Naturtypekartlegging i Vik kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Naturtypekartlegging i Vik kommune"

Transkript

1 Naturtypekartlegging i Vik kommune Rapport MU204-07

2 Forsidebilete Skjerven i Bøa-dalen like sørvest for Vik sentrum har framleis restar av gammal hagemark med styvingstre som vert halden i hevd (lok nr. 9, NaturbaseID BN ). Foto: Geir Gaarder

3 RAPPORT Utførende institusjon: #$%&'()*%$*+,-./0$0*2 Oppdragsgjevar: 57%8.69)00.0$2:*0:*5&:-/)0.;9$%&'< =.-0)=/.%$0*) Prosjektansvarlig: 3.$-3))-/.- Prosjektmedarbeider(e): 4.%*.5&.%/6,)/ Kontaktperson hos oppdragsgjevar: >:-.?)-6.0 Referanse: Referat: 57-6,.*:0*60),G-,7H.8)-,%.**$0*)$I$88:99G0.6,)-,):HH$DPPPSO',TG0A3&.%%)0/BCCUV :*=)-,=$/)-.('-,$BCCU)=#$%&'()*%$*+,-./0$0*HW:HH/-)*(-W57%8.69)00.0$2:*0:*5&:-< X.$:9(),,)-DUG%$8.0),G-,7H)-9./0),G-Y.$,9)-86:98%)-,9.6,,)%-$8SB"V;9.0:*6W.$0 =$-=.%/7-$88&..-9./-.80)V.-/.,DE8)-H%)0,.-S=.%UC(G00V;BC6:HHS[)"U(G00V;P%)=SDK 2&'%=:9=$0:=.$,.0/.%:90),G-9)0*()%/.,$I$88:99G0.6,W-/.,(-)9%.$66=Z-,978&.),, )0/-.6&.%/670,.:*$0,.-.66)0,.)-,)-;/.-6Z-%.*8G0068)H.0:9=$-=.%%)G6./7-.-6=Z-, /W-%.*;9.0/.,.-:*6W6,:-.T:%$8&.0068)H.0,$%6:HH;9:6)-:*%)=;9./)0/.,.-Y.6,(:- >-:0*.0(:-07.;:HH/),.-,.:**-G0/$*)-.8)-,%.**$0*)-)=0),G-9)0*()%/.,$I$88:99G0. "

4 FORORD MiljøfagligUtredningASharutførtkvalitetssikringognykartleggingavnaturtypariVikkommune, SognogFjordanefylke.Feltarbeidetvartut<førti2005oglokalitetsskildringarogkartavgrensingar vartleverttiloppdragsgjevarsameår,menavulikeårsakarharsjølvesluttrapportdiverrefyrst vorteferdigstilti204. HovudansvarlegforprosjektetharvoriGeirGaarderfråMiljøfagligUtredning,medanHelgeFjeld< stadimiljøfagligutredningharvoriprosjektdeltakar.helgefjeldstadharvoriansvarlegforkartpro< duksjonen. UtredningaerutførtpåoppdragfråFylkesmanneniSognogFjordane,derToreLarsenharvore kontaktpersonoghovudansvarleg.hanskalhatakkforhjelpmedframskaffingavbakgrunnsinfor< masjon.einsærskilttakkvertrettatilmariannebøthun,fortilgangtildeiførebelsresultatahoog ÅstaGjellandhaddesamanstilt,m.a.utkastettilrapport. Tingvoll/Oslo, MiljøfagligUtredningAS GeirGaarder HelgeFjeldstad 4

5 INNHALD INNLEIING METODE GENERELT KUNNSKAPSGRUNNLAGET VERDISETTING FORKLARINGAVORDOGUTTRYKK RESULTAT KORTNATURFAGLEGSKILDRINGAVVIK HOVUDNATURTYPAR REGISTRERTENATURTYPELOKALITETAR RAUDLISTEARTAR Karplantar Sopp Lav Mosar Insekt KUNNSKAPSNIVÅ KJELDER...30 VEDLEGGLOKALITETSSKILDRINGAR...32

6 INNLEIING IStortingsmeldingnr.58ombærekraftigutvikling(Miljøverndepartementet997)bestemteStor< tingetat«allelandetskommunerskalhagjennomførtkartleggingogverdiklassifiseringavdet biologiskemangfoldetpåkommunensarealiløpetavår2003».tidlegaredirektoratetfornaturfor< valtning(dn noverandemiljødirektoratet)harutarbeideteihandboktilhjelpforkommunanei kartleggingsarbeidet(direktoratetfornaturforvaltning999a,supplerti2007ogmednyrevisjoni 202<205). IVikkommunevartdettearbeidetstartaoppsomeitlokaltinitiativallereiei999(Bøthun& Gjelland2005),menvartavulikeårsakarikkjesluttført.ForåfåinnnaudsyntedataiNaturbasefekk MiljøfagligUtredningioppdragfråFylkesmanneniSognogFjordaneåsuppleredata,nokosomvart gjorti2005.områdeskildringarogdigitalekartfilervartsendtovertiloppdragsgjevarvinteren 2005/2006,menavulikeårsakartokdetsværtlangtidførnokonsluttrapportvartutarbeida. Dennerapportenrepresentererdiforeinsterktforsinkasluttrapportfordetteprosjektet,derdata frånaturtypekartleggingai2005erpresentert,slikdeivartleverttilfylkesmannenda.detteinne< beratområdeskildringar,naturtypeinndelingogverdisettingerbasertpåmetodekravasomfantes dengongen,ogdeierikkjeopp<datertisamsvarmedmetodarogkravslikdesseføreliggi203. FigurBeitemarkermedsøyleeinerernokosomerkarakteristiskformangebiologiskverdifullekulturmarksmiljøiVik kommune.herfrårefsdal.foto:geirgaarder 6

7 2 METODE 2. Generelt Direktoratetfornaturforvaltning(2007)sihandbokikartleggingavbiologiskmangfaldharvoreei sentralrettesnorforkorleisarbeidetharvortelagtopp.hand<bokasinemetodarforkvafornatur< typarsomskulleregistrerast,verdsetjastogpresenterast,harvorestyrande. Handbokadelernorsknaturinni7hovudtyparogharvaltut56naturtyparinnan<fordissesomskal prioriterastikartlegginga.densamehovudinndelingaogdeisameprioriteringaneavnaturtyparer bruktidetteprosjektet.ogsåhandbokasittverdsettingssystemerbrukt,samtatallelokalitetarer lagtinnieinegendatabase.somdatabaseverktøyernaturkartdasinbasenatur2000brukt.i tilleggvartlokalitetaneavgrensarettetterfeltundersøkinganepåkartellerflyfotomedbrukav kartprogrammetgislink,ogseinaredigitalisertmedbrukavarcgis. Underfeltarbeidethardetvortesamlainnbeleggavraudlisteartarogandreregionaltsjeldneartar. DisseharvortesendttilBotaniskMuseumiBergenellerOsloogkannormaltfinnastattpåArtskart (Artsdatabanken204).Ogsåmangeandreavartsfunnafråvårteigefeltarbeidkanfinnastattder, daviharlagtdeiutpåartskartviagbif<nodentilbiofokus(bab<basen).namnebrukforartaneer basertpåvanleg,gjeldandenamnsettingogsystematikkfordeiulikeartsgruppene. 2.2 Kunnskapsgrunnlaget NaturtypekartleggingaiVikeravnydato,menkunnskapenomnaturmangfaldetikommunenhar bygdsegoppovermeirennhundreår.allereiepå800<taletvartkommunenvitjaavframståande biologar.t.d.varaxelblyttherpå860<talet(vårmestframståandebotanikarpådennetida)(blytt 869hartruleginformasjonfrådenneturen,menartikkelenerikkjenæraresjekkaher)ogpå sluttenavhundreåretvarsentraleekspertarpåmosaroglavsombengtkaalaasognilswulfsberg innom. Utoverpå900<talethaddeeinsentralplantesamlarforVestlandetsomTorkjelLillefossefleire turartilvikpå30<talet.ogsåsentralenasjonalebotanikararsomjohanneslidkartlaheridenne perioden.denkanskjemestomfattandeunder<søkingaavkarplantefloraenikommunenvartlikevel gjortnokoseinare,avgunvorknaben(somsærlegerkjentforsittarbeidmednorskefjellvalmuer), somkartlafjellområdagrundigimidtenavhundreåret(knaben950).perwendelbosjekkalittpå sluttenav50<talet(wendelbo957)ogjarlen.kristianseneitti<årseinare. På970<taletvardeteinskildekartleggingaravnolevandesentralebotanikararsomReidarElven, TorsteinEngelskjønogAudunSteinnes.Særlegpå980<og90<taletvardetimangekommunarein goddelundersøkingartilknyttarbeidmedverneplanarogutbyggingavvassdrag,mendetteførte ikkjetilsåmykjenykunnskapomnaturmangfaldetivik.bjørnmoesjekkaeinogannanbarskog (Moe994)ogsåvidtmyrvartkartlagt(Singsaas&Moen985),tilknyttutredningaromverni StølsheimenogFinnabotnogogsåeindelkartleggingvoregjort(indikasjonarkjemidetminste framhosdybwad2004ogkvamme&dybwad2002)ogdetsamegjeldvernetavedellauvskogen påeitrestrondi(fylkesmannenisognogfjordane979og992,gaarder996,hovig&wilberg 988). Derimotkomdetnoklikemykjenyedataframgjennomkulturlandskapskartleggingar,derikkje minstleifhauge(990)sineregistreringarerviktige,menogsåmedsupplementavjordal&gaar< der(994)ogbøthun(995). 7

8 Detsisteti<året(inkludert999)erdetnoksærlegnaturtypekartlegginganesomharførttilstørst kunnskapsoppbyggingforkommunen,gjennombøthun&gjelland(2005)sineregistreringarog vårei2005(dennerapporten).itilleggbøreinogsåtrekkeframbiofokussinekartleggingarifleire bekkekløfterikommunen(hofton200,hofton&klepsland200,klepsland200),somhargitt viktignyinformasjon.detharogsågåttføresegnokrekonsekvensutgreiingarforvassdragsutbyg< ging(t.d.tysse2006),mendessehargittfånydata(menunntakfinst,somihlen&hellen2008) 2.3 Verdisetting AllelokalitetarerverdisettetterDirektoratetfornaturforvaltning(2007)sittsystem,somdelerinn lokalitetaneiviktige(b)ogsværtviktige(a)område.itilleggkjemområdesomerlokaltviktige(c). Detersattopp5kriteriumforverdisettingavlokalitetane: Storleikogkorgodtutformadeier(verdienaukarmedstorleikenogkorgodtutformadeier) Gradavtekniskeinngrep(tekniskeinngrepredusererverdien) Førekomstavraudlisteartar(verdienaukarmedtalogtrugsmåla) Pregavkontinuitet(verdienaukarmedmiljøetsinalder) Sjeldsynteutformingar(nasjonaltogregionalt Førekomstavraudlisteartarerofteeitvesentligkriteriumforåverdisetteeinlokalitet.Nynorsk raudlistekomhausten200(kålåsm.fl.200),ogdenneinnebereindelviktigeendringarihøvetil tidlegareraudlister.iucnskriteriumforraudlistingavartar(iucn2005)erforførstegongbrukti raudlistearbeidetinoreg,ogdetteharm.a.førttilateindelartarmedstoreførekomstar,mensom derdeterdokumentertatdeigårattende,harvorteførtopppåraudlista.hittilharikkjedirektora< tetfornaturforvaltningførtoppmedretningslinjerforkorleisførekomstavraudlisteartarskalvirke innpåverdisettingavnaturtypar.denyeraudlistekategorianemedrangeringogforkortingarer (medengelsknamniparentes): RE Regionaltutrydda(RegionallyExtinct) CR Kritisktruga(CriticallyEndangered) EN Sterkttruga(Endangered) VU Sårbar(Vulnerable) NT Nærtruga(NearThreatened) DD Datamangel(DataDeficient) EllesvisesdettilKålåsm.fl.(200)fornærareforklaringavinndeling,metodarogutvalavartarfor dennorskeraudlista.dererdetogsåkortfattagjortreieforkvaformiljøartaneleveriogviktige typartrugsmål. 8

9 2.4 Forklaring av ord og uttrykk Biologiskmangfalderpopulærtsagtjordasinvariasjonavlivsformer(planter,dyrogmikroorganis< marm.m.),inkludertarvestoffogdetkomplisertesamspeletmellomdei.einkanskildrevariasjonen inaturenpåtreulikenivå:gen<,arts<ogøkosystemnivå. I 3idennyenaturmangfaldlovaereingoddelnaturfaglegsettsentraleordoguttrykkdefinert. Detteomfattarm.a.; a) b) art:etterbiologiskekriteriumbestemtegrupperavlevandeorganismar; bestand:eigruppeindividavsameartsomleverinnanforeitavgrensaområdetilsametid; c) biologiskmangfald:mangfaldetavøkosystem,artaroggenetiskevariasjonarinnanforartane, ogdeiøkologiskesambandamellomdessedelane; d) dyr:pattedyr,fuglar,krypdyr,amfibium,fiskogvirvellausedyr; e) framandorganisme:einorganismesomikkjehøyrertilnokonartellerbestandsomførekjem naturligpåstaden; f) genetiskmateriale:genogannaarvematerialeialtbiologiskmateriale,somkanoverførasttil andreorganismarmedellerutanhjelpavteknologi,likevelikkjegenetiskmaterialefråmenneske; i) naturmangfald:biologiskmangfald,mangfaldilandskapoggeologiskmangfald,somikkjeidet altvesentlegeereitresultatavpåverknadfråmenneske; j) naturtype:einsartatypenatursomomfattarallelevendeorganismarogdeimiljøfaktoranesom verkerder,ellerspesielletyparnaturførekomstarsomdammar,åkerholmarellerliknande,samt spesielletypargeologiskeførekomstar; k) organisme:enkeltindividavplanter,dyr,soppogmikroorganismar,inkludertalledelarsomeri standtilåformeresegelleroverføregenetiskmateriale; l) planter:karplanter,mosarogalgar; m) sopp:soppoglav; q) virvellausedyr:dyrutanryggsøyle; r) økologiskfunksjonsområde:område medavgrensingsomkanendresegovertid somopp< fyllereinøkologiskfunksjonforeinart,sliksomgyteområde,oppvekstområde,larvedriftsområde, vandrings<ogtrekkruter,beiteområde,hiområde,myte<ellerhårfellingsområde,overnattingsom< råde,spill<ellerparringsområde,trekkveg,yngleområde,overvintringsområdeogleveområde; s) økologisktilstand:statusogutviklingforfunksjonar,strukturogproduktivitetilokalitetartilein naturtype,settilysavaktuellefaktorarsominnverkarpåden; t) økosystem:etmeirellermindregodtavgrensaogeinsartanatursystemdersamfunnavplan< ter,dyr,soppogmikroorganismarfungererieitinnbyrdessamspelinnbyrdesogmeddetikkje< levendemiljøet. 9

10 5$*G-BO.-=).-.$,%$,.=)66/-)*9.%%:9I)0*60.6:*5-.6=$86:9$H)-,$/)00)-.$,-:0*;0:-/=.0/,8%'(,9./$006%)*)= DC

11 3 RESULTAT 3. Kort naturfagleg skildring av Vik Vikkommunedekkjereitarealav970km2.Avdetteer833km2fastland/øyer.Avkommunens areal(unntatthav)er65,3%fjellogopemark,26,5%erskog,0,9%ermyr,,6%erdyrkajord,,3%erisbrear(ogpermanentsnødekteareal)og4,2%erferskvatn. (http://www.kartverket.no/documents/fakta%20om%20norge/arealstatistikk_kommuner_203.p df).somforandrekommunarimidtreogindredelaravsognerdeitopografiskeskilnadenestorei Vik.Fresvikbreenisøraustereinmiddelsstorbremedkommunenshøgstepunktpå648mo.h. FrådenneskjerdetsegneddjupedalføremotFresvikogFeiosnedevedSognefjordeninord. KommunesenteretVikøyriliggsentraltikommunenutmotfjorden,ogmedeitparlittmeiropneog delsrolegedalføreinnmotvikafjelletisør.ivestredelaravkommunenskjerarnafjordenogfinna< botnseginnmotstølsheimenfråhovudfjorden. Naturgeografiskliggkommunenpågrensamellomklartoseaniskogsvakoseaniskvegetasjonssek< sjonogharheilespennviddafråboreonemoralsonenedevedfjordenogopptilhøgalpinsonepå ogrundtfresvikbreen(moen998).berremindrepartierriktignokførttilboreonemoralsoneav Moen(998)langsfjordenfråytredelaravArnafjordenoguttilVangsnes,mentrulegerdetnoklitt meirarealiarnafjordenoghelstogsåsmåpartiaustforvangsnessomhøyrerheimeher(nokre einskildeartsfunnvitnarom,somt.d.kjempeslørsoppmellomvigdalogstraumsnes(lok9)).edel< lauvskogmedulikevarmekjæreartarervanlegidennesonaogkandekketildelsstoreareal. Elleshøyrerfjordlianeognedredelaravdalføratilsørborealsone.Ogsåherfinstnokoedellauvskog ogforviksindelerdetmesteavdyrkamarkaidennesona.littoppeilisidenekjemeinoveri mellomborealsone,somfordetmesteerskogdominert,menogsåmedlittkulturlandskap(særleg heimestølaneogøvresonamedbeitemarkknytttilhøgtliggandegardsbruk).oppepååsryggerog oppmotsnaufjelletkjemeisonemedfjellskoginordborealsone,førdeiulikealpinesonene(lågal< pin,mellomalpinoghøgalpinsone)tekover.detnordlegeogalpineelementetifloraenermiddels godtutviklaoppepåfjellet(ognokrefjellplantargårogsånedilåglandet,særlegiberglendteom< råde),mensomforvestlandetelleserdennefloraenikkjepålangtnærsåriksominokomeir sentrale,austlegefjellstrøk. SkilletmellomklartoseaniskogsvaktoseaniskvegetasjonsseksjoneravMoen(998)sattmellom ArnafjordenogViksøyriogmotsøraustopppåVikafjellet.Detaustlegeelementetertydelegdårle< gareutviklaherenninabokommunanelengerinnisogn,sjølvomnokrelitttypiskeslikeartarfinst histogherifjordane.pådenandresidaerdethellerikkjesåmykjeutpregavestlegeartarikom< munen,dessestopperaltiytredelaravhøyangerkommunefordetmeste.idetheileerviklitt pregaavåhalittavalt,menutanåveresåutpregaviktigfornokreelementsamanliknamedandre kommunarisogn.litttypiskisåmåteeratdentydelegaustlegeartentyrihjelmhermøterdenklart vestlegeartenrevebjølle,nokosomtrektframavbøthun&gjelland(2005). Berggrunnenikommunenerivestpregaavharde,omdannagrunnfjellsbergartar,dvsgneis,noko somertypiskforstoredelaravvestlandet.imidtreogaustredelaravkommunenkjemeinderimot innivestkantenavjotundekket,eitstorområdemedbergartarsomerskyvdoverandrebergartar. Ogsådesseerforeindelhardeoggjevopphavtileinnøysamflora,påsamemåtenmåtesom gneisenivest.denmidtresonaharderimotvesentlegmeirrikebergartarfråkambro<silurdominert avfyllittogglimmerskifer.særlegpåvikafjellet,sørforarnafjordenogsørvestforvikdekkerdette storeareal.hererdetgjennomgåandemykjebetregrunnlagforrikvegetasjonmedkalkkrevjande artar,ogdetteerårsakentilatdetfinstfleireførekomstaravrikereinroseheiarpåvikafjellet,samt

12 partimedkalkrikfjellforalangsriksveg3overvikafjellet.ieismalsonefråurdeggiogoverfylkes< grensamotvosserdettilogmedpartimedganskereinkalkstein,sjåfigur3under.itilleggmå nemnastraudbergetpåvikafjelletsomereitlittstørrefeltmedmagnesiumriktserpentinberg.det stikkoppfråterrengetrundtogersamtidiglettsynlegmedsinraudefarge.floraenpåslikestader erikkjesåartsrik(fordeiflesteplanterermagnesiumgiftig),menkantilgjengjeldverenoksåser< merkt,medinnslagavsjeldsynteartarograsaravartarsomerspesielttilpassaslikmark. Figur3UtsnittavberggrunnsgeologiskkartovermidtredelaravSogn,derVikkommunedekkermykjeavarealetpå sørsidaavfjorden.lyseraudfargeerfordetmestegneis,ogdeibrunefarganeiaustforeindelgabbrooganortositt. Detteerfordetmestehardebergartar,ogsjølvomdeidelskanvererikepåviktigemineral,forvitrardeiseintoggjevofte opphavtilnøysamvegetasjon.daerdeigrønefarganemedmykjefyllittglimmerskifersomgårgjennomsentraledelarav Vikmykjebetreeignaforeinrikflora.Kjeldeforkartet:www.ngu.no SomformykjeavrestenavVestlandeterdetbartfjellogellerarealmedberretynnelagavlaus< massarsompregarkvartærgeologien,sjåfigur4under.nokrestadererdetlittmeirdjupemorene< dekke,særlegidalførasørforvikøyri.hererdetnedmotfjordenogsåavsetteingoddelmateriale fråvassdraga.meirvanlegimangeavdalføraerrasmarkermedskredmateriale.nokrestaderi høgfjelletfinststørrepartimedblokkhavdannaavfrostsprenging.elleserdetmangeplassarilitt høgareliggandeskogsterrenginnslagavmyrogtorvdanning,mendessedekkersjeldansåstore arealatdeikjemframpågroveoversynskart.deterikkjemerkaavnokrehavavsetningar,mensmå arealfinstnokfleirestaderlangsfjorden. 2

13 Figur4UtsnittavkvartærgeologiskkartovermidtredelaravSogn,derVikkommunedekkermykjeavarealetpåsørsida avfjorden.lyseraudfargeerbartfjellellertyntlausmassedekke.grønefargerviserderimottiltjukkaremorenedekker, medanraudefargererskredmateriale,brunetorvogmyr,samtfioletteblokkhav(someinberrefinnihøgfjellet).kjelde forkartet:www.ngu.no 3.2 Hovudnaturtypar Alledei7hovudnaturtypanefinstiVikkommune.Variasjoneniviktigenaturtyparerogsånoko avgrensa,medberre5uliketyparfangaoppunderkartlegginga(sjåtabellunder,dereinmyrlo< kaliteterførtoppsomannaviktigførekomst).betreundersøkingarvilnokgjegrunnlagforåav< grensafleiretypar,mensjølvomtopografienervarierternokspennviddalikevelnokoavgrensa. Tabell OversiktoverregistrertenaturtypelokalitetariVikkommunefordeltpånaturtypeogverdi. Naturtype) Antall) A) B) C) U) Rasmark,)berg)og)kantkratt) Sørvendtbergograsmark Kantkratt Fjell) Kalkrikeområdeifjellet Kulturlandskap) Slåttemark 7 6 3

14 Naturtype) Antall) A) B) C) U) Parklandskap 2 2 Hagemark Naturbeitemark Storegamletre 2 Skog) Rikedellauvskog Gammallauvskog Bekkekløftogbergvegg Gammalbarskog Gammalfattigedellauvskog Havstrand/kyst) Brakkvassdelta 3 3 Anna)viktig)førekomst) Sum) 64) 2) 37) 3) 2) KnapteinprosentavVikerreknasommyr,nokosomikkjeersærlegmykjesamanliknamedmange andrekommunarinoreg.topografienmedliteflattterrengmåtamykjeavskuldafordette.få verdifullemyrområdeerdaogsåkjent,ogberrevedsolrenninganeistølsheimenereinnaturtype< lokalitetavgrensa.deterusikkertomdetfinstrikmyrikommunen,mensjølvsmåslikeflekkarer detviktigåtavarepåomeinkjemoverdei.sidandetersålitemyr,børeinogsåkartleggeogta varepåsjølvmindre,ganskefattigemyrerunderskoggrensa.detsamegjeldkjeldesamfunn,som nokinokostørregradmåhablittoversettiundersøkinganeikommunenhittil. Kommunenharderimoteindelmeirrasmarkogberg.Berretolokalitetermedrasmarkerogkant< sonesamfunneravgrensainaturtypekartlegginga,meninnslagavslikemiljøfinstopplagtinnanfor fleirelokalitetar.deiflesterasmarkeneernokganskefattige,pregaavhardogsurberggrunn,men særleglittvarmeogtørrerasmarkermedinnslagavfinkornasubstratkanverelevestadformange sjeldsynteoginteressanteartar.dettegjeldikkjeberrekarplanter,menogsåt.d.virvellausedyr somsommarfuglarogbiller.mellomannahardesseplassaneoftevortesistestadengartarsom tidlegarevarutbreiddikulturlandskapetnoklararåoverleva. SamanliknamedandrekommunariSognogogsådeiflesteandrestaderpåVestlandetsåerdet avgrensarelativtmangerikefjellmiljøivik.årsakenerbådeatkommunenfaktiskhareindelrik fjellvegetasjon,somfølgjeavstorearealmedglimmerskiferogfyllittpåvikafjellet,menogsåatdet harvoreeindelundersøkingaravdessemiljøa,dersærlegknaben(950)sittarbeiderviktig.bøt< hun&gjelland(2005)skildrarfloraenpåslikestaderognemnarderartarsomgulsildre,tuesildre, skoresildre,reinrose,snøsøte,myrtevier,svarttopp,bergveronika,flekkmure,fjellsmelleogsnø< mure.fleireavfjellplantaneivikersjeldsynteellespåvestlandetogharvestlegeutpostlokalitetar her. Heile2/3avallekartlagdelokalitetariVikerknytttilkulturlandskapet(4stykkar).Årsakenernok ikkjeminstatdetbådetidlegarepå990<taletogundernaturtypekartlegginganepå2000<taletvart 4

15 $88&.9$06,/.$*)9%.6,7=$0*6,-.)$T)*.9)-8:*:H0.8G%,G-9)-8.-;)=T.0*.Y&'-8;)68;)%9:* X.,T)-:*6W=:-,.()0*):HH0:8-.68:*69$%&'$I$8;9.0/)$(7-6,.-.88&.-$8../.%%)G=68:*)-S6:9 0:8)06&W*)9%.:*G-'-,.G,;.-/.,0:8(.%%.6(:-:9,-.0,)%%./.66.),/.$$H.-$:/)-S$88&.9$06, *&.%/8)068&.$.00:6,'--.*-)/(:-(G-G68:*)0.;:*Y.--..$0%:8)%$,.,9./*)99)%(G-G68:*.- #./)0/.,8)0=.-.=.-/,W%.$,.9.$-.,,.-=.-/$(G%%.8G%,G-%)0/68)H:*68:*69$%&'$I$8;.-/.,9.$- 8%)-,W()0*.:HH.$0.$0)6,.6H.6$.%,=$8,$*(.-68=)66('-.8:96,:*Y.--.,-.69WT)=6,-.0/.-)= ),/.,6,:-,6.,,.-Y.-*:*6,:-6,.$0$6,-)0/6:0)$I$8;:**-G00%)*.,(:-W($00.=.-/$(G%%. DU

16 3.3 Registrerte naturtypelokalitetar Medgrunnlagifeltarbeideti2005,samtbrukaveldreskriftlegekjelder,vartdetutarbeiddlokali< tetsskildringarogavgrensaialt64naturtypelokalitetarivikkommune.avdesseer37lokalitetar heiltellerdelvisutfråeigefeltarbeid,medandeiresterande27berreerutfråeldrekjelder.kjelde< neerlistaoppbådeunderdeneinskildelokalitetogilitteraturlista,samtnærareomtaltikapittel5 omkunnskapsnivå. Tabell2 OversynoververdifullelokalitetarsomvartrapporterttilFylkesmanneniSognogFjordaneetternaturtypeJ kartleggingaivikkommunei2005.nummer(nr)erdetsamesomernyttaifaktaarkaogellesidennerapporten,medan kodenbruktikollonna Naturbase kannyttastforåsøkjesegframtillokaliteteninaturbase (http://geocortex.dirnat.no/silverlightviewer/?viewer=naturbase). Nr# Naturbase# Namn# Naturtype# Kode# Verdi## Areal# # BN Høgalii Kalkrikeområdeifjellet C0 A 869 2# BN Fosse Slåttemark D0 B 0 3# BN Ovrid Slåttemark D0 B 6 4# BN Hatlelid Naturbeitemark D04 A 5# BN ØyriiFresvik Brakkvassdelta G07 C 38 6# BN Otterhjell Hagemark D05 A 75 7# BN Engi Naturbeitemark D04 C 6 8# BN Straumsnes Slåttemark D0 B 4 9# BN Vigdal<Straumsnes Rikedellauvskog F0 A 525 0# BN Finnabotn Hagemark D05 B 88 # BN Alrekstølen Naturbeitemark D04 C 86 2# BN Engum Hagemark D05 B 23 3# BN Morki Hagemark D05 B 28 4# BN Valsvik Slåttemark D0 B 3 5# BN Lee Hagemark D05 A 84 6# BN Bjergane Naturbeitemark D04 C 76 7# BN Bungum Slåttemark D0 U 52 8# BN Heimdal Parklandskap D3 B 4 9# BN Skjerven Hagemark D05 B 60 20# BN Preststølen Slåttemark D0 B 3 2# BN Grønsberg Naturbeitemark D04 B 02 22# BN Myrkaskog Naturbeitemark D04 B 9 6

17 Nr# Naturbase# Namn# Naturtype# Kode# Verdi## Areal# 23# BN Tveit Hagemark D05 C 7 24# BN Eiterstrondi Gammalfattigedellauv< skog F02 A # BN Raudberg Kalkrikeområdeifjellet C0 B # BN Storehovden Gammalfattigedellauv< skog F02 B 93 27# BN Smørklepp Gammalbarskog F08 C # BN Valahola Kalkrikeområdeifjellet C0 A 35 29# BN Holstadstølen Naturbeitemark D04 B 5 30# BN Roseim Naturbeitemark D04 B 80 3# BN Roseimvest Naturbeitemark D04 B 8 32# BN Nystølnord Naturbeitemark D04 A 5 33# BN Kålsete Naturbeitemark D04 C 20 34# BN Fossevest Naturbeitemark D04 B 9 35# BN Vetlearvedalsørfor Fosse Naturbeitemark D04 C 9 36# BN Skorge Naturbeitemark D04 B 3 37# BN Øygarden Storegamletre D2 C 0,2 38# BN Dalselvisutløpved Valsvik Brakkvassdelta G07 C 33 39# BN HolaneiFramfjorden Rikedellauvskog F0 B 58 40# BN Tenneselvisittutløpi Indrefjorden Brakkvassdelta G07 C 2 4# BN Tjosteinsneset Rikedellauvskog F0 A # BN Oterskredi Naturbeitemark D04 B 5 43# BN Bugnaneset<edel< lauvskog Rikedellauvskog F0 A 82 44# BN Bugnaneset<rasmark Sørvendtbergograsmark B0 B 79 45# BN Hundsåi Gammallauvskog F07 B 30 46# BN Berva Bekkekløftogbergvegg F09 B 5 47# BN Lundenedrebeite Naturbeitemark D04 B 48# BN Lundeøvrebeite Naturbeitemark D04 B 3 7

18 Nr# Naturbase# Namn# Naturtype# Kode# Verdi## Areal# 49# BN Danemarkgjelet underbrandholten Rikedellauvskog F0 B 09 50# BN Dalskvammane Rikedellauvskog F0 B 76 5# BN Tretteteigen Rikedellauvskog F0 B 50 52# BN Skard Naturbeitemark D04 B 22 53# BN Svea Slåttemark D0 B 54# BN Gullskreda Kantkratt B02 C 6 55# BN Steingjerde Naturbeitemark D04 A 2 56# BN Refsdal:Dalastølane øvre 57# BN Refsdal:Dalastølane nedre 58# BN Refsdal:Kolmilevol< len Naturbeitemark D04 B 7 Naturbeitemark D04 B 32 Naturbeitemark D04 A 7 59# BN Refsdal:Brunnane Naturbeitemark D04 A 4 60# BN Solrenningane Annanviktigførekomst H B 462 6# BN Breiskreda Kalkrikeområdeifjellet C0 C # BN Gunnarsete Parklandskap D3 B 9 63# BN Grønebakktoppen Kalkrikeområdeifjellet C0 B # BN Klebberg Kalkrikeområdeifjellet C0 B 473 8

19 Figur6OversiktskartoverkjenteverdifullenaturtyparivestredelaravVikkommune(Arnafjorden,FinnabotnogStøls< heimen).nummererdeisamesominaturbase(berreat BN000 <dvsfyrstetotalogtresifferikkjeervist). 9

20 Figur7OversiktskartoverkjenteverdifullenaturtyparisentraledelaravVikkommune(Vangsnes,ViøyraogVikafjellet). NummererdeisamesomiNaturbase(berreat BN000 <dvsfyrstetotalogtresifferikkjeervist). 20

21 Figur8OversiktskartoverkjenteverdifullenaturtypariaustredelaravVikkommune(Feios,FresvikoginnmotFresvik< breen).nummererdeisamesominaturbase(berreat BN000 <dvsfyrstetotalogtresifferikkjeervist). 2

22 Raudlisteartar Eitsentraltverktøyforåidentifisereogklassifisereviktigeområdeforbiologiskmangfalderføre< komstavraudlisteartar.dennorskeraudlistavertoppdatertmedjamnemellomromavartsdata< banken.densistekomi200(kålåsm.fl.200)ogerbasertpåkjentkunnskapomrundt2000 arter. EinfårnestenfulloversiktoverkjenteførekomstaravraudlisteartariVikkommunevedåsøkepå ArtskartettilArtsdatabanken(204).Eitsøkdergavnokoover50treffforkommunennårtek unnavirveldyr(fugl,pattedyr,fiskogamfibium),mensomfølgjeavatnokreerførtoppdobbelter detreelletalfunnlittunder50.avdessevart26funngjortundernaturtypekartleggingai2005. Vidareliggdetinne35funnfråbekkekløftundersøkinganei200(Hofton200,Hofton&Klepsland 200,Klepsland200).Deieldstefunnaerattendetil800<talet(med864somdetfyrstesomligg inne),menaveldrekartleggingarerdetnoksærleggrunntilåmerkjesegtorkjellillefossesine kartleggingaravkarplantefloraenpåmidtenav930<talet Karplantar 4raudlistakarplantererlistaoppforVikkommunenedanfor,ogsamlaerdetsnakklittovereit 50<talslokalitetsfunn.Taletermoderatogkommunenergansketydeligikkjespesieltrikpåraudlis< takarplanter.deiflesteartarhardaogsåberrestatusnærtruga. Fjellerfaktiskeitviktigmiljø,nokosommåseiaståverelittuvanlegforeikommunepåVestlandet. Bådejøkulstorr,snøgrasoggrannsildreerknytttilsnøleieogandrefuktigemiljømedseinsnøsmel< ting,gjerneihøgfjellet.spesieltkalkkrevjandeeringenavdesse,mendeiunngårnokogsåoftast densurasteberggrunnen.fjellnøkleblomtrivstderimotbetrepåtørre,kalkrikeberghamreogdels ogsåkulturmarksengogivegkantar.ingenavartanekanseiaståverenasjonaltsjeldsynte,mendei manglarstortsetlengervest. Ikulturlandskapetfinneinikkjeminstartarsomstolt<henrik,sprikepiggfrø,smånesleogbakkesøte. Deterallgrunntilåmerkesegatingenavdesseartaneseruttilåverefunnenikommuneninyare tid,menenmåattendetil20<og30<talet,ogdåkunnedeitildelsverkeganskevanlege.trulegfinst fleireavartaneherfram<leis,ogt.d.stolt<henrikharnyefunnfrånabokommunarbådeiaustog nord.deterlikevelgrunntilåfrykteatdeihargåttsterktattendeherdeisisteti<åraogkanvere godtpåvegtilåforsvinneheilt. Delsikulturlandskap,menlikeofteirikskogfinneinartarsomask,almoglækjesteinfrø.Asker særlegtrugaavaskesjuke,medanalmbådegårattendesomfølgjeavalmesjuke(påaustlandet)og hardthjortebeite(påvestlandet).ogsåtilplantingmedgrankanhaøydelagtlokalitetar,medan attgroingavopnekulturlandskapandrestaderkanhaførttilaukaførekomst.lækjesteinfrøharnok aldrivorenokonvanlegart,mendeterhellerikkjenokosomtyderpåatartenharvortesjeldnare. Tvertimoterbeggedeikjentefunnagjortpå2000<talet. Lækjesteinfrøernoksærlegknytttilvarmeogrikekantsonemiljøogdetsamegjeldstavklokke,som harspreiddefunnrundtviksentrumogpåstrekningastraumsnes<vigdal.artenergenereltsjeld< syntpåheilevestlandetogvekshersærlegilitttørreogkalkrikevegskjeringar.vikkanhaeitviktig regionaltansvarfordennearten.einmeirreinskogsarterfuglereir,somerregistrerteitpargonger irikeedellauvskogarifjordanepå990<talet.artenbørkunnefinnastfleirestaderikommunen.til sistkjemklåveden,eiutpregaelveøyr<plantesomvartregistrertlangsnedredelaravfresvikelvafor snart80årsidan.elveforbyggingharganskesikkertvoremedåtekeknekkenpådennevesleog nokoisolerteførekomsten,ogivåredagarerdetberrelangslærdalselvaatartenerkjentisognog Fjordane

Kartlegging av mogleg artsrik slåttemark Hordaland 2010. UTDRAG, VERDIFULLE LOKALITETAR

Kartlegging av mogleg artsrik slåttemark Hordaland 2010. UTDRAG, VERDIFULLE LOKALITETAR Øyvind Vatshelle og Gunnlaug Røthe, Norsk Landbruksrådgiving Hordaland Kartlegging av mogleg artsrik slåttemark Hordaland 2010. UTDRAG, VERDIFULLE LOKALITETAR 1 Innleiing Kartlegginga er gjort på førespurnad

Detaljer

Skjøtselsplan for verdifull slåttemark

Skjøtselsplan for verdifull slåttemark Skjøtselsplan for verdifull slåttemark Ljone, Ulvik A. Generell del Slåttemarker er areal som blir regelmessig slått. Semi-naturlig slåttemark, eller såkalla natureng, er slåttemarker som er forma gjennom

Detaljer

Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge

Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge Bolette Bele og Ann Norderhaug Bioforsk FOKUS Vol.3 Nr.9 2008 Bioforsk FOKUS blir utgitt av: Bioforsk, Fredrik A. Dahls vei 20, 1432 Ås. post@bioforsk Denne utgivelsen:

Detaljer

?1-$"+&4;42')#.%)F6,'(%,()+4@""&62%1C)K,''&%)1.6M 6,'&C):;;42'()#V41&I)

?1-$+&4;42')#.%)F6,'(%,()+4@&62%1C)K,''&%)1.6M 6,'&C):;;42'()#V41&I) ?1-$"+&4;42')#.%)F6,'(%,()+4@""&62%1C)K,''&%)1.6M 6,'&C):;;42'()#V41&I) BCa"9RE]9:RR"-8S8CSBXb"9]8

Detaljer

Beitenæringens betydning for kulturlandskap og biologisk mangfold i Norge. Ellen Svalheim, Bioforsk

Beitenæringens betydning for kulturlandskap og biologisk mangfold i Norge. Ellen Svalheim, Bioforsk Beitenæringens betydning for kulturlandskap og biologisk mangfold i Norge Ellen Svalheim, Bioforsk Valle, Setesdal Norske rødlister Rødlistearter- i kulturlandskapet Om lag 44 % av de trua rødlisteartene

Detaljer

Kartlegging av naturmangfold ved Staversletta i Bærum kommune

Kartlegging av naturmangfold ved Staversletta i Bærum kommune Kartlegging av naturmangfold ved Staversletta i Bærum kommune Ole J. Lønnve BioFokus-notat 2015-34 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Veidekke Eiendom AS, foretatt en naturfaglig undersøkelse ved Staverløkka

Detaljer

?1-$"+&4;42')#.%)O2(&42'()G.41&6,+&,6)+4@""&62%1C) P%2')1.66,'&C):;;42'()#V41&I)

?1-$+&4;42')#.%)O2(&42'()G.41&6,+&,6)+4@&62%1C) P%2')1.66,'&C):;;42'()#V41&I) ?1-$"+&4;42')#.%)O2(&42'()G.41&6,+&,6)+4@""&62%1C) P%2')1.66,'&C):;;42'()#V41&I) BCa"9RE]9:RR"-8S8CSBXb"9]8

Detaljer

Skjøtselsplan for Ekera, slåttemark i Gjøvik kommune, Oppland fylke.

Skjøtselsplan for Ekera, slåttemark i Gjøvik kommune, Oppland fylke. Østlandet Skjøtselsplan for Ekera, slåttemark i Gjøvik kommune, Oppland fylke. OVERSIKTSBILDE fra lokalitet Figur 1. Bildet viser bergknaus i øvre del av enga i juli 2011. Bildet er tatt mot øst fra ca.

Detaljer

Biologisk verdfulle kulturlandskap i Fedje kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2004: 29

Biologisk verdfulle kulturlandskap i Fedje kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2004: 29 Biologisk verdfulle kulturlandskap i Fedje kommune Miljøfaglig Utredning Rapport 2004: 29 Rapport 2004: 29 Utførande institusjon: Miljøfaglig Utredning AS Kontaktperson: Finn Gunnar Oldervik ISBN-nummer:

Detaljer

Kvalitetssikring og oppdatering av naturtypelokaliteter i Hemsedal kommune i 2010-2011

Kvalitetssikring og oppdatering av naturtypelokaliteter i Hemsedal kommune i 2010-2011 Fylkesmannen i Buskerud og Hemsedal kommune Kvalitetssikring og oppdatering av naturtypelokaliteter i Hemsedal kommune i 2010-2011 Larsen, B. H., Flynn, K.M., Solvang, R. og Midteng, R. Dato: 01.02.2012

Detaljer

Miljøfaglig Utredning, rapport 2005: 10

Miljøfaglig Utredning, rapport 2005: 10 Naturtypekartlegging i HAFS kommunane i Sogn og Fjordane med særskilt vekt på kulturlandskap. Tilleggsundersøkingar hausten 2004. Miljøfaglig Utredning, rapport 2005: 10 Miljøfaglig Utredning AS Rapport

Detaljer

John Bjarne Jordal. Kartlegging og overvåking med vekt på svartkurle i Oppdal kommune i 2014

John Bjarne Jordal. Kartlegging og overvåking med vekt på svartkurle i Oppdal kommune i 2014 John Bjarne Jordal Kartlegging og overvåking med vekt på svartkurle i Oppdal kommune i 2014 Rapport J. B. Jordal nr. 1-2015 J. B. Jord a l Rapport n r. 1-2015 Utførende konsulent: Biolog J. B. Jordal AS

Detaljer

Innsamling av frø fra artsrike enger i Grimstad, Bykle og Flekkefjord

Innsamling av frø fra artsrike enger i Grimstad, Bykle og Flekkefjord Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 7 Nr. 170, 2012 Innsamling av frø fra artsrike enger i Grimstad, Bykle og Flekkefjord Utprøving av metode for innsamling av sams prøver med frø fra Arvesølvområder

Detaljer

?1-$"+&4;42')#.%)N&+"42'()+4@""&62%1C)P%2')1.66,'&C) :;;42'()#V41&I)

?1-$+&4;42')#.%)N&+42'()+4@&62%1C)P%2')1.66,'&C) :;;42'()#V41&I) ?1-$"+&4;42')#.%)N&+"42'()+4@""&62%1C)P%2')1.66,'&C) :;;42'()#V41&I) BCa"9RE]9:R

Detaljer

Biologiske verdier ved Alcoaparken ved Huseby, Farsund kommune

Biologiske verdier ved Alcoaparken ved Huseby, Farsund kommune NOTAT Vår ref.: BOD-01695 Dato: 18. september 2012 Biologiske verdier ved Alcoaparken ved Huseby, Farsund kommune På oppdrag fra Farsund kommune har Asplan Viak utarbeidet et forslag til reguleringsplan

Detaljer

Skjøtselsplan for slåttemark på Nes. Kvam herad, Hordaland.

Skjøtselsplan for slåttemark på Nes. Kvam herad, Hordaland. Vestlandet Skjøtselsplan for slåttemark på Nes. Kvam herad, Hordaland. NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING HORDALAND 2011 ØYVIND VATSHELLE OPPDRAGSGIVER: FYLKESMANNEN I HORDALAND LITTERATURREFERANSE: Øyvind Vatshelle

Detaljer

NINA Minirapport 267. Botanisk kartlegging rundt eksisterende og planlagte småkraftverkstasjon i Folkedal, Granvin kommune.

NINA Minirapport 267. Botanisk kartlegging rundt eksisterende og planlagte småkraftverkstasjon i Folkedal, Granvin kommune. NINA Minirapport 267 Botanisk kartlegging rundt eksisterende og planlagte småkraftverkstasjon i Folkedal, Granvin kommune Det gamle kraftverket i Folkedal. Foto: AO 07.07.2009. Av Anders Often Botanisk

Detaljer

John Bjarne Jordal. Rekartlegging av naturtyper i seterdalene i Grøvuvassdraget, Sunndal kommune, i 2015

John Bjarne Jordal. Rekartlegging av naturtyper i seterdalene i Grøvuvassdraget, Sunndal kommune, i 2015 John Bjarne Jordal Rekartlegging av naturtyper i seterdalene i Grøvuvassdraget, Sunndal kommune, i 2015 Rapport J.B. Jordal nr. 5-2015 Forsidebildene viser øverst utsikt over Grøvudalen, og nederst Sandsetra

Detaljer

Skjøtselsplan for beitemarkene på Indrevær og Utvær

Skjøtselsplan for beitemarkene på Indrevær og Utvær Skjøtselsplan for beitemarkene på Indrevær og Utvær Solund kommune i Sogn og Fjordane Figur 1 Larsen, B. H. & Gaarder, G. 2007. Skjøtselsplan for beitemarkene på Indrevær og Utvær, Solund kommune i Sogn

Detaljer

Biologisk mangfold i Austrheim kommune

Biologisk mangfold i Austrheim kommune Biologisk mangfold i kommune SUPPLERENDE UNDERSØKELSER I 2004 Miljøfaglig Utredning Rapport 2004:9 1 Rapport 2004:9 Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS Prosjektansvarlig: Naturforvaltningskandidat

Detaljer

NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER TILKNYTTET

NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER TILKNYTTET NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER TILKNYTTET PLANLAGT KRAFTSTASJON VED SUPPAM I LEIKANGER KOMMUNE Av Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning AS. Tingvoll 13.10.2010 Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS

Detaljer

Skjøtselsplan SVARTKURLE-lokaliteten Ålbusgjelan (Oppigard, Ålbu)

Skjøtselsplan SVARTKURLE-lokaliteten Ålbusgjelan (Oppigard, Ålbu) Skjøtselsplan SVARTKURLE-lokaliteten Ålbusgjelan (Oppigard, Ålbu) Grunneier: John Aalbu Gnr/bnr: 191/1 ID Naturbase: BN00027029 Areal, nåværende: 9,8 da naturbeitemark UTM: 255-256, 427-428, høyde: 620-630

Detaljer

Botaniske tilleggsundersøkelser i Breheimen, Oppland fylke

Botaniske tilleggsundersøkelser i Breheimen, Oppland fylke Gammel furuskog ved Røykjeskålsvatnet Botaniske tilleggsundersøkelser i Breheimen, Oppland fylke Dag Holtan 2007 Forord På oppdrag fra Fylkesmannen i Oppland, Miljøvernavdelinga, har undertegnede gjort

Detaljer

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Side 1 Tingvoll, 21. september 2013 NVE FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Naturvernforbundet har gått langs elva på den planlagde utbyggingsstrekninga 15.9.2013. Vi har ikkje gått traseen

Detaljer

NATURTYPEKARTLEGGING SELJEBREKKA OG VOLLAN

NATURTYPEKARTLEGGING SELJEBREKKA OG VOLLAN NATURTYPEKARTLEGGING SELJEBREKKA OG VOLLAN Dette notatet gjør rede for kartlegging av naturtyper i området Seljebrekka/Vollan i Rindal kommune. Kartleggingen vil bli brukt som bakgrunnsstoff for konsekvensutredning

Detaljer

John Bjarne Jordal. Kartlegging av naturtyper i Oppdal kommune i 2009, med hovedvekt på Kinnpiken-Grytdalen og Vinstradalen.

John Bjarne Jordal. Kartlegging av naturtyper i Oppdal kommune i 2009, med hovedvekt på Kinnpiken-Grytdalen og Vinstradalen. John Bjarne Jordal Kartlegging av naturtyper i Oppdal kommune i 2009, med hovedvekt på Kinnpiken-Grytdalen og Vinstradalen. Rapport J. B. Jordal nr. 2-2010 J. B. Jordal Rapport nr. 2-2010 Utførende konsulent:

Detaljer

Mo i Rana lufthavn, Rana kommune vurderinger av naturverdier

Mo i Rana lufthavn, Rana kommune vurderinger av naturverdier AVINOR-BM-Notat 6-2013 Anders Breili, Asplan Viak AS, Hamar 23.10.2013 Mo i Rana lufthavn, Rana kommune vurderinger av naturverdier Bakgrunn: Området ble kartlagt 30.07.2013 av Anders Breili, Asplan Viak

Detaljer

Registrering av kystlynghei. Horgo, Austevoll

Registrering av kystlynghei. Horgo, Austevoll Registrering av kystlynghei Horgo, Austevoll Aase Nøtttveit, SFLMK, 29.10.2008 2004/2005: ytre Sunnhordland, : Sveio Bømlo Stord Fitjar Austevoll Geitaråsen, Sveio Midt- og Nordhordland, 2008/2009: Sund

Detaljer

Kvalitetssikring og oppdatering av naturtypelokaliteter i Ål kommune i 2010

Kvalitetssikring og oppdatering av naturtypelokaliteter i Ål kommune i 2010 Fylkesmannen i Buskerud og Ål kommune Kvalitetssikring og oppdatering av naturtypelokaliteter i Ål kommune i 2010 Larsen, B. H., Flynn, K. M. Solvang, R & Michelsen, F. Dato: 01.03.2012 1 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Skjøtselsplan for slåttemarka på Bergene nordre i Etnedal kommune i Oppland.

Skjøtselsplan for slåttemarka på Bergene nordre i Etnedal kommune i Oppland. Skjøtselsplan for slåttemarka på Bergene nordre i Etnedal kommune i Oppland. Utarbeidet i forbindelse med handlingsplanen for slåttemark i Oppland fylke. Utarbeidet av Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter

Detaljer

John Bjarne Jordal. Kartlegging av naturtyper i Oppdal kommune 2008, med hovedvekt på Gjevilvassdalen.

John Bjarne Jordal. Kartlegging av naturtyper i Oppdal kommune 2008, med hovedvekt på Gjevilvassdalen. John Bjarne Jordal Kartlegging av naturtyper i Oppdal kommune 2008, med hovedvekt på Gjevilvassdalen. Rapport J. B. Jordal nr. 2-2009 J. B. Jordal Rapport nr. 2-2009 Utførende konsulent: Biolog John Bjarne

Detaljer

Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl.

Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl. Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl. Ved Lilleaker ligger ca. 200 meter av Ring 3 åpen i en utgravd trasé med av- og påkjøringsramper som del av rv. 150 Ring 3 - Granfosslinjen. Gjeldende plan regulerer

Detaljer

Skjøtselsplan for BN00079390, Dalehaug, slåttemark i Rauma kommune, Møre og Romsdal fylke.

Skjøtselsplan for BN00079390, Dalehaug, slåttemark i Rauma kommune, Møre og Romsdal fylke. Vestlandet Skjøtselsplan for BN00079390, Dalehaug, slåttemark i Rauma kommune, Møre og Romsdal fylke. Bilde 1. UTM 44364 693486. Tatt i retning nordvest. Bildet viser den nederste og sørvestligste del

Detaljer

11 MILJ9FAGLIG II UTREDNING AS

11 MILJ9FAGLIG II UTREDNING AS F/ 11 MILJ9FAGLIG II UTREDNING AS NATURFAGLIG VURDERING AV HYTTEBYGGING PÅ ØYDEGARD, TINGVOLL KOMMUNE Av Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning AS. Tingvoll 08.04.2012 Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning

Detaljer

VOLLASETRA I SUNNDAL

VOLLASETRA I SUNNDAL VOLLASETRA I SUNNDAL Side 1 Skjøtsel 2012 Denne rapporten er ein oppfølgjer av ein liknande rapport frå 2011 og bygger direkte på denne. Rapporten er skriven av Øystein Folden. Side 2 Slått blei i 2012

Detaljer

1. Drift av artsrik slåttemark

1. Drift av artsrik slåttemark Vassbakkjen og Liabråtet. Berge, Bømlo, Hordaland 1. Drift av artsrik slåttemark Beste måten å skjøtte ei gammal, artsrik eng på, er å følgje den tradisjonelle driftsforma (oftast som før krigen), utan

Detaljer

Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune

Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 2013 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av Geir Jonny Ringvoll, Stærk

Detaljer

Biofokus-rapport 2011-25. Dato

Biofokus-rapport 2011-25. Dato Ekstrakt BioFokus har utarbeidet en skjøtselsplan for gården Øvre Gunleiksrud i Tessungdalen nordvest i Tinn kommune. Gården har flere naturkvaliteter av kulturbetingede naturtyper i aktiv bruk. Dette

Detaljer

Alnesstølen (Kjelde: Jordal, J. B. & Stueflotten, 2004: Kartlegging av biologisk mangfold i Rauma

Alnesstølen (Kjelde: Jordal, J. B. & Stueflotten, 2004: Kartlegging av biologisk mangfold i Rauma Heimre Storhøa (Kjelde: Jordal, J. B. & Stueflotten, 2004: Kartlegging av biologisk mangfold i Rauma Bekkesildre Bergstarr Blankstarr Blåmjelt (raumas eneste) Dvergsoleie Fjellkvann Fjellstarr Fjelltistel

Detaljer

Kartlegging av naturtyper i forbindelse med ny vintertunell på fv. 63 mellom Norddal og Stranda kommuner

Kartlegging av naturtyper i forbindelse med ny vintertunell på fv. 63 mellom Norddal og Stranda kommuner Kartlegging av naturtyper i forbindelse med ny vintertunell på fv. 63 mellom Norddal og Stranda kommuner Tittel: Kartlegging av naturtyper i forbindelse med ny vintertunell på fv. 63 mellom Norddal og

Detaljer

Naturverdier ved Røeodden på Sandøy, Porsgrunn kommune

Naturverdier ved Røeodden på Sandøy, Porsgrunn kommune Naturverdier ved Røeodden på Sandøy, Porsgrunn kommune Terje Blindheim BioFokus-notat 2011-2 Ekstrakt BioFokus har foretatt kartlegging av biologiske verdier på eiendommene 33/1 og 33/34 på Røeodden, Sandøy

Detaljer

Naturtypekartlegging av slåttemark på Schivevollen, Trondheim kommune

Naturtypekartlegging av slåttemark på Schivevollen, Trondheim kommune NIBIO RAPPORT 10 (79) 2015 Naturtypekartlegging av slåttemark på Schivevollen, Trondheim kommune BOLETTE BELE Avdeling for kulturlandskap og biomangfold, NIBIO TITTEL/TITLE Naturtypekartlegging av slåttemark

Detaljer

Klage Løyve til bruk av lutzgran på eigedomen gnr. 13, bnr. 1 i Lødingen kommune

Klage Løyve til bruk av lutzgran på eigedomen gnr. 13, bnr. 1 i Lødingen kommune Miljødirektoratet v/fylkesmannen i Nordland fmnopost@fylkesmannen.no 24. mai 2016 Klage Løyve til bruk av lutzgran på eigedomen gnr. 13, bnr. 1 i Lødingen kommune Vi viser til vedtak i sak 2016/2718 den

Detaljer

Biofokus-rapport 2009-5. Dato

Biofokus-rapport 2009-5. Dato Ekstrakt Biofokus har sommer og høst 2008 gjennomført biologiske registreringer av 34 setervanger i Odalen Totalt 22 lokaliteter ble avgrenset som naturtyper, der hhv 19 ligger i Nord-Odal og 3 i Sør-Odal.

Detaljer

Rapport 2007:02. Fiskeundersøking i Årsetelva, Ørsta kommune Miljøanalyser, rapport 2007:02 ISBN 978-82-92907-01-6

Rapport 2007:02. Fiskeundersøking i Årsetelva, Ørsta kommune Miljøanalyser, rapport 2007:02 ISBN 978-82-92907-01-6 miljøanalyser Rapport 2007:02, Ørsta kommune Miljøanalyser, rapport 2007:02 ISBN 978-82-92907-01-6 miljøanalyser R a p p o r t 2 0 0 7 : 0 2 Utførande institusjon: Miljøanalyser Leira 6590 Tustna Kontaktpersonar:

Detaljer

Vestlandet. Skjøtselplan slåttemark i Stranda kommune i Møre og Romsdal fylke; Fausa: Brune. Bioreg AS Rapport 2011 : 26

Vestlandet. Skjøtselplan slåttemark i Stranda kommune i Møre og Romsdal fylke; Fausa: Brune. Bioreg AS Rapport 2011 : 26 Vestlandet Skjøtselplan slåttemark i Stranda kommune i Møre og Romsdal fylke; Fausa: Brune. Bioreg AS Rapport 2011 : 26 2 BIOREG AS R apport 2 011: 26 Utførende institusjon: Bioreg AS http://www.bioreg.as/

Detaljer

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Buer-Garmannsvik 2 Referanse: Langmo S. H. 2015. Naturverdier for lokalitet Buer-Garmannsvik, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA,

Detaljer

Kartlegging av naturtypar i Nesset kommune

Kartlegging av naturtypar i Nesset kommune Kartlegging av naturtypar i Nesset kommune Rapport J. B. Jordal nr. 6-2005 Utførande konsulent: Biolog John Bjarne Jordal 6610 Øksendal Oppdragsgjevar: Nesset kommune 6460 Eidsvåg i R. Kontaktperson/prosjektansvarleg:

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Saltfjellet - Svartisen

Saltfjellet - Svartisen Saltfjellet - Svartisen Naturtyper og botanikk på sørsida av nasjonalparken Holtan, D. 2007. Saltfjellet Svartisen. Naturtyper og botanikk på sørsida av nasjonalparken. Miljøfaglig Utredning rapport 60:

Detaljer

Skjøtselsplan for Ytstebøen slåttemark, Ålesund kommune, Møre og Romsdal fylke.

Skjøtselsplan for Ytstebøen slåttemark, Ålesund kommune, Møre og Romsdal fylke. Vestlandet Skjøtselsplan for Ytstebøen slåttemark, Ålesund kommune, Møre og Romsdal fylke. FIRMANAVN OG ÅRSTALL: Dag Holtan 2013 PLAN/PROSJEKTANSVARLIG: Dag Holtan OPPDRAGSGIVER: Fylkesmannen i Møre og

Detaljer

Skjøtselplan for Lystad, Østre Toten kommune, Oppland fylke.

Skjøtselplan for Lystad, Østre Toten kommune, Oppland fylke. Østlandet Skjøtselplan for Lystad, Østre Toten kommune, Oppland fylke. OVERSIKTSBILDE fra lokalitet Figur 1. Slåtteenga sett fra vegen på sørsiden. Et belte har blitt klipt som plen her i kanten mot vegskjæringa,

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Aurland Fjordsenter, e-post Dato: 20.03.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylksmannen.no.

Detaljer

John Bjarne Jordal. Supplerende kartlegging av naturtyper i Rauma kommune i 2014

John Bjarne Jordal. Supplerende kartlegging av naturtyper i Rauma kommune i 2014 John Bjarne Jordal Supplerende kartlegging av naturtyper i Rauma kommune i 2014 Rapport J. B. Jordal nr. 3-2015 J. B. Jord a l Rapport n r. 3-2015 Utførende konsulent: Biolog J. B. Jordal AS Auragata 3

Detaljer

Skjøtselplan for Tannberg slåttemark, Østre Toten kommune, Oppland fylke.

Skjøtselplan for Tannberg slåttemark, Østre Toten kommune, Oppland fylke. Østlandet Skjøtselplan for Tannberg slåttemark, Østre Toten kommune, Oppland fylke. OVERSIKTSBILDE fra lokalitet Bilder mangler fra lokaliteten. FIRMANAVN OG ÅRSTALL: Miljøfaglig Utredning AS, 2012 PLAN/PROSJEKTANSVARLIG:

Detaljer

John Bjarne Jordal. Undersøkelser av noen kulturlandskap i Aukra og Averøy, Møre og Romsdal i 2015

John Bjarne Jordal. Undersøkelser av noen kulturlandskap i Aukra og Averøy, Møre og Romsdal i 2015 John Bjarne Jordal Undersøkelser av noen kulturlandskap i Aukra og Averøy, Møre og Romsdal i 2015 Rapport J. B. Jordal nr. 1-2016 Rapport J. B. Jordal nr. 1-2016 Utførende konsulent: Biolog J.B. Jordal

Detaljer

Se postkortet (pdf-fil). Lær mer hos Artsdatabanken

Se postkortet (pdf-fil). Lær mer hos Artsdatabanken Kommunane som ikkje svarte: Art Kommune Beskrivelse (frå Direktoratet for naturforvaltning) Aukra Vranglodnetunge (Trichoglossum walteri) er ein liten mørk, fingerforma sopp som veks i naturbeitemark.

Detaljer

Dispensasjon til oppsett av gjerde og beiting m.m. på gnr/bnr 5/1,7 i Linemyra naturreservat, Time kommune.

Dispensasjon til oppsett av gjerde og beiting m.m. på gnr/bnr 5/1,7 i Linemyra naturreservat, Time kommune. Dykkar ref.: «REF» Vår dato: 06.02.2014 Vår ref.: 2014/1051 Arkivnr.: 432.4 Oddmund Hognestad 4346 Bryne Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger T: 51

Detaljer

Skjøtselplan for Bjørndalen slåttemark, Orkdal kommune, Sør-Trøndelag fylke.

Skjøtselplan for Bjørndalen slåttemark, Orkdal kommune, Sør-Trøndelag fylke. Skjøtselplan for Bjørndalen slåttemark, Orkdal kommune, Sør-Trøndelag fylke. Midt-Norge OVERSIKTSBILDE fra lokalitet Figur 1. Nedre del av slåttemarkslokaliteten sett mot sør. Foto: Steinar Vatne 6.8.15

Detaljer

Lok. nr. 685 Nakkholmen bukt. Lokalt viktig C. Naturtyperegistreringer. Grus- og steinstrender med spesiell flora. Mosaikk:

Lok. nr. 685 Nakkholmen bukt. Lokalt viktig C. Naturtyperegistreringer. Grus- og steinstrender med spesiell flora. Mosaikk: Lok. nr. 685 Nakkholmen bukt 030110685 Lokalt viktig C Sand- og grusstrand Grus- og steinstrender med spesiell flora 01-01-2003 (siste) Lokalitetskrivelse innlagt av B0B den 13.10.2003, etter unders0kelse

Detaljer

Beitepussing av setervollar i Oppdal Samandrag

Beitepussing av setervollar i Oppdal Samandrag Beitepussing av setervollar i Oppdal Samandrag Samandrag og oppsummering av heile prosjektet Målet med prosjektet var å få meir kunnskap om beitepussing på setervollar. Kunne pussing av vollane hjelpe

Detaljer

Skjøtselsplan for Fosshammar, slåttemark i Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag fylke.

Skjøtselsplan for Fosshammar, slåttemark i Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag fylke. Midt-Norge Skjøtselsplan for Fosshammar, slåttemark i Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag fylke. Figur 1: Oversiktsbilde fra slåtteenga på Fosshammar sett fra sørøst mot nordvest ca. ved UTM32, 616375, 7043055

Detaljer

John Bjarne Jordal. Undersøkelser av kystblåstjerne Tractema verna i Haram kommune, Møre og Romsdal i 2015

John Bjarne Jordal. Undersøkelser av kystblåstjerne Tractema verna i Haram kommune, Møre og Romsdal i 2015 John Bjarne Jordal Undersøkelser av kystblåstjerne Tractema verna i Haram kommune, Møre og Romsdal i 2015 Rapport J. B. Jordal nr. 4-2015 Rapport J. B. Jordal nr. 4-2015 Utførende konsulent: Biolog J.B.

Detaljer

NOTAT. Omfang og konsekvens av tiltaket er ikke vurdert da ikke nok detaljer var kjent.

NOTAT. Omfang og konsekvens av tiltaket er ikke vurdert da ikke nok detaljer var kjent. Oppdragsgiver: Hallingdal Tomteutvikling AS og Hallingdal Hytteservice AS Oppdrag: 530952 Petterbråten II Detaljregulering boligfelt Gol Del: Dato: 2012-11-09 Skrevet av: Heiko Liebel Kvalitetskontroll:

Detaljer

Kulturhistoriske registreringar

Kulturhistoriske registreringar Kulturhistoriske registreringar Kultur og idrettsavdelinga, seksjon for kulturminnevern og museum Kulturminneregistreringar på Vetlebotn Gnr 272 og 275 Myrkdalen Voss kommune Rapport 7 2004 Rapport om

Detaljer

John Bjarne Jordal. Kartlegging og overvåking med vekt på svartkurle i Oppdal kommune i 2011.

John Bjarne Jordal. Kartlegging og overvåking med vekt på svartkurle i Oppdal kommune i 2011. John Bjarne Jordal Kartlegging og overvåking med vekt på i Oppdal kommune i 0. Rapport J. B. Jordal nr. -0 J. B. J o r d a l R a p p o r t n r. - 0 Utførende konsulent: Biolog John Bjarne Jordal Auragata

Detaljer

Skjøtselplan for Meldal bygdemuseum slåttemark, Meldal kommune, Sør-Trøndelag fylke.

Skjøtselplan for Meldal bygdemuseum slåttemark, Meldal kommune, Sør-Trøndelag fylke. Midt-Norge Skjøtselplan for Meldal bygdemuseum slåttemark, Meldal kommune, Sør-Trøndelag fylke. OVERSIKTSBILDE fra lokalitet Figur 1. Nedre del av slåttemarka på Meldal bygdetun. I forkan sees litt prestekrage,

Detaljer

Innhaldsliste. 23.08.05 10. KLASSE v. Sunnylven Skule, Hellesylt

Innhaldsliste. 23.08.05 10. KLASSE v. Sunnylven Skule, Hellesylt Innhaldsliste 23.08.05 10. KLASSE v. Sunnylven Skule, Hellesylt Sidetal Innleiing 3 Helsetvatnet 3 Insekt i Helse tvatnet 4 Planter i og ved Helsetvatnet 6 Fisk i Helsetvatnet 7 Fisk og ph 8 Kva kvalitet

Detaljer

KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER

KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER 19. OKTOBER 2009 Notat 2009:1 Utførende institusjon: Wergeland Krog Naturkart Kontaktperson: Ola Wergeland Krog Medarbeidere:

Detaljer

Levende landskap med et rikt biomangfold. et hefte om skjøtsel av kulturlandskapet

Levende landskap med et rikt biomangfold. et hefte om skjøtsel av kulturlandskapet Levende landskap med et rikt biomangfold et hefte om skjøtsel av kulturlandskapet 1 Bli en hverdagshelt! Vakre blomsterenger i et vell av farger, åpne landskap og aktive støler kommer ikke av seg selv.

Detaljer

Skjervheim 279 1/6. Moderne gardsdri i pakt med kulturlandskapet. Myrkdalen Voss kommune

Skjervheim 279 1/6. Moderne gardsdri i pakt med kulturlandskapet. Myrkdalen Voss kommune Skjervheim 279 1/6 Moderne gardsdri i pakt med kulturlandskapet Myrkdalen Voss kommune Kulturlandskapsprisen for Hordaland 2012 Garden Historie Gardsnamnet Skjervheim med endinga heim vitnar om gamal busetnad.

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

OVERORDNA STRATEGI FOR HJORTEFORVALTINGA

OVERORDNA STRATEGI FOR HJORTEFORVALTINGA OVERORDNA STRATEGI FOR HJORTEFORVALTINGA I BALESTRAND 2011-2013 Ei nasjonal omlegging av forvaltning av vilt- og fiskeressursane har pågått dei siste åra. Den langsiktige målsettinga er at innan 2006 skal

Detaljer

Verdifulle kulturlandskap i Fjell kommune i Hordaland

Verdifulle kulturlandskap i Fjell kommune i Hordaland Verdifulle kulturlandskap i Fjell kommune i Hordaland Miljøfaglig Utredning, rapport 2005:64 Miljøfaglig Utredning AS Rapport 2005:64 Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS Prosjektansvarlig:

Detaljer

Klage Løyve til bruk av utanlandske treslag på eigedomen gnr. 36, bnr. 4 i Sirdal kommune

Klage Løyve til bruk av utanlandske treslag på eigedomen gnr. 36, bnr. 4 i Sirdal kommune Miljødirektoratet v/fylkesmannen i Vest-Agder fmvapostmottak@fylkesmannen.no 19. februar 2015 Klage Løyve til bruk av utanlandske treslag på eigedomen gnr. 36, bnr. 4 i Sirdal kommune Vi viser til vedtak

Detaljer

Foto: P. Vesterbukt/Bioforsk

Foto: P. Vesterbukt/Bioforsk Skjøtselsplan for slåttemark. Berillstølen gnr./bnr.100/2, Rauma kommune, Møre og Romsdal fylkeskjøtselsplan for slåttemark. Berillstølen gnr./bnr.100/3, Rauma kommune, Møre og Romsdal fylke. Foto: P.

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.05.2016 35308/2016 Åge Ødegård Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Detaljer

John Bjarne Jordal. Kartlegging og overvåking med vekt på svartkurle i Oppdal kommune i 2010.

John Bjarne Jordal. Kartlegging og overvåking med vekt på svartkurle i Oppdal kommune i 2010. John Bjarne Jordal Kartlegging og overvåking med vekt på svartkurle i Oppdal kommune i 2010. Rapport J. B. Jordal nr. 1-2011 J. B. Jordal Rapport nr. 1-2011 Utførende konsulent: Biolog John Bjarne Jordal

Detaljer

Fagtur til Romania med Nasjonalt Museumsnettverk for kulturlandskap 12.-21. august 2016

Fagtur til Romania med Nasjonalt Museumsnettverk for kulturlandskap 12.-21. august 2016 Fagtur til Romania med Nasjonalt Museumsnettverk for kulturlandskap 12.-21. august 2016 Sekretariatet har fått mange ynskje om å få til ein studietur til utlandet, og spesielt til Romania. Med bakgrunn

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret, Aurland Dato: 30.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Vedlegg V. Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Østein Skaala, Havforskningsinstituttet Det føreligg svært mykje data om produksjon, forkvotar, antal lokalitetar og konsesjonar i

Detaljer

Kartlegging av eng ved Furumo, Ski

Kartlegging av eng ved Furumo, Ski Kartlegging av eng ved Furumo, Ski Arne E. Laugsand BioFokus-notat 2015-22 Ekstrakt Furumo Eiendomsselskap AS planlegger et utbyggingstiltak med tett lav bebyggelse i et område ved Eikjolveien i Ski kommune.

Detaljer

Sandane lufthavn, Anda, Gloppen kommune vurderinger av naturverdier

Sandane lufthavn, Anda, Gloppen kommune vurderinger av naturverdier AVINOR-BM-Notat 1-2013 Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning, Tingvoll 04.12.2013 Sandane lufthavn, Anda, Gloppen kommune vurderinger av naturverdier Bakgrunn: Området ble kartlagt 09.06.2013 av Geir Gaarder,

Detaljer

INNHOLD Innhold... 4 Sammendrag... 10 Generelt... 10 Formål... 10 Feltarbeid... 10 Resultater... 10 Klassifisering... 11 Skjøtsel...

INNHOLD Innhold... 4 Sammendrag... 10 Generelt... 10 Formål... 10 Feltarbeid... 10 Resultater... 10 Klassifisering... 11 Skjøtsel... INNHOLD Innhold... Sammendrag... Generelt... Formål... Feltarbeid... Resultater... Klassifisering... Skjøtsel... Særlige verdier og hensyn... Videre undersøkelser... Innledning... Begrep og definisjoner...

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

Skjøtselsplan for slåttemark. på Haatveit Nordre, Hjartdal. Kulturlandskapssenteret i Telemark

Skjøtselsplan for slåttemark. på Haatveit Nordre, Hjartdal. Kulturlandskapssenteret i Telemark Skjøtselsplan for slåttemark på Haatveit Nordre, Hjartdal Kulturlandskapssenteret i Telemark 2010 Kulturlandskapssenteret 3690 Hjartdal post@kulturlandskapssenteret.no 97187758 Skjøtselsplan for slåttemark

Detaljer

Supplerande kartlegging av biologisk mangfald i jordbruket sitt. kulturlandskap, inn- og utmark i Hordaland,

Supplerande kartlegging av biologisk mangfald i jordbruket sitt. kulturlandskap, inn- og utmark i Hordaland, Utgreiing 2009-1 upplerande kartlegging av biologisk mangfald i jordbruket sitt kulturlandskap, inn- og utmark i Hordaland, med ei vurdering av kunnskapsstatus Nasjonalt program for kartlegging og overvaking

Detaljer

Informasjon og brukarrettleiing

Informasjon og brukarrettleiing Informasjon og brukarrettleiing Om kartløysinga Kartløysinga er tenarbasert. Alle operasjonar blir utførde av ein sentralt plassert tenar (server). Dette inneber at du som brukar berre treng å ha ein pc

Detaljer

Biologisk mangfold Hunnedalen Konsekvenser ved rassikringstiltak

Biologisk mangfold Hunnedalen Konsekvenser ved rassikringstiltak Biologisk mangfold Hunnedalen Konsekvenser ved rassikringstiltak Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage Oktober 2010 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage har fått i oppdrag å lage en enkel

Detaljer

Melding om oppstart av frivillig skogvern på Skarvatun i Kvinnherad

Melding om oppstart av frivillig skogvern på Skarvatun i Kvinnherad Sakshandsamar, innvalstelefon Magnus Johan Steinsvåg, 5557 2325 Vår dato 23.03.2015 Dykkar dato Vår referanse 2010/48811 432.0 Dykkar referanse Sjå adresseliste Melding om oppstart av frivillig skogvern

Detaljer

Godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 150 / 1 - Bjørnar Øyri

Godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 150 / 1 - Bjørnar Øyri Bjørnar Øyri 6896 FRESVIK Vår ref. Dykkar ref. Arkivsak Sakshandsamar Direktenr. Vedtaksdato 126/16 16/452-4 Veronika Seim Bech 90910709 24.05.2016 Godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 150 / 1 - Bjørnar

Detaljer

Skoglaus kyst kledd i purpur

Skoglaus kyst kledd i purpur Fakta om kystlynghei Skoglaus kyst kledd i purpur Kystlynghei er beitemark dominert av røsslyng, som får sterk purpurfarge under bløminga på seinsommaren. Kysten har så milde vintre at husdyra kan beite

Detaljer

Skjøtselsplan for Bruvollen. Gammel slåtteeng - Ekrann gnr. 49 bnr.1 i Oppdal

Skjøtselsplan for Bruvollen. Gammel slåtteeng - Ekrann gnr. 49 bnr.1 i Oppdal Skjøtselsplan for Bruvollen Gammel slåtteeng - Ekrann gnr. 49 bnr.1 i Oppdal Vinstradalen og Loe utmarkslag 2010 Skjøtselsplan for Bruvollen 2 Forord Direktoratet for naturfovaltning utarbeidet i 2009

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Myran og Vetlgjerdet ved Vognill, Oppdal kommune

Myran og Vetlgjerdet ved Vognill, Oppdal kommune Myran og Vetlgjerdet ved Vognill, Oppdal kommune Naturverdier og sårbarhetsvurdering Figur 1 Gaarder, G. 2011. Myran og Vetlgjerdet ved Vognill, Oppdal kommune. Naturverdier og sårbarhetsvurdering. Miljøfaglig

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for slåttemark Telemark 2009

Nasjonal handlingsplan for slåttemark Telemark 2009 Telemark 2009 Opptakt Førespurnad frå FMMA og FMLA til Kulturlandskapssenteret om deltaking i Arvesølvprosjektet, og herunder delprosjekt på slåtteenger, knytt til Nasjonal handlingsplan for slåttemark

Detaljer

Biologiske undersøkelser ved Nordre Sæter og Politihøyskolen i Kongsvinger

Biologiske undersøkelser ved Nordre Sæter og Politihøyskolen i Kongsvinger Biologiske undersøkelser ved Nordre Sæter og Politihøyskolen i Kongsvinger Ole J. Lønnve og Terje Blindheim BioFokus-notat 2014-34 Ekstrakt BioFokus ved Ole J. Lønnve og Terje Blindheim har på oppdrag

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer