Møteinnkalling Teknisk utvalg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Teknisk utvalg"

Transkript

1 Møteinnkalling Teknisk utvalg Møtested: Tomteveien 30, møterom Dampskibsbrygga Tidspunkt: kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Lene Bjerke, telefon , e-post Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Sakliste PS 50/08 PS 51/08 PS 52/08 Referatsaker Avgjøres av Bystyret Evaluering av kontinuerlig kjøring Gamlebyfergen Avgjøres av Bystyret Regnskapsavslutning for investeringsanlegg innen grunneiendommer og eiendomsutvikling Side 5 13 PS 53/08 Salg av kommunal grunn - Langøya vest; del av gnr. 425 bnr PS 54/08 Salg av ca 380 m2 som tilleggstomt til Brochs gate Kjøper: Torvbyen Senter AS 33 Fredrikstad Ulf Trenum (s)

2 Teknisk utvalgs møte PS 50/08 Referatsaker RS 5/08 Reservevannprosjekt - Status pr Orientering

3 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/2547 Dokumentnr.: 9 Løpenr.: 92902/2008 Klassering: P52 Saksbehandler: Lars Øyvind Nilsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samarbeids- og arbeidsmiljøutvalget Teknisk drift /08 Teknisk utvalg /08 Formannskapet Bystyret Evaluering av kontinuerlig kjøring Gamlebyfergen Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Teknisk Utvalg å gi slik innstilling til Formannskapet: 1. Som en prøveordning innføres det kontinuerlig kjøring på hverdager mellom klokken og og mellom klokken og Prøveordningen iverksettes fra og med til og med og evalueres i løpet av mars måned Eksisterende skiftplan justeres i forhold til arbeidstidsbestemmelsene. 4. Utvidet prøveordning utover 2008, finansieres av driftsmidlene som ble stilt til disposisjon i tiltaket i sak 07/8302. Fredrikstad, Samarbeids- og arbeidsmiljøutvalget Teknisk drifts behandling : Enstemmig som innstillingen. Samarbeids- og arbeidsmiljøutvalget Teknisk drifts innstilling : Som rådmannens innstilling. Sammendrag I sak nr. 2007/8302 Trafikkreduserende tiltak - utvidet kollektivtilbud ble det i bystyret den fattet vedtak om en prøveordning med kontinuerlig drift av Gamlebyfergen i en periode på 2 år med en påfølgende evaluering av tiltaket. Midlene som ble stilt til disposisjon for tiltaket, kr ,-, dekket imidlertid kun 1 års prøveordning. Pga. at forhandlinger med ansatte (Norske Sjøoffiserers Forbund avdeling Fredrikstad) om ny skiftplan tok lenger tid enn antatt, ble ordingen med kontinuerlig drift iverksatt først og ikke fra som planlagt. Forbundet sendte allerede et brev med foreløpige evaluering av den kontinuerlige driften etter innspill fra fergeførerne, som ikke var helt tilfreds med den nye ordningen. Se

