Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet"

Transkript

1 Årsberetning

2 Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet for øvrig relevant og nyttig kunnskap og kompetanse. ØF skal også utvikle nasjonal og internasjonal spisskompetanse innenfor sine forskningsområder og formidle ny kunnskap til både brukere og allmennhet. 2

3 Årsberetning

4 Dette er Østlandsforskning Østlandsforskning skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet for øvrig relevant og nyttig kunnskap og kompetanse. Østlandsforskning skal også utvikle nasjonal og internasjonal spisskompetanse innenfor sine forskningsområder og formidle ny kunnskap til både brukere og allmennhet. Østlandsforskning ble etablert i Instituttet har hovedsete på Storhove ved Lillehammer og kontor i Hamar. Ved utgangen av 2004 var det ansatt 25 forskere med høyere grads utdanning innenfor samfunnsvitenskap, humaniora, landbruks- og ingeniørfag. Til en hver tid er dessuten flere ansatte i ulike stadier av doktorgradsutdanningen. Forskningsmiljøet er tverrfaglig og staben har lang erfaring fra oppdragsforskning. Oppdragene spenner fra langsiktige forskningsprosjekter til forskningsbaserte utredninger, evalueringer og rådgivning. Viktige oppdragsgivere er Norges forskningsråd, statsforvaltningen, fylker, kommuner og næringslivet. ØF mottar basisbevilgning fra Norges forskningsråd og kompetanse- og utviklingstilskudd fra Oppland og Hedmark fylkeskommuner. Faglig virksomhet Den faglige virksomheten ved Østlandsforskning er organisert i to hovedområder som ledes av hver sin forskningsleder. Disse områdene er: Velferd, organisasjon og kommuner (VOK) Velferd og demokrati Organisasjon og kommunikasjon Evalueringer Næringsliv og regional utvikling Nyskaping og innovasjonssystemer Næringsanalyser Befolkning og bosetting Satsingsområder Østlandsforskning arbeider med å utvikle og videreutvikle tre satsingsområder. Satsingsområdet innenfor Velferd, organisasjon og kommuner er innovasjon og omstilling i offentlig sektor. Dette er et sentralt tema både internasjonalt, nasjonalt og regionalt/lokalt. Innovasjon og omstilling i offentlig sektor skaper særlige utfordringer i distriktskommuner med relativt lavt antall innbyggere og spredt bosetting. Innenfor Næringsliv og regional utvikling er satsingsområdet naturbasert næringsutvikling og utmarksforskning. Innenfor denne satsingen fokuseres det i dag spesielt på skogbruk og problemstillinger knyttet til second homes og rekreasjonssamfunnet. Næringsvirksomhet knyttet til både skogbruk, second homes og rekreasjon er svært viktige for utviklingen av Innlandet. I tillegg har Østlandsforskning et satsingsområde som går på tvers av de to forskningsgruppene. Dette er kulturnæringer og kulturbasert regional utvikling. Begge innlandsfylkene satser i dag på ulike måter på utviklingen av kulturnæringer og kulturbasert regional utvikling. I mange tilfeller er dette også ofte knyttet til reiseliv og naturbasert næringsutvikling. Reiseliv og/eller rekreasjon kan i denne sammenheng betraktes som bindeleddet mellom natur- og kulturbasert utvikling der opplevelser står i sentrum. Kulturnæringer spesielt, og kulturbaserte utviklingsstrategier generelt, har også fått betydelig oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt de senere år. 4

5 Innenfor alle tre satsingsområdene fokuseres det på kompetanseutvikling og utvikling av internasjonale nettverk slik at Østlandsforskning også kan delta internasjonale satsinger innenfor disse områdene. Smakebiter Forskerne ved Østlandsforskning utfører hvert år en rekke prosjekter som tilfører oppdragsgivere, beslutningstakere og allmennheten for øvrig relevant og nyttig kunnskap og kompetanse. Her følger noen smakebiter fra produksjonen i Innlandsindeksen (Hedmark og Oppland fylkeskommuner) Annet hvert år siden 2000 har Østlandsforskning tatt pulsen på Innlandet gjennom Innlandsindeksen. I den tredje utgaven presenterer vi indekser, nøkkeltall og undersøkelser på fire temaområder: næringsliv/sysselsetting, innovasjon, folk/ bosted og deltakelse/demokrati. Beskrivelser og analyser bidrar til å tegne et bilde av tilstanden på disse fire områdene, samtidig som de tar opp utviklingstrekk over tid. Slik skal indeksen stimulere til refleksjon og debatt om hva som er ønsket og realistisk utvikling for Innlandet i årene fremover. Klynger, nettverk og verdiskaping i Innlandet (VS 2010 Innlandet Norges forskningsråd) Dette er et samarbeidsprosjekt mellom NIBR og Østlandsforskning. Studien som representerer avslutningen av delprosjektet Klyngeanalyse for Innlandet, gir en omfattende analyse av næringsliv, næringsutvikling og rammebetingelser i Innlandet. Arbeidet er imidlertid begrenset til utvalgte hovednæringer som det arbeides med som løpende delprosjekter innenfor VS 2010 Innlandet (lettmetall, tre, mat, reiseliv, IKT). Studien fokuserer i første rekke på utviklingsmuligheter og verdiskapningspotensial innenfor de utvalgte hovednæringene. Regionenes tilstand (Kommunal- og regionaldepartementet) Østlandsforskning har gjennomført en basisanalyse for arbeidet med regionalpolitisk Stortingsmelding som skal presenteres våren Hensikten med studien var å utprøve muligheten for å utforme ulik regionalpolitikk for ulike regioner. For å demonstrere regionale forskjeller ble det utviklet indikatorer for flere aspekter ved regionenes tilstand og utvikling. Med disse indikatorene måles regional robusthet, demografisk livskraft og næringsmessig konkurranseevne. I tillegg er det utviklet indikatorer for regionenes kompetanse og tilgjengelighet. Verdiene for disse indikatorene blir vist for 89 arbeids-, bolig- og servicemarkeder. I tillegg drøftes regionale forskjeller i bosettings- og næringsstruktur i ulike landsdeler. Kulturnæringene i Norge (Nærings- og handelsdepartementet) Etter oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet gjennomførte Østlandsforskning en kartlegging og analyse av kulturnæringenes økonomiske betydning, vekst- og utviklingspotensial. Formålet var i første rekke å bidra til utvikling av kunnskapsgrunnlaget for disse næringene. Selv om kulturnæringenes andel av sysselsetting og BNP kan synes beskjeden, er disse næringene viktige sammenliknet med en rekke andre næringer som får betydelig mer oppmerksomhet. Studien konkluderer også med at kulturnæringene har et betydelig vekst- og verdiskapningspotensial. Prosjektet har vært en viktig for oppbyggingen av satsningsområdet kulturnæringer og kulturbasert regional utvikling. Utviklingsprosesser i organisasjoner (oppdragsgivere er kommuner, fylkeskommuner og private virksomheter) Stadig flere oppdragsgivere etterspør bistand til evalueringer og utviklingsarbeid i egen organisasjon. Utviklingsarbeidet dreier seg gjerne om kompetanseutvikling, utvikling av ledelse og organisasjonskultur, forbedring av kvalitet på tjenester, forsøksvirksomhet etc. Gjennom tett samarbeid med den enkelte virksomhet er ØF sin rolle å støtte utviklingsarbeid i form av kunnskapstilføring og veiledning. Bistanden består i å bruke forskningsbasert kunnskap på en tilpasset og hensiktsmessig måte. Ett eksempel på et slikt prosjekt er en evaluering av utviklingsprosjektet Kvalitet i relasjonsarbeid i Gjøvik kommune hvor fokus har vært rettet mot relasjonen mellom voksne og barn i barnehagene. Et annet eksempel er følgeforskningsprosjektet løsningsfokusert tilnærming i et inkluderende arbeidsliv i fem kommuner i Gjøvik-regionen. 5

6 Styrets beretning Ifølge strategisk plan skal ØF være en sentral aktør innenfor Innlandets innovasjons- og kompetansesystem og utvikle nasjonal og internasjonal spisskompetanse innenfor egne forskningsområder. ØF tilbyr solid forskningskompetanse kombinert med god lokalkunnskap og kjennskap til lokale utfordringer. Instituttet bidrar til Innlandets innovasjons- og kompetansesystem på flere måter. I 2004 arbeidet forskere ved ØF med 48 prosjekter som var helt eller delvis finansiert av ulike aktører i Innlandet som fylkeskommunene, fylkesmennene, regionråd, kommuner, NHO Innlandet og private bedrifter. Dette er en økning på 18 prosjekter sammenliknet med ØF har også en rekke prosjekter for nasjonale oppdragsgivere som Norges forskningsråd, ulike departementer, Innovasjon Norge og Norges Bank. Slike prosjekter kommer regionen til gode blant annet ved at studieområdene ofte legges til Innlandet, og at de bidrar til kompetanseoppbygging som regionale oppdragsgivere kan nyttiggjøre seg direkte i senere prosjekter. Et eksempel på dette er det strategiske instituttprosjektet Utmarksbasert næringsutvikling finansiert av Norges forskningsråd som blant annet bidrar til utviklingen av kunnskapsgrunnlaget for en næringsaktivitet som har stor betydning for Innlandet. ØF deltar i ulike samarbeidsprosjekter med andre forskningsinstitusjoner som Universitet i Karlstad, Universitetet i Uppsala, Høgskolen i Hedmark, Høgskolen i Lillehammer, Norsk Institutt for By- og Regionalforskning (NIBR), Norsk Institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), Norsk Institutt for Naturforskning (NINA), NO- RUT samfunn og Nord-Trøndelagsforskning. I tillegg holdt forskere ved ØF over 40 foredrag både i og utenfor regionen. De skriver også kronikker i både lokal og nasjonal presse og representerer og fremmer Innlandets interesser i nasjonale råd og utvalg. Økonomi Det økonomiske resultatet for 2004 er bedre enn både budsjettert og de foregående år. Driftsinntektene beløp seg til kr og resultat før overføringer viste et årsoverskudd på kr Styret har vedtatt at årsoverskuddet overføres til annen egenkapital. Grunnbevilgningen fra Norges forskningsråd har vært viktig for å styrke kompetanse- og utviklingsarbeidet. Tilsvarende har kompetanse- og utviklingstilskudd fra Hedmark og Oppland fylkeskommuner vært av stor betydning. I Hedmark har tilskuddet for 2004 gjort det mulig å opprettholde lokalkontor i Hedmark, mens tilskuddet i Oppland har gjort det mulig å videreutvikle en aktiv rolle i forhold til innovasjon og kunnskapsformidling. Personal og arbeidsmiljø Ved utgangen av 2004 hadde instituttet 28 ansatte hvorav 25 forskere. Av disse er 11 kvinner. ØFs styre hadde 7 medlemmer hvorav 4 var kvinner. I lys av dette er det ikke utviklet konkrete likestillingstiltak, men det fokuseres på at alle ansatte skal få mulighet for å kvalifisere seg for opprykk. 4 forskere er i ulike stadier av doktorgradsprogram. Den daglige ledelsen forestås av Tone Haraldsen som er direktør 6

7 ved instituttet. Den faglige ledelsen var delt mellom forskningslederne Kristian Lein (næringsliv og regional utvikling) og Lene Nyhus (velferd, organisasjon og kommuner). Morten Ørbeck var forskningsleder med stedsansvar for Hamarkontoret. Første juli ble Ståle Størdal tilsatt som forskningsleder for næringsliv og regional utvikling med en funksjonstid på fire år. Lene Nyhus fungerte som forskningsleder for velferd, organisasjon og kommuner frem til årsskiftet. Da ble Ingrid Guldvik tilsatt som forskningsleder for denne gruppen også hun med en funksjonstid på fire år. Det fysiske og sosiale arbeidsmiljøet er gjennomgående godt ved ØF. Det er inngått avtale med Bedriftshelsetjenesten Lillehammer, bl.a. om regelmessig gjennomgang av ergonomiske forhold ved den enkelte arbeidsplass og om mer aktiv oppfølging av sykemeldte. Utsiktene for 2005 ØF har et klart tyngdepunkt innenfor samfunnsvitenskapene. I det videre arbeidet vil styret styrke ØF som et anvendt samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt. Satsingen omfatter en fortsatt styrking av miljøene i Lillehammer og Hamar, faglig utvikling, videreutvikling av kvalitetssikringssystemer, økt satsing på vitenskapelig formidling og videreutvikling av forskningsområder og markeder. ØF har etablert gode relasjoner til Innlandshøgskolene og de to fylkeskommunene. Instituttet har også samarbeidsavtaler med høgskolene i Hedmark og Lillehammer. Det er et klart mål å videreutvikle dette samarbeidet. En bekymringsfull tendens er at andelen små prosjekter, dvs. prosjekter under kr , øker sterkt. I 2004 utgjorde disse prosjektene ca. 45 % av omsetningen, mens de i 1999 utgjorde i underkant av 10 % av omsetningen. Dette betyr at rammebetingelsene for vedlikehold og videreutvikling av kompetansen forverres betraktelig og presset på medarbeiderne øker. Det vil bli arbeidet aktivt for å møte denne utfordringen i Styret er godt fornøyd med virksomheten i 2004 og ønsker å takke de ansatte i ØF for god innsats og godt samarbeid. Lillehammer, 31. mars

8 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Driftsinntekter Sum driftsinntekter Endring ikke utfakturerte tjenester ( ) ( ) Direkte prosjektkostnader Lønnskostnad Avskrivning varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT (25 556) ( ) Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen finansinntekt (9 469) Annen rentekostnad Resultat av finansposter ORDINÆRT RESULTAT ( ) ÅRSRESULTAT ( ) OVERFØRINGER Årsoverskudd overført til annen egenkapital (89 018) - Årsunderskudd overført fra annen egenkapital SUM OVERFØRINGER (89 018) Balanse EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Inventar og utstyr Sum varige driftsmidler Investering i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Forskudd kunder Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Markedsbaserte investeringer Sum investeringer Betalingsmidler Bankinnskudd og kontanter Sum betalingsmidler SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER

9 Balanse EGENKAPITAL OG GJELD Note EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Selskapskapital 4, Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Forskudd kunder Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD

10 Noter til regnskapet NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER OG VIRKNING AV PRINSIPPENDRINGER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Følgende generelle vurderingsregler og regnskapsprinsipper er anvendt: Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost og omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Finansielle eiendeler er vurdert til anskaffelseskost NOTE 2 ANSATTE, GODTGJØRELSER M.V. Lønnskostnader består av følgende poster: Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre lønnskostnader SUM Gjennomsnittlig antall ansatte Godtgjørelser i 2003 til: Daglig leder Styret Lønn Kollektiv pensjonspremie Annen godtgjørelse Kollektiv pensjonsforsikring: Stiftelsen har kollektiv pensjonsforsikring i VITAL Forsikring ASA. Årets bokførte kostnad utgjør kr Innestående beløp på premiefond utgjør kr pr Stiftelsen plikter ikke å foreta beregning av nåverdien av pensjonsmidler og forpliktelser eller bokføre disse. Godtgjørelse til revisor: Kostnadsført revisjonshonorar for 2004 utgjør kr I tillegg kommer andre tjenester med kr Avtalefestet pensjon (AFP): Bedriften er med i den tariffestede ordningen AFP som omfatter alle de 28 ansatte. Aldersfordelingen er: 6 ansatte; år, 12 ansatte; år og 10 ansatte over 50 år. Forpliktelsen er ikke balanseført, og selskapets årlige pensjonspremie og egenandel anses som årets pensjonskostnad. Bokført kostnad i 2004 utgjør kr Ordningen gjør det mulig for ansatte som oppfyller de individuelle vilkårene rett til å førtidspensjonere seg fra en alder på 62 år. Ordningen medfører for selskapet faste årlige premiekostnader, samt betaling av egenandel for hver ansatt mellom 62 år til fylte 67 år som benytter seg av ordningen. 30 % av pensjonen betales av selskapet som egenandel, mens resten er finansiert av selskapets årlige premieinnbetalinger og 40 % bidrag fra staten for aldersgruppene 64 til fylte 67 år. NOTE 3 VARIGE DRIFTSMIDLER Anskaffelseskost Tilgang Avgang 0 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivninger NOTE 6 BUNDNE MIDLER Av stiftelsens grunnkapital er kr urørlig. Andel av bankinnskudd er bundet med kr NOTE 7 FORSKUDD KUNDER Posten forskudd kunder er slått sammen av: Ikke utfakturerte tjenester Nedskrivning for prosjektoverskridelser Forskudd kunder Tidsavgr. tilskudd Norges Forskningsråd NOTE 4 SELSKAPSKAPITAL, EIERE M.V. Stiftelsens selskapskapital består av et innskuddsbeløp på kr Selskapet er en privat selveid stiftelse. NOTE 5 EGENKAPITAL Innskuddskapital Annen egenkapital Sum Egenkapital pr Endring merverdiavgift 2001/ Årets resultat Egenkapital pr

11 Inntektsprofil Inntektsprofil 2004 Inntektsprofil 2003 Forskningsrådet 25% Komm/fylker 18% Statsforv. 34% Næringsliv etc. 9% Grunnbev. 7% Tilskudd 6% Finansinnt. 1% Forskningsrådet 23% Komm/fylker 6% Statsforv. 24% Næringsliv etc. 27% Grunnbev. 9% Tilskudd 8% Finansinnt. 3% Egenkapital og inntektsutvikling Egenkapitalprosent Egenkapital Omsetning Omsetning

12 Økonomiske nøkkeltall RESULTATREGNSKAP 2004 % 2003 % 2002 % 1) Netto prosjektinntekter Grunnbevilgning fra NFR Fylketilskudd Andre inntekter Finansinntekter Nettoinntekter Kostnader Resultat ) Brutto omsetning Bevilgninger BALLANSE Anleggsmidler Kortsiktige fordringer Investeringer Betalingsmidler Omløpsmidler Egenkapital Kortsiktig gjeld Driftskapital INVESTERINGER Instrumenter, maskiner m.m Inventar EDB-utstyr Brutto ekst. prosjektinntekter Brutto ekst.prosjektinntekter Direkte prosjektkostnader (2.130) Grunnbevilgning fra NFR ) Netto prosjektinntekter Fylkestilskudd Andre inntekter 121 2) Brutto omsetning

13 Revisjonsberetning for

14 Publikasjoner 2004 ØF-rapporter 2004: 2004/01 Studietrappa. Nettverkssamarbeid om kompetanseutvik- ling. Leirvik, B. 2004/02 Fra individuell til organisatorisk læring. Evaluering av kompetanseutviklingstiltaket Mester i førstelinjetjeneste. Vaagland, J., Leirvik, B. og Madsen, L. i samarbeid med Gillund, L. og Rønnevig, E. 2004/03 Plan- og bygningsloven som rammeverk for arbeidet med å realisere en miljøvennlig feltutbygging av fritidsboliger ved Lemonsjøen i Våga kommune. En evaluering. Arnesen, T. og Flygind, S.K. 2004/04 Konsekvenser av rovdyr og rovdyrpolitikk i Ulvesonen. Grefsrud, R. 2004/05 Ung i Land og Etnedal. Tanker om utdanning, arbeid og bosted blant ungdom i Etnedal, Søndre Land og Nordre Land. Engesæter, P. 2004/06 Kommuneøkonomi og strukturelle utviklingstrekk i Glåmdalskommunene. Er det en sammenheng? Grefsrud, R. og Køhn, E. 2004/07 Regionenes tilstand. 50 indikatorer for vekstkraftige regioner. Selstad, T. et al. 2004/08 Kompetanse for innovasjon? Evaluering av prosjektet Kompetanseutvikling for innovasjon i små og mellomstore utkantbedrifter. Vaagland, J. 2004/18 Kunder som kilde til innovasjon, om brukere, kommunikasjon og IKT i innovasjonsprosesser, Bergum, S. (red). 2004/19 Kulturbasert næringsutvikling - et forprosjekt. Ericsson, B. og Vaagland, J. ØF-notater 2004: 2004/01 Ny utbygging på Sjusjøen - Konsekvenser, muligheter og kritiske faktorer. Lein, K. og Arnesen, T. 2004/02 Innovasjon og interaktiv læring en teorigjennomgang. Leir vik, B. 2004/03 Produktutvikling- et sammenlignende perspektiv på innovasjons-prosesser i en databedrift og et avishus. Jahr, Ø. 2004/04 Bluelight: nettverk for informasjonssikkerhet - historien og kritiske suksessfaktorer. Bergum, S. og Nyhus, L. 2004/05 Evaluering av Nasjonal Paramedic Utdanning, del en - erfaringer fra studenter og deres ledere. Bergum, S. 2004/06 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) og innovasjoner i organisasjonsstrukturer, prosesser og organisasjonsformer. Bergum, S. 2004/07 Grenseløs verdiskapning innen mat og måltidsopplevelser i Indre Skandinavia. Forstudie og prosjektplan. Bråtå, H. O., Hagsmo L. og Vangsgraven K.S. 2004/09 Østerdalene. Sluttrapport fra forskningsprosjektet Bortafor Ånestadkrysset. En studie av regional utvikling i Indre Østlandet". Grimsrud, G. M., Hagen, S. E., Kristoffersen, J., Størdal, S., Teigen, H. og Ørbeck, M. 2004/10 Kartlegging av kulturnæringene i Norge - økonomisk betydning, vekst- og utviklingspotensial. Haraldsen, T., Flygind, S.K., Overvåg, K. og Power, D. 2004/11 Rv 3 Betydning, standard og investeringsbehov. Lein, K. og Køhn, E. 2004/12 KAT-prosjekt i Hamar regionen privat formidlingstjeneste. Frydenlund, S., Vaagland, J. og Køhn, E. 2004/13 Kvalitet i relasjonsarbeid om samspillet mellom voksne og barn i Gjøvik-barnehagen. Nyhus, L. og Kollstad, I. 2004/14 Nordmenns grensehandel i Ericsson, B. 2004/15 Om utvidelse av ordningen statsallmenninger forvaltet som bygdeallmenninger (skog og virkesrett). Arnesen, T. 2004/16 Levende Skog prosessen fortid, nåtid og framtid. En evaluering. Arnesen, T., Eide, T.H. og Aasetre, J. 2004/17 Evaluering av Verdiskapingsprogrammet for bruk og foredling av trevirke (Treprogrammet). Stubberud, K.V. og Vaagland, J /08 Vulnerable, exposed and invisible? A Qualitative Study on Violence and Abuse against women with Physical Disabilities. Olsvik, V.M. 2004/09 Makt, avmakt og institusjonelle overgrep. En kvalitativ studie av institusjonelle overgrep mot kvinner med fysiske funksjonshemminger. Olsvik, V.M. 2004/10 Ny nasjonal kulturbåt? Utredning utarbeidet av en arbeidsgruppe. Vaagland, J. Andersen, J. H. og Schjelderup, H. 2004/11 Demografisk atlas. Befolkningsutviking i norske regioner Grimsrud, G.M. og Overvåg, K. 2004/12 Pendling og yrkesdeltaking. Regionale utviklingstrekk Grimsrud, G.M. og Overvåg, K. 2004/13 "Fylkeskommunens eierskap i et konsulentmiljø sett i forhold til rollen som regional utviklingsaktør". Frydenlund, S. 2004/14 Hva kan vi lære av Holtz100 saken? En evaluering av et selskap innen massivtre sektoren. Frydenlund, S. 2004/15 Følgeevaluering av Ungt entreprenørskap: Foreløpige resultater etter første års følgeevaluering. Eide, T.H. og Frydenlund, S.

15 2004/16 Dataspill-nettverket i Innlandet. Et nettverk for utvikling av innovative og interaktive tjenester. Frydenlund, S. 2004/17 Evaluering av en entraprenørskapsmodell som et verktøy for økt innovasjon og vekst i Hedmark. Frydenlund, S. 2004/18 Småskala sagbruksvirksomhet i Norge. Størdal, S. Artikler i tidsskrifter med fagfellevurdering (referee): Guldvik, I. (2004): Kjønnskvotering og fylkesmannspraksis: Et problematisk forhold mellom kjønn og skjønn? Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 1/04 vol. 20: Hardaker, J.B., Richardson, J.W., Lien, G. og Schumann, K.D., (2004): Stochastic efficiency analysis with risk aversion bounds: a simplified approach. Australian Journal of Agricultural and Resource Economics 48(2): Koesling, M., Ebbesvik, M., Lien, G., Flaten, O. og Valle, P.S., Arntzen, H., (2004): Risk and risk management in organic and conventional cash crop farming in Norway. Food Economics 1: Størdal, S. (2004): Impacts of the European Economic Area agreement on the structure and concentration of roundwood sales in Norway. Forest Policy and Economics 6(1): Størdal, S. (2004): Efficient timber pricing and purchasing behavior in forest owners' associations. Journal of Forest Economics 10(3): Størdal, S., Lein, K., Ørbeck, M. og Hagen, S.E. (2004): Regional differences in harvesting levels and wood-based employment in Norway. Small-scale Forest Economics, Management and Policy 3(1): Artikler i bøker: Askheim, O.P., Andersen, T. og Eriksen, J. (red.) (2004): Sosiale tjenester for familier som har barn med funksjonsnedsettelser. Gyldendal Akademisk. Askheim, O.P., Andersen, J. og Guldvik, I. (2004): Mye er forskjellig, men inni er vi like. Personlig assistanse i Sverige og Norge. I Kerstin Gynnerstedt (red.): Personlig assistans och medborgarskap. Studentlitteratur, Lund, s Eriksen, J. og Andersen, T. (2004): Omsorgslønn til foreldre med funksjonshemmede barn. I Askheim, O.P., Andersen, T. og Eriksen, J. (red.) (2004): Sosiale tjenester for familier som har barn med funksjonsnedsettelser. Gyldendal Akademisk. Forsberg, G., Jansdotter, M. og Stubberud, K.V. (2004): Avslutande tankar om historien bakom. I: Berger, S., Forsberg, G. og M. Ørbeck (red.) Atlas över INRE SKANDINAVIEN. Befolkningsutveckling, näringsliv og livsmiljö. s Karlstad University Studies 2004:66. Grimsrud, G.M. og Sørlie, K. (2004): Flytting og bosetting, jobb og pendling. I Berg, N.G. m.fl. (red.) Mennesker, steder og regionale endringer. s Tapir Akademisk Forlag. Trondheim. Grimsrud, G.M., Hagen, S.E. og Ørbeck, M. (2004): Østerdalene - bortafor Ånestadkrysset. I: Onsager, K. og Selstad, T. (red.) Regioner i utakt. s Tapir Akademisk Forlag, Trondheim. Karlsson, S., Stubberud, K.V. og Ørbeck, M. (2004): Indutriutveckling. I: Berger, S., Forsberg, G. og Ørbeck, M. (red.) Atlas över INRE SKANDINAVIEN. Befolkningsutveckling, näringsliv og livsmiljö. s Karlstad University Studies 2004:66. Skjeggedal, T., Arnesen, T., Markhus, G. and Thingstad, P.G. (2004): Management Strategies In Forest Landscapes In Norway. In: Palang, H., Sooväli, H. Antrop, M. and Setten, G. (2004): European Rural Landscapes Persistence And Change In A Globalsing Environment, s Boston/Dordrecht/ London: Kluwer Academic Publishers. Vitenskaplige paper presentert på konferanser, symposier og seminarer Arnesen, T. og Skjeggedal, T. (2004): Hit the road, Jack. A discussion of the fuzzy migration between urban based production and rural based recreation. Paper presented at The Regional Studies Association conference:"europe at the Margins: EU Regional Policy, Peripherality and Rurality", Anger april Bergum, S. (2004): Which factors influence media use in a distributed com petence and innovation network, the case of Bluelight : Norwegian Information Security Cluster, Paper for the 9 th In ternational Telework Worshop 2004, Crete, Greece: September Bergum,S. og Selvik, J.T. (2004): Leaders as mobile teleworkers in Norwe gian Public Road Administration (NPRA), effects of distance on communication, trust and motivation, Paper for the 9 th Inter national Telework Workshop 2004, Crete, Greece: September Bråtå, H.O. (2004): Wild reindeer management in the Rondane region. How local people in Norway developed a regional management of a common pool resource. Paper presented at the Fifth European Social Science History Conference, Berlin, mars Guldvik, I. (2004): Personlige assistenter det nye omsorgsproletariatet? Paper presentert på 1. nasjonale konferanse for forskning om funksjonshemming, Lillehammer september. sell.hil.no/konferanser/funksjonshem04/program.html. Haraldsen, T. og Ørbeck, M. (2004): Workfarism, fiscal policy and rural development the case of Norway. Paper presented at The Regional Studies Association' conference:"europe at the Margins: EU Regional Policy, Peripherality and Rurality", Anger april Lien, G., Størdal, S., Hardaker, J.B. og Asheim, L.J. (2004): Optimal rotation of a forest and risk aversion: A stochastic efficiency approach. 15th Mini-EURO Conference Managing Uncertainty in Decision Support Models. The Association of European Operation Research Society, Coimbra, Portugal, september Proceedings fra 5th Mini-EURO Conference Managing Uncertainty in Decision Support Models. Lien, G., Størdal, S. og Hardaker, J.B. (2004): Risk aversion and optimal rotation: A stochastic efficiency approach. The biennial meeting of the Scandinavian Society of Forest Economics, Vantaa, Finland, mai Scandinavian Forest Economics 40: Nyhus, L., Bjørgen, A.M. og Nordkvelle, Y.T. Evaluation of on-line education the role of self-evaluation for a "learning organization". Paper presentert på The Nordic Educational Research Associations 32nd Congress, Reykjavik mars Olsvik, V. M.(2004): "Vulnerable, exposed and invisible?"a qualitative study on violence and abuse against women with physical disabilities.paper presented at the 20th World Congress of Rehabilitation International, Session "Gender and Disability", Oslo, juni Olsvik, V. M. (2004): "Makt, avmakt og institusjonelle overgrep". En kvalitativ studie av institusjonelle overgrep mot kvinner med fysiske funksjonshemminger. Paper presentert på den 1. nasjonale konferansen om forskning om funksjonshemming, Seksjon 3B Makt og avmakt, Lillehammer, september Olsvik, V. M. (2004): Metoderefleksjoner rundt forskningsprosjektet om overgrep mot kvinner med fysiske funksjonshemminger med spesiell vekt på planleggingen av fokusgrupper. Paper presentert på dr.gradskurset "Metode på tvers", Kvalitativ metode - fokusgrupper, Universitetet i Tromsø, august 2004 Størdal, S. og Adams, D.M.(2004): Testing for variation in the log price structure in western Oregon. The biennial meeting of the Scandinavian Society of Forest Economics, Vantaa, Finland, mai Scandinavian Forest Economics 40:

16 Artikler i rapporter og tidsskrift uten fagfellevurdering (referee): Bergum, S. og Nyhus L. (2004): Bluelight informasjonssikkerhetsnett verket. Kapittel 8 i Johnstad, T. (red) Klynger, nettverk og verdiskaping i Innlandet, NIBR-rapport 2004:8. Ericsson, B, Hagen, S.E. og Overvåg, K. (2004): Reiseliver i Valdres og Innlandet. I: Johnstad, T (red): Klynger, nettverk og verdiskaping i Innlandet, NIBR-rapport 2004:8, NIBR:Oslo. Grimsrud, G.M. og Ørbeck, M. (2004): Østerdalene - landet med den uendelige barskogen. PLAN 2/2004. Sæther, B. og Stubberud, K.V. (2004): Næringsmiddelindustri og småskala matproduksjon. I: T. Johnstad (red.) Klynger, nettverk og ver diskaping i Innlandet. VS2010 Innlandet- publikasjonen NIBR og Østlandsforskning. S NIBR-rapport 2004:8. Arbeidsnotater (working papers) og andre upubliserte notater: Bråtå, H.O. (2004): The Rondane Region. A case study of natural heritage management in a Nordic mountain region. In: Territorial Trends of the Management of the Natural Heritage. Draft version, April EuroNet EEIG in co-operation with European Centre for Nature Conservation (ECNC), Utrecht, Netherlands, p Final version s Bråtå, H.O. (2004): The Rondane Region. A case study of natural heritage management in a Nordic mountain region. Unpublished working paper delivered Royal Haskoning, NL. Eide, T.H. og Frydenlund, S. (2004): Følgeevaluering av organisasjonen Ungt Entreprenørskap: Underveisrapport, desember 2004, Underveisrapport, januar Grimsrud, G.M. (2004): Kvinneflukt og gubbekultur? Om flyttemønster, bygdekultur og kjønnsidentitet. Norges forskningsråd, program for regional utvikling. visnyhet.html?id=63 Lein, K. (2004): Kartlegging av næringsutviklingsprosjekter. NHO Innlandet. Lien, G., Skarsem, K., Ørbeck, M. og Stornes, O.K. (2004): Verdiskaping og sysselsetting i Hedmarksjordbruket. Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning, Oslo. Notat Nyhus, L., Haugsbakk G og Eide, T.H. (2004): Følgeforskning i INOVIprosjektet: Underveisrapport, nov. 2004, Statusrapport, juli 2004, Underveisnotat, januar Aasetre, J. og Skjeggedal, T. (2004): Lokal forvaltning av verneområdene i Forollhogna. Delrapport 1 i evalueringen av forvaltningsforsøket. NTF-notat 2004:8. Nord-Trøndelagsforskning, Steinkjer. Foredrag: Bråtå, H.O. (2004): Forvaltningen av villreinen og dens ressurssystem I skjæringspunktet mellom forskjellige arenaer. Foredrag og manus på det første møtet i Villrein og Samfunn (VISA), Kongsvoll februar Arrangert av Direktoratet for naturforvaltning. Bråtå, H.O. (2004): Mat og turisme i andre regioner. Foredrag på seminaret Turisme og mat betydningen av lokale tradisjoner og råmateriale. Rondablikk 17. september Organisert av Peer Gynt AS. Bergum, S. (2004): Informasjonssikkerhetsnettverket Bluelight, presentasjon for styringsgruppen i VS 2010 Innlandet, Beitostølen, 12. februar Bergum, S. (2004): Management and choice of media in a business network, the case of the information security network Bluelight, innledning på forskningsseminar om innovasjon på ØF, 11. juni Bergum, S. (2004): Management and choice of media in a business network, the case of the information security network Bluelight, inn ledning på forskersamling VS Innlandet, Hamar, 21. juni Eide, T.H. (2004): Organisasjonskultur ulike måter å forstå verden på. Utfordringer for tverrfaglige team i introduksjonsprogrammet. Innlegg på tre UDI-konferanser i Øyer 17. februar 2004, Harmar 1. april 2004 og Hønefoss, 17. april Eide, T.H. (2004):Ungdomsbedrifter hva hemmer/fremmer forankringen i skolen? Innlegg på rektorkonferanse i Surnadal, Møre og Romsdal, 4. november Ericsson, B. (2004): Lokaløkonomiske virkninger av festivaler. Innlegg på Forum for festivaler og kulturarrangementer, HiL 3.november. Ericsson, B. (2004): Lokaløkonomiske effekter og muligheter av fritidshus. Innlegg på konferanse 9.desember om Plan- og bygningsloven arrangert av Miljøverndepartementet, Fylkesmannen i Hedmark og Oppland, samt Hedmark og Oppland fylkeskommuner. Frydenlund, S. (2004): Entreprenørskap i skole flaskehalser og muligheter.. Samarbeidet mellom skole og andre aktører for økt satsing for entreprenørskapsopplæring i skolen. Frydenlund, S. og Køhn, E. (2004): Innlegg om erfaringer og funn i forbindelse med evaluering av KAT- prosjektet i Hamarregionen. Aetats KAT- seminar på Hamar november Grimsrud, G.M. og Sørlie, K. (2004): Flytting og bosetting, jobb og pendling. Foredrag på konferansen Regioner i utakt. Hva kan og bør ny kunnskap bidra med? Avslutningskonferanse for forskningsprogrammet Regional Utvkling, NFR. Rica Hell Hotell, Stjørdal, 20. april Grimsrud, G.M.(2004): Østerdalene - Norges minst urbane område. Foredrag på konferansen Regioner i utakt. Hva kan og bør ny kunnskap bidra med? Avslutningskonferanse for forskningsprogrammet Regional Utvkling, NFR. Rica Hell Hotell, Stjørdal, 20. april regut/konferanse/regut-avslkonf-grimsrud.doc Grimsrud, G.M. og Lein, K. (2004): Utviklingstrekk og utfordringer i Trysil sett i forhold til regionale og nasjonale forhold. Foredrag for Utvidet planutvalg, Trysil kommune. 7. september. Grimsrud, G.M. og Stubberud, K.V. (2004): Dialogseminar med SWOTanalyse for nøkkelpersoner i Trysil. Trysil rådhus 14. februar Grimsrud, G.M. (2004): Dialogseminar med SWOT-analyse for nøkkelpersoner i Marker. Marker rådhus 19. april Haraldsen, T. (2004): Gudbrandsdalens Peer Gynt, Norges svar på Bilbaos Guggenheim museum? Foredrag på Per Gynt Laugets årsseminar, 20. februar Haraldsen, T. (2004): Kulturnæringer og kulturbasert næringsutvikling. Kultur som damo i by- og regionalutvikling? Foredrag for Samarbeidsforum for storbyutvikling, Villa Stenersen 17. mars Haraldsen, T. (2004): Grunnbegreper og trender i regionalpolitikken. Foredrag på Skandinavisk opplevelseskongres, mars 2004, Borås. Haraldsen, T. (2004): Kultur i et næringsperspektiv. Foredrag på Norske festivalers årskonferanse, mars 2004, Oslo. Haraldsen, T. (2004): FOKUS-instituttenes betydning for regional næringsutvikling. FOKUS-seminar, NHO oktober Haraldsen, T. (2004): Opplevelser og kreative næringer. Fordedrag på Arenaprogrammets erfaringskonferanse, mai, Lillehammer. Haraldsen, T. (2004): Kultur i et næringsperspektiv hva er kulturnæringer og hvilken økonomisk betydning har de? Foredrag på konferanse Samspill, innovasjon og verdiskapning kultur som identitetsskaper og vekstfaktor Statsbygg, Color Line og forum for kultur og næringsliv, Color Line juni

17 Haraldsen, T. (2004): Kultur i et næringsperspektiv. Foredrag på konferanse Innlandet 2010, 29. juni 2004, Honne. Haraldsen, T. (2004): Kulturnæringene vekst- og utviklingspotensial. Foredrag for Bergen Chamber of Commerce, 18. oktober 2004, Bergen. Haraldsen, T. (2004): Kulturnæringene økonomisk betydning, vekst- og utviklingsmuligheter. Foredrag for program for forskerseminar, Stortingsmelding om kultur og næring, Voksenåsen Kultur og Konferansehotell AS, oktober Haraldsen, T. (2004): Kulturnæringene vekst- og utviklingspotensial. Foredrag HiL åpen dag, 13. november Haraldsen, T. (2004): Betydningen av kultur for å utvikle innovative og omstillingsdyktige bedrifter i en global økonomi. Foredrag på konferanse om Kultur og verdiskapning i næringslivet, Nærings- og handelsedepratementet og Formum for kultur- og næringsliv, 18. november 2004, Oslo. Haraldsen, T. (2004): De regionale instituttene muligheter og utfordringer. Foredrag for referansegruppen for instituttgjennomgangen, 25. november 2004, Oslo. Haraldsen, T. (2004): Kulturnæringenes økonomiske betydning. Foredrag Oslo kommune, 6. desember 2004, Oslo. Køhn, E. (2004): Regionsentrenes betydning i Fjellregionen. Foredrag Tynset kommunestyre, september Køhn, E. (2004): Presentasjon av statistikkatlas for Fjellregionen på seminar om framtidig kommunestruktur i Fjellregionen på Røros september Leirvik, B. (2004): Utfordringer i TotAl/studietrapp prosjektet. Presentasjon for VS2010 Innlandets styringsgruppe. Oppland Fylkeskommune 12. mai Nyhus, L. (2004): På sporet av fremtiden Hva kan samfunnsforskning bidra med? Foredrag under Forskningsdagene. Stange bibliotek. 24. september Overvåg, K. (2004): Innlegg på konferanse. "Fremtidsrettet planlegging for vann, avløp og miljøriktige løsninger i hytte-, turist og boligområder" mars Pers Hotell, Gol. Arrangør TEK- NA - Teknisk- naturvitenskapelig forening Overvåg, K. og Selstad, T. (2004): Foredrag på landsdelsvise fagseminar om utvikling i bosetting, senterstruktur og næringsliv. Arrangert av KRD. Bodø 12. mai 2004 Overvåg, K. (2004): Innlegg på konferanse: Second-homes in Norway: Recreational commuting, a new kind of counter urbanization. Ålborg: 13th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research, november. Størdal, S. (2004): Small-scale forestry in Norway. COST E30-meeting oktober 2004, Yundola, Bulgaria. Undervisning, sensoroppdrag og annet Andersen T. og Eide, T.H. (2004): Evalueringsseminar for Lillehammer kommune, 18. november Bergum, S. (2004): Undervisning i kursene Påbygningsstudie i personalutvikling og ledelse ved Høgskolen i Lillehammer, Reiselivsstudiet ved Høgskolen i Lillehammer, Økonomi/administrasjons- (øk/adm) studiet ved Høgskolen i Lillehammer, Servicestudiet ved Høgskolen i Lillehammer, Studiet i informasjon og samfunnskontakt, og i mediekunnskap, ved Høgskolen i Hedmark/ Rena (OSIR), Temaområder: organisasjonsteori; personalledelse; IKT ledelse, organisasjon og kommunikasjon; organisasjon kompetanse og endring; Internett; serviceledelse Eide, T.H. (2004): Sensor på Bachelor i sosialt arbeid 3. år. Muntlig og skriftlig. Høgskolen i Lillehammer. Ericsson, B. (2004): Medlem av sakkyndig komité for vurdering av førstelektorkompetanse ved Høgskolen i Buskerud. Lein, K. (2004): Undervisning i kurseneoffentlig økonomi ved BI Gjøvik, Konkurransestrategi ved Høgskolen i Lillehammer og Sensor i samfunnsøkonomi ved Høgskolen i Lillehammer. Leirvik, B. (2004): Organisasjonspsykologi og arbeidsmiljø, Høgskolen i Lillehammer. Temaområder: Individet i organisasjonen og Organisasjonslæring. Leirvik, B. (2004): Sensor ved bachelorstudiet i psykologi 2. år. Personal, arbeids- og organisasjonspsykologi, Høgskolen i Lillehammer. Leirvik, B. (2004): Sensor (klage) i organisasjonskommunikasjon, Høgskolen i Hedmark. Leirvik, B. (2004): Sensor (klage) bachelorstudiet i psykologi 1. år. Innføring i generell psykologi og psykologiens historie, Høgskolen i Lillehammer. Overvåg, K. (2004): Ledelse av seminarer og muntlig sensur. Høstsemesteret. Bachelor i reiseliv, Høgskolen i Lillehammer. Størdal, S. (2004): Undervisning i kurset Mikroøkonomi og Konkurransestrategi ved Høgskolen i Lillehammer, våren Størdal, S. (2004): Intern sensor i kurset Mikroøkonomi og Konkurransestrategi ved Høgskolen i Lillehammer, våren Størdal, S. (2004): Sensor ved hovedoppgave i skogøkonomi ved Norges Landbrukshøgskole, våren Konferanser arrangert av forskere ved ØF Bråtå, H.O. et al. (2004): Om arealkonflikter mellom mennesker og dyr i utmark. Foredrag på dagsseminaret Rekreasjonssamfunnet og utmarka: Om arbeid, fritid og utviklingstrekk i innlandsutmarka. Lillehammer, 28. september Ericsson, B. (2004): Om bruk og brukere av fritidsboliger. Foredrag på dagsseminaret Rekreasjonssamfunnet og utmarka: Om arbeid, fritid og utviklingstrekk i innlandsutmarka. Lillehammer, 28. september Overvåg, K. (2004): Fritidsboligene: Hvor de er og hvordan de er bygget (standard, mønster osv). Foredrag på dagsseminaret Rekreasjonssamfunnet og utmarka: Om arbeid, fritid og utviklingstrekk i innlandsutmarka. Lillehammer, 28. september Skjeggedal, T. (2004): Behov for en ny forvaltningspolitikk i utmarka? Foredrag på dagsseminaret Rekreasjonssamfunnet og utmarka: Om arbeid, fritid og utviklingstrekk i innlandsutmarka. Lillehammer, 28. september Kronikker og bokanmeldelser Andersen, T.(2004): Flykter fra politikken. (forsiden + en helside inne i avisen). Nationen 6. februar Andersen, T. og Eide, T.H (2004): Trives på jobben! Kronikk i Oppland Arbeiderblad, 26. januar Bergum, S. (2004): Samarbeid om informasjonssikkerhet i kommunal sektor, artikkel i bladet Kommunal Rapport den 24. mars 2004, papir utgave nr 11/2004. Bergum, S. (2004): Outsourcings-tjenester gir regionale muligheter i tillegg til de bedriftsinterne, kronikk i Hamar Arbeiderblad, 20. april Bergum, S. (2004): Lillehammer-regionen i front innen praktisk digital for valtning, kronikk i Gudbrandsdølen Dagningen, 20. september 2004 Engesæter, P. (2004): Byutvikling i Lillehammer - målkonflikter i bærekraftens navn. kronikk i GD 28. januar Guldvik, I. (2004): Ta en Gabrielsen i politikken? Kronikk i Dagsavisen 7.mars Guldvik, I. (2004): Miljømyndighetenes ansvar for likestilling. Kronikk i Nationen 21. september

18 Guldvik, I. og Andersen, T. (2004): Innlendinger bedre enn sitt rykte? Kronikk i Hamar Arbeiderblad og Oppland Arbeiderblad 02. desember Haraldsen, T. og Overvåg, K. (2004): En vekstfaktor for Innlandet. Kronikk i Oppland Arbeiderblad 16.desember Nyhus, L. og Nordkvelle, Y. (2004): Tre bøker om evaluering i Sosiologi i dag, nr , s Riseth, J. Å., Skjeggedal, T. og Arnesen, T. (2004): Bygdefolk og naturvern. Kronikk i Nationen, 5. oktober Riseth, J. Å., Arnesen, T. og Skjeggedal, T. (2004): Naturvern og demokrati. Replikk i Nationen, 14. oktober Uspesifisert formidling av FoU-resultater Bergum, S. (2004): Interkommunalt IKT-samarbeid mellom kommunene Gausdal, Øyer og Lillehammer har store ambisjoner og har kommet godt i gang, artikkel på Høykom sine nettsider (www.hoyvis.no), lagt ut 30. mars Bergum, S. (2004): Regionale muligheter innen moderne kundeservice: sys selsettingsmuligheter og kompetansebehov, Intervju i NRK Hedmark og Oppland, 30. juni Bergum, S. (2004): Høykom prosjekt i Lillehammer-regionen i front innen praktisk digital forvaltning, takket være fokus på resultater, samarbeid og nyskapende organisatoriske løsninger, lagt ut på Høykom sine nettsider (www.hoyvis.no) 20. september Haraldsen, T (2004): Intervju om kulturnæringene på NRK 2, Kulturbeitet, oktober Haraldsen, T. (2004): Intervju om kulturnæringene på NRK Troms oktober Grimsrud, G.M. (2004): Kvinneflukt og gubbekultur? Om flyttemønster, bygdekultur og kjønnsidentitet. Nyhetsoppslag på NFRs hjemmesider. Fra januar visnyhet.html?id=63 Grimsrud, G.M. og Stubberud, K.V. (2004): Ledet dialogseminar Omstilling og utvikling i Indre Skandinavia. 17. februar Grimsrud, G.M. (2004): Ledet dialogseminar Omstilling og utvikling i Indre Skandinavia. Marker 19. april Olsvik, V.M. (2004): Intervju på NRK Troms/Finnmark om vold og overgrep mot kvinner med fysiske funksjonshemminger den 8. juni Andre oppdrag Bråtå, H.O. (2004): Medlem av den nasjonale gruppen som utarbeidet rapporten: Villrein og samfunn En veiledning til fremtidig bevaring og bruk av Europas siste villreinfjell (VISA). Bråtå, H.O. (2004): Referee for artikkel i Norwegian Journal of Geography. Guldvik, I. (2004): Koordinator for NORfa-nettverket Köns diskurser i det jämställda Norden Haraldsen, T. (2004): Medlem av FOKUS-styret. Haraldsen, T. (2004): Medlem av referansegruppen for gjennomgang av instituttsektoren, UFD. Haraldsen, T. (2004): Medlem av komiteen for gjennomgang av kriterier for tildeling av grunnbevilgning, NFR. Overvåg, K. (2004): Underleverandør til Prevista. Konsekvensutredning for dolomittbrudd i Skjerstad kommune. Ansvarlig for temaene friluftsliv og næringsvirksomhet. Køhn, E. (2004): Prosessledelse i forbindelse med videreutvikling av prosjektet Samordning av offentlige sysselsettingsvirkemidler i Hedmark og Oppland. Sjusjøen januar Lein, K. (2004): Innspill til planarbeidet i Oppland Fylkeskommune Mulighetenes Oppland. Lein, K. (2004): Innlandsindeksen Omstillingsprogrammet for Innlandet. Lein, K. (2004): Regionalt Nettverk. 5 konjunkturrapporter. Norges Bank. Lein, K.. Og Størdal, S. (2004): Innspill til arbeid med avbøtende tiltak for skogbruk, Regionfelt Østlandet. Størdal, S. (2004): Konsulentarbeid for Innovasjon Norge i forbindelse med ny strategi for Treprogrammet. Størdal, S. (2004): Norsk deltaker i COST Action E30: Economic integration of urban consumers demand and rural forestry production. Størdal, S. (2004): Oppnevnt som konsulent ved søknad til Norges forskningsråd. 18

19 Ansatte pr 31. desember 2004 VITENSKAPELIG ANSATTE I ØSTLANDSFORSKNING Torhild Andersen, cand.polit. (samfunnsvitenskap) Tor Arnesen, siv.ing., mag.art. (filosofi) Svein Bergum, siv.øk., HAE, M.PS., Ek.Lic. Hans Olav Bråtå, dr.scient. Trude Hella Eide, cand.philol. (sosialantropologi) Birgitta Ericsson, diplomkandidat Simen Kristian Flygind, cand.agric. (naturforvalter) Svein Frydenlund, MA.MBA Reidun Grefsrud, cand.oecon. Gro Marit Grimsrud, cand.polit. (samfunnsgeografi) Ingrid Guldvik, cand.polit. (samfunnsvitenskap) Svein Erik Hagen, siv.ing. (økonomi) Espen Køhn, cand.polit. Kristian Lein, cand.oecon. Birgit Leirvik, cand.polit. (psykologi) Gudbrand Lien, dr.oecon Lene Nyhus, cand.polit. (sosialpedagogikk) Vigdis Mathisen Olsvik, mag.art. (sosiologi) Kjell Overvåg, cand. polit. Kari Vangsgraven Stubberud, cand.agric. Terje Skjeggedal, dr.ing. Tor Selstad, cand. philol., professor Trond Solhaug, post.doc. Ståle Størdal, dr.scient. Jorid Vaagland, cand.polit. (sosialantropologi) Morten Ørbeck, cand.oecon. ADMINISTRASJON Ann Iren Linnerud Bråthen, kontorassistent Inger-Lise Hansen, økonomikonsulent Tone Haraldsen, Fil.dr./Ph.D., direktør Signe Lise Olsen, rengjøringshjelp SLUTTET 2004 Pelle Johnstad Engesæter, cand.polit. (geografi) 19

20 Østlandsforskning Serviceboks Gudbrandsdalsvn Lillehammer Tlf.:

Å r s b e r e t n i n g 1 9 9 9

Å r s b e r e t n i n g 1 9 9 9 Å r s b e r e t n i n g 1 9 9 9 2 6 0 5 L i l le h am m er w w w. o s t f o r s k. n o D E T T E E R Ø S T L A N D S F O R S K N I N G Østlandsforskning (ØF) er et velrennomert forskningsinstitutt etablert

Detaljer

Årsmelding 2014 Annual report 2014

Årsmelding 2014 Annual report 2014 Årsmelding 2014 Annual report 2014 Telemarksforsking ADMINISTRATIV LEDELSE Direktør Karl Gunnar Sanda ADMINISTRATIV STAB Solveig Svardal (assisterende direktør) Brynjulv Eika (økonomi- og driftsansvarlig)

Detaljer

Norsk institutt for naturforskning. Arsmelding. Samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger

Norsk institutt for naturforskning. Arsmelding. Samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger Norsk institutt for naturforskning Arsmelding 2011 Samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger Forventninger Vi venter på at NINA-bygget på Gløshaugen ved NTNU skal bli ferdig ved årsskiftet 2012/13.

Detaljer

ÅRSMELDING 2007 Stiftelsen Kvinneuniversitetet Nord

ÅRSMELDING 2007 Stiftelsen Kvinneuniversitetet Nord ÅRSMELDING 2007 Stiftelsen Kvinneuniversitetet Nord Kvinneuniversitetet Nord er en stiftelse som ble etablert høsten 1991. Stiftere er fylkeskommune, kommuner, organisasjoner og enkeltpersoner. Kvinneuniversitetet

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring:

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring: CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Kjell Overvåg Stilling: Forsker II Telefon: 95207791 E post: ko@ostforsk.no Utdanning: 2006 09: PhD i geografi (Dr.polit.). Norges teknisk vitenskapelige universitet,

Detaljer

ÅRSBERETNING. Institutt for Forebyggende Miljøvern. Institutt for virksomhets- og næringsutvikling

ÅRSBERETNING. Institutt for Forebyggende Miljøvern. Institutt for virksomhets- og næringsutvikling ÅRSBERETNING 2003 Institutt for Forebyggende Miljøvern Institutt for virksomhets- og næringsutvikling STYRETS ÅRSBERETNING 2003 Stiftelsen Østfoldforskning (STØ) Rådsforsamling Alle stifterne, 80 Styret,

Detaljer

Teknologi for et bedre samfunn

Teknologi for et bedre samfunn Teknologi for et bedre samfunn Innhold Dette er Unni M. Steinsmo: Forskning som skaper verdier Årsberetning Regnskap Noter til regnskapet Byggforsk IKT Materialer og kjemi Teknologi og samfunn Energi AS

Detaljer

Foto:: Marit Hommedal

Foto:: Marit Hommedal Foto:: Marit Hommedal Regnskap 2014 VÅRE NØKKELTALL 2014 2013 2012 i mill nok Inntekt 397,9 367,9 393,2 Lønnskostnad 283,7 264,5 264,5 Avskriving 1,8 1,8 1,3 Driftskostnad 112,8 111,0 128,2 DRIFTSRESULTAT

Detaljer

Direktøren har ordet: Kan forbruksforskning forandre verden?

Direktøren har ordet: Kan forbruksforskning forandre verden? - - - - Direktøren har ordet: Kan forbruksforskning forandre verden? Da jeg gikk til oppgaven å lede SIFO, ble jeg minnet om noe jeg skal ha sagt for 30 år siden; at forbrukere kan forandre verden. Min

Detaljer

FORSIDEBILDE: ANNE AASDALEN

FORSIDEBILDE: ANNE AASDALEN FORSIDEBILDE: ANNE AASDALEN 1 Leders beretning Overordnet vurdering av samlede resultater for året Regnskapet for 2014 viser et overskudd på 97 937 kroner, mens regnskapet for 2013 hadde et underskudd

Detaljer

Årsberetning. Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no

Årsberetning. Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no Årsberetning 2011 Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap.

Detaljer

Årsrapport 2009. Norsk institutt for kulturminneforskning

Årsrapport 2009. Norsk institutt for kulturminneforskning Årsrapport 2009 Norsk institutt for kulturminneforskning Bilde på forsiden, øverst: Gyvasshytta i Njardarheim inngikk i NIKUs befaringer i forbindelse med utarbeidelse av verneplan for Statskog. Hytta

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

Styrets beretning 1999

Styrets beretning 1999 Styrets beretning STIFTELSEN UNIVERSITETSFORSKNING BERGEN å r s m e l d i n g Strategiske utfordringer Styret gjennomførte i en omfattende gjennomgang av Stiftelsen for å skape et forskningsselskap som

Detaljer

Årsrapport 2013 GenØk - Senter for biosikkerhet

Årsrapport 2013 GenØk - Senter for biosikkerhet Årsrapport 2013 GenØk - Senter for biosikkerhet Innhold GenØk - Senter for biosikkerhet Hvordan er vi organisert Ansatte og styret pr. 31.12.13 GenØk i 2013 Forskning Rådgivning De etiske utfordringene

Detaljer

Årsberetning 2004. for. Fafo Institutt for anvendte internasjonale studier a.s. Org. nr. 984 470 444

Årsberetning 2004. for. Fafo Institutt for anvendte internasjonale studier a.s. Org. nr. 984 470 444 Årsberetning 2004 for Fafo Institutt for anvendte internasjonale studier a.s. Org. nr. 984 470 444 1 Årsberetning for 2004 Fafo Institutt for anvendte internasjonale studier a.s. ble stiftet 1. mars 2002

Detaljer

www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012

www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012 www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012 Årsmelding 2012 om instituttet Institutt for samfunnsforskning er en uavhengig, ikke-kommersiell stiftelse i Oslo. Vi søker å skape et bredt fagmiljø uten skarpe

Detaljer

Årsrapport 2009. Innhold:

Årsrapport 2009. Innhold: Årsrapport 2009 Innhold: Styrets beretning side 2 Administrasjonens beretning side 5 Resultatregnskap side 11 Balanse side 12 Noter side 13 Kontantstrøm side 17 Revisjonsberetning side 18 Hestehjelpskassa

Detaljer

Campus Kristiania Ernst G. Mortensens stiftelse. Årsrapport 2011

Campus Kristiania Ernst G. Mortensens stiftelse. Årsrapport 2011 Campus Kristiania Ernst G. Mortensens stiftelse Årsrapport 2011 Innhold I forkant.......................... 2 Et dynamisk utdanningshus................ 4 Markedshøyskolen..................... 9 Norges

Detaljer

Innhold. Statskog SF 4. Årsberetning 6. Nøkkeltall 12. Hovedtall konsern 13. Regnskap 14. Revisjonsberetning 30. Samfunnsregnskap 31

Innhold. Statskog SF 4. Årsberetning 6. Nøkkeltall 12. Hovedtall konsern 13. Regnskap 14. Revisjonsberetning 30. Samfunnsregnskap 31 rsberetning 2000 Innhold Statskog SF 4 Årsberetning 6 Nøkkeltall 12 Hovedtall konsern 13 Regnskap 14 Revisjonsberetning 30 Samfunnsregnskap 31 Statskog i tema 32 Nøkkeltall Statskog i areal: 110 millioner

Detaljer

Direktøren har ordet. Relevans og dybde. Arne Dulsrud

Direktøren har ordet. Relevans og dybde. Arne Dulsrud Direktøren har ordet Relevans og dybde Politikernes krav til norsk instituttsektor har de senere år vært entydig: forskningsinstituttene må bli mer lik universitetene i form av akademisk tydelighet og

Detaljer

N o r g e s f o r s k 2000 n i n g s r å d Å r s m e l d i n g 2 0 0 0 Årsmelding

N o r g e s f o r s k 2000 n i n g s r å d Å r s m e l d i n g 2 0 0 0 Årsmelding 2000 N o r g e s f o r s k n i n g s r å d Å r s m e l d i n g 2 0 0 0 Årsmelding nnhold Noen nøkkeltall 3 Forskning kommer hele samfunnet til gode Intervju med styreleder Frøydis Langmark og administrerende

Detaljer

ÅRSMELDING ÁRRAN - JULEVSÁME GUOVDÁSJ/ LULESAMISK SENTER. Vil du vite mer om Árran kan du gjerne logge deg inn på vår hjemmeside www.arran.no.

ÅRSMELDING ÁRRAN - JULEVSÁME GUOVDÁSJ/ LULESAMISK SENTER. Vil du vite mer om Árran kan du gjerne logge deg inn på vår hjemmeside www.arran.no. 2006 ÅRSMELDING ÁRRAN - JULEVSÁME GUOVDÁSJ/ LULESAMISK SENTER ÅRSMELDING Side 2 ÁRRAN JULEVSÁME GUOVDÁSJ/LULESAMISK SENTER Ved direktør Filip Mikkelsen Direktør Filip Mikkelsen Styret igangsatte et strategisk

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

styrets beretning, regnskap

styrets beretning, regnskap styrets beretning, regnskap OG INNSTILLINGER 2011 Styret i Bergen Næringsråd fra venstre: Stein Olaf Onarheim, Inge Husefest, Mette Krohn-Hansen, Jan Erik Kjerpeseth, Gunnar Gran, Anne Gine Hestetun, Johannes

Detaljer

Bioteknologi en strategisk bransje for vekst i Nord-Norge

Bioteknologi en strategisk bransje for vekst i Nord-Norge ÅRSBERETNING 2007 Bioteknologi en strategisk bransje for vekst i Nord-Norge Bioteknologiske næringer er blant de raskest voksende på verdensbasis og har et stort potensial for videre vekst. Bioteknologiske

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern

Detaljer

Mulighetenes OPPL OPPL AND AND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2009 Høringsdokument 23.09.2008

Mulighetenes OPPL OPPL AND AND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2009 Høringsdokument 23.09.2008 Mulighetenes OPPLAND P REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2009 Høringsdokument 23.09.2008 Side 2 Forsiden: Fra serien Picea Abies, Gulden skog, Hadeland. Anna Widén 2008 Forkortelser brukt i dokumentet ABM: Arkiv,

Detaljer

IRIS SAMFUNNSFORSKNING

IRIS SAMFUNNSFORSKNING IRIS SAMFUNNSFORSKNING Årsrapport 2014 INTERNATIONAL RESEARCH INSTITUTE OF STAVANGER INNHOLD International Research Institute of Stavanger............ 2 IRIS Samfunnsforskning............ 3 Forskningsgrupper............

Detaljer

Årsrapport 2006. - vi holder kulturarven levende

Årsrapport 2006. - vi holder kulturarven levende Årsrapport 2006 - vi holder kulturarven levende 2 NIKU årsrapport 2006 Postadresse: Boks 736 Sentrum, 0105 Oslo Tlf. 23 35 50 00 Faks: 23 35 50 01 E-post: niku@niku.no Internett: www.niku.no Layout og

Detaljer