Hovedtema for møtet vil være prosjektet BioReg fellessatsingen på bioenergi og bioressurser i de to regionene våre.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedtema for møtet vil være prosjektet BioReg fellessatsingen på bioenergi og bioressurser i de to regionene våre."

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Sanner Hotell på Granavollen Møtedato: Tid: Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf eller via epost til eller til Kommunetorget på tlf NB! Saksdokumenter sendes også til første vararepresentant. Disse møter bare etter særskilt innkalling. Øvrige vararepresentanter og fylkestingsrepresentanter fra Hadeland får saksliste tilsendt. Felles regionrådsmøte for Ringerike og Hadeland I tråd med vedtatt møteplan innkalles det til felles regionrådsmøte for Ringerike og Hadeland fredag 18. juni kl Møtet arrangeres denne gangen på Sanner Hotell på Granavollen. Hovedtema for møtet vil være prosjektet BioReg fellessatsingen på bioenergi og bioressurser i de to regionene våre. 18. juni arrangeres det også en større bioenergikonferanse på Sanner Hotell i regi av Det internasjonale energibyrået IEA, med Energigården og Arena Bioenergi Innlandet som lokale arrangører. Tittelen på denne konferansen er: Rammebetingelser og virkemidler for bioenergibransjen Hvordan regionale og lokale drivere kan påvirke nasjonal bioenergipolitikk. Når vi er så heldige å ha en internasjonal konferanse i vår region, med tema som går rett inn i vår felles satsing, var det naturlig å legge fellesmøtet vårt til samme sted. Å være orientert om internasjonalt samarbeid og løsninger blir stadig viktigere på alle områder. Det legges derfor opp til følgende møteplan for denne dagen: Møteplan Tid: Program felles med IEA-konferansen. Se vedlagt program for konferansen Lunsj Vi forlater IEA-konferansen Behandling av saker felles regionrådsmøte: Bioreg Bioenergi og bioressurssamarbeid Hadeland og Ringerike (sak 16/10) Flybussen Ringerike-Hadeland-Gardermoen (sak 17/10)

2 Orienteringer: Sparebank 1 Ringerike Hadeland. Presentasjon av den nye banken v/banksjef Steinar Haugli Hadeland-Ringerike Reiseliv Presentasjon av nye nettsider Pilegrimsleden og Granavollen regionale Pilegrimssenter. v/prosjektleder Randi Thorsen Separat møte for Regionrådet for Hadeland Saksliste Saksnr. Tittel 18/10 Referatsaker /10 Gjennomgang av partnerskapsinstituttet i Oppland fylkeskommune - Høringsuttalelse 20/10 Innovasjonsstrategi for Oppland Høringsuttalelse fra Regionrådet for Hadeland 21/10 Desentralisert utdanning på Hadeland bruk av partnerskapsmidler i /10 Økoløft tildeling av partnerskapsmidler for /10 Orienteringssaker Gran rådhus, Eli Stigen

3 Invitasjon til bioenergikonferanse Task 29 Socio-Economic Drivers in Implementing Bioenergy Projects Rammebetingelser og virkemidler for bioenergibransjen Hvordan regioner og lokale drivere kan påvirke nasjonal bioenergipolitikk 18. juni 2010 Hadeland Konferansen er et samarbeid mellom IEA Task 29, Skog & Landskap, CENBIO, Arena Bioenergi Innlandet og Energigården

4 IEA Bioenergy IEA Bioenergy er et internasjonalt forskningsprogram innen bioenergi som ble etablert i 1978 av International Energy Agency (IEA). Programmets mål er å fremme samarbeid og kunnskapsutveksling mellom land som har nasjonale programmer innen forskning, utvikling og utbygging av bioenergi. Arbeidet i IEA Bioenergy er organisert i «Tasks» som hver har spesifiserte arbeidsprogram og mål. Task 29 studerer regionale og nasjonale tiltak som kan fremme bevisstgjøring og evaluering av de sosiale og økonomiske fordelene ved bruk av biomasse, og fra bioenergiprosjekter generelt. Tema for konferansen Biomasse har historisk vært den viktigste energikilden for menneskeheten. I mange land har biomasse fremdeles denne posisjonen. Vesten har gjennom et drøyt århundre forbrukt fossilt brensel og samtidig frigjort store mengder CO 2 som forårsaker global oppvarming. Norge har, som en stor eksportør av olje og naturgass, et særskilt ansvar for å følge opp internasjonale avtaler om kutt i CO 2 -utslipp. En retur til biomasse som energikilde, med en utnyttelse tilpasset det moderne samfunn, er en effektiv måte å redusere Norges CO 2 -utslipp på. Ved å varme opp husene våre med bioenergi istedet for elektrisitet vil vi i tillegg frigjøre elektrisitet fra fornybar vannkraft. Denne elektrisiteten kan bidra til å redusere andre lands CO 2 -utslipp fordi den erstatter kraft produsert fra fossilt brensel. I Norge er det flere miljøer som satser på Bioenergi. Innlandet er i en særstilling siden mye av landets biomasse finnes her. Arena Bioenergi Innlandet har samlet mange aktører fra næringslivet, virkemiddelaparatet og fra forsknings- og utdanningsmiljøene. Alle disse er med på å drive Innlandet fram til å være Norges viktigste region for bioenergi. Skal Norge lykkes å nå sine CO 2 -mål, forutsetter det at Innlandet lykkes med sine. Det er derfor viktig at den nasjonale energi- og klimapolitikken evner å legge forholdene til rette for en offensiv bioenergisatsing på regionalt nivå. Konferansen skal fokusere på dynamikken i forholdet mellom sterke regionale drivere i utviklingen av bioenergi og de nasjonale myndigheters politikk og planer gjennom å undersøke om vi kan lære noe av hvordan dette samarbeidet løses i andre land.

5 Program Fredag 18. juni - Sanner konferansehotell, Hadeland Registration, coffee 0900 Welcome to the conference* Erik Eid Hohle The Energy Farm Anders Lunnan - The Norwegian Forest and Landscape Institute 0920 The Norwegian bioenergy policies present, schemes and regulations Sigrid Hjørnegård State Secretary, Norwegian Ministry of Petroleum and Energy 0945 The position of bioenergy in the regional and national energy policies and energy planning in United Kingdom Croatia Canada Germany Norway Keith Richards UK Julije Domac Croatia Bill White Canada Sebastian Elbe Germany Erik Eid Hohle Norway 20 min sessions 1130 A mayor in a typical bioenergy region's experience with promoting, building and using bioenergy as a local resource of energy Ole Gustav Narud Mayor of Åmot Municipality 1200 Lunch 1300 Bioheat - a new market for Norwegian hydro power companies Bioenergy's role in energy planning for the future - according to an environmental organization Ola Mørkved Rinnan CEO Eidsiva Energi Marius Holm vice president The Bellona Foundation 1350 Drivers in implementing bioenergy worldwide Cato Kjølstad Managing Director Norwegian Bioenergy Association 1415 Work session and plenary session 1600 Concluding remarks at the end of the conference Anders Lunnan The Norwegian Forest and Landscape Institute * Dette er en internasjonal konferanse med gjester og deltagere fra mange land. Konferansen vil derfor i sin helhet bli gjennomført på engelsk.

6 Saker - felles regionrådsmøte for Ringerike og Hadeland 16/10 Bioreg Bioenergi og bioressurssamarbeid Hadeland og Ringerike 17/10 Flybussen Ringerike-Hadeland-Gardermoen

7 Sak 16/10 BIOREG - HADELAND RINGERIKE. FELLESPROSJEKT FOR UTVIKLING AV BIOENERGI, BIORESSURSER OG ANNEN FORNYBAR ENERGI. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: S81 Arkivsaksnr.: 10/12 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 16/10 Regionrådet for Hadeland Innstilling: 1 Rådet for Ringeriksregionen og Regionrådet for Hadeland slutter seg til hovedpunktene og prinsippene i framlagt prosjektbeskrivelse for BioReg Hadeland Ringerike. Målet er å få prosjektet finansiert og igangsatt i januar De to regionrådene avsetter hver kr i 2011 av partnerskapsmidler regionene disponerer i samarbeid med respektive fylkeskommuner. Det er en målsetting å bidra med slike midler i tilsvarende størrelsesorden hvert år i prosjektperioden. 3. Buskerud og Oppland Fylkeskommuner inviteres til et samarbeid om å utvikle BioReg til en spydspiss og nasjonal regional satsing innen bioressurs- og bioenergi-utvikling i Norge. Hovedvekt må legges på konkrete utviklingsprosjekt i nært samarbeid med landets ledende FoU og prosjekt-institusjoner. Mål for finansiering er å sikre grunnlaget for søknad om nasjonale og regionale utviklingsmidler slik at BioReg kan håndtere prosjekter og prosesser som representerer 3-4 ganger det volum som er indikert i den vedlagte prosjektbeskrivelsen. Saksdokumenter: Bioenergi- og Bioressurs-samarbeid på Hadeland og Ringerike BioReg Prosjektbeskrivelse Vedlagt: Ja Saksopplysninger: Utgangspunkt for fellesprosjektet: De to regionrådene er godt orientert om satsingen som er gjennomført for å utvikle bruken av bioressurser og bioenergi på Ringerike og Hadeland. Prosjektet BIOREG, som regionrådet for Hadeland har hatt ansvaret for, har pågått siden Hovedmålet til dette prosjektet har vært å bidra til økt bruk av bioenergi samt næringsutvikling innen området og å utvikle Hadeland til en demonstrasjons- og kompetanseregion for bruk av bioenergi. På Ringerike har Rådet for Ringeriksregionen hatt ansvar for nettverksprosjektet BioRingerike, med hovedvekt på næringsutvikling knyttet til biobasert produksjon og verdiskaping samt omlegging til miljøvennlig energibruk i kommunale bygg. Dette prosjektet har pågått siden 2007 I de siste årene har det utviklet seg et tettere samarbeid mellom regionrådene på Ringerike og Hadeland. Det økte samarbeidet førte bl.a. til at regionene avholdt sitt første felles regionrådsmøte 26. juni i fjor. Et av temaene som ble tatt opp der var mulighetene for felles bioenergisatsing. Følgende kan oppsummeres som konklusjon fra dette punktet på møte: Ringerike og Hadeland utfyller hverandre godt på bioenergiområdet. Ringerike har tung industri som ønsker å satse på utvikling av bioenergi, mens Hadeland har mange små anlegg og har over relativ lang tid arbeidet med å få opp bevissthet og kompetanse i offentlig sektor. Side 1

8 Sak 16/10 På møtet var det enighet om å sette i gang arbeid for å avklare om og ev. hvordan en felles satsing på bioressurser og bioenergi kunne organiseres og gjennomføres. Det er dette arbeidet som nå er sluttført og som presenteres for de to regionrådene i form av et felles prosjekt med en tidshorisont på 3-5 år. Arbeidet med prosjektbeskrivelsen. Bjørn Andvig, prosjektleder for Bio-Ringerike og Helge Midttun, prosjektleder for BIOREG har hatt ansvar for å utarbeide prosjektbeskrivelsen som nå legges fram. De to regionkoordinatorene, Erik Eid Hohle, daglig leder av Energigården og klimapådriver for Hadeland Live Ytrehus, er holdt orientert om arbeidet og konsultert flere ganger i prosessen. Regionrådet er også orientert ved flere anledninger og hatt mulighet til å komme med innspill til arbeidet, sist gjennom møte i Regionrådet for Hadeland 23. april og Ringerikstinget som ble avholdt 25. mai. Forslag til prosjektbeskrivelse for BioReg Hadeland - Ringerike. Forslaget til prosjektbeskrivelse har følgende formuleringer når det gjelder målsetting, formål og delmål: Målsetting: Hadeland-Ringeriks-regionen har i 2020 skapt en robust og drivende næringsklynge med basis i banebrytende teknologi og prosesser knyttet til biomasse-anvendelser. Regionen er nasjonalt og internasjonalt kjent som en ledende og attraktiv grønn region med et aktivt samspill mellom kommuner og næringsliv innenfor energi- og klima-området. Regionen har forankret anvendelse av nasjonale forskningsmidler knyttet til kompetanse- og næringsutvikling innenfor biomasse og bioenergi. Formål: BioReg Hadeland-Ringerike (BioReg) skal være regionens viktigste verktøy for å nå de langsiktige målsettinger om satsing på bioenergi og tilgrensende områder. BioReg skal bidra til næringsutvikling og kompetanseheving gjennom bevisst satsing på spesifikke bioenergi- og bioressurs- prosjekter innenfor landbruk, industri og annet næringsliv. BioReg skal videre bidra til at kommunenes og regionens totale virksomhet skaper attraktive rammer for bærekraftig og framtidsorientert utvikling av næringsvirksomhet og bosetting. Delmål: BioReg skal medvirke og stimulere til utvikling av En industriell næringsklynge med kjerne i Follum-anleggene med lønnsomme prosesser for komplett virkeshåndtering og produksjon av et mangfold av bioressurs-produkter Et sett av nettverk og virksomheter med kjerne i Energigården knyttet til bioenergi og alternative løsninger for virkeshåndtering Utvikle aktiv og ledende bruk av bioenergi både til transport og stasjonære formål gjennom blant annet: o Utvikling av bio-ressurs-basert drivstoff gjennom blant annet bio-olje anlegg ved Follum, bio-gass anlegg ved HRA og biogassproduksjon i landbruket. o Stimulere flere fjernvarme- og nærvarme- anlegg basert på alternative kilder som o Side 2 av 8 bioenergi og geo-varme kombinert med andre fornybare energikilder. Etablere et nettverk av større og mindre næringsaktører langs hele verdikjeden fra skogsdrift og avfallshåndtering til energileveranser Løfte regionens kommuner og fylkeskommuner til å være den ledende region i landet innenfor bærekraftige løsninger i alle ledd fra oppvekst til infrastruktur. Videreføre vesentlige deler av innholdet fra Arena Bioenergi Innlandet utviklet og utvidet til å omfatte hele nedslagsfeltet fra Østerdalen til Numedalen (Hedmark, Oppland og Buskerud)

9 Sak 16/10 Strategier: Målene for prosjektet skal etter planen nås gjennom bruk av to strategier: Kontinuitet gjennom målrettet og dynamisk prosjektledelse. Spisset satsing på et sett av prosjektområder som skal være forankret i en handlingsplan. Det kan i tilknytning til den førstnevnte strategien nevnes at det legges opp til en styringsmodell med to nivåer politisk og administrativt: BioReg Strategigruppe med alle 5 ordførere og en ekstern næringsressursperson. Strategigruppen har møte 1-2g pr år BioReg Styringsgruppe med ledere på rådmanns- og næringsforeningsnivå med 4-6 medlemmer som er Prosjektlederens direkte overordnede organ og følger opp 4 g pr år etter handlingsplan og budsjetter Handlingsplan: Prosjektbeskrivelsen inneholder en handlingsplan som bygger på de erfaringer og modellene som er utviklet gjennom arbeidet med Bio-Ringerike og BIOREG og det forutsettes at en skal bygge videre på de resultatene og erfaringene en har høstet her. I avsnittet presenteres også en modell som illustrerer det dynamiske landskapet slike prosjekt arbeider i. Tiltaksområder for BioReg Hadeland Ringerike. Tiltaksområder og forslag til egne prosjekter er beskrevet i et eget kapittel bestående av 12. punkter. Det forutsettes at prosjektene som etableres organiseres og følges opp med ansvarlig prosjekteier og av styringsgruppen for BioReg i tråd med gitte mål og strategier. I den grad disse prosjektene forutsetter finansiering fra regionrådene må dette fremmes som egne saker. Organisering og budsjettforslag. Prosjektbeskrivelsen forutsetter ansettelse av prosjektleder i full stilling med ansvar for gjennomføring av aktuell handlingsplan med tilhørende prosjekter. Det legges opp til at prosjektleder har kontorplass både på Ringerike og Hadeland. I tillegg tilsettes det en energirådgiver som får ansvar for faglige oppfølging og støtte til både prosjekter innenfor BioReg og generelt til næringsliv, innbyggere og kommuner i hele regionen. Den siste stillingen delfinansieres med kr. fra hver kommune. Det legges ikke opp til at kommunene på Hadeland skal delta i finansiering av denne stillingen så lenge denne regionen har en egen klimapådriver. Budsjettforslaget har en årlig ramme på 2. mill kr. Det legges opp til at hver av regionene bidrar med et årlig beløp på kr fra partnerskapsavtalene med sine respektive fylkeskommuner, at næringsfondet til Sparebank 1 Ringerike Hadeland bidrar med og at hver av kommunene som inngår i samarbeidet om energirådgiveren bidrar med kr. En prinsipiell positiv beslutning i felles regionrådsmøte 18. juni må følges opp med nødvendig avklaring mot Buskerud og Oppland fylkeskommuner i løpet av høsten. Det samme vil gjelde for søknad til Sparebank 1 Ringerike-Hadeland og aktuelle kommuner. Dette er nødvendig for å sikre grunnlaget for rekruttering av prosjektleder og etablering av organisasjonen. Kort vurdering av det framlagte forslaget: Det foreslåtte prosjektet har høge ambisjoner. Ringerike og Hadeland skal bli nasjonalt og internasjonalt kjent som en ledende og attraktiv grønn region med et aktivt samspill mellom kommuner og næringsliv innenfor energi- og klima-området Side 3 av 8

10 Sak 16/10 Dette forutsetter at vi klarer å bygge opp et prosjekt som inspirerer og motiverer både privat næringsliv FOU-institusjoner og offentlig sektor til felles innsats. Vi må være villig til å prioritere ressurser og holde ut også i de perioder hvor resultater lar vente på seg. Prosjektet trenger solid forankring og organisering, men dynamisk gjennomføring og spisset satsing på utvalgte prosjektområder. Å bidra til næringsutvikling med utgangspunkt i forskning, ny teknologi og bruk av biomasse fra Ringerike, Hadeland og omliggende distrikt, vil kunne få stor betydning for utviklingen i regionene. BioReg må ha som mål å utvikle Ringerike og Hadeland til en spydspiss for nasjonal og regional satsing på bioressurs- og bioenergi-utvikling i Norge. Hovedvekten må legges på konkrete utviklingsprosjekt i nært samarbeid med landets ledende FoU og prosjekt-institusjoner slik som UMB og SINTEF Energi AS. Næringsarbeidet må utvikles slik at både store tunge aktører og småskalaetableringer har nytte av det. Å få innpass og lykkes i arbeidet sammen med næringsaktørene må prioriteres og vil være avgjørende for prosjektets resultat. Resultatene prosjektet oppnår vil for en stor del være avhengig av at en klarer å rekruttere en god prosjektleder, med tilstrekkelig entusiasme, gode samarbeids- og lederegenskaper, kompetanse og gjennomføringskraft. Det må være et mål å ha denne prosjektlederen på plass i januar Januar 2011 kan se ut til å være et gunstig tidspunkt for oppstart av et stort og ambisiøst regionalt prosjekt for utvikling av bioenergi og andre fornybare energikilder. Det vises i den forbindelse til prosjektbeskrivelsens avsluttende kapittel hvor det pekes på at det på dette tidspunkt kan oppstå et vakuum i nasjonal og regional satsing: Grønne Energikommuner avsluttes ved årsskiftet. EK-plan arbeidet i kommunene finansiert av Enova skal være fullført i Arena Bioenergi Innlandet skal etter planen avsluttes ved utgangen av Samtidig skal Stortinget behandle Klimakur og legge opp til en strategi for å nå ambisiøse må for kutt i klimagassutslipp nasjonalt og internasjonalt. Tidspunktet bør være gunstig for å invitere fylkeskommuner og andre regionale utviklingsaktører til felles innsats for utvikling av bioenergi og annen fornybar energi. Målet må være at vår felles satsing kan utløse nasjonale og regionale utviklingsmidler tilsvarende 3-4 ganger det volumet som de foreslåtte årlige budsjetter representerer. Side 4 av 8

11 Sak 17/10 FLYBUSSEN RINGERIKE - HADELAND - GARDERMOEN Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: N11 Arkivsaksnr.: 10/17 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 17/10 Regionrådet for Hadeland Innstilling: Rådet for Ringeriksregionen og Regionrådet for Hadeland støtter konklusjonen i vedlagt notat i saken og ber om at det oversendes søknad til fylkeskommunene om at flybussen fra Ringeriksregionen til Gardermoen via Hadeland f.o.m blir en del av den offentlige innkjøpsordningen i regi av Buskerud Kollektivtrafikk AS. Saksdokumenter: Kalkyler utarbeidet av Askeladden Reiser og transport for 2010 Sak behandlet i Hovedutvalg for transport i Buskerud fylkeskommune i mars i år. Saker behandlet i de to regionrådene i januar/februar 2009 Rapport Flybussen Ringerike Oslo Lufthavn utarbeidet av Asplan Viak, august Vedlagt: Nei Nei Nei Nei Saksopplysninger: Som saksutredning er innarbeidet følgende notat utarbeidet av de to regionkoordinatorene: NOTAT Hønefoss, til Rådet for Ringeriksregionen og Regionrådet for Hadeland vedr. flybussen Ringeriksregionen, Hadeland - Gardermoen Regionkoordinatorene for Hadeland og Ringeriksregionen vil gjennom dette notatet forsøke å klargjøre opplegg, innhold og strategi for videre oppfølging av flybusstilbudet fra Ringeriksregionen, via Hadeland til Gardermoen. Notatet vil danne grunnlaget for sak som planlegges lagt fram for felles regionrådsmøte for Ringerike og Hadeland 18. juni Bakgrunn/faktaopplysninger. Etter at det var fattet vedtak om etablering av hovedflyplass på Gardermoen søkte daværende Hadeland Bilselskap AS, nå Nettbuss Ringerike, om konsesjon på strekningen Hønefoss Gardermoen. Slik konsesjon ble gitt, og selskapet trafikkerte strekningen i perioden fra oktober 1998 og ut året Mesteparten av tiden ble ruta kjørt over Øståsen/Skjerva på F.v. 23. P.g.a. dårlig standard på denne fylkesveien ble ruta etter hvert lagt om til å kjøre via Gjelleråsen i Nittedal kommune. I den perioden Hadeland Bilselskap/Nettbuss Ringerike gjennomførte reisetilbudet ble det stort sett gjennomført 10 avganger på hverdager og 3-4 avganger på lørdager og søndager. På det meste fraktet ruta ca passasjerer i året. Passasjertallet sank drastisk mot slutten av den perioden Hadeland Bilselskap/Nettbuss Ringerike. Dette hadde bl.a. sammenheng med terrorhandlingene i USA Nettbuss greide aldri å drive ruta med overskudd i perioden Siste driftsåret (2002)bidro kommunene på Hadeland og Ringerike med kr ,- til markedsføringstiltak. I tillegg kjøpte Side 5

12 Sak 17/10 Oppland fylkeskommune setekapasitet for lokalrutevirksomhet på til sammen kr ,-. Til tross for disse tiltakene meldte Nettbuss i 2002 at ruta kom til å gå med underskudd på ca. 1 mill. kr, og de tok deretter beslutningen om nedlegging av rutetilbudet f.o.m Da ny Rv 35 ble åpnet i oktober 2003 vurderte Nettbuss Ringerike å gjenåpne ruta, men nye kalkyler som ble foretatt gjorde at de ikke fant ruta lønnsom, og igangsatte derfor ikke nytt tilbud. Rundt årsskiftet 2003/2004 søkte Askeladden Reiser & Transport v/ Rolf Lie om konsesjon på strekningen Hole/Ringerike Gardermoen. Denne søknaden ble innvilget av Samferdselsdepartementet Tillatelsen gjelder anledning til å drive ekspressbuss-rute på strekningen. Departementet delegerte videre til Buskerud fylkekommune å godkjenne ruteplan og ha tilsyn med at konsesjonsvilkårene blir oppfylt. Askeladden Reiser & Transport startet sitt rutetilbud i april Ruteopplegget som ble lagt avvek noe fra det tilbudet Nettbuss tidligere hadde lagt opp. Ruta starter på Sundvollen i Hole kommune, går om Hønefoss og Klækken i Ringerike kommune, Toso i Jevnaker kommune, Lunner rådhus i Lunner kommune og derfra til Gardermoen på ny Rv 35. Etter oppstart våren 2004 er Flybussen mellom Ringeriksregionen, Hadeland og Gardermoen drevet med 8 daglige avganger i hver retning og drives uten tilskudd fra det offentlige på ordinært ekspressruteløyve. Det er også etter hvert åpnet for at det gjennom løyvevilkårene er gitt anledning til at ruten i tillegg til flyplasspassasjerer kan ta noe lokaltrafikk under veis mot at det nyttes en minstepris pr. passasjer på kr 50,-. I løpet av de 6 årene Askeladden Reiser & Transport har drevet flybussen, har det så langt ikke vært mulig å drive dette tilbudet i balanse. Det er fra både Buskerud og Oppland fylkeskommuner og regionrådene på Ringerike og Hadeland forsøkt å bistå i å bedre trafikkgrunnlaget gjennom markedsføringsstøtte. For den perioden Askeladden har kjørt ruta hevder daglig leder Rolf Lie at de har hatt et samlet underskudd på ca. kr 1, 5 mill., hvorav tilskuddene fra fylkeskommunen og kommunene til markedsføringsstøtte har dekket ca. 1 mill. kr mens ca. kr 0,5 mill. kr er underskudd som Askeladden Reiser & Transport har måttet dekke selv. Fra Buskerud fylkeskommunes side er det i 2008, også med støtte fra Oppland fylkeskommune, gjennomført et utredningsarbeid i regi av Asplan AS knyttet til behov, tilbudsvurderinger og kostnader for flybuss mellom Ringeriksregionen, Hadeland og Gardermoen. Konklusjonen fra denne utredningen var at det både var befolkningsgrunnlag og trafikkgrunnlag til å opprettholde flybusstilbudet fra Ringerike. Tilbudet vil neppe kunne gå med overskudd på kort sikt, men med bedre markedsmessig tilpassing kunne underskuddet reduseres vesentlig. Ut fra analyse av passasjertallene har brukerne av flybusstilbudet fordelt seg med ca. 70 % på Ringeriksregionen og ca. 30 % fra Hadelandsregionen (Oppland fylke). Siste registrerte passasjeroversikt er passasjerer pr. år. Dagens situasjon. Konsesjonen som er gitt gjelder ekspressbussrute på strekningen Hole/Ringerike Gardermoen. Som hovedregel gis det ikke offentlig tilskudd til ekspressbussruter, og dette har også vært kommunenes og fylkeskommunens bakgrunn for vedtakene i 2009 at det f.o.m ikke lenger vil bli gitt støtte til ruta. Askeladden Reiser & Transport har gjennom foretatt kalkyler for driften i 2010 kommet til at de kommer til å gå med underskudd på vel kr ,- og har til tross for signalene fra vedtakene i 2009 valgt å søke fylkeskommunen og regionrådene om tilskudd på kr ,- også for Side 6 av 8

13 Sak 17/10 Hovedutvalget for samferdselssektoren i Buskerud vedtok i sitt møte d.å. enstemmig at Det gis ikke støtte til Askeladden Reiser & Transport til driften av flybuss mellom Ringerike og Gardermoen fra Rådet for Ringeriksregionen valgte i sitt møte d.å. også å avslå søknad om tilskudd men at det foretas nærmere utredninger. Regionrådet for Hadeland avventer nærmere avklaringer mellom fylkeskommunene og regionrådene før vedtak for 2010 fattes. Det planlegges sak vedr. dette på felles regionrådsmøte d.å. I saksframlegget til samferdselssjefen i Buskerud overfor Hovedutvalget i mars i år er det trukket opp noen problemstillinger som bl.a. dreier seg om usikkerhet knyttet til om fylkeskommunen har anledning til å gi direkte driftsstøtte til denne ruta. Den d.å. ble det gjennomført et møte med representanter fra Askeladden Reiser & Transport, Buskerud fylkeskommune, Regionrådet for Hadeland og Rådet for Ringeriksregionen. Møtet ble gjennomført etter initiativ fra Regionkoordinatorene for Hadeland og Ringerike. Hensikten med møtet var å avklare nærmere hvilke muligheter som kan foreligge for fortsatt drift av flybuss mellom Ringeriksregionen, Hadeland og Gardermoen. I møtet framkom det at Askeladden Reiser & Transport i dag er den eneste aktuelle transportør på strekningen. Det er også en oppfatning om at ruta drives effektivt. Tilbudet får godt skussmål i regionen der graden av service berømmes. På forespørsel til Askeladden Reiser & Transport v/rolf Lie hva som vil skje dersom det ikke lenger gis offentlige tilskudd til flybussen, var svaret følgende alternativer: Rutetilbudet legges ned Nettbuss Ringerike kan overta Prisene økes Det søkes om tilskudd fra næringslivet i regionene Dersom ruta legges ned er alternativene for folk enten å benytte privatbil, taxi eller buss/tog via Sandvika/Oslo. Regionenes vurderinger. Regionkoordinatorene for Hadeland og Ringeriksregionen har foretatt følgende vurdering av den situasjonen som foreligger pr. i dag: Etableringen av hovedflyplassen på Gardermoen var tenkt å være et tiltak som skulle bidra til vekst og utvikling på Østlandet, spesielt for området nord for Oslo. Skal etableringen ha den ønskede effekt er kommunikasjonene til og fra flyplassen av den største betydning. Fylkeskommunale og kommunale planer inneholder mål om miljøvennlig transport, og det er derfor prinsipielt sett viktig å videreføre flybussen mellom Ringeriksregionen, Hadeland og Gardermoen. Med den vekst og utvikling som skjer i begge regionene er det viktig at det opprettholdes et godt fungerende kollektivtrafikktilbud på strekningen. Med det økte fokus som for tiden går på kollektivtransport vil vi mene at det over noe tid vil skje en positiv utvikling i passasjertallene på denne strekningen. Tilbudet er et vesentlig element i det arbeidet som gjøres for å skapet økt næringsvekst og utvikling på Ringerike og Hadeland. Transporttilbudet har en svært stor betydning for næringslivet i regionen. Først og fremst for regionens mange kurs- og konferansehoteller, en næring som er i vekst og utvikling i regionene, men også for det øvrig næringslivet, regionens befolkning og tilreisende turister. Ruta er også et godt tilbud for de som bruker andre kollektivtilbud fra Hallingdal og Valdres med overgang i Hønefossområdet. Betydningen av gode transporttilbud til hovedflyplassen er understreket i flere plandokumenter. Side 7 av 8

14 Sak 17/10 I høringsuttalelse til Strategisk utviklingsplan for Gardermoen - Gardermoen 2040 uttale Oppland fylkeskommune bl.a.: Transport til og fra hovedflyplassen er avgjørende for utviklingen i regionene rundt flyplassen. For Hadeland og regionen vest for flyplassen er følgende viktigst: - Styrket busstilbud i retning Hønefoss. - Ferdigstilling og fullfinansiering av øst-vest aksen (Rv 2 og Rv 35) Disse punktene er også innarbeidet i planen som ble vedtatt av Akershus fylkeskommune. Alle kommunene på Ringerike og Hadeland er med i Osloregionen. Det sammen er over 50 andre kommuner, flere av disse i Buskerud. I Samordnet areal- og transportstrateg for Osloregionen er følgende innarbeidet i delstrategi for utvikling av transportsystemet: - Gardermoen er hovedflyplass for Østlandet og nasjonalt nav for Norge. - Av bærekraftshensyn skal det utvikles et mest mulig miljømessig tilbringersystem i kombinasjon med en bevisst parkeringspolitikk ved flyplassen Prognose for videre drift av flybussen tyder på at det for 2010 foreligger et avvik på mellom 2 og kroner for å få regnskapsmessig balanse for reiseoperatøren. Vi mener det bør tilstrebes å finne en mer permanent og forutsigbar ordning f.o.m I den sammenheng er vi klar over at det også må avklares ulike mulige utviklingskonsepter, jf. bl.a. Asplans utredning fra Trolig vil det være fornuftig med en ny gjennomgang av tider/rutetabell, frekvenser, tilgjengelighet, kjørestrekning, kjøremateriell m.v. Først og fremst vil vi foreslå at ruta i framtida blir en del av det offentlige kjøpet som Buskerud kollektivtrafikk AS skal forestå, og at det gjøres innspill i budsjettprosessen for 2011 om dette i Buskerud fylkeskommune og med delfinansiering fra Oppland fylkeskommune og eventuelt et ytterligere spleiselag der deler av næringslivet i regionen bidrar for å opprettholde et ønsket rutetilbud. Hadelands- og Ringeriks-regionene ønsker at Buskerud og Oppland fylkeskommuner kan slutte seg til denne anmodningen og fortsatt være med på å tilrettelegge for et kollektiv-transport-system med flybuss fra Ringeriksregionen gjennom Hadeland til Gardermoen. Roar Hammerstad Regionkoordinator for Ringerike Edvin Straume Regionkoordinator for Hadeland Side 8 av 8

15 Saker - regionrådsmøte for Hadeland 18/10 Referatsaker /10 Gjennomgang av partnerskapsinstituttet i Oppland fylkeskommune - Høringsuttalelse 20/10 Innovasjonsstrategi for Oppland Høringsuttalelse fra Regionrådet for Hadeland 21/10 Desentralisert utdanning på Hadeland bruk av partnerskapsmidler i /10 Økoløft tildeling av partnerskaps for /10 Orienteringssaker

16 Sak 18/10 REFERATSAKER Saksbehandler: Gunnar Haslerud Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/3 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 18/10 Regionrådet for Hadeland Innstilling: Sakene tas til orientering Saksdokumenter: Vedlagt: Scenekunstmelding for Oppland. Høringsuttalelse fra Regionrådet for Hadeland Ja Referat fra styremøte i Osloregionen Ja Referat fra styremøte i Osloregionen Ja Møte med rådmenn og regionadministrasjonen Ja Møte med ordførere, rådmenn og regionadministrasjonen Ja Møte med rådmenn og regionadministrasjonen Ja Møte med ordførere, rådmenn og regionadministrasjonen Ja Referat fra felles formannskapsmøte Ja Side 1

17 Sak 19/10 GJENNOMGANG AV PARTNERSKAPSINSTITUTTET I OPPLAND FYLKESKOMMUNE HØRINGSUTTALELSE FRA REGIONRÅDET FOR HADELAND Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 025 Arkivsaksnr.: 10/7 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 19/10 Regionrådet for Hadeland Innstilling: Regionrådet for Hadeland slutter seg til framlagt forslag til høringsuttalelse om partnerskapsinstituttet til Oppland fylkeskommune. Saksdokumenter: Gjennomgang av partnerskapsinstituttet i Oppland fylkeskommune - Høringsdokument Gjennomgang av partnerskapsinstituttet tilbakemelding fra regionrådet for Hadeland, av Gjennomgang av partnerskapsinstituttet. Brev fra Oppland fylkeskommune av Vedlagt: Ja Nei Nei Saksopplysninger: Partnerskapsinstitutt til Oppland fylkeskommune er oppe til vurdering. Regionrådet har tidligere drøftet dette, bl.a. på møtet 12. februar i år. Vedlagt ligger utredningen Gjennomgang av partnerskapsinstituttet i Oppland fylkeskommune. Dette dokumentet er sendt på høring av fylkesutvalget med høringsfrist Forslag til partnerskapsinstitutt for Oppland fylkeskommune vil bli lagt fram til endelig behandling i fylkestinget i oktober. Under følger forslag til høringsuttalelse utarbeidet etter drøfting med rådmennene i kommunene på Hadeland. Regionkoordinator foreslår at dette forslaget vedtas som uttalelse fra Regionrådet for Hadeland. Forslag til høringsuttalelse fra Regionrådet for Hadeland. Regionrådet for Hadeland er svært tilfreds med at partnerskapsarbeidet mellom Oppland fylkeskommune og primærkommunene foreslås videreført i hovedsak etter samme retningslinjer som tidligere. Regionrådet har tidligere gitt uttrykk for at partnerskapsavtalen med Oppland fylkeskommune, og den måten denne gjennomføres på, er blant de viktigste offentlige virkemidlene for regional utvikling på Hadeland. Partnerskapsavtalen bidrar i vesentlig grad til innhold og utvikling i arbeidet til regionrådet. Høringsuttalelsen tar utgangspunkt i del 2 av høringsdokumentet Forslag til videreutvikling av partnerskapsarbeidet i Oppland fylkeskommune. Regionrådet for Hadeland deler synspunktene og har ikke kommentarer til punktene i høringsdokumentet som ikke omtales i uttalelsen nedenfor. 11. Mål for partnerskapet. Side 2

18 Sak 19/ Styringsdokumenter: Regionrådet for Hadeland vil til høsten starte arbeidet med å utarbeide en regional plan for Hadeland. Denne planen vil bla. ta utgangspunkt i Regional planstrategi, ATP-strategi for Osloregionen og vedtatte kommuneplaner. Slike regionale planer må også innarbeides som styringsdokumenter for partnerskapsarbeidet. 14. Organisering Representasjon, samhandling og oppfølging. Regionrådene. Involvere utviklingsaktører og næringslivet. Regionrådet er enig i at det er viktig å få engasjert næringslivet i partnerskapsarbeidet, men vi har ikke fått dette til på en god måte i vår region. Vi ser fram til samarbeide med Oppland fylkeskommune for å etablere en bedre praksis på dette området. Fast deltakelse med to politiske representanter, herav en heltidspolitiker, på hvert regionrådsmøtet. Erfaringer tilsier at det også bør oppnevnes vararepresentanter til fylkeskommunens politiske representanter i regionrådene. Opplandstinget. Planstrategiforum. Dersom beslutninger eller konklusjoner fra disse arenaene skal følges opp i regionen bør regionadministrasjonen (regionkoordinatorene) ha anledning til å delta på disse møtene. 15 Økonomi. Ved å involvere flere parter er det mulig å utvide det regionalpolitiske handlingsrommet. Regionrådet for Hadeland er enig i dette. En er imidlertid noe usikker på hvilke parter fylkeskommunen tenker på, og imøteser en videre dialog om dette. OFK bevilger inntil 2,5 mill kr til partnerskapsarbeidet per år, forutsatt at kommunene bevilger 40 % av fylkeskommunens bidrag. Dette kan gi en årlig økning på kr i partnerskapspotten i hver region. Regionrådet er ikke uenig i å øke den økonomiske ramma til partnerskapsavtalen fra 3,25 til 3,5 mill kr. Dette bør imidlertid skje gjennom at begge parter øket sine beløp. I tillegg bør beløpet som avsettes til partnerskapsavtale justeres årlig i henhold til lønns og prisvekst Prinsipper for bruk av regionale partnerskapsmidler. Hvis et prosjekt har fått partnerskapsmidler er partene enige om at OFK allerede har betalt sin andel. Hvis et prosjekt trenger mer offentlig finansiering skal ikke OFK alene finansiere dette. Eventuell tilleggsfinansiering deles likt mellom kommunene på den ene siden (ikke partnerskapsmidler) og OFK. Regionrådet for Hadeland er enige i at en ikke skal legge opp til en praksis hvor bruk av partnerskapsmidler kan øke forventningen om ytterligere bidrag fra Oppland fylkeskommune. En mener imidlertid at formuleringen over er for absolutt og vil ha utilsiktede virkninger og låse for utviklingen av gode prosjekter. Det ligger i sakens natur at gode utviklingsprosjekter etter hvert kan utløse større finansieringsbehov enn det en har oversikt over ved oppstart. Formuleringen over vil for eksempel låse for at gode kultur- eller næringsprosjekter, som igangsettes ved delvis bruk av partnerskapsmidler, kan få støtte fra fylkeskommunens etablerte ordninger på disse områdene. Dette vil føre til at slike prosjekter vanskeligere lar seg etablere og vil være en uheldig effekt av den foreslåtte formuleringen. Friluftsteateret Bronsebukkene er eksempel på et prosjekt fra vår region som da ville fått vesentlig mindre støtte i utviklingsfasen de er inne i. Side 3 av 13

19 Sak 19/10 Stedsutviklingsprosjektet på Granavollen, med tilhørende pilegrimssatsing, er et annet eksempel. Dette prosjektet, som er av stor regional betydning, er finansiert i et spleiselag med midler fra Gran kommune, Oppland fylkeskommune, Regionrådet for Hadeland (partnerskapsmidler), Norsk kulturråd, Innovasjon Norge og Kulturdepartementet. Noen ganger er det nødvendig å vurdere tilgjengelige midler og se disse i sammenheng, for å få gode prosjekter etablert og finansiert. Det hadde ikke vært mulig å få speleiselag etablert på samme måten dersom den foreslåtte formuleringen skulle vært etterlevd. Det foreslås derfor at dette punktet enders til: Hvis prosjekter som får partnerskapsmidler trenger mer offentlig støtte skal ikke OFK alene finansiere dette.. Side 4 av 13

20 Sak 20/10 INNOVASJONSSTRATEGI FOR OPPLAND HØRINGSUTTALELSE FRA REGIONRÅDET FOR HADELAND Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 025 Arkivsaksnr.: 10/16 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 20/10 Regionrådet for Hadeland Innstilling: Regionrådet for Hadeland slutter seg til framlagt forslag til høringsuttalelse om innovasjonsstrategi for Oppland. Saksdokumenter: Innovasjonsstrateg for Oppland. Høringsdokument til kommunene, april 2010 Hæringsbrev, av 21. april 2010 Vedlagt: Ja Nei Saksopplysninger: Som en del av Oppland fylkeskommunes gjennomgang av partnerskapsinstituttet er det også besluttet å revidere fylkets innovasjonsstrategi. Den nåværende strategien er fra Forslag til ny innovasjonsstrategi er oversendt kommunene til høring i felles høringsbrev med partnerskapsinstituttet. Høringsfrist for begge dokumentene er 1. juli. Det utsendte forslag til ny innovasjonsstrateg for Oppland følger som vedlegg til saken. Forslag til høringsuttalelse følger under. Forslaget er utarbeidet etter drøftinger med rådmennene i kommune på Hadeland, etablererveileder for Hadeland og daglig leder av Hadelandshagen. Regionkoordinator foreslår at dette forslaget vedtas som uttalelse fra Regionrådet for Hadeland. Forslag til høringsuttalelse fra Regionrådet for Hadeland. Regionrådet for Hadeland er enig i formål/hovedutfordringer for strategien, slik denne presenteres på s. 2 i høringsdokumentet: - Oppland trenger styrket innovativ kraft og etablererevne. - Næringslivet må stimuleres gjennom å sikre rammebetingelser som fremmer innovasjon og nyskaping. Hadeland en integrert del av Osloregionens bo- og arbeidsmarked. Med i underkant av 4000 dagpendlere er Hadeland en integrert del av Osloregionens arbeidsmarked. Dette gjenspeiles også i nasjonal inndeling i bo- og arbeidsregioner. Osloregionen representerer et av de sterkeste innovasjonsmiljøene i Norge. Se NIBR-rapport 2010:12 Osloregionen mangfold, innovasjon og utvikling. At Hadeland er en del av dette arbeidsmarkedet representerer trolig en av de største mulighetene til innovasjon, nyskaping og næringsutvikling i Oppland. Regionrådet for Hadeland vil derfor utfordre Oppland fylkeskommune til å synliggjøre dette i sin innovasjonsstrategi. Side 5

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

Evaluering av prosjekt Bioreg Hadeland

Evaluering av prosjekt Bioreg Hadeland ØF-rapport nr.: 20/2005 Evaluering av prosjekt Bioreg Hadeland Av Kari Vangsgraven Stubberud og Jorid Vaagland Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark og

Detaljer

OPPLAND FYLKESPLAN 2005-2008 REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2005

OPPLAND FYLKESPLAN 2005-2008 REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2005 Mulighetenes OPPLAND FYLKESPLAN 2005-2008 REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2005 Oppland fylkeskommune Side 2 SAMARBEIDSPARTNERE Innovasjon Norge Fylkesmannen i Oppland aetat Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Lillehammer

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014 Møtested Frederik A. Dahls vei 8, Ås Møtedato 10.09.2014 Tid 14:00 Se program s.2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til

Detaljer

Evaluering av prosjekt Kompetansemotor

Evaluering av prosjekt Kompetansemotor ØF-notat nr. 05/2009 Evaluering av prosjekt Kompetansemotor av Trude Hella Eide ØF-notat nr. 05/2009 Evaluering av prosjekt Kompetansemotor av Trude Hella Eide Tittel: Forfatter: ØF-notat nr.: 05/2009

Detaljer

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune SNF-rapport 08/08 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune Inger Beate Pettersen Kari Anne K. Drangsland Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt 6156: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet

Detaljer

Mulighetenes O P P L A N D

Mulighetenes O P P L A N D Mulighetenes O P P L A N D REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2009 Side Forsiden: Fra serien Picea Abies, Gulden skog, Hadeland. Anna Widén 2008 Oppland fylkeskommunes 2-årige arbeidsstipend for kunstnere bosatt

Detaljer

Innkalling til styremøte 28. september 2011

Innkalling til styremøte 28. september 2011 Til Styret i Greater Stavanger Kopi til Stein Racin Grødem, Kjell Haver, Stein Fosså Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 28.09.2011 Møterom 2 08.09.2011 1 av 1 Kl 09:00-12:00 Måltidets Hus, Ipark

Detaljer

Mulighetenes OPPL OPPL AND AND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2009 Høringsdokument 23.09.2008

Mulighetenes OPPL OPPL AND AND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2009 Høringsdokument 23.09.2008 Mulighetenes OPPLAND P REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2009 Høringsdokument 23.09.2008 Side 2 Forsiden: Fra serien Picea Abies, Gulden skog, Hadeland. Anna Widén 2008 Forkortelser brukt i dokumentet ABM: Arkiv,

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Kl. 09.00 møte med Midtre Gauldal kommune TIL BEHANDLING: 23/10: MELDINGER FORMANNSKAPSMØTE 17.06.10

Detaljer

Møte mellom rådmenn og regionkoordinator 6. mars 2012. Sted, tid: Lunner rådhus Kl. 10.15 12.00.

Møte mellom rådmenn og regionkoordinator 6. mars 2012. Sted, tid: Lunner rådhus Kl. 10.15 12.00. Møte mellom rådmenn og regionkoordinator 6. mars 2012. Sted, tid: Lunner rådhus Kl. 10.15 12.00. Til stede: Fra kommunene: Fra reg.adm: Rådmann May Britt Nordli, Jevnaker kommune Rådmann Tore M. Andresen,

Detaljer

OPPLAND FYLKESKOMMUNE REISELIVSPOLITIKK

OPPLAND FYLKESKOMMUNE REISELIVSPOLITIKK OPPLAND FYLKESKOMMUNE REISELIVSPOLITIKK Strategi 1.januar 2008-31. desember 2012 FORORD Fylkesutvalget vedtok 29.08.06 å igangsette et politisk komitearbeid for å utarbeide en ny reiselivsstrategi for

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér Vedtatt Strategiplan 2010-2013 Med budsjett 2010 gode ideér Onkel skrue: Penger er ikke alt, bare man har nok av dem SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESTINGETS MØTE 15.-16. DESEMBER 2009 SAK 113/2009 Strategiplandokumentet

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Evaluering av Arena Bioenergi Innlandet

Evaluering av Arena Bioenergi Innlandet Evaluering av Arena Bioenergi Innlandet Prosjektperiode 2008-2010 av Merethe Lerfald og Tor Arnesen Evaluering av Arena Bioenergi Innlandet av Merethe Lerfald og Tor Arnesen Tittel: Forfatter: Merethe

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Rådmannsutvalget 27. januar 2012

Rådmannsutvalget 27. januar 2012 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 27. januar 2012 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 MØTELEDER: Jon G Pedersen referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innvandrerråd

MØTEINNKALLING. Innvandrerråd MØTEINNKALLING Innvandrerråd Møtedato: Møtested: 02.01.2014 - fellesmøte med Eldreråd, Ungdomsråd, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Steinkjer rådhus, Galleriet, rom Otto Sverdrup Tidspunkt:

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 22.05.2008 kl. 10:00 Møtested: Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 24/2008 Godkjenning av møtebok 2 25/2008 Referatsaker

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 28.04.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 28.04. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 28.04.2014 Tid 13:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 8/14

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd mandag 17.08.09, kl. 14:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus Referatsaker - Utvalget for utredning av samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon i

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0057/05 UTRULLING AV BREDBÅND STATUS FOR UTBYGGING OG KOSTNADER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0057/05 UTRULLING AV BREDBÅND STATUS FOR UTBYGGING OG KOSTNADER MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 31.08.2005 Tid: 1700 Eventuelt forfall meldes til tlf. 61 33 84 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18. 1.0 Innledning. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø 20.05.

Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18. 1.0 Innledning. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø 20.05. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18 20.05.2014 1.0 Innledning I dette vedlegget til Økonomistrategi 2015-18, omtaler vi den

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 05/1 TID: 10.02.2005 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Driftstilskudd til Visit Bodø

Driftstilskudd til Visit Bodø Team Bodø KF Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.03.2010 12940/2010 2010/6065 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/78 Formannskapet 02.06.2010 10/62 Bystyret 17.06.2010 Driftstilskudd til Visit Bodø

Detaljer