Temarapport Naturmiljø og naturmangfold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Temarapport Naturmiljø og naturmangfold"

Transkript

1 Region sør Prosjektavdelingen E39 VollebergDøle bru Temarapport Naturmiljø og naturmangfold Foto: Sweco Konsekvensutredning (KU) av ikkeprissatte konsekvenser

2

3 Forord Statens vegvesen planlegger ny veg på strekningen E 39, VollebergDøle bru gjennom hele Søgne kommune og inn i Mandal kommune i vest. Vegstrekningen er en del av stamvegen mellom Kristiansand og Stavanger. Denne rapporten tar for seg temaet naturmiljø og naturmangfold. Planarbeidet er ledet av Statens vegvesen ved planleggingsleder Jon Terje Ekeland. Karl Arne Hollingsholm har vært oppdragsleder i Sweco. Rapporten er utarbeidet av fagspesialist miljørådgiver Gunnar Sandvik, Sweco Norge AS. Seljord

4

5 Innhold Forord Sammendrag... 5 Naturmiljø inkludert omtale av naturmangfoldlovens miljørettslige prinsipper... 5 Verdi og svurdering... 5 Omfang og konsekvenser for alternativene og Omfang og konsekvenser for alternativene 11000, 11100, og Omfang og konsekvenser for alternativene 12000, 12100, 12200, og Sammenstilling av konsekvensene for naturmiljø... 9 Avbøtende tiltak Bakgrunn for planarbeidet Utredete alternativer Metodikk Kriterier for vurdering av verdi Kriterier for vurdering av Vurdering av konsekvens Avbøtende tiltak Konsekvenser i anleggsperioden Referansealternativet alternativ Avgrensning mellom fagtemaene Kunnskapsgrunnlag og naturmangfoldloven Kunnskap som foreligger Kunnskap som ikke foreligger Overordnede trekk ved influensområdet Registreringskategorier og inndeling i delområder/miljøer Konsekvensanalyse Verdivurdering Verdisetting av landskapsøkologiske trekk og øvrig natur Temakart naturmiljø Vurdering av og konsekvens Bakgrunn for vurdering av Angående nasjonale mål for naturmangfold

6 Oransje korridor Grønn korridor Blå korridor Omfangs og konsekvensvurdering landskapsøkologiske trekk og øvrig natur Samlet belastning Usikkerhet Konsekvenser i anleggsfase Avbøtende tiltak Prinsipper for oppfølging av naturmiljø i senere planfaser (YM plan) Sammenstilling og rangering naturmiljø Referanser

7 1. Sammendrag Naturmiljø inkludert omtale av naturmangfoldlovens miljørettslige prinsipper Fagtemaet naturmiljø omfatter artene og deres livsmiljø. Det er egenverdien til det biologiske mangfoldet som står i fokus. Naturens verdi for mennesket behandles av fagutredningen for naturressurser. Naturmiljø og biologisk mangfold er samfunnsmessig viktige tema og det er en målsetning at naturen forvaltes på en måte som sikrer at arter kan opprettholde levedyktige bestander. I henhold til naturmangfoldloven 7 skal prinsippene i NML 812 om bærekraftig bruk og forvaltning av naturen legges til grunn som retningsalternativer ved utøving av offentlig myndighet og vurderingene skal fremgå av beslutningen. Naturmangfoldloven gir prinsippene for ivaretakelse av viktig natur og biologisk mangfold i Norge. Truede arter og truede naturtyper har spesielt høy prioritet. Kartlegging og verdisetting av biologisk mangfold bygger på HbV712 og nasjonal metodikk for kartlegging av spesielt viktige områder for biologisk mangfold (DNveiledere, faktaark og Norsk Rødliste for arter 2010). Verdi og svurdering Tabell og verdikart gir en oversikt over registeringer av verdifulle naturtypelokaliteter og viktige leveområder for vilt og fisk. Lokaliteter registrert i verdianalysen er vurdert i forhold til av påvirkninger innfor et influensområde på 100 meter på hver side av en senterlinje for hvert vegalternativ. I praksis vil det si alle lokaliteter som er relevante å svurdere på grunn av nærføring eller lokaliteter som ligger nedstrøms resipient og som kan påvirkes negativt av tiltaket. Omfang og konsekvenser for alternativene og De to oransje alternativene og har samme linjeføring fra Monan til Lohnelia. Alternativene vil i stor grad følge eksisterende E39, selv om krav til økt hastighet medfører en stivere kurvatur og dermed økte naturinngrep i et skogs og kulturlandskap som er forholdsvis lite påvirket av tekniske inngrep utenom veger og jordbruk. Begge alternativer vil også ha nærføring til Lohnetjønn naturreservat som er et viktig område for fugl. Arealbeslag her forutsettes unngått. Skoglandskapet langs begge alternativer består av en mosaikk av edelløvskoger av varierende verdi for biologisk mangfold. På tørre bergknauser og i plantefelt finnes også spredte forekomster av barskog. For naturmiljø vurderes nedbygging av areal som den mest negative konsekvensen av tiltaket. Sør for Lohnelia vil begge alternativer kunne medføre arealbeslag for den svært viktige naturtypen Lohnelia NØ. Korridor vil medføre et betydelig arealbeslag i den svært viktige edelløvskogen Holmen øst for Trysfjorden. Alternativ vil medføre noe arealbeslag i den svært viktige edelløvskogen Urdalsheia, selv om dette antas å bli mindre omfattende. I influensområdet til alternativ er flere svært sjeldne sopparter funnet. Totalt beslag av verdifull natur er antatt å bli noe høyere for alternativ (263 daa) enn for korridor (231 daa). Alternativ vurderes som den mest negative for arealbeslag. I tillegg til å berøre naturtypelokaliteter og beslaglegge leveområder for vilt vil tiltaket også føre til økte barriereeffekter og forstyrrelser særlig for større pattedyr og fugl. Begge alternativer avskjærer og delvis sperrer et lokalt viktig vilttrekk nord for Monan. Korridor vil også avskjære to lokalt viktige trekkveier for elg og rådyr som passerer øst og vest for Lindelitjønna. Korridor vil 5

