Konjunkturbarometeret for Rogaland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konjunkturbarometeret for Rogaland"

Transkript

1 konjunkturbarometeret for rogaland er utarbeidet av asplan viak og utgitt av sparebank 1 SR-Bank, aetat, nho rogaland, rogaland fylkeskommune, stavanger-regionen næringsutvikling, innovasjon norge og lo rogaland. Store deler av næringslivet går på høygir Det har trolig aldri vært flere sysselsatte i fylket enn nå Det planlegges bemanningsøkninger innen stadig flere næringer Bruken av utenlandsk arbeidskraft øker

2 Vi håper igjen fallerismakogatdetvilvisesegå være nyttig for de som ønsker en oppdatering på hvordan utviklingen i arbeids- tgavenav erbasertpå Aetats bedriftsundersøkelse dekke behovet. Inoentilfellermåvii utdanning. Denne utgaven inneholder NHO og fredsstillende Sparebank 1 oversikt SR-Bank over har utviklingen. også i fylketilgode. noe e annet innhold enn enn i enn Rogaland, tidligere. hvor mer nært enn samarbeid 900 bedriftsledereibedrifter med benytte til sammen Eures-tjenesten over vår vår vår og til og til til å-kommentarer, åå mens neste utgave, næringsutviklingen Det finnes også i Rogaland. andre trender Foret i dagens Vi ser også at arbeidsmarkedet begynner med med med næringslivet dermed mindre bransjerettede tall en årrekke gitt ut publikasjoner om dypereneditallmaterialetfra bedriftsundersøkelse 80 og 80 og 000 og supplerer arbeidstakere rekruttere har besvart arbeidskraftfraeuropa. som kommer Stor Stor i oktober,viligjenfølge par år arbeidsmarked: siden innledet Nå Nå vi synes et samarbeid, arbeidsgivere i åstrammesegtil bl.a. vedatdet dtallfrabl.a. Rogaland spørsmål om om rekrutteringsbehov, tilgangavarbeidskraft fra fra fra den nye de tidligere nye nye EU- EUlandene etter fjorårets utvidelse er er en er en en EU- malen. sammen større med andre grad å sentrale foretrekke aktører voksen, i stabil oppstår mangel på kvalifisert arbeids- ommune, høyskolene i aktivitetsnivå i i fylket og og og og og markedsutsikter.vi fylket ogerfaren Innovasjon arbeidskraft Norge, Rogaland fremfor de de som eti teteti Stavanger.Dermed benytter gir gir gir denne vi vi vi anledningen annen utfordring, til å takke bl.a. fordidenfrie Viforventer en en positiv utvikling i Fylkeskommune, eryngre. Statistikken ARNE-prosjektet viser at at og arbeidsledighetenerlavest LO bedrifterennifjoropplyseratde spesifisertbildeavarbeids- som velvillig har adgangen bidratt til med til til sine vårt arbeidsmarked arbeidsmarkedet gjør gjør fremover.sidenifjor om en samlet innsats for i å aldersgruppen utgi et jubilerer kunne ansatt flere medarbeidere dersom tsettiforholdtilyrkerog ttiforholdtilyrkerog besvarelser til denne det det statistisk det vanskeligere tunge å å å opprettholde harmålingenevårevistatdeterstor til- felles Konjunkturbarometer år år og og dessuten for at at Rogaland. denne gruppen kommer seg like raskt ut ut i jobb som mindre bransjerettede tall vårt. Vinytergodtav de de samme kon- gjennomsnittet. Dette er er en en meget mmentarer, mens neste Aetat utgave, har siden 1995 Det Det årlig Det finnes gjennomført også andre trender junkturtrekkene i i i dagens som landet ellers har, positivutviklingsomvitrorvilfortsette, de hadde funnet de rette kandidatene. ng. Denne utgaven undersøkelsen. inneholder fredsstillende oversikt over over optimisme utviklingen. innen næringslivet i fylket r mmer i i i oktober,viligjenfølge en en landsdekkende spørreundersøkelse arbeidsmarked: Nå Nå Nå synes arbeidsgivere menharitillegg iii oljeinvesteringer på på Innhold særlig når den generelle etterspørselen Et samarbeidsprosjekt ligere malen. blant offentlige og og private større grad grad virksomheter. å å åforetrekke voksen, rekordnivå stabil som kommer særlig vårt etterarbeidskrafterstor. NHO og og Sparebank 1 ogerfaren SR-Bank har arbeidskraft også i fremfor fylketilgode. som som som enter renpositivutviklingi årrekke ii gitt ut ut publikasjoner eryngre. Statistikken om om viser at at at arbeids- Vi håper igjen kraft innen enkelte yrkesgrupper.flere markedet forventes å bli fremover. TrulsNordahl FylkesarbeidssjefiRogaland kan med denne utgaven markere et aldri så lite jubileum. Dette er utgivelse nummer 10 av slik vi kjenner det i dag. Barometeret er basert på et konsept som i sin tid ble utviklet i et samarbeid mellom Sparebank 1 SR-Bank og Asplan Analyse. SpareBank 1 SR-Bank ga ut det første barometeret basert på dette konseptet i Fra 2003 har vi hatt gleden av å samarbeide med en rekke sentrale aktører i fylket om utgivelsene. til handling på bred basis fra enkeltbedrifter til organisasjoner og offentlige næringsutviklingen i ledighetenerlavest Rogaland. Foret i i ialdersgruppen Vi ser også at at arbeidsmarkedet begynner fallerismakogatdetvilvisesegå Et samarbeidsprosjekt side 2 Et bedre markedet fremover.sidenifjor er et samarbeidsprosjekt mellom syv regionens sentrale næringsutviklingsaktører. Dette er tredje rapport i me innen næringslivet sammen i i i fylket med andre sentrale pen pen pen kommer aktører seg seg seg Det like i raskt aktører. ingenevårevistatdeterstor nevårevistatdeterstor par siden innledet vi vi 50 et 59 et 59 år 59 samarbeid, år og år og og dessuten at at at åstrammesegtil bl.a. denne grup- vedatdet jubilerer være nyttig for side de de 3 som ønsker en en oppdatering på på hvordan side 4utviklingen i arbeids- arbeidsmarked ut er også en målsetting oppstår ut i ut i i jobb mangel som som som at rapporten på på kvalifisert arbeidskraft en en Samlet vurdering inytergodtav Vi håper de de de at fylket samme kon- trekkene som som som vil landet bidra til Fylkeskommune, ellers økt innsikt har, og forståelse ARNE-prosjektet positivutviklingsomvitrorvilfortsette, forbindelse og og LO LO med bedrifterennifjoropplyseratde offentlige planprosesser, overoppheting Innovasjon gjennomsnittet. Norge, Rogaland skal benyttes Dette er er en som er grunnlagsdokument meget innen enkelte yrkesgrupper.flere i markedet forventes å bli fremover. Få tegn til LeifJohan Sevland til tross RoaldG. Bergsaker Terje Vareberg KarlBøe Skogen SveinFjellheim itillegg oljeinvesteringer av utvikling Ordfører Stavanger kommune Ordfører Rogaland fylkeskommune Administrerendedirektør om om i næringslivet en en på samlet på på og innsats offentlig særlig for når å når når utgi den den den et samt et generelle budsjettarbeid etterspørselen kunne i offentlig ansatt og flere privat medarbeidere dersom for stor aktivitet TrulsNordahl side 6 Direktør Distriktssekretær Styreleder ARNE-prosjektet StyrelederInnovasjonNorge SpareBank1 SR-Bank InnovasjonNorgeRogaland LORogaland ivå som som som kommer forvaltning særlig felles i Rogaland. vårt Konjunkturbarometer Videre at etterarbeidskrafterstor. denne. sektor. de de hadde funnet de de rette kandidatene. FylkesarbeidssjefiRogaland Rogaland I den senere tid har vi i mange av utgivelsene kunnet lese om et næringsliv kraft i forhold til aktivitetsøkningen. ble et etterslep i behovet for arbeids Arbeidemarkedet er lgode. innsikten oppleves som nyttig og fører på rett vei side 8 preget av vekst og stadig større Det er imidlertid mye som tyder på at Vi Vi Vi håper igjen Økende bruk av optimisme. Vi skal imidlertid ikke gå større deler av næringslivet begynte å å også at at at arbeidsmarkedet begynner fallerismakogatdetvilvisesegå Partene har utenlandsk valgt å videreføre arbeidskraft samarbeidet i ved at vi raskt må avklareogkvalifisere side 10Dettegirspesielleutfordringerfor Aetat veldig langt tilbake i tid for å finne overskrifter som minner oss om dårligere utviklingen ble fanget opp i barometeret mangel på på på kvalifisert arbeidsdatering på på på hvordan utviklingen i i iarbeids- Denne utgavenav dekke behovet. Inoentilfellermåvii tider. Denne tiende utgivelsen kan være som ble gitt ut på forsommeren: Nå ansette flere utover høsten Denne mesegtil bl.a. vedatdet være nyttig for for for de de som de som som ønsker en en en opp- Energi side 12arbeidssøkerneslikatdekanbidratilå n nnen enkelte yrkesgrupper.flere markedet forventes å å bli å bli bli fremover. har et noe Mekanisk annet innhold industri enn tidligere. og nært samarbeid med næringslivet en anledning til et lite historisk tilbakeblikk. kommer det relativt tydelige signaler til å fra flere viktige næringer om behov for metallvareindustri side 14 erennifjoropplyseratde ennifjoropplyseratde Vigårdypereneditallmaterialetfra benytte Eures-tjenesten vår Aetatsbedriftsundersøkelse og supplerer rekruttere arbeidskraftfraeuropa. Stor nsatt flere medarbeidere dersom TrulsNordahl Øvrig industri side 16 bemanningsøkninger. dettemedtallfrabl.a. Rogaland tilgangavarbeidskraftfradenyeeu- e funnet de de de rette kandidatene. FylkesarbeidssjefiRogaland I som ble fylkeskommune, høyskolene i fylket og landene etter fjorårets utvidelse er en Bygg og anlegg side 18 Universiteteti Stavanger.Dermed gir vi annen utfordring, bl.a. fordidenfrie gitt ut nøyaktig to år siden kunne Statistisk sentralbyrå la i sommer fram Leif Johan Sevland Roald G. Bergsaker Truls Nordahl etmerspesifisertbildeavarbeidsmarkedetsettiforholdtilyrkerog det vanskeligere å opprettholde næringslivet en til- vi lese følgende: Mye tyder på at tallene for sysselsettingsutviklingen i Primærnæringene side 20adgangen til vårt arbeidsmarked gjør Ordfører Stavanger kommune Ordfører Rogaland fylkeskommune Fylkesarbeidssjef Styreleder LeifJohan Stavanger-regionen Sevland Styreleder RoaldG. Innovasjon Bergsaker Norge Denne utgavenav Terje Terje Aetat Vareberg Stavanger Konjunkturbarometer KarlBøe Skogen SveinFjellheim BjørnM. Stangeland i Rogaland nå opplever Disse viser at fylket fikk Næringsutvikling Rogaland erbasertpå Hovedkontor Aetatsbedriftsundersøkelse Ordfører Stavanger kommune Ordfører Rogaland fylkeskommune Administrerendedirektør utdanning. Direktør Transport Denne utgaven og inneholder Distriktssekretær fredsstillende oversikt Regiondirektør over at bunnen utviklingen. er nådd. Mange har vært nye arbeidsplasser tilsvarende en vekst Styreleder ARNE-prosjektet StyrelederInnovasjonNorge i Rogaland, SpareBank1 hvor mer SR-Bank enn 900 bedrifts- InnovasjonNorgeRogaland dermed mindre kommunikasjon bransjerettede tall LORogaland side 22 NHO NHO Rogaland gjennom en vanskelig periode og på 1,6 prosent. Den forventede veksten Rogaland ledereibedrifter med til sammen over og -kommentarer, mens neste utgave, Det finnes også andre trender i dagens Offentlig og privat arbeidsledigheten i fylket har økt innen blant annet forretningsmessig arbeidstakere har besvart som kommer i oktober,viligjenfølge arbeidsmarked: Nå synes arbeidsgivere i spørsmål om rekrutteringsbehov, den tidligere personlig malen. tjenesteyting side 24 større grad å foretrekke voksen, med stabil personer siden september tjenesteyting, bygg- og anleggsvirksomhet og varehandelen viste seg å slå til. aktivitetsnivå og markedsutsikter.vi ogerfarenarbeidskraft fremfor i fjor. de At som bunnen var nådd viste seg Offentlig forvaltning side 26 benytter denne anledningen til å takke Viforventerenpositivutviklingi eryngre. Statistikkenviseratarbeidsledighetenerlavest heldigvis å slå til, og vi har siden den Det samme gjorde den svake utviklingen i aldersgruppen de som velvillig har bidratt med sine arbeidsmarkedet fremover.sidenifjor Bank, finans og gang hatt en av de lengste periodene innen industrien. Veksten innen offentlig besvarelsertildennestatistisktunge harmålingenevårevistatdeterstor forretningsmessig år og dessuten at denne grup- kommer seg like raskt ut i jobb som med sammenhengende vekst i nyere tid. og privat personlig tjenesteyting ble undersøkelsen. optimisme tjenesteyting innen næringslivet i fylket side 28pen Karl Bøe Skogen Svein Fjellheim Bjørn M. Stangeland sterkere enn forventet. vårt. Vinytergodtav de samme konjunkturtrekkene Varehandel som landet ellers har, side 30positivutviklingsomvitrorvilfortsette, Det viktigste grunnlaget for analysene gjennomsnittet. Dette er en meget Direktør Innovasjon Norge Distriktssekretær LO Rogaland Regionsdirektør NHO Rogaland e Vareberg KarlBøe Skogen Skogen SveinFjellheim Aetat har BjørnM. siden 1995 Stangeland årlig gjennomført edirektør endedirektør erendedirektør nk1 1 SR-Bank Direktør InnovasjonNorgeRogaland Distriktssekretær LORogaland en landsdekkende Regiondirektør spørreundersøkelse blant offentlige NHO NHO NHO Rogaland private virksomheter. menharitillegg oljeinvesteringer på rekordnivå Hotell- som kommer og særlig vårt særlig når den generelle i etterspørselen barometeret er bedriftenes egne etterarbeidskrafterstor. vurderinger som blir gitt gjennom Hovedkonklusjonen i denne utgaven er at det planlegges bemanningsøkninger NHO og Sparebank 1 SR-Bank har også i fylketilgode. restaurantvirksomhet side 32 bedriftsundersøkelsene. Disse har i innen stadig flere næringer og at den en årrekke gitt ut publikasjoner om Vi håper igjen Fakta om Rogaland side 34 stor grad vist seg å være pålitelige. sterke etterspørselen etter arbeidskraft næringsutviklingen i Rogaland. Foret Vi ser også at arbeidsmarkedet begynner fallerismakogatdetvilvisesegå som ble gitt vil fortsette. Store deler av næringslivet par år siden innledet vi et samarbeid, åstrammesegtil bl.a. vedatdet være nyttig for de som ønsker en opp- sammen med andre sentrale aktører i oppstår mangel på kvalifisert arbeidskraft dateringpåhvordanutviklingeniarbeids- ved årsskiftet 2003/2004 hadde går på høygir og forrige bedriftsundersøkelse fylket Innovasjon Norge, Rogaland Fylkeskommune, ARNE-prosjektet og LO innen enkelte yrkesgrupper.flere bedrifterennifjoropplyseratde markedet forventes å bli følgende fremover. innledning. Store deler av næringslivet i Rogaland venter økt som ble lagt fram på forsommeren viser at mange bedrifter om en samlet innsats for å utgi et kunne ansatt flere medarbeidere dersom TrulsNordahl omsetning og økte investeringer uten har rekrutteringsproblemer. Det går med felles Konjunkturbarometer. de hadde funnet de rette kandidatene. FylkesarbeidssjefiRogaland at dette ventes å gi utslag i flere andre ord mot et strammere arbeidsmarked, sysselsatte. og dette er en av grunnene til at stadig flere bedrifter benytter Det viste seg at mange bedrifter effektiviserte produksjonen og at det seg av utenlandsk arbeidskraft. Bruk av utenlandsk arbeidskraft kan både BjørnM. Stangeland Regiondirektør NHO Rogaland oppfattes som en mulighet og en trussel for næringslivet. Det settes søkelys på denne problemstillingen både i barometeret og i et eget foredrag ved lanseringen av barometeret. Analysene i dette er blant annet basert på en bedriftsundersøkelse som denne gangen er besvart av 600 bedriftsledere i fylket. I tillegg er det gjennomført en undersøkelse blant kommunene i Rogaland. Vi håper utgaven vil være interessant og nyttig for næringslivet og offentlig sektor i Rogaland og at ansiktsløftningen vi har gitt publikasjonen siden sist faller i smak. Stavanger, 29. september 2005 Terje Vareberg Administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank 2 3

3 Samlet vurdering Norsk økonomi er inne i en svært god utvikling med lave renter og optimisme både blant husholdninger og næringsliv. De rekordhøye oljeinvesteringene er en viktig stimulans for norsk økonomi generelt, men har spesielt stor betydning for næringslivet i Rogaland. Den positive utvikling begynner også å vise tydelig igjen både på ledighetstallene og utlyste stillinger i fylket. Deler av næringslivet signaliserte allerede i vårens konjunkturbarometer om problemer med å skaffe relevant arbeidskraft. Nå går stadig flere bedrifter nye veier for å få tak i arbeidskraften de trenger, samtidig som de sparer kostnader. God utvikling i norsk økonomi samme tid i fjor og utgjør 3,6 prosent og forretningsmessig tjenesteyting som i arbeid øke bruken, mens 40 prosent Innen industrien, primærnæringene, Norsk økonomi viser fortsatt fin av arbeidsstyrken. Landsgjennomsnittet ga tilbakemelding om rekrutterings innen bygg og anlegg vil gjøre det transport og kommunikasjon og offentlig utvikling godt hjulpet av rekordhøye er fire prosent. Det er bare fire fylker problemer. samme. I tillegg er det innen enkelte forvaltning ble det færre arbeidsplasser i oljeinvesteringer, lave renter og i landet som har lavere ledighet enn næringer forholdsvis mange bedrifter løpet av optimisme i husholdninger og næringsliv. Rogaland. Også den siste tiden har uten erfaring med utenlandsk arbeids Industriproduksjonen økte med over arbeidsmarkedet i Rogaland vist en god kraft som har planer om å begynne å Ser en på de ulike regionene i fylket to prosent fra første til andre kvartal, utvikling. Korrigert for normal sesong benytte seg av dette. var sysselsettingsveksten sterkest på og så langt i år er eksportverdien av variasjon er ledigheten redusert med to Haugalandet med 2,2 prosent, etterfulgt tradisjonelle varer over 11 prosent prosent de siste tre månedene. Marked og lønnsomhet av Ryfylke med 1,6 prosent og Jæren høyere enn samme periode i fjor. flater ut 1,5 prosent. Svakest var veksten i Dalane Den positive utvikling i arbeidsmarkedet Store deler av næringslivet opplevde med 1,1 prosent. Veksten i ordretilgangen fra utlandet har viser også igjen i statistikken over gode tider i Likevel er det mange imidlertid avtatt den siste tiden. Dette utlyste stillinger. Fra januar til august i som opplever at marked, omsetning Hovedtrekkene i utviklingen samsvarer henger trolig sammen med en sterkere år var det utlyst over 20 prosent flere og lønnsomhet er enda bedre i år. godt med det som har vært beskrevet kronekurs, men også lavere etterspørsels stillinger enn på samme tid i fjor. 40 prosent av bedriftene ligger an som forventninger i konjunktur vekst internasjonalt. Sterk vekst i til omsetningsvekst og en bedret barometrene. olje- og gassinvesteringene gir imidlertid Det ventes et strammere lønnsomhet, mens halvparten har en ringvirkninger til fastlandsøkonomien og arbeidsmarked omsetning og lønnsomhet på nivå med Jæren har det beste bidrar til å holde aktiviteten oppe, selv Den sterke etterspørselen etter arbeids fjoråret. næringslivet i landet om eksportveksten flater ut. kraft fortsetter. Bedriftsundersøkelsen For andre året på rad ble Jæren kåret viser at 40 prosent av bedriftene Når det gjelder utsiktene for 2006 til den regionen i landet som har det Husholdningene bidrar også til at planlegger å øke bemanningen på ett venter to av tre bedrifter at markedet vil mest vellykkede næringslivet, basert innenlandsk etterspørsel holder seg høy. års sikt. Dette er enda flere enn i være stabilt, mens omtrent halvparten Økt sysselsetting i 2004 på en næringslivsindeks utarbeidet Økte boligpriser, fortsatt lave renter og undersøkelsen som ble gjennomført Økende arbeidsinnvandring venter fortsatt vekst i omsetningen. Rogaland hadde en sysselsettingsvekst av Telemarksforskning. Indeksen er et realinntektsvekst bidrar til etterspørsels mars-april i år. Samlet sett venter Mangel på arbeidskraft er oftest årsaken Spesielt i næringer som for tiden er på 1,6 prosent i 2004, tilsvarende gjennomsnitt av poengsum for ny veksten, sammen med et mer positivt bedriftene i undersøkelsen en syssel til bruk av utenlandsk arbeidskraft preget av et svært høyt aktivitetsnivå er nye arbeidsplasser. På landsbasis var etableringer, andel vekstforetak, andel arbeidsmarked. settingsvekst på i underkant av fire viser bedriftsundersøkelsen som ble det få som tror på en ytterligere vekst økningen på 0,6 prosent. I Rogaland lønnsomme foretak og næringslivets prosent. Det er lite realistisk at veksten gjennomført for konjunkturbarometeret. i markedet i Dette gjelder for kom det flest nye arbeidsplasser innen størrelse i forhold til folketallet i Redusert ledighet blir så stor. Bedriftenes signaler om Nesten 60 prosent av bedriftene som eksempel bygg og anlegg hvor bare et offentlig og privat tjenesteyting og regionen. De siste konjunkturbarometrene har vist behov for arbeidskraft har imidlertid benytter seg av arbeidskraft fra de nye fåtall tror på ytterligere markedsvekst. innen bank, finans og forretningsmessig at det planlegges bemanningsøkninger aldri tidligere vært så sterke og tydelige EU-landene oppgir dette som en av tjenesteyting med henholdsvis og innen stadig flere næringer. Dette viser som de er nå. årsakene. Innen de fleste næringer er det nye arbeidsplasser. Deretter fulgte nå igjen i utviklingen i arbeidsledige og forventninger om at lønnsomheten bygg og anleggsnæringen med nesten stillingsmarkedet. I undersøkelsen som ble gjennomført Det er mye som tyder på at næringslivet vil være stabil fra i år til neste år. 900 nye arbeidsplasser. i vår signaliserte bedriftene økende i Rogaland vil få et stadig større innslag Ved utgangen av august var problemer med å få tak i relevant av utenlandsk arbeidskraft. Innen personer utenfor det ordinære arbeids arbeidskraft. Det var spesielt bedrifter industri og transport vil rundt 70 prosent markedet. Dette er færre enn på innen mekanisk industri, bygg og anlegg av bedriftene som i dag har utlendinger 4 5

4 Få tegn til overoppheting til tross for stor aktivitet Norsk økonomi er blitt stimulert av høy vekst internasjonalt og gode priser på råvarer. Kraftig vekst i innenlandske olje- og gassinvesteringer kan dempe effektene fra lavere internasjonal etterspørsel i tiden som kommer. Arbeidsmarkedet viser klare positive utviklingstrekk, men økt omstillingsevne og produktivitetsvekst gjør at vi foreløpig ikke ser tegn til overoppheting av økonomien. Samtidig bidrar avtakende importpriser til fortsatt lav prisvekst. God vekst i Fastlands-Norge Et arbeidsmarked i bedring Bildet av et arbeidsmarked i bedring er i stand til å absorbere en høyere tross for store handelsunderskudd og fleksibel valutakurv har hatt liten Norsk økonomi fortsetter å vise Statistikken fra arbeidsmarkedet understøttes av den sesongjusterte aktivitetsvekst enn tidligere, uten at det gjeldsoppbygging i offentlig sektor og direkte påvirkning på utenrikshandelen styrke, godt hjulpet av et høyt nivå viser sprikende tall, men det er klare registrerte arbeidsledigheten som nå oppstår prisdrivende flaskehalser. i husholdningene. I 2. kvartal var veksten siden yuanen kun styrket seg med på oljeinvesteringene, lave renter og indikasjoner på et arbeidsmarked i sterk har falt sammenhengende siden juni 3,4 prosent målt som årlig rate, mot beskjedne to prosent mot dollar. optimisme i husholdninger og næringsliv. bedring I juli var summen av helt ledige og tilsvarende 3,8 prosent i 1. kvartal. I euroområdet har Consensus ned Industriproduksjonen økte med over tiltaksdeltakere , noe som er en Veksten var bredt basert i både privat justert veksten i inneværende år til i to prosent fra 1. kvartal til 2. kvartal, nedgang på ca fra samme måned konsum, investeringer og eksport. Den overkant av en prosent. Det er spesielt og så langt i år er eksportverdien av i Antall ledige stillinger har også amerikanske sentralbanken hevet renten Italia og Frankrike som trekker ned tradisjonelle varer over 11 prosent høyere økt sterkt de siste månedene. Tilgangen for tiende gang på rad i august, til anslagene, men også en del mindre enn samme periode i fjor. Låneveksten på ledige stillinger var 21 prosent høyere 3,5 prosent, og markedet forventer euroland viser tendenser til stagnasjon. til ikke-finansielle foretak er god for i juli enn samme måned i fortsatt gradvise hevinger til i overkant De lave vekstanslagene sammen med tiden, og investeringene er på vei opp. av fire prosent i tiden som kommer. Frankrike og Nederlands nei til den nye Statistisk sentralbyrå sitt konjunktur Bekymring for husholdning- EU- grunnloven har trukket ned de lange barometer viser at norske industriledere enes gjeldsvekst bidro til rentene og gjort at euroen har svekket ser optimistisk på fremtiden, selv om rentehevelse seg mot dollar det siste halve året. Det enkelte eksportnæringer forventer Norges Bank hevet styringsrenten med bør komme eksportindustrien til gode. fallende priser fremover. Veksten i 0,25 prosentpoeng til to prosent i juni. I den siste tiden har Tyskland vist ordretilgangen fra utlandet har avtatt Det ble i denne anledning uttalt at positive glimt ved at næringslivet ser den siste tiden, noe som trolig henger rentene vil bli hevet gradvis- i små og mer optimistisk på fremtiden, samtidig sammen med en sterkere kronekurs, ikke hyppige skritt i tiden som kommer. som arbeidsledigheten har falt fire men også lavere etterspørselsvekst En viktig grunn for rentehevelsen er måneder sammenhengende. internasjonalt. Sterk vekst i olje- og trolig bekymring for kredittveksten til gassinvesteringene gir imidlertid sterke husholdningene og sterk boligprisvekst Hos Norges viktigste handelspartner, ringvirkninger til fastlandsøkonomien og mange steder i landet. Sverige, er vekstanslaget fra Consensus bidrar til å holde aktiviteten oppe selv Arbeidskraftsundersøkelsen viser at For å nå inflasjonsmålet innenfor den for inneværende år på 2,4 prosent, om eksportveksten flater ut. antall sysselsatte i første halvår økte I andre deler av økonomien er det fore tidshorisonten som er satt, er det viktig økende til nærmere tre prosent i med 0,3 prosent. Samtidig økte antall løpig få synlige tegn til overoppheting for Norges Bank å unngå rentedifferanse Lav inflasjon og et overraskende sterkt Husholdningene bidrar også til at ukeverk sterkt, med 3,5 prosent. Veksten og inflasjonspress. Konsumprisindeksen mot utlandet med påfølgende krone fall i vekstratene gjennom vinterhalvåret innenlandsk etterspørsel holder seg høy. i antall sysselsatte har så langt blitt justert for energi og avgifter hadde en styrkelse. Når rentebildet i eurosonen bidro til at Sveriges riksbank kuttet Økte boligpriser, fortsatt lave renter holdt tilbake av lavere sykefravær beskjeden årsvekst på 1,1 prosent i juli, og Storbritannia så langt i år har pekt rentene med hele 0,5 prosent i juni. BNP- og realinntektsvekst bidrar til etter og økt arbeidstid, og gjennom store som er omtrent det nivået den har ligget nedover, og Sverige i juni kuttet styrings veksten tok seg imidlertid godt opp igjen spørselsveksten, sammen med et mer nedbemanninger i forsvaret. Varehandel på siden november En sterkere renten til 1,5 pst, kan det bli vanskelig Kinesisk økonomi vokste med over i 2. kvartal positivt arbeidsmarked. Varekonsumet og helse- og omsorgsektoren viser krone bidrar til at importerte varer fort for Norges Bank å heve renten videre, ni prosent i andre kvartal samtidig som økte anslagsvis med 1,5 prosent fra 1. til imidlertid en god vekst. Nedgangen i setter å trekke ned prisveksten. Ellers dersom ikke et tydeligere inflasjonspress inflasjonen fortsatt ser ut til å være Oljeprisen er i skrivende stund nærmere 2. kvartal når det korrigeres for påskens antall sysselsatte i industrien har flatet er både lønnsveksten og den offentlige kommer til syne. under god kontroll. Dermed ser det ut til 70 dollar fatet. Den vedvarende høye plassering. En nedgang i bilsalget så ut, samtidig som antall utførte ukeverk utgiftsveksten moderat. at kinesernes sterke etterspørsel etter oljeprisen bidrar nå til å trekke opp langt i år trekker ned veksten i hushold i industrien økte med hele seks prosent Et mer åpent og internasjonalt arbeids Fortsatt god vekst råvarer vil vedvare, til glede for bl.a. energiprisene mer generelt og forblir et ningenes konsum, men reduserer først så langt i år. Dette gjenspeiler at mange marked, økt automatisering og nye internasjonalt norske råvareprodusenter. Overgangen usikkerhetselement for veksten i verdens og fremst importen. deltidsansatte i industrien nå har lengre måter å organisere produksjonen USAs økonomi viser fortsatt styrke til i sommer fra fastkurs mot dollar til en økonomien i tiden fremover. arbeidstid enn tidligere. på bidrar til at norsk økonomi trolig 6 7

5 Arbeidsmarkedet er på rett vei Tallene for august viser at antall arbeidsledige i Rogaland er redusert i forhold til samme måned i fjor. Sesongjustert ledighet i fylket (inkl. deltakere i arbeidsmarkedstiltak) er de siste tre måneder redusert med to prosent. Akkumulert har tilgangen av ledige stillinger i fylket ved utgangen av august økt med 23 prosent i forhold til samme periode i fjor. Redusert ledighet Ved utgangen av august var personer, eller 3,3 prosent av arbeidsstyrken, registrert som helt arbeidsledige i fylket. Det er en reduksjon på 727 personer (ti prosent) i forhold til samme måned i fjor. 679 personer deltok i august i ordinære arbeidsmarkedstiltak. Det er en reduksjon på 403 personer (37 prosent) i forhold til august Bruttoledigheten (summen av helt ledige og deltakere i arbeidsmarkedstiltak) var ved utgangen av august personer, som utgjør 3,6 prosent av arbeidsstyrken. Det er færre personer enn det var for ett år siden. Når det korrigeres for normal sesongvariasjon viser Aetats beregninger at arbeidsledigheten, inkludert de som deltar i arbeidsmarkedstiltak, de siste tre måneder er redusert med 166 personer (to prosent). Bruttoledigheten i landet totalt var i august personer, som utgjør fire prosent av arbeidsstyrken. Det er en reduksjon på personer sammenlignet med august Høyere ledighet i nordfylket Regionalt er det høyere arbeidsledighet i nordfylket enn det er i sør. Bruttoledigheten i regionene er på henholdsvis 3,9 og 3,6 prosent. Byregionene i både nord og sør har høyere ledighet enn omkringliggende kommuner. Ved utgangen av august hadde Haugesund høyest ledighet i fylket med en bruttoledighet på 4,9 prosent, fulgt av Stavanger med 4,6 prosent. Til sammen står disse to byene for nesten halvparten av arbeidsledigheten i fylket (47 prosent). Lavest ledighet i fylket finner vi i Suldal med en bruttoledighet på under en prosent, etterfulgt av Bjerkreim, Lund, Hjelmeland og Forsand, alle med bruttoledighet godt under to prosent. Flere ledige stillinger innen flere bransjer Akkumulert frem til utgangen av august er det registrert ledige stillinger i fylket, som er en økning på 23 prosent sammenlignet med samme periode i Det er størst økning i tilgangen av ledige stillinger innen ingeniørarbeid, handelsarbeid, administrativt og humanistisk arbeid, merkantile yrker, helse, pleie og omsorgsarbeid, industriarbeid og transportarbeid. Innen annet servicearbeid og bygge- og anleggsarbeid var det reduksjon i tilgangen sammenlignet med i fjor. Ved årsskiftet var det industriarbeid og bygge- og anleggsarbeid som hadde størst økning i etterspørselen, Helt ledige og arbeidssøkere i arbeidsmarkedstiltak fordelt etter kommune. August 2005 Kommune Antall Antall Antall I prosent Endring Arb. søkere I prosent helt ledige helt ledige helt ledige av arb. fra ett i ord. av arb. kvinner menn totalt styrken år tidl. tiltak styrken Stavanger ,1 % ,5 % Randaberg ,1 % ,2 % Finnøy ,4 % ,1 % Rennesøy ,7 % 0 2 0,1 % Kvitsøy ,0 % 3 1 0,4 % Sola ,6 % ,2 % Sandnes ,5 % ,5 % Gjesdal ,7 % ,4 % Time ,2 % ,4 % Hå ,0 % ,2 % Klepp ,1 % ,2 % Eigersund ,8 % ,2 % Sokndal ,5 % ,1 % Lund ,7 % ,1 % Bjerkreim ,3 % 3 1 0,1 % Forsand ,7 % ,0 % Hjelmeland ,7 % 4 1 0,1 % Strand ,4 % ,2 % Sauda ,4 % ,5 % Suldal ,8 % ,1 % Haugesund ,7 % ,2 % Utsira ,2 % 1 1 0,9 % Vindafjord ,1 % 6 0 0,0 % Tysvær ,6 % ,2 % Ølen ,7 % 9 2 0,1 % Karmøy ,7 % ,2 % Bokn ,8 % ,0 % mens vi ser nå at det er andre yrkesgrupper som har mest fremgang. Færre langtidsledige I august var personer registrert som helt ledige i mer enn et halvt år. Det er en reduksjon på 298 personer (14 prosent) sammenlignet med august Andelen arbeidssøkere som er langtidsledige er redusert og utgjør nå mindre enn 28 prosent av alle helt ledige i fylket. Færre ledige innen mange yrker I gjennomsnitt frem til utgangen av august var det 23 prosent færre arbeidsledige med yrkesønske innen ingeniørfag sammenlignet med samme periode i fjor. Det er denne yrkesgruppen som har hatt størst prosentvis nedgang, fulgt av industriarbeid (16 prosent), transportarbeid (11 prosent) og merkantile yrker (ti prosent). Fordelt på yrker ser vi størst reduksjon i antall ledige blant systemutviklere og programmerere, økonomiog logistikkmedarbeidere, sjåfører, reklamekonsulenter og tegnere, kontorsekretærer, industrimekanikere, elektrikere, fagarbeidere innen olje- og gassutvinning, hjelpearbeidere innen industri, kokker og kjøkkenassistenter og rengjøringspersonale. Utviklingen i Rogaland blant de beste i landet Ved utgangen av august gikk antall arbeidsledige ned i alle fylker sammenlignet med samme måned i fjor. Målt i prosent hadde Buskerud og Aust- Agder størst reduksjon i ledigheten det siste året (19 prosent hver). Målt i antall hadde Oslo, Sør-Trøndelag og Rogaland størst nedgang siden august i fjor. Rogaland er således ett av fylkene i landet hvor ledigheten har gått mest ned det siste året. Dette skyldes høy oljerelatert aktivitet i tillegg til de gode konjunkturene som preget hele landet. I prosent av arbeidsstyrken ser vi fortsatt høyest andel ledige i Finnmark (6,7 prosent). Lavest ledighet finner vi nå i Oppland og Sogn og Fjordane, begge med 2,8 prosent ledige. Rogaland har et ledighetsnivå på 3,6 prosent, mens landsgjennomsnittet lå ved utgangen av august på fire prosent. Sysselsettingen øker Det har neppe vært flere personer i arbeid i Rogaland enn det er akkurat nå. Vi registrerer netto tilflytting til fylket, som forteller oss at mange bosetter seg her fordi de har fått jobb. Dette er Brutto arbeidsledighet i prosent av arbeidsstyrken fordelt på fylke. August 2005 brutto Endring arb. ledighet fra samme Prosent av måned i fjor I alt arb. styrken Prosent Østfold 4,5 % - 7 % Akershus 3,0 % - 7 % Oslo 5,1 % - 11 % Hedmark 3,8 % - 2 % Oppland 2,8 % - 9 % Buskerud 3,4 % - 19 % Vestfold 4,2 % - 7 % Telemark 4,4 % - 11 % Aust-Agder 3,9 % - 19 % Vest-Agder 4,0 % - 14 % Rogaland 3,6 % - 13 % Hordaland 4,2 % - 9 % Sogn og Fjordane 2,8 % - 16 % Møre og Romsdal 3,7 % - 16 % Sør-Trøndelag 4,2 % - 16 % Nord-Trøndelag 4,2 % 12 % Nordland 5,0 % - 7 % Troms 4,3 % - 4 % Finnmark 6,7 % - 1 % Riket 4,0 % - 11 % et vanlig utviklingstrekk i perioder med god driv i markedet, men det påvirker også arbeidsledigheten slik at den ikke reduseres så mye som vi kunne forvente. Mot et strammere arbeidsmarked Signalene om at vi står foran et strammere arbeidsmarked utover året opprettholdes. Vi ser allerede at det oppstår mangel på kvalifisert arbeidskraft innen enkelte yrkesgrupper. Dette gir spesielle utfordringer for Aetat ved at vi raskt må avklare og kvalifisere arbeidssøkerne slik at de kan bidra til å dekke behovet. 8 9

6 Økende bruk av utenlandsk arbeidskraft Vi kan vente oss en økning i bruk av utenlandsk arbeidskraft i tiden framover. De fleste som har erfaring med arbeidstakere fra EU vil øke bruken. I tillegg er det innen flere næringer forholdsvis mange uten erfaring, som på ett år sikt, sannsynligvis vil ansette utenlandske arbeidstakere. Over halvparten av bedriftene som benytter utenlandsk arbeidskraft per i dag betaler disse lavere lønn enn de norske arbeidstakerne. Det kan ventes økende bruk av arbeidskraft fra EU sannsynlig at de vil ta inn utenlandsk arbeidskraft det kommende året. Også bedriftene innen bygg og anlegg betaler lavere lønn til arbeidstakerne fra EU lavere lønn til de utenlandske arbeidstakerne enn til de norske. er det enklere å administrere faglært personell Det er mye som tyder på at næringslivet innen industri, transport og bygg og enn til de norske arbeiderne. i Rogaland vil få et stadig større innslag anlegg er det forholdsvis mange uten Mangel på kvalifisert Bruk av underleverandører av arbeidskraft fra de nye EU-landene. erfaring som vurderer det samme. Ved siden av bygg og anlegg er det norsk arbeidskraft er fra EU til å utføre arbeid i Innen industri og transport vil rundt Undersøkelsen som viser dette er forholdsvis stor bruk av utenlandsk viktigste årsaken Norge 70 prosent av bedriftene med erfaring besvart av over 600 bedrifter i arbeidskraft innen transport, industri og Det er flere grunner til at bedriftene Bedriftene er spurt om de har med EU-arbeidskraft øke bruken, mens Rogaland. hotell- og restaurantvirksomhet. Innen ansetter utenlandsk arbeidskraft. engasjert underleverandører fra de nye 40 prosent innen bygg og anlegg vil hotell- og restaurantvirksomhet er det Oftest er det mangel på kvalifisert norsk EU-landene til å utføre arbeid i Norge. gjøre det samme. Sterk økning i bruk av imidlertid færre som svarer at de har arbeidskraft som er årsaken. Nesten Innen mekanisk- og prosessindustri EU-arbeidskraft innen bygg benyttet arbeidskraft fra EU enn det 60 prosent oppgir dette som svarer 14 prosent ja på dette spørsmålet, I tillegg er det innen enkelte næringer og anlegg var i fjor. begrunnelse, mens i overkant av mens andelen innen oljevirksomhet og forholdsvis mange bedrifter uten Markedssituasjonen innen bygg og 30 prosent svarer at for å ta sesong- bergverksdrift er ti prosent. Innen bygg erfaring med utenlandsk arbeidskraft anlegg er bedre enn noen gang og svingninger er årsaken. For i underkant og anlegg oppgir syv prosent at de har som vil begynne å benytte seg av dette. Dette gjelder særlig innen hotell og boligbyggingen første halvår i år nådde et nytt rekordnivå. Det siste året har det av 30 prosent er det ønsket om å spare kostnader som er ett av engasjert underleverandører fra EU til å utføre arbeid i Norge. restaurantvirksomhet hvor en fjerdedel vært en sterk økning i bruk av arbeids- motivene. Dette er en endring fra i fjor av bedriftene vurderer det som kraft fra EU innen næringen. da rundt halvparten svarte at de brukte Bedriftene oppgir i stor grad utenlandsk arbeidskraft for å spare kombinasjoner av årsaker til at de har Bakgrunn Vel 15 prosent av bedriftene innen bygg og anlegg benytter slik arbeidskraft, mens andelen i fjor var syv prosent. kostnader. Lavere lønn har lærlinger. Det er en viss uro blant bedriftene for at økt tilgang av uten engasjert underleverandører fra EU til å utføre arbeid i Norge. For å spare kostnader blir oppgitt som en av Fra 1. mai 2004 ble EU utvidet med 10 nye medlemsland, herunder Polen og de tre baltiske land. EUutvidelsen og ny EØS-avtale fra samme tidspunkt innebærer i prinsippet fri bevegelse av arbeidskraft fra disse landene. Borgere fra de nye EU-landene har mulighet til å komme til Norge som arbeidssøkere, uten arbeidstillatelse. Dersom de finner jobb innen seks måneder, vil de få tillatelse til å bo i landet over lenger tid. Avlønningen i bedriften som ikke er tariffbundet, vil da være fri. Andelen i fjor var overraskende lav, og kan skyldes en viss grad av underrapportering. Bygge- og anleggsbedriftene opplever tilgangen på utenlandsk arbeidskraft både som en trussel og som en mulighet. Med store rekrutteringsproblemer i regionen gir tilgangen på arbeidsomme fagarbeidere fra Øst-Europa mulighet for fortsatt vekst. På den annen side er flere bedrifter bekymret for at tilgangen på billig arbeidskraft skal ødelegge markedet. Nesten alle bedriftene innen bygg og anlegg oppga mangel på kvalifisert arbeidskraft sammen med for å ta sesongsvingninger som årsak til at de benytter Bruk av utleieselskaper Halvparten av de 26 bedriftene som har økt bruken av utenlandsk arbeidskraft oppgir at dette har skjedd ved bruk av utenlandske utleieselskaper. De aller Halvparten av bedriftene i undersøkelsen som benytter arbeidskraft fra EU betaler lavere lønn til de utenlandske arbeidstakerne enn til de norske. Andelen er særlig stor innen mekanisk industri. Flest faglærte Rundt 60 prosent av bedriftene som bruker arbeidskraft fra de nye EU-landene har ansatt faglærte arbeidstakere. Rundt 30 prosent har ansatt ufaglært arbeidskraft, mens om lag ti prosent har ansatt funksjonærer. Dette er omtrent samme fordelingen som i fjorårets undersøkelse. Kan gå utover lærlinginntaket landsk arbeidskraft kan få negative konsekvenser for lærlinginntaket. Størst uro er det innen bygg og anlegg hvor nesten 40 prosent av bedriftene som har lærlinger tror økt tilgang på utenlandsk arbeidskraft kan få negative konsekvenser for inntaket av lærlinger. Blant de 68 bedriftene i undersøkelsen som har benyttet arbeidskraft fra EUlandene svarer kun to at dette har gått utover lærlinginntaket i deres bedrift. Bedriftsleder industri: Utenlandsk arbeidskraft får plasser lærlinger ellers ville ha fått Bedriftsleder bygg og anlegg: Det er mulig å få faglært arbeidskraft til årsakene blant 65 prosent av bedriftene, mens mangel på kapasitet i Norge blir oppgitt av i underkant av 60 prosent. Spesiell kompetanse var blant årsakene for 15 prosent av bedriftene. To tredeler av de totalt 26 bedriftene i undersøkelsen som har engasjert underleverandører fra de nye EU-landene til å utføre arbeid i Norge hevder at de er kjent med lønns- og arbeidsforholdene hos underleverandøren som benyttes. Bedriftsleder industri: Vi har krav til underleverandørene når det gjelder avlønning av det personalet de leier ut, og vi har ekskludert selskaper seg av arbeidskraft fra EU. Halvparten av fleste som bruker utleieselskaper betaler Rundt 230 bedrifter i undersøkelsen samme lønnsnivå som lærlinger. I tillegg som ikke opptrer i henhold til våre krav

7 ENERGI Fakta om energi Ny rekord for oljeinvesteringene Nytt rekordnivå for oljeprisen Høye investeringer på norsk sokkel også i 2006 Leteaktiviteten øker Store svingninger i kraftmarkedet Foto: Øyvind Hagen Energi omfatter olje- og gassutvinning og kraft- og vannforsyning. Næringen sysselsetter til sammen personer i Rogaland, og står for nesten syv prosent av sysselsettingen i fylket. Sysselsettingen har økt med 2,5 prosent i 2004, men vært stabil de siste tre årene. Det ventes stabil sysselsetting det neste året. rekord for oljeprisen I august sprengte oljeprisen nok en til 78,2 milliarder kroner. Dette er hele 13,1 milliarder høyere enn anslaget gitt Byggestart på Kårstø I juni i år tok Naturkraft den endelige Kraftproduksjonen må økes grense, 70 dollar fatet. Det er få oljeanalytikere som tror at oljeprisen vil stige ytterligere. Det som har drevet prisen i været er orkanene i USA, som kunne føre til ødeleggelser og stans i oljefelt og raffinerier. Oljeprisen har gått noe ned i september, men ventes å holde seg høy gjennom vinteren. Dagens høye priser reflekterer at hele verdikjeden kjører for full kapasitet, fra oljebrønn tidligere i år. Leteinvesteringene i 2006 blir anslått til hele 9,5 milliarder kroner. Dette er hele 6,2 milliarder kroner mer enn tidligere anslått. Den høye leteaktiviteten som planlegges har sammenheng med den høye oljeprisen. Store svingninger i kraftmarkedet Kraftmarkedet har vist uvanlig store avgjørelsen om å bygge gasskraftverk på Kårstø. Statkraft AS og Norsk Hydro ASA eier halvparten hver av Naturkraft. Gasskraftverket får den mest moderne teknologi som er tilgjengelig og vil som det første gasskraftverket i sitt slag i Europa bli bygget med renseanlegg for NOx-utslipp. De samlede investeringer er anslått til vel to milliarder kroner. Simens som har startet byggingen, ble i juni til Selv om Rogaland er en nettoeksportør av kraft er det et kraftunderskudd på landsbasis. Dette er ikke et problem i normalår. Problemene oppstår i tørrår, da er forsyningssikkerheten sårbar. Eimund Nygaard, administrerende direktør i Lyse, mener derfor at kraftproduksjonen må økes. Fylket har svært gode vindressurser som kan bygges ut. Ressursene ligger dessuten tett opp til linjenettet, som gjør utbyggingen ekstra gunstig. Innføringen av grønne sertifikater vil bidra til å gjøre vindkraftutbyggingen økonomisk mer interessant, fortelle Nygaard. God tilgang på naturgass utbygging. Dette bidrar til å øke forsyningssikkerheten i fylket. Kraftproduksjonen kan dobles - Lyse har konkrete planer om å bygge gasskraftverk i Risavika, forteller Nygaard. Avhengig av størrelse vil byggingen av gasskraftverk på Kårstø og til raffineri. Det finnes nesten ikke ledig svingninger gjennom 1. halvår delt en kontrakt på 1,5 milliarder kroner. Rogaland er det eneste fylket i landet i Risavika kunne doble kraftproduksjonen produksjonskapasitet i verdens oljefelt. I begynnelsen av året var det god Et internasjonalt marked der veksten i el-kraftforbruket begynner i Rogaland. Foreløpig er vi avventende magasinfylling og mer snø enn normalt, Moderat vekst i syssel- - Elektrisk kraft har blitt en vare å avta. Årsaken til dette er, i følge i forhold til videre planlegging, til den Oljeinvesteringene høyere enn samtidig som mildt vær medførte lavt settingen som omsettes på det internasjonale Nygaard, den økende bruken av natur politiske situasjonen er mer avklart. forventet forbruk. Mot slutten av vinteren endret Sysselsettingen innen både kraft markedet. Det er verken kraftbransjen gass. Naturgassen dekker nå ti prosent Nasjonalt trenger vi økt tilgang på kraft, Aktivitetsnivået på norsk sokkel kommer denne overskuddssituasjonen seg raskt forsyning og oljeutvinning har vært i Norge eller norske myndigheter som av det samlede kraftbehovet i fylket. og Rogaland har store muligheter for å i år opp på et rekordnivå, nærmere på grunn av nedbørmengder langt under relativt stabil de siste årene. Høstens fastsetter kraftprisen. Prisen bestemmes - Vi har stor tilgang på naturgass og et bidra til dette, avslutter Nygaard. 90 milliarder kroner. Dette er ifølge normalen, samtidig som eksporten fra bedriftsundersøkelse som omfatter av internasjonale konjunkturer og miljø distribusjonsnett som er under stadig SSBs siste anslag (3. kvartal) 24 prosent Norge og Sverige til omkringliggende 15 selskaper innen oljeutvinning og avgifter. høyere enn Rekorden på vel land var stor. syv innen kraftforsyning tyder på at 80 milliarder fra 1998 er nå i ferd det i løpet av det neste året kan bli CO 2 avgiften som ble innført i Europa med å bli slått. Investeringene til lete Kraftprisene i landene omkring oss en moderat sysselsettingsvekst på fra årsskiftet har bidratt til å øke virksomheten inneværende år blir har økt kraftig hovedsakelig grunnet mellom to og tre prosent. 90 prosent strømprisen også for de norske for anslått til 7,8 milliarder. høye priser for kull, gass og olje, av bedriftene opplever en bedre brukerne. Dette fordi de forurensende samt innføring av CO 2 -kvoter i EU fra markedssituasjon enn i fjor, og flertallet kullkraftverkene nå må kjøpe CO 2 kvoter. Utbyggingene i tilknytning til Ormen årsskiftet. Dette har ført til stor eksport venter at denne situasjonen vil vedvare Den kraftkrevende industrien i Norge er Lange og Snøhvit bidrar i stor grad fra Norden, samtidig som det har dratt neste år. Både inneværende år og neste bekymret for de økte strømprisene, og til det høye investeringsnivået i år. opp det nordiske prisnivået. år ventes økt omsetning og lønnsomhet. det pågår en politisk diskusjon om det Investeringene på disse prosjektene Innen kraft og vannforsyning ventes skal etableres et eget kraftmarked for blir betydelig lavere neste år. Andre Normaliseringen av magasinsituasjonen investeringene å øke. kraftkrevende industri, forteller Eimund utbygginger bidrar likevel til et høyt og det høye prisnivået på kontinentet Nygaard. investeringsanslag også for har ført til en betydelig økning i pris Det er så langt i år godkjent åtte nye prognosene for neste år. Markedsprisene Vindfylket Rogaland utbyggingsprosjekter. I tillegg er to indikerer en forventet pris for 2006 på Nygaard mener vi har store muligheter prosjekter til behandling i Olje- og øre/kwh. Gjennom første halvår for å øke kraftproduksjonen i Norge energidepartementet. Investeringene for 2005 var prisen 22,5 øre/kwh. og at dette er helt nødvendig. - Det er 2006, inkludert rørtransport, blir anslått et stort potensial nettopp i Rogaland

8 Mekanisk industri og metallvareindustri Rekordår for oljerelatert industri 2005 blir et topp år for oljerelatert industri Positiv utvikling også for landbasert virksomhet Den høye aktiviteten fortsetter i 2006 Bedriftene venter moderat vekst i sysselsettingen Fakta om mekanisk industri og metallvareindustri Næringen omfatter produksjon av maskiner og utstyr og produksjon av metallvarer. Næringen sysselsetter til sammen over personer i Rogaland, i mekanisk industri og i metallvareindustri. Dette tilsvarer nesten åtte prosent av sysselsettingen i regionen. Sysselsettingen har vært stabil det siste året. Siden 2000 har sysselsettingen blitt redusert med fem prosent. Sysselsettingen ventes å øke med nær to prosent det neste året. Bedre tider for industrien Høykonjunktur internasjonalt, høy oljepris og høy aktivitet på norsk sokkel gir store deler av industrien i Rogaland svært gode tider. Flere utvikler og Sysselsettingen stabilisert De siste årene har sysselsettingen innen verkstedindustri vært synkende. Størst nedgang hadde vi i løpet av Nye tall fra SSB viser at nedgangen nå Høye strømpriser rammer deler av industrien Selv om store deler av industrien opplever gode tider, er det noen som sliter. På Karmøy står flere hundre Sevan Marine Klar for det globale markedet anvender teknologi i verdensklassen og lykkes i et internasjonalt marked. NHO har i år som i fjor kåret Jæren og Stavanger til Norges beste vekstregion. Likevel sliter deler av industrien fremdeles med for høyt kostnadsnivå. Den kraftintensive industrien står særlig overfor store utfordringer de neste årene. Bedriftsundersøkelsen som omfatter har stanset opp. I løpet av 2004 har sysselsettingen stabilisert seg. Bedriftsundersøkelsen tyder på at sysselsettingen fortsatt vil være stabil det neste året. Til tross for at nesten halvparten av bedriftene planlegger å øke bemanningen det neste året, ventes ikke den samlede veksten å bli på mer enn 1,5-2 prosent. arbeidsplasser ved Hydros aluminiumsverk i fare for å forsvinne, dersom det ikke investeres milliardbeløp. I følge Hydrodirektør Arvid Moss gjør stigende strømpriser og et høyt kostnadsnivå ellers i Norge, at Hydro Aluminium ikke har planer om nye investeringer. Norsk kraftintensiv industri kan, så lenge det varer, nyte godt av langsiktige I 2001 gikk Jan Erik Tveteraas, Arne Smedal og Kåre Syvertsen, alle med lang erfaring fra bransjen, sammen og startet offshoreselskapet Sevan Marine. Det børsnoterte selskapet har hatt stor suksess med ny teknologi for flytende produksjon og lagring av olje og gass. 66 bedrifter innen mekanisk- og metall kontrakter med lave strømpriser. Men vareproduksjon bekrefter at markeds Den landbaserte industrien venter en mange av disse kontraktene går snart ut - Da vi startet var oljeprisen en tredjedel situasjonen er svært god for store deler svak nedgang i sysselsettingen. Indus på dato. Dersom strømprisen plutselig av hva den er nå. Tanken var å utvikle og av denne næringen. Som ventet er det triens forventningsindeks viser en positiv går opp vil driften gå med underskudd, produsere en teknologi som reduserte særlig de oljerelaterte bedriftene som opplever gode tider. 75 prosent av disse bedriftene betegner markedssituasjonen i år som bedre enn i fjor. Også for land utvikling fra forrige undersøkelse. Lønnsomheten øker Omfattende rasjonaliseringstiltak i selv uten ansatte, uttalte Moss til Stavanger Aftenblad i august i år. Gode tider for Scana produksjonskostnadene, fortelle administrerende direktør Jan Erik Tveteraas i Sevan Marine. Det børsnoterte selskapet har utviklet en ny sylinderformet Illustrasjon av plattformen SSP Piranema som er utviklet av Sevan Marine. basert industri er situasjonen bedret årene som har gått, kombinert med industrier plattformtype under betegnelsen SSP det siste året. Rundt halvparten av god markedssituasjon viser igjen på En bedrift som opplever de gode tidene (Sevan Stabilized Platform). Plattformen Petrobras om bruk av Sevan-plattformen ikke drømt om at vi allerede nå skulle ha disse bedriftene har opplevd en positiv bedriftenes bunnlinje. I 2004 hadde er Scana Industrier. Tiltak som ble er egnet til bruk i alle havområder. SSP 300 på oljefeltet Piranema, forteller to kontrakter med den plattformtypen vi markedsutvikling. 36 prosent av utvalget en driftsmargin igangsatt for både ett, to og tre år siden Selskapet, som nå har 50 ansatte, har Tveteraas. Plattformen er nå under gikk i gang med å utvikle. på mer enn ni prosent. Ti prosent hadde gir nå resultater på mange områder. I hovedkontor i Tananger med avdelings bygging ved Yantai Raffles Shipyard Høy vekst i oljerelatert et negativt resultat. Dette er på linje kombinasjon med god etterspørsel etter kontorer i Arendal og Rio de Janeiro, i Kina. Denne vil komme i produksjon Stor interesse rundt industri med Over 40 prosent av de fleste av produktene gir dette synlige Brasil. høsten emisjonen Den gode markedssituasjonen gjør at bedriftene venter at driftsmarginen i resultater. Bedriften la fram gode tall Interessen rundt Sevan Marine har flertallet av industribedriftene venter 2005 skal bli høyere enn i Her for første halvår Scanas hoved I januar i år kjøpte Sevan Marine 48 - I sommer undertegnet vi vår første vært enorm. Da selskapet i sommer økt omsetning i Innen oljerelatert er andelen høyest blant de oljerelaterte produkter omfatter smidde og støpte prosent av aksjene i selskapet Kanfa kontrakt i Nordsjøen. Kontrakten er med annonserte en utvidelse av aksje industri venter hele 70 prosent vekst bedriftene på Jæren. spesialprodukter i stål, gir, propeller og AS, som tilbyr design og engineering av Venture Production (North Sea Develop kapitalen med 130 millioner kroner, ble inneværende år. Bedriftene tror at det framdriftsstyring til skip, elektronikk- og prosessanlegg til offshoreindustrien. ments) Limited om bruk av en sylinder det i løpet av en time tegnet aksjer for høye nivået i 2005 vil vedvare, og nesten Det ventes stabile investeringer i 2005 hydraulikkprodukter, og ventilsystemer formet flytende produksjonsplattform 1,8 milliarder kroner. Hver gang selskapet halvparten av bedriftene budsjetterer og Når det gjelder eksport ventes for skips-, olje- og gassindustrien. Scana Gjennombrudd med Petrobras på Chestnutfeltet på britisk sektor i Nord etter børsnotering har vært ute for å med vekst også neste år. De landbaserte denne å øke noe. Industrier venter fortsatt vekst fremover. - Det store gjennombruddet for oss sjøen. Denne kontrakten vil åpne det hente kapital, har det vært stor over er like optimistisk som de oljebaserte. kom i november i fjor da vi undertegnet globale markedet for vår teknologi, sier tegning av aksjer. avtale med det brasilianske oljeselskapet Tveteraas. - Da vi startet i 2001 hadde vi 14 15

9 Øvrig industri Omsider positiv utvikling for sysselsettingen Flere sysselsatte innen øvrig industri Økt omsetning og lønnsomhet innen næringsog nytelsesmiddelindustri Rekordhøy byggeaktivitet gir fortsatt vekst innen trevareproduksjon Økt lønnsomhet, men stabil sysselsetting innen grafisk industri. Fakta om øvrig industri Industri sysselsetter nær personer i Rogaland. Av disse er rundt innen øvrig industri. Dette tilsvarer vel seks prosent av sysselsettingen i fylket. De største undergruppene er produksjon av nærings- og nytelsesmiddelindustri, trelast og trevareproduksjon og forlag og grafisk industri. Industrisysselsettingen har vært stabil det siste året og er nå på nivå med år Sysselsettingen er rundt fem prosent lavere enn i Det ventes en forsiktig vekst det neste året. Større optimisme enn tidligere Høstens bedriftsundersøkelse bekrefter langt mer optimistisk enn ved tidligere undersøkelser. marging høyere enn seks prosent. Over 20 prosent drev med tap. Nær Suksess med saft og syltetøy fra Hervik industribedriftenes tidligere signaler om at omsetningen kommer til å øke i inneværende år. Halvparten av de 145 bedriftene som er med i undersøkelsen ligger an til høyere omsetning i 2005 enn i Det som er nytt nå er at bedriftene så smått begynner å signalisere sysselsettingsøkning. Gjennom hele Deler av næringen har vært gjennom omstrukturering og rasjonalisering og lønnsomheten utvikler seg positivt. I 2004 hadde 40 prosent av bedriftene en driftsmargin på mer enn seks prosent. Bare åtte prosent hadde negativt resultat. Dette er langt bedre enn i prosent venter at lønnsomheten vil bedres inneværende år. Det ventes stabile investeringer. Økt lønnsomhet innen grafisk De grafiske bedriftene i fylket rapporterer om en relativt stabil markedsutvikling i Det ventes Rogaland Konservefabrikk i Hervik produserer saft og syltetøy helt naturlig uten konserveringsmidler. Varene bestilles på internett og sendes direkte til kundene. Nå jobbes det med nye spennende planer. syltetøy og gelé. I dag er produksjonen på tonn per år. Bedriften omsetter for mellom millioner kroner og har rundt 16 fast ansatte. Direkte til forbruker - Tanken om å sende varene direkte til kvalitet vil det alltid være marked for; det essensielle har hele tiden vært å tilpasse seg de økonomiske, strukturelle og teknologiske endringene i samfunnet. Bedriften har utviklet seg fra å være en liten lokal saftprodusent til å bli en 2004 og våren 2005 var bedriftene for Bedriftsundersøkelsen tyder på at den ingen store endringer i Store den enkelte forbruker ble unnfanget nasjonal leverandør. siktige med å varsle sysselsettingsvekst. positive utviklingen fortsetter. 35 prosent deler av næringen har likevel hatt Ved Herviksfjorden i Tysvær kommune allerede tidlig på 50-tallet av min far, sier Prognosene viste vekst på 0-0,5 prosent. av bedriftene mener at de får et bedre omsetningsvekst inneværende år, og 40 finner vi Rogaland Konservefabrikk Tor Romseland, direktør og barnebarn På internettbølgen I høstens bedriftsundersøkelse er resultat i 2005 enn de hadde i prosent venter ytterligere vekst neste år. som helt siden 1939 har produsert saft, av gründer Trygve Romseland. Høy Hervik har sikret seg sin del av et økende bedriftene noe mer optimistiske i sine 20 prosent venter et dårligere resultat. Sysselsettingen ventes å bli uendret det marked gjennom å tilby sine varer vekstanslag. 40 prosent av bedriftene Nær 40 prosent venter ytterligere neste året. Næringen har de siste årene gjennom netthandel i tillegg til andre venter flere ansatte i løpet av det neste bedring i Investeringene ventes vært gjennom en del omstrukturering, salgskanaler. året. Veksten er samlet sett anslått til å ligge på et stabilt nivå. og lønnsomheten tok seg opp i vel to prosent. Alle delene av næringen, Rundt halvparten av bedriftene hadde da - Vi fant ut at vi ikke hadde råd til å ikke bortsett fra tekstil og lærvare venter Aktivitet innen trevare- en driftsmargin på mer enn seks prosent. kaste oss på internettbølgen. Vi så dette økning. Høyest sysselsettingsvekst industri flater ut neste år Dette er en bedring siden Vel som en ny mulighet. Nettsatsingen har ventes innen nærings- og nytelsesmiddel Tilgangen på nye byggeprosjekter 40 prosent venter en resultatforbedring for lengst betalt seg, og 50 prosent av industrien og innen trevareproduksjon. forsetter å stige. Det bygges som inneværende år. Investeringene inne vår omsetning går til private kunder Forventningsindeksen som er basert på aldri før både i Rogaland og ellers i værende år ventes å bli noe høyere enn som bestiller via internett. Våre kunder bedriftsundersøkelsene viser tydelig den landet. Dette gir fortsatt høyt press fjoråret. befinner seg over hele landet. Resten økte optimismen. på trevareindustrien i fylket. Over 80 av omsetningen går til butikk og stor prosent av de 21 trevareprodusentene Stabil ledighetsutvikling husholdning. Vekst innen nærings- og som er med i undersøkelsen venter Ledighetsutviklingen har innen de fleste Nytelsesmiddelindustri imidlertid at markedet vil flate ut i undergrupper av øvrig industri vært Noe spennende på gang Økt kjøpekraft og privat konsum slår ut Likevel venter nesten halvparten stabil sammenlignet med fjoråret. Innen - De siste par årene har vi investert i optimisme innen nærings- og nytelses at omsetningen vil øke også neste år. grafisk industri har ledigheten gått noe millionbeløp i markedsføring og kvalitets middelindustrien i fylket. Halvparten Sysselsettingen ventes å øke med nær ned. sikring. Vi har også tilbudt kundene av de 26 bedriftene som er med i fire prosent det neste året. våre nye spennende produkter, som bedriftsundersøkelsen venter at årets utenlandsk krydder, kaffe og sjokolade. omsetning vil bli høyere enn fjorårets. Trevareindustrien er den delen av øvrig Nå jobber vi med noen spennende Nær 60 prosent venter ytterligere industri hvor flest hadde god lønnsomhet planer som kan gi oss økt omsetning på omsetningsvekst neste år. Næringen i Det er også den delen av sikt. Men det er for tidlig å gå ut med venter en samlet sysselsettingsvekst på industrien hvor flest hadde negativt noe konkret, avslutter en hemmelighets vel tre prosent det neste året. Dette er resultat. 55 prosent hadde en drifts full direktør

10 Bygg og anlegg Mot nye høyder Markedssituasjonen er bedre enn noen gang Boligbyggingen 1. halvår 2005 nådde et nytt rekordnivå Den høye bygge- og anleggsaktiviteten fortsetter i 2006 Næringen kan få opp mot nye sysselsatte det neste året Fakta om bygg og anlegg Næringen sysselsetter til sammen rundt personer i Rogaland. Dette tilsvarer nesten syv prosent av samlet sysselsetting i fylket. Sysselsettingen innen bygg og anlegg har økt med nesten 800 personer, tilsvarende seks prosent det siste året. I perioden fra 2000 til 2003 var sysselsettingen i næringen nokså stabil. Næringen venter at sysselsetting vil øke med syv prosent det neste året. Boligbyggingen når nytt Rekordnivå tror derfor på en utflating neste år. De fleste tror imidlertid at den høye i fylket ventes en mer stabil sysselsetting. Prognosene peker oppover Boligbyggingen har de siste årene ligget på et svært høyt nivå i Rogaland. Mange har i lang tid ventet en utflating. Utviklingen så langt i år viser at veksten fortsetter. I 2004 ble det igangsatt boliger, en økning på ti prosent fra året før. Første halvår 2005 ble det igangsatt over boliger. Dette er en økning på 20 prosent i forhold til første halvår i etterspørselen vil holde seg. Over 40 prosent av bedriftene venter at omsetningen i 2005 vil bli høyere enn fjoråret. 30 prosent tror på ytterligere økning neste år. Svært få tror på en nedgang i aktivitetsnivået. Næringen forventer altså at 2006 kan bli et år med enda høyere aktivitet enn inne Ledighetsutviklingen innen bygg og anlegg er samlet sett redusert med syv prosent fra august 2004 til august Utenlandsk arbeidskraft kan gi muligheter Undersøkelsen viser at bygge- og anleggsbedriftene opplever tilgangen Bygge- og anleggsnæringen går så det kviner og det bygges som aldri før. Næringen er svært optimistisk, men mange spør seg om taket snart er nådd. Vi har spurt sjefsøkonom Kjell Senneset i Prognosesenteret, om veksten kommer til å fortsette. Ferdigstillingen av disse vil gi svært høy byggeaktivitet til langt ut i Selv om næringslivet går så det gnistrer og befolkningen i Rogaland øker, bygges det nok i overkant av hva det er behov for. Boligene som nå er under bygging er til en stor grad solgt. Når disse skal tas i bruk, om ett til to år, vil trolig prisene bygg i fylket. Flere store forretningsbygg, offentlige kontorbygg og skoler er planlagt eller under bygging. Senneset venter at aktiviteten innen næringsbygg vil holde et stabilt, men høyt nivå neste år. Stor vekst innen anlegg - Anleggsmarkedet kommer derimot fjor. Bedriftenes ordrereserve er høyere værende år. På spørsmål om hvilke på utenlandsk arbeidskraft både som en flate ut som følge av stor tilgang på til å vokse markant de neste to årene. enn noen gang og det er mye som tyder rammebetingelser som er viktigst for trussel og som en mulighet. Med store I hele landet er aktiviteten svært høy. brukte boliger. Senneset tror det er lite Bedriftenes ordrereserve bekrefter dette. på at 2005 vil bli et toppår når det næringen svarer bedriftene, et fortsatt rekrutteringsproblemer i regionen gir Likevel tror Senneset at veksten vil fort sannsynlig at alle de planlagte bolig Det er særlig utbyggingen av Sauda- gjelder boligbygging. lavt rentenivå og tilgang på kvalifisert tilgangen på arbeidsomme fagarbeidere sette neste år. Den største utfordringen prosjektene i Rogaland blir realisert. vassdragene som bidrar til veksten. arbeidskraft. fra Øst-Europa mulighet for fortsatt for næringen er å skaffe nok fagfolk. I tillegg bidrar også utbyggingen av Flere nye anleggsprosjekter vekst. På den annen side er flere Jeg ser ikke bort fra at mangelen på Stabilt høyt nivå innen gasskraftverket på Kårstø og store Tilgangen på nye anleggsprosjekter Stor etterspørsel etter bedrifter bekymret for at tilgangen fagfolk vil kunne begrense veksten noe, næringsbygg veiprosjekter til økt press på anleggs steg også kraftig i 1. halvår Dette arbeidskraft på billig arbeidskraft skal ødelegge særlig utenfor Osloregionen. Det viser - Det er også planlagt mange nærings næringen, avslutter Senneset. viser statistikk fra SSB. Bransjens Det er for tiden stor etterspørsel etter markedet. seg lettere å rekruttere utenlandsk beholdning av anleggsprosjekter ligger fagfolk i næringen. Nesten halvparten arbeidskraft på Østlandet, sier Senneset. nå på et rekordhøyt nivå. Ordrereserven av utvalget har planer om å øke Høy lønnsomhet av anleggsprosjekter til bedriftene i bemanningen. Aetats arbeidskrafts Den gode markedssituasjonen gjør at Rogaland var 58 prosent høyere ved undersøkelse som ble presentert i en stor andel av bedriftene kan ta ut Flere nye boligprosjekter utgangen av 2. kvartal i år sammen forrige konjunkturbarometer viste at store overskudd. Nesten halvparten av - I følge våre prognoser vil lignet med tilsvarende kvartal i fjor, hele 25 prosent av BA-bedriftene har bedriftene hadde en driftsmargin på igangsettingen av nye boliger komme målt i løpende kroner. På landsbasis rekrutteringsproblemer. Samlet sett mer enn ni prosent i Fire prosent opp i et antall på rundt i år. var økningen åtte prosent. Rogaland venter bedriftene i utvalget en økning hadde et negativt resultat. Bedriftenes Dette er ti prosent høyere enn fjoråret. var fylket med høyest vekst i perioden. i antall sysselsatte på syv prosent det signaler tyder på at lønnsomheten i Det er igangsatt veldig mange bolig Sauda-utbyggingen og gasskraftverket neste året. Dette tilsvarer rundt blir høyere enn fjoråret. Med prosjekter i Rogaland de siste to årene. på Kårstø bidrar til økt anleggsaktivitet personer. Bedriftene har oppjustert sine hensyn til neste år ventes resultatet i fylket. vekstanslag siden forrige undersøkelse å bli på nivå med inneværende år. i mars. Da anslo næringen en syssel Fortsatt vekst settingsvekst på litt under fem prosent. Stabile investeringer Den siste bedriftsundersøkelsen, som Høsten 2004 var prognosen på bare Bygge- og anleggsnæringen har de omfatter 74 bedrifter, viser at markeds 1,5 prosent. Det er grunn til å tro at siste årene rapportert om stabile situasjonen i 2005 har vært svært god, rekrutteringsproblemene vil øke i året investeringer. Dette ser ut til å fortsette. enda bedre enn i Markedet er som kommer. Høyest vekst ventes hos Over 70 prosent venter uendret nivå for tiden svært presset og bedriftene bedriftene på Jæren og i Ryfylke. Ellers både inneværende år og neste år

11 Primærnæringene Kraftig økning i salget av melkekvoter Salget av melkekvoter går kraftig opp i Rogaland Etter to år med underskudd går trålerflåten i fylket mot et nullresultat Høye laksepriser gjør at det går mot et godt år for oppdrettsnæringen Fakta primærnæringene Primærnæringene omfatter jordbruk, skogbruk, fiske, fangst og fiskeoppdrett. Det er sysselsatte innen primærnæringene i Rogaland. Dette tilsvarer 4,4 prosent av den totale sysselsettingen i fylket. Sysselsettingen i næringen ble redusert med 4,1 prosent i løpet av Fra desember 2001 til desember 2004 ble sysselsettingen redusert med 4,8 prosent. Det kan ventes fortsatt redusert sysselsetting i næringen blant annet som følge av strukturrasjonalisering innen landbruket LANDBRUK kraftig økning i salget av melkekvoten Melkeproduksjon er en viktig del av landbruket i Rogaland. I 2004 produserte FISKERI Trålerflåten går mot et nullresultat Etter to år med underskudd kan det ifølge Walter Rasmussen, styreleder i FISKEOPPDRETT Høye lakspriser gir et godt år for fiskeoppdretterne Fra januar til august i år ble det eksportert tonn laks til en Et kraftsenter for mat- og måltidsnæringen bønder i fylket 281 millioner liter melk. Rogaland er det desidert største produksjonsfylket i landet. - Kvoteordningen gjør at melkeproduksjon er preget av stabilitet både med hensyn til volum og prisutvikling. Et urovekkende utviklingstrekk er at Sør-Norges Trålerlag, gå mot balanse for nordsjøtrålerne i startet bra med et godt sildefiske og gode priser. Deretter fulgte et tobisfiske som slo feil for tredje året på rad. Kolmulefisket ble også magert med dårlige priser, sier Rasmussen. verdi av 7,7 milliarder kroner. Dette er en volumøkning på fire prosent og en verdiøkning på 13 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Lakseprisen har, med ca. 22 kroner per kilo, ligget godt over minsteprisen som ble innført i sommer. Minsteprisen avløste straffetollen som ble innført i slutten av april i år. Rogaland skal være et kraftsenter for mat- og måltidsnæringen av nasjonal og internasjonal betydning. Dette er et av hovedmålene i Fylkesplanen når det gjelder satsingen på Matfylket Rogaland. betydelige kompetansemiljøer og flere forskningsmiljøer relatert til mat og matproduksjon. - I tillegg finnes en rekke velfungerende regionale nettverk som favner viktige aktører innen næringsliv, kunnskapsmiljøene og offentlig sektor. Koblinger til relevante nasjonale og næringsmiddelindustri som har et sterkt fokus på utviklingsarbeid. Må bli bedre på videreforedling I følge Hålien er det en utfordring at en stor del av råvarene som blir produsert vi i år ser en kraftig vekst i salget av - Kombinasjonen av lave priser på internasjonale miljøer både innenfor i regionen blir eksportert uten videre melkekvoter sammenlignet med tidligere kolmule og høye drivstoffpriser gjorde kommer til å bli et godt år for Omfattende og mangfoldig næringsliv og forskning er av stor foredling. - Dette gjelder særlig fisk, og år, sier organisasjonssjef i Rogaland at deler av flåten lå i opplag i sommer oppdrettsnæringen, sier Hans Inge primærproduksjon betydning for videreutvikling av vårt skyldes i stor grad høye tollsatser på bondelag, Svein Helge Harbo. månedene. Algrøy, regionsjef i Fiskeri- og hav Rogaland har de aller beste forut eget kompetansemiljø, sier Hålien. foredlede varer i EU-markedet. bruksnæringens landsforening (FHL) setninger for å ha Norges største vekst Det er flere forhold som gjør at den Nå er imidlertid bildet i ferd med å endre Havbruk. - De gode prisene reflekterer og verdiskaping knyttet til mat og Økt samspill mellom forskning, kraftige økningen kommer akkurat seg noe, i følge Rasmussen. - Både bedre høy etterspørsel samtidig som utbudet måltidsnæringen, sier Eivind Hålien, produksjon nå, men Harbo tror lav lønnsomhet er priser på kolmule og forholdsvis gode av laks er begrenset. Utsettet av fisk i år direktør for Fagforum for Mat og og foredling medvirkende til at mange rett og slett priser på sei trekker i positiv retning. er på samme nivå som i fjor. Dette legger Drikke. Både innen landbruk-, Store deler av næringsmiddel gir opp. Harbo er bekymret over hvor Bare et fåtall båter ligger fortsatt i forholdene til rette for fortsatt positiv oppdrett- og fiskerinæringen i industrien sliter med lav hurtig strukturrasjonaliseringen innen opplag. Hvordan året kommer ut under utvikling til neste år. fylket er det aktive produsent lønnsomhet. Matmarkedet er jordbruket nå ser ut til å skje. ett vil i stor grad være avhengig av det miljøer med stor og variert preget av lav betalingsvillighet forestående sildefisket i Vestfjorden. I høst starter forhandlinger med EU om produksjon og god drifts for råvarer, mens betalings En viss underdekning over flere år fører en avtale om minstepris som skal gjelde struktur. I tillegg har vi store villigheten er høy for videre til forholdsvis gode priser på produksjon Rasmussen er betinget optimist når det i en femårs periode. Avtalen vil også industriaktører både innenfor foredlede produkter av høy av storfekjøtt. Økte konsesjonsgrenser gjelder framtidsutsiktene. Han venter inneholde en prisreguleringsmekanisme, primærproduksjon og foredlings kvalitet med spesielle egenskaper. har vært en medvirkende årsak til blant annet at struktureringen av flåten, samt rutiner for kontroll. Hvis vi får en industri. Den blå-grønne matalliansen Det kan være lokale produkter med overproduksjon og lave priser innen som fortsatt pågår, vil gi bedre lønnsom god avtale vil denne være et viktig skritt er i ferd med å bli etablert, og i fylket spesielle tradisjoner og historier, mat svineproduksjon. Når det gjelder kylling het i næringen. I tillegg venter han at for å skape forutsigbarhet i forhold til finnes allerede fremtredende nasjonale med helsebringende egenskaper som produksjon, hvor det også ble innført internasjonale forhandlinger i løpet EU-markedet, samtidig som den gir matprodusenter i alle ledd av nærings Nyskaping functional food eller økologisk mat. økte konsesjonsgrenser i 2003, er det av høsten vil føre til kvoter og et mer fleksibilitet med hensyn til den faktiske kjeden. - Endringsvilje og gründerånd er et annet For at slike muligheter skal oppdages forholdsvis god balanse i markedet. bærekraftig fiske på kolmule. prisutviklingen, avslutter Algrøy. viktig suksesskriterium for å lykkes i og kommersialiseres kreves et økt Matrelaterte kompetanse- satsningen på mat og måltidsnæringen, samspill mellom de som forsker, de som miljøer og nettverk sier Hålien. Aktørene i matklyngen produserer og de som foredler, avslutter Hålien peker videre på at fylket har preges nettopp av dette, og vi har en Hålien

12 Transport og kommunikasjon Gode tider i transportbransjen, men drivstoffkostnadene øker Stabilt god utvikling i transportbransjen Økt lønnsomhet i lufttransporten Usikkerhet knyttet til stigende drivstoffpriser Fakta om transport og kommunikasjon Transportnæringen består av all gods- og persontransport, samt en rekke tjenester tilknyttet transport som havner, reisebyrå og spedisjon Kommunikasjon omfatter distribusjon, telekommunikasjon og posttjenester Næringen sysselsetter om lag personer i Rogaland, som tilsvarer nær seks prosent av den totale sysselsettingen i fylket. Sysselsettingen sank med 1,2 prosent fra desember 2003 til desember 2004 og med 3,3 prosent i treårsperioden fra desember 2001 til desember Stabilt godt i næringen Av de 44 bedriftene som har svart lag ti prosent av bedriftene forventer dårligere lønnsomhet. prosent. Dette viser at kabinfaktoren i gjennomsnitt har økt i denne perioden. Knutepunkt Risavika på høstens bedriftsundersøkelse forventer halvparten av bedriftene stabil markedsutvikling. Dette er i samsvar med utviklingen fra 2004 til Det er flere bedrifter som forventer bedret Slutt på nedgangen i sysselsettingen? I bedriftsundersøkelsen fra januar 2005 forventet bedriftene i utvalget Økte drivstoffkostnader Den historisk høye oljeprisen påvirker transportbedriftenes kostnadsnivå dramatisk. Flere bedrifter i under Risavika havn skal bli et knutepunkt for nasjonale varestrømmer og bli første havn inn og siste havn ut for internasjonal trafikk. og legge til rette for intermodale transporter. Sist men ikke minst skal vi legge til rette for næringsutvikling. Rundt havnen vil det ligge til rette for et betjenes best herfra, selv når petroleumsaktiviteten flytter nordover. Havnen gir muligheter for marked enn som forventer forverring i 2,3 prosent vekst i sysselsettingen. Dette søkelsen oppgir dette som den viktigste variert næringsliv. Det vil bli vekst rundt havbruk og landbruk 2006 i forhold til Nær 50 prosent tallet har økt til 4,5 prosent i høstens rammebetingelsen i året som kommer. Risavika Havn AS er etablert for å utvikle forsyningslinjen mellom storhavnen og Vi tror at effektive transportkorridorer av bedriftene forventer økt omsetning bedriftsundersøkelse. Drivstoffkostnadene slår i første omgang Risavika til en storhavn og et sentralt andre transportmidler som kystskip, bil til og fra kontinentet samt langs kysten i 2006 i forhold til 2005 og dette vil ut i redusert lønnsomhet, men prisnivået godsknutepunkt. Inge Oliversen er og jernbane. vår vil være en mulighet for eksportører utgjøre en forbedring i forhold til den Det finnes ikke sysselsettingsstatistikk i markedet vil snart innarbeides i økte direktør for forretningsutvikling i NorSea til å utvikle nye produkter og nå nye faktiske utviklingen fra 2004 til for 2005 ennå, men tall fra Aetat viser priser på transporttjenester. Størst Group AS, og har ledet etableringen som Petroleumssektoren er markeder. Ikke minst for fiskeprodukter nedgang i ledigheten det siste året for ulempe finner vi blant de som kjører på konstituert administrerende direktør i Sentral og jordbruksvarer, sier Lunde. I bedriftsundersøkelsen fra januar 2005 sentrale transportyrker som sjåfører lange kontrakter uten- eller med sjelden Risavika Havn. John M. Lunde tok over I Rogaland har vi gjennom den sterke - Strategisk næringsplan slår fast at var forventningene om omsetnings og dekksmannskap. Dette kan bety at indeksering i forhold til drivstoffprisen. som administrerende direktør 1. oktober. petroklyngen særskilte muligheter for å regionen skal være ledende på logistikk. vekst store, og utvalget forventet en sysselsettingen har vært stigende i 2005 bygge opp en vekstkraftig og sterk havn Gode logistikkløsninger blir et stadig omsetningsvekst på ti prosent. Den nye eller at en del ledige går over i andre Store svingninger i drivstoffkostnadene En havn med ambisjoner og derigjennom være knutepunktet også viktigere konkurransefortrinn i forhold bedriftsundersøkelsen indikerer at om yrker. En vekst i sysselsettingen innen kan i seg selv være en utfordring for Havnen er allerede et viktig knutepunkt for oljevirksomheten som nå etableres til lavkostland. De internasjonale setningsveksten i 2005 ikke har vært så transportbransjen i tråd med bedrifts næringen. En del av de store selskapene som betjener containere, RO-RO og i Barentshavet, understreker Oliversen. markeder er viktigst for regionen og sterk som forventet ved nyttår. undersøkelsen, vil innebære et solid både innen gods- og persontransport bulk, med spesiell fokus på industriens Vi har hovedkontorene og gode logistikk der er det de maritime transporter som trendskifte. sikrer seg gjennom kontrakter og gjen og oljesektorens behov. Risavika Havn løsninger som kan sikre at virksomheten er navlestrengen. De fleste bedriftene har hatt et nom forsikringer mot store endringer i skal nå utvides med 750 meter ny stabilt investeringsnivå fra ifjor til i år. Tjener penger i lufta dieselprisene. Kvaliteten på kontraktene kailinje og klargjøres for større fartøy. Investeringene ventes fortsatt å ligge I sommer rapporterte flyselskapet er imidlertid sterkt varierende. Dette Målsetningen er klar: Havnen skal bli et på et stabilt nivå til neste år. Norwegian at de snaue tre år etter kan medføre at enkelte aktører uten knutepunkt for nasjonale varestrømmer oppstarten i Norge fløy med overskudd. tilstrekkelig soliditet ikke vil makte sine og bli første havn inn og siste havn ut God lønnsomhet Selskapet rapporterer at kabinfaktoren, kontraktsforpliktelser med dagens høye for internasjonal trafikk. Strategien Blant transportbedriftene som er det vil si den gjennomsnittlige andelen dieselprisnivå. er tredelt, sier Lunde. For det første med i bedriftsundersøkelsen, varierer solgte seter, er økende. Strekningen må den fysiske infrastrukturen på plass. driftsmarginen fra negativt resultat til Stavanger-Oslo er viktig for Norwegian. Vi bygger ut med et nasjonalt 30-års opp til 30 prosent. Flest bedrifter oppgir perspektiv for øye. For det andre skal det en driftsmargin i størrelsesorden Tall fra Avinor viser at antall passasjerer bygges opp et logistikkmiljø i tilknytning prosent. Median driftsmargin er om lag over Sola lufthavn steg med 1,6 prosent til havnen. På denne måten skal vi sikre ti prosent. Halvparten av bedriftene de første syv månedene i 2005 sammen kommunikasjon og effektiv distribusjon oppgir at lønnsomheten steg fra 2004 liknet med samme periode i til For 2006 er utsiktene gode. Veksten nasjonalt var om lag 0,8 Nær førti prosent av bedriftene prosent. I samme periode falt antallet forventer økt lønnsomhet, mens om flybevegelser på Sola med om lag fire Risavika Havn 22 23

13 Offentlig og privat personlig tjenesteyting Fortsatt vekst i personlig tjenesteyting Det er fortsatt tro på sysselsettingsvekst i privat personlig tjenesteyting Det ventes vekst i kommunal undervisningsvirksomhet, i barnehagene og i pleie- og omsorgsektoren Fakta om Offentlig og privat personlig tjenesteyting Næringen består av den tjenesteytende delen av offentlig virksomhet, samt personlig tjenesteyting i privat sektor Næringen sysselsetter personer i Rogaland, tilsvarende 28 prosent av den totale sysselsettingen i fylket Sysselsettingen i næringen økte med 3,3 prosent i 2004 og 9,4 prosent fra desember 2001 til desember 2004 Stadig flere sysselsatte innen personlig tjenesteyting Siste sysselsettingstelling, som går fram til 4. kvartal 2004, viser sterk vekst innen personlig tjenesteyting, men setting. 20 prosent venter nedgang i sysselsettingen. Antall barn og unge i Rogaland vil øke svakt de nærmeste årene, men det er store ulikheter fra kommune til kommune. Størst er Ikke lenger samme sterke tro på økt sysselsetting Ser en på andelen bedrifter som venter bemanningsøkning minus andelen som venter reduksjon i antall ansatte ROVAR skal gi høyere kvalitet på vann-, avløps- og renovasjonstilbudet det kan se ut som veksten nå vil flate litt ut. Snart er tre av ti rogalendinger sysselsatt innen personlig tjenesteyting. Næringen er kvinnedominert idet ca 80 prosent av de sysselsatte innen næringen i Rogaland er kvinner. Flere ansatte i barnehager Det er gjennomført en egen undersøkelse blant kommunene i fylket som er besvart av rådmennene. Undersøkelsen veksten i antall elever innen videregående skole, noe som betyr utfordringer for fylkeskommunen. I den generelle sosialomsorgen venter de fleste kommuner ingen endring i antall sysselsatte. For de øvrige kommunale tjenester venter to av tre kommuner stabil sysselsettingssituasjon. det kommende året, viser bedriftsundersøkelsene stort sett økende optimisme i bransjen. Fra høsten 2004 til høsten 2005 er det imidlertid en demper i optimismen. Det er først og fremst flere som tror på stabil sysselsetting enn på vekst i sysselsettingen, men det er fortsatt en liten andel som venter nedgang i sysselsettingen. Økningen i arbeidsledigheten En styringsgruppe nedsatt av IVAR-kommunene har foreslått at det opprettes et regionalt aksjeselskap med ansvar for all produksjon av VAR-tjenester. Selskapet har arbeidstittelen rovar og skal være et aksjeselskap eid av kommunene som i dag utgjør IVAR. Selskapet skal være i drift fra 1. januar 2007 for vann, avløp og deler av renovasjonstilbudet i regionen, er kommet et langt steg videre i løpet av sommeren. Utredningsgruppens mål har, ifølge Rovik, vært å vurdere om vann- og avløpstjenestene og avfallsbehandlingen i regionen kan effektiviseres ved å organisere på en ny måte. ROVAR skal overta for IVAR ivaretas minst like godt som i dag. Vi føler oss trygge på at en slik organisering vil gi et optimalt tilbud til brukerne i en region i sterk vekst og utvikling, sier Rovik. Økt verdiskaping og konkurransekraft Ifølge Rovik skal en reorganisering av VAR-sektoren bidra til at regionen når er besvart av 17 kommuner, hvorav både har stanset opp Lederen av ROVAR s styringsgruppe, - Styringsgruppens konklusjon er at sitt overordnede mål om økt verdi Stavanger og Sandnes har svart blant de Fortsatt optimisme i privat Den samlede arbeidsledigheten blant ordfører Jostein W. Rovik i Sandnes, den enkelte kommune vil være godt skaping og konkurransekraft i tråd største kommunene. Personlig tjenesteyting yrker med tilknytning til personlig opplyser at arbeidet med å utrede tjent med en samordning av innsatsen i med den strategiske næringsplanen Blant de fleste bedrifter innen privat tjenesteyting har gjennom de siste årene muligheten for et felles regionalt selskap denne sektoren. Planen er at saken skal for regionen. Siktemålet er en regional Innen barnehager og SFO venter 60 personlig tjenesteyting hersker det hatt en stigende tendens. Den økende behandles politisk i samordning og effektivisering av prosent av kommunene økning i syssel optimisme. Bedriftsundersøkelsen tendensen ser nå ut til å ha flatet ut. de 11 kommunene som produksjon av vann- og avløpstjenester settingen, mens vel 30 prosent venter omfatter 54 bedrifter. 70 prosent av står bak utredningen i som vil komme både eiere, kunder stabil sysselsetting. Dette avspeiler bedriftene venter stabilt marked, mens Arbeidsledigheten siste året har ligget løpet av høsten (husholdninger og næringsliv) og de satsingen på barnehager mer enn ut 20 prosent venter at markedet vil bli noe under tilsvarende måned i fjor, Blir det tilslutning ansatte til gode. viklingen i barnetallet. For fylket som enda bedre. men fortsatt er ledighetsnivået høyere til planene, vil vi helhet viser enkelte prognoser samme enn for to år siden. Det har tatt tid før allerede i 2006 kunne - ROVAR skal bare kunne eies av eller svak nedgang i antall førskolebarn. Vel 50 prosent av bedriftene venter økt sysselsetting har slått ut i redusert legge det første kommuner etter en brøk som er basert stabil omsetningsutvikling, 40 prosent ledighet. formelle grunnlaget på folketall. Nye kommuner vil kunne Innen pleie- og omsorgssektoren venter venter økning, mens kun et fåtall venter for en integrert virk opptas som eiere på et senere tidspunkt. de fleste kommuner vekst i antall syssel nedgang i omsetningen. 70 prosent av Yrkesgrupper som har hatt merkbar somhet, sier Rovik. Det innføres felles gebyrstruktur i alle satte. Dette har sammenheng med bedriftene venter stabil lønnsomhet, nedgang i ledigheten er vernepleiere og kommunene, sier Rovik. veksten i antall eldre i fylket og særlig mens noe under 30 prosent venter førskolelærere, mens ledigheten har gått - Det er en for veksten blant de eldste eldre. Ser vi på forbedret lønnsomhet. For øvrig vil to opp blant sosionomer og barneverns utsetning at ROVAR - ROVARs målsetting er å realisere gruppen over 85 år kan den vokse med av tre bedrifter ha samme investerings pedagoger, lektorer og lærere og innen både må innfri effektiviseringsgevinster på ti prosent, 3 4 prosent per år i de nærmeste nivå de nærmeste årene som de har privat sektor blant frisører. kravene til effektiv ha lave priser, samt høy kundetilfredshet. årene. hatt i det siste. Det er like mange som drift og sikre at VAR-tjenester av høy miljømessig venter nedgang som venter oppgang i kommunenes standard er viktig, understreker Rovik. Innen undervisning venter 40 prosent investeringsnivået. strategiske behov av kommunene stabil eller økt syssel 24 25

14 Offentlig forvaltning Sysselsettingsveksten i offentlig forvaltning i ferd med å snu? Stor omorganisering i offentlig forvaltning Bedring i kommuneøkonomien Ekstramidler til regionen som følge av NOKAS-saken Fakta om offentlig forvaltning Offentlig forvaltning omfatter statlig, fylkeskommunal og kommunal administrasjon, generell administrasjon i direktorater og etater, administrasjon tilknyttet forsvar, politiog rettsvesen og offentlige trygdeordninger der personalet er lønnet av staten, fylkeskommunen eller kommunen. Fra 2001 til 2003 var det en økning i sysselsettingen i offentlig forvaltning i Rogaland til vel Fra 2003 til 2004 sank sysselsettingen med tre prosent til Kommuneundersøkelsen for viser at kommuneadministrasjonen venter nedgang eller uendret sysselsetting de nærmeste årene. Dette gjelder Det er også valgt nytt kommunestyre og gjennomført direkte ordførervalg. Ny etat for arbeid og velferd Det ble tidligere i år vedtatt av Stortingsvedtaket. I Stavanger er tjenestene ut til brukerne allerede samlokalisert i offentlige servicekontor. Haugesund, Karmøy, Sauda, Jørpeland, Sandnes, Time og Egersund har etablert Vestlandsrådet - motvekt mot sentralisering uansett kommunestørrelse eller region i Rogaland. Heller ikke statsetater eller fylkeskommunen venter økning i sysselsetting. Gradvis bedring i kommuneøkonomien Stortinget at Trygdeetaten og Aetat i løpet av 2006 skal avvikles og at det skal opprettes en ny etat for Arbeid- og Velferdsforvaltning. Den nye etaten skal være etablert fra andre halvår 2006 og være fullt operativ fra årsskiftet Også kommunenes sosialtjenester skal eller planlagt tilsvarende ordninger og flere kommer etter. Nokas-saken gir økonomiske ringvirkninger Nokas-saken er en utfordring for politiet, for domstolene og for kriminalomsorgen Vestlandsrådet er et formelt samarbeid mellom Fylkestingene i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Rådet består av i alt 20 representanter. - Det er viktig både å bli hørt i utformingen av nasjonal politikk og å ta over oppgaver og funksjoner Kommuneregnskapene viser at 2004 ha felles betjening utad til brukerne i regionen. Dessuten gir saken som i dag blir løst var et bedre år økonomisk sett enn de sammen med den nye statsetaten, men økonomiske ringvirkninger til service på nasjonalt nivå to foregående årene. Netto driftsresultat med fortsatt kommunalt ansvar. næringer som hotell- og restaurant og gi disse en utgjør 2,2 prosent av driftsinntektene næringen. Skal styrke utviklingen på regionalpolitisk i 2004, mot 0,3 prosent i Netto Den nye organisasjonen skal gjøre det Vestlandet styring og regional driftsresultat blir regnet som den enklere for brukerne å orientere seg. Betydelige midler er overført til regionen Fylkesordførar i Rogaland Roald G. tilpassing. Jeg viktigste indikatoren for økonomisk Færre dører skal hindre at folk vandrer som følge av etterforskning og den Bergsaker sier at målet for Vestlands venter nå på balanse i kommunesektoren. mellom ulike tiltak og tjenester, og det pågående rettsaken. Til nå er det rådet er at fylkeskommunene på høringsuttalelsene skal bli lettere å målrette arbeidet inn bevilget om lag 160 millioner kroner. Vestlandet gjennom forpliktende som jeg vil legge Fortsatt er kommuneøkonomien i mot den enkeltes behov. Myndighetene Det er leid hus for ett år for å avvikle samarbeid skal styrke utviklingen på vekt på i det videre Rogaland noe svak selv om den er ønsker styrket fokus på å bringe flest rettssakene siden en forventer videre Vestlandet og løse felles utfordringer. arbeidet, sier bedre enn for kommunene i resten av mulig over fra trygd til arbeid. behandling i lagmannsretten. I for Dette kan gjøres både ved å påvirke Bergsaker. landet. Forskjellene mellom kommunene bindelse med Tingrettens behandling statlige rammebetingelser og ved er store. Dette kommer fram i den Det er en av de største omlegginger er det bevilget vel 20 millioner kroner å overta flere og mer omfattende Mange viktige saker siste rapporten fra Fylkesmannen om innen norsk offentlig forvaltning i senere til oppgradering og drift av dette huset. oppgaver fra Staten oppgaver som kan Ifølge Bersaker er det nå viktig at også ansvarsområde. Redskapet er å ta fatt kommuneøkonomien i fylket tid som nå er i gang. På sentralt nivå Kriminalomsorgen har fått økte utgifter løses bedre gjennom lokal kunnskap. det regionale nivået markerer seg i i Nasjonal Transportplan, sier Bergsaker. er ansvaret allerede samlet i det nye på vel ni millioner kroner knyttet til forbindelse med utforming av storby Rogaland får ny kommune Arbeids- og Sosialdepartementet, og nødvendig sikkerhetsutstyr og øving Bergsaker har tro på at et slikt utviklings politikk her i landet. - Dette gjør vi best i - Endelig må vi få til en ny kulturpolitikk fra 2006 interimorganisasjonen kom på plass i av personell. orientert, faglig og politisk samarbeid samarbeid og dialog mellom storbyene. for Vestlandet. Visjonen er å etablere en Fra går kommunene Ølen og september. Men mye gjenstår fortsatt: skal styrke Vestlandsregionen både egen selvstendig regional kulturpolitikk i Vindafjord sammen i nye Vindafjord To direktorater skal avvikles og et nytt Under rettssaken vil det være nær 100 nasjonalt og internasjonalt. - I næringspolitikken er målet å få lagt samarbeid mellom fylkeskommunene på kommune. Dette blir den første endringa etableres. politifolk ekstra til sikkerhet og vakthold. til rette for utvikling av et konkurranse Vestlandet. i kommunestrukturen i fylket siden Dessuten 16 forsvarsadvokater og et Motvekt mot sentralisering dyktig og vitalt næringsliv gjennom endringene på 60-talet. På fylkesnivå skal Trygdeetat og pressekorps på nær 100. Videre er det - En vestlandsregion med 26 prosent nyskaping, innovasjon og kompetanse Kulturelt og historisk er vi knyttet til Aetat omorganiseres fra to til en innkalt 250 vitner og sakkyndige. Det er av landets befolkning er en tilstrekkelig utvikling i regionen. Videre i samferdsels det nordiske felleskap og til sambandet De to kommunene har vedtatt organi etat. Rogaland møter imidlertid ikke derfor behov for et stort antall hotell sterk maktfaktor til å utfordre og politikken må vi styrke det regional i nordsjøregionen. Økonomisk sett sering og ansatt administrative ledere. uforberedt til gjennomføringen av senger i den tre måneders perioden som balansere den sterke sentralstyrte politiske grepet ved at transportpolitiske bidrar Vest-Norge vesentlig til nasjonal er avsatt til Tingretten. statsmakta i Norge, sier Bergsaker. beslutninger blir et regionalpolitisk valutainntjening, avslutter Bergsaker

15 Bank, finans og forretningsmessig tjenesteyting Forretningsmessig tjenesteyting går så det suser Fortsatt gode tider innenfor forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift Solide resultater innen bank, forsikring og finans Sysselsettingsveksten ventes å fortsette Fakta om Bank, finans og forretningsmessig tjenesteyting Næringen omfatter bank, forsikring, omsetning og drift av fast eiendom og forretningsmessig tjenesteyting som eksempelvis arkitekter, konsulenter, og vaktselskaper Næringen sysselsetter til sammen personer i Rogaland, tilsvarende 10,7 prosent av den totale sysselsettingen i fylket. Sysselsettingen i næringen økte med 5,1 prosent i 2004 og 6,8 prosent fra desember 2001 til desember 2004 I ferd med å nå toppen? Trenden fra de siste konjunktur Stabil lønnsomhet Lønnsomheten har økt fra 2004 til 2005 bransje med store svingninger i bedriftsetablering og sysselsetting. Eksempelvis IKM Gruppen AS barometere fortsetter: Forretningsmessig tjenesteyting går så det suser. Høstens bedriftsundersøkelse viser imidlertid at det kan gå mot en utflatning på dagens høye nivå. I bedriftsundersøkelsen i januar 2005 for en tredjedel av bedriftene innen forretningsmessig tjenesteyting. Om lag 50 prosent av bedriftene opplever uendret lønnsomhet. Bildet er det samme innen bank- og finansnæringen. For året som kommer forventer var det ved utgangen av 2004 fremdeles ikke like mange sysselsatte innen datavirksomhet i Rogaland som tre år tidligere. Sterkest sysselsettingsvekst de siste Kompetansebedriften IKM leverer ekspertise og ferdige produkter til oljeindustrien. Bedriften kan tilby flere arbeidsplasser enn de får besatt i dag. Norske ingeniørlønninger konkurransedyktige De gode tidene skaper noe lønnspress i bransjen, men det er i følge Kyllingstad ikke noe stort problem. Norske ingeniør Oljeindustrien er ingen stor forurenser - Jeg skulle ønske at Norge forsto viktigheten av oljeindustrien. Eksempelvis er det et paradoks at vi sender forventet i overkant av halvparten av 75 prosent innen forretningsmessig årene har det vært innen eiendomsdrift. lønninger er konkurransedyktige og gassen ut av landet til kraftverk på bedriftene bedret marked i Nå tjenesteyting og 60 prosent innen bank Her er renten den viktigste faktoren for IKM Gruppen AS er en multidisiplin dette sammen med visse språkproblemer kontinentet som forurenser mer enn hva er andelen som tror på bedre marked og finans uendret lønnsomhet. Median fortsatt god lønnsomhet. Bedriftene underleverandør til olje og offshore gjør at bruken av ingeniørkompetanse et moderne kraftverk i Norge ville gjort. neste år sunket til under 40 prosent. Om driftsmargin i bransjen er i overkant av innen eiendomsdrift forventer stabilt industrien. Bedriften tilbyr ekspertise fra EU er beskjeden. Det er blant fag Det er regelrett inkompetanse blant lag 60 prosent forventer stabil markeds ti prosent. marked i tiden fremover. innenfor de fleste fagområder i den arbeiderne at lønnsforskjellene er store, politikerne og i befolkningen som sørger utvikling mot 40 prosent ved forrige oljerelaterte industrien. Hovedkontoret eksempelvis innen plate og sveis. Her for slike løsninger, hevder Kyllingstad. undersøkelse. Investeringene forventes å holde Fortsatt vekst i boligprisene, ligger på Sola. Bedriften omsetter for om brukes billig arbeidskraft fra utlandet seg stabile hos om lag 80 prosent av men veksten avtar lag en milliard kroner og sysselsetter om i større grad. Språkproblemene er heller Innen bank og finans er bildet enda bedriftene, mens 15 prosent forventer Gjennomsnittsboligen i Stavanger kostet lag personer. ikke så avgjørende for denne typen tydeligere ved at i underkant av 30 økte investeringer. Disse bedriftene i august kroner per kvadratmeter. jobber. prosent av bedriftene forventer bedret tilhører forretningsmessig tjenesteyting Dette er kroner mer enn for ett Driften er delt i tre forretningsområder: marked, mens over 60 prosent forventer og eiendomsdrift. år siden. I Rogaland steg boligprisene Ferdigstillelse, Elektro og instrument, og stabil markedsutvikling. med 9 prosent fra august 2004 til Engineering and Construction. Kon Lønnsveksten en trussel mot august Dette er ett prosentpoeng sernsjef Ståle Kyllingstad forteller om Økt omsetning videre vekst mer enn landsgjennomsnittet. Svakest jevn vekst siden Bedriften har Innen bank og finans ligger 75 prosent Renteøkninger og lønnsvekst oppgis å i Rogaland var prisutviklingen uten vokst gjennom flere oppkjøp og naturlig av bedriftene an til økt omsetning i være de største usikkerhetsfaktorene for for Stavanger og Sandnes. Rogaland vekst. - Vi opplever oss som en del av 2005 sammenliknet med året før. Innen lønnsomheten fremover. Sysselsettings utenom Stavanger og Sandnes hadde industrien og for oss er det ikke vesens forretningsmessig tjenesteyting og eien veksten som har skjedd de siste årene vil sterkest vekst fra 2003 til 2004 med forskjellig om vi leier ut kompetansen domsdrift regner halvparten av bedrift før eller senere føre til økte lønnskrav. 16 prosent. Så langt i år har veksten til andre som produserer eller om vi ene med omsetningsvekst i den samme Dette er noe som mange bedriftsledere i denne regionen falt med ni prosent produserer deler og løsninger selv. perioden. Drøye ti prosent av bedriftene oppgir som den utenforliggende ramme poeng. Trenden med avtakende vekst venter redusert omsetning. Når det betingelsen som i størst grad vil kunne er nasjonal. Foreløpig anslag på veksten Stor mangel på ingeniører gjelder utsiktene det neste året for redusere lønnsomheten. fra 2004 til 2005 er åtte prosent, mens Vi opplever mangel på ingeniører. En venter om lag halvparten av bedriftene veksten fra 2003 til 2004 var 12 prosent del av dette er nok selvforskylt siden innen forretningsmessig tjenesteyting Store svingninger nasjonalt. næringen alt for tidlig tegnet bildet økt omsetning. Innen bank og finans Mange bedrifter oppgir også den av en solnedgangsnæring. Det vil i forventer 60 prosent av bedriftene generelle aktiviteten i næringslivet overskuelig fremtid være behov for økt omsetning. Bare et fåtall forventer som det viktigste for fortsatt god oljeindustri i Norge og med det behov redusert omsetning. lønnsomhet. Forretningsmessig for dyktige ingeniører. Vi kan tilby tjenesteyting er en konjunkturfølsom nye arbeidsplasser til folk med den rette kompetanse

16 Varehandel Detaljhandelen venter at veksten flater ut Veksten ventes å flate ut innen detaljhandelen Det ventes fortsatt vekst innen engroshandelen Fortsatt høyt bilsalg Fakta om varehandel Varehandel omfatter detaljhandel og reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk, engros- og agenturhandel, samt motorkjøretøytjenester. Næringen sysselsetter personer i Rogaland, tilsvarende 14 prosent av den totale sysselsettingen i fylket. Sysselsettingen i næringen økte med 1,8 prosent i 2004 og 3,9 prosent fra utgangen av 2001 til utgangen av Gode tider for engroshandelen Engrosbedriftene i Rogaland omsatte for omfatter 20 bedrifter. De fleste venter at markedet vil være stabilt også til og i underkant av en tredel av engrosbedriftene hadde en driftsmargin på Høy oljeaktivitet gir rekordomsetning 9,4 milliarder kroner fra januar til april i år. Dette er en økning på 3,3 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen er betydelig lavere enn gjennomsnittet for landet som var på 7,4 prosent. Dette må imidlertid ses i sammenheng med at Rogaland hadde en sterkere vekst enn resten av landet i neste år. Det høye bilsalget fortsetter Personbilsalget fortsetter å øke etter en kraftig vekst på hele 32 prosent i Fra januar til august i år er det solgt 660 biler i fylket, tilsvarende en økning på 5,5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. På landbasis har det vært minst ni prosent. Blant de ni bedriftene innen motorkjøretøytjenester var det ingen som hadde en driftsmargin på ni prosent eller høyere. Rundt 30 prosent av engrosbedriftene og ti prosent av detaljhandelsbedriften hadde negativ driftsmargin i Flertallet av detaljhandelsbedriftene K. Lund forhandler kompressorer og løfteutstyr til olje- og gassindustrien. Bedriften ligger an til en omsetningsvekst på nesten 30 prosent og ansetter stadig flere medarbeidere. Etterspørselen øker både nasjonalt og internasjonalt. produktene vi leverer, forteller adm.dir. Gaute Jørpeland. Satser internasjonalt - Høsten 2003 bestemte vi oss for å satse internasjonalt. Satsningsområdene er Kasakstan, Midt Østen og Brasil. Nå står den internasjonale virksomheten Ordrene strømmer inn i alle avdelinger og vi regner med å nå en omsetning i størrelsesorden 100 millioner kroner i Dette vil være en økning på nesten 30 prosent fra i fjor, sier Jørpeland. - Norsk sokkel har lenge vært betraktet som et modent marked. Nå er det veldig en svak nedgang i bilsalget så langt i år, opplever stabil lønnsomhet fra i fjor til for rundt 30 prosent av omsetningen mange prosjekter på gang på grunn av Engrosbedriftene opplever stor etterspørsel og gode tider som følge av den generelt positive utviklingen i næringslivet. Blant de 23 engrosbedriftene som har svart på høstens bedriftsundersøkelse mener omtrent halvparten at markedet har utviklet seg positivt fra i fjor til i år, mens den andre halvparten mener at markedet er stabilt. Når det gjelder utsiktene framover venter de fleste en utflating i markedet, sammenlignet med i fjor. Det er kun ni bedrifter innen motorkjøretøytjenester som har svart på bedriftsundersøkelsen. Syv av disse mener at markedet har flatet ut fra i fjor til i år, mens to mener at markedet har utviklet seg positivt. De fleste venter at markedet også vil være stabilt til neste år. Venter fortsatt høy omsetning i år, mens flertallet av engrosbedriftene opplever en positiv utvikling i lønnsomheten. Ansetter flere Nesten halvparten av bedriftene som er med i undersøkelsen planlegger å ansette flere det kommende året. Den andre halvparten venter ingen endringer i bemanningen. Det er spesielt engrosbedriftene som planlegger å øke bemanningen. Innen detaljhandelen og K. Lund Offshore as ble etablert i 2000 og er en direkte videreføring av Maskin K. Lund sin tidligere Stavangeravdeling. I tillegg til engrosvirksomhet har bedriften eget verksted hvor den setter sammen komponenter, tester og skreddersyr utstyr til kundens behov. - Vi utfører også service på alle og vi har nylig opprettet kontor i Brasil. Jørpeland roser Innovasjon Norge for god hjelp i forbindelse med etableringen i Brasil. Mot kraftig omsetningsrekord - Denne høsten ser ut til å bli den mest hektiske perioden i vår historie. den høye oljeprisen. I tillegg opplever vi stor etterspørsel internasjonalt. For tiden er det faktisk vår egen kapasitet som er begrensningen og ikke markedet, sier Jørpeland. - På kort sikt nyter vi godt av den høye etterspørselen fra norsk sokkel, mens de internasjonale markedene vil få stadig større betydning på noe lengre sikt. Investeringsmarkedet og drifts- og vedlikeholdsmarkedet står for omtrent like stor del av omsetningen. mens en tredjedel av bedriftene venter en fortsatt positiv utvikling. Stabilt innen detaljhandelen Detaljhandelen i fylket omsatte for syv milliarder kroner fra januar til april i år. Dette var en økning på 3,5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Økning var sterkere enn landsgjennomsnittet som hadde en økning på 2,8 prosent. Flertallet av bedriftene innen detaljhandelen mener at markedet har Innen alle deler av varehandelen har flertallet av bedriftene økt omsetningen fra i fjor til i år. Innen detaljhandelen er det imidlertid ganske stor andel som merker en utflating. Når det gjelder utsiktene for neste år venter rundt halvparten omsetningsvekst, mens den andre halvparten venter en utflating. Ingen venter redusert omsetning. Lønnsomhet Resultatene fra undersøkelsen viser at detaljhandelsbedriftene var de mest lønnsomme innen varehandelen motorkjøretøytjenester venter de fleste stabil sysselsetting. Andelen som venter bemanningsøkning har økt siden i vår. Dette ser i hovedsak ut til å skyldes et større innslag av engrobedrifter i denne undersøkelsen enn i den forrige. Det er rundt 660 arbeidsledige butikkmedarbeidere i fylket. Dette er samme antall som på i fjor på denne tiden. En bedrift i ekspansjon - Vi har ansatt flere nye medarbeidere, og vil ansette enda flere i nærmeste framtid. Det begynner imidlertid å bli stadig vanskeligere å få tak i kvalifisert arbeidskraft, sier Jørpeland. - Vi har nylig bygget på en ekstra etasje på administrasjonsbygget vårt på Sola og kommer også til å utvide utearealene. I tillegg har vi gjort betydelige investeringer i forbindelse med utvidelse av produktspekteret, avslutter Jørpeland. vært stabilt fra i fjor til i år. Utvalget i To tredeler av disse bedriftene Lager- og monteringshall hos K. Lund 30 31

17 Hotell- og restaurantvirksomhet Svak utvikling for restaurantnæringen Hotellene venter at den gode utviklingen fortsetter Mange restauranter er inne i en negativ utvikling Det ventes en forstsatt moderat vekst i sysselsettingen Fakta om Hotell- og restaurantvirksomhet Hotell- og restaurantnæringen omfatter hotellvirksomhet og annen overnatting, restaurantvirksomhet, barer, og kantine- og cateringvirksomhet. Næringen sysselsetter til sammen personer i Rogaland som tilsvarer 3,2 prosent av den totale sysselsettingen i fylket. Sysselsettingen i næringen økte med 1,6 prosent fra desember 2003 til desember 2004, men ble redusert med 5,7 prosent fra desember 2001 til desember Negativ utvikling for restaurantnæringen 2004 ble utpekt til det beste året på lenge for hotell- og restaurantnæringen. Deler av restaurantnæringen fikk Varierende, men stadig bedre lønnsomhet Rundt halvparten av bedriftene i undersøkelsen hadde en relativt god lønnsomhet med en driftsmargin på av en stor tysk turoperatør i Stavangerregionen. Utlendinger sto for mer enn en femtedel av overnattingene på hotellene i Fritidsleiligheter og hotell skal gi velvære på Hjelmeland imidlertid problemer som følge av den nye røykeloven som ble innført i fjor sommer. I høstens bedriftsundersøkelse er hotellene markert mer positive i sine vurderinger av markedsutviklingen fra 2004 til 2005 enn restaurantene. over seks prosent i Et fåtall hadde negativ driftsmargin. De fleste hotellene og rundt halvparten innen restaurantnæringen har hatt en positiv utvikling i lønnsomheten fra i fjor til i år. Når det gjelder utviklingen fra i år til neste år venter nesten halvparten økt lønnsomhet, mens rundt 40 prosent venter at Rogaland de syv første månedene i år. Storbritannia har vært det største markedet hittil, tett etterfulgt av Tyskland. Det var også gjester fra Storbritannia som hadde den største økningen sammenlignet med i fjor. Økende sysselsetting og færre Hjelmeland skal utvikles til et av de mest ettertraktede og tilgjengelige opplevelsesområder i Norge. Det er visjonen for gründerne Leif Magne Kleppa og Sigbjørn Lerstøl som står bak Hotell Velvære. som noe problem. Båtturen vil være en del av konseptet. I tillegg til kurs og konferanser i bedriftsmarkedet satses det på helse og rekreasjon i privatmarkedet. I sistnevnte marked vil salg av pakker stå sentralt, vil koste millioner kroner. I tillegg skal det bygges småbåthavn for syv millioner hvor eierne av leilighetene får rett til å kjøpe eller leie båtplass. NYE ARBEIDSPLASSER Det nye hotellet vil gi nye arbeidsplasser Blant de åtte hotellene som har svart på lønnsomheten vil være stabil. ledige - gjerne rettet inn mot bestemte temaer. tilsvarende 15 årsverk. I tillegg vil det undersøkelsen mener alle at markedet Næringen viste lenge tilbakeholdenhet Leif Magne Kleppa ser store muligheter komme noen årsverk i aktiviteter og har utviklet seg positivt det siste året, Flere utlendinger til med hensyn til spørsmålet om for Hjelmeland som kurs og konferanse KONSEPTET FRITIDSLEILIGHETER tjenester i tilknytning til hotellet, men mens kun tre av 17 restauranter og Rogaland bemanningsøkning. De første signalene sted for bedrifter i Stavanger og på Nord- OG HOTELL med andre arbeidsgivere. kafeer mener det samme. Halvparten Antall hotellovernattinger i perioden om en svak sysselsettingsvekst kom i Jæren. Etter en båttur på 50 minutter Hotellet bygges som selveierleiligheter av restaurantene og kafeene mener at januar til juli i år økte med ti prosent bedriftsundersøkelsen høsten eller en biltur på 1 time og 20 minutter vil hvor eierne disponerer leilighetene fra GOD OPPBAKKING FRA KOMMUNEN markedet har utviklet seg negativt fra sammenlignet med samme periode i fjor. Tall fra SSB viser en moderat vekst i man komme til topp moderne fasiliteter 15. juni til 15. september. I resten av året Kommunen går inn med 20 prosent på 2004 til Røykelov, endring i lokale Rogaland hadde dermed en langt bedre sysselsettingen på 1,6 prosent i 2004 i flotte naturomgivelser. Veien til både må leilighetene leies ut til hotellet. Alle eiersiden gjennom Hjelmeland Nærings skjenketider og kommunal forskjells utvikling enn landet under ett, som økte etter nedgang i både 2002 og sjø og fjell er kort. Hotellet vil ha egen leilighetene ble solgt i løpet av tre uker i utvikling. Den gamle barneskoletomten behandling er eksempler på forhold som med 2,5 prosent. velværeavdeling. Selv om det er mange fjor sommer med en prislapp på mellom var allerede satt av i kommuneplanen bedriftene i restaurantbransjen oppgir Bedriftsundersøkelsen tyder på fortsatt konferansehoteller i Stavangerområdet, 1,4 til 1,8 millioner kroner. Leilighetene er til hotellformål. Kommunen får ros av som problematiske. I Rogaland var økningen størst innen moderat sysselsettingsvekst i nærin mener Kleppa det er få som kan skilte på 60 og 67 kvadratmeter og vil fungere Kleppa for god og langsiktig planlegging ferie- og fritidsrelaterte reiser med gen det kommende året. En tredjedel med slike omgivelser som Hotell Velvære som to selvstendige enheter med hver og som en god samarbeidspartner. Når det gjelder utsiktene for prosent. Yrkesrelaterte reiser økte av bedriftene har planer om å øke vil få. At det tar 50 minutter med båt fra sin inngang. Hotellet vil dermed bestå venter halvparten av hotellene at med ti prosent, mens overnattinger i bemanningen, mens rundt ti prosent Stavanger til Hjelmeland ser han ikke av 30 suiter og 30 dobbeltrom. Hotellet markedet fortsatt vil utvikle seg positivt, tilknytninger til kurs- og konferanser har planer om nedbemanning. Samlet mens rundt 40 prosent venter en hadde en svak tilbakegang. sett venter bedriftene i undersøkelsen utflatning. Restaurantbransjen er mer en moderat vekst på rundt en prosent. nøkterne med en tredel som venter Det var særlig overnattinger blant Det er flere som venter bemannings bedre markedsutsikter i 2006, mens 60 utlendinger som økte mye, med nesten økning blant restaurantene og kafeene prosent venter at markedet vil holde seg 18 prosent. Blant nordmenn var økningen enn blant hotellene. stabilt. på åtte prosent. Den sterke økningen innen ferie- og fritidsrelaterte over Ledigheten blant kokker, servitører og De fleste hotellene venter økt omsetning nattinger og blant utlendinger må til en hovmestere ble redusert med 12 prosent til neste år, mens en tredjedel av restaurantene gjør det samme. viss grad ses i sammenheng med en svak utvikling i fjor, som følge av bortfallet fra august i fjor til august i år. Slik vil det kunne se ut når Hotell Velvære står ferdig

18

19 Melvær&Lien Id Returadresse: SpareBank 1 SR-Bank, Postboks 218, 4001 Stavanger Melvær&Lien Idé-entreprenør Forsidefoto; Fotobase / Olaf A. Ellingsen Rogaland fylkeskommune

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, AETAT, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON NORGE OG LO

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå mai 2006

Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Utviklingen på arbeidsmarkedet Utviklingen på arbeidsmarkedet SAMMENDRAG Den registrerte arbeidsledigheten var ved utgangen av april på 38 800 personer, noe som tilsvarer 1,6 prosent av arbeidsstyrken. Det er over 20 år siden arbeidsledigheten

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2006

Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2007

Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 30. august

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - desember 2014

Arbeidsmarkedet nå - desember 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - desember 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå september 2007

Arbeidsmarkedet nå september 2007 Arbeidsmarkedet nå september 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 27. september

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå mai 2008 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2016

Arbeidsmarkedet nå august 2016 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå august 216 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå - oktober 2013 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - oktober 2014

Arbeidsmarkedet nå - oktober 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - oktober 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Nr Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011

Nr Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011 Nr. 2 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Utviklingen på arbeidsmarkedet Utviklingen på arbeidsmarkedet SAMMENDRAG Den sterke veksten i norsk økonomi fortsatte i 2007. Høykonjunkturen vi er inne i har vært bredt basert og gitt svært lav arbeidsledighet og kraftig økning sysselsettingen

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009 Nr. 4 2009 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i november 2009 Nasjonal oppsummering Etterspørsel, produksjon og markedsutsikter I denne runden rapporterte

Detaljer

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Nr. 2 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2010 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 3 2015 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27. AUGUST OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. Nr. 1 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. februar NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Samlet

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21. Nr. 3 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21. september NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå oktober 2007

Arbeidsmarkedet nå oktober 2007 Arbeidsmarkedet nå oktober 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Torbjørn Årethun, torbjorn.aarethun@nav.no,

Detaljer

Vestlandsindeks 4Q Bedriftene med lange ønskelister til jul. Stavanger Hallgeir Isdahl Direktør SPV Markets

Vestlandsindeks 4Q Bedriftene med lange ønskelister til jul. Stavanger Hallgeir Isdahl Direktør SPV Markets Vestlandsindeks 4Q 2012 - Bedriftene med lange ønskelister til jul Stavanger 30.11. 2012 Hallgeir Isdahl Direktør SPV Markets Vestlandsindeks Vestlandsindeks er en temperaturmåler på næringslivet på Vestlandet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juli 2007

Arbeidsmarkedet nå juli 2007 Arbeidsmarkedet nå juli 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 2. august 2007.

Detaljer

Optimismen er tilbake

Optimismen er tilbake RAPPORT 1 2017 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Optimismen er tilbake ETTERSPØRSELSDREVET OPPGANG Særlig mellomstore og eksportorienterte bedrifter melder om sterk økning i etterspørselen.

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Vi er mer optimistiske men fortsatt utfordringer i 2017

Vi er mer optimistiske men fortsatt utfordringer i 2017 Vi er mer optimistiske men fortsatt utfordringer i 2017 Først. Et kort tilbakeblikk på 2016 1 2 3 4 5 Vekst i ansatte Bedriftene venter økt sysselsetting det neste året. Det er fylkesvise forskjeller.

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå juni 2008 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2007

Arbeidsmarkedet nå juni 2007 Arbeidsmarkedet nå juni 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no og Jorunn Furuberg

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - juli 2013 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - august 2014

Arbeidsmarkedet nå - august 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - august 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015 Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. februar OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

Nasjonalbudsjettet 2007

Nasjonalbudsjettet 2007 1 Nasjonalbudsjettet 2007 - noen perspektiver på norsk økonomi CME seminar, 13. oktober 2006 1 Noen hovedpunkter og -spørsmål Utsikter til svakere vekst internasjonalt hva blir konsekvensene for Norge?

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i februar 2010

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i februar 2010 Nr. 1 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i februar 2010 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER I denne runden rapporterte

Detaljer

Pengepolitikk og konjunkturer

Pengepolitikk og konjunkturer Pengepolitikk og konjunkturer Visesentralbanksjef Jarle Bergo Kunnskapsparken Bodø. september Pengepolitikken Det operative målet som Regjeringen har fastlagt for pengepolitikken, er en inflasjon som over

Detaljer

Europakommisjonens vinterprognoser 2015

Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Rapport fra finansråd Bjarne Stakkestad ved Norges delegasjon til EU Europakommisjonen presenterte 5. februar hovedtrekkene i sine oppdaterte anslag for den økonomiske

Detaljer

Saksframlegg. Bakgrunnen for saken: I denne saken orienteres det om utviklingen frem til slutten av juli 2015 med særlig fokus på

Saksframlegg. Bakgrunnen for saken: I denne saken orienteres det om utviklingen frem til slutten av juli 2015 med særlig fokus på Saksframlegg Arkivsak: 15/1539-1 Sakstittel: UTVIKLING I ARBEIDSMARKED Saken skal behandles av: Formannskapet K-kode: X61 &32 Rådmannens tilråding til vedtak: Formannskapet tar saken til orientering. Bakgrunnen

Detaljer

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det,

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, RAPPORT 4 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Beskjeden fremgang SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, men øker

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - september 2014

Arbeidsmarkedet nå - september 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - september 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå september 2008 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15. Nr. 2 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15. mai 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden Nr. 3 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 3. - 28. september 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

KNUT VAREIDE, MARIT O. NYGAARD OG LARS UELAND KOBRO

KNUT VAREIDE, MARIT O. NYGAARD OG LARS UELAND KOBRO KNUT VAREIDE, MARIT O. NYGAARD OG LARS UELAND KOBRO TF-notat nr. 4/2015 Kap 1 Kap 2 Kap 3 Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling Kap 1 Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling 470 000 463 092

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Nr

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Nr Nr. 3 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av august og første halvdel av september 2011 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - september 2015

Arbeidsmarkedet nå - september 2015 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - september 215 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden Nr. 4 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 5. - 30. november 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 13. oktober - 7.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 13. oktober - 7. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 4 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 13. oktober - 7. november OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktene

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden november

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden november Nr. 4 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 1.-25. november NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Det meldes

Detaljer

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang)

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Hovedpunkter Oljepris dempes av høy produksjon Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Regionen oljenedgangen flater ut (men både

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - juni 2015

Arbeidsmarkedet nå - juni 2015 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - juni 215 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Forsiktig oppgang. BEHOV FOR NY KOMPETANSE? 89 % sier de har tilstrekkelig kompetanse i dag, men for fremtiden spår 67 % at ny kompetanse må tilføres.

Forsiktig oppgang. BEHOV FOR NY KOMPETANSE? 89 % sier de har tilstrekkelig kompetanse i dag, men for fremtiden spår 67 % at ny kompetanse må tilføres. RAPPORT 2 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Forsiktig oppgang OPTIMISTISKE OLJEBEDRIFTER Bedrifter med aktivitet inn mot olje trekker opp både resultat og forventningsindeksen. STABILE

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå mai 2017

Arbeidsmarkedet nå mai 2017 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå mai 217 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 19. OKTOBER - 12.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 19. OKTOBER - 12. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 4 2015 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 19. OKTOBER - 12. NOVEMBER OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Samlet

Detaljer

Boligmarkedet Nr

Boligmarkedet Nr Boligmarkedet 2016 Nr. 1-2016 Boligprisene vil øke med 3-4 prosent i 2016 Slik blir boligmarkedet i 2016 Historisk lave renter og begrensede ringvirkninger fra oljekrakket Økt ledighet, utsikter til svak

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 20. APRIL - 12.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 20. APRIL - 12. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 2 2015 Intervjuer er gjennomført i perioden 20. APRIL - 12. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå oktober 2017

Arbeidsmarkedet nå oktober 2017 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / KUNNSKAPSAVDELINGEN Arbeidsmarkedet nå ober 217 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - februar 2016

Arbeidsmarkedet nå - februar 2016 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå - februar 216 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF. Undersøkelsen

Detaljer

Norsk økonomi i en kortvarig motbakke? Konjunkturtendensene juni 2015 Økonomiske analyser 2/2015 Torbjørn Eika, SSB. CME 16.

Norsk økonomi i en kortvarig motbakke? Konjunkturtendensene juni 2015 Økonomiske analyser 2/2015 Torbjørn Eika, SSB. CME 16. Norsk økonomi i en kortvarig motbakke? Konjunkturtendensene juni 2015 Økonomiske analyser 2/2015 Torbjørn Eika, SSB CME 16. juni 2015 Internasjonal etterspørsel tar seg langsomt opp Litt lavere vekst i

Detaljer

Den pengepolitiske respons på konjunkturutsiktene

Den pengepolitiske respons på konjunkturutsiktene Den pengepolitiske respons på konjunkturutsiktene Sentralbanksjef Svein Gjedrem Hamar 1. mai 3 Pengepolitikken Det operative målet som Regjeringen har fastlagt for pengepolitikken, er en inflasjon som

Detaljer

Utsikter for norsk økonomi med spesiell fokus på næringslivet i Nord-Norge

Utsikter for norsk økonomi med spesiell fokus på næringslivet i Nord-Norge Utsikter for norsk økonomi med spesiell fokus på næringslivet i Nord-Norge Sentralbanksjef Svein Gjedrem Tromsø,. oktober BNP for Fastlands-Norge Årlig vekst. Prosent 99 99 99 99 99 Kilder: Statistisk

Detaljer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer Tusen personer Virkes arbeidsmarkedsbarometer gir oversikt over statistikk og analyser for dagens situasjon når det gjelder sysselsetting og ledighet relatert til handels- og tjenesteytende næringer. Arbeidsmarkedet

Detaljer

Utsikter for norsk økonomi og næringslivet i Midt-Norge

Utsikter for norsk økonomi og næringslivet i Midt-Norge Utsikter for norsk økonomi og næringslivet i Midt-Norge Sentralbanksjef Svein Gjedrem Trondheim,. oktober BNP for Fastlands-Norge Årlig vekst. Prosent 99 99 99 99 99 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Konjunkturbarometer

Detaljer

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Utviklingen på arbeidsmarkedet SAMMENDRAG Norge er nå inne i en høykonjunktur med lav arbeidsledighet og svært sterk sysselsettingsvekst. Arbeidsledigheten er på sitt laveste siden 1988 og går ned for alle yrkesgrupper og i alle fylker.

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - juni 2014

Arbeidsmarkedet nå - juni 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - juni 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2017

Arbeidsmarkedet nå juni 2017 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå juni 217 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. JANUAR FEBRUAR

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. JANUAR FEBRUAR REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 201 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. JANUAR - 18. FEBRUAR OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Ifølge kontaktene

Detaljer

NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Bedriftsundersøkelsen 21 NAV i Vestfold 1. Bakgrunn NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er bl.a. å kartlegge næringslivets

Detaljer

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030 Januar 213 Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 23 Innhold 1. Bakgrunn 2. Sammendrag 3. Forutsetninger for prognosene 3.1 Sysselsetting 3.2 Arbeidsledighet 3.3 Befolkningsutviklingen

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - februar 2015

Arbeidsmarkedet nå - februar 2015 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - februar 215 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen For Sør- og Vestlandet

Bedriftsundersøkelsen For Sør- og Vestlandet Bedriftsundersøkelsen For Sør- og Vestlandet Oppdatering April 216 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Hovedpunkter Nokså stabil utvikling samlet sett Våren har vært noe mindre krevende enn høsten - bedring

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå - desember 2010 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Seksjon for utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

NAV har for 22 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 22 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Bedriftsundersøkelsen 216 NAV i Vestfold 1. Bakgrunn NAV har for 22 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er å kartlegge næringslivets

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. APRIL - 20.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. APRIL - 20. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 2 2016 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. APRIL - 20. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Ifølge kontaktene

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå oktober 2006

Arbeidsmarkedet nå oktober 2006 Arbeidsmarkedet nå oktober 2006 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Eirik Åsland, eirik.asland@nav.no, 2. november

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2017

Arbeidsmarkedet nå august 2017 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / KUNNSKAPSAVDELINGEN Arbeidsmarkedet nå august 217 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass

Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass RAPPORT 4 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass OLJERELATERTE BEDRIFTER TETTER GAPET Forventningene i bedrifter med aktivitet

Detaljer

Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger

Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger Hjelmeland 29. oktober 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Nærings-NM

Detaljer

Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner

Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 3 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 11. August til 25. August OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Utviklingen på arbeidsmarkedet SAMMENDRAG Arbeidsmarkedet strammes til. Den registrerte arbeidsledigheten ventes i løpet av høsten å være nede på samme nivå som på toppen av forrige høykonjunktur ved årtusenskiftet. Samtidig er veksten

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - august 2013 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

NAV Sør-Trøndelag, 27. mai Bedriftsundersøkelsen 2014

NAV Sør-Trøndelag, 27. mai Bedriftsundersøkelsen 2014 NAV Sør-Trøndelag, 27. mai 2014 Bedriftsundersøkelsen 2014 Innhold Arbeidsmarkedet våren 2014 Utvikling over tid Sysselsettingsforventninger Arbeidsmarkedsregioner Næringer Rekrutteringsproblem Arbeidsmarkedsregioner

Detaljer

De økonomiske utsiktene og pengepolitikken

De økonomiske utsiktene og pengepolitikken De økonomiske utsiktene og pengepolitikken Sentralbanksjef Svein Gjedrem Oslo, 9. november Bytteforhold til utlandet Varer. Indeks,. kv. 99 =,, I alt,, Tradisjonelle varer, 99 997 999, Kilder: Statistisk

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juli 2006

Arbeidsmarkedet nå juli 2006 Arbeidsmarkedet nå juli 2006 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Tormod Reiersen, tormod.reiersen@nav.no, 27. juli

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer.

Næringslivets økonomibarometer. Foto: Jo Michael Næringslivets økonomibarometer. Resultater for NHO Trøndelag - 4. kvartal 2014 Næringslivets økonomibarometer Trøndelag Kort om undersøkelsen 4. kvartal 2014 Utført i tidsrommet 10 20.

Detaljer

Ser vi lyset i tunnelen?

Ser vi lyset i tunnelen? RAPPORT 3 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Ser vi lyset i tunnelen? ROGALAND OVER DET VERSTE? Resultatindeksen for Rogaland er nå på det samme nivået som Hordaland, og det er økt

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 1 EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2015 Verdiendring fra nov. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 003-6,9

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Løsningsforslag kapittel 11

Løsningsforslag kapittel 11 Løsningsforslag kapittel 11 Oppgave 1 Styringsrenten påvirker det generelle rentenivået i økonomien (hvilke renter bankene krever av hverandre seg i mellom og nivået på rentene publikum (dvs. bedrifter,

Detaljer

Oljen gir nytt lavpunkt i Vest

Oljen gir nytt lavpunkt i Vest RAPPORT 4-2014 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Oljen gir nytt lavpunkt i Vest REDUSERT OPTIMISME Vestlandsindeks når et historisk bunnivå. Dess mer oljeavhengig dess mindre optimistisk.

Detaljer

Spørsmål til skriftlig besvarelse 1354/ 2017, utviklingen i sysselsettingen og mottak av ulike stønader fra 2013

Spørsmål til skriftlig besvarelse 1354/ 2017, utviklingen i sysselsettingen og mottak av ulike stønader fra 2013 Statsråden Stortingets president Ekspedisjonskontoret Stortinget 0026 Oslo Deres ref Vår ref 17/2257 Dato 29. juni 2017 Spørsmål til skriftlig besvarelse 1354/ 2017, utviklingen i sysselsettingen og mottak

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - mai 2014

Arbeidsmarkedet nå - mai 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - mai 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

NORSK ØKONOMI OG OMSTILLING VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN KRISTIANSAND 31. AUGUST 2016

NORSK ØKONOMI OG OMSTILLING VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN KRISTIANSAND 31. AUGUST 2016 NORSK ØKONOMI OG OMSTILLING VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN KRISTIANSAND. AUGUST En liten åpen økonomi Eksportandeler 8 Andre råvarer Skipsfart Oljeleverand ører Skipsfart Trelast Olje og gass Annen

Detaljer

Konjunktursvingninger og arbeidsinnvandring til Norge

Konjunktursvingninger og arbeidsinnvandring til Norge Fafo Østforums årskonferanse 2009 Konjunktursvingninger og arbeidsinnvandring til Norge Frøydis Bakken, Arbeids- og velferdsdirektoratet Arbeidsmarkedet 2004-2008 Årsskiftet 2003/2004: arbeidsmarkedet

Detaljer

FAFO 5. februar 2009. Arbeidsinnvandrere og arbeidsledighet v Stein Langeland Arbeids- og velferdsdirektoratet

FAFO 5. februar 2009. Arbeidsinnvandrere og arbeidsledighet v Stein Langeland Arbeids- og velferdsdirektoratet FAFO 5. februar 2009 Arbeidsinnvandrere og arbeidsledighet v Stein Langeland Arbeids- og velferdsdirektoratet Markert omslag i arbeidsmarkedet 120000 110000 100000 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000

Detaljer

Oljenedturen brer om seg

Oljenedturen brer om seg RAPPORT 3 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Oljenedturen brer om seg LAVERE OPTIMISME Både resultat- og forventningsindeksen faller til nye bunn-nivåer. Differansen mellom opplevd

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført hovedsakelig i januar 2012

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført hovedsakelig i januar 2012 Nr. 1 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført hovedsakelig i januar 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Sentralbanksjef Svein Gjedrem Harstad. mars SG Troms Fiskeoppdrettslag.. Effektive valutakurser 99= GBP 9 NOK NZD 9 7 SEK 7 99 99 99 99 99 Kilde: EcoWin SG Troms

Detaljer