Mat- og vannbårne infeksjoner 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mat- og vannbårne infeksjoner 2014"

Transkript

1 2015 Årsrapport Mat- og vannbårne infeksjoner 2014 Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) Solveig Jore Heidi Lange Karin Nygård Bernardo Guzman-Herrador Kathrine Stene-Johansen Phuong Dao Lin Thorstensen Brandal Georg Kapperud Line Vold

2

3 Årsrapport Mat- og vannbårne infeksjoner 2014 Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) Solveig Jore Heidi Lange Karin Nygård Bernardo Guzman- Herrador Kathrine Stene- Johansen Phuong Dao Lin Thorstensen Brandal Georg Kapperud Line Vold

4 2 Utgitt av Folkehelseinstituttet Divisjon for smittevern juni 2015 Tittel: Årsrapport Mat- og vannbårne infeksjoner i Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) Forfattere: Solveig Jore Heidi Lange Karin Nygård Bernardo Guzman- Herrador Kathrine Stene- Johansen Phuong Dao Lin Thorstensen Brandal Georg Kapperud Line Vold Bestilling: Rapporten kan lastes ned som pdf fra Folkehelseinstituttets nettsider: Rapporten kan også bestilles fra Folkehelseinstituttet Postboks 4404 Nydalen 0403 Oslo Telefon: Telefaks: Design omslag: Per Kristian Svendsen og Grete Søimer Layout omslag: Unni Harsten Foto omslag: Colourbox ISSN trykt versjon:

5 3 Innledning Mat- og vannbårne infeksjoner er fremdeles et stort helseproblem internasjonalt. Sammenliknet med mange andre land har Norge en gunstig situasjon når det gjelder smittestoffer i mat. Dessuten skyldes en betydelig andel av de mat- og vannbårne infeksjonene som registreres, smitte ved reise eller opphold i utlandet. Forekomsten av smittestoffer i husdyr og næringsmidler produsert i Norge, er relativt beskjeden sammenliknet med de fleste andre land, selv om enkelte smittestoffer har et reservoar også blant norske husdyr. Vår gunstige status kan raskt endres, dersom vi ikke løpende overvåker situasjonen, slik at tiltak kan iverksettes i tide. Blant faktorene som påvirker forekomsten av mat- og vannbårne infeksjoner hos oss, er endringer i befolkningssammensetningen med flere mottagelige personer (særlig eldre og immunsupprimerte), økt internasjonal handel med mat, nye matvaner og nye produksjonsrutiner. Sykdommer som nå er under kontroll, kan derfor blusse opp på nytt. Denne rapporten beskriver forekomsten av de vanligste mat- og vannbårne infeksjoner rapportert til Folkehelseinstituttet i Rapporten bygger på informasjon fra følgende kilder: Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) som overvåker den infeksjonsepidemiologiske tilstand i befolkningen gjennom lovpålagte meldings- og varslingsrutiner (www.msis.no). Vevbasert system for utbruddsvarsling (Vesuv) som registrerer utbrudd av smittsom sykdom i befolkningen og årsaken til utbruddene, basert på lovpålagt varsling til Folkehelseinstituttet (www.utbrudd.no) Nasjonal overvåking av mat- og vannbårne bakterier ved Folkehelseinstituttets laboratorier som på vegne av helsemyndighetene og Mattilsynet foretar en samlet overvåking av smittestoffer isolert fra mennesker, og som sammenlikner human- isolater med isolater fra non- humane kilder, dersom det er nødvendig av hensyn til utbruddsoppklaring eller smitteoppsporing. Andre infeksjoner som kan skyldes smitte via mat og vann, men som ikke er meldingspliktige til MSIS, blir i liten grad berørt i denne rapporten. Dette gjelder særlig for infeksjoner med norovirus og rotavirus, samt bakterielle intoksikasjoner forårsaket av gule stafylokokker og Bacillus cereus. Årets rapport inneholder to nye kapitler, om henholdsvis kryptosporidiose og giardiasis.

6 4 Innhold Innledning 3 Sammendrag 6 Bakgrunn 8 Vevbasert system for utbruddsvarsling 9 Nasjonal overvåking av bakterier og virus som smitter via mat og vann 9 Internasjonalt samarbeid 9 Vaksiner 9 Mer informasjon 10 Campylobacteriose 11 Introduksjon 11 Meldte tilfeller 11 Utbrudd 15 Kommentar 15 Salmonellose 16 Introduksjon 16 Meldte tilfeller 17 Utbrudd 21 Kommentar 21 Shigellose 22 Introduksjon 22 Meldte tilfeller 22 Utbrudd 23 Yersiniose 24 Introduksjon 24 Meldte tilfeller 24 Utbrudd 26 Kommentar 26 E. coli- infeksjoner 27 Introduksjon 27 Meldte tilfeller av EHEC- infeksjoner 30 Utbrudd 33 Kommentar 34 Listeriose 35 Introduksjon 35 Meldte tilfeller 36 Utbrudd 38 Kommentar 38

7 5 Hepatitt A 39 Introduksjon 39 Meldte tilfeller 39 Utbrudd 40 Kommentar 41 Legionellose 42 Introduksjon 43 Meldte tilfeller 44 Utbrudd 45 Kryptosporidiose 46 Introduksjon 46 Meldte tilfeller 46 Utbrudd 47 Giardiasis 49 Introduksjon 49 Meldte tilfeller 49 Utbrudd 50

8 6 Sammendrag Det totale antall meldte tilfeller av mat- og vannbårne infeksjoner i 2014 viste en økning i forhold til året før. Tabell 1 viser antall meldte tilfeller av mat- og vannbårne infeksjoner i perioden 2010 til 2014, og Figur 1 viser utviklingen i innenlands smitte av de vanligste mat- og vannbårne infeksjoner i årene 1998 til Tabell 1. Meldte tilfeller av noen viktige mat- og vannbårne infeksjoner i Norge, MSIS Diagnose IR 2014* Smittested Norge i 2014 Campylobacteriose % Salmonellose % Giardiasis % Yersiniose % EHEC- infeksjon** % Andre tarmpatogene E. coli*** % Shigellose % Hepatitt A % Kryptosporidiose**** % Legionellose % Listeriose % Paratyfoidfeber (0) Tyfoidfeber (0) Botulisme % Brucellose % Kolera (0) * IR = Insidensrate; antall tilfeller per innbyggere (Totalt per ) ** Enterohemoragisk E. coli (EHEC) *** Omfatter ikke EHEC **** Meldingspliktig fra 1. juni 2012 Antallet meldte tilfeller totalt med campylobacteriose viste en svak økning (3 %) i forhold til 2013, mens antallet meldte tilfeller av salmonellose viste en nedgang (18 %) siden For innenlandssmittede gikk antallet noe opp for campylobacteriose, mens for salmonellose lå antallet på samme nivå som i Antall pasienter smittet med Salmonella i utlandet gikk ned i Utviklingstendensen med hensyn på smittested er imidlertid vanskelig å tolke, da det i løpet av de siste 5 årene mangler informasjon om smittested hos % av de meldte tilfellene og denne andelen er økende. Antallet EHEC- tilfeller har økt jevnt de siste årene. I 2014 økte antall meldte tilfeller med EHEC- infeksjon til 151, mot 103 i 2013 og 75 i Mye av denne økningen kan forklares av økt oppmerksomhet og prøvetaking ved flere tidligere utbrudd av EHEC-

9 7 infeksjon samt innføring av dyrkingsuavhengig diagnostikk ved flere store medisinsk mikrobiologiske laboratorier (se kapittelet om E.coli). Figur 1. Meldte tilfeller av de vanligste mat- og vannbårne infeksjoner smittet i Norge, MSIS EHEC Andre patogene E. coli Generelt vil større utbrudd naturlig nok påvirke insidensen av gjeldende sykdom for det året utbruddet fant sted, og kanskje også påvirke insidensen noe tid i etterkant på grunn av økt oppmerksomhet og økt testaktivitet. Ett eksempel er insidensen av giardiasis i årene 2004 og Som det fremgår av figur 1 økte insidensen for denne sykdommen betydelig, og dette skyldtes et utbrudd i Bergensområdet. Mer informasjon om større utbrudd finnes under kapitlene om enkeltsykdommene i denne rapporten, og på FHIs nettside under «Oversikt over større utbrudd». Utbrudd Antallet varslede utbrudd har vært stabilt de siste årene og ligget rundt utbrudd pr år. I 2014 ble det varslet 55 utbrudd der det var mistanke om smitte via mat eller vann. Norovirus sto for 25 % av utbruddene. Informasjon om medvirkende årsaker mangler hos de fleste av de varslede utbruddene. For å få god nasjonal oversikt over omfang, årsaksforhold og utviklingstendenser ved næringsmiddelbårneutbrudd er det viktig med god varsling og oppdatering av varslet når mer informasjon er tilgjengelig. Dette gjøres i det vevsbaserte systemet for utbruddsvarsling - Vesuv via FHIs utbruddssider Formålet til Vesuv er å bidra til å øke varslingsfrekvensen, bedre informasjonen som innrapporteres om utbruddene, og ikke minst legge grunnlag for at brukerne av systemet selv skal kunne gå inn og ta ut informasjon som er nyttig for dem. Informasjonen som samles inn, danner grunnlag for tiltak og prioriteringer i regi av helsemyndighetene og Mattilsynet, og for årlig internasjonal rapportering. Vesuv som første gang ble opprettet i 2005 i samarbeid med Mattilsynet, blir stadig forbedret og videreutviklet.

10 8 Folkehelseinstituttet utgir årsrapporter om utbrudd av smittsom sykdom varslet til Vesuv. Rapporten for 2014 finnes her: [snarvei til årets rapport] Bakgrunn Overvåking gjennom Meldingssystem for smittsomme sykdommer I Norge overvåkes smittsomme sykdommer gjennom Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) ved Folkehelseinstituttet (www.msis.no). MSIS er vår viktigste kilde til informasjon om forekomst av smittsomme sykdommer i befolkningen, inkludert infeksjoner som smitter gjennom mat og vann. Alle leger og medisinsk mikrobiologiske laboratorier har en lovpålagt plikt til å melde tilfeller av nærmere bestemte smittsomme sykdommer til MSIS. Hovedhensikten med MSIS er å følge smittesituasjonen, oppdage trender og avdekke utbrudd, slik at forebyggende tiltak raskt kan settes i gang. Opp- lysningene fra MSIS er også retningsgivende for prioriteringer innen helsevesenet og Mattilsynet. Antall personer i befolkningen med smittsomme sykdommer, er nesten uten unntak høyere enn det som meldes til MSIS. Følgende faktorer påvirker hvor mange tilfeller som blir meldt: hvor mange som er syke hvor mange av de syke som oppsøker lege hvor ofte legene tar prøver til laboratorieundersøkelse hvilke smittestoffer laboratoriene undersøker prøvene for kriteriene laboratoriene anvender for å undersøke for de forskjellige smittestoffene hvor ofte laboratoriene påviser et etiologisk agens i hvilken grad laboratorier og leger overholder meldingsplikten hvilke sykdommer som er meldingspliktige Graden av underrapportering varierer betydelig mellom sykdommene. Faktorer som har betydning for underrapportering, er særlig: (1) pasientenes legesøkning og legenes prøve- taking, som begge påvirkes av blant annet sykdommens alvorlighet og pasientenes alder, kanskje også av antatt smittested (i utlandet vs. i Norge); (2) sensitiviteten og spesifisiteten av metodene som brukes ved landets medisinsk- mikrobiologiske laboratorier; (3) hvilke agens laboratorier rutinemessig leter etter, kriteriene for å utføre en gitt diagnostikk, dersom den ikke er rutine, og hvor mange av laboratoriene som utfører diagnostikken. Slike forhold gjør det vanskelig å bestemme den relative så vel som den absolutte forekomst av sykdommene med utgangspunkt i MSIS- data. Norovirus er sannsynligvis den vanligste årsaken til infeksiøs gastroenteritt i Norge. Denne infeksjonen er ikke meldingspliktig til MSIS. Meldingssystemet registrerer heller ikke matrelatert sykdom forårsaket av Staphylococcus aureus, sporedannede bakterier (Bacillus cereus og Clostridium perfringens), eller toksoplasmose. Utbrudd forårsaket av slike smittestoffer blir imidlertid registrert i Vesuv (se under).

11 9 Mange land har tilsvarende meldingssystemer som Norge, men fordi faktorene som påvirker meldingene varierer betydelig, er det ikke mulig å sammenligne forekomst på tvers av landegrensene. Derimot er det mulig å følge utviklingen i hvert enkelt land forutsatt at faktorene som påvirker meldingene, ikke forandres vesentlig. MSIS er et dynamisk overvåkingssystem, og nye opplysninger legges til etter hvert som de er tilgjengelige. Hver årsrapport presenterer den oppdaterte informasjonen som foreligger på det tidspunkt rapporten skrives. Vevbasert system for utbruddsvarsling Selv om de fleste tilfellene av mat- og vannbåren sykdom tilsynelatende er enkeltstående (sporadiske), er utbrudd ikke uvanlig. I 2005 etablerte Folkehelseinstituttet et Vevbasert system for utbruddsvarsling (Vesuv) basert på lovpålagt varsling til instituttet, og på Mattilsynets tidligere skjemabaserte rapporteringssystem. Utbruddsvarslingssystemet får årlig varsel om mistenkte eller verifiserte utbrudd av mat- og vannbåren sykdom. Nasjonal overvåking av bakterier og virus som smitter via mat og vann Helse- og omsorgsdepartementet har gitt referansefunksjonene for næringsmiddelbårne bakterier, norovirus og hepatitt A virus til Folkehelseinstituttet. For Legionella er referansefunksjonen delt mellom Folkehelseinstituttet og Stavanger universitetssykehus. Instituttet foretar en samlet, nasjonal overvåking av disse smittestoffene, og av deres egenskaper, inklusiv resistensutvikling. Dette er en oppgave instituttet forvalter på vegne av helsemyndighetene og Mattilsynet, og som er nødvendig for overvåking, forebygging og bekjempelse av epidemiologisk viktige infeksjonssykdommer og antibiotika resistens. Ved behov sammenliknes isolater fra mennesker med isolater fra non- humane kilder. Overvåkingen bidrar til å oppdage og oppklare sykdomsutbrudd, identifisere smittereservoarer og smittekilder, og avdekke utviklingstendenser. Detaljkarakterisering av bakterieisolat og virus er en viktig del av etterforskningen ved utbrudd. Internasjonalt samarbeid Folkehelseinstituttet bidrar også til internasjonal overvåking ved å delta i overvåkings- nettverk i EU ledet av det Europeiske smitteverninstituttet, ECDC (www.ecdc.europa.eu), internasjonale overvåkingsnettverk i regi av Verdens Helseorganisasjon, samarbeid i nærområdene, bl.a. ved EpiNorth (www.epinorth.org), og gjennom samarbeid med utenlandske laboratorier og smitteverninstitutter. Vaksiner For enkelte av sykdommene som kan smitte via mat og vann, finnes det vaksine. Hepatitt A- vaksine anbefales for reisende til områder der hepatitt A er vanlig. Hepatitt A- vaksine eller immunglobulin tilbys også nærkontakter til smittede i Norge. Det er kommuneoverlegene i gjeldende kommune som er ansvarlige for smittevernarbeidet i kommunen. Folkehelseinstituttet er ansvarlige for innkjøp og utlevering av immunglobulin og vaksine i henhold til blåreseptforskriften.

12 10 Mer informasjon Daglig oppdatert statistikk og informasjon om infeksjoner meldt til MSIS, er tilgjengelig på Generell informasjon om hver enkelt infeksjonene finnes i Smittevernveilederen (nettversjonen av Smittevernboka) som er publisert på Mer informasjon om utbrudd kan finnes på under «Oversikt over større utbrudd». Fremgangsmåten ved oppklaring av utbrudd er beskrevet i Utbruddshåndboka utgitt av Folkehelseinstituttet og Mattilsynet. Håndboka er tilgjengelig på under «Oppklaring av utbrudd». Informasjon om overvåkingen av mat- og vannbårne bakterier og virus finnes på under tema «Smitte fra mat, vann og dyr» under menypunktet «Overvåkning».

13 11 Campylobacteriose Introduksjon Campylobacter er den vanligste bakterielle årsaken til diarésykdom som registreres i Norge, i likhet med situasjonen i de fleste andre europeiske land. I de siste ti årene har Folkehelseinstituttet fått melding om tilfeller av campylobacteriose hvert år; % er smittet utenlands. I Norge er Campylobacter vanlig i tarmen hos en lang rekke pattedyr og fugler, både viltlevende dyr og husdyr. Forekomsten hos slaktekylling i Norge er lavere enn i de fleste andre land. Kasus- kontroll- undersøkelser viser at den vanligste årsaken til campylobacteriose i vårt land er bruk av ikke- desinfisert drikkevann, hjemme, på hytta eller i naturen. Smitte ved konsum eller tilberedning av fjørfeprodukter, og ved grillmåltider, er også identifisert som vesentlige risikofaktorer. Ingen av undersøkelsene har kunnet påvise en sammenheng med konsum av kjøtt fra storfe eller sau, til tross for en betydelig forekomst av Campylobacter hos disse husdyrene i Norge. Derimot ble det i den siste undersøkelsen funnet økt risiko ved konsum av ufullstendig varmebehandlet svinekjøtt. Undersøkelsene viste også at kontakt med husdyr (storfe, sau, fjørfe, hund og katt) eller deres avføring er viktige risikofaktorer. Det oppdages få utbrudd med campylobacteriose. Det er kun et et representativt utvalg av bakteriene som blir sendt inn til referanselaboratoriet, og det blir ikke foretatt rutinemessig typing annet enn ved mistanke om utbrudd, eller som ledd i annen smitteoppsporing. De fleste og største utbruddene av campylobacteriose har vært forårsaket av kontaminert drikkevann, av og til med flere enn tusen syke. Det er registrert tre utbrudd der fjørfeprodukter indirekte var smittekilden, og ett utbrudd med sauekjøtt som smittekilde. Krysskontaminasjon til andre matvarer under tilberedning var den sann- synlige årsaken i disse fire utbruddene. Upasteurisert melk var smittekilden i ytterligere to utbrudd, mens fire utbrudd skyldtes sølesprut under sykkelritt, og i ett utbrudd ble barn fra en barnehage syke etter kontakt med sau på en besøksgård. Det har også vært utbrudd blant ansatte ved fjørfeslakterier. I 2001 startet en omfattende Handlingsplan mot Campylobacter hos slaktekylling, som har medført redusert forekomst av Campylobacter i kyllingprodukter. Konsumet av kylling har imidlertid økt, og flokkstørrelsen hos norske kyllingprodusenter likeså. Antallet kyllinger positive for campylobacter ute på markedet er derfor omtrent uendret. Under 10 prosent av norske slaktekyllingflokker er bærere av bakterien, hvilket er svært lavt sammenlignet med andre land i EU/EØS- området. (http://www.vetinst.no/helseovervaaking/fjoerfe- Campylobacter) Meldte tilfeller I 2014 ble det meldt 3386 tilfeller av campylobacteriose til MSIS. Dette er høyere enn i 2013, da det ble registrert 3291 tilfeller. I alt var 40 % (1355) oppgitt å være smittet i Norge og 45 % (1552) i utlandet. Andelen med manglende informasjon om smittested, var

14 12 14 %. Siden informasjon om smittested ikke er tilgjengelig for en så høy andel, er det vanskelig å tolke utviklingstendensen, men det ser ut til at økningen i 2014 skyldes at flere tilfeller var smittet innenlands (Figur 2). Som tidligere år var det flere menn enn kvinner blant de meldte tilfellene; 1743 menn, 1641 kvinner. For 2 tilfeller var kjønn ikke registrert. Figur 2. Meldte tilfeller av campylobacteriose etter smittested, MSIS Norge 1400 Ukjent 1200 Utlandet Innenlandssmitte Insidensraten for innenlands smittede for 2014 var 26,5 per innbyggere (folketall per ) mot 22,5 året før. Flere fylker hadde en økning i antall personer smittet innenlands. Størst økning ble registrert i Troms, Aust- Agder og Finnmark. De høyeste insidensratene ble påvist i Sør- Trøndelag, Oppland, og Troms, med henholdsvis 37.9, 35.1 og 33.9 per innbyggere. Lavest insidensrate ble observert i Oslo, Buskerud og Akershus med henholdsvis 19.1, 21.3 og 22.6 per innbyggere (Tabell 2). Det er ikke kjent hva som er årsaken til de geografiske forskjellene. I 2014 ble den høyeste insidensraten blant innenlands smittede påvist i aldersgruppen år (44/ ), etterfulgt av barn 0 4 år (36/ ). For utenlands smittede ble den høyeste insidensraten funnet i aldersgruppen år (49/ ). Av de 3386 tilfellene av campylobacteriose meldt i 2014, ble 867 (26 %) innlagt i sykehus. Hos fjorten pasienter ble det påvist Campylobacter i blodkultur. Det ble ikke meldt om dødsfall av campylobacteriose i 2014.

15 13 Tabell 2. Antall tilfeller av campylobacteriose smittet i Norge etter bostedsfylke, MSIS Fylke IR for 2014* Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust- Agder Vest- Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør- Trøndelag Nord- Trøndelag Nordland Troms Finnmark Total * IR = Insidensrate; antall tilfeller per innbyggere per Sesongvariasjon I likhet med tidligere år ble de fleste pasientene syke i sommermånedene juli- august, og 38 % av alle tilfellene ble registrert i denne perioden. Også i 2014 var det en markert sommertopp både blant utenlands- og innenlandssmittede. Blant pasienter smittet i Norge ble 44 % syke i denne perioden (Figur 3). Dette skyldes sannsynligvis i stor grad typiske sommeraktiviteter som har vist seg å være viktige risikofaktorer, som bl.a. grilling og bruk av vann av dårlig kvalitet i utmark og på hytter.

16 14 Figur 3. Meldte tilfeller av campylobacteriose etter prøvetakingsmåned og smittested, MSIS Norge Ukjent Utlandet Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Smitteland Blant utenlandssmittede var som tidligere år de fleste smittet i Spania, noe som antakelig i hovedsak gjenspeiler antall reisende fra Norge til dette landet. Spania var oppgitt som smittested for 303 tilfeller (ca. 29 % av alle meldte utenlands smittede). Også de andre vanligst rapporterte smittelandene gjenspeiler i stor grad hvor nordmenn reiser (Tabell 3). Tabell 3. Meldte tilfeller av campylobacteriose etter smitteland, MSIS Smitteland Spania Tyrkia Thailand Polen Frankrike Hellas Bulgaria Danmark Storbritannia Marokko Portugal India Italia Kroatia

17 15 Utbrudd Det ble varslet tre næringsmiddelbårne utbrudd av campylobacteriose i To av utbruddene ble meldt fra to serveringssteder i henholdsvis Troms og Oslo. Smittekilden ble ikke identifisert, men årsaken var antagelig dårlig kjøkkenhygiene. Det tredje utbruddet, som foregikk i Østfold, antas å være vannbårent. I tillegg ble det varslet ett utbrudd til med ukjent smittekilde i Troms. Kommentar Antallet personer smittet innenlands økte i 2014 (1355) sammenlignet med 2013 (1138). Antallet er høyere enn for toppårene i 2001 (1257), 2005 (1228) og 2009 (1280), og er det høyeste som noen gang er registrert. Men siden informasjon om smittested manglet for flere personer i 2014 enn tidligere, kan det reelle tallet være enda større. Vi vet ikke med sikkerhet hva som kan være årsaken til den økte forekomsten av innenlandssmitte, som har funnet sted til tross for effektive tiltak for å redusere forekomsten av Campylobacter i kyllingprodukter på markedet. En rapport fra Folkehelseinstituttet «Blir vi syke av norsk kjøtt?» som ble publisert i 2008, diskuterer vår nåværende kunnskap om risikofaktorene for blant annet campylobacteriose (http://www.fhi.no/dokumenter/a003af01ee.pdf ).

18 16 Salmonellose Introduksjon Salmonella er nummer to blant årsakene til de registrerte tilfellene av bakteriell diarésykdom i Norge. Som i de fleste andre industrialiserte land, økte forekomsten av salmonellose (diarésykdom forårsaket av Salmonella unntatt serovariantene S. Typhi og S. Paratyphi) kraftig i Norge fra tidlig på tallet. En forbigående tilbakegang fant sted tidlig på 90- tallet, sannsynligvis med bakgrunn i en økonomisk nedgangstid med redusert reiseaktivitet og dermed mindre utenlandssmitte. I de siste ti årene er det årlig blitt meldt tilfeller til Folkehelseinstituttet. I motsetning til de fleste andre land er en høy andel (65 80 %) av de norske pasientene smittet i utlandet. Det endemiske nivået er fremdeles beskjedent. Den viktigste årsaken er at forekomsten av Salmonella i norskproduserte næringsmidler og i husdyr er eksepsjonelt lav sammenlignet med de fleste andre land, der bakterien er vanlig blant husdyr, særlig fjørfe og gris. Sverige, Finland og Island har samme gunstige situasjon som Norge. Salmonella Typhimurium finnes imidlertid blant viltlevende fugler og piggsvin, og er den eneste humanpatogene serovarianten som er kjent etablert på endemisk og enzootisk nivå i vårt land. De siste årene har man sett to sesongmessige topper, én på etterjulsvinteren knyttet til smitte fra småfuglreservoaret, og én på sensommer- høst knyttet til smitte fra piggsvinreservoaret. Den løpende overvåkingen gjennom MSIS har vist at hovedårsaken til salmonellose hos nordmenn, er smitte på reise i utlandet. Smitte innenlands skyldes hovedsakelig importerte matvarer, forurenset drikkevann, eller direkte eller indirekte smitte fra ville småfugl og piggsvin. Selv om de fleste tilfeller av salmonellose er enkeltstående, er utbrudd ikke uvanlig. Det er beskrevet flere, til dels omfattende utbrudd i løpet av de siste 30 årene, der smittekilden i langt de fleste har vært importerte næringsmidler, både animalske og vegetabilske. Det er også beskrevet enkelte utbrudd der kjøkkenpersonell smittet utenlands har kontaminert matvarer servert i selskaper eller institusjoner. Det første utbruddet av salmonellose i Norge ble beskrevet i 1891 ( Gaustadepidemien ) hvor 81 personer ble syke og fire døde etter å ha spist av forurenset kalvekjøtt. Bakterien ble senere identifisert som S. Typhimurium. De største landsomfattende utbruddene i Norge de senere årene, med flere enn 50 registrerte tilfeller, er: 1982: 126 bekreftede tilfeller forårsaket av S. Oranienburg. Smittekilde: Kontaminert pepper. 1987: 349 bekreftede tilfeller forårsaket av S. Typhimurium. Smittekilde: Norsk sjokolade. 1989: 60 bekreftede tilfeller forårsaket av S. Enteritidis. Smittekilde: Importerte fjørfeprodukter ved oljeinstallasjoner i Nordsjøen. 1999: 54 bekreftede tilfeller forårsaket av S. Typhimurium. Smittekilde: Drikkevannskilde i Herøy kommune. 2004: 78 bekreftede tilfeller blant pasienter og ansatte ved Sørlandet sykehus Kristiansand forårsaket av S. Infantis. 2006: 62 bekreftede tilfeller forårsaket av S. Kedougou. Smittekilde: Norsk salamipølse.

19 17 Meldte tilfeller Antallet tilfeller av salmonellose (S. Typhi og S. Paratyphi ikke medregnet) meldt til MSIS i 2014, viser en liten nedgang i forhold til året før. Totalt ble det meldt 1118 tilfeller mot 1364 tilfeller i Av disse var 540 kvinner, 576 menn og to tilfeller uten angitt kjønn. I 2014 ble 786 (70 %)pasienter smittet i utlandet, noe som er en svak nedgang siden 2013 (982). Antallet personer smittet innenlands er på samme nivå som i 2013, til tross for at vi hadde et mindre, nasjonalt utbrudd forårsaket av bakterien S. Typhimurium monofasisk variant med 17 syke. For 20 % av tilfellene ble Norge angitt som smittested. Informasjon om smittested manglet imidlertid hos 9 % (103 tilfeller) i Dette er en svak reduksjon fra forutgående år. Før 2010, lå andelen med ukjent smittested på bare 3 5 %, selv om det absolutte antallet med ukjent smittested har holdt seg omtrent uforandret på 100 til 200 tilfeller de siste årene(figur 4). Figur 4. Meldte tilfeller av salmonellose (non- tyfoide) i Norge etter smittested, MSIS Norge Ukjent Utlandet I 2014 var insidensraten blant innenlandssmittede 4,5 per 100,000. Den høyeste insidens- raten ble registrert i Sogn og Fjordane med 6,4 per (Tabell 4). Tallene er imidlertid små, og opplysninger om smittested manglet for over 10 % i mange fylker. Tallene er derfor sannsynligvis ikke helt sammenlignbare. I likhet med tidligere år var det en betydelig aldersvariasjon: Blant innenlandssmittede var forekomsten størst blant barn 0 4 år, insidensrate 11,2 tilfeller per 100,000 (15 % av de meldte tilfellene), mens forekomsten blant utenlandssmittede var størst blant voksne i aldersgruppene år (11 % av de meldte tilfellene). I 2014 ble 284 personer med salmonellose innlagt i sykehus, noe som tilsvarer 25 % av de meldte tilfellene. Blant de innenlandssmittede var 37 % innlagt, mens blant utenlands- smittede var 21 % innlagt. Denne forskjellen kan skyldes at det er flere eldre blant de innenlandssmittede.

20 18 Non- tyfoide Salmonella ble isolert fra blodkultur hos 54 pasienter (5 %) hvorav S. Enteritidis var den hyppigste serovarianten (31 %). Totalt ble 4 % av alle S. Enteritidis isolert fra blodkultur. Det ble meldt om ett dødsfall knyttet til salmonellose i Tabell 4. Meldte tilfeller av salmonellose smittet i Norge etter bostedsfylke, MSIS Fylke IR for 2014* Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust- Agder Vest- Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør- Trøndelag Nord- Trøndelag Nordland Troms Finnmark Totalt * IR = Insidensrate; antall tilfeller per innbyggere (Totalt innbyggere per ) Serovarianter I likhet med tidligere år var S. Typhimurium også i 2014 den vanligste serovarianten blant pasienter smittet innenlands; dette inkluderer den monofasiske varianten som har spredd seg i mange land i de senere årene. S. Enteritidis var som før den nest vanligste sero- varianten blant pasienter smittet i Norge, etter S. Typhimurium. Disse to serovariantene sto for til sammen 63 % av de innenlandssmittede tilfellene. S. Enteritidis var den klart dominerende serovarianten blant personer smittet utenlands (43 %), fulgt av S. Typhimurium monofasisk variant (9 %) (Tabell 5). Trendene for de vanligste serovariantene er vist i Figur 5, Figur 6 og Figur 7. Mens antall personer smittet innenlands med S. Enteritidis har vært ganske stabilt siden 2009, ser det ut til at antallet med S. Typhimurium varierer litt mer; forekomsten gikk ned både i 2012

Mat- og vannbårne infeksjoner 2013

Mat- og vannbårne infeksjoner 2013 2014 Årsrapport Mat- og vannbårne infeksjoner 2013 Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) Heidi Lange Karin Nygård Bernardo Guzman Kathrine Stene-Johansen Phuong Dao Ulf Dahle Georg Kapperud Line

Detaljer

Forebygging av legionellasmitte en veiledning

Forebygging av legionellasmitte en veiledning 2010 Vannrapport 115 Forebygging av legionellasmitte en veiledning 2. utgave Jens Erik Pettersen Vannrapport 115 Forebygging av legionellasmitte en veiledning 2. utgave Jens Erik Pettersen 2 Utgitt av

Detaljer

Utbruddsrapport. Utbrudd av Campylobacteriose blant deltakere i sykkelrittet Garborgriket Rundt, 20. mai 2013

Utbruddsrapport. Utbrudd av Campylobacteriose blant deltakere i sykkelrittet Garborgriket Rundt, 20. mai 2013 Utbruddsrapport Utbrudd av Campylobacteriose blant deltakere i sykkelrittet Garborgriket Rundt, 20. mai 2013 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samarbeidspartnere... 3 Sammendrag... 3 Introduksjon...

Detaljer

ECDC CORPORATE. Oversikt over viktige publikasjoner. www.ecdc.europa.eu

ECDC CORPORATE. Oversikt over viktige publikasjoner. www.ecdc.europa.eu ECDC CORPORATE Oversikt over viktige publikasjoner 2010 www.ecdc.europa.eu ECDC CORPORATE Oversikt over viktige publikasjoner 2010 Forslag til henvisning: Det europeiske senter for forebygging av og kontroll

Detaljer

Vurdering av mulig hygienisk gevinst ved strengere krav til slakting av småfe

Vurdering av mulig hygienisk gevinst ved strengere krav til slakting av småfe Vurdering av mulig hygienisk gevinst ved strengere krav til slakting av småfe Uttalelse fra Faggruppe for hygiene og smittestoffer i Vitenskapskomiteen for mattrygghet Dato: 22.05.12 Dok. nr.: ISBN: 978-82-8259-057-0

Detaljer

VOKSNE. Liv Grøtvedt

VOKSNE. Liv Grøtvedt HELSEPROFIL FOR OSLO VOKSNE Liv Grøtvedt Nasjonalt folkehelseinstitutt Oslo kommune Program for storbyrettet forskning Juli 2002 Design & trykk: Hegland Trykkeri as Omslagsillustrasjon: Hegland Trykkeri

Detaljer

! ')! DcaTS]X]V ^\ QadZ Pe 126 epzbx]t X =^avt

! ')! DcaTS]X]V ^\ QadZ Pe 126 epzbx]t X =^avt Siden 1947 har BCG-vaksinasjon av ungdom i alderen 12-14 år inngått i det norske barnevaksinasjonsprogrammet. I løpet av disse 61 årene har forekomsten av tuberkulose sunket betydelig. Fra å være et av

Detaljer

Veterinærinstituttets rapportserie. Risiko- og sårbarhetsanalyse av norsk sauenæring: konsekvenser for dyrehelse og folkehelse.

Veterinærinstituttets rapportserie. Risiko- og sårbarhetsanalyse av norsk sauenæring: konsekvenser for dyrehelse og folkehelse. Rapport 10 2011 Veterinærinstituttets rapportserie Norwegian Veterinary Institute`s Report Series Risiko- og sårbarhetsanalyse av norsk sauenæring: konsekvenser for dyrehelse og folkehelse Helga R. Høgåsen,

Detaljer

rapport 2011:2 Psykisk helse i Norge Tilstandsrapport med internasjonale sammenligninger Ragnhild Bang Nes Jocelyne Clench-Aas

rapport 2011:2 Psykisk helse i Norge Tilstandsrapport med internasjonale sammenligninger Ragnhild Bang Nes Jocelyne Clench-Aas rapport 2011:2 Psykisk helse i Norge Tilstandsrapport med internasjonale sammenligninger Ragnhild Bang Nes Jocelyne Clench-Aas Rapport 2011: Innledning 2 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Psykisk helse

Detaljer

Isolering som tiltak mot luftbåren smitte

Isolering som tiltak mot luftbåren smitte Isolering som tiltak mot luftbåren smitte Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 1 2006 Om rapporten: Mikroorganismer kan overføres på mange forskjellige måter, og én og samme mikrobe kan overføres på mer enn

Detaljer

Risikovurdering for spredning av Salmonella fra avlsflokker endring ved prøvetaking hver 3. uke i stedet for hver 2. uke.

Risikovurdering for spredning av Salmonella fra avlsflokker endring ved prøvetaking hver 3. uke i stedet for hver 2. uke. Side 1 av 11 Risikovurdering for spredning av Salmonella fra avlsflokker endring ved prøvetaking hver 3. uke i stedet for hver 2. uke. Bakgrunn Forordning 213/2009 pkt. 2.1.1. åpner for at kompetent myndighet

Detaljer

HELSEDIREKTORATET KARTLEGGING AV FOREKOMSTEN AV HØRSELSHEMMEDE I ALDEREN 0-18 ÅR I INNVANDRERBEFOLKNINGEN MED IKKE- VESTLIG BAKGRUNN

HELSEDIREKTORATET KARTLEGGING AV FOREKOMSTEN AV HØRSELSHEMMEDE I ALDEREN 0-18 ÅR I INNVANDRERBEFOLKNINGEN MED IKKE- VESTLIG BAKGRUNN Helsedirektoratet Rapport Januar 2013 HELSEDIREKTORATET KARTLEGGING AV FOREKOMSTEN AV HØRSELSHEMMEDE I ALDEREN 0-18 ÅR I INNVANDRERBEFOLKNINGEN MED IKKE- VESTLIG BAKGRUNN HELSEDIREKTORATET HØRSELSHEMMEDE

Detaljer

rapport 2008:4 Utvikling i psykisk helse Levekårsundersøkelsene 1998, 2002 og 2005 Rune Johansen Marit Rognerud Jon Martin Sundet

rapport 2008:4 Utvikling i psykisk helse Levekårsundersøkelsene 1998, 2002 og 2005 Rune Johansen Marit Rognerud Jon Martin Sundet rapport 2008:4 Levekårsundersøkelsene 1998, 2002 og 2005 Utvikling i psykisk helse Rune Johansen Marit Rognerud Jon Martin Sundet Rapport 2008:4 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Levekårsundersøkelsene

Detaljer

rapport 2009:4 Tapte arbeidsår ved uførepensjonering for psykiske lidelser En analyse basert på FD-trygd Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen

rapport 2009:4 Tapte arbeidsår ved uførepensjonering for psykiske lidelser En analyse basert på FD-trygd Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen rapport 2009:4 Tapte arbeidsår ved uførepensjonering for psykiske lidelser En analyse basert på FD-trygd Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen Rapport 2009:4 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Tapte

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Ny influensa A (H1N1) 2009. Gjennomgang av erfaringene i Norge

RAPPORT VEILEDNING. Ny influensa A (H1N1) 2009. Gjennomgang av erfaringene i Norge 10 RAPPORT VEILEDNING Ny influensa A (H1N1) 2009 Gjennomgang av erfaringene i Norge Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2010 ISBN: 978-82-7768-239-6 Opplag: 2. opplag Grafisk

Detaljer

3 Ulykker og risiko i vegtrafikken

3 Ulykker og risiko i vegtrafikken 3 Ulykker og risiko i vegtrafikken 3.1 Rapporteringspliktige trafikkulykker med personskade Den viktigste kilden til opplysninger om trafikkulykker med personskade i Norge er politirapporterte personskadeulykker.

Detaljer

rapport 2009:5 Tannhelsestatus i Norge En oppsummering av eksisterende kunnskap Heidi Lyshol Anna Biehl

rapport 2009:5 Tannhelsestatus i Norge En oppsummering av eksisterende kunnskap Heidi Lyshol Anna Biehl rapport 29:5 Tannhelsestatus i Norge En oppsummering av eksisterende kunnskap Heidi Lyshol Anna Biehl Rapport 29:5 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Tannhelsestatus i Norge En oppsummering av eksisterende

Detaljer

TERAPIANBEFALING: BRUK AV ANTIBAKTERIELLE MIDLER TIL PRODUKSJONSDYR. Februar 2012

TERAPIANBEFALING: BRUK AV ANTIBAKTERIELLE MIDLER TIL PRODUKSJONSDYR. Februar 2012 TERAPIANBEFALING: BRUK AV ANTIBAKTERIELLE MIDLER TIL PRODUKSJONSDYR Februar 2012 1 Innholdsfortegnelse Forord... sid. 3 Innledning... sid. 4 Bruk av antibakterielle midler til gris... sid. 7 Tabell - Bruk

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011. Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet. Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011. Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet. Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen 4 // 2011 Arbeid og velferd Utviklingen på arbeidsmarkedet NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011 Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen Pensjonsreformen:

Detaljer

95/11 Rapporter Reports. Liv Grøtvedt og Liv Belsby. Barns helse Helseundersøkelsene

95/11 Rapporter Reports. Liv Grøtvedt og Liv Belsby. Barns helse Helseundersøkelsene 95/11 Rapporter Reports Liv Grøtvedt og Liv Belsby Barns helse Helseundersøkelsene Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo- Kongsvinger 1995 Standardtegn i tabeller Symbols in Tables Symbol Tall

Detaljer

Gradert sykmelding omfang, utvikling og bruk

Gradert sykmelding omfang, utvikling og bruk Gradert sykmelding omfang, utvikling og bruk Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann, Arne Kolstad, Jon Petter Nossen og Ola Thune Sammendrag Siden 1989 har bruken av e sykmeldinger blitt fordoblet. 15 prosent

Detaljer

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Rune T. Slettebak, Silje L. Kaspersen, Heidi Jensberg og Solveig Osborg Ose SINTEF Teknologi og samfunn

Detaljer

Vi holder Europa friskt: ECDC i aksjon

Vi holder Europa friskt: ECDC i aksjon EUROPEISK SENTER FOR SYKDOMSFOREBYGGING OG -KONTROLL Vi holder Europa friskt: ECDC i aksjon www.ecdc.europa.eu Foto Alle foto (c) ECDC, unntatt: Forside, midten; p 2; CDC. Courtesy of Cynthia Goldsmith;

Detaljer

Anbefalinger for bruk av hepatitt B-vaksine i Norge

Anbefalinger for bruk av hepatitt B-vaksine i Norge Arbeidsgruppe for vurdering av bruken av hepatitt B-vaksine i Norge Anbefalinger for bruk av hepatitt B-vaksine i Norge Forkortelser /Ordliste... 2 1 Sammendrag av arbeidsgruppens anbefalinger... 3 1.1

Detaljer

St.meld. nr. 12 (2008 2009)

St.meld. nr. 12 (2008 2009) St.meld. nr. 12 (2008 2009) Om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Regjeringens mål... 7 1.1 Innsatsområder

Detaljer

Tannhelsetjenesten i Norge

Tannhelsetjenesten i Norge OMFANGET AV DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN FOR DE PRIORITERTE GRUPPENE Tannhelsetjenesten i Norge tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2004 MARS 2004 Rapport fra Helsetilsynet 5/2004

Detaljer

Rapport om dødsfall av influensa A(H1N1) 2009 under pandemien 2009-2010, 14. mars 2011

Rapport om dødsfall av influensa A(H1N1) 2009 under pandemien 2009-2010, 14. mars 2011 Rapport om dødsfall av influensa A(H1N1) 2009 under pandemien 2009-2010, 14. mars 2011 Rapport Tid Mandag 14. mars 2011 Innhold Oppsummering av kartleggingsundersøkelsen av dødsfall av influensa A(H1N1)

Detaljer

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9 Del 6 - Helsetilstand voksne Innhold 1 Forventet levealder... 3 2 Dødelighet og dødsårsaker... 3 2.1 Total dødelighet... 3 2.2 Sosial ulikhet og dødelighet... 3 2.3 Hjerte- og kardødelighet... 5 2.3.1

Detaljer

Notater. Reid J. Stene. Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1. 2003/13 Notater 2003

Notater. Reid J. Stene. Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1. 2003/13 Notater 2003 2003/13 Notater 2003 Reid J. Stene Notater Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1 Avdeling for personstatistikk/seksjon for levekårsstatistikk Emnegruppe: 03.05 Forord

Detaljer