Naturtypekartlegging i Vik kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Naturtypekartlegging i Vik kommune"

Transkript

1 Naturtypekartlegging i Vik kommune Rapport MU204-07

2 Forsidebilete Skjerven i Bøa-dalen like sørvest for Vik sentrum har framleis restar av gammal hagemark med styvingstre som vert halden i hevd (lok nr. 9, NaturbaseID BN ). Foto: Geir Gaarder

3 RAPPORT Utførende institusjon: #$%&'()*%$*+,-./0$0*2 Oppdragsgjevar: 57%8.69)00.0$2:*0:*5&:-/)0.;9$%&'< =.-0)=/.%$0*) Prosjektansvarlig: 3.$-3))-/.- Prosjektmedarbeider(e): 4.%*.5&.%/6,)/ Kontaktperson hos oppdragsgjevar: >:-.?)-6.0 Referanse: Referat: 57-6,.*:0*60),G-,7H.8)-,%.**$0*)$I$88:99G0.6,)-,):HH$DPPPSO',TG0A3&.%%)0/BCCUV :*=)-,=$/)-.('-,$BCCU)=#$%&'()*%$*+,-./0$0*HW:HH/-)*(-W57%8.69)00.0$2:*0:*5&:-< X.$:9(),,)-DUG%$8.0),G-,7H)-9./0),G-Y.$,9)-86:98%)-,9.6,,)%-$8SB"V;9.0:*6W.$0 =$-=.%/7-$88&..-9./-.80)V.-/.,DE8)-H%)0,.-S=.%UC(G00V;BC6:HHS[)"U(G00V;P%)=SDK 2&'%=:9=$0:=.$,.0/.%:90),G-9)0*()%/.,$I$88:99G0.6,W-/.,(-)9%.$66=Z-,978&.),, )0/-.6&.%/670,.:*$0,.-.66)0,.)-,)-;/.-6Z-%.*8G0068)H.0:9=$-=.%%)G6./7-.-6=Z-, /W-%.*;9.0/.,.-:*6W6,:-.T:%$8&.0068)H.0,$%6:HH;9:6)-:*%)=;9./)0/.,.-Y.6,(:- >-:0*.0(:-07.;:HH/),.-,.:**-G0/$*)-.8)-,%.**$0*)-)=0),G-9)0*()%/.,$I$88:99G0. "

4 FORORD MiljøfagligUtredningASharutførtkvalitetssikringognykartleggingavnaturtypariVikkommune, SognogFjordanefylke.Feltarbeidetvartut<førti2005oglokalitetsskildringarogkartavgrensingar vartleverttiloppdragsgjevarsameår,menavulikeårsakarharsjølvesluttrapportdiverrefyrst vorteferdigstilti204. HovudansvarlegforprosjektetharvoriGeirGaarderfråMiljøfagligUtredning,medanHelgeFjeld< stadimiljøfagligutredningharvoriprosjektdeltakar.helgefjeldstadharvoriansvarlegforkartpro< duksjonen. UtredningaerutførtpåoppdragfråFylkesmanneniSognogFjordane,derToreLarsenharvore kontaktpersonoghovudansvarleg.hanskalhatakkforhjelpmedframskaffingavbakgrunnsinfor< masjon.einsærskilttakkvertrettatilmariannebøthun,fortilgangtildeiførebelsresultatahoog ÅstaGjellandhaddesamanstilt,m.a.utkastettilrapport. Tingvoll/Oslo, MiljøfagligUtredningAS GeirGaarder HelgeFjeldstad 4

5 INNHALD INNLEIING METODE GENERELT KUNNSKAPSGRUNNLAGET VERDISETTING FORKLARINGAVORDOGUTTRYKK RESULTAT KORTNATURFAGLEGSKILDRINGAVVIK HOVUDNATURTYPAR REGISTRERTENATURTYPELOKALITETAR RAUDLISTEARTAR Karplantar Sopp Lav Mosar Insekt KUNNSKAPSNIVÅ KJELDER...30 VEDLEGGLOKALITETSSKILDRINGAR...32

6 INNLEIING IStortingsmeldingnr.58ombærekraftigutvikling(Miljøverndepartementet997)bestemteStor< tingetat«allelandetskommunerskalhagjennomførtkartleggingogverdiklassifiseringavdet biologiskemangfoldetpåkommunensarealiløpetavår2003».tidlegaredirektoratetfornaturfor< valtning(dn noverandemiljødirektoratet)harutarbeideteihandboktilhjelpforkommunanei kartleggingsarbeidet(direktoratetfornaturforvaltning999a,supplerti2007ogmednyrevisjoni 202<205). IVikkommunevartdettearbeidetstartaoppsomeitlokaltinitiativallereiei999(Bøthun& Gjelland2005),menvartavulikeårsakarikkjesluttført.ForåfåinnnaudsyntedataiNaturbasefekk MiljøfagligUtredningioppdragfråFylkesmanneniSognogFjordaneåsuppleredata,nokosomvart gjorti2005.områdeskildringarogdigitalekartfilervartsendtovertiloppdragsgjevarvinteren 2005/2006,menavulikeårsakartokdetsværtlangtidførnokonsluttrapportvartutarbeida. Dennerapportenrepresentererdiforeinsterktforsinkasluttrapportfordetteprosjektet,derdata frånaturtypekartleggingai2005erpresentert,slikdeivartleverttilfylkesmannenda.detteinne< beratområdeskildringar,naturtypeinndelingogverdisettingerbasertpåmetodekravasomfantes dengongen,ogdeierikkjeopp<datertisamsvarmedmetodarogkravslikdesseføreliggi203. FigurBeitemarkermedsøyleeinerernokosomerkarakteristiskformangebiologiskverdifullekulturmarksmiljøiVik kommune.herfrårefsdal.foto:geirgaarder 6

