Takk for meg Ambassadør Percy Westerlund takker av etter fem år som Europakommisjonens ambassadør til Norge og Island.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Takk for meg Ambassadør Percy Westerlund takker av etter fem år som Europakommisjonens ambassadør til Norge og Island."

Transkript

1 EU-magasinet Nyhetsbrev fra Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island Her er noen av temaene du kan lese mer om: Ambassadøren har ordet: Takk for meg s. 2 Toppmøte i en ventetid s. 3 Sverige tar utfordringen s. 4 Europa gikk til valgurnene s. 5 Europa Nostra til innsats for den europeiske kulturarven s. 6 Takk for meg Hva har så oppholdet i Norge lært meg? Hvordan skiller Norge seg fra mitt hjemland og hvordan skal man kunne forklare at Norge, muligens snart som eneste nordiske land, vegrer seg så sterkt for et EU-medlemskap? Dette er spørsmål jeg av og til får fra folk utenfra, ikke minst nå når jeg er i ferd med å dra herfra. Se side 2. Sjekk ditt europeiske feriebadevann med Google Earth s. 7 Kortnytt s. 8 Redaksjonen avsluttet 25/ Ambassadør Percy Westerlund takker av etter fem år som Europakommisjonens ambassadør til Norge og Island. 1 euro = 9 NOK

2 Ambassadøren har ordet Etter fem veldig fine år i Norge går nå min stasjonering i Oslo mot slutten. Om en uke setter flyttebilen kursen mot Sverige, og jeg vender tilbake dit etter 24 år i utlandet. Jeg blir pensjonist, men forhåpentligvis en ganske aktiv sådan. Jeg synes faktisk at Norge og nordmenns mentalitet har større likheter med «söta bror» enn jeg hadde trodd. Her finner man en dypt inngrodd skepsis mot bindende internasjonalt samarbeid som kan gå ut over den norske samfunnsmodellen. Norge har også, akkurat som Sverige, utviklet seg fra et relativt primitivt bondesamfunn til å bli en høyteknologisk industristat, som er avhengig av utenrikshandel og internasjonalt samarbeid. Norge har derimot til forskjell fra Sverige gitt avkall på sin tradisjonelle alliansefrihet og blitt med i NATO. Denne forskjellen var dog større tidligere enn hva den er i dag. Sveriges forhold til NATO kan på mange måter sammenlignes med det norske forholdet til EU, der man er med på nær sagt alt bortsett fra selve medlemskapet. Ensidig EU-debatt Det er nettopp det som er slående med Norges forhold til EU: Landet er blitt stadig mer integrert i EU-samarbeidet på et økende antall områder. De siste årene har allikevel (eller kanskje nettopp derfor) motstanden mot EU-medlemskap økt i norsk folkeopinion, samtidig som EU-støtten har økt i Sverige og Danmark. Det kan nok til dels skyldes at Norge, ulikt andre europeiske land, har en stor og velfinansiert organisasjon som kun har som mål å drive propaganda mot EU. Det har sikkert også sammenheng med tidligere opprivende folkeavstemninger som fortsatt preger den politiske debatten. Takk for meg Paradoksalt nok synes agitasjonen mot EU å tilta, til tross for at medlemskap fremstår mer fjernt enn noen gang. Kanskje er det ikke medlemskapet som er hovedproblemet til de innbitte EU-motstanderne? Problemet er nok snarere at Norge, som andre europeiske utenforland med åpne økonomier og demokratiske styresett, alltid kommer til å søke tilknytning til EU-samarbeidet. Det vil være tilfelle uansett hvilke partier som danner regjering og hvilken type tilknytning man velger. Av naturlige årsaker kommer det alltid til å være slik at Norge (eller Sveits, Liechtenstein og andre) vil måtte tilpasse seg EUs regelverk og ikke omvendt. Tanken om at Norge skulle kunne få større innflytelse over EUs regelverk gjennom en «handelsavtale» (som for øvrig har eksistert siden 1972), slik enkelte kommentatorer hevder, er nok en illusjon. I Sverige og Danmark har politikerne nå praktisk talt sluttet å diskutere medlemskapsspørsmålet. Miljöpartiet i Sverige og SF i Danmark har til og med skiftet standpunkt og er nå for medlemskap. Samtidig har nok spørsmålet aldri vært så ladet i Sverige som i Norge, der EUsaken har splittet så vel partier som familier. Den følelsesmessige dimensjonen i medlemskapsspørsmålet kan man fortsatt av og til merke når nordmenn diskuterer EU. De sterke følelsene forklarer kanskje også hvorfor man innen store deler av politikken forsøker å unngå en offentlig debatt om EU-saker. Mange klager over mangelen på informasjon og allsidig debatt, men få ser ut til å være beredt til å gjøre noe med saken. Norge en god modell for europeisk integrasjon Disse tingene endrer likevel ikke inntrykket av Norge som et europeisk mønsterland som EUs likesinnede og kanskje nærmeste partner. Det å representere EU i et land som Norge har vært en behagelig og stimulerende oppgave. Hva angår samarbeid og integrasjon, har min rolle vært begrenset. Dyktige norske politikere og embetsmenn bedriver her et svært aktivt diplomati for å sikre norsk deltagelse og forsøker å få gehør for norske synspunkter. Norge og EU har i løpet av mine år her styrket samarbeidet og dialogen innen mange områder. Det jeg fremfor alt vil løfte frem er fisk, energi og Nordområdene. For fem år siden hadde vi mange vanskelige spørsmål på fiskeområdet. I dag kan vi glede oss over et nært samarbeid, blant annet i kampen mot illegalt fiske og for å begrense utkast av fisk. EUs fiskeripolitikk skal nå reformeres på grunnlag av forslaget i en såkalt grønnbok som Kommisjonen la frem for to måneder siden. Disse forslagene er i høy grad inspirert av norsk og islandsk fiskeriforvaltning. Det energipolitiske samarbeidet har pågått lenge, men er intensivert de siste årene. EUs energikommissær har møtt den norske energiministeren regelmessig og det er også dannet en embetsmannsgruppe på høyt nivå for å følge opp møtene på politisk nivå. Den norske satsingen på CO2-rensing, «månelandingen» på Mongstad, har høstet anerkjennelse og sterk støtte i Brussel. Den norske regjeringen skal ikke minst også ha ros for den måten man har arbeidet for å skape interesse hos Kommisjonen og medlemslandene rundt utfordringene og mulighetene i Nordområdene. Den positive dialogen har vært spesielt nyttig siden den kom i forkant av Kommisjonens arktiske policy-dokument fra i fjor høst. Noen ord om Island Islands parlament, det tradisjonsrike Alltinget, kommer i løpet av de neste ukene til å ta stilling til om Island skal søke om EU-medlemskap. En eventuell søknad kommer sannsynligvis til å medføre en tilspisset debatt om hvorvidt EØS-avtalen fortsatt kan bestå med kun to medlemmer. Det er umulig å besvare spørsmålet nå, men det bør heller ikke utelukkes. Dersom Island søker vil Norge og Kommisjonen sannsynligvis måtte starte en dialog om saken til høsten. Kommer så et eventuelt islandsk medlemskap til å påvirke Norge? Flertallet av kommentatorer synes å utelukke et såkalt «Islands-sug». Personlig er jeg ikke så sikker på at islandsk medlemskap er helt irrelevant for den norske EUdebatten. Dersom Island blir medlem, innebærer det blant annet at man har oppnådd en fiskeriavtale som regjeringen er fornøyd med og som er godkjent i en folkeavstemning. Om det så viser seg at islandske fiskere kan leve bra med denne avtalen, blir dette nok et viktig budskap også til den norske kystbefolkningen. Avslutningsvis vil jeg gjerne få si takk for meg. Jeg forlater Norge med visshet om at landet kommer til å forbli svært godt integrert i det europeiske prosjektet, uansett hvilken form tilknytningen får i fremtiden. Percy Westerlund EU-magasinet

3 Toppmøte i en ventetid EUs juni-toppmøte bar preg av at man er inne i en ventetid. EU venter på Irlands folkeavstemning om Lisboa-traktaten samtidig som en ny Kommisjon skal på plass. I tillegg arrangeres det store klimatoppmøtet i København til høsten. Alle disse sakene stod i fokus på EU-toppmøtet. Etter at Irland stemte nei til Lisboatraktaten i juni i fjor, har EU jobbet med å gi irene en rekke innrømmelser. Disse dreier seg blant annet om familiepolitikk, skattespørsmål og nøytralitet. I tillegg går man bort fra forslaget om å redusere antallet kommissærer, slik at alle medlemsland vil fortsette å ha sin egen kommissær også i fremtiden. Ny folkeavstemning i Irland Den irske statsministeren Brian Cowen var svært godt fornøyd med utfallet av toppmøtet og ga klart uttrykk for dette ifølge EUobserver: «Vi har vedtatt juridisk bindende garantier som blir skrevet inn i traktatverket etter at Lisboa-traktaten trer i kraft. Dette har svært stor betydning både for Irland og EU,» sa Cowen. Det er nå klart at det vil bli en ny folkeavstemning om Lisboa-traktaten i Irland. Datoen er ennå ikke fastsatt, men ifølge flere irske medier kan den 2. oktober være en aktuell dag. Under toppmøtet vedtok EU-lederne enstemmig at de ønsker en ny periode for kommisjonspresident José Manuel Barroso. EU-formannskapet vil nå ha samtaler med Europaparlamentet for å undersøke om parlamentet kan gi sin tilslutning til Barroso under deres neste fellessamling i juli. Når det gjelder øvrige medlemmer av den neste Kommisjonen, vil disse først bli nominert når Lisboa-traktatens skjebne er avklart. Kommisjonspresident José Manuel Barroso, Tsjekkias statsminister Jan Fischer og den tsjekkiske utenriksministeren Jan Kohout Sterkere kontroll av finanssektoren Naturlig nok var finanskrisen et viktig tema også på dette toppmøtet. EU står midt i den største nedgangstiden siden andre verdenskrig, og økt vekst og sysselsetting er derfor kjernespørsmål. En koordinert tilnærming på EU-nivå har bidratt til å stabilisere finansmarkedene, og man har hindret en kollaps i finanssektoren. Toppmøtet vedtok å opprette et nytt organ som skal overvåke og identifisere mulige trusler for finansstabiliteten. I tillegg vil EU-lederne styrke samordningen mellom nasjonale kontrollmyndigheter. Samtidig er det fortsatt behov for en sterkere regulering av sektoren. EU har allerede styrket reguleringen knyttet til kapitalkrav og kredittvurdering, men EU-lederne ønsker en ytterligere regulering blant annet av alternative investeringsfond. Veien mot København Klima- og energispørsmål stod også i fokus på dette toppmøtet og vil trolig prege dagsordenen fram mot klimatoppmøtet i København i desember. EU mener alle land, med unntak av de fattigste, må bidra til å finansiere kampen mot klimaendringer. Hvert lands betalingsevne og utslippsnivå må være avgjørende for hvor mye landene skal bidra med. Når det gjelder prosessen internt i EU, blir det opp til Kommisjonen og det svenske formannskapet å forberede dette. Målet er at alle aspekter knyttet til klimatoppmøtet skal behandles på EU-toppmøtet i oktober. Dette inkluderer også spørsmålet om EUs finansielle bidrag, noe det har vært knyttet stor spenning til. Asyl og innvandring På toppmøtet ble EU-lederne enige om å videreutvikle Europas felles asyl- og innvandringspolitikk. EUs asylpakt og EUs globale tilnærming til migrasjon skal fullføres. Videre ble det vist til at EU skal bekjempe ulovlig innvandring, og det ble enighet om at EUs grensekontrollbyrå Frontex bør styrkes. I tillegg ble lederne enige om å støtte Kommisjonens forslag om å opprette et europeisk asylbyrå. Les mer: EU-magasinet

4 Sverige tar utfordringen Sverige overtar EUs formannskap etter Tsjekkia 1. juli og innehar ledervervet ut Sveriges stats minister Fredrik Reinfeldt, har uttrykt at flere utfordringer står i kø, men at Sverige er klare til å takle disse. «Enhver utfordring er også en mulighet,» sier han. Finanskrisen skal håndteres I en tale på Senter for Europaforskning i Brussel (CEPS), påpekte statsministeren at selv om EU til nå har greid seg godt gjennom finanskrisen er det viktig å fortsatt styrke tilliten til markedet. Derfor vil formannskapet styrke innsatsen for å få til strengere tilsyn av finansmarkedene, samtidig som belønningssystemer i næringslivet skal kontrolleres bedre. Sverige vil også reformere Lisboa-strategien for bedre å takle krisen og skape nye arbeidsplasser. Klimakrisen glemmes ikke Reinfeldt understreket også at det til tross for de økonomiske omstendighetene, er viktig å fortsette satsingen på miljø og klima. Spesielt i utviklingsland kan det være vanskelig å satse på grønn energi. Derfor vil Sverige opprette finansieringsordninger som gjør slike investeringer enklere slik at man lettere kan komme til enighet under klimatoppmøtet i København. Østersjø-strategien En av Sveriges prioriteringer er også en ny strategi for Østersjøen som skal forbedre miljøsituasjonen og gjøre regionen mer konkurransedyktig. Dette innebærer både investeringer i infrastruktur og nye strategier for forskning Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt klar for å overta formannskapet etter et møte med Europakommisjonens president José Manuel Barroso. Landet som innehar EUs formannskap leder EUs toppmøter og arbeidet i Rådet i et halvt år. Formannskapet går på rundgang mellom medlemslandene og innebærer også forhandlinger av kompromisser mellom land og representasjon av EU internasjonalt. og innovasjon. Ifølge Reinfeldt skal strategien kunne bli en modell for andre regioner i EU. Reform og utvidelse av EU Statsministeren påpekte også at institusjonell reform er nødvendig for at EU skal fungere effektivt og at det dermed er viktig at Lisboa-traktaten trer i kraft. Reinfeldt understreket også at med- lemskapsforhandlingene med Tyrkia og Kroatia vil bli prioritert, men at framskritt avhenger av disse landenes egen innsats. Det svenske formannskapets nettsider: EU-magasinet

5 Europa gikk til valgurnene Valget til nytt Europaparlament gikk av stabelen i perioden juni i år. Nesten 400 millioner europeere hadde stemmerett når 736 parlamentsmedlemmer skulle velges for en femårsperiode. Valget er blitt kritisert fordi bare 43 % av velgerne brukte stemmeretten sin. Dette er den laveste oppslutningen siden direkte valg ble innført i Likevel finnes det lyspunkter. I alle de skandinaviske landene gikk valgdeltakelsen opp. I Danmark steg oppslutningen med over elleve prosentpoeng, fra 48 % i 2004 til 59,5 % i år. Det ser også ut til at landenes valgoppslutning er i tråd med nivået ved sine nasjonale og lokale valg. Flesteparten europeerne stemte på partier som hører til på høyresiden. EPPgruppen (European People s Party) fikk flest mandater. Den sosialistiske gruppen gikk noe tilbake, mens Det grønne partiet gjorde et godt valg. I Frankrike fikk de grønne hele 12 mandater like mange som det franske sosialistpartiet Sosialistene Sosialdemokratene Grønne Liberale Konservative Nasjonalistene Uavhengige Andre Mange kommentatorer har pekt på at de høyreekstreme partiene gjorde et godt valg. Dette stemmer i enkelte land som Nederland og Storbritannia, mens i andre land som Polen, Belgia og Frankrike gikk de sterkt tilbake. Partier som er i mot EU og europeisk integrasjon har også fått noen flere mandater. Selv om noen av disse partiene har markert seg kraftig i valgkampen, er det lite sannsynlig at de vil få stor innflytelse i det nyvalgte Europaparlamentet. Europaparlamentets valgsider: EU-magasinet

6 Europa Nostra til innsats for den europeiske kulturarven Et ærverdig slott i Polen. Malerier fra Nederland. En berømt bro i Bosnia. Operabygget i Bjørvika. Europeere deler en variert og rik kulturarv. Denne felles arven ønsker Europa Nostra å bevare. «Det finns ingen fremtid uten fortid,» sier president for Europa Nostra Norge, Thomas Willoch. Europa Nostra ønsker å verne om det våre kulturer bærer med seg slik at vi kan få glede av det senere. Kulturarv har med identitet å gjøre. Det finnes forskjellige kulturformer og bruksmåter, men vi har felles røtter og linjer gjennom den europeiske kulturarven. Den norske bunaden, for eksempel, har hentet inspirasjon fra Frankrike. Sterkere bevissthet om kultur Er vi flinke i Europa til å ta vare på våre kulturminner? Etter andre verdenskrig var det en tendens til å rive ned og bygge nytt i stedet for å restaurere og reparere. Mange kulturminner gikk tapt. Heldigvis har mye positivt skjedd i senere tid, og bevisstheten er blitt sterkere. Jeg kan spesielt nevne Kultur 2000, et prosjekt i regi av EU, som blant annet gir støtte til kulturelle samarbeidsprosjekter mellom 28 land der Norge også deltar. Betyr dette at EU anser kulturarv som viktig? EU er mer fokusert på kulturelle aspekter nå enn tidligere, så det går i riktig retning. Man kan si at viljen nå er til stede, selv om det ennå er et misforhold mellom bevissthet og ressurser. Flere priser til norske bygg Det er vel her Europa Nostra kommer inn i bildet? Ja, Europa Nostra jobber opp mot EU, men like viktig er det at vi er til stede gjennom medlemsorganisasjoner i alle europeiske land bortsett fra Island. Vi er en uavhengig organisasjon som har mer enn 250 organisasjoner og en rekke enkeltmedlemmer som alle jobber for å verne om den europeiske kulturarven. Våre oppgaver er å synliggjøre og reise interesse for kulturminner, samt å informere om bevilgningsmuligheter. Det viktigste vi gjør er å dele ut de europeiske kulturbevaringsprisene. Det har vi har gjort i 30 år, og de siste årene har vi delt dem ut i samarbeid med EU. Dette pris-samarbeidet er også viktig fordi det har synliggjort Europa Nostra som kulturminnevernforening. Hva er formålet med prisene dere deler ut sammen med Europakommisjonen? EUs og Europa Nostras kulturarvpris skal påskjønne dem som gjør en innsats for kulturarven slik at den lever videre. Den skal være til inspirasjon for andre. Folk kan sende inn prosjektene sine, og vinnerne blir valgt av en jury med medlemmer fra flere europeiske land. Opptil 20 prosjekter blir belønnet med penger eller priser. Norge har fått flere priser fra en gammel hummerpark i Espevær på Vestlandet til Drammen teater. Norge fikk pris sist i 2007 da den gikk til det gamle universitetsbygget (Domus Academica) i Karl Johans gate som er blitt total-restaurert. Det har ikke vært så fint siden det ble bygget i President i Europa Nostra Norge, Thomas Willoch Norske kulturminner Så vi er flinke til å verne om kulturminner i Norge? Vi har i likhet med EU blitt mye flinkere på dette området. Fortidsminneforeningen, som er verdens eldste kulturminneforening, og Riksantikvaren har gjort en god jobb. I tillegg er Norge kjent for ett ord: dugnad. Dette konseptet lanserte jeg på vår internasjonale Europa Nostra-kongress i Bergen i 2005 mens europeiske representanter noterte ivrig. I tillegg bidrar Norge til å verne om kulturminner i andre europeiske land. Kulturarv er faktisk ett av prioriteringsområdene som har fått størst bevilgning gjennom EØS-midlene. Det kan ha kommet som en overraskelse på norske myndigheter at det ikke bare var utdanning og sykehus landene i Øst-Europa ønsket støtte til, men også vern av kulturminner. Har Europa Nostra mye å gjøre i Norge? Her i landet er det først og fremst bygningskulturen som er spesielt utsatt. Tremateriale er mye brukt, og det krever vedlikehold. En viktig oppgave for Europa Nostra er å opprette kontakt med andre land som sliter med restaurering av sine trebygninger for å utveksle erfaringer. Vi har en nordiskbaltisk gruppe hvor dette er ett av temaene. Det kan også nevnes at Fortidsminneforeningen, Statsbygg og flere kommuner utgjør medlemsmassen i Europa Nostra. Videre støtter vi Riksantikvarens målsetting i forbindelse med etablering av vindmølleparker. Det fins mange eksempler på uheldige plasseringer av vindmøller i gamle bygningsmiljøer og særpregede landskaper i Europa. Det er derfor viktig å velge områdene hvor man lager vindmølleparker med omhu. Men vi er selvsagt ikke i mot vind- eller vannkraft. Har du noe å legge til avslutningsvis? Det er viktig å understreke at Europa Nostra er til stede i hele Europa og verdsetter samarbeid på tvers av landegrensene. Europa er én enhet, og ideer og prosjekter blir bedre gjennomført ved å samarbeide. Europa Nostras nettside: EU-magasinet

7 Sjekk ditt europeiske feriebadevann med Google Earth Kommisjonen har nå felt årets dom over de europeiske badevannene. Den viser at de aller fleste badevann i EU oppfyller minimumskravene for hygiene. Av de drøyt badestedene som ble kontrollert i EU i 2008, lå to tredjedeler av dem ved kysten og resten ved floder og sjøer. De fleste saltvannsbadeområdene ligger i Italia, Hellas, Frankrike, Spania og Danmark, mens Tyskland og Frankrike har flest ferskvannsbadeområder. Generelt er badevannskvaliteten i EU betydelig forbedret siden For å fastslå kvaliteten undersøkes badevannet for en rekke kjemiske og mikrobiologiske parametre. Disse er fastsatt som bindende verdier i et nytt badevannsdirektiv, men landene kan selv fritt vedta strengere krav. Medlemslandene har frist til 2015 med å gjennomføre det nye direktivet, men tolv land (Kypros, Danmark, Estland, Finland, Estland, Litauen, Luxembourg, Slovakia, Spania, Sverige, Tyskland og Ungarn) har allerede i 2008-sesongen overvåket badevannsområdene etter det nye direktivets parametre. Sjekk ditt feriested med Google Earth her: EU-magasinet

8 kortnytt Enda billigere å bruke mobil i EU EU lanserer PRESSEUROP.EU Kommisjonen har lansert portalen Dette er den første flerspråklige nettsiden som oversetter EU-relaterte presseartikler. Nettsiden samarbeider med flere uavhengige europeiske nyhetsformidlere og oversetter daglig en rekke artikler om EU. Hver enkelt artikkel finnes på minst ti forskjellige språk. EU har vedtatt nye regler for bruk av mobiltelefon i utlandet. Reglene gjelder fra 1. juli og vil redusere forbrukernes regninger med opptil 60 %. Det skal blant annet koste maksimum 1 kr pluss MVA å sende en tekstmelding over landegrensene. Det blir også billigere å ringe og surfe på nettet. De nye mobilreglene gjelder også for Norge. Blått kort adgang EU Rådet har godkjent EUs «Blue Card»-prosjekt gjennom et nytt direktiv. Direktivet legger til rette for at høyt kvalifisert arbeidskraft fra tredjeland lettere skal kunne få opphold i medlemslandene. Arbeidstillatelsen, som kalles «EU Blue Card», vil gi denne gruppen adgang til EUs arbeidsmarked og sikre de fleste sosiale rettigheter som enhver EU-borger har. Norge deltar ikke i dette samarbeidet. Den krumme agurken er tilbake! EU har gjort helomvending når det gjelder den utskjelte diskrimineringen av frukt og grønnsaker med feil størrelse og form. 1. juli blir det igjen tillatt å selge krumme agurker og deformerte gulrøtter. Opphevelsen gjelder 26 typer frukt og grønt, men for ti av sortene, deriblant epler, jordbær og tomater, gjelder fremdeles en felles markedsstandard. Dette hindrer likevel ikke nasjonale myndigheter å selge produkter av dårligere standard, men disse må merkes spesielt. EU opphever sin strømlinjeformede grønnsakspolitikk fordi Kommisjonen hevder det ganske enkelt ikke er nødvendig å regulere slike ting på EU-nivå. BUILD UP ny portal med tips for energieffektive bygninger Europakommisjonen har lansert en portal hvor bygningsbransjen, lokale myndigheter og befolkningen kan utveksle erfaringer og tips om hvordan man gjør bygninger og husholdninger mer energieffektive. Man kan velge norsk som språk på internettsiden og finne lenker til både utenlandske og norske publikasjoner som gir råd om energisparing. Les mer på Følg med på hva som skjer i EU! Gratis abonnement på elektronisk nyhetsbrev, EU-magasinet og invitasjoner til seminarer og konferanser får du ved å registrere deg på: Ansvarlig utgiver: Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island Redaktør Joachim Meier Svendsen Bidragsytere: Percy Westerlund, Tymon Bugajski, Marit Djønne, Ragnar Semundseth, Ida Holdhus, Linda Maria Johansson, Ida Holdhus, Solveig Ulvaaen. Adresse: Pb 1643 Vika, 0119 Oslo Tlf Faks E-post: Kontortid: Hverdager kl , Klingenberggaten 7A. Hjemmesider: swww.eung.no Europaserveren: Grafisk produksjon: 07 Gruppen Innholdet i EU-magasinet gjengir ikke nødvendigvis Europakommisjonens offisielle standpunkter. Ettertrykk tillatt med kildehenvisning. Gratis abonnement. ISSN: EU-magasinet

EUs utvikling TEMA: Nei til EUs skriftserie. Nr. 1 Januar 2007. Europeiske stemmer

EUs utvikling TEMA: Nei til EUs skriftserie. Nr. 1 Januar 2007. Europeiske stemmer vett Nei til EUs skriftserie Nr. 1 Januar 2007 TEMA: EUs utvikling Europeiske stemmer Europeiske stemmer EU-debatt med åpen mikrofon Redaktør: Morten Harper Redaksjon: Cathrine S. Amundsen, Dag Seierstad

Detaljer

Slik virker EU. EUs delegasjon til Norge

Slik virker EU. EUs delegasjon til Norge Slik virker EU EUs delegasjon til Norge Innhold Hva er EU?.... 3 EUs historie... 4 EUs traktater... 6 EUs grunnleggende traktater.... 6 Utviklingen av traktatgrunnlaget... 6 Lisboa-traktaten... 6 Lover

Detaljer

Sagaøyas nye virkelighet

Sagaøyas nye virkelighet vett Nei til EUs skriftserie Nr. 3 Desember 2009 Sagaøyas nye virkelighet debatten for og mot EU på Island neitileu.no Morten Harper (red.) Sagaøyas nye virkelighet debatten for og mot EU på Island Nei

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Møte torsdag den 28. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 13):

Møte torsdag den 28. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 13): 410 28. okt. Valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk Råd 2010 Møte torsdag den 28. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 13): 1. Innstilling fra valgkomiteen

Detaljer

FIRE PILARER I KAMPEN MOT FATTIGDOM

FIRE PILARER I KAMPEN MOT FATTIGDOM FIRE PILARER I KAMPEN MOT FATTIGDOM Grunnleggende tjenester Sosiale tjenester Bolig Minimumsinntekt Innhold Innledning Ms Vesna LESKOŠEK, Fakultetet for sosialarbeid, Universitet i Ljubljana, Slovenia...

Detaljer

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NHOs kommentarer og forslag til Europautredningen på områder av betydning for norsk næringsliv. Mai 2012 Kontaktinformasjon:

Detaljer

HRNORGE. Ledelse som skaper resultater. Større arbeidsglede på arbeidsplassen. Tillit til ledelsen på tross av krisen

HRNORGE. Ledelse som skaper resultater. Større arbeidsglede på arbeidsplassen. Tillit til ledelsen på tross av krisen Norge 2009 Ledelse som skaper resultater Arbeidsglede i forandringstider 1 Større arbeidsglede på arbeidsplassen I krisetider øker medarbeidernes støtte til bedriften / s. 4-5 Tillit til ledelsen på tross

Detaljer

66 14. okt. Trontaledebatt 1998

66 14. okt. Trontaledebatt 1998 66 14. okt. Trontaledebatt 1998 Møte onsdag den 14. oktober kl. 10 President: K irsti Kolle Grøndahl Dagsorden (nr. 3): 1. Hans Majestet Kongens tale til det 143. Storting ved dets åpning og melding om

Detaljer

Hvor. bor vi. Hva. trenger. 8. europeiske møte for mennesker som lever i fattigdom 15. og 16 mai 2009 Brussel

Hvor. bor vi. Hva. trenger. 8. europeiske møte for mennesker som lever i fattigdom 15. og 16 mai 2009 Brussel Hvor bor vi vi Hva trenger 8. europeiske møte for mennesker som lever i fattigdom 15. og 16 mai 2009 Brussel Det tsjekkiske formannsskapet i EU 2009 8. europeiske møte for mennesker som lever i fattigdom

Detaljer

NORDEN. Inspirert av mønstret mat. Nye, nordiske kulturhus. magasinet. Tekstilkunstner Hugrún Ívarsdóttir:

NORDEN. Inspirert av mønstret mat. Nye, nordiske kulturhus. magasinet. Tekstilkunstner Hugrún Ívarsdóttir: magasinet NORDEN Nr. 4 2011 Fridtjof Nansen: Var med å stifte Foreningen Norden Nye, nordiske kulturhus Tekstilkunstner Hugrún Ívarsdóttir: Inspirert av mønstret mat Hva nå Danmark? Ane Brun norskan som

Detaljer

Årbok 2009 15 år med EØS. Av Morten Harper Med årskavalkade av Dag Seierstad

Årbok 2009 15 år med EØS. Av Morten Harper Med årskavalkade av Dag Seierstad Årbok 2009 15 år med EØS Av Morten Harper Med årskavalkade av Dag Seierstad Forord Det er ei spesiell årbok du nå sitter med i hånda. 15 år med EØS tar utgangspunkt i at EØS-avtalen trådte i kraft 1.januar

Detaljer

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren Åpen høring i finanskomiteen tirsdag den 18. mai 2010 kl. 11 Møteleder: To r g e i r M i c a e l s e n (A) (komiteens leder) Sak: Finansmarknadsmeldinga 2009 (Meld. St. 12 (2009 2010)) Møtelederen: På

Detaljer

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n 2008 29. jan. Valg av settepresident 1837 Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n D a g s o r d e n (nr. 44): 1. Interpellasjon fra representanten Ine Marie Eriksen Søreide

Detaljer

Møte mandag den 14. mars 2011 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte mandag den 14. mars 2011 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 14. mars Dagsorden 2821 Møte mandag den 14. mars 2011 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 61): 1. Interpellasjon fra representanten Dagfinn Høybråten til utenriksministeren:

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

Nr. 2 2011 Årgang 16. Utgitt av Ungdom mot EU. EU og

Nr. 2 2011 Årgang 16. Utgitt av Ungdom mot EU. EU og Nr. 2 2011 Årgang 16 Utgitt av Ungdom mot EU EU og Arbeidsliv LEDER Nr. 2 2011 Årgang 16 Megafon blir utgitt av Ungdom mot EU Adresse Storgata 32, 0184 Oslo E-postadresse: umeu@umeu. no Nettadresse: www.umeu.no

Detaljer

NATO etter utvidelsen og toppmøte i Istanbul - Hvor går vi?

NATO etter utvidelsen og toppmøte i Istanbul - Hvor går vi? Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 14. desember 2004 1 NATO etter utvidelsen og toppmøte i Istanbul - Hvor går vi? ved Ambassadør Kai Eide Norges faste delegasjon til NATO Kontroller mot fremføringen

Detaljer

Møte tirsdag den 6. mars 2007 kl. 10. President: Hans Frode Kielland Asmyhr. Dagsorden (nr. 57):

Møte tirsdag den 6. mars 2007 kl. 10. President: Hans Frode Kielland Asmyhr. Dagsorden (nr. 57): 2007 Møte tirsdag den 6. mars 2007 kl. 10 President: Hans Frode Kielland Asmyhr Dagsorden (nr. 57): 1. Interpellasjon fra representanten Jan-Henrik Fredriksen til utenriksministeren: «Grenseregionen mellom

Detaljer

En orientering fra Utenriksdepartementet. Politisk samarbeid. www.pdf-arkivet.no/eec/ 2012

En orientering fra Utenriksdepartementet. Politisk samarbeid. www.pdf-arkivet.no/eec/ 2012 En orientering fra Utenriksdepartementet 3 Politisk samarbeid EF Utenriksdepartementet har fastsatt følgende betegnelser og forkortelser. (Den engelske forkortelse er gjengitt i parentes): EF De Europeiske

Detaljer

Møte torsdag den 10. februar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 10. februar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2388 10. feb. Dagsorden 2011 Møte torsdag den 10. februar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 51): 1. Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i Stortingets

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 4 2011

FolkogforsVar Nr. 4 2011 FolkogforsVar Nr. 4 2011 Afrikas fremtidshåp Kjære leser Høsten er kommet, og det er på tide med en ny sesong med konferanser og faglig påfyll. Du finner en liste over steder og datoer litt lenger bak

Detaljer

Europas grønne skifte

Europas grønne skifte Rapport nr. 1/2013 Europas grønne skifte Energisektoren i Europa er i sterk endring, men går det fort nok? Klimautslippene skal kraftig ned og fornybar energi vokser. Politisk usikkerhet og økonomisk uro

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2012 SAMFUNNSVITEREN. Tema: Verdensøkonomien snur(rer) TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2012 Side 1

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2012 SAMFUNNSVITEREN. Tema: Verdensøkonomien snur(rer) TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2012 Side 1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2012 SAMFUNNSVITEREN Tema: Verdensøkonomien snur(rer) TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2012 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Ho ser forundra ut, tenker vel som meg på solonedgangen

Detaljer

Rapport 2002:5. EØS-arbeidet i norsk forvaltning

Rapport 2002:5. EØS-arbeidet i norsk forvaltning Rapport 2002:5 EØS-arbeidet i norsk forvaltning Forord EØS-avtalen har nå virket i åtte år. Hvilken betydning den har hatt for Norge blir drøftet i en stortingsmelding under utarbeidelse i Utenriksdepartementet.

Detaljer

Møte onsdag den 15. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 15. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 15. des. Muntlig spørretime 1835 Møte onsdag den 15. desember kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 37): 1. Muntlig spørretime 2. Innstilling fra næringskomiteen om bevilgninger

Detaljer

Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer

Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer 2. utgave Tor Morten Normann, Elisabeth Rønning og Elisabeth Nørgaard Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime 1501 Møte onsdag den 7. januar 2004 kl. 10 President: I n g e L ø n n i n g Dagsorden (nr. 38): 1. Spørretime muntlig spørretime 2. Referat

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 1 2013

FolkogforsVar Nr. 1 2013 FolkogforsVar Nr. 1 2013 verden inn i 2013 Kjære leser Riktig godt nytt år! I årets første nummer av Kontaktbladet retter vi blikket mot verden rundt oss. Globaliseringen gjør at verden blir mindre, og

Detaljer