Hovedtema for møtet vil være prosjektet BioReg fellessatsingen på bioenergi og bioressurser i de to regionene våre.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedtema for møtet vil være prosjektet BioReg fellessatsingen på bioenergi og bioressurser i de to regionene våre."

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Sanner Hotell på Granavollen Møtedato: Tid: Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf eller via epost til eller til Kommunetorget på tlf NB! Saksdokumenter sendes også til første vararepresentant. Disse møter bare etter særskilt innkalling. Øvrige vararepresentanter og fylkestingsrepresentanter fra Hadeland får saksliste tilsendt. Felles regionrådsmøte for Ringerike og Hadeland I tråd med vedtatt møteplan innkalles det til felles regionrådsmøte for Ringerike og Hadeland fredag 18. juni kl Møtet arrangeres denne gangen på Sanner Hotell på Granavollen. Hovedtema for møtet vil være prosjektet BioReg fellessatsingen på bioenergi og bioressurser i de to regionene våre. 18. juni arrangeres det også en større bioenergikonferanse på Sanner Hotell i regi av Det internasjonale energibyrået IEA, med Energigården og Arena Bioenergi Innlandet som lokale arrangører. Tittelen på denne konferansen er: Rammebetingelser og virkemidler for bioenergibransjen Hvordan regionale og lokale drivere kan påvirke nasjonal bioenergipolitikk. Når vi er så heldige å ha en internasjonal konferanse i vår region, med tema som går rett inn i vår felles satsing, var det naturlig å legge fellesmøtet vårt til samme sted. Å være orientert om internasjonalt samarbeid og løsninger blir stadig viktigere på alle områder. Det legges derfor opp til følgende møteplan for denne dagen: Møteplan Tid: Program felles med IEA-konferansen. Se vedlagt program for konferansen Lunsj Vi forlater IEA-konferansen Behandling av saker felles regionrådsmøte: Bioreg Bioenergi og bioressurssamarbeid Hadeland og Ringerike (sak 16/10) Flybussen Ringerike-Hadeland-Gardermoen (sak 17/10)

2 Orienteringer: Sparebank 1 Ringerike Hadeland. Presentasjon av den nye banken v/banksjef Steinar Haugli Hadeland-Ringerike Reiseliv Presentasjon av nye nettsider Pilegrimsleden og Granavollen regionale Pilegrimssenter. v/prosjektleder Randi Thorsen Separat møte for Regionrådet for Hadeland Saksliste Saksnr. Tittel 18/10 Referatsaker /10 Gjennomgang av partnerskapsinstituttet i Oppland fylkeskommune - Høringsuttalelse 20/10 Innovasjonsstrategi for Oppland Høringsuttalelse fra Regionrådet for Hadeland 21/10 Desentralisert utdanning på Hadeland bruk av partnerskapsmidler i /10 Økoløft tildeling av partnerskapsmidler for /10 Orienteringssaker Gran rådhus, Eli Stigen

3 Invitasjon til bioenergikonferanse Task 29 Socio-Economic Drivers in Implementing Bioenergy Projects Rammebetingelser og virkemidler for bioenergibransjen Hvordan regioner og lokale drivere kan påvirke nasjonal bioenergipolitikk 18. juni 2010 Hadeland Konferansen er et samarbeid mellom IEA Task 29, Skog & Landskap, CENBIO, Arena Bioenergi Innlandet og Energigården

4 IEA Bioenergy IEA Bioenergy er et internasjonalt forskningsprogram innen bioenergi som ble etablert i 1978 av International Energy Agency (IEA). Programmets mål er å fremme samarbeid og kunnskapsutveksling mellom land som har nasjonale programmer innen forskning, utvikling og utbygging av bioenergi. Arbeidet i IEA Bioenergy er organisert i «Tasks» som hver har spesifiserte arbeidsprogram og mål. Task 29 studerer regionale og nasjonale tiltak som kan fremme bevisstgjøring og evaluering av de sosiale og økonomiske fordelene ved bruk av biomasse, og fra bioenergiprosjekter generelt. Tema for konferansen Biomasse har historisk vært den viktigste energikilden for menneskeheten. I mange land har biomasse fremdeles denne posisjonen. Vesten har gjennom et drøyt århundre forbrukt fossilt brensel og samtidig frigjort store mengder CO 2 som forårsaker global oppvarming. Norge har, som en stor eksportør av olje og naturgass, et særskilt ansvar for å følge opp internasjonale avtaler om kutt i CO 2 -utslipp. En retur til biomasse som energikilde, med en utnyttelse tilpasset det moderne samfunn, er en effektiv måte å redusere Norges CO 2 -utslipp på. Ved å varme opp husene våre med bioenergi istedet for elektrisitet vil vi i tillegg frigjøre elektrisitet fra fornybar vannkraft. Denne elektrisiteten kan bidra til å redusere andre lands CO 2 -utslipp fordi den erstatter kraft produsert fra fossilt brensel. I Norge er det flere miljøer som satser på Bioenergi. Innlandet er i en særstilling siden mye av landets biomasse finnes her. Arena Bioenergi Innlandet har samlet mange aktører fra næringslivet, virkemiddelaparatet og fra forsknings- og utdanningsmiljøene. Alle disse er med på å drive Innlandet fram til å være Norges viktigste region for bioenergi. Skal Norge lykkes å nå sine CO 2 -mål, forutsetter det at Innlandet lykkes med sine. Det er derfor viktig at den nasjonale energi- og klimapolitikken evner å legge forholdene til rette for en offensiv bioenergisatsing på regionalt nivå. Konferansen skal fokusere på dynamikken i forholdet mellom sterke regionale drivere i utviklingen av bioenergi og de nasjonale myndigheters politikk og planer gjennom å undersøke om vi kan lære noe av hvordan dette samarbeidet løses i andre land.

5 Program Fredag 18. juni - Sanner konferansehotell, Hadeland Registration, coffee 0900 Welcome to the conference* Erik Eid Hohle The Energy Farm Anders Lunnan - The Norwegian Forest and Landscape Institute 0920 The Norwegian bioenergy policies present, schemes and regulations Sigrid Hjørnegård State Secretary, Norwegian Ministry of Petroleum and Energy 0945 The position of bioenergy in the regional and national energy policies and energy planning in United Kingdom Croatia Canada Germany Norway Keith Richards UK Julije Domac Croatia Bill White Canada Sebastian Elbe Germany Erik Eid Hohle Norway 20 min sessions 1130 A mayor in a typical bioenergy region's experience with promoting, building and using bioenergy as a local resource of energy Ole Gustav Narud Mayor of Åmot Municipality 1200 Lunch 1300 Bioheat - a new market for Norwegian hydro power companies Bioenergy's role in energy planning for the future - according to an environmental organization Ola Mørkved Rinnan CEO Eidsiva Energi Marius Holm vice president The Bellona Foundation 1350 Drivers in implementing bioenergy worldwide Cato Kjølstad Managing Director Norwegian Bioenergy Association 1415 Work session and plenary session 1600 Concluding remarks at the end of the conference Anders Lunnan The Norwegian Forest and Landscape Institute * Dette er en internasjonal konferanse med gjester og deltagere fra mange land. Konferansen vil derfor i sin helhet bli gjennomført på engelsk.

6 Saker - felles regionrådsmøte for Ringerike og Hadeland 16/10 Bioreg Bioenergi og bioressurssamarbeid Hadeland og Ringerike 17/10 Flybussen Ringerike-Hadeland-Gardermoen

7 Sak 16/10 BIOREG - HADELAND RINGERIKE. FELLESPROSJEKT FOR UTVIKLING AV BIOENERGI, BIORESSURSER OG ANNEN FORNYBAR ENERGI. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: S81 Arkivsaksnr.: 10/12 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 16/10 Regionrådet for Hadeland Innstilling: 1 Rådet for Ringeriksregionen og Regionrådet for Hadeland slutter seg til hovedpunktene og prinsippene i framlagt prosjektbeskrivelse for BioReg Hadeland Ringerike. Målet er å få prosjektet finansiert og igangsatt i januar De to regionrådene avsetter hver kr i 2011 av partnerskapsmidler regionene disponerer i samarbeid med respektive fylkeskommuner. Det er en målsetting å bidra med slike midler i tilsvarende størrelsesorden hvert år i prosjektperioden. 3. Buskerud og Oppland Fylkeskommuner inviteres til et samarbeid om å utvikle BioReg til en spydspiss og nasjonal regional satsing innen bioressurs- og bioenergi-utvikling i Norge. Hovedvekt må legges på konkrete utviklingsprosjekt i nært samarbeid med landets ledende FoU og prosjekt-institusjoner. Mål for finansiering er å sikre grunnlaget for søknad om nasjonale og regionale utviklingsmidler slik at BioReg kan håndtere prosjekter og prosesser som representerer 3-4 ganger det volum som er indikert i den vedlagte prosjektbeskrivelsen. Saksdokumenter: Bioenergi- og Bioressurs-samarbeid på Hadeland og Ringerike BioReg Prosjektbeskrivelse Vedlagt: Ja Saksopplysninger: Utgangspunkt for fellesprosjektet: De to regionrådene er godt orientert om satsingen som er gjennomført for å utvikle bruken av bioressurser og bioenergi på Ringerike og Hadeland. Prosjektet BIOREG, som regionrådet for Hadeland har hatt ansvaret for, har pågått siden Hovedmålet til dette prosjektet har vært å bidra til økt bruk av bioenergi samt næringsutvikling innen området og å utvikle Hadeland til en demonstrasjons- og kompetanseregion for bruk av bioenergi. På Ringerike har Rådet for Ringeriksregionen hatt ansvar for nettverksprosjektet BioRingerike, med hovedvekt på næringsutvikling knyttet til biobasert produksjon og verdiskaping samt omlegging til miljøvennlig energibruk i kommunale bygg. Dette prosjektet har pågått siden 2007 I de siste årene har det utviklet seg et tettere samarbeid mellom regionrådene på Ringerike og Hadeland. Det økte samarbeidet førte bl.a. til at regionene avholdt sitt første felles regionrådsmøte 26. juni i fjor. Et av temaene som ble tatt opp der var mulighetene for felles bioenergisatsing. Følgende kan oppsummeres som konklusjon fra dette punktet på møte: Ringerike og Hadeland utfyller hverandre godt på bioenergiområdet. Ringerike har tung industri som ønsker å satse på utvikling av bioenergi, mens Hadeland har mange små anlegg og har over relativ lang tid arbeidet med å få opp bevissthet og kompetanse i offentlig sektor. Side 1

8 Sak 16/10 På møtet var det enighet om å sette i gang arbeid for å avklare om og ev. hvordan en felles satsing på bioressurser og bioenergi kunne organiseres og gjennomføres. Det er dette arbeidet som nå er sluttført og som presenteres for de to regionrådene i form av et felles prosjekt med en tidshorisont på 3-5 år. Arbeidet med prosjektbeskrivelsen. Bjørn Andvig, prosjektleder for Bio-Ringerike og Helge Midttun, prosjektleder for BIOREG har hatt ansvar for å utarbeide prosjektbeskrivelsen som nå legges fram. De to regionkoordinatorene, Erik Eid Hohle, daglig leder av Energigården og klimapådriver for Hadeland Live Ytrehus, er holdt orientert om arbeidet og konsultert flere ganger i prosessen. Regionrådet er også orientert ved flere anledninger og hatt mulighet til å komme med innspill til arbeidet, sist gjennom møte i Regionrådet for Hadeland 23. april og Ringerikstinget som ble avholdt 25. mai. Forslag til prosjektbeskrivelse for BioReg Hadeland - Ringerike. Forslaget til prosjektbeskrivelse har følgende formuleringer når det gjelder målsetting, formål og delmål: Målsetting: Hadeland-Ringeriks-regionen har i 2020 skapt en robust og drivende næringsklynge med basis i banebrytende teknologi og prosesser knyttet til biomasse-anvendelser. Regionen er nasjonalt og internasjonalt kjent som en ledende og attraktiv grønn region med et aktivt samspill mellom kommuner og næringsliv innenfor energi- og klima-området. Regionen har forankret anvendelse av nasjonale forskningsmidler knyttet til kompetanse- og næringsutvikling innenfor biomasse og bioenergi. Formål: BioReg Hadeland-Ringerike (BioReg) skal være regionens viktigste verktøy for å nå de langsiktige målsettinger om satsing på bioenergi og tilgrensende områder. BioReg skal bidra til næringsutvikling og kompetanseheving gjennom bevisst satsing på spesifikke bioenergi- og bioressurs- prosjekter innenfor landbruk, industri og annet næringsliv. BioReg skal videre bidra til at kommunenes og regionens totale virksomhet skaper attraktive rammer for bærekraftig og framtidsorientert utvikling av næringsvirksomhet og bosetting. Delmål: BioReg skal medvirke og stimulere til utvikling av En industriell næringsklynge med kjerne i Follum-anleggene med lønnsomme prosesser for komplett virkeshåndtering og produksjon av et mangfold av bioressurs-produkter Et sett av nettverk og virksomheter med kjerne i Energigården knyttet til bioenergi og alternative løsninger for virkeshåndtering Utvikle aktiv og ledende bruk av bioenergi både til transport og stasjonære formål gjennom blant annet: o Utvikling av bio-ressurs-basert drivstoff gjennom blant annet bio-olje anlegg ved Follum, bio-gass anlegg ved HRA og biogassproduksjon i landbruket. o Stimulere flere fjernvarme- og nærvarme- anlegg basert på alternative kilder som o Side 2 av 8 bioenergi og geo-varme kombinert med andre fornybare energikilder. Etablere et nettverk av større og mindre næringsaktører langs hele verdikjeden fra skogsdrift og avfallshåndtering til energileveranser Løfte regionens kommuner og fylkeskommuner til å være den ledende region i landet innenfor bærekraftige løsninger i alle ledd fra oppvekst til infrastruktur. Videreføre vesentlige deler av innholdet fra Arena Bioenergi Innlandet utviklet og utvidet til å omfatte hele nedslagsfeltet fra Østerdalen til Numedalen (Hedmark, Oppland og Buskerud)

9 Sak 16/10 Strategier: Målene for prosjektet skal etter planen nås gjennom bruk av to strategier: Kontinuitet gjennom målrettet og dynamisk prosjektledelse. Spisset satsing på et sett av prosjektområder som skal være forankret i en handlingsplan. Det kan i tilknytning til den førstnevnte strategien nevnes at det legges opp til en styringsmodell med to nivåer politisk og administrativt: BioReg Strategigruppe med alle 5 ordførere og en ekstern næringsressursperson. Strategigruppen har møte 1-2g pr år BioReg Styringsgruppe med ledere på rådmanns- og næringsforeningsnivå med 4-6 medlemmer som er Prosjektlederens direkte overordnede organ og følger opp 4 g pr år etter handlingsplan og budsjetter Handlingsplan: Prosjektbeskrivelsen inneholder en handlingsplan som bygger på de erfaringer og modellene som er utviklet gjennom arbeidet med Bio-Ringerike og BIOREG og det forutsettes at en skal bygge videre på de resultatene og erfaringene en har høstet her. I avsnittet presenteres også en modell som illustrerer det dynamiske landskapet slike prosjekt arbeider i. Tiltaksområder for BioReg Hadeland Ringerike. Tiltaksområder og forslag til egne prosjekter er beskrevet i et eget kapittel bestående av 12. punkter. Det forutsettes at prosjektene som etableres organiseres og følges opp med ansvarlig prosjekteier og av styringsgruppen for BioReg i tråd med gitte mål og strategier. I den grad disse prosjektene forutsetter finansiering fra regionrådene må dette fremmes som egne saker. Organisering og budsjettforslag. Prosjektbeskrivelsen forutsetter ansettelse av prosjektleder i full stilling med ansvar for gjennomføring av aktuell handlingsplan med tilhørende prosjekter. Det legges opp til at prosjektleder har kontorplass både på Ringerike og Hadeland. I tillegg tilsettes det en energirådgiver som får ansvar for faglige oppfølging og støtte til både prosjekter innenfor BioReg og generelt til næringsliv, innbyggere og kommuner i hele regionen. Den siste stillingen delfinansieres med kr. fra hver kommune. Det legges ikke opp til at kommunene på Hadeland skal delta i finansiering av denne stillingen så lenge denne regionen har en egen klimapådriver. Budsjettforslaget har en årlig ramme på 2. mill kr. Det legges opp til at hver av regionene bidrar med et årlig beløp på kr fra partnerskapsavtalene med sine respektive fylkeskommuner, at næringsfondet til Sparebank 1 Ringerike Hadeland bidrar med og at hver av kommunene som inngår i samarbeidet om energirådgiveren bidrar med kr. En prinsipiell positiv beslutning i felles regionrådsmøte 18. juni må følges opp med nødvendig avklaring mot Buskerud og Oppland fylkeskommuner i løpet av høsten. Det samme vil gjelde for søknad til Sparebank 1 Ringerike-Hadeland og aktuelle kommuner. Dette er nødvendig for å sikre grunnlaget for rekruttering av prosjektleder og etablering av organisasjonen. Kort vurdering av det framlagte forslaget: Det foreslåtte prosjektet har høge ambisjoner. Ringerike og Hadeland skal bli nasjonalt og internasjonalt kjent som en ledende og attraktiv grønn region med et aktivt samspill mellom kommuner og næringsliv innenfor energi- og klima-området Side 3 av 8

10 Sak 16/10 Dette forutsetter at vi klarer å bygge opp et prosjekt som inspirerer og motiverer både privat næringsliv FOU-institusjoner og offentlig sektor til felles innsats. Vi må være villig til å prioritere ressurser og holde ut også i de perioder hvor resultater lar vente på seg. Prosjektet trenger solid forankring og organisering, men dynamisk gjennomføring og spisset satsing på utvalgte prosjektområder. Å bidra til næringsutvikling med utgangspunkt i forskning, ny teknologi og bruk av biomasse fra Ringerike, Hadeland og omliggende distrikt, vil kunne få stor betydning for utviklingen i regionene. BioReg må ha som mål å utvikle Ringerike og Hadeland til en spydspiss for nasjonal og regional satsing på bioressurs- og bioenergi-utvikling i Norge. Hovedvekten må legges på konkrete utviklingsprosjekt i nært samarbeid med landets ledende FoU og prosjekt-institusjoner slik som UMB og SINTEF Energi AS. Næringsarbeidet må utvikles slik at både store tunge aktører og småskalaetableringer har nytte av det. Å få innpass og lykkes i arbeidet sammen med næringsaktørene må prioriteres og vil være avgjørende for prosjektets resultat. Resultatene prosjektet oppnår vil for en stor del være avhengig av at en klarer å rekruttere en god prosjektleder, med tilstrekkelig entusiasme, gode samarbeids- og lederegenskaper, kompetanse og gjennomføringskraft. Det må være et mål å ha denne prosjektlederen på plass i januar Januar 2011 kan se ut til å være et gunstig tidspunkt for oppstart av et stort og ambisiøst regionalt prosjekt for utvikling av bioenergi og andre fornybare energikilder. Det vises i den forbindelse til prosjektbeskrivelsens avsluttende kapittel hvor det pekes på at det på dette tidspunkt kan oppstå et vakuum i nasjonal og regional satsing: Grønne Energikommuner avsluttes ved årsskiftet. EK-plan arbeidet i kommunene finansiert av Enova skal være fullført i Arena Bioenergi Innlandet skal etter planen avsluttes ved utgangen av Samtidig skal Stortinget behandle Klimakur og legge opp til en strategi for å nå ambisiøse må for kutt i klimagassutslipp nasjonalt og internasjonalt. Tidspunktet bør være gunstig for å invitere fylkeskommuner og andre regionale utviklingsaktører til felles innsats for utvikling av bioenergi og annen fornybar energi. Målet må være at vår felles satsing kan utløse nasjonale og regionale utviklingsmidler tilsvarende 3-4 ganger det volumet som de foreslåtte årlige budsjetter representerer. Side 4 av 8

11 Sak 17/10 FLYBUSSEN RINGERIKE - HADELAND - GARDERMOEN Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: N11 Arkivsaksnr.: 10/17 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 17/10 Regionrådet for Hadeland Innstilling: Rådet for Ringeriksregionen og Regionrådet for Hadeland støtter konklusjonen i vedlagt notat i saken og ber om at det oversendes søknad til fylkeskommunene om at flybussen fra Ringeriksregionen til Gardermoen via Hadeland f.o.m blir en del av den offentlige innkjøpsordningen i regi av Buskerud Kollektivtrafikk AS. Saksdokumenter: Kalkyler utarbeidet av Askeladden Reiser og transport for 2010 Sak behandlet i Hovedutvalg for transport i Buskerud fylkeskommune i mars i år. Saker behandlet i de to regionrådene i januar/februar 2009 Rapport Flybussen Ringerike Oslo Lufthavn utarbeidet av Asplan Viak, august Vedlagt: Nei Nei Nei Nei Saksopplysninger: Som saksutredning er innarbeidet følgende notat utarbeidet av de to regionkoordinatorene: NOTAT Hønefoss, til Rådet for Ringeriksregionen og Regionrådet for Hadeland vedr. flybussen Ringeriksregionen, Hadeland - Gardermoen Regionkoordinatorene for Hadeland og Ringeriksregionen vil gjennom dette notatet forsøke å klargjøre opplegg, innhold og strategi for videre oppfølging av flybusstilbudet fra Ringeriksregionen, via Hadeland til Gardermoen. Notatet vil danne grunnlaget for sak som planlegges lagt fram for felles regionrådsmøte for Ringerike og Hadeland 18. juni Bakgrunn/faktaopplysninger. Etter at det var fattet vedtak om etablering av hovedflyplass på Gardermoen søkte daværende Hadeland Bilselskap AS, nå Nettbuss Ringerike, om konsesjon på strekningen Hønefoss Gardermoen. Slik konsesjon ble gitt, og selskapet trafikkerte strekningen i perioden fra oktober 1998 og ut året Mesteparten av tiden ble ruta kjørt over Øståsen/Skjerva på F.v. 23. P.g.a. dårlig standard på denne fylkesveien ble ruta etter hvert lagt om til å kjøre via Gjelleråsen i Nittedal kommune. I den perioden Hadeland Bilselskap/Nettbuss Ringerike gjennomførte reisetilbudet ble det stort sett gjennomført 10 avganger på hverdager og 3-4 avganger på lørdager og søndager. På det meste fraktet ruta ca passasjerer i året. Passasjertallet sank drastisk mot slutten av den perioden Hadeland Bilselskap/Nettbuss Ringerike. Dette hadde bl.a. sammenheng med terrorhandlingene i USA Nettbuss greide aldri å drive ruta med overskudd i perioden Siste driftsåret (2002)bidro kommunene på Hadeland og Ringerike med kr ,- til markedsføringstiltak. I tillegg kjøpte Side 5

12 Sak 17/10 Oppland fylkeskommune setekapasitet for lokalrutevirksomhet på til sammen kr ,-. Til tross for disse tiltakene meldte Nettbuss i 2002 at ruta kom til å gå med underskudd på ca. 1 mill. kr, og de tok deretter beslutningen om nedlegging av rutetilbudet f.o.m Da ny Rv 35 ble åpnet i oktober 2003 vurderte Nettbuss Ringerike å gjenåpne ruta, men nye kalkyler som ble foretatt gjorde at de ikke fant ruta lønnsom, og igangsatte derfor ikke nytt tilbud. Rundt årsskiftet 2003/2004 søkte Askeladden Reiser & Transport v/ Rolf Lie om konsesjon på strekningen Hole/Ringerike Gardermoen. Denne søknaden ble innvilget av Samferdselsdepartementet Tillatelsen gjelder anledning til å drive ekspressbuss-rute på strekningen. Departementet delegerte videre til Buskerud fylkekommune å godkjenne ruteplan og ha tilsyn med at konsesjonsvilkårene blir oppfylt. Askeladden Reiser & Transport startet sitt rutetilbud i april Ruteopplegget som ble lagt avvek noe fra det tilbudet Nettbuss tidligere hadde lagt opp. Ruta starter på Sundvollen i Hole kommune, går om Hønefoss og Klækken i Ringerike kommune, Toso i Jevnaker kommune, Lunner rådhus i Lunner kommune og derfra til Gardermoen på ny Rv 35. Etter oppstart våren 2004 er Flybussen mellom Ringeriksregionen, Hadeland og Gardermoen drevet med 8 daglige avganger i hver retning og drives uten tilskudd fra det offentlige på ordinært ekspressruteløyve. Det er også etter hvert åpnet for at det gjennom løyvevilkårene er gitt anledning til at ruten i tillegg til flyplasspassasjerer kan ta noe lokaltrafikk under veis mot at det nyttes en minstepris pr. passasjer på kr 50,-. I løpet av de 6 årene Askeladden Reiser & Transport har drevet flybussen, har det så langt ikke vært mulig å drive dette tilbudet i balanse. Det er fra både Buskerud og Oppland fylkeskommuner og regionrådene på Ringerike og Hadeland forsøkt å bistå i å bedre trafikkgrunnlaget gjennom markedsføringsstøtte. For den perioden Askeladden har kjørt ruta hevder daglig leder Rolf Lie at de har hatt et samlet underskudd på ca. kr 1, 5 mill., hvorav tilskuddene fra fylkeskommunen og kommunene til markedsføringsstøtte har dekket ca. 1 mill. kr mens ca. kr 0,5 mill. kr er underskudd som Askeladden Reiser & Transport har måttet dekke selv. Fra Buskerud fylkeskommunes side er det i 2008, også med støtte fra Oppland fylkeskommune, gjennomført et utredningsarbeid i regi av Asplan AS knyttet til behov, tilbudsvurderinger og kostnader for flybuss mellom Ringeriksregionen, Hadeland og Gardermoen. Konklusjonen fra denne utredningen var at det både var befolkningsgrunnlag og trafikkgrunnlag til å opprettholde flybusstilbudet fra Ringerike. Tilbudet vil neppe kunne gå med overskudd på kort sikt, men med bedre markedsmessig tilpassing kunne underskuddet reduseres vesentlig. Ut fra analyse av passasjertallene har brukerne av flybusstilbudet fordelt seg med ca. 70 % på Ringeriksregionen og ca. 30 % fra Hadelandsregionen (Oppland fylke). Siste registrerte passasjeroversikt er passasjerer pr. år. Dagens situasjon. Konsesjonen som er gitt gjelder ekspressbussrute på strekningen Hole/Ringerike Gardermoen. Som hovedregel gis det ikke offentlig tilskudd til ekspressbussruter, og dette har også vært kommunenes og fylkeskommunens bakgrunn for vedtakene i 2009 at det f.o.m ikke lenger vil bli gitt støtte til ruta. Askeladden Reiser & Transport har gjennom foretatt kalkyler for driften i 2010 kommet til at de kommer til å gå med underskudd på vel kr ,- og har til tross for signalene fra vedtakene i 2009 valgt å søke fylkeskommunen og regionrådene om tilskudd på kr ,- også for Side 6 av 8

13 Sak 17/10 Hovedutvalget for samferdselssektoren i Buskerud vedtok i sitt møte d.å. enstemmig at Det gis ikke støtte til Askeladden Reiser & Transport til driften av flybuss mellom Ringerike og Gardermoen fra Rådet for Ringeriksregionen valgte i sitt møte d.å. også å avslå søknad om tilskudd men at det foretas nærmere utredninger. Regionrådet for Hadeland avventer nærmere avklaringer mellom fylkeskommunene og regionrådene før vedtak for 2010 fattes. Det planlegges sak vedr. dette på felles regionrådsmøte d.å. I saksframlegget til samferdselssjefen i Buskerud overfor Hovedutvalget i mars i år er det trukket opp noen problemstillinger som bl.a. dreier seg om usikkerhet knyttet til om fylkeskommunen har anledning til å gi direkte driftsstøtte til denne ruta. Den d.å. ble det gjennomført et møte med representanter fra Askeladden Reiser & Transport, Buskerud fylkeskommune, Regionrådet for Hadeland og Rådet for Ringeriksregionen. Møtet ble gjennomført etter initiativ fra Regionkoordinatorene for Hadeland og Ringerike. Hensikten med møtet var å avklare nærmere hvilke muligheter som kan foreligge for fortsatt drift av flybuss mellom Ringeriksregionen, Hadeland og Gardermoen. I møtet framkom det at Askeladden Reiser & Transport i dag er den eneste aktuelle transportør på strekningen. Det er også en oppfatning om at ruta drives effektivt. Tilbudet får godt skussmål i regionen der graden av service berømmes. På forespørsel til Askeladden Reiser & Transport v/rolf Lie hva som vil skje dersom det ikke lenger gis offentlige tilskudd til flybussen, var svaret følgende alternativer: Rutetilbudet legges ned Nettbuss Ringerike kan overta Prisene økes Det søkes om tilskudd fra næringslivet i regionene Dersom ruta legges ned er alternativene for folk enten å benytte privatbil, taxi eller buss/tog via Sandvika/Oslo. Regionenes vurderinger. Regionkoordinatorene for Hadeland og Ringeriksregionen har foretatt følgende vurdering av den situasjonen som foreligger pr. i dag: Etableringen av hovedflyplassen på Gardermoen var tenkt å være et tiltak som skulle bidra til vekst og utvikling på Østlandet, spesielt for området nord for Oslo. Skal etableringen ha den ønskede effekt er kommunikasjonene til og fra flyplassen av den største betydning. Fylkeskommunale og kommunale planer inneholder mål om miljøvennlig transport, og det er derfor prinsipielt sett viktig å videreføre flybussen mellom Ringeriksregionen, Hadeland og Gardermoen. Med den vekst og utvikling som skjer i begge regionene er det viktig at det opprettholdes et godt fungerende kollektivtrafikktilbud på strekningen. Med det økte fokus som for tiden går på kollektivtransport vil vi mene at det over noe tid vil skje en positiv utvikling i passasjertallene på denne strekningen. Tilbudet er et vesentlig element i det arbeidet som gjøres for å skapet økt næringsvekst og utvikling på Ringerike og Hadeland. Transporttilbudet har en svært stor betydning for næringslivet i regionen. Først og fremst for regionens mange kurs- og konferansehoteller, en næring som er i vekst og utvikling i regionene, men også for det øvrig næringslivet, regionens befolkning og tilreisende turister. Ruta er også et godt tilbud for de som bruker andre kollektivtilbud fra Hallingdal og Valdres med overgang i Hønefossområdet. Betydningen av gode transporttilbud til hovedflyplassen er understreket i flere plandokumenter. Side 7 av 8

14 Sak 17/10 I høringsuttalelse til Strategisk utviklingsplan for Gardermoen - Gardermoen 2040 uttale Oppland fylkeskommune bl.a.: Transport til og fra hovedflyplassen er avgjørende for utviklingen i regionene rundt flyplassen. For Hadeland og regionen vest for flyplassen er følgende viktigst: - Styrket busstilbud i retning Hønefoss. - Ferdigstilling og fullfinansiering av øst-vest aksen (Rv 2 og Rv 35) Disse punktene er også innarbeidet i planen som ble vedtatt av Akershus fylkeskommune. Alle kommunene på Ringerike og Hadeland er med i Osloregionen. Det sammen er over 50 andre kommuner, flere av disse i Buskerud. I Samordnet areal- og transportstrateg for Osloregionen er følgende innarbeidet i delstrategi for utvikling av transportsystemet: - Gardermoen er hovedflyplass for Østlandet og nasjonalt nav for Norge. - Av bærekraftshensyn skal det utvikles et mest mulig miljømessig tilbringersystem i kombinasjon med en bevisst parkeringspolitikk ved flyplassen Prognose for videre drift av flybussen tyder på at det for 2010 foreligger et avvik på mellom 2 og kroner for å få regnskapsmessig balanse for reiseoperatøren. Vi mener det bør tilstrebes å finne en mer permanent og forutsigbar ordning f.o.m I den sammenheng er vi klar over at det også må avklares ulike mulige utviklingskonsepter, jf. bl.a. Asplans utredning fra Trolig vil det være fornuftig med en ny gjennomgang av tider/rutetabell, frekvenser, tilgjengelighet, kjørestrekning, kjøremateriell m.v. Først og fremst vil vi foreslå at ruta i framtida blir en del av det offentlige kjøpet som Buskerud kollektivtrafikk AS skal forestå, og at det gjøres innspill i budsjettprosessen for 2011 om dette i Buskerud fylkeskommune og med delfinansiering fra Oppland fylkeskommune og eventuelt et ytterligere spleiselag der deler av næringslivet i regionen bidrar for å opprettholde et ønsket rutetilbud. Hadelands- og Ringeriks-regionene ønsker at Buskerud og Oppland fylkeskommuner kan slutte seg til denne anmodningen og fortsatt være med på å tilrettelegge for et kollektiv-transport-system med flybuss fra Ringeriksregionen gjennom Hadeland til Gardermoen. Roar Hammerstad Regionkoordinator for Ringerike Edvin Straume Regionkoordinator for Hadeland Side 8 av 8

15 Saker - regionrådsmøte for Hadeland 18/10 Referatsaker /10 Gjennomgang av partnerskapsinstituttet i Oppland fylkeskommune - Høringsuttalelse 20/10 Innovasjonsstrategi for Oppland Høringsuttalelse fra Regionrådet for Hadeland 21/10 Desentralisert utdanning på Hadeland bruk av partnerskapsmidler i /10 Økoløft tildeling av partnerskaps for /10 Orienteringssaker

16 Sak 18/10 REFERATSAKER Saksbehandler: Gunnar Haslerud Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/3 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 18/10 Regionrådet for Hadeland Innstilling: Sakene tas til orientering Saksdokumenter: Vedlagt: Scenekunstmelding for Oppland. Høringsuttalelse fra Regionrådet for Hadeland Ja Referat fra styremøte i Osloregionen Ja Referat fra styremøte i Osloregionen Ja Møte med rådmenn og regionadministrasjonen Ja Møte med ordførere, rådmenn og regionadministrasjonen Ja Møte med rådmenn og regionadministrasjonen Ja Møte med ordførere, rådmenn og regionadministrasjonen Ja Referat fra felles formannskapsmøte Ja Side 1

17 Sak 19/10 GJENNOMGANG AV PARTNERSKAPSINSTITUTTET I OPPLAND FYLKESKOMMUNE HØRINGSUTTALELSE FRA REGIONRÅDET FOR HADELAND Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 025 Arkivsaksnr.: 10/7 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 19/10 Regionrådet for Hadeland Innstilling: Regionrådet for Hadeland slutter seg til framlagt forslag til høringsuttalelse om partnerskapsinstituttet til Oppland fylkeskommune. Saksdokumenter: Gjennomgang av partnerskapsinstituttet i Oppland fylkeskommune - Høringsdokument Gjennomgang av partnerskapsinstituttet tilbakemelding fra regionrådet for Hadeland, av Gjennomgang av partnerskapsinstituttet. Brev fra Oppland fylkeskommune av Vedlagt: Ja Nei Nei Saksopplysninger: Partnerskapsinstitutt til Oppland fylkeskommune er oppe til vurdering. Regionrådet har tidligere drøftet dette, bl.a. på møtet 12. februar i år. Vedlagt ligger utredningen Gjennomgang av partnerskapsinstituttet i Oppland fylkeskommune. Dette dokumentet er sendt på høring av fylkesutvalget med høringsfrist Forslag til partnerskapsinstitutt for Oppland fylkeskommune vil bli lagt fram til endelig behandling i fylkestinget i oktober. Under følger forslag til høringsuttalelse utarbeidet etter drøfting med rådmennene i kommunene på Hadeland. Regionkoordinator foreslår at dette forslaget vedtas som uttalelse fra Regionrådet for Hadeland. Forslag til høringsuttalelse fra Regionrådet for Hadeland. Regionrådet for Hadeland er svært tilfreds med at partnerskapsarbeidet mellom Oppland fylkeskommune og primærkommunene foreslås videreført i hovedsak etter samme retningslinjer som tidligere. Regionrådet har tidligere gitt uttrykk for at partnerskapsavtalen med Oppland fylkeskommune, og den måten denne gjennomføres på, er blant de viktigste offentlige virkemidlene for regional utvikling på Hadeland. Partnerskapsavtalen bidrar i vesentlig grad til innhold og utvikling i arbeidet til regionrådet. Høringsuttalelsen tar utgangspunkt i del 2 av høringsdokumentet Forslag til videreutvikling av partnerskapsarbeidet i Oppland fylkeskommune. Regionrådet for Hadeland deler synspunktene og har ikke kommentarer til punktene i høringsdokumentet som ikke omtales i uttalelsen nedenfor. 11. Mål for partnerskapet. Side 2

18 Sak 19/ Styringsdokumenter: Regionrådet for Hadeland vil til høsten starte arbeidet med å utarbeide en regional plan for Hadeland. Denne planen vil bla. ta utgangspunkt i Regional planstrategi, ATP-strategi for Osloregionen og vedtatte kommuneplaner. Slike regionale planer må også innarbeides som styringsdokumenter for partnerskapsarbeidet. 14. Organisering Representasjon, samhandling og oppfølging. Regionrådene. Involvere utviklingsaktører og næringslivet. Regionrådet er enig i at det er viktig å få engasjert næringslivet i partnerskapsarbeidet, men vi har ikke fått dette til på en god måte i vår region. Vi ser fram til samarbeide med Oppland fylkeskommune for å etablere en bedre praksis på dette området. Fast deltakelse med to politiske representanter, herav en heltidspolitiker, på hvert regionrådsmøtet. Erfaringer tilsier at det også bør oppnevnes vararepresentanter til fylkeskommunens politiske representanter i regionrådene. Opplandstinget. Planstrategiforum. Dersom beslutninger eller konklusjoner fra disse arenaene skal følges opp i regionen bør regionadministrasjonen (regionkoordinatorene) ha anledning til å delta på disse møtene. 15 Økonomi. Ved å involvere flere parter er det mulig å utvide det regionalpolitiske handlingsrommet. Regionrådet for Hadeland er enig i dette. En er imidlertid noe usikker på hvilke parter fylkeskommunen tenker på, og imøteser en videre dialog om dette. OFK bevilger inntil 2,5 mill kr til partnerskapsarbeidet per år, forutsatt at kommunene bevilger 40 % av fylkeskommunens bidrag. Dette kan gi en årlig økning på kr i partnerskapspotten i hver region. Regionrådet er ikke uenig i å øke den økonomiske ramma til partnerskapsavtalen fra 3,25 til 3,5 mill kr. Dette bør imidlertid skje gjennom at begge parter øket sine beløp. I tillegg bør beløpet som avsettes til partnerskapsavtale justeres årlig i henhold til lønns og prisvekst Prinsipper for bruk av regionale partnerskapsmidler. Hvis et prosjekt har fått partnerskapsmidler er partene enige om at OFK allerede har betalt sin andel. Hvis et prosjekt trenger mer offentlig finansiering skal ikke OFK alene finansiere dette. Eventuell tilleggsfinansiering deles likt mellom kommunene på den ene siden (ikke partnerskapsmidler) og OFK. Regionrådet for Hadeland er enige i at en ikke skal legge opp til en praksis hvor bruk av partnerskapsmidler kan øke forventningen om ytterligere bidrag fra Oppland fylkeskommune. En mener imidlertid at formuleringen over er for absolutt og vil ha utilsiktede virkninger og låse for utviklingen av gode prosjekter. Det ligger i sakens natur at gode utviklingsprosjekter etter hvert kan utløse større finansieringsbehov enn det en har oversikt over ved oppstart. Formuleringen over vil for eksempel låse for at gode kultur- eller næringsprosjekter, som igangsettes ved delvis bruk av partnerskapsmidler, kan få støtte fra fylkeskommunens etablerte ordninger på disse områdene. Dette vil føre til at slike prosjekter vanskeligere lar seg etablere og vil være en uheldig effekt av den foreslåtte formuleringen. Friluftsteateret Bronsebukkene er eksempel på et prosjekt fra vår region som da ville fått vesentlig mindre støtte i utviklingsfasen de er inne i. Side 3 av 13

19 Sak 19/10 Stedsutviklingsprosjektet på Granavollen, med tilhørende pilegrimssatsing, er et annet eksempel. Dette prosjektet, som er av stor regional betydning, er finansiert i et spleiselag med midler fra Gran kommune, Oppland fylkeskommune, Regionrådet for Hadeland (partnerskapsmidler), Norsk kulturråd, Innovasjon Norge og Kulturdepartementet. Noen ganger er det nødvendig å vurdere tilgjengelige midler og se disse i sammenheng, for å få gode prosjekter etablert og finansiert. Det hadde ikke vært mulig å få speleiselag etablert på samme måten dersom den foreslåtte formuleringen skulle vært etterlevd. Det foreslås derfor at dette punktet enders til: Hvis prosjekter som får partnerskapsmidler trenger mer offentlig støtte skal ikke OFK alene finansiere dette.. Side 4 av 13

20 Sak 20/10 INNOVASJONSSTRATEGI FOR OPPLAND HØRINGSUTTALELSE FRA REGIONRÅDET FOR HADELAND Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 025 Arkivsaksnr.: 10/16 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 20/10 Regionrådet for Hadeland Innstilling: Regionrådet for Hadeland slutter seg til framlagt forslag til høringsuttalelse om innovasjonsstrategi for Oppland. Saksdokumenter: Innovasjonsstrateg for Oppland. Høringsdokument til kommunene, april 2010 Hæringsbrev, av 21. april 2010 Vedlagt: Ja Nei Saksopplysninger: Som en del av Oppland fylkeskommunes gjennomgang av partnerskapsinstituttet er det også besluttet å revidere fylkets innovasjonsstrategi. Den nåværende strategien er fra Forslag til ny innovasjonsstrategi er oversendt kommunene til høring i felles høringsbrev med partnerskapsinstituttet. Høringsfrist for begge dokumentene er 1. juli. Det utsendte forslag til ny innovasjonsstrateg for Oppland følger som vedlegg til saken. Forslag til høringsuttalelse følger under. Forslaget er utarbeidet etter drøftinger med rådmennene i kommune på Hadeland, etablererveileder for Hadeland og daglig leder av Hadelandshagen. Regionkoordinator foreslår at dette forslaget vedtas som uttalelse fra Regionrådet for Hadeland. Forslag til høringsuttalelse fra Regionrådet for Hadeland. Regionrådet for Hadeland er enig i formål/hovedutfordringer for strategien, slik denne presenteres på s. 2 i høringsdokumentet: - Oppland trenger styrket innovativ kraft og etablererevne. - Næringslivet må stimuleres gjennom å sikre rammebetingelser som fremmer innovasjon og nyskaping. Hadeland en integrert del av Osloregionens bo- og arbeidsmarked. Med i underkant av 4000 dagpendlere er Hadeland en integrert del av Osloregionens arbeidsmarked. Dette gjenspeiles også i nasjonal inndeling i bo- og arbeidsregioner. Osloregionen representerer et av de sterkeste innovasjonsmiljøene i Norge. Se NIBR-rapport 2010:12 Osloregionen mangfold, innovasjon og utvikling. At Hadeland er en del av dette arbeidsmarkedet representerer trolig en av de største mulighetene til innovasjon, nyskaping og næringsutvikling i Oppland. Regionrådet for Hadeland vil derfor utfordre Oppland fylkeskommune til å synliggjøre dette i sin innovasjonsstrategi. Side 5

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 Saken sluttbehandles i regionrådet REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2008 - HØRING. Rådmannens innstilling: Regionrådets administrasjon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Regionrådet for Hadeland. Dato: kl. 9:00-14:00 Sted: Thorbjørnrud hotell, Jevnaker Arkivsak: 17/00103 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Regionrådet for Hadeland. Dato: kl. 9:00-14:00 Sted: Thorbjørnrud hotell, Jevnaker Arkivsak: 17/00103 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Regionrådet for Hadeland Dato: 08.12.2017 kl. 9:00-14:00 Sted: Thorbjørnrud hotell, Jevnaker Arkivsak: 17/00103 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall meldes til Vibeke Buraas Dyrnes tlf. 934

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marit Igelsrud Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 07/01964-001

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marit Igelsrud Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 07/01964-001 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Marit Igelsrud Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 07/01964-001 Saken sluttbehandles i Regionrådet BO- OG ETABLERERREGION - HADELAND HOVEDPROSJEKT Rådmannens innstilling: Regionrådet

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE 0014/07 DESENTRALISERT UTDANNING - PARTNERSKAPSMIDLER /07 BARN OG UNGE PÅ HADELAND VELGER POSITIV LIVSSTIL

PROTOKOLL SAKSLISTE 0014/07 DESENTRALISERT UTDANNING - PARTNERSKAPSMIDLER /07 BARN OG UNGE PÅ HADELAND VELGER POSITIV LIVSSTIL PROTOKOLL Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtedato: 22.06.2007 Tid: kl.10:00 Forfall: Kari Marie Engnæs, Gran, Anne Lise Bleie, Gran, Diann Wallin, Oppland Fylkeskommune Varamedlemmer: Hans Bjørge, Gran,

Detaljer

KOORDINATOR FOR YRKES- OG UTDANNINGSVEILEDNING PÅ HADELAND. Prosjektperioden utvides til tre år. Prosjektet avsluttes 31.07. 2008.

KOORDINATOR FOR YRKES- OG UTDANNINGSVEILEDNING PÅ HADELAND. Prosjektperioden utvides til tre år. Prosjektet avsluttes 31.07. 2008. Arkivsaksnr.: 06/1181-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume KOORDINATOR FOR YRKES- OG UTDANNINGSVEILEDNING PÅ HADELAND. Innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne

Detaljer

Leif Ranch Kornum, Jevnaker kommune for Fank Morten Nerby

Leif Ranch Kornum, Jevnaker kommune for Fank Morten Nerby MØTEPROTOKOLL Regionrådet Dato: 21.09.2012 kl 1000 1430 Sted: Lunner rådhus Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Leif Ranch Kornum, Jevnaker kommune for Fank Morten Nerby Frank Morten

Detaljer

Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume ETABLERERVEILEDNING PÅ HADELAND. STYRINGSSIGNALER FOR VIDERE ARBEID.

Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume ETABLERERVEILEDNING PÅ HADELAND. STYRINGSSIGNALER FOR VIDERE ARBEID. Arkivsaksnr.: 06/1658-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume ETABLERERVEILEDNING PÅ HADELAND. STYRINGSSIGNALER FOR VIDERE ARBEID. Forslag til vedtak: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

Utvalg: Hadeland. Lunner rådhus. Sted: Forfall: Hilde. n, Gran kommune. Møteledelse: Saksliste

Utvalg: Hadeland. Lunner rådhus. Sted: Forfall: Hilde. n, Gran kommune. Møteledelse: Saksliste Protokoll Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtedato: 27.01. 2012 Tid: 10.00 14.45 Sted: Forfall: Lunner rådhus Anders Larmerud, Lunner kommune Hilde Brørby Fivelsdal, Jevnaker kommune Frank Morten Nerby,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 16. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 16. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET EKSTRAORDINÆRT MØTE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.12.2009 Tid: 13.00 Forfall meldes til sekretariatet, tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møteplan 8.30 Felles formannskapsmøte for kommunene Gran og Lunner Felles formannskapsmøte for kommunene Gran, Jevnaker og Lunner

Møteplan 8.30 Felles formannskapsmøte for kommunene Gran og Lunner Felles formannskapsmøte for kommunene Gran, Jevnaker og Lunner Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Felles formannskapsmøte for kommunene på Hadeland Lunner rådhus. Møtedato: 01.06. 2012 Tid: 08.30 for formannskapene i Gran og Lunner 10.00 for formannskapet i Jevnaker

Detaljer

Rådgiver Terezia Lestinska, Oppland f.kommune til sak 45/12 Rådgiver Christen Næss, Oppland f.kommune til sak 45/12

Rådgiver Terezia Lestinska, Oppland f.kommune til sak 45/12 Rådgiver Christen Næss, Oppland f.kommune til sak 45/12 Møteprotokoll Regionrådet for Hadeland Dato: 7.12. 2012 Tid: 10.00 13.40 Sted: Forfall: Lunner rådhus Hilde Brødby Fivelsdal, Jevnaker kommune Hege Bogfjellmo, Lunner kommune Møtte ikke: Møtende vararepresentanter:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Regionrådet SAKSLISTE. Dato: 20.06.2014 kl. 9:00 Jevnaker Samfunnshus

MØTEINNKALLING. Regionrådet SAKSLISTE. Dato: 20.06.2014 kl. 9:00 Jevnaker Samfunnshus MØTEINNKALLING Regionrådet Dato: 20.06.2014 kl. 9:00 Sted: Jevnaker Samfunnshus Eventuelt forfall meldes til Vibeke Buraas Dyrnes tlf. 934 47 376 eller via e-post til vibeke.buraas.dyrnes@gran.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Møteprotokoll. Regionrådet for Hadeland. Dato: 15.3. 2013 Tid: 9.00 11.40

Møteprotokoll. Regionrådet for Hadeland. Dato: 15.3. 2013 Tid: 9.00 11.40 Møteprotokoll Regionrådet for Hadeland Dato: 15.3. 2013 Tid: 9.00 11.40 Sted: Forfall: Gran rådhus Hilde Brørby Fivelsdal, Jevnaker kommune Hege Bogfjellmo, Lunner kommune Anders Larmerud, Lunner kommune

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND Sanner Hotell 11.3.2014 SAKENE 6/14-7/14 Arkivsak-dok. 11/01323-5 Saksbehandler Vibeke Buraas Dyrnes Saksgang Regionrådet Møtedato Friluftsteateret Bronsebukkene

Detaljer

STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING

STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING Arkivsaksnr.: 13/1424-2 Arkivnr.: 223 C30 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Ellers møtte: Folkehelsekoordinator Ane Bjørnsgaard, Oppland f. kom - til sak 37/13 Kulturkonsulent Rune Larsen, Gran kommune - til sak 37/13

Ellers møtte: Folkehelsekoordinator Ane Bjørnsgaard, Oppland f. kom - til sak 37/13 Kulturkonsulent Rune Larsen, Gran kommune - til sak 37/13 MØTEPROTOKOLL Regionrådet for Hadeland Dato: 13.12. 2013 Tid: 9.00-13.15 Sted: Forfall: Gran rådhus, 2770 Jaren Hege Bogfjellmo, Lunner kommune Møtende vararepresentanter: Fra administrasjonen møtte: Rådmann

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Tid: Fredag 18.03.2011, kl 09.00-12.00 Sted: Jevnaker Samfunnshus Møtedeltagere Merknad/evt. vara Forfall Kjell B Hansen, ordfører Ringerike Wenche Grinderud,

Detaljer

Utvalg: Sted: Forfall: kommune. n, Gran kommune. Saksliste

Utvalg: Sted: Forfall: kommune. n, Gran kommune. Saksliste Protokoll Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtedato: 17.09. 2011 Tid: 10.00 14.40 Sted: Forfall: Møtte ikke: Jevnaker Samfunnshus Anne Marte Skari, Gran kommune Harald Tyrdal, Lunner kommune Ove Søberg,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Regionrådet. Dato: 14.02.2014 kl. 9:00-14. Jevnaker Samfunnshus

MØTEPROTOKOLL. Regionrådet. Dato: 14.02.2014 kl. 9:00-14. Jevnaker Samfunnshus MØTEPROTOKOLL Regionrådet Dato: 14.02.2014 kl. 9:00-14 Sted: Forfall: Møtende varamedlemmer: Jevnaker Samfunnshus Rune Meier, Gran kommune Hege Bogfjellmo, Lunner kommune Ivar Odnes, OFK Mari Kvale Svenbalrud

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Tid: Mandag 06.06.2011, kl 09.00-13.00 Sted: Ringerike rådhus, Formannskapssalen Møtedeltagere Til stede Forfall Kjell B Hansen, ordfører Ringerike Wenche

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Kl Felles møte med Røros formannskap på Tolga

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Kl Felles møte med Røros formannskap på Tolga TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.12.2014 Tid: Kl. 09.00 Kl. 11.30 Felles møte med Røros formannskap på Tolga TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 148/14 REGIONRÅDET

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE GJENNOMGANG AV PARTNERSKAPSINSTITUTTET I OPPLAND FYLKESKOMMUNE

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE GJENNOMGANG AV PARTNERSKAPSINSTITUTTET I OPPLAND FYLKESKOMMUNE Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Løten Møtedato: 16.06.2010 Tid: 13.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit snarest

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 11/5353-1 Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Møtested: Sole Hotell, Noresund Møtedato: 25.11.2011 Tid: 10.30 Regionmøte starter med innledning IMDI Indre øst om bosetting av flyktninger i 2012. Kl. 11.15 blir det en innledning

Detaljer

8/09 Regionrådet Orienteringssaker 2009. 10/09 Gjøvikbanen Innspill til oversendt utredning

8/09 Regionrådet Orienteringssaker 2009. 10/09 Gjøvikbanen Innspill til oversendt utredning Protokoll Utvalg: Møtedato: 06.03. 2009 Regionrådet for Hadeland Tid: kl. 10.00 13.00 Forfall: Anders Larmerud, Lunner kommune Hugo Hallum, Lunner kommune Vararepresentanter: Torill Klevmark, Lunner kommune

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Forslag til nytt reglement legges fram til behandling på regionrådets møte

Forslag til nytt reglement legges fram til behandling på regionrådets møte Arkivsaksnr.: 06/2221-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume REGIONRÅDET FOR HADELAND - REGLEMENT. Hjemmel: Forslag til vedtak: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Tema: Kommunereformen Prosess, organisering og framdriftsplan for arbeidet i Lunner og Gran

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Tema: Kommunereformen Prosess, organisering og framdriftsplan for arbeidet i Lunner og Gran Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Hadeland videregående skole, Auditoriet Torsdag 30.10.2014 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

Dato: 11.03.2016 kl. 9:00-14:00 Sted: Hadelandshagen, Storgata 15, Gran

Dato: 11.03.2016 kl. 9:00-14:00 Sted: Hadelandshagen, Storgata 15, Gran MØTEINNKALLING Regionrådet for Hadeland Dato: 11.03.2016 kl. 9:00-14:00 Sted: Hadelandshagen, Storgata 15, Gran Eventuelt forfall meldes til Vibeke Buraas Dyrnes tlf. 934 47 376 eller via e-post til vibeke.buraas.dyrnes@gran.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Regionrådet for Hadeland. Dato: 14.02.2014 kl. 9:00 Jevnaker Samfunnshus, Kirkegata 6, Jevnaker SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Regionrådet for Hadeland. Dato: 14.02.2014 kl. 9:00 Jevnaker Samfunnshus, Kirkegata 6, Jevnaker SAKSLISTE MØTEINNKALLING Regionrådet for Hadeland Dato: 14.02.2014 kl. 9:00 Sted: Jevnaker Samfunnshus, Kirkegata 6, Jevnaker Eventuelt forfall meldes til Vibeke Buraas Dyrnes tlf 934 47 376 eller via epost til

Detaljer

Saksframlegg KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN

Saksframlegg KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN Saksframlegg Ark.: V00 Lnr.: 7145/14 Arkivsaksnr.: 12/769-48 Saksbehandler: Øystein Jorde KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN Vedlegg: Kommunedelplan landbruk for Lillehammer-regionen med

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/ Astri Christine Bævre Istad

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/ Astri Christine Bævre Istad Averøy kommune ORKidé v /Mons Otnes Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/1537-14 Astri Christine Bævre Istad 23.09.2013 Deltakelse i prosjektet "Nordmøre i Samspill - en felles

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Regionrådet for Hadeland. Dato: kl. 9:00-14:00. Arkivsak: 16/00195

MØTEPROTOKOLL. Regionrådet for Hadeland. Dato: kl. 9:00-14:00. Arkivsak: 16/00195 MØTEPROTOKOLL Regionrådet for Hadeland Dato: 28.10.2016 kl. 9:00-14:00 Sted: Gran rådhus Arkivsak: 16/00195 Møtt: Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: I tillegg møtte: Protokollfører:

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Regionrådet for Midt-Buskerud Møtested: Sole Hotell, Noresund Møtedato: 25.11.2011 Tid: 10.30 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/16 11/1221 SAKSPROTOKOLL:

Detaljer

Saksbehandler: Regionrådskoordinator Edvin Straume FORNYELSE AV OSLOREGIONENS STRATEGIER. Hjemmel:

Saksbehandler: Regionrådskoordinator Edvin Straume FORNYELSE AV OSLOREGIONENS STRATEGIER. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 11/1776-2 Arkivnr.: N00 Saksbehandler: Regionrådskoordinator Edvin Straume FORNYELSE AV OSLOREGIONENS STRATEGIER Hjemmel: Rådmannens innstilling: Vedlagt forslag til høringsuttalelse vedtas.

Detaljer

Bård Brørby, Jevnaker for Lars Magnussen

Bård Brørby, Jevnaker for Lars Magnussen MØTEPROTOKOLL Regionrådet Dato: 02.09.2016 kl. 9:00-13:30 Sted: Gran rådhus Møtt: Harald Tyrdal, Lunner Kristin Myrås, Lunner Halvor Bratlie, Lunner Willy Westhagen, Gran Rune Meier, Gran Randi Eek Thorsen,

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN.

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN. Dato: Arkivref: 25.11.2010 2009/7528-29197/2010 / 120 Saksframlegg Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 08.02.2011 Fylkestinget REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET

Detaljer

Prosjekt "Næringsutvikling i Fjellregionen"

Prosjekt Næringsutvikling i Fjellregionen Saknr. 14/8894-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Prosjekt "Næringsutvikling i Fjellregionen" Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Næringsutvikling i Fjellregionen er forenlig med

Detaljer

Ida Rasmussen, Jevnaker kommune for Frank Morten Nerby Mari Kvale Svenbalrud, Lunner kommune for Hege Bogfjellmo

Ida Rasmussen, Jevnaker kommune for Frank Morten Nerby Mari Kvale Svenbalrud, Lunner kommune for Hege Bogfjellmo MØTEPROTOKOLL Regionrådet Dato: 16.03.2012 kl. 10:00-14.15 Sted: Lunner rådhus Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Ida Rasmussen, Jevnaker kommune for Frank Morten Nerby Mari Kvale Svenbalrud,

Detaljer

FYLKESMANNEN I OPPLAND - REPRESENTASJON I REGIONRÅDET FOR HADELAND

FYLKESMANNEN I OPPLAND - REPRESENTASJON I REGIONRÅDET FOR HADELAND Arkivsaksnr.: 06/667-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume FYLKESMANNEN I OPPLAND - REPRESENTASJON I REGIONRÅDET FOR HADELAND Innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under

Detaljer

Partnerskapsavtale. mellom. Buskerud fylkeskommune. Region Vestviken

Partnerskapsavtale. mellom. Buskerud fylkeskommune. Region Vestviken Partnerskapsavtale 2015 2016 mellom og Region Vestviken Region Vestviken Dato: Morten Eriksrød Fylkesordfører Dato: Helene Justad Ordfører Lier kommune Monica Vee Bratlie Ordfører Hurum kommune Rune Kjølstad

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN

INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Møtested: AKA Arena, Ringeriksgata 13 Tid: 24.mai 2017, kl. 09.00-1230 Møtedeltagere Merknad/evt. vara Forfall Kjell B Hansen, ordfører Ringerike Tore

Detaljer

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren REGIONAL, STRATEGISK NÆRINGSPLAN Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - PwC-rapport om næringsutviklingsarbeidet

Detaljer

Innkalling til regionrådsmøte i ORKidé - Nordmøre regionråd. Velkommen til regionrådsmøtet! Saksliste

Innkalling til regionrådsmøte i ORKidé - Nordmøre regionråd. Velkommen til regionrådsmøtet! Saksliste Innkalling til regionrådsmøte i ORKidé - Nordmøre regionråd Tid: 7. april 2017 kl. 0830 1400 Sted: Scandic Hotel Kristiansund 0830 0845 Velkommen - Ordfører og AU-leder 0845 0915 Del 1: Formalia 0915 1130

Detaljer

MØTEINNKALLING - Regionrådet

MØTEINNKALLING - Regionrådet MØTEINNKALLING - Regionrådet Dato: 04.09.2015 kl. 9:00-14.00 Sted: Hadeland Videregående Skole, Gran Eventuelt forfall meldes til Vibeke Buraas Dyrnes tlf. 934 47 376 eller via e-post til vibeke.buraas.dyrnes@gran.kommune.no.

Detaljer

Regional medfinansiering VRI- Innlandet

Regional medfinansiering VRI- Innlandet Saknr. 15/9111-1 Saksbehandler: Espen Køhn Regional medfinansiering VRI- Innlandet Innstilling til vedtak: Fylkestinget har gjennom tidligere vedtak gitt grunnlag for Hedmark fylkeskommunes deltakelse

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE 0005/07 ORIENTERINGSSAKER FOR REGIONRÅDSMØTE 11.05.07.

PROTOKOLL SAKSLISTE 0005/07 ORIENTERINGSSAKER FOR REGIONRÅDSMØTE 11.05.07. PROTOKOLL Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtedato: 11.05.2007 Tid: 10.00 Forfall: Elin Håkonsløkken Lunner kommune, Anne Hjelmstadstuen Jordre Oppland Fylkeskommune, Lars Kristian Dahl Oppland Fylkeskommune,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: Tid: kl 12:00 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: Tid: kl 12:00 NB! Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 14.03.2013 Tid: kl 12:00 NB! (Etter PSU-møte) Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt

Detaljer

Pådriver for bærekraftig stedsutvikling og Areal- og transportplanlegging (ATP)

Pådriver for bærekraftig stedsutvikling og Areal- og transportplanlegging (ATP) Arkivsaksnr.: 16/2309 Lnr.: 20286/17 Ark.: U01 Saksbehandler: kommunalsjef samfunn og miljø Inger Kammerud Pådriver for bærekraftig stedsutvikling og Areal- og transportplanlegging (ATP) Lovhjemmel: Rådmannens

Detaljer

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Målselv kommune Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging av forprosjektet 2013-05-30 Oppdragsnr.: 5124953 5124953 Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN

INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Møtested: Ringerikes Blads møterom i Sentrumskvartalet, Hønefoss Bru. Tid: Onsdag 8. april 215 kl. 9. 12.3. Innkalte møtedeltakere Forfall Merknad/evt.

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Regional samhandling Oslo nord Søknad om støtte til forprosjekt 2014

Regional samhandling Oslo nord Søknad om støtte til forprosjekt 2014 Saknr. 14/5027-2 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Regional samhandling Oslo nord Søknad om støtte til forprosjekt 2014 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner forprosjektet til «Regional samhandling Oslo

Detaljer

PROSJEKTET ØSTERDALEN SIVILT-MILITÆRT UTDANNINGSSAMARBEID SØKNAD OM STØTTE

PROSJEKTET ØSTERDALEN SIVILT-MILITÆRT UTDANNINGSSAMARBEID SØKNAD OM STØTTE Saknr. 8183/08 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Arne Olav Nyberg PROSJEKTET ØSTERDALEN SIVILT-MILITÆRT UTDANNINGSSAMARBEID SØKNAD OM STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. 14/3 Kommunestyret - Bjugn kommune Regionalt næringssamarbeid på Fosen - høring strategidokument

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. 14/3 Kommunestyret - Bjugn kommune Regionalt næringssamarbeid på Fosen - høring strategidokument Bjugn KOMMUNE Arkiv: 026 Dato: 22.01.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 14/3 Kommunestyret - Bjugn kommune 11.02.2014 Saksbehandler: Arnt-Ivar Kverndal Regionalt næringssamarbeid på Fosen - høring

Detaljer

Svein Borkhus fylkesrådsleder

Svein Borkhus fylkesrådsleder Saknr. 11/1623-2 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes VRI SØKNAD - ANMODNING OM REGIONAL FINANSIERING OG KOMPETANSEMEGLING FØRSTE HALVÅR 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

Saksfremlegg. HØRING: FYLKESDELPLAN GARDERMOEN 2040: STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN FOR GARDERMOEN K-kode: 123 &13 Saksbehandler: Inger Kronen Tveranger

Saksfremlegg. HØRING: FYLKESDELPLAN GARDERMOEN 2040: STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN FOR GARDERMOEN K-kode: 123 &13 Saksbehandler: Inger Kronen Tveranger Arkivsak: 07/1518 Sakstittel: Saksfremlegg HØRING: FYLKESDELPLAN GARDERMOEN 2040: STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN FOR GARDERMOEN K-kode: 123 &13 Saksbehandler: Inger Kronen Tveranger Innstilling: Sørum kommune

Detaljer

Høgskoletilbud i Fjellregionene Støtte til avsluttende prosjektperiode våren 2013

Høgskoletilbud i Fjellregionene Støtte til avsluttende prosjektperiode våren 2013 Saknr. 12/5377-9 Saksbehandler: Unni Fornæss Høgskoletilbud i Fjellregionene Støtte til avsluttende prosjektperiode våren 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

MØTEINNKALLING. Regionrådet SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Regionrådet SAKSLISTE MØTEINNKALLING Regionrådet Dato: 02.12.2016 kl. 9:00 Sted: Hadeland Videregående skole, Gran Arkivsak: 16/00195 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall meldes til Vibeke Buraas Dyrnes tlf. 934 47 376 eller via

Detaljer

Tildeling av midler til Anno museum, avd. Glomdalsmuseet for utvikling og ferdigstilling av en permanent utstilling om kulturelt mangfold

Tildeling av midler til Anno museum, avd. Glomdalsmuseet for utvikling og ferdigstilling av en permanent utstilling om kulturelt mangfold Saknr. 14/11212-5 Saksbehandler: Mostafa Pourbayat Tildeling av midler til Anno museum, avd. Glomdalsmuseet for utvikling og ferdigstilling av en permanent utstilling om kulturelt mangfold Innstilling

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Regionrådet for Midt-Buskerud Møtested: Fylkeshuset Drammen, Biskopsrud Møtedato: 31.05.2011 Tid: 09.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/8 11/246 SAKSPROTOKOLL:

Detaljer

ETABLERING AV REGIONALT EID REVISJONSSELSKAP - INNLANDET REVISJON. ENDREDE FORUTSETNINGER

ETABLERING AV REGIONALT EID REVISJONSSELSKAP - INNLANDET REVISJON. ENDREDE FORUTSETNINGER Arkivsaksnr.: 04/00667-005 Ark.: 216 Saksbehandler: Enhetsleder, Anne Grønvold ETABLERING AV REGIONALT EID REVISJONSSELSKAP - INNLANDET REVISJON. ENDREDE FORUTSETNINGER Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet.

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet. Saknr. 5651/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Turid Lie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Mat i Hedmark er forenlig med Samarbeidsprogram

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Arkivsak-dok. 09/03385-30 Saksbehandler Kenneth Andresen Saksgang Fylkesutvalget Fylkestinget Møtedato 8.02.2011 22.02.2011 REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Fylkesrådmannens

Detaljer

Aasa Gjestvang Fung.fylkesrådsleder

Aasa Gjestvang Fung.fylkesrådsleder Saknr. 1898/09 Ark.nr. 243 U01. Saksbehandler: Espen Køhn VRI INNLANDET - REGIONAL MEDFINÀNSIERING 2009 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Saknr. 12/11896-26 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med følgende forslag

Detaljer

Kristin Myrås, Lunner kommune for Line Jorung Halvor Bratlie, Lunner kommune for Hege Bogfjellmo

Kristin Myrås, Lunner kommune for Line Jorung Halvor Bratlie, Lunner kommune for Hege Bogfjellmo MØTEPROTOKOLL Regionrådet Dato: 13.03.2015 kl. 9:00-14.15 Sted: Lunner rådhus Møtende varamedlemmer: Kristin Myrås, Lunner kommune for Line Jorung Halvor Bratlie, Lunner kommune for Hege Bogfjellmo Forfall:

Detaljer

Regionale planer. Status og videre prosess. Dag Arne Henriksen, Valdres 3. mai Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid

Regionale planer. Status og videre prosess. Dag Arne Henriksen, Valdres 3. mai Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid Regionale planer Status og videre prosess Dag Arne Henriksen, Valdres 3. mai 2017 Hva er viktigst for langsiktig og bærekraftig utvikling fram mot 2050? Klima og miljø Teknologi Befolkningsvekst Inkludering

Detaljer

REGIONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRESEKTOREN I HEDMARK OG OPPLAND Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

REGIONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRESEKTOREN I HEDMARK OG OPPLAND Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til Saknr. 5047/08 Løpenr.13917/08 Ark.nr.. Saksbehandler: Torunn H. Kornstad REGIONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRESEKTOREN I HEDMARK OG OPPLAND 2008-2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Bioøkonomi for Innlandet. Thomas Breen AP, Fylkesråd for næring og helse. Leder av styringsgruppen for bioøkonomi strategi i Innlandet.

Bioøkonomi for Innlandet. Thomas Breen AP, Fylkesråd for næring og helse. Leder av styringsgruppen for bioøkonomi strategi i Innlandet. Bioøkonomi for Innlandet Thomas Breen AP, Fylkesråd for næring og helse. Leder av styringsgruppen for bioøkonomi strategi i Innlandet. Vedtak i felles fylkesting (mars -15) Fylkeskommunene i Hedmark og

Detaljer

Møtested. Tingvoll. Sak nr: STRATEGIDOKUMENT FOR FJELLREGIONENE

Møtested. Tingvoll. Sak nr: STRATEGIDOKUMENT FOR FJELLREGIONENE MØTEBOK Side 1 av 5 Sak nr: R-54/06: STRATEGIDOKUMENT FOR FJELLREGIONENE.//. Det vises til brev av 02.10.d.å. fra Arena Innlandet der regionrådene i fjellregionene i Hedmark og Oppland har fått oversendt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Regionrådet. Dato: kl. 9: Jevnaker samfunnshus. Anne Marte Skari Gran kommune

MØTEPROTOKOLL. Regionrådet. Dato: kl. 9: Jevnaker samfunnshus. Anne Marte Skari Gran kommune MØTEPROTOKOLL Regionrådet Dato: 09.05.2014 kl. 9:00-14.30 Sted: Jevnaker samfunnshus Forfall: Møtte ikke: Anne Marte Skari Gran kommune Hege Bogfjellmo- Lunner kommune Anders Larmerud Lunner kommune Ivar

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Kirsti Ryntveit Arkiv: 15/ Dato: VIDEREUTVIKLING AV PARTNERSKAPET - HØRINGSUTTALELSE

Saksframlegg. Saksb: Anne Kirsti Ryntveit Arkiv: 15/ Dato: VIDEREUTVIKLING AV PARTNERSKAPET - HØRINGSUTTALELSE Lillehammer-regionen Regionrådet Saksframlegg Saksb: Anne Kirsti Ryntveit Arkiv: 15/1889-1 Dato: 07.04.2015 VIDEREUTVIKLING AV PARTNERSKAPET - HØRINGSUTTALELSE Vedlegg: Høringsdokument «Aktivt lagspill

Detaljer

Prosjektplan. «Næringsutvikling i Fjellregionen»

Prosjektplan. «Næringsutvikling i Fjellregionen» Prosjektplan «Næringsutvikling i Fjellregionen» Regionrådet for Fjellregionen, Tynset, april 2013 BAKGRUNN Næringssamarbeidet i de åtte kommunene i Fjellregionen har vært og er noe forskjellig organisert.

Detaljer

Reiseliv. Hadeland - Ringerike - Gjøvikregionen. Bruk av partnerskapsmidler 2015. 2/15 Støtte til Ungdommens Kulturmønstring på Hadeland i 2015

Reiseliv. Hadeland - Ringerike - Gjøvikregionen. Bruk av partnerskapsmidler 2015. 2/15 Støtte til Ungdommens Kulturmønstring på Hadeland i 2015 MØTEINNKALLING Regionrådet Dato: 06.02.2015 kl. 9:00 Sted: Lunner rådhus Eventuelt forfall meldes til Vibeke Buraas Dyrnes tlf. 934 47 376 eller via e-post til vibeke.buraas.dyrnes@gran.kommune.no. Varamedlemmer

Detaljer

Avvikling av Enhetsrådet Ny modell for samarbeid mellom fylkeskommunen og fylkesmannen

Avvikling av Enhetsrådet Ny modell for samarbeid mellom fylkeskommunen og fylkesmannen Saknr. 12/443-10 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Avvikling av Enhetsrådet Ny modell for samarbeid mellom fylkeskommunen og fylkesmannen Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Regionrådet 17. februar 2015

Regionrådet 17. februar 2015 MØTEREFERAT! Regionrådet 17. februar 2015 Sted: Lampeland Hotell, Flesberg Tidspunkt: kl 10:00 13:30 Møteleder Sven Tore Løkslid Regionleder Referent: Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no

Detaljer

Regional plan for Hadeland høringsuttalelse fra Lunner kommune

Regional plan for Hadeland høringsuttalelse fra Lunner kommune Arkivsaksnr.: 11/1076-18 Arkivnr.: 130 &13 Saksbehandler: bo- og næringsrådgiver, Dæhlen Ole Regional plan for Hadeland 2014-2021 - høringsuttalelse fra Lunner kommune Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Saksbehandler: Kommunalsjef, Bente Rudrud GJENNOMFØRING AV PILOTEN HADELAND

Saksbehandler: Kommunalsjef, Bente Rudrud GJENNOMFØRING AV PILOTEN HADELAND Arkivsaksnr.: 15/2038 Lnr.: 16775/15 Ark.: 089 Saksbehandler: Kommunalsjef, Bente Rudrud GJENNOMFØRING AV PILOTEN HADELAND Lovhjemmel: Inndelingsloven Kommuneloven Styringsgruppas innstilling: ::: Sett

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Energi- og klimaplan for Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bård Kotheim baard.kotheim@verdal.kommune.no 74048527 Arkivref: 2007/1775 - /233 Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Saknr. 12/ Saksbehandler: Turid Lie. Kvinnovasjon i Fjellregionen - søknad om støtte Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/ Saksbehandler: Turid Lie. Kvinnovasjon i Fjellregionen - søknad om støtte Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/136-7 Saksbehandler: Turid Lie Kvinnovasjon i Fjellregionen - søknad om støtte 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.03.2012 TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med * foran navnet) Kari Kolbræk Ask *Runolv Stegane Torstein

Detaljer

Til Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Gruppeledere Media. Vedlagt oversendes: Ettersendt sak: 112/08 Fremtidens byer

Til Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Gruppeledere Media. Vedlagt oversendes: Ettersendt sak: 112/08 Fremtidens byer Til Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Gruppeledere Media Vedlagt oversendes: Ettersendt sak: 112/08 Fremtidens byer Korrigering vedr. sak 110/08: Best på service i Norge Fredrikstad, 20.06.2008

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Møtested: Herredshuset i Sigdal Møtedato: 07.09.2011 Tid: 12.00 Lunsj serveres fra kl. 11.30 i kantina på Herredshuset. Samferdselssjef Gro Rygseter Solberg vil innlede om fylkesvegstrategiarbeidet

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Energi- og klimaplan for Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bård Kotheim baard.kotheim@verdal.kommune.no 74048527 Arkivref: 2007/1775 - /233 Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 02.03.2009 2007/2145-4145/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Karl Rødland Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS

Detaljer

PROTOKOLL. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører/regionrådsleder Espen Granberg Johnsen. Sektorsjef Terje Næss Tord Buer Olsen

PROTOKOLL. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører/regionrådsleder Espen Granberg Johnsen. Sektorsjef Terje Næss Tord Buer Olsen Lillehammer-regionen Regionrådet PROTOKOLL Utvalg: Regionrådet Møtedato: 02.12.2016 Tid: 08:30-13:00 Innkallingsmåte: e-post Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører/regionrådsleder Espen Granberg

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 66/14 14/506 HØRINGSUTTALELSE FREMTIDENS FINNMARK RUP 2014-2023

Detaljer

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 01/13

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 01/13 RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 01/13 Organ: Samarbeid-LHR 2012-2015 Møtested: Hurum rådhus (Sætre) Møtedato: 18.02.2013 Tid: 09:00 SAKSLISTE Møtesakstype/nr. Saksnr. Tittel Orientering om Buskerud fylkeskommunes

Detaljer

Regional plan for Hadeland

Regional plan for Hadeland Regional plan for Hadeland 2014 2021 Behov for ny regional plan Siden tidligere planer er gamle, og handlingsprogram i stor grad gjennomført, har det i lengre tid vært behov for å oppdatere det regionale

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Regionrådet for Midt-Buskerud

MØTEPROTOKOLL. Regionrådet for Midt-Buskerud MØTEPROTOKOLL Regionrådet for Midt-Buskerud Møtested: Rosthaug vgs, avd Buskerud - kantina Møtedato: 16.09.2016 Tid: 12:00-15:30 Tilstede på møtet Funksjon Navn Parti Ordfører i Krødsherad, leder i regionrådet

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE 57/12 REGIONAL SAMFERDSELSPLAN / NASJONAL TRANSPORTPLAN HØRINGSUTTALELSE

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE 57/12 REGIONAL SAMFERDSELSPLAN / NASJONAL TRANSPORTPLAN HØRINGSUTTALELSE TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.04.2012 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 57/12 REGIONAL SAMFERDSELSPLAN 2012-2021/ NASJONAL TRANSPORTPLAN

Detaljer

PROGRAM FOR PROSESS, ORGANISERING OG FRAMDRIFTSPLAN FOR KOMMUNEREFORM, FASE 1 OG 2

PROGRAM FOR PROSESS, ORGANISERING OG FRAMDRIFTSPLAN FOR KOMMUNEREFORM, FASE 1 OG 2 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/934-18 Ark.: 026 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 131/14 Kommunestyret 30.10.2014 Saksbehandler: Anne Grønvold, rådgiver politikk og samfunn PROGRAM FOR PROSESS, ORGANISERING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 10.01.2008 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE TID: 15.04.2015 kl. 08.30 STED: DOKKA UNGDOMSKOLE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Møte med Trondheimsregionen 15.12. 2017 Direktør for Plan og næring Trude Marian Nøst Samfunnsutviklerrollen Tre dimensjoner ved samfunnsutvikling

Detaljer

Møteprotokoll. Regionrådet for Hadeland. Dato: 1.11. 2013 Tid: 9.00-13.15. Gran rådhus, 2770 Jaren. Anders Larmerud, Lunner kommune

Møteprotokoll. Regionrådet for Hadeland. Dato: 1.11. 2013 Tid: 9.00-13.15. Gran rådhus, 2770 Jaren. Anders Larmerud, Lunner kommune Møteprotokoll Regionrådet for Hadeland Dato: 1.11. 2013 Tid: 9.00-13.15 Sted: Forfall: Gran rådhus, 2770 Jaren Anders Larmerud, Lunner kommune Møtte ikke: Hege Bogfjellmo, Lunner kommune Møtende vararepresentanter:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.01.2017 Tid: 17:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32150000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING

Detaljer