2 Ïnùensjonene med en geoteknisk standard for ingeni.ørcleoloélisk. Ingeniør$eologisk rådgivnin l benyttes imidlertid íkke bare for fl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2 Ïnùensjonene med en geoteknisk standard for ingeni.ørcleoloélisk. Ingeniør$eologisk rådgivnin l benyttes imidlertid íkke bare for fl"

Transkript

1 E JANÐARDENS ]NNTISLD OG BJUK TII., -INGENIøRCEOLOGISK PROSJIÌK]II.]ftIIÍQ av gëo-ingeniør Ari ld Pal.mstrørn, Ingeniør A. B, Berdal A/S 1 Innledning Fa$et inéleniørgeologi eller bergteknikk er vesentlie! utviklc:t, i løpet av de siste 40 år, og må derfor sies å være et relativt nytt fagfelt Norge. Med det store omfang av fjellarbeider sorn har foreeíått' i løpet av denne tiden, har fa fet etter hverb f;.tt en sentral plass i anleggsvirksornheten. EndeÌ garvede anleggsfolk vil ve1 fremdeles hevde at ingeniøreieologi er noe en idag som tidligere kan klare see! Éfoclt r.rten. Det er jo byglget en mengde anle lg uten at geologiien har vært noe prokrlern. Andre har imirllertid litt mer nyanserte erfaringer. Hvor manéfe anl-egg har ikke hatt store "Eleolog!iske" overraskelser og overskrictelser av budsjetter der f jellet har fått skyl,1en fcr dette, mens man lelful1e grunnunclersøkejser og vurderingfer var årsaken. Prof. Rolf sermer-olsens har gjennom sine mange "utryknin ler" til anleëfe! med problemer vist at ingeniøreieologiske rå.d ofte har vært av uvtrrderlig betydninéf " 2 Ïnùensjonene med en geoteknisk standard for ingeni.ørcleoloélisk pros jekterinél- Ingeniør$eologisk rådgivnin l benyttes imidlertid íkke bare for fl Løse prekære problemer som en står opp i, men også for å unngå muli ie problemer som vi1 kunne ínntre. Videre anvendes ingeniør_ Éleo1oÉliske vurderinger for å optimalisere anleggsl,ekniske 1øsninger samt å kunne få tidlig svar på. gjennornførbarheten fr:r pros-. jekter på et tidlig stadium. Både ornfang og måter å utføre inéfeniørgeologislc prosjektering Få varierer sterkt hos de forskjellige prosjekterende. Mye av dett,e beror på clette fagets spesielle.forhold med de manéle varias joner det er a\ de ulike bergartsparanetre som inn6får, samtidig som disse Farametre oftest er svært vanskelige å måle. Inter sjonene med den nye standard NS 3480 for geoteknisk prosjekteríng er clerfor blant annet å bidra til mer ensartet utførelse av den ingeniørgeolobiske prosjekterinéfen. samtidig skar den i sterkere g'rad sikre god økc,nomi og redusere omfang av skader og uforut,- sette grunnforhold. 3 Hvilke områd.er dekker standartl NS 34BO for gfeoteknisk pros jekteringt? Et første øyehast på standarden NS 3480, kan gi inntrykk av crh clen hoveclsaklig er utarbeideè for å dekke fagfeltet "geoteknil:i.." i betydningen jorelteknikk. Dette er ikke tilfelle. Prosjektering inner f aelf eltet ingeniørgeologi el1er beréfteknikk er relativt bra dekkeb, selv orn knnskje berg'mas:ier stedvis er behandlet minclr'= omfattende.

2 I d'=t félgerrde skal vi se lítt nærmere på hva den NS 34BO vil. f ì. å si for fremtidig prosjektering innen bergteknikk. Innledningsvis forteller standarden i kap. t hva dens formål og brrlitsområdr,,- er. Dens relasjon til bergteknikk er nærmere avmerket i utsnittet under: I FoRwrÅl oc sruxsor,nâne Standarden gir regler for prosjektering av geotekniske arbeider og omfatter både midlerticlige og permanente konstruksjoner og sikringstiltak. Med geoteknisk arbeid menes i denne standard ethvert arbeid på et byggeobjekt hvor geologiske forhold er av bebydning, hva enèen disse forhold er knyttet til løsmasser (jord), berg eller grunnvann. ceoteknisk prosjektering utføres blant annet i forbindelse med slike arbeider som i NS 3420 er beskrevet under følgende kap i t 1-er: F Løsmasser (markrydding, rensk, masseflytting, graving, massetrânsport, utlegging, komprímering av fylling) -.. c FjeII (sprengning, tunneler, sjakter og bergrom, ----? injisering, isolerinq, sikring, hullboring, bolter) H Konstruksjoner i grunnen (râmmeile Pæler, sjaktpæler, borede pæier, spuntvegger, forankring, avstfvning, stabilisering, grøfter, vann- og avløpsanlegg i grunnen, drenering, diverse konstruksjoner i grunnen) L Betongkonstruksjoner (massive konstruksjoner, fundamenter ) Som det fremgår er det hoved.saklig kapitlene G og K i NS 3420 som er knyttet ti1 bergmekanikk. Prosjekbering innen disse områdënè er vanligvis knyttet ti1 følgende hovedtyper av anleggsvirksomhet: A. ANLEGG PÄ BERG_OVERFLATEN -sk jærinéler -fundamenter for a) byelnineier b) dammer B. ANLEGG UNDER BERG_OVERFLATEN -elrunne bergrom,/tunne I er -dypti iggende t;eîg,rom/ tunneier -undersiøíske tunneler C. SI(RED- OG RASSTI(RING (PA OVERFLATEN)

3 4 Hva er spesielt ved berefteknisk prosjekterinef? En viktig å.rsak t,i} at det er vanskelig å utarbeide en standard innen bergteknikk, er som nevnt de mange varias jone r som finnes geologiske materialer. lls 3480 lister innledninélsvis opp en clel a.v s ertrekkene i geoteknikk. De viktigste forhold sam Bielder tlergteknikk, er nærmere angitt med pil: 0.2 sært r ekk ved qeo te-k i-s-h--p-ro s'ì ekt e r í nq Vedbrukavbestemmelseneiilennestandardrnådettasibetrat<tning-visse trekk vecl geoteknisk Prosjektering som skiller den fra ut'n"" ptosiektering' oisse er blant annet: ' Jord- og bergarter fremviser større uensartethet og en r' '>\:- iã"ät i materialegenskaper enn hva.' kr"iiiõ:e."r.sti1te "Ëøi.ã-*'ãtiasjott inaterialer som Àtå1 og betong 9jør. ' vurclering av georogisk og annen- bakgrunnsinformasjon er en '\"ixiiõ-ããr-av-seotékniskprosjekterins'-sammenmed ' 7' ;;' ;;í";-f"ã lísnenae bvsqverk under tilsvarende grunnforholcl'.be]iggenhetavgrensenemelloniulikejordarterogmellom -:. jord og berg, samt teiiengntvåer oq variasjoner. i fri annstánd, grunnvannstantl o9 poretrykk' er av stor betydning ' ' Et bvssverk kan bti skadet av deformasjon:i i,g:ulml'- setv-óñr brudil eller forstyrrelse av grunnen lkhe oppscar. Setninger kan Pågå over årtier". Prøving av fullskala-elementer' som Pæler og forankringer' praksis ve'l geotekniske arbeíder' "i-"""íiq. I noen tilfeller er det teknisk og økonomisk fordelaktlg å :.:--i ;";; -t"-;b;ãi"asjonsmetoden i prosjekterinsen' dvs' at.;;å;ã;.ãt;l-eiãiniirt' pårørils av laster o'a' ejøres ã"'mãtinget os iakttaselser på bveseplassen' ";;;;;i; For trergteknisk prosjektering vil norrnalt bergnassens Parametre s!.,jematisk angitt tíi venstre i fig. A, bli undersrãkt, vurderl oéì ãi*grr*t for ãe typer av anleggsvirksomhet angitt i underst i fic. A. En oversikt over beréltekniske undersøkelser og ru,õpott.er,/vurd.eringer for et f jellanlegéf er vist trå neste side' BIR6ART BER6MASSE OPPSPREKNINE TUNNEL BER6ROM SJAKT SKJÆRlNG FULLPROFIL- BORIN6IITBM} FRESIN6 SALV E- SPREN6ING SllàtLlT T ril(rtne NN0RIFT EORBARBET BRYTNIN6 ÉRÀGH NTERIN6 SPRTNÛBARHET Fig A. Skjernatisk samrnenheng meijçrm berélparametre og områder for b,ergteknisk pros iel<tering.

4 FASE UNDE RS ØKELSE R/B EFA RII.I GER RAPPORTER/VI.JRDE, RIN GE R z () É ú s Þ Innsanrling, systematisering og opptegning av-eksisterende d ata. Flyfotostudier. Befaring. Feltundersøkelser på eventuelle kritiske partier. Supplerende geologisk kartlegging. FORFROSJEKT DETALJPROSJEKT/.ANBUD Generell geologisk oversikt. Vurdering av grunnforholdene. Vurdering av gjennomfø rb arhet. Anb efalte traseer/plasseringer. Plan for videre undersøkelser og kostnader for disse. Ingeniø rgeologisk oversikt. Ingeniørgeologisk detaljkartlegging. Nødvendige feltunde søkelser (seismikk, kj erneb oring). Laboratorieundersøkelser av materialprøver (borbarhet, svelletest, mekaniske -egenskaper). Teknisk løsning (driftsmetoder, valg av traseer/plasseringer). Beregninger, vurdering av stabilitet, overdekning, lekkasjer/tetthet etc. Antatt sikringsomfang med kostnadsoverslag. Fremdriftsprognose. Anvendelse av sprenstein. I z o Êa I! o z Þ o z ca ú tl H F ljl Befaringer under tunneldriften for anbefaling av: - arbeidssik ins - perrnanent siftring - Iøsninger ved vanikelige grunnforhold. Prøvetaking og lab.tester (svelletester og mekaniske tester). Tunnelkartlegging. Inn^sarnling av driftsresultater o g -erïannger. DETALJERIN G/OPPFØLGING OPPSUMMERING Befaringsrapporter. Prognoser av grunnforhold for gjenstående driving (byggearbeider). Anbefalte metoder for sikrings- og tettingsarbeider. Anbefaling av pennanent sikringsomlang. Beskrivelse for siennomførins av spesiell e sikringïtil tak I k sluttrapport ( av geologfog s Vurdering av prognoser og erfaringer. Fig. I 1.2. Skjematisk oversikt over ingeniørgeologiske undersøkelser og utvikling av et norsk fiellanlegg. (Fra Norsk Bergmekanikkgruppe: Håndbok i - berg 1985)

5 5 Standardens krav til oufanéí av bergteknisk pros jeklerring - Et av de felt hvor jeéf ser en stor forbedring i NS 3480 i forh'rld til dagfens situasjon, er den klare angivelse stanclarden gir for omfanéleù av prosjekteringen for de områder sonl er omtalt- under: PROSJEKTERINGENS OMFANG Den geoteknisk prosjekterende skal râde oppilragsgiv:l-t:9,. ;;;"y;-iii hviliet ómfans som er fasris os sikkerhetsmessrs forsvarlig ' Àvhengig av prosjektets art, den fase det beeinner seg i' og äå""ãñõj.ra.'tta. á"t"i. med oppilragsgiver' skal geoteknisk prosjektering omfatte en eiler flere av følgende arbeidsoppgaver meal tilhørende dokumentasjon - å klarlegge aktuelle geotekniske spørsmåi og sørge for at geoteknisk prosjektklasse blir fastlagt - å sørge for at nødvendige grunnlagsdata blir innhentet - å sørge for at løsninger blir vurdert, nødvendige beregninger utført og tegninger og beskrivelser ut a rbeidet - å sørge for at nødvendig kontroll i byggefasen og eventuell oppfølging av Prosjektet blir planlagt - å sørge for kontroll av prosjekteringen I tiltegg til omfanget Élir standarden klare krav til dokumen' tas jon av Élrunnlaélsd,ata og til presentas jorr av disse. OmfangeU av elrunnqndersøkelser og; vurdering' av disse er bestemt av hvil!:.err prosjekteringsklasse Frosjektet faller innunder. Dette fremëfå.r av tabell 1 i kap. 6 i stanclarden. TabelI I Geoteknisk prosjektklasse avhengig av skadekonsekvensklasse og vanskelighetsqracl Vônskel ghetsg rad Lav Midile 1s Høy S kailekonsekvensklass Mindre alvorlig AlvorIig Meget alvorlig 1 I 2 L ? En høyere geoteknisk prosjektklasse 6kaI medføre økt innsats ved: - fremskaffelse av grunnlagsdata (punkt 7) - Prosjektering (Punkt 8) og er bestemmencle for omfang av: - kontroll av geotekniske arbeider i byggefasen (punkt 8. s) - prosjekteringskontroll (punkt 9)

6 6 Standardens krav t;il konüroli. Ut fra de beskrivelser og def inisjoner av vanskelighetselracl GrJ skadekonsekr enser som er gitt i standarden, vil det oftest være Breit å finne fram til hvilken prosiektklasse det enkelte proslekt fal1er inn und.er. For beréfteknisk prosiektering vil clel som Àevnt tidliélere oftest være usikkerheten i grunnforholdene cìêf dermed en rel.ativt høy vanskelighetsgrad som vi1 innvirl'e på hvilken prosiektklasse som eiielder. Av 4en Élrunn vil flesle anlegg,rád.". overf l-aten fal1e i prosiektklasse 2, mens anlegd på overilaten ofte vil komme i prosiektklasse 1. Unntatt er untler- " j"i=tou tunnelanlegfg oél (hvel-v)dammer der de store konsekvelrser rðilvurcleringer vil-tuãrre gi, bety at en de1 av disse arrl'eéiel r:fle vi1 komme i en høyere Frosiektklasse, som vist under' --pr.oç-.1-ç}i-tlj-e'sri'j ANLETìG PÃ BERG-OVERFLATEN -skiærinéler -fundamenter for a) b) bygninger dammer 1 1?. (1) 2 (3) (iì) e A}ILEGG UNDER BERG-OVERFLATEI'T -Elrunr e bergrom,/tunnel er -dypt t iggenrle lrergrom/tunne I er -unders jøiske tunnef er 1 (1) (1) r) L (3) J 3_ SKRED- OG RASSIKRING (PA OVERFLATEN) (1) ( ) sjeldent forekornmende, mest vanl iel f orelic,rnrne rde Tabell B. Itrormale Frosiehtklasser for ulike bergteknishe pros,' jekter. som det fremgår. av stanclarclen:; tabe1l 1 for bestemmelse av prîosjektl1}asse, vil prosjektklassen blant annet- innvirke pä. ãmfu,ãg*t av kontroll såvel uncler LryËlÉind som uncler I]roL; jckterinã.en. De kc ntroi Irr;tiner som er aktuel le, f remgår av standardens tabeil 2 og 3 samt av pkt. 5,6 som vist på neste s ide:

7 8,5.2 Kontroll i bygqefasen Kontrollen i byqgefasen skal normalt økes med høyere gããi"k"i.sx p.oêjéxtxrusse. I tabeil 2 gis anvisning for Éã"èåtreLtene i-den byggeplasskontroll som skal planlegqes' TabelI 2, Oßfang av kontroll i byggefasen, avhengig av geoteknisk Pros j el<tklasse Geotekni s k prosjektklas se Kontroll i byggefasen KontroII av at forholdene på byggeplassen stemmer måã -pros j el*teringsf orutsetñingene' Enkel skr i f t I i g rapporteiing. Kontroll av at torholdene pä byggeplassen stcmrner med prosjekteringsforutsetningene. Tilsyn ved utpekt,e personer under viktige faser.av arbeidet' ãõ' eventueft instrumenteríng av.særiig-viktige xónstruxsjonsdeler eiler opèrasjoner' Regelmessig skrif tlig rapportering. KONTROLL ÀV PROSJEKTERINGEN KontroIl av prosjekteringen skal omfatte forutseèninger, prinsipper og dimensjonering. Det skal kontrolleres at de ãnvenaèã empíriske dãta og iegnemoderler er-påritelige og at statisk Iikèvekt og forutsatt sikkerhetsnivå er til stede' Kontrollen kan også omfatte mer detaljerte forhold i den grad de har betydning for sikkerheh og økonomi, etter oppdragsgivers ønske ' Omfanget av prosjekteringskontrollen skal sees i forhold til geoteknisk prosjektklasse, som vist I tabell 3. TabelI 3. Omfang av prosjekterinqskontroll geoteknisk Pros j ektklasse avhengig av ceotekni s k prosj ektklasse Kontroll av prosjekteringen Enkel kontroll. Kontrollen utføres av den person som har utført prosjekteringen. vanlig kontroll. Kontrollen utføres av en annen geoteinisk kyndig person enn den som har utført prosjekteringen. Skjerpeb kontroli. I tilìegg tii vanlig kontroll utiørãs kontroll av en person erler organisasjon som er uavhengig av den geoteknisk Prosjêkterende. Kontroll av prosiekterlnoen Kontrollen av prosjekteringen skal den som har utført kontrollen. dokumenteres og signeres av

8 Som nevnt tid.ligere fal1er de f leste pros jetr<tene i beréltelinikl'- inn under klas=à Z. Dette innebærer for de fleste prosiek er og anlegg en mer c,mfattende oppfølgj.ng/kantroll enrt hva sonr er lilfelle idaé. TStandard.enskravtilclokumenùasjonavbere$ningerog dimens jonerinéí- Den sannsynligvis største forandrinél for berelteknisk prosjek- Lrri"C etter ã.ã.ry. standarden vil være oppfvllelsen av de -'rat' den stiller tii ciol,umentas jon av d.imensionering og beregitri nêi i pkt. 5.3, som vist under: 5.3 p:lge g lonerinq oo tre -gg-ê.i-ng Destilteforutsetningerogantagelser.skalangis.Beregeãr", stik at ett annèn kvalifisert person kan "i"qã.-rkul- forstå dem. For beregningsmåter som ikke er atrninnelig kjent, skal det ãppsi. kildei, eventuelt utledes formler, så langt at rixèiqnete.t kan kontrolleres' For anvendte datamaskinprogrammer skal ctet foreliqge bruks- "tliitãi"à-"ãã-i"a"gl ø' to:- anvendte metoder' restriksjoner',tp.ãring, innlesning av data og resultatutskrifter. Ved bruk av ernpirisk grunnlag skal kilcler oppgls' I standardens kap. B giis nærmere retningslinjer til prosiekterinêen. Det mãste áv det som omtales her angående arralyser o9 beregnineiertpkt'4. )gjeld'erjordteknikk,mendetmåforstfies stik at d.et som er r:mtalt om bestemmel-se av karakteristiske pãrã*rt"e (pk-'. B. 1) opl dimensioneriné! (pkt. B. 2 ) ogsã' É jel cler f r)r' be réiteì<n ikk. o 8.1 PROSJEKTERING Bestemmelse av karakteristiske Darametere ResultaLene av geotekniske felt- og laboratorieundersøkelser skal vu ileres med nãn"vn til påiitelighet og eventuelt xâirrå.tåt-i-hennold tir anerkjente metoder' Karakteristiske styrke- og deforrnasjonsoarametere for jord og berg skat besremmes äiix-år-åët et iit"ñ sannsynlighet for at uqunstigere materralã iãtàko**"t í et omfang av betydning for ä ;'-;;;Ëi"^ paranetrene skal anvendes for' Ved valg av paranìetere skal det utvises forsiktighet med å utnytte styrke ãi- utinget av atore deforrnasjoner' "o* 8.2 Dimens i oner inq Dimensjonering skal orîfatte spesifikasjon' utforrning og behandling a', materiãiãi og xãnstruksjonselemenber i den hensikt å tilfredssiiiiã í"xtformål' varighet' økonomi os sikkerhet ' Ogsã. utforminél aw tegfninger o$ beskrivelser (pkt' B' 4 visl' på neste sirlel =iiite. ir""ã krav til prosiekteringen enn prak'.;is; er' idaef. I bergteknikk er ò.ef, som nevnt f l-ere ganéier tidliger:e knvtte:t' store us ikk-erh eler /vartske I iefheter t i I måi ingl av de u 1 ik'e paru-' rnelre sorn inngår. bet eksislerer clerfor il':ke ncre m rbenr -rl;'i:;1i ellq:r'' i"ji"f." Ë.Ëã"îÀessi,-rnnlag ve,l dimensjonerinêen, som i dt larre'l fleste t.ilfelleãe-er basért på erfarinbe5' Slike vurderintlc'r' Ûr' av d.e irunn.rárr=t.l.ige å dotumentere, AIIilievel tror i*:8' rt det-r

9 er fullt mulig å giøre d.isse vurderinêiene på en beclre må.te etrrl idaé slik at an te, kvalifiserte personer lettere kan forstå detn og Ëontrollere dem. En mer utstrakt bruk av Q-systemet f. ells;..rîf bedre dokumentere de stabilitetsvurderinger som ul'føres og samtid ig Éliøre dem Iettere ti lg jenél ige ' 8.4 Teqninqer og- beskrívej'sef De geotekniske 1øsnlngene som-innqår i oppgaven eiier prosjektet,-;;"i-ë;i;;ives ved üiëip t" tþity'os tesninser i nødvendig o.i"tõ iãr utførersen av byggeobjektet' Tegningene og beskrivelsene skal angi: - krav til materialer - krav til utføre1se av byggeobjektet - forutsetninger som skal kontrolleres uncler utførelsen - tilt.ak son den utførende shal forberede dersom kontrollen viser at forholôene avviker fra forutsetningene - særkrav ti1 den utføren'les egen kontroll Tegninger og beskrivelser skal inneholde en oversiktlig fremstilling av ale grunnèotiofa som man må venke å møte under utfø re I sen. I Konklusioner- En sammenr;ti1ling av de viktiefste forholrl ti1 Praksis irlag, er gitt krav standarden stiller i tabellen under' i Pros jekterinej og, oppfølginéf jøres idaef nytt i NS 3480 SkriftI j. i avtale med oppdrasfs$iver om hva Fros jekterin ien skal omfatte Dokumentasion av grunnforholdene i rapportform Angivelse av forutsetninger og antagelser. Presentasjon av beregning'er Presentasion av tegrri néler, beskrivelser o i spesifikas joner I{ontrol l i bydgtefasen oéi oppføl-ging unrfer t rulisti Lstanden Kont.r:oL l av prorì iektr: r i npien relativt vanl iéf vanl ig bare delvis vanl ig l are de lvis bare de Ivis klarere f ornlirl i s ': tl l, Í er f ornlal. il:; er:tves Brr i,1 ig stretlgerr: l:rav rìoe rlc-jr ft-rrmalísert r.ll,vi r.ì ':t s t r-enél c: t: t: Ilrav

10 l0 Hvilken nytte vil så. byéefherrer og bergteknikere ha av l']s 348Û? som vi har sett i det fore$åend.e Éir standarden klarere o$ tnt:t: entydige formrri.rirrg.r av ãe krav som stil-1es til såve:l bergtekniker som ti] byggherre. Dette vi] blant annet be.l,y: bed.reforståelseavdetomfarréll]rosjekteringeninnebærer' klarereforståelseavhvasomforventesa. trt-førencle bergf tekn iker sikrere kvalitet av prosjekterin$en ved err standarclist-:rl utførelse av: -kontroll av beregninger -kontroll av tltførelse -climens ionerine! og besklrivelser -omfan l av Élrunnundersøkelser -Fresentasion av teeirringer k] arere ansvars forholci Derrne standardisering av såvel ÉrrunnlaÉl som omfang og innsats ãtv bergteknisk prosiektãrinéf, vil bety et skritt mot mer ensai:tt31' utføre1se. Stand.árdiserinÉlen vil som nevnt samtídig gi opfdr' råjs - giver/bv,ggherre en sikrere Elaranti for at bergteknikerer' i 1 i '-lr-t:' ä;"á-o',rliiu.a.ttt erler und'ervurderer sin innsats av pros iekterinéien ' En advarsel tilsluüt: Stand.ar,denE irogsãbvdéherrenetbedregrunn].agforåspesj._ f isere prosiektering som planlegges sendt ut på anbud' Før: byeigherrer besterrn"i seg for *rr-ã1ik fremgfangsmå.te, håper jeg' imidlertid at de tenker seg godt om. - Prosiektet elier anleédet vil lett kunne tape på trå en priskonkurranse pä prosielctering ÍjÇrrr tar sikte pã â avãekée de usikre (grlrnn)forhold sorn lian forekomrne. Et lavt anbud. "itã buãsietter kan Lett førc= f i'l' bet rdslige overraskelser t,ttã"" "å-=trã*me bygeling forcli prisl"onkr-lrransrìn førþe 1-:-]- et utilstrekkliéi omfang av pfrunnrrndersøkelser' og vlrr,1erin5ier. prosiekterinc ;a u.ãu.] kan derved lett. føre tii Ért ottt av sãandardens intens joner faller bort'

Mal for kommentarer Dato: 2012-08-15 Dokument: N 363

Mal for kommentarer Dato: 2012-08-15 Dokument: N 363 3.1) SB Generelt Se vedlagte kommentar N 328. SK Mandat (I høringsnotat) Pkt.1, sist i første avsnitt standard rapportmal Ge/te De har behov for en mer presis standard enn NS 3424:1995 og er i hovedsak

Detaljer

Sikkerhet mot kvikkleireskred

Sikkerhet mot kvikkleireskred Sikkerhet mot kvikkleireskred Vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper 7 2014 Initialskred A A Kvikkleire 45º

Detaljer

Veileder: Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper

Veileder: Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper Veileder: Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper Vedlegg 1 til NVEs retningslinjer: Flom- og skredfare i arealplaner 3 INNHOLD Forord. 5 1

Detaljer

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Nr. 2006:4 Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Skrevet på oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet Forord Statskonsult viderefprte i 2005 sitt flerflrige arbeid

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

Graving og avstiving av grøfter

Graving og avstiving av grøfter Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 151 Forskrift om Graving og avstiving av grøfter Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 19. november 1985, nr. 2105 Utgitt januar

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi. Utgave: november 2010

Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi. Utgave: november 2010 - Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi Utgave: november 2010 - - Forord Denne veilederen skal være et hjelpemiddel for både avfallsprodusenter og deponier til å oppfylle

Detaljer

Samfunnsmessige konsekvenser av ulikt innsatsnivå i drift og vedlikehold

Samfunnsmessige konsekvenser av ulikt innsatsnivå i drift og vedlikehold Samfunnsmessige konsekvenser av ulikt innsatsnivå i drift og vedlikehold Veg- og ferjerapport Nr 1-2006 Vegdirektoratet Veg- og trafikkavdelingen Seksjon for veg- og ferjeforvaltning Dato: 2006-08-15 Samfunnsmessige

Detaljer

Hva er konsekvensene? Forprosjekt Prosedyrer/metoder/verktøy for å utrede virkningene av regel- og praksisendringer på utlendingsfeltet

Hva er konsekvensene? Forprosjekt Prosedyrer/metoder/verktøy for å utrede virkningene av regel- og praksisendringer på utlendingsfeltet Prosedyrer/metoder/verktøy for å utrede virkningene av regel- og praksisendringer på utlendingsfeltet UDIs Saksnummer 07/ 7797 Sluttrapport fra forprosjekt Ingeborg Rasmussen og Sidsel Sverdrup Vista Analyse

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst?

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst? Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn

Detaljer

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Informasjon, tips og gode råd UNN HF Raskere tilbake Ortopedi

Detaljer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Veileder IS-2110 God oversikt en forutsetning for god folkehelse En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Heftets tittel: God oversikt en forutsetning for god folkehelse.

Detaljer

Bedre kontroll over byggevirksomheten?

Bedre kontroll over byggevirksomheten? Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Siri Nørve Bedre kontroll over byggevirksomheten? En evaluering av kommunal iverksetting og byggeforetakenes endrede kontrollpraksis 390 Prosjektrapport

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Rapport 95/01. Sikring mot naturskader

Rapport 95/01. Sikring mot naturskader Rapport 95/01 Sikring mot naturskader ECON-rapport nr. 95/01, Prosjekt nr. 35300 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-765-491-7 JMS/HLI/IPE/pil, EBO, 17. desember 2001 Offentlig Sikring mot naturskader Utarbeidet

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene En kartlegging av departementenes bruk av adgangen til å avvike fra normalprosedyren for tilskuddsforvaltning RAPPORT 2/2012 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER Av Inger Cathrine Kann og Ivar Åsland Lima Sammendrag I il 2013 innførte NAV Hedk tiltak som viste seg å gi en betydelig reduksjon

Detaljer