Strategisk utviklingsanalyse for Mosseregionen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategisk utviklingsanalyse for Mosseregionen"

Transkript

1 Strategisk utviklingsanalyse for Mosseregionen

2 Oppdragsgiver: Mosseregionens næringsutvikling AS Kontaktperson i Analyse & Strategi AS: Øyvind Såtvedt Tema: Selskaper: Forfattere: Kvalitetssikring: Strategisk utviklingsanalyse for Mosseregionen Analyse & Strategi AS Øyvind Såtvedt, Anders Wittrup og Eline Holljen Øyvind Såtvedt Tilgjengelighet: Dato: 31. januar Sider: 63 Strategisk utviklingsanalyse for Mosseregionen Side 2

3 FORORD Denne analysen er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Mosseregionens næringsutvikling AS. Rapporten er utarbeidet i perioden fra til Øyvind Såtvedt har vært prosjektleder. Anders Wittrup og Eline Holljen har vært prosjektmedarbeidere. Oslo Analyse & Strategi AS Øyvind Såtvedt Strategisk utviklingsanalyse for Mosseregionen Side 3

4 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag Innledning SWOT-analyse for Mosseregionen Smalt og bredt perspektiv på næringsutvikling Anbefalt avgrensing av omstillingsprosjektet Status for Mosseregionen Beliggenhet Attraktivitet Bedriftsattraktivitet Besøksattraktivitet Bostedsattraktivitet Omdømme Samferdsel, logistikk og transport Befolkning Utdanning Pendling Arbeidsmarkedsintegrasjon Utdanningsnivå på pendlere Sysselsetting og næringsstruktur Tilgjengelige næringsområder Nyetableringer FoU og Innovasjon FoU og Innovasjon i Mosseregionen Internasjonalisering Fremtidige muligheter i Mosseregionen Muligheter som omtales i SWOT-analysen Muligheter innenfor omstillingsprosjektets mandat Næringsklynger Nettverkssamarbeid i Mosseregionen Næringsnettverk Logistikk/Maritim Næringsnettverk Leverandørindustri olje og gass Strategisk utviklingsanalyse for Mosseregionen Side 4

5 Styrke helse- og omsorgsrelaterte næringer i Mosseregionen Profilering av Mosseregionen Campus Moss/Samarbeid med omkringliggende forsknings- og utdanningsinstitusjoner Industrikompetanse Muligheter som er viktige forutsetninger for å utløse omstillingsarbeidets målsetninger Båt- og sjøturisme Kulturlivet Attraktiv beliggenhet og pris for både næring og tilflyttere Sentrumsutvikling, transformasjon og fortetting Bedre vei-, sjø- jernbane- og luftfartsinfrastruktur Innspill til detaljert handlingsplan Avslutning Vedlegg Vedlegg Hva er en næringsklynge? Porters diamantmodell Strategisk utviklingsanalyse for Mosseregionen Side 5

6 1 Sammendrag Analyse & Strategi AS har på oppdrag for Mosseregionens næringsutvikling AS(MNU) utført En strategisk næringsutviklingsanalyse for Mosseregionen. Bakgrunnen for prosjektet er bl. a avviklingen av virksomheten ved Peterson Paper Moss A/S, utflytting av Trioving AS og VingCard Elsafe AS fra Moss og en årelang generell nedgang i andelen industriarbeidsplasser i Mosseregionen. Formålet med den strategiske næringsutviklingsanalysen (mulighetsanalyse) er å gi omstillingsgruppen, MNUs styre, politikere, næringslivet og innbyggere en bred oversikt over arbeidsplassbehov og næringsmessige utviklingsmuligheter i Mosseregionen. For å komme frem til hva som er Mosseregionens nåværende styrker og fremtidige muligheter, er det med utgangspunkt i felles kommuneplan for Mosseregionen og tilgjengelig statistikk, avholdt workshop og utarbeidet en SWOT-analyse for Mosseregionen. Resultatene fra SWOT-analysen redegjøres for i to hovedkapitler: Status for Mosseregionen Fremtidige muligheter i Mosseregionen I denne analysen har vi på den ene siden vært opptatt av å få frem et bredt perspektiv på hva som er viktige innsatsområder i et omstillingsarbeid, men samtidig vært tydelige med å avgrense hvilke av disse områdene det er viktig å satse på for å innfri det vi opplever er omstillingsprosjektets mandat: Tilrettelegge for vekst og verdiskaping med hovedfokus på kunnskapsintensive og produserende næringer 1 Gjennom SWOT-analysen, herunder innspill fra workshops og styringsgruppen for prosjektet, studier av relevante planer og dokumenter og analyse av statistikk, har vi kommet frem til at det primært er innenfor Logistikk/Maritim, Leverandørindustri olje og gass og Helse- og omsorgsrelaterte næringer at Mosseregionen har mest og best potensial for næringsutvikling. Dette begrunnes på følgende måte: Geografi Mosseregionen har en særdeles gunstig kommunikasjonsmessig beliggenhet i Oslofjordområdet. Regionen er en integrert del av Osloregionen, og trekker man en sirkel rundt Moss med en radius på 60 km, lever og arbeider mer enn 1,8 millioner mennesker. I tillegg har regionen en strategisk beliggenhet med nærhet til Sverige og transportkorridorene sørover mot kontinentet og Europa. 1 Med kunnskapsintensive næringer legger vi oss på linje med OECD s definisjon: Hvis mer enn 39 prosent av de ansatte har høyere utdanning, er næringen eller bedriften definert som kunnskapsbasert eller kunnskapsintensiv. Strategisk utviklingsanalyse for Mosseregionen Side 6

