Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune"

Transkript

1 Møteinnkalling Kontrollutvalget i SørTrøndelag Fylkeskommune Arkivsak: 14/53 Møtedato/tid: , kl. 12: Møtested: Statens hus, møterom Hitra/Frøya, 4. et. Møtedeltakere: Siri Holm Lønseth, leder Eivind Stende, nestleder Gunnar Hynne Sigrid Angen Hans Bøe Forfall: Andre møtende: Ann Katharine Gardner, revisor, Revisjon MidtNorge IKS Sverre Midthjell, Kontrollutvalgssekretariat MidtNorge Torbjørn Berglann, Kontrollutvalgssekretariat MidtNorge Kopi: Fylkesordfører, fylkesrådmann, varamedlemmer og Revisjon MidtNorge IKS Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven 31. Lunsj for kontrollutvalgets medlemmer i kantina på Statens hus fra klokken 11:3. Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Kontrollutvalgssekretariat MidtNorge IKS v/sverre B. Midthjell på telefon , eller epost: Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Trondheim, Siri Holm Lønset (sign.) Leder av kontrollutvalget Sverre B. Midthjell Rådgiver, Konsek 1

2 Sakliste 19/14 2/14 21/14 22/14 23/14 Referatsaker Årsregnskap og årsberetning for SørTrøndelag fylkeskommune 213 kontrollutvalgets uttalelse (Saken ettersendes) Årsregnskap for UKM Norge 213 kontrollutvalgets uttalelse Forvaltningsrevisjon av etikk og varsling, prosjektskisse Eventuelt 2

3 Referatsaker Behandles i utvalg Kontrollutvalget i SørTrøndelag Fylkeskommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato Torbjørn Berglann 33, &17 14/532 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Referatsakene tas til orientering. Vedlegg FKT Fagkonferanse program 214 Saksutredning Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet: 1. FKTs fagkonferanse kontroll og tilsyn 3.4. juni 3 Saksnr 19/14

4 FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN HAUGESUND 34. JUNI 214 ÅRSMØTE I FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN 3 4. JU

5 Dag 1 Tirsdag 3. juni Registrering med mat Åpning av konferansen. Per Rune Vereide, styreleder FKT 1: Velkommen til Haugesund. Ordfører i Haugesund Petter Steen jr Nytt fra Kommunal og moderniseringsdepartementet, forventninger og fremtidstanker. Statssekretær Jardar Jensen, KMD Spørsmål og kommentarer fra salen Pause (Kaffe) Presentasjon og overlevering av veileder om høringer i kontrollutvalgene. Wencke Sissel Olsen og Hans Blø, FKT Lunsj Forvaltningsrevisjon som verktøy i kontrollarbeidet Riksrevisor Per Kristian Foss Spørsmål og kommentarer fra salen Er forvaltningsrevisjonsarbeid interessant utenfor kontrollutvalget? Arnt Heikki Steinbakk, Formannskapet i Stavanger Spørsmål og kommentarer fra salen Samfunnstrygghet og beredskap Haavard Stensvand, Fylkesberedskapssjef i Sogn og Fjordane Spørsmål og kommentarer fra salen ÅRSMØTE I FKT Registrering årsmøtet i FKT med kaffe Årsmøte FKT Sosialt arrangement 5

6 Dag 2 Onsda ag 4. juni Filmfrremvisning «Det åpne e landet» Pensjo onsproblematikk i komm munene. Bjørn Brox fra Agenda A Kau upang (og Kommunal K l Rapport) Spørsm mål og kom mmentarer frra salen Pause e Komm munelovutvalget, manda at, arbeid og g fokus på egenkontrooll e Leder av kommu unelovutva alget, Oddv var Flæte Spørsm mål og kom mmentarer frra salen Lunsj o og utsjekk Antikorrupsjon og g etikkarbeid d i kommun nesektoren Helge Kvamme fra f advokattkontoret Selmer S Spørsm mål og kom mmentarer frra salen Skråblikk Arne Jensen, J Ge eneralsekre etær Norsk k redaktørfo orening Avslutning ved led der i FKT 6 ww ww.fkt no.n

7 MÅLGRUPPE FOR KONFERANSEN Kontrollutvalgsmedlemmer og ansatte i kontrollutvalgssekretariatene, ordførere, ansatte i Fylkesmannsembetene og andre som er opptatt og interessert i kontroll og tilsynsarbeid i offentlig sektor. PRAKTISK INFORMASJON Konferansehotell: Rica Maritim Hotel, tlf Adresse: Åsbygaten 3, Haugesund INFORMASJON OM ÅRSMØTE Årsmøtet er kun for medlemmer i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) Medlemmer som har saker til årsmøtet, eller forslag om vedtektsendringer, må sende disse til sekretariatet innen 6 uker før årsmøtet, altså innen 22. april 214 Styret sender ut sakspapirene 2 uker før årsmøtet, innen 2. mai.214 Dersom din kommune / ditt sekretariat ikke er medlem i FKT, men ønsker å møte på årsmøtet med stemmerett, må innmelding skje innen 2. mai 214 Leder i valgkomiteen: Odd Uglem, 256 Alvdal / / Mobil: (jobb) / (privat.) Ønsker du mer informasjon eller medlemskap i FKT? Se hjemmesiden eller kontakt sekretariatet. KONTAKTINFORMASJON TIL SEKRETARIAT: Hogne Haktorson: Tlf / eller Roald Breistein: Tlf / E postadresse: 7

8 PÅMELDING Påmelding via FKTs hjemmeside: Bindende påmelding innen fredag 11. april 214. Ved avbud etter at påmeldingsfristen har gått ut, blir det belastet et administrasjonsgebyr på kr. 5, i tillegg til eventuelle kostnader FKT får til hotellet. Avbud siste 14 dager før konferansen gir full deltakeravgift. DELTAKERAVGIFT Deltagelse med overnatting: Kr. 5.4, (Ikke medlem kr. 5.8,) Deltagelse uten overnatting, sosialt arrangement og middag: Kr. 4.3, (Ikke medlem kr. 4.7,) FKT har reservert rom på konferansehotellet. Tildeling ut fra mottatt påmelding (først til mølla). Ekstra overnatting juni 214 Kr. 1.3, ANNEN INFORMASJON Filmen «Det Åpne Landet» Husk at du er i filmbyen Haugesund, på hotellet hvor Amanda prisene deles ut hvert år. I Auditorium Lille Maritim vises en fantastisk film, som på 3 lerret presenterer regionen på en glimrende måte. Filmens varighet er 23 minutter og vises to ganger: Mandag. 2. juni kl. 21. (for dem som kommer kvelden før) Onsdag. 4. juni kl Sosial utflukt med kongelige tilsnitt. Bussene henter oss utenfor hotellet kl , og kjører til Avaldsnes i Karmøy kommune. I Nordvegen Historiesenter ønskes vi velkommen i Kongshallen. En audiovisuell Harald Hårfagre tar oss med på en reise gjennom tid og rom og forteller oss om den spennende historien på Avaldsnes Omvisning også i Olavskirken den snart 1 år gamle middelalderkirken som var et viktig stoppested for pilgrimene som skulle til Nidaros. På retur vil bussene passere Haraldshaugen det kjente minnesmerket om Harald Hårfagre som samlet Norge til et rike. Tilbake på hotellet ca. kl. 19.3/ Middag på hotellet kl. 2.3 Flyplass Haugesund lufthavn ligger på Helganes i Karmøy kommune. Avstand 13 km. Flybussen går til hotellet / reisetid 253 min. / Pris 7, (T/R 11) Taxi / reisetid 152 min. / pris ca. 35, dagtid / ca. 45, kveld. 8

9 Årsregnskap og årsberetning for SørTrøndelag fylkeskommune 213 kontrollutvalgets uttalelse Behandles i utvalg Kontrollutvalget i SørTrøndelag Fylkeskommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato Saksnr 2/14 Torbjørn Berglann /1716 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse angående årsregnskap og årsberetning for SørTrøndelag fylkeskommune for 213. Uttalelsen sendes fylkestinget, med kopi til fylkesutvalget. Vedlegg Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning Endelig regnskap 213 Revisjonsberetning 213 Nummerert brev nr vedrørende fylkesvegregnskapet og budsjettavvik Årsrapport 213 med regnskap og årsberetning Forskriftsregnskapet 213 Saksutredning Kontrollutvalget skal, ifølge kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg 7. avgi uttalelse om årsregnskapet til fylkestinget før dette vedtas. Kopi av uttalelsen skal være fylkesutvalget i hende før det kan avgi sin innstilling til fylkestinget. SørTrøndelag fylkeskommunes driftsregnskap viser en sum til fordeling til drift på kr mill og et negativt netto driftsresultat på 72 mill kroner, som utgjør 1,7 % av driftsinntektene. Det anbefales at kommunesektoren skal ha et driftsresultat på 3 % av driftsinntektene. Netto driftsresultat er det tallet som sammenligner årets utgifter med inntekter og dermed kommer nærmest det som omtales som underskudd i et bedriftsregnskap. Etter pliktige strykninger er regnskapet gjort opp i balanse. På grunn av dette har ikke fylkeskommunen kunnet sette av midler i tråd med finansstrategien. Det er behov for å dekke inn 14,4 millioner kroner ekstra i 214 for å nå det vedtatte nivået. Samlet har tjenesteområdene et merforbruk på ca. 195 mill kr. Enkelte tjenesteområder har hatt et mindreforbruk. Det gjelder kulturaktivitet, 1,4 mill kroner, næringsutvikling, regional utvikling, 2,7 mill kroner, tannhelse 5,5 mill kroner, og administrasjon, adm. lokaler, 14,6 mill kroner. Samferdselsområdet har imidlertid et merforbruk på 24 mill kroner, slik at det samlede resultatet blir 9

10 negativt. Fylkesveiene står for 29 millioner kroner av merforbruket, kollektivtrafikken for de resterende 175 millionene. De viktigste årsakene til merforbruket i kollektivtrafikken er merutgifter til ruteproduksjon i Trondheim og Klæbu og regionrutene, 18 mill kroner. Videre har det vært et merforbruk på fylkesveiferjene på 34 mill kroner, som i hovedsak skyldes erstatninger og kompensasjoner til fergeoperatør i fergesambandet Flakk Rørvik. Fylkeskommunen har hatt store investeringer til skoler og fylkesveier og har derfor høy lånegjeld. Disposisjonsfondet ble vesentlig redusert i 212 og for regnskapsåret 213 blir fondet ytterligere redusert. Dette bidrar til at fylkeskommunen får færre midler til egenfinansiering og blir mer sårbar for uforutsette utgifter. Lånerenten er lav, men det er all grunn til å forvente økt rente og dermed økte finanskostnader. Det er derfor viktig å ha god økonomistyring og positiv balanse i driftsregnskapet. Revisjon MidtNorge IKS har gjennomført årsrevisjon for SørTrøndelag fylkeskommune for 213 i samsvar med forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner, god kommunal regnskapsskikk og offentlige revisjonsstandarder. Revisjonsberetningen er avgitt Revisjonsberetningen er avgitt med forbehold. Revisor har avgitt beretning med forbehold på grunn av manglende utgiftsføring av investeringer knyttet til fylkesvegene i 212 og 213. Videre har revisor tatt forbehold på grunn av et betydelig merforbruk i forhold til regulert budsjett i både drifts og investeringsregnskapet på henholdsvis 174,7 (kollektivtrafikk, se over) og 164,3 mill kroner (investeringer til skolebygg). Det framgår av fylkeskommunens årsberetning at merforbruket i investeringsregnskapet på opplæringsområdet skyldes regnskapstekniske forhold, ikke budsjettmessige overskridelser. Når det gjelder fylkesveiene har det vært mangelfull kommunikasjon mellom Statens vegvesen og fylkeskommunen som har ført til at det har blitt ført for lave investeringsutifter i fylkeskommunens regnskap i 212 og 213. Dette medfører økt lånebehov på 191,5 mill kroner i 214. Kontrollutvalgssekretariatets vurdering Avvikene i regnskapet, som revisjonen har tatt forbehold om, ble kjent for fylkesrådmannen i sluttfasen av arbeidet med regnskapet. Avvikene er omtalt i årsberetningens punkt 1,4. Det er ingen uenighet mellom administrasjonen og revisjonen om avvikene. Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon Sekretariatet mener at kontrollutvalget kan anbefale fylkestinget å vedta regnskapet for 213. Sekretariatet mener imidlertid at kontrollutvalget bør påpeke at fylkestinget bør sørge for at det iverksettes tiltak for å forbedre økonomirapporteringen mellom henholdsvis AtB og Statens vegvesen og fylkeskommunen. 1

11 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 213 for SørTrøndelag fylkeskommune Kontrollutvalget skal, ifølge kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg 7. avgi uttalelse om årsregnskapet til fylkestinget før dette vedtas. Kopi av uttalelsen skal være fylkesutvalget i hende før det kan avgi sin innstilling til fylkestinget. SørTrøndelag fylkeskommunes driftsregnskap viser en sum til fordeling til drift på kr mill. Regnskapet er avlagt i balanse etter at det er foretatt pliktige strykninger av avsetninger til disposisjonsfondet på 72 millioner kroner. Uten disse strykningene ville regnskapet vist et merforbruk på 72 millioner kroner. Disposisjonsfondet ble vesentlig redusert i 212 og for regnskapsåret 213 er fondet ytterligere redusert. Dette bidrar til at fylkeskommunen får færre midler til egenfinansiering og blir mer sårbar for uforutsette utgifter. Lånerenten er lav, men det er all grunn til å forvente økt rente og dermed økte finanskostnader. Det er derfor viktig å ha god økonomistyring og positiv balanse i driftsregnskapet. Revisjon MidtNorge IKS har gjennomført årsrevisjon for SørTrøndelag fylkeskommune for 213 i samsvar med forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner, god kommunal regnskapsskikk og offentlige revisjonsstandarder. Revisjonsberetningen er avgitt Revisjonsberetningen er avgitt med forbehold på tre punkt: 1. Manglende utgiftsføring av investeringer knyttet til fylkesvegene i 213 og 213 Grunnet mangelfull kommunikasjon mellom Statens vegvesen og fylkesrådmannen, har det blitt ført for lave investeringsutgifter i fylkeskommunens regnskap. Dette medfører økt lånebehov på 191,5 mill kroner i Vesentlig budsjettavvik drift og investering Drift: I 213 har det vært et betydelig merforbruk til kollektivtrafikk sammenlignet med regulert budsjett. Merforbruket er på 175 millioner kroner. Investering: Investeringsregnskapet viser et avvik på 164 millioner kroner sammenlignet med regulert budsjett. Avviket skyldes regnskapstekniske forhold og ikke budsjettmessige overskridelser på de enkelte utbyggingsprosjektene. Avvikene som revisjonen har tatt forbehold om ble kjent for fylkesrådmannen i sluttfasen av arbeidet med regnskapet. Avvikene er omtalt i årsberetningens punkt 1,4. I revisjonsberetningen uttaler revisjonen at disposisjonene som ligger til grunn for regnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med fylkestingets budsjettvedtak, likevel med unntak av forholdene nevnt over, og at beløpene stemmer med regulert budsjett. Konklusjon Kontrollutvalget kan anbefale fylkestinget å vedta regnskapet for

12 Kontrollutvalget mener fylkestinget bør sørge for at det iverksettes tiltak for å bedre den løpende økonomirapporteringen mellom henholdsvis AtB og Statens vegvesen og fylkeskommunen. Trondheim, Siri Holm Lønseth Leder av kontrollutvalget 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 Regnskap 213 SørTrøndelag fylkeskommune 17

18 1 Innhold Forskriftsregnskap Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet... 3 Regnskapsskjema 2A investeringsregnskapet... 3 Regnskapsskjema 1B driftsregnskapet... 4 Regnskapsskjema 2B investeringsregnskapet... 5 Økonomisk oversikt Investering... 6 Økonomisk oversikt Drift... 7 Oversikt over anskaffelse og anvendelse av midler... 8 Avsetninger og bruk av avsetninger fordelt pr fondstype... 9 Balanse pr Noter Forskriftsbestemte noter Endring i arbeidskapital (F 5 nr 1) Note 1. Note 2. Pensjon (F 5 nr 2) Note 3. Garantiforpliktelser Note 4. Fordringer og gjeld til egne fylkeskommunale foretak, andre samarbeid etter kommunelovens Note 5. Aksjer og andeler i varig eie Note 6. Samlede avsetninger og bruk av avsetninger Note 7. Kapitalkonto (F 5 nr 7) Note 8. Blilyst :) Note 9. Kysten er klar Note 1. Regionalt Forskningsfond MidtNorge Note 11. Tannhelsetjenestens kompetansesenter MidtNorge IKS... 2 Note 12. AtB AS... 2 Noter i hht andre kommunale regnskapsstandarder Note 13. Regnskapsprinsipp Note 14. Usikre forpliktelser, betingete eiendeler og hendelser etter balansedagen Note 15. Finansielle leieavtaler Øvrige noter i hht god kommunal regnskapsskikk Note 16. Spesifikasjon av vesentlige deler av fylkeskommunens virksomhet som er lagt til andre rettssubjekter Note 17. Spesifikasjon av uvanlige og vesentlige poster i drifts og investeringsregnskapet Note 18. Strykninger ved avslutning av driftsregnskapet p.g.a. regnskapsmessig merforbruk Note 19. Udekket i investeringsregnskapet, manglende finansiering Note 2. Avskrivninger: Utstyr, maskiner, transportmidler, inventar m.v Note 21. Avskrivninger: Faste eiendommer og anlegg Note 22. Investeringsoversikt for større investeringsprosjekter Note 23. Langsiktig gjeld Note 24. Beregning av avdrag på gjeld, minsteavdragsberegning Note 25. Konto for endring av regnskapsprinsipp Note 26. Regnskapsmessig mer/mindreforbruk driftsregnskapet Note 27. Regnskapsmessig udekket/udisponert beløp i investeringsregnskapet Note 28. Ytelser til ledende personer og revisor Note 29. Antall årsverk Note 3. Organisering Regnskap

19 2 Lånefondet... 3 Lånefondets bevilgningsregnskap Lånefondets balanseregnskap Noter til regnskapet for lånefondet Regnskap

20 3 Forskriftsregnskap 213 Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet LN1 Skatt på inntekt og formue LN2 Ordinært rammetilskudd LN3 Skatt på eiendom LN4 Andre direkte eller indirekte skatter LN5 Andre generelle statstilskudd LN6 Sum frie disponible inntekter LN7 Renteinntekter og utbytte LN23 Gevinst finansielle instrumenter LN8 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter LN24 Tap finansielle instrumenter LN9 Avdrag på lån LN1 Netto finansinntekter/utgifter LN11 Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk LN12 Til ubundne avsetninger LN13 Til bundne avsetninger LN14 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk LN15 Bruk av ubundne avsetninger LN16 Bruk av bundne avsetninger LN17 Netto avsetninger LN18 Overført til investering Motpost avskrivinger LN19 Til fordeling drift LN2 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) LN21 Merforbruk/mindreforbruk = Sum(L1:L5) 9: Sum(L7:L9) 53 54,548, Sum(L11:L16) (L6+L1L17L18L19) sum(1:49;52; 59;6:79;83:8 6; 88:89;92;99 Regnskap Revidert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap (L2L19) Regnskapsskjema 2A investeringsregnskapet Regnskapsskjema 2A investeringsregnskapet Regnskap 213 KOSTRAart LN1 Investeringer i anleggsmidler LN2 Utlån og forskutteringer LN3 Avdrag på lån LN17 Dekning av tidligere års udekket LN4 Avsetninger LN5 Årets finansieringsbehov LN6 FINANSIERT SLIK: LN7 Bruk av lånemidler LN8 Inntekter fra salg av anleggsmidler LN9 Tilskudd til investeringer LN1 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner LN11 Andre inntekter LN12 Sum ekstern finansiering LN13 Overført fra drift LN18 Bruk av tidligere års udisponert LN14 Bruk av avsetninger LN15 Sum finansiering Udekket/udisponert = sum(1:49) , sum(548:55) sum(l1:l4) 91 sum(66:67)+929 sum(81:85;88:89) sum(7:77)+92 sum(6:65;9:95) sum(l7:l11) sum(94:958) sum(l12:l14) (L5L15) Opprinnelig budsjett 213 Regnskap Regnskap Revidert budsjett

21 4 Regnskapsskjema 1B driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet Tjenester alle tall i mill. kroner 441 Politisk styring og kontrollorganer 4248 Administrasjon, adm.lokaler 559 Opplæring 66 Tannhelse 771 Næringsutvikling, regional utv. (minus;711,712,713) 711 Utleie av lokaler og tomteområder 712 Konsesjonskraft 72 Fylkesveger 73 Kollektivtransport 7479 Kulturaktivitet Sum Regnskap Regnskap , , ,26 113,935 19,368 12,529 1,336 34,47 81,292 16,831 Revidert budsjett , , , , ,49 4,418 12, 275,23 635,617 18,183 Opprinnelig budsjett , , ,534 19, ,42 2,49 12, 318,9 69,318 99, , , ,531

22 5 Regnskapsskjema 2B investeringsregnskapet REGNSKAPSSKJEMA 2B INVESTERINGSREGNSKAPET Revidert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap , , ,56 Alle tall i mill kr. Fra skjema 2A Tjenesteområde Bygg og eiendomstjenesten, planlegging/prosjektering Prosjektadministrasjon SBP3 og felles usikkerhetsreserve SBP4 Utredning Skisseprosjekt Trondheim Fagskole Ny Heimdal vgs. Fagskolen midlertidig ombygging og tilpasning på Ladejarlen Bygg og eiendomstjenesten, prosjekter Videregående skoler Bedre skolebygg, teknisk og pedagogisk oppgradering Charlottenlund vgs nybygg SBP3 Strinda vgs nybygg SBP3 Thora Storm vgs på Kalvskinnet SBP3 Gauldal skole og kultursenter SBP3 Orkdal vgs nybygg SBP3 Gerhard Schøning opplæringssenter Skjetlein vgs tilbygg/ombyggingsbp3 Skjetlein Grønt kompetansesenter Heimdal vgs. rehabilitering inkl. tannklinikk Orkdal vgs Bygg E og utomhus Malvik vgs tilbygg/flerbrukshall SBP4 Meldal vgs utvikling av skoleanlegg Frøya vgs Røros vgs ombygging VO Hitra vgs ombygging bibliotek Charlottenlund rokkering "framtidas klasserom" og lærerarbeidsplasser Nytt undervisningsfartøy Frøya vgs Fylkesveier og mindre samferdselsanlegg Fylkesveier Kollektivtransport Bussdepot Ranheim Bussdepot Sandmoen Bussanlegg Sorgenfri Utvikling av hvileboder for AtB Ny hurtifbårterminal i Trondheim Trafikknutepunkt Dyrøy IKT Eberg kunstgressbane Investering i skolene Investeringer tannhelse Sum Regnskap ,28 1,76 1,33 1,,91,28,37 68,94 21,74,49 217,17 17,49 2,56,3,35 83,95 25,41,72 6,72 5,3 15,1 95,5,3 9,58 2,53 14,9 588,79 588,79 14,,9 4,33 25,13 8,76 65,68, 1,33,1 5,1 3, ,7 7,6 1,6, 4, 2,,,12 444,6 35,83,86 14, 92,6, 4,1 3,1 6, 22,,8 5,5 8,3 12,5 31,7, 9,1,8 17,5 639,76 639,76 119,66,, 27,4 12, 79, 1,26 1,33, 5,1 6, ,37 8,4 8,4,,,,, 491,3 53,1, 116, 114,9, 4,1 3,1 46,1 12,4 26,8, 65,3 12,5 18,7,,,8 17,5 643,36 643,36 35,2,,, 5, 3,2,,,, 6, ,56

23 6 Økonomisk oversikt Investering HOVEDOVERSIKT INVESTERINGSREGNSKAP Regnskap 213 Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter sum (66:67) sum (6:65) sum (7:78) sum (8:81) sum (83:89) sum (9:95) Lønnsutgifter sum (1:8;16:165) sum (9:99) sum (1:285) Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteprod. sum (16:165) Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod. sum (3:38) Overføringer sum (4:49) Renteutgifter og omkostninger 5 Fordelte utgifter 69+(2979) Sosiale utgifter M Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsetninger til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne investeringsfond Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Bruk av lån Motatt avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponerte Overført fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av bundne investeringsfond Sum finansieringstransaksjoner Udekket/udisponert Regnskap N Opprinnelig budsjett L Sum utgifter Revidert budsjett O=M+N+L Regnskap S=OR R

24 7 Økonomisk oversikt Drift HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP Regnskap 213 Brukerbetalinger Andre salgs og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd fra staten Andre statlige tilskudd Andre overføringer Skatt på Inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum Driftsinntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. Kjøp av varer og tjenester erstatter egenprod. Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum Driftsutgifter Brutto driftsresultat Renteinntekter, utbytte og eieruttak Gevinst finansielle instrumenter Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter og låneomkostninger Tap finansielle instrumenter Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskpet Dekning av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 6 sum (62:67) sum (7:78) 8 81 sum (83:85;88:89) B sum (1:8;16:165;169) sum (9:99) sum (1:285) sum (16:165) 169 sum (3:38) sum (4:49) 59 (neg)69:691 + (2979) C Revidert budsjett 213 Opprinnelig budsjett 213 Regnskap D=BC sum (9:95) E F G=EF I J K L=I+JK Regnskap

25 8 Oversikt over anskaffelse og anvendelse av midler Oversikt over anskaffelse og anvendelse av midler Endring i arbeidskapital basert på bevilgningsregnskapet Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) Inntekter investeringsdel (kontoklasse ) Innbetalinger ved eksterne finansieringstransaksjoner Innbetalinger ved eksterne finansieringstransaksjoner Sum anskaffelse av midler KOSTRAart sum (6:67;7:78;8:89) sum (6:67;7:77;8:89) sum (9:929) sum (9:929) Regnskap 213 Regnskap Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) Utgifter investeringsdel (kontoklasse ) Utbetalinger ved eksterne finansieringstransaksjoner (kontoklasse 1) Utbetalinger ved eksterne finansieringstransaksjoner (kontoklasse ) Sum anvendelse av midler sum (1:285;3:48)69 sum (1:285;3:48)69 sum (5:529) sum (5:529) sum(79) sum(29) Anskaffelse anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Endring i arbeidskapital i bevilgningsregnskapet Bal:2.91(i år) 2.91(forr. år) Endring i arbeidskapital basert på balanseregnskapet Betalingsmidler Kortsiktig fordringer Sum omløpsmidler Kortsiktig gjeld Endring i arbeidskapital i balanseregnskapet Interne overføringer og fordelinger Interne inntekter m.v. Interne utgifter m.v. Avsetninger og bruk av avsetninger samlet Disposisjonsfond Bundne investeringsfond Ubundne investeringsfond Bundne driftsfond Driftsregnskapet Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne driftsfond Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond ; Investeringsregnskapet Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne investeringsfond Bruk av dispsisjonsfond i investeringsregnskapet Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne driftsfond i investeringsregnskapet Bruk av bundne investeringsfond i investeringsregnskapet Endring i drifts og investeringsregnskapet Regnskap

26 9 Avsetninger og bruk av avsetninger fordelt pr fondstype Disposisjonsfond Disposisjonsfond IB + avsatt til disp.fond i driftsregnskapet forbruk av disp.fond i investeringsregnskapet forbruk av disp.fond i driftsregnskapet Disposisjonsfond pr Ubundne investeringsfond Ubundne investeringsfond IB + avsatt til ubundne investeringsfond i inv.regnskap + avsatt til ubundne investeringsfond i driftsregnskapet bruk av ubundne investeringsfond i inv.regnskap Ubundne investeringsfond pr Bundne investeringsfond Bundne investeringsfond IB + avsatt til bundne inv.fond i investeringsregnskapet + avsatt til bundne inv.fond i driftsregnskapet bruk av bundne investeringsfond i investeringsregnskapet bruk av bundne investeringsfond i driftsregnskapet Bundne investeringsfond pr Bundne driftsfond Bundne driftsfond IB + avsatt til bundne driftsfond i investeringsregnskapet + avsatt til bundne driftsfond i driftsregnskapet bruk av bundne driftsfond i driftsregnskapet bruk av bundne driftsfond i investeringsregnskapet Bundne driftsfond pr SAMLET BRUK OG AVSETNING TIL FOND Inngående saldo Avsatt til fond i 213 Bruk av fond i 213 Saldo pr Regnskap

27 1 Balanse pr BALANSE PR KONTONUMMER SALDO KONTOTEKST SALDO EIENDELER KAP. 2.2 ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån 2.21 Aksjer og andeler 2.2 Pensjonsmidler (A) SUM ANLEGGSMIDLER KAP 2.1 OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer 2.19 Premieavvik 2.18 Aksjer og andeler 2.12 Sertifikater 2.11 Obligasjoner 2.1 Kasse, postgiro, bankinnskudd (B) SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER (A+B) BALANSE PR KONTONUMMER SALDO KONTOTEKST SALDO EGENKAPITAL OG GJELD KAP 2.5 EGENKAPITAL 2.56 Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Regnskapsmessig mindreforbruk 2.59 Regnskapsmessig merforbruk Udisponert i investeringsregnskapet Udekket i investeringsregnskapet Kapitalkonto Endring av regnskapsprinsipp (C) SUM EGENKAPITAL GJELD KAP. 2.4 LANGSIKTIG GJELD 2.4 Pensjonsforpliktelse 2.41 Ihendehaverobligasjonslån 2.43 Sertifikatlån Andre lån SUM LANGSIKTIG GJELD KAP. 2.3 KORTSIKTIG GJELD 2.31 Kassekredittlån Annen kortsiktig gjeld 2.39 Premieavvik SUM KORTSIKTIG GJELD (D) SUM GJELD SUM GJELD OG EGENKAPITAL (C+D) Regnskap

28 11 Balansens memoriakonti KAP. 2.9 MEMORIAKONTO 2.91 Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti SUM MEMORIAKONTI DEBET Motkonto for memoriakontiene SUM MOTKONTO MEMORIAKONTI Trondheim, sign sign Odd Inge Mjøen fylkesrådmann Per Lund regnskapssjef Regnskap

29 12 Noter Forskriftsbestemte noter Note 1. Endring i arbeidskapital (F 5 nr 1) Avstemming Arbeidskapitalen Kapittel Balanseregnskapet 2.1 Omløpsmidler 2.3 Kortsiktig gjeld Endring arbeidskapital i balanseregnskapet Endring memoriakonto for ubrukte lånemidler (+/) R år , , ,94 R år , , ,62 Sum endring for avstemming mot drifts og investeringsregnskapet Driftsregnskapet år Sum inntekter 6 89 Sum utgifter 1 59, 69 + Avskrivninger 59 + Ekst. finans innt./transer 995, 92 Ekst. finans utg./transer 5, 51, 52 Sum/differanse Beløp , , ,68, ,68 Investeringsregnskapet år 213 Art Endring Art Sum Beløp + Sum inntekter 6 95 Sum utgifter 1 5, , , , , , ,14 + Eksterne finans. transer 91, 92, 929 Eksterne finans. transer 51, 52, 529 Sum/differanse Avstemming mellom regnskapsdelene Differanse, Regnskap , , , ,68

30 13 Note 2. Pensjon (F 5 nr 2) Generelt om pensjonsordningene i fylkeskommunen Fylkeskommunen har kollektive pensjonsforsikringer for sine ansatte i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK). Ansatte som er i kommunens tjeneste ved fylte 62 år har også rett til avtalefestet pensjon (AFP) etter bestemte regler. AFP for 6264 år er ikke fullt forsikringsmessig dekket, og det er heller ikke på annen måte samlet opp fond til dekning av framtidige AFPpensjoner. Regnskapsføring av pensjon Etter 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og Gregulering. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts eller utgiftsføres i driftsregnskapet. Premieavviket tilbakeføres igjen over de neste 1 årene, mens premieavvik fra før 211 tilbakeføres over 15 år. I balansen er samlet premieavvik oppført under omløpsmidler, mens beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført som hhv anleggsmidler og langsiktig gjeld. Alle påløpte pensjonsforpliktelser er ikke med i regnskapet Etter gjeldende lov og forskrift for kommunalt regnskap skal alle påløpte betalingsforpliktelser (utgifter) utgiftsføres når forpliktelsen påløper, dvs i dette tilfelle når den ansatte arbeider, og ikke på det tidspunkt den ansatte har gått av med pensjon. Påløpt pensjonsforpliktelse som vedrører fylkeskommunens egenandel for medarbeidere som tar ut AFP fra fylte 62 og fram til fylte 65 år, skulle ha blitt klassifisert som langsiktig gjeldforpliktelse. Dette er imidlertid ikke kommunal regnskapspraksis, slik at regnskapet kun er belastet med den egenandelen som faktisk er innkrevd i regnskapsåret. Nærmere om regnskapstallene Alle tall i hele 1. Inntekts og gjeldsposter vist med Pensjonsordning KLP SPK Sum Arb.avg. PENSJONSKOSTNAD Netto pensj.kostn. (inkl. adm.) iht. aktuar Årets pensjonspremie (jf. aktuarberegn.) =Årets premieavvik Årets betalte pensjonspremie iht.regnskap Årets premieavvik (se spes. nedenfor) ) SPK Sum Resultatført 1/1 av tidl. års premieavvik = Pensjonskostnad i regnskapet 1) 1/15 for premieavvik før 211 Pensjonsordning AKKUMULERT PREMIEAVVIK KLP Akkumulert / Premieavvik for året /+ Resultatført 1/1 av tidl. års premieavvik = Akkumulert premieavvik ) 1) /15 for premieavvik før 211 MIDLER OG FORPLIKTELSER Faktisk (akt.beregn. full amort) 1.1 Iht. regnskap pr Arb.g.avg. av nto. pensj.forpl ) Estimatavvik pr. 1.1 (jf forrige år) 2) Arb.avg KLP 1) 5 53 SPK Pensj.Pensj.forpl. midler Pensj.midler Sum Pensj.forpl forplikt. 2) Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse er en langsiktig forpliktelse. Netto forpliktelse viser at en del av pensjonsforpliktelsen ikke er innbetalt og regnskapsført Regnskap Netto Pensj.forpl Pensj.midler

31 14 FORUTSETNINGER KLP Forventet avskastning pensjonsmidler ( 135 F) 5, % Diskonteringsrente ( 135 E) 4, % Forventet årlig lønnsvekst ( 135 B) 2,87 % Forventet årlig G og pensjonsreg. ( 135 D) 2,87 % Forventet årlig vekst i pensjonsreguleringen 2,87 % Forholdtall fra KRD 1,1 % Forventet dødelighet. I hht dødeligstabell: K25 Forventet uførhet: I hht KLP Uføretariff Forutsetninger for turnover: under 2 år 2 % 223 år 15 % 2429 år 1 % 339 år 7,5 % 45 år 5% 5155 år 2% 5657 år % over 57 år % AFPuttak pr (alders)gruppe Sykepleiere 33 % Fellesordningen (65 års grense) 33 % Fellesordningen (7 års grense) 45 % Medlemsstatus 1.1. ihht aktuarberegning Antall aktive (antall registrerte ansatte) Antall oppsatte Antall pensjoner Gjennomsnittlig pensjonsgrunnlag, aktive Gjennomsnittlig alder, aktive Gjennomsnittlig tjenestetid, aktive 1) SPK 4,35 % 4, % 2,87 % 2,87 % K25 Tariff K % 3% 3% 3% 3% 3% 3% % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 1) 62 år 63 år 64 år 65 år 66 år KLP ,42 11,5 KLP ,55 11,8 SPK oppgir ikke pr dato medlemskap pr beregning Note 3. Garantiforpliktelser Gitt overfor navn Fylkeshuset A/S Fylkeshuset A/S Olavsfestdagene i Trondheim Trøndelag Bomveiselskap AS Trøndelag Folkemuseum Trondheim bussterminal AS Sum garantiansvar Formål Torvkvartalet. Kjøp og utbygging av Futurum Torvkvartalet. Kjøp og utbygging av Futurum E6 Trondheim Stjørdal for parsellene Nidelv bru Grilstad og VærnesKvithammar. (FT69/28) Adm.bygg Sagvollen Beløp pr kr Beløp pr Utløper dato kr kr kr kr kr 1 kr 825 kr kr 3 3 kr 3 5 kr 16 kr 16 kr kr Note 4. Fordringer og gjeld til egne fylkeskommunale foretak, andre samarbeid etter kommunelovens 27 SørTrøndelag fylkeskommune har ingen vesentlige krav mot eller gjeld til egne fylkeskommunale foretak eller interfylkeskommunale samarbeid. Regnskap

32 15 Note 5. Aksjer og andeler i varig eie Eierandel i selskapet Balanseført verdi Balanseført verdi Aksjebeholdning Trøndelag Teater 9 aksj. à 1 Medtech Trondheim AS 16,67% av aksjekap. Trådløse Trondheim AS aksjekap. Trøndelag Kollektivtrafikk AS Fylkeshuset AS 51 aksj. A 1 Tjeldbergodden Utv.AS/4831 aksj. a 93,13 Trøndelag Bomveiselskap 15 à 1+15 à 288 pr 213 Trondheim Bussterminal 9 à 1/Midtnorsk Filmsenter AS 67 aksjer Fosenvegene AS 5 askjer à 12 Midtnorsk filmfond AS 67 aksjer Vegamot 2% aksjeandel Ny RV 714 AS Midtnorsk Opplæring 3 aksjer à 1 OI! Trøndersk mat og drikke 24 aksjer à 5 Trøndelag Reiseliv AS Leiv Eirikssons AS aksjer Birka AS 15 aksjer Fosen Hestesportsenter BA, 5 andeler à 1 Aquaculture Engineering AS Museene i SørTrøndelag Innovasjon Norge, andel 2,58 % Naboer AB, 1 aksjer a SEK 1 Sum aksjer Sum Kontonr. Selskapets navn INNSKUDD I SVØMME OG IDRETTSHALLER KLP egenkapitalinnskudd Beholdning av andeler Leierettigheter studenthybler Hybelrettigheter Sverresgt. 8 Studentsamskipnaden 4 hybler a 3 Hemne Kraftlag andeler MidtNorsk reiseliv andelsbevis Egenkapitalinnskudd Kontrollutvalgssekr.MidtNorge IKS Egenkapitalinnskudd Revisjon MidtNorge A/L Biblioteksentralen 3 à 3 Skjetlein gårdsbruk div. andeler Sum andeler Regnskap hybler 2 25 % 3 Div andeler

33 16 Note 6. Samlede avsetninger og bruk av avsetninger Total oversikt, drift/investeringsfond bundet og ubundet. Alle fond Kostra art Inngående Balanse (IB) 11 Avsetninger til fond Sum(53:56)+58 Bruk av avsetninger Sum (93:96) Utgående Balanse (UB) 3112 Netto avsetninger Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger Disposisjonsfond Kostra art/balanse IB Avsetninger Bruk av avsetninger Bruk av avsetninger i investeringsregnskapet UB UB viser saldoen på disposisjonsfondet. Andeler av disposisjonfondet er bundet i tidligere vedtak. Hver andel har følgende status: Disposisjonsfond andel ikke Kostra art/balanse bundet IB Netto bruk av avsetning (5494) UB Disposisjonsfond andel ikke bundet FU IB 11 Netto bruk av avsetning UB Kostra art/balanse (5494) Disposisjonsfond andel bundet via vedtak Kostra art/balanse 213 IB rest Netto avsetning (5494) UB rest UB er i hovedsak knyttet opp til enhetenes mer/mindreforbruk Disposisjonsfond andel avsetning MVA kompensasjon inv. Kostra art/balanse IB Netto bruk av avsetning (5494) UB Flytte fra bundet til ubundet i hht FT vedtak 21/28 Regnskap

34 17 Bundet driftsfond avsetninger og bruk av avsetninger Bundet driftsfond total IB 11 Avsetninger Bruk av avsetninger Bruk av avsetninger i investeringsregnskapet UB Kostra art/balanse UB viser saldoen på bundet driftsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte formål. De to største fondene som inngår her er: Regionale utviklingsfond, Regionale utviklingsmidler. De har følgende status: Regionale utviklingsfond IB 11 Netto avsetning UB Kostra art/balanse (5595) Regionale utviklingsmidler IB 11 Netto bruk av avsetning UB Kostra art/balanse (5595) Videre inngår: Komp. midler for økt arb.avgift (Regut) IB 11 Netto bruk av avsetning UB Kostra art/balanse (5595) Samferdselsdep. Belønningsmidler (Regut) IB 11 Netto bruk av avsetning UB Kostra art/balanse (5595) Div bunde fond innen Skole, Tannhelse og Regional utvikling IB 11 Netto bruk av avsetning UB Kostra art/balanse 251.xx.xxx (5595) 251.xx.xxx Regnskap

35 18 Ubundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger Ubundet investerings fond Avsetninger Bruk av avsetninger UB Kostra art/balanse UB viser saldoen på ubundet investeringsfond. Bundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger Bundet investerings fond IB 11 Avsetninger Bruk av avsetninger UB Note 7. Kostra art/balanse Kapitalkonto (F 5 nr 7) Saldo (underskudd i kapital) DEBET Saldo (kapital) KREDIT ,45 Debetposter i året: Kreditposter i året: Aktivering fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler ,19 Salg av fast eiendom og anlegg Salg av maskiner og transportmidler Avskrivning: Eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler Nedskrivning: Eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler ,45 Oppskrivning fast eiendom/anlegg ,94 Salg aksjer/andeler 1 222, Kjøp av aksjer/andeler Nedskrivning aksjer/andeler Oppskrivning av aksjer/andeler Aktivert egenkapitalinnskudd KLP Utlån , Utlån driftsregnskapet Utlån investeringsregnskapet Avdrag på eksterne lån Avdrag på utlån driftsregnskapet Avdrag på utlån investeringsregnskapet Avskrivning på utlån driftsregnskapet Avskrivning på utlån investeringsregnsk. Bruk av lånemidler ,9 Endring pensjonsforpliktelser (økning) Endring pensjonsmidler (reduksjon) Påløpt renter tidligere år Finansiell leasing ,4 Endring pensjonsforpliktelser (reduksjon) Endring pensjonsmidler (økning) Balanse 31.12(kapital), , 1, , , Finansiell leasing ,72 Balanse (underskudd i kapital) ,41 Regnskap ,41

36 19 Note 8. Blilyst :) Det interkommunale samarbeidsprosjektet Blilyst:) blir regnskapsført av SørTrøndelag fylkeskommune, og de ansatte i prosjektet er ansatt i fylkeskommunen. Fylkestinget har vedtatt å avslutte samarbeidsprosjektet f.o.m Gjenstående aktiviteter knyttet til avvikling av prosjektet vil bli regnskapsført i regnskapsåret 214. Regnskapet de siste år viser følgende hovedtall: Konto Utgifter drift Inntekter drift Netto resultat Regnskap Regnskap Note 9. Kysten er klar. Det interkommunale samarbeidsprosjektet Kysten er klar, blir prosjektregnskapsført ved Enhet for regional utvikling, SørTrøndelag fylkeskommune, og de ansatte i prosjektet er ansatt i fylkeskommunen. Prosjektregnskap de siste år viser følgende hovedtall: Konto Prosjektregnskap 213 Prosjektregnskap 212 Utgifter drift Inntekter drift ) Netto resultat ) Inntektene er i 212 redusert med overført merforbruk fra 211 på kr Note 1. Regionalt Forskningsfond MidtNorge SørTrøndelag fylkeskommune er verstfylkeskommune for Regionalt Forskningsfond MidtNorge. Fondsregionen består av Møre og Romsdal fylkeskommune, NordTrøndelag fylkeskommune og SørTrøndelag fylkeskommune. Regionalt Forskningsfond Midt Norge viser følgende hovedtall: Konto Regnskap 213 Regnskap 212 1) Utgifter drift Inntekter drift Brutto driftsresultat Eksternt finansresultat Netto driftsresultat Bruk av avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk ) Fra regnskapsåret 213 er tidspunktet for utgiftsføring av tilskudd endret og gjøres nå i hht anordningsprinsippet, dvs på vedtakstidspunktet. Tidligere ble tilskudd utgiftsført på utbetalingstidspunktet. Dermed inkluderer utgiftsposten nå også vedtatte ikke utbetalte tilskudd fra tidligere år. For 213 er det utgiftsført tilskudd på til sammen 46,7 mill kr som gjelder vedtatte ikke utbetalte tilskudd fra tidligere regnskapsår (21, 211 og 212). Regnskap

37 2 Note 11. Tannhelsetjenestens kompetansesenter MidtNorge IKS Selskapet har hovedkontor i Trondheim, og regnskapet føres av SørTrøndelag fylkeskommune. Regnskapet for 213 viser følgende hovedtall: Konto Utgifter drift Inntekter drift Brutto driftsresultat Eksternt finansresultat Netto driftsresultat Bruk av avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Regnskap Regnskap Note 12. AtB AS AtB AS (tidligere Trøndelag Kollektivtrafikk AS) ble etablert Selskapet er 1 % eid av SørTrøndelag fylkeskommune. Total aksjekapital utgjør 2 mill kr. Hovedtallene i AtB s foreløpige regnskap før skatt pr viser: Konto Sum inntekter Varekostnad Lønns og personalkostnad Andre driftskostnader Netto finansresultat Resultat før årsoppgjørsdisposisjoner og skatt (underskudd) Regnskap Regnskap Regnskap

38 21 Noter i hht andre kommunale regnskapsstandarder Note 13. Regnskapsprinsipp Regnskapet er utarbeidet i hht bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører fylkeskommunens virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelse, er beløp anordnet i årsregnskapet. Når anordning foretas gjøres de ut ifra beste estimat prinsipp og forsiktighetsprinsippet. Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anleggsmiddel er vurdert til anskaffelseskost, og avskrives i hht forskrift om årsregnskap. Note 14. Usikre forpliktelser, betingete eiendeler og hendelser etter balansedagen Hendelser etter balansedagen som medfører regnskapsmessige konsekvenser: a) Garantistinnbetaling ført i driftsregnskapet Etter at alle posteringer var foretatt i årsregnskapet for 213 ble det klart at for ett av Byggeog eiendomstjenestens prosjekter er en innbetaling fra garantist på ca 7,4 mill kr ført i driftsregnskapet i stedet for i investeringsregnskapet. Ompostering vil bli foretatt i regnskapet for 214. Hendelsen ville ha påvirket driftsregnskapet slik at resultatet ville blitt 7,4 mill kr dårligere, som igjen ville ha medført økt strykning av avsetning til disposisjonsfond. Samtidig ville det udekkede beløpet i investeringsregnskapet blitt tilsvarende mindre. b) Tilskudd til investeringer hos AtB AS Det er i driftsregnskapet utgiftsført et ekstraordinært tilskudd til investering i AtB AS på 7,8 mill kr. Tilskuddet vil i egen sak til Fylkestinget i 214 bli foreslått omgjort til et utlån fra STFK til AtB AS med samme beløp. Et evt. vedtak fra fylkestinget vil bli lagt til grunn for postering i regnskapet for 214. Hendelsen ville ha påvirket driftsregnskapet slik at resultatet ville blitt 7,8 mill kr bedre, som igjen ville ha medført redusert strykning av avsetning til disposisjonsfond. Samtidig ville det udekkede beløpet i investeringsregnskapet blitt tilsvarende større. Note 15. Finansielle leieavtaler Det er inngått leasingavtaler med saldo på til sammen kr Regnskap

39 22 Øvrige noter i hht god kommunal regnskapsskikk Note 16. Spesifikasjon av vesentlige deler av fylkeskommunens virksomhet som er lagt til andre rettssubjekter a) Kollektivtrafikken Kollektivtrafikken er lagt til aksjeselskapet AtB A/S, som eies 1% av SørTrøndelag fylkeskommune. Note 17. Spesifikasjon av uvanlige og vesentlige poster i drifts og investeringsregnskapet a) Regnskapsføring av tilskudd Fra regnskapsåret 213 er tidspunktet for utgiftsføring av tilskudd ved Enhet for regional utvikling endret og gjøres nå i hht anordningsprinsippet, dvs på vedtakstidspunktet. For tidligere år ble tilskudd utgiftsført på utbetalingstidspunktet. Dermed inkluderer utgiftsposten i 213 også tilskudd som er vedtatt i 213 og tidligere, men som ikke var utbetalt pr b) Merverdiavgiftskompensasjon Staten innførte fra en ordning som ga kommuner og fylkeskommuner kompensasjon for betalt merverdiavgift. Alle fakturaer med merverdiavgift i regnskapet er ført med nettobeløpet på riktig art, og merverdiavgift er postert på henholdsvis art 429 (investering) og 1429 (drift). Det er imidlertid ikke alltid budsjettert noe beløp på disse artene, da budsjettbeløpene for en del enheter er lagt på den enkelte utgiftsart. For å finansiere ordningen ble det av staten foretatt sjablongmessig uttrekk i fylkeskommunens rammetilskudd. I perioden er avviket i investeringsregnskapet mellom rammetrekk og faktisk kompensasjon avsatt til disposisjonsfond. Fondet er ment å benyttes til å utligne svingninger i merverdiavgiftskompensasjonen. Pr var det totalt avsatt 142,2 mill. kr på dette fondet. Fra og med 212 ses fondet i sammenheng med det ordinære disposisjonsfondet. Det er ikke avsatt midler til fondet i 212 og 213. Fra og med 21 er forskrift for årsbudsjett og årsregnskap endret slik at fylkeskommunen etter hvert må bruke merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer til nye investeringer og ikke eventuelt til løpende drift. Overgangsperioden er fra 21 til 214. Total merverdiavgiftskompensasjon i 213 er på kr hvorav kr gjelder merverdiavgift på investeringer. I perioden 21 til 213 er følgende beløp bokført som andel i investeringsregnskapet: År Minimum andel mva.komp. til dekning av investeringer iht forskrift 2 % 4 % 6 % 8 % Totalt bokført mva.komp. fra investeringer Minimum andel mva.komp. til dekning av investeringer iht forskrift Regnskap Bokført mva.komp. til dekning av investeringer Bokført andel 1, % 49,3 % 84,3 % 86,6 %

40 23 SørTrøndelag fylkeskommunen oppfyller dermed kravet i forskriften om overføring av andel merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer til investeringsregnskapet for 213. c) Forskotteringer Det er inngått låneavtaler med kommunene Osen, Rissa og Frøya der kommune forskotterer fylkeskommunens investeringsutgifter til vei. Ovenfor kommunene Agdenes, Bjugn, Hitra, Rennebu, Skaun, Ørland og Åfjord har SørTrøndelag fylkeskommune forskottert utgifter til kommunenes veiinvesteringer. d) Renter Byggelånsrenter på 14,9 mill kr er belastet de aktuelle prosjekter i investeringsregnskapet på art 52, motpost er driftsregnskapets artskonto for renteinntekter Byggelånsrenten er beregnet ut fra gjennomsnittlig lånerente pluss omkostninger, som i 213 har vært 3, %. e) Tap på fordringer Kortsiktige fordringer: 1) Bokført tap på fordringer Herav avsatt, framtidige tap på fordringer i hht retningslinjer 2) 1) 2) Regnskap Regnskap Bokførte tap på fordringer gjelder krav som har vært til inkasso, krav i konkursbo eller krav som av andre grunner ikke lar seg inndrive. Avsatt til framtidig tap utgjør årets økning på avsetning til tap på fordring f) Overføring av enheters mer/mindreforbruk fra 213 til 214 Fylkestinget har tidligere vedtatt at enhetene skal belastes for merforbruk, og få godtgjort for eventuelt mindreforbruk i påfølgende budsjettår. I den anledningen har fylkesrådmannen lagt opp til at enheter som har hatt mindreforbruk ved regnskapsavslutningen, skal etter nærmere vurdering, få avsatt dette til disposisjonsfond. Fylkesrådmannen har ved gjennomgang av enhetenes resultat foretatt et tillegg i budsjettet for 213 for enheter med mindreforbruk. Tilsvarende har enheter med merforbruk fått et trekk i sitt budsjett for 213. Totalt er det i hht vedtak i Fylkestinget overført fra 212 til 213 et mindreforbruk på kr (differansen mellom mindreforbruk og merforbruk). g) Manglende posteringer vedr veginvesteringer Ved rapportering av regnskapstall fra Statens Vegvesen (SVV) til fylkeskommunen har SVV for 212 og 213 ikke tatt med utgifter knyttet til den bompengefinansierte delen av fylkesvegene. Vi ble informert om dette først i slutten av februar 214 og etter at fristen for avleggelse av regnskapet for 213 var utgått. Nedenfor følger oppstilling over de nye regnskapstallene: Regnskap 213 4

41 24 Beskrivelse Regnskap 213 Regnskap 212 Bompengeinntekter, inntektsført i investering Økte utgifter til veginvesteringer.ikke framkommet i rapporter pga nettoføring hos SVV Bompengeinntekter. Avsatt / bruk() av fond for ubrukte bompenger Differanse. For mye bompengefinansiert 214 Sum 86, 15,5 191,5 81,1 82,6 163,7 Lånefinansieres 23,5 23,5 27,8 Lånefinansieres Samlet økt lånebehov utgjør 191,5 mill kr. Nødvendige posteringer vil bli gjort i regnskapet for 214. Note 18. Strykninger ved avslutning av driftsregnskapet p.g.a. regnskapsmessig merforbruk Ved avslutning av SørTrøndelag fylkeskommunes regnskap for 213 viste regnskapet opprinnelig et merforbruk på kr ,1. I hht regnskapsforskriftens 9 er det derfor foretatt følgende strykninger: Fullstendig strykning av overføring fra driftsregnskapet til finansiering av utgifter i investeringsregnskap vedtatt av fylkestinget selv: kr , Delvis strykning av avsetning til disposisjonsfond: kr ,1 Med disse strykninger er det regnskapsmessige merforbruket redusert til kr, som også er det regnskapsmessige resultat for 213. Note 19. Udekket i investeringsregnskapet, manglende finansiering Investeringsregnskapet viser en samlet investering på mill kr som er finansiert med til sammen mill kr. Udekket finansiering utgjør 125 mill kr, som i det vesentlige skyldes manglende låneopptak fra lånefondet, da fylkeskommunen og lånefondet samlet har hatt god likviditet. Kommunal og regionaldepartementet presiserte i 21 at investeringsregnskapet er ettårig, også når det gjelder budsjettering av finansiering. Presiseringen medfører at tidligere års vedtatte finansiering av forsinkelser i framdrift på investeringsprosjekter, også inngår som udekket i investeringsregnskapet. Note 2. m.v. Avskrivninger: Utstyr, maskiner, transportmidler, inventar I forskriftene er det krav om at varige driftsmidler skal avskrives. Med varige driftsmidler forstås bl.a. maskiner, utstyr, inventar m.v. Verdiene av disse driftsmidlene er satt til nedskrevet verdi. Forskriftene fastsetter avskrivningssats og avskrivningene er kostnadsført på de aktuelle ansvarsområdene under art Samlede avskrivninger vedrørende denne gruppen utgjør for 213 kr og fordeler seg slik: Anleggs gruppe Avskrivings sats Inngående balanse 213 Avskriving 213 Tilgang/ Aktivering Avgang/ Nedskriving *1) Utgående balanse 213 Anlegg 5 år 2, % Anlegg 1 år 1, % Sum Regnskap

42 25 Note 21. Avskrivninger: Faste eiendommer og anlegg I forskriftene er det krav om at faste eiendommer og anlegg skal avskrives. Med faste eiendommer og anlegg forstås bl.a. bygninger, anlegg, tomtegrunn m.v. Det ble foretatt verdifastsettelse/taksering av fylkeskommunens bygg Forskriftene fastsetter avskrivningssats og avskrivningene er kostnadsført på de aktuelle ansvarsområdene under art Samlede avskrivninger for 213 utgjør kr og fordeler seg slik: Anleggs gruppe Anlegg 2 år Anlegg 4 år Anlegg 4 år veg Anlegg 5 år Ikke avskrivbar Avskrivings sats 5, % 2,5 % 2,5 % 2, %, % Sum Inngående balanse *1) Sted Strinda Skjetlein vgs Thora Storm Orkdal Anleggsmiddel Tilgang/ Aktivering Avskriving Avgang/ Nedskriving *1) Utgående balanse Beløp Sum Vesentlige poster vedrørende gevinst/tap ved salg av anleggsmidler: a) Tomt i Trondheim kommune, Charlottenlund, som i 213 er solgt for 62 mill.kr påvirker ikke balansen, da tomta ikke tidligere var regnskapsført med noen verdi, og inngikk derfor ikke i inngående balanse for 213. Note 22. Investeringsoversikt for større investeringsprosjekter Prosjekter i investeringsregnskapet med et totalbudsjett over 1 mill kr viser følgende beløp: Investeringsprosjekt (tall i mill kr) Skjetlein vgs Strinda vgs Thora Storm vgs Bispegt Heimdal vgs rehab, inkl tannklinikk Saupstad/Heimdal Malvik vgs, flerbrukshall og utvidet elevtall Orkdal vgs Bussdepot Ranheim Bussdepot Sandmoen Revidert Akkumulert Totalt budsjett for forbruk pr budsjett pr prosjekt 6, 153,83 134,85 14, 476,94 443,14 Utgifter i ,86 217,45 3,63 19,37 94,13 113, 324,6 324, ,89,72,8 5,61 293,5 293,5 utsatt 4,1 123,2,44 163,37 628,91 5,3 7,12,9 4,33 414, 8,3 4,1 37,33 9,4 115,9,53 167,7 1 42,91 15,5 115,9 27,7 24, ,79 15,5 115,9 27,7 24, ,8 Regnskap Prognose sluttsum 14, 46, Status / Prognose ferdig Ferdig Ferdig Regnskap ,97 259, ferdig utsatt ferdig

43 26 Note 23. Langsiktig gjeld SørTrøndelag fylkeskommune foretar sine innlån gjennom eget lånefond, slik at hele fylkeskommunens langsiktige lånegjeld er gjort gjennom lånefondet, se eget regnskap for lånefondet sist i dokumentet. Innlånene til lånefondet fordeler seg slik ved utgangen av 213: Saldo pr Rente pr (1 kr) Lånenummer Neste renteregulering Forfall Obligasjonslån Kommunalbanken 24 mnd ,92% 1) Danske bank NO ,84% 2) Danske bank NO ,8% 3) Sparebank 1 MN NO ,8125% 4) Swedbank NO ,795% 5) Sparebank 1 MN NO ) SMN NO ,777% 3 1,85% 7) Kommunalbanken 24 mnd ,79% 8) Danske bank NO ,795% 9) Swedbank NO ,8% 1) Swedbank NO ,81% 11) DNB NO ,85% 12) Kommunalbanken 24 mnd ) ,886% 3 85, Sum 1) 3 mnd. Nibor +,27 % 7) 3 mnd. Nibor +,125 % 2) 3 mnd. Nibor +,2 % 8) 3 mnd. Nibor +,14 % 3) 3 mnd. Nibor +,13 % 9) 4) 3 mnd. Nibor +,1325 % 1) 3 mnd. Nibor +,1% 5) 3 mnd. Nibor +,155 % 11) 3 mnd. Nibor +,16 % 6) 3 mnd. Nibor +,117 % 12) 3 mnd. Nibor +,115 % 3 mnd. Nibor +,2 % 13) 3 mnd. Nibor +,2 % Av fylkeskommunens samlede lånegjeld på mill kr, anslås den selvfinansierende gjelden å utgjøre 297 mill kr. I tillegg er noen lån vedr Skolebruksplan 3 vedtatt som selvfinansierende. Dessuten er det tatt opp lån med rentekompensasjon på til sammen 794 mill kr, som fordeler seg med kr 448 mill kr til veg og 346 mill kr til skolebygg. Note 24. Beregning av avdrag på gjeld, minsteavdragsberegning Kommunelovens 5 nr 7 sier at Gjenstående løpetid for fylkeskommunens samlede gjeldsbyrde kan ikke overstige den veide levetiden for kommunens anleggsmidler ved siste årsskifte. Lånegjeld pr er kr Beregning av minste tillatte avdrag i hht KL 5 nr 7 i SørTrøndelag fylkeskommune bygger på forenklet metode, det vil si; sum langsiktig gjeld / sum anleggsmidler x årets avskriving. Dette gir et minste krav til avdrag som tilsvarer avskrivinger på lånefinansierte anleggsmidler. Ikke avskrivbare anleggsmidler, bla tomter og immaterielle anleggsmidler er ikke med i beregningsgrunnlaget for anleggsmidler. Samlede avskrivninger mot lånegjeld korrigert for ikke avskrivbare eiendeler viser: Regnskap 213 Bud. 213 Reg. 212 Reg. 211 Beregnet minste tillatte avdrag Regnskapsførte avdrag Regnskapsførte avskrivninger Dette viser at årets avdrag er innenfor bestemmelsene om minste tillatte avdrag. Regnskap

44 27 Note 25. Konto for endring av regnskapsprinsipp. Kommunal og regionaldepartementet fastsatte i 28 endringer i regnskapsforskriften hvor det ble opprettet egen kontogruppe for endring av regnskapsprinsipp. Prinsippendringer som tidligere var ført mot daværende likviditetsreserve, som ble avviklet ved samme forskriftsendring, ble ført mot denne nye kontogruppen, konto 2581.xxx. Det er ingen endring i regnskapsprinsipp for xxx Konto for endring av regnskapsprinsipp År Utbetalte feriepenger Varebeholdning Kompensasjon for mva Innlemming av lærlingetilskudd Sum bokført mot likviditetsreserve Utgift Inntekt Konto for endring av regnskapsprinsipp viser Note 26. Regnskapsmessig mer/mindreforbruk driftsregnskapet Egenkapitalkontoene for regnskapsmessig mer/mindreforbruk viser pr 31.12: Konto Regnskap 213 Regnskap 212 Saldo 1.1 Regnskapsmessig mindreforbruk Årets regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av tidligere års mindreforbruk Saldo Note 27. Regnskapsmessig udekket/udisponert beløp i investeringsregnskapet Egenkapitalkontoen viser et udekket beløp pr Konto Regnskap 213 Regnskap 212 Saldo 1.1 Regnskapsmessig udekket beløp Årets udekkede beløp Dekning av tidligere års udekkede beløp Saldo Note 28. Ytelser til ledende personer og revisor Utbetalte ytelser til ledende personer i 213: Navn Lønn Annen fast godtgjørelse Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen Fylkesordfører Tore O. Sandvik Sum Godtgjørelse til revisor og kontrollutvalgssekretariat Fylkeskommunens revisor er Revisjon MidtNorge IKS. Samlede godtgjørelser til revisor utgjør for 213 kr Revisjon omfatter regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og diverse attestasjonsoppdrag. Det er utbetalt kr til KonSek IKS for kontrollutvalgstjenester. Regnskap

45 28 Note 29. Antall årsverk Fylkeskommunen har hatt følgende årsverksutvikling de siste år: 213 Antall Årsverk , ,56 Note 3. Organisering SørTrøndelag fylkeskommune har følgende organisering: Administrasjon. Regnskap ,41

46 Regnskap

47 3 Lånefondet i SørTrøndelag fylkeskommune Regnskap Regnskap

48 31 Lånefondets bevilgningsregnskap Lånefondets bevilgningsregnskap 213 Kapittel 49. Post Regnskap 213 Låneomkostniger m.v. eksterne lån Emisjonsutgifter inkl. underkurs Provisjon m.v. ved innfrielse av lån Andre utgifter Renteutgifter eksterne lån Renter på løpende lån Renter på swap 429 Utgiftskonto momskomp SUM UTGIFTER 51 Avdrag på eksterne lån 51 Avdrag på eksterne lån 52 Interne utlån 52 Fylkeskassen SUM UTBETALINGER SUM ANVENDELSE AV MIDLER Budsjett ,17 17, ,22 11, , ,25 1 7, , , , , , , Refunderte administrasjonsutgifter og låneomkostninger m.v. Kursfortjeneste 729 Momskomp høy sats 7477 Refunderte renteutgifter 771 Renter av bankinnskudd 772 Renter fra fylkeskassen 773 Diverse renter SUM INNTEKTER 91 Nye låneopptak 91 Nye låneopptak 92 Interne avdrag på utlån 92 Fylkeskassen SUM INNBETALINGER SUM ANSKAFFELSE AV MIDLER 98 Beregnet disponibel beholdning Årets kontantoverskudd Årets kontantunderskudd Regnskap 212 Note , , ,71 1 5, , , , , , , , ,74 2 4, , , , ,51 165, , , , Regnskap , , , , , , , ,74 1

49 32 Lånefondets balanseregnskap Lånefondets balanseregnskap 213 Kontoklasse 49 Regnskap 213 Eiendeler Kapittel 1 Kasse og bankinnskudd 2 Kasse og bankinnskudd 21 Kasse og bankinnskudd 213 Momkompensasasjons krav 25 Andre kortsiktige fordringer 11 Ihendehaverobligasjoner 51 Ihendehaverobligasjoner 13 Forfalte, ikke betalte interne renter 51 Forforfalte ikke betalte renter 52 Påløpne ikke forfalte renter 22 Interne utlån 51 Fylkeskassen 29 Hjelpekonto 91 Hjelpekonto bevilgningsregnskapet 99 Interimskonto 1 Interimskonto bank SUM EIENDELER , , , , , ,66 Gjeld: Kapittel 33 Forfalte ikke betalte eksterne renter 31 Påløpte ikke forfalte renter 45 Lånegjeld 333 Obligasjonslån NO Obligasjonslån NO Fokus Bank NO Obligasjonslån Obligasjonslån NO DNBNOR NO Kommunalbanken lånenr Fokus Bank NO Kommunalbanken lånenr Kommunalbanken lånenr Kommunalbanken lånenr Kommunalbanken lånenr Fokus Bank NO /214 obl. 351 Fokus Bank NO /214 obl. 352 Sparebank 1 NO /214 obl. 353 Swedbank NO /214 obl. 354 Sparebank1 MN NO /215 obl. 356 SMN NO /215 obl. 357 Kommunalbanken lånenr refinans obl. 358 Danske bank NO /215 obl. 359 Swedbank NO /215 obl. 36 Swedbank NO /215 obl. 361 DNB NO /215 obl. 362 Kommunalbanken lånenr obl. SUM GJELD ,66 3, 3, 3, 3, 25, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, ,66 Regnskap 212 Note , , , , , ,16 3, 25, 3, 3, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 3, ,16 Trondheim Odd Inge Mjøen fylkesrådmann Per Lund regnskapssjef Regnskap 2

50 33 Noter til regnskapet for lånefondet Bevilgningsregnskapet viser regnskap 213 og 212, samt vedtatt budsjett 213. Balanseregnskap viser regnskap 213 og Årets kontantunderskudd ,64 utgjør differansen mellom anskaffelse av midler og anvendelse av midler i lånefondet. 2. Spesifikasjon av lånegjeld i balansen er angitt som egen note i SørTrøndelag fylkeskommunes regnskap Regnskap

51 Årsregnskap for UKM Norge 213 kontrollutvalgets uttalelse Behandles i utvalg Kontrollutvalget i SørTrøndelag Fylkeskommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato Saksnr 21/14 Torbjørn Berglann 37, 14/292 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalget vedtar følgende uttalelse: Kontrollutvalget har blitt forelagt regnskap og årsberetning for Ungdommens kulturmønstring Norge SørTrøndelag FKF, og revisors beretning. Årsregnskapet er avlagt med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr Regnskapet er revidert av Revisjon MidtNorge IKS som har avlagt normalberetning. Med dette som bakgrunn kan kontrollutvalget anbefale at regnskapet godkjennes. Kontrollutvalget påpeker for øvrig at regnskapsmessig mindreforbruk normalt skal avsettes til disposisjonsfond, og deretter disponeres etter vedtak i fylkestinget. Foretaket er pliktig til å operere etter et budsjett vedtatt av fylkestinget, satt opp etter forskriftsmessige krav. Dette skal representere et realistisk bilde av planlagt aktivitet i perioden. Midler avsatt på disposisjonsfond (bygd opp gjennom akkumulert mindreforbruk) bør bare disponeres i budsjettet dersom det forventes å foreligge et driftsunderskudd som krever inndekning. Kontrollutvalget mener dette ryddigst gjøres i en egen sak for fylkestinget, der dette behovet godtgjøres. På bakgrunn av dette anbefaler kontrollutvalget at regnskapet vedtas, og at mindreforbruk avsettes til disposisjonsfond. Videre oppfordrer kontrollutvalget fylkestinget til å be styret i UKM Norge sørge for å legge fram et revidert budsjett for 214, satt opp i tråd med Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak, i egen sak der det redegjøres for eventuelt behov for bruk av disposisjonsfond. Uttalelsen oversendes fylkestinget, med kopi til fylkesutvalget. Vedlegg Saksfremlegg til fylkesutvalget: UKM Norge FKF årsregnskap og revisjonsberetning 213 Styrets beretning 213 Revisjonsberetning Årsregnskap 213 Arbeidsbudsjett UKM Norge

52 Saksutredning UKM Norge FKF (Registrert i Enhetsregisteret som Ungdommens kulturmønstring Norge SørTrøndelag FKF) er et fylkeskommunalt foretak, organisert etter kommuneloven. Foretaket er en del av fylkeskommunen, men ledes av et eget styre som ikke er administrativt underlagt fylkesrådmannen. Foretaket har som oppgave å forestå organisering, utvikling og gjennomføring av Ungdommens kulturmønstring nasjonalt på bakgrunn av avtale mellom Staten og SørTrøndelag fylkeskommune. Dette inkluderer å arrangere UKMfestivalen. Foretakets administrasjon utarbeider informasjonsmateriell, yter tjenester til fylkeskommuner og kommuner som arrangerer lokale mønstringer, og har kontakt med media, kulturorganisasjoner og andre samarbeidsparter. Kollegiet av fylkeskultursjefer fungerer som fagråd for UKM. Behandling av regnskapet Fylkesordføreren har, i dialog med lederen av kontrollutvalget i fylkeskommunen, lagt ansvaret for å gi innstilling til fylkestinget om regnskap for Ungdommens kulturmønstring Norge SørTrøndelag FKF til fylkesutvalget. Dette er i overensstemmelse med prosedyren for regnskapet for fylkeskommunens øvrige virksomhet. Dette innebærer at årsberetning og særregnskap fra og med regnskapsåret 213 avlegges til fylkesutvalget, ikke til kontrollutvalget. Årsberetningen og regnskapet oversendes likevel kontrollutvalget til uttalelse før disse behandles i fylkesutvalget, i tråd med Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak 16, 3. ledd. Om regnskapet og revisjonsberetningen Foretakets regnskap føres som et såkalt særregnskap etter kommunale regnskapsprinsipper, i tråd med Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak. Regnskapet føres av regnskapstjenesten i SørTrøndelag fylkeskommune. Statlige rammetilskudd utgjør hoveddelen av foretakets inntekter. I tillegg kommer blant annet brukerbetalinger og tilskudd fra STFK. Regnskapet er gjort opp med et netto driftsresultat (overskudd) på kr , og et regnskapsmessig mindreforbruk (etter disponering av midler fra disposisjonsfond) på kr Revisor for selskapet er Revisjon MidtNorge IKS. Revisor har avlagt en normalberetning, hvilket betyr at revisor mener særregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og i det alt vesentlige gir en dekkende fremstilling av foretakets finansielle stilling. Om disponering av overskudd og budsjettering i selskapet Regnskapet legges fram for fylkesutvalget av styret i foretaket. UKM Norges saksfremlegg er vedlagt saken. Styret har avgitt følgende innstilling: Særregnskap for UKM Norge FKF for 213, som viser et netto driftsresultat på kr og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr , godkjennes. Regnskapsmessig mindreforbruk på kr overføres til drift 214, og anvendes i henhold til UKM Norges arbeidsbudsjett, vedtatt av foretakets styre 21. februar 214. Praksis i selskapet har over flere år vært at alt akkumulert mindreforbruk legges inn i budsjettet for påfølgende år. Dette uten at pengene faktisk har vært brukt, 52

53 noe som har medført at det akkumulerte mindreforbruket har økt. Det er et sentralt prinsipp i fylkeskommunal økonomistyring at driften skal styres etter budsjetter, og at disse skal være realistiske ut fra forventet aktivitet gjennom året. Det bør derfor ikke budsjetteres med bruk av midler som stammer fra tidligere års mindreforbruk dersom man ikke forventer et reelt driftsunderskudd. Kontrollutvalget påpekte i sin behandling av regnskap for 212, i sak 16/13 at regnskapsmessig mindreforbruk, i tråd med reglene for fylkeskommunal regnskapsføring, bør avsettes til disposisjonsfond. Å benytte midler fra disposisjonsfond krever deretter et eget vedtak i fylkestinget, i form av en budsjettjustering. I tråd med kravet om realistisk budsjettering bør dette budsjettet reflektere forventede reelle utgifter i året. Fylkestinget vedtok budsjett for foretaket for 213 i sak 11/13. I denne saken valgte fylkestinget å ikke innvilge budsjettert økning i tilskudd fra STFK fra kr 25 til kr 5. Dette medførte i realiteten at det ble vedtatt et budsjett som ikke er i balanse. Kontrollutvalgssekretariatets vurdering Med bakgrunn i revisjonsberetningen og den fremlagte dokumentasjonen for øvrig anbefaler sekretariatet å godkjenne regnskapet. Kontrollutvalgssekretariatet ser likevel at det kan være på sin plass å gjøre fylkestinget oppmerksom på forholdene rundt disponering av overskudd, i tråd med vedtak for regnskapet 212. Slik sekretariatet vurderer det bør akkumulert mindreforbruk i foretaket avsettes til disposisjonsfond, ikke automatisk overføres til neste års budsjett. Sekretariatet kan videre ikke se at vedtatte budsjett for selskapet verken for 213 eller 214 er satt opp i tråd med Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak. Dette gjelder også for det foreslåtte reviderte budsjettet for 214. Det vedlagte arbeidsbudsjettet kan være et hensiktsmessig arbeidsverktøy for foretakets økonomistyring, men budsjettet som fremlegges for fylkestinget bør være i tråd med det fylkeskommunale økonomiregelverket. Sekretariatet vil også påpeke at vedtaket om budsjett som ikke er i balanse ikke er lovlig, og at fylkestinget bør gjennomføre en budsjettrevisjon som korrigerer dette. Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon Sekretariatet mener regnskapet kan vedtas som det foreligger. Sekretariatet mener imidlertid kontrollutvalget bør påpeke de irregulære forhold knyttet til disponering av mindreforbruk og budsjettering i foretaket, og oppfordre fylkestinget om å korrigere dette på hensiktsmessig måte. 53

54 Arkivsakdok. Saksbehandler Torstein Siegel Saksgang Kontrollutvalget Fylkesutvalget Fylkestinget Møtedato UKM Norge FKF årsregnskap og revisjonsberetning 213 STYRETS INNSTILLING: Særregnskap for UKM Norge FKF for 213, som viser et netto driftsresultat på kr og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr , godkjennes. Regnskapsmessig mindreforbruk på kr overføres til drift 214, og anvendes i henhold til UKM Norges arbeidsbudsjett, vedtatt av foretakets styre 21. februar 214. VEDLEGG: Nummererte vedlegg som følger saken: 1. Styrets beretning for 213 (signert) 2. Årsregnskap 213 med noter (signert) Revisjonsberetning UKM Norge FKF Arbeidsbudsjett 214 SAKSUTREDNING: Om UKM UKM er en av landets største offentlige satsninger på ungdomskultur, og har pågått siden UKM skal være landsomfattende og åpent for all ungdom. Dette ble i 213 ivaretatt gjennom avvikling av 362 mønstringer på lokal og regionalplan deltakere deltok lokalt. Om UKM Norge UKM Norge FKF er et fylkeskommunalt foretak, organisert etter kommuneloven. Foretaket er en del av fylkeskommunen, men ledes av et eget styre som ikke er administrativt underlagt fylkesrådmannen. Foretaket har som oppgave å forestå organisering, utvikling og gjennomføring av UKM nasjonalt på bakgrunn av avtale mellom Staten og SørTrøndelag fylkeskommune. Dette inkluderer å arrangere UKMfestivalen. Samarbeid Alle fylker arrangerer UKM. Det gjennomføres flere arrangørsamlinger på ulike nivåer hvert år, og dette er viktige forum for demokrati, kompetanseheving og ideutvikling i UKM systemet. Dokumentnr.: side 1 av 3

55 For å sikre tilgjengelighet, kvalitet og kunstnerisk bredde er det siden 21 foretatt et omfattende kvalitetsarbeid, hvor hensikten er å trekke fylkes og kommunenettverket mer inn i utviklingsprosessene. Ved utgangen av 213 er det signert skriftlige samarbeidsavtaler med 15 fylker. Samarbeid med andre nasjonale kulturaktører har hatt høy prioritet, og intensjonsavtalen mellom Den kulturelle skolesekken, Norsk kulturskoleråd og UKM ble i 213 utvidet til en forpliktende samarbeidsavtale. UKM Norge er medlem av Norske festivaler, og har tatt initiativet til et faglig samarbeid med de største festivalene i Norge. Mangfold UKM er et av relativt få organiserte kulturtiltak som har et godt fundament i det flerkulturelle Norge. Dette er særlig tydelig i de større byene som har en stor andel deltakere med flerkulturell bakgrunn. UKM Norge arbeider for at alle våre arrangementer skal være tilgjengelige for ungdom med ulike behov for tilrettelegging. Kulturelt mangfold i betydningen sjangerbredde har i UKM ingen begrensninger. UKM er rett og slett for alle! Nasjonalt fagråd Fylkeskultursjefkollegiet er nasjonalt fagråd for UKM Norge, og møter ledelsen i foretaket minst en gang i året for samtaler om strategi og utvikling. UKMfestivalen: UKM festivalen ble i 213 arrangert i Larvik. På festivalen deltok 55 ungdommer fra alle landets 19 fylker. Det var et omfattende workshop og seminarprogram for deltakerne. Nettbasert kommunikasjon: Hovedtyngden av kommunikasjonen mellom UKM og målgruppen er digital, og skjer via nett og sosiale medier. UKM Norge utvikler og drifter på helårlig basis et nasjonalt nettsted for påmelding og arrangementsadministrasjon for alle UKMarrangører. Nettstedet er også digitalt arkiv for all dokumentasjon av UKMmønstringer som er publisert de siste 15 årene. ÅRSREGNSKAPET Foretakets regnskap føres som et såkalt særregnskap, etter kommunale regnskapsprinsipper, og føres av SørTrøndelag fylkeskommunes regnskapsavdeling. Statlige rammetilskudd utgjør hoveddelen av foretakets inntekter. I tillegg kommer blant annet brukerbetalinger. Selskapets egne lønnsutgifter utgjør kr av kostnadene, mens øvrige kostnader først og fremst er knyttet til artene: Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjon. Regnskapets netto driftsresultat for 213, dvs. en indikator på selskapets drift, er på kr Med bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk er regnskapet oppgjort med et samlet regnskapsmessig mindreforbruk på kr Revisjonsberetning Revisjon MidtNorge IKS er revisor for UKM Norge FKF og avla revisjonsberetning Dokumentnr.: side 2 av 3

56 Dette er en såkalt normalberetning, hvilket innebærer at revisor mener særregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og i det alt vesentlige gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til foretaket. KONKLUSJON Styret oppfordrer fylkesutvalget om å innstille på at særregnskapet for UKM Norge FKF 213 godkjennes av fylkestinget. Dokumentnr.: side 3 av 3

57 57

58 58

59 59

60 6

61 61

62 62

63 63

64 64

65 65

66 66

67 67

68 68

69 69

70 7

71 Arbeidsbudsjett UKM Norge FKF 214 (korrigert februar 214) DRIFT AV ORGANISASJONEN Festivalutgifter UKM festival Tilskudd tll reisefordeling Utgifter til fagseminar Ekstraordinære kostnader UNG 214 STØTTE TIL NETTVERKET Lønn faste og engasjerte Sosiale kostnader Husleie, strøm, forsikringer Andre administrative utgifter Styrehonnorarer inkl. sos.kostnader Drift av styret (reiser/møter) UNG 214 / UKM festivalen Stimuleringsmidler lokal utvikling UKM konferanse, arbeidsseminar, studietur UKM Materiell & arrangørverktøy Priser til kommuner, turbo, fylke, ildsjel TONO og andre avgifter INTERNASJONALT ARBEID 3.8., 2.65., 35., , 3.2., 2., 1., 3., 1.5., 3., 5., 2., 15., Utveksling i regi av UKM Norge Støtte til utvekslingsprosjekter Deltakelse i internasjonale nettverk 15., 15., 5., NASJONALE UTVIKLINGSPROSJEKTER 3., 2., 65., 1., 126., , Ungdommens ressursgruppe Unge arrangører UKM media / nettsystemer / mobile studio Ambassadører / Ung PR UTBRUDD (Google Display) Nye nasjonale prosjekter SUM KOSTNADER Statstilskudd Tilskudd fra eier (STFK) Egenandeler / billetter Overføring akk. mindreforbruk (211 13) Fylkenes egenandeler på display ad kampanje Egenandeler på UKM materiell Andre refusjoner/provisjoner Renter av bankinnskudd SUM INNTEKTER RESULTAT 4.4., 2.8., 65., 3., 3., 2., 15., , 25., 61., , , 5., , , 71,

72 Forvaltningsrevisjon av etikk og varsling, prosjektskisse Behandles i utvalg Kontrollutvalget i SørTrøndelag Fylkeskommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato Saksnr 22/14 Torbjørn Berglann 216, &58 14/272 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalget tar prosjektskissen til orientering. Vedlegg Prosjektskisse etikk og varsling Saksutredning Kontrollutvalget har i sak 12/14 bestilt forvaltningsrevisjon av etikk og varsling i STFK. Revisjonen har oversendt vedlagte prosjektskisse og vil gi en presentasjon av denne i møtet, samt ta imot eventuelle innspill fra kontrollutvalget. 72

73 REVISJON MIDTNORGE IKS PROSJEKTPLAN Kommune: STFK Prosjekt: Etikk og varsling 214 Oppdragsansvarlig: Anna Ølnes Prosjektnr.:2275 Styringsgruppe, dato:31/3 Etikk og varsling 1. BAKGRUNN Kontrollutvalget i STFK har bestilt forvaltningsrevisjon av etikk og varsling (KU12/214). I saksframstillingen går det fram at forvaltningsrevisjonen bør følge opp om de etiske retningslinjene (vedtatt av fylkestinget) og bestemmelsene om varsling (arbeidsmiljøloven) blir fulgt opp i fylkeskommunen. Mer spesifikt ønsker kontrollutvalget i saksframstillingen å se på: om det er etablert rutiner, prosedyrer og ansvarsfordeling i tråd med aktuelle normer og anbefalinger, om kjennskapen til de etiske retningslinjene og varslingsrutinene er tilfredsstillende i fylkeskommunen, om praksis i fylkeskommunen er i tråd med vedtatt retningslinjer, om det legges til rette for etisk refleksjon i organisasjonen, om det er registrert varslingssaker, og om de er håndtert i tråd med varslingsrutinene Revisjonen vil komme tilbake til avgrensing av og problemstillinger for undersøkelsen i kapittel ETIKK OG VARSLING I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER Oppmerksomheten rundt etikkspørsmål i kommunesektoren veksler. Det er gjerne i forbindelse med store korrupsjonssaker og andre kritikkverdige forhold med mye medieoppmerksomhet at det settes søkelys på dette. På nittitallet førte de store korrupsjonssakene i Oslo kommune til at etikk ble satt på dagsorden, og mange kommuner fikk etiske retningslinjer som bl.a. inneholdt bestemmelser som gjaldt uheldig omgang med eksterne forbindelser. I 25 avslørte Aftenposten det som ble den såkalte «vannverkssaken», der fem personer, deriblant direktøren, ble tiltalt for grov korrupsjon og økonomisk utroskap i et interkommunalt vannverksselskap på Østlandet. Denne, i tillegg til andre større korrupsjonssaker, bl.a Oslo og Bærum, førte til ny oppmerksomhet rundt etikk i kommunesektoren. Både Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD)1og KS satte fokus på etikk, og i tillegg til å oppfordre kommunene om å etablere eller gjennomgå etiske retningslinjer og rutiner, ble det lagt vekt på at spørsmål rundt etikk må løftes fram og drøftes jevnlig. KMD og KS etablerte i 211 en nettportal2med etikk og tillitsska1 2 Daværende Kommunal og regionaldepartementet (KRD) ks.no/etikkportalen 73 side 1 av 5

74 REVISJON MIDTNORGE IKS PROSJEKTPLAN Kommune: STFK Prosjekt: Etikk og varsling 214 Oppdragsansvarlig: Anna Ølnes Prosjektnr.:2275 Styringsgruppe, dato:31/3 pende forvaltning som tematisk overbygning. Her finner man bl.a. diverse veiledningsmateriell om arbeid med etikk i kommunesektoren. Videre ble det etablert et styrevervregister for å få gjennomsiktighet rundt politikere og ansatte i kommunenes engasjement i samfunnslivet. I 213 ble det avdekket at ledere innen pleie og omsorg i Trondheim kommune i flere år hadde deltatt på reiser til bl.a Australia, der en stor del av tiden var ferie og fritid, og der det ble stilt spørsmål om hvordan reisene var finansiert. Kommunerevisjonen har gjennomgått denne praksisen, og leverte en rapport til kontrollkomiteen høsten 213. Det ble der avdekket brudd på de etiske retningslinjene. Dette er nevnt i saksframstillingen i kontrollutvalgets bestilling av forvaltningsrevisjon. Parallelt med oppmerksomheten rundt etikk har det blitt oppmerksomhet om arbeidstakeres rettigheter og plikter til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen/hos arbeidsgiver. Også her var det hendelser, der varslere i nærings og samfunnsliv ble møtt med sanksjoner, og som gjorde det nødvendig med tydelige bestemmelser i lovverket om retten og plikten til å varsle. I 25 vedtok Stortinget en ny arbeidsmiljølov, og fra 27 trådte bestemmelser om arbeidstakers plikt og rett til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, og om vern mot gjengjeldelse ved varsling. I kommunesektoren ble rutiner og retningslinjer rundt varsling etablert, gjerne i sammenheng med etiske retningslinjer. Vi kommer tilbake til dette i kapittel 2, revisjonskriterier. 2. AVGRENSING OG PROBLEMSTILLING I dette kapitlet beskriver vi hvordan vi vil legge opp undersøkelsen. 2.1 AVGRENSNING Hovedvekten i forvaltningsrevisjonen vil ligge på om det blir arbeidet systematisk med etikk og varsling. Med system mener vi retningslinjer, rutiner, arbeidsprosesser og fora. Ett av kulepunktene i saksframstillingen er om «praksis er i tråd med retningslinjene». Samtidig presiserte kontrollutvalget, både i saksframstillingen og i behandlingen av saken, at vi ikke skal be om tips, eller gå etter konkrete hendelser. Vi har tolket «praksis» som at kontrollutvalget er opptatt av om fylkesrådmannen og øvrige ledelse i organisasjonen legger til rette for at det skjer jevnlige drøftinger og refleksjoner rundt de etiske retningslinjene. Videre vil vi se på fylkeskommunens varslingsrutiner, og rutiner og praksis for å håndtere varsel. Vi vil ikke spesifikt be om tips, men vi ser likevel ikke bort ifra at det kan komme inn tips i forbindelse med da 74 side 2 av 5

