Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet"

Transkript

1 Årsberetning

2 Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet for øvrig relevant og nyttig kunnskap og kompetanse. ØF skal også utvikle nasjonal og internasjonal spisskompetanse innenfor sine forskningsområder og formidle ny kunnskap til både brukere og allmennhet. 2

3 Årsberetning

4 Dette er Østlandsforskning Østlandsforskning skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet for øvrig relevant og nyttig kunnskap og kompetanse. Østlandsforskning skal også utvikle nasjonal og internasjonal spisskompetanse innenfor sine forskningsområder og formidle ny kunnskap til både brukere og allmennhet. Østlandsforskning ble etablert i Instituttet har hovedsete på Storhove ved Lillehammer og kontor i Hamar. Ved utgangen av 2004 var det ansatt 25 forskere med høyere grads utdanning innenfor samfunnsvitenskap, humaniora, landbruks- og ingeniørfag. Til en hver tid er dessuten flere ansatte i ulike stadier av doktorgradsutdanningen. Forskningsmiljøet er tverrfaglig og staben har lang erfaring fra oppdragsforskning. Oppdragene spenner fra langsiktige forskningsprosjekter til forskningsbaserte utredninger, evalueringer og rådgivning. Viktige oppdragsgivere er Norges forskningsråd, statsforvaltningen, fylker, kommuner og næringslivet. ØF mottar basisbevilgning fra Norges forskningsråd og kompetanse- og utviklingstilskudd fra Oppland og Hedmark fylkeskommuner. Faglig virksomhet Den faglige virksomheten ved Østlandsforskning er organisert i to hovedområder som ledes av hver sin forskningsleder. Disse områdene er: Velferd, organisasjon og kommuner (VOK) Velferd og demokrati Organisasjon og kommunikasjon Evalueringer Næringsliv og regional utvikling Nyskaping og innovasjonssystemer Næringsanalyser Befolkning og bosetting Satsingsområder Østlandsforskning arbeider med å utvikle og videreutvikle tre satsingsområder. Satsingsområdet innenfor Velferd, organisasjon og kommuner er innovasjon og omstilling i offentlig sektor. Dette er et sentralt tema både internasjonalt, nasjonalt og regionalt/lokalt. Innovasjon og omstilling i offentlig sektor skaper særlige utfordringer i distriktskommuner med relativt lavt antall innbyggere og spredt bosetting. Innenfor Næringsliv og regional utvikling er satsingsområdet naturbasert næringsutvikling og utmarksforskning. Innenfor denne satsingen fokuseres det i dag spesielt på skogbruk og problemstillinger knyttet til second homes og rekreasjonssamfunnet. Næringsvirksomhet knyttet til både skogbruk, second homes og rekreasjon er svært viktige for utviklingen av Innlandet. I tillegg har Østlandsforskning et satsingsområde som går på tvers av de to forskningsgruppene. Dette er kulturnæringer og kulturbasert regional utvikling. Begge innlandsfylkene satser i dag på ulike måter på utviklingen av kulturnæringer og kulturbasert regional utvikling. I mange tilfeller er dette også ofte knyttet til reiseliv og naturbasert næringsutvikling. Reiseliv og/eller rekreasjon kan i denne sammenheng betraktes som bindeleddet mellom natur- og kulturbasert utvikling der opplevelser står i sentrum. Kulturnæringer spesielt, og kulturbaserte utviklingsstrategier generelt, har også fått betydelig oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt de senere år. 4

5 Innenfor alle tre satsingsområdene fokuseres det på kompetanseutvikling og utvikling av internasjonale nettverk slik at Østlandsforskning også kan delta internasjonale satsinger innenfor disse områdene. Smakebiter Forskerne ved Østlandsforskning utfører hvert år en rekke prosjekter som tilfører oppdragsgivere, beslutningstakere og allmennheten for øvrig relevant og nyttig kunnskap og kompetanse. Her følger noen smakebiter fra produksjonen i Innlandsindeksen (Hedmark og Oppland fylkeskommuner) Annet hvert år siden 2000 har Østlandsforskning tatt pulsen på Innlandet gjennom Innlandsindeksen. I den tredje utgaven presenterer vi indekser, nøkkeltall og undersøkelser på fire temaområder: næringsliv/sysselsetting, innovasjon, folk/ bosted og deltakelse/demokrati. Beskrivelser og analyser bidrar til å tegne et bilde av tilstanden på disse fire områdene, samtidig som de tar opp utviklingstrekk over tid. Slik skal indeksen stimulere til refleksjon og debatt om hva som er ønsket og realistisk utvikling for Innlandet i årene fremover. Klynger, nettverk og verdiskaping i Innlandet (VS 2010 Innlandet Norges forskningsråd) Dette er et samarbeidsprosjekt mellom NIBR og Østlandsforskning. Studien som representerer avslutningen av delprosjektet Klyngeanalyse for Innlandet, gir en omfattende analyse av næringsliv, næringsutvikling og rammebetingelser i Innlandet. Arbeidet er imidlertid begrenset til utvalgte hovednæringer som det arbeides med som løpende delprosjekter innenfor VS 2010 Innlandet (lettmetall, tre, mat, reiseliv, IKT). Studien fokuserer i første rekke på utviklingsmuligheter og verdiskapningspotensial innenfor de utvalgte hovednæringene. Regionenes tilstand (Kommunal- og regionaldepartementet) Østlandsforskning har gjennomført en basisanalyse for arbeidet med regionalpolitisk Stortingsmelding som skal presenteres våren Hensikten med studien var å utprøve muligheten for å utforme ulik regionalpolitikk for ulike regioner. For å demonstrere regionale forskjeller ble det utviklet indikatorer for flere aspekter ved regionenes tilstand og utvikling. Med disse indikatorene måles regional robusthet, demografisk livskraft og næringsmessig konkurranseevne. I tillegg er det utviklet indikatorer for regionenes kompetanse og tilgjengelighet. Verdiene for disse indikatorene blir vist for 89 arbeids-, bolig- og servicemarkeder. I tillegg drøftes regionale forskjeller i bosettings- og næringsstruktur i ulike landsdeler. Kulturnæringene i Norge (Nærings- og handelsdepartementet) Etter oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet gjennomførte Østlandsforskning en kartlegging og analyse av kulturnæringenes økonomiske betydning, vekst- og utviklingspotensial. Formålet var i første rekke å bidra til utvikling av kunnskapsgrunnlaget for disse næringene. Selv om kulturnæringenes andel av sysselsetting og BNP kan synes beskjeden, er disse næringene viktige sammenliknet med en rekke andre næringer som får betydelig mer oppmerksomhet. Studien konkluderer også med at kulturnæringene har et betydelig vekst- og verdiskapningspotensial. Prosjektet har vært en viktig for oppbyggingen av satsningsområdet kulturnæringer og kulturbasert regional utvikling. Utviklingsprosesser i organisasjoner (oppdragsgivere er kommuner, fylkeskommuner og private virksomheter) Stadig flere oppdragsgivere etterspør bistand til evalueringer og utviklingsarbeid i egen organisasjon. Utviklingsarbeidet dreier seg gjerne om kompetanseutvikling, utvikling av ledelse og organisasjonskultur, forbedring av kvalitet på tjenester, forsøksvirksomhet etc. Gjennom tett samarbeid med den enkelte virksomhet er ØF sin rolle å støtte utviklingsarbeid i form av kunnskapstilføring og veiledning. Bistanden består i å bruke forskningsbasert kunnskap på en tilpasset og hensiktsmessig måte. Ett eksempel på et slikt prosjekt er en evaluering av utviklingsprosjektet Kvalitet i relasjonsarbeid i Gjøvik kommune hvor fokus har vært rettet mot relasjonen mellom voksne og barn i barnehagene. Et annet eksempel er følgeforskningsprosjektet løsningsfokusert tilnærming i et inkluderende arbeidsliv i fem kommuner i Gjøvik-regionen. 5

6 Styrets beretning Ifølge strategisk plan skal ØF være en sentral aktør innenfor Innlandets innovasjons- og kompetansesystem og utvikle nasjonal og internasjonal spisskompetanse innenfor egne forskningsområder. ØF tilbyr solid forskningskompetanse kombinert med god lokalkunnskap og kjennskap til lokale utfordringer. Instituttet bidrar til Innlandets innovasjons- og kompetansesystem på flere måter. I 2004 arbeidet forskere ved ØF med 48 prosjekter som var helt eller delvis finansiert av ulike aktører i Innlandet som fylkeskommunene, fylkesmennene, regionråd, kommuner, NHO Innlandet og private bedrifter. Dette er en økning på 18 prosjekter sammenliknet med ØF har også en rekke prosjekter for nasjonale oppdragsgivere som Norges forskningsråd, ulike departementer, Innovasjon Norge og Norges Bank. Slike prosjekter kommer regionen til gode blant annet ved at studieområdene ofte legges til Innlandet, og at de bidrar til kompetanseoppbygging som regionale oppdragsgivere kan nyttiggjøre seg direkte i senere prosjekter. Et eksempel på dette er det strategiske instituttprosjektet Utmarksbasert næringsutvikling finansiert av Norges forskningsråd som blant annet bidrar til utviklingen av kunnskapsgrunnlaget for en næringsaktivitet som har stor betydning for Innlandet. ØF deltar i ulike samarbeidsprosjekter med andre forskningsinstitusjoner som Universitet i Karlstad, Universitetet i Uppsala, Høgskolen i Hedmark, Høgskolen i Lillehammer, Norsk Institutt for By- og Regionalforskning (NIBR), Norsk Institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), Norsk Institutt for Naturforskning (NINA), NO- RUT samfunn og Nord-Trøndelagsforskning. I tillegg holdt forskere ved ØF over 40 foredrag både i og utenfor regionen. De skriver også kronikker i både lokal og nasjonal presse og representerer og fremmer Innlandets interesser i nasjonale råd og utvalg. Økonomi Det økonomiske resultatet for 2004 er bedre enn både budsjettert og de foregående år. Driftsinntektene beløp seg til kr og resultat før overføringer viste et årsoverskudd på kr Styret har vedtatt at årsoverskuddet overføres til annen egenkapital. Grunnbevilgningen fra Norges forskningsråd har vært viktig for å styrke kompetanse- og utviklingsarbeidet. Tilsvarende har kompetanse- og utviklingstilskudd fra Hedmark og Oppland fylkeskommuner vært av stor betydning. I Hedmark har tilskuddet for 2004 gjort det mulig å opprettholde lokalkontor i Hedmark, mens tilskuddet i Oppland har gjort det mulig å videreutvikle en aktiv rolle i forhold til innovasjon og kunnskapsformidling. Personal og arbeidsmiljø Ved utgangen av 2004 hadde instituttet 28 ansatte hvorav 25 forskere. Av disse er 11 kvinner. ØFs styre hadde 7 medlemmer hvorav 4 var kvinner. I lys av dette er det ikke utviklet konkrete likestillingstiltak, men det fokuseres på at alle ansatte skal få mulighet for å kvalifisere seg for opprykk. 4 forskere er i ulike stadier av doktorgradsprogram. Den daglige ledelsen forestås av Tone Haraldsen som er direktør 6

7 ved instituttet. Den faglige ledelsen var delt mellom forskningslederne Kristian Lein (næringsliv og regional utvikling) og Lene Nyhus (velferd, organisasjon og kommuner). Morten Ørbeck var forskningsleder med stedsansvar for Hamarkontoret. Første juli ble Ståle Størdal tilsatt som forskningsleder for næringsliv og regional utvikling med en funksjonstid på fire år. Lene Nyhus fungerte som forskningsleder for velferd, organisasjon og kommuner frem til årsskiftet. Da ble Ingrid Guldvik tilsatt som forskningsleder for denne gruppen også hun med en funksjonstid på fire år. Det fysiske og sosiale arbeidsmiljøet er gjennomgående godt ved ØF. Det er inngått avtale med Bedriftshelsetjenesten Lillehammer, bl.a. om regelmessig gjennomgang av ergonomiske forhold ved den enkelte arbeidsplass og om mer aktiv oppfølging av sykemeldte. Utsiktene for 2005 ØF har et klart tyngdepunkt innenfor samfunnsvitenskapene. I det videre arbeidet vil styret styrke ØF som et anvendt samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt. Satsingen omfatter en fortsatt styrking av miljøene i Lillehammer og Hamar, faglig utvikling, videreutvikling av kvalitetssikringssystemer, økt satsing på vitenskapelig formidling og videreutvikling av forskningsområder og markeder. ØF har etablert gode relasjoner til Innlandshøgskolene og de to fylkeskommunene. Instituttet har også samarbeidsavtaler med høgskolene i Hedmark og Lillehammer. Det er et klart mål å videreutvikle dette samarbeidet. En bekymringsfull tendens er at andelen små prosjekter, dvs. prosjekter under kr , øker sterkt. I 2004 utgjorde disse prosjektene ca. 45 % av omsetningen, mens de i 1999 utgjorde i underkant av 10 % av omsetningen. Dette betyr at rammebetingelsene for vedlikehold og videreutvikling av kompetansen forverres betraktelig og presset på medarbeiderne øker. Det vil bli arbeidet aktivt for å møte denne utfordringen i Styret er godt fornøyd med virksomheten i 2004 og ønsker å takke de ansatte i ØF for god innsats og godt samarbeid. Lillehammer, 31. mars

8 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Driftsinntekter Sum driftsinntekter Endring ikke utfakturerte tjenester ( ) ( ) Direkte prosjektkostnader Lønnskostnad Avskrivning varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT (25 556) ( ) Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen finansinntekt (9 469) Annen rentekostnad Resultat av finansposter ORDINÆRT RESULTAT ( ) ÅRSRESULTAT ( ) OVERFØRINGER Årsoverskudd overført til annen egenkapital (89 018) - Årsunderskudd overført fra annen egenkapital SUM OVERFØRINGER (89 018) Balanse EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Inventar og utstyr Sum varige driftsmidler Investering i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Forskudd kunder Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Markedsbaserte investeringer Sum investeringer Betalingsmidler Bankinnskudd og kontanter Sum betalingsmidler SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER

9 Balanse EGENKAPITAL OG GJELD Note EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Selskapskapital 4, Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Forskudd kunder Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD

10 Noter til regnskapet NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER OG VIRKNING AV PRINSIPPENDRINGER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Følgende generelle vurderingsregler og regnskapsprinsipper er anvendt: Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost og omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Finansielle eiendeler er vurdert til anskaffelseskost NOTE 2 ANSATTE, GODTGJØRELSER M.V. Lønnskostnader består av følgende poster: Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre lønnskostnader SUM Gjennomsnittlig antall ansatte Godtgjørelser i 2003 til: Daglig leder Styret Lønn Kollektiv pensjonspremie Annen godtgjørelse Kollektiv pensjonsforsikring: Stiftelsen har kollektiv pensjonsforsikring i VITAL Forsikring ASA. Årets bokførte kostnad utgjør kr Innestående beløp på premiefond utgjør kr pr Stiftelsen plikter ikke å foreta beregning av nåverdien av pensjonsmidler og forpliktelser eller bokføre disse. Godtgjørelse til revisor: Kostnadsført revisjonshonorar for 2004 utgjør kr I tillegg kommer andre tjenester med kr Avtalefestet pensjon (AFP): Bedriften er med i den tariffestede ordningen AFP som omfatter alle de 28 ansatte. Aldersfordelingen er: 6 ansatte; år, 12 ansatte; år og 10 ansatte over 50 år. Forpliktelsen er ikke balanseført, og selskapets årlige pensjonspremie og egenandel anses som årets pensjonskostnad. Bokført kostnad i 2004 utgjør kr Ordningen gjør det mulig for ansatte som oppfyller de individuelle vilkårene rett til å førtidspensjonere seg fra en alder på 62 år. Ordningen medfører for selskapet faste årlige premiekostnader, samt betaling av egenandel for hver ansatt mellom 62 år til fylte 67 år som benytter seg av ordningen. 30 % av pensjonen betales av selskapet som egenandel, mens resten er finansiert av selskapets årlige premieinnbetalinger og 40 % bidrag fra staten for aldersgruppene 64 til fylte 67 år. NOTE 3 VARIGE DRIFTSMIDLER Anskaffelseskost Tilgang Avgang 0 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivninger NOTE 6 BUNDNE MIDLER Av stiftelsens grunnkapital er kr urørlig. Andel av bankinnskudd er bundet med kr NOTE 7 FORSKUDD KUNDER Posten forskudd kunder er slått sammen av: Ikke utfakturerte tjenester Nedskrivning for prosjektoverskridelser Forskudd kunder Tidsavgr. tilskudd Norges Forskningsråd NOTE 4 SELSKAPSKAPITAL, EIERE M.V. Stiftelsens selskapskapital består av et innskuddsbeløp på kr Selskapet er en privat selveid stiftelse. NOTE 5 EGENKAPITAL Innskuddskapital Annen egenkapital Sum Egenkapital pr Endring merverdiavgift 2001/ Årets resultat Egenkapital pr

11 Inntektsprofil Inntektsprofil 2004 Inntektsprofil 2003 Forskningsrådet 25% Komm/fylker 18% Statsforv. 34% Næringsliv etc. 9% Grunnbev. 7% Tilskudd 6% Finansinnt. 1% Forskningsrådet 23% Komm/fylker 6% Statsforv. 24% Næringsliv etc. 27% Grunnbev. 9% Tilskudd 8% Finansinnt. 3% Egenkapital og inntektsutvikling Egenkapitalprosent Egenkapital Omsetning Omsetning

12 Økonomiske nøkkeltall RESULTATREGNSKAP 2004 % 2003 % 2002 % 1) Netto prosjektinntekter Grunnbevilgning fra NFR Fylketilskudd Andre inntekter Finansinntekter Nettoinntekter Kostnader Resultat ) Brutto omsetning Bevilgninger BALLANSE Anleggsmidler Kortsiktige fordringer Investeringer Betalingsmidler Omløpsmidler Egenkapital Kortsiktig gjeld Driftskapital INVESTERINGER Instrumenter, maskiner m.m Inventar EDB-utstyr Brutto ekst. prosjektinntekter Brutto ekst.prosjektinntekter Direkte prosjektkostnader (2.130) Grunnbevilgning fra NFR ) Netto prosjektinntekter Fylkestilskudd Andre inntekter 121 2) Brutto omsetning

13 Revisjonsberetning for

14 Publikasjoner 2004 ØF-rapporter 2004: 2004/01 Studietrappa. Nettverkssamarbeid om kompetanseutvik- ling. Leirvik, B. 2004/02 Fra individuell til organisatorisk læring. Evaluering av kompetanseutviklingstiltaket Mester i førstelinjetjeneste. Vaagland, J., Leirvik, B. og Madsen, L. i samarbeid med Gillund, L. og Rønnevig, E. 2004/03 Plan- og bygningsloven som rammeverk for arbeidet med å realisere en miljøvennlig feltutbygging av fritidsboliger ved Lemonsjøen i Våga kommune. En evaluering. Arnesen, T. og Flygind, S.K. 2004/04 Konsekvenser av rovdyr og rovdyrpolitikk i Ulvesonen. Grefsrud, R. 2004/05 Ung i Land og Etnedal. Tanker om utdanning, arbeid og bosted blant ungdom i Etnedal, Søndre Land og Nordre Land. Engesæter, P. 2004/06 Kommuneøkonomi og strukturelle utviklingstrekk i Glåmdalskommunene. Er det en sammenheng? Grefsrud, R. og Køhn, E. 2004/07 Regionenes tilstand. 50 indikatorer for vekstkraftige regioner. Selstad, T. et al. 2004/08 Kompetanse for innovasjon? Evaluering av prosjektet Kompetanseutvikling for innovasjon i små og mellomstore utkantbedrifter. Vaagland, J. 2004/18 Kunder som kilde til innovasjon, om brukere, kommunikasjon og IKT i innovasjonsprosesser, Bergum, S. (red). 2004/19 Kulturbasert næringsutvikling - et forprosjekt. Ericsson, B. og Vaagland, J. ØF-notater 2004: 2004/01 Ny utbygging på Sjusjøen - Konsekvenser, muligheter og kritiske faktorer. Lein, K. og Arnesen, T. 2004/02 Innovasjon og interaktiv læring en teorigjennomgang. Leir vik, B. 2004/03 Produktutvikling- et sammenlignende perspektiv på innovasjons-prosesser i en databedrift og et avishus. Jahr, Ø. 2004/04 Bluelight: nettverk for informasjonssikkerhet - historien og kritiske suksessfaktorer. Bergum, S. og Nyhus, L. 2004/05 Evaluering av Nasjonal Paramedic Utdanning, del en - erfaringer fra studenter og deres ledere. Bergum, S. 2004/06 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) og innovasjoner i organisasjonsstrukturer, prosesser og organisasjonsformer. Bergum, S. 2004/07 Grenseløs verdiskapning innen mat og måltidsopplevelser i Indre Skandinavia. Forstudie og prosjektplan. Bråtå, H. O., Hagsmo L. og Vangsgraven K.S. 2004/09 Østerdalene. Sluttrapport fra forskningsprosjektet Bortafor Ånestadkrysset. En studie av regional utvikling i Indre Østlandet". Grimsrud, G. M., Hagen, S. E., Kristoffersen, J., Størdal, S., Teigen, H. og Ørbeck, M. 2004/10 Kartlegging av kulturnæringene i Norge - økonomisk betydning, vekst- og utviklingspotensial. Haraldsen, T., Flygind, S.K., Overvåg, K. og Power, D. 2004/11 Rv 3 Betydning, standard og investeringsbehov. Lein, K. og Køhn, E. 2004/12 KAT-prosjekt i Hamar regionen privat formidlingstjeneste. Frydenlund, S., Vaagland, J. og Køhn, E. 2004/13 Kvalitet i relasjonsarbeid om samspillet mellom voksne og barn i Gjøvik-barnehagen. Nyhus, L. og Kollstad, I. 2004/14 Nordmenns grensehandel i Ericsson, B. 2004/15 Om utvidelse av ordningen statsallmenninger forvaltet som bygdeallmenninger (skog og virkesrett). Arnesen, T. 2004/16 Levende Skog prosessen fortid, nåtid og framtid. En evaluering. Arnesen, T., Eide, T.H. og Aasetre, J. 2004/17 Evaluering av Verdiskapingsprogrammet for bruk og foredling av trevirke (Treprogrammet). Stubberud, K.V. og Vaagland, J /08 Vulnerable, exposed and invisible? A Qualitative Study on Violence and Abuse against women with Physical Disabilities. Olsvik, V.M. 2004/09 Makt, avmakt og institusjonelle overgrep. En kvalitativ studie av institusjonelle overgrep mot kvinner med fysiske funksjonshemminger. Olsvik, V.M. 2004/10 Ny nasjonal kulturbåt? Utredning utarbeidet av en arbeidsgruppe. Vaagland, J. Andersen, J. H. og Schjelderup, H. 2004/11 Demografisk atlas. Befolkningsutviking i norske regioner Grimsrud, G.M. og Overvåg, K. 2004/12 Pendling og yrkesdeltaking. Regionale utviklingstrekk Grimsrud, G.M. og Overvåg, K. 2004/13 "Fylkeskommunens eierskap i et konsulentmiljø sett i forhold til rollen som regional utviklingsaktør". Frydenlund, S. 2004/14 Hva kan vi lære av Holtz100 saken? En evaluering av et selskap innen massivtre sektoren. Frydenlund, S. 2004/15 Følgeevaluering av Ungt entreprenørskap: Foreløpige resultater etter første års følgeevaluering. Eide, T.H. og Frydenlund, S.

15 2004/16 Dataspill-nettverket i Innlandet. Et nettverk for utvikling av innovative og interaktive tjenester. Frydenlund, S. 2004/17 Evaluering av en entraprenørskapsmodell som et verktøy for økt innovasjon og vekst i Hedmark. Frydenlund, S. 2004/18 Småskala sagbruksvirksomhet i Norge. Størdal, S. Artikler i tidsskrifter med fagfellevurdering (referee): Guldvik, I. (2004): Kjønnskvotering og fylkesmannspraksis: Et problematisk forhold mellom kjønn og skjønn? Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 1/04 vol. 20: Hardaker, J.B., Richardson, J.W., Lien, G. og Schumann, K.D., (2004): Stochastic efficiency analysis with risk aversion bounds: a simplified approach. Australian Journal of Agricultural and Resource Economics 48(2): Koesling, M., Ebbesvik, M., Lien, G., Flaten, O. og Valle, P.S., Arntzen, H., (2004): Risk and risk management in organic and conventional cash crop farming in Norway. Food Economics 1: Størdal, S. (2004): Impacts of the European Economic Area agreement on the structure and concentration of roundwood sales in Norway. Forest Policy and Economics 6(1): Størdal, S. (2004): Efficient timber pricing and purchasing behavior in forest owners' associations. Journal of Forest Economics 10(3): Størdal, S., Lein, K., Ørbeck, M. og Hagen, S.E. (2004): Regional differences in harvesting levels and wood-based employment in Norway. Small-scale Forest Economics, Management and Policy 3(1): Artikler i bøker: Askheim, O.P., Andersen, T. og Eriksen, J. (red.) (2004): Sosiale tjenester for familier som har barn med funksjonsnedsettelser. Gyldendal Akademisk. Askheim, O.P., Andersen, J. og Guldvik, I. (2004): Mye er forskjellig, men inni er vi like. Personlig assistanse i Sverige og Norge. I Kerstin Gynnerstedt (red.): Personlig assistans och medborgarskap. Studentlitteratur, Lund, s Eriksen, J. og Andersen, T. (2004): Omsorgslønn til foreldre med funksjonshemmede barn. I Askheim, O.P., Andersen, T. og Eriksen, J. (red.) (2004): Sosiale tjenester for familier som har barn med funksjonsnedsettelser. Gyldendal Akademisk. Forsberg, G., Jansdotter, M. og Stubberud, K.V. (2004): Avslutande tankar om historien bakom. I: Berger, S., Forsberg, G. og M. Ørbeck (red.) Atlas över INRE SKANDINAVIEN. Befolkningsutveckling, näringsliv og livsmiljö. s Karlstad University Studies 2004:66. Grimsrud, G.M. og Sørlie, K. (2004): Flytting og bosetting, jobb og pendling. I Berg, N.G. m.fl. (red.) Mennesker, steder og regionale endringer. s Tapir Akademisk Forlag. Trondheim. Grimsrud, G.M., Hagen, S.E. og Ørbeck, M. (2004): Østerdalene - bortafor Ånestadkrysset. I: Onsager, K. og Selstad, T. (red.) Regioner i utakt. s Tapir Akademisk Forlag, Trondheim. Karlsson, S., Stubberud, K.V. og Ørbeck, M. (2004): Indutriutveckling. I: Berger, S., Forsberg, G. og Ørbeck, M. (red.) Atlas över INRE SKANDINAVIEN. Befolkningsutveckling, näringsliv og livsmiljö. s Karlstad University Studies 2004:66. Skjeggedal, T., Arnesen, T., Markhus, G. and Thingstad, P.G. (2004): Management Strategies In Forest Landscapes In Norway. In: Palang, H., Sooväli, H. Antrop, M. and Setten, G. (2004): European Rural Landscapes Persistence And Change In A Globalsing Environment, s Boston/Dordrecht/ London: Kluwer Academic Publishers. Vitenskaplige paper presentert på konferanser, symposier og seminarer Arnesen, T. og Skjeggedal, T. (2004): Hit the road, Jack. A discussion of the fuzzy migration between urban based production and rural based recreation. Paper presented at The Regional Studies Association conference:"europe at the Margins: EU Regional Policy, Peripherality and Rurality", Anger april Bergum, S. (2004): Which factors influence media use in a distributed com petence and innovation network, the case of Bluelight : Norwegian Information Security Cluster, Paper for the 9 th In ternational Telework Worshop 2004, Crete, Greece: September Bergum,S. og Selvik, J.T. (2004): Leaders as mobile teleworkers in Norwe gian Public Road Administration (NPRA), effects of distance on communication, trust and motivation, Paper for the 9 th Inter national Telework Workshop 2004, Crete, Greece: September Bråtå, H.O. (2004): Wild reindeer management in the Rondane region. How local people in Norway developed a regional management of a common pool resource. Paper presented at the Fifth European Social Science History Conference, Berlin, mars Guldvik, I. (2004): Personlige assistenter det nye omsorgsproletariatet? Paper presentert på 1. nasjonale konferanse for forskning om funksjonshemming, Lillehammer september. sell.hil.no/konferanser/funksjonshem04/program.html. Haraldsen, T. og Ørbeck, M. (2004): Workfarism, fiscal policy and rural development the case of Norway. Paper presented at The Regional Studies Association' conference:"europe at the Margins: EU Regional Policy, Peripherality and Rurality", Anger april Lien, G., Størdal, S., Hardaker, J.B. og Asheim, L.J. (2004): Optimal rotation of a forest and risk aversion: A stochastic efficiency approach. 15th Mini-EURO Conference Managing Uncertainty in Decision Support Models. The Association of European Operation Research Society, Coimbra, Portugal, september Proceedings fra 5th Mini-EURO Conference Managing Uncertainty in Decision Support Models. Lien, G., Størdal, S. og Hardaker, J.B. (2004): Risk aversion and optimal rotation: A stochastic efficiency approach. The biennial meeting of the Scandinavian Society of Forest Economics, Vantaa, Finland, mai Scandinavian Forest Economics 40: Nyhus, L., Bjørgen, A.M. og Nordkvelle, Y.T. Evaluation of on-line education the role of self-evaluation for a "learning organization". Paper presentert på The Nordic Educational Research Associations 32nd Congress, Reykjavik mars Olsvik, V. M.(2004): "Vulnerable, exposed and invisible?"a qualitative study on violence and abuse against women with physical disabilities.paper presented at the 20th World Congress of Rehabilitation International, Session "Gender and Disability", Oslo, juni Olsvik, V. M. (2004): "Makt, avmakt og institusjonelle overgrep". En kvalitativ studie av institusjonelle overgrep mot kvinner med fysiske funksjonshemminger. Paper presentert på den 1. nasjonale konferansen om forskning om funksjonshemming, Seksjon 3B Makt og avmakt, Lillehammer, september Olsvik, V. M. (2004): Metoderefleksjoner rundt forskningsprosjektet om overgrep mot kvinner med fysiske funksjonshemminger med spesiell vekt på planleggingen av fokusgrupper. Paper presentert på dr.gradskurset "Metode på tvers", Kvalitativ metode - fokusgrupper, Universitetet i Tromsø, august 2004 Størdal, S. og Adams, D.M.(2004): Testing for variation in the log price structure in western Oregon. The biennial meeting of the Scandinavian Society of Forest Economics, Vantaa, Finland, mai Scandinavian Forest Economics 40:

16 Artikler i rapporter og tidsskrift uten fagfellevurdering (referee): Bergum, S. og Nyhus L. (2004): Bluelight informasjonssikkerhetsnett verket. Kapittel 8 i Johnstad, T. (red) Klynger, nettverk og verdiskaping i Innlandet, NIBR-rapport 2004:8. Ericsson, B, Hagen, S.E. og Overvåg, K. (2004): Reiseliver i Valdres og Innlandet. I: Johnstad, T (red): Klynger, nettverk og verdiskaping i Innlandet, NIBR-rapport 2004:8, NIBR:Oslo. Grimsrud, G.M. og Ørbeck, M. (2004): Østerdalene - landet med den uendelige barskogen. PLAN 2/2004. Sæther, B. og Stubberud, K.V. (2004): Næringsmiddelindustri og småskala matproduksjon. I: T. Johnstad (red.) Klynger, nettverk og ver diskaping i Innlandet. VS2010 Innlandet- publikasjonen NIBR og Østlandsforskning. S NIBR-rapport 2004:8. Arbeidsnotater (working papers) og andre upubliserte notater: Bråtå, H.O. (2004): The Rondane Region. A case study of natural heritage management in a Nordic mountain region. In: Territorial Trends of the Management of the Natural Heritage. Draft version, April EuroNet EEIG in co-operation with European Centre for Nature Conservation (ECNC), Utrecht, Netherlands, p Final version s Bråtå, H.O. (2004): The Rondane Region. A case study of natural heritage management in a Nordic mountain region. Unpublished working paper delivered Royal Haskoning, NL. Eide, T.H. og Frydenlund, S. (2004): Følgeevaluering av organisasjonen Ungt Entreprenørskap: Underveisrapport, desember 2004, Underveisrapport, januar Grimsrud, G.M. (2004): Kvinneflukt og gubbekultur? Om flyttemønster, bygdekultur og kjønnsidentitet. Norges forskningsråd, program for regional utvikling. visnyhet.html?id=63 Lein, K. (2004): Kartlegging av næringsutviklingsprosjekter. NHO Innlandet. Lien, G., Skarsem, K., Ørbeck, M. og Stornes, O.K. (2004): Verdiskaping og sysselsetting i Hedmarksjordbruket. Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning, Oslo. Notat Nyhus, L., Haugsbakk G og Eide, T.H. (2004): Følgeforskning i INOVIprosjektet: Underveisrapport, nov. 2004, Statusrapport, juli 2004, Underveisnotat, januar Aasetre, J. og Skjeggedal, T. (2004): Lokal forvaltning av verneområdene i Forollhogna. Delrapport 1 i evalueringen av forvaltningsforsøket. NTF-notat 2004:8. Nord-Trøndelagsforskning, Steinkjer. Foredrag: Bråtå, H.O. (2004): Forvaltningen av villreinen og dens ressurssystem I skjæringspunktet mellom forskjellige arenaer. Foredrag og manus på det første møtet i Villrein og Samfunn (VISA), Kongsvoll februar Arrangert av Direktoratet for naturforvaltning. Bråtå, H.O. (2004): Mat og turisme i andre regioner. Foredrag på seminaret Turisme og mat betydningen av lokale tradisjoner og råmateriale. Rondablikk 17. september Organisert av Peer Gynt AS. Bergum, S. (2004): Informasjonssikkerhetsnettverket Bluelight, presentasjon for styringsgruppen i VS 2010 Innlandet, Beitostølen, 12. februar Bergum, S. (2004): Management and choice of media in a business network, the case of the information security network Bluelight, innledning på forskningsseminar om innovasjon på ØF, 11. juni Bergum, S. (2004): Management and choice of media in a business network, the case of the information security network Bluelight, inn ledning på forskersamling VS Innlandet, Hamar, 21. juni Eide, T.H. (2004): Organisasjonskultur ulike måter å forstå verden på. Utfordringer for tverrfaglige team i introduksjonsprogrammet. Innlegg på tre UDI-konferanser i Øyer 17. februar 2004, Harmar 1. april 2004 og Hønefoss, 17. april Eide, T.H. (2004):Ungdomsbedrifter hva hemmer/fremmer forankringen i skolen? Innlegg på rektorkonferanse i Surnadal, Møre og Romsdal, 4. november Ericsson, B. (2004): Lokaløkonomiske virkninger av festivaler. Innlegg på Forum for festivaler og kulturarrangementer, HiL 3.november. Ericsson, B. (2004): Lokaløkonomiske effekter og muligheter av fritidshus. Innlegg på konferanse 9.desember om Plan- og bygningsloven arrangert av Miljøverndepartementet, Fylkesmannen i Hedmark og Oppland, samt Hedmark og Oppland fylkeskommuner. Frydenlund, S. (2004): Entreprenørskap i skole flaskehalser og muligheter.. Samarbeidet mellom skole og andre aktører for økt satsing for entreprenørskapsopplæring i skolen. Frydenlund, S. og Køhn, E. (2004): Innlegg om erfaringer og funn i forbindelse med evaluering av KAT- prosjektet i Hamarregionen. Aetats KAT- seminar på Hamar november Grimsrud, G.M. og Sørlie, K. (2004): Flytting og bosetting, jobb og pendling. Foredrag på konferansen Regioner i utakt. Hva kan og bør ny kunnskap bidra med? Avslutningskonferanse for forskningsprogrammet Regional Utvkling, NFR. Rica Hell Hotell, Stjørdal, 20. april Grimsrud, G.M.(2004): Østerdalene - Norges minst urbane område. Foredrag på konferansen Regioner i utakt. Hva kan og bør ny kunnskap bidra med? Avslutningskonferanse for forskningsprogrammet Regional Utvkling, NFR. Rica Hell Hotell, Stjørdal, 20. april regut/konferanse/regut-avslkonf-grimsrud.doc Grimsrud, G.M. og Lein, K. (2004): Utviklingstrekk og utfordringer i Trysil sett i forhold til regionale og nasjonale forhold. Foredrag for Utvidet planutvalg, Trysil kommune. 7. september. Grimsrud, G.M. og Stubberud, K.V. (2004): Dialogseminar med SWOTanalyse for nøkkelpersoner i Trysil. Trysil rådhus 14. februar Grimsrud, G.M. (2004): Dialogseminar med SWOT-analyse for nøkkelpersoner i Marker. Marker rådhus 19. april Haraldsen, T. (2004): Gudbrandsdalens Peer Gynt, Norges svar på Bilbaos Guggenheim museum? Foredrag på Per Gynt Laugets årsseminar, 20. februar Haraldsen, T. (2004): Kulturnæringer og kulturbasert næringsutvikling. Kultur som damo i by- og regionalutvikling? Foredrag for Samarbeidsforum for storbyutvikling, Villa Stenersen 17. mars Haraldsen, T. (2004): Grunnbegreper og trender i regionalpolitikken. Foredrag på Skandinavisk opplevelseskongres, mars 2004, Borås. Haraldsen, T. (2004): Kultur i et næringsperspektiv. Foredrag på Norske festivalers årskonferanse, mars 2004, Oslo. Haraldsen, T. (2004): FOKUS-instituttenes betydning for regional næringsutvikling. FOKUS-seminar, NHO oktober Haraldsen, T. (2004): Opplevelser og kreative næringer. Fordedrag på Arenaprogrammets erfaringskonferanse, mai, Lillehammer. Haraldsen, T. (2004): Kultur i et næringsperspektiv hva er kulturnæringer og hvilken økonomisk betydning har de? Foredrag på konferanse Samspill, innovasjon og verdiskapning kultur som identitetsskaper og vekstfaktor Statsbygg, Color Line og forum for kultur og næringsliv, Color Line juni

17 Haraldsen, T. (2004): Kultur i et næringsperspektiv. Foredrag på konferanse Innlandet 2010, 29. juni 2004, Honne. Haraldsen, T. (2004): Kulturnæringene vekst- og utviklingspotensial. Foredrag for Bergen Chamber of Commerce, 18. oktober 2004, Bergen. Haraldsen, T. (2004): Kulturnæringene økonomisk betydning, vekst- og utviklingsmuligheter. Foredrag for program for forskerseminar, Stortingsmelding om kultur og næring, Voksenåsen Kultur og Konferansehotell AS, oktober Haraldsen, T. (2004): Kulturnæringene vekst- og utviklingspotensial. Foredrag HiL åpen dag, 13. november Haraldsen, T. (2004): Betydningen av kultur for å utvikle innovative og omstillingsdyktige bedrifter i en global økonomi. Foredrag på konferanse om Kultur og verdiskapning i næringslivet, Nærings- og handelsedepratementet og Formum for kultur- og næringsliv, 18. november 2004, Oslo. Haraldsen, T. (2004): De regionale instituttene muligheter og utfordringer. Foredrag for referansegruppen for instituttgjennomgangen, 25. november 2004, Oslo. Haraldsen, T. (2004): Kulturnæringenes økonomiske betydning. Foredrag Oslo kommune, 6. desember 2004, Oslo. Køhn, E. (2004): Regionsentrenes betydning i Fjellregionen. Foredrag Tynset kommunestyre, september Køhn, E. (2004): Presentasjon av statistikkatlas for Fjellregionen på seminar om framtidig kommunestruktur i Fjellregionen på Røros september Leirvik, B. (2004): Utfordringer i TotAl/studietrapp prosjektet. Presentasjon for VS2010 Innlandets styringsgruppe. Oppland Fylkeskommune 12. mai Nyhus, L. (2004): På sporet av fremtiden Hva kan samfunnsforskning bidra med? Foredrag under Forskningsdagene. Stange bibliotek. 24. september Overvåg, K. (2004): Innlegg på konferanse. "Fremtidsrettet planlegging for vann, avløp og miljøriktige løsninger i hytte-, turist og boligområder" mars Pers Hotell, Gol. Arrangør TEK- NA - Teknisk- naturvitenskapelig forening Overvåg, K. og Selstad, T. (2004): Foredrag på landsdelsvise fagseminar om utvikling i bosetting, senterstruktur og næringsliv. Arrangert av KRD. Bodø 12. mai 2004 Overvåg, K. (2004): Innlegg på konferanse: Second-homes in Norway: Recreational commuting, a new kind of counter urbanization. Ålborg: 13th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research, november. Størdal, S. (2004): Small-scale forestry in Norway. COST E30-meeting oktober 2004, Yundola, Bulgaria. Undervisning, sensoroppdrag og annet Andersen T. og Eide, T.H. (2004): Evalueringsseminar for Lillehammer kommune, 18. november Bergum, S. (2004): Undervisning i kursene Påbygningsstudie i personalutvikling og ledelse ved Høgskolen i Lillehammer, Reiselivsstudiet ved Høgskolen i Lillehammer, Økonomi/administrasjons- (øk/adm) studiet ved Høgskolen i Lillehammer, Servicestudiet ved Høgskolen i Lillehammer, Studiet i informasjon og samfunnskontakt, og i mediekunnskap, ved Høgskolen i Hedmark/ Rena (OSIR), Temaområder: organisasjonsteori; personalledelse; IKT ledelse, organisasjon og kommunikasjon; organisasjon kompetanse og endring; Internett; serviceledelse Eide, T.H. (2004): Sensor på Bachelor i sosialt arbeid 3. år. Muntlig og skriftlig. Høgskolen i Lillehammer. Ericsson, B. (2004): Medlem av sakkyndig komité for vurdering av førstelektorkompetanse ved Høgskolen i Buskerud. Lein, K. (2004): Undervisning i kurseneoffentlig økonomi ved BI Gjøvik, Konkurransestrategi ved Høgskolen i Lillehammer og Sensor i samfunnsøkonomi ved Høgskolen i Lillehammer. Leirvik, B. (2004): Organisasjonspsykologi og arbeidsmiljø, Høgskolen i Lillehammer. Temaområder: Individet i organisasjonen og Organisasjonslæring. Leirvik, B. (2004): Sensor ved bachelorstudiet i psykologi 2. år. Personal, arbeids- og organisasjonspsykologi, Høgskolen i Lillehammer. Leirvik, B. (2004): Sensor (klage) i organisasjonskommunikasjon, Høgskolen i Hedmark. Leirvik, B. (2004): Sensor (klage) bachelorstudiet i psykologi 1. år. Innføring i generell psykologi og psykologiens historie, Høgskolen i Lillehammer. Overvåg, K. (2004): Ledelse av seminarer og muntlig sensur. Høstsemesteret. Bachelor i reiseliv, Høgskolen i Lillehammer. Størdal, S. (2004): Undervisning i kurset Mikroøkonomi og Konkurransestrategi ved Høgskolen i Lillehammer, våren Størdal, S. (2004): Intern sensor i kurset Mikroøkonomi og Konkurransestrategi ved Høgskolen i Lillehammer, våren Størdal, S. (2004): Sensor ved hovedoppgave i skogøkonomi ved Norges Landbrukshøgskole, våren Konferanser arrangert av forskere ved ØF Bråtå, H.O. et al. (2004): Om arealkonflikter mellom mennesker og dyr i utmark. Foredrag på dagsseminaret Rekreasjonssamfunnet og utmarka: Om arbeid, fritid og utviklingstrekk i innlandsutmarka. Lillehammer, 28. september Ericsson, B. (2004): Om bruk og brukere av fritidsboliger. Foredrag på dagsseminaret Rekreasjonssamfunnet og utmarka: Om arbeid, fritid og utviklingstrekk i innlandsutmarka. Lillehammer, 28. september Overvåg, K. (2004): Fritidsboligene: Hvor de er og hvordan de er bygget (standard, mønster osv). Foredrag på dagsseminaret Rekreasjonssamfunnet og utmarka: Om arbeid, fritid og utviklingstrekk i innlandsutmarka. Lillehammer, 28. september Skjeggedal, T. (2004): Behov for en ny forvaltningspolitikk i utmarka? Foredrag på dagsseminaret Rekreasjonssamfunnet og utmarka: Om arbeid, fritid og utviklingstrekk i innlandsutmarka. Lillehammer, 28. september Kronikker og bokanmeldelser Andersen, T.(2004): Flykter fra politikken. (forsiden + en helside inne i avisen). Nationen 6. februar Andersen, T. og Eide, T.H (2004): Trives på jobben! Kronikk i Oppland Arbeiderblad, 26. januar Bergum, S. (2004): Samarbeid om informasjonssikkerhet i kommunal sektor, artikkel i bladet Kommunal Rapport den 24. mars 2004, papir utgave nr 11/2004. Bergum, S. (2004): Outsourcings-tjenester gir regionale muligheter i tillegg til de bedriftsinterne, kronikk i Hamar Arbeiderblad, 20. april Bergum, S. (2004): Lillehammer-regionen i front innen praktisk digital for valtning, kronikk i Gudbrandsdølen Dagningen, 20. september 2004 Engesæter, P. (2004): Byutvikling i Lillehammer - målkonflikter i bærekraftens navn. kronikk i GD 28. januar Guldvik, I. (2004): Ta en Gabrielsen i politikken? Kronikk i Dagsavisen 7.mars Guldvik, I. (2004): Miljømyndighetenes ansvar for likestilling. Kronikk i Nationen 21. september

18 Guldvik, I. og Andersen, T. (2004): Innlendinger bedre enn sitt rykte? Kronikk i Hamar Arbeiderblad og Oppland Arbeiderblad 02. desember Haraldsen, T. og Overvåg, K. (2004): En vekstfaktor for Innlandet. Kronikk i Oppland Arbeiderblad 16.desember Nyhus, L. og Nordkvelle, Y. (2004): Tre bøker om evaluering i Sosiologi i dag, nr , s Riseth, J. Å., Skjeggedal, T. og Arnesen, T. (2004): Bygdefolk og naturvern. Kronikk i Nationen, 5. oktober Riseth, J. Å., Arnesen, T. og Skjeggedal, T. (2004): Naturvern og demokrati. Replikk i Nationen, 14. oktober Uspesifisert formidling av FoU-resultater Bergum, S. (2004): Interkommunalt IKT-samarbeid mellom kommunene Gausdal, Øyer og Lillehammer har store ambisjoner og har kommet godt i gang, artikkel på Høykom sine nettsider (www.hoyvis.no), lagt ut 30. mars Bergum, S. (2004): Regionale muligheter innen moderne kundeservice: sys selsettingsmuligheter og kompetansebehov, Intervju i NRK Hedmark og Oppland, 30. juni Bergum, S. (2004): Høykom prosjekt i Lillehammer-regionen i front innen praktisk digital forvaltning, takket være fokus på resultater, samarbeid og nyskapende organisatoriske løsninger, lagt ut på Høykom sine nettsider (www.hoyvis.no) 20. september Haraldsen, T (2004): Intervju om kulturnæringene på NRK 2, Kulturbeitet, oktober Haraldsen, T. (2004): Intervju om kulturnæringene på NRK Troms oktober Grimsrud, G.M. (2004): Kvinneflukt og gubbekultur? Om flyttemønster, bygdekultur og kjønnsidentitet. Nyhetsoppslag på NFRs hjemmesider. Fra januar visnyhet.html?id=63 Grimsrud, G.M. og Stubberud, K.V. (2004): Ledet dialogseminar Omstilling og utvikling i Indre Skandinavia. 17. februar Grimsrud, G.M. (2004): Ledet dialogseminar Omstilling og utvikling i Indre Skandinavia. Marker 19. april Olsvik, V.M. (2004): Intervju på NRK Troms/Finnmark om vold og overgrep mot kvinner med fysiske funksjonshemminger den 8. juni Andre oppdrag Bråtå, H.O. (2004): Medlem av den nasjonale gruppen som utarbeidet rapporten: Villrein og samfunn En veiledning til fremtidig bevaring og bruk av Europas siste villreinfjell (VISA). Bråtå, H.O. (2004): Referee for artikkel i Norwegian Journal of Geography. Guldvik, I. (2004): Koordinator for NORfa-nettverket Köns diskurser i det jämställda Norden Haraldsen, T. (2004): Medlem av FOKUS-styret. Haraldsen, T. (2004): Medlem av referansegruppen for gjennomgang av instituttsektoren, UFD. Haraldsen, T. (2004): Medlem av komiteen for gjennomgang av kriterier for tildeling av grunnbevilgning, NFR. Overvåg, K. (2004): Underleverandør til Prevista. Konsekvensutredning for dolomittbrudd i Skjerstad kommune. Ansvarlig for temaene friluftsliv og næringsvirksomhet. Køhn, E. (2004): Prosessledelse i forbindelse med videreutvikling av prosjektet Samordning av offentlige sysselsettingsvirkemidler i Hedmark og Oppland. Sjusjøen januar Lein, K. (2004): Innspill til planarbeidet i Oppland Fylkeskommune Mulighetenes Oppland. Lein, K. (2004): Innlandsindeksen Omstillingsprogrammet for Innlandet. Lein, K. (2004): Regionalt Nettverk. 5 konjunkturrapporter. Norges Bank. Lein, K.. Og Størdal, S. (2004): Innspill til arbeid med avbøtende tiltak for skogbruk, Regionfelt Østlandet. Størdal, S. (2004): Konsulentarbeid for Innovasjon Norge i forbindelse med ny strategi for Treprogrammet. Størdal, S. (2004): Norsk deltaker i COST Action E30: Economic integration of urban consumers demand and rural forestry production. Størdal, S. (2004): Oppnevnt som konsulent ved søknad til Norges forskningsråd. 18

19 Ansatte pr 31. desember 2004 VITENSKAPELIG ANSATTE I ØSTLANDSFORSKNING Torhild Andersen, cand.polit. (samfunnsvitenskap) Tor Arnesen, siv.ing., mag.art. (filosofi) Svein Bergum, siv.øk., HAE, M.PS., Ek.Lic. Hans Olav Bråtå, dr.scient. Trude Hella Eide, cand.philol. (sosialantropologi) Birgitta Ericsson, diplomkandidat Simen Kristian Flygind, cand.agric. (naturforvalter) Svein Frydenlund, MA.MBA Reidun Grefsrud, cand.oecon. Gro Marit Grimsrud, cand.polit. (samfunnsgeografi) Ingrid Guldvik, cand.polit. (samfunnsvitenskap) Svein Erik Hagen, siv.ing. (økonomi) Espen Køhn, cand.polit. Kristian Lein, cand.oecon. Birgit Leirvik, cand.polit. (psykologi) Gudbrand Lien, dr.oecon Lene Nyhus, cand.polit. (sosialpedagogikk) Vigdis Mathisen Olsvik, mag.art. (sosiologi) Kjell Overvåg, cand. polit. Kari Vangsgraven Stubberud, cand.agric. Terje Skjeggedal, dr.ing. Tor Selstad, cand. philol., professor Trond Solhaug, post.doc. Ståle Størdal, dr.scient. Jorid Vaagland, cand.polit. (sosialantropologi) Morten Ørbeck, cand.oecon. ADMINISTRASJON Ann Iren Linnerud Bråthen, kontorassistent Inger-Lise Hansen, økonomikonsulent Tone Haraldsen, Fil.dr./Ph.D., direktør Signe Lise Olsen, rengjøringshjelp SLUTTET 2004 Pelle Johnstad Engesæter, cand.polit. (geografi) 19

20 Østlandsforskning Serviceboks Gudbrandsdalsvn Lillehammer Tlf.:

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

CV for Svein Erik Hagen. Adresse arbeid: Østlandsforskning, postboks 223 2601 Lillehammer E-post: sh@ostforsk.no.

CV for Svein Erik Hagen. Adresse arbeid: Østlandsforskning, postboks 223 2601 Lillehammer E-post: sh@ostforsk.no. CV for Svein Erik Hagen Adresse arbeid: Østlandsforskning, postboks 223 2601 Lillehammer E-post: sh@ostforsk.no Telefon: 47409596 UTDANNELSE: Sivilingeniør fra NTH (1973). Spesialisering i kommunal og

Detaljer

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet 1 Årsberetning 2003 2 Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet for øvrig relevant og nyttig kunnskap

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

ÅRSBERETNING 2007 Virksomhetens art og hvor den drives Forskningsvirksomheten

ÅRSBERETNING 2007 Virksomhetens art og hvor den drives Forskningsvirksomheten 08.04.08 ÅRSBERETNING 2007 Arbeidsforskningsinstituttet AS er et heleid statlig aksjeselskap. Kunnskapsdepartementet har delegert fullmakt til å forvalte statens eierinteresser og innkalle til generalforsamling

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 968 349 627 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN BETANIEN BERGEN Forretningsadresse: Vestlundveien

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av:

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Regnskapsførernummer 975855635 Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 LYSKULTUR Note 2016 2015 Salgsinntekt 7 120 581 6 962 127 Annen driftsinntekt 5 725 662 252 Sum driftsinntekter

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

SKUP Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse RESULTATREGNSKAP

SKUP Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER: Konferanseavgifter kr 1.201.185 kr 1.309.000 Tilskudd internasjonalt arbeid 3.675 70.000 Tilskudd fritt ord 200.000 250.000 Tilskudd andre 357.568 170.000

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

2 6 26 L i ll eh a m m e r w w w. o s t f o r s k. n o Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 2

2 6 26 L i ll eh a m m e r w w w. o s t f o r s k. n o Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 2 2 6 26 L i ll eh a m m e r w w w. o s t f o r s k. n o Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 2 Design, foto og produksjon: Sandbeck Reklamebyrå AS - Gjøvik Trykk: BT Grafiske - Kolbu Å R S B E R E T N I N G 2

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 985 798 877 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Aasa Gjestvang Fung.fylkesrådsleder

Aasa Gjestvang Fung.fylkesrådsleder Saknr. 1898/09 Ark.nr. 243 U01. Saksbehandler: Espen Køhn VRI INNLANDET - REGIONAL MEDFINÀNSIERING 2009 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Foretaksnr. 971487305 Utarbeidet av: SpareBank 1 SMN Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Kremmergården 7100 RISSA Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap for Aktiv Barnehjelp AS

Årsregnskap for Aktiv Barnehjelp AS Årsregnskap 30.01.15-31.12.15 for Aktiv Barnehjelp AS Organisasjonsnr. 914934532 Utarbeidet av: Trio Regnskapsservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Vestre Rosten 78 7075 TILLER Organisasjonsnr. 970601511

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Organisasjonsnr. 995556480 Utarbeidet av: Taraldsen Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Strandveien 20 7713 STEINKJER Regnskapsførernummer 38966

Detaljer

Følgeforskning av Ungt Entreprenørskaps program:

Følgeforskning av Ungt Entreprenørskaps program: ØF-notat 04/2005 Følgeforskning av Ungt Entreprenørskaps program: Program for nyskaping og entreprenørskap i opplæring og utdanning i Norge (2001-2005) Underveisnotat 2. års følgeevaluering Av Svein Frydenlund

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Bergen Teknologioverføring AS Org.nr. 987 753 153

Bergen Teknologioverføring AS Org.nr. 987 753 153 Årsregnskap og årsberetning 2005 for Bergen Teknologioverføring AS Org.nr. 987 753 153 Regnskap for perioden 22.12.04-31.12.05 UiB/Regnskap 23.02.06 Innholdsfortegnelse Styrets beretning 3 Resultatregnskap

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer