Møteinnkalling Teknisk utvalg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Teknisk utvalg"

Transkript

1 Møteinnkalling Teknisk utvalg Møtested: Tomteveien 30, møterom Dampskibsbrygga Tidspunkt: kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Lene Bjerke, telefon , e-post Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Sakliste PS 50/08 PS 51/08 PS 52/08 Referatsaker Avgjøres av Bystyret Evaluering av kontinuerlig kjøring Gamlebyfergen Avgjøres av Bystyret Regnskapsavslutning for investeringsanlegg innen grunneiendommer og eiendomsutvikling Side 5 13 PS 53/08 Salg av kommunal grunn - Langøya vest; del av gnr. 425 bnr PS 54/08 Salg av ca 380 m2 som tilleggstomt til Brochs gate Kjøper: Torvbyen Senter AS 33 Fredrikstad Ulf Trenum (s)

2 Teknisk utvalgs møte PS 50/08 Referatsaker RS 5/08 Reservevannprosjekt - Status pr Orientering

3 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/2547 Dokumentnr.: 9 Løpenr.: 92902/2008 Klassering: P52 Saksbehandler: Lars Øyvind Nilsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samarbeids- og arbeidsmiljøutvalget Teknisk drift /08 Teknisk utvalg /08 Formannskapet Bystyret Evaluering av kontinuerlig kjøring Gamlebyfergen Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Teknisk Utvalg å gi slik innstilling til Formannskapet: 1. Som en prøveordning innføres det kontinuerlig kjøring på hverdager mellom klokken og og mellom klokken og Prøveordningen iverksettes fra og med til og med og evalueres i løpet av mars måned Eksisterende skiftplan justeres i forhold til arbeidstidsbestemmelsene. 4. Utvidet prøveordning utover 2008, finansieres av driftsmidlene som ble stilt til disposisjon i tiltaket i sak 07/8302. Fredrikstad, Samarbeids- og arbeidsmiljøutvalget Teknisk drifts behandling : Enstemmig som innstillingen. Samarbeids- og arbeidsmiljøutvalget Teknisk drifts innstilling : Som rådmannens innstilling. Sammendrag I sak nr. 2007/8302 Trafikkreduserende tiltak - utvidet kollektivtilbud ble det i bystyret den fattet vedtak om en prøveordning med kontinuerlig drift av Gamlebyfergen i en periode på 2 år med en påfølgende evaluering av tiltaket. Midlene som ble stilt til disposisjon for tiltaket, kr ,-, dekket imidlertid kun 1 års prøveordning. Pga. at forhandlinger med ansatte (Norske Sjøoffiserers Forbund avdeling Fredrikstad) om ny skiftplan tok lenger tid enn antatt, ble ordingen med kontinuerlig drift iverksatt først og ikke fra som planlagt. Forbundet sendte allerede et brev med foreløpige evaluering av den kontinuerlige driften etter innspill fra fergeførerne, som ikke var helt tilfreds med den nye ordningen. Se

4 vedlegg. Partene har etter 5 måneders drift blitt enige om en evaluering av ordningen som nå er utgangspunkt for en politisk behandling. Vedlegg Brev fra de ansatte ved fergestedet datert den Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Sak nr. 2007/8302 Trafikkreduserende tiltak - utvidet kollektivtilbud. Saksopplysninger Etter vedtak i Bystyret den er det innført kontinuerlig kjøring mellom klokken og klokken på hverdager fra De ansattes ønske om å opprettholde den tidligere skiftordning med syklusen arbeid friuke arbeid - friuke ble lagt til grunn i ny skiftplan. Skiftplanen ligger innenfor Sjøfartsdirektoratets ramme med hensyn på Forskrift om arbeids- og hviletid på norske passasjer- og lasteskip, og den bygger også på det riktige antall timeverk innenfor en turnusordning med 35,5 arbeidstimer. Som en del av skiftplanen ble det lagt inn en fast spisepause mellom klokken og mellom klokken De ansatte ved fergestedet har etter 3 måneders drift i brev av evaluert ordningen og kommet med forslag til ny kjøretid. Arbeidssituasjonen har i følge disse endret seg betraktelig med bakgrunn i nytt kjøremønster og har skapt en stressende arbeidssituasjon. Fergeførerne har som de selv beskriver hatt enkelte negative opplevelser knyttet til publikums forventninger til kontinuerlig kjøring, og ønsker derfor å gå tilbake til faste avgangstider. De foreslår imidlertid at det kjøres kontinuerlig i de periodene det erfaringsmessig er flest passasjerer, dvs. innenfor tidsrommet fra klokken til 09.00, og fra klokken13.00 til Utover dette foreslås det avganger hvert 15 min. Justeringer av fergens rutetid er også foreslått av de ansatte. Økonomiske konsekvenser I og med at nytt kjøremønster først ble iverksatt fra april 2008, vil midlene som dekket ett års kontinuerlig kjøring, også kunne finansiere utvidet kjøremønster de første tre månedene i Ansattes medbestemmelse Saken er forelagt tillitsvalgt for de ansatte ved fergestedet som er enig i innstillingen. Vurdering Tilbakemeldingen fra publikum til virksomheten har vært beskjeden, slik at det har vært vanskelig å evaluere ordningen med hensyn på brukernes oppfatning av tilbudet. Virksomheten vil imidlertid igangsette en brukerundersøkelse i forhold til fergetilbudet slik at man får et bedre grunnlag å fatte vedtak på. Det er uheldig at fergeførerne har negative opplevelser fra publikum knyttet til den kontinuerlige fergedriften. I det nye forslaget kjøres det imidlertid kontinuerlig i perioden fra klokken til og fra klokken til

5 I forhold til ordinær skiftplan for fergen hvor det var kontinuerlig kjøring mellom klokken og og mellom klokken og mandag til lørdag, er denne tiden i det nye forslaget nå utvidet med 2,5 timer. Søndag var det kontinuerlig kjøring mellom klokken , som nå foreslås gjeninnført. Det foreslåtte tidsrommet for kontinuerlig kjøring er i den perioden hvor det erfaringsmessig er størst passasjergrunnlag og er således fornuftig. De ansatte vil heller ikke avvikle spisepausen på en slik måte at fergen innstilles i bestemte perioder på dagen. Spisepausen vil i forslaget bli avviklet innenfor arbeidstiden, men uten at dette går direkte utover ventende passasjerer. Dersom det i sommerhalvåret blir stor trafikk pga. arrangementer i sentrum og Gamlebyen, eller ved generell stor publikumstilstrømming, vil fergen kjøre kontinuerlig også på de annonserte tider for kvartersavganger. Vi ser det imidlertid som fornuftig å opprettholde fergens åpningstid til klokken på hverdager og til klokken på fredag og lørdag. Arbeidet med nye betalingssystemer for fergene vil videreføres utover billettautomatene som publikum i dag betjener på egen hånd ved løsing av billett. Det vil bli innført et elektronisk betalingskort som erstatning for dagens klippekort, som vil gi fergeførerne mindre arbeid knyttet til selve billetteringen. Ved stor trafikk vil de nevnte tiltak bedre arbeidssituasjonen.

6 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2008/4462 Dokumentnr.: 2 Løpenr.: 78092/2008 Klassering: 212 Saksbehandler: Hilde Garfelt Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Teknisk utvalg /08 Formannskapet Bystyret Regnskapsavslutning for investeringsanlegg innen grunneiendommer og eiendomsutvikling Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Teknisk utvalg å avgi slik innstilling til Formannskapet: 1. Regnskap for 12 investeringsanlegg innen grunneiendommer godkjennes for regnskapsavslutning slik de er lagt frem i saken. 2. Finansieringsbehov for anleggene ved regnskapsavslutning, kroner, dekkes ved bruk av fond. Fredrikstad, Sammendrag Rådmannen legger i denne saken frem regnskapsavslutning for 12 investeringsanlegg innen grunneiendommer. Anleggene har et samlet innbetalingsoverskudd på 18,9 millioner kroner. Overskuddet er satt av til fond ved årsavslutning av investeringsregnskapet. Ved regnskapsavslutning gjenstår å dekke nettoutgifter for anleggene første halvår 2008, til sammen kroner. Vedlegg 1 Anlegg som regnskapsavsluttes Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen Saksopplysninger Kommunens investeringsanlegg innen forvaltning, utvikling, salg og kjøp av grunneiendommer har i kommunens økonomisystem fått betegnelsen EI-anlegg. EI-anleggene er - med enkelte unntak selvfinansierende investeringer. Anleggene blir normalt finansiert med inntekter fra

7 salg av eiendommer, enten direkte eller via midler fra bolig- og næringsfondet. Merinntekter fra salg av bolig- og næringseiendommer blir ved årsavslutning av investeringsregnskapet avsatt til dette fondet. Rådmannen legger i saken frem regnskapsavslutning for 12 EI-anlegg. Prosjektansvarlig for anleggene har vært TD Bygg og eiendom. Investeringsanleggene har et samlet innbetalingsoverskudd på 18,9 millioner kroner. Overskuddet er satt av på fond ved årsavslutning av investeringsregnskapet. Ved regnskapsavslutning av anleggene gjenstår å dekke kroner som er nettoutgifter for anleggene første halvår I det følgende gis en kort gjennomgang av anleggene. Som vedlegg følger oversikt over utgifter og inntekter for hvert enkelt anlegg, og oversikt over samlet finansiering av anleggene. EI1100 Felles Komfakt og EI1102 Tinglysing Investeringsanleggene har vært brukt som mellomregningskontoer for gebyrer. De er ikke lenger i bruk. EI1232 Lervikveien 129 Investeringen gjelder tomtekjøp og erstatning i henhold til Formannskapets vedtak i sak 69/2005. Investeringen er finansiert over Formannskapets investeringskonto. EI1251 Borgarveien Investeringsanlegget gjelder klargjøring og salg av tomt til Agra Borgar AS, i henhold til vedtak i Teknisk utvalg, sak 15/2007. EI2212 Ambjørnrød Anlegget er en videreføring av investeringer for Ambjørnrød-utbyggingen. Anlegget er tilført inntekter fra salg av tomter i perioden Deler av utgiftene på anlegget gjelder T- feltet på Ambjørnrød, et prosjekt som videreføres i investeringsanlegg EI2215 Gluppe/Ambjørnrød. EI2415 Muskatkroken Anlegget gjelder sluttføring av utbygging i Oksviken, boligfeltene Muskatkroken og Paprikakroken. Hovedanlegget for utbyggingen ble regnskapsavsluttet i EI1393 Bjølstad og EI2512 Rådalen Anleggene gjelder prosjekter som ikke er blitt realisert. EI1600, EI1610, EI2600 og EI2610 Dette er investeringsanlegg som var planlagt brukt som samleposter for mindre prosjekter. Det har vist seg at det ikke var behov slike anlegg, og anleggene foreslås derfor regnskapsavsluttet. Økonomiske konsekvenser Anleggene har et stort innbetalingsoverskudd. Ansattes medbestemmelse Ikke relevant.

8 Vurdering Anleggene som avsluttes har et stort innbetalingsoverskudd. De største inntektene kommer fra salg av tomt i Borgarveien og inntekter fra Ambjørnrødfeltet.

9 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2008/14815 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: /2008 Klassering: 425/19 Saksbehandler: Walter Skjelin Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Teknisk utvalg /08 Salg av kommunal grunn - Langøya vest; del av gnr. 425 bnr 19. Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Teknisk utvalg å fatte slikt vedtak: 1. Del av (ca. 11,7 daa) eiendommen gnr. 425 bnr. 19 (jf. vedlagte kartutsnitt), selges til Langøyveien invest AS for en kjøpesum stor kr ,-. Omkostninger ved salget belastes kjøper. 2. Salgssummen inntektsføres investeringsregnskapets objekt EI2223 Langøya. Fredrikstad, Sammendrag Reguleringsplanen Langøya vest ble vedtatt av bystyret den 17. november Planen gjelder i hovedsak en omregulering av tomtene til de gamle produksjonslokalene til Biobe og Hamax på Langøya. Innenfor planområdet eier Fredrikstad kommune en del areal gnr. 425 bnr. 19. Det meste av arealet er regulert til friluftsareal. En del av den kommunale eiendommen, tot. ca. 12 daa, er imidlertid avsatt til eneboligtomter og areal til fellesformål og infrastruktur for det nye boligområdet. Kommunes mulige utnyttelse av sitt areal er forholdsvis liten i forhold til den totale utbyggingen. Taksingeniør Terje Westby AS avholdt i april 2008 en verdivurdering av kommunens utbyggbare område. Westbys vurderte dette til en gjennomsnittlig verdi tilvarende kr. 225 pr. m 2. Ut ifra en helhetsvurdering finner Rådmannen at det i denne sak er naturlig og fornuftig å selge kommunes utbyggbare område til Langøyveien invest AS som både er nabo og en av hovedaktørene i utbyggingen. Rådmannen anbefaler å selge del av eiendommen gnr. 425 bnr. 19 i Fredrikstad kommune (ca. 12 daa) til Langøyveien invest AS for kr ,- + omkostninger i henhold til kjøpekontraktforslag som ligger vedlagt denne sak. Salgssummen inntektsføres EI2223 Langøya.

10 Vedlegg 1 Avtale mellom Langøyveien invest AS og Fredrikstad kommune Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen Saksopplysninger For en tid tilbake startet det opp ett planarbeid for omregulering av, den gang Biobe og Hamax` eiendommer på Langøya, fra nærings- til boligformål. Kommunen eier en del areal som grenser inn mot de nevnte eiendommer. Kommunen som grunneier ble derfor tidlig tatt med som part i planarbeidet, og har i hele prosessen vært en aktiv deltaker. Kommunen har bekostet sin andel av planen. Planen Langøya vest ble vedtatt av bystyret den 17. november Planen er avgrenset av vesterelva i vest og Langøyveien i øst. Omtrentlig avgrensingen av planen i sør og nord er Biobes og Hamax` eiendomsgrenser. Stor del av kommunes areal ned mot sjøen er avsatt til friluftsformål. Noe kommunalt areal er imidlertid regulert til utbyggingsformål. Av dette er ca. 6 daa er regulert til fellesarealer (parkering, lek, veger etc) som skal nyttes av det nye boligområdet. Videre er det regulert syv nye eneboligtomter (ca. 6 daa). Arealene fremgår av bilag 2 i vedlagte kjøpekontrakt. Kommunens areal består i dag av dårlig skoggrunn. Etter planarbeidets oppstart har Biobes eiendom blitt overdratt til Kniplefjellet eiendom AS / Langøyveien invest AS 1. Etter det Rådmannen er kjent med så vurdere Hamax også selge sitt område. Etter at reguleringsplanen ble vedtatt ønsket rådmannen en uavhengig verdivurdering av kommunes utbyggbare areal innenfor planområdet. Dette som ett ledd i vurderingen av kommunens videre strategi for arealene. Takstingeniør Terje Westby AS ble engasjert for å gjennomføre verdivurderingen. Westby la frem sin takst den 22. april Han verdsetter kommunes utbyggbare grunn til en gjennomsnittsverdi tilsvarende kr. 225 pr. m 2. Dersom kommunen i engenregi skal videreutvikle og selge de regulerte eneboligtomtene må kommunen bidra med sin andel av opparbeideleseskostnadene for etablering av nødvendig infrastrukturen. Kommunen som grunneier forpliktet seg til dette ved kommunes undertegnelse av Utbyggingsavtale for teknisk infrastruktur for byggeområder, Langøya vest. (Utbyggingsavtalen ble undertegnet av utbyggerne/grunneierne i området og kommunes prosjektavdeling den 27. mars 2008). Videre vil det bli behov for at utbyggerne blir enige om fordeling av verdien av de kommunale områdene som er planlagt nyttet til fellesarealer. Utfallet av slike forhandlinger er vanskelig å spå. Etter en helhetsvurdering finner Rådmannen, i denne saken, det mest hensiktsmessig å overdra de kommunale arealene, og kommunens forpliktelser i utbyggingsavtalen, til utbyggeren av naboeiendommen Langøyveien invest AS. 1 Langøyveien invest AS eies bla. av Kniplefjellet eiendom AS

11 Etter forhandlinger er det kommet til enighet om avtale mellom Fredrikstad kommune og Langøyveien invest AS. Avtalen er av tidsmessige årsaker ikke blitt undertegnet av partene, men Langøyveien invest AS v/hans Petter Hovelsen har ovenfor kommunen bekreftet med e- post den 29. September 2008 at de aksepterer forslaget slik det nå foreligger, jf. vedlagte kjøpekontrakt. Den kommunale grunnen selges til takst. Salgssummen inntektsføres EI2223 Langøya. Økonomiske konsekvenser Kommunen vil med dette salget få inntekter. De aktuelle arealene er i dag ikke inntektsgivende, slik at kommunen vil ikke tape inntekter på salget. Ansattes medbestemmelse Ikke relevant Vurdering Reguleringsplanen Langøya vest åpner for en betydelig boligutbygging. Kommunes areal er regulert slik at de kun utgjør en marginal del av den totale utbyggingen. Rådmannen finner det derfor naturlig og fornuftig å selge kommunes utbyggbare areal innenfor reguleringsplanen. Salg av kommunens arealer til Langøyveien invest AS som nabo og en av planområdets hovedaktør er derfor riktig. Kommunens andel selges til takst. Etter en helhetlig vurdering anbefaler Rådmannen å godkjenne salget.

12 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2008/7457 Dokumentnr.: 9 Løpenr.: /2008 Klassering: 611 Saksbehandler: Jan Roger Femtehjell Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Teknisk utvalg /08 Salg av ca 380 m2 som tilleggstomt til Brochs gate Kjøper: Torvbyen Senter AS Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Teknisk utvalg å fatte slikt vedtak: 1. Ca 380m 2 av gnr 300 bnr 27 og gnr 300 bnr 1547 fradeles/grensejusteres og selges som tilleggstomt til Brochs gate 7-11, tomtepris kr ,-. Omkostninger ved salget belastes kjøper Torvbyen Senter AS. 2. Tomteprisen kr ,- overføres investeringsregnskapets objekt EI 1291 Salg næring Fredrikstad, Sammendrag Tomteprisen kr ,- er i henhold til takst. Selger Fredrikstad kommune har etter skriftlig forespørsel fra kjøper Torvbyen Senter AS, avtalt en fradeling/grensejustering og salg av totalt ca 380 m 2 fra Fredrikstad kommune s eiendommer gnr 300 bnr 27 og Tomten legges til kjøpers eiendommer i Brochs gate 9-11, gnr 300 bnr 211. Tillegget/grensejusteringen er inntegnet på kart vedlagt i kjøpekontrakten. Rådmannen anbefaler å selge tilleggstomt til Brochs gate 9-11 for kr ,- i henhold til kjøpekontrakt utarbeidet og oversendt kjøper Kjøpekontrakten er ikke signert av partene, men er akseptert av kjøper i hht telefonsamtale Vedlegg 1 Kjøpekontrakt tilleggstomt - Torvbyen Senter AS Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen Saksopplysninger TD v/bygg og eiendom har etter en skriftlig henvendelse fra Torvbyen Senter AS utarbeidet tilbud datert med sikte på salg av ca 380 m 2 tilleggstomt til kjøpers eiendommer i Brochs gate Tomteprisen kr ,- er i henhold til takst datert utarbeidet av Ing. Bjørn Hals AS.

13 Kopi av taksten ble oversendt kjøper samtidig med tilbudet. Aksept på kommunens tilbud ble mottatt Kommunen er grunneier til tomtegrunn. Torvbyen Senter AS er i dag eier av et større næringsareal med påstående bygninger i Brochs gate 9-11 og har i skriftig henvendelse bedt om kjøp av tilleggstomt på nordsiden av deres eksisterende eiendommer. Tilleggstomten skal benyttes i forbindelse med oppføring av tilbygg samtidig med rehabilitering av eksisterende bygninger. Planutvalget har i møte gitt rammetillatelse for denne rehabiliteringen og framtidig utvidelse av bygningsmassen. Arealet blir i dag benyttet som offentlig parkeringsplass og skal i henhold til kjøpekontrakten kunne benyttes vederlagsfritt av kommunen som parkeringsplass fram til tidspunkt for byggestart. Melding om byggestart gis selger så snart byggesaken for tilbygget er godkjent. Kjøpesummen kr ,- overføres investeringsregnskapets objekt EI 1291 Salg næring. Ansattes medbestemmelse Ikke relevant Vurdering Tomteparsellen ligger som en naturlig tilleggsparsell til kjøpers eiendommer. Tomten har i flere år vært benyttet av Fredrikstad Fjernvarme AS for plassering av midlertidig varmesentral og har siden juni 2008 vært midlertidig benyttet som korttids parkeringsplass for biler. Dette har gitt en månedlig gjennomsnittlig inntekt på ca. kr ,-. Rådmannen vurderer det slik at fjerning av disse parkeringsplassene er av så liten betydning at et salg er mer fortjenelig, dessuten vil de tapte parkeringsplassene bli erstattet ved åpningen av parkeringshuset i Apenesfjellet. Salg av parsellen vil gi kommunen en inntekt på kr ,-. Etter en helhetlig vurdering finner rådmann å anbefale den omforente avtale.

Møteinnkalling Teknisk utvalg

Møteinnkalling Teknisk utvalg Møteinnkalling Teknisk utvalg Møtested: Tomteveien 30, møterom Dampskipsbrygga Tidspunkt: 03.11.2009 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Wenche L. Andreassen, telefon 69 36 14 82, e-post wlan@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg Teknisk drift

Møteprotokoll Teknisk utvalg Teknisk drift FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Teknisk utvalg Teknisk drift øtedato: 25.10.2007, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl.19:00 øtested: Tomteveien 30, møterom Dampskibsbrygga Fra til saksnr. 51/07 60/07 REPRESENTANTER

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg Teknisk drift

Møteprotokoll Teknisk utvalg Teknisk drift FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Teknisk utvalg Teknisk drift øtedato: 08.03.2007, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 19:15 øtested: Tomteveien 30, møterom Dampskipsbrygga Fra til saksnr.: 10/07-18/07 REPRESENTANTER

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling Primærnæringsutvalget. Møtested: Delegasjon, feriefullmakt til leder, Tidspunkt: 30.06.2005 kl. Fredrikstad 28.06.

Saksliste. Møteinnkalling Primærnæringsutvalget. Møtested: Delegasjon, feriefullmakt til leder, Tidspunkt: 30.06.2005 kl. Fredrikstad 28.06. Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Delegasjon, feriefullmakt til leder, Tidspunkt: 30.06.2005 kl.. Fredrikstad 28.06.05 Primærnæringsutvalgets møte 30.06.2005 Saksliste PS 05/27 Sandbek gnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Teknisk utvalg Møtedato: 28.02.2008, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 17:30 Møtested: Tomteveien 30, møterom Dampskibsbrygga Fra til saksnr.: 8/08 11/08 REPRESENTANTER

Detaljer

MØTEINNKALLING 3 Formannskap

MØTEINNKALLING 3 Formannskap Møtetid: 04.06.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar" MØTEINNKALLING 3 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges

Detaljer

Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00

Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00 Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Marit E Johansen, telefon 69306167,

Detaljer

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møtested: Fredrikstad Rådhus, 4. etg. møterom Gutzeit Tidspunkt: Tirsdag 21.09.2010 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87, eller

Detaljer

Mindre endring av reguleringsplan for Åsebråten - Smedbakken arealplanid Sentrum Forslagsstiller: Kniplefjellet Eiendom AS

Mindre endring av reguleringsplan for Åsebråten - Smedbakken arealplanid Sentrum Forslagsstiller: Kniplefjellet Eiendom AS Saksnr.: 2014/24424 Dokumentnr.: 60 Løpenr.: 60586/2017 Klassering: ÅSEBRÅTEN Saksbehandler: Adrian Stjern Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 24.05.2017 49/17 Mindre endring av reguleringsplan

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00 FROLAND KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00 Møteinnkalling Forfall meldes til sentralbord i Froland kommune, 37 23 55 00, post@froland.kommune.no,

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg øteprotokoll Teknisk utvalg øtedato: 31.05.2011, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 19:30 øtested: Tomteveien 30, møterom Dampskipsbryggen Fra til saksnr.: PS 32/11 PS 38/11 REPRESENTANTER ØTT VARAREPRESENTANTER

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 09.05.2011 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon 4147 1166 eller

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Grilstadfjæra Arkivsaksnr.: 07/ Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. Grilstadfjæra Arkivsaksnr.: 07/ Forslag til innstilling: Saksframlegg Grilstadfjæra Arkivsaksnr.: 07/18235 Forslag til innstilling: 1. Formannskapet godkjenner vedlagte intensjonsavtale mellom Trondheim kommune og Jenssen & Co AS. 2. Formannskapet ber rådmannen

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Teknisk utvalg øtedato: 24.01.2008, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 18:00 øtested: Tomteveien 30, møterom Dampskibsbrygga Fra til saksnr.: 1/08 7/08 REPRESENTANTER ØTT VARAREPRESENTANTER

Detaljer

Medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Møteinnkalling Medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 22.02.2007 Tid: 10:00 Evt. forfall, eller inhabilitet i noen

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Teknisk utvalg øtedato: 16.09.2009, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 19.00 øtested: Tomteveien 30, møterom Dampskipsbrygga Fra til saksnr.: 44/09-50/09 REPRESENTANTER ØTT

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Hvaler

Møteinnkalling Kontrollutvalget Hvaler Møteinnkalling Kontrollutvalget Hvaler Møtested: Fjordfisk - Utgårskilen, møterom Personalrommet på Fjordfisk lokaler Tidspunkt: 16.06 2011 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til på telefon 47 41 11 66

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 08.10.2013 09.00. Møteinnkalling

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 08.10.2013 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 08.10.2013 09.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt på Burøya - Maskinering AS/Ysland Eiendom As

Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt på Burøya - Maskinering AS/Ysland Eiendom As Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.11.2014 76636/2014 2011/9399 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/251 Formannskapet 17.12.2014 Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt på

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ved eventuelt forfall bes De melde fra snarest til tlf / eventuelt E-post:

MØTEINNKALLING. Ved eventuelt forfall bes De melde fra snarest til tlf / eventuelt E-post: Kragerø kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KRAGERØ FORMANNSKAP Møtested: Kragerø Rådhus, formannskapssalen Møtedato: 11.09.2007 Tid: 16.00 Ved eventuelt forfall bes De melde fra snarest til tlf. 35 98 62 23

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Askim

Møteinnkalling Kontrollutvalget Askim Møteinnkalling Kontrollutvalget Askim Møtested: Askim kommune, møterom Kykkelsrud Tidspunkt: 31.08.2015 kl. 17:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, tlf. 90855384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Fylkesmannen informerer om kommunereformen

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Fylkesmannen informerer om kommunereformen TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.12.2015 Tid: Kl. 15.00 Fylkesmannen informerer om kommunereformen TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 143/15 DISPENSASJON

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.09.2014 Tid: 10:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 16.06.2011 Fra kl. 08:35 Til behandling: Sakene 056/11-060/11 Møte nr: 5/2011 Til kl. 09:45 Møtested: Sjønstå, Folkets Hus TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.02.2012 Tidspunkt: 16:15 17:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Oppvekstutvalget. Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Onsdag 04.03.2009 kl. 18:00

Møteinnkalling. Oppvekstutvalget. Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Onsdag 04.03.2009 kl. 18:00 Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Onsdag 04.03.2009 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87, eller e-post

Detaljer

Namdalseid formannskap

Namdalseid formannskap Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 02.08.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer som ikke kan møte og har gyldig forfall, melder dette så snart som mulig på telefon

Detaljer

Møteinnkalling Styret - Østfold kontrollutvalgssekretariat

Møteinnkalling Styret - Østfold kontrollutvalgssekretariat Møteinnkalling Styret - Østfold kontrollutvalgssekretariat Møtested: Rolvsøy Rådhus, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 22.03.2012 kl. 14:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen,

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2014/729-1 Arkiv: 16/1 Saksbeh: Thorvald A. Garthe Dato: 27.02.2015 Søknad om fradeling av tomter ifm. overføring av eierskap til kirker og kirkegårder

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 27.06.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Utvalg: Komite plan Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Utvalg: Komite plan Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komite plan Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.06.2011 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 83 35 03. Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, 4. etg, møterom Gutzeit Tidspunkt: Tirsdag 26.05.2009 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Marit Hexeberg, telefon 69 30 61 05,

Detaljer

Overhalla formannskap

Overhalla formannskap Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 03.10.2017 Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Eidsberg

Møteinnkalling Kontrollutvalget Eidsberg Møteinnkalling Kontrollutvalget Eidsberg Møtested: Eidsberg kommune, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 25.11.2013 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post anita.rovedal@iokus.no

Detaljer

Verdal, 26. april 2013. Bjørn Iversen ordfører (s) Angående utvidelse/tilbygg til Arken, Øysteins gate 1, gnr. 19, bnr. 72... 4

Verdal, 26. april 2013. Bjørn Iversen ordfører (s) Angående utvidelse/tilbygg til Arken, Øysteins gate 1, gnr. 19, bnr. 72... 4 Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 02.05.2013 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Møterom Elingaard Rådhuset Tidspunkt: 09.07.2008 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Karin Løken Torp, telefon 69 30 56 40 / 41 26 51 88, e-post kalt@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg øteprotokoll Teknisk utvalg øtedato: 17.11.2010, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 18:15 øtested: Tomteveien 30, møterom Dampskipsbryggen Fra til saksnr.: 49/10 55/10 REPRESENTANTER ØTT VARAREPRESENTANTER

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Kverva AS/SalMar ASA på Brattøra i Trondheim Møteinnkalling

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Kverva AS/SalMar ASA på Brattøra i Trondheim Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Kverva AS/SalMar ASA på Brattøra i Trondheim 16.01.2014 12.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Fredrikstad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Fredrikstad Møteinnkalling Kontrollutvalget Fredrikstad Møtested: Helsehuset Fredrikstad, Jens Wilhelmsens vei 1, Tidspunkt: 20.06.2014 kl. 09:00 (antatt varighet ca. 2,5 timer) Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Oddvar Indergård Hans

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtested: Rådhuset; Nygaardsg 16, Formannskapssalen Tidspunkt: 28.02.2008 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Bjørg Irene Nilsen, telefon 69 30 62 82, e-post bjin@fredrikstad.kommune.no,

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 12.10.04 (sendt pr. E-post 14.10.04)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 12.10.04 (sendt pr. E-post 14.10.04) VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen 04.11.2004 Klokkeslett: 1100 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Saksframlegg. Forespørsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Åsafjellet gnr. 28 bnr. 208, 630

Saksframlegg. Forespørsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Åsafjellet gnr. 28 bnr. 208, 630 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/2954-18258/2014 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 29.05.2014 Saksframlegg Forespørsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Åsafjellet gnr. 28 bnr. 208, 630 Utv.saksnr

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/4566-38 (37+36+35+34+33+31) SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR VARDEVEIEN 41, GNR 115/62 OG 116/2 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler:

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

EIENDOMMEN I BIETILÆVEIEN 44, SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN

EIENDOMMEN I BIETILÆVEIEN 44, SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN Rådmannen Utvalg: Planutvalget Møtested: Johan Grønvighsgate 12 Møtedato: 30.10.2009 Klokkeslett: 0830 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet TILLEGGSSAKSLISTE

MØTEINNKALLING Formannskapet TILLEGGSSAKSLISTE Klæbu kommune Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 03.04.2014 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Formannskapet Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Teknisk utvalg øtedato: 22.09.2010, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl.19:15 øtested: Tomteveien 30, møterom Dampskipsbryggen Fra til saksnr.: 39/10 47/10 REPRESENTANTER ØTT

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 21.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384,

Detaljer

Bodøgaard - salg av tidligere ervervet areal fra eiendommen gnr. 37/6

Bodøgaard - salg av tidligere ervervet areal fra eiendommen gnr. 37/6 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.07.2013 61812/2012 2012/744 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/161 Formannskapet 25.09.2013 Bodøgaard - salg av tidligere ervervet areal fra

Detaljer

Møteinnkalling Oppvekstutvalget

Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: Onsdag 20.10.2010 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87,

Detaljer

Avhendingsprosjekt - oppstart

Avhendingsprosjekt - oppstart Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2013 40524/2013 2012/3868 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/8 Formannskapet 26.06.2013 Avhendingsprosjekt - oppstart Forslag til vedtak

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 23.05.2013 Sak: 74/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 11/53632 VEDTAK: Bystyret

Detaljer

Mulig erverv av boligeiendommer - Mørkved Sør

Mulig erverv av boligeiendommer - Mørkved Sør Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2012 35602/2012 2012/3363 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/106 Formannskapet 27.06.2012 12/139 Bystyret 13.09.2012 Mulig erverv av boligeiendommer

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 27.01.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.05.2017 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

ODD- A BROVOLD/ MARIANNE BØRSVIK- KLAGE OVER PLANUTVALGETS VEDTAK I SAK

ODD- A BROVOLD/ MARIANNE BØRSVIK- KLAGE OVER PLANUTVALGETS VEDTAK I SAK VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 30.11.2006 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Pål Hugo Skog Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Pål Hugo Skog Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 24.11.2010 (onsdag) Tidspunkt: 09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Teknisk utvalg øtedato: 17.04.2008 Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl.18:10, deretter orienteringer til kl. 20:00 øtested: St. Croixgate 17 b, møterom Fredrikstad Brannstasjon

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Eidsberg

Møteinnkalling Kontrollutvalget Eidsberg Møteinnkalling Kontrollutvalget Eidsberg Møtested: Eidsberg kommune, møterom Åsgaard 1 Tidspunkt: 16.11.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

1. AVTALENS BAKGRUNN:

1. AVTALENS BAKGRUNN: Saksnr: 200811059-24 Saksbehandler: ELTO Delarkiv: SARK-1621 Dato 9. mai 2011 MAKESKIFTEAVTALE Bergen kommune, org. nr. 964 338 531, Bergen Rådhus, 5016 Bergen Kommune ("BK") og Møllendalsveien 68 AS,

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bygdeutvalget Møtedato: 08.01.2015 Møtested: Bjarkøy gamle rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 08:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 12.11.2013 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post anita.rovedal@iokus.no

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 11.11.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom gr. rom 1 Tidspunkt: 04.06.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Ekstraordinært møte Møtested: Spydeberg kommune, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 27.06.2017 kl. 13:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møtested: Marker kommune, møterom 2 Tidspunkt: 11.06.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtested: Rådhuset, Nygaardsgaten 16, møterom formannskapssalen Tidspunkt: 23.04.2009 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Yvonne Meidell, telefon 69 30 62 82, e-post yvme@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: I pause under bystyrets møte

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: I pause under bystyrets møte Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Rådhuset Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: I pause under bystyrets møte Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Saksframlegg. Utbyggingsavtale til Områderegulering for Myra-Tebo. Utlegging for høring

Saksframlegg. Utbyggingsavtale til Områderegulering for Myra-Tebo. Utlegging for høring Saksframlegg Utbyggingsavtale til Områderegulering for Myra-Tebo. Utlegging for høring Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Jon Gunnar Weng 16/787 Saksnr Utvalg Type Dato 05/2017 Formannskap PS 26.01.2017 10/2017

Detaljer

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 16.03.2015 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrommet 2. etg. OBS. endring av møtested. Dato: Tidspunkt: 10:00

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrommet 2. etg. OBS. endring av møtested. Dato: Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrommet 2. etg. OBS. endring av møtested. Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/08 07/1382 HENVENDELSE OM TOMT FOR BOLIGBYGGING NY BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/08 07/1382 HENVENDELSE OM TOMT FOR BOLIGBYGGING NY BEHANDLING Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: STEIGEN FORMANNSKAP Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 05.03.2008 Tid: Kl. 12:00-14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75778800 Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling Teknisk utvalg

Møteinnkalling Teknisk utvalg Møteinnkalling Teknisk utvalg Møtested: Tomteveien 30, møterom Dampskibsbrygga Tidspunkt: 22.05.2008 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Irene Lundstrøm, telefon 952 38 647 eller e-post : irlu@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Forvaltning av areal i havneområdet - Avtale mellom Bodø kommunen og Bodø Havn KF

Forvaltning av areal i havneområdet - Avtale mellom Bodø kommunen og Bodø Havn KF Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.10.2012 60307/2012 2012/7201 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/228 Formannskapet 19.12.2012 Bystyret 14.02.2013 Forvaltning av areal i havneområdet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00 Sak 50/08 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.01.2017 Tid: 17:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32150000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 07.05.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom 2 Tidspunkt: 05.03.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Ruspolitisk råd. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Ruspolitisk råd. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Ruspolitisk råd Rådhuset, Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 12:30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Ruspolitisk råd, Torill Kristiansen telefon

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 34-38 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.08.2013 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer 1 Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: 09.04.2013 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kjetil Torp Leder KRF Lars Espeland Medlem

Detaljer

Overtakelse av eierskap til klubbhuset "Ruffen"

Overtakelse av eierskap til klubbhuset Ruffen Overtakelse av eierskap til klubbhuset "Ruffen" Saksbehandler: Martin Tjugen Lundby Saksnr.: 16/00950-4 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 2015-2019 Kommunestyret 2015-2019 Rådmannens innstilling:

Detaljer

Forespørsel fra Hurdal Sentrum Velforening om overtagelse av eiendommen Dalheim; Glassverkvegen 16, gbnr. 16/29,52

Forespørsel fra Hurdal Sentrum Velforening om overtagelse av eiendommen Dalheim; Glassverkvegen 16, gbnr. 16/29,52 Hurdal kommune Arkivsak: 2016/1548-13 Arkiv: D12 Saksbehandler: Odd Sverre Buraas Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 17/5 Eldrerådet 21.03.2017 17/2 Kommunalt råd for funksjonshemmede 20.03.2017 17/13

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.02.2013 9998/2013 2012/2268 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/13 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/29 Bystyret 21.03.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 11. Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 11. Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Side 1 av 11 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2

MØTEINNKALLING DEL 2 Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Forslag til detaljregulering/endring for Omberg Rolvsøy Utlegging til offentlig ettersyn og høring Forslagstiller: Gulli og Gunnar Saxegaard

Forslag til detaljregulering/endring for Omberg Rolvsøy Utlegging til offentlig ettersyn og høring Forslagstiller: Gulli og Gunnar Saxegaard Saksnr.: 2011/20302 Dokumentnr.: 12 Løpenr.: 127465/2012 Klassering: OMBERG Saksbehandler: Torill Nilsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 13.12.2012 102/12 Forslag til detaljregulering/endring

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Planmessig vurdering av søknader om kjøp av tilleggsareal

Planmessig vurdering av søknader om kjøp av tilleggsareal Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.03.2013 20081/2013 2012/6690 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/56 Formannskapet 10.04.2013 13/5 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 16.03.2017 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Planutvalget 14.03.2012 015/12. Saksbehandler: Ivar Aanesland Arkiv/arkivsaksnr.: 88/4, L33 11/1900

SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Planutvalget 14.03.2012 015/12. Saksbehandler: Ivar Aanesland Arkiv/arkivsaksnr.: 88/4, L33 11/1900 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Planutvalget 14.03.2012 015/12 Saksbehandler: Ivar Aanesland Arkiv/arkivsaksnr.: 88/4, L33 11/1900 Søknad om dispensasjon, fradeling av parsell

Detaljer