4 vedlegg. Partene har etter 5 måneders drift blitt enige om en evaluering av ordningen som nå er utgangspunkt for en politisk behandling. Vedlegg Brev fra de ansatte ved fergestedet datert den Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Sak nr. 2007/8302 Trafikkreduserende tiltak - utvidet kollektivtilbud. Saksopplysninger Etter vedtak i Bystyret den er det innført kontinuerlig kjøring mellom klokken og klokken på hverdager fra De ansattes ønske om å opprettholde den tidligere skiftordning med syklusen arbeid friuke arbeid - friuke ble lagt til grunn i ny skiftplan. Skiftplanen ligger innenfor Sjøfartsdirektoratets ramme med hensyn på Forskrift om arbeids- og hviletid på norske passasjer- og lasteskip, og den bygger også på det riktige antall timeverk innenfor en turnusordning med 35,5 arbeidstimer. Som en del av skiftplanen ble det lagt inn en fast spisepause mellom klokken og mellom klokken De ansatte ved fergestedet har etter 3 måneders drift i brev av evaluert ordningen og kommet med forslag til ny kjøretid. Arbeidssituasjonen har i følge disse endret seg betraktelig med bakgrunn i nytt kjøremønster og har skapt en stressende arbeidssituasjon. Fergeførerne har som de selv beskriver hatt enkelte negative opplevelser knyttet til publikums forventninger til kontinuerlig kjøring, og ønsker derfor å gå tilbake til faste avgangstider. De foreslår imidlertid at det kjøres kontinuerlig i de periodene det erfaringsmessig er flest passasjerer, dvs. innenfor tidsrommet fra klokken til 09.00, og fra klokken13.00 til Utover dette foreslås det avganger hvert 15 min. Justeringer av fergens rutetid er også foreslått av de ansatte. Økonomiske konsekvenser I og med at nytt kjøremønster først ble iverksatt fra april 2008, vil midlene som dekket ett års kontinuerlig kjøring, også kunne finansiere utvidet kjøremønster de første tre månedene i Ansattes medbestemmelse Saken er forelagt tillitsvalgt for de ansatte ved fergestedet som er enig i innstillingen. Vurdering Tilbakemeldingen fra publikum til virksomheten har vært beskjeden, slik at det har vært vanskelig å evaluere ordningen med hensyn på brukernes oppfatning av tilbudet. Virksomheten vil imidlertid igangsette en brukerundersøkelse i forhold til fergetilbudet slik at man får et bedre grunnlag å fatte vedtak på. Det er uheldig at fergeførerne har negative opplevelser fra publikum knyttet til den kontinuerlige fergedriften. I det nye forslaget kjøres det imidlertid kontinuerlig i perioden fra klokken til og fra klokken til

5 I forhold til ordinær skiftplan for fergen hvor det var kontinuerlig kjøring mellom klokken og og mellom klokken og mandag til lørdag, er denne tiden i det nye forslaget nå utvidet med 2,5 timer. Søndag var det kontinuerlig kjøring mellom klokken , som nå foreslås gjeninnført. Det foreslåtte tidsrommet for kontinuerlig kjøring er i den perioden hvor det erfaringsmessig er størst passasjergrunnlag og er således fornuftig. De ansatte vil heller ikke avvikle spisepausen på en slik måte at fergen innstilles i bestemte perioder på dagen. Spisepausen vil i forslaget bli avviklet innenfor arbeidstiden, men uten at dette går direkte utover ventende passasjerer. Dersom det i sommerhalvåret blir stor trafikk pga. arrangementer i sentrum og Gamlebyen, eller ved generell stor publikumstilstrømming, vil fergen kjøre kontinuerlig også på de annonserte tider for kvartersavganger. Vi ser det imidlertid som fornuftig å opprettholde fergens åpningstid til klokken på hverdager og til klokken på fredag og lørdag. Arbeidet med nye betalingssystemer for fergene vil videreføres utover billettautomatene som publikum i dag betjener på egen hånd ved løsing av billett. Det vil bli innført et elektronisk betalingskort som erstatning for dagens klippekort, som vil gi fergeførerne mindre arbeid knyttet til selve billetteringen. Ved stor trafikk vil de nevnte tiltak bedre arbeidssituasjonen.

6 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2008/4462 Dokumentnr.: 2 Løpenr.: 78092/2008 Klassering: 212 Saksbehandler: Hilde Garfelt Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Teknisk utvalg /08 Formannskapet Bystyret Regnskapsavslutning for investeringsanlegg innen grunneiendommer og eiendomsutvikling Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Teknisk utvalg å avgi slik innstilling til Formannskapet: 1. Regnskap for 12 investeringsanlegg innen grunneiendommer godkjennes for regnskapsavslutning slik de er lagt frem i saken. 2. Finansieringsbehov for anleggene ved regnskapsavslutning, kroner, dekkes ved bruk av fond. Fredrikstad, Sammendrag Rådmannen legger i denne saken frem regnskapsavslutning for 12 investeringsanlegg innen grunneiendommer. Anleggene har et samlet innbetalingsoverskudd på 18,9 millioner kroner. Overskuddet er satt av til fond ved årsavslutning av investeringsregnskapet. Ved regnskapsavslutning gjenstår å dekke nettoutgifter for anleggene første halvår 2008, til sammen kroner. Vedlegg 1 Anlegg som regnskapsavsluttes Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen Saksopplysninger Kommunens investeringsanlegg innen forvaltning, utvikling, salg og kjøp av grunneiendommer har i kommunens økonomisystem fått betegnelsen EI-anlegg. EI-anleggene er - med enkelte unntak selvfinansierende investeringer. Anleggene blir normalt finansiert med inntekter fra

7 salg av eiendommer, enten direkte eller via midler fra bolig- og næringsfondet. Merinntekter fra salg av bolig- og næringseiendommer blir ved årsavslutning av investeringsregnskapet avsatt til dette fondet. Rådmannen legger i saken frem regnskapsavslutning for 12 EI-anlegg. Prosjektansvarlig for anleggene har vært TD Bygg og eiendom. Investeringsanleggene har et samlet innbetalingsoverskudd på 18,9 millioner kroner. Overskuddet er satt av på fond ved årsavslutning av investeringsregnskapet. Ved regnskapsavslutning av anleggene gjenstår å dekke kroner som er nettoutgifter for anleggene første halvår I det følgende gis en kort gjennomgang av anleggene. Som vedlegg følger oversikt over utgifter og inntekter for hvert enkelt anlegg, og oversikt over samlet finansiering av anleggene. EI1100 Felles Komfakt og EI1102 Tinglysing Investeringsanleggene har vært brukt som mellomregningskontoer for gebyrer. De er ikke lenger i bruk. EI1232 Lervikveien 129 Investeringen gjelder tomtekjøp og erstatning i henhold til Formannskapets vedtak i sak 69/2005. Investeringen er finansiert over Formannskapets investeringskonto. EI1251 Borgarveien Investeringsanlegget gjelder klargjøring og salg av tomt til Agra Borgar AS, i henhold til vedtak i Teknisk utvalg, sak 15/2007. EI2212 Ambjørnrød Anlegget er en videreføring av investeringer for Ambjørnrød-utbyggingen. Anlegget er tilført inntekter fra salg av tomter i perioden Deler av utgiftene på anlegget gjelder T- feltet på Ambjørnrød, et prosjekt som videreføres i investeringsanlegg EI2215 Gluppe/Ambjørnrød. EI2415 Muskatkroken Anlegget gjelder sluttføring av utbygging i Oksviken, boligfeltene Muskatkroken og Paprikakroken. Hovedanlegget for utbyggingen ble regnskapsavsluttet i EI1393 Bjølstad og EI2512 Rådalen Anleggene gjelder prosjekter som ikke er blitt realisert. EI1600, EI1610, EI2600 og EI2610 Dette er investeringsanlegg som var planlagt brukt som samleposter for mindre prosjekter. Det har vist seg at det ikke var behov slike anlegg, og anleggene foreslås derfor regnskapsavsluttet. Økonomiske konsekvenser Anleggene har et stort innbetalingsoverskudd. Ansattes medbestemmelse Ikke relevant.

8 Vurdering Anleggene som avsluttes har et stort innbetalingsoverskudd. De største inntektene kommer fra salg av tomt i Borgarveien og inntekter fra Ambjørnrødfeltet.

9 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2008/14815 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: /2008 Klassering: 425/19 Saksbehandler: Walter Skjelin Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Teknisk utvalg /08 Salg av kommunal grunn - Langøya vest; del av gnr. 425 bnr 19. Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Teknisk utvalg å fatte slikt vedtak: 1. Del av (ca. 11,7 daa) eiendommen gnr. 425 bnr. 19 (jf. vedlagte kartutsnitt), selges til Langøyveien invest AS for en kjøpesum stor kr ,-. Omkostninger ved salget belastes kjøper. 2. Salgssummen inntektsføres investeringsregnskapets objekt EI2223 Langøya. Fredrikstad, Sammendrag Reguleringsplanen Langøya vest ble vedtatt av bystyret den 17. november Planen gjelder i hovedsak en omregulering av tomtene til de gamle produksjonslokalene til Biobe og Hamax på Langøya. Innenfor planområdet eier Fredrikstad kommune en del areal gnr. 425 bnr. 19. Det meste av arealet er regulert til friluftsareal. En del av den kommunale eiendommen, tot. ca. 12 daa, er imidlertid avsatt til eneboligtomter og areal til fellesformål og infrastruktur for det nye boligområdet. Kommunes mulige utnyttelse av sitt areal er forholdsvis liten i forhold til den totale utbyggingen. Taksingeniør Terje Westby AS avholdt i april 2008 en verdivurdering av kommunens utbyggbare område. Westbys vurderte dette til en gjennomsnittlig verdi tilvarende kr. 225 pr. m 2. Ut ifra en helhetsvurdering finner Rådmannen at det i denne sak er naturlig og fornuftig å selge kommunes utbyggbare område til Langøyveien invest AS som både er nabo og en av hovedaktørene i utbyggingen. Rådmannen anbefaler å selge del av eiendommen gnr. 425 bnr. 19 i Fredrikstad kommune (ca. 12 daa) til Langøyveien invest AS for kr ,- + omkostninger i henhold til kjøpekontraktforslag som ligger vedlagt denne sak. Salgssummen inntektsføres EI2223 Langøya.

10 Vedlegg 1 Avtale mellom Langøyveien invest AS og Fredrikstad kommune Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen Saksopplysninger For en tid tilbake startet det opp ett planarbeid for omregulering av, den gang Biobe og Hamax` eiendommer på Langøya, fra nærings- til boligformål. Kommunen eier en del areal som grenser inn mot de nevnte eiendommer. Kommunen som grunneier ble derfor tidlig tatt med som part i planarbeidet, og har i hele prosessen vært en aktiv deltaker. Kommunen har bekostet sin andel av planen. Planen Langøya vest ble vedtatt av bystyret den 17. november Planen er avgrenset av vesterelva i vest og Langøyveien i øst. Omtrentlig avgrensingen av planen i sør og nord er Biobes og Hamax` eiendomsgrenser. Stor del av kommunes areal ned mot sjøen er avsatt til friluftsformål. Noe kommunalt areal er imidlertid regulert til utbyggingsformål. Av dette er ca. 6 daa er regulert til fellesarealer (parkering, lek, veger etc) som skal nyttes av det nye boligområdet. Videre er det regulert syv nye eneboligtomter (ca. 6 daa). Arealene fremgår av bilag 2 i vedlagte kjøpekontrakt. Kommunens areal består i dag av dårlig skoggrunn. Etter planarbeidets oppstart har Biobes eiendom blitt overdratt til Kniplefjellet eiendom AS / Langøyveien invest AS 1. Etter det Rådmannen er kjent med så vurdere Hamax også selge sitt område. Etter at reguleringsplanen ble vedtatt ønsket rådmannen en uavhengig verdivurdering av kommunes utbyggbare areal innenfor planområdet. Dette som ett ledd i vurderingen av kommunens videre strategi for arealene. Takstingeniør Terje Westby AS ble engasjert for å gjennomføre verdivurderingen. Westby la frem sin takst den 22. april Han verdsetter kommunes utbyggbare grunn til en gjennomsnittsverdi tilsvarende kr. 225 pr. m 2. Dersom kommunen i engenregi skal videreutvikle og selge de regulerte eneboligtomtene må kommunen bidra med sin andel av opparbeideleseskostnadene for etablering av nødvendig infrastrukturen. Kommunen som grunneier forpliktet seg til dette ved kommunes undertegnelse av Utbyggingsavtale for teknisk infrastruktur for byggeområder, Langøya vest. (Utbyggingsavtalen ble undertegnet av utbyggerne/grunneierne i området og kommunes prosjektavdeling den 27. mars 2008). Videre vil det bli behov for at utbyggerne blir enige om fordeling av verdien av de kommunale områdene som er planlagt nyttet til fellesarealer. Utfallet av slike forhandlinger er vanskelig å spå. Etter en helhetsvurdering finner Rådmannen, i denne saken, det mest hensiktsmessig å overdra de kommunale arealene, og kommunens forpliktelser i utbyggingsavtalen, til utbyggeren av naboeiendommen Langøyveien invest AS. 1 Langøyveien invest AS eies bla. av Kniplefjellet eiendom AS

11 Etter forhandlinger er det kommet til enighet om avtale mellom Fredrikstad kommune og Langøyveien invest AS. Avtalen er av tidsmessige årsaker ikke blitt undertegnet av partene, men Langøyveien invest AS v/hans Petter Hovelsen har ovenfor kommunen bekreftet med e- post den 29. September 2008 at de aksepterer forslaget slik det nå foreligger, jf. vedlagte kjøpekontrakt. Den kommunale grunnen selges til takst. Salgssummen inntektsføres EI2223 Langøya. Økonomiske konsekvenser Kommunen vil med dette salget få inntekter. De aktuelle arealene er i dag ikke inntektsgivende, slik at kommunen vil ikke tape inntekter på salget. Ansattes medbestemmelse Ikke relevant Vurdering Reguleringsplanen Langøya vest åpner for en betydelig boligutbygging. Kommunes areal er regulert slik at de kun utgjør en marginal del av den totale utbyggingen. Rådmannen finner det derfor naturlig og fornuftig å selge kommunes utbyggbare areal innenfor reguleringsplanen. Salg av kommunens arealer til Langøyveien invest AS som nabo og en av planområdets hovedaktør er derfor riktig. Kommunens andel selges til takst. Etter en helhetlig vurdering anbefaler Rådmannen å godkjenne salget.

12 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2008/7457 Dokumentnr.: 9 Løpenr.: /2008 Klassering: 611 Saksbehandler: Jan Roger Femtehjell Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Teknisk utvalg /08 Salg av ca 380 m2 som tilleggstomt til Brochs gate Kjøper: Torvbyen Senter AS Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Teknisk utvalg å fatte slikt vedtak: 1. Ca 380m 2 av gnr 300 bnr 27 og gnr 300 bnr 1547 fradeles/grensejusteres og selges som tilleggstomt til Brochs gate 7-11, tomtepris kr ,-. Omkostninger ved salget belastes kjøper Torvbyen Senter AS. 2. Tomteprisen kr ,- overføres investeringsregnskapets objekt EI 1291 Salg næring Fredrikstad, Sammendrag Tomteprisen kr ,- er i henhold til takst. Selger Fredrikstad kommune har etter skriftlig forespørsel fra kjøper Torvbyen Senter AS, avtalt en fradeling/grensejustering og salg av totalt ca 380 m 2 fra Fredrikstad kommune s eiendommer gnr 300 bnr 27 og Tomten legges til kjøpers eiendommer i Brochs gate 9-11, gnr 300 bnr 211. Tillegget/grensejusteringen er inntegnet på kart vedlagt i kjøpekontrakten. Rådmannen anbefaler å selge tilleggstomt til Brochs gate 9-11 for kr ,- i henhold til kjøpekontrakt utarbeidet og oversendt kjøper Kjøpekontrakten er ikke signert av partene, men er akseptert av kjøper i hht telefonsamtale Vedlegg 1 Kjøpekontrakt tilleggstomt - Torvbyen Senter AS Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen Saksopplysninger TD v/bygg og eiendom har etter en skriftlig henvendelse fra Torvbyen Senter AS utarbeidet tilbud datert med sikte på salg av ca 380 m 2 tilleggstomt til kjøpers eiendommer i Brochs gate Tomteprisen kr ,- er i henhold til takst datert utarbeidet av Ing. Bjørn Hals AS.

13 Kopi av taksten ble oversendt kjøper samtidig med tilbudet. Aksept på kommunens tilbud ble mottatt Kommunen er grunneier til tomtegrunn. Torvbyen Senter AS er i dag eier av et større næringsareal med påstående bygninger i Brochs gate 9-11 og har i skriftig henvendelse bedt om kjøp av tilleggstomt på nordsiden av deres eksisterende eiendommer. Tilleggstomten skal benyttes i forbindelse med oppføring av tilbygg samtidig med rehabilitering av eksisterende bygninger. Planutvalget har i møte gitt rammetillatelse for denne rehabiliteringen og framtidig utvidelse av bygningsmassen. Arealet blir i dag benyttet som offentlig parkeringsplass og skal i henhold til kjøpekontrakten kunne benyttes vederlagsfritt av kommunen som parkeringsplass fram til tidspunkt for byggestart. Melding om byggestart gis selger så snart byggesaken for tilbygget er godkjent. Kjøpesummen kr ,- overføres investeringsregnskapets objekt EI 1291 Salg næring. Ansattes medbestemmelse Ikke relevant Vurdering Tomteparsellen ligger som en naturlig tilleggsparsell til kjøpers eiendommer. Tomten har i flere år vært benyttet av Fredrikstad Fjernvarme AS for plassering av midlertidig varmesentral og har siden juni 2008 vært midlertidig benyttet som korttids parkeringsplass for biler. Dette har gitt en månedlig gjennomsnittlig inntekt på ca. kr ,-. Rådmannen vurderer det slik at fjerning av disse parkeringsplassene er av så liten betydning at et salg er mer fortjenelig, dessuten vil de tapte parkeringsplassene bli erstattet ved åpningen av parkeringshuset i Apenesfjellet. Salg av parsellen vil gi kommunen en inntekt på kr ,-. Etter en helhetlig vurdering finner rådmann å anbefale den omforente avtale.

Saker til behandling. 7/12 11/04057 2 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2

Saker til behandling. 7/12 11/04057 2 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan og økonomiutvalget Dato: 08.02.2012 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 12.11.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 65/12 12/324 REVIDERING AV SNØSKUTERLØYPENETTET I BÅTSFJORD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 65/12 12/324 REVIDERING AV SNØSKUTERLØYPENETTET I BÅTSFJORD Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 26.09.2012 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. I forkant vil det bli informert om følgende:

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15...

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15... Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 52/15

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47 Hattfjelldal kommune Side 1 av 47 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Møtet starter på Aulestad kl. 15.00

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/08 06/272 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN VALSET, DELER AV EIENDOMMEN 7/1 (KJELL VALSETH)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/08 06/272 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN VALSET, DELER AV EIENDOMMEN 7/1 (KJELL VALSETH) Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.03.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orientering HAMOS v/

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

Saksframlegg. Forespørsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Åsafjellet gnr. 28 bnr. 208, 630

Saksframlegg. Forespørsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Åsafjellet gnr. 28 bnr. 208, 630 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/2954-18258/2014 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 29.05.2014 Saksframlegg Forespørsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Åsafjellet gnr. 28 bnr. 208, 630 Utv.saksnr

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.09.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale.

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale. Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.09.2014 60632/2014 2013/5617 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/200 Formannskapet 15.10.2014 Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg. Sakskart: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS 42/13 PS 43/13

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg. Sakskart: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS 42/13 PS 43/13 Nore og Uvdal kommune N LJ m ED A L midoelalderoalen Møteinnkalling Saksnr: 42-45 Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 13:00 Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg 17.06.20 13 ekstraordinært møte Sakskart:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 46, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Møtedato: Møtested: Møtetid: Kommunestyret 3.1.213

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg:

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg: BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset, Bystyresalen Dato: 18.06. - 19.06.2008 Tidspunkt: 18.06.08 kl 18.00 og 19.06.08 kl 10.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt

Detaljer

Offentlig sakliste. Innkalling til møte i Formannskapet 04.10.2012 kl. 13.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Offentlig sakliste. Innkalling til møte i Formannskapet 04.10.2012 kl. 13.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Offentlig sakliste Innkalling til møte i Formannskapet 04.10.2012 kl. 13.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Tema: Kommuneplanarbeidet samfunnsplanen TIL BEHANDLING: 28/12: MELDINGER - FORMANNSKAPET

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO FVE-14/7732-6 98263/14 31.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) 147/14 10.06.2014

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Saker til behandling. Det Digitale Agder mobildekning og mobiltelefoniavtale. 12/12 11/05135 2 LVKS organisering og vedtekter høring.

Saker til behandling. Det Digitale Agder mobildekning og mobiltelefoniavtale. 12/12 11/05135 2 LVKS organisering og vedtekter høring. VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan og økonomiutvalget Dato: 13.03.2012 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Moss

Møteinnkalling Kontrollutvalget Moss Møteinnkalling Kontrollutvalget Moss Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 03.02.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen, telefon: 41 47 11 66 e-post:

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Eldrerådet Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, møterom Gutzeit, 4. etg Tidspunkt: Tirsdag 19.10.2010 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes snarest til Marit Hexeberg,

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 69/09 08/191 ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FOR AGDENES GNR 1/1 2. GANGS BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 69/09 08/191 ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FOR AGDENES GNR 1/1 2. GANGS BEHANDLING Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.11.2009 Tid: kl. 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer