Naturtypekartlegging i Vik kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Naturtypekartlegging i Vik kommune"

Transkript

1 Naturtypekartlegging i Vik kommune Rapport MU204-07

2 Forsidebilete Skjerven i Bøa-dalen like sørvest for Vik sentrum har framleis restar av gammal hagemark med styvingstre som vert halden i hevd (lok nr. 9, NaturbaseID BN ). Foto: Geir Gaarder

3 RAPPORT Utførende institusjon: #$%&'()*%$*+,-./0$0*2 Oppdragsgjevar: 57%8.69)00.0$2:*0:*5&:-/)0.;9$%&'< =.-0)=/.%$0*) Prosjektansvarlig: 3.$-3))-/.- Prosjektmedarbeider(e): 4.%*.5&.%/6,)/ Kontaktperson hos oppdragsgjevar: >:-.?)-6.0 Referanse: Referat: 57-6,.*:0*60),G-,7H.8)-,%.**$0*)$I$88:99G0.6,)-,):HH$DPPPSO',TG0A3&.%%)0/BCCUV :*=)-,=$/)-.('-,$BCCU)=#$%&'()*%$*+,-./0$0*HW:HH/-)*(-W57%8.69)00.0$2:*0:*5&:-< X.$:9(),,)-DUG%$8.0),G-,7H)-9./0),G-Y.$,9)-86:98%)-,9.6,,)%-$8SB"V;9.0:*6W.$0 =$-=.%/7-$88&..-9./-.80)V.-/.,DE8)-H%)0,.-S=.%UC(G00V;BC6:HHS[)"U(G00V;P%)=SDK 2&'%=:9=$0:=.$,.0/.%:90),G-9)0*()%/.,$I$88:99G0.6,W-/.,(-)9%.$66=Z-,978&.),, )0/-.6&.%/670,.:*$0,.-.66)0,.)-,)-;/.-6Z-%.*8G0068)H.0:9=$-=.%%)G6./7-.-6=Z-, /W-%.*;9.0/.,.-:*6W6,:-.T:%$8&.0068)H.0,$%6:HH;9:6)-:*%)=;9./)0/.,.-Y.6,(:- >-:0*.0(:-07.;:HH/),.-,.:**-G0/$*)-.8)-,%.**$0*)-)=0),G-9)0*()%/.,$I$88:99G0. "

4 FORORD MiljøfagligUtredningASharutførtkvalitetssikringognykartleggingavnaturtypariVikkommune, SognogFjordanefylke.Feltarbeidetvartut<førti2005oglokalitetsskildringarogkartavgrensingar vartleverttiloppdragsgjevarsameår,menavulikeårsakarharsjølvesluttrapportdiverrefyrst vorteferdigstilti204. HovudansvarlegforprosjektetharvoriGeirGaarderfråMiljøfagligUtredning,medanHelgeFjeld< stadimiljøfagligutredningharvoriprosjektdeltakar.helgefjeldstadharvoriansvarlegforkartpro< duksjonen. UtredningaerutførtpåoppdragfråFylkesmanneniSognogFjordane,derToreLarsenharvore kontaktpersonoghovudansvarleg.hanskalhatakkforhjelpmedframskaffingavbakgrunnsinfor< masjon.einsærskilttakkvertrettatilmariannebøthun,fortilgangtildeiførebelsresultatahoog ÅstaGjellandhaddesamanstilt,m.a.utkastettilrapport. Tingvoll/Oslo, MiljøfagligUtredningAS GeirGaarder HelgeFjeldstad 4

5 INNHALD INNLEIING METODE GENERELT KUNNSKAPSGRUNNLAGET VERDISETTING FORKLARINGAVORDOGUTTRYKK RESULTAT KORTNATURFAGLEGSKILDRINGAVVIK HOVUDNATURTYPAR REGISTRERTENATURTYPELOKALITETAR RAUDLISTEARTAR Karplantar Sopp Lav Mosar Insekt KUNNSKAPSNIVÅ KJELDER...30 VEDLEGGLOKALITETSSKILDRINGAR...32

6 INNLEIING IStortingsmeldingnr.58ombærekraftigutvikling(Miljøverndepartementet997)bestemteStor< tingetat«allelandetskommunerskalhagjennomførtkartleggingogverdiklassifiseringavdet biologiskemangfoldetpåkommunensarealiløpetavår2003».tidlegaredirektoratetfornaturfor< valtning(dn noverandemiljødirektoratet)harutarbeideteihandboktilhjelpforkommunanei kartleggingsarbeidet(direktoratetfornaturforvaltning999a,supplerti2007ogmednyrevisjoni 202<205). IVikkommunevartdettearbeidetstartaoppsomeitlokaltinitiativallereiei999(Bøthun& Gjelland2005),menvartavulikeårsakarikkjesluttført.ForåfåinnnaudsyntedataiNaturbasefekk MiljøfagligUtredningioppdragfråFylkesmanneniSognogFjordaneåsuppleredata,nokosomvart gjorti2005.områdeskildringarogdigitalekartfilervartsendtovertiloppdragsgjevarvinteren 2005/2006,menavulikeårsakartokdetsværtlangtidførnokonsluttrapportvartutarbeida. Dennerapportenrepresentererdiforeinsterktforsinkasluttrapportfordetteprosjektet,derdata frånaturtypekartleggingai2005erpresentert,slikdeivartleverttilfylkesmannenda.detteinne< beratområdeskildringar,naturtypeinndelingogverdisettingerbasertpåmetodekravasomfantes dengongen,ogdeierikkjeopp<datertisamsvarmedmetodarogkravslikdesseføreliggi203. FigurBeitemarkermedsøyleeinerernokosomerkarakteristiskformangebiologiskverdifullekulturmarksmiljøiVik kommune.herfrårefsdal.foto:geirgaarder 6

7 2 METODE 2. Generelt Direktoratetfornaturforvaltning(2007)sihandbokikartleggingavbiologiskmangfaldharvoreei sentralrettesnorforkorleisarbeidetharvortelagtopp.hand<bokasinemetodarforkvafornatur< typarsomskulleregistrerast,verdsetjastogpresenterast,harvorestyrande. Handbokadelernorsknaturinni7hovudtyparogharvaltut56naturtyparinnan<fordissesomskal prioriterastikartlegginga.densamehovudinndelingaogdeisameprioriteringaneavnaturtyparer bruktidetteprosjektet.ogsåhandbokasittverdsettingssystemerbrukt,samtatallelokalitetarer lagtinnieinegendatabase.somdatabaseverktøyernaturkartdasinbasenatur2000brukt.i tilleggvartlokalitetaneavgrensarettetterfeltundersøkinganepåkartellerflyfotomedbrukav kartprogrammetgislink,ogseinaredigitalisertmedbrukavarcgis. Underfeltarbeidethardetvortesamlainnbeleggavraudlisteartarogandreregionaltsjeldneartar. DisseharvortesendttilBotaniskMuseumiBergenellerOsloogkannormaltfinnastattpåArtskart (Artsdatabanken204).Ogsåmangeandreavartsfunnafråvårteigefeltarbeidkanfinnastattder, daviharlagtdeiutpåartskartviagbif<nodentilbiofokus(bab<basen).namnebrukforartaneer basertpåvanleg,gjeldandenamnsettingogsystematikkfordeiulikeartsgruppene. 2.2 Kunnskapsgrunnlaget NaturtypekartleggingaiVikeravnydato,menkunnskapenomnaturmangfaldetikommunenhar bygdsegoppovermeirennhundreår.allereiepå800<taletvartkommunenvitjaavframståande biologar.t.d.varaxelblyttherpå860<talet(vårmestframståandebotanikarpådennetida)(blytt 869hartruleginformasjonfrådenneturen,menartikkelenerikkjenæraresjekkaher)ogpå sluttenavhundreåretvarsentraleekspertarpåmosaroglavsombengtkaalaasognilswulfsberg innom. Utoverpå900<talethaddeeinsentralplantesamlarforVestlandetsomTorkjelLillefossefleire turartilvikpå30<talet.ogsåsentralenasjonalebotanikararsomjohanneslidkartlaheridenne perioden.denkanskjemestomfattandeunder<søkingaavkarplantefloraenikommunenvartlikevel gjortnokoseinare,avgunvorknaben(somsærlegerkjentforsittarbeidmednorskefjellvalmuer), somkartlafjellområdagrundigimidtenavhundreåret(knaben950).perwendelbosjekkalittpå sluttenav50<talet(wendelbo957)ogjarlen.kristianseneitti<årseinare. På970<taletvardeteinskildekartleggingaravnolevandesentralebotanikararsomReidarElven, TorsteinEngelskjønogAudunSteinnes.Særlegpå980<og90<taletvardetimangekommunarein goddelundersøkingartilknyttarbeidmedverneplanarogutbyggingavvassdrag,mendetteførte ikkjetilsåmykjenykunnskapomnaturmangfaldetivik.bjørnmoesjekkaeinogannanbarskog (Moe994)ogsåvidtmyrvartkartlagt(Singsaas&Moen985),tilknyttutredningaromverni StølsheimenogFinnabotnogogsåeindelkartleggingvoregjort(indikasjonarkjemidetminste framhosdybwad2004ogkvamme&dybwad2002)ogdetsamegjeldvernetavedellauvskogen påeitrestrondi(fylkesmannenisognogfjordane979og992,gaarder996,hovig&wilberg 988). Derimotkomdetnoklikemykjenyedataframgjennomkulturlandskapskartleggingar,derikkje minstleifhauge(990)sineregistreringarerviktige,menogsåmedsupplementavjordal&gaar< der(994)ogbøthun(995). 7

8 Detsisteti<året(inkludert999)erdetnoksærlegnaturtypekartlegginganesomharførttilstørst kunnskapsoppbyggingforkommunen,gjennombøthun&gjelland(2005)sineregistreringarog vårei2005(dennerapporten).itilleggbøreinogsåtrekkeframbiofokussinekartleggingarifleire bekkekløfterikommunen(hofton200,hofton&klepsland200,klepsland200),somhargitt viktignyinformasjon.detharogsågåttføresegnokrekonsekvensutgreiingarforvassdragsutbyg< ging(t.d.tysse2006),mendessehargittfånydata(menunntakfinst,somihlen&hellen2008) 2.3 Verdisetting AllelokalitetarerverdisettetterDirektoratetfornaturforvaltning(2007)sittsystem,somdelerinn lokalitetaneiviktige(b)ogsværtviktige(a)område.itilleggkjemområdesomerlokaltviktige(c). Detersattopp5kriteriumforverdisettingavlokalitetane: Storleikogkorgodtutformadeier(verdienaukarmedstorleikenogkorgodtutformadeier) Gradavtekniskeinngrep(tekniskeinngrepredusererverdien) Førekomstavraudlisteartar(verdienaukarmedtalogtrugsmåla) Pregavkontinuitet(verdienaukarmedmiljøetsinalder) Sjeldsynteutformingar(nasjonaltogregionalt Førekomstavraudlisteartarerofteeitvesentligkriteriumforåverdisetteeinlokalitet.Nynorsk raudlistekomhausten200(kålåsm.fl.200),ogdenneinnebereindelviktigeendringarihøvetil tidlegareraudlister.iucnskriteriumforraudlistingavartar(iucn2005)erforførstegongbrukti raudlistearbeidetinoreg,ogdetteharm.a.førttilateindelartarmedstoreførekomstar,mensom derdeterdokumentertatdeigårattende,harvorteførtopppåraudlista.hittilharikkjedirektora< tetfornaturforvaltningførtoppmedretningslinjerforkorleisførekomstavraudlisteartarskalvirke innpåverdisettingavnaturtypar.denyeraudlistekategorianemedrangeringogforkortingarer (medengelsknamniparentes): RE Regionaltutrydda(RegionallyExtinct) CR Kritisktruga(CriticallyEndangered) EN Sterkttruga(Endangered) VU Sårbar(Vulnerable) NT Nærtruga(NearThreatened) DD Datamangel(DataDeficient) EllesvisesdettilKålåsm.fl.(200)fornærareforklaringavinndeling,metodarogutvalavartarfor dennorskeraudlista.dererdetogsåkortfattagjortreieforkvaformiljøartaneleveriogviktige typartrugsmål. 8

9 2.4 Forklaring av ord og uttrykk Biologiskmangfalderpopulærtsagtjordasinvariasjonavlivsformer(planter,dyrogmikroorganis< marm.m.),inkludertarvestoffogdetkomplisertesamspeletmellomdei.einkanskildrevariasjonen inaturenpåtreulikenivå:gen<,arts<ogøkosystemnivå. I 3idennyenaturmangfaldlovaereingoddelnaturfaglegsettsentraleordoguttrykkdefinert. Detteomfattarm.a.; a) b) art:etterbiologiskekriteriumbestemtegrupperavlevandeorganismar; bestand:eigruppeindividavsameartsomleverinnanforeitavgrensaområdetilsametid; c) biologiskmangfald:mangfaldetavøkosystem,artaroggenetiskevariasjonarinnanforartane, ogdeiøkologiskesambandamellomdessedelane; d) dyr:pattedyr,fuglar,krypdyr,amfibium,fiskogvirvellausedyr; e) framandorganisme:einorganismesomikkjehøyrertilnokonartellerbestandsomførekjem naturligpåstaden; f) genetiskmateriale:genogannaarvematerialeialtbiologiskmateriale,somkanoverførasttil andreorganismarmedellerutanhjelpavteknologi,likevelikkjegenetiskmaterialefråmenneske; i) naturmangfald:biologiskmangfald,mangfaldilandskapoggeologiskmangfald,somikkjeidet altvesentlegeereitresultatavpåverknadfråmenneske; j) naturtype:einsartatypenatursomomfattarallelevendeorganismarogdeimiljøfaktoranesom verkerder,ellerspesielletyparnaturførekomstarsomdammar,åkerholmarellerliknande,samt spesielletypargeologiskeførekomstar; k) organisme:enkeltindividavplanter,dyr,soppogmikroorganismar,inkludertalledelarsomeri standtilåformeresegelleroverføregenetiskmateriale; l) planter:karplanter,mosarogalgar; m) sopp:soppoglav; q) virvellausedyr:dyrutanryggsøyle; r) økologiskfunksjonsområde:område medavgrensingsomkanendresegovertid somopp< fyllereinøkologiskfunksjonforeinart,sliksomgyteområde,oppvekstområde,larvedriftsområde, vandrings<ogtrekkruter,beiteområde,hiområde,myte<ellerhårfellingsområde,overnattingsom< råde,spill<ellerparringsområde,trekkveg,yngleområde,overvintringsområdeogleveområde; s) økologisktilstand:statusogutviklingforfunksjonar,strukturogproduktivitetilokalitetartilein naturtype,settilysavaktuellefaktorarsominnverkarpåden; t) økosystem:etmeirellermindregodtavgrensaogeinsartanatursystemdersamfunnavplan< ter,dyr,soppogmikroorganismarfungererieitinnbyrdessamspelinnbyrdesogmeddetikkje< levendemiljøet. 9

10 5$*G-BO.-=).-.$,%$,.=)66/-)*9.%%:9I)0*60.6:*5-.6=$86:9$H)-,$/)00)-.$,-:0*;0:-/=.0/,8%'(,9./$006%)*)= DC

11 3 RESULTAT 3. Kort naturfagleg skildring av Vik Vikkommunedekkjereitarealav970km2.Avdetteer833km2fastland/øyer.Avkommunens areal(unntatthav)er65,3%fjellogopemark,26,5%erskog,0,9%ermyr,,6%erdyrkajord,,3%erisbrear(ogpermanentsnødekteareal)og4,2%erferskvatn. (http://www.kartverket.no/documents/fakta%20om%20norge/arealstatistikk_kommuner_203.p df).somforandrekommunarimidtreogindredelaravsognerdeitopografiskeskilnadenestorei Vik.Fresvikbreenisøraustereinmiddelsstorbremedkommunenshøgstepunktpå648mo.h. FrådenneskjerdetsegneddjupedalføremotFresvikogFeiosnedevedSognefjordeninord. KommunesenteretVikøyriliggsentraltikommunenutmotfjorden,ogmedeitparlittmeiropneog delsrolegedalføreinnmotvikafjelletisør.ivestredelaravkommunenskjerarnafjordenogfinna< botnseginnmotstølsheimenfråhovudfjorden. Naturgeografiskliggkommunenpågrensamellomklartoseaniskogsvakoseaniskvegetasjonssek< sjonogharheilespennviddafråboreonemoralsonenedevedfjordenogopptilhøgalpinsonepå ogrundtfresvikbreen(moen998).berremindrepartierriktignokførttilboreonemoralsoneav Moen(998)langsfjordenfråytredelaravArnafjordenoguttilVangsnes,mentrulegerdetnoklitt meirarealiarnafjordenoghelstogsåsmåpartiaustforvangsnessomhøyrerheimeher(nokre einskildeartsfunnvitnarom,somt.d.kjempeslørsoppmellomvigdalogstraumsnes(lok9)).edel< lauvskogmedulikevarmekjæreartarervanlegidennesonaogkandekketildelsstoreareal. Elleshøyrerfjordlianeognedredelaravdalføratilsørborealsone.Ogsåherfinstnokoedellauvskog ogforviksindelerdetmesteavdyrkamarkaidennesona.littoppeilisidenekjemeinoveri mellomborealsone,somfordetmesteerskogdominert,menogsåmedlittkulturlandskap(særleg heimestølaneogøvresonamedbeitemarkknytttilhøgtliggandegardsbruk).oppepååsryggerog oppmotsnaufjelletkjemeisonemedfjellskoginordborealsone,førdeiulikealpinesonene(lågal< pin,mellomalpinoghøgalpinsone)tekover.detnordlegeogalpineelementetifloraenermiddels godtutviklaoppepåfjellet(ognokrefjellplantargårogsånedilåglandet,særlegiberglendteom< råde),mensomforvestlandetelleserdennefloraenikkjepålangtnærsåriksominokomeir sentrale,austlegefjellstrøk. SkilletmellomklartoseaniskogsvaktoseaniskvegetasjonsseksjoneravMoen(998)sattmellom ArnafjordenogViksøyriogmotsøraustopppåVikafjellet.Detaustlegeelementetertydelegdårle< gareutviklaherenninabokommunanelengerinnisogn,sjølvomnokrelitttypiskeslikeartarfinst histogherifjordane.pådenandresidaerdethellerikkjesåmykjeutpregavestlegeartarikom< munen,dessestopperaltiytredelaravhøyangerkommunefordetmeste.idetheileerviklitt pregaavåhalittavalt,menutanåveresåutpregaviktigfornokreelementsamanliknamedandre kommunarisogn.litttypiskisåmåteeratdentydelegaustlegeartentyrihjelmhermøterdenklart vestlegeartenrevebjølle,nokosomtrektframavbøthun&gjelland(2005). Berggrunnenikommunenerivestpregaavharde,omdannagrunnfjellsbergartar,dvsgneis,noko somertypiskforstoredelaravvestlandet.imidtreogaustredelaravkommunenkjemeinderimot innivestkantenavjotundekket,eitstorområdemedbergartarsomerskyvdoverandrebergartar. Ogsådesseerforeindelhardeoggjevopphavtileinnøysamflora,påsamemåtenmåtesom gneisenivest.denmidtresonaharderimotvesentlegmeirrikebergartarfråkambro<silurdominert avfyllittogglimmerskifer.særlegpåvikafjellet,sørforarnafjordenogsørvestforvikdekkerdette storeareal.hererdetgjennomgåandemykjebetregrunnlagforrikvegetasjonmedkalkkrevjande artar,ogdetteerårsakentilatdetfinstfleireførekomstaravrikereinroseheiarpåvikafjellet,samt

12 partimedkalkrikfjellforalangsriksveg3overvikafjellet.ieismalsonefråurdeggiogoverfylkes< grensamotvosserdettilogmedpartimedganskereinkalkstein,sjåfigur3under.itilleggmå nemnastraudbergetpåvikafjelletsomereitlittstørrefeltmedmagnesiumriktserpentinberg.det stikkoppfråterrengetrundtogersamtidiglettsynlegmedsinraudefarge.floraenpåslikestader erikkjesåartsrik(fordeiflesteplanterermagnesiumgiftig),menkantilgjengjeldverenoksåser< merkt,medinnslagavsjeldsynteartarograsaravartarsomerspesielttilpassaslikmark. Figur3UtsnittavberggrunnsgeologiskkartovermidtredelaravSogn,derVikkommunedekkermykjeavarealetpå sørsidaavfjorden.lyseraudfargeerfordetmestegneis,ogdeibrunefarganeiaustforeindelgabbrooganortositt. Detteerfordetmestehardebergartar,ogsjølvomdeidelskanvererikepåviktigemineral,forvitrardeiseintoggjevofte opphavtilnøysamvegetasjon.daerdeigrønefarganemedmykjefyllittglimmerskifersomgårgjennomsentraledelarav Vikmykjebetreeignaforeinrikflora.Kjeldeforkartet:www.ngu.no SomformykjeavrestenavVestlandeterdetbartfjellogellerarealmedberretynnelagavlaus< massarsompregarkvartærgeologien,sjåfigur4under.nokrestadererdetlittmeirdjupemorene< dekke,særlegidalførasørforvikøyri.hererdetnedmotfjordenogsåavsetteingoddelmateriale fråvassdraga.meirvanlegimangeavdalføraerrasmarkermedskredmateriale.nokrestaderi høgfjelletfinststørrepartimedblokkhavdannaavfrostsprenging.elleserdetmangeplassarilitt høgareliggandeskogsterrenginnslagavmyrogtorvdanning,mendessedekkersjeldansåstore arealatdeikjemframpågroveoversynskart.deterikkjemerkaavnokrehavavsetningar,mensmå arealfinstnokfleirestaderlangsfjorden. 2

13 Figur4UtsnittavkvartærgeologiskkartovermidtredelaravSogn,derVikkommunedekkermykjeavarealetpåsørsida avfjorden.lyseraudfargeerbartfjellellertyntlausmassedekke.grønefargerviserderimottiltjukkaremorenedekker, medanraudefargererskredmateriale,brunetorvogmyr,samtfioletteblokkhav(someinberrefinnihøgfjellet).kjelde forkartet:www.ngu.no 3.2 Hovudnaturtypar Alledei7hovudnaturtypanefinstiVikkommune.Variasjoneniviktigenaturtyparerogsånoko avgrensa,medberre5uliketyparfangaoppunderkartlegginga(sjåtabellunder,dereinmyrlo< kaliteterførtoppsomannaviktigførekomst).betreundersøkingarvilnokgjegrunnlagforåav< grensafleiretypar,mensjølvomtopografienervarierternokspennviddalikevelnokoavgrensa. Tabell OversiktoverregistrertenaturtypelokalitetariVikkommunefordeltpånaturtypeogverdi. Naturtype) Antall) A) B) C) U) Rasmark,)berg)og)kantkratt) Sørvendtbergograsmark Kantkratt Fjell) Kalkrikeområdeifjellet Kulturlandskap) Slåttemark 7 6 3

14 Naturtype) Antall) A) B) C) U) Parklandskap 2 2 Hagemark Naturbeitemark Storegamletre 2 Skog) Rikedellauvskog Gammallauvskog Bekkekløftogbergvegg Gammalbarskog Gammalfattigedellauvskog Havstrand/kyst) Brakkvassdelta 3 3 Anna)viktig)førekomst) Sum) 64) 2) 37) 3) 2) KnapteinprosentavVikerreknasommyr,nokosomikkjeersærlegmykjesamanliknamedmange andrekommunarinoreg.topografienmedliteflattterrengmåtamykjeavskuldafordette.få verdifullemyrområdeerdaogsåkjent,ogberrevedsolrenninganeistølsheimenereinnaturtype< lokalitetavgrensa.deterusikkertomdetfinstrikmyrikommunen,mensjølvsmåslikeflekkarer detviktigåtavarepåomeinkjemoverdei.sidandetersålitemyr,børeinogsåkartleggeogta varepåsjølvmindre,ganskefattigemyrerunderskoggrensa.detsamegjeldkjeldesamfunn,som nokinokostørregradmåhablittoversettiundersøkinganeikommunenhittil. Kommunenharderimoteindelmeirrasmarkogberg.Berretolokalitetermedrasmarkerogkant< sonesamfunneravgrensainaturtypekartlegginga,meninnslagavslikemiljøfinstopplagtinnanfor fleirelokalitetar.deiflesterasmarkeneernokganskefattige,pregaavhardogsurberggrunn,men særleglittvarmeogtørrerasmarkermedinnslagavfinkornasubstratkanverelevestadformange sjeldsynteoginteressanteartar.dettegjeldikkjeberrekarplanter,menogsåt.d.virvellausedyr somsommarfuglarogbiller.mellomannahardesseplassaneoftevortesistestadengartarsom tidlegarevarutbreiddikulturlandskapetnoklararåoverleva. SamanliknamedandrekommunariSognogogsådeiflesteandrestaderpåVestlandetsåerdet avgrensarelativtmangerikefjellmiljøivik.årsakenerbådeatkommunenfaktiskhareindelrik fjellvegetasjon,somfølgjeavstorearealmedglimmerskiferogfyllittpåvikafjellet,menogsåatdet harvoreeindelundersøkingaravdessemiljøa,dersærlegknaben(950)sittarbeiderviktig.bøt< hun&gjelland(2005)skildrarfloraenpåslikestaderognemnarderartarsomgulsildre,tuesildre, skoresildre,reinrose,snøsøte,myrtevier,svarttopp,bergveronika,flekkmure,fjellsmelleogsnø< mure.fleireavfjellplantaneivikersjeldsynteellespåvestlandetogharvestlegeutpostlokalitetar her. Heile2/3avallekartlagdelokalitetariVikerknytttilkulturlandskapet(4stykkar).Årsakenernok ikkjeminstatdetbådetidlegarepå990<taletogundernaturtypekartlegginganepå2000<taletvart 4

15 $88&.9$06,/.$*)9%.6,7=$0*6,-.)$T)*.9)-8:*:H0.8G%,G-9)-8.-;)=T.0*.Y&'-8;)68;)%9:* X.,T)-:*6W=:-,.()0*):HH0:8-.68:*69$%&'$I$8;9.0/)$(7-6,.-.88&.-$8../.%%)G=68:*)-S6:9 0:8)06&W*)9%.:*G-'-,.G,;.-/.,0:8(.%%.6(:-:9,-.0,)%%./.66.),/.$$H.-$:/)-S$88&.9$06, *&.%/8)068&.$.00:6,'--.*-)/(:-(G-G68:*)0.;:*Y.--..$0%:8)%$,.,9./*)99)%(G-G68:*.- #./)0/.,8)0=.-.=.-/,W%.$,.9.$-.,,.-=.-/$(G%%.8G%,G-%)0/68)H:*68:*69$%&'$I$8;.-/.,9.$- 8%)-,W()0*.:HH.$0.$0)6,.6H.6$.%,=$8,$*(.-68=)66('-.8:96,:*Y.--.,-.69WT)=6,-.0/.-)= ),/.,6,:-,6.,,.-Y.-*:*6,:-6,.$0$6,-)0/6:0)$I$8;:**-G00%)*.,(:-W($00.=.-/$(G%%. DU

16 3.3 Registrerte naturtypelokalitetar Medgrunnlagifeltarbeideti2005,samtbrukaveldreskriftlegekjelder,vartdetutarbeiddlokali< tetsskildringarogavgrensaialt64naturtypelokalitetarivikkommune.avdesseer37lokalitetar heiltellerdelvisutfråeigefeltarbeid,medandeiresterande27berreerutfråeldrekjelder.kjelde< neerlistaoppbådeunderdeneinskildelokalitetogilitteraturlista,samtnærareomtaltikapittel5 omkunnskapsnivå. Tabell2 OversynoververdifullelokalitetarsomvartrapporterttilFylkesmanneniSognogFjordaneetternaturtypeJ kartleggingaivikkommunei2005.nummer(nr)erdetsamesomernyttaifaktaarkaogellesidennerapporten,medan kodenbruktikollonna Naturbase kannyttastforåsøkjesegframtillokaliteteninaturbase (http://geocortex.dirnat.no/silverlightviewer/?viewer=naturbase). Nr# Naturbase# Namn# Naturtype# Kode# Verdi## Areal# # BN Høgalii Kalkrikeområdeifjellet C0 A 869 2# BN Fosse Slåttemark D0 B 0 3# BN Ovrid Slåttemark D0 B 6 4# BN Hatlelid Naturbeitemark D04 A 5# BN ØyriiFresvik Brakkvassdelta G07 C 38 6# BN Otterhjell Hagemark D05 A 75 7# BN Engi Naturbeitemark D04 C 6 8# BN Straumsnes Slåttemark D0 B 4 9# BN Vigdal<Straumsnes Rikedellauvskog F0 A 525 0# BN Finnabotn Hagemark D05 B 88 # BN Alrekstølen Naturbeitemark D04 C 86 2# BN Engum Hagemark D05 B 23 3# BN Morki Hagemark D05 B 28 4# BN Valsvik Slåttemark D0 B 3 5# BN Lee Hagemark D05 A 84 6# BN Bjergane Naturbeitemark D04 C 76 7# BN Bungum Slåttemark D0 U 52 8# BN Heimdal Parklandskap D3 B 4 9# BN Skjerven Hagemark D05 B 60 20# BN Preststølen Slåttemark D0 B 3 2# BN Grønsberg Naturbeitemark D04 B 02 22# BN Myrkaskog Naturbeitemark D04 B 9 6

17 Nr# Naturbase# Namn# Naturtype# Kode# Verdi## Areal# 23# BN Tveit Hagemark D05 C 7 24# BN Eiterstrondi Gammalfattigedellauv< skog F02 A # BN Raudberg Kalkrikeområdeifjellet C0 B # BN Storehovden Gammalfattigedellauv< skog F02 B 93 27# BN Smørklepp Gammalbarskog F08 C # BN Valahola Kalkrikeområdeifjellet C0 A 35 29# BN Holstadstølen Naturbeitemark D04 B 5 30# BN Roseim Naturbeitemark D04 B 80 3# BN Roseimvest Naturbeitemark D04 B 8 32# BN Nystølnord Naturbeitemark D04 A 5 33# BN Kålsete Naturbeitemark D04 C 20 34# BN Fossevest Naturbeitemark D04 B 9 35# BN Vetlearvedalsørfor Fosse Naturbeitemark D04 C 9 36# BN Skorge Naturbeitemark D04 B 3 37# BN Øygarden Storegamletre D2 C 0,2 38# BN Dalselvisutløpved Valsvik Brakkvassdelta G07 C 33 39# BN HolaneiFramfjorden Rikedellauvskog F0 B 58 40# BN Tenneselvisittutløpi Indrefjorden Brakkvassdelta G07 C 2 4# BN Tjosteinsneset Rikedellauvskog F0 A # BN Oterskredi Naturbeitemark D04 B 5 43# BN Bugnaneset<edel< lauvskog Rikedellauvskog F0 A 82 44# BN Bugnaneset<rasmark Sørvendtbergograsmark B0 B 79 45# BN Hundsåi Gammallauvskog F07 B 30 46# BN Berva Bekkekløftogbergvegg F09 B 5 47# BN Lundenedrebeite Naturbeitemark D04 B 48# BN Lundeøvrebeite Naturbeitemark D04 B 3 7

18 Nr# Naturbase# Namn# Naturtype# Kode# Verdi## Areal# 49# BN Danemarkgjelet underbrandholten Rikedellauvskog F0 B 09 50# BN Dalskvammane Rikedellauvskog F0 B 76 5# BN Tretteteigen Rikedellauvskog F0 B 50 52# BN Skard Naturbeitemark D04 B 22 53# BN Svea Slåttemark D0 B 54# BN Gullskreda Kantkratt B02 C 6 55# BN Steingjerde Naturbeitemark D04 A 2 56# BN Refsdal:Dalastølane øvre 57# BN Refsdal:Dalastølane nedre 58# BN Refsdal:Kolmilevol< len Naturbeitemark D04 B 7 Naturbeitemark D04 B 32 Naturbeitemark D04 A 7 59# BN Refsdal:Brunnane Naturbeitemark D04 A 4 60# BN Solrenningane Annanviktigførekomst H B 462 6# BN Breiskreda Kalkrikeområdeifjellet C0 C # BN Gunnarsete Parklandskap D3 B 9 63# BN Grønebakktoppen Kalkrikeområdeifjellet C0 B # BN Klebberg Kalkrikeområdeifjellet C0 B 473 8

19 Figur6OversiktskartoverkjenteverdifullenaturtyparivestredelaravVikkommune(Arnafjorden,FinnabotnogStøls< heimen).nummererdeisamesominaturbase(berreat BN000 <dvsfyrstetotalogtresifferikkjeervist). 9

20 Figur7OversiktskartoverkjenteverdifullenaturtyparisentraledelaravVikkommune(Vangsnes,ViøyraogVikafjellet). NummererdeisamesomiNaturbase(berreat BN000 <dvsfyrstetotalogtresifferikkjeervist). 20

21 Figur8OversiktskartoverkjenteverdifullenaturtypariaustredelaravVikkommune(Feios,FresvikoginnmotFresvik< breen).nummererdeisamesominaturbase(berreat BN000 <dvsfyrstetotalogtresifferikkjeervist). 2

22 Raudlisteartar Eitsentraltverktøyforåidentifisereogklassifisereviktigeområdeforbiologiskmangfalderføre< komstavraudlisteartar.dennorskeraudlistavertoppdatertmedjamnemellomromavartsdata< banken.densistekomi200(kålåsm.fl.200)ogerbasertpåkjentkunnskapomrundt2000 arter. EinfårnestenfulloversiktoverkjenteførekomstaravraudlisteartariVikkommunevedåsøkepå ArtskartettilArtsdatabanken(204).Eitsøkdergavnokoover50treffforkommunennårtek unnavirveldyr(fugl,pattedyr,fiskogamfibium),mensomfølgjeavatnokreerførtoppdobbelter detreelletalfunnlittunder50.avdessevart26funngjortundernaturtypekartleggingai2005. Vidareliggdetinne35funnfråbekkekløftundersøkinganei200(Hofton200,Hofton&Klepsland 200,Klepsland200).Deieldstefunnaerattendetil800<talet(med864somdetfyrstesomligg inne),menaveldrekartleggingarerdetnoksærleggrunntilåmerkjesegtorkjellillefossesine kartleggingaravkarplantefloraenpåmidtenav930<talet Karplantar 4raudlistakarplantererlistaoppforVikkommunenedanfor,ogsamlaerdetsnakklittovereit 50<talslokalitetsfunn.Taletermoderatogkommunenergansketydeligikkjespesieltrikpåraudlis< takarplanter.deiflesteartarhardaogsåberrestatusnærtruga. Fjellerfaktiskeitviktigmiljø,nokosommåseiaståverelittuvanlegforeikommunepåVestlandet. Bådejøkulstorr,snøgrasoggrannsildreerknytttilsnøleieogandrefuktigemiljømedseinsnøsmel< ting,gjerneihøgfjellet.spesieltkalkkrevjandeeringenavdesse,mendeiunngårnokogsåoftast densurasteberggrunnen.fjellnøkleblomtrivstderimotbetrepåtørre,kalkrikeberghamreogdels ogsåkulturmarksengogivegkantar.ingenavartanekanseiaståverenasjonaltsjeldsynte,mendei manglarstortsetlengervest. Ikulturlandskapetfinneinikkjeminstartarsomstolt<henrik,sprikepiggfrø,smånesleogbakkesøte. Deterallgrunntilåmerkesegatingenavdesseartaneseruttilåverefunnenikommuneninyare tid,menenmåattendetil20<og30<talet,ogdåkunnedeitildelsverkeganskevanlege.trulegfinst fleireavartaneherfram<leis,ogt.d.stolt<henrikharnyefunnfrånabokommunarbådeiaustog nord.deterlikevelgrunntilåfrykteatdeihargåttsterktattendeherdeisisteti<åraogkanvere godtpåvegtilåforsvinneheilt. Delsikulturlandskap,menlikeofteirikskogfinneinartarsomask,almoglækjesteinfrø.Asker særlegtrugaavaskesjuke,medanalmbådegårattendesomfølgjeavalmesjuke(påaustlandet)og hardthjortebeite(påvestlandet).ogsåtilplantingmedgrankanhaøydelagtlokalitetar,medan attgroingavopnekulturlandskapandrestaderkanhaførttilaukaførekomst.lækjesteinfrøharnok aldrivorenokonvanlegart,mendeterhellerikkjenokosomtyderpåatartenharvortesjeldnare. Tvertimoterbeggedeikjentefunnagjortpå2000<talet. Lækjesteinfrøernoksærlegknytttilvarmeogrikekantsonemiljøogdetsamegjeldstavklokke,som harspreiddefunnrundtviksentrumogpåstrekningastraumsnes<vigdal.artenergenereltsjeld< syntpåheilevestlandetogvekshersærlegilitttørreogkalkrikevegskjeringar.vikkanhaeitviktig regionaltansvarfordennearten.einmeirreinskogsarterfuglereir,somerregistrerteitpargonger irikeedellauvskogarifjordanepå990<talet.artenbørkunnefinnastfleirestaderikommunen.til sistkjemklåveden,eiutpregaelveøyr<plantesomvartregistrertlangsnedredelaravfresvikelvafor snart80årsidan.elveforbyggingharganskesikkertvoremedåtekeknekkenpådennevesleog nokoisolerteførekomsten,ogivåredagarerdetberrelangslærdalselvaatartenerkjentisognog Fjordane

Kartlegging av mogleg artsrik slåttemark Hordaland 2010. UTDRAG, VERDIFULLE LOKALITETAR

Kartlegging av mogleg artsrik slåttemark Hordaland 2010. UTDRAG, VERDIFULLE LOKALITETAR Øyvind Vatshelle og Gunnlaug Røthe, Norsk Landbruksrådgiving Hordaland Kartlegging av mogleg artsrik slåttemark Hordaland 2010. UTDRAG, VERDIFULLE LOKALITETAR 1 Innleiing Kartlegginga er gjort på førespurnad

Detaljer

Øyvind Vatshelle, Norsk Landbruksrådgiving Hordaland. Re-registrering av slåttemark i Naturbase Lindås kommune, Hordaland 2010

Øyvind Vatshelle, Norsk Landbruksrådgiving Hordaland. Re-registrering av slåttemark i Naturbase Lindås kommune, Hordaland 2010 Øyvind Vatshelle, Norsk Landbruksrådgiving Hordaland Re-registrering av slåttemark i Naturbase Lindås kommune, Hordaland 2010 1 Innleiing Kartlegginga er gjort på førespurnad frå Fylkesmannen i Hordaland

Detaljer

Skjøtselsplan for verdifull slåttemark

Skjøtselsplan for verdifull slåttemark Skjøtselsplan for verdifull slåttemark Ljone, Ulvik A. Generell del Slåttemarker er areal som blir regelmessig slått. Semi-naturlig slåttemark, eller såkalla natureng, er slåttemarker som er forma gjennom

Detaljer

Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge

Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge Bolette Bele og Ann Norderhaug Bioforsk FOKUS Vol.3 Nr.9 2008 Bioforsk FOKUS blir utgitt av: Bioforsk, Fredrik A. Dahls vei 20, 1432 Ås. post@bioforsk Denne utgivelsen:

Detaljer

BIOLOGISK MANGFOLD I UTVALGTE KULTURLANDSKAP I ETNEDAL KOMMUNE.

BIOLOGISK MANGFOLD I UTVALGTE KULTURLANDSKAP I ETNEDAL KOMMUNE. BIOLOGISK MANGFOLD I UTVALGTE KULTURLANDSKAP I ETNEDAL KOMMUNE. Feltarbeid utført sommeren 2010. Signetrøi 17.6.2010. Jonsokkoll. Foto: Geir Høitomt Kistefos Skogtjenester AS v/geir Høitomt Januar 2011

Detaljer

?1-$"+&4;42')#.%)F6,'(%,()+4@""&62%1C)K,''&%)1.6M 6,'&C):;;42'()#V41&I)

?1-$+&4;42')#.%)F6,'(%,()+4@&62%1C)K,''&%)1.6M 6,'&C):;;42'()#V41&I) ?1-$"+&4;42')#.%)F6,'(%,()+4@""&62%1C)K,''&%)1.6M 6,'&C):;;42'()#V41&I) BCa"9RE]9:RR"-8S8CSBXb"9]8

Detaljer

Slåttemark ved Bretningen, Stor-Elvdal kommune biologisk vurdering

Slåttemark ved Bretningen, Stor-Elvdal kommune biologisk vurdering Slåttemark ved Bretningen, Stor-Elvdal kommune biologisk vurdering Kjell Magne Olsen og Tom H. Hofton Ekstrakt BioFokus ved Kjell Magne Olsen har på oppdrag for Stor-Elvdal kommune undersøkt et areal ved

Detaljer

forum for natur og friluftsliv Møre og Romsdal Botanisk undersøking mellom Jønnstad og Moldbakken i Sunndal kommune.

forum for natur og friluftsliv Møre og Romsdal Botanisk undersøking mellom Jønnstad og Moldbakken i Sunndal kommune. forum for natur og friluftsliv Møre og Romsdal Botanisk undersøking mellom Jønnstad og Moldbakken i Sunndal kommune. Forside: Fjellvalmue (Papaver radicatum ssp. radicatum) på lokaliteten rett nord for

Detaljer

REGISTRERINGSSKJEMA KULTURLANDSKAP

REGISTRERINGSSKJEMA KULTURLANDSKAP REGISTRERINGSSKJEMA KULTURLANDSKAP Navn på lokalitet: Ligaarden Gnr. 232 Bnr. 1 Kommune: Gjøvik Eier: Lars Ligaarden Beliggenhet: Snertingdalen Adresse: 2838 Snertingdal H.o.h.: 610 Tidligere bruk: Trolig

Detaljer

6,'&C):;;42'()#V41&I)

6,'&C):;;42'()#V41&I) ?1-$"+&4;42')#.%)O266&%,()+4@""&62%1C)P%2')1.6M 6,'&C):;;42'()#V41&I) BCa"9RE]9:RR"-8S8CSBXb"9]8

Detaljer

?1-$"+&4;42')#.%)O2(&42'()G.41&6,+&,6)+4@""&62%1C) P%2')1.66,'&C):;;42'()#V41&I)

?1-$+&4;42')#.%)O2(&42'()G.41&6,+&,6)+4@&62%1C) P%2')1.66,'&C):;;42'()#V41&I) ?1-$"+&4;42')#.%)O2(&42'()G.41&6,+&,6)+4@""&62%1C) P%2')1.66,'&C):;;42'()#V41&I) BCa"9RE]9:RR"-8S8CSBXb"9]8

Detaljer

Våreng i Tingvoll kommune

Våreng i Tingvoll kommune Våreng i Tingvoll kommune Rapport om ein slåtteenglokalitet. Folden grønt og plan Slåttemarksteigen Våreng i Reitvegen 35 ligg høveleg på utstilling i vegkanten. Såleis er denne observert meir og mindre

Detaljer

Beitenæringens betydning for kulturlandskap og biologisk mangfold i Norge. Ellen Svalheim, Bioforsk

Beitenæringens betydning for kulturlandskap og biologisk mangfold i Norge. Ellen Svalheim, Bioforsk Beitenæringens betydning for kulturlandskap og biologisk mangfold i Norge Ellen Svalheim, Bioforsk Valle, Setesdal Norske rødlister Rødlistearter- i kulturlandskapet Om lag 44 % av de trua rødlisteartene

Detaljer

Kartlegging av slåttemark på Flåret i Lier kommune. Terje Blindheim. BioFokus-notat

Kartlegging av slåttemark på Flåret i Lier kommune. Terje Blindheim. BioFokus-notat Kartlegging av slåttemark på Flåret i Lier kommune Terje Blindheim BioFokus-notat 2014-20 Ekstrakt Biofokus har på oppdrag for naturvernforbundet i Lier kartlagt en kalkrik slåttemark med A verdi på plassen

Detaljer

Miljøfaglig Utredning, rapport 2005: 10

Miljøfaglig Utredning, rapport 2005: 10 Naturtypekartlegging i HAFS kommunane i Sogn og Fjordane med særskilt vekt på kulturlandskap. Tilleggsundersøkingar hausten 2004. Miljøfaglig Utredning, rapport 2005: 10 Miljøfaglig Utredning AS Rapport

Detaljer

Kartlegging av naturmangfold ved Staversletta i Bærum kommune

Kartlegging av naturmangfold ved Staversletta i Bærum kommune Kartlegging av naturmangfold ved Staversletta i Bærum kommune Ole J. Lønnve BioFokus-notat 2015-34 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Veidekke Eiendom AS, foretatt en naturfaglig undersøkelse ved Staverløkka

Detaljer

Skjøtselsplan for beitemarkene på Indrevær og Utvær

Skjøtselsplan for beitemarkene på Indrevær og Utvær Skjøtselsplan for beitemarkene på Indrevær og Utvær Solund kommune i Sogn og Fjordane Figur 1 Larsen, B. H. & Gaarder, G. 2007. Skjøtselsplan for beitemarkene på Indrevær og Utvær, Solund kommune i Sogn

Detaljer

Biologiske undersøkelser i Kalvmarka i Åmot kommune

Biologiske undersøkelser i Kalvmarka i Åmot kommune Biologiske undersøkelser i Kalvmarka i Åmot kommune Øivind Gammelmo BioFokus-notat 2012-9 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Åmot kommune v/finn Nygård kartlagt biologisk mangfold i Kalvmarka i Åmot.

Detaljer

?1-$"+&4;42')#.%)N&+"42'()+4@""&62%1C)P%2')1.66,'&C) :;;42'()#V41&I)

?1-$+&4;42')#.%)N&+42'()+4@&62%1C)P%2')1.66,'&C) :;;42'()#V41&I) ?1-$"+&4;42')#.%)N&+"42'()+4@""&62%1C)P%2')1.66,'&C) :;;42'()#V41&I) BCa"9RE]9:R

Detaljer

Biologisk verdfulle kulturlandskap i Fedje kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2004: 29

Biologisk verdfulle kulturlandskap i Fedje kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2004: 29 Biologisk verdfulle kulturlandskap i Fedje kommune Miljøfaglig Utredning Rapport 2004: 29 Rapport 2004: 29 Utførande institusjon: Miljøfaglig Utredning AS Kontaktperson: Finn Gunnar Oldervik ISBN-nummer:

Detaljer

Skjøtselsplan for Ekera, slåttemark i Gjøvik kommune, Oppland fylke.

Skjøtselsplan for Ekera, slåttemark i Gjøvik kommune, Oppland fylke. Østlandet Skjøtselsplan for Ekera, slåttemark i Gjøvik kommune, Oppland fylke. OVERSIKTSBILDE fra lokalitet Figur 1. Bildet viser bergknaus i øvre del av enga i juli 2011. Bildet er tatt mot øst fra ca.

Detaljer

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Side 1 Tingvoll, 21. september 2013 NVE FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Naturvernforbundet har gått langs elva på den planlagde utbyggingsstrekninga 15.9.2013. Vi har ikkje gått traseen

Detaljer

Åkerfallet; øvre teig i Tingvoll kommune

Åkerfallet; øvre teig i Tingvoll kommune Åkerfallet; øvre teig i Tingvoll kommune Rapport om ein slåtteenglokalitet. Folden grønt og plan Slåttemarksteigen på oversida av husa på Åkerfallet blei besøkt noko tilfeldig i oktober 2014. Det var då

Detaljer

John Bjarne Jordal. Kartlegging og overvåking med vekt på svartkurle i Oppdal kommune i 2014

John Bjarne Jordal. Kartlegging og overvåking med vekt på svartkurle i Oppdal kommune i 2014 John Bjarne Jordal Kartlegging og overvåking med vekt på svartkurle i Oppdal kommune i 2014 Rapport J. B. Jordal nr. 1-2015 J. B. Jord a l Rapport n r. 1-2015 Utførende konsulent: Biolog J. B. Jordal AS

Detaljer

Kvalitetssikring og oppdatering av naturtypelokaliteter i Hemsedal kommune i 2010-2011

Kvalitetssikring og oppdatering av naturtypelokaliteter i Hemsedal kommune i 2010-2011 Fylkesmannen i Buskerud og Hemsedal kommune Kvalitetssikring og oppdatering av naturtypelokaliteter i Hemsedal kommune i 2010-2011 Larsen, B. H., Flynn, K.M., Solvang, R. og Midteng, R. Dato: 01.02.2012

Detaljer

Skjøtselsplan for slåttemark på Nes. Kvam herad, Hordaland.

Skjøtselsplan for slåttemark på Nes. Kvam herad, Hordaland. Vestlandet Skjøtselsplan for slåttemark på Nes. Kvam herad, Hordaland. NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING HORDALAND 2011 ØYVIND VATSHELLE OPPDRAGSGIVER: FYLKESMANNEN I HORDALAND LITTERATURREFERANSE: Øyvind Vatshelle

Detaljer

Biologiske verdier ved Alcoaparken ved Huseby, Farsund kommune

Biologiske verdier ved Alcoaparken ved Huseby, Farsund kommune NOTAT Vår ref.: BOD-01695 Dato: 18. september 2012 Biologiske verdier ved Alcoaparken ved Huseby, Farsund kommune På oppdrag fra Farsund kommune har Asplan Viak utarbeidet et forslag til reguleringsplan

Detaljer

Innsamling av frø fra artsrike enger i Grimstad, Bykle og Flekkefjord

Innsamling av frø fra artsrike enger i Grimstad, Bykle og Flekkefjord Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 7 Nr. 170, 2012 Innsamling av frø fra artsrike enger i Grimstad, Bykle og Flekkefjord Utprøving av metode for innsamling av sams prøver med frø fra Arvesølvområder

Detaljer

Skjøtselsplan for verdifull slåttemark

Skjøtselsplan for verdifull slåttemark Skjøtselsplan for verdifull slåttemark Flage, Voss A. Generell del Slåttemarker er areal som blir regelmessig slått. Semi-naturlig slåttemark, eller såkalla natureng, er slåttemarker som er forma gjennom

Detaljer

John Bjarne Jordal. Rekartlegging av naturtyper i seterdalene i Grøvuvassdraget, Sunndal kommune, i 2015

John Bjarne Jordal. Rekartlegging av naturtyper i seterdalene i Grøvuvassdraget, Sunndal kommune, i 2015 John Bjarne Jordal Rekartlegging av naturtyper i seterdalene i Grøvuvassdraget, Sunndal kommune, i 2015 Rapport J.B. Jordal nr. 5-2015 Forsidebildene viser øverst utsikt over Grøvudalen, og nederst Sandsetra

Detaljer

NINA Minirapport 267. Botanisk kartlegging rundt eksisterende og planlagte småkraftverkstasjon i Folkedal, Granvin kommune.

NINA Minirapport 267. Botanisk kartlegging rundt eksisterende og planlagte småkraftverkstasjon i Folkedal, Granvin kommune. NINA Minirapport 267 Botanisk kartlegging rundt eksisterende og planlagte småkraftverkstasjon i Folkedal, Granvin kommune Det gamle kraftverket i Folkedal. Foto: AO 07.07.2009. Av Anders Often Botanisk

Detaljer

Registrering av kystlynghei. Horgo, Austevoll

Registrering av kystlynghei. Horgo, Austevoll Registrering av kystlynghei Horgo, Austevoll Aase Nøtttveit, SFLMK, 29.10.2008 2004/2005: ytre Sunnhordland, : Sveio Bømlo Stord Fitjar Austevoll Geitaråsen, Sveio Midt- og Nordhordland, 2008/2009: Sund

Detaljer

'&C):;;42'()#V41&I)

'&C):;;42'()#V41&I) ?1-$"+&4;42')#.%)O&44&%,()+4@""&62%1C)K,''&%)1.66,M '&C):;;42'()#V41&I) BCa"9RE]9:RR"-8S8CSBXb"9]8

Detaljer

Biologisk mangfold i Austrheim kommune

Biologisk mangfold i Austrheim kommune Biologisk mangfold i kommune SUPPLERENDE UNDERSØKELSER I 2004 Miljøfaglig Utredning Rapport 2004:9 1 Rapport 2004:9 Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS Prosjektansvarlig: Naturforvaltningskandidat

Detaljer

Skjøtselsplan SVARTKURLE-lokaliteten Ålbusgjelan (Oppigard, Ålbu)

Skjøtselsplan SVARTKURLE-lokaliteten Ålbusgjelan (Oppigard, Ålbu) Skjøtselsplan SVARTKURLE-lokaliteten Ålbusgjelan (Oppigard, Ålbu) Grunneier: John Aalbu Gnr/bnr: 191/1 ID Naturbase: BN00027029 Areal, nåværende: 9,8 da naturbeitemark UTM: 255-256, 427-428, høyde: 620-630

Detaljer

NATURTYPEKARTLEGGING SELJEBREKKA OG VOLLAN

NATURTYPEKARTLEGGING SELJEBREKKA OG VOLLAN NATURTYPEKARTLEGGING SELJEBREKKA OG VOLLAN Dette notatet gjør rede for kartlegging av naturtyper i området Seljebrekka/Vollan i Rindal kommune. Kartleggingen vil bli brukt som bakgrunnsstoff for konsekvensutredning

Detaljer

NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER TILKNYTTET

NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER TILKNYTTET NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER TILKNYTTET PLANLAGT KRAFTSTASJON VED SUPPAM I LEIKANGER KOMMUNE Av Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning AS. Tingvoll 13.10.2010 Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS

Detaljer

VOLLASETRA I SUNNDAL

VOLLASETRA I SUNNDAL VOLLASETRA I SUNNDAL Side 1 Skjøtsel 2012 Denne rapporten er ein oppfølgjer av ein liknande rapport frå 2011 og bygger direkte på denne. Rapporten er skriven av Øystein Folden. Side 2 Slått blei i 2012

Detaljer

1. Drift av artsrik slåttemark

1. Drift av artsrik slåttemark Vassbakkjen og Liabråtet. Berge, Bømlo, Hordaland 1. Drift av artsrik slåttemark Beste måten å skjøtte ei gammal, artsrik eng på, er å følgje den tradisjonelle driftsforma (oftast som før krigen), utan

Detaljer

SLÅTTEMARK. SØKBARE EGENSKAPER (for Naturbase) *OMRÅDEBESKRIVELSE (For Naturbase og som grunnlag for skjøtselsplanen) *Navn på lokaliteten.

SLÅTTEMARK. SØKBARE EGENSKAPER (for Naturbase) *OMRÅDEBESKRIVELSE (For Naturbase og som grunnlag for skjøtselsplanen) *Navn på lokaliteten. SLÅTTEMARK. SØKBARE EGENSKAPER (for Naturbase) *Navn på lokaliteten Omsrud *Kommune Sør-Aurdal *Områdenr. 3015 ID i Naturbase *Registrert i felt av: Geir Høitomt *Dato: 6.7.2012 Eventuelle tidligere registreringer

Detaljer

Mo i Rana lufthavn, Rana kommune vurderinger av naturverdier

Mo i Rana lufthavn, Rana kommune vurderinger av naturverdier AVINOR-BM-Notat 6-2013 Anders Breili, Asplan Viak AS, Hamar 23.10.2013 Mo i Rana lufthavn, Rana kommune vurderinger av naturverdier Bakgrunn: Området ble kartlagt 30.07.2013 av Anders Breili, Asplan Viak

Detaljer

Åkerfallet; Sandekra og Hafstad; Oppibakkekra i Tingvoll kommune

Åkerfallet; Sandekra og Hafstad; Oppibakkekra i Tingvoll kommune Åkerfallet; Sandekra og Hafstad; Oppibakkekra i Tingvoll kommune Rapport om to slåtteenglokalitetar. Folden grønt og plan Slåttemarkslokaliteten som tidlegare er kartlagd Mellom Hafstad Oppigard og Åkerfallet

Detaljer

:;;42'()#V41&I)

:;;42'()#V41&I) ?1-$"+&4;42')#.%)0,""&')+4@""&62%1C)P%2')1.66,'&C) :;;42'()#V41&I) BCa"9RE]9:RR"-8S8CSBXb"9]8

Detaljer

Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl.

Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl. Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl. Ved Lilleaker ligger ca. 200 meter av Ring 3 åpen i en utgravd trasé med av- og påkjøringsramper som del av rv. 150 Ring 3 - Granfosslinjen. Gjeldende plan regulerer

Detaljer

SLÅTTEMARK. SØKBARE EGENSKAPER (for Naturbase) *OMRÅDEBESKRIVELSE (For Naturbase og som grunnlag for skjøtselsplanen) *Navn på lokaliteten.

SLÅTTEMARK. SØKBARE EGENSKAPER (for Naturbase) *OMRÅDEBESKRIVELSE (For Naturbase og som grunnlag for skjøtselsplanen) *Navn på lokaliteten. SLÅTTEMARK. SØKBARE EGENSKAPER (for Naturbase) *Navn på lokaliteten Jordet nordre *Kommune Sør-Aurdal *Områdenr. 3004 ID i Naturbase *Registrert i felt av: Geir Høitomt *Dato: 27.6.2012 Eventuelle tidligere

Detaljer

11 MILJ9FAGLIG II UTREDNING AS

11 MILJ9FAGLIG II UTREDNING AS F/ 11 MILJ9FAGLIG II UTREDNING AS NATURFAGLIG VURDERING AV HYTTEBYGGING PÅ ØYDEGARD, TINGVOLL KOMMUNE Av Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning AS. Tingvoll 08.04.2012 Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning

Detaljer

Utkast* til skjøtselsplan for slåttemark på Sørre Grunke i Vestre Slidre kommune

Utkast* til skjøtselsplan for slåttemark på Sørre Grunke i Vestre Slidre kommune Utkast* til skjøtselsplan for slåttemark på Sørre Grunke i Vestre Slidre kommune B. Spesiell del: Lokalitet: Sørre Grunke Type: Slåtteeng ID Naturbase: BN00027540 (Kartlagt som UTM: Midtpunkt 32V 485259,

Detaljer

John Bjarne Jordal. Kartlegging av naturtyper i Oppdal kommune i 2009, med hovedvekt på Kinnpiken-Grytdalen og Vinstradalen.

John Bjarne Jordal. Kartlegging av naturtyper i Oppdal kommune i 2009, med hovedvekt på Kinnpiken-Grytdalen og Vinstradalen. John Bjarne Jordal Kartlegging av naturtyper i Oppdal kommune i 2009, med hovedvekt på Kinnpiken-Grytdalen og Vinstradalen. Rapport J. B. Jordal nr. 2-2010 J. B. Jordal Rapport nr. 2-2010 Utførende konsulent:

Detaljer

Biologiske undersøkelser av noen gamle kulturlandskap i Åmotsdalen i 2016

Biologiske undersøkelser av noen gamle kulturlandskap i Åmotsdalen i 2016 Biologiske undersøkelser av noen gamle kulturlandskap i Åmotsdalen i 2016 Rapport J.B. Jordal nr. 5-2016 Forsidebildene viser Skrudu øverst, nedenfor fra de langstrakte engene ved Slettet. Dette er to

Detaljer

Klage Løyve til bruk av lutzgran på eigedomen gnr. 13, bnr. 1 i Lødingen kommune

Klage Løyve til bruk av lutzgran på eigedomen gnr. 13, bnr. 1 i Lødingen kommune Miljødirektoratet v/fylkesmannen i Nordland fmnopost@fylkesmannen.no 24. mai 2016 Klage Løyve til bruk av lutzgran på eigedomen gnr. 13, bnr. 1 i Lødingen kommune Vi viser til vedtak i sak 2016/2718 den

Detaljer

Naturverdier ved Hansebråtan i Ytre Enebakk. Øivind Gammelmo & Terje Blindheim. BioFokus-notat

Naturverdier ved Hansebråtan i Ytre Enebakk. Øivind Gammelmo & Terje Blindheim. BioFokus-notat Naturverdier ved Hansebråtan i Ytre Enebakk Øivind Gammelmo & Terje Blindheim BioFokus-notat 2016-23 Ekstrakt BioFokus, ved Øivind Gammelmo og Terje Blindheim, har på oppdrag for Nils Butenschøn vurdert

Detaljer

Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune

Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 2013 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av Geir Jonny Ringvoll, Stærk

Detaljer

Muggeteigen, Bermålsviki Overordna naturtilhøve

Muggeteigen, Bermålsviki Overordna naturtilhøve NOTAT Siri Bøthun Naturforvaltning Muggeteigen, Bermålsviki Overordna naturtilhøve Notat frå synfaring 21. nov. 2014, førehandskartlegging Siri Wølneberg Bøthun september 2013 NOTAT 26.11.2014 12.09.2013

Detaljer

Skjøtselsplan for slåttemarka på Bergene nordre i Etnedal kommune i Oppland.

Skjøtselsplan for slåttemarka på Bergene nordre i Etnedal kommune i Oppland. Skjøtselsplan for slåttemarka på Bergene nordre i Etnedal kommune i Oppland. Utarbeidet i forbindelse med handlingsplanen for slåttemark i Oppland fylke. Utarbeidet av Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter

Detaljer

Kvalitetssikring og oppdatering av naturtypelokaliteter i Ål kommune i 2010

Kvalitetssikring og oppdatering av naturtypelokaliteter i Ål kommune i 2010 Fylkesmannen i Buskerud og Ål kommune Kvalitetssikring og oppdatering av naturtypelokaliteter i Ål kommune i 2010 Larsen, B. H., Flynn, K. M. Solvang, R & Michelsen, F. Dato: 01.03.2012 1 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Botaniske tilleggsundersøkelser i Breheimen, Oppland fylke

Botaniske tilleggsundersøkelser i Breheimen, Oppland fylke Gammel furuskog ved Røykjeskålsvatnet Botaniske tilleggsundersøkelser i Breheimen, Oppland fylke Dag Holtan 2007 Forord På oppdrag fra Fylkesmannen i Oppland, Miljøvernavdelinga, har undertegnede gjort

Detaljer

Skjøtselsplan for BN00079390, Dalehaug, slåttemark i Rauma kommune, Møre og Romsdal fylke.

Skjøtselsplan for BN00079390, Dalehaug, slåttemark i Rauma kommune, Møre og Romsdal fylke. Vestlandet Skjøtselsplan for BN00079390, Dalehaug, slåttemark i Rauma kommune, Møre og Romsdal fylke. Bilde 1. UTM 44364 693486. Tatt i retning nordvest. Bildet viser den nederste og sørvestligste del

Detaljer

SLÅTTEMARK. SØKBARE EGENSKAPER (for Naturbase) *OMRÅDEBESKRIVELSE (For Naturbase og som grunnlag for skjøtselsplanen) *Navn på lokaliteten.

SLÅTTEMARK. SØKBARE EGENSKAPER (for Naturbase) *OMRÅDEBESKRIVELSE (For Naturbase og som grunnlag for skjøtselsplanen) *Navn på lokaliteten. SLÅTTEMARK. SØKBARE EGENSKAPER (for Naturbase) *Navn på lokaliteten Hafton *Kommune Sør-Aurdal *Områdenr. 3005 ID i Naturbase *Registrert i felt av: Geir Høitomt *Dato: 27.6.2012 Eventuelle tidligere registreringer

Detaljer

Naturtypekartlegging av slåttemark på Schivevollen, Trondheim kommune

Naturtypekartlegging av slåttemark på Schivevollen, Trondheim kommune NIBIO RAPPORT 10 (79) 2015 Naturtypekartlegging av slåttemark på Schivevollen, Trondheim kommune BOLETTE BELE Avdeling for kulturlandskap og biomangfold, NIBIO TITTEL/TITLE Naturtypekartlegging av slåttemark

Detaljer

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Buer-Garmannsvik 2 Referanse: Langmo S. H. 2015. Naturverdier for lokalitet Buer-Garmannsvik, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA,

Detaljer

John Bjarne Jordal. Kartlegging av naturtyper i Oppdal kommune 2008, med hovedvekt på Gjevilvassdalen.

John Bjarne Jordal. Kartlegging av naturtyper i Oppdal kommune 2008, med hovedvekt på Gjevilvassdalen. John Bjarne Jordal Kartlegging av naturtyper i Oppdal kommune 2008, med hovedvekt på Gjevilvassdalen. Rapport J. B. Jordal nr. 2-2009 J. B. Jordal Rapport nr. 2-2009 Utførende konsulent: Biolog John Bjarne

Detaljer

Alnesstølen (Kjelde: Jordal, J. B. & Stueflotten, 2004: Kartlegging av biologisk mangfold i Rauma

Alnesstølen (Kjelde: Jordal, J. B. & Stueflotten, 2004: Kartlegging av biologisk mangfold i Rauma Heimre Storhøa (Kjelde: Jordal, J. B. & Stueflotten, 2004: Kartlegging av biologisk mangfold i Rauma Bekkesildre Bergstarr Blankstarr Blåmjelt (raumas eneste) Dvergsoleie Fjellkvann Fjellstarr Fjelltistel

Detaljer

Aksdal (øst for brua mellom Østre og Vestre Bokn)

Aksdal (øst for brua mellom Østre og Vestre Bokn) Aksdal (øst for brua mellom Østre og Vestre Bokn) Kommune: Bokn Lokalitet nr.: 60107 Naturtype: Rik edelløvskog Verdi for biologisk mangfold: Svært viktig naturtype (A) Beskrivelse av lokaliteten Beskrivelse:

Detaljer

Kalsheimsholmane. Lokalitet nr.: Andre viktige forekomster (fugl) Verdi for biologisk mangfold: Uprioritert (C)

Kalsheimsholmane. Lokalitet nr.: Andre viktige forekomster (fugl) Verdi for biologisk mangfold: Uprioritert (C) Kalsheimsholmane Kommune: Tysvær Lokalitet nr.: 80104 Naturtype: Andre viktige forekomster (fugl) Verdi for biologisk mangfold: Uprioritert (C) Beskrivelse av lokaliteten Beskrivelse: Kalsheimsholmene

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Aurland Fjordsenter, e-post Dato: 20.03.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylksmannen.no.

Detaljer

Skjøtselplan for slåttemark og naturbeitemark ved Grandsetran i Leksvik kommune

Skjøtselplan for slåttemark og naturbeitemark ved Grandsetran i Leksvik kommune Skjøtselplan Vårslipp på setra (Foto: Aud Dagmar Ramdal) for slåttemark og naturbeitemark ved Grandsetran i Leksvik kommune Utarbeidet av Aud Dagmar Ramdal Beliggenhet og historie Imtjønnsetran kalles

Detaljer

Kartlegging av naturtyper i forbindelse med ny vintertunell på fv. 63 mellom Norddal og Stranda kommuner

Kartlegging av naturtyper i forbindelse med ny vintertunell på fv. 63 mellom Norddal og Stranda kommuner Kartlegging av naturtyper i forbindelse med ny vintertunell på fv. 63 mellom Norddal og Stranda kommuner Tittel: Kartlegging av naturtyper i forbindelse med ny vintertunell på fv. 63 mellom Norddal og

Detaljer

Biofokus-rapport 2011-25. Dato

Biofokus-rapport 2011-25. Dato Ekstrakt BioFokus har utarbeidet en skjøtselsplan for gården Øvre Gunleiksrud i Tessungdalen nordvest i Tinn kommune. Gården har flere naturkvaliteter av kulturbetingede naturtyper i aktiv bruk. Dette

Detaljer

Fra kartlegging til aktiv bevaring av genressurser i enger og beiter.

Fra kartlegging til aktiv bevaring av genressurser i enger og beiter. Fra kartlegging til aktiv bevaring av genressurser i enger og beiter. Av: Ellen Svalheim Frilansbiolog/ Bioforsk Landvik Ellen Svalheim 1 Arbeidet med bevaring av genressurser i gamle enger og beiter ble

Detaljer

Utvalgt naturtype slåttemark i Buskerud. Ellen Svalheim, Bioforsk

Utvalgt naturtype slåttemark i Buskerud. Ellen Svalheim, Bioforsk Utvalgt naturtype slåttemark i Buskerud Ellen Svalheim, Bioforsk Naturmangfoldloven og Norske rødlister Handlingsplaner for utvalgte naturtyper (UN) og prioriterte arter (PA) Veldig artsrike Hvordan kan

Detaljer

Kartlegging av naturtypar i Nesset kommune

Kartlegging av naturtypar i Nesset kommune Kartlegging av naturtypar i Nesset kommune Rapport J. B. Jordal nr. 6-2005 Utførande konsulent: Biolog John Bjarne Jordal 6610 Øksendal Oppdragsgjevar: Nesset kommune 6460 Eidsvåg i R. Kontaktperson/prosjektansvarleg:

Detaljer

Biofokus-rapport 2009-5. Dato

Biofokus-rapport 2009-5. Dato Ekstrakt Biofokus har sommer og høst 2008 gjennomført biologiske registreringer av 34 setervanger i Odalen Totalt 22 lokaliteter ble avgrenset som naturtyper, der hhv 19 ligger i Nord-Odal og 3 i Sør-Odal.

Detaljer

Stranda kommune Næring og teknisk

Stranda kommune Næring og teknisk Stranda kommune Næring og teknisk Saksbehandlar: Asle Johan Bergseth Konnerth Rovvilt i region 6 Postboks 2600 7734 STEINKJER Vår ref.: 16/1057-3 Dykkar ref.: Arkiv: K2 - K47 Dato: 21.09.2017 Høyringsuttale

Detaljer

SLÅTTEMARK. SØKBARE EGENSKAPER (for Naturbase) *OMRÅDEBESKRIVELSE (For Naturbase og som grunnlag for skjøtselsplanen) *Navn på lokaliteten.

SLÅTTEMARK. SØKBARE EGENSKAPER (for Naturbase) *OMRÅDEBESKRIVELSE (For Naturbase og som grunnlag for skjøtselsplanen) *Navn på lokaliteten. SLÅTTEMARK. SØKBARE EGENSKAPER (for Naturbase) *Navn på lokaliteten Kleiva *Kommune Sør-Aurdal *Områdenr. 3014 ID i Naturbase *Registrert i felt av: Geir Høitomt *Dato: 11.7.2012 Eventuelle tidligere registreringer

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Slåttemark. Innholdsfortegnelse. Demo Version - ExpertPDF Software Components

Slåttemark. Innholdsfortegnelse. Demo Version - ExpertPDF Software Components Slåttemark Innholdsfortegnelse http://test.miljostatus.no/tema/naturmangfold/utvalgte-naturtyper/slattemark/ Side 1 / 6 Slåttemark Publisert 20.11.2015 av Miljødirektoratet Slåttemarkene er ugjødsla enger

Detaljer

Kartlegging av naturtyper i kulturlandskapsområdet Follebu- Rudsbygd i Lillehammer og Gausdal kommuner i 2016

Kartlegging av naturtyper i kulturlandskapsområdet Follebu- Rudsbygd i Lillehammer og Gausdal kommuner i 2016 Kartlegging av naturtyper i kulturlandskapsområdet Follebu- Rudsbygd i Lillehammer og Gausdal kommuner i 2016 Miljøfaglig Utredning, notat 2016-46 Dato: 07.12.16 Notat 2016-46 Utførende institusjon: Miljøfaglig

Detaljer

Rapport 2007:02. Fiskeundersøking i Årsetelva, Ørsta kommune Miljøanalyser, rapport 2007:02 ISBN 978-82-92907-01-6

Rapport 2007:02. Fiskeundersøking i Årsetelva, Ørsta kommune Miljøanalyser, rapport 2007:02 ISBN 978-82-92907-01-6 miljøanalyser Rapport 2007:02, Ørsta kommune Miljøanalyser, rapport 2007:02 ISBN 978-82-92907-01-6 miljøanalyser R a p p o r t 2 0 0 7 : 0 2 Utførande institusjon: Miljøanalyser Leira 6590 Tustna Kontaktpersonar:

Detaljer

LANGBAKKSETRA I SUNNDAL

LANGBAKKSETRA I SUNNDAL Side 1 LANGBAKKSETRA I SUNNDAL Skjøtsel 2013 Rapporten er skriven av Øystein Folden. Side 2 Slått blei gjennomført 5. til 8. september 2013. Slåtten blir utført av Naturvernforbundet på oppdrag frå Verneområdestyret

Detaljer

Kulturhistoriske registreringar

Kulturhistoriske registreringar Kulturhistoriske registreringar Kultur og idrettsavdelinga, seksjon for kulturminnevern og museum Kulturminneregistreringar på Vetlebotn Gnr 272 og 275 Myrkdalen Voss kommune Rapport 7 2004 Rapport om

Detaljer

Naturverdier i Utfartsveien 1, Linderud leir, Oslo kommune

Naturverdier i Utfartsveien 1, Linderud leir, Oslo kommune Naturverdier i Utfartsveien 1, Linderud leir, Oslo kommune Terje Blindheim BioFokus-notat 2016-33 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Forsvarsbygg undersøkt naturverdier i tilknytning til Utfartsveien

Detaljer

Kartlegging og rekartlegging av kulturmarkslokalitetar på Tautra

Kartlegging og rekartlegging av kulturmarkslokalitetar på Tautra Kartlegging og rekartlegging av kulturmarkslokalitetar på Tautra Midsund kommune Møre og Romsdal fylke Firmanavn og årstal: Landbruk Nordvest SA, 2016 Ansvarlig for utarbeiding av rapport: Maud Grøtta

Detaljer

Godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 150 / 1 - Bjørnar Øyri

Godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 150 / 1 - Bjørnar Øyri Bjørnar Øyri 6896 FRESVIK Vår ref. Dykkar ref. Arkivsak Sakshandsamar Direktenr. Vedtaksdato 126/16 16/452-4 Veronika Seim Bech 90910709 24.05.2016 Godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 150 / 1 - Bjørnar

Detaljer

Vestlandet. Skjøtselplan slåttemark i Stranda kommune i Møre og Romsdal fylke; Fausa: Brune. Bioreg AS Rapport 2011 : 26

Vestlandet. Skjøtselplan slåttemark i Stranda kommune i Møre og Romsdal fylke; Fausa: Brune. Bioreg AS Rapport 2011 : 26 Vestlandet Skjøtselplan slåttemark i Stranda kommune i Møre og Romsdal fylke; Fausa: Brune. Bioreg AS Rapport 2011 : 26 2 BIOREG AS R apport 2 011: 26 Utførende institusjon: Bioreg AS http://www.bioreg.as/

Detaljer

Lok. nr. 685 Nakkholmen bukt. Lokalt viktig C. Naturtyperegistreringer. Grus- og steinstrender med spesiell flora. Mosaikk:

Lok. nr. 685 Nakkholmen bukt. Lokalt viktig C. Naturtyperegistreringer. Grus- og steinstrender med spesiell flora. Mosaikk: Lok. nr. 685 Nakkholmen bukt 030110685 Lokalt viktig C Sand- og grusstrand Grus- og steinstrender med spesiell flora 01-01-2003 (siste) Lokalitetskrivelse innlagt av B0B den 13.10.2003, etter unders0kelse

Detaljer

Naturverdier ved Røeodden på Sandøy, Porsgrunn kommune

Naturverdier ved Røeodden på Sandøy, Porsgrunn kommune Naturverdier ved Røeodden på Sandøy, Porsgrunn kommune Terje Blindheim BioFokus-notat 2011-2 Ekstrakt BioFokus har foretatt kartlegging av biologiske verdier på eiendommene 33/1 og 33/34 på Røeodden, Sandøy

Detaljer

Saltfjellet - Svartisen

Saltfjellet - Svartisen Saltfjellet - Svartisen Naturtyper og botanikk på sørsida av nasjonalparken Holtan, D. 2007. Saltfjellet Svartisen. Naturtyper og botanikk på sørsida av nasjonalparken. Miljøfaglig Utredning rapport 60:

Detaljer

MASSERUD GAARD BIOLOGISK MANGFOLD

MASSERUD GAARD BIOLOGISK MANGFOLD MASSERUD GAARD BIOLOGISK MANGFOLD Av Helge Fjeldstad, Miljøfaglig Utredning AS Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS Prosjektansvarlig: Helge Fjeldstad Prosjektmedarbeider(e): Oppdragsgiver:

Detaljer

SLÅTTEMARK. SØKBARE EGENSKAPER (for Naturbase) *OMRÅDEBESKRIVELSE (For Naturbase og som grunnlag for skjøtselsplanen) *Navn på lokaliteten.

SLÅTTEMARK. SØKBARE EGENSKAPER (for Naturbase) *OMRÅDEBESKRIVELSE (For Naturbase og som grunnlag for skjøtselsplanen) *Navn på lokaliteten. SLÅTTEMARK. SØKBARE EGENSKAPER (for Naturbase) *Navn på lokaliteten Bergsrud, øst *Kommune Sør-Aurdal *Områdenr. 3016 ID i Naturbase *Registrert i felt av: Geir Høitomt *Dato: 6.7.2012 Eventuelle tidligere

Detaljer

Krav til saksbehandling i Naturmangfaldlova

Krav til saksbehandling i Naturmangfaldlova Tore Larsen FMSF Krav til saksbehandling i Naturmangfaldlova Kapittel II, alminnelige bestemmelser om berekraftig bruk 6, generell aktsomhetsplikt: Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig

Detaljer

Skjøtselsplan for Ytstebøen slåttemark, Ålesund kommune, Møre og Romsdal fylke.

Skjøtselsplan for Ytstebøen slåttemark, Ålesund kommune, Møre og Romsdal fylke. Vestlandet Skjøtselsplan for Ytstebøen slåttemark, Ålesund kommune, Møre og Romsdal fylke. FIRMANAVN OG ÅRSTALL: Dag Holtan 2013 PLAN/PROSJEKTANSVARLIG: Dag Holtan OPPDRAGSGIVER: Fylkesmannen i Møre og

Detaljer

1. Drift av artsrik slåttemark

1. Drift av artsrik slåttemark Halland, Radøy, Hordaland 1. Drift av artsrik slåttemark Beste måten å skjøtte ei gammal, artsrik eng på, er å følgje den tradisjonelle driftsforma (oftast som før krigen), utan gjødsling og med vår- og

Detaljer

KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER

KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER 19. OKTOBER 2009 Notat 2009:1 Utførende institusjon: Wergeland Krog Naturkart Kontaktperson: Ola Wergeland Krog Medarbeidere:

Detaljer

Ville arter i grønne anlegg utvidelse av plantepaletten

Ville arter i grønne anlegg utvidelse av plantepaletten Ville arter i grønne anlegg utvidelse av plantepaletten landskapsarkitekt mnla nils skaarer 2013 VILLE PLANTER TIL BRUK I GRØNTANLEGG Hestespreng Knollmjødurt Røsslyng Engknoppurt Kongsbregne Blodtopp

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

Krav til kartlegging av biologisk mangfald i plansaker. Tore Larsen Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Krav til kartlegging av biologisk mangfald i plansaker. Tore Larsen Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Krav til kartlegging av biologisk mangfald i plansaker Tore Larsen Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Bakgrunnsmateriale LOV 2009-06-19 nr 100: Lov om forvaltning av naturens mangfold Ot.prp. Nr 52 (2008-2009)

Detaljer

Referat fra befaring av slåttemarka på Langholmen og kystlynghei på Ånsøya i Gildeskål kommune ifm tilskuddsordning for utvalgte naturtyper i Nordland

Referat fra befaring av slåttemarka på Langholmen og kystlynghei på Ånsøya i Gildeskål kommune ifm tilskuddsordning for utvalgte naturtyper i Nordland Referat fra befaring av slåttemarka på Langholmen og kystlynghei på Ånsøya i Gildeskål kommune ifm tilskuddsordning for utvalgte naturtyper i Nordland Befaringsdato: 30.06.2015 Til stede: Magne og Tove

Detaljer

Beitepussing av setervollar i Oppdal Samandrag

Beitepussing av setervollar i Oppdal Samandrag Beitepussing av setervollar i Oppdal Samandrag Samandrag og oppsummering av heile prosjektet Målet med prosjektet var å få meir kunnskap om beitepussing på setervollar. Kunne pussing av vollane hjelpe

Detaljer

Skjervheim 279 1/6. Moderne gardsdri i pakt med kulturlandskapet. Myrkdalen Voss kommune

Skjervheim 279 1/6. Moderne gardsdri i pakt med kulturlandskapet. Myrkdalen Voss kommune Skjervheim 279 1/6 Moderne gardsdri i pakt med kulturlandskapet Myrkdalen Voss kommune Kulturlandskapsprisen for Hordaland 2012 Garden Historie Gardsnamnet Skjervheim med endinga heim vitnar om gamal busetnad.

Detaljer