7 2 METODE 2. Generelt Direktoratetfornaturforvaltning(2007)sihandbokikartleggingavbiologiskmangfaldharvoreei sentralrettesnorforkorleisarbeidetharvortelagtopp.hand<bokasinemetodarforkvafornatur< typarsomskulleregistrerast,verdsetjastogpresenterast,harvorestyrande. Handbokadelernorsknaturinni7hovudtyparogharvaltut56naturtyparinnan<fordissesomskal prioriterastikartlegginga.densamehovudinndelingaogdeisameprioriteringaneavnaturtyparer bruktidetteprosjektet.ogsåhandbokasittverdsettingssystemerbrukt,samtatallelokalitetarer lagtinnieinegendatabase.somdatabaseverktøyernaturkartdasinbasenatur2000brukt.i tilleggvartlokalitetaneavgrensarettetterfeltundersøkinganepåkartellerflyfotomedbrukav kartprogrammetgislink,ogseinaredigitalisertmedbrukavarcgis. Underfeltarbeidethardetvortesamlainnbeleggavraudlisteartarogandreregionaltsjeldneartar. DisseharvortesendttilBotaniskMuseumiBergenellerOsloogkannormaltfinnastattpåArtskart (Artsdatabanken204).Ogsåmangeandreavartsfunnafråvårteigefeltarbeidkanfinnastattder, daviharlagtdeiutpåartskartviagbif<nodentilbiofokus(bab<basen).namnebrukforartaneer basertpåvanleg,gjeldandenamnsettingogsystematikkfordeiulikeartsgruppene. 2.2 Kunnskapsgrunnlaget NaturtypekartleggingaiVikeravnydato,menkunnskapenomnaturmangfaldetikommunenhar bygdsegoppovermeirennhundreår.allereiepå800<taletvartkommunenvitjaavframståande biologar.t.d.varaxelblyttherpå860<talet(vårmestframståandebotanikarpådennetida)(blytt 869hartruleginformasjonfrådenneturen,menartikkelenerikkjenæraresjekkaher)ogpå sluttenavhundreåretvarsentraleekspertarpåmosaroglavsombengtkaalaasognilswulfsberg innom. Utoverpå900<talethaddeeinsentralplantesamlarforVestlandetsomTorkjelLillefossefleire turartilvikpå30<talet.ogsåsentralenasjonalebotanikararsomjohanneslidkartlaheridenne perioden.denkanskjemestomfattandeunder<søkingaavkarplantefloraenikommunenvartlikevel gjortnokoseinare,avgunvorknaben(somsærlegerkjentforsittarbeidmednorskefjellvalmuer), somkartlafjellområdagrundigimidtenavhundreåret(knaben950).perwendelbosjekkalittpå sluttenav50<talet(wendelbo957)ogjarlen.kristianseneitti<årseinare. På970<taletvardeteinskildekartleggingaravnolevandesentralebotanikararsomReidarElven, TorsteinEngelskjønogAudunSteinnes.Særlegpå980<og90<taletvardetimangekommunarein goddelundersøkingartilknyttarbeidmedverneplanarogutbyggingavvassdrag,mendetteførte ikkjetilsåmykjenykunnskapomnaturmangfaldetivik.bjørnmoesjekkaeinogannanbarskog (Moe994)ogsåvidtmyrvartkartlagt(Singsaas&Moen985),tilknyttutredningaromverni StølsheimenogFinnabotnogogsåeindelkartleggingvoregjort(indikasjonarkjemidetminste framhosdybwad2004ogkvamme&dybwad2002)ogdetsamegjeldvernetavedellauvskogen påeitrestrondi(fylkesmannenisognogfjordane979og992,gaarder996,hovig&wilberg 988). Derimotkomdetnoklikemykjenyedataframgjennomkulturlandskapskartleggingar,derikkje minstleifhauge(990)sineregistreringarerviktige,menogsåmedsupplementavjordal&gaar< der(994)ogbøthun(995). 7

8 Detsisteti<året(inkludert999)erdetnoksærlegnaturtypekartlegginganesomharførttilstørst kunnskapsoppbyggingforkommunen,gjennombøthun&gjelland(2005)sineregistreringarog vårei2005(dennerapporten).itilleggbøreinogsåtrekkeframbiofokussinekartleggingarifleire bekkekløfterikommunen(hofton200,hofton&klepsland200,klepsland200),somhargitt viktignyinformasjon.detharogsågåttføresegnokrekonsekvensutgreiingarforvassdragsutbyg< ging(t.d.tysse2006),mendessehargittfånydata(menunntakfinst,somihlen&hellen2008) 2.3 Verdisetting AllelokalitetarerverdisettetterDirektoratetfornaturforvaltning(2007)sittsystem,somdelerinn lokalitetaneiviktige(b)ogsværtviktige(a)område.itilleggkjemområdesomerlokaltviktige(c). Detersattopp5kriteriumforverdisettingavlokalitetane: Storleikogkorgodtutformadeier(verdienaukarmedstorleikenogkorgodtutformadeier) Gradavtekniskeinngrep(tekniskeinngrepredusererverdien) Førekomstavraudlisteartar(verdienaukarmedtalogtrugsmåla) Pregavkontinuitet(verdienaukarmedmiljøetsinalder) Sjeldsynteutformingar(nasjonaltogregionalt Førekomstavraudlisteartarerofteeitvesentligkriteriumforåverdisetteeinlokalitet.Nynorsk raudlistekomhausten200(kålåsm.fl.200),ogdenneinnebereindelviktigeendringarihøvetil tidlegareraudlister.iucnskriteriumforraudlistingavartar(iucn2005)erforførstegongbrukti raudlistearbeidetinoreg,ogdetteharm.a.førttilateindelartarmedstoreførekomstar,mensom derdeterdokumentertatdeigårattende,harvorteførtopppåraudlista.hittilharikkjedirektora< tetfornaturforvaltningførtoppmedretningslinjerforkorleisførekomstavraudlisteartarskalvirke innpåverdisettingavnaturtypar.denyeraudlistekategorianemedrangeringogforkortingarer (medengelsknamniparentes): RE Regionaltutrydda(RegionallyExtinct) CR Kritisktruga(CriticallyEndangered) EN Sterkttruga(Endangered) VU Sårbar(Vulnerable) NT Nærtruga(NearThreatened) DD Datamangel(DataDeficient) EllesvisesdettilKålåsm.fl.(200)fornærareforklaringavinndeling,metodarogutvalavartarfor dennorskeraudlista.dererdetogsåkortfattagjortreieforkvaformiljøartaneleveriogviktige typartrugsmål. 8

9 2.4 Forklaring av ord og uttrykk Biologiskmangfalderpopulærtsagtjordasinvariasjonavlivsformer(planter,dyrogmikroorganis< marm.m.),inkludertarvestoffogdetkomplisertesamspeletmellomdei.einkanskildrevariasjonen inaturenpåtreulikenivå:gen<,arts<ogøkosystemnivå. I 3idennyenaturmangfaldlovaereingoddelnaturfaglegsettsentraleordoguttrykkdefinert. Detteomfattarm.a.; a) b) art:etterbiologiskekriteriumbestemtegrupperavlevandeorganismar; bestand:eigruppeindividavsameartsomleverinnanforeitavgrensaområdetilsametid; c) biologiskmangfald:mangfaldetavøkosystem,artaroggenetiskevariasjonarinnanforartane, ogdeiøkologiskesambandamellomdessedelane; d) dyr:pattedyr,fuglar,krypdyr,amfibium,fiskogvirvellausedyr; e) framandorganisme:einorganismesomikkjehøyrertilnokonartellerbestandsomførekjem naturligpåstaden; f) genetiskmateriale:genogannaarvematerialeialtbiologiskmateriale,somkanoverførasttil andreorganismarmedellerutanhjelpavteknologi,likevelikkjegenetiskmaterialefråmenneske; i) naturmangfald:biologiskmangfald,mangfaldilandskapoggeologiskmangfald,somikkjeidet altvesentlegeereitresultatavpåverknadfråmenneske; j) naturtype:einsartatypenatursomomfattarallelevendeorganismarogdeimiljøfaktoranesom verkerder,ellerspesielletyparnaturførekomstarsomdammar,åkerholmarellerliknande,samt spesielletypargeologiskeførekomstar; k) organisme:enkeltindividavplanter,dyr,soppogmikroorganismar,inkludertalledelarsomeri standtilåformeresegelleroverføregenetiskmateriale; l) planter:karplanter,mosarogalgar; m) sopp:soppoglav; q) virvellausedyr:dyrutanryggsøyle; r) økologiskfunksjonsområde:område medavgrensingsomkanendresegovertid somopp< fyllereinøkologiskfunksjonforeinart,sliksomgyteområde,oppvekstområde,larvedriftsområde, vandrings<ogtrekkruter,beiteområde,hiområde,myte<ellerhårfellingsområde,overnattingsom< råde,spill<ellerparringsområde,trekkveg,yngleområde,overvintringsområdeogleveområde; s) økologisktilstand:statusogutviklingforfunksjonar,strukturogproduktivitetilokalitetartilein naturtype,settilysavaktuellefaktorarsominnverkarpåden; t) økosystem:etmeirellermindregodtavgrensaogeinsartanatursystemdersamfunnavplan< ter,dyr,soppogmikroorganismarfungererieitinnbyrdessamspelinnbyrdesogmeddetikkje< levendemiljøet. 9

10 5$*G-BO.-=).-.$,%$,.=)66/-)*9.%%:9I)0*60.6:*5-.6=$86:9$H)-,$/)00)-.$,-:0*;0:-/=.0/,8%'(,9./$006%)*)= DC

11 3 RESULTAT 3. Kort naturfagleg skildring av Vik Vikkommunedekkjereitarealav970km2.Avdetteer833km2fastland/øyer.Avkommunens areal(unntatthav)er65,3%fjellogopemark,26,5%erskog,0,9%ermyr,,6%erdyrkajord,,3%erisbrear(ogpermanentsnødekteareal)og4,2%erferskvatn. (http://www.kartverket.no/documents/fakta%20om%20norge/arealstatistikk_kommuner_203.p df).somforandrekommunarimidtreogindredelaravsognerdeitopografiskeskilnadenestorei Vik.Fresvikbreenisøraustereinmiddelsstorbremedkommunenshøgstepunktpå648mo.h. FrådenneskjerdetsegneddjupedalføremotFresvikogFeiosnedevedSognefjordeninord. KommunesenteretVikøyriliggsentraltikommunenutmotfjorden,ogmedeitparlittmeiropneog delsrolegedalføreinnmotvikafjelletisør.ivestredelaravkommunenskjerarnafjordenogfinna< botnseginnmotstølsheimenfråhovudfjorden. Naturgeografiskliggkommunenpågrensamellomklartoseaniskogsvakoseaniskvegetasjonssek< sjonogharheilespennviddafråboreonemoralsonenedevedfjordenogopptilhøgalpinsonepå ogrundtfresvikbreen(moen998).berremindrepartierriktignokførttilboreonemoralsoneav Moen(998)langsfjordenfråytredelaravArnafjordenoguttilVangsnes,mentrulegerdetnoklitt meirarealiarnafjordenoghelstogsåsmåpartiaustforvangsnessomhøyrerheimeher(nokre einskildeartsfunnvitnarom,somt.d.kjempeslørsoppmellomvigdalogstraumsnes(lok9)).edel< lauvskogmedulikevarmekjæreartarervanlegidennesonaogkandekketildelsstoreareal. Elleshøyrerfjordlianeognedredelaravdalføratilsørborealsone.Ogsåherfinstnokoedellauvskog ogforviksindelerdetmesteavdyrkamarkaidennesona.littoppeilisidenekjemeinoveri mellomborealsone,somfordetmesteerskogdominert,menogsåmedlittkulturlandskap(særleg heimestølaneogøvresonamedbeitemarkknytttilhøgtliggandegardsbruk).oppepååsryggerog oppmotsnaufjelletkjemeisonemedfjellskoginordborealsone,førdeiulikealpinesonene(lågal< pin,mellomalpinoghøgalpinsone)tekover.detnordlegeogalpineelementetifloraenermiddels godtutviklaoppepåfjellet(ognokrefjellplantargårogsånedilåglandet,særlegiberglendteom< råde),mensomforvestlandetelleserdennefloraenikkjepålangtnærsåriksominokomeir sentrale,austlegefjellstrøk. SkilletmellomklartoseaniskogsvaktoseaniskvegetasjonsseksjoneravMoen(998)sattmellom ArnafjordenogViksøyriogmotsøraustopppåVikafjellet.Detaustlegeelementetertydelegdårle< gareutviklaherenninabokommunanelengerinnisogn,sjølvomnokrelitttypiskeslikeartarfinst histogherifjordane.pådenandresidaerdethellerikkjesåmykjeutpregavestlegeartarikom< munen,dessestopperaltiytredelaravhøyangerkommunefordetmeste.idetheileerviklitt pregaavåhalittavalt,menutanåveresåutpregaviktigfornokreelementsamanliknamedandre kommunarisogn.litttypiskisåmåteeratdentydelegaustlegeartentyrihjelmhermøterdenklart vestlegeartenrevebjølle,nokosomtrektframavbøthun&gjelland(2005). Berggrunnenikommunenerivestpregaavharde,omdannagrunnfjellsbergartar,dvsgneis,noko somertypiskforstoredelaravvestlandet.imidtreogaustredelaravkommunenkjemeinderimot innivestkantenavjotundekket,eitstorområdemedbergartarsomerskyvdoverandrebergartar. Ogsådesseerforeindelhardeoggjevopphavtileinnøysamflora,påsamemåtenmåtesom gneisenivest.denmidtresonaharderimotvesentlegmeirrikebergartarfråkambro<silurdominert avfyllittogglimmerskifer.særlegpåvikafjellet,sørforarnafjordenogsørvestforvikdekkerdette storeareal.hererdetgjennomgåandemykjebetregrunnlagforrikvegetasjonmedkalkkrevjande artar,ogdetteerårsakentilatdetfinstfleireførekomstaravrikereinroseheiarpåvikafjellet,samt

12 partimedkalkrikfjellforalangsriksveg3overvikafjellet.ieismalsonefråurdeggiogoverfylkes< grensamotvosserdettilogmedpartimedganskereinkalkstein,sjåfigur3under.itilleggmå nemnastraudbergetpåvikafjelletsomereitlittstørrefeltmedmagnesiumriktserpentinberg.det stikkoppfråterrengetrundtogersamtidiglettsynlegmedsinraudefarge.floraenpåslikestader erikkjesåartsrik(fordeiflesteplanterermagnesiumgiftig),menkantilgjengjeldverenoksåser< merkt,medinnslagavsjeldsynteartarograsaravartarsomerspesielttilpassaslikmark. Figur3UtsnittavberggrunnsgeologiskkartovermidtredelaravSogn,derVikkommunedekkermykjeavarealetpå sørsidaavfjorden.lyseraudfargeerfordetmestegneis,ogdeibrunefarganeiaustforeindelgabbrooganortositt. Detteerfordetmestehardebergartar,ogsjølvomdeidelskanvererikepåviktigemineral,forvitrardeiseintoggjevofte opphavtilnøysamvegetasjon.daerdeigrønefarganemedmykjefyllittglimmerskifersomgårgjennomsentraledelarav Vikmykjebetreeignaforeinrikflora.Kjeldeforkartet:www.ngu.no SomformykjeavrestenavVestlandeterdetbartfjellogellerarealmedberretynnelagavlaus< massarsompregarkvartærgeologien,sjåfigur4under.nokrestadererdetlittmeirdjupemorene< dekke,særlegidalførasørforvikøyri.hererdetnedmotfjordenogsåavsetteingoddelmateriale fråvassdraga.meirvanlegimangeavdalføraerrasmarkermedskredmateriale.nokrestaderi høgfjelletfinststørrepartimedblokkhavdannaavfrostsprenging.elleserdetmangeplassarilitt høgareliggandeskogsterrenginnslagavmyrogtorvdanning,mendessedekkersjeldansåstore arealatdeikjemframpågroveoversynskart.deterikkjemerkaavnokrehavavsetningar,mensmå arealfinstnokfleirestaderlangsfjorden. 2

13 Figur4UtsnittavkvartærgeologiskkartovermidtredelaravSogn,derVikkommunedekkermykjeavarealetpåsørsida avfjorden.lyseraudfargeerbartfjellellertyntlausmassedekke.grønefargerviserderimottiltjukkaremorenedekker, medanraudefargererskredmateriale,brunetorvogmyr,samtfioletteblokkhav(someinberrefinnihøgfjellet).kjelde forkartet:www.ngu.no 3.2 Hovudnaturtypar Alledei7hovudnaturtypanefinstiVikkommune.Variasjoneniviktigenaturtyparerogsånoko avgrensa,medberre5uliketyparfangaoppunderkartlegginga(sjåtabellunder,dereinmyrlo< kaliteterførtoppsomannaviktigførekomst).betreundersøkingarvilnokgjegrunnlagforåav< grensafleiretypar,mensjølvomtopografienervarierternokspennviddalikevelnokoavgrensa. Tabell OversiktoverregistrertenaturtypelokalitetariVikkommunefordeltpånaturtypeogverdi. Naturtype) Antall) A) B) C) U) Rasmark,)berg)og)kantkratt) Sørvendtbergograsmark Kantkratt Fjell) Kalkrikeområdeifjellet Kulturlandskap) Slåttemark 7 6 3

14 Naturtype) Antall) A) B) C) U) Parklandskap 2 2 Hagemark Naturbeitemark Storegamletre 2 Skog) Rikedellauvskog Gammallauvskog Bekkekløftogbergvegg Gammalbarskog Gammalfattigedellauvskog Havstrand/kyst) Brakkvassdelta 3 3 Anna)viktig)førekomst) Sum) 64) 2) 37) 3) 2) KnapteinprosentavVikerreknasommyr,nokosomikkjeersærlegmykjesamanliknamedmange andrekommunarinoreg.topografienmedliteflattterrengmåtamykjeavskuldafordette.få verdifullemyrområdeerdaogsåkjent,ogberrevedsolrenninganeistølsheimenereinnaturtype< lokalitetavgrensa.deterusikkertomdetfinstrikmyrikommunen,mensjølvsmåslikeflekkarer detviktigåtavarepåomeinkjemoverdei.sidandetersålitemyr,børeinogsåkartleggeogta varepåsjølvmindre,ganskefattigemyrerunderskoggrensa.detsamegjeldkjeldesamfunn,som nokinokostørregradmåhablittoversettiundersøkinganeikommunenhittil. Kommunenharderimoteindelmeirrasmarkogberg.Berretolokalitetermedrasmarkerogkant< sonesamfunneravgrensainaturtypekartlegginga,meninnslagavslikemiljøfinstopplagtinnanfor fleirelokalitetar.deiflesterasmarkeneernokganskefattige,pregaavhardogsurberggrunn,men særleglittvarmeogtørrerasmarkermedinnslagavfinkornasubstratkanverelevestadformange sjeldsynteoginteressanteartar.dettegjeldikkjeberrekarplanter,menogsåt.d.virvellausedyr somsommarfuglarogbiller.mellomannahardesseplassaneoftevortesistestadengartarsom tidlegarevarutbreiddikulturlandskapetnoklararåoverleva. SamanliknamedandrekommunariSognogogsådeiflesteandrestaderpåVestlandetsåerdet avgrensarelativtmangerikefjellmiljøivik.årsakenerbådeatkommunenfaktiskhareindelrik fjellvegetasjon,somfølgjeavstorearealmedglimmerskiferogfyllittpåvikafjellet,menogsåatdet harvoreeindelundersøkingaravdessemiljøa,dersærlegknaben(950)sittarbeiderviktig.bøt< hun&gjelland(2005)skildrarfloraenpåslikestaderognemnarderartarsomgulsildre,tuesildre, skoresildre,reinrose,snøsøte,myrtevier,svarttopp,bergveronika,flekkmure,fjellsmelleogsnø< mure.fleireavfjellplantaneivikersjeldsynteellespåvestlandetogharvestlegeutpostlokalitetar her. Heile2/3avallekartlagdelokalitetariVikerknytttilkulturlandskapet(4stykkar).Årsakenernok ikkjeminstatdetbådetidlegarepå990<taletogundernaturtypekartlegginganepå2000<taletvart 4

15 $88&.9$06,/.$*)9%.6,7=$0*6,-.)$T)*.9)-8:*:H0.8G%,G-9)-8.-;)=T.0*.Y&'-8;)68;)%9:* X.,T)-:*6W=:-,.()0*):HH0:8-.68:*69$%&'$I$8;9.0/)$(7-6,.-.88&.-$8../.%%)G=68:*)-S6:9 0:8)06&W*)9%.:*G-'-,.G,;.-/.,0:8(.%%.6(:-:9,-.0,)%%./.66.),/.$$H.-$:/)-S$88&.9$06, *&.%/8)068&.$.00:6,'--.*-)/(:-(G-G68:*)0.;:*Y.--..$0%:8)%$,.,9./*)99)%(G-G68:*.- #./)0/.,8)0=.-.=.-/,W%.$,.9.$-.,,.-=.-/$(G%%.8G%,G-%)0/68)H:*68:*69$%&'$I$8;.-/.,9.$- 8%)-,W()0*.:HH.$0.$0)6,.6H.6$.%,=$8,$*(.-68=)66('-.8:96,:*Y.--.,-.69WT)=6,-.0/.-)= ),/.,6,:-,6.,,.-Y.-*:*6,:-6,.$0$6,-)0/6:0)$I$8;:**-G00%)*.,(:-W($00.=.-/$(G%%. DU

16 3.3 Registrerte naturtypelokalitetar Medgrunnlagifeltarbeideti2005,samtbrukaveldreskriftlegekjelder,vartdetutarbeiddlokali< tetsskildringarogavgrensaialt64naturtypelokalitetarivikkommune.avdesseer37lokalitetar heiltellerdelvisutfråeigefeltarbeid,medandeiresterande27berreerutfråeldrekjelder.kjelde< neerlistaoppbådeunderdeneinskildelokalitetogilitteraturlista,samtnærareomtaltikapittel5 omkunnskapsnivå. Tabell2 OversynoververdifullelokalitetarsomvartrapporterttilFylkesmanneniSognogFjordaneetternaturtypeJ kartleggingaivikkommunei2005.nummer(nr)erdetsamesomernyttaifaktaarkaogellesidennerapporten,medan kodenbruktikollonna Naturbase kannyttastforåsøkjesegframtillokaliteteninaturbase (http://geocortex.dirnat.no/silverlightviewer/?viewer=naturbase). Nr# Naturbase# Namn# Naturtype# Kode# Verdi## Areal# # BN Høgalii Kalkrikeområdeifjellet C0 A 869 2# BN Fosse Slåttemark D0 B 0 3# BN Ovrid Slåttemark D0 B 6 4# BN Hatlelid Naturbeitemark D04 A 5# BN ØyriiFresvik Brakkvassdelta G07 C 38 6# BN Otterhjell Hagemark D05 A 75 7# BN Engi Naturbeitemark D04 C 6 8# BN Straumsnes Slåttemark D0 B 4 9# BN Vigdal<Straumsnes Rikedellauvskog F0 A 525 0# BN Finnabotn Hagemark D05 B 88 # BN Alrekstølen Naturbeitemark D04 C 86 2# BN Engum Hagemark D05 B 23 3# BN Morki Hagemark D05 B 28 4# BN Valsvik Slåttemark D0 B 3 5# BN Lee Hagemark D05 A 84 6# BN Bjergane Naturbeitemark D04 C 76 7# BN Bungum Slåttemark D0 U 52 8# BN Heimdal Parklandskap D3 B 4 9# BN Skjerven Hagemark D05 B 60 20# BN Preststølen Slåttemark D0 B 3 2# BN Grønsberg Naturbeitemark D04 B 02 22# BN Myrkaskog Naturbeitemark D04 B 9 6

17 Nr# Naturbase# Namn# Naturtype# Kode# Verdi## Areal# 23# BN Tveit Hagemark D05 C 7 24# BN Eiterstrondi Gammalfattigedellauv< skog F02 A # BN Raudberg Kalkrikeområdeifjellet C0 B # BN Storehovden Gammalfattigedellauv< skog F02 B 93 27# BN Smørklepp Gammalbarskog F08 C # BN Valahola Kalkrikeområdeifjellet C0 A 35 29# BN Holstadstølen Naturbeitemark D04 B 5 30# BN Roseim Naturbeitemark D04 B 80 3# BN Roseimvest Naturbeitemark D04 B 8 32# BN Nystølnord Naturbeitemark D04 A 5 33# BN Kålsete Naturbeitemark D04 C 20 34# BN Fossevest Naturbeitemark D04 B 9 35# BN Vetlearvedalsørfor Fosse Naturbeitemark D04 C 9 36# BN Skorge Naturbeitemark D04 B 3 37# BN Øygarden Storegamletre D2 C 0,2 38# BN Dalselvisutløpved Valsvik Brakkvassdelta G07 C 33 39# BN HolaneiFramfjorden Rikedellauvskog F0 B 58 40# BN Tenneselvisittutløpi Indrefjorden Brakkvassdelta G07 C 2 4# BN Tjosteinsneset Rikedellauvskog F0 A # BN Oterskredi Naturbeitemark D04 B 5 43# BN Bugnaneset<edel< lauvskog Rikedellauvskog F0 A 82 44# BN Bugnaneset<rasmark Sørvendtbergograsmark B0 B 79 45# BN Hundsåi Gammallauvskog F07 B 30 46# BN Berva Bekkekløftogbergvegg F09 B 5 47# BN Lundenedrebeite Naturbeitemark D04 B 48# BN Lundeøvrebeite Naturbeitemark D04 B 3 7

18 Nr# Naturbase# Namn# Naturtype# Kode# Verdi## Areal# 49# BN Danemarkgjelet underbrandholten Rikedellauvskog F0 B 09 50# BN Dalskvammane Rikedellauvskog F0 B 76 5# BN Tretteteigen Rikedellauvskog F0 B 50 52# BN Skard Naturbeitemark D04 B 22 53# BN Svea Slåttemark D0 B 54# BN Gullskreda Kantkratt B02 C 6 55# BN Steingjerde Naturbeitemark D04 A 2 56# BN Refsdal:Dalastølane øvre 57# BN Refsdal:Dalastølane nedre 58# BN Refsdal:Kolmilevol< len Naturbeitemark D04 B 7 Naturbeitemark D04 B 32 Naturbeitemark D04 A 7 59# BN Refsdal:Brunnane Naturbeitemark D04 A 4 60# BN Solrenningane Annanviktigførekomst H B 462 6# BN Breiskreda Kalkrikeområdeifjellet C0 C # BN Gunnarsete Parklandskap D3 B 9 63# BN Grønebakktoppen Kalkrikeområdeifjellet C0 B # BN Klebberg Kalkrikeområdeifjellet C0 B 473 8

19 Figur6OversiktskartoverkjenteverdifullenaturtyparivestredelaravVikkommune(Arnafjorden,FinnabotnogStøls< heimen).nummererdeisamesominaturbase(berreat BN000 <dvsfyrstetotalogtresifferikkjeervist). 9

20 Figur7OversiktskartoverkjenteverdifullenaturtyparisentraledelaravVikkommune(Vangsnes,ViøyraogVikafjellet). NummererdeisamesomiNaturbase(berreat BN000 <dvsfyrstetotalogtresifferikkjeervist). 20

21 Figur8OversiktskartoverkjenteverdifullenaturtypariaustredelaravVikkommune(Feios,FresvikoginnmotFresvik< breen).nummererdeisamesominaturbase(berreat BN000 <dvsfyrstetotalogtresifferikkjeervist). 2

22 Raudlisteartar Eitsentraltverktøyforåidentifisereogklassifisereviktigeområdeforbiologiskmangfalderføre< komstavraudlisteartar.dennorskeraudlistavertoppdatertmedjamnemellomromavartsdata< banken.densistekomi200(kålåsm.fl.200)ogerbasertpåkjentkunnskapomrundt2000 arter. EinfårnestenfulloversiktoverkjenteførekomstaravraudlisteartariVikkommunevedåsøkepå ArtskartettilArtsdatabanken(204).Eitsøkdergavnokoover50treffforkommunennårtek unnavirveldyr(fugl,pattedyr,fiskogamfibium),mensomfølgjeavatnokreerførtoppdobbelter detreelletalfunnlittunder50.avdessevart26funngjortundernaturtypekartleggingai2005. Vidareliggdetinne35funnfråbekkekløftundersøkinganei200(Hofton200,Hofton&Klepsland 200,Klepsland200).Deieldstefunnaerattendetil800<talet(med864somdetfyrstesomligg inne),menaveldrekartleggingarerdetnoksærleggrunntilåmerkjesegtorkjellillefossesine kartleggingaravkarplantefloraenpåmidtenav930<talet Karplantar 4raudlistakarplantererlistaoppforVikkommunenedanfor,ogsamlaerdetsnakklittovereit 50<talslokalitetsfunn.Taletermoderatogkommunenergansketydeligikkjespesieltrikpåraudlis< takarplanter.deiflesteartarhardaogsåberrestatusnærtruga. Fjellerfaktiskeitviktigmiljø,nokosommåseiaståverelittuvanlegforeikommunepåVestlandet. Bådejøkulstorr,snøgrasoggrannsildreerknytttilsnøleieogandrefuktigemiljømedseinsnøsmel< ting,gjerneihøgfjellet.spesieltkalkkrevjandeeringenavdesse,mendeiunngårnokogsåoftast densurasteberggrunnen.fjellnøkleblomtrivstderimotbetrepåtørre,kalkrikeberghamreogdels ogsåkulturmarksengogivegkantar.ingenavartanekanseiaståverenasjonaltsjeldsynte,mendei manglarstortsetlengervest. Ikulturlandskapetfinneinikkjeminstartarsomstolt<henrik,sprikepiggfrø,smånesleogbakkesøte. Deterallgrunntilåmerkesegatingenavdesseartaneseruttilåverefunnenikommuneninyare tid,menenmåattendetil20<og30<talet,ogdåkunnedeitildelsverkeganskevanlege.trulegfinst fleireavartaneherfram<leis,ogt.d.stolt<henrikharnyefunnfrånabokommunarbådeiaustog nord.deterlikevelgrunntilåfrykteatdeihargåttsterktattendeherdeisisteti<åraogkanvere godtpåvegtilåforsvinneheilt. Delsikulturlandskap,menlikeofteirikskogfinneinartarsomask,almoglækjesteinfrø.Asker særlegtrugaavaskesjuke,medanalmbådegårattendesomfølgjeavalmesjuke(påaustlandet)og hardthjortebeite(påvestlandet).ogsåtilplantingmedgrankanhaøydelagtlokalitetar,medan attgroingavopnekulturlandskapandrestaderkanhaførttilaukaførekomst.lækjesteinfrøharnok aldrivorenokonvanlegart,mendeterhellerikkjenokosomtyderpåatartenharvortesjeldnare. Tvertimoterbeggedeikjentefunnagjortpå2000<talet. Lækjesteinfrøernoksærlegknytttilvarmeogrikekantsonemiljøogdetsamegjeldstavklokke,som harspreiddefunnrundtviksentrumogpåstrekningastraumsnes<vigdal.artenergenereltsjeld< syntpåheilevestlandetogvekshersærlegilitttørreogkalkrikevegskjeringar.vikkanhaeitviktig regionaltansvarfordennearten.einmeirreinskogsarterfuglereir,somerregistrerteitpargonger irikeedellauvskogarifjordanepå990<talet.artenbørkunnefinnastfleirestaderikommunen.til sistkjemklåveden,eiutpregaelveøyr<plantesomvartregistrertlangsnedredelaravfresvikelvafor snart80årsidan.elveforbyggingharganskesikkertvoremedåtekeknekkenpådennevesleog nokoisolerteførekomsten,ogivåredagarerdetberrelangslærdalselvaatartenerkjentisognog Fjordane

John Bjarne Jordal. Kartlegging av naturtyper i Oppdal kommune 2008, med hovedvekt på Gjevilvassdalen.

John Bjarne Jordal. Kartlegging av naturtyper i Oppdal kommune 2008, med hovedvekt på Gjevilvassdalen. John Bjarne Jordal Kartlegging av naturtyper i Oppdal kommune 2008, med hovedvekt på Gjevilvassdalen. Rapport J. B. Jordal nr. 2-2009 J. B. Jordal Rapport nr. 2-2009 Utførende konsulent: Biolog John Bjarne

Detaljer

Supplerande kartlegging av naturtypar i Rogaland i 2010.

Supplerande kartlegging av naturtypar i Rogaland i 2010. Miljørapport nr. 1-2011 Supplerande kartlegging av naturtypar i Rogaland i 2010. Av John Bjarne Jordal og John Inge Johnsen Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavdelinga MILJØRAPPORT FYLKESMANNEN I ROGALAND

Detaljer

Etablering av pukkverk på Viset Konsekvensutredning på tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning, rapport 2001/xx

Etablering av pukkverk på Viset Konsekvensutredning på tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning, rapport 2001/xx Etablering av pukkverk på Viset Konsekvensutredning på tema Naturmiljø Miljøfaglig Utredning, rapport 2001/xx Miljøfaglig Utredning ans Rapport 2001:xx Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning ans

Detaljer

Etablering av utmarksslått på Nordfjord Folkemuseum

Etablering av utmarksslått på Nordfjord Folkemuseum Etablering av utmarksslått på Nordfjord Folkemuseum Etablering og skjøtsel av kulturlandskap på museum. DEL 1 Liv Byrkjeland og Marie Pettersson 2007 FØREORD Denne rapporten er del 1 av det ABMU-finansierte

Detaljer

Bruk av moderne skjøtselsmetodar på musealt kulturlandskap

Bruk av moderne skjøtselsmetodar på musealt kulturlandskap Bruk av moderne skjøtselsmetodar på musealt kulturlandskap Etablering og skjøtsel av kulturlandskap på museum DEL 3 Liv Byrkjeland Marie Pettersson og Elisabeth Dahle 2007 FØREORD Denne rapporten er del

Detaljer

Naturverdier ved Røeodden på Sandøy, Porsgrunn kommune

Naturverdier ved Røeodden på Sandøy, Porsgrunn kommune Naturverdier ved Røeodden på Sandøy, Porsgrunn kommune Terje Blindheim BioFokus-notat 2011-2 Ekstrakt BioFokus har foretatt kartlegging av biologiske verdier på eiendommene 33/1 og 33/34 på Røeodden, Sandøy

Detaljer

Rapport. Biologisk mangfold Rørvik lufthavn, Ryum Vika kommune, Nord-Trøndelag. BM-rapport nr 4-2011

Rapport. Biologisk mangfold Rørvik lufthavn, Ryum Vika kommune, Nord-Trøndelag. BM-rapport nr 4-2011 Rapport Biologisk mangfold Rørvik lufthavn, Ryum Vika kommune, Nord-Trøndelag BM-rapport nr 4-2011 Dato: 01.03.2012 Tittel: BM-rapport nr. 4 (2011). Biologisk mangfold på Rørvik lufthavn, Ryum, Vikna kommune,

Detaljer

Innmarksbeite Versjon 2.0, Skog og landskap, 01.05.2012

Innmarksbeite Versjon 2.0, Skog og landskap, 01.05.2012 Innmarksbeite Versjon 2.0, Skog og landskap, 01.05.2012 Innmarksbeite er eit viktig markslag i bygdelandskapet. Her ligg det ein stor fôrressurs som kan haustast av dyr, utan at det er lagt ned høge dyrkingskostnader.

Detaljer

Flerbruksplan for Gjuvslandslia landskapsvernområde Kvinnherad kommune

Flerbruksplan for Gjuvslandslia landskapsvernområde Kvinnherad kommune Flerbruksplan for Gjuvslandslia landskapsvernområde Kvinnherad kommune Vedlegg V til Vegetasjon, bruk og skjøtsel i verneområdene for barlind og kristtorn i Hordaland Brith Natlandsmyr Lunde og Arnfinn

Detaljer

Makkenes i Vadsø. Kartlegging av kulturlandskap og forslag til skjøtsel. Ecofact rapport 34. Gunn-Anne Sommersel og Geir Arnesen

Makkenes i Vadsø. Kartlegging av kulturlandskap og forslag til skjøtsel. Ecofact rapport 34. Gunn-Anne Sommersel og Geir Arnesen Ecofact rapport 34 Makkenes i Vadsø Kartlegging av kulturlandskap og forslag til skjøtsel Gunn-Anne Sommersel og Geir Arnesen www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-033-89 Makkenes i Vadsø Kartlegging

Detaljer

Notat 2006-15 Verdi av fôr frå utmarksbeite og sysselsetting i beitebaserte næringar

Notat 2006-15 Verdi av fôr frå utmarksbeite og sysselsetting i beitebaserte næringar Notat 2006-15 Verdi av fôr frå utmarksbeite og sysselsetting i beitebaserte næringar Agnar Hegrenes Leif Jarle Asheim 1 Tittel Forfattar Prosjekt Utgjevar Utgjevingsstad Oslo Utgjevingsår 2006 Tal sider

Detaljer

Vern av Statskog SF sin grunn. Område i Sogn og Fjordane fylke Luster allmenning

Vern av Statskog SF sin grunn. Område i Sogn og Fjordane fylke Luster allmenning Vern av Statskog SF sin grunn. Område i Sogn og Fjordane fylke Luster allmenning Utkast til verneplan Rapport nr. 3 2005 ISBN 82-91031-73-8 - ISSN 0803-1886 FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE Fylkesmannen

Detaljer

Skredsikring E16 Nærøydalen

Skredsikring E16 Nærøydalen FORPROSJEKT Skredsikring E16 Nærøydalen Vurdering av alternativ ved Sleen/Fyre Voss kommune Illustrasjon v/david Fürstenberg, SVV Region vest Leikanger, R.vegktr Dato: November 2013 Forprosjekt E16 Nærøydalen.

