Konsekvenser for friluftsliv og ferdsel ved utbygging av Skorveheia vindpark, Flekkefjord kommune. Stavanger, april 2008 AMBIO.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konsekvenser for friluftsliv og ferdsel ved utbygging av Skorveheia vindpark, Flekkefjord kommune. Stavanger, april 2008 AMBIO."

Transkript

1 Konsekvenser for friluftsliv og ferdsel ved utbygging av Skorveheia vindpark, Flekkefjord kommune Stavanger, april 2008 AMBIO MILJOi2ÅDGIVNING

2 AMBIO Miljørådgivning AS Godesetdalen STAVANGER A'IBIO MILIORÅDGIVNING Tel.: Fax.: E-post: post ambio.no Konsekvenser for friluftsliv og ferdsel ved utbygging av Skorveheia vindpark. Fagrapport Oppdra s iver: Norsk Vind Ener i AS Forfatter : Mass K Lø nin Pros'ekt nr.: Ra ort nummer : Antall sider: 55 Distribus 'on: Apen Dato: Pros'ektleder : Ulla P. Lede Arbeid utførtav: Mass K. Lø nin, Tone Telnes Stikkord: Skorveheia vindpark, Flekkef ord kommune, fa rapport, friluftsliv o ferdsel, konsekvenser Sammendrag: Norsk Vind Energi AS planlegger utbygging av Skorveheia vindpark i Flekkefjord kommune. Utredningsalternativet innebærer en utbygging av et ca 2 km2 stort område med totalt 12 stk vindturbiner med en samlet effekt på opp til 36 MW. Planområdet er lite bruktil friluftsformål da det er relativt utilgjengelig, samt at de etablerte turstiene i området først og fremst er sør og vest for dette. Det er ingen fritidsbebyggelse i planområdet. Planområdet blir først og fremst benyttet til jakt på hjortevilt. Jakt innenfor og omkring planområdet vil få redusert opplevelsesverdi gjennom visuell påvirkning og støy. Det forventes at bruken av planområdet som jaktterreng kan bli redusert. Det samlede konsekvens for dagens friluftsliv i planområdet vurderes å bli middels negativ. Det er lite fritidsbebyggelse i nærheten av planområdet, men utbyggingen vil ha middels-store negative konsekvenser for et område regulert til fritidsbebyggelse ved Torsvatn, samt Leirstedet Fjelltun. For øvrige friluftsområder i influensområdet forventes tiltaket å påvirke opplevelsen av urørt natur. Inngrepet er synlig fra store avstander i et område som representerer større natur- og kulturverdier og som har høy bruksfrekvens. Konsekvensene av inngrepet vurderes derfor som middels til store negative for friluftsliv.

3 INNHOLD 1 INNLEDNING TILTAKSBESKRIVELSE OMRÅDEBESKRIVELSE SKORVEHEIA VINDPARK HOVEDDATA UTBYGGINGSPLANER Vindturbiner Veier, montasjeplasser ogfundamenter Nettilknytning MATERIALE OG METODER INNLEDNING DATAGRUNNLAG AVGRENSNING AV INFLUENSOMRÅDET METODIKK FOR KONSEKVENSVURDERINGEN Verdi Tiltakets omfang/effekt Konsekvens UTREDNINGSPROGRAM FORHOLD TIL OFFENTLIGE OG PRIVATE PLANER BESKRIVELSE AV FRILUFTSLIV OG FERDSEL I PLAN- OG INFLUENSOMRÅDET PLANOMRÅDET INFLUENSOMRÅDET Frilufts - og turområder Friluftsliv på sjø Jakt og fiske Hytter PROBLEMSTILLINGER GENERELT OM FRILUFTSLIV OG INNGREP VINDPARKER OG FRILUFTSLIV Visuelle forhold Siktforhold og visuelle soner Støy Skyggekast, refleksblink og ising KONSEKVENSVURDERINGER VURDERINGSGRUNNLAG Synlighetskart og fotomontasjer Støy- og skyggekastberegninger KONSEKVENSER VED UTBYGGING AV SKORVEHEIA VINDPARK Planområdet Øvrig influensområde SAMLET VURDERING OG KONSEKVENSER FOR FRILUFTSLIV FORSLAG TIL AVBØTENDE TILTAK REFERANSER VEDLEGG... 46

4 1 INNLEDNING Norsk Vind Energi AS planlegger utbygging av et vinkraftverk i område ved Skorveheia i Flekkefjord kommune, Vest-Agder fylke. Tiltaksplanene omfatter inntil 12 vindturbiner samt nødvendig infrastruktur innenfor et planområde på ca. 2 km2. Tiltaket er utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger. Melding for tiltaket ble sendt på høring den , og utredningsprogrammet ble fastsatt av NVE den Foreliggende fagrapport om konsekvenser for friluftsliv og ferdsel er et underlagsdokument til en samlet konsekvensutredning for tiltaket. 2 TILTAKSBESKRIVELSE 2.1 Områdebeskrivelse Skorveheia Vindpark Området som planlegges for lokalisering av vindparken ligger 3-4 km sydvest for Flekkefjord by og ca. 2 km øst for Kvanvik (fig. 2.1 og 2.2). Nord for området går Riksvei 44 mens det går en 300 kv kraftlinje like sør for den planlagte vindparken. Størrelsen på planområdet er ca. 2 km2. Området er preget av småkupert terreng og vegetasjonen veksler i hovedsak mellom lyng, myr og lett skog og ligger mellom moh (fig. 2.3). Sinlard Rekelan., S-0 hp`jda L ndt'fkk, '' P.yiHr,. t.,hauge,,. Lie Pres:es? r--r fy L 'd ]r d Dian Y:Iwnyl.3Fd GfOtte nd;. : 7raaanrt' Soylpniu LfRlles 5 Kv2lfØnd Presrøya, R6elsnes 4 Lauvnes `J,. Kirkehåmn Ur]rJvay. : 11J Hlf.fra, Andahei- ' Rasvåg' ' Y a Apia 33 - Høyskhaia. Drarige - r Breidi}Wtet rt,rt, 1iuåtr, Skred 1a 463 L+sta fy. \ H,1 Vestbygd 43 Hasael' Fa'i"suneL. wn. 21',j I5FIrla.; Figur 2.1. Lokalisering av Skorveheia vindpark. Planområdet inntegnet med blått. turlins?

5 gynr:a;.,ylet N{u 1'>dhnl3h' ;. i4 - Planområde Område for atkomstvei Planlagt trase for kraftlinje iur I I r I ull,`fi-.. _ C# Figur 2.2. Beliggenhet av planområdet. Det er få arealbruksinteresser i planområdet i dag. Det er noe jakt i området om høsten, men utover dette er det lite aktiviteter i planområdet. Dette skyldes i hovedsak at fremkommeligheten til området er ganske vanskelig og planområdet er derforelativt lite tilgjengelig. Området for vindparken ligger innenfor grensen for kystsoneplanen for Hidra og Andabeløy. Området er i kystsoneplanen definert som landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-område) med utfyllende bestemmelser om at oppføring av ny/utvidelse av eksisterende fritidsbebyggelse ikke er tillatt av hensyn til friluftsliv og landskapsvern. Oppføring av vindturbiner innenfor dette området vil kreve dispensasjon fra kystsoneplanen. Det er ingen vernede områder innenfor planområdet. Sør for planområdet ligger Flekkefjord landskapsvernområde. Norsk Vind Energi AS har sett på flere områder i Flekkefjord og Vest-Agder hvor det kunne være aktuelt med en utbygging av vindkraft. Ved valg av et område ved Skorveheia som lokalitet for et vindkraftanlegg har en rekke faktorer blitt vurdert. Norsk Vind Energi har vurdert at planområdet for Skorveheia vindpark er egnet for vindkraftformål ut fra vindforhold, infrastruktur og et antatt lavt konfliktnivå.

6 Figur 2.3. Oversiktsbildeover Skorveheia. 2.2 Hoveddata utbyggingsplaner Norsk Vind Energi planlegger en total installert effekt på opp mot 36 MW i Skorveheia vindpark. Størrelsen på Skorveheia vindpark er stort sett bestemt ut fra begrensninger i kapasiteten i kraftlinjenettet. På det nåværende tidspunkt er det mest aktuelt å benytte 12 x 3 MW vindturbiner ved en utbygging av Skorveheia vindpark. I det atkomstveien kommer inn i planområdet, er det planlagt en transformatorstasjon hvor en ny 66 kv kraftlinje skal gå til andre siden av Langvatnet. Denne kraftlinjen vil være på om lag 2 km og vil gå parallelt med eksisterende 22 kv linjen hele veien fra vindparken til høydedrag over Midtfjellsæ. En foreløpig layout av vindparken med 3 MW turbiner, internt veinett og nettilknytningen er vist i figur Vindturbiner Konsesjonssøknaden omfatter en utbyggingsløsning innenfor det avgrensede planområdet som er fleksibel med hensyn på valg av type, størrelse og antall vindturbiner. Antall turbiner som vil bli installert vil derfor avhenge nominell effekt på vindturbinene som velges. Avhengig av hvilken vindturbin som vil være tilgjengelig på markedet på utbyggingstidspunktet vil nominell effekt på hver vindturbin være på mellom 2 til 4,5 MW. Størrelse på turbinene og endelig plassering av dem vil først bli avgjort etter at en detaljert vindkartlegging er gjennomført og leverandør er valgt. På det nåværende tidspunkt er det mest aktuelt å benytten layout med 12 vindturbiner å 3 MW (fig. 2.2 og 2.4).

7 Figur 2.4. Skorveheiavindpark med 12 stykker 3 MW turbiner, veier og trase for 66 kv nettilknytning Veier, montasjeplasser og fundamenter Turbinkomponentene planlegges fraktet med båt til dypvannskai i Flekkefjord, for videre transport langs vei. Det planlegges å transportere turbin komponentene på vei fra Flekkefjord langs RV 44 til like før Langvannet hvor det planlegges ny atkomstvei mot vindparken. Det vil også være nødvendig med interne veier mellom hver enkelt vindturbin. Trase for interne veiene mellom hver vindturbin vil avhenge av turbinplasseringene. Avhengig av hvilken utbyggingsløsning som velges vil det være behov for internveier på 4-6 km. Veiene vil bli dimensjonert for aktuellast i anleggsfasen. Ved hver vindturbin blir det opparbeidet montasjeplasser. Hvor store montasjeplasser som kreves vil avhenge av installasjonsløsning. Fundamentene til vindturbinene vil etter all sannsynlighet bli utført som fjellfundamenter med forankring i fjellet ved hjelp av forspente strekkstag. Endelige løsninger for montasjeplasser og fundamenter vil bli bestemt etter at type og størrelse, antall og endelig posisjon for hver enkelt vindturbin er bestemt Nettilknytning All nettoverføring internt i vindparken bli lagt som jordkabel. Turbinene blir koplet med jordkabler til en transformatorstasjon som er planlagt helt sentralt i den nordlige delen av planområdet.

8 Fra transformatorstasjonen i vindparken er det planlagt en 2 km lang kraftlinje med en spenning på 66 kv til eksisterende kraftlinje som går mellom Søyland og Åna-Sira. Denne kraftlinja gå parallelt med eksisterende 22 kv langs hele strekningen. 3 MATERIALE OG METODER 3.1 Innledning Friluftsliv er definert som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse. Friluftsliv har derigjennom sammenheng med helse (DN 2001). I friluftsloven blir følgende aspekter ved friluftslivet vektlagt: Formålet med denne loven er å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre allmennhetens rett til ferdsel, opphold mv i naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes. Disse definisjonene omhandler dermed ikke bare selve aktiviteten som utøves, men også hvilke omgivelser aktivitetene foregår i, hvilke opplevelser friluftsutøverne har, og hvilke effekter aktiviteten har både for utøverne selv og for de områder de bruker (DN 2001). Målsetningene i loven er også prinsippfestet og ytterligere utdypet som nasjonale resultatmål gjennom blant annet Stortingsmelding nr 24 ( ) om Regjeringens miljøvernpolitikk og i Stortingsmelding nr 39 ( ) Friluftsliv: Allemannsretten skal holdes i hevd i alle lag av befolkningen. Områder av verdi for friluftsliv skal sikres slik at miljøvennlig ferdsel, opphold og høsting fremmes og naturgrunnlaget bevares. Utfordringen ved vindkraftutbygging er i dette perspektiv å unngå nedbygging og forringelse av viktige friluftsområder. 3.2 Datagrunnlag Rapportens beskrivelse av status for friluftsliv innen området baserer seg på både muntlige og skriftlige kilder, samt egne befaringer i området. Informasjonen er ytterligere utdypet gjennom intervju med brukere av området samt Flekkefjord kommune. Tabell 3.1 viser en oppsummering av muntlige og skriftlige kilder som er benyttet i denne fagrapporten. For å vurdere virkingen av inngrepet på beskrevne områder er det benyttet synlighetskart, støysonekart, skyggekastkart og fotomontasjer. Tabell 3.1. Kilder ben ttet som vurderings- og informasjonsgrunnlag for tema friluftsliv. Type Kilde Skriftlig Naturbase faktaark, Direktoratet for Naturfovaltnin dirnat.no Forslag til ytre kystsone Flekkefjord landskapsvernområde. Verneplan. Fylkesmannen i Vest-Agder ( 2003) Flekkefjord friluftskart (Flekkefjord og Oplands Turistforening 2006) Flekkefjord og Oplands Turistforenings hjemmesider. Muntlig Grunneiere Flekkeford kommune Nor es Je er- o Fiskerforbund, Vest-A der Flekkeford Je er o Fiskerforenin F Ikesmannen i Vest-A der Flekkeford o Opplands turistforenin Statens vegvesen, Turistveg kontoret Den Norske Turistforening

9 3.3 Avgrensning av influensområdet Influensområdet er det området som tiltaket virker inn på, fra de direkte virkninger tiltaket har i form av fysiske inngrep innenfor planområdet, til indirekte virkninger i form av blant annet visuell påvirkning, støy, skyggekast osv i nærmiljøet. Influensområdet vil i ytterste konsekvens omfatte hele det området tiltaket virker inn på. Virkningene vil være betydeligeller dominerende i vindparkens nære omgivelser, men vil gradvis gå over til å bli irrelevante og ubetydelige når avstandene blir store. Det er imidlertid vanskelig å sette en definert grense for denne overgangen. Graden av vindturbinenes visuelle dominans er avhengig av mange faktorer, og inngrepets omfang/virkning vil fortone seg forskjellig ut fra blant annet variabler som størrelse, avstand og vindturbinenes innbyrdes avstand/tetthet. Visuell dominans er derfor ikke en absolutt størrelse. Selfors og Sannem (1998) deler inn sonene for visuell virkning i tre; visuelterritorium, visuell dominanssone og visuell influenssone. Tabell 3.2 nedenfor viser en oversikt over de visuelle sonene som er lagt til grunn i denne utredningen, basert på vindturbiner med høyde på ca. 120 meter (2,3 MW) og 135 meter (3 MW) som referanse. Den visuelle influenssonen er i vår utredning satt til 10 km, som er større enn det Selfors og Sannem (1998) opererer med. Dette har sammenheng med at turbinstørrelsen har økt siden Visuelterritorium Det visuelle territorium sonen tett opptil vindturbinene hvor disse fullstendig okkuperer omgivelsene visuelt. Innenfor denne sonen må man løfte blikket for å fange inn synet av en hel turbin. Grensen for visuelterritorium kan settes til tre ganger høyden på turbinen, regnet fra bakken til vingespiss på toppen. For store, moderne vindturbiner betyr det en sone rundturbinen på meter. Visuell dominanssone Den visuelle dominanssonen rekker ut til den avstanden der vindturbinene ikke lenger fyller hele synsfeltet, men der også omgivelsene begynner å sette sitt preg på inntrykksbildet. For vindturbiner regnes denne sonen ut til ganger høyden på turbinene. Opptil ca. 3 km vil vindturbinene prege omgivelsene en god del. Den visuelle dominanssonen er i denne utredningen skjønnsmessig delt i en indre del (ut til 1,35 km for 3 MW turbin) og en ytre del (mellom 1,35 og 2,7 km for 3 MW turbin), slik det framgår av tabell 3.2. Visuell influenssone Den visuelle influenssonen strekker seg ut dit vindturbinene ikke lenger er synlige. Her vil turbinene være tilstede som en del av landskapsbildet, men i avtakende grad. På avstander omkring 3-6 km kan det være vanskelig å oppfatte vindturbinenes størrelse. På større avstander enn 6 km vil vindturbinene kun være synlige ved gode værforhold, men vil likevel kunne sees fra vesentlig større avstander. Tabell 3.2. Visuellesoner i plan- og influensområdet, etter Selfors og Sannem(1998) Visuell sone Avstand fra vindparken (3 MW turbin) Visuelt territorium Nærmere enn 400 m Visuelle dominanssone Indre Videre ut til Ytre Videre ut til m Visuell influenssone Videre ut til 10 km Influensområdet for friluftslivil i stor grad være sammenfallende med influensområdet for landskap. For landskap er det definert et influensområde som omfatter områder som ligger inntil 10 km fra vindparken (Idsøe 2008). Det er funnet formålstjenlig å benytte samme avgrensning i denne fagrapporten, da begge tema baserer seg på visuelle forhold, synlighet og landskapsvirkninger.

10 Kartet i figur 3.1 viser det definerte influensområdet for Skorveheia vindpark. Store arealer i influensområdet vil imidlertid ikke bli visuelt berørt av vindparken på grunn av terrengskjerming. Enkelte særskilt viktige områder som ikke vil bli visuelt berørt er likevel omtalt. ' Rutenett : UTM EtaefFQ - Sone 77 I,",-- / / Kvi1n'esdal { fi Y I -. I I( Kirkehamn Rasvag Direktoratet for naturforvaltn ng 2008 )J Figur 3.1. Avgrensing av vurdert influensområde for Skorveheia vindpark. 3.4 Metodikk for konsekvensvurderingen En konsekvensanalyse vil måtte baseres på faglig skjønn og subjektive vurderinger på grunnlag av faste, definerte kriterier og sammenligning av mer eller mindre målbare størrelser. Dette gjelder både ved fastsetting av friluftsområdenes og turmålenes verdi, tiltakets virkningsomfang og ved vurdering av konsekvenser. Statens vegvesens håndbok om konsekvensanalyser (2006) gir eksempler på vurdering av ikke-prissatte konsekvenser. I denne utredningen er det benyttet et metodesett som er tilnærmet lik disse, der konsekvensene for friluftsliv er et resultat av en sammenstilling mellom friluftsområdenes verdi vurdert i forhold til tiltakets virkningsomfang/effekt Verdi Flere områder som er presentert i denne fagrapporten er oppført med en verdiklassifisering og/eller prioritering i ulike kildedokument. Der slik prioritering ikke foreligger, er det forsøkt å gi en tilsvarende verdiklassifisering, primært ved bruk av DN-håndbok nr. 25 (2004).Denne vektlegger mange ulike kriterier for en mest mulig objektiv

11 verdisetting, mens håndbok om konsekvensanalyser (Statens vegvesen 2006) primært har et bruksperspektiv som grunnlag for verdivurdering. Tabell 3.3 viser hvilke problemstillinger og vektinndelinger som DN-håndboka anbefaler. Tabell 3.3. Verdisettingsskjema for friluftsområder (DN 2004). Tabellforklarin : Kolonnene nummerertmed 2-4 har en radvis verdiøknin fra liten 1 til stor 5. Kategori Beskrivelse Verdi Bruk Hvor stor er da ens brukerfrekvens? Liten Stor Regionale/nasjonale Brukes området av personer som ikke er lokale? Aldri Ofte brukere Opplevelseskvaliteter Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske Ingen Mange S mbolverdi opplevelseskvaliteter? Har området en spesiell s mbolverdi? In en Stor Funksjon Har området en spesiell funksjon Ikke spesiell Spesiell atkomstsone, korridor, parkerin splass el.? funksjon Funksjon Egnethet Er området spesielt godt egnet for en eller flere Dårlig Godt Tilrettelegging enkeltaktiviteter som det ikke finnes like gode alternative områder til? Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller Ikke Høy grad av rupper? tilrettela t tilrettele in Kunnskapsverdier Er området egnet i undervisningssammenheng eller Få Mange Inngrep har området spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter? Er området inngrepsfritt? Utbygd Inngrepsfritt Utstrekning Er området stort nok for å utøve de ønskede aktiviteter For lite Stort nok Potensiell bruk Har området potensial utover da ens bruk? Liten Stor Til 'en li het Er til 'en eli heten od, eller kan den bli od? Dårli God Det er viktig å være oppmerksom på at skalaen ikke nødvendigvis går fra "negativt" til "positivt", men at hver enkeltverdi må sees i en sammenheng. For eksempel kan det at et område ikke er tilrettelagt være negativt for noen mens andre ser det positive i å oppsøket område uten inngrep i form av tilrettelegging. Med utgangspunkt i verdisettingsskjemaet i tabell 3.3 anbefaler håndboka en verdsetting av friluftsområder som vist i tabell 3.4. Tabell 3.4. Verdisetting av friluftsområder DN Verdi A) Svært viktig friluftsområde (nasjonalt viktig) B) Viktig friluftsområde (regionalt viktig) C Re istrerte friluftsområder lokalt vikti D Ikke klassifisert friluftsområde Anbefalte kriterier Bruk = > 4,5 Regionale/nasjonale brukere = 4,5 eller Opplevelseskvaliteter = 5 eller Symbolverdi = 5 eller Funksjon = 5 eller Egnethet = 5 eller Tilrettelegging = 5 eller en generell høy score Bruk = 3 eller Regionale/nasjonale brukere = 3 eller Opplevelseskvaliteter = 3,4 eller Symbolverdi = 3,4 eller Funksjon = 3,4 eller Egnethet = 3,4 eller Tilrettele in = 3,4 eller en enerell od score Bruk = 2 Områder som ikke blir verdsatt som A, B eller C

12 Håndbok om konsekvensanalyser (Statens vegvesen2006) bruker andreuttrykkfor verdisetting, henholdsvis liten - middels - stor. Verdi A oppfattes å tilsvare stor verdi, B middels verdi og C samt D liten verdi. Ingen av disse to verdiskalaene synes å være direkte overførbare til skalaenasjonal, regional og lokal verdi, eksempelvis kan ikke nødvendigvis et svært viktig friluftsområde vurderes til å ha nasjonal verdi. I denne fagrapporten er alle disse tre verdiskalaene tidvis benyttet. Alle friluftsområder i influensområdet er vurdert og verdsatt etter kriteriene i tabellene 3.3 og 3.4 (verdi A, B, C og D) og deretter konvertert til skalaen liten - middels - stor for å kunne følge metoden i håndbok om konsekvensanalyser (Statens vegvesen 2006) i forhold til omfang og konsekvens. Vurdering og samlet verdisetting av alle områdener vist som vedlegg til denne rapporten. Verdisettingen bygger primært på det skriftlige og muntlige materialet, og er i mindre grad supplert ved befaringer ut over selve planområdet. Verdivurderingene heller ikke gjort i forhold til avgrensete og kartfestede geografiske områder. Verdivurderingene dermed ikke helt tilfredsstillende i forhold til intensjonene i DNhåndboka (2004), men er likevel tilstrekkelig som grunnlag for denne fagrapporten. Verdisettingen relativ og basert på skjønnsmessige vurderinger. For eksempel vil det kunne variere mye hvor mange brukere det skal til for at et område skal bli vurdertil å ha stor bruksfrekvens, blant annet må det tas hensyn til områdetype, geografisk beliggenhet og representativitet. Et område som brukes av få vil likevel kunne bli kategorisert som svært viktig dersom det er vanskelig å finne alternative områder. Et område kan også være så rikt på opplevelseselementer, enten natur- og/eller kulturkvaliteter, at det er i en særstilling Tiltakets omfang/effekt Vurderingen av tiltakets virkinger for friluftsliv og ferdsel i tiltaks- og influensområdet er basert på synlighetskart, støysonekart, skyggekastkart og fotomontasjer (se kap. 7.1). Inngrepetsynlighet og støypåvirkning i planområdet samt berørte nærområder simulert ved hjelp av synlighetskart og støysonekart. Begrepet omfang er i denne utredningen en skjønnsmessig vurdering av hvilken virkning tiltaket vil ha i forhold til friluftsområder, etablerte turmål og stinett i influensområdet. Noen av kriteriene det er vurdert ut fra er vis i tabell 3.5, som er gjengitt etter Statens vegvesen (2006). Kriteriene i tabellen er imidlertid ikke fullt ut dekkende for denne typen tiltak, men gir likevel en pekepinn i forhold til sentrale tema. Omfanget vil gradvis reduseres ved økt avstand, jf. de visuelle sonene presentert i kap Ved vurdering av omfang er det ikke tatt hensyn til områdenes verdi. Tabell 3.5. Noen kriterierfor å vurdere omfang i forhold til friluftsliv (Statens vegvesen 2006). Stort positivt omfan Middels positivt omfan Litelintet omfang Middels negativt omfan Bruks- Tiltaket vil i stor Tiltaket vil bedre Tiltaket vil ikke Tiltaket vil muligheter grad bedre bruksmulighetene for området bruksmulighetene for området endre bruksmulighetene for området redusere bruksmulighetene for området Barriere for Tiltaket vil fjerne Tiltaket vil i noen Tiltaket vil i liten Tiltaket vil i noen ferdsel og betydelige grad redusere grad endre grad medføre opplevelse barrierer mellom vikti e målpunkter barrierer mellom vikti e målpunkter barrierer barrierer mellom vikti e målpunkter Attraktivitet Tiltaket vil i stor grad gjøre området mer attraktivt Tiltaket vil gjøre området mer attraktivt Tiltaket vil gjøre området mindre attraktivt Identitets- Tiltaket vil i stor Tiltaket vil øke skapende grad øke områdets betydning områdets identitetsskapende betydning betydning Tiltaket vil stort sett ikke endre områdets attraktivitet Tiltaket vil stort Tiltaket vil forringe sett ikke endre områdets identitetsskapendeområdets identitetsskapende identitetsskapendebetydning betydning Stort negativt omfan Tiltaket vil ødelegge bruksmulighetene noe Tiltaket vil medføre betydelige barrierer mellom vikti e målpunkter Tiltaket vil i stor grad redusere områdets attraktivitet Tiltaket vil ødelegge områdets identitetsskapende betydning

13 3.4.3 Konsekvens Et mål for konsekvensutredningen er å gi vurderinger av tiltakets positive og negative virkninger. Konsekvensene for et friluftsområde blir da et resultat av en sammenstilling av områdets verdi forhold til hvor stort omfang tiltaket vil berøre det aktuelle området, se figur 3.2. Det presiseres at matrisen er veiledende for konsekvensvurderinger, og at det kan gjøres skjønnsmessige avvik fra denne. Verdi Omfang Liten Middels Stor Stort positivt get stor positiv ekves (++++) Middels positivt Middels ositiv 9l konsekve (++) Lite positivt Intet omfang Lite negativt Liten ppos#tiv konsekv(1ts (+) Liten negativ konsekvens (-) Middels negativt Middels 4egativ konsekvens (-- Stort negativt Figur 3.1. Prinsippet for en konsekvensmatrise t strir negativ sekves ( } i 3.5 Utredningsprogram Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) har gitt et utredningsprogram for tiltaket i brev av 15. mars 2006 til Norsk Vind Energi A/S. For friluftsliv og ferdsel er det gitt følgende føringer til utredningen: Viktige friluftsområder som berøres av tiltaket skal beskrives. Dagens bruk av planområdet og tilgrensede områder til friluftsaktiviteter skal kort beskrives. Det skal gjøres en vurdering av hvordan tiltaket (ved støy, arealbeslag, påvirkning av opplevelsesverdien i området, lettere adkomst og eventuelle restriksjoner på utøvelse av friluftsliv i eller i nærheten av planområdet) vil påvirke dagens bruk Qakt, fiske, turgåing med mer). Sannsynligheten for ising og behov for sikring av anlegget skal vurderes. Fremgangsmåte: Eksisterende dokumentasjon skal gjennomgås, og eventuelt suppleres med samtaler/intervjuer med lokale og regionale myndigheter og aktuelle berørte lokale interesser.

14 4 FORHOLD TIL OFFENTLIGE OG PRIVATE PLANER Nedenfor gir en kort oversikt over offentlige og private planer som er av relevans for friluftsliv og ferdsel. Kommune lan/k stsone lan for Flekkef ord I gjeldende kystsoneplan/kommunedelplan for Flekkefjord er hele det meldte planområdet og tilgrensende områder avsatt som LNF-område. Det er flere områder i influensområdet der bolig/fritidsbebyggelse tillates. Landskapsvern I planområdet inngår det ingen områder som er vernet etter naturvernloven, men syd for planområdet ligger det nyopprettede 54 km2 Flekkefjord landskapsvernområde. Landskapsvernområdet representerer store, helårs friluftslivsinteresser. Disse er nærmere beskrevet i kapittel 5. Etablerin av sk'ær årds ark Miljøverndepartementet våren 2007 besluttet å opprette skjærgårdspark i kommunene vest for Lindesnes, dekker nå Skjærgårdsparken alle kystkommunene i fylket. Miljøverndepartementet har nå tatt initiativ til opprettelse av skjærgårdspark også vest for Lindesnes. Det er i hovedsakommunene Flekkefjord, Farsund og Lyngdal som blir innbefattet i den nye planen. Andre laner for vindkraft ros'ekter i området I tilstøtende områder av planområde har Norsk Hydro ASA forhåndsmeldt Håskogheia vindpark i Flekkefjord kommune. Norsk Miljø Energi Sør AS har fått konsesjon til bygging av Lista vindpark i Farsund kommune (www.nve.no). 5 BESKRIVELSE AV FRILUFTSLIVOG FERDSELI PLAN- OG a INFLUENSOMRADET 5.1 Planområdet Generell områdebeskrivelse Berggrunnen i planområdet består av granitt, en næringsfattig og sur bergart som strekker seg i et bredt kystbelte fra planområdet til Vest-Agder. Bergarten danner grunnlag for et overveiende skrint jordsmonn med mye berg i dagen. Planområdet er uten kvartærgeologiske avsetninger, og begrensede arealer med storsteina ur er stort sett eneste løsmasser som finnes innenfor området. Planområdet er naturgeografisk knyttetil landskapsregionen 19 "Heibygdene i Dalane og Jæren" (Puschmann 2005). Regionen omfatter det meste av fylkesregionen Dalane, samt mindre arealer i Sirdal, Flekkefjord og Sandnes kommuner. Landskapsregionen er delt i tre underregioner, og planområdet er lokalisert i underregionen "Dalane". Planområdet er lokalisert i søndre deler av denne underregionen. Planområdet utgjør en av flere høydedrag i dette vekslende kystlandskapet ved Flekkefjord, og er formet som en relativt markert høyderygg som strekker seg 3 km i nordvestlig-sørøstlig retning. Høyderyggen har vekslende topografi, og består av flere større og mindre høydedrag i et delvis skogkledd landskap (figur 5.1). Høydeforskjellen i planområdet er på ca 130 meter, med høydedraget Gauken (365 moh) som høyeste punkt.

15 rl.1yl.i ' f V, liff Figur 5.1. Bildet illustrerer høyderyggensom går gjennom planområdet.. Små og store vann ligger spredt i landskapet der planområdet inngår, spesielt i forsenkninger. Noen få små vann ligger på høyderyggen som går gjennom området. Disse vannene drenerer gjennom bekker til de lavereliggende deler av vassdraget. I tilknytning vannene og ellers i forsenkninger ligger det også noen små myrer. Kystlandskapet ved planområdet har spredt bosetning, bortsett fra tettstedet Flekkfjord. Selve planområdet er lite preget av inngrep, men en 300 kv kraftledning går langs høyderyggens vestside. I den lavereliggende dalgangen nord for planområdet liggeriksvei 44. Store deler av de høyereliggende arealer i planområdet er preget av berg i dagen(figur 5.2). Små brattberg ligger ellers i tilknytning noen av overgangene mellom høydedrag og forsenkninger. Ved noen av brattbergene ligger det storsteina ur. Innenfor planområdet finnes det ikke innmarksbeite og dyrka mark, og det benyttes i dag i liten grad til beite.

16 Figur 5.2. Representative oversiktbilderover planområdet Friluftsliv i lanområdet Planområdet ligger lett tilgjengelig fra Flekkefjord sentrum, men er ikke tilrettelagt for ferdsel gjennom for eksempel merkede løyper eller parkeringsplass. Ifølge grunneier (Leif Jan Krogedal) er ferdsel i området sporadisk. Det er bestander av både elg, og rådyr i planområdet, og det er mindre forekomster av hare og orrfugl. Planområdet inngår som en del av et større elgvald med fellingsløyve på 2-3 elg. Det blir i dette valdet skutt mer enn 10 rådyr i året. Det er ingen fiskevann i selve planområdet. Det ligger ingen hytter i planområdet. Området har heller ingen spesielle natur - eller kulturhistoriske opplevelseskvaliteter (Tysse2008, Idsøe 2008b) Planområdets verdi for friluftsliv Ut fra de kriterier som legges til grunn for verdisetting av friluftsområder vurderes planområdet å ha liten verdi for friluftsliv. Bruksfrekvensen er liten og området er ikke tilrettelagt for spesielle aktiviteter. Det har heller ingen spesielle verdier (natur -, kultur eller inngrepsfritt preg) som gjør at potensialet før større bruksfrekvens er særlig stor. 5.2 Influensområdet Nedenfor gis en beskrivelse av friluftsområder i influensområdet. Influensområdet er avgrenset i figur 3.1. Dokumentasjon av verdisetting for hvert enkelt områd er gitt i vedlegg Frilufts- og turområder Statlig sikrede friluftsområder I Flekkefjord kommuner det seks statlige sikrede friluftslivsområder. Disse er registrerte som friluftsområder for bading, strandbaserte aktiviteter (Naturbasen), og båtliv (Svein Gunnar Larsen, Flekkefjord kommune) Grønnes-Rauli, som ligger på østsidenav Latjorden, er felles betegning for flere populære badeplasser for befolkningen i Flekkefjord by. De er tilrettelagte for badingog strandlivmed toaletter og dusjanlegg. Totalt er de sikrede områdene ca 100 daa.

17 Wahlsodden, som ligger på vestsiden av Lafjorden rett utenfor Flekkefjord by, er et område på ca 5 daa. Dette er også en viktig badeplass. Her finnes toalettmuligheter. Det er planer om å videreutvikle dette stedet med ballbinge og lignende. Store og Lille Torsøy, på til sammen 38 daa, er to øyer midt i Stolsfjorden sør for Flekkefjord. Disse er forbundet med en liten bro. Her kan båter fortøyes. Øyene er tilrettelagt for friluftsliv med blant annetoalett og vaskemuligheter for båtfolk. Det er overbygd uteplass med bord og benker. Torsøyene har høy bruksfrekvens og har regional verdi som turmål. Øya Hidra er et populært reisemål og feriested både for lokale og tilreisende. På eller i nær tilknytning Hidra ligger tre av de seks statlig sikrede friluftsområdene i influensområdet. Husøy er en øy på 28 daa utenfor Rasvåg på Hidra. Husøy ble kjøpt av Flekkefjord kommune i Her er det satt opp en utedo og en enkel brygge. Øya er mye brukt og har regional verdi. Rasvåg ligger sørvest på Hidra. Det statlig sikrede området (16 daa) er opparbeidet til parkering i forbindelse med turområde i Langelandsfjella. Langøy er et strandområde på 16 daa rett utenfor industrihavnen i Kirkehamn. Dette er i første rekke i bruk av lokalbefolkningen og av beboere av feriestedene i Kirkehamn området. Samlet verdivurdering av statlig sikrede friluftsområder Lokaliteter tilrettelagt for allmenn tilgjengelighet sjø, bading og strandliv er ofte begrenset. Området Flekkefjord/Hidra er populært turistmål, og er brukt som feriested av personer fra både fjern og nær. Verdien av disse sikrede områdener derfor stor. Tabell 5.1. Oversikt over statlig sikrede friluftsområder i Flekkefjord kommune. Kilde: Naturbasen, Direktoratet for naturforvaltning. Nummerering refererer til figur 5.1. Område Nr Stedsnavn Avstand til planområdet Beskrivelse Verdi Stolsfjorden/Lafjorden 1 Grønnes Rauli 3,5 Badeplass Stor 2 Wahlsodden 3 Badeplass Stor 3 Torsø 3 Strandline Stor Hidra 4 Husø 7 Strandline Stor 5 Rasvå 6,5 Parkerin stor 6 Langøy 6 Strandlinje Stor

18 10,10 Q'I7o/ 300d ]I)'dd ; GD00-90r00 ` ialluo' 1I[1å0, ()od II-"UC Rmanovr ', l!tni EnmiR9 - Sone ',3 -" 93011{ f C Hidrasund Flekkefjord, 1 ( Abelsnes I I'D Kvinesdal Farsund, -.T '< Målestokk 1 : '==, J2'i }ilgin lj. Figur 5.3. Statlig sikrede friluftsområder i influensområdetil Skorveheia Vindpark (nummerering referer til tabell 5.1) Øvrige tur- og friluftsområder Det er flere turområder i influensområdet. Flere av disse ligger innenfor Flekkefjords landskapsvernområde, som i tillegg til verneverdier representerer store, helårs friluftslivsinteresser, både på land og langs sjøen. Alle områder som er omtalt i det følgender vist på kart i figur 5.2. For verdivurdering av hvert enkelturområde og turmål henvises til tabell 5.2. Tur- o friluftsområder innenfor Flekkef ord landska svernområde Hidreheia Hidreheia ligger nord for Hidrasundet i Flekkefjord landskapsvernområde og tilgrenser planområdet i sør. Her er et nett av stier og har tilrettelagt parkering for turfolk ved både Itland og Fidsel. Det er flere utkikkspunkter i Hidreheia med godt utsyn mot havet. Kjørsfjell, 281 moh, også kalt "det sydlige nordkapp" er en hovedattraksjon i turområdet og mye besøkt. Turområdet inkluderer også Mønstremyrvarden, 375 moh, med godt rundskue og Oksetjønna og Hålandsvannet. Kongsfjellet har nesten like god utskikt over Hidra og Lista som Kjørsfjell

19 I søndre del av Hidreheia ligger de nedlagte brukene Li, Dåtland og Kleppe. Gården Li ble i 2007 kjøpt opp av Flekkefjord og opplands turistforening (FOT), med tanke på overnatting og forvaltning av kulturlandskapet på stedet. Det er store natur- og kulturlandskapsmessige verdier i området samtidig som en finner både et gammelt gravsted og et bogastelle her, og området har i rekreasjonsmessig og opplevelsesmessig sammenheng stort potensial. Deler av området (44/1,2,3,4, Mønstermyr-Mønstermyrvarden-Torsvannet) eies av Flekkefjord kommune. Fjelltun ved Eikeland Cirka 800 m rett sør for planområdet ligger leirstedet Fjelltun. Dette er en nedlagt gård som er overtatt av Det Norske Misjonsselskap. Leirstedet er i bruk til deres samlinger hvor friluftsaktiviteter ofte har en sentral rolle. Fjelltun er brukt av mellom personer årlig, og er i bruk ca 120 dager i året. Gjestene benytter nærområdene til friluftsaktiviteter som bading, turgåing etc. Brufjellet Brufjellet ligger ved Åna-Sira, helt vest i influensområdet. Dette er et turområde med både utkikkspunkt og severdigheter. Brufjellet med Brulivarden har utsikt både mot Fokksteinane i Jøssingfjorden og Hådyret, det hvitmalte fjellet ved Egersund. I øst ser en Hidra og Listalandet. Ved Brufjellet ligger de store, internasjonalt kjente jettegryter som ble dannet under tidligere istid. Det går en sti opp til Brufjellet, 183 moh, som bestiges ved hjelp av rekkverk. Andabeløya Andabeløya ligger helt sør i Stolsfjorden. Turmål her er Nonknuten, Katteraua eller Brenøyknuten Her har man fritt utsyn til havs, Lista og et stykke inn i Fedafjorden. Mot vest er det utsyn til Hidra og i nordvest ligger Hidreheia. I nord kan man se Flekkefjord by. Dette området har fine stier og opplevelsesverdier, og har opplagt et potensial for økt bruk som friluftsområde. Dette bidrar til å øke områdets verdi. Hidra Hidra er et populært feriested. Øya har et turområde i Langelandsfjella, rett øst av Rasvåg. Mesteparten av turen foregår i terreng med god utsikt over havet. Det finnes steder med betydning for lokal identitet i området, f.eks Lovfjellet der lokalbefolkningen feirer påske, og Langelandsstøtta, et minnesmerke reist av ungdommen i bygda i Utkikkspunkt i området er Øyeknuden, Lovfjellet, Tjortjødna og Dibleåsen. På den vestre delen av Hidra ligger utkikkspunktene Lindåsen og Hågåsen, begge med svært god utsikt mot havet. Samlet vurdering av friluftsområdene innenfor landskapsvernområdet Flekkefjord landskapsvernområder har store friluftsverdier og er lett tilgjenglig fra Flekkefjord by og andre tettsteder. Innenfor landskapsvernområdet ligger det dessuten flere populære feriesteder, og området ligger nært opp til store brukergrupper. Graden av tilrettelegging, nærhet til Flekkefjord by, FOT's planer for gården Li, samt forekomst av større områder med store landskapsverdier tilsier at området i friluftsmessig sammenheng har stor verdi. Tur- o friluftsområder utenfor landska svernområdet Storeheia Den søndre delen av Storeheia er et turområde med flere utkikkspunkter som er lett tilgjengelige fra Flekkefjord sentrum. Det går en godt merket løype (Skredderstien) til Storeheia. Fra toppen går det sti videre til Helle. Den nordre delen av heiområdet kan nåes via sti fra vanntårnet ved Flikka. Det er tilrettelagt parkering i området og det går merket sti opp Neståsen til utkikkspunktene Lafjell og Solandsvarden. Det går også vei fra Loga til Solan der det er parkeringsplass.

20 Området Høgfjellet - Storevarden Dette er et klassisk turmål i Flekkefjord. Området er lett tilgjengelig fra Flekkefjord by, og det er flere atkomstveier til Høgfjellet. Utkikkspunktet på Høgfjellet har svært godt utsyn. Nord for Høgfjellet ligger Nonfjellet og Storevarden. Disse turmålene kan nåes fra parkering ved Lona nord for Flikka. Raulidhei Raulidhei er det mest sentrumsnære turterrenget i Flekkefjord. Turmål i dette området er Høgåsen, med utsikt over Flekkefjord by. Andre turmål er Raulidfjell og Pollfjell, som begge er gode utkikkspunkter. Sør og sørøst for Raulidhei finner en turmålene Knaben og Solås som er utkikkspunkter. Øst for disse ligger Simonskyrkja med jettegryter like ved. Eikenes ved innsjøen Selura har både spisested og vannskiarena. Disse turmålener bundet sammen av merketursti. Området er et viktig turterreng som ligger nær Flekkefjord by og som har gode utkikkspunkter. Området har pedagogiske verdier, og det nedlagte bruket Nygård ovenfor Austad er i bruk av småskolen. Området er til en viss grad av tilrettelagt for friluftsliv. Hestheia Hestheia ligger nord for Fedafjorden og øst for Stolsfjorden. Turmål i Hestheia er utkikkspunkt 175, vest for Ståby. Her har en god utsikt over både Hidrehei, Hidra og Andabeløy. Det går merkede stier til bebyggelse på Helle, Undhamar, Titland og Sveigenes. Det er flere stier i området. Området er tilgjengelig som turområde fra både Flekkefjord og Feda. OmrådetLangevatnet, Bronefjell, Lundevatnet Dette området befinner seg nord for planområdet og strekker seg vestover mot Åna Sira. Det er ett registrert turmål i denne delen av influensområdet (Gumpefjell ). Tilkomstgår via tursti fra Allestad rett sør for Lundevannet. Influensområdet verdi for friluftsliv Samlet sett bør friluftslivsinteressene i deler av influensområdet kunne sies å være av stor verdi og ha regional karakter. Videre vil beliggenhet i forhold til Flekkefjord landskapsvernområde og pågående planer om å inkludere kystsonen i Flekkefjordkommune i den planlagte skjærgårdsparken bidra til å øke verdien på området i friluftslivssammenheng.

Endringer Endringer i forhold til det som er beskrevet i rapporten (Tysse og Ledje 2012) er:

Endringer Endringer i forhold til det som er beskrevet i rapporten (Tysse og Ledje 2012) er: NOTAT Vår ref.: BO og TT Dato: 8. mai 2015 Endring av nettilknytning for Måkaknuten vindkraftverk I forbindelse med planlagt utbygging av Måkaknuten vindkraftverk er det laget en konsekvensvurdering som

Detaljer

Konsekvenser for landskap ved bygging av Egersund vindpark, Eigersund kommune FAGRAPPORT

Konsekvenser for landskap ved bygging av Egersund vindpark, Eigersund kommune FAGRAPPORT Konsekvenser for landskap ved bygging av Egersund vindpark, Eigersund kommune FAGRAPPORT Stavanger, juni 2007 Godesetdalen 10 4034 STAVANGER Tel.: 51 95 88 00 Fax.: 51 95 88 01 E-post: post@ambio.no Konsekvenser

Detaljer

OPPDRAGSNAVN Tittel Oppdragsnr: xxxxxxx Dokumentnummer: 2 Side: 1 av 11. OPPDRAGSGIVER Per Ola Jentoft Bjørn Rognan OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON

OPPDRAGSNAVN Tittel Oppdragsnr: xxxxxxx Dokumentnummer: 2 Side: 1 av 11. OPPDRAGSGIVER Per Ola Jentoft Bjørn Rognan OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON Dokumentnummer: 2 Side: 1 av 11 Norconsult AS, Hovedkontor Postboks 626, 1303 SANDVIKA Vestfjordgaten 4, 1338 SANDVIKA Telefon: 67 57 10 00 Telefax: 67 54 45 76 E-post: firmapost@norconsult.com www.norconsult.no

Detaljer

Konsekvenser for friluftsliv ved utbygging av Egersund vindpark, Eigersund kommune FAGRAPPORT

Konsekvenser for friluftsliv ved utbygging av Egersund vindpark, Eigersund kommune FAGRAPPORT Konsekvenser for friluftsliv ved utbygging av Egersund vindpark, Eigersund kommune FAGRAPPORT Stavanger, juni 2007 Konsekvenser for friluftsliv og ferdsel ved utbygging av Egersund vindpark. AS Godesetdalen

Detaljer

Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune. Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014

Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune. Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014 Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014 Rapportens tittel: Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde,

Detaljer

Konsekvenser for friluftsliv og ferdsel ved utbygging av Helleheia Vindpark, Sokndal kommune FAGRAPPORT

Konsekvenser for friluftsliv og ferdsel ved utbygging av Helleheia Vindpark, Sokndal kommune FAGRAPPORT Konsekvenser for friluftsliv og ferdsel ved utbygging av Helleheia Vindpark, Sokndal kommune FAGRAPPORT Stavanger, mars 2006 Godesetdalen 10 4034 STAVANGER Tel.: 51 95 88 00 Fax.: 51 95 88 01 E-post: post@ambio.no

Detaljer

Konsekvenser for friluftsliv og ferdsel ved utbygging av Skinansfjellet vindpark, Hå kommune FAGRAPPORT

Konsekvenser for friluftsliv og ferdsel ved utbygging av Skinansfjellet vindpark, Hå kommune FAGRAPPORT Konsekvenser for friluftsliv og ferdsel ved utbygging av Skinansfjellet vindpark, Hå kommune FAGRAPPORT Stavanger, febraur 2007 AS Godesetdalen 10 4034 STAVANGER Tel.: 51 44 64 00 Fax.: 51 44 64 01 E-post:

Detaljer

Norsk Hydro ASA: Karmøy vindpark med tilhørende nettilknytning i Karmøy kommune. Fastsetting av konsekvensutredningsprogram.

Norsk Hydro ASA: Karmøy vindpark med tilhørende nettilknytning i Karmøy kommune. Fastsetting av konsekvensutredningsprogram. Norsk Hydro ASA 0246 Oslo Vår dato: Vår ref.: NVE 200401089-32 kte/toth Arkiv: 912-513.4/Norsk Hydro ASA Saksbehandler: Deres dato: 06.04.04 Torstein Thorsen Deres ref.: 22 95 94 66 Norsk Hydro ASA: Karmøy

Detaljer

Svåheia vindkraftanlegg

Svåheia vindkraftanlegg Svåheia vindkraftanlegg Svåheia vindpark Innledning Dalane Vind AS ble etablert våren 2005 og eies av Agder Energi AS og Dalane energi IKS. Agder Energi eies av Statkraft Regional Holding AS og de 30 kommunene

Detaljer

NTE/Norsk Hydro ASA - Oksbåsheia vindpark i Osen og Flatanger kommuner. Fastsetting av konsekvensutredningsprogram.

NTE/Norsk Hydro ASA - Oksbåsheia vindpark i Osen og Flatanger kommuner. Fastsetting av konsekvensutredningsprogram. NTE 7736 Steinkjer Vår dato: Vår ref.: NVE 200401015-35 kte/toth Arkiv: 912-513.4/NTE Saksbehandler: Deres dato: 06.04.04 Torstein Thorsen Deres ref.: 22 95 94 66 NTE/Norsk Hydro ASA - Oksbåsheia vindpark

Detaljer

Konsekvenser for landskap ved utbygging av Karmøy vindkraftverk. Fagrapport

Konsekvenser for landskap ved utbygging av Karmøy vindkraftverk. Fagrapport Konsekvenser for landskap ved utbygging av Karmøy vindkraftverk Fagrapport Stavanger, juni 2006 Godesetdalen 10 4034 STAVANGER Tel.: 51 95 88 00 Fax.: 51 95 88 01 E-post: post@ambio.no Konsekvenser for

Detaljer

Kjølberget vindkraftverk

Kjølberget vindkraftverk 1 Opplegg Kort om planene som utredes Gjennomgang av funn, ulike tema: Landskap Kulturminner Friluftsliv Naturmangfold Inngrepsfrie naturområder og verneområder Støy og skyggekast Verdiskaping Reiseliv

Detaljer

Uttalelse til søknad fra Småkraft A/S innsigelse til 5 prosjekt i Valldalen, Odda kommune.

Uttalelse til søknad fra Småkraft A/S innsigelse til 5 prosjekt i Valldalen, Odda kommune. Saksbehandler, innvalgstelefon John Olav Hisdal, 5557 2324 Anniken Friis, 5557 2323 Vår dato 14.03.2012 Deres dato 31.08.2011 Vår referanse 2006/7771 561 Deres referanse 07/2906 NVE - Norges vassdrags-

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF og TrønderEnergi AS Nettilknytning fra kraftverket på Frøya Fastsetting av konsekvensutredningsprogram

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF og TrønderEnergi AS Nettilknytning fra kraftverket på Frøya Fastsetting av konsekvensutredningsprogram Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF TrønderEnergi AS Vår dato: Vår ref.: NVE 200201726-55 kte/lhb Arkiv: 912-513.1/NTE/TrønderEnergi Saksbehandler: Deres dato: Lars Håkon Bjugan Deres ref.: 22 95 93 58

Detaljer

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Frogn. Inger-Marie Juel Gulliksen Fylkeskoordinator

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Frogn. Inger-Marie Juel Gulliksen Fylkeskoordinator Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Frogn Inger-Marie Juel Gulliksen Fylkeskoordinator Gjennomgang: 1. Nasjonal og regional forankring 2. Hva er friluftskartlegging? 3. Gjennomføring i

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN Delutredning FRILUFTSLIV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER Byutviklingssjefen/ Datert november 2010 KONSEKVENSUTREDNING FRILUFTSLIV VURDERING AV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER NOV2010.

Detaljer

Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune

Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune Statsråden Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Deres ref Vår ref Dato 2008/4257 15/4200-11 20.05.2016 Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune

Detaljer

Presentasjon av områdetyper. Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Veileder M98 Miljødirektoratet

Presentasjon av områdetyper. Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Veileder M98 Miljødirektoratet Presentasjon av områdetyper Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Veileder M98 Miljødirektoratet OMRÅDETYPER Kode Områdetype Kartfigur LR Leke- og rekreasjonsområde Flate NT Nærturterreng Flate

Detaljer

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder. Oppstartsseminar, Stavanger 8. september 2016 Gudrun Hagen

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder. Oppstartsseminar, Stavanger 8. september 2016 Gudrun Hagen Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Oppstartsseminar, Stavanger 8. september 2016 Gudrun Hagen Kunnskapsgrunnlag «Det som ikke er dokumentert, eksisterer ikke politisk!» Paul F. Eagles (IUCN)

Detaljer

Saksnr.201003882: Høringsinnspill til konsesjonssøknad for Buheii vindkraftverk

Saksnr.201003882: Høringsinnspill til konsesjonssøknad for Buheii vindkraftverk Forum for natur og friluftsliv Agder Skippergata 21 4611 Kristiansand (e-post: agder@fnf-nett.no) Kristiansand, 15.12.14 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo (e-post:

Detaljer

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder. Nils-Yngve Berg Hordaland, 27. oktober 2011

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder. Nils-Yngve Berg Hordaland, 27. oktober 2011 Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Nils-Yngve Berg Hordaland, 27. oktober 2011 Dokumentasjon Det som ikke er dokumentert eksisterer ikke politisk! Paul F. J. Eagles (IUCN) God dokumentasjon

Detaljer

Konsekvenser for landskap ved bygging av Skinansfjellet vindpark, Hå kommune FAGRAPPORT

Konsekvenser for landskap ved bygging av Skinansfjellet vindpark, Hå kommune FAGRAPPORT Konsekvenser for landskap ved bygging av Skinansfjellet vindpark, Hå kommune FAGRAPPORT Stavanger, februar 2007 Godesetdalen 10 4034 STAVANGER Tel.: 51 95 88 00 Fax.: 51 95 88 01 E-post: post@ambio.no

Detaljer

Uttalelse til søknad om Hyllfjellet, Sognavola og Markavola vindkraftverk i Verdal kommune - Nord-Trøndelag

Uttalelse til søknad om Hyllfjellet, Sognavola og Markavola vindkraftverk i Verdal kommune - Nord-Trøndelag Norges vassdrags- og energidirektorat Boks 5091 Majorstua 0301 OSLO Trondheim, 30.09.2014 Deres ref.: 201203315-53 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/6665 Saksbehandler: Snorre Stener Uttalelse til

Detaljer

Norsk Vind Energi AS Egersund vindpark i Eigersund kommune. Fastsetting av utredningsprogram.

Norsk Vind Energi AS Egersund vindpark i Eigersund kommune. Fastsetting av utredningsprogram. Norsk Vind Energi AS Esterveien 6 4056 TANANGER Vår dato: Vår ref.: NVE 200503299-24 kte/lsu Arkiv: 912-513.4 /Norsk Vind Energi Saksbehandler: Deres dato: 6.9.2005 Linn Silje Undem Deres ref.: 22 95 92

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF og TrønderEnergi AS Vindkraftverk på Frøya Fastsetting av konsekvensutredningsprogram

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF og TrønderEnergi AS Vindkraftverk på Frøya Fastsetting av konsekvensutredningsprogram Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF TrønderEnergi AS Vår dato: Vår ref.: NVE 200201726-54 kte/lhb Arkiv: 912-513.4/NTE/TrønderEnergi Saksbehandler: Deres dato: Lars Håkon Bjugan Deres ref.: 22 95 93 58

Detaljer

Aunkrona - Høring på melding om planlagt vindkraftanlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap

Aunkrona - Høring på melding om planlagt vindkraftanlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap Flatanger kommune Rådmannen Saksmappe: 2008/1192-3 Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Aunkrona - Høring på melding om planlagt vindkraftanlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap

Detaljer

Området ligger mellom riksvei 4 og Mjøsa, øst for Ramberget og cirka 5 km nord for Gjøvik sentrum. Området ligger i sin

Området ligger mellom riksvei 4 og Mjøsa, øst for Ramberget og cirka 5 km nord for Gjøvik sentrum. Området ligger i sin Bråstadlia * Referanse: Laugsand A. 2013. Naturverdier for lokalitet Bråstadlia, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2012. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4

UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 Oppdragsgiver Wilhelmsen Invest AS Rapporttype Fagrapport 2013-04-12 UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 3 (15)

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Forslagstillers Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Høringsdokument: Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Lyngen kommune. DEL 1: KART.

Høringsdokument: Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Lyngen kommune. DEL 1: KART. Høringsdokument: Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Lyngen kommune. DEL 1: KART. Side 0 LOGO FOR LYNGSALPAN LVO? i Lyngen kommune. DEL 1: KART. Side 1 Sammendrag Miljødirektoratet, gjennom

Detaljer

Kartlegging og verdsetting av friluftsliv

Kartlegging og verdsetting av friluftsliv Kartlegging og verdsetting av friluftsliv Gudrun Hagen Lødingen, 20.3.2014 Foto: Peter Hamlin Hvorfor friluftslivskartlegging: Ønske om mer systematisk kunnskap om friluftslivsområdene fokus på tettstedsnære

Detaljer

Agder Energi Produksjon AS, Lyse Produksjon AS og Dalane energi EKS: Steinsland vindpark i Bjerkreim kommune - fastsetting av utredningsprogram.

Agder Energi Produksjon AS, Lyse Produksjon AS og Dalane energi EKS: Steinsland vindpark i Bjerkreim kommune - fastsetting av utredningsprogram. A L Norges vassdrags-og energidirektorat N V E Agder Energi Produksjon AS Lyse Produksjon AS Dalane energi IKS Middeithuns gate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Telefon: 2295 95 95 Telefaks: 22 95

Detaljer

KONSEKVENSVURDERING TILLEGGSOMRÅDER KOMMUNEDELPLAN TOKE OG OSEID K O N S E K V E N S V U R D E R I N G

KONSEKVENSVURDERING TILLEGGSOMRÅDER KOMMUNEDELPLAN TOKE OG OSEID K O N S E K V E N S V U R D E R I N G Side 2 1 Planområdet LNF SF10 Utvidelse/fortetting av eksisterende hyttefelt Det er fra grunneier Peder Rønningen kommet forespørsel om regulering av et område med formål hytter inntil Toke utenfor Henseidkilen.

Detaljer

Høringsdokument: Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Karlsøy kommune. DEL 2: OMRÅDEBESKRIVELSER Side 1

Høringsdokument: Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Karlsøy kommune. DEL 2: OMRÅDEBESKRIVELSER Side 1 DEL 2: OMRÅDEBESKRIVELSER Side 1 Sammendrag Miljødirektoratet, gjennom Fylkeskommunene, leder arbeidet med å kartlegge friluftslivsområder i landets kommuner. Kartleggingen er et nasjonalt prosjekt, og

Detaljer

BYNÆRE FRILUFTSOMRÅDER I HØNEFOSS - kartlegging og verdisetting

BYNÆRE FRILUFTSOMRÅDER I HØNEFOSS - kartlegging og verdisetting BYNÆRE FRILUFTSOMRÅDER I HØNEFOSS - kartlegging og verdisetting OPPSTARTSDOKUMENT Innhold 1. Bakgrunn og formål 2. Organisering av arbeidet a. Geografisk avgrensing b. Arbeidsgruppe c. Referansegruppe

Detaljer

Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal. 1. desember 2010

Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal. 1. desember 2010 Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal 1. desember 2010 1. Kort om bakgrunn og Austri Vind 2. Hva er vindkraft? Agenda for møtet 3. Kvitvola/Gråhøgda vindkraftprosjekt i Engerdal Visualiseringer

Detaljer

Ny stortingsmelding om friluftsliv

Ny stortingsmelding om friluftsliv Klima- og miljødepartementet Ny stortingsmelding om friluftsliv Erlend Smedshaug Lillestrøm, 15. mars 2016 Ny stortingsmelding om friluftsliv Forankret i regjeringens politiske plattform fra oktober 2013

Detaljer

Saksnummer Utval Vedtaksdato 021/14 Utval for tekniske saker og næring 04.03.2014 017/14 Kommunestyret 27.03.2014

Saksnummer Utval Vedtaksdato 021/14 Utval for tekniske saker og næring 04.03.2014 017/14 Kommunestyret 27.03.2014 Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 021/14 Utval for tekniske saker og næring 04.03.2014 017/14 Kommunestyret 27.03.2014 Saksbehandlar: Ine Woldstad Sak - journalpost: 11/1761-14/5912 Plan 1131 - Reguleringssak

Detaljer

HØRING KOMMUNEDELPLAN FOR GAULA, MELHUS KOMMUNE

HØRING KOMMUNEDELPLAN FOR GAULA, MELHUS KOMMUNE Trondheimsregionens Friluftsråd Sak 04/07 HØRING KOMMUNEDELPLAN FOR GAULA, MELHUS KOMMUNE Behandlet i møte 11. januar 2007 Vedtak: Vurderingene i saksframlegget sendes Melhus kommune som uttalelse til

Detaljer

Anleggskonsesjon. Norsk Hydro ASA. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer: 914778271.

Anleggskonsesjon. Norsk Hydro ASA. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer: 914778271. Anleggskonsesjon I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50 Meddelt: Norsk Hydro ASA Organisasjonsnummer: 914778271 Dato: Varighet: 23.11.2029 Ref: Kommuner: Åfjord Fylke: Sør-Trøndelag Side

Detaljer

Rapport 4037-3. Kilde Akustikk AS. Roan vindpark. Støyvurdering. Forhåndmeldt areal for Roan vindpark. for Sarepta Energi AS november 07

Rapport 4037-3. Kilde Akustikk AS. Roan vindpark. Støyvurdering. Forhåndmeldt areal for Roan vindpark. for Sarepta Energi AS november 07 Kilde Akustikk AS Rapport 4037-3 Roan vindpark Støyvurdering Forhåndmeldt areal for Roan vindpark for Sarepta Energi AS november 07 Rapport 4037-3 7 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen

Detaljer

Høringsuttalelse til forhåndsmelding av Kjølen Vindpark as

Høringsuttalelse til forhåndsmelding av Kjølen Vindpark as Til Norges vassdrags- og energidirektorat P.b. 5091 Majorstua 0301 OSLO 12. august 2010 Høringsuttalelse til forhåndsmelding av Kjølen Vindpark as Det vises til melding med forslag til utredningsprogram

Detaljer

Norsk Hydro ASA Snefjord vindpark i Måsøy kommune

Norsk Hydro ASA Snefjord vindpark i Måsøy kommune Norsk Hydro ASA 0246 OSLO Vår dato: Vår ref.: NVE 200400263-43 kte/chf Arkiv: 912-513.4/Norsk Hydro ASA Saksbehandler: Deres dato: Christian Færø Deres ref.: 22 95 94 41 Norsk Hydro ASA Snefjord vindpark

Detaljer

E6 Tana bru. Konsekvensutredning for nærmiljø og friluftsliv

E6 Tana bru. Konsekvensutredning for nærmiljø og friluftsliv E6 Tana bru Konsekvensutredning for nærmiljø og friluftsliv Region nord Vegavdeling Finnmark Plan og forvaltning Dato:17. september 2012 E6 Tana bru Konsekvensutredning for nærmiljø og friluftsliv Alle

Detaljer

Konsekvensutredning landskapsbilde i strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune. Gbnr 4/365 m.fl. Dato:

Konsekvensutredning landskapsbilde i strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune. Gbnr 4/365 m.fl. Dato: Konsekvensutredning landskapsbilde i strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune Gbnr 4/365 m.fl. Dato: 17.02.2014 Rapportens tittel: Konsekvensutredning landskapsbilde i strandsone, Iberneset boligområde,

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Side 1 av 5 Planbeskrivelse for detaljplan for Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen Kommune Dato: 26.04.2012

Detaljer

INFORMASJON KJØLBERGET. Vindkraftverk

INFORMASJON KJØLBERGET. Vindkraftverk INFORMASJON KJØLBERGET Vindkraftverk BAKGRUNN Austri Vind DA søker om konsesjon for å bygge og drifte Kjølberget vindkraftverk i Våler kommune. Planområdet er lokalisert ca. 10 km sør for Midtskogberget

Detaljer

FORELØPIG, IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER

FORELØPIG, IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER FORELØPIG, IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER STRAUMSUNDBRUA - LIABØ 29/30-05-2012 Lars Arne Bø HVA ER IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER? Ikke prissatte konsekvenser er konsekvenser for miljø og samfunn som ikke er

Detaljer

Planbeskrivelse 5013 Reguleringsplan for Myklabust

Planbeskrivelse 5013 Reguleringsplan for Myklabust Planbeskrivelse 5013 Reguleringsplan for Myklabust Arkivsak: 09/704 Arkivkode: PLANR 5013 Sakstittel: PLAN NR. 5013 - REGULERINGSPLAN FOR MYKLABUST- GNR.118/2 M.FL. SE TILLEGG BAKERST, INNARBEIDET 14.04.2011

Detaljer

LANDSKAPSTEMAET - en utfordring! Innledning Bodø

LANDSKAPSTEMAET - en utfordring! Innledning Bodø LANDSKAPSTEMAET - en utfordring! Innledning Bodø 14.05.2007 LANDSKAPSTEMAET - en utfordring! Landskapet utgjør våre sansbare omgivelser som vi samtidig er en del av. Landskapet er i en kontinuerlig endring,

Detaljer

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om

Detaljer

Landskapskonvensjonen og vindkraft. Seksjonssjef Anders Iversen Direktoratet for Naturforvaltning

Landskapskonvensjonen og vindkraft. Seksjonssjef Anders Iversen Direktoratet for Naturforvaltning Landskapskonvensjonen og vindkraft Seksjonssjef Anders Iversen Direktoratet for Naturforvaltning Innhold: 1. DNs oppgaver og rolle. 2. Landskapskonvensjonen og landskap som nytt politisk fokusområde. 3.

Detaljer

Planprogram, konsekvensutredning Støodden. Konsekvensutredning landskap

Planprogram, konsekvensutredning Støodden. Konsekvensutredning landskap Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Planprogram, utredning Støodden Konsekvensutredning landskap Støodden utvikling AS Dato: 2. mai 2013 Oppdrag / Rapportnr. 312941 / 05 Tilgjengelighet Ikke

Detaljer

Konsekvensutredningen skal fremstå som ett samlet dokument og inneholde nødvendige illustrasjoner og kartmateriale.

Konsekvensutredningen skal fremstå som ett samlet dokument og inneholde nødvendige illustrasjoner og kartmateriale. Utredningsprogram Fastsatt av Sysselmannen på Svalbard 31.01.2012 Utredningsprogram for leting etter gull i Sankt Jonsfjorden Konsekvensutredningen skal fremstå som ett samlet dokument og inneholde nødvendige

Detaljer

INNHOLD TONSTAD VINDPARK. Sirdal, Kvinesdal og Flekkefjord kommuner. Friluftsliv og ferdsel. www.tonstadvindpark.no

INNHOLD TONSTAD VINDPARK. Sirdal, Kvinesdal og Flekkefjord kommuner. Friluftsliv og ferdsel. www.tonstadvindpark.no D E S. 2 0 1 2 INNHOLD TONSTAD VINDPARK Sirdal, Kvinesdal og Flekkefjord kommuner www.tonstadvindpark.no FORORD Bygging av vindkraftverk med en installert effekt på over 10 MW skal i henhold til plan-

Detaljer

Utvalg for byutvikling 19.01.11 sak 3/11 vedlegg 6

Utvalg for byutvikling 19.01.11 sak 3/11 vedlegg 6 Utvalg for byutvikling 19.01.11 sak 3/11 vedlegg 6 Sandnes kommune v/ miljøvernleder Hans Ivar Sømme Postboks 583 4305 Sandnes Kjosavik 5.11.2010 Melding angående Sandnes vindkraftverk og Vardafjellet

Detaljer

VASSHJULET LANDSKAPSANALYSE FOR VASSHJULET, LOSBY, LØRENSKOG KOMMUNE

VASSHJULET LANDSKAPSANALYSE FOR VASSHJULET, LOSBY, LØRENSKOG KOMMUNE VASSHJULET LANDSKAPSANALYSE FOR VASSHJULET, LOSBY, LØRENSKOG KOMMUNE 1 Landskapsanalyse for Reguleringsplanens konsekvenser for landskapsbildet Dette dokumentet er et vedlegg til planbeskrivelse til reguleringsplanforslag

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK7: Boligutbygging på Einaråsen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK7: Boligutbygging på Einaråsen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK7: Boligutbygging på Einaråsen Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens

Detaljer

Administrasjonens vurderinger av eksisterende naustområder og småbåthavner.

Administrasjonens vurderinger av eksisterende naustområder og småbåthavner. Kommuneplanens arealdel 2012-2023 av naustområder og småbåthavner Vedlegg kommuneplanens arealdel Datert 10.02.2010 Revidert 27.11.2012 Innholdsfortegnelse Administrasjonens vurderinger av eksisterende

Detaljer

kvitvola/gråhøgda vindkraftverk

kvitvola/gråhøgda vindkraftverk INf O r MASJON kvitvola/gråhøgda vindkraftverk bakgrunn Austri Kvitvola DA ønsker å bygge Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk i Engerdal kommune. Behovet for fornybar kraft er stort. Et vindkraftverk på Kvitvola/Gråhøgda

Detaljer

Konsekvensutredninger (KU)

Konsekvensutredninger (KU) Konsekvensutredninger (KU) KU-program for vindparken av 14.10.2002 KU-program for nettilknytning av 14.10.2002 KU-program (tilleggskrav) av 25.04.2005 Landskap Landskapstype Tiltakets påvirkning av landskap,

Detaljer

SIKVALANDSKULA VINDKRAFTVERK

SIKVALANDSKULA VINDKRAFTVERK SIKVALANDSKULA VINDKRAFTVERK SIKVALANDSKULA VINDKRAFTVERK BAKGRUNN OG TILPASSNINGER var tidligere en del av vindkraftprosjektet Ulvarudla som var under konsesjonsbehandling i perioden 2007-2012. I Olje

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15 21.05.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15 21.05.2015 Nesset kommune Arkiv: S82 Arkivsaksnr: 2015/124-3 Saksbehandler: Hogne Frydenlund Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15

Detaljer

RAPPORT. SJØHAUGEN Landskapsbilde Oppdragsnr: Dokumentnummer: 3 Side: 1 av 11 SAMMENDRAG

RAPPORT. SJØHAUGEN Landskapsbilde Oppdragsnr: Dokumentnummer: 3 Side: 1 av 11 SAMMENDRAG Dokumentnummer: 3 Side: 1 av 11 Norconsult AS, Hovedkontor Postboks 626, 1303 SANDVIKA Vestfjordgaten 4, 1338 SANDVIKA Telefon: 67 57 10 00 Telefax: 67 54 45 76 E-post: firmapost@norconsult.com www.norconsult.no

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025. TF1: Utvidelse av Oredalen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025. TF1: Utvidelse av Oredalen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF1: Utvidelse av Oredalen Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens arealdel.

Detaljer

Rapport 4038-3. Kilde Akustikk AS. Hareheia vindpark. Støyvurdering. Arealavgrensning for Hareheia vindpark. for Sarepta Energi AS november 07

Rapport 4038-3. Kilde Akustikk AS. Hareheia vindpark. Støyvurdering. Arealavgrensning for Hareheia vindpark. for Sarepta Energi AS november 07 Kilde Akustikk AS Rapport 4038-3 Hareheia vindpark Støyvurdering Arealavgrensning for Hareheia vindpark. for Sarepta Energi AS november 07 Rapport 4038-3 6 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS

Detaljer

Presentasjon av områdetyper

Presentasjon av områdetyper Presentasjon av områdetyper Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Veileder M98 Miljødirektoratet Sept 16 - oppstartsmøter INNLEDNING Tegn på kart Oversiktskart kommunen Hvor er kommunens store

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane Forslag til planprogram Side 0 Reguleringsplanforslag KVENNHUSBEKKEN LERDUEBANE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Februar 2011 Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane

Detaljer

Konsekvensutredning av enkeltområder

Konsekvensutredning av enkeltområder Konsekvensutredning av enkeltområder For hvert område blir hvert enkelte tema vurdert og plassert etter en fargeskala på fem trinn. Bruk av farger, og ikke tegn, gjør det lettere å lese de ulike vurderingene.

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder 2013-2017. Fakta om kommunen (pr. 10.12.12)

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder 2013-2017. Fakta om kommunen (pr. 10.12.12) DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Bokn kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr. 10.12.12) Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

Friluftsliv - forventninger - nye håndbøker. Elisabeth Sæthre og Erik Stabell, Direktoratet for naturforvaltning

Friluftsliv - forventninger - nye håndbøker. Elisabeth Sæthre og Erik Stabell, Direktoratet for naturforvaltning Friluftsliv - forventninger - nye håndbøker Elisabeth Sæthre og Erik Stabell, Direktoratet for naturforvaltning Om vi går og sykler mer...til jobben, skolen, butikken, svømmehallen, fotballbanen i stedet

Detaljer

Lofotodden nasjonalpark

Lofotodden nasjonalpark Lofotodden nasjonalpark Dagens situasjon og konsekvenser av vern som nasjonalpark for Fritidshus/hytter Jakt og fiske Reiseliv Hanne Lykkja 1) Nå-situasjon for fritidsboliger/hytter + påregnelig utvikling

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR MOSS

KOMMUNEPLAN FOR MOSS KOMMUNEPLAN FOR MOSS 2011022 KONSEKVENSUTREDNING - KOLONIHAGER FUGLEVIK Kommuneplaner for arealbruk som fastsetter rammer for utbygging skal alltid konsekvensutredes ifølge Forskrift om konsekvensutredninger

Detaljer

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Reguleringsplanen for Ekralia hyttefelt oppheves ved vedtak av kommunedelplan Østgreina.

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Reguleringsplanen for Ekralia hyttefelt oppheves ved vedtak av kommunedelplan Østgreina. UTKAST Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer Planbestemmelser og retningslinjer Vedtatt av Kommunestyret 00.00.00, sak 00/00, justert i henhold til vedtak. 1 Planens rettsvirkning Arealbruken

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL:

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: GNR/BNR 100/1, 3 og 14 H1 «Huken øst» NÅVÆRENDE FORMÅL: LNF-område ØNSKET FORMÅL: Bolig Arealstørrelse: Ca. 138 daa DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: Det aktuelle arealet er en del av et større areal på 350

Detaljer

Høring angående «Melding om planlagging av Buheei vindpark i Kvinesdal kommune» merknader fra Varde Velforening

Høring angående «Melding om planlagging av Buheei vindpark i Kvinesdal kommune» merknader fra Varde Velforening Norges vassdrags og energidirektorat Attn: Hilde Aass Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Email: hiaa@nve.no / nve@nve.no Høring angående «Melding om planlagging av Buheei vindpark i Kvinesdal kommune» merknader

Detaljer

Raskiftet. Vindkraftverk

Raskiftet. Vindkraftverk informasjon Raskiftet Vindkraftverk Bakgrunn Austri Raskiftet DA ønsker å bygge Raskiftet vindkraftverk på vestsiden av Osensjøen i kommunene Åmot og Trysil. Behovet for fornybar kraft er stort. Et vindkraftverk

Detaljer

Reguleringsplan for Åmøyhamn Åmøy, 8170 Engavågen MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 8. oktober 2010

Reguleringsplan for Åmøyhamn Åmøy, 8170 Engavågen MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 8. oktober 2010 Reguleringsplan for Åmøyhamn Åmøy, 8170 Engavågen MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 8. oktober 2010 Planbeskrivelse Åmøyhamn, 8170 Engavågen Side 1 av 8 8. oktober 2010 Reguleringsplan

Detaljer

Eldrevatn kraftverk AS Klage på vedtak: Avslag på søknad om konsesjon og utbygging av Eldrevatn kraftverk i Lærdal kommune, Sogn og fjordane fylke.

Eldrevatn kraftverk AS Klage på vedtak: Avslag på søknad om konsesjon og utbygging av Eldrevatn kraftverk i Lærdal kommune, Sogn og fjordane fylke. Olje- og Energidepartementet Einar Gerhardsens plass 1 0179 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Dato: NVE200707245-2 ktv/emb 07/81-10 560 26. september 2007 Eldrevatn kraftverk AS Klage på vedtak: Avslag på søknad

Detaljer

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Husåsen - Referanse: Hofton T. H. 2015. Naturverdier for lokalitet Husåsen, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

Norsk. Pind Energi as

Norsk. Pind Energi as Norsk Pind Energi as Forord Norsk Vind Energi AS søker med dette om konsesjon for å bygge og drive Skorveheia vindpark med tilhørende nettilknytning i Flekkefjord kommune, Vest-Agder fylke. Skorveheia

Detaljer

Landskapskartlegging av kysten i Sogn og Fjordane. Lars A. Uttakleiv. Aurland Naturverkstad AS

Landskapskartlegging av kysten i Sogn og Fjordane. Lars A. Uttakleiv. Aurland Naturverkstad AS Landskapskartlegging av kysten i Sogn og Fjordane. Lars A. Uttakleiv. Aurland Naturverkstad AS 1 Innhold 1. Føremål og avgrensing 2. Landskapet langs kysten av Sogn og Fjordane 3. Metode 4. Resultat og

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14.

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14. Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025 SS1 - Kongsdelmarka sør Utarbeidet av Tiltakshaver: Orica Norway AS Forslagsstiller/Konsulent: Norconsult AS Dato: 06.02.14 Forslagstillers logo

Detaljer

Møteinnkalling. Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre

Møteinnkalling. Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 20.05.2014 Tidspunkt: Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 90930802. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Løkenkollen hyttegrend

Løkenkollen hyttegrend Planbeskrivelse Løkenkollen hyttegrend Referanse: 06/33-29 Arkivkode: PLAN 57 Sakstittel: Reguleringsplan for Løkenkollen hyttegrend Innholdsfortegnelse: 1. Områdebeskrivelse... 3 1.1. Beliggenhet og adkomst...3

Detaljer

Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim.

Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim. Informasjon fra Statnett Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim. Oppgradering av sentralnettet til 420 kv

Detaljer

Norsk Kommunalteknisk Forening Plan- og byggesaksseminar Tromsø 7.-8. februar 2011 FRILUFTSOMRÅDER. Morten Dåsnes, daglig leder

Norsk Kommunalteknisk Forening Plan- og byggesaksseminar Tromsø 7.-8. februar 2011 FRILUFTSOMRÅDER. Morten Dåsnes, daglig leder Norsk Kommunalteknisk Forening Plan- og byggesaksseminar Tromsø 7.-8. februar 2011 FRILUFTSOMRÅDER Morten Dåsnes, daglig leder Friluftsrådenes Landsforbund www.friluftsrad.no Hovedtema - Om friluftsliv

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING LANDSKAP OMRÅDEPLAN KAMBO

KONSEKVENSUTREDNING LANDSKAP OMRÅDEPLAN KAMBO KONSEKVENSUTREDNING LANDSKAP OMRÅDEPLAN KAMBO Oppdrag 1350000355 Kunde Moss kommune Fra Kopi ACH RAS TEMANOTAT LANDSKAP OG ESTETIKK Dato 2015-04-14 Fra planprogrammet: "Utredningen må synliggjøre aktuelle

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE 10.02.2016 Nes kommune Behandling Politisk utvalg Dato Sak Første gangs behandling Kommuneplanutvalget 13.05.2015 9/15 Høring Frist 01.07.2015 Andre gangs behandling Kommuneplanutvalget

Detaljer

NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Rosendal/Notodden den 07.08.2014 Deres ref. 200904123

NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Rosendal/Notodden den 07.08.2014 Deres ref. 200904123 1 NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Rosendal/Notodden den 07.08.2014 Deres ref. 200904123 HAREIMA KRAFTVERK, SUNNDAL KOMMUNE (Reg.nr. 5818) SVAR PÅ HØRINGSUTTALELSER I FORBINDELSE

Detaljer

Lauvhøgda (Vestre Toten) -

Lauvhøgda (Vestre Toten) - Lauvhøgda (Vestre Toten) - Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Vestre Toten Inventør: OGA Kartblad: Dato feltreg.: 08.09.2005, 09.10.2009 H.o.h.: moh Vegetasjonsone:

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 BEHANDLING SØKNAD OM DISPENSASJON REGULERINGSPLAN BÅTHÅJEN Rådmannens innstilling: 1. Formannskapet

Detaljer

- i hjertet av fantastiske Åsenfjorden

- i hjertet av fantastiske Åsenfjorden - i hjertet av fantastiske Åsenfjorden 95 hyttetomter håndplukket for optimale forhold! 13 tomter i byggetrinn 1 legges nå ut for salg DJUPVIKA EN FANTASTISK BELIGGENHET Nærhet til byen, et panorama mot

Detaljer

Konsernpresentasjon 29. Januar På vei mot framtidens strømnett på Sør-Jæren Melding Vagle-Opstad

Konsernpresentasjon 29. Januar På vei mot framtidens strømnett på Sør-Jæren Melding Vagle-Opstad Konsernpresentasjon 29. Januar 2013 På vei mot framtidens strømnett på Sør-Jæren Melding Vagle-Opstad Velkommen Åpne møter: Mandag 23. mai kl. 19.00 Klepp rådhus Tirsdag 24. mai kl. 19.00 Time bibliotek,

Detaljer

UTMARK - tidsskrift for utmarksforskning

UTMARK - tidsskrift for utmarksforskning 1 UTMARK - tidsskrift for utmarksforskning http://www.utmark.org 1/2007 Skriv ut html-fil / Print html-file Last ned pdf-fil / Download pdf-file Fritidsboliger og villreinens leveområde i Rondane Hans

Detaljer

Handlingsprogram for Regional plan om vindkraft i Nordland

Handlingsprogram for Regional plan om vindkraft i Nordland Handlingsprogram for Regional plan om vindkraft i Nordland 014 Aktivitet Hovedansvar Medvirkende 014 015 016 1 Rapportere i forhold til regionalt mål om økt produksjon av fornybar energi. Det skal innhentes

Detaljer