Årsberetning og regnskap Oslofjorden 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning og regnskap 2012. Oslofjorden 2012"

Transkript

1 Årsberetning og regnskap 2012 Oslofjorden

2 Leder Året 2012 var et meget aktivt år i Oslofjorden Friluftsråd (OF). Mange prosjekter ble sluttført var også det første året OF ikke var medlem i en landsdekkende organisasjon, Friluftsrådenes Landsforbund (FL), og derfor fikk mindre tilskudd fra staten. Jeg vil takke en entusiastisk gjeng av ansatte for innsats og pågangsmot i året som gikk. Friluftslivet kjenner ingen kommunegrenser, av og til støter man på eiendomsgrenser da helst i strandkanten. OF har nå gjennomlevd 80 år, og det må være lov å spørre: Har vi bruk for en slik organisasjon, og i tilfelle hvorfor? OF har i året som gikk hatt en ny strategiplan ute på høring til medlemmene. Jeg syns det har vært interessant å få være med å presentere vår innsats og våre tanker for mange av kommunene. Naturlig nok har både kunnskap og interesse variert, men tilbakemeldingene på arbeidet OF gjør og på forslaget til ny strategiplan, har vært positive. Mye av OFs arbeid er å sammenligne med husmorens; det syns best når det ikke blir gjort. Noe av det som syns, har vært etablering av flytende dypoppsamlere for søppel i Tordenskjoldbukta på Hvaler og i Sandspollen i Hurum. Det har gitt en vesentlig lettelse av arbeidet med tømming samtidig som måkene ikke har adgang. Slike dypoppsamlere for søppel i sjøen er en nyvinning som vi håper vi skal få mer av. Vi ser at økt båtliv og skipsfarten generelt, samt oversjøiske naboland sammen med vær og strømforhold, bidrar til nye utfordringer når det gjelder å holde fjorden og strendene rene. Når søppel får ligge lenge i sjøen eller i strandkanten, brytes det ned i små biter. Over 70 pst av dette er plast. Slik «mikrosøppel» finnes nå i så store mengder i Oslofjorden at statlige myndigheter bør være alarmert. Gamle plastbåter er også et voksende søppelproblem som staten må bidra til løsning av. Nye hytter til kystleden er kommet i 2012 i samarbeid både med frivillige og med offentlige organer. Å ta i bruk verneverdige og fredede bygninger, som den fredede Homlungen fyrstasjon på Hvaler, har gitt et ekstra pluss til opplevelsen som friluftslivet gir. OF ser det som en viktig oppgave å tilrettelegge slik at naturen og friluftsliv skal kunne være tilgjengelig for alle deler av befolkningen. Ferdigstilling av Oleanas utsikt på toppen av Nesodden er ett slikt eksempel. Like viktig er tilbudet om natur- og friluftsveiledningen. Mye av den er prosjektfinansiert og krever derfor en del administrasjon og egenandeler fra OF. Uten et generelt tilskudd fra staten, blir dette en tyngre oppgave fremover. Natur- og friluftsveiledningen er viktig fordi det handler om å gi de unge forutsetninger for mestring og til å oppleve naturen. Det er et stort press på arealer rundt Oslofjorden. Skogen innerst i fjorden har fått varig vern gjennom markaloven. Her er det god plass. Sikring av områder ved fjorden for å ta vare på naturen og samtidig skape rom for friluftslivet, er en stadig større utfordring. Vi vil i løpet av sommeren ha to nasjonalparker i ytre fjord. Det er bra. I indre fjord er andre virkemidler nødvendig. Det er få strandsoner igjen som ikke har bebyggelse. Strandeiendommer som er til salgs, kan frigjøres for allmennheten ved å skille ut bebyggelsen. Til dette trengs finansiering. Slik kapital er det kun Staten som har. Jeg vil utfordre Miljøverndepartementet til å finne et verktøy for å sikre folk tilgang til flere arealer rundt fjorden, spesielt i indre fjord der befolkningstettheten er størst. Styret har som en del av strategidiskusjonen vurdert om OF er for stor. Ett poeng er at dersom OF ble splittet opp i fire fem friluftsråd, ville Oslofjordområdet kunne få mer av de midlene staten deler ut til friluftsrådene gjennom blant annet Friluftsrådenes Landsforbund. Det er så mange små friluftsråd i Norge tilknyttet Friluftsrådenes Landsforbund, at det er de små som bestemmer fordelingen av statens midler. Her spiller folketallet og arealkonflikter med friluftslivet en liten rolle. Derfor valgte OF å melde seg ut av FL fra Jeg ser ikke dette som noen heldig løsning. Heller ikke oppsplitting av OF. I 2012 har vi klart å holde virksomheten oppe også på det mest utsatte området, nemlig naturog friluftsveiledningen, som klarest lider under manglende statlige bidrag. Spørsmålet om hvilken nasjonal tilknytning OF skal ha, vil bli et viktig tema også i det året vi nå er inne i. Inger Johanne Bjørnstad styreleder Årsberetning for 2012 vedtatt av OFs styre 31. januar Inger Johanne Bjørnstad Styreleder Rolf Klerud Nestleder Anne-Hilde Rese Styremedlem Henning Holstad Styremedlem Inger Blomsnes Styremedlem (vara) Sigrid Thielemann Styremedlem Nils Henning Hontvedt Styremedlem sign. Ivar Otto Myhre Styremedlem Rune Svensson Direktør 2

3 Innhold Organisasjon side 4-8 Økonomi side 4 Regnskap side 5 Noter til regnskap Side 6 Balanse og noter til balansen side 7 Styret side 8 Sekretariatet side 9 Forsiden: Nicolai Ek, 4. klasse Eikeli skole i Bærum. Ispiggekonkurranse under isfiskearrangement på fjordisen utenfor Sandvika. OF hadde i elever fra bærumsskoler med på isen. Aktivisering og folkehelse side Informasjon side 11 Natur- og friluftsveiledning side 12 Folkehelsearbeid side 15 Bruk av fjorden side Skjærgårdstjenesten side 18 Drift av områder side 21 Kystleden side 22 Svaibøyer side 26 For friluftslivet side Sikring av friluftsområder side 28 Høringspart og interesseorgan side 30 Kompetansesenter side 32 Samarbeid med andre aktører side 34 Revisorberetning side 35 Ung makrellfisker, Høysand i Sarpsborg kommune 3

4 Organisasjon Økonomi Organisasjon OF fisker etter midler fra en mengde kilder. Bildet er fra Akershusstranda med Hovedøya i bakgrunnen. Selv med en rekordstor omsetning på 18,3 millioner i 2012, er OFs økonomi presset. Bak all bruk av ressurser ligger det nøye prioriteringer. Oppslutningen om OF blant medlemmene er trygg. Forutsetningen om fortsatt drift av OF er til stede, og dette legges til grunn for behandling av årsregnskapet. Årsresultatet for 2012 gir et overskudd på etter at renteinntekter er tatt inn. Overskuddet foreslås overført fondet for sikring og opparbeidelse. 50% 40% 30% 20% 10% Vekst uten kontingentøkning I løpet av ti år har aktivitetsnivået i OF økt kraftig. I 2002 var omsetningen på 5,3 millioner kroner, fem år senere, i 2007, var den på 11, 3 millioner. Også sammenliknet med 2011 har det vært en betydelig økning, med nesten 25 % høyere omsetning i Omsetningen i 2012 var spesiell høy fordi flere store prosjekt ble ferdigstilt. Dette gjelder bl.a den fredede Homlungen fyrstasjon, som nå er tilknyttet vann- og avløpsnettet gjennom en sjøledning. Her har istandsettingen til kystledhytte vært spesielt krevende pga at fyrvokterboligen er fredet og stedet ligger i en nasjonalpark. Kostnadene for dette anlegget alene ble på over 1 million kroner. Bryggene med dypoppsamlerne for avfall fra småbåter har også vært kostbart for OF. På den annen side vil dette effektivisere skjærgårdstjenestens virksomhet, og bidra til et mindre belastende arbeidsmiljø. Et tredje tungt økonomisk løft er anleggelsen av Oleanas Prosjekter / utredninger Brukerbetalinger Kont.kommuner Statstilskudd og opparbeidelse Kont. fylkeskom. Andre inntekter Kommunekontingentene og statstilskuddet står for en langt mindre andel av inntektene enn før. Slike inntekter er likevel helt nødvendlig, ikke minst for at OF skal klare egenandelene som prosjektene krever. utsikt med tilrettelegging for rullestolbrukere. Størstedelen av midlene til disse store tiltakene har kommet fra eksterne kilder, og forklarer den store omsettingen i Prosjektene har gått over flere år, men hovedkostnadene kom i 2012 og ble regnskapsført dette året. Homlungen eies av Kystverket, og etaten selv har bidratt med midler. Støtte fra Uni stiftelsen, friluftsmidler fordelt gjennom fylkeskommunen, OFs egenandeler og ikke minst et stort dugnadsarbeid fra frivillige, har vært nødvendig for å få prosjektet i havn. Homlungen tjener som et godt eksempel for hvordan OFs tilretteleggingstiltak blir realisert. Det er vanlig med spleiselag med flere bidragsytere, og det er vanlig at kostnadene på de store prosjektene fordeles over flere år. Utvikling av inntektene Veksten i aktiviteter og økonomi har skjedd uten vesentlig økning av kontingentene fra kommunene. Kommunenes sats har kun vært justert etter utviklingen i folketallet og endringer i konsumprisen. Heller ikke statstilskuddet som gis til friluftsråd, har hatt en særlig økning. Økningen i aktiviteter og omsetning kommer derfor som et resultat av at andre inntekter har vokst. Særlig har brukerbetalingene og inntekter fra prosjekter hatt et stort oppsving. Brukerbetalinger er for eksempel leien fra kystledgjestene, vimpelabonnementer til svaibøyene, egenandeler for kursdeltakere eller støttemedlemskap. Prosjektinntekter er støtte som OF mottar som følge av oppgaver friluftsrådet utfører. OFs stab har en betydelig kompetanse i skjæringsfeltet friluftsliv, reiseliv og naturvern. OF lager utredninger og planer for fylkeskommuner og Staten. OFs kompetanse og kapasitet er en viktig faktor i dette bildet. OF får dekket sine kostnader, men bidrar 4

5 Organisasjon Regnskap - inntekter 2012 også med egenandeler i slike prosjekter. Mens kommunekontingentene utgjorde mer enn 40 % av inntektene på 1990-tallet, var andelen nede i 22 % i Behov for egenandeler For å kunne utnytte offentlige og private støtteordninger, er man avhengig av en basisfinansiering fra egne medlemmer. Jo høyere egenandel, jo større sjanse er det for å få støtte. OF har en lav kontingentsats i forhold til andre friluftsråd, og følgelig klarer man ikke å utnytte alle søknadsmulighetene så godt som man kunne ønske. Dette taper friluftslivet i Oslofjorden på. Samtidig nyter OF stor tillit hos dem som bevilger midler til friluftslivsarbeidet. OF kan vise til konkrete, positive resultater som kommer en stor befolkning til nytte. En moderat økning av basisinntektene fra kommuner og fylkeskommuner, vil utløse flere midler fra statlige ordninger og private stiftelser. Dette vil også gjøre det mulig å ta igjen noe av etterslepet av vedlikeholdet av friområder, stier, parkeringsplasser, hytter og andre anlegg. Etterslep på vedlikehold på anlegg på friområdene er nøkternt anslått til ca 3.3 millioner kroner. Dette kommer ikke fram i regnskapet. I tillegg kommer et stort behov for å gjøre i stand flere bygg som i dag står klare for å bli en del av kystleden Konsumprisindeksen, som kommunenes kontingenter er basert på, dekker ikke de reelle endringene i OFs kostnader. Lønnsøkningen i kommunesektoren, som OF følger, har over en årrekke vært høyere enn prisveksten. Det samme gjelder for økning i pensjonskostnadene. Også kommunenes egne krav til avgifter for saksbehandling og tilknytninger til f.eks vann og avløpsnett øker mer enn prisstigningen. OF bruker store midler på å få behandlet søknader om å fornye brygger på friområder, søke bruksendringer på bygg og lignende. Det er en utfordring å arbeide i en interkommunal virksomhet, ikke minst i en så stor interkommunal sammenslutning som OF er. Mange lokalpolitikere og flere kommuneadministrasjoner ønsker å bruke mest mulig av midlene i egen kommune. Men friluftslivet kjenner ingen grenser hos brukerne. At folk bruker områder i andre kommuner var grunntanken da OF ble opprettet i Friluftsfolket har ikke blitt mindre mobile siden. Kommunegrensene har ingen betydning når de ferdes ute i naturen. Oppslutning om OF, er en oppslutning om et stort samarbeid. Nå bor hele 1,5 millioner mennesker i OFs medlemskommuner, og behovet for å tenke helhet er større enn noen gang. (Fortsetter på side 6) INNTEKTER Note Budsjett 2012 Resultat 2012 Resultat 2011 Kontingent Kommuner Kontingent Fylkeskommuner Organisasjonsmedlemmer Støttemedlemskap / vimpelabonnenter Sum Kontingenter Administrasjonstilskudd Staten Godtgjørelse skjærgårdstjenesten SNO Salgsinntekter Leieinntekter Kystled o.a Arrangementer Natur og friluftsveiledning Andre inntekter Sum ordinære driftsinntekter Skjærgårdstjenestekurs Tilskudd planlegging / utredning o.a Prosjektinntekter Kystled Kystled, bruk av fonds til vedlikehold Tilskudd opparbeidelse og drift Sum prosjekter og øremerkede tiltak Noter til regnskapet - Inntekter Sum inntekter Alle kommuner og fylkeskommuner har betalt kontingent iht vedtatte satser. Oslo kommunes fylkeskontingent er av årsmøtet satt til samme sats som Akershus. 2. Adm. tilskudd fra Staten, kr ,-, er bevilget direkte fra DN, og ikke gjennom Friluftsrådenes Landsforbund (FL), som var ordningen fram til 2011, den gang OF var medlem av FL. 3. Godtgjørelsen fra Statens Naturoppsyn (SNO) gjelder OF s oppgaver som sekretariat for Skjærgårdstjenesten. På denne posten føres også støtte for å være sekretariat for driftsområdene, kr ,-. 4. Salgsinntektene kommer fra momsfritt salg av Oslofjordsguidene 1-3, kr. 28 tusen og undervisningspermer for uteaktiviteter kr. 15 tusen. 5. Leieinntekter for kystleden fordeles på 1558 tusen på indre fjord, 868 tusen på ytre fjord vest og 350 tusen på ytre fjord øst. For de fleste av hyttene i ytre fjord betales en avtalt del av inntektene til lokale drivere, se utgifter post 13. Teltavgiftene (Stuevika) var kr. 26 tusen. 6. Arrangementsinntektene er innbetalte egenandeler og støtte til turer og fagdager. I 2012 ble konferansen Fortid og framtid i friluft arrangert i samarbeid med DN og Riksantikvaren. 7. Tilskudd til Natur og friluftveiledningen er kr tusen, egenandelene utgjorde kr. 330 tusen. 8. Største post er kr. 475 tusen gitt som momskompensasjon til frivillige organisasjoner gjennom Lotteritilsynet. 9. Utredningsoppgavene har bestått av OF s bistand til fylkeskommunene i Interreg-prosjektet Rekreative Ruter for turstier og sykkelleder, samt nasjonal handlingsplan for friluftsliv og utredninger ifm nasjonalpark og tilrettelegging. 10.Friluftsmidler brukt er på flere hytter; Lagerbygget på Bergholmen, Frogn, Båthuset på Skogsborg i Røyken og Søndre Langåra, Frogn. Tilskudd fra Vestfold fylkeskommune for bl.a. istandsetting av Rakke, Larvik. Midler til istandsetting av kystleden i Østfold på avløpsnett/bygningsarbeider Homlungen fyrstasjon, Hvaler, Struten fyr i Fredrikstad og Stenhoggerhytta, Hvaler. 11. Fondsmidler til vedlikehold ble brukt som medfinansiering av arbeidet på Båthuset på Skogsborg i Røyken. 12. Store midler er brukt i 2012, bl.a. på ferdigstillelsen av dypoppsamlere for småbåtavfall i Sandspollen, Hurum og Tordenskjoldbukta, Hvaler, utetoalett på Tjønneberget, Tjøme, Oleanas utsikt på Nesodden m fl., se utgifter post 10. 5

6 Økonomi Regnskap - kostnader Oslofjordens Friluftsråd Friluftsrådenes Landsforbund (FL) er et landsomfattende samarbeidsorgan for friluftsråd. FL fordeler de statlige midlene. Ved utgangen av 2012 var det 22 friluftsråd i Norge. Særlig Sørlandet, Vestlandet og Nordland fylke har mange slike råd. OF er ett av to råd som hører hjemme på Østlandet. OF meldte seg ut av FL i Både Miljøverndepartementet og Kulturdepartementet (spillemidler) har gitt FL fullmakt til å fordele statlige friluftsmidler. Før utmeldingen hadde OF i flere år tatt opp spørsmålet om praksis ved fordelingen. OF mente at fordelingen foregår etter kriterier som er vanskelig å etterprøve, og som ikke anses som relevante i forhold til friluftsrådenes oppgaver og arbeid. Særlig komplisert blir det når størrelsen på de nasjonale bevilgningene står stille, mens oppgavene i sentrale strøk øker dramatisk som en følge av befolkningsutviklingen og arealkonfliktene. Byens behov for friområder Opprinnelig ble friluftsrådene dannet fordi storbyregionene hadde behov for en interkommunal enhet til å organisere friluftslivsarbeidet og sikre friområder. I de senere årene har byregioner med noen få omegnskommuner, ofte ikke mer enn innbyggere, dannet friluftsråd og blitt tatt opp som medlemmer i FL. Disse små enhetene mottar en uforholdsmessig stor del av midlene, og hindrer en effektiv utnyttelse av knappe ressurser. Folkemengde, knapphet på friluftsareal og tunge driftsoppgaver får redusert betydning i FL. De små friluftsrådene har verken kystled, Skjærgårdstjeneste eller drift av friområder, men mottar likevel store midler. Bedring av folkehelsa, økt fysisk aktivitet og mindre levekårsforskjeller i storbyregioner må ikke underordnes etablering av friluftsråd i distriktene. Etter at OF meldte seg ut, vedtok årsmøtet i FL i 2011 opprettelse av et ressursutvalg som skulle gå gjennom saksfeltet. OF ble invitert med i utvalget og deltok aktivt. Det var enighet i utvalget om hvilke utfordringer friluftslivet sto ovenfor med hensyn til finansiering. OF var imidlertid i mindretall når det gjaldt synet på hvem som skulle fordele statsmidlene, og etter hvilke kriterier fordelingen skulle skje. OF mente at Staten selv - og ikke FL - burde fordele midlene, og at folketallet burde få større vekt. OF fremmet også et mindretallsforslag når det gjaldt hvilken kompetanse og størrelse et friluftsråd bør ha. Årsmøtet i FL behandlet rapporten og tok den til etterretning. Midler til aktivitet I perioden OF har vært utmeldt av FL, har midlene til aktivitetstiltak blitt redusert for OFs del. Direktoratet for naturforvaltning gir en sum som FL fordeler kun til sine medlemmer. Kulturdepartementet godtar ikke OF som søknadspart, og gir FL alle spillemidler til friluftsrådene. I 2012 utgjorde spillemidlene FL fordelte 4,4 millioner kroner, og bare 4% av disse gikk til Østlandet som en følge av at OF ikke fikk midler. KOSTNADER Budsjett 2012 Resultat 2012 Resultat 2011 Lønnsutgifter Refusjon sykepenger Feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Øvrige personalkostnader Møter og representasjon Reiseutgifter Forsikringer Lokalutgifter Kontorutgifter Data inkl. bookingsystem Arrangement Kontingenter Tilskudd Skjærgårdstjenesten Aktiviteter Skjærgårdstjenesten Informasjon Tilrettelegging og drift fjorden Kystled Natur og friluftsveiledning (Tidl. Barn og unge) Diverse Sum driftskostnader Driftsresultat Renter og andre kapitalinntekter Årsresultat / Avsatt Kjøp av friområder Noter til regnskapet - kostnader 1. Antall fast ansatte er 14. Lønn og godtgjørelser til daglig leder er kr Pensjonsordningen, fri bil og arbeidsgiveravgift kommer i tillegg. Godtgjørelse til tillitsvalgte i styret og kontrollutvalg var kr Refusjoner fra NAV for sykepenger/foreldrepenger er satt opp som egen linje som en negativ kostnad. 3. OF har pensjonsordning i KLP. Arbeidsgivers pensjonsandel til KLP var 15,7 % av lønn i Brutto pensjonsforpliktelser er kr og pensjonsmidler er kr Ordningen omfattet 15 personer i Årets pensjonspremie, kr er utgiftsført i sin helhet. 4. Møtekostnadene gjelder egne arrangement som rådets og styrets virksomhet. Utgifter til åpne turer og seminarer for andre er ført under posten arrangementer. 5. Av kontorutgiftene utgjør porto og utsendelser kr 225 tusen. Tlf utgiftene var 155 tusen. 6. Anskaffelser og drift av data. Dataprogram for booking etc, kr 200 tusen, ble utgiftsført i 2012 som 4. og siste års avskrivning. 7. OF betalte kontingent til Virke i OFs tilskudd til Skjærgårdstjenesten er avtalt som 10 % av Statens bidrag. 9. Utgiftene går til tidsskriftet Fjord og Friluft, årsberetningen for 2011 mv. 10. Utgiftene gjelder tiltak som ble gjennomført eller gjort ferdig i Bevilgede midler i 2012 og tidligere, som ikke er gjennomført, er overført til Det vises til note 12 for inntekter. 11. Kostnader til kystleden er drift og vedlikehold. For de fleste hyttene i ytre vest og ytre øst tilbakeføres en avtalt del av leieinntektene til de lokale drifterne. For Kommandantboligen på Østre Bolærne, Nøtterøy, gjelder egen avtale. Øvrige kostnader gjelder drift og istandsetting av hyttene i hele fjorden, se note10, inntekter. 12. Her er det bl.a betalt kr 73 tusen til revisjon og kr 213 tusen for konsulentbistand. Hoveddelen gjelder oppfølging av datasystemet.

7 Balanse Note Eiendeler: Eiendommer Kystledbåt Aktivert programvare Egenkapital KLP Sum anleggsmidler Påløpne inntekter Andre kortsiktige fordringer 0 0 Forskuddsbetalte kostnader Bank Kasse Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital: Fond til sikring og opparbeidelsetiltak Kapital Årets overskudd Årets underskudd Pantelån Sum egenkapital Noter til balansen Eiendommer Rettigheter Sum 1. Regnskapsført verdi pr Regnskapsført verdi pr Arbeidsbåt til kystleden. Lineær avskrivning på 20 % er foretatt. 3. Programvare (kr ) for booking, register, fakturering med mer. Rest avskrivning (over 4 år) er utført. 4. Påløpne inntekter: SNO Ospar regi, DNT Fortid og Fremtid, annonsering i Fjord og Friluft 5. Av foreningens likvider er kr bundne midler, husleiedep./skattetrekk 6. Underskudd i 2011 er trukket fra fondet. 7. Evigvarende pantelån 8. Av øremerkede midler finnes f.o.f istandsetting av kystledhytter og friområder 9. Her finner vi bl.a leverandører kr. 315 tusen, DNB kortkreditt kr. 34 tusen Gjeld: Avsetninger Opparbeidelse, øremerkede midler Sum avsetninger Skyldig feriepenger inkl. påløpt abeidsgiveravgift Skyldig arbeidsgiveravgift Skyldig skattetrekk Annen kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Regnskap for 2012 vedtatt av OFs styre 31. januar Inger Johanne Bjørnstad Styreleder Rolf Klerud Nestleder Anne-Hilde Rese Styremedlem Henning Holstad Styremedlem Inger Blomsnes Styremedlem (vara) Sigrid Thielemann Styremedlem Nils Henning Hontvedt Styremedlem sign. Ivar Otto Myhre Styremedlem Rune Svensson Direktør 7

8 Styre - Organisasjon Inger Johanne Bjørnstad - Styreleder Rolf Klerud - Nestleder Henning Holstad - Styremedlem Nils Henning Hontvedt -Styremedlem Ivar Otto Myhre - Styremedlem Oslofjordens Friluftsråd - organisasjonen Anne-Hilde Rese - Styremedlem Sigrid Thielemann - Styremedlem Styret På årsmøtet i mars ble det valgt nytt styre for perioden Det nye styret består av leder Inger Johanne Bjørnstad (Oppegård), nestleder Rolf Klerud (Hvaler), Henning Holstad (Oslo), Nils Henning Hontvedt (Horten), Ivar Otto Myhre (Sandefjord), Anne-Hilde Rese (Hurum) og Sigrid Thielemann (Drammen). Varamedlemmer: Reidar Kjelsrud (Oslo), Inger Blomsnes (Halden) og Eivind Heløe (Oslo). Nils Henning Hontvedt og Anne-Hilde Rese er nye styremedlemmer, mens Reidar Kjelsrud er nytt varamedlem. Kari Fangel (Vestby) og Roar Tandberg (Tjøme) takket av etter henholdsvis 12 og 8 år i OFs styre. Rolf Klerud gikk av som styreleder etter 8 år, og sitter som nestleder i perioden Rådet Medlemmene i rådet velges fra fylkeskommunene, kommunene samt ulike brukerforeninger og organisasjoner som er medlem av OF. På årsmøtet i 2012 møtte et nytt råd, og dette sitter i en periode på 4 år. Rådets sammensetning Fylkeskommuner: fylkeskommunene Østfold, Akershus, Vestfold og Buskerud oppnevner 3 representanter hver. Kommuner: Alle 30 kommunene med grense mot Oslofjorden er medlemmer av OF, i tillegg kommer Lørenskog (uten sjøtilknytning). Kommunene velger 3 representanter hver, med unntak av Oslo som velger 6 og Lørenskog 1. Foreninger og organisasjoner: 1 representant fra hver av de 41 foreningene/organisasjonene som er medlem av OF. Kontrollutvalget Leder: Helge Kolstad, Østfold fylkeskommune, gjenvalgt Reidar Kjelsrud - Styremedlem (1.vara) Medlemmer: Bjørn Bakke, Frognerkilen båtforening, Oslo, gjenvalgt Mette Lund Stake, Røyken, gjenvalgt Anne Odenmarck, Ås, tidligere vararmedlem Karin Frøyd, Vestfold fylkeskommune, ny Varamedlemmer: 1. Tom Erik Hauger, Buskerud fylkeskommune (ny) 2. Glenn Melby, Råde (ny) Stig Kapskarmo (Bærum) og Reidun Sundal (Nøtterøy) satt som medlemmer i Kontrollutvalget fram til årsmøtet, det samme gjaldt varamedlemmene Dag Høiby (Larvik) og Anne Odenmarck (Ås). Kontrollutvalget har holdt 2 møter og behandlet 9 saker i Revisor Buskerud Kommunerevisjon IKS. Valgkomiteen Fram til årsmøtet i mars bestod valgkomiteen av: Anne-Hilde Rese, Hurum, leder Eivind Borge, Hvaler, medlem Helge Simonsen, Frogn, medlem Vararepresentant: Per Livar Engene, Moss motorbåtforening Anne-Hilde Rese ble fremmet som kandidat til styret i OF, og trakk seg fra valgkomiteen. Valgkomiteen hadde 1 møte i Valgkomite (alle nye) Erik Røhne, Vestby, leder Jørn Magdahl, Nøtterøy Tone E. Svendsen, Lier, medlem Vararepresentant: Helge Jodalen, Moss motorbåtforening Administrasjon og miljø OF hadde pr følgende 14 fast ansatte: direktør Rune J. Svensson, nestleder Kjetil Inger Blomsnes - Styremedlem (2. vara) Eivind Heløe - Styremedlem (3. vara) Johannessen, Terje Andresen, Torunn Anker, Bente Godheim Eikaas, Inger-Marie Juel Gulliksen, Liv-Marit Hansen, Kyrre Hurum, Annika Ljungström, Nicolay Moe, Terje Næss, Geir Schiager, Anne Sjømæling og Tom Sørum. Sekretariatet har kontor i Sandvika. Det har i 2012 vært følgende endringer i OFs administrasjon: Annika Ljungström gikk ut i foreldrepermisjon juli 2012 og er tilbake mars Nicolay Moe fungerer som fagsjef for natur- og friluftsveiledningen (NFV) i denne perioden. Ståle Bratberg har vært engasjert i NFV i en kombinasjonsstilling med kystleden. Rådgiver Inger-Marie Juel Gulliksen gikk ut i ett års permisjon i juli, og Cathrine Restad Hvalby vikarierer i denne stillingen. Natur- og friluftsveiledningen har hatt fire deltidsansatte naturveiledere i høysesongen. OF har også flere personer som har fjorden som arbeidsfelt i sesongen. Dette gjelder tilsynsvakter for kystledhyttene og teltplassene Storesand og Stuevika på Hvaler. HMS HMS-håndbok for OFs virksomhet ble ferdigstilt i 2011, og tatt i bruk i Håndboken var eget tema på et personalseminar i juni. Annika Ljungström satt som verneombud fram til juni, og ble da avløst av Tom Sørum. OFs virksomhet strekker seg over mange områder og oppgavene kan ofte være krevende med hensyn til arbeidstid og arbeidsmengde. Kravet om å bruke midlene mest mulig effektivt preger OF. Trivselen i arbeidet anses likevel som god. Sykefraværet i 2012 var på 2,5%. Det praktiseres likestilling mellom kjønnene i alle forhold. OF forurenser ikke det ytre miljø. 8

9 Organisasjon - Administrasjon Rune Svensson Direktør Kjetil Johannessen Nestleder / seniorrådgiver Terje Andresen Fagkonsulent kystleden Torunn Anker Adm. sekretær Ståle Bratberg Naturveileder Bente Godheim Eikaas Fagsjef kystleden Liv-Marit Hansen Seniorrådgiver Inger-Marie Gulliksen -Rådgiver friluftsliv og miljøforvaltning Kyrre Hurum Informasjonsrådgiver Annika Ljungström Fagsjef, Natur og friluftsveiledning Nicolay Moe Naturveileder Terje Næss Rådgiver småbåtliv Cathrine Restad-Hvalby Rådgiver friluftsliv og miljøforvaltning Anne Sjømæling Fagsjef kystleden Vestfold Geir Schiager Økonomi Tom Sørum Fagsjef Skjærgårdstjenesten Ny strategiplan og besøk hos kommuner og fylkeskommuner På årsmøtet i 2012 ble prosessen og innholdet i ny strategiplan for OF tatt opp. Planen ble sendt til høring hos OFs medlemskommuner og fylkeskommuner i august. Det var en forutsetning at prosessen ble gjennomført med en bred dialog med medlemmene. Dokumentet inneholdt også sakene 1) omorganisering av Skjærgårdstjenesten og 2) endring av kontingentsatsene for kommunene fra I forbindelse med høringen besøkte OFs styre og administrasjon folkevalgte organer hos medlemmene. Pr var slike besøk gjennomført hos 28 kommuner og fylkeskommuner. Rygge kommune mente at besøket med en styrebefaring i september var tilstrekkelig. Holmestrand kommunestyre besøkes i 2013, mens Svelvik kommune takket nei til besøk. Besøksrunden har vært svært nyttig, og løftet forhåpentligvis friluftsliv, miljø og folkehelse som fagfelt. Ved årsskiftet hadde det kommet inn høringsuttalelser fra 20 kommuner/fylkeskommuner. Hvilken vei går Oslofjordens Friluftsråd? 1. Visjon: OF skal bedre forholdene for et bærekraftig friluftsliv i Oslofjorden for alle gjennom aktiviteter, tilrettelegging og påvirkning. Gjennom OFs innsats blir folk friskere, lykkeligere og føler en større tilhørighet. OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD FOR FJORDEN OG FRILUFTSLIVET SIDEN

10 Aktivisering og folkehelse Oslofjordens Friluftsråd Naturveileding foregår ikke bare ved sjøen, her fra et arrangement ved Vansjø i Moss. Ferskvannsbiologi, fisking og fysisk aktivitet er på timeplanen for elever ved Krapfoss skole. Fysisk aktivitet er viktig for folkehelsa. Terskelen for å bruke friområder i nærheten av der folk bor, er lav. Informasjonen OF gir, og tilbud om aktivisering har alltid hatt som mål å stimulere til friluftsliv. Vi informerer om at det finnes mer enn 700 friområder å besøke, mer enn 600 km kyststi å vandre på og hele 38 kystledhytter å dra til. De fleste kommer seg ut på egenhånd, mens andre trenger organiserte tilbud. OFs naturog friluftsveiledning aktiviserer flere tusen barn og pedagoger i skolehverdag og ferier. For eldre arrangerer OF seniorturer der målet er fysisk aktivitet, sosialt samvær og naturopplevelser. Naturlosturene kommer i tillegg. Den røde tråden er at vi vil stimulere til fysisk aktivitet gjennom opplevelser og gode minner. Noen grupper har behov for særskilt tilrettelegging. Personer med nedsatt funksjonsevne har behov for kunnskap om parkering, toaletter, framkommelighet osv før de reiser ut. Andre bruker naturen og friområdene som arena for rehabilitering og arbeidstrening. I slike opplegg samarbeider OF med Kirkens bymisjon, Kriminalomsorg i friluft og andre institusjoner. I grunnen handler alt om å bedre folkehelsa. Friluftsliv styrker både den fysiske og mentale helsen, og skaper fellesskap og sosialt samhold.

11 1 Fjord og Friluft Aktivisering og folkehelse - informasjon Blodstorkenebb blomstrer juni-august Prikkperikum, brukt som medisinplante Slåtteenga på Moløkka Blåklokke, en av våre vakreste engplanter Gulmaure, lett gjenkjennelig, blomstrer juli - september Fagerknoppurt, en viktig næringsplante for mange insekter JORD OG FRILUFT Tidsskrift for Oslofjordens Friluftsråd Fakta Enga, som er på ca 4 dekar, ble sikret som friluftslivsområde av Oslofjordens Friluftsråd i Slåttemark, en artsrik naturtype De blomsterrike slåttemarkene tilhører landets mest artsrike naturtyper og har stor betydning også for andre organismer. Nesten 3/4 av våre dagsommerfugler er knyttet til åpen engvegetasjon. Her lever de i et fascinerende samspill med blomsterplantene. Slåttemarker har også stor betydning for mange truede beitemarkssopper. Slåttemark representerer en naturtype som er sjelden og som i Norge holder på å forsvinne. I løpet av forrige århundre mistet vi over 90 prosent av slåttemarkene våre. Dette skyldes hovedsakelig gjengroing og utbygging. Enga på Moløkka har store naturverdier og er svært artsrik med mange typiske slåtte-marksarter, dette på tross av at det ikke har vært slått eller beitet her på mange tiår. Karakterarter Av de over 43 tørketålende plantene som er funnet i enga er blodstorkenebb, prikkperikum, fagerknoppurt, blåklokke og gulmaure karakteristiske og vanlige slåttemarksarter. De trives på ugjødslet kulturmark. Juni - juli er den beste tiden for å oppleve blomsterprakten. Truete arter Enga er også en kjent lokalitet for mange sandtilknyttede insekter. En sjelden og truet sommerfugl og bie er påvist i enga og det er flere sjeldne arter som kan dukke opp fremover. Slått Gjengroinga av enga går sakte, noe som skyldes at området har en tørr sandbunn. I 2010 ble det likevel registrert tydelige tegn på gjengroing i enga. For å sikre det rike artsmangfoldet er det derfor igangsatt skjøtsel med fjerning av rynkerose og slått. Slåtten gjennomføres annet hvert år og skjer seint på sommeren for at plantene skal ha tid til frøsetting. Høyet blir bakketørket noen dager, noe som også er positivt med tanke på frøspredning. I etterkant fjernes høyet for å hindre en gjødslingseffekt. Ved å pleie området opprettholdes dette som en genbank for en rekke arter som kan ha stor betydning for fremtiden. Forsvinner naturtypen forsvinner også mange av de spesialiserte artene og ikke minst de mange blomsterplantene som er vakre å se på. Enga er åpen for ferdsel. Ta gjerne en nærmere titt på den rike floraen. For ferdsel gjennom området er det en fordel at stien benyttes for å redusere slitasjen. Dumping av hageavfall og parkering av biler skal ikke skje i enga. Forvaltning og skjøtsel: Oksetunge tilhører rubladfamilien 50 bøyer Oslofjordens Friluftsråd Sikker overnatting i naturhavner meter Grense friområde Du står her Oslofjordens Friluftsråd - oslofjorden.org God tur! Høst Ny nasjonalpark Blågrønne lunger Uten frivilligheten stopper friluftslivet Rødknapp tilhører kardeborrefamilien Gammafly sees fra slutten av juli til september Skjermsveve pollineres av humle Fotograf: Kjetil Johannessen, Oslofjordens Friluftsråd Skjermsveve pollineres av humle Oslofjordens Friluftsråd OF har mange plattformer for kommunikasjon. Informasjon ute på friområdene, papirbaserte publikasjoner og nettsider er noen av dem. Gjennom året brukes også betydelige ressurser på kontakt med media. I en organisasjon som OF er informasjon og kommunikasjon med forskjellige grupper sentral. På den ene siden skal OF påvirke og inspirere for å få folk ut og bruke fjorden. Viktige mål er også å jobbe for strandsonevern og å sørge for at friluftslivet prioriteres av politikerne. Oslofjorden.org Nettsidene er den kanalen som når flest. I løpet av 2012 har det vært besøk, mot besøk i 2011 (+11 %). Det er kystleden som genererer størst trafikk. De elleve mest besøkte sidene har et kystledinnhold. På tolvteplass kommer bøyer, med 7320 visninger, 380 av dem kom 28. juni, den dagen NRK hadde en artikkel om bøyer på nett. I gjennomsnitt varer et besøk rett over fire minutter og det klikkes inn på i gjennomsnitt 5,6 sider. Dette er en nedgang på 9,5 %. Nedgangen skyldes flere forhold, viktigst er det kanskje at flere besøker sidene med telefon og ikke PC ( i 2012, mot i 2011). Facebook Facebook har blitt en vesentlig kanal og tjener som et supplement til nettsidene. Ved nyttår hadde facebook-sidene 615 «likes», og tallet er økende. Personer som liker Facebook-sidene ser oppdateringer som legges ut, som lenker eller nyheter. Det OF publiserer på Facebook genererer ofte trafikk inn på hjemmesidene. Trykket materiale I 2012 ble ett nummer av Fjord og Friluft produsert. Dette kom ut på slutten av året i et opplagt på Årsberetningen for 2011 ble også distribuert på samme måte som Fjord og Friluft. Det er lagt ned en stor innsats for å gjøre strategiplanen mest mulig informativ. Medlemmene og viktige samarbeidspartnere har mottatt en egen trykksak om planen. Den ble trykket i 1500 eksemplarer og distribuert til alle OFs kommuner. Ny kystledbrosjyre ble produsert. Ny oversikt over bøyer, samt materiale for utsending til medlemmer i Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) er også laget. Infotavler er satt opp på flere friområder på Tjøme og på Nesodden. Nyhetsbrev OF har hatt et mål om å øke antall nyhetsbrev. Synlig effekt av disse var økt trafikk på nettsidene og økt booking av hyttene. I 2012 ble det laget 9 nyhetsbrev. Presse Som vanlig skrives det mye om OF og saker hvor OF er involvert. Åpninger av flytende dypoppsamlere som en stor nyvinning i skjærgårdstjenestens arbeid, åpning av Homlungen som kystledhytte, nasjonalpark i Vestfold og natur og friluftsveiledningen, var de viktigste sakene i media. En sak som også «preget» året var flere artikler som for en sjelden gang hadde negativt fokus-; bøyer og betaling for førsterett gjennom vimpelordningen. Den mest synlige effekten var økt salg av vimpler, og at OFs bøyer ble bedre kjent i båtmiljøet. Det ble sendt ut totalt 10 pressemeldinger i løpet av året. Deltakelse i Rekreative Ruter OF har deltatt i en arbeidsgruppe for å utvikle en app gjennom prosjektet Rekreative Ruter. Appen kan lastes ned fra scandinaviantrails. com, Google Play og App Store. Besøk Tidsbruk 8 min 7 1 / 2 min 7 min 6 1 / 2 min 6 min 5 1 / 2 min 5 min Nettsider: Besøket på nettsidene øker jevnt og trutt, men tiden folk er inne på dem faller noe. Et gjennomsnitt på nesten 6 minutter er godkjent. 11

12 Natur og Friluftsveiledning - Aktivisering og folkehelse 12 Nicolay Moe demonstrerer utstyr for isfiske på fjordisen i Bærum. I 2012 deltok ca 1300 elever og SFO-barn på aktivitetsdager med tema «issikkerhet og isfiske». Natur- og friluftsveiledningen (NFV) har hatt et år med stor og variert aktivitet deltagere har vært med på 184 forskjellige arrangement. Aktivitetene foregår gjennom hele året og tilbudet favner bredt. Fra kurs rettet mot skole, barnehage og SFO, til ferie- og fritidsaktiviteter, seniorturer, naturlosvandringer og folkehelseprosjekter. Utvikling antall deltakere Klasseveiledning Natur- og friluftsveiledning for elever er den desidert største delen av virksomheten i antall arrangement. I 2012 har 147 klasser med til sammen 3473 elever deltatt. Inspirasjonskurs for lærere, pedagoger i SFO og barnehage Inspirasjonskurs for ansatte i skole, barnehager og skolefritidsordninger har blitt gjennomført i Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold og Østfold. Totalt har 37 slike kurs blitt gjennomført, og 1118 pedagoger har deltatt. Utvikling antall arrangement Ferie og helgeaktiviteter Ferieaktiviteter for barn har blitt gjennomført helger, vinter-, sommer- og høstferie. Det har blitt arrangert ferieaktiviteter i alle medlemsfylkene. Totalt 51 dager, hvorav 14 dager er sjøleir over flere dager. De ulike ferie- og fritidsarrangementene har samlet 7845 deltagere. Annet OF har utviklet et undervisningsopplegg som omhandler marin førsøpling, bærekraft og marinbiologi. I samarbeid med Hold Norge Rent har vi gjennomført ryddeaksjoner i Oslo, Asker og Bærum med til sammen 371 deltagere. I vinter 2012/13 skal OF utvikle et undervisningsopplegg på rødlista- og svartelista arter i samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Naturhistorisk museum. Undervisningsopplegget skal testes ut med skoleklasser våren OF var i 2012 så heldige at natur- og friluftsveiledningen fikk midler til familiearrangement i forbindelse med Sparebankstiftelsen DNB NORs 10 års jubileum. I den forbindelse har det blitt arrangert 4 familiearrangementer med mange ulike aktiviteter. Arrangementene samlet over 3500 deltagere. Nicolay Moe sitter som nestleder i styret til Vis sjøvett Asker og Bærum. I 2012 har OF i samarbeid med Sjøvettutvalget arrangert:

13 Aktivering og folkehlese - Natur og friluftsveiledning Aksjon Sjøvett- besøk i båthavnene i vårpussen, sjøvettsdager for 4.trinn, sjøvettskonkurranse 10. trinns elever, ruskenaksjon Indre Oslofjord, pilkedager på fjordisen februar/mars og barneog familiearrangement med Barnas Turlag. Personale Annika Ljungström og Nicolay Moe er fast ansatte i fulle stillinger. Annika har vært ute i foreldrepermisjon fra juli 2012 og er tilbake mars I tillegg er Ståle Bratberg engasjert i NFV i en kombinasjonsstilling med kystleden. Det var videre fire deltidsansatte naturveiledere i høysesongen. Økonomi Den økonomiske situasjonen til natur- og friluftsveiledning er hvert år et usikkerhetsmoment, da det for hvert år må søkes om prosjektmidler. Friluftsmidlene fra fylkeskommunene har likevel vært relativt stabile siste årene. En annen utfordring er at svarene på søknadene ofte kommer langt ut i sesongen, da aktivitetene allerede er igangsatt. OF sin utmelding av Friluftsrådenes Landsforbund (FL) i 2011 har gjort den økonomiske situasjonen vanskeligere. Naturog friluftsveiledningen er sårbar fordi både Direktoratet for naturforvaltning, Kulturdepartementet (spillemidler) og Utdanningsdirektoratet lar FL fordele statlige midler. Antall arrangementer og deltakere i 2012 fordelt på type arrangement. Type aktivitet, 2012 Antall arrangement Antall deltakere Klasseveiledning Inspirasjonskurs Ferieaktivitet Naturlos Seniortur Annet 2 70 SUM Antall arrangementer og deltakere i 2012 fordelt på fylker. Fylke Antall arrangementer Antall deltakere Østfold Vestfold Buskerud Oslo Akershus Andre 1 47 SUM Inspirasjonskurs for barnehageansatte i Drammen. På inspirasjonskurs viser vi hvordan nærområdene kan brukes i læringsarbeidet og til fysisk aktivitet og lek. Tabellen viser utviklingen i bevilgede midler til natur- og friluftsveiledningen siste tre år Statlige midler Fond, Akershus Buskerud Vestfold* Østfold Oslo stiftelser Statlige midler er langt mindre i 2012 som følge av at OF ikke er med i FL. Midlene til friluftsaktiviteter (Post 74 på Miljøverndepartementets budsjett) har vært relativt stabile siste årene. Disse forvaltes av fylkeskommunene. I kommunene Asker, Bærum, Larvik og Nøtterøy er det bevilget noe prosjektmidler av kommunene som er lagt inn sammen med midler fra fylkeskommunene. Støtten fra fond og stiftelser har i 2012 vært vesentlig høyere enn tidligere år. 13

14 Natur og Friluftsveiledning - Aktivisering og folkehelse Den kulturelle Skolesekken OF har vært involvert i flere skoleopplegg knyttet til Den kulturelle Skolesekken siden tidlig på 2000-tallet. Vi bistår i utviklingen og gjennomføringen av opplegg i samarbeid med kommuner. Kystkultur, friluftsliv og sjø er tema her. OF kartlegger uteområder rundt skoler og barnehager Uteområdene sentrale fordi: Barn og unge tilbringer stadig mer tid i skole og barnehage, både i undervisning og i fritiden. Forskning viser at gode uteareal reduserer Trelavvo omfanget av vold, mobbing og uro og stimulerer til trivsel, motivasjon og læring. Spesielt skolen kan være et viktig møtested for nærmiljøet. Gir bedre muligheter for allsidige bevegelse. Gir bedre muligheter for sosial læring Ekornplassen gjennom samhandling. Leirplassen Fugleplassen Utkikkstårnet Skolens nærområde En smak av havet - Strandkrabbe, strandsnegl, strandreker og sagtang står på menyen. Fra Livet på sjøen og i fjæra Den kulturelle skolesekken i Larvik. Her deltar alle 5.klassingene i Larvik kommune. Gapahuken Bekken Karlsvika naturskole, Tønsberg OF har i hatt flere møter med Tønsberg kommune for å se på muligheter for ny skoledrift ved Karlsvika naturskole som ble nedlagt i OF mener at dette flotte anlegget, med sin unike beliggenhet ved Oslofjorden, er veldig verdifullt i for uteundervisning, ikke minst for naturfaget. Tønsberg kommune ble presentert en driftsopplegg av OF som bl. a innebar en alternativ leirskole. OFs alternativ inneholdt en driftsmodell uten nevnveverdige personalkostnader for kommunen. Kommunen takket likevel nei til tilbudet fra OF. Elever har samlet forskjellige matine arter i oppbevaringsbassengene på Karlsvika. Området og utstyrsparken gjør Karlsvika til en glimrende arena for å drive naturfagsundervisning og kystfriluftsliv. 14

15 Aktivisering og folkehelse Folkehelsearbeid Alt OF driver med har en direkte eller indirekte tilknytning til folks velvære, helse eller aktivitet. Friluftsliv er mest sannsynlig den investeringen som gir størst avkasting i forhold til ressursbruk når det gjelder folkehelse. Dette kapittelet omhandler noe av den direkte innsatsen OF yter for en sunnere befolkning. Seniorvandringer på kyststien I 2012 ble det gjennomført seniorvandringer på Bygdøy, Oslo, i Hurum og i Røyken. Det ble også holdt et inspirasjonskurs for lederne av turgruppene i 60+ i Oslo. Kirkens bymisjon OF har i flere år samarbeidet med Kirkens Bymisjon i Tønsberg, Virksomhet arbeid Tomsbakken. I 2012 har Tomsbakken pusset opp den kommende kystledhytta på Rakke, og hatt ansvaret for skjøtsel og annet arbeid på flere av OFs friområder i Vestfold, blant annet på Moutmarka. Tomsbakken har også foretatt skjøtsel på friområdet Løvøysund i Horten. Det er inngått avtale med Bymisjonen om å videreføre dette viktige arbeidet. Oleanas utsikt på Nesodden har blitt et turmål for alle grupper. Her kan man skue utover store deler av Indre Oslofjord Naturlos Oslofjorden OFs natur- og friluftsveiledning gjennomførte 13 naturlosturer i medlemsfylkene i Innleide fagpersoner guidet turer med temaer som fugl (Lier, Tønsberg, Tjøme, Fredrikstad), flaggermus (Asker, Drøbak, Horten) og sopp (Stokke og Røyken). Andre temaer var marin forsøpling og strandrydding (Råde), juvvandring (Drammen) og familiedager med friluftsliv for alle og sjøaktiviteter (Bærum, Rygge). OFs direktør Rune J. Svensson guidet en kyststivandring på Nesset - Kinnartangen - Sandspollen i Hurum med tema kyststiog friluftslivshistorie. Nattegalvandring på Moutmarka, Tjøme og fugletur til Ilene våtmarksområde ved Tønsberg ble arrangert i samarbeid med Statens naturoppsyn. Turene ble annonsert i lokalaviser der vi også fikk forhåndsomtale, samt på OFs hjemmesider, på Facebook og gjennom e-post til OFs personlige støttemedlemmer. Klyv gjerder Prosjektet Klyv gjerder har blitt bevilget folkehelsemidler fra Oslo kommune. Her arbeider OFs natur- og friluftsveiledning i nettverk med fem barnehager i Bydel Nordstrand for å utvikle deres utepedagogiske virksomhet. Målet med prosjektet er økt fysisk aktivitet i barnehager i bydelen. Friskliv 2-12 OFs natur- og friluftsveiledning er deltager i et nyskapende folkehelseprosjekt i Østfold. Østfold fylkeskommune er initiativtaker for prosjektet «Friskliv 2-12» Her er bla. høyde og vekt kartlagt på alle 3.klassinger i kommunene Rygge, Moss, og Halden. Den viser at 22 % av 3.trinns elevene i kommunene er overvektige. NFV skal i samarbeid med skoleledelse, helsesøstre og barnefysioterapeuter gjennomføre ulike tiltak for å gjøre skolehverdagen mer fysisk aktiv og inspirere til et sunnere kosthold. Kriminalomsorg i frihet Gjennom samarbeid med Kriminalomsorg i frihet er det utført vedlikeholdsarbeid på friområder i Indre Oslofjord. For de straffedømte er dette en verdifull arbeidstrening og sosial trening utenfor institusjon. Naturlostur med tema flaggermus er populært. Her fra Borrevannet i Horten 15

16 16 Aktivisering og folkehelse Tilgjengelig Friluftsliv Tilgjengelig friluftsliv er et samarbeidsprosjekt mellom kystkommunene i Østfold, Follo og Bohuslän. Prosjektet handler om å gjøre friområder og stitraseer tilgjengelig for personer med redusert funksjonsevne. Samarbeidet med svenskene har gitt oss muligheten til å dra nytte av kunnskapen som er lagret i den svenske tilgjengelighetsdatabasen. OF er initiativtaker, bindeledd mellom kommunene, og deltok i styrings-, informasjons- og ekspertgruppa. I 2012 ble flere friluftsområder tilrettelagt i forbindelse med prosjektet: Akershus Gylteholmen og Torkildstranda i Frogn Bryggeanlegget på Gylteholmen ble ferdigstilt. Dette anlegget er universelt utformet, slik at rullestolbrukere kan komme i land og bruke bryggeområdet rundt holmen. Tiltaket på Torkildstranda nærmet seg sluttføring ved utgangen av Oleanas utsikt i Nesodden Gjennom prosjektet har OF fått finansiert etableringen av Oleanas utsikt, et tilrettelagt utsiktspunkt over Ommen i Nesodden kommune. Tiltaket har bestått i å opparbeide en platting med utsikt over Oslofjorden, en solid turvei som fører fra parkeringsplassen til utsiktspunktet, og oppgradering av parkeringsplassen, slik at området er tilrettelagt for rullestolbrukere og andre med nedsatt funksjonsevne. Plassen ble offisielt åpnet 3. oktober Østfold Åsebu på Asmaløy, Hvaler Hvaler kommune har anlagt to nye handikapparkeringsplasser og ny tursti. Informasjonstavle med kart er satt opp på p-plassen. Turstien går fra parkeringsplassen på Åsebu ned mot vannet. Stien ender ved sundet mellom Asmaløy og Spjærøy hvor det er en tilrettelagt rasteplass for gjester med rullatorer og rullestoler. Nesset stranden/ Larkollen camping og Fuglevik, Rygge kommune. Rygge kommune har også opparbeidet og merket en kyststi-rundsløyfe fra Nesset stranda fram til Larkollen camping. Arbeidet har inkludert tilrettelegging for bevegelseshemmede med HC-toalett ved Larkollen Camping og adgang til bade- og fiskeplasser. Ved Fuglevik marina er det opparbeidet en ny brygge tilrettelagt for bevegelseshemmede. Sjøbadet, Moss kommune Moss kommune har opparbeidet en strandpromenade og badeplass tilrettelagt for bevegelseshemmede med rullestolrampe, heis, dusj, grillplass og fiskebrygge. Strandpromenaden er en del av kyststien. Prosjektet Tilgjengelig friluftsliv er forlenget ut i 2013, og flere kommuner jobber med ytterligere tilrettelegging. 620 km kyststi! Oslofjordens Friluftsråd følger kyststiarbeidet nøye, og har hatt en gjennomgang av det som er kartfestet av kyststi langs Oslofjorden. Resultatet er ganske imponerende. I OFs medlemsfylker Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud og Vestfold er det til sammen merket over 620 km med kyststi! Når vi tenker på at deler av befolkningen rundt Oslofjorden har kysten som sitt nærområde, legger alle disse kilometerne grunnlaget for mye hverdags- og nærfriluftsliv kort sagt folkehelse. Ved hjelp av turkart, lokal kjennskap og kommunenes egne opplysninger har vi dannet et bilde av hvor mange kilometer merket kyststi som finnes langs med fjorden. Mange steder er det mulig å gå til fots langs kysten gjennom en hel kommune og i Østfold går stien sammenhengende så godt som gjennom hele fylket! Kyststier er ferdselsårer langs kysten, som stedvis går helt nedi vannkanten. De bidrar til at flere får tilgang til å drive friluftsliv langs sjøen, i en ellers tett bebygd kystlinje. Samtidig binder de offentlige friområder sammen, slik at man kan ferdes til fots fra sted til sted. Stiene er i seg selv attraktive turmål, og med rundsløyfer og avstikkere er de ofte viktige for hverdagsfriluftslivet tett på der folk bor. Kyststier byr på utsikt, særegent landskap og lukten av sjø - de gjør det også enklere å bruke strender og friområder til andre aktiviteter som fisking og bading. Motivet bak å utvikle kyststiene var å sikre allmennhetens muligheter til å ferdes i strandsonen, og å knytte friområdene langs kysten sammen. De mange kilometerne med sti er resultat av at kyststien har vært et satsningsområde i flere år, i samarbeid og på tvers av landegrenser, så vel som kontinuerlig innsats I 2012 ble flere nye kyststistrekninger ferdig. Her fra Emmerstadbukta i Vestby fra fylkene, kommunene, foreninger og organisasjoner. Oslofjordens Friluftsråd har jobbet aktivt med kyststier siden tidlig på 2000-tallet, og har i samarbeid med fylkeskommunene vært pådriver og koordinator i en rekke kyststiprosjekter. De såkalte interregprosjektene Kystnære vandringsleder, Nave Nortrail og andre som har kommet etter dem, har vært viktige for etableringen av kyststier og nettverket rundt dem. Prosjektene har bidratt med finansiering, men også gitt politisk vilje til å prioritere kyststiarbeidet. Den sammenhengende kyststien i Østfold har i stor grad kommet på plass ved hjelp av de ulike interregprosjektene. Kyststien har på denne måten også en internasjonal betydning, ved at den er etablert i andre land rundt Nordsjøen for eksempel Sverige, Danmark, England og Skottland. I Sverige heter den Kuststigen. I de engelsktalende nordsjøland kalles Kyststien The coastal path. Kyststien er stadig under utvikling og flere strekninger kommer til etter hvert som kommunene og andre friluftsaktører jobber dem fram. Drømmen er at man en dag skal kunne gå på en sammenhengende, godt merket og vedlikeholdt sti langs med hele Oslofjorden. Gjennom interreg-prosjektene Rekreative Ruter og Tilgjengelig Friluftsliv, har det i 2012 vært fokus på utvikling og tilgjengeliggjøring av kyststiene. Nye strekninger er muliggjort med finansiering gjennom prosjektet. Kartboken om kyststien i Østfold og Bohuslän skal nå fornyes, og utvides med informasjon om tilrettelagte turmål og kyststier også i Akershus. Egen app er laget og finnes i scandinaviantrails.com OF planlegger nå å få samlet informasjon om Oslofjordens kyststier i digital form.

17 Bruk av fjorden Dersom Oslofjorden skal brukes, trengs det noen som gjør områdene tilgjengelige. Det trengs tilrettelegging og drift. Spesielt viktig er de sikrede friluftsområdene. P-plasser for badestrender og turområder, toaletter, brygger, svaibøyer for ankring, badebøyer, skilt og tavler, kyststier og trapper, benker, rasteplasser, kystledhytter og mye mer skal gjøres i stand og vedlikeholdes. I tillegg kommer skjøtselen som skal hindre gjengroing. Etter at Skjærgårdstjenesten ble etablert tidlig på 1990-tallet, har friområdene som nås med båt, blitt driftet av Skjærgårdstjenesten. Friområder som driftes fra land, er det enten kommunen eller OF som har driftsansvar for. På de mest brukte stedene har OF egne tilsynsvakter. Kystleden har nå 38 hytter i drift, og over overnattet på disse i Rotur og telting ved Bukkholmen i Tønsberg fjorden. 17

18 Skjærgårdstjenesten - Bruk av fjorden Stauper i Sandefjord er et av de mest populære utfatsområdene i Tønsberg fjorden. Skjærgårdstjenesten sørger for renovasjon og skjøtsel på denne klyngen av småholmer mellom Tjøme og Sandefjord. OF er sekretariat for Skjærgårdstjenesten i Oslofjorden. Helt siden oppstarten i 1992 har OF også bidratt i finansieringen. Som sekretariat for Skjærgårdstjenesten har OF ansvar for å samle inn tilskuddene fra avtalepartene. Staten er den desidert største bidragsyteren. I 2012 bidro OF med tilsammen kroner til drift og båtfondet. Driftstilskuddet utgjør 10 % av bidraget fra Staten. Resten finansieres av kommunene og fylkeskommunene. Midlene fordeles til kommunene med driftsansvar og arbeidsbåter. Sekretariatet og driftsenhetene Sekretariatet er bindeledd mellom SNO og de enkelte driftsområdene. OF bidrar med utarbeidelse av driftsplaner, budsjett og regnskap, samt er koordinator ved møter og kursing. Sekretariatsfunksjonen utgjør en 60 % stilling. I Oslofjorden er det 9 driftsenheter som arbeider på tvers av kommunegrenser: Hvaler, Fredrikstad, Moss, Oslo, Bærum, Holmestrand, Sandefjord og Larvik er arbeidsgiverne for mannskapet og hjemmehavn for arbeidsbåtene. I Tønsbergdistriktet, i driftsenheten som kalles Færder, er det Havnøystiftelsen som er arbeidsgiver. Stiftelsen er eid av kommunene i området. Aktiviteten gjennom 2012 Sommeren har vært preget av variabelt vær liksom i 2011, og statistikken for renovasjon og telting viser et lavt normalår. Det ser imidlertid ut som om båtsesongen strekkes ut med mer båttrafikk på forsommeren og utover høsten, med ekstra stor aktivitet under hummerfisket. Folk synes å bli mer fleksible og selektive; når været er dårlig er skjærgården lite besøkt, men om været blir bra strømmer folk ut. Driftsenheten i Moss sliter med den dårligste arbeidsbåten og hadde et uhell under sauetransport til Revlingen i august der 20 sauer druknet. Båtdekket er ikke selvlensende, og da en brottsjø fylte dekket fikk sauene panikk, samlet seg alle på samme sted og fløt over rekka. Midtre driftsenhet, Fredrikstad har sluttet med hytterenovasjon og dermed fått frigitt tid til andre oppgaver. Hytterenovasjonen ble kompensert i penger, men ikke i arbeidstid. Arbeidsbåtene Driftsenhetene Hvaler, Færder og Sandefjord- Larvik (SaLa) har alle fått nye arbeidsbåter i Båtene er det viktigste arbeidsredskapet til Skjærgårdstjenesten og er godt tilpasset de ulike arbeidsoppgavene som renovasjon, frakt av materialer, redskap, maskiner og beitedyr, håndtering av badebøyer- og brygger, oppsyn og befaringer. Båtene er finansiert gjennom spleiselag mellom stat, fylkeskommuner, kommuner og lokalt båtfond hvor også OF bidrar. Båtutvalget for Skjærgårdstjenesten har nettopp gjennomført befaring av alle arbeidsbåtene i driftsenhetene. Ny revidert båtinvesteringsplan skal vedtas før sommeren 2013, med mulighet for å justere planen på bakgrunn av resultatetene fra evalueringen. Driftsenheten Indre Vestfjorden, dvs Bærum/ Asker/Nesodden, har fått klarsignal for å gå i gang med båtanskaffelse. Driftsenheten i Moss sliter som nevnt med arbeidsbåten «Beta» som er i en svært dårlig 18

19 Bruk av fjorden Bruk av fjorden - Skjærgårdstjenesten Skjærgårdstjenesten i Oslofjorden har fått tre nye båter i Øverst t.v: Færder-enheten med base på Tjøme har valgt å kalle båten «Skjærgårdstjenesten I». Enheten i Sandefjord og Larvik, SaLa, med den nye båten «Elise» (øverst t.h). Nederst to bilder av Heia, med mannskapet Tom Eilertsen og Eivind Børresen. Heia betjener skjærgården i Hvaler, Sarpsborg og Halden. forfatning. Behovet for å erstatte «Beta» vil bli tatt opp med SNO i januar Statens naturoppsyn (SNO) er innforstått med at arbeidsbåten «Beta» i Nordre driftsenhet er i dårlig stand og at særlig krana ombord er farlig i bruk. SNO vil vurdere å leie inn båt med kran fra en annen driftsenhet til våren evt. få bistand fra Fredrikstad eller Hvaler. Kompetansebygging Vår- og høstmøtene ble som vanlig avholdt i de tre driftsområdene mai ble det arrangert vårmøte og fagseminar til Bolærne og Moutmarka for ansatte i Skjærgårdstjenesten i hele landet. Tema for fagturen var praktisk skjøtsel av naturvern- og friluftsområder med bekjempelse av uønska arter. Bevaring av kulturlandskap og tiltak mot gjengroing har blitt en stadig viktigere oppgave, med behov for økt kompetanse hos Skjærgårdstjenesten om beiting og skjøtsel. Et åpent kulturlandskap gagner friluftslivet ved at arealene kan brukes og at flåttplagen reduseres. Fagturen er en viktig møteplass for utveksling av kunnskap om drift og skjøtsel av friluftsområdene langs kysten. Statens evalueringen av Skjærgårdstjenesten Evalueringen av Skjærgårdstjenesten ble igangsatt i 2012 og vil være ferdig mars Skjærgårdstjenesten ble sist evaluert i Driftsenhetene og utfordringene har utviklet seg mye på disse årene. Norsk institutt for byog regionforskning (NIBR) har sammen med Østlandsforskning fått i oppdrag å evaluere Skjærgårdstjenesten. Det er sendt ut spørreskjema til alle partene som inngår i samarbeidet og til driftsenhetene med oppfølgingsintervju på telefon. Det er to overordna fokusområder i evalueringen det operative nivået og det overordna nivået/ organiseringen. Det vil bli holdt en evalueringskonferanse våren 2013 og ev. forslag til endringer vil bli sendt på høring. Dragsund på Håøya i Frogn er en populær naturhavn. Håøya har stort potensial for større bruk og tilrettelegging. Skjærgårdstjenesten er sentral i dagens drift og i videre utvikling. 19

20 Skjærgårdstjenesten - Bruk av fjorden 2012: De første flytende avfallsmottakene på plass Tv.: Ordfører i Hurum, Monica Vee Bratlie, stod for den offisielle åpningen av det første flytende avfallsmottaket som ble utplassert i Sandspollen. T.h. :Litt senere ble det også satt ut en tilsvarende enhet i Tordenskjoldbukta på Nordre Sandø, Hvaler. Måka på bildet er kanskje litt mindre fornøyd den har mistet muligheten for å komme til slik den tidligere kunne når søppelkassene var overfylt. Prosjektet med flytebrygge og dypoppsamlere for avfall (molok) ble startet i 2008 med tilskudd fra Fylkesmennene i Østfold, Vestfold og Buskerud. To steder ble valgt for å prøve ut et slikt avfallssystem; Tordenskjoldbukta på Hvaler og Sandspollen i Hurum. I Sandspollen var det også stort behov for å rehabilitere gamle brygger, og dypoppsamler for avfall ble sett i sammenheng med restaurering av flytebrygga. Buskerud fylkeskommune ga friluftslivsmidler til prosjektet i Sandspollen i 2010 og Begge molokbryggene ble ferdige og tatt i bruk juni Erfaringene så langt er svært gode, både gjennom driften til Skjærgårdstjenesten og brukernes tilbakemeldinger. Dypoppsamlerne har større kapasitet enn de gamle søppelstativene, noe som fører til behov for færre tømminger. De to dypoppsamlerne rommer 10 m 3 som tilsvarer om lag 100 søppelsekker. Søppelet kan løftes og tømmes med kranen i arbeidsbåten, i stedet for å løfte og bære søppelsekker for hånd. Konklusjonen med molokbryggen så langt er at de er svært arbeidsbesparende og mer renslig. Ekstra byttesekker eliminerer ulempen med at mottakscontaineren er plassert langt unna. Det er også gode erfaringer med stengte boder med informasjonsoppslag; intet avfall er satt på utsiden. Folk uttrykker at de er fornøyd. Videre utvikling av avfallssystemet kan være container for glass og metall. Mottak av engangsgriller er etablert. Flytende dypoppsamler er et godt tiltak som i vår moderne tid kanskje kan sies å være en rimelig tilrettelegging for båtfolket i skjærgården. Inngrepet er begrenset og langt fra uestetisk. Alternativet kan være å etablere faste brygger med hus for rullecontainere/byttecontainere; med større grad av kildesortering. Erfaringen videre og de økonomiske rammene vil være med på å bestemme hvilke løsninger som blir valgt framover. I de driftsenhetene som har arbeidsbåter med gode løftekraner, ligger forholdene til rette for en løsning med flytende avfallsmottak. Flytende avfallsmottak i praksis I Tordenskjoldbukta på Hvaler ble det flytende avfallsmottaket tømt 7 ganger i Året før hadde Skjærgådstjenesten totalt 48 anløp til de to avfallsbodene på land, da ble 203 søppelsekker løftet ut fra bodene. Sekkene ble båret manuelt over glatte svaberg og ned til båten. Til sammen utgjør dette en avfallsmengde på 2 tonn som ble løftet for hånd. Sekkene ble siden løftet ut fra båten og over i lastebil. Dersom en hadde tømt eksakt når molokene var fulle, kunne det i stedet for 7 tømminger vært så få som kun tre. Hver tømming tar maks. 20 minutter; inkl. vannsuging og spyling av sekkene. Med mer erfaring vil driftsenheten kanskje klare renovasjonen med 4 anløp i sesongen, selv om hensyn til makk og lukt kan tilsi 5-6 anløp (hver 14 dag), for å redusere lagringstiden på avfallet. Molokene sparer tunge løft og frigjør tid til en rekke andre trengende tiltak og vedlikeholdsoppgaver i skjærgården, som f.eks skjøtsel og strandrydding. Selv om Skjærgårdstjenesten bruker mindre tid på avfallshåndtering, blir de ikke arbeidsledige med det første. Det er et stort vedlikeholdsetterslep og gjengroingen er et økende problem. Grundigere strandrydding er også en av mange oppgaver som vil styrke friluftslivet i fjorden. Gjengroing Marint avfall Tilrettelegging og vedlikehold 20

ÅRSBERETNINGEN FOR 2007

ÅRSBERETNINGEN FOR 2007 Årsberetning 2007 ÅRSBERETNINGEN FOR 2007 Friluftsrådet Sør takker medlemskommunene, Friluftsrådenes Landsforbund (FL), Aust - Agder fylkeskommune og Fylkesmannen i Aust-Agder for godt samarbeid i 2007.

Detaljer

ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS 2009

ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS 2009 ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS 2009 2009 2 Glade gutter på tur i Olalia Sandvik badeplass i Etne Fra Holsviko friluftsområde i Sveio Turvei med UU tilrettelegging i Haugesund Åreiddalen badeplass på Bømlo

Detaljer

ÅRSMØTE 2008 25 år for friluftslivet 1983-2008

ÅRSMØTE 2008 25 år for friluftslivet 1983-2008 ÅRSMØTE 2008 25 år for friluftslivet 1983-2008 2 Ny flytebrygge på Smedholmen, Fitjar Prosjektet Friluftsliv for alle med HT Dugnad på Gurokaien på Stora-Romsa Friluftslivets dag i Djupadalen, Haugesund

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

Klart det går..! Prosjektrapport 2006 - Friluftsrådenes Landsforbund

Klart det går..! Prosjektrapport 2006 - Friluftsrådenes Landsforbund Klart det går..! Kursopplegg for voksne som har ansvar for barn og unge med funksjonsnedsettelse Prosjektrapport 2006 - Friluftsrådenes Landsforbund INNHOLD FORORD. 5 1.0 INNLEDNING.. 7 1.1 Organisasjoner

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2010 1 Rådmannens kommentarer... 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag... 4 2.1 Investeringsregnskapet... 5 2.2 Driftsregnskapet... 5 2.3 Balansen...

Detaljer

Avtale inngått mellom NVF og Avfall Norge Se side 4

Avtale inngått mellom NVF og Avfall Norge Se side 4 NR 4 - OKTOBER 2009 33. årgang VEL POSTEN MEDLEMSAVIS FOR NORGES VELFORBUND Avtale inngått mellom NVF og Avfall Norge Se side 4 Operasjon duppeditt Mange kaster duppeditter som mobiltelefoner, lyspærer

Detaljer

Nedre Eiker kommune Trygghet og samhold i 125 år

Nedre Eiker kommune Trygghet og samhold i 125 år Nedre Eiker kommune Trygghet og samhold i 125 år ÅRsrapport2011 1 Fagernes Trondheim Bergen Hallingdal Hønefoss Nedre Eiker Oslo Gardermoen Stockholm Hokksund Notodden Kongsberg Innhold 4 Ordførerens kommentar

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015 Hoveddelen 4 KOMMUNEPLANENS HOVEDGREP Gjennom kommuneplanen har Oppegård kommune lagt opp til en > Bærekraftig utvikling med respekt for grønne verdier > Moderat vekst

Detaljer

Årsmelding 2014 31. mars 2015

Årsmelding 2014 31. mars 2015 31. mars 2015 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 1.1 ØKONOMI... 5 1.2 SAMFUNN... 5 1.3 TJENESTER OG BRUKERE... 6 1.4 MEDARBEIDERE... 7 1.5 KOMMUNIKASJON OG INTERNE SYSTEMER... 7 2. ÅRSBERETNING

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Uterom for en billig penge

Uterom for en billig penge Uterom for en billig penge Tittel: Uterom for en billig penge Forfattere: Romy Ortiz, Marry- Anne Karlsen og Benjamin Haffner Arbeidet er utført av Senter for byøkologi på oppdrag fra Norsk Form Stiftelsen

Detaljer

Loppa kommune. Dra på Lopphavet et hav av muligheter. Foto: Terje K. Haugen. Foto Terje K. Haugen

Loppa kommune. Dra på Lopphavet et hav av muligheter. Foto: Terje K. Haugen. Foto Terje K. Haugen Loppa kommune Dra på Lopphavet et hav av muligheter 2012 Foto: Terje K. Haugen Foto Terje K. Haugen INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Organisasjon og bemanning... 2 2. Rådmannens generelle kommentarer... 6 3. Hva

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING MARS 2014 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESUTATVURDERINGER... 3 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 10 PERSONAL... 19 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING... 25 RESULTATENHET PLEIE OG OMSORG

Detaljer

årsrapport FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign

årsrapport FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign årsrapport 2014 årsrapport 2014 FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign DESIGN Arbeid og Kvalifisering, Larvik kommune

Detaljer

ÅRSRAPPORT MANGFOLDIG FRILUFTSLIV I FJELLET

ÅRSRAPPORT MANGFOLDIG FRILUFTSLIV I FJELLET ÅRSRAPPORT MANGFOLDIG FRILUFTSLIV I FJELLET Naturopplevelser for livet INNHOLD Et friskere folk gjennom friluftslivet! Et friskere folk gjennom friluftslivet! 3 Styrets årsberetning 4 Arabisk på Selhamar

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS

ÅRSRAPPORT 2009 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS ÅRSRAPPORT 2009 5 3 7 6 4 2 Våre gjenvinningsstasjoner: 1 Gjølstad/Enebakk 2 Heia/Fet 3 Hellen/Gjerdrum 4 Lørenskog/Lørenskog/ Rælingen 5 Hakadal/Nittedal 6 Sørumsand/Sørum 7 Bøler/Skedsmo 1 2 Romerike

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

Økonomiplan 20112010-2013

Økonomiplan 20112010-2013 Økonomiplan 20112010-2013 - 2014 Budsjett 2010 Adm. forslag Budsjett 2011 Administrasjons forslag Innholdsfortegnelse 1 VEDTAK I KOMMUNESTYRET 20.12.2010... 5 2 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 3 ORGANISASJON

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 I overensstemmelse med lov om Den norske kirkes ordning og vedtak i menighetsrådet, legges årsmelding og regnskap fram for årsmøtet i Skårer menighet søndag

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR NATURVERNFORBUNDET I OSLO OG AKERSHUS 2014-1 - - 2 - Årsberetning 2014 STYRETS VURDERING AV ARBEIDSÅRET 2014-2015 NOA feiret i 2014 sitt 100-årsjubileum, som landets eldste

Detaljer

Kommunerevisoren. NKRF Tidsskrift // 2 // 2014 // 69. årgang

Kommunerevisoren. NKRF Tidsskrift // 2 // 2014 // 69. årgang Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift // 2 // 2014 // 69. årgang LES MER OM: // Jørgen Kosmo en bauta i norsk samfunnsliv // KOSTRA Husgud eller kommuneplage? // Kontrollutvalgskonferansen 2014 \\ INNHOLD \\

Detaljer

Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015 19.06.2012 83/12 Kommunestyret 2011-2015

Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015 19.06.2012 83/12 Kommunestyret 2011-2015 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: 150 Saksmappe: 2011/2437-14 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 06.06.2012 Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag

Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag DIREKTØREN HAR ORDET År 2007 har i sannhet vært like utfordrende som de foregående år, praktisering av ny borettslagslovgivning var ikke før godt innarbeidet

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD BANKSJEFEN HAR ORDET 4 STYRETS BERETNING 6

INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD BANKSJEFEN HAR ORDET 4 STYRETS BERETNING 6 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD BANKSJEFEN HAR ORDET 4 STYRETS BERETNING 6 Makroøkonomi 6 Lokalt næringsliv 10 Vang kommune 13 Vang Sparebank 14 Styrets kommentar til årsregnskapet 16 Valdres Eiendomskontor

Detaljer

Foto forside: Stiftelsen Organdonasjon Ansvarlig redaktør: Hege Lundin Kuhle Grafisk formgivning: Anne Berit Ringen Trykk: HBO - Haugesund Bok &

Foto forside: Stiftelsen Organdonasjon Ansvarlig redaktør: Hege Lundin Kuhle Grafisk formgivning: Anne Berit Ringen Trykk: HBO - Haugesund Bok & Årsberetning 2013 organdonasjon.no organdonasjon.no Foto forside: Stiftelsen Organdonasjon Ansvarlig redaktør: Hege Lundin Kuhle Grafisk formgivning: Anne Berit Ringen Trykk: HBO - Haugesund Bok & Offset

Detaljer