Detaljer

Sammendrag. Tabell 1: Potensialet for biologisk mangfold er vurdert som enten lite (+), middels (++) eller stort (+++)

Sammendrag. Tabell 1: Potensialet for biologisk mangfold er vurdert som enten lite (+), middels (++) eller stort (+++) Faun rapport, 028-2013 Oppdragsgiver: Nissedal kommune Biologisk mangfold -rullering av kommuneplan 2013 Anne Nylend -vi jobber med natur Sammendrag Bakgrunn I forbindelse med rullering av kommuneplanens

Detaljer

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Skjemaet med vedlegg sendes til: Direktoratet for mineralforvaltning E-post: mail@dirmin.no med Bergmesteren for Svalbard Telefon Sentralbord: (+47)

Detaljer

DELOMRÅDE UNDER NASJONALT, UTVALGT KULTURLANDSKAP HODDEVIK-LISET

DELOMRÅDE UNDER NASJONALT, UTVALGT KULTURLANDSKAP HODDEVIK-LISET ÅRDAL I SELJE. SKJØTSELSPLAN FOR KULTURLANDSKAPET DELOMRÅDE UNDER NASJONALT, UTVALGT KULTURLANDSKAP HODDEVIK-LISET Ingvild Austad og Anne Lise Koller Rapport 06/09 Seksjon for landskapsøkologi, Avdeling

Detaljer

BioFokus-notat 2015-6

BioFokus-notat 2015-6 Slottsfjellet naturverdier og skjøtselsforslag Stefan Olberg og Kjell Magne Olsen BioFokus-notat 2015-6 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Fylkesmannen i Vestfold kartlagt biologisk mangfold på Slottsfjellet

Detaljer

MVA-rapport 3/2008. Forvaltingsplan for gjess i Hordaland: Utfordringar, målsetjingar og tilrådingar

MVA-rapport 3/2008. Forvaltingsplan for gjess i Hordaland: Utfordringar, målsetjingar og tilrådingar MVA-rapport 3/2008 Forvaltingsplan for gjess i Hordaland: Utfordringar, målsetjingar og tilrådingar Forvaltingsplan for gjess i Hordaland - Utfordringar, målsetjingar og tilrådingar - Rapport 3/2008 Magnus

Detaljer

Revisjon av vassdragskonsesjoner Hensyn til verdifulle naturtyper

Revisjon av vassdragskonsesjoner Hensyn til verdifulle naturtyper Revisjon av vassdragskonsesjoner Hensyn til verdifulle naturtyper Miljøfaglig Utredning, notat 2013 30 Dato: 05.06.2013 Notat 2013-30 Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS www.mfu.no Oppdragsgiver:

Detaljer

NATURMANGFALDSLOVA UTGREIING OG VURDERING AV TILTAKA I FRAMLEGG TIL REV. KOMMUNEPLAN

NATURMANGFALDSLOVA UTGREIING OG VURDERING AV TILTAKA I FRAMLEGG TIL REV. KOMMUNEPLAN Oppdrag: Kommuneplan Side 1 av 24 NATURMANGFALDSLOVA UTGREIING OG VURDERING AV TILTAKA I FRAMLEGG TIL REV. KOMMUNEPLAN 10.6.2014 kg kg 20.5.2014 kg kg Revisjon nr. Dato Tall sider rapport Utarbeidd av

Detaljer

SKOGRESSURSER I ÅFETDALEN

SKOGRESSURSER I ÅFETDALEN Oppdragsrapport 01/2011 fra Skog og landskap ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SKOGRESSURSER I ÅFETDALEN Feios, Vik i Sogn

Detaljer

Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde

Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde Møre og Romsdal Fylkeskommune Framsidefoto: Utsikt frå Slogen over Langesæterdalen. Foto Gunnar Wangen. Baksidefoto: Frå Molladalen, Sunnmørsalpane. Foto Gunnar

Detaljer

Skulelokalisering Valestrand - Hauge

Skulelokalisering Valestrand - Hauge Osterøy kommune Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport frå arbeid med vurdering av lokaliseringsområde for ny barneskule 2015-06-08 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport frå arbeid med vurdering

Detaljer

Myrområdet ved Tvinna, Stryn

Myrområdet ved Tvinna, Stryn Norges teknisknaturvitenskapelige Vitenskapsmuseet universitet R a p p o r t b o t a n i s k s e r i e 2 0 0 1-3 Myrområdet ved Tvinna, Stryn Trond Arnesen og Dag-Inge Øien "Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Innkalling av Heradsstyret

Innkalling av Heradsstyret OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Heradsstyret Møtedato: 17.06.2015 Møtestad: Osterøy råphus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per tlf. 56192100, sms til

Detaljer

i Koløy mune Oppdragsgjevar: Fitjar kommune

i Koløy mune Oppdragsgjevar: Fitjar kommune Rapport 04. desember 2013 Fitjar komm mune Kartleggingg av funksjonell strandsone i Øyane, inkl. Koløy Oppdragsgjevar: Fitjar kommune Tittel: Fitjar kommune. Kartlegging av funksjonell strandsone i Fitjarøyane

Detaljer

UTMARKSBEITET I FJELLOMRÅDET MELLOM VALDRES OG GAUSDAL

UTMARKSBEITET I FJELLOMRÅDET MELLOM VALDRES OG GAUSDAL Rapport 07/2013 UTMARKSBEITET I FJELLOMRÅDET MELLOM VALDRES OG GAUSDAL Yngve Rekdal Michael Angeloff Her skal det inn et bildet som passer til dokumentet. Størrelse på bildet må være 19 cm bredt og 15,4

Detaljer

Gaular va»dra. Saml a p lan forvassdrag. Sogn og Fjordane fylke Førde kommune Gaular kommune Balestrand kommune

Gaular va»dra. Saml a p lan forvassdrag. Sogn og Fjordane fylke Førde kommune Gaular kommune Balestrand kommune Vassdragsrapport Sogn og Fjordane fylke Førde kommune Gaular kommune Balestrand kommune 11W9 W9,55 jq Saml a p lan forvassdrag Gaular va»dra 337 Gaularvassdraget Nystølen Sværefjorden Hårklau Gjerland

Detaljer

NATURMILJØ VESTLIA. Konsekvenser for naturmiljø ved områderegulering i Vestlia, Geilo, Hol kommune Opus Bergen AS Desember 2014

NATURMILJØ VESTLIA. Konsekvenser for naturmiljø ved områderegulering i Vestlia, Geilo, Hol kommune Opus Bergen AS Desember 2014 NATURMILJØ VESTLIA Konsekvenser for naturmiljø ved områderegulering i Vestlia, Geilo, Hol kommune Opus Bergen AS Desember 2014 Konsekvensutredning for naturmiljø Vestlia - hol kommune SAMMENDRAG Rapporten

Detaljer

Beitepussing av setervollar i Oppdal Samandrag

Beitepussing av setervollar i Oppdal Samandrag Beitepussing av setervollar i Oppdal Samandrag Samandrag og oppsummering av heile prosjektet Målet med prosjektet var å få meir kunnskap om beitepussing på setervollar. Kunne pussing av vollane hjelpe

Detaljer