8 særlig komme i konflikt med det østlige vilttrekket rundt Lindelitjønna. Denne indre korridoren vil også avskjære lokalt viktig vilttrekk ved sørenden av Kleivsetvannet. For vilttrekkene ved Kleivsetvannet og Lindelitjønna vurderes et som stort negativt og alternativ vurderes som den mest negative for vilt. Sårbare vannmiljøer vil også til en viss grad påvirkes negativt permanent, selv om de negative effektene forventes å bli størst i anleggsfasen. Begge alternativene vil krysse de viktige anadrome sonene i Songdalselva, Kleplandsbekken og Lundeelva. Vest for Lohnelia skiller alternativene lag og korridor krysser over Trysfjorden uten å påvirke kjente fiskeressurser, mens korridor krysser dalen inne ved Try hvor den går i bru over Eikestølbekken som er viktig for rødlistearten ål og Trysbekken som er viktig for anadrom fisk. Korridor vurderes som den mest negative for sårbare vannmiljøer. Totalkonsekvensen av hele tiltaket for korridor for tema naturmiljø vurderes som stor til svært stor negativ konsekvens på grunn av stort arealbeslag av verdifull natur. Tiltaket medfører i tillegg noe linjeinngrep med påfølgende barriereeffekter for blant annet hjortevilt og negative effekter på flere sårbare vannmiljøer. Dette er alternativet med størst negative konsekvenser for naturmiljø av de oransje alternativene. For korridor vurderes totalkonsekvensen av hele tiltaket for tema naturmiljø som stor negativ konsekvens på grunn av noe mindre samlet arealbeslag enn korridor Tiltaket medfører en del linjeinngrep med påfølgende barriereeffekter for blant annet hjortevilt og negative effekter på flere sårbare vannmiljøer. Dette er alternativet med minst negative konsekvenser for naturmiljø av de oransje alternativene. Omfang og konsekvenser for alternativene 11000, 11100, og De fire grønne alternativene (11000 med to korte tunneler og med en lang tunnel som krysser Trysfjorden) og (11100 med to korte tunneler og med lang tunnel som krysser dalen inne ved Try) har svært lik linjeføring fra Monan til Lohnelia. Forskjellen er at påkobling til eksisterende E39 blir litt lengre øst ved Lunde for alternativene og Alternativene med to korte tunneler har en kort dagsone ved Hellersdalen. Alle alternativene vil i stor grad følge eksisterende E39, selv om krav til økt hastighet medfører en stivere kurvatur og dermed økte naturinngrep i et skogs og kulturlandskap som er forholdsvis lite påvirket av tekniske inngrep utenom veger og jordbruk. Alle alternativer vil også ha nærføring til Lohnetjønn naturreservat som er et viktig område for fugl. Arealbeslag her forutsettes unngått. For naturmiljø vurderes nedbygging av areal som den mest negative konsekvensen av tiltaket. Sør for Lohnelia vil alle alternativer kunne medføre arealbeslag for den svært viktige naturtypen Lohnelia NØ. Alternativene og vil medføre et betydelig arealbeslag i den svært viktige edelløvskogen Holmen øst for Trysfjorden, mens alternativene og vil medføre noe arealbeslag i den svært viktige edelløvskogen Urdalsheia, selv om dette antas å bli mindre omfattende, her er imidlertid flere viktige sopparter funnet. Totalt beslag av verdifull natur er antatt å bli noe høyere for alternativene som krysser Trysfjorden og noe lavere når krysset ved Lunde ligger mot vest. Alternativene som krysser Trysfjorden antas å få følgende arealbeslag: med kryss i øst (275 daa) og med kryss i vest (253 daa). Alternativene som krysser dalen inne ved Try antas å få følgende arealbeslag: med kryss i øst (218 daa) og med kryss i vest (215 daa). Vi ser at det primært er krysningen av Trysfjorden som bestemmer størrelsen på arealbeslaget, mens bidraget fra kryssplasseringen er lite. Alternativene og vurderes som de mest negative av de 4 grønne alternativene for arealbeslag. 6

9 I tillegg til å berøre naturtypelokaliteter og beslaglegge leveområder for vilt vil tiltaket også føre til økte barriereeffekter og forstyrrelser særlig for større pattedyr og fugl. Alle alternativer avskjærer og delvis sperrer et lokalt viktig vilttrekk nord for Monan. Alternativene og vil også avskjære to lokalt viktige trekkveier for elg og rådyr som passerer øst og vest for Lindelitjønna. Alternativene og vil særlig komme i konflikt med det østlige vilttrekket rundt Lindelitjønna. Disse indre alternativene vil også avskjære lokalt viktig vilttrekk ved sørenden av Kleivsetvannet. For vilttrekkene ved Kleivsetvannet og Lindelitjønna vurderes et som stort negativt og alternativene og vurderes som de mest negative alternativene for vilt. Sårbare vannmiljøer vil også til en viss grad påvirkes negativt permanent, selv om de negative effektene forventes å bli størst i anleggsfasen. Begge alternativene vil krysse de viktige anadrome sonene i Songdalselva, Kleplandsbekken og Lundeelva. Kryssingen av Lundeelva anses som mer ugunstig ved østlig kryssplassering (alternativene og 11100) på grunn av elvens meandrerende form her. Vest for Lohnelia skiller alternativene lag og alternativene og krysser over Trysfjorden uten å påvirke kjente fiskeressurser, mens alternativene og krysser dalen inne ved Try hvor den går i bru over Eikestølbekken som er viktig for rødlistearten ål og Trysbekken som er viktig for anadrom fisk. Rangert fra best til verst får vi denne rangeringen for negativ påvirkning av sårbare vannmiljøer: 11200, 11000, og Totalkonsekvensen av hele tiltaket for alternativene og for tema naturmiljø vurderes som stor til svært stor negativ konsekvens på grunn av stort arealbeslag av verdifull natur. Tiltaket medfører i tillegg noe linjeinngrep med påfølgende barriereeffekter for blant annet hjortevilt og negative effekter på flere sårbare vannmiljøer. Dette er alternativene med størst negative konsekvenser for naturmiljø av de grønne alternativene. Korridor (vestlig kryss ved Lunde) vurderes som noe bedre enn korridor for naturmiljø. For alternativene og vurderes totalkonsekvensen av hele tiltaket for tema naturmiljø som stor negativ konsekvens på grunn av noe mindre samlet arealbeslag enn alternativene og Tiltaket medfører en del linjeinngrep med påfølgende barriereeffekter for blant annet hjortevilt og negative effekter på flere sårbare vannmiljøer. Dette er alternativene med minst negative konsekvenser for naturmiljø av de grønne alternativene. Korridor (vestlig kryss ved Lunde) vurderes som noe bedre enn korridor for naturmiljø. Omfang og konsekvenser for alternativene 12000, 12100, 12200, og De fem blå alternativene kan deles i tre grupper (korridor med to korte tunneler og med en lang tunnel som krysser Trysfjorden), (12100 med to korte tunneler og med lang tunnel som krysser dalen inne ved Try) og korridor som har lang tunnel og dagsone direkte mellom Tag til Eikestøl nord for Lohnelia. Alternativene med to korte tunneler har en kort dagsone ved Hellersdalen. Ingen av de blå alternativene følger eksisterende E39. Dette medfører at de blå alternativene utenom tunnelene gir store arealbeslag i hittil uberørt, men ikke spesielt verdifull natur. Øst for Lohnelia vil de blå alternativene i stor grad unngå registrerte naturverdier. Alle de blå alternativene vil medføre arealbeslag for de middels til svært verdifulle naturtypelokalitetene Havåsen og Havåsen øst. Også den fattige edelløvskogen Dal Øst blir negativt berørt, dette gjelder særlig korridor som vil splitte opp lokaliteten. Alternativene og vil medføre et betydelig arealbeslag i den svært viktige edelløvskogen Holmen øst for Trysfjorden, mens alternativene og vil medføre noe arealbeslag i den svært viktige edelløvskogen 7

10 Urdalsheia, selv om dette antas å bli mindre omfattende, her er flere viktige sopparter funnet. Totalt beslag av verdifull natur er antatt å bli noe høyere for alternativene som krysser Trysfjorden og noe lavere når dagsonen går via Lohnelia enn om den går rett fra Tag til Eikestøl. Alternativene som krysser Trysfjorden antas å få følgende arealbeslag: og (143 daa). Alternativene som krysser dalen inne ved Try antas å få følgende arealbeslag: (106 daa), (118 daa) og (138 daa). Vi ser at det primært er krysningen av Trysfjorden som bestemmer størrelsen på arealbeslaget, men at dette motvirkes av et betydelig arealbeslag i naturtypelokaliteten Dal Øst når det gjelder korridor Alternativene og vurderes som de minst negative for arealbeslag. I tillegg til å berøre naturtypelokaliteter og beslaglegge leveområder for vilt vil tiltaket føre til betydelig økte barriereeffekter og forstyrrelser særlig for større pattedyr og til en viss grad fugl. Alle alternativer avskjærer og delvis sperrer et lokalt viktig vilttrekk nord for Monan. Alternativene 12200, og vil også komme i konflikt med en lokalt viktig trekkvei for elg som passerer sør for Repstadvannet. Alternativene og vil også avskjære to lokalt viktige trekkveier for elg og rådyr som passerer øst og vest for Lindelitjønna. De indre alternativene 12100, og vil også avskjære lokalt viktig vilttrekk ved sørenden av Kleivsetvannet. Alternativene og vurderes som de minst negative for vilt. Sårbare vannmiljøer vil også til en viss grad påvirkes negativt permanent, selv om de negative effektene forventes å bli størst i anleggsfasen. Alle de blå alternativene vil krysse de viktige anadrome sonene i Songdalselva og Kleplandsbekken. I tillegg vil alternativene og krysse Føssa ved Hellersdalen og Tverråna ved Lohnevegen. Alle blå alternativer krysser også Lohnebekken, men det er alternativene som krysser Trysfjorden, og som kommer nærmest de gode gyteområdene i denne bekken. Vest for Lohnelia krysser alternativene og over Trysfjorden uten å påvirke kjente fiskeressurser, mens alternativene 12100, og krysser dalen inne ved Try hvor den går i bru over Eikestølbekken som er viktig for rødlistearten ål og Trysbekken som er viktig for anadrom fisk. Rangert fra best til verst får vi denne rangeringen for negativ påvirkning av sårbare vannmiljøer: 12100, 12000, 12200, og Totalkonsekvensen av hele tiltaket for alle de blå alternativene er marginalt forskjellige og alle vurderes som svært negative. Korridor vurderes som mest negativ på grunn av at den er rangert blant de mest negative både for vilt og sårbare vannmiljøer i tillegg til at en indre krysning av Trydalen er mest negativt for viktige naturtypelokaliteter (særlig Urdalsheia og Djupmyra øst). Korridor som også har en indre kryssing av Trydalen er rangert som det nest mest negative alternativet på grunn av at det medfører en del linjeinngrep med påfølgende barriereeffekter for blant annet hjortevilt og negative effekter på flere sårbare vannmiljøer. Korridor som krysser Trysfjorden vurderes som noe mindre negativ for naturmiljø på tross av relativt høyt arealbeslag og mulig negativ påvirkning på gyteområdene ved Lohnelia og viltkorridorene ved Repstadvannet og Lindelitjønna. Korridor er rangert som det nest beste alternativet for naturmiljø, som på tross av middels arealbeslag og en indre krysning av Trydalen er det alternativet som gir lavest negativ effekt på sårbare vannmiljøer. 8

11 Korridor vurderes som det minst negative alternativet fordi det krysser Trysfjorden. Til tross for et relativt høyt arealbeslag og noe negativ effekt på sårbare vannmiljøer er alternativet blant de beste i forhold til vilt. Figur 11 Kongsbregne i Trydalen. Foto: Gunnar Sandvik, Sweco. Sammenstilling av konsekvensene for naturmiljø For fagområdet naturmiljø, er det betydelige konflikter knyttet til alle alternativene. Alle korridorer vurderes som mer negative for naturmiljø enn 0alternativet. Blå korridor vurderes som den minst negative, mens oransje korridor vurderes som den mest negative. De største konfliktene finner en langs eksisterende E39 gjennom Lunde dalen og ved kryssing av dalføret som går ut i Trysfjorden. Om det blir kryssing av Trysfjorden, eller inne ved Try så vil det i begge tilfeller få sterke negative konsekvenser for viktige edelløvskoger med flere funn av sjeldne sopparter og stort potensiale for funn av ytterligere sjeldne arter. Det er gjort flere funn av sopp og lavarter som står på rødlisten. I tillegg er det funnet en soppart som er ny for Norge i den rike edelløvskogen Urdalsheia. Inntil det foreligger mer kunnskap om mulige konsekvenser for dette funnet vurderes konsekvensene her som svært negative i tråd med intensjonen i 9 naturmangfoldloven (førevar prinsippet). Med foreliggende kunnskap vurderes det som marginalt beste løsning for naturmiljø å følge blått alternativ som krysser Trysfjorden. Hovedbegrunnelsen for dette er at et indre alternativ fram til Lohnelier unngår mange av de viktige naturverdiene langs dagens E39 og at det største tapet av leveområder for rødlistearter vil oppstå om en velger en indre krysning av Trydalen. 9

12 Alternativer Konsekvensgrad Kommentar Rangering / Beslaglegger mye verdifull natur. Negativt for Lundeelva. Konflikt med flere vilttrekk / Beslaglegger noe mindre verdifull natur. Negativt for Lundeelva. Oppsplitting av viltområder i nordvest. Vil påvirke lokaliteten Urdalsheia negativt / Beslaglegger mye verdifull natur. Vanskelig krysningspunkt med Lundeelva. Noe oppsplitting av landskapsøkologisk funksjonsområde. Konflikt med flere vilttrekk / Beslaglegger noe mindre verdifull natur. Vanskelig krysningspunkt med Lundeelva. Noe oppsplitting av landskapsøkologisk funksjonsområde. Oppsplitting av viltområder i nordvest. Vil påvirke lokaliteten Urdalsheia negativt / Beslaglegger mye verdifull natur. Noe bedre krysningspunkt med Lundeelva. Betydelig oppsplitting av landskapsøkologisk funksjonsområde. Konflikt med flere vilttrekk / Beslaglegger noe mindre verdifull natur. Noe bedre krysningspunkt med Lundeelva. Betydelig oppsplitting av landskapsøkologisk funksjonsområde. Ødelegger trolig naturtypelokaliteten Djupmyra Ø. Vil påvirke lokaliteten Urdalsheia negativt Beslaglegger en del verdifull natur. Negativt for flere anadrome elver/bekker. Betydelig landskapsfragmentering Beslaglegger en del verdifull natur. Negativt for flere anadrome elver/bekker og viltkorridorer. Ødelegger trolig naturtypelokaliteten Djupmyra Ø. Vil påvirke lokaliteten Urdalsheia negativt Beslaglegger en del verdifull natur. Negativt for flere anadrome elver/bekker og vilt. Betydelig landskapsfragmentering Beslaglegger relativt lite verdifull natur. Negativt for noen anadrome elver/bekker. Ødelegger trolig naturtypelokaliteten Djupmyra Ø. Vil påvirke lokaliteten Urdalsheia negativt. Betydelig landskapsfragmentering Beslaglegger en del verdifull natur. Negativt for noen anadrome elver/bekker og viltkorridorer. Betydelig landskapsfragmentering Avbøtende tiltak Alle alternativer medfører i varierende grad inngrep og nærføring til sårbare vannmiljøer med oppgang av anadrom fisk. I den grad det er mulig bør det unngås direkte inngrep i vannstrengen og kantvegetasjonen bør bevares i størst mulig grad langs breddene. Kanalisering av elver og bekker bør også i størst mulig grad unngås. Når slike inngrep ikke kan unngås bør det gjøres biotopjusterende tiltak i samråd med de lokale fiskeinteressene. 10

13 Alle alternativer medfører også konflikter med viltområder og viltkorridorer. Særlig øst for Monan og i områdene rundt Lindelitjønna kan det vise seg å være behov for vilttiltak. Vilttrekket som ligger ved utløpene til henholdsvis Repstadvannet og Kleivsetvannet antas det at kan kanaliseres under bruene. Når endelig korridor er valgt bør biologisk ekspertise vurdere endelig behov for tekniske tiltak for vilt og fisk. Det er funnet en rekke svært sjeldne jordlevende sopparter som er av nasjonal verdi for biologisk mangfold. I senere planfaser bør det så langt det er teknisk og økonomisk mulig legges til rette for å skåne leveområdene til disse artene. En grundigere redegjørelse for hvilke avbøtende tiltak som foreslås gis i siste del av rapporten. 11

14 2. Bakgrunn for planarbeidet I forbindelse med kommunedelplan for ny E39 VollebergDøle bru skal de ikkeprissatte fagtemaene landskap og reiseopplevelse, nærmiljø og friluftsliv, naturmiljø, naturressurser og kulturmiljø utredes i henhold til planprogram vedtatt av Songdalen, Søgne og Mandal kommuner. 11 alternativer med en bredde på 200 meter er utredet. Det er lagt vekt på at korridorene utredes på et detaljeringsnivå som er beslutningsrelevant for å vedta en kommunedelplan. Utredning av vegalternativer, bruer, tunnelpåslag og kryss er derfor gjort på et overordnet nivå. Figur 21 Kartet viser alle korridorene som er utredet mellom Volleberg og Døle bru. Det er utredet to alternativer som hovedsakelig følger dagens E39 like forbi Lohneheia (oransje korridor), fire alternativer som stort sett går i tunnel fra Volleberg fram til Lunde og som herfra følger dagens E39 like forbi Lohneheia (grønn korridor), samt fem alternativer som stort sett følger ny trasé hele vegen nord for Lunde (blå korridor). Ved Trysfjorden skilles alternativene mellom alternativer som krysser fjorden og alternativer som går rund fjorden. Korridor Beskriver en mulig trasé for veg mellom et start og et sluttpunkt. En korridor kan bestå av dagsone og tunnel, eller kombinasjoner av disse. Linjeføring og valg av vegstandard mellom endepunktene er utarbeidet for hver korridor, men linjen kan justeres og optimaliseres innenfor korridorens bredde, i det videre planarbeidet. Vedtatt planprogram fastslår at følgende skal utredes for tema naturmiljø og naturmangfold: «Tema naturmiljø omhandler naturtyper og artsforekomster som har betydning for dyrs og planters levegrunnlag, samt geologiske elementer. Begrepet naturmiljø omfatter alle terrestriske (landjorda), limnologiske (ferskvann) og marine forekomster (brakkvann og saltvann), og biologisk mangfold knyttet til disse. 12

15 En detaljert konsekvensutredning for tema naturmiljø i henhold til Statens vegvesens håndbok HB V712 skal utarbeides for traséene med verdi, s og konsekvensvurdering. Naturmiljø skal utredes med fokus på viktige enkeltlokaliteter og viktige landskapsøkologiske trekk. Det skal samles tilstrekkelig dokumentasjon til å oppfylle naturmangfoldlovens dokumentasjonskrav etter 8 12 som omhandler «kunnskapsgrunnlaget», «førevarprinsippet», «økosystemtilnærming og samlet belastning», «kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver», «miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder». Konsekvensutredningen skal belyse ulike alternativers og konsekvens for naturmiljø, herunder vannmiljø. Arealbeslag, oppsplitting av viktige naturområder og forurensningsrisiko for vann og vassdrag vil være de viktigste elementene i svurderingen. Det vil være behov for mer detaljert undersøkelse av de kartlagte naturtypelokalitetene i forhold til arealbeslag og fragmentering/oppsplitting når mer detaljerte tekniske tegninger foreligger. Flere spesielt viktige naturtypelokaliteter vil berøres av én eller flere traséer. Fokus bør være på A og B lokaliteter. Spesielt gjelder dette de verdifulle områdene rundt Trysfjorden samt Huseheia og områdene ved Lohnelier. Det skal gjennomføres oppfølgende undersøkelser av sopp da mange lokaliteter med rik edelløvskog ikke er kartlagt. Det er også behov for bedre kunnskap vedrørende viktige viltområder i skog, for eksempel for hvitryggspett og nattravn. Det er behov for å belyse viltområdene i naturbase bedre, inkludert vilttrekk i området (inkludert evt. plassering og utforming av krysningspunkter). Det er også behov for å gjøre en grundigere vurdering av naturverdier knyttet til bekkene i området. Eventuelle forekomster av prioriterte arter og utvalgte naturtyper i henhold til Naturmangfoldloven må avklares og belyses. Det skal også gjøres vurderinger av potensiell forurensning av vann og vassdrag som bakgrunn for hvilke tiltak som skal settes inn for å minimere forurensningsfare. Påvirkning på registrert naturmangfold i ferskvann og påvirkning av resipienters økologiske tilstand skal belyses tilstrekkelig. Avbøtende tiltak i forhold til plassering og utforming av krysningspunkter for trekkende hjortevilt og viltgjerding skal foreslås. Avbøtende tiltak i forhold til kryssing av elver og bekker som er viktig for anadrome og katadrome fiskearter skal foreslås». 13

16 Utredete alternativer Basert på de tre korridorprinsippene som ble vedtatt i planprogrammet, er det utarbeidet 11 ulike alternativer som alle skal utredes. Alternativ Oransje korridor kommer ut av tunnel under Volleberg og går i dagsone fram til kryss ved Monan. Herfra går oransje korridor i tunnel til Tangvall vest og videre i dagsone i tilnærmet samme trasé som dagens E39 fram til Lohneheia vest. Alternativ krysser Trysfjorden mens alternativ går rundt Trysfjorden. Det er utarbeidet to ulike kryssløsninger ved Døle bru og ved Lohnelier avhengig av om en går rundt eller krysser Trysfjorden. Figur 22 Oransje korridor med alternativene og Alternativ På samme måte som oransje korridor vil også grønn korridor komme ut av tunnel under Volleberg og gå i dagsone fram til kryss ved Monan. Herfra kan grønn korridor enten gå i en lang eller to kortere tunneler fram til Lunde. Videre vestover går korridoren i dagsone i tilnærmet samme trasé som dagens E39 fram til Lohneheia vest. Alternativene og krysser Trysfjorden, alternativene og går rundt Trysfjorden. Det er utarbeidet to ulike kryssløsninger ved Døle bru og ved Lohnelier avhengig av om en går rundt eller krysser Trysfjorden. Ved Lunde er det et østre og et vestre kryssalternativ avhengig av om korridoren går i to korte eller en lang tunnel. 14

17 Figur 23 Grønn korridor med alternativene 11000, 11100, og Alternativ På samme måte som oransje og grønne korridorer vil også blå korridor komme ut av tunnel under Volleberg og gå i dagsone fram til kryss ved Monan. Herfra kan blå alternativer enten gå i en lang eller to kortere tunneler fram til Lunde. Videre vestover går alternativene i dagsoner i tilnærmet samme trasé som dagens E39 fram til Lohneheia vest. Alternativene og krysser Trysfjorden, alternativene 12100, og går rundt Trysfjorden. Det er utarbeidet to ulike kryssløsninger ved Døle bru avhengig av om en går rundt eller krysser Trysfjorden. Ved Lohnelier foreligger det alternative kryssløsninger (mellom Lohnelier og Eikestøl) for hver av de blå alternativene som ikke krysser Trysfjorden. Figur 24 Blå korridor med alternativene 12000, 12100, 12200, og

18 3. Metodikk Konsekvensutredningen er utført etter Statens vegvesen sin veiledning gitt i håndbøkene HB140 og den reviderte utgaven HB V712. På grunn av til dels store negative konsekvenser for naturmiljø i dette planarbeidet har det vært et ønske fra Statens Vegvesen at utredningen tar høyde for Naturmangfoldlovens prinsipper som er innarbeidet i HB V712. Håndboken ble gjort tilgjengelig i første del av desember I tråd med håndbok HB 140 er vurdering og analyse av ikkeprissatte konsekvenser utført i tre trinn: Verdivurdering av områder i planområdet Vurdering av tiltakets inngrep i de verdsatte områdene En samlet konsekvensvurdering basert på verdi og Figur 32 Med utgangspunkt i registreringene er de enkelte områdene/objektene innenfor utredningsområdet beskrevet og verdsatt. Verdi fastsettes ut fra verdikriteriene hentet fra håndbok HB V712 og fagspesifikke veiledere. Kriterier for vurdering av verdi Det er definert større områder eller mindre lokaliteter med felles karaktertrekk som er verdsatt etter kriterier hentet fra fagspesifikke verditabeller i HB V712. Figur 31 Med utgangspunkt i registreringene er de enkelte områdene/objektene innenfor utredningsområdet beskrevet og verdsatt. Verdi fastsettes ut fra verdikriteriene hentet fra håndbok V712 og fagspesifikke veiledere. 16

19 Verdivurderinger begrunnet med utgangspunkt i kriteriene angis på en glidende skala fra liten til stor verdi. Fargekode og skravur benyttes for å markere hovedkategorier og overganger mellom disse. L L/M M M/S S (Liten) (Liten/middels) (Middels) (Middels/stor) (Stor) I verdianalysen er skalaen brukt i hele sitt spenn med sikte på at de verdsatte lokalitetene og delområdene skal kunne gi utslag når tiltaket skal konsekvens vurderes i den videre planprosessen. Kriterier for vurdering av Omfanget av tiltaket er et uttrykk for i hvilken grad negative eller positive endringer vil påvirke det enkelte verdsatte delområdet. Kriteriene som er benyttet i denne analysen er hentet fra HB V712. Her er dagens situasjon (0alternativet) sammenligningsgrunnlaget for alle vurderingene. Tiltakene i form av veger, kryss og tunnelpåslag kan påvirke de verdsatte delområdene direkte og/eller indirekte. Direkte innvirkning kan skje fysisk eller visuelt. Avstand mellom tiltak og verdsatt delområde samt topografi vil være med å avgjøre graden av effekt. Omfanget av tiltaket slår ut på en femdelt skala: Stort negativt Middels negativt lite/intet + Middels positivt Stort positivt Vurdering av konsekvens Konsekvensen av tiltaket er en sammenstilling av sgraden og verdigraden for hver enkelt verdsatt lokalitet. Jo større verdi den aktuelle lokaliteten har, jo større konsekvens vil inngrepet ha. Konsekvensen er gradert i en nidelt skala fra svært stor positiv konsekvens til svært stor negativ konsekvens. I vurderingene av konsekvens er tiltakene sammenlignet med det såkalte «0 alternativet», som innebærer at tiltaket ikke blir gjennomført. 0alternativet er i denne utredningen brukt som et referansegrunnlag satt lik dagens situasjon. Prinsippet for sammenstilling er vist i figur 32 under. 17

20 Figur 32 Illustrasjon av metode for vurdering av konsekvens. Konsekvensen er en vekting mellom lokalitetenes verdi og tiltakets grad av negativ eller positiv påvirkning (hentet fra Statens vegvesen, 2006). Punktet der og verdi møtes gir konsekvensgrad sammenlignet med alternativ 0. Konsekvensgrad er i rapporten presentert med følgende fargekoder: Svært stor positiv konsekvens ++++ Svært stor negativ konsekvens Stor til svært stor positiv konsekvens +++/++++ Stor / svært stor negativ konsekvens / Stor positiv konsekvens +++ Stor negativ konsekvens Middels / stor positiv konsekvens ++/+++ Middels / stor negativ konsekvens / Middels positiv konsekvens ++ Middels negativ konsekvens Liten / middels positiv konsekvens +/++ Liten / middels negativ konsekvens / Liten positiv konsekvens + Liten negativ konsekvens Ingen / liten positiv konsekvens 0/+ Ingen til liten negativ konsekvens 0/ Ubetydelig konsekvens 0 Ubetydelig konsekvens 0 18

21 Avbøtende tiltak Avbøtende tiltak skal anbefales. Slike tiltak kan være justering av fysiske tiltak, eller miljøtiltak som kan dempe tiltaket sitt visuelle. Konsekvenser i anleggsperioden I anleggsfasen kan det oppstå situasjoner med støy og forurensning samt midlertidige tiltak som kan virke fysisk eller visuelt inn på verdsatte delområder. Fysiske inngrep er vurdert under driftsfasen. Referansealternativet alternativ 0 En beskrivelse av alternativ 0 tar utgangspunkt i dagens situasjon i tillegg til forventede endringer uten tiltaket, i løpet av den tiden det tar til tiltaket er ferdigstilt og tatt i bruk. Det fungerer som et referansealternativ som de andre alternativene vurderes mot. Vil de ulike alternativene medføre at situasjonen forblir uendret, eller vil de alternative tiltakene medføre positive eller negative konsekvenser? For prosjektet E39 VollebergDøle bru betyr dette at en i tillegg til dagens situasjon også tar med den vedtatte utbyggingen av Kjellandsheia, som delvis ligger innenfor influensområdet. I kommunedelplan vedtatt er Kjellandsheia, Leireheia og Oftenes utpekt til kommunens hovedutbyggingsområde i lang tid framover. En forutsetning for dette er at det etableres et nytt midlertidig kryss til dagens E39 på Kjelland med tilhørende veganlegg. Det ble videre vedtatt en plan for industriområdet Lohnelier den Dette området blir også berørt av kommunedelplan for E30 VollebergDøle bru. Planene medfører at Kjellandsområdet og Lohnelier med kryssområder må innarbeides i alternativ 0. Avgrensning mellom fagtemaene For å unngå dobbeltvekting ved at de samme aspekter konsekvensvurderes innenfor flere temaer, er det i HB V712 definert avgrensninger for de ikke prissatte temaene. Dette virker inn på hvilket tema en verdi blir vurdert under. Temaet naturmiljø omhandler naturmangfold knyttet til terrestriske (landjorda), limniske (ferskvann) og marine (brakkvann og saltvann) systemer, inkludert livsbetingelser (vannmiljø, jordmiljø) knyttet til disse. Naturmangfold defineres i henhold til naturmangfoldloven (NML) som biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold som ikke i det alt vesentlige er et resultat av menneskers påvirkning. Virkninger for landskapsmangfold i en konsekvensanalyse behandles under landskapstemaet, for øvrig dekker naturmangfoldtemaet lovens begreper. Naturen som livsmiljø for planter og dyr, samt spesielle geologiske forekomster behandles under temaet naturmiljø, mens naturressursaspektet (ressurser for mennesker) som vilt, fisk, bær, vannmengde og vannkvalitet, berggrunn og løsmasser behandles under fagtema naturressurser. De visuelle forhold knyttet til naturlandskapet og vegetasjonen og den landskapsmessige betydningen av disse behandles under tema landskapsbilde, mens artenes betydning i et økologisk perspektiv behandles under tema naturmiljø. 19

22 I den grad luft, vann og grunn forurenses, skal betydningen av dette for det biologiske mangfoldet vurderes under naturmiljø. Fagtemaets verdimessige forankring og overordnede mål er nedfelt i Naturmangfoldloven ( 1) som har følgende formulering: «Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i framtiden, også som grunnlag for samisk kultur.» Loven gir forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer ( 4) og arter ( 5) samt en generell aktsomhetsplikt ( 6). Norge har også forpliktet seg til å gjennomføre en helhetlig og økosystembasert forvaltning av alt vannmiljø i Norge (jf. Vannrammedirektivet og Vannforskriften). Alle vannforekomster skal som utgangspunkt ha minimum god miljøtilstand. Norge har også ratifisert internasjonale miljøkonvensjoner og har dermed forpliktet seg til å beskytte naturmangfoldet som konvensjonene omfatter. Den viktigste er Konvensjonen for biologisk mangfold (CBD), har følgende globale mål: «Effektiv og umiddelbar handling for å stanse tap av naturmangfold for å sikre at økosystemene i 2020 er velfungerende og leverer nødvendige økosystemtjenester.» 20

23 4. Kunnskapsgrunnlag og naturmangfoldloven Naturmangfoldlovens prinsipper om offentlig beslutningstaking krever at kunnskapsgrunnlaget synliggjøres. Dette gjelder både status for naturmangfold og tiltakets påvirkning. Det understrekes i HB V712 at i hvert enkelt prosjekt skal det avgjøres hva som er tilstrekkelig informasjonsinnhenting for å sikre et godt nok beslutningsgrunnlag, jf. kapittel Det skal redegjøres for hvilken kunnskap som foreligger, og hvilken kunnskap som ikke foreligger. NML 8, som danner det juridiske grunnlaget for ivaretakelse av det biologiske mangfoldet, sier at «offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet». I den grad det foreligger kunnskapsmangel om forhold som er relevante for beslutninger vedrørende ivaretakelse av det biologiske mangfoldet kommer NML 9 (førevarprinsippet) til anvendelse. «Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak». Kunnskap som foreligger Naturregistreringer og verdisetting er i denne utredningen i hovedsak utført av Asplan Viak der Rune Solvang har vært prosjektleder. Nye feltregistreringer er gjennomført dels som kontroll og dels som supplement til eksisterende kunnskap funnet i aktuelle databaser (særlig Naturbase, Artskart og Kilden), tidligere undersøkelser i området (Lie 2001, Klepsland & Høitomt 2010, Mangersnes m. fl 2011), E18 LindeliaDøle bru Konsekvensutredning på tema plante og dyreliv (Gaarder 1995) og kartlegging av naturmiljø E39 HolmenTry (Heggland 2011) med flere, kontakt med relevante myndigheter, lokalkjente, lokallag av naturfaglige foreninger m.fl. Registreringene vurderes som svært grundige og influensområdet anses derfor som grundig kartlagt på naturtypenivå. Det har vært utstrakt kontakt med lokale ressurspersoner, særlig når det gjelder kartlegging av viltets bruk av arealene i influensområdet, men også under kartleggingen av de akvatiske verdiene i influensområdet. Det henvises til rapportene («verdivurderinger naturmiljø for E39 Volleberg Døle bru» og notatet «verdivurdering fisk/ferskvann til silingsnotat for veialternativene til ny E39 Søgne Lindesnes»). En lang rekke ferskvannslokaliteter med potensial for viktige naturverdier (blant annet for elvemusling (VU) og småsalamander (NT) er befart, men ikke tatt med som egne naturtypelokaliteter (Olsen 2013). På grunn av til dels mye rike edelløvskoger med stort potensiale for sjeldne arter av jordlevende sopp har det også blitt gjennomført egne registreringer av sopp (Tom H. Hofton i 2013 og IngerLise Fonneland i 2014). Resultater fra kartlegging høsten 2014 finnes i tabell 4 under, mens resultater fra kartlegging 2013 finnes i (tabell 9) verdivurderinger naturmiljø for E39 Volleberg Døle bru (SVV 2014). 21

24 I arbeidet med kommunedelplan med konsekvensutredning (KU) er de mest verdifulle og/eller mest berørte naturtypelokalitetene befart av fagansvarlig hos SVV (Christiane Maisch Brandvoll) og fagansvarlig hos utreder Sweco (Gunnar Sandvik). Det ble under befaringen ikke gjort observasjoner som danner grunnlag for å endre verdisetting i eksisterende rapport «verdivurderinger naturmiljø for E39 Volleberg Døle bru» (SVV 2014). Det ble imidlertid gjort observasjoner i Lundedalen som medførte at det ble etablert et landskapsøkologisk funksjonsområde og befaringen ble også brukt som grunnlag for prioritering av områder for supplerende kartlegging av jordlevende sopp I eksisterende verdivurdering fremgår det at hvitryggspett antas å være jevnt forekommende innenfor influensområdet. Swecos fagansvarlige vurderer det slik at artens biotopkrav kan tilfredsstilles innenfor mesteparten av influensområdet (mye edelløvskog) og ytterlige undersøkelser vurderes derfor ikke som beslutningsrelevante. Den samme vurderingen gjøres også for gråspett og dvergspett da ingen av disse artene har så spesifikke biotopkrav at noen av alternativene i KU vil være å foretrekke. Det foreligger et viltkart (unntatt offentlighet) som viser at det i influensområdet er registrert hekkelokaliteter for vandrefalk og fiskeørn. Det foreligger også en eldre registrering knyttet til Hubro (1944) som ligger nær indre kryssing av Trysfjorden, men det er ifølge Fylkesmannen mye som tyder på at arten nå holder til et stykke lengre inn i landet. I tillegg er det registrert en tiurleik i influensområdet. Ingen av lokalitetene blir direkte berørt av tiltak som vurderes i denne utredningen. Nattravn blir ifølge Norsk Ornitologisk Forening negativt påvirket av menneskelig aktivitet og trafikk. Leveområdene er særlig knyttet til småkupert og åpent furukledd landskap med innslag av løvtrær. I følge artsdatabasen er det gjort mange registreringer av nattravn i områdene sør og øst for influensområdet. Registreringene er nok noe preget av hvor menneskelig ferdsel er høyest og derfor ikke helt representative for den faktiske forekomsten av nattravn. Det er gjort registreringer av nattravn nær Volleberg, Tangvall og Eikestøl (artskart.no). Det er i arbeidet med KU ikke gjennomført ytterligere undersøkelser av artens leveområder siden kravene til biotop er forholdsvis generelle, og siden naturtypen arten foretrekker er forholdsvis jevnt fordelt i influensområdet. Søgne Jeger og Fiskeforening har i innspill til KU prosessen datert bekreftet de fleste av vilttrekkene som er omtalt i denne KU. De har også gitt nyttige innspill til viltets bruk av influensområdet. Det er ikke utført ytterligere registreringer av vilttrekk i forbindelse med KU. Generelt viser resultatene av den biologiske kartleggingen som SVV har fått utført at influensområdet inneholder en rekke viktige naturverdier. Det er blant annet gjort nye registreringer av en rekke rødlistede sopp og lavarter knyttet primært til edelløvskog. Kartlegging av prioriterte arter og utvalgte naturtyper i henhold til Naturmangfoldlovens krav anses som tilstrekkelig ivaretatt. Dette gjelder også naturverdier knyttet til ferskvann og vilt. Kunnskap som ikke foreligger Selv om det er lagt ned mye ressurser i å kartlegge det biologiske mangfoldet i planområdet foreligger det fremdeles en viss usikkerhet. For eksempel er bare et utvalg (de antatt viktigste) av naturtypelokalitetene kartlagt med hensyn til rødlistede sopparter. En enda mer omfattende kartlegging av sopp, lav og innsekter ville trolig kunnet resultert i ytterlige viktige artsfunn. Flere av lokalitetene med høy verdi har stort potensiale for sjeldne arter. Grundigere kartlegging her ville med stor sannsynlighet ha medført funn av andre sjeldne arter. Dette ville for 22

25 eksempel kunne vært tilfelle om en entomolog hadde gått grundig gjennom lokalitetene. Det er imidlertid en grense for hvor omfattende kartleggingen kan være i et så stort område og denne usikkerheten må da kompenseres ved bruk av NML 9 «førevar prinsippet». I naturtypelokaliteten Urdalsheia (lokalitet 6) ble det høsten 2014 gjort et funn av sopparten Astraeus pteridis, som er en ny art for Norge. Arten har sitt primære utbredelsesområde i Nord Amerika, men det er også funnet noen få forekomster i sørligere deler av Europa. Nærmeste kjente DNA verifiserte funn er på atlanterhavsøya Madeira. Figur 41 Den jordlevende sopparten Astraeus pteridis Peter J. Bryant Med dette funnet blir den store verdien til lokaliteten Urdalsheia, som er en rik edelløvskog med flere rødlistete sopparter og allerede stor verdi for biologisk mangfold, enda sterkere begrunnet. Det er naturlig nok en betydelig grad av kunnskapsmangel rundt utbredelse av denne arten i Norge, hvilke krav den stiller til sitt livsmiljø og hvor sårbar den er mot ytre påvirkninger. Det er derfor naturlig at det gjøres videre undersøkelser for å øke kunnskapen om denne arten. Disse undersøkelsene bør primært fokusere på artens spredningsøkologi og biotopkrav i dens primære leveområder (NordAmerika). Overordnede trekk ved influensområdet Influensområdet ligger i den klimatisk gunstige kystlinja langs Skagerakkysten med gjennomgående gode forutsetninger for et rikt naturmangfold. På vestsiden av Trysfjorden domineres berggrunnen av båndgneis, mens det på østsiden av Trysfjorden kommer et økende innslag av mer granittiske gneiser. Midt i planområdet kommer det også inn en kile med øyegneis. Generelt er dette bergarter som gir forholdsvis sur jord og dermed ikke grunnlag for stor artsrikdom av planter. 23

26 Figur 42 Geologisk kart viser at planområdet som består av ulike typer gneis. Innenfor planområdet finnes det stor variasjon i vegetasjonen som domineres av edelløvskoger med lommer med spesielt rik edelløvskog innimellom skog med lavere verdi. Dette gjelder for eksempel alm/lindeskoger i bratt terreng, sumpskoger i trange kløfter og fattige eikeskoger. På lokaliteter med gode vekstforhold finnes også næringsrike alm/lindeskoger og lågurteikeskoger. Nær dagens E39 langs Søgneelva og Lohneelva er de viktige anadrome strekninger for fisk og viktige forekomster av fugl og annet biologisk mangfold knyttet til områdene rundt den næringsrike kulturlandskapssjøen Lonetjønn naturreservat. Traktene er forholdsvis viltrike, med verdifulle hjortevilttrekk på tvers av E39. Registreringskategorier og inndeling i delområder/miljøer Kartlegging av naturmangfold knyttes til etablering av delområder på tre nivåer; landskapsnivå, lokalitetsnivå og enkeltforekomster (se tabell 6.12 HB V712). Grunnlaget for verdisetting av biologisk mangfold er prioriterte naturtyper, landskapsøkologiske funksjonsområder, naturreservater, viktige vilttrekk, viktige ferskvannsmiljøer og enkelforekomster som for eksempel store gamle trær. Disse vises på verdikartet og er identisk med «enhetlige miljøer eller områder» som skal legges til grunn for verdianalysen i henhold til metoden for konsekvensanalyser i HB V

Temarapport Lokal og regional utvikling

Temarapport Lokal og regional utvikling Region sør Prosjektavdelingen 18.12.2014 E39 Volleberg-Døle bru Temarapport Lokal og regional utvikling Foto: Sweco Konsekvensutredning (KU) Forord Statens vegvesen planlegger ny veg på strekningen E

Detaljer

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes Forslag til Planprogram Forslag til Planprogram Utgave: 1 2015-03-20 Planprogram - Høringsutgave 20.03.2015 Endelig forslag Forslag oversendt 20.03.2015 KMG KMG KSA Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb.

Detaljer

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Utgave: 01 Dato: 2014-03-13 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Dale Eiendomsutvikling

Detaljer

NATURMILJØ VESTLIA. Konsekvenser for naturmiljø ved områderegulering i Vestlia, Geilo, Hol kommune Opus Bergen AS Desember 2014

NATURMILJØ VESTLIA. Konsekvenser for naturmiljø ved områderegulering i Vestlia, Geilo, Hol kommune Opus Bergen AS Desember 2014 NATURMILJØ VESTLIA Konsekvenser for naturmiljø ved områderegulering i Vestlia, Geilo, Hol kommune Opus Bergen AS Desember 2014 Konsekvensutredning for naturmiljø Vestlia - hol kommune SAMMENDRAG Rapporten

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T MULTICONSULT Rapport 119685 Detalj- og reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv. 156, Torvet Fjordvangen Detalj- og reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv. 107, Hellvikveien Detalj- og

Detaljer

Heggvin avfall og gjenvinning konsekvenser for biologisk mangfold ved utvidelse av anlegget

Heggvin avfall og gjenvinning konsekvenser for biologisk mangfold ved utvidelse av anlegget [Dobbelklikk her og skriv inn filnavn]konsekvenser for biologisk mangfoldkonsekvenser for biologisk mangfold Heggvin avfall og gjenvinning konsekvenser for biologisk mangfold ved utvidelse av anlegget

Detaljer

I forbindelse med planarbeid er det stilt krav om naturmiljøutredning i planområdet Gleinåsen.

I forbindelse med planarbeid er det stilt krav om naturmiljøutredning i planområdet Gleinåsen. NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Nest Invest Eiendomsutvikling Del: Konsekvensutredning naturmiljø Dato: 15.12.2008 Skrevet av: Rune Solvang Arkiv: Kvalitetskontr: Olav S. Knutsen Oppdrag nr: 518 850 SAMMENDRAG

Detaljer

Rapport. Biologisk mangfold Rørvik lufthavn, Ryum Vika kommune, Nord-Trøndelag. BM-rapport nr 4-2011

Rapport. Biologisk mangfold Rørvik lufthavn, Ryum Vika kommune, Nord-Trøndelag. BM-rapport nr 4-2011 Rapport Biologisk mangfold Rørvik lufthavn, Ryum Vika kommune, Nord-Trøndelag BM-rapport nr 4-2011 Dato: 01.03.2012 Tittel: BM-rapport nr. 4 (2011). Biologisk mangfold på Rørvik lufthavn, Ryum, Vikna kommune,

Detaljer

E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner

E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner Forslag til planprogram for reguleringsplaner med konsekvensutredning Region øst E16 Kløfta - Kongsvinger Høringsutkast Dato:15.02.2013 1 FORORD

Detaljer

Høring/off.ettersyn. Planprogram. Prosjekt:E69 Ny Skarvbergtunnel. Parsell: E69 Kommune: Porsanger kommune

Høring/off.ettersyn. Planprogram. Prosjekt:E69 Ny Skarvbergtunnel. Parsell: E69 Kommune: Porsanger kommune Planprogram Høring/off.ettersyn Prosjekt:E69 Ny Skarvbergtunnel Parsell: E69 Kommune: Porsanger kommune Region nord Bodø, R.vegktr Januar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 1 2. PLANPROGRAM... 4 2.1 Hva er

Detaljer

Etablering av pukkverk på Viset Konsekvensutredning på tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning, rapport 2001/xx

Etablering av pukkverk på Viset Konsekvensutredning på tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning, rapport 2001/xx Etablering av pukkverk på Viset Konsekvensutredning på tema Naturmiljø Miljøfaglig Utredning, rapport 2001/xx Miljøfaglig Utredning ans Rapport 2001:xx Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning ans

Detaljer

REGULERINGSPLAN Ny dam ved Namsvatnet med tilhørende anleggsveg, steinbrudd og riggområder Nytt inntak for overføring av Namsvatnet til Vekteren

REGULERINGSPLAN Ny dam ved Namsvatnet med tilhørende anleggsveg, steinbrudd og riggområder Nytt inntak for overføring av Namsvatnet til Vekteren REGULERINGSPLAN Ny dam ved Namsvatnet med tilhørende anleggsveg, steinbrudd og riggområder Nytt inntak for overføring av Namsvatnet til Vekteren Tiltakshaver: NTE Energi AS, 7736 Steinkjer Konsulent: Selberg

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING NY BRU OVER GLOMMA I SARPSBORG

KONSEKVENSUTREDNING NY BRU OVER GLOMMA I SARPSBORG KONSEKVENSUTREDNING KU og KDP for ny bru over Glomma i Sarpsborg fase 3 HØRINGSUTGAVE RAPPORT NR. 10057000/7 10.09.2014 Endringsliste VER. DATO STATUS KONTR. AV UTARB. AV 01 09.09.2014 1. utkast Mette

Detaljer

Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen

Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen Høringsdokument revidering av vern tilknyttet Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark Miljøvernavdelinga Rapportnummer 2015/16 Forsidebilde: Vinterjakt. Foto: Kjell

Detaljer

NATURFORVALTEREN AKSJESELSKAP

NATURFORVALTEREN AKSJESELSKAP NATURFORVALTEREN AKSJESELSKAP NATURFORVALTEREN AKSJESELSKAP Tittel: Ullsfjordutbyggingen i Tromsø kommune Delrapport: Fugl og pattedyr Oppdragsgiver: Troms Kraft Produksjon AS, via Norconsult Forfatter:

Detaljer

R A P P O R. Rådgivende Biologer AS 2010. Straume kraftverk i. Valle kommune, Aust-Agder. Konsekvensvurdering

R A P P O R. Rådgivende Biologer AS 2010. Straume kraftverk i. Valle kommune, Aust-Agder. Konsekvensvurdering Straume kraftverk i Valle kommune, Aust-Agder R A P P O R Konsekvensvurdering T Rådgivende Biologer AS 2010 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Straume kraftverk i Valle kommune, Aust-Agder. Konsekvensvurdering

Detaljer

Områderegulering for Luravika

Områderegulering for Luravika Utvalg for byutvikling 16.02.11 sak 14/11 vedlegg 6 Områderegulering for Luravika Biologiske utredninger med fokus på marine naturtyper 2009 68 Ecofact Aksjeselskap Side 1 FORORD På oppdrag fra Asplan

Detaljer

Siste Sjanse rapport 2003-10

Siste Sjanse rapport 2003-10 Ekstrakt iste janse har foretatt en kartlegging og verdivurdering av naturtyper i Nes. Arbeidet har dels bestått i en gjennomgang av eksisterende litteratur om natur i kommunen og dels og i oppsøkende

Detaljer

Austri Vind DA. Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk i Engerdal kommune, Hedmark KONSEKVENSUTREDNING

Austri Vind DA. Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk i Engerdal kommune, Hedmark KONSEKVENSUTREDNING Austri Vind DA Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk i Engerdal kommune, Hedmark KONSEKVENSUTREDNING 2 Oppdrag 167860; RAPPORT RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 167860-1 / 2012 167860 Kunde: Austri Vind

Detaljer

Hareid Fastlandssamband AS. Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula. Utgave: 1 Dato: 2012-12-20

Hareid Fastlandssamband AS. Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula. Utgave: 1 Dato: 2012-12-20 Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula Utgave: 1 Dato: 2012-12-20 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula Utgave/dato:

Detaljer

VEDLEGG A2 Naturmangfold Prosjekt: E39 Harestadkrysset. Høringsutgave DETALJREGULERING FORSIDEBILDE OPPDATERES TORSDAG I NESTE UKE VED LEVERING

VEDLEGG A2 Naturmangfold Prosjekt: E39 Harestadkrysset. Høringsutgave DETALJREGULERING FORSIDEBILDE OPPDATERES TORSDAG I NESTE UKE VED LEVERING DETALJREGULERING Høringsutgave FORSIDEBILDE OPPDATERES TORSDAG I NESTE UKE VED LEVERING VEDLEGG A2 Naturmangfold Prosjekt: E39 Harestadkrysset PLAN-ID 2013002 Kommune: Randaberg Region vest Stavanger kontorstad

Detaljer

Kommunedelplan Østgreina

Kommunedelplan Østgreina Samarbeid skaper utvikling og trivsel HURDAL KOMMUNE Kommunedelplan Østgreina Konsekvensutredninger Utkast WWW.HURDAL.KOMMUNE.NO Innhold Generelt... 2 Metode... 2 Samlet fremstilling av resultatet av konsekvensvurderingene...

Detaljer

Forvaltningsplan for Hemmeldalen naturreservat i Stor-Elvdal, Åmot, Hamar og Ringsaker kommuner, Hedmark fylke

Forvaltningsplan for Hemmeldalen naturreservat i Stor-Elvdal, Åmot, Hamar og Ringsaker kommuner, Hedmark fylke Fylkesmannen i Hedmark Forvaltningsplan for Hemmeldalen naturreservat i Stor-Elvdal, Åmot, Hamar og Ringsaker kommuner, Hedmark fylke 2 Forord Hemmeldalen naturreservat ble opprettet ved kongelig resolusjon

Detaljer

Nylandselva kraftverk

Nylandselva kraftverk Bakgrunn for vedtak Nylandselva kraftverk Leirfjord kommune i Nordland fylke Tiltakshaver Clemens Kraft AS Referanse 200900314-28 Dato 02.12.2014 Notatnummer KSK-notat 84/2014 Ansvarlig Øystein Grundt

Detaljer

Tilrådning fra Fylkesmannen i Vest-Agder til Miljødirektoratet om opprettelse av Geislafoss naturreservat i Audnedal kommune

Tilrådning fra Fylkesmannen i Vest-Agder til Miljødirektoratet om opprettelse av Geislafoss naturreservat i Audnedal kommune Fylkesmannen i Vest-Agder Tilrådning fra Fylkesmannen i Vest-Agder til Miljødirektoratet om opprettelse av Geislafoss naturreservat i Audnedal kommune Foto: Katrine Skajaa Gunnarsli Foto: Katrine Skajaa

Detaljer

Utvikling av metodikk for analyse av sumvirkninger for utbygging av små kraftverk i Nordland

Utvikling av metodikk for analyse av sumvirkninger for utbygging av små kraftverk i Nordland 506 Utvikling av metodikk for analyse av sumvirkninger for utbygging av små kraftverk i Nordland Forprosjekt naturmiljø Lars Erikstad Dagmar Hagen Marianne Evju Vegar Bakkestuen NINAs publikasjoner NINA

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Ikke prissatte konsekvenser TEMARAPPORT. E18-korridoren Lysaker - Slependen. Kommunedelplan med KU

Ikke prissatte konsekvenser TEMARAPPORT. E18-korridoren Lysaker - Slependen. Kommunedelplan med KU Ikke prissatte konsekvenser TEMARAPPORT E18-korridoren Lysaker - Slependen Kommunedelplan med KU Mai 2013 E18-korridoren Lysaker Slependen. Kommunedelplan med KU. Temarapport ikke-prissatte konsekvenser

Detaljer

DN-håndbok. Kartlegging av. marint biologisk mangfold. DN-håndbok 19-2001 revidert 2007. Foto: Erling svendsen

DN-håndbok. Kartlegging av. marint biologisk mangfold. DN-håndbok 19-2001 revidert 2007. Foto: Erling svendsen DN-håndbok Kartlegging av marint biologisk mangfold DN-håndbok 19-2001 revidert 2007 Foto: Erling svendsen Kartlegging av marint biologisk mangfold Håndbok 19-2001 Revidert 2007 Utgiver: Direktoratet for

Detaljer

Fylker/ Telefaks: 22 95 90 00 kommuner: Nordland /Tysfjord kommune E-post: nve@nve.no. 0 970 205 039 MVA Dato:

Fylker/ Telefaks: 22 95 90 00 kommuner: Nordland /Tysfjord kommune E-post: nve@nve.no. 0 970 205 039 MVA Dato: Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Bakgrunn for utredningsprogram Middelthuns gate 29 Selskaper/saker: Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Nordkraft Vind AS / Sørfjord vind ark Telefon: 22 95 95 95

Detaljer