7 For utenom god kommunikasjon har Mosseregionen en attraktiv beliggenhet med tanke på nærhet til Oslo og Oslofjorden, samt naturrike og flotte rekreasjonsmuligheter. Infrastruktur Mosseregionen er med sin strategiske beliggenhet i indre Oslofjordtriangelet, herunder: Tverrgående båtforbindelse over Oslofjorden, jernbane, E6 motorvei, Moss havn og Moss Lufthavn Rygge et viktig logistisk knutepunkt som binder Osloregionen sammen med Vestfold, sør- og vestlandet i Vest, Oslo i nord, Sverige og Europa i sør. Dette er definitivt en styrke for Mosseregionen som har stort potensial for utvikling med tanke på utvikling av bedrifter og arbeidsplasser. Næringsstruktur Mosseregionen har hatt en negativ utvikling med flere års nedgang i antall industribedrifter, men industrien sysselsetter fortsatt over 5000 personer i regionen. Flere av de største bedriftene i Mosseregionen opererer innenfor bransjer med gode utsikter for fortsatt vekst og ekspansjon både nasjonalt og internasjonalt. Dette kombinert med en forankret industrikultur, og Mosseregionens iboende kvaliteter med tanke på beliggenhet, attraktive bo- og levevilkår, tilgjengelig næringsareal og godt utbygd infrastruktur, legger til rette for et stort potensial til å utvikle eksisterende og tiltrekke ny næringsvirksomhet til Mosseregionen. Utdanningsmønster Mosseregionen har et noe høyere utdanningsnivå enn Østfold, men har fortsatt en lavere andel med høyere utdanning enn gjennomsnittet for landet. Likevel har Mosseregionen opplevd en markant vekst i andelen av befolkningen med høyskole- og universitetsnivå (kort og lang) med en vekst på henholdsvis 35 og 16 prosent. I tillegg var det i 2011 et arbeidsmarkedsunderskudd på 550 arbeidsplasser for gruppen sysselsatte med universitets- og høgskoleutdanning på 4 år eller mer. Dette betyr at det er kompetanse bosatt i Mosseregionen som ikke blir fullt utnyttet. Det er spesielt innenfor fagfeltet naturvitenskapelig og tekniske fag, samt samfunnsfag og juridiske fag hvor arbeidsmarkedsunderskuddet er stort med henholdsvis 189 og 121 arbeidsplasser. Dette vitner om at Mosseregionen har en potensiell reserve av høyt utdannet arbeidskraft som man kan anta at vil jobbe i regionen istedenfor å pendle hvis forholdene legger til rette for det i form av bl. a flere kunnskapsintensive bedrifter. Den høye andelen innenfor naturvitenskapelige og tekniske fag er spesielt interessant med tanke på rekruttering til Mosseregionens næringssatsinger innen: Logistikk/Maritim, Leverandørindustri olje og gass og Helse og omsorg. Nasjonale/internasjonale trender og drivkrefter Logistikk/maritim Mosseregionen er en integrert del av Osloregionen. Dette er Europas hurtigst voksende hovedstadsregion mht. befolkningsvekst. Selv om dette på mange måter er veldig positivt medfører det samtidig økt press på offentlige tjenester og infrastruktur. Sistnevnte ikke bare i forhold til persontransport, men også transport av varer og tjenester. Mosseregionen er med sin strategiske beliggenhet i en unik posisjon til å etablere seg som et logistikknav i Osloregionen. Etter Strategisk utviklingsanalyse for Mosseregionen Side 7

8 hvert som Osloregionen vokser vil etterspørselen etter helhetlige og effektive logistikk- og transportløsninger bare fortsette å øke. Dette er en trend som gitt at forholdene legges til rette, potensielt vil tilkomme Mosseregionen høy vekst i form av både antall bedrifter og innbyggere. Olje og gass Osloregionen er størst i Norge innenfor leverandørindustrien rettet mot olje og gass. Olje og gass er den definitivt største vekstdriveren i norsk økonomi. Det er i tillegg en internasjonal vekstbransje. Forskning viser at det først og fremst er de regionene i Norge som klarer å utvikle denne bransjen som vil dra nytte av den økonomiske veksten denne næringen tilfaller landet vårt. Mosseregionen har per i dag flere bedrifter (bl. a Aker Solutions Subsea) innenfor leverandørindustrien som er både vekstkraftige og lønnsomme. Disse bør kombinert med regionens infrastrukturmessige gunstige beliggenhet være gode «fødselshjelpere» for videreutvikling av denne næringen i regionen. Helse og omsorg I Moss kommune ligger Handicare AS og Etac AS som er Norges ledende leverandører av tekniske hjelpemidler til eldre og funksjonshemmede. Bedriftene er dessuten blant Mosseregionens største arbeidsgivere (se tabell 5). Med tanke på samhandlingsreformen, Moss sykehus (skal utgjøre ca. 20 % av det fremtidige Østfoldsykehuset), byggingen av nytt sykehus på Kalnes, og et generelt økt behov for hjelpemidler innenfor eldreomsorgen som en følge av eldrebølgen, er det et potensial for å utvikle bedrifter, nettverk og tjenester innenfor helse- og omsorgsrelaterte næringer. I tillegg er dette bl. a prioriterte satsinger innenfor MNU (Logistikk/Maritim), Borg innovasjon (Helse og Omsorg), VRI Østfold (VRI Helse) og Regionalt forskningsfond (helse og omsorg/teknologi). Dette betyr ikke at det ikke er andre næringer som er viktige i Mosseregionen, men at det er i forhold til overnevnte det er gjort analyser som tilsier at Østfold og Mosseregionen har særlige fortrinn. Dette er dessuten vekstkraftige og innovative bransjer som er av både nasjonal og internasjonal betydning. For at potensialet innenfor de anbefalte satsingsområdene skal utløses vil vi hevde at følgende suksesskriterier bør oppfylles: Det strategiske samarbeidet mellom det offentlige virkemiddelapparatet og myndigheter, næringslivet og FoU-sektoren i Osloregionen må styrkes og forankres i handlingsplanen for prosjektet. De involverte aktørene i omstillingsarbeidet må ha fokus på at dette er et langsiktig arbeid som strekker seg over flere år. Arbeidet bør særlig ha fokus på: Nettverks- og klyngeutvikling, herunder også profileringsaktiviteter mot gründere, studenter, relevant arbeidskraft og eksisterende samt nytt næringsliv. Omdømmebygging bør ivaretas innenfor de enkelte prosjektaktivitetene i handlingsplanen for prosjektet. Omstillingsprosjektet må sikre god dialog og koordinere satsingsområdene med andre relevante politikkområder som vi være fundamentale for prosjektets måloppnåelse: Samferdsel, Areal- og transportplanlegging, Helse og sosial og Kultur. Strategisk utviklingsanalyse for Mosseregionen Side 8

9 2 Innledning Analyse & Strategi AS utfører på oppdrag for Mosseregionens næringsutvikling AS(MNU) En strategisk næringsutviklingsanalyse for Mosseregionen. Bakgrunnen for prosjektet er bl. a avviklingen av virksomheten ved Peterson Paper Moss A/S, utflytting av Trioving AS og VingCard Elsafe AS fra Moss og en årelang generell nedgang i andelen industriarbeidsplasser i Mosseregionen. Omstillingsprosjektet skal gjennomføres i perioden Prosjektet finansieres av Kommunalog regionaldepartementet, Østfold fylkeskommune, Rygge-, Moss-, Våler- og Råde kommuner, og Innovasjon Norge (Oslo, Akershus og Østfold). Omstillingsprosjektet har en egen styringsgruppe ledet av daglig leder for MNU. I tillegg har prosjektet ansatt en egen prosjektleder i 100 % stilling. Oppdragsgiver er ordførerne i Mosseregionen. Næringsutviklingsanalysen har to hovedfunksjoner. Analysen skal for det første være et faglig og strategisk grunnlag for prioriteringer og beslutninger for styringsgruppen. I tillegg skal den gi et innspill til detaljert handlingsplan for omstillingsprosjektet. Utviklingsanalysen har hele Mosseregionen som geografisk utgangspunkt. Formålet med den strategiske næringsutviklingsanalysen 2 (mulighetsanalyse) er å gi omstillingsgruppen, MNUs styre, politikere, næringslivet og innbyggere en bred oversikt over arbeidsplassbehov og næringsmessige utviklingsmuligheter i Mosseregionen. Dette inkluderer en analyse av komparative fortrinn for næringsutvikling (arbeidskraft og utdanningsnivå, herunder pendlere, utnyttbar næringskompetanse og teknologi, type bedrifter). I dialog med styringsgruppen for prosjektet har det blitt enighet om at analysens formål best adresseres gjennom en bredt forankret SWOT-analyse for Mosseregionen. For å komme frem til hva som er Mosseregionens nåværende styrker og fremtidige muligheter, er det med utgangspunkt i felles kommuneplan for Mosseregionen og tilgjengelig statistikk, avholdt workshop og utarbeidet en SWOT for Mosseregionen (se figur 1). SWOT-analyse er et effektivt verktøy for å få en rask oversikt over indre og ytre styrker og svakheter i en organisasjon eller i et geografisk avgrenset område. De fire bokstavene «SWOT» representerer forbokstaven i de engelske ordene Strengths (styrker), Weaknesses (svakheter), Opportunities (muligheter) og Threats (trusler). SWOT-analyse gir et godt utgangspunkt for å ta beslutninger, og kan være et nyttig verktøy for å identifisere områder for forbedring. Resultatene fra SWOT-analysen redegjøres for i to hovedkapitler. Det innledes med et Statuskapittel som tar utgangspunkt i Styrker og Svakheter i Mosseregionen. Her redegjøres det for NÅ-situasjonen i Mosseregionen, med utgangspunkt i tilgjengelig statistikk og andre relevante dokumenter. Avslutningskapitlet redegjør for hvilke Fremtidige muligheter regionen står overfor ut i fra et 2 Hentet fra tilbudsinnbydelsen for prosjektet Strategisk utviklingsanalyse for Mosseregionen Side 9

10 regionalt næringsutviklingsperspektiv. Her redegjøres det for prioriteringen av muligheter i SWOTen. Det er Mosseregionens Muligheter, med utgangspunkt i bakgrunn for prosjektet, som vil være rammen for anbefalinger av innsatsområder, strategier og tiltak i handlingsplanen. Strategisk utviklingsanalyse for Mosseregionen Side 10

11 2.1 SWOT-analyse for Mosseregionen Som et viktig ledd i prosessen har det blitt utarbeidet en SWOT-analyse for Mosseregionen. SWOTanalysen er et resultat av innspill fra workshop og en faglig analyse med utgangspunkt i tilgjengelig statistikk, relevante dokumenter og innspill fra omstillingsgruppen. SWOTen har to hovedformål. For det første er den et viktig verktøy for å skape forankring og engasjement til det kommende omstillingsprosjektet. I tillegg gir den et viktig overordnet og bredt innspill til hvilke områder som må på plass for å utløse vekst og potensial innenfor Mosseregionens prioriterte næringssatsinger. I den forbindelse er det vanlig å gjøre et skille mellom en smal og en bred tilnærming til næringsutvikling. Figur 1: SWOT-analyse for Mosseregionen Strategisk utviklingsanalyse for Mosseregionen Side 11

12 2.2 Smalt og bredt perspektiv på næringsutvikling Et steds kvaliteter som et attraktivt sted å investere, etablere bedrifter og skape arbeidsplasser kan knyttes til to litt ulike typer forutsetninger som igjen knytter seg til vilkår for næringsutvikling i hhv. et smalt og et bredt perspektiv. For det første dreier det seg om det man kan kalle og skape et godt klima for næringsvirksomhet og innovasjon. Fokuset er her i stor grad på hva som i direkte forstand er til fordel for bedriftene eller ikke. De tradisjonelle produksjonsbedriftene utgjør en stadig mindre del av næringslivet. Vi har fått en økonomi som i større grad preges av kreativitet og tjenesteyting, der den humane kapital spiller en langt større rolle. Dette påvirker bedrifters mobilitet på viktige måter. Mens de tradisjonelle industribedriftene ofte måtte lokaliseres ut i fra hvor det fantes naturressurser eller andre naturgitte forutsetninger, og hadde store tunge maskiner som gjorde det vanskelig og relokalisere virksomheten, står de kunnskapsintensive bedriftene friere til å flytte etter behov. I tillegg, og dette er enda viktigere, handler det nå først og fremst om hvor man finner de gode hodene de gode menneskeressursene om man vil ikke primært om naturressurser. Det er fortsatt viktig å skape forutsetninger for å tiltrekke seg bedrifter. Men det å tiltrekke seg investeringer og bedrifter handler nå også om å tiltrekke seg personer, som igjen tiltrekker seg bedrifter. Dette har den konsekvens at man også kan snakke om en bred næringspolitikk med et indirekte fokus, der stedskvaliteter som er attraktive for å tiltrekke seg innbyggere også blir en viktig forutsetning. Et godt utdanningssystem, gode og nok barnehageplasser, gode veier, osv. kan i et slikt perspektiv regnes som en del av næringspolitikken. 2.3 Anbefalt avgrensing av omstillingsprosjektet I SWOT-analysen for Mosseregionen kommer det frem en rekke momenter som går inn under den brede næringspolitikken, og som er en forutsetning for å oppfylle mandatet til det kommende omstillingsarbeidet: Tilrettelegge for vekst og verdiskaping med hovedfokus på kunnskapsintensive og produserende næringer 3 En del er allerede konkretisert i SWOT-analysen som er utført og gjengitt i Felles kommuneplan for Mosseregionen. Andre momenter har kommet til i oppdateringen av SWOTen. Disse forutsetningene er viktig, men dekkes primært av andre aktører og politikkområder både i og utenfor Mosseregionen. Vi oppfatter det dit hen at omstillingsarbeidet i Mosseregionen hovedsakelig plasseres inn under det smale perspektivet for næringsutvikling. 3 Med kunnskapsintensive og produserende næringer legger vi oss på linje med OECD s definisjon: Hvis mer enn 39 prosent av de ansatte har høyere utdanning, er næringen eller bedriften definert som kunnskapsbasert eller kunnskapsintensiv. Strategisk utviklingsanalyse for Mosseregionen Side 12

13 Det understrekes at dette er en strategisk prioritering som vi i tillegg til omstillingsprosjektets mandat, ut i fra et faglig ståsted, vil hevde er de områdene med størst potensial for utvikling og økt verdiskaping i Mosseregionen. Vi vil allikevel i kapitlene som følger omtale hovedfunnene i fra SWOT-analysen, og i kapittel 4 presisere de momentene som anbefales fulgt opp i handlingsplanen for omstillingsarbeidet. Det understrekes at de resterende momentene er viktige tiltak for å understøtte mål og strategier i handlingsplanen, og at det er et viktig suksesskriterium for omstillingsarbeidet at dette følges opp av respektive ansvarlige aktører. Strategisk utviklingsanalyse for Mosseregionen Side 13

14 3 Status for Mosseregionen I dette kapitlet presenteres en overordnet status for næringslivet i Mosseregionen. Formålet er å gi en beskrivelse av næringslivet i Mosseregionen i dag, basert på offentlig statistikk og annen tilgjengelig informasjon. Vi har valgt å belyse følgende tema som er viktig for næringsutviklingen i en region: Beliggenhet, attraktivitet, omdømme, samferdsel, logistikk, infrastruktur, utdanning, pendling og kompetanse, sysselsetting, nyetableringer, FoU og innovasjon og internasjonalisering. I kartleggingen vil vi fokusere på de fire kommunene i Mosseregionen, Våler, Rygge, Råde og Moss, hver for seg, men også samlet. Statusbeskrivelsen tjener også som utgangspunkt for å vurdere fremtidsutsiktene for næringslivet i Mosseregionen. Vi identifiserer de viktigste drivkreftene for næringsutvikling i regionen, samt ser på hvilke styrker og svakheter Mosseregionen har per i dag. 3.1 Beliggenhet Mosseregionen har en særdeles gunstig kommunikasjonsmessig beliggenhet i Oslofjordområdet. Tverrforbindelsen over fjorden knytter sammen E6 og E18. Jernbane- og sjøtrafikken møtes i Moss havn og at Moss lufthavn Rygge utvikles til en av tre internasjonale flyplasser i Osloregionen. Dette er alle viktige faktorer for å tiltrekke seg både flere innbyggere og ny næringsvirksomhet. For utenom god kommunikasjon har Mosseregionen en attraktiv beliggenhet med tanke på nærhet til Oslo og Oslofjorden, samt naturrike og flotte rekreasjonsmuligheter. Innbyggere og næringsliv i hele Mosseregionen har god tilgjengelighet til arbeids-, utdannings- og opplevelsestilbud i hele Oslofjordområdet. Næringslivet har bedre tilgjengelighet til transport og logistikkløsninger her enn i de fleste andre steder. Attraktivitet Telemarksforskning 4 har utarbeidet en Attraktivitetspyramide for å forstå steders utvikling, vekst eller nedgang. Ideen bak Attraktivitetspyramiden er at steder utvikler seg i henhold til deres attraktivitet langs tre dimensjoner: Besøk, bosted og bedrifter: 4 K. Vareide & H. N. Storm: Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Østfold. 2012: Telemarksforskning. Strategisk utviklingsanalyse for Mosseregionen Side 14

15 Figur 2: Attraktivitetspyramide Bosted Utvikling Bedrift Basisnæringer Besøk Bedriftsattraktivitet Begrepet bedriftsattraktivitet forsøker å fange opp at mange steder har grodd opp på grunn av at det har vært gunstig å produsere varer og tjenester for salg til andre regioner. Mange steder i Norge har en slik historisk bakgrunn, enten i naturressurser som fisk og landbruksarealer eller tilgang på kraft eller havner. Etter hvert har teknologibaserte tjenester vokst opp til en betydelig næring. Dette er tjenester som ikke er lokale, men som også selges i et nasjonalt eller internasjonalt marked. Bedriftsattraktiviteten måles som andel av arbeidsplassene som er knyttet til næringer som produserer varer og tjenester for et større marked enn det regionale (primærnæringene, industri og teknologiske tjenester, engineering m.v.). Mens naturbaserte næringer, i hovedsak primærnæringene, og industrien har synkende sysselsetting, øker sysselsettingen i de teknologiske tjenestene sterkt. Akershus Vest og Oslo har begge en økning i antall arbeidsplasser i teknologiske tjenester, og oppnår dermed vekst i basisnæringene 5. Alle regionene i Østfold har nedgang i basisnæringene, og det er industrinedgangen som er årsaken til nedgangen. Mosseregionen har en nedgang i sysselsettingen i industrien som tilsvarer tre prosent av samlet sysselsetting, og rangeres på 63. plass blant de 83 regionene i landet. Med nedleggelsen av Peterson Paper AS vil trolig regionen komme enda dårligere ut på denne rankingen for Ingen av regionene i Østfold har vesentlig økning i de teknologiske tjenestene. 5 Basisnæringene defineres av naturbaserte næringer, som fiske, landbruk, havbruk og bergverk, samt industri og teknologiske tjenester som IT, telekom, og engineering. Strategisk utviklingsanalyse for Mosseregionen Side 15

16 Figur 3: Vekstimpulser fra basisnæringene i regionene på Østlandet i perioden , samt progressivt gjennomsnitt. Vekstimpuls er målt som endring i antall arbeidsplasser i basisnæringene som andel av samlet sysselsetting i regionen. Rang Region Prog. snitt 1 Kongsberg/Numedal -0,1 0,5-2,0-1,3 1,0 4,2 2,9 3,9-0,4 0,1 3,8 1,8 3 Akershus Vest 3,3 3,9 0,1-0,5 0,7 1,0 1,8 1,9-0,5 0,9 0,6 0,8 10 Oslo -0,5 0,3-2,4 0,1 0,5 1,0 0,6 0,7-0,6 0,0 0,7 0,3 24 Drammensregionen -0,6-0,1-0,5 0,2-0,3 0,0 0,5 0,1-0,6-0,2 0,5 0,0 25 Tønsbergregionen 0,0-0,7-1,3 0,1-0,2 0,8 1,0 0,2-0,8-0,4 0,3 0,0 28 Vest-Telemark -1,3 0,3 0,8-0,3 0,6 1,6-0,5 0,5-0,9-0,9 0,2 0,0 29 Midt-Telemark -1,6 0,0-0,3 0,1 1,0 1,1-0,4 0,7-1,7-1,0 0,8 0,0 31 Follo -0,1 0,1 0,0-0,1-0,2 0,1 0,2 0,1-0,1-0,4 0,0 0,0 38 Sandefjord/Larvik 0,0-0,4-0,8 0,6 0,3 0,7 0,1-0,3-1,0-0,3 0,1-0,1 40 Nedre Romerike -0,8 0,1-0,4-0,5 0,1 0,1 0,1 0,3-0,6-0,2-0,1-0,1 42 Halden -0,6 1,1-1,3-1,8-0,2 1,2 1,0-0,6-0,8-0,8 0,4-0,2 43 Øvre Romerike -0,4-0,1 0,2-0,2 2,2 0,1-0,3-0,1-0,6-0,8-0,3-0,2 44 Hadeland -0,9-0,8-0,1-0,3 0,1 0,3 0,6-0,2-1,2-0,1-0,1-0,2 45 Ringerike/Hole -1,3-0,5-1,1-0,3 1,1 1,3 0,2-0,2-1,2-0,7 0,0-0,2 47 Indre Østfold -0,1-0,2-0,1-0,2 0,1 0,2 0,2 0,2-1,1-0,5 0,0-0,2 49 Lillehammerregionen -0,1 0,6-0,3-0,6 0,6-0,3 0,1-0,1-0,6-0,2-0,3-0,2 51 Midt-Gudbrandsdal 0,6-0,5 1,4-0,9-0,2 0,7-0,2 0,6-1,1-0,5-0,4-0,2 53 Midt-Buskerud -1,0-0,6-0,9 0,2 0,7 0,2 0,6-0,2-1,1-0,7-0,3-0,3 57 Hamarregionen -0,2-0,1-0,3-0,6-0,2 0,5-0,2-0,5-0,7-0,5-0,1-0,3 60 Gjøvikregionen -1,1 0,0-1,7-1,1-0,6 1,1 0,7-0,8-1,2-0,5 0,2-0,3 63 Mosseregionen -0,5-0,1-0,2-0,2 0,0 0,0 0,5-0,6-1,9-0,2-0,1-0,4 64 Hallingdal -0,7-0,3-0,6 0,3 0,5 0,3-0,4-0,6-0,8-0,6-0,3-0,4 65 Fjellregionen -1,0 0,6-1,3 0,0 0,1 0,6-0,7 0,0-0,5-1,1-0,5-0,4 66 Nedre Glomma -0,8-0,4-1,1-0,9-0,9 0,2 0,3-0,5-1,2-0,4 0,2-0,4 68 Valdres 0,2 0,8-0,3-1,0-0,3 0,7-0,6-0,5-0,5-1,1-0,1-0,4 69 Grenland -0,7-0,7-2,2-0,4 0,0-0,3-0,5 0,7-1,0-0,8-0,1-0,4 71 Sør Østerdal -0,4-1,1-0,5-0,4-0,6 0,4-0,5 0,3-0,7-0,7-0,8-0,4 76 Glåmdal -1,0-1,2-0,6-0,9 0,2 0,1-0,3 0,2-1,4-1,3 0,0-0,5 80 Øst-Telemark -1,3 0,3-1,1-1,4 0,9 0,5-1,0-0,3-0,7-1,4-0,9-0,6 81 Nord-Gudbrandsdal -1,0 0,6-0,1-0,8-0,6 0,4-1,0-0,2-0,5-1,4-1,0-0,7 Kilde: K. Vareide & H. N. Storm: Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Østfold. 2012: Telemarksforskning Besøksattraktivitet Noen steder har stor trafikk av personer som kommer på besøk av ulike årsaker. Slike steder får mange ekstra arbeidsplasser i besøksnæringene. Som besøksnæringer regner vi virksomheter hvor kunden må møte opp personlig. Turisme er en typisk besøksnæring, og er knyttet opp til bransjene overnatting og servering, og i økende grad til underholdning, kultur og aktiviteter. All butikkhandel er også besøksnæringer. I Norge er butikkhandelen den største av besøksnæringene. Ingen av regionene i Østfold er utpregede besøksregioner. Mosseregionen har litt over middels konsentrasjon av besøksnæringer, mens de tre andre regionene i Østfold har lite besøksnæringer. Mosseregionen synes å være et senter for deler av Indre Østfold. Regionene på det sentrale Østlandet har en påfallende svak utvikling i besøksnæringene. Follo har til sammen 0,1 prosent vekst, mens alle de andre regionene har nedgang. Mosseregionen, Halden og Oslo er blant de ti regionene i landet med størst nedgang i besøksnæringene de siste tre årene. Mosseregionen har få overnattingsmuligheter med konferansefasiliteter. Det er stor handelslekkasje til Sverige og mot Oslo. Strategisk utviklingsanalyse for Mosseregionen Side 16

17 Bostedsattraktivitet Attraktivitetsindeksen er avstanden mellom den faktiske nettoflyttingen til en kommune eller en region, og den forventede nettoflyttingen gitt arbeidsplassveksten. I figur 4 ser man utviklingen av bostedsattraktivitet i perioden Øvre Romerike har vært den mest attraktive regionen i landet i alle periodene som er målt. Halden er tredje mest attraktive region i den siste perioden. I perioden var Halden nest mest attraktive region. Nedre Glomma og Mosseregionen er nummer seks og sju på listen over de mest attraktive regionene i landet. Disse regionene har også vært attraktive i alle periodene. Indre Østfold er rangert som nummer 18 i den siste perioden. Også Indre Østfold har hatt vedvarende positiv attraktivitet som bosted. Den høye bostedsattraktiviteten til Østfold er dermed fordelt mellom alle regionene i fylket. Det ser ikke ut til at avstanden til Oslo har betydning for bostedsattraktiviteten i Østfold. Figur 4: Attraktivitetsindeksen til regionene på Østlandet de ni siste overlappende treårsperiodene Rang Region Øvre Romerike 1,88 1,69 1,13 0,99 1,12 1,07 1,02 1,08 1,15 3 Halden 0,31 0,72 0,82 0,74 0,25 0,45 0,63 0,71 0,65 4 Drammensregionen 0,26 0,28 0,38 0,43 0,68 0,58 0,66 0,57 0,62 6 Nedre Glomma 0,79 0,86 1,00 0,64 0,47 0,41 0,68 0,65 0,53 7 Mosseregionen 0,42 0,48 0,41 0,45 0,44 0,56 0,78 0,51 0,52 8 Follo 0,26 0,27 0,26 0,34 0,35 0,37 0,39 0,38 0,47 12 Oslo 0,93 0,86 0,75 0,58 0,53 0,82 0,72 0,63 0,43 13 Ringerike/Hole 0,22 0,17 0,25 0,57 0,76 0,54 0,43 0,25 0,39 14 Hallingdal -0,69-0,26-0,24-0,21-0,23 0,13 0,19 0,38 0,39 15 Sandefjord/Larvik 0,48 0,37 0,13 0,04 0,08 0,19 0,37 0,41 0,38 17 Akershus Vest -0,28 0,07 0,51 0,19 0,12-0,15 0,20 0,22 0,36 18 Indre Østfold 0,51 0,55 0,42 0,31 0,61 0,25 0,33 0,12 0,36 19 Tønsbergregionen 0,55 0,55 0,67 0,38 0,53 0,48 0,66 0,42 0,35 20 Nedre Romerike 0,53 0,35 0,49 0,62 0,88 0,84 0,66 0,43 0,35 23 Kongsberg/Numedal 0,42 0,28 0,07-0,42-0,63-0,73-0,11 0,12 0,25 24 Glåmdal 0,39 0,26 0,31 0,25 0,76 0,32 0,45 0,20 0,24 26 Hamarregionen 0,22 0,26 0,45 0,43 0,54 0,18 0,23 0,19 0,22 28 Lillehammerregionen -0,08-0,02 0,06 0,25 0,49 0,29 0,58 0,15 0,19 31 Midt-Gudbrandsdal -0,25-0,13-0,13 0,03-0,03-0,17 0,15 0,18 0,13 32 Grenland 0,47 0,34 0,21 0,04 0,05-0,01 0,07 0,14 0,12 34 Sør Østerdal 0,48 0,04 0,11 0,28 0,51 0,08-0,19-0,19 0,09 36 Gjøvikregionen 0,24 0,13 0,19 0,24 0,28 0,39 0,25 0,15 0,08 37 Hadeland 0,35 0,02-0,03-0,06 0,23 0,07 0,20-0,15 0,07 47 Midt-Buskerud 0,20-0,06-0,26-0,22 0,17 0,34 0,17-0,05-0,05 48 Midt-Telemark 0,19-0,11 0,08 0,18 0,42 0,26 0,18-0,06-0,07 Strategisk utviklingsanalyse for Mosseregionen Side 17

18 50 Øst-Telemark 0,10 0,25 0,16 0,10-0,02 0,08 0,24-0,15-0,09 56 Fjellregionen -0,16-0,28-0,29-0,41-0,19-0,23-0,11-0,28-0,17 59 Valdres -0,24-0,04-0,15 0,00-0,16 0,20-0,01-0,12-0,20 65 Nord-Gudbrandsdal -0,11-0,11-0,11-0,10 0,15 0,24 0,04-0,24-0,34 79 Vest-Telemark 0,03-0,29-0,11-0,58-0,04-0,20-0,06-0,70-0,63 Kilde: K. Vareide & H. N. Storm: Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Østfold. 2012: Telemarksforskning 3.2 Omdømme Mosseregionen har ifølge felles kommuneplan for Mosseregionen (2011) et utydelig omdømme. Det er grunn til å hevde at dette utydelige omdømmet får negative konsekvenser for Moss, både når det gjelder å «selge» Mosseregionen som et attraktivt sted for bedrifter å lokalisere seg, og tiltrekke seg høykompetent arbeidskraft. Mosseregionen har uten tvil en stor utfordring når det kommer til å styrke sitt omdømme. Selv om Mosseregionen har en rekke iboende kvaliteter som (se under «styrker i SWOT for Mosseregionen) burde gjøre det til en attraktiv bo- og næringsregion i Osloregionen, er virkeligheten slik at dette per dags dato underkommunisert og for mange en godt bevart hemmelighet. 3.3 Samferdsel, logistikk og transport Mosseregionen er med sin strategiske beliggenhet i indre Oslofjordtriangelet, herunder: Tverrgående båtforbindelse over Oslofjorden, jernbane, E6 motorvei, Moss havn og Moss Lufthavn Rygge et viktig logistisk knutepunkt som binder Osloregionen sammen med Vestfold, sør- og Vestlandet i Vest, Oslo i nord, Sverige og Europa i sør. Dette er definitivt en styrke for Mosseregionen som har stort potensial for utvikling med tanke på utvikling av bedrifter og arbeidsplasser. Til tross for Mosseregionens styrker på dette området er det et par åpenbare transportmessige utfordringer, og det særlig i tilknytning til Moss sentrum. Lokaliseringen av havneanløpet for båtforbindelsen mellom Moss og Horten kombinert med høy innpendling fra Jeløya til og gjennom Moss, gjør at kapasiteten er sprengt på riksvei 19 som binder førstnevnte sammen med E6. Dette gjelder også FV 120 som er overbelastet av godstransport til Indre Østfold og Akershus. For utenom logistiske utfordringer for vare- og persontransport, er den en miljømessig utfordring for Moss sentrum. I tillegg er overbelastningen av riksvei 19 og dagens lokalisering av Moss stasjon et hinder for utvikling og fortetting av Moss sentrum. I forbindelse med rullering/revisjon av Sentrumsplan for Moss er det satt som en forutsetning at disse utfordringene løses for å utvikle Moss sentrum i tråd med Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. 6 Dessuten er FV 120 lokalisert langs Næringsaksen øst som er områder regulert for næringsvirksomhet øst for Mosseporten senter. Bilbruken i Moss (og Rygge) er omtrent den samme som i tilsvarende byområder i Norge. I Moss er andelen bilfører/ passasjer 65 %, mens gjennomsnittet i seks sammenlignbare byområder er 66 % 7. Ved sammenligning med disse byområdene, har Moss ett prosentpoeng høyere kollektivandel, to prosentpoeng høyere andel til fots, mens andelen som velger sykkel er ett prosentpoeng lavere Drammen, Tønsberg, Grenland Nord-Jæren, Kristiansand, Tromsø (iht. TØI rapport 761/2005) 8 KVU for hovedvegsystemet i Moss og Rygge Strategisk utviklingsanalyse for Mosseregionen Side 18

Næringsplan 2012-2015

Næringsplan 2012-2015 Næringsplan 2012-2015 Innhold 1 FORORD.... 3 2 INNLEDNING OG MANDAT... 4 2.1 Sammendrag... 4 2.2 Bakgrunn for utarbeidelse av en lokal næringsplan... 5 2.3 Prosess og medvirkning... 5 3 VERDEN ER I ENDRING...

Detaljer

VEKST I GRENLAND IKS RAPPORT MER VEKST I GRENLAND - DELPROSJEKT 1 SAMFUNNSANALYSE

VEKST I GRENLAND IKS RAPPORT MER VEKST I GRENLAND - DELPROSJEKT 1 SAMFUNNSANALYSE VEKST I GRENLAND IKS RAPPORT MER VEKST I GRENLAND - DELPROSJEKT 1 SAMFUNNSANALYSE Utkast 20.04.2015 1 Forord Faveo Prosjektledelse AS har utført denne analysen av næringsstruktur og samarbeid i Grenlandsregionen.

Detaljer

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal RAPPORT For egen maskin Samhandling og samspill i Hallingdal MENON-PUBLIKASJON NR 8/2015 Mars 2015 av Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Arsene Frank Burakeye og Peter Aalen Innhold Forord... 4 Sammendrag...

Detaljer

Regional analyse for Øst-Telemark 2014

Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Befolkningsutvikling, næringsutvikling, attraktivitet og scenarier KNUT VAREIDE & MARIT O. NYGAARD Tittel: Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Undertittel: Befolkningsutvikling,

Detaljer

Sammen blir vi større

Sammen blir vi større Sammen blir vi større En samfunnsanalyse av av Katrine Gløtvold-Solbu Atle Hauge Per Kristian Alnes Og Morten Ørbeck Sammen blir vi større En samfunnsanalyse av av Katrine Gløtvold-Solbu Atle Hauge Per

Detaljer

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Fafo-notat 2000:11 1 Forskningsstiftelsen

Detaljer

Regional analyse Samisk område 2014

Regional analyse Samisk område 2014 Besøk 0,7 Basis 0,8 Uheldig struktur Bosted Lav attraktivitet Høy attraktivitet Regional 0,6 Gunstig struktur Regional analyse Samisk område 2014 Befolkningsutvikling, næringsutvikling og scenarier KNUT

Detaljer

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT RAPPORT Én region ett ansikt Økonomisk samhandling i Haugesundregionen MENON-PUBLIKASJON NR. 39/2014 November 2014 Av Anne Espelien, Christian Svane Mellbye, Marcus Gjems Theie, Tori Haukland Løge og Peter

Detaljer

Boligpolitisk plattform

Boligpolitisk plattform Boligpolitisk plattform Første utkast Skarpnord Hafslundsøy Nesveien Hafslundsøy Midtbyen Sarpsborg sentrum 1. Innhold 1. Innledning... 4 1 Bakgrunn... 5 1.1 Boligpolitikk... 5 1.2 Norsk boligpolitikk

Detaljer

Næringsanalyse for Østfold

Næringsanalyse for Østfold Næringsanalyse for Østfold Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 26/2005 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Østfold Fylkeskommune og er den syvende rapporten

Detaljer

SNF-rapport nr. 19/10

SNF-rapport nr. 19/10 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Flora av Rune Mjørlund SNF-prosjekt nr. 1181: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Flora Prosjektet er finansiert av Innovasjon Norge SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING

Detaljer

Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel - 2015-2027. Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14.

Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel - 2015-2027. Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14. Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel - 2015-2027 Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14 Eigersund kommune INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1. Planprogram for Eigersund kommune... 3 Hva

Detaljer

Mjøsbyperspektivet Potensialet for utvikling og behovet for økt kunnskap om drivkrefter

Mjøsbyperspektivet Potensialet for utvikling og behovet for økt kunnskap om drivkrefter Mjøsbyperspektivet Potensialet for utvikling og behovet for økt kunnskap om drivkrefter av Morten Ørbeck Mjøsbyperspektivet Potensialet for utvikling og behovet for økt kunnskap om drivkrefter av Morten

Detaljer

2010-2013. Strategisk Næringsplan for Indre Østfold

2010-2013. Strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2010-2013 Strategisk Næringsplan for Indre Østfold 4.12.2009 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Status... 4 SWOT-analyse... 8 Visjon og mål... 9 Mål 1: Utvikle fem regionale næringsområder... 10 Mål 2:

Detaljer

Strategisk næringsplan for Ofoten. Mål og strategier

Strategisk næringsplan for Ofoten. Mål og strategier Strategisk næringsplan for Ofoten Mål og strategier Planperioden 2006 2009 FORORD Ved utarbeidelse av strategisk næringsplan (SNP) for Ofoten har det vært viktig å fokusere på innsatsområder som kan gi

Detaljer

Strategier for utvikling av Et kunnskapsbasert Sogn og Fjordane. Sluttrapport Vestlandsforsking-rapport nr. 12/2011

Strategier for utvikling av Et kunnskapsbasert Sogn og Fjordane. Sluttrapport Vestlandsforsking-rapport nr. 12/2011 Strategier for utvikling av Et kunnskapsbasert Sogn og Fjordane. Sluttrapport Vestlandsforsking-rapport nr. 12/2011 Erik W Jakobsen, Johannes Idsø, Ingjerd Skogseid Vestlandsforsking rapport Tittel Strategier

Detaljer

Befolknings- og næringsutvikling kunnskapsgrunnlag for utvikling av Et kunnskapsbasert Sogn og Fjordane Vestlandsforsking-rapport nr.

Befolknings- og næringsutvikling kunnskapsgrunnlag for utvikling av Et kunnskapsbasert Sogn og Fjordane Vestlandsforsking-rapport nr. Befolknings- og næringsutvikling kunnskapsgrunnlag for utvikling av Vestlandsforsking-rapport nr. 8/2011 Lars E. Eide, Johannes Idsø, Erik W Jakobsen, Ingjerd Skogseid, Morten Simonsen side 2 Vestlandsforsking

Detaljer

Regional analyse for Nordland 2014

Regional analyse for Nordland 2014 Besøk Høy attraktivitet Bosted Uheldig struktur Gunstig struktur Regional Basis Lav attraktivitet 2008-2013 Regional analyse for Nordland 2014 Attraktivitetsanalyse: Befolkningsutvikling, næringsutvikling

Detaljer

Hamars rolle som regionsenter

Hamars rolle som regionsenter ØF-rapport nr. 02/2010 Hamars rolle som regionsenter av Morten Ørbeck Atle Hauge Per Kristian Alnes Svein Erik Hagen Asgeir Skålholt 1 ØF-rapport nr. 02/2010 Hamars rolle som regionsenter av Morten Ørbeck,

Detaljer

Trender og framtidsbilder Asker 2010-2020

Trender og framtidsbilder Asker 2010-2020 Rapport 2010/25 fra Vista Analyse AS Trender og framtidsbilder Asker 2010-2020 H. Toftdahl og B. Jorde Vista Analyse AS Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapporttittel ISBN Forfatter Dato for ferdigstilling

Detaljer

Et kunnskapsbasert Østfold. Utkant i Osloregionen eller selvstendig vekstkraft? Sluttrapport Fase 2. Rapport

Et kunnskapsbasert Østfold. Utkant i Osloregionen eller selvstendig vekstkraft? Sluttrapport Fase 2. Rapport Rapport Forfatter(e) Steinar Normann, Erik W. Jakobsen, Anne Espelien, Frode R. Johansen, Synnøve Rubach, Gunnar Andersson Rapportnr.: OR 29.12 ISBN: 978-82-680-8 ISBN: 82-7520-680-4 Et kunnskapsbasert

Detaljer

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune SNF-rapport 08/08 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune Inger Beate Pettersen Kari Anne K. Drangsland Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt 6156: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet

Detaljer

By og land hand i hand Samfunnsanalyse

By og land hand i hand Samfunnsanalyse Foreløpig samfunnsanalyse By og land hand i hand Byregionen Finnsnes samspill mellom by og bygd 28.02.2015 Ragnvald Storvoll Byregionen Finnsnes samspill mellom by og bygd By og land hand i hand Samfunnsanalyse

Detaljer

Kunnskapsinnhenting utviklingsprogram for byregioner Bodø og Salten

Kunnskapsinnhenting utviklingsprogram for byregioner Bodø og Salten Kunnskapsinnhenting utviklingsprogram for byregioner Bodø og Salten Sjurelv & Kufaas september 2014 Hovedrapport Innhold Forord 3 Bakgrunn 4 Utviklingsprogram salten 5 Funn 6 Sammendrag 11 Regioner 13

Detaljer

Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 1 Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006-2009

Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 1 Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006-2009 Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 1 Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006-2009 Mai 2011 Strategisk næringsplan for Ofoten 2011 2015, del 1 1 I N N H O L D S F O R

Detaljer

Rapport. Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping. NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier

Rapport. Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping. NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Rapport Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping Oppdrag for Utrop Mars 2013 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Forord Avisen UTROP har bedt NyAnalyse om

Detaljer

Omstillingsplan. For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020. Revidert for 2015

Omstillingsplan. For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020. Revidert for 2015 Omstillingsplan For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020 Revidert for 2015 Innhold Innledning... 3 1. Bakgrunn for omstillingsstatusen... 4 1.2 Oppsummering av ståsteds- og mulighetsstudie...

Detaljer

Nærings- og tiltaksarbeidet i Verran kommune

Nærings- og tiltaksarbeidet i Verran kommune Nærings- og tiltaksarbeidet i Verran kommune Utredning og forslag til organisering - 2012 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag og konklusjoner 3 1.1 Vedtak i formannskapet 4 1.1.1 Mandat 4 1.1.2 Tolking av

Detaljer

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 2000 http://www.step.no/ Redaktør for seriene: Editor for the series: Dr. Philos. Finn Ørstavik (1998-2000) Stiftelsen STEP 2000 Henvendelser om tillatelse til oversettelse,

Detaljer

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Næringsutvikling og attraktivitet. Sør-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Næringsutvikling og attraktivitet. Sør-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Næringsutvikling og attraktivitet Sør-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 34/2010 TF-notat Tittel: Næringsutvikling og attraktivitet Sør-Trøndelag

Detaljer