75 REVISJON MIDTNORGE IKS PROSJEKTPLAN Kommune: STFK Prosjekt: Etikk og varsling 214 Oppdragsansvarlig: Anna Ølnes Prosjektnr.:2275 Styringsgruppe, dato:31/3 tainnsamling og andre prosesser i undersøkelsen. I tilfelle vil varsel bli fulgt opp og håndtert særskilt, i dialog med kontrollutvalget. 2.2 PROBLEMSTILLING På bakgrunn av bestilling og avgrensing ovenfor har vi utformet følgende problemstillinger som skal gi retning for undersøkelsen: Alt 1) Følger STFK systematisk opp føringer for arbeid med etikk i organisasjonen? tydelig ansvar for oppfølging av etiske retningslinjer kanaler hvor de etiske prinsippene er tilgjengelig for ansatte (herunder ledelse), anledninger og fora hvor etiske retningslinjer er gjort kjent for ansatte, anledninger hvor de etiske retningslinjene vurderes og revideres fora hvor etiske problemstillinger knyttet til funksjoner og roller i fylkeskommunen drøftes Med denne problemstillingen vil vi dessuten se om ledere, tillitsvalgte og øvrige ansatte har tillit til at de etiske retningslinjene blir fulgt opp. 2) Følger STFK opp varslingsrutinene (på en systematisk måte)? om varslingsrutinene er synlige og tilgjengelige for ledelse og ansatte om varsel håndteres på en betryggende måte (i tråd med varslingsrutinene og øvrig regelverk) om det er anledninger for vurdering, revidering og justering av varslingsrutinene om ledere, tillitsvalgte og øvrige ansatte har tillit til varslingssystemet 3. REVISJONSKRITERIER Revisjonskriteriene er de normene vi gjør våre vurderinger opp mot. Kriteriene må være autorative i den forstand at de må være utledet fra nasjonalt regelverk, lokal vedtak, anerkjente målestandarder og anerkjente veiledere og faglitteratur. 3.1 LOV, FORSKRIFT OG LOKALE POLITISKE VEDTAK Kommuneloven og forvaltningsloven er sentrale baktepper når det gjelder etikk i kommunene. Etikk kan knyttes til flere bestemmelser i kommuneloven, og den viktigste er formålsparagrafen, der det går fram at 75 side 3 av 5

76 REVISJON MIDTNORGE IKS PROSJEKTPLAN Kommune: STFK Prosjekt: Etikk og varsling 214 Oppdragsansvarlig: Anna Ølnes Prosjektnr.:2275 Styringsgruppe, dato:31/3 loven skal legge til rette for en tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard. Videre er kapittel 4, om kommunens og fylkeskommunens administrasjon viktig. Vi tenker spesielt på den bestemmelsen administrasjonssjefens ansvar for å sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll3. Forvaltningsloven inneholder bestemmelser og habilitet for folkevalgte, ledere og ansatte i offentlige forvaltningsorgan4. Arbeidsmiljøloven vil være sentral når det gjelder vurderinger av varslingssystem. I kapittel 2 framgår både arbeidsgiver og arbeidstakers plikter og rettigheter når det gjelder varsling om kritikkverdige forhold. Arbeidstaker har plikt til å underrette arbeidsgiver når vedkommende blir oppmerksom på feil, eller mangler som kan gå utover liv og helse, på at noen kan pådra seg sykdom som kan knyttes til arbeidet og arbeidsstedet og at det forekommer trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen. Loven gir dessuten beskyttelse mot gjengjeldelse ved varsling.5 De viktigste føringene i denne forvaltningsrevisjonen vil være STFKs egne bestemmelser. Fylkestinget vedtok (reviderte) gjeldende etiske retningslinjer i FTsak 14/29. Disse retningslinjene vil være viktig utgangspunkt for vurdere hvordan det arbeides med etikk i STFK. Videre er det vedtatt retningslinjer for varsling i STFK. De inneholder 8 punkt om hvordan det bør varsles og til hvem. I tillegg følger det med et varslingsskjema og et skjema for oppfølging av varsel. Vi vil vurdere om varslingsskjemaet blir brukt og hvordan varsel blir håndtert. Fylkestinget fattet vedtak i FTsak 115/27 på bakgrunn av rapport fra forvaltningsrevisjon om arbeid med etikk i STFK. Oppfølgingen av vedtaket og anbefalingene i rapporten vil også bli vurdert. I forvaltningsrevisjoner senere har også problemstillinger rundt etikk blitt vurdert, bl.a. i forvaltningsrevisjon om regionale utviklingsmidler. Dette vil også bli tatt med videre i denne undersøkelsen. 3 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), 1 og 232 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven), kapittel II, 6 1, Om ugildhet 5 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern (arbeidsmiljøloven, kapittel 2, side 4 av 5

77 REVISJON MIDTNORGE IKS PROSJEKTPLAN Kommune: STFK Prosjekt: Etikk og varsling 214 Oppdragsansvarlig: Anna Ølnes Prosjektnr.:2275 Styringsgruppe, dato:31/3 3.2 NASJONALE FØRINGER OG ANBEFALINGER Som tidligere nevnt har KS i samarbeid med KMD opprettet en nettportal om etikk og problemstillinger om etikk i kommunesektoren. Portalen inneholder prinsipp og veiledere om hvordan kommuner og fylkeskommuner kan arbeide med etikk og varsling. 3.3 ANDRE KILDER Flere faglitterære forfattere har skrevet bøker om etikk i arbeids og organisasjonsliv. Aktuelle forfattere er Øyvind Kvalnes, Henrik Syse og Arne Johan Vetlesen, for å nevne noen. To svært sentrale forfattere når det gjelder varsling er Marit Skyvenes og Sissel C. Trygstad. 4. METODE Revisjonens vurderinger og konklusjoner må bygge på systematisk innsamlet dokumentasjon. Dokumentasjonen må være gyldig og gi svar på det som er etterspurt i bestilling og problemstillinger. Videre må informasjonen være pålitelig og riktig analysert. Analysene må videre gjennomføres med nødvendig distanse til kildene (uavhengig og kildekritisk). I revisjonen vil det være nødvendig å gjennomføre samtaleintervju med nøkkelpersoner i rådmannens administrasjon. Dette gjelder oppstartsmøte med rådmannen og de i fylkeskommunen som har ansvar/rolle når det gjelder de etiske retningslinjene og varslingsrutinene. Vi mener at det er viktig å forankre prosjektet blant arbeidstakerorganisasjonene, og det kan være aktuelt med en form for oppstartsmøte med de hovedtillitsvalgte i STFK. Det kan være aktuelt å intervjue utvalgte enhetsledere for å få konkret informasjon som kan nyttes i en spørreskjemaundersøkelse. Vi tar sikte på å gjennomføre en spørreskjemaundersøkelse blant ansatte i fylkeskommunen. Når det gjelder varslingsrutinene vil det være aktuelt å få innsyn i utvalgte varslingssaker og følge opp håndteringen av disse. Vi vil håndtere disse og andre data innenfor gjeldende bestemmelser om personvern. 5. ORGANISERING AV PROSJEKTET Kontrollutvalget har gitt en ramme på 45 timer til undersøkelsen, og bedt om at rapporten er ferdig innen Anna Ølnes vil være oppdragsansvarlig for revisjonen. 77 side 5 av 5

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN HAUGESUND 3-4. JUNI 2014 ÅRSMØTE I FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN 3. JUNI 2014

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN HAUGESUND 3-4. JUNI 2014 ÅRSMØTE I FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN 3. JUNI 2014 FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN HAUGESUND 3-4. JUNI 2014 ÅRSMØTE I FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN 3. JUNI 2014 Dag 1 Tirsdag 3. juni 2014 09.00 10.00 Registrering med mat 10.00 10.15 Åpning av konferansen.

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF 1 Innhold Hovedoversikt driftsregnskapet... 2 Balanse pr 31.12.2016... 3 Oversikt over anskaffelse og anvendelse av midler... 4 Forskriftsbestemte noter... 8 Note 1.

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61 Årsregnskap 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 302 867,86 213 71 213 71 372 406,67 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Brutto driftsresultat , , , ,96

Brutto driftsresultat , , , ,96 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Økonomisk oversikt investeringsregnskap

Økonomisk oversikt investeringsregnskap Økonomisk oversikt investeringsregnskap Vedlegg 2 Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2007 2007 2007 2006 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom 299 0 0 454 Andre salgsinntekter 156

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar.. 6 Note 4: Fordringer

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØKOMOMISK OVERSIKT DRIFT 2016 Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 016 2 016 2 016 2 015 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt - balanse... 6 Oversikt

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

Lista sokn. Årsregnskap 2016

Lista sokn. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Revidert Opprinn. Regnskap Budsjett budsjett Regnskap Note 2016 2016 2016 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 313 336

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2009 Driftsregnskap 2009 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Andre salgs- og leieinntekter -72 308-100

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

VEST-AGDER MUSEET IKS

VEST-AGDER MUSEET IKS VEST-AGDER MUSEET IKS Organisasjonsnr. : 989 072 048 ÅRSREGNSKAP 2011 HOVEDOVERSIKT REGNSKAP/BUDSJETT Alle beløp i hele oner SUM ALLE AVDELINGER DRIFTSREGNSKAP Regnskap Budsjett 2011 2011 Salgsinntekter

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003 Levanger kommune Rådmannen Rapport Regnskap 2003 Levanger 2004 Innholdsfortegnelse: Økonomisk oversikt - Drift side 1-2 Økonomisk oversikt - Investering side 3 Anskaffelse og anvendelse av midler side

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Driftsregnskap DRIFTSINNTEKTER Regnskap Budsjett Regnskap 2011 Andre salgs- og leieinntekter -136 962-100 000-225 971 Overføringer

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Kontrollutvalgets uttalelse til særregnskap og årsberetning for UKM Norge 2014

Kontrollutvalgets uttalelse til særregnskap og årsberetning for UKM Norge 2014 Kontrollutvalgets uttalelse til særregnskap og årsberetning for UKM Norge 2014 Behandles i utvalg Møtedato Saksnr Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune 13.04.2015 028/15 Saksbehandler: Sverre

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Modum Boligeiendom KF ÅRSREGNSKAP MED NOTER 2016

Modum Boligeiendom KF ÅRSREGNSKAP MED NOTER 2016 Modum Boligeiendom KF ÅRSREGNSKAP MED NOTER 2016 1 Innhold Innledning 3 Økonomiske oversikter drift 4 Økonomiske oversikter investering 6 Økonomiske oversikter balanse 7 Regnskapsprinsipper og vurderingsregler

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Fastsatt som KRS av styret i Foreningen GKRS , med virkning fra regnskapsåret 2016.

Fastsatt som KRS av styret i Foreningen GKRS , med virkning fra regnskapsåret 2016. Kommunal regnskapsstandard nr 3 (KRS) Fastsatt som KRS av styret i Foreningen GKRS 17.12.2015, med virkning fra regnskapsåret 2016. 1. INNLEDNING OG BAKGRUNN 1. Økonomibestemmelsene i kommuneloven bygger

Detaljer

Telemark Utviklingsfond

Telemark Utviklingsfond DRIFTSREGNSKAP 2014 Regnskap 2014 Registrert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2013 Note Driftsinntekter Overføringer fra Konsesjonskraftstyret i Telemark 1 30 777 073 29 200 000 35 000 000 39 902

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

Regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet

Regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet , i kommuneregnskapet Foreningen for god kommunal regnskapsskikk Desember 2011 1 1.0 INNLEDNING 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 KOMMUNESEKTORENS ØKONOMI OG REGNSKAPSFØRING 3 1.3 VIDERE FREMSTILLING 4 2.0 DEN KOMMUNALE

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET.

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET. Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAPET... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING... 9 ANSKAFFELSER

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap

Måsøy kommune. Årsregnskap Måsøy kommune Årsregnskap 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 3 LANGSIKTIG GJELD

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Driftsregnskap (regnskapsskjema 1a)...3. Driftsregnskap (regnskapsskjema 1b)...4. Investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2a)...5

Driftsregnskap (regnskapsskjema 1a)...3. Driftsregnskap (regnskapsskjema 1b)...4. Investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2a)...5 ÅRSREGNSKAP 23 Nordkapp kommune Årsregnskap 23 I n n h o l d Driftsregnskap (regnskapsskjema 1a)...3 Driftsregnskap (regnskapsskjema 1b)...4 Investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2a)...5 Investeringsregnskapet

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer