09.2009

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for plassering av husvogn til korttidsutleie - Røsstad Camping - GB 47/2 - Røsstad

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for plassering av husvogn til korttidsutleie - Røsstad Camping - GB 47/2 - Røsstad Søgne kommune Arkiv: 47/2 Saksmappe: 2013/3675-5235/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 07.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for plassering av husvogn til korttidsutleie - Røsstad Camping

Detaljer

Ny havne- og farvannslov. Avdelingssjef Knut Stenevik

Ny havne- og farvannslov. Avdelingssjef Knut Stenevik Ny havne- og farvannslov Avdelingssjef Knut Stenevik Ny havne- og farvannslov Trådte i kraft 1. januar 2010 Hovedmål: Bidra til havneutvikling Sikre sjøtransporten Oversiktlig og brukervennlig regelverk

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Arkiv nr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro:

Arkiv nr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: TROMS OG FINNMARK Lenangsøyra Småbåthavn Lenangsøyra 9064 SVENSBY Att: Andreas Kiil Deres ref.: Vår ref.: 2015/885-7 Arkiv nr.: 423.3 Saksbehandler: Chris-Thomas Jørgensen Dato: 08.04.2015 Tillatelse etter

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE Byggesak

ØRSTA KOMMUNE Byggesak ØRSTA KOMMUNE Byggesak MELDING OM DELEGERT VEDTAK Sakshandsamar: Kåre Hjelle Arkivsak nr: 2013/762 Delegert sak nr: 20/15 Arkiv: 16/21 Vedtaksdato: 23.01.2015 ENKELTVEDTAK med klagerett i samsvar med forvaltningslova

Detaljer

Vedrørende varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering for gnr 24 bnr 247 - småbåthavn i Vikkilen - Grimstad kommune - Aust-Agder fylke

Vedrørende varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering for gnr 24 bnr 247 - småbåthavn i Vikkilen - Grimstad kommune - Aust-Agder fylke Sørøst Rambøll Byfogd Paus gate 10 3717 SKIEN Deres ref.: Vår ref.: 2014/4858-2 Arkiv nr.: Saksbehandler: Aase Kristin Eikenæs Marthinsen Dato: 17.11.2014 Vedrørende varsel om oppstart av planarbeid -

Detaljer

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Dokka flyplass, Thomlevold

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Dokka flyplass, Thomlevold Iht. adresseliste Norge Saksbehandler: Karl-Erik Skjong Telefon direkte: +47 97755386 Vår dato: 26.10.2015 Vår referanse: 13/04492-5 Deres dato Deres referanse: Høring - søknad om fornyelse av konsesjon

Detaljer

NVEs innspill ved varsel om oppstart - Reguleringsplan for Fv 51 Gang- og sykkelveg Rogne skole til Moane - Øystre Slidre kommune, Oppland

NVEs innspill ved varsel om oppstart - Reguleringsplan for Fv 51 Gang- og sykkelveg Rogne skole til Moane - Øystre Slidre kommune, Oppland Statens vegvesen Region øst Postboks 1010 2605 LILLEHAMMER Vår dato: 21.11.2014 Vår ref.: 201405768-2 Arkiv: 323 Deres dato: 05.09.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Kristin Hasle Haslestad 1 NVEs innspill

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE Møteinnkalling Kraftfondstyret

MASFJORDEN KOMMUNE Møteinnkalling Kraftfondstyret Møteinnkalling Kraftfondstyret Møtedato: 03.12.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melda frå så snart råd er, tlf. 56 16 62 00,

Detaljer

Plan byggesak landbruk og geodata

Plan byggesak landbruk og geodata Plan byggesak landbruk og geodata Vår saksbehandler: Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Vår dato: Deres dato: Trond Horn Fonn Telefon: 33 17 18 40 11/35384 GBR- 1107/7 25.05.2011 Eli Aino Ratikainen Nordbråtenveien

Detaljer

Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2008-23 - avslag på anmodning om å gripe inn mot Hobbyco AS - konkurranseloven 12 jf. 10

Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2008-23 - avslag på anmodning om å gripe inn mot Hobbyco AS - konkurranseloven 12 jf. 10 Advokatfirma Schjødt DA Postboks 2444 Solli 0201 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 200803426-/TMO 10. mars 2009 Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2008-23 - avslag på anmodning om å gripe

Detaljer

Vår ref. 2013/1732-10. Særutskrift - BS - 93/2 - fasadeendring og bruksendring av løe - Seimsfoss - Gøril Guddal

Vår ref. 2013/1732-10. Særutskrift - BS - 93/2 - fasadeendring og bruksendring av løe - Seimsfoss - Gøril Guddal Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer