må stemmes førskolelærerutdanninga side > vil gi kunstfagene mer plass > kjærlighet, krav og kommunikasjon >

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "må stemmes førskolelærerutdanninga side 12 17 > vil gi kunstfagene mer plass > kjærlighet, krav og kommunikasjon >"

Transkript

1 oktober førskolelærerutdanninga må stemmes side > vil gi kunstfagene mer plass > kjærlighet, krav og kommunikasjon >

2 leder. Fortsatt stramt i kommuner og fylkeskommuner > Forslaget til statsbudsjett for 2011 som finansminister Sigbjørn Johnsen presenterte 5. oktober, var ikke egnet til å begeistre så mange ei heller det motsatte. Det var på mange måter som forventet, og kanskje ikke fullt så stramt som enkelte hadde fryktet. Norge er i en heldigere stilling enn svært mange andre land i verden, og det ønsker regjeringen å ta sin del av æren for. De fleste vet at det er mer sammensatt enn som så. Uansett har vi også her i landet en rekke utfordringer det må tas tak i, ikke minst rundt om i kommuner og fylkeskommuner. I et år med kommunevalg på høsten skulle man kanskje ha trodd at regjeringen ville ha spyttet i litt ekstra, men det skjer ikke. Reaksjonene fra kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon KS lot ikke vente på seg: Dette er et stramt budsjett. Det blir noe mer penger, men også flere som trenger tjenester. Konsekvensen er at kommunene etter mange år med høy aktivitet og store investeringer må sette på bremsene og prioritere hardt neste år. Det blir nødvendig å snu på hver krone og fortsette arbeidet med effektivisering. Noen må også kutte i tjenestene, sa nestleder i KS, Bjørg Tysdal Moe, i en pressemelding. Det er dårlig nytt for alle lærere, skoleledere, førskolelærere, barnehagestyrere og andre kommunalt tilsatte som allerede nå merker at det er trangere tider. For barn og unge som trenger et barnehagetilbud og skoletilbud med høy kvalitet, er det også dårlig nytt. Da de rødgrønne partiene overtok regjeringsmakten for fem år siden, var bedring av kommuneøkonomien det første de tok tak i. Nå er det nesten glemt. Løftet om økt lærertetthet er ikke glemt, men det kommer ikke til å skje neste år og trolig heller ikke året etter. I forslaget til statsbudsjett heter det at Kunnskapsdepartementet vil starte arbeidet med å utgreie hvordan lovfesting av en maksgrense for elever per lærer kan utformes. Stort vagere kan det knapt sies, men vi velger likevel å tro på kunnskapsminister Kristin Halvorsen når hun i ulike sammenhenger understreker betydningen av å ha mange gode lærere. Til Utdanning sier hun og statsrådskollega Tora Aasland blant annet dette: Det finnes ingen yrkesgruppe vi trenger flere utøvere i enn læreryrket. Derfor er det også satt av mange millioner kroner til 375 nye studieplasser i grunnskolelærerutdanningen, og det vil forhåpentlig gi resultater relativt raskt. Men det krever i tillegg en forsterket innsats for å få flere unge kvinner og menn til å søke om opptak til lærerutdanningen neste år. Den økningen vi har sett hittil har ikke vært god nok. Arbeidet med å få ned frafallet i videregående opplæring får stor oppmerksomhet i budsjettforslaget og fikk det også i finansministerens tale i Stortinget. Det blir kalt en historisk satsing, og det er satt av over 400 millioner kroner i budsjettet. Vi får virkelig håpe det blir en «Ny GIV» og ikke bare et slag i lufta. Knut Hovland > Ansvarlig redaktør UTDANNING Utgitt av Utdanningsforbundet Oahppolihttu Ansvarlig redaktør: Knut Hovland Nettredaktør: Paal M. Svendsen Desk: Ylva Törngren, Harald F. Wollebæk Journalister: William Gunnesdal, Kjersti Mosbakk, Lena Opseth, Kirsten Ropeid, Marianne Ruud, Liv Skjelbred Formgivere: Inger Stenvoll, Tore Magne Gundersen Redaksjonskonsulent: Hege Neuberth Markedssjef: Synnøve Maaø Markedskonsulent: Helga Kristin Johnsen Salgskonsulenter: Berit Kristiansen, Randi Skaugrud, Design: Gazette Besøksadresse: Utdanningsforbundet, Hausmanns gate 17, Oslo Telefon: Postadresse: Postboks 9191 Grønland, 0134 Oslo e-postadresse: Godkjent opplagstall: Per 1. halvår 2010: issn: Trykk: Aktietrykkeriet Abonnementsservice: Medlemmer av Utdanningsforbundet melder adresseforandringer til medlemsregisteret. E-postadresse: Medlem av Den Norske Fagpresses Forening Utdanning redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsomplakatens regler for god presseskikk. Den som likevel føler seg urettmessig rammet, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg, PFU, behandler klager mot pressen. PFUs adresse er Rådhusgt. 17, Pb 46 Sentrum, 0101 Oslo. Telefon Forsidebildet: Førsteårsstudentene ved førskolelærerutdanninga i Drammen får gitarundervisning. Det er jevnt over behov for en styrking av utdanninga av førskolelærere i Norge, viser evalueringa fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen. Foto: Erik M. Sundt Leder: Mimi Bjerkestrand 1. nestleder: Haldis Holst 2. nestleder: Ragnhild Lied Sekretariatssjef: Cathrin Sætre 2

3 innhold. Utdanning > nr 17/22. oktober 2010 SIDE Tema: Førskolelærerutdanningen SIDE Fra pepperbøssa Fra sukkerskåla Ris er ros Trenger forskningsbasert utdanning/ Rotterace om forskning Aktuelt: 4... Statsbudsjettet: Vi trenger flere og bedre lærere 6... Statsbudsjettet: Krever oppfylling av minstenormen 8... Lista må ligge høyt 9... Urimelig skatteordning Virke og viten: Lager god skole med: Kjærlighet, krav og kommunikasjon Glade for mer penger Språkstimulering på nynorsk Læreren med bøker på løpende bånd SIDE 20 SIDE 22 SIDE 28 Rett fram: Aktuell profil: Liu Xiaobo Innspill: Rendalsmodellen Innspill: Pedagogisk bruk av IKT Innspill: «Bukke, nikke, neie» Innspill: Skoleskapte lese- og skrivevansker Innspill: Oppskriften på en god skole Debatt Rett på sak: Eva Nærby Kronikk: Læreres møte med foreldre Faste spalter: Litt av hvert Mitt tips: Vil gi kunstfagene mer plass i skolen Portrettet: Bjørn Berge Fotoreportasje: Ut for å trekke garn «Langskudd» Bøker Lett Stilling ledig/kunngjøringer: Forbundssider: 64 67

4 > statsbudsjettet Vi trenger flere og bedre læ Utdanning > nr 17/22. oktober 2010 aktuelt. Det finnes ingen yrkesgruppe vi trenger flere utøvere i enn læreryrket. Slik begrunner Tora Aasland hvorfor flest studieplasser skal settes av til lærerstudenter. Dessuten trenger Kristin Halvorsen flere lærere for å styrke lærertettheten. TeksT: Marianne Ruud > Norge har behov for flere og bedre lærere, konstaterte kunnskapsminister Kristin Halvorsen på da de to statsrådene i Kunnskapsdepartementet presenterte sin del av statsbudsjettet 5. oktober. Halvorsen forsikret om at hun fortsatt jobber for å holde løftet om økt lærertetthet, men når en ny norm vil komme og hvordan den skal utformes, ga hun ikke noe konkret svar på. Hun har innsett at utdanningskapasiteten må økes for å dekke det framtidige behovet. Vi skal opprette 375 nye studieplasser innen grunnskolelærerutdanningen, lovet Tora Aasland, minister for høyere utdanning og forskning. Tidlig innsats skal få ned frafallet Kristin Halvorsen hevder hun skal iverksette en historisk satsing for å få ned frafallet i videregående gjennom Ny GIV. Til dette er det satt av 425 millioner kroner i budsjettet. Blant dem som får uføretrygd, sosialhjelp eller sitter i fengsel, har nesten ingen fullført videregående. Derfor er det å få flere elever gjennom videregående opplæring en av regjeringens viktigste målsettinger, sa Halvorsen, som lover å begynne med barnehagen. Regjeringen foreslår 73 millioner kroner til å opprette 4900 nye barnehageplasser i Et resultat av barnehagesatsingen er at nesten alle femåringer nå har gått i barnehage før de begynner på skolen, sa Halvorsen. Det mener hun på sikt vil påvirke frafallet i videregående. Barnehagen er en arena for læring, sosial inkludering og utjevning av forskjeller, sa hun. Kvalitet i barnehagen Budsjettposten som skal gå til kvalitetstiltak i barnehagen, er foreslått økt med 25 millioner kroner i 2011 til totalt 130 millioner. Halvorsen la til at et annet mål er å få ned antallet dispensasjoner fra kravet om førskolelærerutdanning for personalet. Som ledd i opptrappingsplanen for et likeverdig tilbud mellom kommunale og private barnehager er det foreslått å bevilge 93 millioner kroner, og maksprisen for foreldrebetaling skal beholdes på dagens nivå. I 2005 brukte vi 11,9 milliarder på barnehagen. I 2011 skal vi bruke 29 milliarder. Det viser at barnehagesatsingen som de rødgrønne har stått bak har vært historisk løft, sa hun. Målet om økt lærertetthet ligger fast, forsikret Tora aasland (til venstre) og kristin Halvorsen under presentasjonen av budsjettforslaget for kunnskapsdepartementet. Foto: Marianne Ruud Fullføring i videregående For å nå målet om bedre gjennomstrømning i videregående vil Halvorsen øke lærerkompetansen, hun vil ha en mer variert og praksisbasert ungdomsskole, tettere oppfølging av elever på 10. trinn, mer yrkesrelevant undervisning og en sterkere satsing på fellesfagene. Lærere skal få flere tilbud om faglig påfyll, lovet statsråden. Mange lærere som underviser i videregående kommer rett fra universitetet. De har god kompetanse i sine universitetsfag, men skal de undervise byggfagelever, er det viktig at de har sett innsida av en rørleggerbedrift, sa Halvorsen. Satser på lærerstudentene Kunnskapsministeren er også stolt over at det er foreslått mer penger til praksisopplæring innenfor lærerutdanningen. Ved å flytte grunnskolelærerne til en annen finansieringskategori, får institusjonene mer per lærerstudent. (Se Plussar på 4,1 milliardar Budsjettet til Kunnskapsdepartementet aukar med totalt 4,1 milliardar kroner i 2011, noko som ifølgje departementet inneber ein vekst på 4,4 prosent. > Til saman blir det sett av 425 millionar kroner til at fleire skal fullføre vidaregåande opplæring. Til satsinga Ny GIV (Gjennomføring i vidaregåande opplæring) blir det sett av 175 millionar kroner. Kvalitetstiltak i barnehagane blir auka med 25 millionar kroner til 130 millionar kroner, mellom anna til rekruttering til førskulelærarutdanninga, tiltak for læringsmiljøet i barnehagane og vidareutdanning for fagarbeidarar. Som eit ledd i ein femårig opptrappingsplan for likeverdige tilskot til ikkje-kommunale barnehagar blir det foreslått å løyve 92,5 millionar kroner ekstra. Regjeringa vidarefører dei øyremerkte tilskota til etablering av barnehageplassar. Det blir sett av 73 millionar kroner til å etablere om lag 4900 barnehageplassar i Løyvinga til private grunnskular blir styrkt med 43 millionar kroner. Tilskota til kommunane blir auka med over 350 millionar kroner til vidareføring av gratis leksehjelp og til timetalsutvidinga for 1. til 4. trinnet som regjeringa innførte i Regjeringa foreslår å løyve 65 millionar kroner til utdanningsforsking og etablering av eit nytt kunnskapssenter for utdanning frå 1. januar. Fyldig dekning av statsbudsjettet på utdanningsnytt.no 4

5 rere også intervju med Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet på side 25.) Vi har mange forskningsrapporter som har pekt på at læreren er viktigst for elevenes læring. Derfor er tiltak for å styrke lærerutdanningen så viktig, sa Halvorsen. Hun la til at det også blir satt av 400 millioner til etter- og videreutdanning av lærere. Tora Aasland sa at regjeringen vil satse tungt på utdanningsforskning. For 2011 settes det av 65 millioner kroner. Et nytt kunnskapssenter for utdanning skal etableres 1. januar Til sammen er det satt av penger til 2200 nye studieplasser i høyere utdanning, og av disse er 375 øremerket grunnskolelærerutdanningene. Vi skulle gjerne opprettet enda flere studieplasser, men vi vil ikke presse altfor mange studenter inn. Det er også viktig å opprettholde kvaliteten på undervisningen, sa Aasland. Institusjonene i høyere utdanning er pålagt å samarbeide, og 50 millioner er avsatt i budsjettet for 2011 for å styrke slikt konkret samarbeid, la hun til. Vekst for kommunane Framlegget til statsbudsjett inneber at kommunane får ein reell inntektsauke på 5,7 milliardar kroner neste år, ifølgje kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete. > Me legg til rette for at kommunane kan byggje ut velferdstenester i takt med befolkningsutviklinga. Slik sikrar me at kommunane har gode høve for å bygge ut skular, barnehagar og pleieog omsorgstilbod til dei som treng dette, seier statsråden i ei pressemelding. I tillegg kjem særskilde satsingar innan barnevern, rehabilitering av skular, symjebasseng, kyrkjer og fylkesvegar, investeringstilskot til sjukeheimsplassar og omsorgsbustader og pengar til mellom anna samhandling og rustiltak. Kommunane får meir pengar enn varsla i kommuneproposisjonen, seier Navarsete. Av inntektsveksten på 5,7 milliardar kroner kjem 2,75 milliardar som frie inntekter. Desse dekkjer dei meirutgiftene kommunane har som følgje av befolkningsutviklinga. Ho visar til at auken i sysselsetjinga i kommunane har vore svært stor under denne regjeringa. Norske kommunar har fått om lag fleire tilsette i perioden frå første halvår 2005 til første halvår Fleire hender og fleire hovud betyr fleire og betre velferdstenester til innbyggjarane, seier Navarsete. Å få så mange som mulig til å gjennomføre videregående opplæring var blant temaene som ble framheva i finansministerens framlegging av budsjettforslaget. Ill.foto: Bjørn Erik Larsen skolebygg, videregående og barnehage Finansminister Sigbjørn Johnsen snakket om viktigheten av å ha hele utdanningsløpet i fokus for å motvirke frafallet i videregående skole i finanstalen 5. oktober. TeksT: Paal M. Svendsen > Utdanning er viktig for å lykkes og det er viktig å ha fokus på kvaliteten i hele utdanningsløpet. Utgiftene til kvalitetstiltak i grunnutdanningen skal holdes på et forsvarlig nivå, og regjeringen vil jobbe for økt gjennomføring i videregående skole, sa finansminister Sigbjørn Johnsen da han la fram regjeringens forslag til statsbudsjett for 2011 i Stortinget. Han presiserte at hvert eneste frafall i videregående er et tap for den enkelte og for samfunnet. Årsakene ligger ofte tilbake i tid før videregående, og en trygg oppvekst og barnehage er viktig for å hindre frafall. Derfor skal det satses betydelig på dette området, sa han. Johnsen nevnte også viktigheten av at ungdommer får læreplass. Dette er svært viktig for at de skal få et fotfeste i arbeidslivet, og her må båre offentlige og private bidra for å oppnå det, sier han. Finansministeren kom også inn på viktigheten av å ha gode undervisningsbygg. Rehabiliteringsbehovet er stort, og derfor øker vi rentekompensasjonsordningen med to milliarder kroner neste år. Regjeringen vil også at foreldrebetalingen i barnehagene skal være lav, og vil videreføre maksprisen på samme nominelle nivå som i

6 aktuelt. > StatSbudSjettet Krever oppfylling av minste Utdanningsforbundet mener regjeringen må prioritere en minstenorm for antall lærere per elev. > I forslaget til statsbudsjett for 2011 bekrefter regjeringen målet fra Soria Moria II- erklæringen om å lovfeste en ressursnorm i skolen. Utdanningsforbundet har også vært tydelige på kravet om en slik lovfestet minstenorm for lærertetthet tidligere, både i forbindelse med fjorårets valgkamp og i høringen om kommuneproposisjonen for Det er bra at løftet følges opp, men det er ikke penger i dette budsjettet. Det er derfor helt nødvendig at arbeidet med å få på plass en slik ressursnorm kommer i gang nå, sier Mimi Bjerkestrand, leder i Utdanningsforbundet, ifølge forbundets nettsider. Mimi bjerkestrand, leder i utdanningsforbundet. Foto: Tom-Egil Jensen Regjeringen skriver at man har som mål å lovfeste dette i grunnskolen, men Utdanningsforbundet mener det i høyeste grad også er behov for en slik norm i videregående opplæring. Færre elever per lærer Stadig flere går i grupper med 25 elever eller mer i norske grunnskoler. Det betyr flere elever per lærer. I Soria Moria II-erklæringen lover regjeringen at den vil legge til rette for flere lærere. For å sikre en maksimumsgrense for tallet på elever per lærer på hver skole vil den endre opplæringsloven og styrke kommuneøkonomien. I statsbudsjettet står det at Kunnskapsdepartementet vil starte arbeidet med å utgreie hvordan en slik lovfesting kan utformes. Vi har ikke råd til å spare på utdanning. Det er bra at regjeringen har bundet seg til et løfte om dette i Soria Moria II. Dette arbeidet må prioriteres framover, for lærere, elever og foreldre har tillit til at dette blir gjennomført, sier Bjerkestrand. Tiltak mot frafall Bjerkestrand er positiv til den foreslåtte satsingen på å redusere frafall i videregående opplæring, Ny GIV. Vi er også veldig opptatt av å redusere frafallet i videregående opplæring, og dette kan bidra til det. Vi tror dessuten at flere lærere i skolen og en lovfestet minstenorm for lærertetthet også vil bidra til å få flere elever til å fullføre, fordi de da får bedre oppfølging og tilrettelagt undervisning, både i grunnskolen og i videregående opplæring, sier hun. Ikke en krone til økt lærertetthet Kommuneopplegget er stramt. Det er nok til å dekke flere plasser i sykehjem og hjemme-syketjenester, men ikke ei krone til økt lærertetthet, sier Unio-leder Anders Folkestad. > Det ser ut som dette punktet i Soria Moriaerklæringen utsettes til siste mulighet. Opplegget er heller ikke godt nok for å håndtere den økte gjeldsbyrden og økte pensjonskostnader, sier Folkestad på Unios hjemmeside. Unio viser til at regjeringen i Kommuneproposisjonen for 2011 sa at de frie inntektene neste år skulle økes med 2 1/2 til 3 milliarder kroner. Budsjettforslaget øker de frie inntektene med 2,75 milliarder kroner. Den samlede økningen i kommunesektoren inntekter til neste år anslås til 5,7 milliarder kroner. Vekstanslagene er i forhold til anslått nivå på årets inntekter i revidert nasjonalbudsjett og hensyntatt oppgaveendringer. Den demografiske utgiftsveksten er anslått til 2,4 milliarder kroner i Det foreslås i tillegg mer penger til nominell videreføring av maksimalprisen i barnehager, videre opptrapping med sikte på økonomisk likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager, helårsvirkningen av nye barnehageplasser i 2010, samt helårsvirkningen av økt undervisningstimetall og gratis leksehjelp i Bevilgningene på disse områdene «telles» i de samlede inntektene, selv om kommunene vil få den utbetalt som frie midler. Det meste av økningen i de frie inntektene 6

7 normen både utdanningsforbundet og unio mener regjeringen i større grad må leve opp til løftene om færre elever per lærer. Ill.foto: Erik M. Sundt korrigert for oppgaveendringer (2,75 milliarder kroner) er likevel bundet opp. Vi må derfor se langt etter økt lærertetthet eller økt kvalitet i den kommunale helsetjenesten neste år, ifølge Unio. Skuffet over forskningsbudsjettet Regjeringen foreslår å styrke utdanningsforskningen gjennom å bevilge 11 millioner kroner til forskningsprogrammet «Utdanning 2020» i Men både Forskerforbundet, Forskningsrådet og Abelia er misfornøyde med forskningsbudsjettet. tekst: Marianne Ruud > Samlet foreslår regjeringen å bevilge rundt 107 millioner kroner til 2200 nye studieplasser i Det er foreslått 13 millioner til den nye grunnskolelærerutdanningen. Kapitalen i «Fondet for nyskapning og forskning» foreslått økt med 3 milliarder kroner fra 1. januar Det vil gi en økt årlig avkastning til finansiering av forskning på rundt 100 millioner kroner fra Til utstyr og inventar til fem pågående byggeprosjekter i universitets- og høgskolesektoren er det foreslått å bevilge rundt 470 millioner kroner. Det er foreslått 235 millioner til bygging av 100 nye studentboliger i 2011 og 14 millioner skal styrke studiefinansieringen for studenter med nedsatt funksjonsevne. Forskning har trukket svarteper. Vi beklager at Tora Aasland ikke fikk utdelt bedre kort på hånden, sier Bjarne Hodne, leder i Forskerforbundet i en pressemelding. Regjeringen har foreslått å ompostere 40 millioner fra Forskningsrådet til institusjonene (småforsk), og vil styrke fri prosjektstøtte med 60 millioner. Men det innfrir ikke regjeringens løfter i Soria Moria 2 om økning av basisfinansieringen og vekst i forskningen, mener Hodne. Han frykter at manglende styrking av budsjettene til universitetene og høgskolene vil kunne føre til at en vitenskapelig karriere blir mindre attraktiv. Norge investerer betydelig mindre i forskning enn i de andre nordiske land, og dette forslaget til statsbudsjett vil etter Hodnes mening ikke bedre situasjonen. Forskerforbundet har i et brev til samtlige rødgrønne politikere appellert om at det settes ned et partssammensatt utvalg/ekspertutvalg for å se på hva Norge skal leve av når oljealderen tar slutt. Skuffende, mener Forskningsrådet Vi var forberedt på at det ikke kom til å bli et sterkt budsjett. Men investeringer i utdanning og forskning er det mest fornuftige man kan gjøre, selv om man ellers må stramme inn. Det er skuffende at vi ikke kan lese et slikt perspektiv ut av budsjettet, selv om det inneholder positive elementer, sier Arvid Hallén, administrerende direktør i Forskningsrådet, i en kommentar til statsbudsjettet fortsetter han. Både Forskningsrådets budsjett og samlet forskningsbudsjett ser ut til å få en svak realnedgang, heter det på hjemmesiden til Forskningsrådet. Kunnskapsløst, hevder Abelia Dette statsbudsjettet kunne vært kunnskapsbudsjettet og starten på en kraftfull prioritering av utdanning, forskning og innovasjon i offentlig sektor, men regjeringen leverer ikke, sier administrerende direktør Paul Chaffey i NHOforeningen Abelia. Vi må omstille oss fra industriøkonomien til den globale kunnskapsøkonomien. Budsjettet svarer for dårlig på økte behov for kvalifisert arbeidskraft. Det er positivt med 1140 frie studieplasser i høyere utdanning og 260 til realfag. Men satsinger for å styrke etter- og videreutdanningstilbudet i Norge er totalt fraværende. Dersom næringslivet skal få ta i nok kloke hoder, må det satses langt sterkere på kompetanse sier Chaffey i en pressemelding. Han legger til at det er behov for økt basisbevilgning til forskningsinstituttene, økte rammer for brukerstyrt forskning og skattefradrag for investeringer i forskningsbaserte såkornbedrifter. Den offentlige satsingen på IKT-forskning er også sørgelig lav, mener han. Statsbudsjettet burde innrettes i samsvar med utviklingen i norsk økonomi, og legge til rette for en politikk for fremtidens viktigste råvare; kunnskap. Regjeringen hadde muligheten, men grep den ikke, avslutter Chaffey. Høyre: Skole og forskning nedprioriteres Nok en gang nedprioriterer regjeringen skole, forskning, samferdsel og skatteletter som kan bidra til vekst og varig velferd, sier Høyres finanspolitiske talsmann, Jan Tore Sanner. > Sanner mener regjeringen klarer ikke å gripe muligheten det store handlingsrommet gir ved å prioritere det som kan bidra til å skape vekst og varig velferd, sier Sanner. Vi har en regjering som skryter av pengebruken, samtidig som vi ser økte helsekøer, kvalitetsfall i skolen og stillstand i vei- og jernbanebyggingen. Blant områdene Sanner mener det er viktig å styrke innsatsen på, er et større løft for etterog videreutdanning av lærere og økt satsing på forskning. 7

8 aktuelt. > Mobbing Lista må ligge høyt Mens en KrF-politiker vil at man oftere bør frata mobbere retten til videregående opplæring for alltid, mener Utdanningsforbundet at lista skal ligge høyt. TeksT: Paal M. Svendsen > KrF-politiker og fylkestingsrepresentant i Møre og Romsdal, Steinar Reiten, mener at personer som har stått bak tilfeller av særdeles grov mobbing, bør miste retten til videregående opplæring for alltid. Opplæringsloven åpner for at fylkeskommunen kan vedta at en elev skal miste retten til videregående opplæring når han eller hun har vist en «framferd som i alvorlig grad går ut over orden og arbeidsro på skolen, eller når en elev alvorlig forsømmer pliktene sine». Men før dette kan skje, skal man vurdere om det er mulig å bruke andre hjelpe- eller refsingstiltak. Vi står selvsagt overfor en glideskala fra den litt stygge kommentaren til de virkelig styggeste tilfellene som kan gi mobbeofferet store psykiske problem og i sin ytterste konsekvens kan føre til at unge mennesker begår selvmord, sier Reiten til Sunnmørsposten. Han har ingen motforestillinger mot at de aller sterkeste virkemidlene blir tatt i bruk ved slike grove tilfeller av mobbing. På den måten mister elever som driver elever som gjør seg skyldige i svært grov mobbing, bør fratas retten til videregående opplæring for alltid, mener steinar Reiten i krf. Ill. foto: SXC med grov mobbing av medelever retten til videregående utdanning, ikke bare for en kortere periode, men for alltid. Vurdere alle tiltak Det er veldig sterkt det han sier. Jeg registrerer jo likevel at det er åpning for å frata noen retten til videregående opplæring ifølge Opplæringsloven, selv om lista ligger svært høyt og det skal den gjøre, sier Evy Ann Eriksen, Utdanningsforbundets kontaktperson for videregående opplæring. Hun sier til Utdanning at det ikke finnes enkle løsninger på mobbing, og at det er det forebyggende arbeidet som er viktigst. I saker med grov mobbing må det dessuten være tett oppfølging, og det må komme reaksjoner, som at mobberen må bytte skole. Men det er svært viktig at alle andre hjelpe- og refsingstiltak er vurdert og prøvd ut før man fratar en elev retten til å ta videregående opplæring, sier hun. Kan miste for alltid Gudrun Kathle Lægreid i Utdanningsdirektoratet bekrefter overfor Utdanning at en elev i videregående i særlige tilfeller kan bli fratatt retten til videregående utdanning for resten av livet. Det forhindrer derimot ikke personen fra å gå på en privatskole som tilbyr privatistopplæring og gå opp til eksamen som privatist. Man er nemlig ikke fratatt retten til å gå opp til eksamen som privatist. Den retten man har mistet, er til videregående opplæring etter opplæringsloven og dermed få standpunktkarakter, forteller hun. Man mister også retten til å motta videregående opplæring ved private skoler godkjent etter privatskoleloven. Direktoratet kjenner ikke til tilfeller hvor en elev er fratatt denne retten. Dette avgjøres av fylkeskommunene. Vil det være mulig for en elev som har mistet retten til å ta videregående opplæring å søke seg inn på en skole i et annet fylke? Inntak til videregående opplæring skjer gjennom et felles inntakssystem. Gjennom dette systemet vil det fremgå om en elev har rett til videregående opplæring etter opplæringsloven. Det står likevel den enkelte skoleeier fritt til å ta inn en elev som ikke lenger har slik rett, sier hun. utdanningsnytt.no Tydeligere mål i den nye læreplanen Mer nasjonal styring, ett konkret sentralt innhold for alle fag og tydeligere kunnskapskrav allerede på tredje trinn er de viktigste endringene når den nye læreplanen for den svenske grunnskolen (Lgr11) trer i kraft neste høst. [ ] Utdanning nedprioritert i bistandspolitikken Norge svikter utdanning i utviklingslandene, hevder høgskolelektor Karen B. Feldberg i utviklingsstudier ved Høgskolen i Oslo. Bistandsmidlene til utdanning har gått ned siden [13.10.] Frykter at mobbing underrapporteres Fylkesmannen i Troms vil derfor undersøke hva skolene gjør for å stoppe problemet. Ifølge Elevundersøkelsen utsettes 8 prosent av landets skoleelever ukentlig for mobbing, men utdanningsdirektør i Troms, Ingrid Hernes, frykter at omfanget er enda større. [11.10.] Barnehager med kunstkompetanse Flere barnehager i Bergen er i ferd med å opparbeide seg spisskompetanse på arbeid med kunst og kultur i barnehagen. [07.10.] Mange fullfører vgs i ettertid I Nordland fullfører bare halvparten av elevene videregående skole på normert tid. En rapport fra forskningsinstituttet Norut i Tromsø viser at før de samme ungdommene fyller tretti år, har hele 77 prosent fullført videregående skole. [07.10.] Bygger skole til 360 millioner kroner I går vedtok fylkestinget i Hedmark å bygge ny videregående skole i Nord-Østerdal til 360 millioner kroner. Skolen skal stå ferdig i 2013 og skal ta i mot drøyt 600 elever, melder NRK. [06.10.] 8

9 > PensjonisTer kort frå kloden endringer i skatteordningene gjør at ca. 30 prosent av norske pensjonister må betale mer skatt. Pensjonistene i Utdanningsforbundet vil likevel satse på politisk påtrykk framfor aksjoner. Ill.foto: Inger Stenvoll Urimelig skatteordning Selv om pensjonistene i Utdanningsforbundet mener regjeringens forslag til ny skatteordning er urimelig, vil de ikke snakke om aksjoner. TeksT: Paal M. Svendsen > Det er urimelig at noen som har tjent opp sin pensjon, skal få skjerpede skatteregler for å finansiere skatten til dem som har for lav pensjon, sier Eva Nærby, leder av styret for pensjonistene i Utdanningsforbundet, til Utdanning. Er ikke det et greit solidaritetsoffer overfor andre pensjonister som har mindre? Jo, det er vel det, men alle som har god råd, skal være med. Det er det prinsipielle med den nye skatteordningen jeg er uenig i. Jeg synes ikke en pensjonistgruppe skal hjelpe en annen. Her må hele samfunnet bidra, sier Nærby. Ifølge de nye reglene får 60 prosent av alderspensjonistene og de med avtalefestet pensjon (AFP) skattelette, 10 prosent får ingen endring mens 30 prosent får skatteskjerpelse, og ifølge DN.no kan både skjerpelser og lettelser beløpe seg til over kroner. Slik jeg forstår det ut fra pressemeldingen fra departementet, skal ikke alt belastes de 30 prosentene, men noe skal også komme fra fellesskapet, sier Nærby. Hva mener dere må signaliseres fra Utdanningsforbundet og/eller Unio i denne saken? Både Unio og Utdanningsforbundet har signalisert i sitt høringssvar at de er uenig i dette, så i forslaget i statsbudsjettet ser det noe bedre ut enn i høringsutkastet som kom i mars. Og det er kanskje takket være forbundet og Unio? Ja, det kan nok hende, men også Norsk Pensjonistforbund skal ha en takk, sier Nærby. Nærby mener ikke dette er en sak som trenger en aksjon eller fakkeltog. Nei, det skal jo tas noen runder på dette, så kanskje forbundet kan gå noen runder med stortingspolitikerne i denne saken. Det har jo vært en unison reaksjon i denne retningen om at det er en urimelig ordning. Dette er skatteskjerpelser som rammer mange pensjonistmedlemmer i Utdanningsforbundet, så politisk press er nok veien å gå, sier Nærby. Hun peker på at dette ikke er første anslaget mot pensjonistene. I trygdeoppgjøret i 2008 gikk store deler av summen til økningen av pensjonen til minstepensjonistene, og igjen var det den gruppen pensjonister med god pensjon som måtte bidra. Dessuten går den nye pensjonsreformen vekk fra et stortingsvedtak fra 2003 om at trygdene skal holdes i takt med lønns- og prisvekst. Men nå ser vi at vår pensjon vil ha en mindreutvikling sammenliknet med resten av samfunnet, sier hun. Se også Eva Nærbys kommentar i «Rett på sak» på side 55. > storbritannia Godkjenner slør-tvang > Ved tre muslimske jenteskular i Storbritannia må elevane dekkje andletet med slør, anten niqab eller burka. Det nasjonale kontrollorganet for utdanning, Ofsted, har godkjent reglane, skriv avisa Daily Mail. Parlamentsmedlemmet Philip Holobone frå det konservative partiet gjer no framlegg om å forby slike reglar. Ed Hussain, ein av leiarane for den antiekstremistiske tenkjetanken Quilliam, seier at desse skulane sender ut eit farleg signal om at muslimar ikkje vil ta fullt og heilt del i det britiske samfunnet. Han understrekar dessutan at heildekkjande plagg for kvinner ikkje er ein sams tradisjon for alle muslimar. > nepal banka opp for å stanse fusk > Lærarar ved ein skule i Dhading-distriktet i Nepal vart banka opp av elevar og foreldre fordi dei ikkje tillet juks ved ein avsluttande eksamen. Det var då lærarane åtvara mot juks, at dei vart angripne av fleire elevar. Dei som vart bortviste frå eksamenslokalet, ringde foreldra sine, som kom og deltok i angrepet. Rektor og to lærarar vart skadde, skriv The Himalayan Times Online. > romania Protesterte mot lønskutt > Rundt 5000 tilsette i utdanningssektoren i Romania markerte lærarane sin internasjonale dag 5. oktober ved å demonstrere i hovudstaden Bucharest. Dei protesterte mot at regjeringa har kutta lønene for offentleg tilsette med 25 prosent for å betre budsjettbalansen. Ein 34-årig lærar seier til nyhendebyrået Associated Press at månadsløna hennar no er på 1000 lei, tilsvarande i underkant av 1900 kroner. 9

slår et slag for yrkesfag

slår et slag for yrkesfag 3 11. februar 2011 www.utdanningsnytt.no Fare for lærermangel: slår et slag for yrkesfag side 12 17 > Blir Betre av Besøk > wikipedia-konkurrenten > læreren er glad i meg > Utdanning > nr 3/11. februar

Detaljer

karakterer i barneskolen: vil ikke la tallene tale side 12 17 > verktøykasse for tallforståelse > tankesprederen > fire tiår med musikk >

karakterer i barneskolen: vil ikke la tallene tale side 12 17 > verktøykasse for tallforståelse > tankesprederen > fire tiår med musikk > 16 8. oktober 2010 www.utdanningsnytt.no karakterer i barneskolen: vil ikke la tallene tale side 12 17 > verktøykasse for tallforståelse > tankesprederen > fire tiår med musikk > Utdanning > nr 16/8. oktober

Detaljer

Med fagbrev til høyskole. Yrkesfag og studiekompetanse

Med fagbrev til høyskole. Yrkesfag og studiekompetanse Reportasje 24 70 år siden arrestasjonen av lærerne Min favorittlærer 28 En god hippie Fotoreportasje 30 Gøyere gym Frisonen 37 Rocka lærer 10 25. MAI 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken Yrkesfag og studiekompetanse

Detaljer

for mange oppgaver Rektorene: side 12 17 > synger høyere enn fabrikktuten > i løvefjellenes land > sangen for livet >

for mange oppgaver Rektorene: side 12 17 > synger høyere enn fabrikktuten > i løvefjellenes land > sangen for livet > 9 6. mai 2011 www.utdanningsnytt.no Rektorene: for mange oppgaver side 12 17 > synger høyere enn fabrikktuten > i løvefjellenes land > sangen for livet > leder. Økning som ikke holder > Årets tall fra

Detaljer

Min favorittlærer 20 Fotoreportasjen 28 Frisonen 35 Aktuelt 26 23. SEPTEMBER 2011 Hovedsaken FÅR IKKE UTDANNING

Min favorittlærer 20 Fotoreportasjen 28 Frisonen 35 Aktuelt 26 23. SEPTEMBER 2011 Hovedsaken FÅR IKKE UTDANNING Min favorittlærer 20 Hun var magisk Fotoreportasjen 28 Barnehagebarn på kokkekurs Frisonen 35 Fascinert av fugler Aktuelt 26 Flere søker norske skoler i Spania 15 23. SEPTEMBER 2011 www.utdanningsnytt.no

Detaljer

yrkesfagene Leter etter nøkkelen til

yrkesfagene Leter etter nøkkelen til Min favorittlærer 20 En god menneskekjenner Fotoreportasje 24 Birkebeinere Frisonen 29 Ultraløperen Kronikk 44 Den skjulte mobbinga 4 24. FEBRUAR 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken Yrkesfagene sliter Leter

Detaljer

appetitt til å fullføre side 12 17 > oppskriften på en god elevbedrift > best på ball > lærerjobb i kina >

appetitt til å fullføre side 12 17 > oppskriften på en god elevbedrift > best på ball > lærerjobb i kina > 16 11. september 2009 www.utdanningsnytt.no Appetitt til å fullføre side 12 17 > oppskriften på en god elevbedrift > best på ball > lærerjobb i kina > Utdanning > nr 16 / 11. september 2009 leder. Stort

Detaljer

Hvem skal inn? XXXXXXXXX XXXXX. Hovedsaken Xxxx xx

Hvem skal inn? XXXXXXXXX XXXXX. Hovedsaken Xxxx xx Portrettet 22 Formidler og forteller, men aldri fornøyd Mitt tips 26 Får tid til alt Fotoreportasje 28 Få se leketøyet ditt! Gylne øyeblikk 33 Fekk «high five» fra provokatøren 14 6. SEPTEMBER 2013 www.utdanningsnytt.no

Detaljer

mekker nye muligheter

mekker nye muligheter 12 17. juni 2011 www.utdanningsnytt.no Skoletrøtte elever: mekker nye muligheter side 12 17 > ministortinget > de startet den arabiske våren > russisk matematikk i sandnes > Utdanning > nr 12/17. juni

Detaljer

Kvalitet i barnehagen Lovløst område

Kvalitet i barnehagen Lovløst område Min favorittlærer 22 Inspirerte til fysikkforskning Reportasje 26 Ikkje bare, berre berre Portrettet 28 Bondefanga Frisonen 33 En ekstrem halvtime 14 7. SEPTEMBER 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken Kvalitet

Detaljer

møt kandidatane Side 12 17 > Skaper ro med enkle grep > SceneSkifte > gutten Som lærte å lese >

møt kandidatane Side 12 17 > Skaper ro med enkle grep > SceneSkifte > gutten Som lærte å lese > 17 25. september 2009 www.utdanningsnytt.no Leiarvalet Møt kandidatane > Skaper ro med enkle grep > sceneskifte > gutten som lærte å lese > side 12 17 Utdanning > nr 17 / 25. september 2009 leder. Stoltenberg

Detaljer

Båtsfjord: 28. NOVEMBER 2014. utdanningsnytt.no. 1 UTDANNING nr. x/x. xxx 2011

Båtsfjord: 28. NOVEMBER 2014. utdanningsnytt.no. 1 UTDANNING nr. x/x. xxx 2011 Mitt tips 20 Viser vei til arbeidet Reportasje 26 Sjakkbølge i norske skoler Fotoreportasje 30 Juleverksted i barnehagen Frisonen 35 I bjellelammets fotspor 20 28. NOVEMBER 2014 utdanningsnytt.no Båtsfjord:

Detaljer

Elevene ingen snakker om

Elevene ingen snakker om Mitt tips 22 Ontario viser vei for skoleeierne Aktuelt 26 Usynlege førskulelærarar Portrettet 28 Balansekunst Gylne øyeblikk 33 Da minstebukken fikk vokse 15 21. september 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken

Detaljer

Tester ny vei til fagbrev

Tester ny vei til fagbrev Min favorittlærer 20 Med naturlig disiplin Reportasje 24 Tjuvstarter i videregående Fotoreportasje 30 Tett på ville dyr Frisonen 35 Klikker i fritida 3 8. FEBRUAR 2013 utdanningsnytt.no Tester ny vei til

Detaljer

Lærerens omsorg reddet meg

Lærerens omsorg reddet meg Min favorittlærer 20 Idealistens idol Reportasje 22 Frileik inn, skjemaveldet ut! Fotoreportasje 26 Sirkus Meråker Frisonen 31 Brygger sitt eget øl 7 12. APRIL 2013 utdanningsnytt.no Lærerens omsorg reddet

Detaljer

«Jeg er klar til å lede»

«Jeg er klar til å lede» Mitt tips 20 Kvittet seg med verstingstempel Portrettet 30 En brobrenners bekjennelser Reportasje 26 Viser filmen «Til ungdommen» Gylne øyeblikk 35 «Ikke forstyrr, jeg jobber» 19 16. NOVEMBER 2012 utdanningsnytt.no

Detaljer

MÅ LEGGE VEKT PÅ INNSATS

MÅ LEGGE VEKT PÅ INNSATS Mitt tips 20 Bruker belønning og oppmuntring Portrettet 26 Jeg er ikke omstridt Gylne øyeblikk 31 Kaldt, vått og gyllent Chile 22 Kjemper for gratis utdanning 16 7. OKTOBER 2011 utdanningsnytt.no Hovedsaken

Detaljer

Sanner samler stort og smått

Sanner samler stort og smått Mitt tips 20 Streikeskjorter blir grytekluter Reportasje 26 Sjakkbygda Portrettet 28 Geir Lippestad Gylne øyeblikk 41 Lytt til den det gjelder 21 12. DESEMBER 2014 utdanningsnytt.no Kommunereformen: Sanner

Detaljer

Mitt tips 20 Bok og barn blir bra Reportasje 22 Lærer norsk av Donald Portrettet 26 Bestemor på barrikadene Reportasje 30 Sparsom omtale av 1814

Mitt tips 20 Bok og barn blir bra Reportasje 22 Lærer norsk av Donald Portrettet 26 Bestemor på barrikadene Reportasje 30 Sparsom omtale av 1814 Mitt tips 20 Bok og barn blir bra Reportasje 22 Lærer norsk av Donald Portrettet 26 Bestemor på barrikadene Reportasje 30 Sparsom omtale av 1814 5 7. MARS 2014 www.utdanningsnytt.no Redaksjonen Knut Hovland

Detaljer

Utfordringer fra grasrota

Utfordringer fra grasrota Min favorittlærer 20 Å se etter tegn Fotoreportasje 22 Hekta på hest Petit 26 Apps and downs Frisonen 27 På vei opp 2 27. JANUAR 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken Utdanningsforbundet 10 år Utfordringer

Detaljer

Hjelp, vi har tilsyn!

Hjelp, vi har tilsyn! Min favorittlærer 22 Læreren som var der da det buttet imot Reportasje 24 Leksehjelperne Portrettet 28 Ola By Rise Gylne øyeblikk 33 En morgen med forviklinger 19 14. NOVEMBER 2014 utdanningsnytt.no Hjelp,

Detaljer

Min favorittlærer 20 Fra skoletaper til lesehest Reportasje 22 Velkommen inn i varmen Fotoreportasje 28 Hjertevenner Frisonen 35 Folkrock i fjæra

Min favorittlærer 20 Fra skoletaper til lesehest Reportasje 22 Velkommen inn i varmen Fotoreportasje 28 Hjertevenner Frisonen 35 Folkrock i fjæra Min favorittlærer 20 Fra skoletaper til lesehest Reportasje 22 Velkommen inn i varmen Fotoreportasje 28 Hjertevenner Frisonen 35 Folkrock i fjæra 10 23. MAI 2014 www.utdanningsnytt.no Privatisering av

Detaljer

Skolen er inngangsporten XXXXXXXXX XXXXX

Skolen er inngangsporten XXXXXXXXX XXXXX Min favorittlærer 20 Tar favorittlæreren til filmen Reportasje 22 Dans i fritt fall Intervju 28 Lærerløfteren Fotoreportasje 32 Flytende skole gir håp 19 15. NOVEMBER 2013 www.utdanningsnytt.no Nyankomne

Detaljer

Presset KS til retrett

Presset KS til retrett Hovedsaken 12 Lærerne ønsker langsiktighet Min favorittlærer 24 Inn i faget med hud og hår Portrett 28 Rabulisten Reportasje 34 Vil ha svømmeopplæring fra skolestart 14 5. SEPTEMBER 2014 utdanningsnytt.no

Detaljer

«Lærernes arbeidstid har alltid vært unormal.»

«Lærernes arbeidstid har alltid vært unormal.» Min favorittlærer 24 Fant tonen i opposisjonen Reportasje 28 Ivrer for matematikken Fotoreportasje 32 Maktdemonstrasjon mot arbeidsgiver Frisonen 39 Forførende trinn 8 25. APRIL 2014 www.utdanningsnytt.no

Detaljer

Mitt tips 20 Intervju 22 Reportasje 26 Portrettet 28 13. JANUAR 2012 Hovedsaken glemselen

Mitt tips 20 Intervju 22 Reportasje 26 Portrettet 28 13. JANUAR 2012 Hovedsaken glemselen Mitt tips 20 Fortellinger får følger Intervju 22 Lærer opp digitale aktivister Reportasje 26 Mobiliserer mot nye nedleggingstrusler Portrettet 28 Overført til staten 1 13. JANUAR 2012 utdanningsnytt.no

Detaljer

Hovedsaken Lærere og IKT Digitale utfordringer 18. NOVEMBER 2011. utdanningsnytt.no

Hovedsaken Lærere og IKT Digitale utfordringer 18. NOVEMBER 2011. utdanningsnytt.no Min favorittlærer 20 «Besserwisserens» favoritt Fotoreportasje 34 Smakens uke Intervju 22 Kast munnkurven Krigen 28 Norske barns takkebrev til Island har dukket opp 19 18. NOVEMBER 2011 utdanningsnytt.no

Detaljer

Suksessdropperne. Reportasje 24 Viljars vemodige farvel Frisonen 39 Møtestrikkeren

Suksessdropperne. Reportasje 24 Viljars vemodige farvel Frisonen 39 Møtestrikkeren Mitt tips 20 Uteskole gir gode resultater Fotoreportasje 30 Blåser i tradisjonene Reportasje 24 Viljars vemodige farvel Frisonen 39 Møtestrikkeren 9 8. MAI 2015 utdanningsnytt.no Suksessdropperne Redaksjonen

Detaljer

Svensk skoleforbilde Inkludering ga suksess

Svensk skoleforbilde Inkludering ga suksess Mitt tips 20 Lærer matematikk med app Portrettet 22 Arbeidsjernet Petit 28 «Flue på veggen» Gylne øyeblikk 29 Herlig avslutning 2 25. JANUAR 2013 utdanningsnytt.no Hovedsaken Svensk skoleforbilde Inkludering

Detaljer

20. MARS 2015 Bistands

20. MARS 2015 Bistands Mitt tips 20 Se ettåringen! Portrettet 34 Vil overbevise vaksinenølere med et smil Reportasje 22 «Blücher» engasjerer sjetteklassinger Gylne øyeblikk 39 Jenta med jernviljen 6 20. MARS 2015 utdanningsnytt.no

Detaljer