Årsberetning og regnskap Oslofjorden 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning og regnskap 2012. Oslofjorden 2012"

Transkript

1 Årsberetning og regnskap 2012 Oslofjorden

2 Leder Året 2012 var et meget aktivt år i Oslofjorden Friluftsråd (OF). Mange prosjekter ble sluttført var også det første året OF ikke var medlem i en landsdekkende organisasjon, Friluftsrådenes Landsforbund (FL), og derfor fikk mindre tilskudd fra staten. Jeg vil takke en entusiastisk gjeng av ansatte for innsats og pågangsmot i året som gikk. Friluftslivet kjenner ingen kommunegrenser, av og til støter man på eiendomsgrenser da helst i strandkanten. OF har nå gjennomlevd 80 år, og det må være lov å spørre: Har vi bruk for en slik organisasjon, og i tilfelle hvorfor? OF har i året som gikk hatt en ny strategiplan ute på høring til medlemmene. Jeg syns det har vært interessant å få være med å presentere vår innsats og våre tanker for mange av kommunene. Naturlig nok har både kunnskap og interesse variert, men tilbakemeldingene på arbeidet OF gjør og på forslaget til ny strategiplan, har vært positive. Mye av OFs arbeid er å sammenligne med husmorens; det syns best når det ikke blir gjort. Noe av det som syns, har vært etablering av flytende dypoppsamlere for søppel i Tordenskjoldbukta på Hvaler og i Sandspollen i Hurum. Det har gitt en vesentlig lettelse av arbeidet med tømming samtidig som måkene ikke har adgang. Slike dypoppsamlere for søppel i sjøen er en nyvinning som vi håper vi skal få mer av. Vi ser at økt båtliv og skipsfarten generelt, samt oversjøiske naboland sammen med vær og strømforhold, bidrar til nye utfordringer når det gjelder å holde fjorden og strendene rene. Når søppel får ligge lenge i sjøen eller i strandkanten, brytes det ned i små biter. Over 70 pst av dette er plast. Slik «mikrosøppel» finnes nå i så store mengder i Oslofjorden at statlige myndigheter bør være alarmert. Gamle plastbåter er også et voksende søppelproblem som staten må bidra til løsning av. Nye hytter til kystleden er kommet i 2012 i samarbeid både med frivillige og med offentlige organer. Å ta i bruk verneverdige og fredede bygninger, som den fredede Homlungen fyrstasjon på Hvaler, har gitt et ekstra pluss til opplevelsen som friluftslivet gir. OF ser det som en viktig oppgave å tilrettelegge slik at naturen og friluftsliv skal kunne være tilgjengelig for alle deler av befolkningen. Ferdigstilling av Oleanas utsikt på toppen av Nesodden er ett slikt eksempel. Like viktig er tilbudet om natur- og friluftsveiledningen. Mye av den er prosjektfinansiert og krever derfor en del administrasjon og egenandeler fra OF. Uten et generelt tilskudd fra staten, blir dette en tyngre oppgave fremover. Natur- og friluftsveiledningen er viktig fordi det handler om å gi de unge forutsetninger for mestring og til å oppleve naturen. Det er et stort press på arealer rundt Oslofjorden. Skogen innerst i fjorden har fått varig vern gjennom markaloven. Her er det god plass. Sikring av områder ved fjorden for å ta vare på naturen og samtidig skape rom for friluftslivet, er en stadig større utfordring. Vi vil i løpet av sommeren ha to nasjonalparker i ytre fjord. Det er bra. I indre fjord er andre virkemidler nødvendig. Det er få strandsoner igjen som ikke har bebyggelse. Strandeiendommer som er til salgs, kan frigjøres for allmennheten ved å skille ut bebyggelsen. Til dette trengs finansiering. Slik kapital er det kun Staten som har. Jeg vil utfordre Miljøverndepartementet til å finne et verktøy for å sikre folk tilgang til flere arealer rundt fjorden, spesielt i indre fjord der befolkningstettheten er størst. Styret har som en del av strategidiskusjonen vurdert om OF er for stor. Ett poeng er at dersom OF ble splittet opp i fire fem friluftsråd, ville Oslofjordområdet kunne få mer av de midlene staten deler ut til friluftsrådene gjennom blant annet Friluftsrådenes Landsforbund. Det er så mange små friluftsråd i Norge tilknyttet Friluftsrådenes Landsforbund, at det er de små som bestemmer fordelingen av statens midler. Her spiller folketallet og arealkonflikter med friluftslivet en liten rolle. Derfor valgte OF å melde seg ut av FL fra Jeg ser ikke dette som noen heldig løsning. Heller ikke oppsplitting av OF. I 2012 har vi klart å holde virksomheten oppe også på det mest utsatte området, nemlig naturog friluftsveiledningen, som klarest lider under manglende statlige bidrag. Spørsmålet om hvilken nasjonal tilknytning OF skal ha, vil bli et viktig tema også i det året vi nå er inne i. Inger Johanne Bjørnstad styreleder Årsberetning for 2012 vedtatt av OFs styre 31. januar Inger Johanne Bjørnstad Styreleder Rolf Klerud Nestleder Anne-Hilde Rese Styremedlem Henning Holstad Styremedlem Inger Blomsnes Styremedlem (vara) Sigrid Thielemann Styremedlem Nils Henning Hontvedt Styremedlem sign. Ivar Otto Myhre Styremedlem Rune Svensson Direktør 2

3 Innhold Organisasjon side 4-8 Økonomi side 4 Regnskap side 5 Noter til regnskap Side 6 Balanse og noter til balansen side 7 Styret side 8 Sekretariatet side 9 Forsiden: Nicolai Ek, 4. klasse Eikeli skole i Bærum. Ispiggekonkurranse under isfiskearrangement på fjordisen utenfor Sandvika. OF hadde i elever fra bærumsskoler med på isen. Aktivisering og folkehelse side Informasjon side 11 Natur- og friluftsveiledning side 12 Folkehelsearbeid side 15 Bruk av fjorden side Skjærgårdstjenesten side 18 Drift av områder side 21 Kystleden side 22 Svaibøyer side 26 For friluftslivet side Sikring av friluftsområder side 28 Høringspart og interesseorgan side 30 Kompetansesenter side 32 Samarbeid med andre aktører side 34 Revisorberetning side 35 Ung makrellfisker, Høysand i Sarpsborg kommune 3

4 Organisasjon Økonomi Organisasjon OF fisker etter midler fra en mengde kilder. Bildet er fra Akershusstranda med Hovedøya i bakgrunnen. Selv med en rekordstor omsetning på 18,3 millioner i 2012, er OFs økonomi presset. Bak all bruk av ressurser ligger det nøye prioriteringer. Oppslutningen om OF blant medlemmene er trygg. Forutsetningen om fortsatt drift av OF er til stede, og dette legges til grunn for behandling av årsregnskapet. Årsresultatet for 2012 gir et overskudd på etter at renteinntekter er tatt inn. Overskuddet foreslås overført fondet for sikring og opparbeidelse. 50% 40% 30% 20% 10% Vekst uten kontingentøkning I løpet av ti år har aktivitetsnivået i OF økt kraftig. I 2002 var omsetningen på 5,3 millioner kroner, fem år senere, i 2007, var den på 11, 3 millioner. Også sammenliknet med 2011 har det vært en betydelig økning, med nesten 25 % høyere omsetning i Omsetningen i 2012 var spesiell høy fordi flere store prosjekt ble ferdigstilt. Dette gjelder bl.a den fredede Homlungen fyrstasjon, som nå er tilknyttet vann- og avløpsnettet gjennom en sjøledning. Her har istandsettingen til kystledhytte vært spesielt krevende pga at fyrvokterboligen er fredet og stedet ligger i en nasjonalpark. Kostnadene for dette anlegget alene ble på over 1 million kroner. Bryggene med dypoppsamlerne for avfall fra småbåter har også vært kostbart for OF. På den annen side vil dette effektivisere skjærgårdstjenestens virksomhet, og bidra til et mindre belastende arbeidsmiljø. Et tredje tungt økonomisk løft er anleggelsen av Oleanas Prosjekter / utredninger Brukerbetalinger Kont.kommuner Statstilskudd og opparbeidelse Kont. fylkeskom. Andre inntekter Kommunekontingentene og statstilskuddet står for en langt mindre andel av inntektene enn før. Slike inntekter er likevel helt nødvendlig, ikke minst for at OF skal klare egenandelene som prosjektene krever. utsikt med tilrettelegging for rullestolbrukere. Størstedelen av midlene til disse store tiltakene har kommet fra eksterne kilder, og forklarer den store omsettingen i Prosjektene har gått over flere år, men hovedkostnadene kom i 2012 og ble regnskapsført dette året. Homlungen eies av Kystverket, og etaten selv har bidratt med midler. Støtte fra Uni stiftelsen, friluftsmidler fordelt gjennom fylkeskommunen, OFs egenandeler og ikke minst et stort dugnadsarbeid fra frivillige, har vært nødvendig for å få prosjektet i havn. Homlungen tjener som et godt eksempel for hvordan OFs tilretteleggingstiltak blir realisert. Det er vanlig med spleiselag med flere bidragsytere, og det er vanlig at kostnadene på de store prosjektene fordeles over flere år. Utvikling av inntektene Veksten i aktiviteter og økonomi har skjedd uten vesentlig økning av kontingentene fra kommunene. Kommunenes sats har kun vært justert etter utviklingen i folketallet og endringer i konsumprisen. Heller ikke statstilskuddet som gis til friluftsråd, har hatt en særlig økning. Økningen i aktiviteter og omsetning kommer derfor som et resultat av at andre inntekter har vokst. Særlig har brukerbetalingene og inntekter fra prosjekter hatt et stort oppsving. Brukerbetalinger er for eksempel leien fra kystledgjestene, vimpelabonnementer til svaibøyene, egenandeler for kursdeltakere eller støttemedlemskap. Prosjektinntekter er støtte som OF mottar som følge av oppgaver friluftsrådet utfører. OFs stab har en betydelig kompetanse i skjæringsfeltet friluftsliv, reiseliv og naturvern. OF lager utredninger og planer for fylkeskommuner og Staten. OFs kompetanse og kapasitet er en viktig faktor i dette bildet. OF får dekket sine kostnader, men bidrar 4

5 Organisasjon Regnskap - inntekter 2012 også med egenandeler i slike prosjekter. Mens kommunekontingentene utgjorde mer enn 40 % av inntektene på 1990-tallet, var andelen nede i 22 % i Behov for egenandeler For å kunne utnytte offentlige og private støtteordninger, er man avhengig av en basisfinansiering fra egne medlemmer. Jo høyere egenandel, jo større sjanse er det for å få støtte. OF har en lav kontingentsats i forhold til andre friluftsråd, og følgelig klarer man ikke å utnytte alle søknadsmulighetene så godt som man kunne ønske. Dette taper friluftslivet i Oslofjorden på. Samtidig nyter OF stor tillit hos dem som bevilger midler til friluftslivsarbeidet. OF kan vise til konkrete, positive resultater som kommer en stor befolkning til nytte. En moderat økning av basisinntektene fra kommuner og fylkeskommuner, vil utløse flere midler fra statlige ordninger og private stiftelser. Dette vil også gjøre det mulig å ta igjen noe av etterslepet av vedlikeholdet av friområder, stier, parkeringsplasser, hytter og andre anlegg. Etterslep på vedlikehold på anlegg på friområdene er nøkternt anslått til ca 3.3 millioner kroner. Dette kommer ikke fram i regnskapet. I tillegg kommer et stort behov for å gjøre i stand flere bygg som i dag står klare for å bli en del av kystleden Konsumprisindeksen, som kommunenes kontingenter er basert på, dekker ikke de reelle endringene i OFs kostnader. Lønnsøkningen i kommunesektoren, som OF følger, har over en årrekke vært høyere enn prisveksten. Det samme gjelder for økning i pensjonskostnadene. Også kommunenes egne krav til avgifter for saksbehandling og tilknytninger til f.eks vann og avløpsnett øker mer enn prisstigningen. OF bruker store midler på å få behandlet søknader om å fornye brygger på friområder, søke bruksendringer på bygg og lignende. Det er en utfordring å arbeide i en interkommunal virksomhet, ikke minst i en så stor interkommunal sammenslutning som OF er. Mange lokalpolitikere og flere kommuneadministrasjoner ønsker å bruke mest mulig av midlene i egen kommune. Men friluftslivet kjenner ingen grenser hos brukerne. At folk bruker områder i andre kommuner var grunntanken da OF ble opprettet i Friluftsfolket har ikke blitt mindre mobile siden. Kommunegrensene har ingen betydning når de ferdes ute i naturen. Oppslutning om OF, er en oppslutning om et stort samarbeid. Nå bor hele 1,5 millioner mennesker i OFs medlemskommuner, og behovet for å tenke helhet er større enn noen gang. (Fortsetter på side 6) INNTEKTER Note Budsjett 2012 Resultat 2012 Resultat 2011 Kontingent Kommuner Kontingent Fylkeskommuner Organisasjonsmedlemmer Støttemedlemskap / vimpelabonnenter Sum Kontingenter Administrasjonstilskudd Staten Godtgjørelse skjærgårdstjenesten SNO Salgsinntekter Leieinntekter Kystled o.a Arrangementer Natur og friluftsveiledning Andre inntekter Sum ordinære driftsinntekter Skjærgårdstjenestekurs Tilskudd planlegging / utredning o.a Prosjektinntekter Kystled Kystled, bruk av fonds til vedlikehold Tilskudd opparbeidelse og drift Sum prosjekter og øremerkede tiltak Noter til regnskapet - Inntekter Sum inntekter Alle kommuner og fylkeskommuner har betalt kontingent iht vedtatte satser. Oslo kommunes fylkeskontingent er av årsmøtet satt til samme sats som Akershus. 2. Adm. tilskudd fra Staten, kr ,-, er bevilget direkte fra DN, og ikke gjennom Friluftsrådenes Landsforbund (FL), som var ordningen fram til 2011, den gang OF var medlem av FL. 3. Godtgjørelsen fra Statens Naturoppsyn (SNO) gjelder OF s oppgaver som sekretariat for Skjærgårdstjenesten. På denne posten føres også støtte for å være sekretariat for driftsområdene, kr ,-. 4. Salgsinntektene kommer fra momsfritt salg av Oslofjordsguidene 1-3, kr. 28 tusen og undervisningspermer for uteaktiviteter kr. 15 tusen. 5. Leieinntekter for kystleden fordeles på 1558 tusen på indre fjord, 868 tusen på ytre fjord vest og 350 tusen på ytre fjord øst. For de fleste av hyttene i ytre fjord betales en avtalt del av inntektene til lokale drivere, se utgifter post 13. Teltavgiftene (Stuevika) var kr. 26 tusen. 6. Arrangementsinntektene er innbetalte egenandeler og støtte til turer og fagdager. I 2012 ble konferansen Fortid og framtid i friluft arrangert i samarbeid med DN og Riksantikvaren. 7. Tilskudd til Natur og friluftveiledningen er kr tusen, egenandelene utgjorde kr. 330 tusen. 8. Største post er kr. 475 tusen gitt som momskompensasjon til frivillige organisasjoner gjennom Lotteritilsynet. 9. Utredningsoppgavene har bestått av OF s bistand til fylkeskommunene i Interreg-prosjektet Rekreative Ruter for turstier og sykkelleder, samt nasjonal handlingsplan for friluftsliv og utredninger ifm nasjonalpark og tilrettelegging. 10.Friluftsmidler brukt er på flere hytter; Lagerbygget på Bergholmen, Frogn, Båthuset på Skogsborg i Røyken og Søndre Langåra, Frogn. Tilskudd fra Vestfold fylkeskommune for bl.a. istandsetting av Rakke, Larvik. Midler til istandsetting av kystleden i Østfold på avløpsnett/bygningsarbeider Homlungen fyrstasjon, Hvaler, Struten fyr i Fredrikstad og Stenhoggerhytta, Hvaler. 11. Fondsmidler til vedlikehold ble brukt som medfinansiering av arbeidet på Båthuset på Skogsborg i Røyken. 12. Store midler er brukt i 2012, bl.a. på ferdigstillelsen av dypoppsamlere for småbåtavfall i Sandspollen, Hurum og Tordenskjoldbukta, Hvaler, utetoalett på Tjønneberget, Tjøme, Oleanas utsikt på Nesodden m fl., se utgifter post 10. 5

6 Økonomi Regnskap - kostnader Oslofjordens Friluftsråd Friluftsrådenes Landsforbund (FL) er et landsomfattende samarbeidsorgan for friluftsråd. FL fordeler de statlige midlene. Ved utgangen av 2012 var det 22 friluftsråd i Norge. Særlig Sørlandet, Vestlandet og Nordland fylke har mange slike råd. OF er ett av to råd som hører hjemme på Østlandet. OF meldte seg ut av FL i Både Miljøverndepartementet og Kulturdepartementet (spillemidler) har gitt FL fullmakt til å fordele statlige friluftsmidler. Før utmeldingen hadde OF i flere år tatt opp spørsmålet om praksis ved fordelingen. OF mente at fordelingen foregår etter kriterier som er vanskelig å etterprøve, og som ikke anses som relevante i forhold til friluftsrådenes oppgaver og arbeid. Særlig komplisert blir det når størrelsen på de nasjonale bevilgningene står stille, mens oppgavene i sentrale strøk øker dramatisk som en følge av befolkningsutviklingen og arealkonfliktene. Byens behov for friområder Opprinnelig ble friluftsrådene dannet fordi storbyregionene hadde behov for en interkommunal enhet til å organisere friluftslivsarbeidet og sikre friområder. I de senere årene har byregioner med noen få omegnskommuner, ofte ikke mer enn innbyggere, dannet friluftsråd og blitt tatt opp som medlemmer i FL. Disse små enhetene mottar en uforholdsmessig stor del av midlene, og hindrer en effektiv utnyttelse av knappe ressurser. Folkemengde, knapphet på friluftsareal og tunge driftsoppgaver får redusert betydning i FL. De små friluftsrådene har verken kystled, Skjærgårdstjeneste eller drift av friområder, men mottar likevel store midler. Bedring av folkehelsa, økt fysisk aktivitet og mindre levekårsforskjeller i storbyregioner må ikke underordnes etablering av friluftsråd i distriktene. Etter at OF meldte seg ut, vedtok årsmøtet i FL i 2011 opprettelse av et ressursutvalg som skulle gå gjennom saksfeltet. OF ble invitert med i utvalget og deltok aktivt. Det var enighet i utvalget om hvilke utfordringer friluftslivet sto ovenfor med hensyn til finansiering. OF var imidlertid i mindretall når det gjaldt synet på hvem som skulle fordele statsmidlene, og etter hvilke kriterier fordelingen skulle skje. OF mente at Staten selv - og ikke FL - burde fordele midlene, og at folketallet burde få større vekt. OF fremmet også et mindretallsforslag når det gjaldt hvilken kompetanse og størrelse et friluftsråd bør ha. Årsmøtet i FL behandlet rapporten og tok den til etterretning. Midler til aktivitet I perioden OF har vært utmeldt av FL, har midlene til aktivitetstiltak blitt redusert for OFs del. Direktoratet for naturforvaltning gir en sum som FL fordeler kun til sine medlemmer. Kulturdepartementet godtar ikke OF som søknadspart, og gir FL alle spillemidler til friluftsrådene. I 2012 utgjorde spillemidlene FL fordelte 4,4 millioner kroner, og bare 4% av disse gikk til Østlandet som en følge av at OF ikke fikk midler. KOSTNADER Budsjett 2012 Resultat 2012 Resultat 2011 Lønnsutgifter Refusjon sykepenger Feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Øvrige personalkostnader Møter og representasjon Reiseutgifter Forsikringer Lokalutgifter Kontorutgifter Data inkl. bookingsystem Arrangement Kontingenter Tilskudd Skjærgårdstjenesten Aktiviteter Skjærgårdstjenesten Informasjon Tilrettelegging og drift fjorden Kystled Natur og friluftsveiledning (Tidl. Barn og unge) Diverse Sum driftskostnader Driftsresultat Renter og andre kapitalinntekter Årsresultat / Avsatt Kjøp av friområder Noter til regnskapet - kostnader 1. Antall fast ansatte er 14. Lønn og godtgjørelser til daglig leder er kr Pensjonsordningen, fri bil og arbeidsgiveravgift kommer i tillegg. Godtgjørelse til tillitsvalgte i styret og kontrollutvalg var kr Refusjoner fra NAV for sykepenger/foreldrepenger er satt opp som egen linje som en negativ kostnad. 3. OF har pensjonsordning i KLP. Arbeidsgivers pensjonsandel til KLP var 15,7 % av lønn i Brutto pensjonsforpliktelser er kr og pensjonsmidler er kr Ordningen omfattet 15 personer i Årets pensjonspremie, kr er utgiftsført i sin helhet. 4. Møtekostnadene gjelder egne arrangement som rådets og styrets virksomhet. Utgifter til åpne turer og seminarer for andre er ført under posten arrangementer. 5. Av kontorutgiftene utgjør porto og utsendelser kr 225 tusen. Tlf utgiftene var 155 tusen. 6. Anskaffelser og drift av data. Dataprogram for booking etc, kr 200 tusen, ble utgiftsført i 2012 som 4. og siste års avskrivning. 7. OF betalte kontingent til Virke i OFs tilskudd til Skjærgårdstjenesten er avtalt som 10 % av Statens bidrag. 9. Utgiftene går til tidsskriftet Fjord og Friluft, årsberetningen for 2011 mv. 10. Utgiftene gjelder tiltak som ble gjennomført eller gjort ferdig i Bevilgede midler i 2012 og tidligere, som ikke er gjennomført, er overført til Det vises til note 12 for inntekter. 11. Kostnader til kystleden er drift og vedlikehold. For de fleste hyttene i ytre vest og ytre øst tilbakeføres en avtalt del av leieinntektene til de lokale drifterne. For Kommandantboligen på Østre Bolærne, Nøtterøy, gjelder egen avtale. Øvrige kostnader gjelder drift og istandsetting av hyttene i hele fjorden, se note10, inntekter. 12. Her er det bl.a betalt kr 73 tusen til revisjon og kr 213 tusen for konsulentbistand. Hoveddelen gjelder oppfølging av datasystemet.

7 Balanse Note Eiendeler: Eiendommer Kystledbåt Aktivert programvare Egenkapital KLP Sum anleggsmidler Påløpne inntekter Andre kortsiktige fordringer 0 0 Forskuddsbetalte kostnader Bank Kasse Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital: Fond til sikring og opparbeidelsetiltak Kapital Årets overskudd Årets underskudd Pantelån Sum egenkapital Noter til balansen Eiendommer Rettigheter Sum 1. Regnskapsført verdi pr Regnskapsført verdi pr Arbeidsbåt til kystleden. Lineær avskrivning på 20 % er foretatt. 3. Programvare (kr ) for booking, register, fakturering med mer. Rest avskrivning (over 4 år) er utført. 4. Påløpne inntekter: SNO Ospar regi, DNT Fortid og Fremtid, annonsering i Fjord og Friluft 5. Av foreningens likvider er kr bundne midler, husleiedep./skattetrekk 6. Underskudd i 2011 er trukket fra fondet. 7. Evigvarende pantelån 8. Av øremerkede midler finnes f.o.f istandsetting av kystledhytter og friområder 9. Her finner vi bl.a leverandører kr. 315 tusen, DNB kortkreditt kr. 34 tusen Gjeld: Avsetninger Opparbeidelse, øremerkede midler Sum avsetninger Skyldig feriepenger inkl. påløpt abeidsgiveravgift Skyldig arbeidsgiveravgift Skyldig skattetrekk Annen kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Regnskap for 2012 vedtatt av OFs styre 31. januar Inger Johanne Bjørnstad Styreleder Rolf Klerud Nestleder Anne-Hilde Rese Styremedlem Henning Holstad Styremedlem Inger Blomsnes Styremedlem (vara) Sigrid Thielemann Styremedlem Nils Henning Hontvedt Styremedlem sign. Ivar Otto Myhre Styremedlem Rune Svensson Direktør 7

8 Styre - Organisasjon Inger Johanne Bjørnstad - Styreleder Rolf Klerud - Nestleder Henning Holstad - Styremedlem Nils Henning Hontvedt -Styremedlem Ivar Otto Myhre - Styremedlem Oslofjordens Friluftsråd - organisasjonen Anne-Hilde Rese - Styremedlem Sigrid Thielemann - Styremedlem Styret På årsmøtet i mars ble det valgt nytt styre for perioden Det nye styret består av leder Inger Johanne Bjørnstad (Oppegård), nestleder Rolf Klerud (Hvaler), Henning Holstad (Oslo), Nils Henning Hontvedt (Horten), Ivar Otto Myhre (Sandefjord), Anne-Hilde Rese (Hurum) og Sigrid Thielemann (Drammen). Varamedlemmer: Reidar Kjelsrud (Oslo), Inger Blomsnes (Halden) og Eivind Heløe (Oslo). Nils Henning Hontvedt og Anne-Hilde Rese er nye styremedlemmer, mens Reidar Kjelsrud er nytt varamedlem. Kari Fangel (Vestby) og Roar Tandberg (Tjøme) takket av etter henholdsvis 12 og 8 år i OFs styre. Rolf Klerud gikk av som styreleder etter 8 år, og sitter som nestleder i perioden Rådet Medlemmene i rådet velges fra fylkeskommunene, kommunene samt ulike brukerforeninger og organisasjoner som er medlem av OF. På årsmøtet i 2012 møtte et nytt råd, og dette sitter i en periode på 4 år. Rådets sammensetning Fylkeskommuner: fylkeskommunene Østfold, Akershus, Vestfold og Buskerud oppnevner 3 representanter hver. Kommuner: Alle 30 kommunene med grense mot Oslofjorden er medlemmer av OF, i tillegg kommer Lørenskog (uten sjøtilknytning). Kommunene velger 3 representanter hver, med unntak av Oslo som velger 6 og Lørenskog 1. Foreninger og organisasjoner: 1 representant fra hver av de 41 foreningene/organisasjonene som er medlem av OF. Kontrollutvalget Leder: Helge Kolstad, Østfold fylkeskommune, gjenvalgt Reidar Kjelsrud - Styremedlem (1.vara) Medlemmer: Bjørn Bakke, Frognerkilen båtforening, Oslo, gjenvalgt Mette Lund Stake, Røyken, gjenvalgt Anne Odenmarck, Ås, tidligere vararmedlem Karin Frøyd, Vestfold fylkeskommune, ny Varamedlemmer: 1. Tom Erik Hauger, Buskerud fylkeskommune (ny) 2. Glenn Melby, Råde (ny) Stig Kapskarmo (Bærum) og Reidun Sundal (Nøtterøy) satt som medlemmer i Kontrollutvalget fram til årsmøtet, det samme gjaldt varamedlemmene Dag Høiby (Larvik) og Anne Odenmarck (Ås). Kontrollutvalget har holdt 2 møter og behandlet 9 saker i Revisor Buskerud Kommunerevisjon IKS. Valgkomiteen Fram til årsmøtet i mars bestod valgkomiteen av: Anne-Hilde Rese, Hurum, leder Eivind Borge, Hvaler, medlem Helge Simonsen, Frogn, medlem Vararepresentant: Per Livar Engene, Moss motorbåtforening Anne-Hilde Rese ble fremmet som kandidat til styret i OF, og trakk seg fra valgkomiteen. Valgkomiteen hadde 1 møte i Valgkomite (alle nye) Erik Røhne, Vestby, leder Jørn Magdahl, Nøtterøy Tone E. Svendsen, Lier, medlem Vararepresentant: Helge Jodalen, Moss motorbåtforening Administrasjon og miljø OF hadde pr følgende 14 fast ansatte: direktør Rune J. Svensson, nestleder Kjetil Inger Blomsnes - Styremedlem (2. vara) Eivind Heløe - Styremedlem (3. vara) Johannessen, Terje Andresen, Torunn Anker, Bente Godheim Eikaas, Inger-Marie Juel Gulliksen, Liv-Marit Hansen, Kyrre Hurum, Annika Ljungström, Nicolay Moe, Terje Næss, Geir Schiager, Anne Sjømæling og Tom Sørum. Sekretariatet har kontor i Sandvika. Det har i 2012 vært følgende endringer i OFs administrasjon: Annika Ljungström gikk ut i foreldrepermisjon juli 2012 og er tilbake mars Nicolay Moe fungerer som fagsjef for natur- og friluftsveiledningen (NFV) i denne perioden. Ståle Bratberg har vært engasjert i NFV i en kombinasjonsstilling med kystleden. Rådgiver Inger-Marie Juel Gulliksen gikk ut i ett års permisjon i juli, og Cathrine Restad Hvalby vikarierer i denne stillingen. Natur- og friluftsveiledningen har hatt fire deltidsansatte naturveiledere i høysesongen. OF har også flere personer som har fjorden som arbeidsfelt i sesongen. Dette gjelder tilsynsvakter for kystledhyttene og teltplassene Storesand og Stuevika på Hvaler. HMS HMS-håndbok for OFs virksomhet ble ferdigstilt i 2011, og tatt i bruk i Håndboken var eget tema på et personalseminar i juni. Annika Ljungström satt som verneombud fram til juni, og ble da avløst av Tom Sørum. OFs virksomhet strekker seg over mange områder og oppgavene kan ofte være krevende med hensyn til arbeidstid og arbeidsmengde. Kravet om å bruke midlene mest mulig effektivt preger OF. Trivselen i arbeidet anses likevel som god. Sykefraværet i 2012 var på 2,5%. Det praktiseres likestilling mellom kjønnene i alle forhold. OF forurenser ikke det ytre miljø. 8

9 Organisasjon - Administrasjon Rune Svensson Direktør Kjetil Johannessen Nestleder / seniorrådgiver Terje Andresen Fagkonsulent kystleden Torunn Anker Adm. sekretær Ståle Bratberg Naturveileder Bente Godheim Eikaas Fagsjef kystleden Liv-Marit Hansen Seniorrådgiver Inger-Marie Gulliksen -Rådgiver friluftsliv og miljøforvaltning Kyrre Hurum Informasjonsrådgiver Annika Ljungström Fagsjef, Natur og friluftsveiledning Nicolay Moe Naturveileder Terje Næss Rådgiver småbåtliv Cathrine Restad-Hvalby Rådgiver friluftsliv og miljøforvaltning Anne Sjømæling Fagsjef kystleden Vestfold Geir Schiager Økonomi Tom Sørum Fagsjef Skjærgårdstjenesten Ny strategiplan og besøk hos kommuner og fylkeskommuner På årsmøtet i 2012 ble prosessen og innholdet i ny strategiplan for OF tatt opp. Planen ble sendt til høring hos OFs medlemskommuner og fylkeskommuner i august. Det var en forutsetning at prosessen ble gjennomført med en bred dialog med medlemmene. Dokumentet inneholdt også sakene 1) omorganisering av Skjærgårdstjenesten og 2) endring av kontingentsatsene for kommunene fra I forbindelse med høringen besøkte OFs styre og administrasjon folkevalgte organer hos medlemmene. Pr var slike besøk gjennomført hos 28 kommuner og fylkeskommuner. Rygge kommune mente at besøket med en styrebefaring i september var tilstrekkelig. Holmestrand kommunestyre besøkes i 2013, mens Svelvik kommune takket nei til besøk. Besøksrunden har vært svært nyttig, og løftet forhåpentligvis friluftsliv, miljø og folkehelse som fagfelt. Ved årsskiftet hadde det kommet inn høringsuttalelser fra 20 kommuner/fylkeskommuner. Hvilken vei går Oslofjordens Friluftsråd? 1. Visjon: OF skal bedre forholdene for et bærekraftig friluftsliv i Oslofjorden for alle gjennom aktiviteter, tilrettelegging og påvirkning. Gjennom OFs innsats blir folk friskere, lykkeligere og føler en større tilhørighet. OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD FOR FJORDEN OG FRILUFTSLIVET SIDEN

10 Aktivisering og folkehelse Oslofjordens Friluftsråd Naturveileding foregår ikke bare ved sjøen, her fra et arrangement ved Vansjø i Moss. Ferskvannsbiologi, fisking og fysisk aktivitet er på timeplanen for elever ved Krapfoss skole. Fysisk aktivitet er viktig for folkehelsa. Terskelen for å bruke friområder i nærheten av der folk bor, er lav. Informasjonen OF gir, og tilbud om aktivisering har alltid hatt som mål å stimulere til friluftsliv. Vi informerer om at det finnes mer enn 700 friområder å besøke, mer enn 600 km kyststi å vandre på og hele 38 kystledhytter å dra til. De fleste kommer seg ut på egenhånd, mens andre trenger organiserte tilbud. OFs naturog friluftsveiledning aktiviserer flere tusen barn og pedagoger i skolehverdag og ferier. For eldre arrangerer OF seniorturer der målet er fysisk aktivitet, sosialt samvær og naturopplevelser. Naturlosturene kommer i tillegg. Den røde tråden er at vi vil stimulere til fysisk aktivitet gjennom opplevelser og gode minner. Noen grupper har behov for særskilt tilrettelegging. Personer med nedsatt funksjonsevne har behov for kunnskap om parkering, toaletter, framkommelighet osv før de reiser ut. Andre bruker naturen og friområdene som arena for rehabilitering og arbeidstrening. I slike opplegg samarbeider OF med Kirkens bymisjon, Kriminalomsorg i friluft og andre institusjoner. I grunnen handler alt om å bedre folkehelsa. Friluftsliv styrker både den fysiske og mentale helsen, og skaper fellesskap og sosialt samhold.

11 1 Fjord og Friluft Aktivisering og folkehelse - informasjon Blodstorkenebb blomstrer juni-august Prikkperikum, brukt som medisinplante Slåtteenga på Moløkka Blåklokke, en av våre vakreste engplanter Gulmaure, lett gjenkjennelig, blomstrer juli - september Fagerknoppurt, en viktig næringsplante for mange insekter JORD OG FRILUFT Tidsskrift for Oslofjordens Friluftsråd Fakta Enga, som er på ca 4 dekar, ble sikret som friluftslivsområde av Oslofjordens Friluftsråd i Slåttemark, en artsrik naturtype De blomsterrike slåttemarkene tilhører landets mest artsrike naturtyper og har stor betydning også for andre organismer. Nesten 3/4 av våre dagsommerfugler er knyttet til åpen engvegetasjon. Her lever de i et fascinerende samspill med blomsterplantene. Slåttemarker har også stor betydning for mange truede beitemarkssopper. Slåttemark representerer en naturtype som er sjelden og som i Norge holder på å forsvinne. I løpet av forrige århundre mistet vi over 90 prosent av slåttemarkene våre. Dette skyldes hovedsakelig gjengroing og utbygging. Enga på Moløkka har store naturverdier og er svært artsrik med mange typiske slåtte-marksarter, dette på tross av at det ikke har vært slått eller beitet her på mange tiår. Karakterarter Av de over 43 tørketålende plantene som er funnet i enga er blodstorkenebb, prikkperikum, fagerknoppurt, blåklokke og gulmaure karakteristiske og vanlige slåttemarksarter. De trives på ugjødslet kulturmark. Juni - juli er den beste tiden for å oppleve blomsterprakten. Truete arter Enga er også en kjent lokalitet for mange sandtilknyttede insekter. En sjelden og truet sommerfugl og bie er påvist i enga og det er flere sjeldne arter som kan dukke opp fremover. Slått Gjengroinga av enga går sakte, noe som skyldes at området har en tørr sandbunn. I 2010 ble det likevel registrert tydelige tegn på gjengroing i enga. For å sikre det rike artsmangfoldet er det derfor igangsatt skjøtsel med fjerning av rynkerose og slått. Slåtten gjennomføres annet hvert år og skjer seint på sommeren for at plantene skal ha tid til frøsetting. Høyet blir bakketørket noen dager, noe som også er positivt med tanke på frøspredning. I etterkant fjernes høyet for å hindre en gjødslingseffekt. Ved å pleie området opprettholdes dette som en genbank for en rekke arter som kan ha stor betydning for fremtiden. Forsvinner naturtypen forsvinner også mange av de spesialiserte artene og ikke minst de mange blomsterplantene som er vakre å se på. Enga er åpen for ferdsel. Ta gjerne en nærmere titt på den rike floraen. For ferdsel gjennom området er det en fordel at stien benyttes for å redusere slitasjen. Dumping av hageavfall og parkering av biler skal ikke skje i enga. Forvaltning og skjøtsel: Oksetunge tilhører rubladfamilien 50 bøyer Oslofjordens Friluftsråd Sikker overnatting i naturhavner meter Grense friområde Du står her Oslofjordens Friluftsråd - oslofjorden.org God tur! Høst Ny nasjonalpark Blågrønne lunger Uten frivilligheten stopper friluftslivet Rødknapp tilhører kardeborrefamilien Gammafly sees fra slutten av juli til september Skjermsveve pollineres av humle Fotograf: Kjetil Johannessen, Oslofjordens Friluftsråd Skjermsveve pollineres av humle Oslofjordens Friluftsråd OF har mange plattformer for kommunikasjon. Informasjon ute på friområdene, papirbaserte publikasjoner og nettsider er noen av dem. Gjennom året brukes også betydelige ressurser på kontakt med media. I en organisasjon som OF er informasjon og kommunikasjon med forskjellige grupper sentral. På den ene siden skal OF påvirke og inspirere for å få folk ut og bruke fjorden. Viktige mål er også å jobbe for strandsonevern og å sørge for at friluftslivet prioriteres av politikerne. Oslofjorden.org Nettsidene er den kanalen som når flest. I løpet av 2012 har det vært besøk, mot besøk i 2011 (+11 %). Det er kystleden som genererer størst trafikk. De elleve mest besøkte sidene har et kystledinnhold. På tolvteplass kommer bøyer, med 7320 visninger, 380 av dem kom 28. juni, den dagen NRK hadde en artikkel om bøyer på nett. I gjennomsnitt varer et besøk rett over fire minutter og det klikkes inn på i gjennomsnitt 5,6 sider. Dette er en nedgang på 9,5 %. Nedgangen skyldes flere forhold, viktigst er det kanskje at flere besøker sidene med telefon og ikke PC ( i 2012, mot i 2011). Facebook Facebook har blitt en vesentlig kanal og tjener som et supplement til nettsidene. Ved nyttår hadde facebook-sidene 615 «likes», og tallet er økende. Personer som liker Facebook-sidene ser oppdateringer som legges ut, som lenker eller nyheter. Det OF publiserer på Facebook genererer ofte trafikk inn på hjemmesidene. Trykket materiale I 2012 ble ett nummer av Fjord og Friluft produsert. Dette kom ut på slutten av året i et opplagt på Årsberetningen for 2011 ble også distribuert på samme måte som Fjord og Friluft. Det er lagt ned en stor innsats for å gjøre strategiplanen mest mulig informativ. Medlemmene og viktige samarbeidspartnere har mottatt en egen trykksak om planen. Den ble trykket i 1500 eksemplarer og distribuert til alle OFs kommuner. Ny kystledbrosjyre ble produsert. Ny oversikt over bøyer, samt materiale for utsending til medlemmer i Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) er også laget. Infotavler er satt opp på flere friområder på Tjøme og på Nesodden. Nyhetsbrev OF har hatt et mål om å øke antall nyhetsbrev. Synlig effekt av disse var økt trafikk på nettsidene og økt booking av hyttene. I 2012 ble det laget 9 nyhetsbrev. Presse Som vanlig skrives det mye om OF og saker hvor OF er involvert. Åpninger av flytende dypoppsamlere som en stor nyvinning i skjærgårdstjenestens arbeid, åpning av Homlungen som kystledhytte, nasjonalpark i Vestfold og natur og friluftsveiledningen, var de viktigste sakene i media. En sak som også «preget» året var flere artikler som for en sjelden gang hadde negativt fokus-; bøyer og betaling for førsterett gjennom vimpelordningen. Den mest synlige effekten var økt salg av vimpler, og at OFs bøyer ble bedre kjent i båtmiljøet. Det ble sendt ut totalt 10 pressemeldinger i løpet av året. Deltakelse i Rekreative Ruter OF har deltatt i en arbeidsgruppe for å utvikle en app gjennom prosjektet Rekreative Ruter. Appen kan lastes ned fra scandinaviantrails. com, Google Play og App Store. Besøk Tidsbruk 8 min 7 1 / 2 min 7 min 6 1 / 2 min 6 min 5 1 / 2 min 5 min Nettsider: Besøket på nettsidene øker jevnt og trutt, men tiden folk er inne på dem faller noe. Et gjennomsnitt på nesten 6 minutter er godkjent. 11

12 Natur og Friluftsveiledning - Aktivisering og folkehelse 12 Nicolay Moe demonstrerer utstyr for isfiske på fjordisen i Bærum. I 2012 deltok ca 1300 elever og SFO-barn på aktivitetsdager med tema «issikkerhet og isfiske». Natur- og friluftsveiledningen (NFV) har hatt et år med stor og variert aktivitet deltagere har vært med på 184 forskjellige arrangement. Aktivitetene foregår gjennom hele året og tilbudet favner bredt. Fra kurs rettet mot skole, barnehage og SFO, til ferie- og fritidsaktiviteter, seniorturer, naturlosvandringer og folkehelseprosjekter. Utvikling antall deltakere Klasseveiledning Natur- og friluftsveiledning for elever er den desidert største delen av virksomheten i antall arrangement. I 2012 har 147 klasser med til sammen 3473 elever deltatt. Inspirasjonskurs for lærere, pedagoger i SFO og barnehage Inspirasjonskurs for ansatte i skole, barnehager og skolefritidsordninger har blitt gjennomført i Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold og Østfold. Totalt har 37 slike kurs blitt gjennomført, og 1118 pedagoger har deltatt. Utvikling antall arrangement Ferie og helgeaktiviteter Ferieaktiviteter for barn har blitt gjennomført helger, vinter-, sommer- og høstferie. Det har blitt arrangert ferieaktiviteter i alle medlemsfylkene. Totalt 51 dager, hvorav 14 dager er sjøleir over flere dager. De ulike ferie- og fritidsarrangementene har samlet 7845 deltagere. Annet OF har utviklet et undervisningsopplegg som omhandler marin førsøpling, bærekraft og marinbiologi. I samarbeid med Hold Norge Rent har vi gjennomført ryddeaksjoner i Oslo, Asker og Bærum med til sammen 371 deltagere. I vinter 2012/13 skal OF utvikle et undervisningsopplegg på rødlista- og svartelista arter i samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Naturhistorisk museum. Undervisningsopplegget skal testes ut med skoleklasser våren OF var i 2012 så heldige at natur- og friluftsveiledningen fikk midler til familiearrangement i forbindelse med Sparebankstiftelsen DNB NORs 10 års jubileum. I den forbindelse har det blitt arrangert 4 familiearrangementer med mange ulike aktiviteter. Arrangementene samlet over 3500 deltagere. Nicolay Moe sitter som nestleder i styret til Vis sjøvett Asker og Bærum. I 2012 har OF i samarbeid med Sjøvettutvalget arrangert:

13 Aktivering og folkehlese - Natur og friluftsveiledning Aksjon Sjøvett- besøk i båthavnene i vårpussen, sjøvettsdager for 4.trinn, sjøvettskonkurranse 10. trinns elever, ruskenaksjon Indre Oslofjord, pilkedager på fjordisen februar/mars og barneog familiearrangement med Barnas Turlag. Personale Annika Ljungström og Nicolay Moe er fast ansatte i fulle stillinger. Annika har vært ute i foreldrepermisjon fra juli 2012 og er tilbake mars I tillegg er Ståle Bratberg engasjert i NFV i en kombinasjonsstilling med kystleden. Det var videre fire deltidsansatte naturveiledere i høysesongen. Økonomi Den økonomiske situasjonen til natur- og friluftsveiledning er hvert år et usikkerhetsmoment, da det for hvert år må søkes om prosjektmidler. Friluftsmidlene fra fylkeskommunene har likevel vært relativt stabile siste årene. En annen utfordring er at svarene på søknadene ofte kommer langt ut i sesongen, da aktivitetene allerede er igangsatt. OF sin utmelding av Friluftsrådenes Landsforbund (FL) i 2011 har gjort den økonomiske situasjonen vanskeligere. Naturog friluftsveiledningen er sårbar fordi både Direktoratet for naturforvaltning, Kulturdepartementet (spillemidler) og Utdanningsdirektoratet lar FL fordele statlige midler. Antall arrangementer og deltakere i 2012 fordelt på type arrangement. Type aktivitet, 2012 Antall arrangement Antall deltakere Klasseveiledning Inspirasjonskurs Ferieaktivitet Naturlos Seniortur Annet 2 70 SUM Antall arrangementer og deltakere i 2012 fordelt på fylker. Fylke Antall arrangementer Antall deltakere Østfold Vestfold Buskerud Oslo Akershus Andre 1 47 SUM Inspirasjonskurs for barnehageansatte i Drammen. På inspirasjonskurs viser vi hvordan nærområdene kan brukes i læringsarbeidet og til fysisk aktivitet og lek. Tabellen viser utviklingen i bevilgede midler til natur- og friluftsveiledningen siste tre år Statlige midler Fond, Akershus Buskerud Vestfold* Østfold Oslo stiftelser Statlige midler er langt mindre i 2012 som følge av at OF ikke er med i FL. Midlene til friluftsaktiviteter (Post 74 på Miljøverndepartementets budsjett) har vært relativt stabile siste årene. Disse forvaltes av fylkeskommunene. I kommunene Asker, Bærum, Larvik og Nøtterøy er det bevilget noe prosjektmidler av kommunene som er lagt inn sammen med midler fra fylkeskommunene. Støtten fra fond og stiftelser har i 2012 vært vesentlig høyere enn tidligere år. 13

14 Natur og Friluftsveiledning - Aktivisering og folkehelse Den kulturelle Skolesekken OF har vært involvert i flere skoleopplegg knyttet til Den kulturelle Skolesekken siden tidlig på 2000-tallet. Vi bistår i utviklingen og gjennomføringen av opplegg i samarbeid med kommuner. Kystkultur, friluftsliv og sjø er tema her. OF kartlegger uteområder rundt skoler og barnehager Uteområdene sentrale fordi: Barn og unge tilbringer stadig mer tid i skole og barnehage, både i undervisning og i fritiden. Forskning viser at gode uteareal reduserer Trelavvo omfanget av vold, mobbing og uro og stimulerer til trivsel, motivasjon og læring. Spesielt skolen kan være et viktig møtested for nærmiljøet. Gir bedre muligheter for allsidige bevegelse. Gir bedre muligheter for sosial læring Ekornplassen gjennom samhandling. Leirplassen Fugleplassen Utkikkstårnet Skolens nærområde En smak av havet - Strandkrabbe, strandsnegl, strandreker og sagtang står på menyen. Fra Livet på sjøen og i fjæra Den kulturelle skolesekken i Larvik. Her deltar alle 5.klassingene i Larvik kommune. Gapahuken Bekken Karlsvika naturskole, Tønsberg OF har i hatt flere møter med Tønsberg kommune for å se på muligheter for ny skoledrift ved Karlsvika naturskole som ble nedlagt i OF mener at dette flotte anlegget, med sin unike beliggenhet ved Oslofjorden, er veldig verdifullt i for uteundervisning, ikke minst for naturfaget. Tønsberg kommune ble presentert en driftsopplegg av OF som bl. a innebar en alternativ leirskole. OFs alternativ inneholdt en driftsmodell uten nevnveverdige personalkostnader for kommunen. Kommunen takket likevel nei til tilbudet fra OF. Elever har samlet forskjellige matine arter i oppbevaringsbassengene på Karlsvika. Området og utstyrsparken gjør Karlsvika til en glimrende arena for å drive naturfagsundervisning og kystfriluftsliv. 14

15 Aktivisering og folkehelse Folkehelsearbeid Alt OF driver med har en direkte eller indirekte tilknytning til folks velvære, helse eller aktivitet. Friluftsliv er mest sannsynlig den investeringen som gir størst avkasting i forhold til ressursbruk når det gjelder folkehelse. Dette kapittelet omhandler noe av den direkte innsatsen OF yter for en sunnere befolkning. Seniorvandringer på kyststien I 2012 ble det gjennomført seniorvandringer på Bygdøy, Oslo, i Hurum og i Røyken. Det ble også holdt et inspirasjonskurs for lederne av turgruppene i 60+ i Oslo. Kirkens bymisjon OF har i flere år samarbeidet med Kirkens Bymisjon i Tønsberg, Virksomhet arbeid Tomsbakken. I 2012 har Tomsbakken pusset opp den kommende kystledhytta på Rakke, og hatt ansvaret for skjøtsel og annet arbeid på flere av OFs friområder i Vestfold, blant annet på Moutmarka. Tomsbakken har også foretatt skjøtsel på friområdet Løvøysund i Horten. Det er inngått avtale med Bymisjonen om å videreføre dette viktige arbeidet. Oleanas utsikt på Nesodden har blitt et turmål for alle grupper. Her kan man skue utover store deler av Indre Oslofjord Naturlos Oslofjorden OFs natur- og friluftsveiledning gjennomførte 13 naturlosturer i medlemsfylkene i Innleide fagpersoner guidet turer med temaer som fugl (Lier, Tønsberg, Tjøme, Fredrikstad), flaggermus (Asker, Drøbak, Horten) og sopp (Stokke og Røyken). Andre temaer var marin forsøpling og strandrydding (Råde), juvvandring (Drammen) og familiedager med friluftsliv for alle og sjøaktiviteter (Bærum, Rygge). OFs direktør Rune J. Svensson guidet en kyststivandring på Nesset - Kinnartangen - Sandspollen i Hurum med tema kyststiog friluftslivshistorie. Nattegalvandring på Moutmarka, Tjøme og fugletur til Ilene våtmarksområde ved Tønsberg ble arrangert i samarbeid med Statens naturoppsyn. Turene ble annonsert i lokalaviser der vi også fikk forhåndsomtale, samt på OFs hjemmesider, på Facebook og gjennom e-post til OFs personlige støttemedlemmer. Klyv gjerder Prosjektet Klyv gjerder har blitt bevilget folkehelsemidler fra Oslo kommune. Her arbeider OFs natur- og friluftsveiledning i nettverk med fem barnehager i Bydel Nordstrand for å utvikle deres utepedagogiske virksomhet. Målet med prosjektet er økt fysisk aktivitet i barnehager i bydelen. Friskliv 2-12 OFs natur- og friluftsveiledning er deltager i et nyskapende folkehelseprosjekt i Østfold. Østfold fylkeskommune er initiativtaker for prosjektet «Friskliv 2-12» Her er bla. høyde og vekt kartlagt på alle 3.klassinger i kommunene Rygge, Moss, og Halden. Den viser at 22 % av 3.trinns elevene i kommunene er overvektige. NFV skal i samarbeid med skoleledelse, helsesøstre og barnefysioterapeuter gjennomføre ulike tiltak for å gjøre skolehverdagen mer fysisk aktiv og inspirere til et sunnere kosthold. Kriminalomsorg i frihet Gjennom samarbeid med Kriminalomsorg i frihet er det utført vedlikeholdsarbeid på friområder i Indre Oslofjord. For de straffedømte er dette en verdifull arbeidstrening og sosial trening utenfor institusjon. Naturlostur med tema flaggermus er populært. Her fra Borrevannet i Horten 15

16 16 Aktivisering og folkehelse Tilgjengelig Friluftsliv Tilgjengelig friluftsliv er et samarbeidsprosjekt mellom kystkommunene i Østfold, Follo og Bohuslän. Prosjektet handler om å gjøre friområder og stitraseer tilgjengelig for personer med redusert funksjonsevne. Samarbeidet med svenskene har gitt oss muligheten til å dra nytte av kunnskapen som er lagret i den svenske tilgjengelighetsdatabasen. OF er initiativtaker, bindeledd mellom kommunene, og deltok i styrings-, informasjons- og ekspertgruppa. I 2012 ble flere friluftsområder tilrettelagt i forbindelse med prosjektet: Akershus Gylteholmen og Torkildstranda i Frogn Bryggeanlegget på Gylteholmen ble ferdigstilt. Dette anlegget er universelt utformet, slik at rullestolbrukere kan komme i land og bruke bryggeområdet rundt holmen. Tiltaket på Torkildstranda nærmet seg sluttføring ved utgangen av Oleanas utsikt i Nesodden Gjennom prosjektet har OF fått finansiert etableringen av Oleanas utsikt, et tilrettelagt utsiktspunkt over Ommen i Nesodden kommune. Tiltaket har bestått i å opparbeide en platting med utsikt over Oslofjorden, en solid turvei som fører fra parkeringsplassen til utsiktspunktet, og oppgradering av parkeringsplassen, slik at området er tilrettelagt for rullestolbrukere og andre med nedsatt funksjonsevne. Plassen ble offisielt åpnet 3. oktober Østfold Åsebu på Asmaløy, Hvaler Hvaler kommune har anlagt to nye handikapparkeringsplasser og ny tursti. Informasjonstavle med kart er satt opp på p-plassen. Turstien går fra parkeringsplassen på Åsebu ned mot vannet. Stien ender ved sundet mellom Asmaløy og Spjærøy hvor det er en tilrettelagt rasteplass for gjester med rullatorer og rullestoler. Nesset stranden/ Larkollen camping og Fuglevik, Rygge kommune. Rygge kommune har også opparbeidet og merket en kyststi-rundsløyfe fra Nesset stranda fram til Larkollen camping. Arbeidet har inkludert tilrettelegging for bevegelseshemmede med HC-toalett ved Larkollen Camping og adgang til bade- og fiskeplasser. Ved Fuglevik marina er det opparbeidet en ny brygge tilrettelagt for bevegelseshemmede. Sjøbadet, Moss kommune Moss kommune har opparbeidet en strandpromenade og badeplass tilrettelagt for bevegelseshemmede med rullestolrampe, heis, dusj, grillplass og fiskebrygge. Strandpromenaden er en del av kyststien. Prosjektet Tilgjengelig friluftsliv er forlenget ut i 2013, og flere kommuner jobber med ytterligere tilrettelegging. 620 km kyststi! Oslofjordens Friluftsråd følger kyststiarbeidet nøye, og har hatt en gjennomgang av det som er kartfestet av kyststi langs Oslofjorden. Resultatet er ganske imponerende. I OFs medlemsfylker Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud og Vestfold er det til sammen merket over 620 km med kyststi! Når vi tenker på at deler av befolkningen rundt Oslofjorden har kysten som sitt nærområde, legger alle disse kilometerne grunnlaget for mye hverdags- og nærfriluftsliv kort sagt folkehelse. Ved hjelp av turkart, lokal kjennskap og kommunenes egne opplysninger har vi dannet et bilde av hvor mange kilometer merket kyststi som finnes langs med fjorden. Mange steder er det mulig å gå til fots langs kysten gjennom en hel kommune og i Østfold går stien sammenhengende så godt som gjennom hele fylket! Kyststier er ferdselsårer langs kysten, som stedvis går helt nedi vannkanten. De bidrar til at flere får tilgang til å drive friluftsliv langs sjøen, i en ellers tett bebygd kystlinje. Samtidig binder de offentlige friområder sammen, slik at man kan ferdes til fots fra sted til sted. Stiene er i seg selv attraktive turmål, og med rundsløyfer og avstikkere er de ofte viktige for hverdagsfriluftslivet tett på der folk bor. Kyststier byr på utsikt, særegent landskap og lukten av sjø - de gjør det også enklere å bruke strender og friområder til andre aktiviteter som fisking og bading. Motivet bak å utvikle kyststiene var å sikre allmennhetens muligheter til å ferdes i strandsonen, og å knytte friområdene langs kysten sammen. De mange kilometerne med sti er resultat av at kyststien har vært et satsningsområde i flere år, i samarbeid og på tvers av landegrenser, så vel som kontinuerlig innsats I 2012 ble flere nye kyststistrekninger ferdig. Her fra Emmerstadbukta i Vestby fra fylkene, kommunene, foreninger og organisasjoner. Oslofjordens Friluftsråd har jobbet aktivt med kyststier siden tidlig på 2000-tallet, og har i samarbeid med fylkeskommunene vært pådriver og koordinator i en rekke kyststiprosjekter. De såkalte interregprosjektene Kystnære vandringsleder, Nave Nortrail og andre som har kommet etter dem, har vært viktige for etableringen av kyststier og nettverket rundt dem. Prosjektene har bidratt med finansiering, men også gitt politisk vilje til å prioritere kyststiarbeidet. Den sammenhengende kyststien i Østfold har i stor grad kommet på plass ved hjelp av de ulike interregprosjektene. Kyststien har på denne måten også en internasjonal betydning, ved at den er etablert i andre land rundt Nordsjøen for eksempel Sverige, Danmark, England og Skottland. I Sverige heter den Kuststigen. I de engelsktalende nordsjøland kalles Kyststien The coastal path. Kyststien er stadig under utvikling og flere strekninger kommer til etter hvert som kommunene og andre friluftsaktører jobber dem fram. Drømmen er at man en dag skal kunne gå på en sammenhengende, godt merket og vedlikeholdt sti langs med hele Oslofjorden. Gjennom interreg-prosjektene Rekreative Ruter og Tilgjengelig Friluftsliv, har det i 2012 vært fokus på utvikling og tilgjengeliggjøring av kyststiene. Nye strekninger er muliggjort med finansiering gjennom prosjektet. Kartboken om kyststien i Østfold og Bohuslän skal nå fornyes, og utvides med informasjon om tilrettelagte turmål og kyststier også i Akershus. Egen app er laget og finnes i scandinaviantrails.com OF planlegger nå å få samlet informasjon om Oslofjordens kyststier i digital form.

17 Bruk av fjorden Dersom Oslofjorden skal brukes, trengs det noen som gjør områdene tilgjengelige. Det trengs tilrettelegging og drift. Spesielt viktig er de sikrede friluftsområdene. P-plasser for badestrender og turområder, toaletter, brygger, svaibøyer for ankring, badebøyer, skilt og tavler, kyststier og trapper, benker, rasteplasser, kystledhytter og mye mer skal gjøres i stand og vedlikeholdes. I tillegg kommer skjøtselen som skal hindre gjengroing. Etter at Skjærgårdstjenesten ble etablert tidlig på 1990-tallet, har friområdene som nås med båt, blitt driftet av Skjærgårdstjenesten. Friområder som driftes fra land, er det enten kommunen eller OF som har driftsansvar for. På de mest brukte stedene har OF egne tilsynsvakter. Kystleden har nå 38 hytter i drift, og over overnattet på disse i Rotur og telting ved Bukkholmen i Tønsberg fjorden. 17

18 Skjærgårdstjenesten - Bruk av fjorden Stauper i Sandefjord er et av de mest populære utfatsområdene i Tønsberg fjorden. Skjærgårdstjenesten sørger for renovasjon og skjøtsel på denne klyngen av småholmer mellom Tjøme og Sandefjord. OF er sekretariat for Skjærgårdstjenesten i Oslofjorden. Helt siden oppstarten i 1992 har OF også bidratt i finansieringen. Som sekretariat for Skjærgårdstjenesten har OF ansvar for å samle inn tilskuddene fra avtalepartene. Staten er den desidert største bidragsyteren. I 2012 bidro OF med tilsammen kroner til drift og båtfondet. Driftstilskuddet utgjør 10 % av bidraget fra Staten. Resten finansieres av kommunene og fylkeskommunene. Midlene fordeles til kommunene med driftsansvar og arbeidsbåter. Sekretariatet og driftsenhetene Sekretariatet er bindeledd mellom SNO og de enkelte driftsområdene. OF bidrar med utarbeidelse av driftsplaner, budsjett og regnskap, samt er koordinator ved møter og kursing. Sekretariatsfunksjonen utgjør en 60 % stilling. I Oslofjorden er det 9 driftsenheter som arbeider på tvers av kommunegrenser: Hvaler, Fredrikstad, Moss, Oslo, Bærum, Holmestrand, Sandefjord og Larvik er arbeidsgiverne for mannskapet og hjemmehavn for arbeidsbåtene. I Tønsbergdistriktet, i driftsenheten som kalles Færder, er det Havnøystiftelsen som er arbeidsgiver. Stiftelsen er eid av kommunene i området. Aktiviteten gjennom 2012 Sommeren har vært preget av variabelt vær liksom i 2011, og statistikken for renovasjon og telting viser et lavt normalår. Det ser imidlertid ut som om båtsesongen strekkes ut med mer båttrafikk på forsommeren og utover høsten, med ekstra stor aktivitet under hummerfisket. Folk synes å bli mer fleksible og selektive; når været er dårlig er skjærgården lite besøkt, men om været blir bra strømmer folk ut. Driftsenheten i Moss sliter med den dårligste arbeidsbåten og hadde et uhell under sauetransport til Revlingen i august der 20 sauer druknet. Båtdekket er ikke selvlensende, og da en brottsjø fylte dekket fikk sauene panikk, samlet seg alle på samme sted og fløt over rekka. Midtre driftsenhet, Fredrikstad har sluttet med hytterenovasjon og dermed fått frigitt tid til andre oppgaver. Hytterenovasjonen ble kompensert i penger, men ikke i arbeidstid. Arbeidsbåtene Driftsenhetene Hvaler, Færder og Sandefjord- Larvik (SaLa) har alle fått nye arbeidsbåter i Båtene er det viktigste arbeidsredskapet til Skjærgårdstjenesten og er godt tilpasset de ulike arbeidsoppgavene som renovasjon, frakt av materialer, redskap, maskiner og beitedyr, håndtering av badebøyer- og brygger, oppsyn og befaringer. Båtene er finansiert gjennom spleiselag mellom stat, fylkeskommuner, kommuner og lokalt båtfond hvor også OF bidrar. Båtutvalget for Skjærgårdstjenesten har nettopp gjennomført befaring av alle arbeidsbåtene i driftsenhetene. Ny revidert båtinvesteringsplan skal vedtas før sommeren 2013, med mulighet for å justere planen på bakgrunn av resultatetene fra evalueringen. Driftsenheten Indre Vestfjorden, dvs Bærum/ Asker/Nesodden, har fått klarsignal for å gå i gang med båtanskaffelse. Driftsenheten i Moss sliter som nevnt med arbeidsbåten «Beta» som er i en svært dårlig 18

19 Bruk av fjorden Bruk av fjorden - Skjærgårdstjenesten Skjærgårdstjenesten i Oslofjorden har fått tre nye båter i Øverst t.v: Færder-enheten med base på Tjøme har valgt å kalle båten «Skjærgårdstjenesten I». Enheten i Sandefjord og Larvik, SaLa, med den nye båten «Elise» (øverst t.h). Nederst to bilder av Heia, med mannskapet Tom Eilertsen og Eivind Børresen. Heia betjener skjærgården i Hvaler, Sarpsborg og Halden. forfatning. Behovet for å erstatte «Beta» vil bli tatt opp med SNO i januar Statens naturoppsyn (SNO) er innforstått med at arbeidsbåten «Beta» i Nordre driftsenhet er i dårlig stand og at særlig krana ombord er farlig i bruk. SNO vil vurdere å leie inn båt med kran fra en annen driftsenhet til våren evt. få bistand fra Fredrikstad eller Hvaler. Kompetansebygging Vår- og høstmøtene ble som vanlig avholdt i de tre driftsområdene mai ble det arrangert vårmøte og fagseminar til Bolærne og Moutmarka for ansatte i Skjærgårdstjenesten i hele landet. Tema for fagturen var praktisk skjøtsel av naturvern- og friluftsområder med bekjempelse av uønska arter. Bevaring av kulturlandskap og tiltak mot gjengroing har blitt en stadig viktigere oppgave, med behov for økt kompetanse hos Skjærgårdstjenesten om beiting og skjøtsel. Et åpent kulturlandskap gagner friluftslivet ved at arealene kan brukes og at flåttplagen reduseres. Fagturen er en viktig møteplass for utveksling av kunnskap om drift og skjøtsel av friluftsområdene langs kysten. Statens evalueringen av Skjærgårdstjenesten Evalueringen av Skjærgårdstjenesten ble igangsatt i 2012 og vil være ferdig mars Skjærgårdstjenesten ble sist evaluert i Driftsenhetene og utfordringene har utviklet seg mye på disse årene. Norsk institutt for byog regionforskning (NIBR) har sammen med Østlandsforskning fått i oppdrag å evaluere Skjærgårdstjenesten. Det er sendt ut spørreskjema til alle partene som inngår i samarbeidet og til driftsenhetene med oppfølgingsintervju på telefon. Det er to overordna fokusområder i evalueringen det operative nivået og det overordna nivået/ organiseringen. Det vil bli holdt en evalueringskonferanse våren 2013 og ev. forslag til endringer vil bli sendt på høring. Dragsund på Håøya i Frogn er en populær naturhavn. Håøya har stort potensial for større bruk og tilrettelegging. Skjærgårdstjenesten er sentral i dagens drift og i videre utvikling. 19

20 Skjærgårdstjenesten - Bruk av fjorden 2012: De første flytende avfallsmottakene på plass Tv.: Ordfører i Hurum, Monica Vee Bratlie, stod for den offisielle åpningen av det første flytende avfallsmottaket som ble utplassert i Sandspollen. T.h. :Litt senere ble det også satt ut en tilsvarende enhet i Tordenskjoldbukta på Nordre Sandø, Hvaler. Måka på bildet er kanskje litt mindre fornøyd den har mistet muligheten for å komme til slik den tidligere kunne når søppelkassene var overfylt. Prosjektet med flytebrygge og dypoppsamlere for avfall (molok) ble startet i 2008 med tilskudd fra Fylkesmennene i Østfold, Vestfold og Buskerud. To steder ble valgt for å prøve ut et slikt avfallssystem; Tordenskjoldbukta på Hvaler og Sandspollen i Hurum. I Sandspollen var det også stort behov for å rehabilitere gamle brygger, og dypoppsamler for avfall ble sett i sammenheng med restaurering av flytebrygga. Buskerud fylkeskommune ga friluftslivsmidler til prosjektet i Sandspollen i 2010 og Begge molokbryggene ble ferdige og tatt i bruk juni Erfaringene så langt er svært gode, både gjennom driften til Skjærgårdstjenesten og brukernes tilbakemeldinger. Dypoppsamlerne har større kapasitet enn de gamle søppelstativene, noe som fører til behov for færre tømminger. De to dypoppsamlerne rommer 10 m 3 som tilsvarer om lag 100 søppelsekker. Søppelet kan løftes og tømmes med kranen i arbeidsbåten, i stedet for å løfte og bære søppelsekker for hånd. Konklusjonen med molokbryggen så langt er at de er svært arbeidsbesparende og mer renslig. Ekstra byttesekker eliminerer ulempen med at mottakscontaineren er plassert langt unna. Det er også gode erfaringer med stengte boder med informasjonsoppslag; intet avfall er satt på utsiden. Folk uttrykker at de er fornøyd. Videre utvikling av avfallssystemet kan være container for glass og metall. Mottak av engangsgriller er etablert. Flytende dypoppsamler er et godt tiltak som i vår moderne tid kanskje kan sies å være en rimelig tilrettelegging for båtfolket i skjærgården. Inngrepet er begrenset og langt fra uestetisk. Alternativet kan være å etablere faste brygger med hus for rullecontainere/byttecontainere; med større grad av kildesortering. Erfaringen videre og de økonomiske rammene vil være med på å bestemme hvilke løsninger som blir valgt framover. I de driftsenhetene som har arbeidsbåter med gode løftekraner, ligger forholdene til rette for en løsning med flytende avfallsmottak. Flytende avfallsmottak i praksis I Tordenskjoldbukta på Hvaler ble det flytende avfallsmottaket tømt 7 ganger i Året før hadde Skjærgådstjenesten totalt 48 anløp til de to avfallsbodene på land, da ble 203 søppelsekker løftet ut fra bodene. Sekkene ble båret manuelt over glatte svaberg og ned til båten. Til sammen utgjør dette en avfallsmengde på 2 tonn som ble løftet for hånd. Sekkene ble siden løftet ut fra båten og over i lastebil. Dersom en hadde tømt eksakt når molokene var fulle, kunne det i stedet for 7 tømminger vært så få som kun tre. Hver tømming tar maks. 20 minutter; inkl. vannsuging og spyling av sekkene. Med mer erfaring vil driftsenheten kanskje klare renovasjonen med 4 anløp i sesongen, selv om hensyn til makk og lukt kan tilsi 5-6 anløp (hver 14 dag), for å redusere lagringstiden på avfallet. Molokene sparer tunge løft og frigjør tid til en rekke andre trengende tiltak og vedlikeholdsoppgaver i skjærgården, som f.eks skjøtsel og strandrydding. Selv om Skjærgårdstjenesten bruker mindre tid på avfallshåndtering, blir de ikke arbeidsledige med det første. Det er et stort vedlikeholdsetterslep og gjengroingen er et økende problem. Grundigere strandrydding er også en av mange oppgaver som vil styrke friluftslivet i fjorden. Gjengroing Marint avfall Tilrettelegging og vedlikehold 20

Oslofjorden Friluftsråd

Oslofjorden Friluftsråd Oslofjorden Friluftsråd Stiftet 1933 Første i Norden 31 medlemskommuner, 5 fylkeskommuner, 50 foreninger Landets største med 1,5 mill. bosatte i medlemskommunene OFs visjon OF arbeider for et bærekraftig

Detaljer

Årsmøte i OF 2015. Torsdag 26. mars i Horten Rådhus

Årsmøte i OF 2015. Torsdag 26. mars i Horten Rådhus 1 Årsmøte i OF 2015 Torsdag 26. mars i Horten Rådhus Program Kl 16.30 Kl 17.00 Registrering Velkommen v/ordfører Børre Jacobsen - Årsmøtet starter Ca. kl. 19.30 Bespisning gi beskjed på forhånd om du ikke

Detaljer

Midt-Agder friluftsråd - friluftsliv for alle. Friluftskonsulent Janne Johnsen

Midt-Agder friluftsråd - friluftsliv for alle. Friluftskonsulent Janne Johnsen Midt-Agder friluftsråd - friluftsliv for alle Friluftskonsulent Janne Johnsen Midt-Agder friluftsråd - et frivillig interkommunalt samarbeidsorgan mellom: Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Evje og

Detaljer

013 gnskap 2 g re ing o tn rsbere Å

013 gnskap 2 g re ing o tn rsbere Å Oslofjorden 2013 Årsberetning og regnskap 2013 1 Styreleder har ordet Vi kan se tilbake på 2013 som et meget aktivt år. OF er en høyst oppegående og vital 80-åring. Årsmøtet i Moss i april vedtok en ny

Detaljer

Skiltmal for kyststien langs Oslofjorden - Skilting og merking etter anbefalingene i Merkehåndboka. Utarbeidet av Oslofjordens Friluftsråd

Skiltmal for kyststien langs Oslofjorden - Skilting og merking etter anbefalingene i Merkehåndboka. Utarbeidet av Oslofjordens Friluftsråd Skiltmal for kyststien langs Oslofjorden - Skilting og merking etter anbefalingene i Merkehåndboka Utarbeidet av Oslofjordens Friluftsråd Publisert mars 2015 Innhold Bakgrunn for skiltmalen Kort om kyststien

Detaljer

Driftsenhet Breiangen anskaffelse av ny arbeidsbåt

Driftsenhet Breiangen anskaffelse av ny arbeidsbåt Driftsenhet Breiangen anskaffelse av ny arbeidsbåt Breiangen Færder Skjærgårdstjenesten i Oslofjorden Skjærgårdstjenesten ble etablert i 1992 etter initiativ fra Miljøverndepartementet, og etter påtrykk

Detaljer

Hvem er vi og hva gjør vi?

Hvem er vi og hva gjør vi? Foto: Friluftsrådet Vest FRILUFTSRÅD www.friluftsrad.no Hvem er vi og hva gjør vi? Foto: FL 2014 Eyvind Lyches vei 23B, 1338 Sandvika Tlf. 67 81 51 80 friluft@online.no INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD Hva er

Detaljer

Friluftsråd. www.friluftsrad.no

Friluftsråd. www.friluftsrad.no Friluftsråd www.friluftsrad.no 2009 LOKAL FORANKRING - SENTRAL KONTAKT Interkommunale friluftsråd Friluftsrådene er interkommunale samarbeidsorgan som ivaretar friluftsoppgaver for medlemskommunene. I

Detaljer

Hva rører seg på hver side av grensen?

Hva rører seg på hver side av grensen? Nettverkssamling i Tilgjengelig Friluftsliv Moss, 20.mai 2015 Hva rører seg på hver side av grensen? Liv-Marit Hansen (livmarit@oslofjf.no) Friluftslivets år 2015 Turskiltprosjektet Skiltmal for kyststien

Detaljer

Velkommen til årsmøte 15. mars 2016

Velkommen til årsmøte 15. mars 2016 Velkommen til årsmøte 15. mars 2016 Ås Turlag ønsker velkommen til årsmøte tirsdag 15. mars kl 19.00 i Ås kulturhus, lille sal. Her finner du sakspapirer til årsmøtet. Det er ikke kommet inn noen forslag

Detaljer

Interkommunale FRILUFTSRÅD Friluftsliv - en naturlig del av hverdagen for alle

Interkommunale FRILUFTSRÅD Friluftsliv - en naturlig del av hverdagen for alle www.friluftsrad.no Foto: Friluftsrådet Vest Interkommunale FRILUFTSRÅD Friluftsliv - en naturlig del av hverdagen for alle 2017 Eyvind Lyches vei 23B, 1338 Sandvika Tlf. 67 81 51 80 post@friluftsrad.no

Detaljer

FL skal stimulere til og støtte etablering av nye friluftsråd der det er lokal vilje til etablering.

FL skal stimulere til og støtte etablering av nye friluftsråd der det er lokal vilje til etablering. Hovedmål FL skal arbeide for at alle skal få mulighet til friluftsliv som helsefremmende, trivselsfremmende og miljøvennlig aktivitet. Dette gjøres ved å støtte arbeidet i tilsluttede friluftsråd og gjennom

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Foto: Lars Nilssveen/ Heisefesten 2011. 1 av 10 SAKSLISTE 1. Innledning v/ formann 2. Registrering av stemmeberettigede. 3. Godkjenning

Detaljer

Nå skal kommuner og fylkeskommuner velge rådsmedlemmer

Nå skal kommuner og fylkeskommuner velge rådsmedlemmer Nå skal kommuner og fylkeskommuner velge rådsmedlemmer www.oslofjorden.org Rådsmedlem i OF Oslofjordens Friluftsråd ble etablert i 1933, for over 80 år siden. Det var et privat initiativ og startet med

Detaljer

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte 30.03.2017 Tenvik båtforening 1 ÅRSRAPPORT 2016 FOR TENVIK BÅTFORENING Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Lars Aasberg, leder (valgt i 2016 for 1 år)

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Sikring som instrument i friluftslivsarbeidet

Sikring som instrument i friluftslivsarbeidet Sikring av friluftslivsområder 20.10.2016 Sted: Narvik Regional samling Sikring som instrument i friluftslivsarbeidet Ofoten Friluftsråd Visjon «Friluftsliv for alle» Overordnet mål Bygge friluftsliv

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Oslofjorden 2010. Årsberetning og regnskap 2010 FOR FJORDEN OG FRILUFTSLIVET SIDEN 1933

Oslofjorden 2010. Årsberetning og regnskap 2010 FOR FJORDEN OG FRILUFTSLIVET SIDEN 1933 Oslofjorden 2010 Årsberetning og regnskap 2010 Oslofjordens Friluftsråd FOR FJORDEN OG FRILUFTSLIVET SIDEN 1933 1 Friluftsliv er det beste for folkehelsa Styreleder Rolf Klerud Nå har jeg sittet som styreleder

Detaljer

Vestregionens Styringsgruppe Regnskap Budsjett Regnskap Driftsregnskap 2015 2015 2015 2014

Vestregionens Styringsgruppe Regnskap Budsjett Regnskap Driftsregnskap 2015 2015 2015 2014 Regnskap Budsjett Regnskap Driftsregnskap 2015 2015 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekter 257 445 5 000 31 458 Overføringer med krav til motytelse 2 675 172 3 290 000 3 978 300 Overføringer uten krav

Detaljer

Masterplanen Folkehelsearbeid i kommunene: Ordførerturer Læring i friluft

Masterplanen Folkehelsearbeid i kommunene: Ordførerturer Læring i friluft Handlingsprogram 2013 Masterplanen Masterplanen er et helhetlig konsept for å etablere langsiktige strategiske føringer for utvikling. Mål: Friluftsliv som verktøy for folkehelse Regionalt infrastrukturprogram

Detaljer

Leirfjord kommune for

Leirfjord kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Leirfjord for 2016 2020 Fakta om n pr 01.11.2015 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015 BASISPRESENTASJON

Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015 BASISPRESENTASJON Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015 BASISPRESENTASJON FRILUFTSLØFT FOR FOLKEHELSE BAKGRUNN Inaktivitet koster det norske samfunn milliarder årlig i form av økt sjukefravær

Detaljer

Drammen Konkurranse KF

Drammen Konkurranse KF Vedlegg 3 Drammen Konkurranse KF Årsmelding og Årsregnskap for 2005 Drammen 05.04.06 Drammen Konkurranse KF Årsmelding 2005 2 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 3 STYRETS ARBEID 3 ARBEIDSMILJØET 4 SYKEFRAVÆR

Detaljer

DEL 2: Forvaltningsplan 2015-2018 Eltornstranda, Hurum kommune

DEL 2: Forvaltningsplan 2015-2018 Eltornstranda, Hurum kommune DEL 2: Forvaltningsplan 2015-2018 Eltornstranda, Hurum kommune 1 1. Områdebeskrivelse/status Gnr/ Bnr 47 / 3, 8 og, 48 / 84 FS-nummer naturbase.no FS00000632 Sikring s form Sikret år Erverv Avtale 1964,

Detaljer

Hvilke støtteordninger for friluftsliv forvalter Direktoratet for naturforvaltning?

Hvilke støtteordninger for friluftsliv forvalter Direktoratet for naturforvaltning? Hvilke støtteordninger for friluftsliv forvalter Direktoratet for naturforvaltning? Kristine O Stene, Friluftslivseksjonen, Direktoratet for naturforvaltning DNs viktigste støtteordninger for friluftslivet

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 270 000 263 476 Salgsinntekt 2 7 654 255 7 367 946 Annen driftsinntekt 357 535 553 193 Sum driftsinntekter 8 281 790 8 184 615

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Natur og folkehelse. Natur- og kulturarven strategisk erfaringskonkurranse Sogndal, 31. oktober 2014

Natur og folkehelse. Natur- og kulturarven strategisk erfaringskonkurranse Sogndal, 31. oktober 2014 Friluftsliv til det beste for reiseliv og folkehelse Natur og folkehelse Natur- og kulturarven strategisk erfaringskonkurranse Sogndal, 31. oktober 2014 Tina Bringslimark, Lister Friluftsråd Nordbergkonferansen

Detaljer

DNT en partner i folkehelsearbeidet

DNT en partner i folkehelsearbeidet DNT en partner i folkehelsearbeidet Folkehelse - hva er det? Hvorfor er vi opptatt av folkehelse, både på individplan og for fellesskapet? Hvordan arbeider DNT i forhold til folkehelsen? Hvordan kan du

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Styret i NORSØK 2006 ved Stjernehuset. Fra venstre Kristin Sørheim, Erik L. Moen, Ole Syltebø, Anita Villa og Kirsty McKinnon Innhold Årsberetning

Detaljer

Handlingsplan 2009-2011

Handlingsplan 2009-2011 Handlingsplan 2009-2011 MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN... 3 1.1. MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD... 3 1.2. BEFOLKNINGSGRUNNLAG... 3 1.3. SIKREDE FRILUFTSOMRÅDER... 3 2. VISJON OG OVERORDNA

Detaljer

Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015

Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015 Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015 FRILUFTSLØFT FOR FOLKEHELSE BAKGRUNN Inaktivitet koster det norske samfunn milliarder årlig i form av økt sjukefravær og merforbruk

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Norsk Kommunalteknisk Forening Plan- og byggesaksseminar Tromsø 7.-8. februar 2011 FRILUFTSOMRÅDER. Morten Dåsnes, daglig leder

Norsk Kommunalteknisk Forening Plan- og byggesaksseminar Tromsø 7.-8. februar 2011 FRILUFTSOMRÅDER. Morten Dåsnes, daglig leder Norsk Kommunalteknisk Forening Plan- og byggesaksseminar Tromsø 7.-8. februar 2011 FRILUFTSOMRÅDER Morten Dåsnes, daglig leder Friluftsrådenes Landsforbund www.friluftsrad.no Hovedtema - Om friluftsliv

Detaljer

Oslofjorden 2011. Årsberetning og regnskap 2011 FOR FJORDEN OG FRILUFTSLIVET SIDEN 1933

Oslofjorden 2011. Årsberetning og regnskap 2011 FOR FJORDEN OG FRILUFTSLIVET SIDEN 1933 Oslofjorden 20 Årsberetning og regnskap 20 Oslofjordens Friluftsråd FOR FJORDEN OG FRILUFTSLIVET SIDEN 9 Oslofjordens Friluftsråd 20 Et engasjert OF og en tafatt stat Styreleder Rolf Klerud Etter 8 år

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre MØTEINNKALLING DEL 4 Møtetid: 15.06.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Rygge for 2013-2018

DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Rygge for 2013-2018 DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Rygge for 2013-2018 Fakta om kommunen pr 25.05.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

Driftsegnskap desember 2016

Driftsegnskap desember 2016 Driftsegnskap desember 2016 Vestregionens Styringsgruppe Alle beløp i NOK Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Driftsinntekter Salgsinntekter 770 403 5 000 257 445 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune.

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Vi har gjennomført en bred prosess, der det har vært avholdt møter om temaet i Idrettsrådet og i hovedstyret i Kyrksæterøra I.L. KIL/Hemne,

Detaljer

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Resultatregnskap 2012 mot budsjett. Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2012 Budsjettavvik Kontingenter 2 148 141 2 200 000-51 859 Fagpressekatalog 382 080 400 000-17 920 Fagpressenytt

Detaljer

Arbeidsprogram for 2015

Arbeidsprogram for 2015 Arbeidsprogram for 2015 Det 4- siders arbeidsprogram med bilder og mindre tekst som er lagd kan fungere som et sammendrag og som en presentasjon av Friluftsrådet. Her følger et mer detaljert forslag til

Detaljer

ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING

ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING Innhold: 2012 Regnskap for Båtforeningen Resultatregnskap Balanse Investeringer / Bokført verdi Noter Regnskap for Drivstoffanlegget Resultatregnskap Balanse Noter Revisorrapport

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i I forbindelse med Programkonferansen Havbruk på Radisson Blu i Tromsø 31. mars til 2. april, inviterer til årsmøte. Årsmøtet finner sted på onsdag 2. april, kl 14.30 til 15.30,

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

Årsmøte med 13 eierkommuner. Styret. Friluftsrådets administrasjon. Tiltak

Årsmøte med 13 eierkommuner. Styret. Friluftsrådets administrasjon. Tiltak Årsmøte med 13 eierkommuner Styret Friluftsrådets administrasjon Tiltak Styret: Kommunene: Rauma, Kristiansund, Tingvoll, Eide, Fræna, Averøy, Sandøy, Gjemnes, Nesset, Misund, Aukra, Molde og Sunndal.

Detaljer

Hemsedal kommune for perioden 2013 2018

Hemsedal kommune for perioden 2013 2018 DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder for perioden 2013 2018 Rød skravert sirkel viser. Fakta om n pr 01.04.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for statlig sikring og tilrettelegging av friluftsområder

Nasjonal handlingsplan for statlig sikring og tilrettelegging av friluftsområder Nasjonal handlingsplan for statlig sikring og Avdelingsdirektør Torbjørn Lange Sandefjord 12. juni 2013 1 Arbeidet med utkast til handlingsplan Regjeringen besluttet i 2010 å utarbeide en nasjonal handlingsplan

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Forord. Cathrine Lie Wathne prosjektleder Stavanger 11. november 2015

Forord. Cathrine Lie Wathne prosjektleder Stavanger 11. november 2015 Forord Hensikten med denne rapporten er å formidle den kunnskapen og erfaringen som vi har fått gjennom driften av prosjektet ut i naturen, som ble innvilget av Extra Stiftelsen i 2014. Ut i naturen var

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Frilufrådets arbeidsprogram for 2012

Frilufrådets arbeidsprogram for 2012 Frilufrådets arbeidsprogram for 2012 1. Medlemspleie og nye medlemmer 10 kommuner og Møre og Romsdal JFF er medlem i FR. Kommunene Rauma og Tingvoll kommer med som nye kommuner i 2012. Det ble arbeidet

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Årsmelding 2013 Årsmøte lørdag den 12. april 2014 kl. 15.00

Årsmelding 2013 Årsmøte lørdag den 12. april 2014 kl. 15.00 Årsmelding 2013 Årsmøte lørdag den 12. april 2014 kl. 15.00 Engene Fjellstue Dugnad 5. oktober 2013. 1. Årsmelding 2. Årsregnskap 3. Behandling av innkomne forslag:? Organisering av foreningen oppnevning

Detaljer

Lise-Berith Lian Friluftsrådenes Landsforbund

Lise-Berith Lian Friluftsrådenes Landsforbund Foto fra friluftsrådene og FL Lise-Berith Lian Friluftsrådenes Landsforbund Landsomfattende samarbeidsorgan for interkommunale friluftsråd Hovedoppgaven er å arbeide for styrking av det allmenne friluftslivet

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Årsberetning 2007. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2007 er satt opp under denne forutsetningen.

Årsberetning 2007. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2007 er satt opp under denne forutsetningen. Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund Årsberetning 2007 Virksomhetens art og hvor den drives Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund driver med barne og ungdomsarbeide i Nedre Buskerud. Virksomhetens

Detaljer

Utkast Dato: 17.3.15 /MHJ Sist revidert:

Utkast Dato: 17.3.15 /MHJ Sist revidert: Utkast Dato: 17.3.15 /MHJ Sist revidert: Vedlegg til hovedrapport Færder Nasjonalpark kunnskap og næring Delprosjekt Merking og kommunikasjon 1. Bakgrunn Prosjektets har vært todelt; fysisk merking og

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349 ÅRSRAPPORT FOR 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning ÅRSBERETNING 2015 GENERELT OM VIRKSOMHETEN Siv gymnastikkforening tilbyr turntrening for barn og unge

Detaljer

Det vi sier her er selvforklarende. Marka er til låns og skal overlates til neste generasjon i minst like god stand som da vi overtok.

Det vi sier her er selvforklarende. Marka er til låns og skal overlates til neste generasjon i minst like god stand som da vi overtok. Innspill fra Oslo og Omland Friluftsråd høsten 2015: Friluftsliv Marka grøntstruktur - turveier Marka unik og umistelig for naturopplevelse, helse og trivsel Oslo og Omland friluftsråd ga ut i 1937 en

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

f Ridderrennet Balanse pr Regnskap Regnskap. Eiendeler: Anleggsmidler: N ytteandel. Avskrivning leilighet

f Ridderrennet Balanse pr Regnskap Regnskap. Eiendeler: Anleggsmidler: N ytteandel. Avskrivning leilighet Ridderrennet Balanse Eiendeler: Noter 2017 2016 Anleggsmidler: N ytteandel 22 000 22000 Leilighet 1 692 907 1 692907 Avskrivning leilighet -183020-137 265 Sum anleggsmidler 14 1 531 887 1 577642 Omløpsmidler:

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

Hvilken vei går Oslofjordens Friluftsråd?

Hvilken vei går Oslofjordens Friluftsråd? Hvilken vei går Oslofjordens Friluftsråd? 1. Visjon: OF skal bedre forholdene for et bærekraftig friluftsliv i Oslofjorden for alle gjennom aktiviteter, tilrettelegging og påvirkning. Gjennom OFs innsats

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Resultatregnskap 2014 for OSI

Resultatregnskap 2014 for OSI Resultatregnskap 2014 for OSI DRIFSTINNTEKTER Samarbeidsavtale SIO Medlemskontingenter og særavgifter Leieinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekt Note Resultatregnskap 2 0 1 4 2 0 1 3 532 597 643 200

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 263 476 274 172 Salgsinntekt 2 7 367 946 6 188 464 Annen driftsinntekt 553 193 504 058 Sum driftsinntekter 8 184 615 6 966 694

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2015 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536 Årsregnskap 2014 Org.nr.:971 504 536 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Barnehagekontingenter 2 093 737 2 059 304 Tilskudd 9 061 296 7 917 231 Annen driftsinntekt 13 082

Detaljer

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 GENERALFORSAMLING Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 AGENDA 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

Akerselvens Baatforening

Akerselvens Baatforening Akerselvens Baatforening Styrets beretning Perioden 1. januar til 31.desember 2011 ----------------------------------------------------------- 1 1. Oversikt over tillitsvalgte i perioden: Styret: Formann

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

1. Innledning. 2. FNF Vestfold. Utdrag fra Strategisk kulturplan for Vestfold :

1. Innledning. 2. FNF Vestfold. Utdrag fra Strategisk kulturplan for Vestfold : 1. Innledning Utdrag fra Strategisk kulturplan for Vestfold 2011-2014: Strategisk kulturplan bidrar til å realisere mål for folkehelsearbeidet gjennom å tilstrebe økt fysisk og sosial tilgjengelighet i

Detaljer

HELSEFREMMENDE ARBEID I KRISTIANSAND

HELSEFREMMENDE ARBEID I KRISTIANSAND HELSEFREMMENDE ARBEID I KRISTIANSAND Et knippe praktiske eksempler KRISTIANSAND KOMMUNE Terje Askildsen, Parkvesenet Rita Galteland, Oppvekstsektoren PLANLEGGING OG TILRETTELEGGING AV BYDELENE FOR Å STIMULERE

Detaljer

Stien for alle Rapport og regnskap

Stien for alle Rapport og regnskap Stien for alle Rapport og regnskap Et tiltak i prosjekt Flere Freske Folk i Østfold Finansiert av Østfold fylkeskommune og Sarpsborg kommune til glede for alle i Sarpsborg 31.10.2012 Planleggingen av Stien

Detaljer

Fra hovedvei til drømmefisken!

Fra hovedvei til drømmefisken! Fra hovedvei til drømmefisken! Tilrettelegging og merking av fiskeplasser i IHRs medlemskommuner Grane og Hattfjelldal. Det legges opp til et samarbeid med Polarsirkelen Friluftsråd`s prosjekt Fra hovedvei

Detaljer

Skiltprosjektet står ferdig! ÅPNING 4. OKTOBER 2014

Skiltprosjektet står ferdig! ÅPNING 4. OKTOBER 2014 Skiltprosjektet står ferdig! ÅPNING 4. OKTOBER 2014 Hva har Buvasstølan sti- og løypelag fått til siden starten i august 2013? Foreningens formål er å tilrettelegge sti og løyper, for hytteeiere og andre

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING

SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 10/625 Arkiv: L12 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING Saksgang: Saksnummer Utvalg Møtedato 4/12 Hovedutvalg

Detaljer

Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5

Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5 Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5 Resultatregnskap 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 2 144 479 764 848 Offentlige tilskudd 2 3 353 284 2 414 364 Andre

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert

Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-04-02 AJ Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert Vedlagt følger årsregnskapet for NR for regnskapsåret 2012, som sammen med årsregnskapet

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2012

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2012 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2012 Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper Generelt Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Driftsegnskap desember 2016

Driftsegnskap desember 2016 Driftsegnskap desember 2016 Vestregionens Styringsgruppe Alle bel p i NOK Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Driftsinntekter Salgsinntekter 770 403 5 000 257 445 Overf ringer med krav til motytelse

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Figur 1. Planendringsforslaget med gjeldende regulering av omkringliggende areal.

Figur 1. Planendringsforslaget med gjeldende regulering av omkringliggende areal. Vedlegg 5 til foreslått detaljregulering småbåthavn ved Filtvet: Virkning på friluftsliv og nærmiljø. Ved vurdering av planendringsforslagets virkning på friluftsliv og nærmiljø inkluderes her også vurderinger

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer