Hotellprosjekt kurs/konferanse HORTEN HAVN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hotellprosjekt kurs/konferanse HORTEN HAVN"

Transkript

1 Hotellprosjekt kurs/konferanse HORTEN HAVN

2 INNLEDNING Malling & Co Næringsmegling AS har fått i oppdrag på vegne av Horten Havnevesen KF å bortfeste tomtearealer i Horten Havn for oppføring av et spa-, kurs-, kultur- og konferanse hotell i forbindelse med at området rundt Horten Gjestehavn skal opparbeides og utvikles som en forlenget byåre. Den vedtatte Sentrumsplan gir føringer for det videre arbeidet med utvikling av en samlet reguleringsplan for området. SELSKAPSINFO Horten Havnevesen KF Org. nr EIENDOMMENS ADRESSE Strandpromenaden Rustadbrygga EIENDOMMENS BETEGNELSE HJEMMELSHAVER TIL EIENDOMMEN Deler av Gnr. 125, bnr. 76 og 244 i Horten kommune. Horten kommune v/horten Havnevesen KF EIENDOMMENS BELIGGENHET Eiendommen ligger meget attraktivt og sentralt plassert i Horten by, ved siden av Gjestehavnen og Oslofjorden. Gode adkomstmuligheter til hovedveinett, mot Østfold/Sverige og det sentrale sør- og østlandet. Kort vei til off.kommunikasjon og sentrumsfunksjoner. Alle byens severdigheter innenfor gangavstand med grønne lunder i umiddelbar nærhet. TOMT Festet tomt.

3 PROSJEKTET Felt H 1 Rustadbrygga. På felt H 1 skal det etableres hotell, konferanse, SPA, kultur, basseng/badeland, bevertning, kontor og maritimt tilknyttet næring. Bygningskropp kan etableres opptil kote + 16, tilsvarende 4 etasjer. Deler av bygget mot øst kan utformes som et høyere signalbygg. Reguleringen tilsier med det et areal på ca m2 BTA. Dette prosjektet vil ha høyeste prioritet. Felt H 2 Strandpromenaden Skal bebygges med næringsbygg som kan inneholde hotell, kultur, kontor og erverv (handel og restaurantet m.m.) og er regulert til ca m2 BTA. Samme kote-høyde som H 1. Det er foretatt grunnboringer i områdene H 1 og H 2.Rapporten er under utarbeidelse og vil utleveres interessenter. Horten havnevesen KF skal selv utvikle gjestehavnen og gangareal rundt denne. Havnen vil omorganiseres og fornyes, med bedre kapasitet for våre gjester slik at vi fortsatt vil være en av de beste gjestehavnene i Oslo-fjorden.

4 BETINGELSER På ovennevnte forutsetninger ønsker Horten Havnevesen KF å bortfeste arealene til en eller flere utbyggere som kan etablere virksomhet etter de regler som er gitt i vedtatt sentrumsplan. HISTORIKK Fergestedet på Rustadbrygga i Horten har sin tradisjon tilbake til 1820 da bonden og fergemannen Baltzer Rustad flyttet fergeforbindelse fra Karljohansvern. Fergetradisjonene i Horten har dermed flere hundre år gammel historie. Midt på 1990 tallet ble dagens fergeleie ombygget og ny fergekai biloppstillingsplass ble etablert og tatt i bruk i Dette åpner for videre utvikling av områdene rundt Horten Gjestehavn. I fremtiden ønsker vi å knytte til oss både utenlandsferge og chartertrafikk. Områder for disse mulighetene er allerede under konstruksjon og ligger i umiddelbar nærhet til utbyggingsområdet. PARKERINGSFORHOLD Det må løses på egen tomtegrunn, evt. at utbygger løser det i samarbeid med naboer, forutsatt kommunal godkjenning. EIENDOMMENS REGULERINGSFORHOLD Det er basert på vedtatt Sentrumsplan, vedtatt den 19. juni Gå inn på - under Planer/Prosjekter finnes komplett Sentrumsplan i utskriftsversjon. Se vedlagte reguleringskart. Reguleringsarbeid er påbegynt og ønskes videreført/avsluttet i samarbeid med valgt utbygger/e. Første gangs behandling kan tidligst skje i februar For nærmere info ta kontakt med Plan- og Bygningsetaten i Horten. VEI, VANN OG AVLØP Offentlig. PRISANTYDNING Etter avtale. KONSESJON Kjøper må selv vurdere om ervervet er meldepliktig etter konkurranseloven 18 og i tilfelle inngi melding.

5 OVERTAGELSE Overtagelse vil skje etter nærmere avtale. BETALINGSVILKÅR Kjøpesummen innbetales til megler før overtagelse. Det forutsettes innbetalt forskudd pålydende 10 % av kjøpesummen ved kontraktsunderskrift. VISNING Etter nærmere avtale med megler. EVT. FORURENSNINGER I GRUNNEN I TILKNYTNING TIL EIENDOMMEN Selger har ingen informasjoner om at grunnen er forurenset. Kjøper av eiendommen overtar det hele og fulle ansvar for disse forhold. SÆRLIGE VILKÅR Det er foreløpig ikke utarbeidet en kjøpekontrakt samt oppgjørsinstruks som inneholder de vilkår Selger vil benytte for transaksjonen, dog vedlegges utkast til festeavtale mellom partene. VILKÅR FOR PREKVALIFISERING OG VALG AV UTBYGGER Horten Havnevesen KF vil legge vekt på flere momenter ved valg av utbygger. I første runde ønsker Horten Havnevesen KF flest mulige interessenter, hvoretter man velger ut 3-5 prosjekter. Utvelgelseskriteriene vil bl.a. inneholde; utforming, pris, løsninger på fellesbruk av adkomst arealer, løsning på opparbeidelse av fellesarealer/parker, størrelse på konferanse hotellet, hotellets fasiliteter herunder cafeer, restaurant, sal til kulturformål for personer, SPA, m.m.. Ovennevnte lister er ikke 100% uttømmende, og Horten Havnevesen KF tar forbehold om å trekke fra og legge til momenter i første prekvalifiseringsrunde. DIVERSE Horten Havnevesen KF forbeholder seg retten til å leie ut H 1 og H 2 hver for seg eller samlet. Det vil være en totalvurdering som vil ligge til grunn for om man velger samlet eller delt behandling av områdene..

6 BUDGIVNING Informasjon gitt i dette prospekt, samt annen informasjon fremlagt i forbindelse med salget, forutsettes gjennomgått og kontrollert av kjøper før bindende bud avgis. Videre forutsettes at eiendommen er besiktiget av kjøper og det oppfordres til at kjøper selv får gjennomgått eiendommens tilstand ved bruk av egne fagfolk. Det forutsettes en åpen budrunde og budene må avgis skriftlig til meglers kontor. Dette forhindrer ikke at megler i en avsluttende fase vil kunne velge å gjennomføre en lukket budrunde. Bud med forbehold om finansiering, eller betinget av myndigheters handling eller gjort avhengig av størrelsen på andre bud, eller lignende, vil ikke bli akseptert. Det tas forbehold om å kunne kreve sikkerhetsstillelse for det bud som blir antatt. Bud behandles bare i kontortidens åpningstid. Bud avgitt pr. telefonsvarer eller e-post vil ikke bli hensyntatt. Potensielle kjøpere inviteres herved til inngivelse av bud i tråd med dette prospekt og de forutsetninger som legges til grunn. Selger forbeholder seg retten til å anta og forkaste ethvert bud. Malling & Co Næringsmegling AS fraskriver seg ansvaret for ethvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendig, samt annet tap som måtte oppstå som følge av kjøpet.

7 FORBEHOLD OM EIENDOMMENES TILSTAND Dette prospektet er basert på opplysninger gitt av selger, selgers rådgivere og offentlige instanser. Innholdet forutsettes å være korrekt. Potensielle budgivere oppfordres til å besiktige eiendommene sammen med kompetente fagfolk. Selger fraskriver seg ethvert ansvar for skjulte og/ eller åpenbare feil og mangler. Risikoen for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette kjøperen. Kjøper kan ikke kreve erstatning for eventuelle arealavvik i forhold til oppgitte arealer på tomt som måtte fremkomme ved kontrollmåling. Selger er uten ansvar i tilfelle eiendommen skulle ha mangler av forskriftsmessig art fra kommunale og offentlige myndigheter. VEDLEGG / BILAG - Bilder - Situasjonskart - Kopi av utkast til festeavtale H 1 - Kopi av utkast til festeavtale H 2 - Reguleringskart MEGLER Knut Holter Statsaut. eiendomsmegler MNEF Malling & Co Næringsmegling AS (sentralbord) (direkte) (faks) (mobil) E-post:

8 Kartskisse:

9 Situasjonskart:

10 Versjon FESTEAVTALE H 1 Mellom Horten Havnevesen KF, org. nr (heretter kalt Bortfester) og [..] AS, org. nr. [.] (heretter kalt Fester) er det i dag inngått følgende avtale (heretter kalt Festeavtalen): 1. Bakgrunn og formål Horten kommunestyre vedtok kommunedelplan for Horten sentrum. I planens pkt. 3 ble det fattet følgende vedtak (bare deler av vedtaket er sitert): 3. Det tilrettelegges for konferansehotell på Rustadbrygga, det bygges ikke boliger i havneområdet, og tilrettelegging for allmenn ferdsel og åpenhet på tidligere oppstillingsplass. Tillegg 8.7: Revy- og kulturscene I kommunedelplanens punkt 4.11 er det fastsatt følgende om utbygging av området ved Horten Gjestehavn: 4.11 Området ved Horten gjestehavn. (området rundt gjestehavna avgrenset av Strandpromenaden, Norsk Stål og HAC) Plankrav for gjestehavn-området. Området skal reguleres samlet i egen plan, ved flateplan skal denne følges opp med bebyggelsesplan. Bebyggelse og utearealer skal utformes parallelt. Kommunedelplanen for sentrum legger rammene og gjelder generelt Generelt for gjestehavn-området I hele området skal det legges til rette for publikum, både for båtgjester og andre. Aktiviteter skal kunne spenne fra rekreasjon og leik til kulturopplevelser og handel. Publikum skal fritt kunne bevege seg rundt sjøområdet, og arealene skal være et åpent friareal/parkområde også for ikke betalende gjester.

11 Viktige akser og siktlinjer mellom byen og havneområdet skal ivaretas ved utforming av ny bebyggelse. Nye bygninger skal som hovedregel orienteres i aksenes lengderetning, ikke på tvers av akser. Hotell, kulturformål, bevertning og maritimt tilknyttet næring er i tråd med intensjonen. Større butikker / kjøpesenter er ikke tillatt. Boliger tillates ikke. Ferieleieligheter som inngår som del i hotell-konseptet kan inngå. Parkering skal i hovedsak legges under nybygg, parkering i 1.etasje kan aksepteres. Fasadene mot publikumsområder skal ha publikumsrettet virksomhet og være innbydende, aktive og ikke privatiserende. Samlet ny bebyggelse i hele gjestehavnområdet (H1, H2 og H4) skal være under m 2 BRA. Dersom eksisterende bygninger rives som del av nytt prosjekt, skal bygningsarealet som er fjernet ikke regnes i tillegg til volumet på m 2 BRA. Det tillates nyetablering av inntil 1250 m 2 BRA forretningsareal til sammen i H1 og H2 og H4. Trafikkadkomst/parkering skal løses på reguleringsplannivå etter kommunedelplanens normer Byggeområde hotell/bevertning/erverv/kontor/kultur i gjestehavna Hele området skal bygges ut etter en samlet plan for bebyggelse og utearealer. I område H1 (Rustadbrygga) kan det etableres hotell, konferanse, SPA, kultur, basseng/badeland, bevertning, kontor og maritimt tilknyttet næring. Bygningskropp kan være maks cote + 16, tilsvarende 4 etasjer. Bygningen kan ha et signalbygg mot øst som kan være høyere. I område H2 (ved hotell Horten brygge) kan det etableres hotell, konferanse, SPA, kultur, bevertning, kontor og lett maritimt tilknyttet næring. Bygningskropp skal være maks cote +16 og ha en utforming som ivaretar kontakt mellom byen og gjestehavna (lengderetning vest-øst) over 1.etajse. I område H4 (nord for havnebassenget) skal høyden på eksisterende bygningsmasse, gesims cote+6 og møne cote +8 fortsatt gjelde i den hensikt å ivareta visuell kontakt mellom Apotekergata og sjøen Friområde/ torg / park i gjestehavna Det skal legges til rette for gode uformelle møteplasser, med varierte opplevelser for alle aldersgrupper. Kvaliteten på materialene i hele området skal være god og varig og i henhold til kommunens estetiske veileder. Adkomstsonen i forlengelsen av Apotekergata er særlig viktig og skal være åpen, inkluderende og ønske velkommen til området. Havnetorget skal være et åpent sted preget av lys og luft og invitere til ulike aktiviteter som sandvolleyball, sandarrangement for de mindre, mulighet for leik med vann i fontene / basseng, og lune møte- og oppholdsplasser med benker og bord. Åpen plass i sørvest mot Strandpromenaden er viktig for kontakt mellom gjestehavna og Hortens hovedadkomst fra sør - Strandpromenden

12 Eksisterende trerekke langs gjestehavna skal bevares og skjøttes. Gangsone skal etableres i kanten langs hele havnebassenget og være minst 4 meter bred. Kyststi for gående og syklende skal etableres gjennom gjestehavnområdet og være på de gåendes premisser. Gang- og sykkelsti skal etableres langs Strandpromenaden, og være tilrettelagt for raskere sykling. På denne bakgrunn er partene blitt enige om de bestemmelser som fremgår av Festeavtalen. 2. Festetomten Festetomten, H 1, utgjør et areal på [ ] kvadratmeter av havneområdet rundt Horten Gjestehavn, slik området er markert og beskrevet på kartutsnitt vedlagt Festeavtalen som Bilag 1 ( Festetomten ). Området overtas som det er i dag, med mindre annet er fastsatt i Festeavtalen. Dersom Festetomten er forurenset kan det bli stilt vilkår om håndteringen av dette i Festers byggetillatelser. Eventuelle opprydningstiltak besørges av Fester som ledd i gjennomføringen av prosjektet og utviklingen av Festetomten, i samsvar med offentlige krav og tillatelser. Opprydningskostnadene, begrenset oppad til kr [ ], bekostes av Fester. Eventuelle opprydningskostnader utover dette beløp dekkes av Bortfester. Bortfester skal ha fullt innsyn i arbeidet/kostnadene og rett til å uttale seg om opprydnings-/kostnadsnivå som skal tilfredsstille myndighetenes krav i henhold til den planlagte bruk av Festetomten. Ledningskart som viser ledningsnettet over Festetomten vedlegges som Bilag 2. Fester forutsettes i sin utbygging å hensynta ledningsnettet i samsvar med avtaler med ledningseierne. Det vil etter dette så langt Bortfester kjenner til utover det som fremgår av Festeavtalen ikke foreligge rettigheter overfor tredjemann som gjelder Festetomten og som har eller kan få negativ betydning for Festers rettigheter etter Festeavtalen, herunder hans disposisjonsrett over Festetomten. Bortfester vil så snart som mulig fradele Festetomten til ett eget gårds- og bruksnummer. Så snart Festetomten er fradelt, skal Bortfester så langt som praktisk mulig sørge for slettelse av alle tinglyste heftelser. Fester har rett til å tinglyse Festeavtalen. Dette kan tidligst skje når Festetomten er fradelt. 3. Overtakelse Festetomten skal disponeres av Fester fra og med (heretter kalt Overtakelse).

13 4. Festeforholdets varighet Festetiden er 30 år fra Overtakelse. Festeavtalen forlenges deretter automatisk på Festeavtalens vilkår for 10 år med mindre Fester innen 12 måneder før festetidens utløp skriftlig har underrettet Bortfester om at Fester ikke ønsker slik forlengelse. Ved utløpet av eventuell forlengelsesperiode, har Fester rett til ytterligere en forlengelsesperiode på 10 år, på samme vilkår. Dersom Fester ikke ønsker å avslutte festeforholdet etter 30 år, eventuelt 40 år, blir samlet festetid altså 50 år. 5. Bruken av Festetomten Fester har rett til å benytte Festetomten til de formål som er nevnt i punkt 4.11 i kommunedelplanen og som er gjengitt i punkt 1 ovenfor.. Bruk til annet formål er ikke tillatt. Bortfester vil fremme forslag til privat reguleringsplan for Horten Gjestehavn. Fester vil få anledning til å påvirke arbeidet med reguleringsplanen. Fester har i denne sammenheng rett og plikt til å opparbeide, utvikle og bebygge Festetomten i samsvar med reguleringsplanen og offentlige tillatelser o.l. Fester søker selv de nødvendige offentlige tillatelser for sine tiltak og er selv ansvarlig for de krav som måtte bli stilt fra offentlig myndighet, herunder med hensyn til opparbeidelse av ekstern infrastruktur m.v. Fester bestemmer selv innenfor de gitte offentlige tillatelser hvilke tiltak som skal gjøres på Festetomten og når tiltakene skal gjøres. Byggearbeidene på Festetomten må likevel igangsettes så snart som mulig og senest 2 år fra dato for vedtakelse av reguleringsplanen for området. I festetiden skal Fester ha en eiers rådighet over Festetomten, jfr. tomtefestelovens kap. IV. Det forutsettes at virksomheten på Festetomten hele tiden er innenfor gjeldende lover og regler. 7. Ekstern infrastruktur Fester er innforstått med at Fester, som følge av bestemmelsene i plan- og bygningsloven og reguleringsplanen, kan bli pålagt å foreta eller bidra til finansieringen av utbygging av infrastrukturtiltak utenfor Festetomten (heretter kalt Ekstern Infrastruktur). Dette gjelder etablering/opprusting av [parkeringsplasser, gangvei, adkomstsone og parkmessig opparbeidelse], samt ledningsnett slik dette er beskrevet i kommunedelplanen og spesifisert i Bilag 3. Fester kan pålegges å samarbeide med eierne av naboeiendommene om Ekstern Infrastruktur. Dersom det er hensiktsmessig vil Horten kommune kunne fastsette at utbygging av Ekstern Infrastruktur skal reguleres i en utbyggingsavtale.

14 8. Festeavgift Festeavgiften utgjør kr [.] pr. år. Avgiften betales forskuddsvis den 1. i hvert kvartal, til bankkonto etter Bortfesters nærmere instrukser. Bortfester kan kreve indeksregulering pr hvert 3. år, av festavgiften i samsvar med endringer i konsumprisindeksen (KPI) i foregående 3 årsperiode. Utgangspunktet er indeksen pr. Overtakelse. Festeavgiften reguleres hvert 10. år i samsvar med endringen i tomteverdien og under hensyntagen til rentenivået, slik at festeavgiften settes til en rimelig avkastning av tomteverdien på reguleringstidspunktet. 10. Antatt tomteverdi Partene er enige om at tomteverdien antas å utgjøre kr [ ] pr. m2, jfr. tomtefestelovens Fremfeste - overdragelse Eventuelt fremfeste eller overdragelse av festeretten krever Bortfesters forutgående skriftlige samtykke. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Overdragelse av 50% eller mer av aksjene i Fester anses som overdragelse etter denne bestemmelse. 13. Avviklingsbestemmelser Fester har ikke innløsningsrett til Festetomten på noe tidspunkt underveis i festetiden eller ved festetidens utløp. Ved festetidens utløp skal Festetomten tilbakeleveres til Bortfester. Bortfester har rett til å overta de bygg og anlegg som Fester har anbrakt på Festetomten mot vederlag tilsvarende Bortfesters bruksverdi på utløpstidspunktet, jfr. tomtefestelovens 41 annet ledd. 14. Forholdet til tomtefesteloven For øvrig gjelder bestemmelsene i tomtefesteloven. 15. Godkjennelse Festeavtalen er først bindende for Bortfester når den er godkjent av Horten Havnestyre. Avtalen er behandlet og godkjent av styret i XX AS.

15 Horten, [ ] 2007 Horten, [.]2007 Horten Havnevesen KF XX AS

16 Versjon FESTEAVTALE H 2 Mellom Horten Havnevesen KF, org. nr (heretter kalt Bortfester) og [..] AS, org. nr. [.] (heretter kalt Fester) er det i dag inngått følgende avtale (heretter kalt Festeavtalen): 2. Bakgrunn og formål Horten kommunestyre vedtok kommunedelplan for Horten sentrum. I planens pkt. 3 ble det fattet følgende vedtak (bare deler av vedtaket er sitert): 3. Det tilrettelegges for konferansehotell på Rustadbrygga, det bygges ikke boliger i havneområdet, og tilrettelegging for allmenn ferdsel og åpenhet på tidligere oppstillingsplass. Tillegg 8.7: Revy- og kulturscene I kommunedelplanens punkt 4.11 er det fastsatt følgende om utbygging av området ved Horten Gjestehavn: 4.11 Området ved Horten gjestehavn. (området rundt gjestehavna avgrenset av Strandpromenaden, Norsk Stål og HAC) Plankrav for gjestehavn-området. Området skal reguleres samlet i egen plan, ved flateplan skal denne følges opp med bebyggelsesplan. Bebyggelse og utearealer skal utformes parallelt. Kommunedelplanen for sentrum legger rammene og gjelder generelt Generelt for gjestehavn-området I hele området skal det legges til rette for publikum, både for båtgjester og andre. Aktiviteter skal kunne spenne fra rekreasjon og leik til kulturopplevelser og handel. Publikum skal fritt kunne bevege seg rundt sjøområdet, og arealene skal være et åpent friareal/parkområde også for ikke betalende gjester.

17 Viktige akser og siktlinjer mellom byen og havneområdet skal ivaretas ved utforming av ny bebyggelse. Nye bygninger skal som hovedregel orienteres i aksenes lengderetning, ikke på tvers av akser. Hotell, kulturformål, bevertning og maritimt tilknyttet næring er i tråd med intensjonen. Større butikker / kjøpesenter er ikke tillatt. Boliger tillates ikke. Ferieleieligheter som inngår som del i hotell-konseptet kan inngå. Parkering skal i hovedsak legges under nybygg, parkering i 1.etasje kan aksepteres. Fasadene mot publikumsområder skal ha publikumsrettet virksomhet og være innbydende, aktive og ikke privatiserende. Samlet ny bebyggelse i hele gjestehavnområdet (H1, H2 og H4) skal være under m 2 BRA. Dersom eksisterende bygninger rives som del av nytt prosjekt, skal bygningsarealet som er fjernet ikke regnes i tillegg til volumet på m 2 BRA. Det tillates nyetablering av inntil 1250 m 2 BRA forretningsareal til sammen i H1 og H2 og H4. Trafikkadkomst/parkering skal løses på reguleringsplannivå etter kommunedelplanens normer Byggeområde hotell/bevertning/erverv/kontor/kultur i gjestehavna Hele området skal bygges ut etter en samlet plan for bebyggelse og utearealer. I område H1 (Rustadbrygga) kan det etableres hotell, konferanse, SPA, kultur, basseng/badeland, bevertning, kontor og maritimt tilknyttet næring. Bygningskropp kan være maks cote + 16, tilsvarende 4 etasjer. Bygningen kan ha et signalbygg mot øst som kan være høyere. I område H2 (ved hotell Horten brygge) kan det etableres hotell, konferanse, SPA, kultur, bevertning, kontor og lett maritimt tilknyttet næring. Bygningskropp skal være maks cote +16 og ha en utforming som ivaretar kontakt mellom byen og gjestehavna (lengderetning vest-øst) over 1.etajse. I område H4 (nord for havnebassenget) skal høyden på eksisterende bygningsmasse, gesims cote+6 og møne cote +8 fortsatt gjelde i den hensikt å ivareta visuell kontakt mellom Apotekergata og sjøen Friområde/ torg / park i gjestehavna Det skal legges til rette for gode uformelle møteplasser, med varierte opplevelser for alle aldersgrupper. Kvaliteten på materialene i hele området skal være god og varig og i henhold til kommunens estetiske veileder. Adkomstsonen i forlengelsen av Apotekergata er særlig viktig og skal være åpen, inkluderende og ønske velkommen til området. Havnetorget skal være et åpent sted preget av lys og luft og invitere til ulike aktiviteter som sandvolleyball, sandarrangement for de mindre, mulighet for leik med vann i fontene / basseng, og lune møte- og oppholdsplasser med benker og bord. Åpen plass i sørvest mot Strandpromenaden er viktig for kontakt mellom gjestehavna og Hortens hovedadkomst fra sør - Strandpromenden

18 Eksisterende trerekke langs gjestehavna skal bevares og skjøttes. Gangsone skal etableres i kanten langs hele havnebassenget og være minst 4 meter bred. Kyststi for gående og syklende skal etableres gjennom gjestehavnområdet og være på de gåendes premisser. Gang- og sykkelsti skal etableres langs Strandpromenaden, og være tilrettelagt for raskere sykling. På denne bakgrunn er partene blitt enige om de bestemmelser som fremgår av Festeavtalen. 2. Festetomten Festetomten, H 2, utgjør et areal på [ ] kvadratmeter av havneområdet rundt Horten Gjestehavn, slik området er markert og beskrevet på kartutsnitt vedlagt Festeavtalen som Bilag 1 ( Festetomten ). Området overtas som det er i dag, med mindre annet er fastsatt i Festeavtalen. Dersom Festetomten er forurenset kan det bli stilt vilkår om håndteringen av dette i Festers byggetillatelser. Eventuelle opprydningstiltak besørges av Fester som ledd i gjennomføringen av prosjektet og utviklingen av Festetomten, i samsvar med offentlige krav og tillatelser. Opprydningskostnadene, begrenset oppad til kr [ ], bekostes av Fester. Eventuelle opprydningskostnader utover dette beløp dekkes av Bortfester. Bortfester skal ha fullt innsyn i arbeidet/kostnadene og rett til å uttale seg om opprydnings-/kostnadsnivå som skal tilfredsstille myndighetenes krav i henhold til den planlagte bruk av Festetomten. Ledningskart som viser ledningsnettet over Festetomten vedlegges som Bilag 2. Fester forutsettes i sin utbygging å hensynta ledningsnettet i samsvar med avtaler med ledningseierne. Det vil etter dette så langt Bortfester kjenner til utover det som fremgår av Festeavtalen ikke foreligge rettigheter overfor tredjemann som gjelder Festetomten og som har eller kan få negativ betydning for Festers rettigheter etter Festeavtalen, herunder hans disposisjonsrett over Festetomten. Bortfester vil så snart som mulig fradele Festetomten til ett eget gårds- og bruksnummer. Så snart Festetomten er fradelt, skal Bortfester så langt som praktisk mulig sørge for slettelse av alle tinglyste heftelser. Fester har rett til å tinglyse Festeavtalen. Dette kan tidligst skje når Festetomten er fradelt. 3. Overtakelse Festetomten skal disponeres av Fester fra og med (heretter kalt Overtakelse).

19 4. Festeforholdets varighet Festetiden er 30 år fra Overtakelse. Festeavtalen forlenges deretter automatisk på Festeavtalens vilkår for 10 år med mindre Fester innen 12 måneder før festetidens utløp skriftlig har underrettet Bortfester om at Fester ikke ønsker slik forlengelse. Ved utløpet av eventuell forlengelsesperiode, har Fester rett til ytterligere en forlengelsesperiode på 10 år, på samme vilkår. Dersom Fester ikke ønsker å avslutte festeforholdet etter 30 år, eventuelt 40 år, blir samlet festetid altså 50 år. 5. Bruken av Festetomten Fester har rett til å benytte Festetomten til de formål som er nevnt i punkt 4.11 i kommunedelplanen og som er gjengitt i punkt 1 ovenfor.. Bruk til annet formål er ikke tillatt. Bortfester vil fremme forslag til privat reguleringsplan for Horten Gjestehavn. Fester vil få anledning til å påvirke arbeidet med reguleringsplanen. Fester har i denne sammenheng rett og plikt til å opparbeide, utvikle og bebygge Festetomten i samsvar med reguleringsplanen og offentlige tillatelser o.l. Fester søker selv de nødvendige offentlige tillatelser for sine tiltak og er selv ansvarlig for de krav som måtte bli stilt fra offentlig myndighet, herunder med hensyn til opparbeidelse av ekstern infrastruktur m.v. Fester bestemmer selv innenfor de gitte offentlige tillatelser hvilke tiltak som skal gjøres på Festetomten og når tiltakene skal gjøres. Byggearbeidene på Festetomten må likevel igangsettes så snart som mulig og senest 2 år fra dato for vedtakelse av reguleringsplanen for området. I festetiden skal Fester ha en eiers rådighet over Festetomten, jfr. tomtefestelovens kap. IV. Det forutsettes at virksomheten på Festetomten hele tiden er innenfor gjeldende lover og regler. 7. Ekstern infrastruktur Fester er innforstått med at Fester, som følge av bestemmelsene i plan- og bygningsloven og reguleringsplanen, kan bli pålagt å foreta eller bidra til finansieringen av utbygging av infrastrukturtiltak utenfor Festetomten (heretter kalt Ekstern Infrastruktur). Dette gjelder etablering/opprusting av parkeringsplasser, gangvei, adkomstsone og parkmessig opparbeidelse, samt ledningsnett slik dette er beskrevet i kommunedelplanen og spesifisert i Bilag 3. Fester kan pålegges å samarbeide med eierne av naboeiendommene om Ekstern Infrastruktur. Dersom det er hensiktsmessig vil Horten kommune kunne fastsette at utbygging av Ekstern Infrastruktur skal reguleres i en utbyggingsavtale. 8. Festeavgift Festeavgiften utgjør kr [.] pr. år. Avgiften betales forskuddsvis den 1. i hvert kvartal, til bankkonto etter Bortfesters nærmere instrukser.

20 Bortfester kan kreve indeksregulering pr hvert 3. år, av festavgiften i samsvar med endringer i konsumprisindeksen (KPI) i foregående 3 årsperiode. Utgangspunktet er indeksen pr. Overtakelse. Festeavgiften reguleres hvert 10. år i samsvar med endringen i tomteverdien og under hensyntagen til rentenivået, slik at festeavgiften settes til en rimelig avkastning av tomteverdien på reguleringstidspunktet. 10. Antatt tomteverdi Partene er enige om at tomteverdien antas å utgjøre kr [ ] pr. m2, jfr. tomtefestelovens Fremfeste - overdragelse Eventuelt fremfeste eller overdragelse av festeretten krever Bortfesters forutgående skriftlige samtykke. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Overdragelse av 50% eller mer av aksjene i Fester anses som overdragelse etter denne bestemmelse. 13. Avviklingsbestemmelser Fester har ikke innløsningsrett til Festetomten på noe tidspunkt underveis i festetiden eller ved festetidens utløp. Ved festetidens utløp skal Festetomten tilbakeleveres til Bortfester. Bortfester har rett til å overta de bygg og anlegg som Fester har anbrakt på Festetomten mot vederlag tilsvarende Bortfesters bruksverdi på utløpstidspunktet, jfr. tomtefestelovens 41 annet ledd. 14. Forholdet til tomtefesteloven For øvrig gjelder bestemmelsene i tomtefesteloven. 15. Godkjennelse Festeavtalen er først bindende for Bortfester når den er godkjent av Horten Havnestyre. Avtalen er behandlet og godkjent av styret i XX AS. Horten, [ ] 2007 Horten, [.]2007 Horten Havnevesen KF XX AS

21

SALGSPROSPEKT. Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune

SALGSPROSPEKT. Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune SALGSPROSPEKT Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune Selges av Eiendoms- og byfornyelsesetaten ved Hadrian Eiendom AS INNLEDNING Fire eiendommer i Hauskvartalet

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.:

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.: Det er inngått følgende kjøpekontrakt mellom: KJØPEKONTRAKT Selger: Selvaag Bolig Vestfold AS Org.nr.: 971 589 019 Adresse: Postboks 3 Telefon: 33 30 72 50 3119 Tønsberg som selger og Kjøper: Adresse:

Detaljer

STRAND. www.strandbolig.no

STRAND. www.strandbolig.no STRAND Sørvendt boligområde med romslige tomter. Dette er felt beliggende høyere oppe i feltet. Natur på alle kanter og byen som nabo. Nærhet. Trygg skoleveg og et aktivt nærmiljø. Panoramautsikt www.strandbolig.no

Detaljer

S A L G S P R O S P E K T

S A L G S P R O S P E K T N æ r i n g s e i en d o m Hans Møller Gasmanns vei 9 @lfa-bygget selges S A L G S P R O S P E K T Selges av Anthon B Nilsen Investor AS ved Hadrian Eiendom AS 1 SAMMENDRAG Hans Møller Gasmanns vei 9 representerer

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Denne kontrakt ( Kjøpekontrakten ) er inngått i dag mellom: Hundsund AS, org.nr.: 988 217 379 Adresse: c/o Fornebu Utvikling ASA, Widerøeveien

Detaljer

Kikutsikten 4D. Geilotjødnvegen Kikut, 3580 Geilo

Kikutsikten 4D. Geilotjødnvegen Kikut, 3580 Geilo Kikutsikten 4D Geilotjødnvegen Kikut, 3580 Geilo * Fritidsleilighet i moderne utførelse og høy kvalitet * Stue, kjøkken, 3 soverom, 2 bad og gang/hall * Underjordisk garasje med sportsbod * BRA 102 m 2

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg:

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Lørenveien Utvikling AS Org nr: 897 738 732 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo

Detaljer

SALG. Sent ralt og nært Ski. Haugenveien, t omt 4 & 5. Megler: Jacob A. L'Orsa Tlf: 23 23 89 40 Espen Larsen Tlf: 23 23 89 65

SALG. Sent ralt og nært Ski. Haugenveien, t omt 4 & 5. Megler: Jacob A. L'Orsa Tlf: 23 23 89 40 Espen Larsen Tlf: 23 23 89 65 SALG Sent ralt og nært Ski To næringstomter for salg Haugenveien, t omt 4 & 5 Megler: Jacob A. L'Orsa Tlf: 23 23 89 40 Espen Larsen Tlf: 23 23 89 65 Solberg Næringspark, ved innkjøringen til Ski.. Ås kommune

Detaljer

Lundskogen PROSJEKTERTE BOLIGER MED GARASJE OG UTSIKT SENTRALT I TYDAL! -Gode sol- og utsiktsforhold - Nær fasiliteter. Vi megler frem dine verdier

Lundskogen PROSJEKTERTE BOLIGER MED GARASJE OG UTSIKT SENTRALT I TYDAL! -Gode sol- og utsiktsforhold - Nær fasiliteter. Vi megler frem dine verdier Lundskogen PROSJEKTERTE BOLIGER MED GARASJE OG UTSIKT SENTRALT I TYDAL! -Gode sol- og utsiktsforhold - Nær fasiliteter Vi megler frem dine verdier Velkommen til Aktiv Eiendomsmegling. Vi er en av Norges

Detaljer

Egganveien 1, Trondheim

Egganveien 1, Trondheim Egganveien 1, Trondheim SALG AV 100% AV AKSJENE I EGGANVEIEN 1 EIENDOM AS KONTAKT MEGLER Stein Tollin M: 928 16 688 stein.tollin@norion.no Sammendrag Norion Næringsmegling AS bistår ICA Eiendom Norge

Detaljer

Kragerø Victoria Brygge, snr. 10 VICTORIA BRYGGE - KRAGERØ

Kragerø Victoria Brygge, snr. 10 VICTORIA BRYGGE - KRAGERØ Kragerø Victoria Brygge, snr. 10 VICTORIA BRYGGE - KRAGERØ Prisant.: Felleskost.: kr 1 975 000,- kr 3 250,- per md. Omkostninger: kr 2,5 % + kr 3 685,- Oppdragsnummer: 4112031 2 Nøkkelinformasjon Prisantydning:

Detaljer

NYBYGG LEKVEN/OS-EIERLEILIGHETER. Nybygg med 25 moderne leiligheter. DNB Eiendom dnbeiendom.no

NYBYGG LEKVEN/OS-EIERLEILIGHETER. Nybygg med 25 moderne leiligheter. DNB Eiendom dnbeiendom.no NYBYGG LEKVEN/OS-EIERLEILIGHETER OS Nybygg med 25 moderne leiligheter DNB Eiendom dnbeiendom.no LEKVEN II Kontaktperson: Kontaktperson: Ansvarlig megler: Avdeling: Utbygger: Thor Kristian Johannessen Megler

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo som Selger og Fnr.: Tlf Mobil:, E-post:

Detaljer

MEGLERS VEDLEGG SALGSINFORMASJON OM PROSJEKTET «TREET»

MEGLERS VEDLEGG SALGSINFORMASJON OM PROSJEKTET «TREET» Datert: 09.10.13 MEGLERS VEDLEGG SALGSIORMASJO OM PROSJEKTET «TREET» ASVARLIG MEGLER / PROSJEKTMEGLER KARI BERLAD Mail : kari.berland@em1.no Mobil: 410738 EiendomsMegler 1,ygårdsgaten 13/15, 55 Bergen

Detaljer

Ansvarlig meglerforetak: Boa Eiendomsmegling Moss AS: Org.nr.: 992616733 Ansvarlig megler: Joachim Kolderup, Eiendomsmegler MNEF

Ansvarlig meglerforetak: Boa Eiendomsmegling Moss AS: Org.nr.: 992616733 Ansvarlig megler: Joachim Kolderup, Eiendomsmegler MNEF Vedlagt følger salgsoppgave utarbeidet av eiendomsmegler, jfr. Lov om eiendomsmegling 6-7. Dette er viktig infomasjon og det forutsettes at kjøper har satt seg grundig inn i dette før handel inngås. Ansvarlig

Detaljer

ILSENG. Lageråa Boligfelt, byggetrinn I. Adresse: Lageråa Boligfelt, Ilseng Priser: Kr. 1 390 000,- + omk. Boligtype: Selveierleiligheter

ILSENG. Lageråa Boligfelt, byggetrinn I. Adresse: Lageråa Boligfelt, Ilseng Priser: Kr. 1 390 000,- + omk. Boligtype: Selveierleiligheter ILSENG Lageråa Boligfelt, byggetrinn I Adresse: Lageråa Boligfelt, Ilseng Priser: Kr. 1 390 000,- + omk. Boligtype: Selveierleiligheter Bra: Ca 76 kvm Mnd. fellesutg.: Kr. 300-500,- (antatt) Byggeår: 2007-2008

Detaljer

ARENA BOLIG. Ringveien 180, 3221 SANDEFJORD. Pris: fra 2.190.000 kr. - 3.200.000 kr. Bra: fra 58-79,6 m² Eiendomstype: Selveierleilighet

ARENA BOLIG. Ringveien 180, 3221 SANDEFJORD. Pris: fra 2.190.000 kr. - 3.200.000 kr. Bra: fra 58-79,6 m² Eiendomstype: Selveierleilighet ARENA BOLIG Ringveien 180, 3221 SANDEFJORD Pris: fra 2.190.000 kr. - 3.200.000 kr. Bra: fra 58-79,6 m² Eiendomstype: Selveierleilighet Innhold 04 Kort om prosjektet 08 Velkommen inn 10 Informasjon om prosjektet

Detaljer

SAGA PARK. trinn 2. 24 selveier-leiligheter www.sagapark.no

SAGA PARK. trinn 2. 24 selveier-leiligheter www.sagapark.no SAGA PARK trinn 4 selveier-leiligheter www.sagapark.no es Golfklubb Innhold 0 Om prosjektet 03 Beliggenhet 04 Områdebilder 06 Kart/Arkitektens visjon 07 abolagsprofil 08 Vær smart - kjøp nytt 10 Utenomhusplan

Detaljer

SALGSPROSPEKT. For salg Næringsseksjon Jens Bjelkes gate 12, Oslo. Selges ved Hadrian Eiendom AS

SALGSPROSPEKT. For salg Næringsseksjon Jens Bjelkes gate 12, Oslo. Selges ved Hadrian Eiendom AS SALGSPROSPEKT For salg Næringsseksjon Jens Bjelkes gate 12, Oslo Selges ved Hadrian Eiendom AS KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen skal stilles til personen under. Under

Detaljer

OPPDAL/NYHAUGEN. Nyhaugen, 7340 OPPDAL Oppdrag: 80614375 FLOTT NYBYGD HYTTE I IDYLLISKE OMGIVELSER - UTSIKT

OPPDAL/NYHAUGEN. Nyhaugen, 7340 OPPDAL Oppdrag: 80614375 FLOTT NYBYGD HYTTE I IDYLLISKE OMGIVELSER - UTSIKT OPPDAL/NYHAUGEN Nyhaugen, 7340 OPPDAL Oppdrag: 80614375 FLOTT NYBYGD HYTTE I IDYLLISKE OMGIVELSER - UTSIKT NYHAUGEN 17 INNHOLD 5. 6. 8. 10. 14. 16. 18. 20. 21. 23. 68. 69. 70. Fakta om eiendommen Nabolaget

Detaljer

KJØPSINFORMASJON. Selger/byggherre : Skomrak AS. Entreprenør : BRG Entreprenør AS. Arkitekt : JoB Arkitekter AS

KJØPSINFORMASJON. Selger/byggherre : Skomrak AS. Entreprenør : BRG Entreprenør AS. Arkitekt : JoB Arkitekter AS VEDLEGG 1 KJØPSINFORMASJON Selger/byggherre : Skomrak AS Entreprenør : BRG Entreprenør AS Arkitekt : JoB Arkitekter AS Eiendom : Parsell av gnr 173 Bnr 1 i Lyngdal kommune Totalt omfatter prosjektet inntil

Detaljer

7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme.

7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. 7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Se leveransebeskrivelse. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Havseilervegen

Detaljer

AVTALE. mellom. Rom Eiendom AS (org. nr. 980 374 505) (heretter Rom ) Modum kommune (org. nr. ) (heretter MK )

AVTALE. mellom. Rom Eiendom AS (org. nr. 980 374 505) (heretter Rom ) Modum kommune (org. nr. ) (heretter MK ) Kontraktsutkastet er utarbeidet under forhandlinger. Bindende tilbud/avtale kan ikke anses som fremlagt/inngått før all tekst er endelig omforent og kontraktsdokumentet er signert av kompetente personer

Detaljer

STRØMMEN KR. 3.490.000,-.

STRØMMEN KR. 3.490.000,-. STRØMMEN NY 3-ROMS LEILigHET med parkering, stor terrasse, LAVE OMKostninger vverkstedalleen 8, 2010 STRØMMEN PRISANTYDNING KR. 3.490.000,-. planløsning 1. etasje, p-rom 73,5 KVM. HYGGELIG STUE MED UTGANG

Detaljer

Salgsoppgave. Eier/ selger Sørkedalsveien 8 AS c/o Stor Oslo Eiendom AS, postboks 606, 0106 Oslo.

Salgsoppgave. Eier/ selger Sørkedalsveien 8 AS c/o Stor Oslo Eiendom AS, postboks 606, 0106 Oslo. Salgsoppgave Adresse og matrikkelnummer Gnr. 38, bnr. 90 i Oslo kommune. Eiendommene skal deles opp. Endelig matrikkelnummer og adresse tildeles senere. Eier/ selger Sørkedalsveien 8 AS c/o Stor Oslo Eiendom

Detaljer

Tasta. 3-roms andelsleilighet over 2 etasjer i barnevennlig område. Leilighet, Rekkehus Prisantydning: kr 2 400 000,- BRA: 115 m 2 / P-rom: 106 m 2

Tasta. 3-roms andelsleilighet over 2 etasjer i barnevennlig område. Leilighet, Rekkehus Prisantydning: kr 2 400 000,- BRA: 115 m 2 / P-rom: 106 m 2 Tasta 3-roms andelsleilighet over 2 etasjer i barnevennlig område. Leilighet, Rekkehus Prisantydning: kr 2 400 000,- BRA: 115 m 2 / P-rom: 106 m 2 Fakta om eiendommen Oppdragsansvarlig med kontaktinfo

Detaljer

Torvikbukt. Klokkarbukta hytteområde, 6639 TORVIKBUKT. Prisant.: 450.000-750.000 kr + omk. Tomt: 715-1399 m² Eiendomstype: Tomt

Torvikbukt. Klokkarbukta hytteområde, 6639 TORVIKBUKT. Prisant.: 450.000-750.000 kr + omk. Tomt: 715-1399 m² Eiendomstype: Tomt Torvikbukt Klokkarbukta hytteområde, 6639 TORVIKBUKT Prisant.: 450.000-750.000 kr + omk. Tomt: 715-1399 m² Eiendomstype: Tomt Innhold 04 Kort om eiendommen 08 Informasjon om eiendommen 11 Andre opplysninger

Detaljer

11 moderne og romslige leiligheter med flott utsikt mot havna

11 moderne og romslige leiligheter med flott utsikt mot havna 11 moderne og romslige leiligheter med flott utsikt mot havna Trivsel ved kaikanten Bo midt i hjertet av den lune havna Den lune havna har vært byens hjerte gjennom generasjoner. De senere års utbygginger

Detaljer

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS NO 958 427 700 MVA Nygårdsgaten 13/15 P.b. 236 5804 Bergen Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger Telefon 02070 Telefaks 55 30 32 70 www.eiendomsmegler1.no

Detaljer

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring mellom Grefsen Utvikling AS foretaksnummer 982 913 209 PB 33, 1306 BÆRUM POSTTERMINAL (heretter kalt Selger ) og fødselsnummer Tlf privat.: Mobil:, E-post:

Detaljer