STRATEGI FOR LANDBRUKSRELATERT NÆRINGSUTVIKLING I NORD-TRØNDELAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STRATEGI FOR LANDBRUKSRELATERT NÆRINGSUTVIKLING I NORD-TRØNDELAG 2009-2012"

Transkript

1 STRATEGI FOR LANDBRUKSRELATERT NÆRINGSUTVIKLING I NORD-TRØNDELAG Revidert utgave 2009 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, landbruksavdelingen

2 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag Innledning Relevante plandokumenter Målsettinger for landbruksrelatert næringsutvikling i Nord-Trøndelag Gjennomgripende prioriteringer Satsingsområder Matproduksjon Lokal matforedling og spesialproduksjon Økologisk produksjon Husdyrproduksjon Planteproduksjon Skog og trebruk Skog Trebruk Fornybar energi Reiseliv, utmark og opplevelsesnæring Inn på tunet Bygde- og næringsmobilisering Vilkår, tiltaksgrupper og støttenivå Vilkår Generelt om investeringer Investeringer i tradisjonelt landbruk Nye næringer Tiltaksgrupper og støttenivå Bedriftsretta utviklingstiltak Investeringer Andre tiltak Vedlegg: Status og statistikk for landbruket i Nord-Trøndelag...20 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, landbruksavdelingen 1

3 1 Sammendrag Landbruks- og matdepartementet har gitt Fylkesmannen ansvar for å koordinere utformingen av en strategi for landbruksrelatert næringsutvikling i sin region, samt koordinere bruken av de fylkesvise Bygdeutviklingsmidlene (BU-midlene). Hovedmålet med strategien er at den skal legge til rette for næringsutvikling som danner grunnlag for langsiktig, lønnsom verdiskaping og desentralisert bosetting med utgangspunkt i landbrukets ressurser generelt og landbrukseiendommen spesielt. Det er fastsatt fem delmål: Utvikle lønnsom sysselsetting i landbruket og på bygdene Skape kultur og strukturer for næringsutvikling i bygdesamfunnene Utvikle nye arbeidsplasser for kvinner på bygdene Øke verdiskapingen i fylkets landbruksproduksjon Bidra til å ta vare på, utvikle og synliggjøre fellesgoder og miljøkvaliteter som grunnlag for næringsutvikling og bosetting For å nå målsettingene er det fastsatt sju gjennomgripende prioriteringer som legges til grunn for satsingen på landbruksrelatert næringsutvikling i Nord-Trøndelag: 1. Lokal sysselsetting og verdiskaping 2. Kulturlandskap, klima og miljø 3. Kompetanseutvikling 4. Likestilling 5. Ungdom og rekruttering 6. Nyskaping 7. Internasjonalisering Strategien synliggjør seks hovedsatsingsområder for Nord-Trøndelag: Matproduksjon Skog og trebruk Fornybar energi Reiseliv, utmark og opplevelsesnæring Inn på tunet Bygde- og næringsmobilisering Viktige prioriteringer innenfor disse satsingsområdene vil være økologiske produksjoner, melke- og storfeproduksjon, lammekjøttproduksjon, driftsopplegg med god utnytting av husdyrgjødsel og aktiv beitebruk. Tiltaksgrupper og støttenivå for bruk av BU-midler: Etablererstipend Stipendet kan omfatte utviklingsfasen og etableringsfasen. Det kan gis med inntil kr pr person/foretak for begge fasene til sammen. Prosjekter med særlig sysselsettingsvirkning eller lønnsomhetspotensial kan gis med inntil kr pr person/foretak. Stipendbeløpet kan dekke inntil 75 % av godkjent kostnadsoverslag i begge fasene. Investeringer som inngår som en del av støttegrunnlaget for stipendet, trekkes ut og støttes med inntil 25 %. Bedriftsutvikling Bedriftsutvikling kan støttes med tilskudd på inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag. Kvinner og ungdom under 35 år, kan få inntil 75 % av godkjent kostnadsoverslag. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, landbruksavdelingen 2

4 Investeringer det kan gis tilskudd og rentestøtte til investeringer i faste anlegg og i tilhørende produksjonsutstyr av varig karakter i tradisjonelt landbruk og i nye næringer i tilknytning til landbruket. Den generelle regelen er at tilskudd kan gis pr. landbrukseiendom/driftsenhet med inntil 25 % av godkjent kostnadsoverslag avgrenset til kr Rentestøtte kan gis til lån på inntil kr 2 mill. pr. landbrukseiendom/driftsenhet. Det gis imidlertid bare rentestøtte for lån tilsvarende inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag. Generasjonsskifte det kan gis tilskudd til landbrukseiendommer som i forbindelse med generasjonsskifte trenger å gjennomføre mindre investeringer for å opprettholde tradisjonell landbruksdrift eller tilleggsnæring. Tilskuddet kan gis til brukere under 35 år, og med inntil 40 % av godkjent kostnadsoverslag begrenset oppad til kr pr. landbrukseiendom. For kvinnelige brukere kan tilskudd gis med inntil 60 % av godkjent kostnadsoverslag begrenset oppad til kr pr. landbrukseiendom. Øvre kostnadsgrense for investeringer det kan gis tilskudd til er kr Innledning I Landbruks- og matdepartementets brev av ble Fylkesmannen tillagt ansvar for å koordinere utformingen av en strategi for landbruksrelatert næringsutvikling i sin region, samt koordinere bruken av de fylkesvise Bygdeutviklingsmidlene (BU-midlene). Målsettingen var å oppnå økt lønnsomhet i den landbruksrelaterte næringsvirksomheten gjennom nyskaping og markedsorientering. Den fylkesvise strategien godkjennes for fire år av gangen av Landbruksog matdepartementet, etter samråd med næringsorganisasjonene. Denne strategien er en revidering av Strategi for landbruksrelatert næringsutvikling i Nord-Trøndelag Sitat fra St.meld. nr 19 ( ): Bygdeutviklingsmidlene er det sentrale virkemidlet for å fremme lønnsom næringsutvikling innen og i tilknytning til landbruket. Ved prioriteringer og fordeling av midlene blir områder med store utfordringer knyttet til fraflytting, sysselsetting, rekruttering og demografisk utvikling prioritert. Med bakgrunn i føringer fra Landbruks- og Matdepartementet og den regionale strategien for landbruksrelatert næringsutvikling, vil Fylkesmannens landbruksavdeling tildele bedriftsrettede BU-midler til Innovasjon Norge regionalt. Disse midlene, rettet mot etablering og virksomhetsutvikling både i tradisjonelt jordbruk og nye næringer, administreres av Innovasjon Norge. Utviklingsmidler til utrednings- og tilretteleggingstiltak på fylkesnivået administreres av Fylkesmannens landbruksavdeling. Departementet har forutsatt at andelen av midlene som går til bedriftsrettede tiltak ikke skal reduseres i forhold til Det er lagt til grunn at Fylkesmannen forvalter midler til tilretteleggingstiltak på samme måte som i 2004, men at det gjennom strategien også kan tildeles midler til tilretteleggingstiltak til kommunene. Fylkesmannen er ansvarlig for å årlig rapportere til Landbruks- og matdepartementet om fylkets samlede innsats. Rapporten skal være i henhold til de prioriteringer og målsettinger som er lagt i denne strategien. Målformuleringen for bygdeutviklingsmidlene er: Hovedmålet for bygdeutviklingsmidlene er å legge til rette for næringsutvikling som danner grunnlag for langsiktig, lønnsom verdiskaping og desentralisert bosetting med utgangspunkt i landbrukets ressurser generelt og landbrukseiendommen spesielt. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, landbruksavdelingen 3

5 St.meld. nr 19 ( ) Om norsk landbruk og matproduksjon, St.prp.nr. 66 ( ) Om jordbruksoppgjøret 2004, St.prp. nr. 68 ( ) Om jordbruksoppgjøret 2006, St.prp. nr. 69 ( ) Om jordbruksoppgjøret 2008 endringer i statsbudsjettet for 2008 m.m., samt Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling; Ta landet i bruk! er alle viktige dokumenter som er lagt til grunn i utformingen av strategien. Arbeidet med strategien har vært prosjektorganisert, med Landbruksforum som styringsgruppe. Landbruksforum ledes av landbruksdirektøren hos Fylkesmannen og består for øvrig av representanter fra Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen, Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Innovasjon Norge Nord-Trøndelag, Nord-Trøndelag Bondelag, Nord- Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag, Allskog BA, Fylkeslandbruksstyret, Kommunenes Sentralforbund Nord-Trøndelag og Mattilsynet i Trøndelag og Møre- og Romsdal. En arbeidsgruppe bestående av representanter fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Innovasjon Norge Nord-Trøndelag, Allskog BA, Nord-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag, Nord- Trøndelag Bondelag og Fylkesmannens landbruksavdeling (senere omtalt som Parnerskapet) har stått for utformingen av dokumentet. Utkast til den reviderte strategien har vært på høring til 64 instanser i Nord-Trøndelag, og dette førte til 19 høringsuttalelser. 3 Relevante plandokumenter Partnerskapet legger stor vekt på god sammenheng i virkemiddelbruk og i plansystemet i Nord-Trøndelag. Felles næringspolitikk og ressursforvaltning på regionalt nivå bidrar til samordnet innsats og bedre effekt av virkemiddelbruken. Viktige virkemidler og plansystem som er lagt til grunn for strategien, og som må ses i sammenheng er: Felles fylkesplan for Nord- og Sør-Trøndelag ( ) Regionalt utviklingsprogram (RUP) /Handlingsprogram Tenkeloft trøndersk landbruk Kystskogmeldinga Skognæringa i Trøndelag Reiselivsstrategi for Trøndelag Handlingsplaner for satsingsområder - Handlingsplan for lokal mat i Trøndelag - Handlingsplan for økologisk landbruk i Trøndelag - Handlingsplan for bioenergi for Nord-Trøndelag - Handlingsplan for bær og grønt i Trøndelag - Kornstrategi for Trøndelag - Forstudie næringsutvikling i utmark i Nord-Trøndelag - Handlingsplan kjøtt for Trøndelag. Regionalt miljøprogram (RMP) Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) Verdiskapingsprogrammene Fylkesdelplan for Indre Namdal Riksrevisjonens undersøkelse av næringsutvikling i landbruket Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, landbruksavdelingen 4

6 4 Målsettinger for landbruksrelatert næringsutvikling i Nord-Trøndelag Hovedmål: Strategien skal legge til rette for næringsutvikling som danner grunnlag for langsiktig, lønnsom verdiskaping og desentralisert bosetting med utgangspunkt i landbrukets ressurser generelt og landbrukseiendommen spesielt. Delmål 1: Delmål 2: Delmål 3: Delmål 4: Delmål 5: Utvikle lønnsom sysselsetting i landbruket og på bygdene Skape kultur og strukturer for næringsutvikling i bygdesamfunnene Utvikle nye arbeidsplasser for kvinner på bygdene Øke verdiskapingen i fylkets landbruksproduksjon Bidra til å ta vare på, utvikle og synliggjøre fellesgoder og miljøkvaliteter som grunnlag for næringsutvikling og bosetting 5 Gjennomgripende prioriteringer For å nå målsettingene er det fastsatt sju gjennomgripende prioriteringer som legges til grunn for satsingen på landbruksrelatert næringsutvikling i Nord-Trøndelag: 8. Lokal sysselsetting og verdiskaping 9. Kulturlandskap, klima og miljø 10. Kompetanseutvikling 11. Likestilling 12. Ungdom og rekruttering 13. Nyskaping 14. Internasjonalisering Lokal sysselsetting og verdiskaping Et sentralt mål med landbrukspolitikken er å bidra til levende bygder. Mangfold og aktivitet er kjennetegn på bygder som framstår som attraktive og som fremmer bolyst. At landbruket representerer arbeidsplasser og muligheter for både kvinner og menn er en forutsetning. En annen forutsetning er at det også finnes alternative arbeidsplasser i bygda eller i nærheten. Det trengs videre stimulering til næringsutvikling ved å ta i bruk landbrukets ressurser for å utvikle nye tilleggsnæringer og lokal verdiskaping. I Nord-Trøndelag vektlegges følgende: Lokal foredling av landbruksprodukter. Satsinger som tar i bruk stedegne ressurser i opplevelses- og reiselivssammenheng. Prosjekter med grunnlag for lokal sysselsetting og aktivitet. Mobilisering med tanke på nyetableringer. Samarbeidsprosjekter. Kulturlandskap, klima og miljø Tar man utgangspunkt i prognosene som peker på mulige temperaturøkninger, vil dette utvilsomt bety nye utfordringer for landbruket i Norge. Nasjonalt arbeides det med å lage en Stortingsmelding for landbruk og klima. I Nord-Trøndelag arbeider Fylkeskommunen med en Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, landbruksavdelingen 5

7 Klima- og energiplan. Landbruket blir en viktig næring når denne skal følges opp. Nord- Trøndelag har en stor landbruksnæring som bidrar med 40 % av utslippene. I tillegg bidrar landbruksnæringen til binding av CO2 gjennom skog- og planteproduksjon, og reduksjon av utslipp av CO2 gjennom å erstatte fossile energikilder med bioenergi fra landbruket. Når det gjelder betydningen av miljø og kulturlandskap vises det også til Regionalt Miljøprogram (RMP). I Nord-Trøndelag vektlegges følgende: Forbedre utnyttelsen av husdyrgjødsla i planteproduksjonen. Dette vil gi redusert bruk av kunstgjødsel og redusert forurensning. God og bærekraftig utnyttelse av skogressursene gjennom hogst og planting. Gjennom skogproduksjon bindes CO2. Bioenergi; utnytte blant annet skogvirke, husdyrgjødsel og halm til energiformål. Aktiv kulturlandskapsskjøtsel. Miljøvennlig beitebruk i inn- og utmark for å bidra til utnytting av lokale ressurser i matproduksjonen. Økologisk matproduksjon. Erosjonshindrende tiltak. Jordvern tar vare på dyrka jorda som grunnlag for lokal og nasjonal matproduksjon. Bruk av miljøvennlige materialer - som trematerialer - ved oppføring av nye bygninger. Kompetanseutvikling Kompetansetiltakene er viktige virkemidler for å nå strategiens målsettinger. Kompetanseoppbygging bør være brukerinitiert, men kan også være initiert fra miljøer som tilbyr kompetanse. Ved sistnevnte kategori stilles det krav til at prosjektet er tilstrekkelig forankret i behov hos de aktuelle målgrupper for prosjektet. Samhandling med nasjonale miljøer for å få kvalitativt og nasjonalt gode utdanningstilbud er viktig. Det vises også til arbeidet med å styrke Grønn Forskning i Midt-Norge. Jordbruksoppgjøret i 2008 avskaffet fondet for etter- og videreutdanning i landbruket (EVLfondet), og overførte ansvaret for etterutdanning for bønder (EB) til de tilretteleggende BUmidlene. I Nord-Trøndelag legges det vekt på å videreføre aktiviteten på tilsvarende nivå innenfor rammene til de tilretteleggende BU-midlene. I Nord-Trøndelag vektlegges følgende: Brukerinitiert kompetanseoppbygging. Kompetanseutvikling og nettverksbygging med nyskaping og økt verdiskaping som siktemål. FOU-prosjekter kan støttes der det er relevant. Det legges vekt på at prosjektet både faglig og økonomisk er støttet av nasjonale miljø. BU-midler prioriteres brukt i en forprosjektfase for å oppnå dette. Likestilling Kvinner og menn har ofte ulik erfaringsbakgrunn, og ulik kompetanse og utdanning. Dette bidrar til større mangfold i forvaltning av lokale ressurser, og et bredere erfaringsgrunnlag for utvikling av lokal ressursutnyttelse, markedsmuligheter, kultur og lokalsamfunn. Kvinners muligheter for arbeid og inntekt er en av de mest sentrale utfordringer vi står overfor når det gjelder framtidig bosettings- og samfunnsmønster i distriktene Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, landbruksavdelingen 6

8 I Nord-Trøndelag vektlegges følgende: Tiltak som gir kvinner et godt grunnlag for å etablere ny aktivitet. Etableringsstipend og ved tilskudd til generasjonsskifte kan kvinner støttes med høyere prosentandel av godkjent kostnadsoverslag. Videreføring og videreutvikling av programmessige satsinger. Tiltak som synliggjør og mobiliserer kvinners interesser for bygdeutvikling f.eks. gjennom støtte til lokal nettverksbygging og gjennomføring av kurs. Fellestiltak som følger opp kvinner som har etablert egen virksomhet. Ungdom og rekruttering I arbeidet med utvikling av bygdene i bred forstand, og utvikling av landbruksrelatert verdiskaping, representerer ungdom en viktig ressurs. Ungdom må trekkes inn på viktige samfunnsområder, og de må få mulighet til medansvar. I Nord-Trøndelag vektlegges følgende: Tiltak som styrker ungdoms motivasjon for å gå inn i landbruket og tilknytta næring. Etableringsstipend støtter ungdom med høyere prosentandel av godkjent kostnadsoverslag. Programmessig satsing på tiltak som styrker unge jenters interesser i landbruk, med hensyn til eiendomsrett, beslutnings- og påvirkningsmuligheter. Tiltak av mobiliserende og aktivitetsfremmende karakter som styrker ungdoms forhold til nærmiljøet og deres medvirkning til bygdeutvikling. Tiltak som fremmer entreprenørskap blant ungdom. Nyskaping Nyskaping defineres som nye produkter, nye tjenester, nye produksjonsprosesser, nye markeder eller ny anvendelse og design. I tillegg inngår nye organisasjonsmodeller i definisjonen av nyskaping. Nye virksomheter og bedrifter som etablerer seg med basis i kjente produkter, prosesser og tjenester, er ikke nyskaping etter denne definisjonen. Det er naturlig at denne forståelsen av nyskapingsbegrepet også gjelder ved behandling av BU-saker. En ny tjeneste vil kunne støttes i alle deler av fylket. Det stilles imidlertid krav om at tjenesten skal ha et potensialet for lønnsom utvikling, og terskelen for å komme innenfor kategorien nyskaping bør være relativt høy. Støtte til tradisjonell tjenesteyting vil bare kunne vurderes i spesielt næringssvake strøk, der det ikke er aktuelle konkurrenter i geografisk nærhet. Internasjonalisering Utviklingen mot en friere verdenshandel gjennom forpliktelser i forhold til WTO og EU vil påvirke rammevilkårene for landbruket i årene framover. Innenlands tradisjonell jordbruksproduksjon blir i stadig større grad utsatt for konkurranse fra varer produsert i utlandet og som tilbys til en lavere pris. Samtidig vil det også sette begrensninger for støttenivå og innretting av støtte over statsbudsjettet. Dette setter press på priser og lønnsomheten i den norske jordbrukssektoren. Et høyt kostnadsnivå medfører at norske jordbruksvarer i liten grad vil kunne konkurrere på det internasjonale markedet. Det vil imidlertid kunne være muligheter for lønnsom eksport av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, landbruksavdelingen 7

9 spesielle produkter basert på for eksempel småskala matproduksjon. Det vil i tillegg være mulig å utvikle lønnsom reiselivsnæring relatert til landbruket. 6 Satsingsområder Matproduksjon Skog og trebruk Fornybar energi Reiseliv, utmark og opplevelsesnæring Inn på tunet Bygde- og næringsmobilisering 6.1 Matproduksjon Lokal matforedling og spesialproduksjon Tross positiv utvikling de siste årene, er den lokale matnæringa i Trøndelag fortsatt ung, med mange små og relativt nyetablerte matbedrifter. Det finnes imidlertid også en liten gruppe bedrifter som har holdt på i noen år, som har et noe større volum, og som framstår som erfaren og profesjonelle. For å kunne utvikle ei sterk og robust lokal matnæring i Trøndelag er det viktig at det jobbes videre med de utfordringer næringa står ovenfor, både med hensyn til fortsatt mobilisering og jobbing for å styrke etablerte bedrifters konkurransekraft (vekststrategisatsing). I 2006 ble det utarbeidet en handlingsplan for lokal mat i Trøndelag for perioden Planens strategier og tiltak vil være førende for det videre arbeidet framover. Visjon for satsingen er Trønderske smaksgleder for alle. Hovedmålsettingen for matarbeidet i fylket er å utvikle en robust lokal matnæring i Trøndelag. Prioriteringer Bidra til økt mangfold ved etablering av nye matbedrifter. Legge til rette for videre vekst og utvikling hos etablerte matbedrifter. Merkevarebygging og distribusjon. Lokal mat skal være en viktig og naturlig del av opplevelsesnæringa i Trøndelag. Regionale utviklingsprosjekter som satser på nettverksbygging, eksempelvis Trøndersk Matfestival og Bondens marked Trøndelag. Samhandling med Kompetansenav for småskala matproduksjon i Midt-Norge ved Mære landbruksskole og Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Økologisk produksjon Økologisk landbruk er et satsingsområde i norsk landbrukspolitikk. Fylkesmannen i Nord- Trøndelag og Sør-Trøndelag samarbeider om felles økologisk handlingsplan. Utviklingen av økologisk areal har hatt en positiv framgang i begge fylkene, mye på grunn av et oppegående og velfungerende veiledningsapparat, samt god samhandling i hele verdikjeden. Det er økende etterspørsel etter økologiske produkter. Vi ser likevel at for å få til ei videre økning av areal og produksjon, må det settes inn større ressurser opp mot enkelte flaskehalser. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, landbruksavdelingen 8

10 Det er en utfordring å øke produksjonen av økologiske grønnsaker. Utfordringene er knyttet til distribusjon, omsetning og dyrkingsteknikk. For kornproduksjon er det en utfordring å få til mer vekstskifte og styrke kompetansen. Undersøkelser viser at mange økologiske melkebruk har god lønnsomhet. For storfekjøtt og lam er det en utfordring å styrke lønnsomheten. Det er viktig å få til samhandling mellom planteprodusenter og husdyrprodusenter for å få til vekstskifte og tilgang på husdyrgjødsel. Hovedmålet i Handlingsplan for økologisk landbruk i Trøndelag er at Trøndelag innen 2010 skal være den ledende regionen i landet på økologisk produksjon, foredling og omsetning. Fylket tildeles en årlig ramme for oppfølging av handlingsplanen. Prioriteringer Økologiske produksjoner er høyt prioritert. Kompetanseheving for å styrke agronomi og lønnsomhet. Tiltak for å fremme distribusjon, omsetning og samarbeid. Bidra til å utvikle økologisk lokal mat Husdyrproduksjon Melkeproduksjonen er bærebjelken i nordtrøndersk husdyrproduksjon og landbruksproduksjon. Melkeproduksjonen er kvoteregulert og markedstilpasset, og det er en arbeidsintensiv driftsform med stabile inntektsmuligheter. Timefortjenesten i produksjonen er imidlertid lavere enn for svin og fjørfe. Utfordringen for melkeproduksjonen er store behov for investeringer i driftsapparat som er tilpasset krav fastlagt med tidsfrister i Forskrift om hold av storfe. Det har foregått en meget sterk strukturrasjonalisering i melkeproduksjonen, og denne utviklingen ser ut til å være akselererende. Strukturendringene har i stor grad skjedd gjennom etablering av samdrifter. I tillegg har det skjedd store kvoteoppkjøp hos enkelte produsenter. Fra 2009 er det åpnet for kvoteleie, og det er grunn til å tro at kvoteleie blir mer attraktivt for enkelte enn det har vært å etablere samdrift. En kan videre forvente at flere samdrifter blir oppløst eller omorganisert, og erstattes av kvoteleiekontrakter. Fra 1997 til 2007 er antall melkebruk redusert med 1021 bruk til På samme tid har kutallet blitt redusert med 5114 kyr. Ytelsen har økt vesentlig per ku, og produksjonsomfanget er opprettholdt på melk, og fordoblet på ammekyr. Viser for øvrig til statistikkvedlegg. Det er en vesentlig underdekning av norskprodusert storfekjøtt i det norske markedet, og dermed rom for betydelig større produksjon. Jordbruksoppgjøret i 2008 har lagt til rette for større satsing på spesialisert storfekjøttproduksjon gjennom regelverksendringer og økning av husdyrtilskuddet i produksjonstillegget. Det forventes at flere melkeprodusenter vil starte med ammekyr i tillegg til melkeproduksjonen, og bedret økonomi i produksjonen vil stimulere nye produsenter til å vurdere driftsformen. Både melkeproduksjon og kjøttproduksjon med ammekyr er produksjoner som er godt tilpasset, og sterkt ønsket, i nordtrøndersk landbruk. Fylket har store beiteressurser og et landskap som trenger aktivt beitebruk for å holde kulturlandskapet i god hevd. Svineproduksjonen er sentral for nordtrøndersk landbruk. Som for melkeproduksjonen har det skjedd en sterk strukturendring de siste 10 år. I 1997 var det 566 bruk med avlspurker mens det i 2007 var 265 bruk med smågrisproduksjon. Purketallet er i samme periode redusert Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, landbruksavdelingen 9

11 fra til Det har imidlertid vært en økning i produsert smågris pr årspurke slik at antall slaktegris produsert har gått opp de siste 10 år. I tillegg er det noen produsenter som har meget høy rekrutteringsprosent av purker i besetningen. Noen få produsenter tar bare ett smågriskull fra purka før den slaktes. Disse besetningene kan innenfor regelverket produsere to til tre ganger så mange smågris pr årspurke som besetninger med normal rekrutteringsprosent. Selv i de mest husdyrtette områder i fylket er det fortsatt godt om spredeareal for husdyrgjødsel. Markedsprognosene for svinekjøtt viser et marked i tilnærmet balanse. Fra en problematisk overproduksjon med virkning på økonomien for produsentene i flere omganger i 1990-årene og i perioden , ble det et underskudd av norsk gris i 2007 og Økonomien i svineholdet har vært jevnt solid og god i mange år, selv om avgiftene til markedsregulering har vært høye i perioder. Lammekjøttproduksjonen står fortsatt sterkt i Nord-Trøndelag, på tross av et betydelig rovviltpress i de fleste kommuner. Saueholdet er vesentlig svekket i Indre Namdal og andre områder med mye rovvilt. De siste 10 år har antall bruk med sau gått ned fra godt over 800 til 513 ved siste årsskifte. Søyetallet har gått ned i samme periode, men ikke like sterkt som antall bruk. Det er et underskudd av lammekjøtt i det norske markedet. De to siste jordbruksoppgjørene har prioritert sauhold, og det er optimisme i næringen i områder hvor rovviltpresset er til å leve med. Beitebruk med sau er viktig for kulturlandskapet, både bygdenært og i utmarka. Fjørfeholdet blir mer og mer sentralt i Nord-Trøndelag. Fylket øker sine markedsandeler i det nasjonale markedet. De siste 10 år har eggproduksjonen mer enn doblet seg, og kyllingkjøttproduksjonen er mer enn femdoblet i samme periode. Antall produsenter med verpehøner er i samme periode halvert, mens bruk med slaktekylling viser en vesentlig vekst. Det forventes en produksjon på over 10 millioner slaktekyllinger i Nord-Trøndelag i I 2008 er det norske markedet for egg og fjørfekjøtt i ballanse. Fjørfekjøtt har ikke målpris, men kun en referansepris. Både eggproduksjon og leveranse av fjørfekjøtt er avhengig av kontrakter med varemottaker. Det er bare innen rugeeggproduksjon at arbeidsforbruket vil nærme seg et fullt årsverk, og Nord-Trøndelag har svært få rugeeggprodusenter. Økonomien i fjørfeholdet har vært på et nivå som har gjort investeringer i øket produksjon interessant. Det er imidlertid grunn til å være oppmerksom på at slaktekyllingproduksjonen er fullstendig avhengig av at produksjonen ikke overstiger den nasjonale etterspørselen. Selv et lite overskudd i markedet vil påvirke prisene til produsent vesentlig sterkere enn for vareslag som har målpris i jordbruksoppgjøret. Totalt sett er fjørfeholdet en markedsutsatt produksjon. Jordbruksoppgjøret har avsatt en nasjonal tilskuddramme for investeringer i eggproduksjon. Dette er blant annet gjort for å lette økonomien hos produsenter som må bygge om anleggene innen 2012 i henhold til Forskrift om hold av fjørfe. Nord-Trøndelag vil følge opp sentrale bestemmelser på dette punktet når disse er klare. Prioriteringer Melke- og storfekjøttproduksjon prioriteres høyt. Lammekjøttproduksjon prioriteres høyt, på samme nivå som melke- og storfekjøttproduksjon. Smågrisproduksjon prioriteres, mens ren slaktegrisproduksjon prioriteres ikke. Når det gjelder eggproduksjon prioriteres ombygging grunnet krav i forskriften. Nyetableringer i eggproduksjon prioriteres ikke. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, landbruksavdelingen 10

12 Slaktekylling og kalkun prioriteres ikke. Driftsopplegg med god utnytting av husdyrgjødsel (lagerkapasitet på ni måneder prioriteres før de med kortere lagringskapasitet). Driftsopplegg med aktiv beitebruk i inn- og utmark Planteproduksjon I all hovedsak kan en fordele plantedyrkinga i Nord-Trøndelag på to store produksjoner når det gjelder areal: omtrent 2/3 av dyrkajorda brukes til produksjon av grovfôr og ca 1/3 til kornproduksjon. 90 % av kornproduksjonen er bygg. Potetproduksjon foregår på 1,5 % mens produksjon av grønnsaker og bær utgjør ca 0,5 % av samla jordbruksareal i fylket. Potet, bær og grønnsakproduksjonen utgjør en liten del av arealet, men en betydelig del av verdiskapingen og sysselsettingen i planteproduksjonen. En utfordring i grovfôrproduksjonen er å produsere fôr av god kvalitet og holde kostnadene nede for å gi en lønnsom melk- og kjøttproduksjon. Aktuelle moment her er: tid for beiteslipp, slåttetidspunkt, gjødsling og ugrasbekjempelse. Stor treskekapasitet fører til behov for større mottakskapasitet på tørker. Økt satsing på produksjon av matkorn krever også større tørkekapasitet. Høsten 2007 viste at produksjon av korn i Trøndelag er svært sårbar dersom en fortsetter trenden mot få, store entreprenører og med lite tilgang på egnede lokale tørkeanlegg. Potetproduksjonen foregår stort sett på lett jord med liten vannledningsevne. I tørre år kan mangel på vann føre til reduserte avlinger. For å sikre kvalitet og forutsigbar leveranse er det behov for flere og bedre vanningsanlegg. Potetarealet har minket de siste årene til tross for at industribedriften Sundnes på Inderøy ønsker mer potet til sin industriproduksjon. Både bær og grønnsakproduksjonen er konsentrert til enkelte områder i fylket. Strenge krav til effektivisering og kostnadsreduksjoner har bidratt til at antall bruk med produksjon av bær og grønnsaker er redusert, samtidig som brukene med fortsatt produksjon er blitt større. Både bær- og grøntproduksjonen er arbeidsintensive kulturer. Mye av arbeidet må gjøres manuelt, og en er avhengig av mange arbeidere spesielt i innhøstingsperioden. Regler vedrørende avlønning, bo- og sanitærforhold for sesongarbeidere, gjør at det påløper store kostnader. Det stilles strenge kvalitetskrav til denne næringa. Gode produksjonskunnskaper, lager og lagringsmetoder er viktig for kvaliteten. Gode lagervilkår kan bidra til salg av trønderske kvalitetsprodukter også utover våren. Økte strømpriser har gitt økte kostnader for veksthusprodusenter. Dette er kostnader det er vanskelig å ta igjen i pris. Flere viktige ugras og innsektsmidler er trukket fra markedet, dette tvinger næringa til å utvikle og ta i bruk alternative dyrkings og bekjempelsesmetoder. Forbruket av bær og grønt er økende, og forbrukerne ønsker mangfold. Her ligger det muligheter for økt produksjon og produksjon av nye kulturer og kvaliteter. Fylket mangler mottak og foredlingsanlegg for bær. Prioriteringer Bruksutbygging som gir gode løsninger for planteproduksjon. Styrke primærprodusentenes konkurransekraft innen bær- og grøntsektoren. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, landbruksavdelingen 11

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Regionalt næringsprogram for Nord-Trøndelag 2013-2016. Landbruksrelatert næringsutvikling. Notat under arbeid!

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Regionalt næringsprogram for Nord-Trøndelag 2013-2016. Landbruksrelatert næringsutvikling. Notat under arbeid! ø Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Regionalt næringsprogram for Nord-Trøndelag 2013-2016 Landbruksrelatert næringsutvikling Notat under arbeid! Innhold Forord Innhold ii 1 Innledning og bakgrunn 1 2 Mål og

Detaljer

STRATEGI FOR LANDBRUKSRELATERT NÆRINGSUTVIKLING I NORD-TRØNDELAG 2009-2012. Revidert utgave for 2012

STRATEGI FOR LANDBRUKSRELATERT NÆRINGSUTVIKLING I NORD-TRØNDELAG 2009-2012. Revidert utgave for 2012 STRATEGI FOR LANDBRUKSRELATERT NÆRINGSUTVIKLING I NORD-TRØNDELAG 2009-2012 Revidert utgave for 2012 21.12.2011 Innholdsliste 1 Sammendrag... 2 2 Innledning... 3 3 Relevante plandokumenter... 4 4 Målsettinger

Detaljer

FOR 2009-01-28 nr 75: Forskrift om midler til bygdeutvikling

FOR 2009-01-28 nr 75: Forskrift om midler til bygdeutvikling Side 1 av 5 FOR 2009-01-28 nr 75: Forskrift om midler til bygdeutvikling DATO: FOR-2009-01-28-75 DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) AVD/DIR: Landbrukspolitisk avd. PUBLISERT: I 2009 hefte

Detaljer

HANDLINGSPLAN for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold

HANDLINGSPLAN for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold HANDLINGSPLAN 2015 for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold Prioriteringer for: Midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket Midler til utredning og tilrettelegging, inkludert midler

Detaljer

Landbrukssatsinga i Innovasjon Norge

Landbrukssatsinga i Innovasjon Norge Landbrukssatsinga i Innovasjon Norge Røros, 31. januar 2012 Aud Herbjørg Kvalvik Oppdraget ; Innovasjon Norge skal fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet, og utløse

Detaljer

for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold

for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold HANDLINGSPLAN 2014 for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold Prioriteringer for: Bedriftsrettede bygdeutviklingsmidler til investeringer i landbruket Bygdeutviklingsmidler til utredning og tilrettelegging,

Detaljer

Regionalt næringsprogram for Nord-Trøndelag

Regionalt næringsprogram for Nord-Trøndelag Regionalt næringsprogram for Nord-Trøndelag 2013-2016 Landbruksrelatert næringsutvikling Vedtatt: 2012 Revidert i 2013 med endringer gjeldende fra 01.01.2014 Regionalt næringsprogram Side 0 Forord Landbruket

Detaljer

Regionalt næringsprogram for Nord - Trøndelag

Regionalt næringsprogram for Nord - Trøndelag Regionalt næringsprogram for Nord - Trøndelag 2013-201 6 Landbruksrelatertnæringsutvikling Vedtatt: 2012 Reviderti 2013gjeldendefra 01.01.2014 Reviderti 2014 gjeldendefra 01.01.2015 Regionalt næringsprogram

Detaljer

RETNINGSLINJER for prioritering av. midler til utredning og tilrettelegging i landbruket i Oslo og Akershus

RETNINGSLINJER for prioritering av. midler til utredning og tilrettelegging i landbruket i Oslo og Akershus Landbruksavdelingen Mars 2017 RETNINGSLINJER for prioritering av midler til utredning og tilrettelegging i landbruket i Oslo og Akershus - 2017 Foto: Lars Martin Julseth Foto: Ellen Marie Forsberg Langsiktig,

Detaljer

FORSKRIFT OM MIDLER TIL BYGDEUTVIKLING - TILDELING PÅ FYLKESNIVÅ VED INNOVASJON NORGE

FORSKRIFT OM MIDLER TIL BYGDEUTVIKLING - TILDELING PÅ FYLKESNIVÅ VED INNOVASJON NORGE Side 1 av 6 FORSKRIFT OM MIDLER TIL BYGDEUTVIKLING - TILDELING PÅ FYLKESNIVÅ VED INNOVASJON NORGE (Fastsatt av Landbruksdepartementet 3. februar 2004 i medhold av 3 i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord

Detaljer

Hytter og hytteutbygging som tilleggsnæring i landbruket - finansieringsmuligheter og rammebetingelser for øvrig

Hytter og hytteutbygging som tilleggsnæring i landbruket - finansieringsmuligheter og rammebetingelser for øvrig Hytter og hytteutbygging som tilleggsnæring i landbruket - finansieringsmuligheter og rammebetingelser for øvrig Tore Bjørkli Landbruksdirektør Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Hva er ei hytte? Hva er fritid?

Detaljer

Regionalt næringsprogram for Nord-Trøndelag

Regionalt næringsprogram for Nord-Trøndelag Regionalt næringsprogram for Nord-Trøndelag 2013-2016 Landbruksrelatert næringsutvikling Regionalt næringsprogram Side 0 Forord Landbruket i Nord-Trøndelag er en viktig næring, både for enkeltkommuner

Detaljer

Lyst til å utvikle din landbruksbedrift? Har din organisasjon gode prosjekter for å videreutvikle landbruket i Østfold?

Lyst til å utvikle din landbruksbedrift? Har din organisasjon gode prosjekter for å videreutvikle landbruket i Østfold? Lyst til å utvikle din landbruksbedrift? Har din organisasjon gode prosjekter for å videreutvikle landbruket i Østfold? Regionalt næringsprogram: HANDLINGSPLAN 2013 for landbruksrelatert næringsutvikling

Detaljer

Retningslinjer for behandling av midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket i Oppland for 2017

Retningslinjer for behandling av midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket i Oppland for 2017 Retningslinjer for behandling av midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket i Oppland for 2017 Administrativt vedtatt av Innovasjon Norge Innlandet 26.09.2016. Midlene fordeles med 80 % til

Detaljer

RNP 2012-2015. Antall melkekyr, purker og verpehøner går nedover, mens antall ammekyr, slaktegris og slaktekyllinger øker.

RNP 2012-2015. Antall melkekyr, purker og verpehøner går nedover, mens antall ammekyr, slaktegris og slaktekyllinger øker. 7. Nøkkeltall: 40 prosent av jordbruksforetakene (616 foretak) i fylket driver med husdyrproduksjon Førstehåndsverdien av husdyrproduksjon: ca. 415 millioner kroner. Produksjon av slaktegris står for 45

Detaljer

Skaslien Erik Ilseng Turid Windjusveen Olsen

Skaslien Erik Ilseng Turid Windjusveen Olsen Skaslien 2.10.2013 Erik Ilseng Turid Windjusveen Olsen Hva er Regionalt næringsprogram? Strategi for næringsutvikling og bruk av Bygdeutviklingsmidlene (BU midlene) Erstatter «Ta Hedmark i bruk!» Skal

Detaljer

Landbruksavdelingen. Handlingsplan 2014. for landbruksrelatert næringsutvikling i Oslo og Akershus

Landbruksavdelingen. Handlingsplan 2014. for landbruksrelatert næringsutvikling i Oslo og Akershus Landbruksavdelingen Handlingsplan 2014 for landbruksrelatert næringsutvikling i Oslo og Akershus Utkast nr. 1/2014 Fylkesmannen er statlig sektormyndighet på landbruks- og matområdet og har ansvar for

Detaljer

Innherred samkommune

Innherred samkommune Innherred samkommune 30. oktober 2008 Fylkesmannens landbruksavdeling Monika S. Luktvasslimo Landbruk og bygdeutvikling Utvikling/status landbruk Lokale muligheter innenfor rammen av nasjonal politikk

Detaljer

HANDLINGSPLAN for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold

HANDLINGSPLAN for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold HANDLINGSPLAN 2016 for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold Prioriteringer for: Midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket Midler til utredning og tilrettelegging Midler til rekruttering

Detaljer

Kjenner du NORD-TRØNDELAGS VIKTIGSTE NÆRING?

Kjenner du NORD-TRØNDELAGS VIKTIGSTE NÆRING? Kjenner du NORD-TRØNDELAGS VIKTIGSTE NÆRING? Landbruk Nord-Trøndelags viktigste næring Visste du at hvert fjerde årsverk i Nord-Trøndelag utføres i landbruket eller i tilknytning til landbruket? I tillegg

Detaljer

Næringsutvikling/bygdeutvikling Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, avd. for landbruk og bygdeutvikling. Næringssamling, Ørland Kari Mette Elden

Næringsutvikling/bygdeutvikling Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, avd. for landbruk og bygdeutvikling. Næringssamling, Ørland Kari Mette Elden Næringsutvikling/bygdeutvikling Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, avd. for landbruk og bygdeutvikling Næringssamling, Ørland 17.03.2010 Kari Mette Elden Fylkesmannens oppdrag Opprettholde et levende og mangfoldig

Detaljer

Landbrukets økonomiske Utfordringer for betydning i Trøndelag landbruket i Trøndelag

Landbrukets økonomiske Utfordringer for betydning i Trøndelag landbruket i Trøndelag Landbrukets økonomiske Utfordringer for betydning i Trøndelag landbruket i Trøndelag Innlegg på seminar Steinkjer 16. og Trondheim 17. mars 21 Innlegg på seminar Steinkjer 16. og Trondheim 17. mars 21

Detaljer

Regionalt næringsprogram for landbruket i Nordland

Regionalt næringsprogram for landbruket i Nordland Regionalt næringsprogram for landbruket i Nordland 2013-2016 Nytt navn Regionalt Næringsprogram (RNP) Regional Miljøprogram (RMP Regionalt skog- og klimaprogram (RSK) Utgjør til sammen Regionalt bygdeutviklingsprogram

Detaljer

Nord-Trøndelags relative andel av landbruksproduksjonen i landet i 2000 og 2008

Nord-Trøndelags relative andel av landbruksproduksjonen i landet i 2000 og 2008 Nord-Trøndelags relative andel av landbruksproduksjonen i landet i 2000 og 2008 Befolkning (antall) Driftsenheter (antall) Verpehøner (antall) Slaktekyllinger (antall) Gris (antall) Sau (antall) Øvrige

Detaljer

Handlingsplan 2015. for landbruksbasert næringsutvikling i Oslo og Akershus. Uten jord, ingen liv. 2015 er FNs internasjonale jordår

Handlingsplan 2015. for landbruksbasert næringsutvikling i Oslo og Akershus. Uten jord, ingen liv. 2015 er FNs internasjonale jordår Landbruksavdelingen Handlingsplan 2015 for landbruksbasert næringsutvikling i Oslo og Akershus Uten jord, ingen liv. 2015 er FNs internasjonale jordår Nr. 1/2015 2 PARTNERSKAP FOR LANDBRUKSBASERT NÆRINGSUTVIKLING

Detaljer

Forslag til tillegg under Status pkt 3.6.4 hentet fra gjeldende forskrift. Fylkesvise bygdeutviklingsmidler kan gis

Forslag til tillegg under Status pkt 3.6.4 hentet fra gjeldende forskrift. Fylkesvise bygdeutviklingsmidler kan gis Saksnr. 12/3139-41 V10 12.01.2015 Løpenr. 326/15 Vedlegg 2: Høringsinnspill til Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Innkommende uttalelser er listet opp og kommentert i påfølgende tabell. Landbruksplanen

Detaljer

Retningslinjer for behandling av IBU-søknader i Hedmark i 2016 forvaltet av Innovasjon Norge Hedmark

Retningslinjer for behandling av IBU-søknader i Hedmark i 2016 forvaltet av Innovasjon Norge Hedmark Retningslinjer for behandling av IBU-søknader i Hedmark i 2016 forvaltet av Innovasjon Norge Hedmark Vedtatt i styremøte 16.03 2016 Midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket (IBU-midler)

Detaljer

Nettverkssamling Elverum 28. november Erik Ilseng FM i Hedmark, landbruksavdelingen

Nettverkssamling Elverum 28. november Erik Ilseng FM i Hedmark, landbruksavdelingen Nettverkssamling Elverum 28. november 2013 Erik Ilseng FM i Hedmark, landbruksavdelingen Hvorfor et Regionalt Bygdeutviklingsprogram (RBU)? Skal bidra til å styrke og samordne den regionale virkemiddelbruken

Detaljer

«Landbruksvekst Halsa» Prosjekt for økt omsetning og verdiskaping i landbruket

«Landbruksvekst Halsa» Prosjekt for økt omsetning og verdiskaping i landbruket «Landbruksvekst Halsa» Prosjekt for økt omsetning og verdiskaping i landbruket 01.05.2017-01.05.2019 Prosjektnavn: «Landbruksvekst Halsa» Bakgrunn Fylkesmannen i Møre og Romsdal, utlysning av tilskudd

Detaljer

Landbruksavdelingen HANDLINGSPLAN 2016 for landbruksbasert næringsutvikling i Oslo og Akershus

Landbruksavdelingen HANDLINGSPLAN 2016 for landbruksbasert næringsutvikling i Oslo og Akershus Landbruksavdelingen HANDLINGSPLAN 2016 for landbruksbasert næringsutvikling i Oslo og Akershus Langsiktig, bærekraftig og lønnsom verdiskaping med utgangspunkt i landbrukets ressurser Januar 2016 Innholdsfortegnelse

Detaljer

En framtidsrettet landbrukspolitikk. Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009

En framtidsrettet landbrukspolitikk. Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009 En framtidsrettet landbrukspolitikk Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009 Regjeringens mål for landbrukspolitikken Landbruket i Norge har flere funksjoner: produsere

Detaljer

God forvaltning av landbruket

God forvaltning av landbruket God forvaltning av landbruket Næringsråd Arve Knutsen (KrF) 2. Mars 2011 Litt om meg selv Godt gift har 4 voksne barn Senja- gutt Jobbet 34 år, hvor 10 år som daglig leder i et rørleggerfirma i Bodø (

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ARBEID MED NYE OPPGAVER PÅ LANDBRUKS- OG MATOMRÅDET

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ARBEID MED NYE OPPGAVER PÅ LANDBRUKS- OG MATOMRÅDET Dato: Arkivref: 15.11.2010 2009/7787-27794/2010 / V00 Saksframlegg Saksbehandler: Hans Fløystad Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ARBEID MED NYE OPPGAVER PÅ LANDBRUKS- OG MATOMRÅDET

Detaljer

Dykkar ref.: Vår ref.: Oslo, 1. desember /KOR UTKAST FORSKRIFT OM MIDLAR TIL BYGDEUTVIKLING - HØYRINGSFRÅSEGN FRÅ INNOVASJON NORGE

Dykkar ref.: Vår ref.: Oslo, 1. desember /KOR UTKAST FORSKRIFT OM MIDLAR TIL BYGDEUTVIKLING - HØYRINGSFRÅSEGN FRÅ INNOVASJON NORGE Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 Oslo Dykkar ref.: Vår ref.: Oslo, 1. desember 2004 200400406-/KOR UTKAST FORSKRIFT OM MIDLAR TIL BYGDEUTVIKLING - HØYRINGSFRÅSEGN FRÅ INNOVASJON NORGE

Detaljer

TEMA Nr. 2 - Januar 2015

TEMA Nr. 2 - Januar 2015 TEMA Nr. 2 - Januar 2015 Foto: Maud Grøtta Strategi for økt matproduksjon i Rauma kommune Forfatter: Ildri Kristine (Rose) Bergslid Økt matproduksjon basert på norske ressurser. En kjent målsetting i landbrukspolitikken,

Detaljer

Muligheter for verdiskaping basert på skogen som fornybar ressurs

Muligheter for verdiskaping basert på skogen som fornybar ressurs ibr1 Muligheter for verdiskaping basert på skogen som fornybar ressurs Foredrag på Mulighetskonferansen 12.februar 2007 Statssekretær Ola T. Heggem Lysbilde 1 ibr1 Ingun Therese Braanaas; 06.02.2007 Regjeringens

Detaljer

Unge bønder Gargia 8. april 2013

Unge bønder Gargia 8. april 2013 Unge bønder Gargia 8. april 2013 En internasjonal organisasjon Kontorer i alle fylker Representert i over 30 land Innovasjon Norge Vårt hovedmål er å utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling

Detaljer

KOMPETANSEHEVING OG REKRUTTERING

KOMPETANSEHEVING OG REKRUTTERING KOMPETANSEHEVING OG REKRUTTERING KOMPETANSE OG LANDBRUK Kontaktperson: Jon Olav Veie Kunnskap, er en av de viktigste produksjonsfaktorene i de fleste foretak. Dette gjelder enten man driver vareproduksjon

Detaljer

Formål LANDBRUKETS ØKONOMISKE BETYDNING I TRØNDELAG. Bakgrunn. Avgrensing. www.tfou.no. www.tfou.no. www.tfou.no. Landbruksmelding for Trøndelag

Formål LANDBRUKETS ØKONOMISKE BETYDNING I TRØNDELAG. Bakgrunn. Avgrensing. www.tfou.no. www.tfou.no. www.tfou.no. Landbruksmelding for Trøndelag LANDBRUKETS ØKONOMISKE BETYDNING I TRØNDELAG 2.3.2011 Roald Sand Trøndelag Forskning og Utvikling Formål Dokumentere verdiskaping og sysselsetting i primærleddet fordelt på jordbruk, skogbruk og tilleggsnæringer

Detaljer

Retningsliner for bruken av investeringsmidlar Solstrand 26.02.13

Retningsliner for bruken av investeringsmidlar Solstrand 26.02.13 Retningsliner for bruken av investeringsmidlar Solstrand 26.02.13 Ole-Andreas Smette Landbruk i Innovasjon Noreg Oppdrag frå Landbruksdepartementet: Innovasjon Norge skal være statens og fylkeskommunenes

Detaljer

Saknr. 10/ Ark.nr. 243 V Saksbehandler: Per Ove Væråmoen INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 10/ Ark.nr. 243 V Saksbehandler: Per Ove Væråmoen INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 10/493-8 Ark.nr. 243 V Saksbehandler: Per Ove Væråmoen INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Verdiskaping i landbruket i Sør-Østerdal og revisjon av Regionalt bygdeutviklingsprogram (RBU)

Verdiskaping i landbruket i Sør-Østerdal og revisjon av Regionalt bygdeutviklingsprogram (RBU) Verdiskaping i landbruket i Sør-Østerdal og revisjon av Regionalt bygdeutviklingsprogram (RBU) Grønne ressurser - Det grønne skifte i Sør-Østerdal Terningen Arena, 1. februar 2018 1 Landbrukspolitiske

Detaljer

Status, utfordringer, virkemidler Anne Marie Glosli, LMD

Status, utfordringer, virkemidler Anne Marie Glosli, LMD Status, utfordringer, virkemidler 08.10.2008 Anne Marie Glosli, LMD Dette vil jeg snakke om: Kort status Mål, strategi, handlingsplan Utfordringer Virkemidler over jordbruksavtalen Det offentlige bør gå

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet 2010-2015 FYLKESMANNEN I HEDMARK Landbruksavdelingen Parkgt. 36-2317 Hamar Telefon 62 55 10 00 Telefaks 62

Detaljer

Utvikling antall søkere til produksjonstilskudd

Utvikling antall søkere til produksjonstilskudd Landbruket Landbrukskontoret har laget en egen analyse av situasjonen i næringen. Landbruket i Norge har gjennomgått en endring de siste ti årene fra færre til mer effektive jordbruksbedrifter. Over tid

Detaljer

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner. Strategisk plan for Midtre Namdal samkommune miljø og landbruk revidering 2014

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner. Strategisk plan for Midtre Namdal samkommune miljø og landbruk revidering 2014 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/1892-10 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Strategisk plan for Midtre Namdal samkommune miljø og landbruk revidering 2014 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Reiseliv - ei viktig næring Nord-Trøndelag : Økning på 22,6% fra 2001 til

Detaljer

Innledning og bakgrunn

Innledning og bakgrunn Adressater i følge liste Vår dato: 26.11.2014 Deres dato: Vår ref.: 2014/7092 Arkivkode: Deres ref.: Høringsbrev: Revisjon av Regionalt Næringsfond for 2015 Innledning og bakgrunn Regionalt Næringsprogram

Detaljer

Melding om kystskogbruket skritt videre

Melding om kystskogbruket skritt videre Melding om kystskogbruket 2015 skritt videre Styringsgruppa har med dette gleden av å legge fram melding om kystskogbruket 2015 Våre utfordringer må møtes i et nært samarbeid med nasjonale myndigheter.

Detaljer

Landbrukets økonomiske Landbrukets økonomiske betydning i Trøndelag betydning i Trøndelag

Landbrukets økonomiske Landbrukets økonomiske betydning i Trøndelag betydning i Trøndelag Landbrukets økonomiske Landbrukets økonomiske betydning i Trøndelag betydning i Trøndelag Innlegg på seminar Steinkjer 16. og Trondheim 17. mars 2010 Innlegg på seminar Steinkjer 16. og Trondheim 17. mars

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet 2010-2015 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Status... 3 4 Mål, strategier og satsingsområder... 7 5 Organisering

Detaljer

GRUNNLAG FOR INNSPILL FRA LILLEHAMMER-REGIONEN TIL NY STORTINGSMELDING OM LANDBRUKS- OG MATPOLITIKKEN

GRUNNLAG FOR INNSPILL FRA LILLEHAMMER-REGIONEN TIL NY STORTINGSMELDING OM LANDBRUKS- OG MATPOLITIKKEN Ark.: V Lnr.: 3966/1 Arkivsaksnr.: 1/681-1 Saksbehandler: Wenche Iverstuen GRUNNLAG FOR INNSPILL FRA LILLEHAMMER-REGIONEN TIL NY STORTINGSMELDING OM LANDBRUKS- OG MATPOLITIKKEN SAKSOPPLYSNINGER: Bakgrunn

Detaljer

Auka matproduksjon frå fjellandbruket. Kristin Ianssen Norges Bondelag

Auka matproduksjon frå fjellandbruket. Kristin Ianssen Norges Bondelag Auka matproduksjon frå fjellandbruket Kristin Ianssen Norges Bondelag Næring med nasjonal betydning Norsk matproduksjon representerer en av Norges få komplette verdikjeder med betydelig verdiskaping i

Detaljer

Regjeringens politikk for den nye fjellbonden

Regjeringens politikk for den nye fjellbonden Regjeringens politikk for den nye fjellbonden Den nye fjellbonden forbanna men blid Geilo 12.-13.juni 2003 Statssekretær Leif Helge Kongshaug Landbruksdepartementet LDs distriktssatsing Landbruk Pluss

Detaljer

Fylkenes bruk av bygdeutviklingsmidler

Fylkenes bruk av bygdeutviklingsmidler Fylkenes bruk av bygdeutviklingsmidler 2014 Oslo, 15.03.2015 Innhold OSLO, 15.03.2015INNHOLD... 1 INNLEDNING... 3 POLITISKE RAMMER FOR BUMIDLENE... 3 REGIONALE BYGDEUTVIKLINGSPROGRAM... 3 FORMÅLET MED

Detaljer

Er en velfungerende landsbruksforvaltning viktig for Nordland fylkeskommune???

Er en velfungerende landsbruksforvaltning viktig for Nordland fylkeskommune??? 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg på Kommunedialogen Bodø, 02. oktober 2013 Er en velfungerende landsbruksforvaltning viktig for Nordland fylkeskommune??? Innledning (landbrukets..) Landbrukets

Detaljer

Landbruket i Steinkjer

Landbruket i Steinkjer Landbruket i Steinkjer Landbruket er en stor og viktig næring i Steinkjer kommune, og har stor betydning for sysselsettingen, både på primærleddet, på sekundærleddet med foredling og på tertiærleddet med

Detaljer

Regionalt næringsprogram for Nord-Trøndelag

Regionalt næringsprogram for Nord-Trøndelag Regionalt næringsprogram for Nord-Trøndelag 2013-2016 Landbruksrelatert næringsutvikling Vedtatt: 2012 23.10.13: Forslag til endringer fra 2014 Regionalt næringsprogram Side 0 Forord Landbruket i Nord-Trøndelag

Detaljer

Avtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre. om jordbruksoppgjøret 2014

Avtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre. om jordbruksoppgjøret 2014 Avtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre om jordbruksoppgjøret 2014 Avtalepartene (heretter samarbeidspartiene) ønsker å legge til rette for et miljøvennlig, bærekraftig

Detaljer

Landbrukspolitikk Økonomiske virkemidler. NMBU-studenter 23. November 2017 Anders J. Huus

Landbrukspolitikk Økonomiske virkemidler. NMBU-studenter 23. November 2017 Anders J. Huus Landbrukspolitikk Økonomiske virkemidler NMBU-studenter 23. November 2017 Anders J. Huus 95 79 91 91 GALSKAPEN VG 4. april 2002 Omkring 10 000 landbruksbyråkrater i Norge jobber for å håndtere de rundt

Detaljer

Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet

Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet Nasjonal konferanse om forvaltning av biologiske og genetiske verdier i kulturlandskapet 12. juni 2007 Per Harald Grue Landbruket

Detaljer

Bruken av de fylkesvise bygdeutviklingsmidlene i Østfold 2015

Bruken av de fylkesvise bygdeutviklingsmidlene i Østfold 2015 Rapport Bruken av de fylkesvise bygdeutviklingsmidlene i Østfold 2015 Det vises til fullmaktsbrev fra Landbruks- og matdepartementet av 16.02.2015, pkt, 5 resultatrapportering. Fylkesmannen i Østfold har

Detaljer

Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark

Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark 2011 2013 Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark 2011-2013 1 Økologisk landbruk er en samlebetegnelse

Detaljer

Saksnr. L.nr. Arkivkode Dato 14/306-7 3395/14 V00 19.08.2014 PROSJEKTBESKRIVELSE LANDBRUKSPROSJEKT I FOLLDAL

Saksnr. L.nr. Arkivkode Dato 14/306-7 3395/14 V00 19.08.2014 PROSJEKTBESKRIVELSE LANDBRUKSPROSJEKT I FOLLDAL Teknisk, Landbruk og Utvikling Notat Saksnr. L.nr. Arkivkode Dato 14/306-7 3395/14 V00 19.08.2014 PROSJEKTBESKRIVELSE LANDBRUKSPROSJEKT I FOLLDAL Formannskapet i Folldal kommune gjorde 05.06.2014 følgende

Detaljer

Strategier og prosesser i Hedmark i kjølvannet av ny Landbruks- og Matmelding

Strategier og prosesser i Hedmark i kjølvannet av ny Landbruks- og Matmelding Fylkesmannen i Hedmark Strategier og prosesser i Hedmark i kjølvannet av ny Landbruks- og Matmelding v/ Haavard Elstrand FMLA Hedmark Bondelagets årsmøte, Elverum, 14. mars 2012 1 Større strategier landbruk

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Vår saksbehandler Sissel Kleven, tlf 32 80 86 88 Saksframlegg Referanse 2010/5396-12 Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Fylkesutvalget 27.01.2011 Innspill til jordbruksforhandlingene

Detaljer

PROSJEKTET "UTVIKLING AV JORDBRUKET I SØR-ØSTERDAL MED FOKUS PÅ STORFE, MJØLKEPRODUKSJON, KVITT KJØTT OG TILLEGGSNÆRING"

PROSJEKTET UTVIKLING AV JORDBRUKET I SØR-ØSTERDAL MED FOKUS PÅ STORFE, MJØLKEPRODUKSJON, KVITT KJØTT OG TILLEGGSNÆRING Saknr. 9733/08 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Torunn H. Kornstad PROSJEKTET "UTVIKLING AV JORDBRUKET I SØR-ØSTERDAL MED FOKUS PÅ STORFE, MJØLKEPRODUKSJON, KVITT KJØTT OG TILLEGGSNÆRING" Fylkesrådets innstilling

Detaljer

Landbruket i Akershus

Landbruket i Akershus Landbruksavdelingen Landbruket i Akershus Jord- og skogbrukslandskap, Romerike. Fotograf Erik Røseid Rapport nr. 3/217 Innhold Forord...3 Landbruket i Akershus... 4 Status... 4 Arealgrunnlaget... 4 Bruken

Detaljer

Reiselivs- og lokalmatsatsingen i Oppland Samarbeidsplan for lokalmat og landbruksbasert reiseliv i Oppland

Reiselivs- og lokalmatsatsingen i Oppland Samarbeidsplan for lokalmat og landbruksbasert reiseliv i Oppland Reiselivs- og lokalmatsatsingen i Oppland 2017-2020 Samarbeidsplan for lokalmat og landbruksbasert reiseliv i Oppland Innledning: Fylkesmannen i Oppland, Oppland fylkeskommune og Innovasjon Norge i Oppland

Detaljer

Re kommunes tiltaksstrategi 2013-2016 til forskriften tilskudd til spesielle miljøtiltak i

Re kommunes tiltaksstrategi 2013-2016 til forskriften tilskudd til spesielle miljøtiltak i Re kommunes tiltaksstrategi 2013-2016 til forskriften tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket -SMIL. Alminnelige bestemmelser Utfordringer. Stortingsmeldingen om Landbruks- og matpolitikken Velkommen

Detaljer

Sak 023/12 Innspill til jordbruksoppgjøret 2012

Sak 023/12 Innspill til jordbruksoppgjøret 2012 Komite for næring Sak 023/12 Innspill til jordbruksoppgjøret 2012 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget i Nordland vedtar følgende innspill til arbeidet med jordbruksoppgjøret 2012: 1. Arktisk

Detaljer

Foto: Åsmund Langeland. Landbruket i Stange

Foto: Åsmund Langeland. Landbruket i Stange Foto: Åsmund Langeland leby e Nøk argreth Foto: M Landbruket i Stange Landbruket i Stange Langs Mjøsas bredder, midt i et av landets viktigste landbruksområder, finner du Stange. Av kommunens 20 000 innbyggere

Detaljer

Grønn kommunekonferanse Siv Henriette Jacobsen Varaordfører Østfold Fylkeskommune. Borregaard Hovedgaard 3.12.2015 1

Grønn kommunekonferanse Siv Henriette Jacobsen Varaordfører Østfold Fylkeskommune. Borregaard Hovedgaard 3.12.2015 1 Grønn kommunekonferanse Siv Henriette Jacobsen Varaordfører Østfold Fylkeskommune Borregaard Hovedgaard 3.12.2015 1 Mat i systemet/system for maten? 2 Fylkeskommunens oppgaver: Næringsutvikling. Rekruttering.

Detaljer

Eierskifte Landbrukshelga 27.01.2013

Eierskifte Landbrukshelga 27.01.2013 Foto: Nils Erik Bjørholt/Terje Rakke/Anders Gjengedal/ Innovasjon Norge Eierskifte Landbrukshelga 27.01.2013 IN Oslo, Akershus og Østfold Ingeborg Knevelsrud Disposisjon Innovasjon Norge Tjenestetyper

Detaljer

Plan for landbruket i Stjørdal - Planprogram

Plan for landbruket i Stjørdal - Planprogram PLANPROGRAM Plan for landbruket i Stjørdal - 2014-2020 Innhold 1. Bakgrunn og formål 1.1 Bakgrunn for planarbeidet 1.2 Formål med planarbeidet 1.3 Formål med planprogrammet 1.4 Rammer 2. Viktige føringer

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Landbruksavdelingen DEL 1 REGIONALT NÆRINGSPROGRAM FOR HEDMARK

FYLKESMANNEN I HEDMARK Landbruksavdelingen DEL 1 REGIONALT NÆRINGSPROGRAM FOR HEDMARK FYLKESMANNEN I HEDMARK Landbruksavdelingen DEL 1 REGIONALT NÆRINGSPROGRAM FOR HEDMARK 2014-2017 Utkast pr. 15.01.2013 Innhold RNP 2 REGIONALT NÆRINGSPROGRAM FOR HEDMARK... 3 2.1 Sammenstilling av satsingsområder,

Detaljer

Prosjektmandat. Prosjekt RULL. Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland. Samhandling om framtidas landbrukskompetanse

Prosjektmandat. Prosjekt RULL. Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland. Samhandling om framtidas landbrukskompetanse Prosjektmandat Prosjekt RULL Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland Samhandling om framtidas landbrukskompetanse Oppdragsgiver: Oppland fylkeskommune 1 Innhold Bakgrunn 3 Nasjonalt

Detaljer

Regionalt næringsprogram for landbruket i NordTrøndelag. Rullering 2017

Regionalt næringsprogram for landbruket i NordTrøndelag. Rullering 2017 Regionalt næringsprogram for landbruket i NordTrøndelag Rullering 2017 Status 2016 (IN) Stor og jevn etterspørsel etter virkemidler innenfor tradisjonelt jordbruk Økende etterspørsel etter midler til utvikling

Detaljer

Regionalt næringsprogram for landbruket i Trøndelag. Mål og retningslinjer for 2018

Regionalt næringsprogram for landbruket i Trøndelag. Mål og retningslinjer for 2018 Regionalt næringsprogram for landbruket i Trøndelag Mål og retningslinjer for 2018 Forord Landbruket i Trøndelag er en viktig næring, både for enkeltkommuner og regionen samlet. Landbruket bidrar til mat-

Detaljer

Melding om kystskogbruket skritt videre

Melding om kystskogbruket skritt videre Melding om kystskogbruket 2015 skritt videre Kystskogbruket - Store muligheter De 10 kystfylkene fra Vest-Agder til Finnmark 45 % av Norges produktive skogareal - hvorav 42 % hogstmoden skog balansekvantum

Detaljer

Her er informasjon som kan være grei å ta med seg!

Her er informasjon som kan være grei å ta med seg! Ny som gårdbruker i Askøy kommune? Akkurat overtatt? Planer om å overta? Her er informasjon som kan være grei å ta med seg! Overtakelse av landbrukseiendom Hvis du skal overta landbrukseiendom uten at

Detaljer

Kystskogbruket. større konkurransekraft. Møte med NFD, SD, LMD Oslo 24. april 2014. Fylkeskommunalt Oppfølgingsprogram.

Kystskogbruket. større konkurransekraft. Møte med NFD, SD, LMD Oslo 24. april 2014. Fylkeskommunalt Oppfølgingsprogram. Kystskogbruket større konkurransekraft Møte med NFD, SD, LMD Oslo 24. april 2014 Fylkeskommunalt Oppfølgingsprogram Alf Daniel Moen, leder i styringsgruppen Kirsti Haagensli, programkoordinator Skognæringa

Detaljer

Retningslinjer for bruk av!bu-midler i Innlandet 2018.

Retningslinjer for bruk av!bu-midler i Innlandet 2018. Retningslinjer for bruk av!bu-midler i Innlandet 2018. Retningslinjene er utarbeidet i samarbeidet med Fylkesmannen i Hedmark og Oppland, Hedmark og Oppland fylkeskommune, Hedmark og Oppland Bondelag og

Detaljer

Re kommunes tiltaksstrategi til forskriften tilskudd til nærings- og miljøtiltak i

Re kommunes tiltaksstrategi til forskriften tilskudd til nærings- og miljøtiltak i Re kommunes tiltaksstrategi 2013-2016 til forskriften tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket -NMSK. Alminnelige bestemmelser Utfordringer Stortingsmelding om Landbruks- og matpolitikken (Meld.

Detaljer

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Prosjekteier: Buskerud Bondelag Prosjektleder: Aslak Botten v/ Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Bakgrunn - Statistikk Antall dyr/foretak i Buskerud

Detaljer

«Bygdebaserte opplevelser»

«Bygdebaserte opplevelser» «Bygdebaserte opplevelser» Reiseliv Inn på tunet Finansieringsordninger Jenter i Skogbruket 6. Februar 2010 Eva Skagestad, Skogbrukets Kursinstitutt Inn på tunet Tilrettelagte sosialiserings-, lærings-

Detaljer

Jordbruksforhandlingene 2013 - uttalelse til Nord-Trøndelag Fylkeskommune

Jordbruksforhandlingene 2013 - uttalelse til Nord-Trøndelag Fylkeskommune 1 av 5 Nord-Trøndelag fylkeskommune Postboks 2560 7735 STEINKJER Norge Vår saksbehandler Pål-Krister Vesterdal Langlid 09.01.2013 12/01402-2 74 13 50 84 Deres dato Deres referanse Jordbruksforhandlingene

Detaljer

Politikk og strategier for nye næringer Ligger foruten i budsjettproposisjonen i to strategier som begge ble ferdigstilt i 2007

Politikk og strategier for nye næringer Ligger foruten i budsjettproposisjonen i to strategier som begge ble ferdigstilt i 2007 Politikk og strategier for nye næringer Ligger foruten i budsjettproposisjonen i to strategier som begge ble ferdigstilt i 2007 1 Virkemidler med kobling til nye næringer Satsing 2008 Verdiskapingsprogram

Detaljer

Regionalt næringsprogram for Sør-Trøndelag (RNP)

Regionalt næringsprogram for Sør-Trøndelag (RNP) 1 Regionalt næringsprogram for Sør-Trøndelag 2013 Regionalt næringsprogram for Sør-Trøndelag (RNP) 2 Innhold 1. Bakgrunn for regionalt næringsprogram... 4 2. Nasjonale føringer... 5 2.1 Mål for landbruks

Detaljer

Regionalt Næringsfond for Midtre Namdal ORIENTERING FOR SØKERE

Regionalt Næringsfond for Midtre Namdal ORIENTERING FOR SØKERE ORIENTERING FOR SØKERE Midtre Namdal Regionråd har fått overført midler fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune til påfyll av regionalt næringsfond. Tildelingen for 2005 er på kr. 1.500.000. Alle bedrifter og

Detaljer

Innovasjon Norge. omstiller for fremtiden.

Innovasjon Norge. omstiller for fremtiden. Innovasjon Norge omstiller for fremtiden Landbruk - En integrert del av Innovasjon Norge Bygdeutviklingsmidlene Årlige avsetninger i jordbruksforhandlingene Viktig landbrukspolitisk instrument utvikling

Detaljer

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Rogaland skognæringsforum 1 1. Innleiing Arbeidet med Regionalt bygdeutviklingsprogram er forankra i Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken.

Detaljer

Handlingsplan for økologisk landbruk i Oslo/Akershus og Østfold 2010-2015. 15 % i 2020

Handlingsplan for økologisk landbruk i Oslo/Akershus og Østfold 2010-2015. 15 % i 2020 ØKOLOGISK SÅ KLART! Handlingsplan for økologisk landbruk i Oslo/Akershus og Østfold 2010-2015 15 % i 2020 / HVA ER økologisk landbruk? Økologisk landbruk er et produksjonssystem som opprettholder sunne

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet.

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet. Saknr. 5651/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Turid Lie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Mat i Hedmark er forenlig med Samarbeidsprogram

Detaljer

Aktuelt fra fylkeskommunen

Aktuelt fra fylkeskommunen Aktuelt fra fylkeskommunen Samling for landbruksforvaltningen i Aust-Agder Arendal 7.november 2013 Hans Fløystad og Torleiv O. Momrak Viser hvordan landbruket i Aust-Agder kan bidra til å nå målsettingene

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse og styring i jordbruket. Seminar hos NILF 26. oktober 2010

Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse og styring i jordbruket. Seminar hos NILF 26. oktober 2010 Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse og styring i jordbruket Seminar hos NILF 26. oktober 2010 Mål for undersøkelsen Å vurdere i hvilken grad Landbruks- og matdepartementets styring og forvaltning

Detaljer

Handlingsprogram næring 2015

Handlingsprogram næring 2015 Handlingsprogram næring 2015 Vedtatt i fylkestinget 21. oktober 2014 Innhold: Innledning... side 2 Del 1: Løpende aktiviteter side 3 Del 2: Pågående prosjekter.. side 4 Del 3: Nye prosjekter side 4 3.1

Detaljer

Kan vi lære av lokalmatsatsingen i landbruket? Fylkesmannens reindriftkonferanse 2014 Kari Kolle, FMLA

Kan vi lære av lokalmatsatsingen i landbruket? Fylkesmannens reindriftkonferanse 2014 Kari Kolle, FMLA Kan vi lære av lokalmatsatsingen i landbruket? Fylkesmannens reindriftkonferanse 2014 Kari Kolle, FMLA Bygdenæringer Verdiskaping på mangfold av ressurser= mennesker, bygninger, natur/landskap osv.) Inn

Detaljer

Retningslinjer for behandling av BU-søknader i Hedmark i 2014 forvaltet av Innovasjon Norge Hedmark. Vedtatt i styremøte 12.03.

Retningslinjer for behandling av BU-søknader i Hedmark i 2014 forvaltet av Innovasjon Norge Hedmark. Vedtatt i styremøte 12.03. Retningslinjer for behandling av BU-søknader i Hedmark i 2014 forvaltet av Innovasjon Norge Hedmark Vedtatt i styremøte 12.03.2014 Bygdeutviklingsmidler generelt Til grunn for retningslinjene ligger «Regionalt

Detaljer

Jordbruksforhandlingene 2014 Innspill fra Hedmark fylkeskommune

Jordbruksforhandlingene 2014 Innspill fra Hedmark fylkeskommune Næringskomiteen Stortinget 0026 Oslo Hamar, 23.05.2014 Deres ref: Vår ref: Sak. nr. 13/13680-6 Saksbeh. Øyvind Hartvedt Tlf. 918 08 097 Jordbruksforhandlingene 2014 Innspill fra Hedmark fylkeskommune Statens

Detaljer