2 Ïnùensjonene med en geoteknisk standard for ingeni.ørcleoloélisk. Ingeniør$eologisk rådgivnin l benyttes imidlertid íkke bare for fl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2 Ïnùensjonene med en geoteknisk standard for ingeni.ørcleoloélisk. Ingeniør$eologisk rådgivnin l benyttes imidlertid íkke bare for fl"

Transkript

1 E JANÐARDENS ]NNTISLD OG BJUK TII., -INGENIøRCEOLOGISK PROSJIÌK]II.]ftIIÍQ av gëo-ingeniør Ari ld Pal.mstrørn, Ingeniør A. B, Berdal A/S 1 Innledning Fa$et inéleniørgeologi eller bergteknikk er vesentlie! utviklc:t, i løpet av de siste 40 år, og må derfor sies å være et relativt nytt fagfelt Norge. Med det store omfang av fjellarbeider sorn har foreeíått' i løpet av denne tiden, har fa fet etter hverb f;.tt en sentral plass i anleggsvirksornheten. EndeÌ garvede anleggsfolk vil ve1 fremdeles hevde at ingeniøreieologi er noe en idag som tidligere kan klare see! Éfoclt r.rten. Det er jo byglget en mengde anle lg uten at geologiien har vært noe prokrlern. Andre har imirllertid litt mer nyanserte erfaringer. Hvor manéfe anl-egg har ikke hatt store "Eleolog!iske" overraskelser og overskrictelser av budsjetter der f jellet har fått skyl,1en fcr dette, mens man lelful1e grunnunclersøkejser og vurderingfer var årsaken. Prof. Rolf sermer-olsens har gjennom sine mange "utryknin ler" til anleëfe! med problemer vist at ingeniøreieologiske rå.d ofte har vært av uvtrrderlig betydninéf " 2 Ïnùensjonene med en geoteknisk standard for ingeni.ørcleoloélisk pros jekterinél- Ingeniør$eologisk rådgivnin l benyttes imidlertid íkke bare for fl Løse prekære problemer som en står opp i, men også for å unngå muli ie problemer som vi1 kunne ínntre. Videre anvendes ingeniør_ Éleo1oÉliske vurderinger for å optimalisere anleggsl,ekniske 1øsninger samt å kunne få tidlig svar på. gjennornførbarheten fr:r pros-. jekter på et tidlig stadium. Både ornfang og måter å utføre inéfeniørgeologislc prosjektering Få varierer sterkt hos de forskjellige prosjekterende. Mye av dett,e beror på clette fagets spesielle.forhold med de manéle varias joner det er a\ de ulike bergartsparanetre som inn6får, samtidig som disse Farametre oftest er svært vanskelige å måle. Inter sjonene med den nye standard NS 3480 for geoteknisk prosjekteríng er clerfor blant annet å bidra til mer ensartet utførelse av den ingeniørgeolobiske prosjekterinéfen. samtidig skar den i sterkere g'rad sikre god økc,nomi og redusere omfang av skader og uforut,- sette grunnforhold. 3 Hvilke områd.er dekker standartl NS 34BO for gfeoteknisk pros jekteringt? Et første øyehast på standarden NS 3480, kan gi inntrykk av crh clen hoveclsaklig er utarbeideè for å dekke fagfeltet "geoteknil:i.." i betydningen jorelteknikk. Dette er ikke tilfelle. Prosjektering inner f aelf eltet ingeniørgeologi el1er beréfteknikk er relativt bra dekkeb, selv orn knnskje berg'mas:ier stedvis er behandlet minclr'= omfattende.

2 I d'=t félgerrde skal vi se lítt nærmere på hva den NS 34BO vil. f ì. å si for fremtidig prosjektering innen bergteknikk. Innledningsvis forteller standarden i kap. t hva dens formål og brrlitsområdr,,- er. Dens relasjon til bergteknikk er nærmere avmerket i utsnittet under: I FoRwrÅl oc sruxsor,nâne Standarden gir regler for prosjektering av geotekniske arbeider og omfatter både midlerticlige og permanente konstruksjoner og sikringstiltak. Med geoteknisk arbeid menes i denne standard ethvert arbeid på et byggeobjekt hvor geologiske forhold er av bebydning, hva enèen disse forhold er knyttet til løsmasser (jord), berg eller grunnvann. ceoteknisk prosjektering utføres blant annet i forbindelse med slike arbeider som i NS 3420 er beskrevet under følgende kap i t 1-er: F Løsmasser (markrydding, rensk, masseflytting, graving, massetrânsport, utlegging, komprímering av fylling) -.. c FjeII (sprengning, tunneler, sjakter og bergrom, ----? injisering, isolerinq, sikring, hullboring, bolter) H Konstruksjoner i grunnen (râmmeile Pæler, sjaktpæler, borede pæier, spuntvegger, forankring, avstfvning, stabilisering, grøfter, vann- og avløpsanlegg i grunnen, drenering, diverse konstruksjoner i grunnen) L Betongkonstruksjoner (massive konstruksjoner, fundamenter ) Som det fremgår er det hoved.saklig kapitlene G og K i NS 3420 som er knyttet ti1 bergmekanikk. Prosjekbering innen disse områdënè er vanligvis knyttet ti1 følgende hovedtyper av anleggsvirksomhet: A. ANLEGG PÄ BERG_OVERFLATEN -sk jærinéler -fundamenter for a) byelnineier b) dammer B. ANLEGG UNDER BERG_OVERFLATEN -elrunne bergrom,/tunne I er -dypti iggende t;eîg,rom/ tunneier -undersiøíske tunneler C. SI(RED- OG RASSTI(RING (PA OVERFLATEN)

3 4 Hva er spesielt ved berefteknisk prosjekterinef? En viktig å.rsak t,i} at det er vanskelig å utarbeide en standard innen bergteknikk, er som nevnt de mange varias jone r som finnes geologiske materialer. lls 3480 lister innledninélsvis opp en clel a.v s ertrekkene i geoteknikk. De viktigste forhold sam Bielder tlergteknikk, er nærmere angitt med pil: 0.2 sært r ekk ved qeo te-k i-s-h--p-ro s'ì ekt e r í nq Vedbrukavbestemmelseneiilennestandardrnådettasibetrat<tning-visse trekk vecl geoteknisk Prosjektering som skiller den fra ut'n"" ptosiektering' oisse er blant annet: ' Jord- og bergarter fremviser større uensartethet og en r' '>\:- iã"ät i materialegenskaper enn hva.' kr"iiiõ:e."r.sti1te "Ëøi.ã-*'ãtiasjott inaterialer som Àtå1 og betong 9jør. ' vurclering av georogisk og annen- bakgrunnsinformasjon er en '\"ixiiõ-ããr-av-seotékniskprosjekterins'-sammenmed ' 7' ;;' ;;í";-f"ã lísnenae bvsqverk under tilsvarende grunnforholcl'.be]iggenhetavgrensenemelloniulikejordarterogmellom -:. jord og berg, samt teiiengntvåer oq variasjoner. i fri annstánd, grunnvannstantl o9 poretrykk' er av stor betydning ' ' Et bvssverk kan bti skadet av deformasjon:i i,g:ulml'- setv-óñr brudil eller forstyrrelse av grunnen lkhe oppscar. Setninger kan Pågå over årtier". Prøving av fullskala-elementer' som Pæler og forankringer' praksis ve'l geotekniske arbeíder' "i-"""íiq. I noen tilfeller er det teknisk og økonomisk fordelaktlg å :.:--i ;";; -t"-;b;ãi"asjonsmetoden i prosjekterinsen' dvs' at.;;å;ã;.ãt;l-eiãiniirt' pårørils av laster o'a' ejøres ã"'mãtinget os iakttaselser på bveseplassen' ";;;;;i; For trergteknisk prosjektering vil norrnalt bergnassens Parametre s!.,jematisk angitt tíi venstre i fig. A, bli undersrãkt, vurderl oéì ãi*grr*t for ãe typer av anleggsvirksomhet angitt i underst i fic. A. En oversikt over beréltekniske undersøkelser og ru,õpott.er,/vurd.eringer for et f jellanlegéf er vist trå neste side' BIR6ART BER6MASSE OPPSPREKNINE TUNNEL BER6ROM SJAKT SKJÆRlNG FULLPROFIL- BORIN6IITBM} FRESIN6 SALV E- SPREN6ING SllàtLlT T ril(rtne NN0RIFT EORBARBET BRYTNIN6 ÉRÀGH NTERIN6 SPRTNÛBARHET Fig A. Skjernatisk samrnenheng meijçrm berélparametre og områder for b,ergteknisk pros iel<tering.

4 FASE UNDE RS ØKELSE R/B EFA RII.I GER RAPPORTER/VI.JRDE, RIN GE R z () É ú s Þ Innsanrling, systematisering og opptegning av-eksisterende d ata. Flyfotostudier. Befaring. Feltundersøkelser på eventuelle kritiske partier. Supplerende geologisk kartlegging. FORFROSJEKT DETALJPROSJEKT/.ANBUD Generell geologisk oversikt. Vurdering av grunnforholdene. Vurdering av gjennomfø rb arhet. Anb efalte traseer/plasseringer. Plan for videre undersøkelser og kostnader for disse. Ingeniø rgeologisk oversikt. Ingeniørgeologisk detaljkartlegging. Nødvendige feltunde søkelser (seismikk, kj erneb oring). Laboratorieundersøkelser av materialprøver (borbarhet, svelletest, mekaniske -egenskaper). Teknisk løsning (driftsmetoder, valg av traseer/plasseringer). Beregninger, vurdering av stabilitet, overdekning, lekkasjer/tetthet etc. Antatt sikringsomfang med kostnadsoverslag. Fremdriftsprognose. Anvendelse av sprenstein. I z o Êa I! o z Þ o z ca ú tl H F ljl Befaringer under tunneldriften for anbefaling av: - arbeidssik ins - perrnanent siftring - Iøsninger ved vanikelige grunnforhold. Prøvetaking og lab.tester (svelletester og mekaniske tester). Tunnelkartlegging. Inn^sarnling av driftsresultater o g -erïannger. DETALJERIN G/OPPFØLGING OPPSUMMERING Befaringsrapporter. Prognoser av grunnforhold for gjenstående driving (byggearbeider). Anbefalte metoder for sikrings- og tettingsarbeider. Anbefaling av pennanent sikringsomlang. Beskrivelse for siennomførins av spesiell e sikringïtil tak I k sluttrapport ( av geologfog s Vurdering av prognoser og erfaringer. Fig. I 1.2. Skjematisk oversikt over ingeniørgeologiske undersøkelser og utvikling av et norsk fiellanlegg. (Fra Norsk Bergmekanikkgruppe: Håndbok i - berg 1985)

5 5 Standardens krav til oufanéí av bergteknisk pros jeklerring - Et av de felt hvor jeéf ser en stor forbedring i NS 3480 i forh'rld til dagfens situasjon, er den klare angivelse stanclarden gir for omfanéleù av prosjekteringen for de områder sonl er omtalt- under: PROSJEKTERINGENS OMFANG Den geoteknisk prosjekterende skal râde oppilragsgiv:l-t:9,. ;;;"y;-iii hviliet ómfans som er fasris os sikkerhetsmessrs forsvarlig ' Àvhengig av prosjektets art, den fase det beeinner seg i' og äå""ãñõj.ra.'tta. á"t"i. med oppilragsgiver' skal geoteknisk prosjektering omfatte en eiler flere av følgende arbeidsoppgaver meal tilhørende dokumentasjon - å klarlegge aktuelle geotekniske spørsmåi og sørge for at geoteknisk prosjektklasse blir fastlagt - å sørge for at nødvendige grunnlagsdata blir innhentet - å sørge for at løsninger blir vurdert, nødvendige beregninger utført og tegninger og beskrivelser ut a rbeidet - å sørge for at nødvendig kontroll i byggefasen og eventuell oppfølging av Prosjektet blir planlagt - å sørge for kontroll av prosjekteringen I tiltegg til omfanget Élir standarden klare krav til dokumen' tas jon av Élrunnlaélsd,ata og til presentas jorr av disse. OmfangeU av elrunnqndersøkelser og; vurdering' av disse er bestemt av hvil!:.err prosjekteringsklasse Frosjektet faller innunder. Dette fremëfå.r av tabell 1 i kap. 6 i stanclarden. TabelI I Geoteknisk prosjektklasse avhengig av skadekonsekvensklasse og vanskelighetsqracl Vônskel ghetsg rad Lav Midile 1s Høy S kailekonsekvensklass Mindre alvorlig AlvorIig Meget alvorlig 1 I 2 L ? En høyere geoteknisk prosjektklasse 6kaI medføre økt innsats ved: - fremskaffelse av grunnlagsdata (punkt 7) - Prosjektering (Punkt 8) og er bestemmencle for omfang av: - kontroll av geotekniske arbeider i byggefasen (punkt 8. s) - prosjekteringskontroll (punkt 9)

6 6 Standardens krav t;il konüroli. Ut fra de beskrivelser og def inisjoner av vanskelighetselracl GrJ skadekonsekr enser som er gitt i standarden, vil det oftest være Breit å finne fram til hvilken prosiektklasse det enkelte proslekt fal1er inn und.er. For beréfteknisk prosiektering vil clel som Àevnt tidliélere oftest være usikkerheten i grunnforholdene cìêf dermed en rel.ativt høy vanskelighetsgrad som vi1 innvirl'e på hvilken prosiektklasse som eiielder. Av 4en Élrunn vil flesle anlegg,rád.". overf l-aten fal1e i prosiektklasse 2, mens anlegd på overilaten ofte vil komme i prosiektklasse 1. Unntatt er untler- " j"i=tou tunnelanlegfg oél (hvel-v)dammer der de store konsekvelrser rðilvurcleringer vil-tuãrre gi, bety at en de1 av disse arrl'eéiel r:fle vi1 komme i en høyere Frosiektklasse, som vist under' --pr.oç-.1-ç}i-tlj-e'sri'j ANLETìG PÃ BERG-OVERFLATEN -skiærinéler -fundamenter for a) b) bygninger dammer 1 1?. (1) 2 (3) (iì) e A}ILEGG UNDER BERG-OVERFLATEI'T -Elrunr e bergrom,/tunnel er -dypt t iggenrle lrergrom/tunne I er -unders jøiske tunnef er 1 (1) (1) r) L (3) J 3_ SKRED- OG RASSIKRING (PA OVERFLATEN) (1) ( ) sjeldent forekornmende, mest vanl iel f orelic,rnrne rde Tabell B. Itrormale Frosiehtklasser for ulike bergteknishe pros,' jekter. som det fremgår. av stanclarclen:; tabe1l 1 for bestemmelse av prîosjektl1}asse, vil prosjektklassen blant annet- innvirke pä. ãmfu,ãg*t av kontroll såvel uncler LryËlÉind som uncler I]roL; jckterinã.en. De kc ntroi Irr;tiner som er aktuel le, f remgår av standardens tabeil 2 og 3 samt av pkt. 5,6 som vist på neste s ide:

7 8,5.2 Kontroll i bygqefasen Kontrollen i byqgefasen skal normalt økes med høyere gããi"k"i.sx p.oêjéxtxrusse. I tabeil 2 gis anvisning for Éã"èåtreLtene i-den byggeplasskontroll som skal planlegqes' TabelI 2, Oßfang av kontroll i byggefasen, avhengig av geoteknisk Pros j el<tklasse Geotekni s k prosjektklas se Kontroll i byggefasen KontroII av at forholdene på byggeplassen stemmer måã -pros j el*teringsf orutsetñingene' Enkel skr i f t I i g rapporteiing. Kontroll av at torholdene pä byggeplassen stcmrner med prosjekteringsforutsetningene. Tilsyn ved utpekt,e personer under viktige faser.av arbeidet' ãõ' eventueft instrumenteríng av.særiig-viktige xónstruxsjonsdeler eiler opèrasjoner' Regelmessig skrif tlig rapportering. KONTROLL ÀV PROSJEKTERINGEN KontroIl av prosjekteringen skal omfatte forutseèninger, prinsipper og dimensjonering. Det skal kontrolleres at de ãnvenaèã empíriske dãta og iegnemoderler er-påritelige og at statisk Iikèvekt og forutsatt sikkerhetsnivå er til stede' Kontrollen kan også omfatte mer detaljerte forhold i den grad de har betydning for sikkerheh og økonomi, etter oppdragsgivers ønske ' Omfanget av prosjekteringskontrollen skal sees i forhold til geoteknisk prosjektklasse, som vist I tabell 3. TabelI 3. Omfang av prosjekterinqskontroll geoteknisk Pros j ektklasse avhengig av ceotekni s k prosj ektklasse Kontroll av prosjekteringen Enkel kontroll. Kontrollen utføres av den person som har utført prosjekteringen. vanlig kontroll. Kontrollen utføres av en annen geoteinisk kyndig person enn den som har utført prosjekteringen. Skjerpeb kontroli. I tilìegg tii vanlig kontroll utiørãs kontroll av en person erler organisasjon som er uavhengig av den geoteknisk Prosjêkterende. Kontroll av prosiekterlnoen Kontrollen av prosjekteringen skal den som har utført kontrollen. dokumenteres og signeres av

8 Som nevnt tid.ligere fal1er de f leste pros jetr<tene i beréltelinikl'- inn under klas=à Z. Dette innebærer for de fleste prosiek er og anlegg en mer c,mfattende oppfølgj.ng/kantroll enrt hva sonr er lilfelle idaé. TStandard.enskravtilclokumenùasjonavbere$ningerog dimens jonerinéí- Den sannsynligvis største forandrinél for berelteknisk prosjek- Lrri"C etter ã.ã.ry. standarden vil være oppfvllelsen av de -'rat' den stiller tii ciol,umentas jon av d.imensionering og beregitri nêi i pkt. 5.3, som vist under: 5.3 p:lge g lonerinq oo tre -gg-ê.i-ng Destilteforutsetningerogantagelser.skalangis.Beregeãr", stik at ett annèn kvalifisert person kan "i"qã.-rkul- forstå dem. For beregningsmåter som ikke er atrninnelig kjent, skal det ãppsi. kildei, eventuelt utledes formler, så langt at rixèiqnete.t kan kontrolleres' For anvendte datamaskinprogrammer skal ctet foreliqge bruks- "tliitãi"à-"ãã-i"a"gl ø' to:- anvendte metoder' restriksjoner',tp.ãring, innlesning av data og resultatutskrifter. Ved bruk av ernpirisk grunnlag skal kilcler oppgls' I standardens kap. B giis nærmere retningslinjer til prosiekterinêen. Det mãste áv det som omtales her angående arralyser o9 beregnineiertpkt'4. )gjeld'erjordteknikk,mendetmåforstfies stik at d.et som er r:mtalt om bestemmel-se av karakteristiske pãrã*rt"e (pk-'. B. 1) opl dimensioneriné! (pkt. B. 2 ) ogsã' É jel cler f r)r' be réiteì<n ikk. o 8.1 PROSJEKTERING Bestemmelse av karakteristiske Darametere ResultaLene av geotekniske felt- og laboratorieundersøkelser skal vu ileres med nãn"vn til påiitelighet og eventuelt xâirrå.tåt-i-hennold tir anerkjente metoder' Karakteristiske styrke- og deforrnasjonsoarametere for jord og berg skat besremmes äiix-år-åët et iit"ñ sannsynlighet for at uqunstigere materralã iãtàko**"t í et omfang av betydning for ä ;'-;;;Ëi"^ paranetrene skal anvendes for' Ved valg av paranìetere skal det utvises forsiktighet med å utnytte styrke ãi- utinget av atore deforrnasjoner' "o* 8.2 Dimens i oner inq Dimensjonering skal orîfatte spesifikasjon' utforrning og behandling a', materiãiãi og xãnstruksjonselemenber i den hensikt å tilfredssiiiiã í"xtformål' varighet' økonomi os sikkerhet ' Ogsã. utforminél aw tegfninger o$ beskrivelser (pkt' B' 4 visl' på neste sirlel =iiite. ir""ã krav til prosiekteringen enn prak'.;is; er' idaef. I bergteknikk er ò.ef, som nevnt f l-ere ganéier tidliger:e knvtte:t' store us ikk-erh eler /vartske I iefheter t i I måi ingl av de u 1 ik'e paru-' rnelre sorn inngår. bet eksislerer clerfor il':ke ncre m rbenr -rl;'i:;1i ellq:r'' i"ji"f." Ë.Ëã"îÀessi,-rnnlag ve,l dimensjonerinêen, som i dt larre'l fleste t.ilfelleãe-er basért på erfarinbe5' Slike vurderintlc'r' Ûr' av d.e irunn.rárr=t.l.ige å dotumentere, AIIilievel tror i*:8' rt det-r

9 er fullt mulig å giøre d.isse vurderinêiene på en beclre må.te etrrl idaé slik at an te, kvalifiserte personer lettere kan forstå detn og Ëontrollere dem. En mer utstrakt bruk av Q-systemet f. ells;..rîf bedre dokumentere de stabilitetsvurderinger som ul'føres og samtid ig Éliøre dem Iettere ti lg jenél ige ' 8.4 Teqninqer og- beskrívej'sef De geotekniske 1øsnlngene som-innqår i oppgaven eiier prosjektet,-;;"i-ë;i;;ives ved üiëip t" tþity'os tesninser i nødvendig o.i"tõ iãr utførersen av byggeobjektet' Tegningene og beskrivelsene skal angi: - krav til materialer - krav til utføre1se av byggeobjektet - forutsetninger som skal kontrolleres uncler utførelsen - tilt.ak son den utførende shal forberede dersom kontrollen viser at forholôene avviker fra forutsetningene - særkrav ti1 den utføren'les egen kontroll Tegninger og beskrivelser skal inneholde en oversiktlig fremstilling av ale grunnèotiofa som man må venke å møte under utfø re I sen. I Konklusioner- En sammenr;ti1ling av de viktiefste forholrl ti1 Praksis irlag, er gitt krav standarden stiller i tabellen under' i Pros jekterinej og, oppfølginéf jøres idaef nytt i NS 3480 SkriftI j. i avtale med oppdrasfs$iver om hva Fros jekterin ien skal omfatte Dokumentasion av grunnforholdene i rapportform Angivelse av forutsetninger og antagelser. Presentasjon av beregning'er Presentasion av tegrri néler, beskrivelser o i spesifikas joner I{ontrol l i bydgtefasen oéi oppføl-ging unrfer t rulisti Lstanden Kont.r:oL l av prorì iektr: r i npien relativt vanl iéf vanl ig bare delvis vanl ig l are de lvis bare de Ivis klarere f ornlirl i s ': tl l, Í er f ornlal. il:; er:tves Brr i,1 ig stretlgerr: l:rav rìoe rlc-jr ft-rrmalísert r.ll,vi r.ì ':t s t r-enél c: t: t: Ilrav

10 l0 Hvilken nytte vil så. byéefherrer og bergteknikere ha av l']s 348Û? som vi har sett i det fore$åend.e Éir standarden klarere o$ tnt:t: entydige formrri.rirrg.r av ãe krav som stil-1es til såve:l bergtekniker som ti] byggherre. Dette vi] blant annet be.l,y: bed.reforståelseavdetomfarréll]rosjekteringeninnebærer' klarereforståelseavhvasomforventesa. trt-førencle bergf tekn iker sikrere kvalitet av prosjekterin$en ved err standarclist-:rl utførelse av: -kontroll av beregninger -kontroll av tltførelse -climens ionerine! og besklrivelser -omfan l av Élrunnundersøkelser -Fresentasion av teeirringer k] arere ansvars forholci Derrne standardisering av såvel ÉrrunnlaÉl som omfang og innsats ãtv bergteknisk prosiektãrinéf, vil bety et skritt mot mer ensai:tt31' utføre1se. Stand.árdiserinÉlen vil som nevnt samtídig gi opfdr' råjs - giver/bv,ggherre en sikrere Elaranti for at bergteknikerer' i 1 i '-lr-t:' ä;"á-o',rliiu.a.ttt erler und'ervurderer sin innsats av pros iekterinéien ' En advarsel tilsluüt: Stand.ar,denE irogsãbvdéherrenetbedregrunn].agforåspesj._ f isere prosiektering som planlegges sendt ut på anbud' Før: byeigherrer besterrn"i seg for *rr-ã1ik fremgfangsmå.te, håper jeg' imidlertid at de tenker seg godt om. - Prosiektet elier anleédet vil lett kunne tape på trå en priskonkurranse pä prosielctering ÍjÇrrr tar sikte pã â avãekée de usikre (grlrnn)forhold sorn lian forekomrne. Et lavt anbud. "itã buãsietter kan Lett førc= f i'l' bet rdslige overraskelser t,ttã"" "å-=trã*me bygeling forcli prisl"onkr-lrransrìn førþe 1-:-]- et utilstrekkliéi omfang av pfrunnrrndersøkelser' og vlrr,1erin5ier. prosiekterinc ;a u.ãu.] kan derved lett. føre tii Ért ottt av sãandardens intens joner faller bort'

Vårsleppet 2012 Norsk Bergmekanikkgruppe 22. mars 2012 Uavhengig kontroll av bergteknisk prosjektering Rv. 150 Ring 3 Ulven-Sinsen, Lørentunnelen

Vårsleppet 2012 Norsk Bergmekanikkgruppe 22. mars 2012 Uavhengig kontroll av bergteknisk prosjektering Rv. 150 Ring 3 Ulven-Sinsen, Lørentunnelen Vårsleppet 2012 Norsk Bergmekanikkgruppe 22. mars 2012 Uavhengig kontroll av bergteknisk prosjektering Rv. 150 Ring 3 Ulven-Sinsen, Lørentunnelen Nils Gunnar Røhrsveen, Statens vegvesen Innhold Kort om

Detaljer

Geologisamling. Teknologidagene 2013, oktober, Trondheim. Geologiske rapporter, innhold, detaljeringsnivå, kvalitet på rapporter.

Geologisamling. Teknologidagene 2013, oktober, Trondheim. Geologiske rapporter, innhold, detaljeringsnivå, kvalitet på rapporter. Geologisamling Teknologidagene 2013, 21. 24. oktober, Trondheim Geologiske rapporter, innhold, detaljeringsnivå, kvalitet på rapporter. V/Jan Eirik Henning Byggherreseksjonen,Vegdirektoratet Disposisjon

Detaljer

Jernbaneverket UNDERBYGNING Kap.: 4 Bane Regler for prosjektering og bygging Utgitt: 01.07.10

Jernbaneverket UNDERBYGNING Kap.: 4 Bane Regler for prosjektering og bygging Utgitt: 01.07.10 Generelle tekniske krav Side: 1 av 12 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 BERG OG JORDARTER... 3 2.1 Bergarter... 3 2.2 Jordarter... 3 2.2.1 Generelle byggetekniske egenskaper...3 3 HØYDEREFERANSE... 4 4 DIMENSJONERENDE

Detaljer

Uavhengig kontroll ihht PBL erfaringer

Uavhengig kontroll ihht PBL erfaringer Uavhengig kontroll ihht PBL erfaringer Multiconsult AS, Geoteknikk Bygg & Infrastruktur Leif Olav Bogen/Andreas Berger Uavhengig kontroll erfaringer Uavhengig kontroll ihht PBL Erfaringer Uklarheter grunnlag

Detaljer

Teknologidagene oktober 2012, Trondheim

Teknologidagene oktober 2012, Trondheim Teknologidagene 8. 11. oktober 2012, Trondheim Geologiske rapporter. Krav og retningslinjer V/Jan Eirik Henning Byggherreseksjonen,Vegdirektoratet 2003 1 Disposisjon Generelt krav til forundersøkelser

Detaljer

Geoteknisk rapport Sveis nr

Geoteknisk rapport Sveis nr Geoteknisk rapport Sveis nr. 2010000539-24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 VEDLEGGSOVERSIKT... 3 1 INNLEDNING/ORIENTERING... 4 2 FELT- OG LABORATORIEUNDERSØKELSER... 8 3 GRUNN- OG FUNDAMENTERINGSFORHOLD...

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR GEOTEKNIKK

YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR GEOTEKNIKK VEDLEGG V01 DRAMMEN EIENDOM KF YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR GEOTEKNIKK KRAV OG YTELSER TIL PROSJEKTERING RIG Generelle krav og ytelser til prosjekteringen Prosjekteringen for rådgiverne vil bli

Detaljer

Skredet i Kattmarka 13. mars 2009 Del 3: Planlegging, prosjektering og prosjektgjennomføring

Skredet i Kattmarka 13. mars 2009 Del 3: Planlegging, prosjektering og prosjektgjennomføring Skredet i Kattmarka 13. mars 2009 Del 3: Planlegging, prosjektering og prosjektgjennomføring Hovedaktører i planlegging og prosjektering Namsos kommune Reguleringsplan Statens vegvesen Byggherre Byggeplan

Detaljer

Mål. Ikke ras på stuff. Ikke behov for rehabilitering av bergsikring

Mål. Ikke ras på stuff. Ikke behov for rehabilitering av bergsikring Mål Ikke ras på stuff Ikke behov for rehabilitering av bergsikring Tiltak Hb 025 Prosesskoden - revisjon NA rundskriv 2007/3 Forundersøkelser NS 3480 også for tunneler Oppfølging og dokumentasjon Revisjon

Detaljer

UAVHENGIG KONTROLL SYNSPUNKTER RIF & ØLØ

UAVHENGIG KONTROLL SYNSPUNKTER RIF & ØLØ 1 UAVHENGIG KONTROLL SYNSPUNKTER RIF & ØLØ 26.03.14 Øystein Løset 2 Innhold Geotekniske hendelser Plan og Bygningingslov Forskrift m/ veiledning DIBKs Veileder Systemkontroll Teknisk kontroll omfang Unntak

Detaljer

Pelefundamentering NGF Tekna kurs april 2014

Pelefundamentering NGF Tekna kurs april 2014 Pelefundamentering NGF Tekna kurs april 2014 Veiledning gjennom det greske alfabetet regelverket Astri Eggen, NGI 19 1 Agenda Regelverket peler Viktig standarder og viktige punkt i standardene Eksempler

Detaljer

Tredjepartskontroll i praksis

Tredjepartskontroll i praksis Vårsleppet 22. mars 2012 Tredjepartskontroll i praksis 1 Innledning Bakgrunn for denne presentasjonen Rammeavtale for SVV region Sør SINTEF underleverandør til COWI innen ingeniørgeologi 5 av totalt 8

Detaljer

Eksisterende beskrivelser og behov for forbedrede beskrivelser

Eksisterende beskrivelser og behov for forbedrede beskrivelser Eksisterende beskrivelser og behov for forbedrede beskrivelser Gunvor Baardvik, NGI Even Øiseth, Rambøll Håvard Berget, Multiconsult Fagdag 26-11-2015 1 Delrapport 1 + 2.3 Skadebegrensning i eksisterende

Detaljer

28.1 SAMMENDRAG SUMMARY

28.1 SAMMENDRAG SUMMARY 28.1 FJELLSPRENGNINGSTEKNIKK BERGMEKANIKK/GEOTEKNIKK 1988 FORUNDERSØKELSER FOR TUNNELDRIFT PREINVESTIGATIONS FOR TUNNELLING Geo-ingeniør Arild Palmstrøm Ingeniør A. B. Berdal A/S SAMMENDRAG Inntil i dag

Detaljer

Tiltak for å unngå skader fra vibrasjonsinduserende arbeid

Tiltak for å unngå skader fra vibrasjonsinduserende arbeid Rastarkalv Eiendom AS Tiltak for å unngå skader fra vibrasjonsinduserende arbeid Ådalsgrenda boligfelt Frei, Kristiansund kommune Oppdragsnr.: 5172917 Dokumentnr.: RIG01 Versjon: J01 2017-05-02 Oppdragsgiver:

Detaljer

Vedlegg A. Innhold RIG NOT 002_rev00 Vedlegg A 14. november 2014 Side 1 av 4

Vedlegg A. Innhold RIG NOT 002_rev00 Vedlegg A 14. november 2014 Side 1 av 4 Lade alle 67 69 Forutsetninger for prosjektering multiconsult.no Vedlegg A Innhold... 2 1.1 Normativt grunnlag for geoteknisk vurdering... 2 1.2 Geotekniske problemstillinger... 2 1.3 TEK 10 7, Sikkerhet

Detaljer

FORUNDERSØKELSER FOR TUNNELDRIFT PREINVESTIGATIONS FOR TUNNELLING. Geo-ingeniør Arild Palmstrøm Ingeniør A. B. Berdal A/S SAMMENDRAG

FORUNDERSØKELSER FOR TUNNELDRIFT PREINVESTIGATIONS FOR TUNNELLING. Geo-ingeniør Arild Palmstrøm Ingeniør A. B. Berdal A/S SAMMENDRAG 28.1 FJELLSPRENGNINGSTEKNIKK BERGMEKANIKK/GEOTEKNIKK 1988 FORUNDERSØKELSER FOR TUNNELDRIFT PREINVESTIGATIONS FOR TUNNELLING Geo-ingeniør Arild Palmstrøm Ingeniør A. B. Berdal A/S SAMMENDRAG Inntil i dag

Detaljer

NBG Temadag 6. mars 2014 Statens vegvesens krav til sikring i samsvar med eurokode 7? Mona Lindstrøm Statens vegvesen, Vegdirektoratet

NBG Temadag 6. mars 2014 Statens vegvesens krav til sikring i samsvar med eurokode 7? Mona Lindstrøm Statens vegvesen, Vegdirektoratet NBG Temadag 6. mars 2014 Statens vegvesens krav til sikring i samsvar med eurokode 7? Mona Lindstrøm Statens vegvesen, Vegdirektoratet Håndbok 021 Vegtunneler Håndbok 018 Vegbygging Håndbok 151 Styring

Detaljer

Geoteknikk. E6/fv.118 Grålum Kryss, Sarpsborg Datarapport. Ressursavdelingen. Nr. 2011184511. Region øst. Veg- og geoteknisk seksjon 2013-03-20

Geoteknikk. E6/fv.118 Grålum Kryss, Sarpsborg Datarapport. Ressursavdelingen. Nr. 2011184511. Region øst. Veg- og geoteknisk seksjon 2013-03-20 Geoteknikk E6/fv.118 Grålum Kryss, Sarpsborg Datarapport O Pp Pp Dd Rr aa gg Te R eks ns uo rl os ag vi ad ve dl ien lgi ne gn e n Nr. 2011184511 Region øst Ressursavdelingen Veg- og geoteknisk seksjon

Detaljer

Hva skal kontrolleres?

Hva skal kontrolleres? Hva skal kontrolleres? 1 Om kontroll i SAK10 Kontroll av tiltak: 14-1 om uavhengighet 14-2 om kontrollområder 14-3 om kontroll etter kommunens vurdering 14-6 om gjennomføring av kontroll 14-7 om gjennomføring

Detaljer

NOTAT. 1 Bakgrunn. 2 Utførte undersøkelser og grunnlag

NOTAT. 1 Bakgrunn. 2 Utførte undersøkelser og grunnlag NOTAT OPPDRAG Harstadpakken bergteknikk, forskjæring Seljestad DOKUMENTKODE 712570-RIGberg-NOT-003 EMNE Ingeniørgeologisk notat som del av konkurransegrunnlaget TILGJENGELIGHET OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen

Detaljer

Geoteknikk. Geoteknisk rapport FV 402 Gs veg Storemyr-Birkeland. Oppdrag OPPDRAG. Teknologiavdelingen. Ressursavdelingen. Nr.

Geoteknikk. Geoteknisk rapport FV 402 Gs veg Storemyr-Birkeland. Oppdrag OPPDRAG. Teknologiavdelingen. Ressursavdelingen. Nr. Geoteknikk Geoteknisk rapport FV 402 Gs veg Storemyr-Birkeland Oppdrag OPPDRAG Teknologiavdelingen Ressursavdelingen Nr. 2012001299-048 Region sør Ressursavdelingen Vegteknisk seksjon 2013-01-14 Oppdragsrapport

Detaljer

Dette notatet gir en overordnet orientering om geotekniske forhold i planområdet. 1 Innledning...2 2 Innhentet informasjon om løsmasser og berg...

Dette notatet gir en overordnet orientering om geotekniske forhold i planområdet. 1 Innledning...2 2 Innhentet informasjon om løsmasser og berg... NOTAT OPPDRAG Lørenskog Vinterpark DOKUMENTKODE 125331-RIG-NOT-005 EMNE Geotekniske forhold TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Selvaag Gruppen AS OPPDRAGSLEDER Espen Thorn KONTAKTPERSON Lars P. Thorbjørnsen

Detaljer

Oppfølgings og evalueringsmøte tunnelpraksis, 21/8-2008

Oppfølgings og evalueringsmøte tunnelpraksis, 21/8-2008 Oppfølgings og evalueringsmøte tunnelpraksis, 21/8-2008 Hva har skjedd Erfaringer Forslag til strategi for permanent stabilitetssikring Jan Eirik Henning, Vegdirektoratet Arbeidsgrupper og rapporter etter

Detaljer

Statens vegvesens regelverk i dag:

Statens vegvesens regelverk i dag: Kattmarka-rapporten: "Undersøkelsesgruppa mener at en bør vurdere om inngrep i områder med sensitive grunnforhold i framtiden bør plasseres i geoteknisk prosjektklasse 3 selv om vanskelighetsgraden i prosjektet

Detaljer

Det planlegges utbygging av leiligheter ved gamle Betanien Sykehus. Utbygging i bergskrntene øst for eksisterende bygg inngår i planene.

Det planlegges utbygging av leiligheter ved gamle Betanien Sykehus. Utbygging i bergskrntene øst for eksisterende bygg inngår i planene. 1 TIL: Viking Holding AS KOPI TIL: Fortunen v/nils J. Mannsåker FRA: Geir Bertelsen, OPTICONSULT Direkte telefon: 55 27 51 36 E-post: geir.bertelsen@opticonsult.no DATO: 31.01.2007 Doknr: FORELØPIG Betanien

Detaljer

Visjon om tunnelsikring i framtiden. Bolting i berg, Lillehammer okt 08 V/Ruth G Haug

Visjon om tunnelsikring i framtiden. Bolting i berg, Lillehammer okt 08 V/Ruth G Haug Visjon om tunnelsikring i framtiden Bolting i berg, Lillehammer okt 08 V/Ruth G Haug Å kjøre tunnel er som å fly. Du overlater ansvaret for sikkerheten til andre enn deg selv. Du føler deg innestengt,

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Over- og underbygning 2. Underbygning 1. Banelegeme

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Over- og underbygning 2. Underbygning 1. Banelegeme Side: 1 / 5 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering B. Over- og underbygning 2. Underbygning 1. Banelegeme Side: 2 / 5 Innholdsfortegnelse B Overbygning/Underbygning... 3 B.2 Underbygning... 3 B.2.1

Detaljer

Geoteknikk E6-08: FINNEIDFJORD NORD - DALSELV BRU. SKADET STØTTEMUR URLAND. Ressursavdelingen. Nr Region nord

Geoteknikk E6-08: FINNEIDFJORD NORD - DALSELV BRU. SKADET STØTTEMUR URLAND. Ressursavdelingen. Nr Region nord Geoteknikk E6-08: FINNEIDFJORD NORD - DALSELV BRU. SKADET STØTTEMUR URLAND O Pp Pp Dd Rr aa gg Te R eks ns uo rl os ag vi ad ve dl ien lgi ne gn e n Nr. 2012000404-001 Region nord Ressursavdelingen Geo-

Detaljer

Moderne vegtunneler. Bergsikringsstrategien baseres på. Håndbok 021/ Teknologirapport 2538

Moderne vegtunneler. Bergsikringsstrategien baseres på. Håndbok 021/ Teknologirapport 2538 Moderne vegtunneler Bergsikringsstrategien baseres på Håndbok 021/ Teknologirapport 2538 Bergsikring Berget som byggemateriale Økt sikringsnivå på bergsikring Fokus på profil Inspeksjon Eksisterende tunneler

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Overordnede spesifikasjoner 2. Underbygning 1. Banelegeme

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Overordnede spesifikasjoner 2. Underbygning 1. Banelegeme Side: 1 / 5 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering B. Overordnede spesifikasjoner 2. Underbygning 1. Banelegeme Side: 2 / 5 Innholdsfortegnelse B Overbygning/Underbygning... 3 B.2 Underbygning...

Detaljer

Geoteknikk. Fv 205 gs-veg Stenerud bru-bergerud Grunnundersøkelser. Ressursavdelingen. Nr Region øst

Geoteknikk. Fv 205 gs-veg Stenerud bru-bergerud Grunnundersøkelser. Ressursavdelingen. Nr Region øst Geoteknikk Fv 205 gs-veg Stenerud bru-bergerud Grunnundersøkelser O Pp Pp Dd Rr aa gg Te R eks ns uo rl os ag vi ad ve dl ien lgi ne gn e n Nr. 2011118348-32 Region øst Ressursavdelingen Veg- og geoteknisk

Detaljer

Geoteknikk. Rv. 13 Lovraeidet-Rødsliane Geoteknisk rapport for reguleringsplan. Oppsummering. Ressursavdelinga GEOT-1

Geoteknikk. Rv. 13 Lovraeidet-Rødsliane Geoteknisk rapport for reguleringsplan. Oppsummering. Ressursavdelinga GEOT-1 Region vest Ressursavdelinga Geo- og skredseksjonen 26.11.2015 Geoteknikk Rv. 13 Lovraeidet-Rødsliane Geoteknisk rapport for reguleringsplan. Oppsummering. Lovraeidet Rv.13, Suldal kommune Ressursavdelinga

Detaljer

K O M BI BÅTK AI AL TA MI K K E L S B Y

K O M BI BÅTK AI AL TA MI K K E L S B Y Oppdragsgiver Finnmark fylkeskommune Rapporttype Geoteknisk vurderingsrapport Dato 2. 3.2015 G - rap - 00 2 1350007932 K O M BI BÅTK AI AL TA MI K K E L S B Y 3 ( 6 ) IN N H OLDSFORTEGN ELSE 1. PROSJEKTET

Detaljer

NOTAT. Oppdrag 1350005929 Kunde Activa Eiendom AS Notat nr. G-not-001 Dato 17-09-2014 Til Svein-Erik Damsgård Fra Jørgen Fjæran Kopi Stefan Degelmann

NOTAT. Oppdrag 1350005929 Kunde Activa Eiendom AS Notat nr. G-not-001 Dato 17-09-2014 Til Svein-Erik Damsgård Fra Jørgen Fjæran Kopi Stefan Degelmann NOTAT Oppdrag 1350005929 Kunde Activa Eiendom AS Notat nr. G-not-001 Dato 17-09-2014 Til Svein-Erik Damsgård Fra Jørgen Fjæran Kopi Stefan Degelmann Byggeprosjekt Tvedestrand Dato 17. september 2014 Rambøll

Detaljer

GEOTEKNIKK I UPB-PROSESSEN

GEOTEKNIKK I UPB-PROSESSEN Dato: 01.03.2013 Geoteknikk i UPB-prosessen Dokumentasjonskrav i Jernbaneverket (omfatter løsmasser og kartlegging av fjelldybder, men ikke forurenset grunn, miljø og bergkvalitet) Grunnundersøkelser og

Detaljer

Påvirker variabel regulering langsiktig stabilitet av vannveier i kraftverket?

Påvirker variabel regulering langsiktig stabilitet av vannveier i kraftverket? Produksjonsteknisk konferanse 2014 - Kunnskap om kraft Påvirker variabel regulering langsiktig stabilitet av vannveier i kraftverket? Krishna K. Panthi Institutt for geologi og bergteknikk, NTNU E-mail:

Detaljer

Notat 01. Leilighetsbygg; Solåsen B14, Tangvall Søgne kommune Geoteknikk vurdering av grunnforhold, stabilitet og rasfare. 1. Innledning og grunnlag

Notat 01. Leilighetsbygg; Solåsen B14, Tangvall Søgne kommune Geoteknikk vurdering av grunnforhold, stabilitet og rasfare. 1. Innledning og grunnlag Notat 01 Leilighetsbygg; Solåsen B14, Tangvall Søgne kommune Geoteknikk vurdering av grunnforhold, stabilitet og rasfare Til: Jack Andersen, Agderbygg AS Fra: Stein H. Stokkebø, Stokkebø Competanse AS

Detaljer

Gjeldende regelverk legges til grunn for prosjekteringen, og for geoteknisk prosjektering gjelder dermed:

Gjeldende regelverk legges til grunn for prosjekteringen, og for geoteknisk prosjektering gjelder dermed: 2 GEOTEKNISK PROSJEKTERING 2.1 Regelverk Gjeldende regelverk legges til grunn for prosjekteringen, og for geoteknisk prosjektering gjelder dermed: ü NS-EN 1990-1:2002 + NA:2008 (Eurokode 0), ü NS-EN 1997-1:2004

Detaljer

RV 715 VANVIKAN INGENIØRGEOLOGISK RAPPORT

RV 715 VANVIKAN INGENIØRGEOLOGISK RAPPORT Oppdragsgiver Statens vegvesen Rapporttype Ingeniørgeologisk rapport 2010-12-15 RV 715 VANVIKAN INGENIØRGEOLOGISK RAPPORT 4 (12) INGENIØRGEOLOGISK RAPPORT INNHOLD 1. INNLEDNING... 5 2. BERGGRUNN OG OPPSPREKKING...

Detaljer

Tommy Sletta og Morten Storseth 04.12.13 1

Tommy Sletta og Morten Storseth 04.12.13 1 1 Hva skal vi snakke om Vårt fokus sikkerhet på arbeidsplassen under anleggsperioden Regelverket Byggherreforskriften Arbeidsplassforskriften kap. 6 Forskrift om utførelse av arbeid kap. 21 og 27 Kommunens

Detaljer

Stian Sørli - Vannkraft Trondheim

Stian Sørli - Vannkraft Trondheim Stian Sørli - Vannkraft Trondheim 1 Rørgater i bratt terreng / Erfaring og praksis i Norge Hva er bratt terreng Regelverk Rørgate i dagen Nedgravd rørgate Prosjektering Utførelse Kontroll ved utførelse

Detaljer

Statens vegvesen. Fv 127 Kilsund-Vatnebu GS-veg. Ingeniørgeologi - byggeplan.

Statens vegvesen. Fv 127 Kilsund-Vatnebu GS-veg. Ingeniørgeologi - byggeplan. Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi til: Paul Ridola Vegteknisk seksjon/ressursavdelingen Saksbehandler/telefon: Morten /90403308 Vår dato: 15.03.2017 Vår referanse: Id219B-1 Fv 127 Kilsund-Vatnebu GS-veg.

Detaljer

Mona Lindstrøm Teknologiavdelingen, Vegdirektoratet

Mona Lindstrøm Teknologiavdelingen, Vegdirektoratet CIR-dagen 2008 Erfaringer fra tunnelras i Norge 25.12.2006 Mona Lindstrøm Teknologiavdelingen, Vegdirektoratet mona.lindstrom@vegvesen.no Hanekleivtunnelen, des. 2006 Nedfall fra tunneltaket (250 m 3 )

Detaljer

NOTAT. 1. Planer KORT OPPSUMMERING ETTER BEFARING 08. JUNI 2010

NOTAT. 1. Planer KORT OPPSUMMERING ETTER BEFARING 08. JUNI 2010 NOTAT Oppdrag 6090886 Kunde Malvik kommune Notat nr. G-not-001 Til Willy Stork Fra Fredrik Johannessen, Kåre Eggereide KORT OPPSUMMERING ETTER BEFARING 08. JUNI 2010 Rambøll har på vegne av Malvik kommune

Detaljer

Metodikk og dokumentasjon ut fra Eurocode 7

Metodikk og dokumentasjon ut fra Eurocode 7 1 Metodikk og dokumentasjon ut fra Eurocode 7 Bestemmelse av permanent sikring i tunneler må baseres på Prognose for forventede bergforhold (ut fra ingeniørgeologisk kartlegging, noen ganger supplert med

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG

YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG VEDLEGG V01 DRAMMEN EIENDOM KF YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG KRAV OG YTELSER TIL PROSJEKTERING RIB Generelle krav og ytelser til prosjekteringen Prosjekteringen for rådgiverne vil bli delt

Detaljer

TBM for dummies: Geologisk rapport og konkurransegrunnlag for TBM-tunneler. Andreas Ongstad, Norconsult

TBM for dummies: Geologisk rapport og konkurransegrunnlag for TBM-tunneler. Andreas Ongstad, Norconsult TBM for dummies: Geologisk rapport og konkurransegrunnlag for TBM-tunneler Andreas Ongstad, Norconsult Geologisk rapport og konkurransegrunnlag for TBM-tunneler 1. Prosjektet Arna - Bergen og Nye Ulriken

Detaljer

TEKNISK BEREGNING. Larvik. Amundrød - Rødbøl, oppfylling

TEKNISK BEREGNING. Larvik. Amundrød - Rødbøl, oppfylling TEKNISK BEREGNING Prosjekt: Oppdrag: Beregning: Larvik. Amundrød - Rødbøl, oppfylling Geoteknisk vurdering for oppfylling felt B Stabilitet ved oppfylling Dato: 22.6.16 Dokumentnr: 112190tb1 Utarbeidet

Detaljer

Dato Vår referanse Deres dato Deres referanse 29.nov.12 Prosjektnr Arne Instanes

Dato Vår referanse Deres dato Deres referanse 29.nov.12 Prosjektnr Arne Instanes Dato Vår referanse Deres dato Deres referanse 29.nov.12 Prosjektnr. 2065 Arne Instanes Notat nr. IPAS 2065-1 Dato: 29.november 2012 Prosjekt Prosjektnr. 2065 Saksbehandler Arne Instanes Til Kopi til Sammendrag:

Detaljer

Geoteknikk. Fv 51 x Markaveien, Leira Grunnundersøkelser. Ressursavdelingen. Nr Region øst. Veg- og geoteknisk seksjon

Geoteknikk. Fv 51 x Markaveien, Leira Grunnundersøkelser. Ressursavdelingen. Nr Region øst. Veg- og geoteknisk seksjon Geoteknikk Fv 51 x Markaveien, Leira Grunnundersøkelser O Pp Pp Dd Rr aa gg Te R eks ns uo rl os ag vi ad ve dl ien lgi ne gn e n Nr. 2013045177-1 Region øst Ressursavdelingen Veg- og geoteknisk seksjon

Detaljer

Geoteknikk. Fv 61 MPG Ulsteinvik. Kulvert. Ressursavdelinga. Nr Region midt. Berg- og geoteknikkseksjonen

Geoteknikk. Fv 61 MPG Ulsteinvik. Kulvert. Ressursavdelinga. Nr Region midt. Berg- og geoteknikkseksjonen Geoteknikk Fv 61 MPG Ulsteinvik. Kulvert. O Pp Pp Dd Rr aa gg Te R eks ns uo rl os ag vi ad ve dl ien lgi na g e n Nr. 2012065084-1 Region midt Ressursavdelinga Berg- og geoteknikkseksjonen 2012-06-20

Detaljer

Geoteknikk. Fv Storelva bru Geoteknisk vurderingsrapport. Ressursavdelingen GEOT-01. FV 939 hp 1, Øksnes kommune

Geoteknikk. Fv Storelva bru Geoteknisk vurderingsrapport. Ressursavdelingen GEOT-01. FV 939 hp 1, Øksnes kommune Region nord Ressursavdelingen Geo og lab 2016-03-02 Geoteknikk Fv. 939 - Storelva bru Geoteknisk vurderingsrapport FV 939 hp 1, Øksnes kommune Ressursavdelingen 50838-GEOT-01 Foto: Ida Bohlin Oppdragsrapport

Detaljer

Teknologidagene. Geologi Kontroll av geologiske rapporter. Mona Lindstrøm Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Teknologidagene. Geologi Kontroll av geologiske rapporter. Mona Lindstrøm Statens vegvesen, Vegdirektoratet Teknologidagene. Geologi. Kontroll av geologiske rapporter Mona Lindstrøm Statens vegvesen, Vegdirektoratet Regelverk for kontroll etter Eurokode 7 tolkning for vegtunneler Utarbeidelse og kontroll av

Detaljer

Vei til parkeringsareal, Hageveien 11 Lillehammer kommune PRO Geoteknikk beskrivelse av grunnforhold, vei og stabilitet

Vei til parkeringsareal, Hageveien 11 Lillehammer kommune PRO Geoteknikk beskrivelse av grunnforhold, vei og stabilitet Notat 01 GEO konsult Vedlegg F1 Vei til parkeringsareal, Hageveien 11 Lillehammer kommune PRO Geoteknikk beskrivelse av grunnforhold, vei og stabilitet Til: Ingrid Orstad Teigen, Areal+ AS Fra: Stein H.

Detaljer

Originalt dokument TRIM ERBK TRIM REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Originalt dokument TRIM ERBK TRIM REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Båtsfjord fiskerihavn DOKUMENTKODE 713341-RIG-NOT-009 EMNE Geoteknisk vurdering Båtsfjord brygge TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kystverket OPPDRAGSLEDER Tristan Mennessier KONTAKTPERSON

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Øvre Riplegården 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Øvre Riplegården 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Øvre Riplegården 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 15.06.10 Rapportens tittel: ROS

Detaljer

Geologisk vurdering Oppdrag 20130404G

Geologisk vurdering Oppdrag 20130404G Geologisk vurdering Vurdering av stabilitet / skredfare plass Gnr / bnr 21 / 2, Rapport nr 01. Situasjon Skjærbugen, Snillfjord Geologisk / geoteknisk vurdering / vurdering av stabilitet, skredfare Skjærbugen

Detaljer

Statens vegvesen. Det henvises til trafikklaster i håndbok N400 Bruprosjektering og V421 Støttemurer.

Statens vegvesen. Det henvises til trafikklaster i håndbok N400 Bruprosjektering og V421 Støttemurer. Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Geoteknikk- og skredseksjonen Saksbehandler/innvalgsnr: Veslemøy Gardå Vår dato: 05.07.2016 Vår referanse: Rettelser i håndbok V220, 2014-utgaven Rettelser i dette

Detaljer

Statens vegvesen Region Nord Fv 808 Finneidfjord - Hemnesberget Bergskjæringer. Geologisk rapport som del av konkurransegrunnlaget

Statens vegvesen Region Nord Fv 808 Finneidfjord - Hemnesberget Bergskjæringer. Geologisk rapport som del av konkurransegrunnlaget R a p p o r t Oppdragsgiver: Oppdrag: Emne: Statens vegvesen Region Nord Fv 808 Finneidfjord - Hemnesberget Bergskjæringer Geologisk rapport som del av konkurransegrunnlaget Dato: 23. april 2012 Rev. Dato

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB)

RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) YT-RIB YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) Prosjekt 12416 KHiB Kunst- og designhøgskolen i Bergen Dato: 2013-10-04 Saks- og dokumentnr: 201302250-1 Mal godkjent dato: 2011-10-10 Side

Detaljer

Geoteknikk Geoteknisk rapport for reguleringsplan. Fv 546 Fana Kirkevoll skole. Ressursavdelingen. Nr

Geoteknikk Geoteknisk rapport for reguleringsplan. Fv 546 Fana Kirkevoll skole. Ressursavdelingen. Nr Geoteknikk 36040-470 Geoteknisk rapport for reguleringsplan. Fv 546 Fana Kirkevoll skole O Pp Pp Dd Rr aa gg Te R eks ns uo rl os ag vi ad ve dl ien lgi ne gn e n Nr. 201182034-10 Region vest Ressursavdelingen

Detaljer

Faktabeskrivelse etter raset i Kattmarkvegen 13. mars 2009 Statens vegvesen Region Midt

Faktabeskrivelse etter raset i Kattmarkvegen 13. mars 2009 Statens vegvesen Region Midt Namdalsprosjektet Faktabeskrivelse etter raset i Kattmarkvegen 13. mars 2009 Statens vegvesen Region Midt 2009-03-17 1 Innhold 1. Bakgrunn...3 2. Prosjekthistorikk Kattmarkvegen... 4 Risikovurdering...

Detaljer

Innhold 1 Sammendrag Geotekniske regler... 3

Innhold 1 Sammendrag Geotekniske regler... 3 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Geotekniske regler... 3 2.1 Geoteknisk kategori... 3 2.2 Konsekvens- og pålitelighetsklasse... 3 2.3 Seismisk grunntype... 4 3 Terreng og grunnforhold... 5 3.1 Grunnforhold...

Detaljer

RG Rustand Gruppen AS Prosjekt: Fagerlund barnehage Side 03-1

RG Rustand Gruppen AS Prosjekt: Fagerlund barnehage Side 03-1 Prosjekt: Fagerlund barnehage Side 03-1 03 Grunnarbeider sprengning/alun GENERELT Det er ikke utført grunnundersøkelser. Poster i denne beskrivelsen medtas som grunnlag for avregning i tilfelle fjell eller

Detaljer

Geoteknikk Underbygning

Geoteknikk Underbygning Geoteknikk Underbygning Geoteknikk i jernbaneprosjekter Mostafa Abokhalil Overingeniør Geoteknikk Jernbaneverket Utbygging Prosjekttjenester Jerbaneteknikk Baneteknikk Innhold Hva er geoteknikk? Sentrale

Detaljer

Geoteknikk. E16 Hønenkrysset, ny rundkjøring OPPDRAG. Oppdrag. Teknologiavdelingen. Ressursavdelingen. Nr. 2013084090-15

Geoteknikk. E16 Hønenkrysset, ny rundkjøring OPPDRAG. Oppdrag. Teknologiavdelingen. Ressursavdelingen. Nr. 2013084090-15 Geoteknikk E16 Hønenkrysset, ny rundkjøring OPPDRAG Oppdrag Teknologiavdelingen Ressursavdelingen Nr. 2013084090-15 Region sør Ressursavdelingen Vegteknisk seksjon 2014-01-29 Oppdragsrapport Nr. 2013084090-15

Detaljer

Teknologidagene 2012, oktober Clarion hotell & Congress Trondheim. Tema: Kvikkleireproblematikk

Teknologidagene 2012, oktober Clarion hotell & Congress Trondheim. Tema: Kvikkleireproblematikk Teknologidagene 2012, 8. 11. oktober Clarion hotell & Congress Trondheim Tema: Kvikkleireproblematikk Innledning: Sikkerhetsfilosofi - kvikkleireproblematikk Sikkerhet er mer enn materialfaktor og prosentvis

Detaljer

(7) Detaljprosjektering

(7) Detaljprosjektering Lisbet Landfald, FBA 7.-8. januar2014 (7) Detaljprosjektering RELEVANTE EUROKODER Innhold Om standarder og standardisering - Du kan påvirke utviklingen Forankring i lov og forskrift - Standarder er frivillige

Detaljer

KVINNHERAD KOMMUNE KONTROLLRAPPORT UAVHENGIG KONTROLL UTFØRELSE KAI BORGUNDØY. Utgave: 1 Dato:

KVINNHERAD KOMMUNE KONTROLLRAPPORT UAVHENGIG KONTROLL UTFØRELSE KAI BORGUNDØY. Utgave: 1 Dato: KONTROLLRAPPORT UAVHENGIG KONTROLL UTFØRELSE KAI BORGUNDØY Utgave: 1 Dato: 2017-01-03 KONTROLLRAPPORT UAVHENGIG KONTROLL UTFØRELSEKAI BORGUNDØY 1 DOKUMENTINFORMASJON KONTROLLRAPPORT UAVHENGIG KONTROLL

Detaljer

Bok 1 Teknisk beskrivelse

Bok 1 Teknisk beskrivelse Bok 1 Teknisk beskrivelse 422908-4 Fosslibekken - sikringstiltak 18.10.2016 Rev 26.10.2016 Detaljbeskrivelse etter NS 3420 INNHOLDSFORTEGNELSE Prosjekt: SikringstiltakFosslia-beskrivelse Side 00-1 Kapittel:

Detaljer

NGF vårseminar 26. mars 2014 Standarder

NGF vårseminar 26. mars 2014 Standarder NGF vårseminar 26. mars 2014 Standarder Info om pågående standardarbeid Astri Eggen Pågående standard arbeid CEN, Eurokodene prosjekteringsstandarder CEN, Europeiske utførelses standarder CEN/ISO felt-

Detaljer

Innføring av EUROKODER. Stålpeledagene 2010 Ruukki 2010-04-26. Roald Sægrov Standard Norge. 2010-04-26 Roald Sægrov, Standard Norge

Innføring av EUROKODER. Stålpeledagene 2010 Ruukki 2010-04-26. Roald Sægrov Standard Norge. 2010-04-26 Roald Sægrov, Standard Norge Innføring av EUROKODER Stålpeledagene 2010 Ruukki 2010-04-26 Roald Sægrov Standard Norge Eurokoder, generelt NS-EN 1990 Basis for struc. design NS-EN 1998 Jordskjelv (6) NS-EN 1991 Laster på konstruksjoner

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Øvre Riplegården 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Øvre Riplegården 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Øvre Riplegården 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 22.02.10 Rapportens tittel: ROS

Detaljer

2. PROGRAMMERING Utført /ikke aktuelt.

2. PROGRAMMERING Utført /ikke aktuelt. YTELSESSPESIFIKASJON FOR RÅDGIVENDE INGENIØR GEOTEKNIKK - RIGEO 0. ANLEGG 0.1 1. ORGANISERING 1.1 Ingen ytelser under pkt. 1. Organisering. 2. PROGRAMMERING Utført / aktuelt. 2.1 Vurdere tidsplan i samarbeid

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Suresh Shrestha OPPRETTET AV. Suresh Shrestha

OPPDRAGSLEDER. Suresh Shrestha OPPRETTET AV. Suresh Shrestha NOTAT OPPDRAG Ny brannstasjon i Øksnes kommune-geoteknisk notat OPPDRAGSNUMMER 22612001 OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV DATO 22612001-G01 Ny brannstasjon i Øksnes kommune 1.0 Innledning Sweco Norge As er engasjert

Detaljer

Hvordan unngå feil på nyanlegg. Anleggsutførelse Store laster. Smarte produktløsninger

Hvordan unngå feil på nyanlegg. Anleggsutførelse Store laster. Smarte produktløsninger Hvordan unngå feil på nyanlegg Anleggsutførelse Store laster Terrenglaster Tele Oppdrift Smarte produktløsninger Svanker forårsaket av dårlig grøftearbeid Ved dårlig grunn skal separasjonslag eller geotekstil

Detaljer

Geoteknikk. Fv30 Nystrandvegen, GS-veg. Ressursavdelingen. Nr HP02 meter , Porsgrunn

Geoteknikk. Fv30 Nystrandvegen, GS-veg. Ressursavdelingen. Nr HP02 meter , Porsgrunn Region sør Ressursavdelingen Vegteknisk Dato: 23.06.2015 Geoteknikk Fv30 Nystrandvegen, GS-veg HP02 meter 0730-1080, Porsgrunn Ressursavdelingen Nr.2014115729-18 Foto: Statens Vegvesen Region sør Ressursavdelingen

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) Prosjektnr: Nytt Sola Sykehjem. Dato

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) Prosjektnr: Nytt Sola Sykehjem. Dato YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) Prosjektnr: 39052 Nytt Sola Sykehjem Dato 01.02.2016 Side 1 39052 Nytt Sola Sykehjem YT RIB Innhold 1. Hovedoppgave... 3 2. Ytelser i samtlige prosjektfaser...

Detaljer

Geoteknikk. Fv7 Tunnel bak Tysse ved Frøland bru geoteknisk rapport Vegteknisk Oppdrag OPPDRAG. Teknologiavdelingen.

Geoteknikk. Fv7 Tunnel bak Tysse ved Frøland bru geoteknisk rapport Vegteknisk Oppdrag OPPDRAG. Teknologiavdelingen. Geoteknikk Fv7 Tunnel bak Tysse ved Frøland bru geoteknisk rapport Vegteknisk 36040-470 Oppdrag OPPDRAG Teknologiavdelingen Ressursavdelingen Nr. 2012101613-08 Region vest Ressursavdelingen Vegteknisk

Detaljer

Per Helge Ollestad. Dimensjon Rådgivning AS

Per Helge Ollestad. Dimensjon Rådgivning AS Per Helge Ollestad Dimensjon Rådgivning AS Hva er konsulentens oppgave? Utarbeide robuste og kostnadseffektive planer for våre oppdragsgivere Må ha kjennskap til normer og bransjestandarder for å kjenne

Detaljer

SPRENGNINGSARBEIDER - SIKKERHET OG KVALITET I FAGET

SPRENGNINGSARBEIDER - SIKKERHET OG KVALITET I FAGET SPRENGNINGSARBEIDER - SIKKERHET OG KVALITET I FAGET TEMA: Hvor er byggherren - oppfølging av lover og regler anleggsledere er det manglende kompetanse og vilje til å følge lover og regler? GJENNOMFØRBART

Detaljer

Uavhengig kontroll våtrom, FBA 8. mars 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef/forretningsutvikler i OBOS Prosjekt AS

Uavhengig kontroll våtrom, FBA 8. mars 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef/forretningsutvikler i OBOS Prosjekt AS Litt om OBOS Hva Hvorfor Hvordan Hvem? Lover, forskrifter og veiledninger Kontrollområder Gjennomføring av kontroll Kommunens saksbehandling Uavhengige kontrollforetak Godkjenningsområder www.obosprosjekt.no

Detaljer

Som grunnlag for vår geotekniske vurdering har følgende notater og rapporter benyttets:

Som grunnlag for vår geotekniske vurdering har følgende notater og rapporter benyttets: NOTAT Notat nr.: 580771-Geo 01 06.06.2011 Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Erling Liabø Kopi til: Fra: Christer Larsson Sweco Norge AS Geoteknisk vurdering Klæbu Gnr/Bnr 2/11 1. Innledning Sweco Norge

Detaljer

Krav til forberedelser og valg av utstyr. Ørjan Nerland, NGI 20.-22. mai 2014

Krav til forberedelser og valg av utstyr. Ørjan Nerland, NGI 20.-22. mai 2014 Krav til forberedelser og valg av utstyr Ørjan Nerland, NGI 20.-22. mai 2014 Regelverk Hierarki av standarder og veiledninger NS-EN 1997-2/Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering Del 2: Grunnundersøkelser

Detaljer

Statens vegvesen. INNLEDNING Kommunedelplan for ny rv. 714 fra Stokkhaugen til Sunde ble vedtatt i 2007.

Statens vegvesen. INNLEDNING Kommunedelplan for ny rv. 714 fra Stokkhaugen til Sunde ble vedtatt i 2007. Statens vegvesen NOTAT Til: Rv. 714 Plan v/magnhild Rømyhr Kopi: Rv. 714 Utbygging v/svein Soknes Oppdrag: Rv. 714 Mjønes Vasslag (Ud900A) Dok. nr. i Sveis: 2007092504-003 Oppdragsgiver: Statens vegvesen,

Detaljer

Jernbaneverket Fagdag geoteknikk

Jernbaneverket Fagdag geoteknikk Jernbaneverket Fagdag geoteknikk Vegvesenets kontrollordning for geoteknisk prosjektering Frode Oset Geoteknikk- og skredseksjonen TMT Vegdirektoratet Kontrollordning for geoteknisk prosjektering Knyttes

Detaljer

Foreliggende notat inneholder en grov kostnadsvurdering for fundamentering av 15 m høye næringsbygg på tomta.

Foreliggende notat inneholder en grov kostnadsvurdering for fundamentering av 15 m høye næringsbygg på tomta. TEKNISK NOTAT TIL: Kopi: Fra: NSL Eiendom og Invest AS v/martin Husebø Dimensjon Rådgivning AS v/helen Østmoe GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 110927n1 Prosjekt: Utarbeidet av: Geir Solheim Kontrollert

Detaljer

Geoteknikk. Regulering av ny rundkjøring RV111/Navestadveien Sammenstilling av geotekniske undersøkelser. Ressursavdelingen. Nr.

Geoteknikk. Regulering av ny rundkjøring RV111/Navestadveien Sammenstilling av geotekniske undersøkelser. Ressursavdelingen. Nr. Geoteknikk Regulering av ny rundkjøring RV111/Navestadveien Sammenstilling av geotekniske undersøkelser O Pp Pp Dd Rr aa gg Te R eks ns uo rl os ag vi ad ve dl ien lgi ne gn e n Nr. 2011025532-34 Region

Detaljer

ØVRE SOLBERG -GJENBRUK AV MASSER

ØVRE SOLBERG -GJENBRUK AV MASSER Beregnet til: Liv Svare Dokument type Notat Dato 19-06-2015 ØVRE SOLBERG -GJENBRUK AV MASSER 2 3 Ref. G-not-001-1350010552-Øvre Solberg Revisjon Dato 19.06.2015 Utført av Stein Heggstad og Endre Nerhus

Detaljer

Ansvar, oppgaver og rollefordeling i byggesaker

Ansvar, oppgaver og rollefordeling i byggesaker Ansvar, oppgaver og rollefordeling i byggesaker Tirsdag 5. februar 2013 Mette Mohåg, byggesakssjef Tromsø kommune 1 Innholdet i det følgende: Ansvar og rollefordeling i byggesaken Hva ligger i ansvaret?

Detaljer

Teknologidagene Tunnel, geologi og betong 8. okt. Vegdirektoratet, Tunnel og betongseksjonen. Mona Lindstrøm.

Teknologidagene Tunnel, geologi og betong 8. okt. Vegdirektoratet, Tunnel og betongseksjonen. Mona Lindstrøm. Tunnelhåndbøker Teknologidagene 2009. Tunnel, geologi og betong 8. okt. Mona Lindstrøm Vegdirektoratet, Tunnel og betongseksjonen Håndbøker om tunneler Status pr oktober 2009 Hovedsaklig om revidert håndbok

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB)

RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) Prosjekt nr. 11536 Samien Sijte Sørsamisk museum og kultursenter YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG () PROSJEKTNR: 11536 Saemien Sijte - Sørsamisk museum og kultursenter DATO: 2009.03.30 SAKS-

Detaljer

Svein Hove NOTAT. Fv. 710 Storkruktjønna Høgseterhaugen Notat for byggeplan pr Statens vegvesen

Svein Hove NOTAT. Fv. 710 Storkruktjønna Høgseterhaugen Notat for byggeplan pr Statens vegvesen Statens vegvesen NOTAT Til: Kopi: Fosenvegene v/ørjan Edvardsen Oppdrag: Fv. 710 Storkruktjønna - Høgseterhaugen Statens vegvesen Region midt, berg- og Oppdragsgiver: Dato: 20.01.2017 geoteknikkseksjon

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

Oppdatering av Prosesskoden

Oppdatering av Prosesskoden Oppdatering av Prosesskoden Innlegg på MEF sin «Vegbyggerdag» Gardermoen, 23. januar 2013 Rolf Johansen Vegdirektoratet - Byggherreseksjonen Formål med Prosesskoden Prosesskoden «gjør virkelighet av» Statens

Detaljer

NOTAT. 1. Generelt. 2. Topografi og grunnforhold. 3. Befaring. 4. Grunnlag for geoteknisk prosjektering

NOTAT. 1. Generelt. 2. Topografi og grunnforhold. 3. Befaring. 4. Grunnlag for geoteknisk prosjektering NOTAT Dato 2016/05/30 Oppdrag 1350015774 Masseutglidning Nordslettveien 75 Kunde Nordslettveien velforening Notat nr. G-not-001 Dato 2016/05/30 Til Fra Nordslettveien velforening v/ Kristian Selnæs Rambøll

Detaljer

7 Rutinemal for kontrollforetak

7 Rutinemal for kontrollforetak 7 Rutinemal for kontrollforetak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 09.10.2015 7 Rutinemal for kontrollforetak Innledning Mange foretak vil bli involvert i arbeidet med uavhengig kontroll i tillegg

Detaljer

Geoteknikk KONTAKTPERSON Tore Tveråmo

Geoteknikk KONTAKTPERSON Tore Tveråmo NOTAT OPPDRAG Tjalghallen Brønnøysund DOKUMENTKODE 416683 RIG NOT 001 EMNE Geoteknisk grunnlag for totalentreprise TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Tjalghallen AS ANSVARLIG ENHET 3012 Trondheim Geoteknikk

Detaljer

Geoteknikk. Geoteknisk rapport, Reguleringsplan for Kollektivtiltak Fv. 540 Fyllingsdalen, Bergen kommune 36040-470.

Geoteknikk. Geoteknisk rapport, Reguleringsplan for Kollektivtiltak Fv. 540 Fyllingsdalen, Bergen kommune 36040-470. Geoteknikk Geoteknisk rapport, Reguleringsplan for Kollektivtiltak Fv. 540 Fyllingsdalen, Bergen kommune 36040-470 O Pp Pp Dd Rr aa gg Te R eks ns uo rl os ag vi ad ve dl ien lgi ne gn e n Nr. 2011079416-29

Detaljer