1-13. Hvor høyt kan han spille? Side FAGTIDSSKRIFT FOR MILJØ, HELSE OG SAMFUNN. Årgang 32. Systemtilsyn med barns psykososiale miljø Side 5-8

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1-13. Hvor høyt kan han spille? Side 11-13 FAGTIDSSKRIFT FOR MILJØ, HELSE OG SAMFUNN. Årgang 32. Systemtilsyn med barns psykososiale miljø Side 5-8"

Transkript

1 FAGTIDSSKRIFT FOR MILJØ, HELSE OG SAMFUNN F 1-13 Årgang 32 Hvor høyt kan han spille? Side Systemtilsyn med barns psykososiale miljø Side 5-8 Ny legionellaveileder Side Hvordan bekjempe skadedyr Side et tidsskrift fra Forum for miljø og helse Foto: Tom Øverlie, NRK P3

2 LEDER - et tidsskrift fra Forum for miljø og helse Miljø & helse sitt formål er å spre kunnskaper om miljøets betydning i det forebyggende og helsefremmende arbeid i samfunnet samt fremme forståelse for betydningen av dette arbeidet. Tidsskriftet skal reflektere den aktuelle debatten på området og selv være en aktiv pådriver ved å sette søkelyset på aktuelle saker. Miljø & helse skal ha en faglig høy kvalitet og være en formidlingskanal mellom myndigheter, fagmiljø, organisasjoner, næringsliv og publikum. Informasjon mellom ulike aktører på sentralt, regionalt og lokalt nivå vil være sentralt. Miljø & helse skal drive saklig og uavhengig journalistikk forankret i formålsparagrafen til Forum for miljø og helse, i Fagpressens redaktørplakat og i pressens Vær Varsom-plakat. Ansvarlig redaktør: Kristian Skjellum Aas Redaksjonsgruppe: Svein Kvakland Randi Helland Stråtveit Rune Skatt Line Aasli Moen Ann Kristin Ødegaard Utgiver: Forum for miljø og helse Randi Helland Stråtveit Jærveien Sandnes Telefon: E-post: Hjemmeside: Produksjon/trykk: Birkeland trykkeri AS Kristian Skjellum Aas er redaktør for Miljø & helse. Han er til daglig redaktør i et annet fagpressemagasin, Natur & miljø, som utgis av Naturvernforbundet. Mobbeløftet, tilsyn og skoletrivsel Hvordan fører man formelt tilsyn med om barn blir mobbet? De siste årene har vi stadig hørt skrekkhistorier fra elever som har blitt mobbet gjennom en lang skolehverdag, uten at en gang klasseforstanderen har oppfattet seriøsiteten ii situasjonen. I 2002 lovte daværende statsminister Kjell Magne Bondevik mobbefrie skoler innen to år. Holdningskampanjer ble utformet, og mobbing ble satt på dagsorden for fullt, uten at det ble mobbefritt av den grunn. Heller tvert imot. Mobbingen hadde hatt en økning fra midten av nittitallet, ifølge mobbeforsker og professor Erling Roland ved Universitetet i Stavanger. I våre egne tall viser mobbingen en markert økning fra 1995 og fremover, med en nedgang i den første tiden med regjeringen Bondeviks mobbemanifest, 2002 til Men de siste årene er det mye som tyder på at forekomsten har økt igjen, sa Roland til VG i Mobbing egner seg svært dårlig for øyeblikkstilsyn der man besøker en skole, ser på situasjonen, noterer avvik og gir pålegg. Artikkelen fra Karin Møller og Unni Suther i dette bladet gir en pekepinn på hvordan man kan bruke tilsyn som en del av et helhetlig arbeid mot mobbing. Deres erfaringer fra Hønefoss er interessante, overførbare og kan inspirere til lignende tilsyn ellers i landet. I Ringerike kommune har de forsøkt en tredelt modell med fagmøter, undersøkelser og systemtilsyn, utført over relativt lang tid (to år), med hyppig kontakt og dialog. Målet har ikke vært å finne avvik, men gjensidig læring og dialog. Kanskje er det slike ideer for tilsyn som kan bidra til en bedre skolehverdag for de mange som opplever mobbing på landets skoler. For det er ikke et lite problem vi snakker om: I en undersøkelse gjort av VG i 2011 svarte 46 prosent av landets befolkning at de hadde blitt utsatt for mobbing i barne- eller ungdomsårene. 13 prosent av totalutvalget oppga at de hadde blitt mobbet ofte. Det er bekymringsfullt, og selv om jeg var en av de som smilte overbærende av Bondeviks visjon om mobbefrie skoler, er det kanskje slike hårete mål samfunnet trenger? Fra innholdet: Systemtilsyn med barns psykososiale miljø...side 5 Brennpunkt om skoleforfall...side 9 Lydnivå på utekonserter...side 11 Nytt frå verdslitteraturen...side 14 Legionellaveileder...side 21 Skadedyrbekjempelse...side 26 2

3 Nasjonal Tilsynsdag 1.november 2012: Sjekk av aldersgrense i solstudioene Tekst: Lill Tove Nilsen og Kristin Pettersen, Statens strålevern Resultater fra Tilsynsdagen viser at 8 av 10 solarievirksomheter informerer om 18-årsgrensen. Strålevernet mener at resultatet viser en god oppfyllelse av 18-årskravet. Etter 1. juli 2012 er det ikke tillatt for solarievirksomheter å tilby solarium til personer under 18 år. Aldersgrensen er innført for å redusere solariebruken blant unge og er et viktig virkemiddel for å bidra til å redusere risiko for hudkreft. Fra 1. januar 2014 må alle solarievirksomheter også ha kompetent betjening til å veilede kundene og til å sjekke kundenes alder. På grunn av ulike tidspunkt for innføring av 18-årsgrense og krav om betjening, har Strålevernet i samråd med Helse- og omsorgsdepartementet kommet frem til en tolkning om at ubetjente solarievirksomheter som et minimum må informere kundene om forbudet på en effektiv måte. Strålevernet har laget en plakat som alle solarievirksomheter kan bruke. I betjente studioer må betjeningen sjekke alderen til kundene. 18-årsgrensen på solarier virker, ifølge Strålevernet. (Foto: Benis Arapovic/ Scanstockphoto.com) Tilsynsdagen Kommunene har ansvar for å føre tilsyn med solarier. På Tilsynsdagen oppfordret Strålevernet alle kommuner til å delta, og vi førte selv tilsyn i noen bydeler i Oslo. Hensikten var å se i hvilken grad kravet om aldersgrense blir overholdt og samtidig markere at det ikke er tilstrekkelig å henge opp informasjon bortgjemt i et hjørne. I betjente studioer skulle kommunene kontrollere om betjeningen sjekket kundenes alder, mens i ubetjente studioer måtte de kontrollere at det var lett forståelig og godt synlig informasjon om 18-årsgrensen, 3

4 for eksempel at de hadde Strålevernets plakat lett synlig. Kravene til solarieeiere er forøvrig utdypet i en veileder (Veileder 3) til strålevernforskriften, tilgjengelig på Strålevernets hjemmeside. De kommuner som hadde gjennomført tilsyn med solarier på et annet tidspunkt enn 1. november ble også bedt om å rapportere resultatene sine. Annonsér i Stillingsannonser Salg av produkter, tjenester mm. Kunngjøringer Send e-post til for annonser i tidsskriftet Resultater Frem til 15. november var det kommet inn resultater fra til sammen 130 kommuner og bydeler i Oslo. Litt over halvparten av tilsynene var gjennomført på Tilsynsdagen. Det ble gjennomført over 400 tilsyn, flest i ubetjente virksomheter og litt i overkant av 50 i betjente virksomheter. Tilsynet viste generelt god oppfyllelse av 18-årsgrensen, i og med at 8 av 10 virksomheter enten hadde betjening som sjekket alderen eller hadde godt synlige plakater. Kravet om aldersgrensen er dermed best oppfylt i de betjente virksomhetene. Det er kun der personer under 18 år hindres i å ta solarium. Flest spørsmål knyttet det seg til delvis betjente studioer, dvs. virksomheter der betjening er til stede i deler av åpningstiden eller tilgjengelig i nærliggende/tilstøtende lokaler. Mange av disse hadde godt synlige plakater med aldersgrensen, men betjening kontrollerte alderen til kundene i bare litt over halvparten av virksomhetene. Dersom det er praktisk mulig og uten store ekstra kostnader, kreves det at disse virksomhetene gjennomfører tiltak som hindrer personer under 18 år i å få tilgang til solariene. For eksempel ble det ved tilsyn påvist at mange treningssentre ikke kontrollerte alderen, selv om de kunne innført en ordning med utlevering av nøkkel eller kjøp av solkort kun via betjeningen. At kundene av og til må vente på at betjeningen skal bli tilgjengelig i resepsjonen vil sjelden være et godt argument for ikke å innføre slike løsninger. Konklusjon Strålevernet vil takke alle kommunene for stort engasjement og god oppslutning om Tilsynsdagen. Resultatene viste generelt god oppfyllelse av 18-årskravet. Noe av det gode resultatet kan skyldes at enkelte aviser hadde snappet opp informasjon om Tilsynsdagen via postlistene til kommunene på forhånd og skrevet om det i avisen. Minst en av de større leverandører informerte sine solstudiokunder om tilsynet. Dessverre var informasjonen deres feil på ett punkt, i og med at de presiserte at treningssentre og lignende var å betrakte som ubetjente. Dette blir ett av punktene som må følges opp etter Tilsynsdagen. De gode resultatene fra Tilsynsdagen viser at kravet til aldersgrensen er godt kjent i solariebransjen og at kundene i stor grad blir informert. Fortsatt kan vi ikke si at personer under 18 år er hindret adgang til solariene, i og med at de fleste virksomhetene i dag er ubetjente og mange av de delvis betjente ikke aktivt sjekker kundenes alder. 4

5 Metode for systemtilsyn med barnas psykososiale miljø i skolene i Ringerike kommune Tekst: Karin Møller, kommuneoverlege og Unni Suther, fagansvarlig for miljørettet helsevern Mobbing er en betydelig folkehelseutfordring og langtidseffektene av mobbing tidlig i livet kan bli alvorlige både for mobbere og mobbeofre. Lidelsene er å anses som unødvendige. Kommuneoverlegen og fagansvarlig for miljørettet helsevern i Ringerike kommune ønsket å prøve ut en tredelt modell for tilsyn med barnas psykososiale miljø i skolene. Vi hadde en teori om at forskjellene i elevrapporterte tilfeller av mobbing i skolene kunne ha årsak i skolenes styringssystem. Systemtilsynet omfattet et fagmøte, en spørreundersøkelse ved bruk av Questback-programmet og systemtilsyn på tre skoler. Systemtilsynet avdekket at det var ulike forståelse av begrepet mobbing, uensartet håndtering av mob- Selv om staten engasjerer seg, er det kommunene som har ansvaret for oppfølging av barnas psykososiale miljø. Bildet viser statsminister Jens Stoltenberg under signering av Manifest mot mobbing på Møllergata skole i Oslo. Til høyre elevrådsleder Rim Hjelde Elmofty. (Foto: Statsministerens kontor) 5

6 besaker og manglende implementering av system for kvalitetsstyring. Metoden ga oss økt innsyn i skolenes arbeidsmetoder og virkningen av systemarbeidet gjennom informasjon vi mottok fra rektorer, ansatte, elever og foreldre. Innledning Forskning viser at mobbing utgjør en sterk risikofaktor for akutte og senere psykiske lidelser (Olweus, 1992). Både den som mobbes og den som utsetter andre for mobbing er i risiko for å utvikle sosiale og psykiske vansker. Mobbing påvirker barnas læringsnivå: 90 prosent av mobbede elever opplever et fall i karakterer i skolen (Olweus, 1992). I en av Olweus studier fant man at rundt 60 prosent av guttene som mobbet i 7. til 10. klasse ble dømt for en eller flere kriminelle handlinger før de fylte 24 år (Olweus, 2009). Langtidseffektene av mobbing kan illustreres ved at cirka 50 prosent av voksne pasienter som søker poliklinisk hjelp for psykiske lidelser hadde vært utsatt for mobbing på skolen (Fosse, 2006 i Myklebust et el, 2009). Normalt avtar mobbefrekvensen etter hvert som barna tilegner mer sosialkompetanse, det betyr at langt flere kan oppleve seg mobbet i skolene enn de som skolene og den nasjonale Elevundersøkelsen (5. til 10. trinn) oppdager (Ref.: Vatn, Bjertness og Lien, 2007). Det er kommunen som har det overordnede ansvar for å sikre at barnas psykososiale miljø i skoler og barnehager er tilfredsstillende og oppfyller lovens krav. Det er blant annet bekreftet i en dom fra Høyesterett (Ref.: HR A), der en elev ble tilkjent erstatning fra kommunen etter å ha vært utsatt for mobbing gjennom mange år i skolen. Metode og materialer: Ringerike kommune har en kommuneoverlege i 100 prosents stilling og en fagansvarlig for miljørettet helsevern i 100 prosents stilling. Kommuneoverlegen og fagansvarlig for miljørettet helsevern er tillagt myndighet til å føre tilsyn med barnehager og skoler i henhold til Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.. Kommunen har ansvar for å ha oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorene i kommunene, jamfør Folkehelseloven 5. Vi valgte å kombinere kartlegging av påvirkningsfaktoren psykososialt miljø med miljørettet helseverntilsyn i skolene. Kommunepsykologen bistod oss i arbeidet. Ringerike kommune har 18 barne- og ungdomsskoler og cirka 3200 elever i skolepliktig alder fordelt på by- og distriktsskoler. En av barne- og ungdomsskolene er privat. Skolene i Ringerike har i flere år hatt fokus på mobbing og vold. Antallet elevrapporterte tilfeller av mobbing til Elevundersøkelsen for klasse, er imidlertid likt med landsgjennomsnittet. Tallene fra Elevundersøkelsen har vært stabile de siste årene med et snitt på 7-8 prosent på landsbasis. Med et elevtall på cirka 3200 i kommunen innebærer det at cirka 270 elever ikke har det bra i skolene i Ringerike kommune. Resultatene fra Elevundersøkelsen i kommunens skoler varierer mellom 0 og 10 prosent elevrapporterte tilfeller av mobbing. Vi ville undersøke om årsaken til ulike resultater i skolene kunne skyldes svikt i styringssystemene. Vi valgte å prøve ut en tredelt modell for systemtilsyn med et fagmøte i 2010, en questback-undersøkelse i 2011 og tre systemtilsyn i Målet for systemtilsynet var gjensidig læring og kompetanseoppbygging i kommunen med fokus på å redusere antall elever som blir mobbet eller utsatt for vold i skolene. Det er gjort en stor innsats for å hindre mobbing på norske skoler. Men hvor bra har våre barn det på skolen egentlig? (Illustrasjonsfoto: Creatista/YAY Micro) Resultat: Målet med undersøkelsen var å skaffe oversikt over hvilke styringssystemer skolene bruker for å ivareta barnas psykososiale miljø, hvordan styringssystemene fungerer i praksis, hvor godt styringssystemene er kjent blant ansatte, foreldre og elever og hvordan styringssystemet blir videreutviklet. Vår påstand er at det 6

7 I Hønefoss og resten av Ringerike er det gjort et stort, systematisk arbeid for å avdekke om årsaken til ulike resultater i skolene er svikt i styringssystemene. (Foto: Bjørn/Flickr.com) gjennom systematisk og langsiktig arbeid skal være mulig å oppnå klare forbedringer og mobbefrie skoler, men det forutsetter kvalitet i alle ledd og forankring i lover og forskrifter. Fagmøte Ledere i skole og barnehager ble invitert til fagmøtet i 2010 og cirka 35 personer deltok, fra totalt cirka 50 skoler og barnehager i kommunen. Fagmøtet fokuserte på temaene internkontrollsystem og barnas psykiske helse. Kommunens ledelse valgte etter fagmøtet å utvikle et nytt internkontrollsystem i henhold til Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. og revidere planene for arbeid med elevenes psykososiale miljø i skolene. Internkontrollsystemet, handlingsplaner og trivselsplan ble ferdigstilt i januar Questback-undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført høsten Alle skolene viste stort engasjement, flere ga uttrykk for at de fant måten å arbeide på som meningsfull og vi fikk utfyllende svar fra alle skolene. Undersøkelsen avdekket at det er en betydelig forskjell mellom skolenes registreringer og elevenes rapportering av mobbeforekomst: Skolene oppdaget kun en liten andel (2,7 prosent) av de elevrapporterte mobbetilfellene. Blant de sakene skolen har registrert er 2/3 meldt av foreldre og det er fattet enkeltvedtak i et mindretall av disse. Dette betyr at skolene i liten grad oppdager mobbing blant elever. Tilbakemeldingene fra de enkelte skolene er omtalt generelt i samlerapporten Barnas psykososiale miljø i skolen, Ringerike kommune, mai Individuelle systemtilsyn: Systemtilsynene ble gjennomført som heldags tilsyn i tre skoler i februar De tre besøkte skolene utgjorde 20 prosent av elevmassen i Ringerike og omfattet alle trinn i grunnskolen. Systemtilsynet ble gjennomført med formål å utdype svarene fra Questback-undersøkelsen og omfattet intervjuer av rektorer, kontaktlærere, FAUleder, SFO-leder (barnetrinnet), inspektør 7

8 (ungdomsskolen) og elevrådsrepresentanter. Elevenes sosiale møteplasser ble befart. Det ble lagt opp til at de intervjuede kunne referere til et selvvalgt case som de fant vanskelig å håndtere, som de opplevde å ha lykkes med eller som hadde ført til videreutvikling av de administrative prosedyrene i skolene. Det er vårt inntrykk at vi ble presentert for de vanskelige cases. Skolene viste stort engasjement i arbeidet med elevenes psykososiale miljø. Resultatene av intervjuene avdekket at skolene ikke har et egnet styringssystem for å ivareta barnas psykososiale miljø i skolen og skolefritidsordningen. Intervjuene avdekket at betydningen av begrepet mobbing ikke var enhetlig forstått i skolen. Skolenes formelle styringssystemer var kjent, men fraværende i de daglige arbeidet. Uensartede og uformelle metoder ble benyttet på trinn-nivåene. Ledelsen hadde ikke innført internkontroll for å sikre at de formelle rutiner ble fulgt. Enkeltvedtak ble i liten eller ingen grad benyttet. Erfaringen med å intervjue foreldre og elever var positivt, det ga oss et inntrykk av effekten av planverket. Vi ønsket å høre hva elevene selv vektla og på spørsmål om hvilke faktorer elevene opplevde påvirket deres psykososiale miljø mest, ble det svart at skolen er lite estetiske, har ikke tilfredsstillende inneklima, har lite stimulerende inne- og utemiljø for aktivitet, har for lite aktivitetstilbud. Både foreldre og elever viste stort engasjement og hadde mange forslag til forbedringer, men nevnte at det var en utfordring å engasjere alle foreldrene. Foreldrerepresentanten og elevrådslederne opplevde å ha god kontakt med skoleledelsen. Foreldrerepresentantene oppga at de var lite involvert i utviklingen av elevenes psykososiale miljø i skolen og ga uttrykk for ønske om mer involvering og kursing av foreldre. Vi erfarte at metoden ga oss nye kunnskaper om skolens virkelighet, vi vet noe mer om hvorfor arbeidet mot mobbing ikke bærer fram. Funnet kan tydelig gjøres! Avvik Det ble på de tre besøkte skolene funnet samme type avvik og ut fra responsen på Questback-undersøkelsen fant vi grunnlag for å anta at alle skolene i kommunen kan ha det samme avviket. Utdyping av avviket: Skolene har ulike planverk og forståelse av sentrale begreper (for eksempel ulik oppfattelse av begrepet mobbing). Planene er mangelfullt implementert i det daglige arbeid og manglende kontroll med at planverket er operasjonalisert, dette vises blant annet ved manglende deteksjon og registrering av mobbesaker. Manglende sikring av arbeidet, for eksempel i form av manglende implementering av elevundersøkelsene og manglende foreldremedvirkning. Mangelfullt systematisk arbeid for kontinuerlig utvikling av tjenesten ut fra oppdagede avvik. Felles for de besøkte skolene er svikt i den delen av styringssystem som omfattes av internkontrollsystemet. Under tilsynet ble det funnet grunnlag for å gjøre flere merknader på hver av de besøkte skolene. Disse omtales i rapporten. Vi anbefalte skolene å øke loggføringen av volds og mobbetilfeller, øke bruken av enkeltvedtak slik at antallet registreringer gjenspeiler resultatene fra egne og nasjonale elevundersøkelser. Videre at skolene bruker disse tallene i det systematiske forbedringsarbeidet og for måling av effektivitet i det systematiske arbeidet med elevenes psykososiale miljø i skolen. Rapportering Det er forfattet en samlerapport og tre individuelle rapporter fra de besøkte skolene i mai Samlerapporten ble sendt til samtlige skoler og er tilgjengelig på nettstedet til Forum for miljø og helse. Rådmannen valgte å framlegge samlerapporten for politisk utvalg, formannskapet og kommunestyret og det ble fattet vedtak om forbedringer av det overordnede systematiske arbeidet med elvenes psykososiale miljø i skolene. Konklusjon: Den tredelte modellen for systematisk tilsyn foranlediget at mye forberedende arbeider, endrings- og utviklingsarbeid samt kunnskapsinnhenting kunne gjøres av begge parter i god tid før systemtilsyn ble gjennomført. Den lange perioden tilsynet varte (2 år), gjorde at tematikken fortløpende kunne bearbeides, modnes og innarbeides i organisasjonen. Normalt ville et slikt systemtilsyn kunne gjennomføres i løpet av tre måneder, hvilket vi nå prøver ut i et tilsvarende systemtilsyn i barnehagene. Plan for oppfølgende tilsyn vil bli innarbeidet etter systemtilsynet i barnehagene. Vi mener at metoden fungerer bra for tilsyn med de myke verdiene i barnehagene og skolene. Det er en styrke for det videre arbeidet at opplysninger gitt i Questbackundersøkelsen vil være aktuell å bruke som utgangspunkt for senere systemtilsyn. Vi har utført et hendelsesbasert systemtilsyn i en skole etter denne modellen i etterkant. Vi opplevde at metoden effektiviserer arbeidet vesentlig, vi får tilgang til mye informasjon som kan brukes over en lengre periode. Vi kommer til å benytte metoden videre for tematiske tilsyn som kan bidra til kartlegging og utredning i folkehelsearbeidet, herunder i miljørettet helsevern. Virksomhetene etterspør vår vurderinger av styringssystemene. Skolene ga uttrykk for at systemtilsynet var en viktig læringsprosess for dem. Bedre involvering av foreldre og elever i skolens styringssystem kan bidra til en forbedret hverdag for elevene dersom deres engasjement brukes konstruktivt. 8

9 Brennpunkt NRK - skoleforfall og miljørettet helsevern Tekst: Sonja M. Skotheim, avdelingsleder Miljørettet helsevern, Bergen kommune NRK ønsket å lage program om kvalitet på norske skoler, og hvordan miljørettet helsevern fungerer. NRK ville undersøke hvordan forskriften om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. ble etterlevet og forvaltet. Bakgrunnen for valg av tema var klager og tidligere medieoppslag. NRK undersøkte skoler og forvaltning i Bergen, men nasjonale kartlegginger har flere ganger vist at dette er et nasjonalt problem. NRK satte søkelys på det fysiske miljøet ved skolene i Bergen i sitt program Brennpunkt. (Foto: Fra NRKs nett-tv) NRK arbeidet svært systematisk og grundig over flere måneder, med dypdykk i våre arkiver og flere møter og intervjuer. NRKs produksjon skjedde samtidig som Arbeidstilsynet gjennomførte en nasjonal kampanje omkring det fysiske miljøet for arbeidstakerne i norske skoler. Dette ga et godt grunnlag for å sammenligne arbeidsmåten og virkemidlene til de ulike tilsynsetater. Miljørettet helsevern i Bergen ble innkalt til Arbeidstilsynets møter, befaringer og oppsummeringer. Godt kjent Miljørettet helsevern i Bergen var godt kjent med den dårlige tilstanden ved flere skoler, blant annet fordi over 20 skoler manglet helseverngodkjenning. Denne informasjonen tok Arbeidstilsynet utgangspunkt i. I tillegg var Arbeidstilsynet opptatt av manglende interkontroll ved flere skoler og hos skoleeier. Det viste seg tidlig at Arbeidstilsynet hadde en langt større gjennomslagskraft overfor skoleeier enn Miljørettet helsevern. Gjennom sin sentralt styrte kampanje, og med sine virkemidler som stenging av en hel skole, fikk Arbeidstilsynet skoleeiers, medias og befolkningens oppmerksomhet. Arbeidstilsynet sine funn og konklusjoner var imidlertid i samsvar med Miljørettet helsevern, men likevel var det ulikheter i forholdsmessighetsvurderingen. Et oppsummeringsseminar der også Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Fylkesmannen deltok slo fast at det her ligger ulike syn på dette spørsmålet. Mest 9

10 Rothaugen skole tårner over sjøbodene i Bergen. Flere av skolene i byen er mer staselige utenpå enn inni, avdekket NRK i sitt program. (Illustrasjonsfoto: Ninapina/Flickr.com) tydelig kom dette fram i spørsmål omkring stenging av Landås skole, samt spørsmål omkring forholdsmessighet omkring helsegevinst og ulemper ved stenging i 5 måneder, som medførte at elevene måtte bli busset til andre skoler i Bergensområdet. Satt på dagsorden Kombinasjonen av Brennpunkts program og Arbeidstilsynets tilsynskampanje førte til at skoleforfallet ble satt på politisk dagsorden i Bergen kommune. Politikerne prioriterer nå vedlikehold av sine skoler. Miljørettet helsevern sitt arbeid og konklusjoner ble nå løftet fram og det blir stadig diskutert hvorfor tiltak ikke har vært gjennomført tidligere. Også en systematisk underfinansiering av vedlikehold av skolene i over 10 år ble understreket. Det har blitt gjennomført politiske høringer og opposisjonen har fremmet forslag om mistillit til det sittende byrådet. Uansett ble det umiddelbart politisk enighet om at skolene nå måtte ha første prioritet. Gjenklangen hos politikerne nå er «Det skal ikke stå på penger». Noen konklusjoner: Miljørettet helsevern sitt arbeid har ikke hatt nødvendig gjennonomslagskraft. Virkemidlene har ikke vært tilstrekkelig effektive. Spørsmål om habilitet ved kommunalt eid miljørettet helsevern har blitt reist. Spørsmål om verdien av en ikketidsavgrenset godkjenningsordning ble løftet fram. Dimensjoneringen av Miljørettet helsevern står ikke i forhold til de store oppgavene som følger med tilsynsansvaret og det brede fagfeltet. Vi oppfatter Arbeidstilsynets tilsyn av skoler som svært positivt. Arbeidstilsynet har en langt sterkere sentral oppfølging i forhold til Miljørettet helsevern. Etterlevelse av Arbeidstilsyn-vedtak i kommunen er større enn etterlevelse av MHV-vedtak. Det er svært dyrt for kommunen å ta igjen skoleforfallet det vil uansett innsats ta mange år før skolene oppfyller kravene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Uansett bevillingsvilje skal det utarbeides nye planer, anbud og nok arbeidskraft til å gjennomføre de store etterslepene. Sluttresultatet blir et bedret fysisk skolemiljø for barna, og større forståelse og innsikt i MHV sitt arbeid og rolle som tilsynsmyndighet. 10

11 Håndhevelse av lydnivå ved utendørs musikkarrangementer i Oslo kommune Helene Brandshaug og Ståle Grøthe, Helseetaten Det arrangeres et stort antall konserter, festivaler og lignende i Oslo hvert år. Alt fra mindre konserter i bakgårder, arrangementer basert på frivillig innsats, til store arenakonserter og festivaler over mange dager. De er alle et viktig innslag i vår kulturopplevelse og bidrar til å fremme folkehelse og trivsel i hverdagen. Imidlertid kan dette også påføre helseskade og helsemessig ulempe. Mange beboere i nærområdene berøres ufrivillig og gjentatte ganger av høy lyd fra utendørs arrangementer. For enkelte oppleves dette som støy og medfører risiko for søvnforstyrrelser og helseplager. I tillegg kan ansatte, publikum og frivillige bli utsatt for fare for hørselsskade på arrangementer med for høy lyd på publikumsområdet. Veileder i 2011 I 2011 utgav Helsedirektoratet en veileder til arrangører og kommuner om Musikkanlegg og helse. Denne veilederen skal bidra til å forebygge og redusere helseskade og helseplager for omgivelsene som følge av høyt lydnivå og forebygge hørselsskader for publikum og ansatte ved aktiviteter som konserter, festivaler, treningssentre, diskoteker, restauranter og lignende. Veilederen skal kunne anvendes i kommunenes skjønnsutøvelse i miljørettet helsevernsaker, og bidra til ensartet vurdering av lydforholdene ved bruk av musikkanlegg og annen type forsterket lyd. Veilederen kan også legges til grunn i kommunens arealplanlegging, for eksempel i reguleringsbestemmelser. Lydnivået på store utendørskonserter kan medføre helsefare. (Foto: Flickr.com) I tillegg til forskrift om miljørettet helsevern forvalter Oslo kommune også en Helseetaten Forvaltes av bydelen eller lokal forskrift om begrensning av støy. I Helserådet kan også påby at støykilden støyforskriften er det følgende bestemmelser om bruk av høyttalere: visse klokkeslett, på søn- og helligdager avbrytes om kvelden og natten mellom 6 Faste og mobile høyttalere må ikke og på offentlige høytidsdager. Helserådet brukes utendørs i boligstrøk mellom kl. skal i sin vurdering legge vekt på at støy , på søn- og helligdager og på i boligområder i den vanlige innsovningsfase mellom kl såvidt mulig offentlige høytidsdager, dersom lyden fra høyttalerne fremkaller helseskadelig støy. skal unngås. 8. Når det foreligger helseskadelig Helserådet kan innenfor rammen av støy, kan helserådet påby at støykilden om første og annet ledd fastsette nærmere nødvendig stoppes eller at støyen begrenses til et nivå som etter omstendighetene fra forskjellige typer av støykilder. regler for å begrense skadevirkningene må anses forsvarlig. 11

12 Slike konserter skal meldes til helsetjenesten i Oslo. Bildet er fra Metallicas konsert på Valle Hovin i (Foto: Tom Øverlie, NRK P3/ Flickr.com) Støyforskriften forvaltes av den bydelen der den støyende virksomheten foregår. Berører støyen flere bydeler, f.eks. at støykilden ligger i én bydel mens den støyutsatte bor i en annen, forvaltes den av Helseetaten som en byomfattende sak. I henhold til støyforskriften, har helsetjenesten i Oslo anledning til å stille vilkår ved bruk av musikkanlegg/ høyttaler utendørs. Permanent og midlertidig bruk skal meldes til bydel/helseetaten, dersom det foregår etter klokken eller søn- og helligdager og på offentlige høytidsdager En melding vil som oftest utløse et samtykke til arrangementet eller en tillatelse på gitte vilkår. Vilkår i tillatelsen vil avhenge av arrangementets art og omfang. Eksempler på vilkår: Grenseverdier for publikum og/eller bygninger med støyfølsom bruk gitt i Helsedirektoratets veileder Musikkanlegg og helse skal overholdes At arrangementet er meldt til politiet Det skal foreligge en tillatelse fra grunneier Arrangementer må avsluttes innen klokken Nedrigging (spesielt der avstand til naboer er kort) må være avsluttet innen Begrense antall arrangementer på et sted. Høyttalere skal plasseres slik at belastningen for naboer blir minst mulig. Arrangør skal ha oversikt over lydnivå på publikumsområdet og ved nærmeste boliger. Det skal foreligge et internkontrollsystem som omfatter dette. F. eks i form av forhåndsvurdering av lydnivået Berørte naboer skal informeres om arrangementet Tilgjengelig ørepropper for publikum Legge til rette for et stille område på konsertområdet Arrangør skal forsikre seg om at evt. bruk av pyrotekniske effekter ikke overskrider grenseverdiene for maksimalnivå på publikumsområdet. Dokumentasjon på at en slik vurdering er gjort skal foreligge i internkontrollsystemet. Det skal foreligge prosedyre/plan for søppelhåndtering Tilgang til toaletter med håndvaskemuligheter Tillatelsen er da å anse som et enkeltvedtak med klageadgang. Erfaringer i Oslo I Oslo er støyforskriften godt innarbeidet blant arrangører, samtidig som Politiet rutinemessig stiller krav om at helsemyndigheten varsles. Normalt får helsemyndigheten i Oslo meldinger om arrangementer eller søknader om tillatelse fra arrangører. Den respektive helsemyndighet vurderer hvorvidt det er grunnlag for å stille vilkår til tillatelsen og hvorvidt det er behov for 12

Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner

Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner IS-0327 Veileder Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner Heftets tittel: Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner Utgitt: April 2011 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET Spesialundervisning i grunnskolen Grong kommune N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 Forvaltningsrevisjon FORORD Forvaltningsrevisjon av spesialundervisning i grunnskolen

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

Mobbing i Kristiansandsskolen

Mobbing i Kristiansandsskolen KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Mobbing i Kristiansandsskolen Rapport til kontrollutvalget i Kristiansand kommune Forvaltningsrevisjon april 2012 Postadr.: Serviceboks

Detaljer

2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN

2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN 2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN LEDER 4 Djupedalsutvalget: Ny politikk for å bekjempe mobbing 6 Kampen mot mobbing: Systematisk og langsiktig

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

VAR REF: / OUR REF: 2012165 L NVE

VAR REF: / OUR REF: 2012165 L NVE Etter liste HELSETlL5Y11ET tilsyn med barnevern, sosial- og helsetjenestene e 9 HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Dato: 10 MAR 2013 Unntatt offqq ^...^... Saksbeb... Ark.nr...30...w1..-.. Kopi:... DERES REF: /

Detaljer

DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I SØR-TRØNDELAG - TJENESTETILBUD TIL BARN OG UNGE OG TIL ELDRE I HJEMMESYKEPLEIE

DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I SØR-TRØNDELAG - TJENESTETILBUD TIL BARN OG UNGE OG TIL ELDRE I HJEMMESYKEPLEIE Forvaltningsrevisjonsrapport mai 2004 DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I SØR-TRØNDELAG - TJENESTETILBUD TIL BARN OG UNGE OG TIL ELDRE I HJEMMESYKEPLEIE Sammendrag 2 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 4 2 FORMÅL,

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 201 Målselv kommune Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 Sammendrag... 6 2.1 Mål... 6 2.2 Læringsmiljø... 6 2. Resultater... 6 2. Gjennomføring... 7 2. Spesialundervisning...

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Ny influensa A (H1N1) 2009. Gjennomgang av erfaringene i Norge

RAPPORT VEILEDNING. Ny influensa A (H1N1) 2009. Gjennomgang av erfaringene i Norge 10 RAPPORT VEILEDNING Ny influensa A (H1N1) 2009 Gjennomgang av erfaringene i Norge Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2010 ISBN: 978-82-7768-239-6 Opplag: 2. opplag Grafisk

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Retten til privatliv har en verdi som er vanskelig å måle. Mange av oss ser denne verdien først når personopplysninger om oss havner på avveier og vi

Retten til privatliv har en verdi som er vanskelig å måle. Mange av oss ser denne verdien først når personopplysninger om oss havner på avveier og vi ÅRSMELDING FOR 2014 Hva rører seg på personvernfeltet? Denne årsmeldingen inneholder hovedtemaene fra årsrapporten vår som ble oversendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 24. februar 2015.

Detaljer

Felles fokus En studie av skolemiljøprogrammer i norsk skole INGUNN MARIE ERIKSEN KRISTINN HEGNA ANDERS BAKKEN SELMA THERESE LYNG

Felles fokus En studie av skolemiljøprogrammer i norsk skole INGUNN MARIE ERIKSEN KRISTINN HEGNA ANDERS BAKKEN SELMA THERESE LYNG Felles fokus En studie av skolemiljøprogrammer i norsk skole INGUNN MARIE ERIKSEN KRISTINN HEGNA ANDERS BAKKEN SELMA THERESE LYNG Velferdsforskningsinstituttet NOVA NOVA Rapport 15/2014 Velferdsforskningsinstituttet

Detaljer

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999)

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Statens helsetilsyn Veiledningsserie 1:1999 FORORD 4 INNLEDNING 5 1 BEGREPSAVKLARINGER 8 1.1 Helsefremmende og forebyggende tiltak

Detaljer

Forebygging av legionellasmitte en veiledning

Forebygging av legionellasmitte en veiledning 2010 Vannrapport 115 Forebygging av legionellasmitte en veiledning 2. utgave Jens Erik Pettersen Vannrapport 115 Forebygging av legionellasmitte en veiledning 2. utgave Jens Erik Pettersen 2 Utgitt av

Detaljer

GOD RUSFOREBYGGING FOLKEHELSEARBEIDET S 04. VEILEDER til støtte og hjelp S 08. Kommunene og alkoholpolitikken s 05

GOD RUSFOREBYGGING FOLKEHELSEARBEIDET S 04. VEILEDER til støtte og hjelp S 08. Kommunene og alkoholpolitikken s 05 GOD RUSFOREBYGGING Et temamagasin om kommuner og rusarbeid RUSFOREBYGGENDE ARBEID EN DEL AV FOLKEHELSEARBEIDET S 04 VEILEDER til støtte og hjelp S 08 Kommunene og alkoholpolitikken s 05 Tidlig intervensjon

Detaljer

«Litt vanskelig at alle skal med!»

«Litt vanskelig at alle skal med!» «Litt vanskelig at alle skal med!» Rapport 1: Evaluering av leksehjelpstilbudet 1. 4. trinn MARIE LOUISE SEEBERG, IDUNN SELAND & SAHRA CECILIE HASSAN Rapport nr 3/12 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt?

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Rapport 2012:9 Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Birgit Abelsen Toril Ringholm Per-Arne Emaus Margrethe Aanesen Tittel : Forfattere : Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene

Detaljer

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL Forprosjekt med utredning av bydel Gamle Oslos spesifikke behov Prosjektleder Birgithe A. Gjesdahl SAMMENDRAG Bydelen har etter søknad høsten 2011 mottatt til sammen 600

Detaljer

SKOLELEDEREN. Skal vi møte hat og voldelig ekstremisme, må vi samarbeide. Workshop på St Olav vgs: Nr. 4 mai 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Skal vi møte hat og voldelig ekstremisme, må vi samarbeide. Workshop på St Olav vgs: Nr. 4 mai 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 4 mai 2015 Fagblad for skoleledelse Workshop på St Olav vgs: Skal vi møte hat og voldelig ekstremisme, må vi samarbeide s 8: Kunnskap om godt læringsmiljø må omsettes i handling s 10:

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord

Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord Denne veilederen informerer om hvordan bestemmelsene i opplæringsloven kapittel 9a skal forstås. Lovbestemmelsene i kapittel 9a er av

Detaljer