Punkta under er ei oppsummering av hovudmomenta i diskusjonane på møtet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Punkta under er ei oppsummering av hovudmomenta i diskusjonane på møtet."

Transkript

1 Samandrag Arbeidsmøte Forvaltning av teknisk-industrielle samlingar Norsk Trikotasjemuseum, Salhus mars 2012 Til stades: Kari Amundsen (Akershusmuseet), Torstein Bach (Orkla Industrimuseum), Torunn Kojan Bøe (Norsk Trikotasjemuseum / Museumssenteret i Hordaland), Hanne Dale (Norsk Trikotasjemuseum / Museumssenteret i Hordaland), Kjell Roger Eikeset (Norsk Sagbruksmuseum / Museet Midt), Brita Jordal (Norsk Vasskraft og Industristadmuseum), May Tove Nyrud (Norsk Grafisk Museum / Museum Stavanger), Ann Kristin Ramstrøm (Norsk Trikotasjemuseum / Museumssenteret i Hordaland), Sylvi Sørensen (Sjølingstad Ullvarefabrikk / Vest-Agder Museet), Håkon Tosterud (Klevfos Industrimuseum / Norsk Skogmuseum) 1.0 Felles bakgrunn Mykje av første møtedagen gjekk med til presentasjon av og diskusjon rundt den noverande tilstanda på dei ulike musea. Her er det mykje felles. Mange av musea har registrert foto og andre mindre gjenstandar, men har mykje uregistrert når det gjeld maskiner og tekniskindustrielle gjenstandar. Fleire museum har oversiktslister over maskinparken i Word/Excel, men ikkje registreringar i Primus. Punkta under er ei oppsummering av hovudmomenta i diskusjonane på møtet. 1.1 Dei fleste musea har innsamla materiale/kontekst til maskinene i form av: Intervjumateriale med arbeidarar Foto, dokument (bruksanvisningar, delelister, reklame, osb.) Bedriftsarkiv Film- og fotodokumentasjon Tekniske handbøker, faglitteratur og materiell frå maskinprodusentar. 1.2 Felles utfordringar Felles for dei fleste er behovet for strategiar for å ta vare på handlingsboren kunnskap knytt til maskinene, og utfordringar knytt til å sikre kunnskapen til eldre frivillige og tidlegare arbeidarar. Fleire har også nemnt vanskar med rekruttering til musea sine venneforeiningar, og høg gjennomsnittsalder i desse (då dei i stor grad består av tidlegare arbeidarar). Mykje ikkje-formalisert kunnskap som sit i hovudet og hendene til noverande og tidlegare tilsette.

2 Det er tidkrevjande å systematisk finne fram til informasjon frå bedriftsarkiv, maskinprodusentar, o.a. ved kvar maskinregistrering. Orkla Industrimuseum har blant anna nemnt at dei ikkje har ressursar til å registrere så grundig, og dette er noko vi òg ser tek opp mykje tid ved maskinregistreringar på Norsk Trikotasjemuseum. Balansegang mellom å halde maskinene ved like og å bruke dei opp. Bruke, men ikkje bruke opp. Teknisk kunnskap: Lekfolk kan ha eit nyttig «utanforperspektiv» i forhold til teknisk kyndige, samtidig som dei ikkje nødvendigvis stiller dei rette spørsmåla, dersom dei manglar tilstrekkeleg teknisk kunnskap. Det vart diskutert ein del rundt å ta i bruk ingeniørar, fagfolk som har overblikk over det tekniske, i arbeid med denne typen samlingar. 2.0 Utfordringar / innspel til løysingar 2.1 Gode idear Animasjonar/film som viser funksjonen til maskinene Er dette noko ein kunne gått saman om å lage, noko som industrien som framleis er i drift kanskje har allereie? Nyttig i formidling for å visualisere industrielle prosessar/ flytskjema. På Grafisk Museum har ein prøvd å skaffe midlar til å lage dokumentasjonsfilmar som viser bruk, drift og vedlikehald av maskinene, men har enno ikkje lukkast i å skaffe midlar til det. På Sjølingstad Ullvarefabrikk lagar dei skriftlege maskinmanualar i samband med opplæring/kompetanseoverføring, eit prosjekt støtta av Norsk Håndverksutvikling på Lillehammer. Fokus på grunnleggande betegnelsar, innstillingar og feilsøking. Lage ein registreringsmal for teknisk-industrielle gjenstandar, etter modell av Vei i vellinga. Malen skal definere korleis felta skal brukast, og kan angi ein minstestandard for registrering. Lage autoriserte emneordlister ulike industriområde + industri generelt Kan ei slik liste gå inn i arbeidet Kulturit no gjer med nasjonale autoritetslister for ulike felt? Kan vi få fagmiljøa til å gå saman for å opprette - og nettverk for teknikk og industri til å autorisere - ei slik liste? Norsk/nordisk samarbeid om gjenbruk av informasjon og utveksling av kunnskap. Norsk Trikotasjemuseum og Sjølingstad Ullvarefabrikk har nyleg blitt med i eit nordisk nettverk for tekstilindustrimuseum. Industrien er internasjonal, og det burde vere mogeleg å samarbeide både på norsk og nordisk plan om t.d.: o gjenbruk av informasjon o kartlegging av kunnskap og kompetanse o felles begrepsbruk Primus På møtet vart Primus vart evaluert som verktøy for registrering av teknisk-industrielle gjenstandar, sidan det er verktøyet vi har å arbeide med pr. dags dato.

3 Bakgrunn: Primus er ikkje tilpassa teknisk/industrielle gjenstandar, og slike registreringar er tidkrevjande. Men det er mogeleg å gjennomføre Primusregistrering av denne typen gjenstandar i Primus slik det er i dag, sjølv om ikkje alle felt passar til denne typen gjenstander. Bør vi difor heller fokusere på å definere korleis ein bør bruke dei felta som allereie ligg i Primus i staden for å kreve spesialfelt frå Kulturit? Ev. føreslå mindre endringar?.2.1 Kommentarar til spesifikke felt Maskinene bør registrerast som komplekse objekt, slik at ein kan leggje til delar etter kvart. Kva er hensiktsmessig detaljnivå? Er hendingane i Historikk-feltet hensiktsmessige for våre gjenstandar? Burde t.d. ombygging og reparasjon vere ei «hending»? Det trengst ein kategori for restaurering/reparasjon/vedlikehald under Administrative hendelser. Aller helst skulle ein kunne ha lagt inn lenke til ein aktiv vedlikehaldsjournal under Referanse til filer. Innskrift: Kor mykje tekst skal ein manuelt skrive inn i registreringa? Mange maskiner har fleire små skilt, innskrifter, osb. For tidkrevjande å fylle ut alle felt under Beskrivelse? Konsentrere seg om fritekstfelt i staden for? Er desse felta i like stor grad søkbare i Primus? Det manglar eit naturleg felt til patentnummer Foto er viktig i registrering av denne typen komplekse objekt. Primus manglar mogelegheiter for å detaljbeskrive nærbilete av komplekse maskiner. Manglar relevante relasjonar for denne typen gjenstandar under Relaterte objekter. 2.3 Koplingar til relevante dokument Vi treng gode løysingar for å referere til dokument som kan gje meir informasjon om komplekst maskineri. Dette kan mellom anna vere bruksanvisningar, delelister, teikningar, faglitteratur, intervju, film, osb. Korleis bør ein inkludere slike dokument i registreringane? Dei kan i dag registrerast som undergjenstandar, eller under Referanse: Arkivreferanse (Litteraturreferanse kan òg vere aktuelt). På Norsk Trikotasjemuseum har vi brukt Andre Opplysninger-feltet til å vise til relevante filmopptak, osb. Korleis er mogelegheitene for koplingar mellom Primus og ASTA? Kva skjer på dette området? I dei institusjonane der ein brukar ASTA til å registrere m.a. bedriftsarkiv, vil det kunne vere nyttig å referere til dokument derifrå som kan gje utfyllande informasjon. Kan «Referanse til filer» brukast til å laste opp elektronisk vedlikehaldsjournal, som kan ligge på nett som ein aktiv, oppdaterbar digital journal?

4 2.4 Emneord Autoritetslister/standardisering: Det er ikkje vanskeleg å legge inn emneordlister i Primus, arbeid med dette bør vurderast som del av ei meir standardisert/einskapleg registrering. Akershusmuseet har fått kopiere Jernbanemuseet si emneordliste på jernbaneområdet, og har utfordra Jernbanemuseet til å diskutere emneordlista i jernbanemiljøet som faginstans. Dette bør kunne gjennomførast også for andre industriområde. Lage emneord både for fagpersonar og «vanlege folk». Ta med i vurderinga at det er stor variasjon i fagkunnskapen blant brukarane på Digitalt Museum. Emneord som søkeord, mellomnivå mellom betegnelse og ofte lite søkevennlege Outline-kodar. Faguttrykk, slenguttrykk og fagsjargong er spesifikk for ulike bransjar, men oppbygginga av ei maskin kan vere felles på tvers av industrigreinene. For eksempel har maskinene innan fleire industriar same kraftoverføring. Biblioteka har ei nasjonal emneordliste korleis er denne på industri? Ein bør ta opp emneord innan fagfeltet, få faggrupper som arbeidar ut listene. Dei nasjonale museumsnettverka bør kunne autorisere ei slik liste med emneord på ulike fagområde. Det har til tider vore vanskeleg å finne gode arbeidsoppgåver for nettverka er dette ei god fellesoppgåve? NVIM spelar dette inn til Nettverk for teknikk og industri. 2.5 Verdivurdering Verdivurderinga i Primus er noko fleire har nemnt som lite hensiktsmessig. Mange ynskjer seg eit alternativ som spesifiserer at gjenstanden er i brukt/stilt ut men ikkje kan byttast eller avhendast. Status-feltet: Ynskje om å kunne skilje mellom maskiner som virkar og ikkje virkar, delemaskiner, og maskiner ein køyrer/ikkje køyrer i Primus. I dag finst det ingen alternativ for gjenstandar som er i bruk eller utstilte, og samtidig har høg bevaringsverdi. Status-feltet tek utgangspunkt i ei liste som er anbefalt frå ABM-u, men som kan endrast av brukarar med administrator-konto i Primus. Kulturit anbefalar ikkje at vi endrar, men seier det altså er mogeleg. Viss vi skal gjere endringar her, burde vi i så fall bli einig om eit felles sett med statusar for verdivurdering av teknisk-industrielle gjenstandar. Spørsmål til verdivurdering: Er maskina unik i Norge? For ein viss type industri? Kan den stillast ut? Trengst det mykje ressursar til restaurering før den kan visast for publikum? Verdivurdering er annleis for tekniske gjenstandar. Maskiner som er i bruk vert gjerne haldt betre ved like, dette er diametralt motsett av «vanlege» gjenstandar. Men gjenstanden kan òg ha høg bevaringsverdi sjølv om den ikkje er i bruk. Passe på slitasje, det kan vere vanskeleg å få tak i reservedelar

5 Er det viktigast å bevare gjenstanden eller prosessen (og difor skifte ut delar, o.l.). Når sluttar den å vere «original»? Kva er mest verdifullt og «autentisk»? Kva er oppdraget til museet? 3.0 Vegen vidare Norsk Trikotasjemuseum arbeider med registrering og utkast til registreringsrettleiing innan slutten på prosjektfasen (i haust), og ynskjer gjerne innspel frå andre på registreringspraksis, o.l. Mål: Rettleiing som definerer bruk av ulike felt og reduserer antal val. Spele inn arbeid med emneordlister til fagnettverka. Burde lister vere nordiske, fleirspråklege? Undersøke mogelegheiter for å kople seg på Kulturit sitt arbeid med autoritetslister. Få sett i gang arbeid med lister på emneord før sommar/tidleg haust.

FORMALIA. OFFENTLEG INSTANS NBF har store dokumentasjonssamlingar og arkiv som er staten sin eigedom. Dette overleverast Riksarkivet ved behov.

FORMALIA. OFFENTLEG INSTANS NBF har store dokumentasjonssamlingar og arkiv som er staten sin eigedom. Dette overleverast Riksarkivet ved behov. 1 2 INNLEIING Denne planen skal vera eit styringsverktøy i arbeidet til Norsk institutt for bunad og folkedrakt (NBF) dei neste fire åra (2015-2018). Planen byggjer på det nasjonale mandatet instituttet

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Best på nett. Sluttrapport frå prosjekt for betre kommunale vevtenester i Sogn og Fjordane. Svein Ølnes, Oluf Haugen og Terje Aaberge

Best på nett. Sluttrapport frå prosjekt for betre kommunale vevtenester i Sogn og Fjordane. Svein Ølnes, Oluf Haugen og Terje Aaberge Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 7/2003 Best på nett Sluttrapport frå prosjekt for betre kommunale vevtenester i Sogn og Fjordane Svein Ølnes,

Detaljer

Møre og Romsdal fylkesbibliotek og Kulturnett Møre og Romsdal Ålesund 2010

Møre og Romsdal fylkesbibliotek og Kulturnett Møre og Romsdal Ålesund 2010 Møre og Romsdal fylkesbibliotek og Kulturnett Møre og Romsdal Ålesund 2010 Telefon: 70162270/70165186 Faks: 70162099 Epost: post@mr.fylkesbibl.no kulturnett@ikamr.no Heimeside: http://www.mr.fylkesbibl.no

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp?

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp? Arbeidsrapport nr. 132! - Hjelp? 2003 Prosjekt Fronterdokumentasjon - Ei handbok i bruk av Fronter Arbeidsrapport Nummer 132: Fronter 24! Hjelp? Versjon 1.0 Prosjekteigar Høgskulen i Volda Finansiering

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne Notat 10/2005 Randi Bergem Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne VOLDA 2005 2 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Finansiering Prosjektleiar Ansvarleg utgjevar ISSN Distribusjon

Detaljer

Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 14/2003 BIT REISELIV FORPROSJEKT

Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 14/2003 BIT REISELIV FORPROSJEKT Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 14/2003 BIT REISELIV FORPROSJEKT HOTELLGRUPPA I SOGN PÅ INTERNETT KARTLEGGING AV STATUS OG BEHOV Øyvind

Detaljer

Lotteri- og stiftingstilsynet

Lotteri- og stiftingstilsynet www.isobar.no Isobar Norge Org.nr. 990 566 445mva Pilestredet 8 / N- 0180 Oslo. hello@isobar.no Lotteri- og stiftingstilsynet - Vurdering av publiseringsløysingar basert på open kjeldekode Utarbeida for:

Detaljer

KUNNSKAP KRYSSAR GRENSER I

KUNNSKAP KRYSSAR GRENSER I Vestlandsforsking notat nr. 3/2011 KUNNSKAP KRYSSAR GRENSER I KOMMUNESEKTOREN: FJALER Sluttrapport Guttorm Flatabø og Ingjerd Skogseid side 2 Vestlandsforsking notat Tittel Kunnskap kryssar grenser i kommunesektoren:

Detaljer

Tidleg oppstart med nye læreplanar

Tidleg oppstart med nye læreplanar Randi Bergem, Finn Ove Båtevik, Kari Bachmann og Marit Kvangarsnes Tidleg oppstart med nye læreplanar Kartlegging av erfaringar med førebuing og iverksetjing Arbeidsrapport nr. 196 Høgskulen i Volda Møreforsking

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

Strategiplan 2011-2015

Strategiplan 2011-2015 Gudbrandsdalsmusea Strategiplan 2011-2015 Lesja bygdemuseum og Lesja kyrkje Einbustugu Otta bergverkssenter Lom bygdamuseum Lom stavkyrkjesenter Norsk fjellmuseum Jutulheimen bygdamuseum Gudbrandsdal krigsminnesamling

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

Essay om søk. Anders Nedland Røneid, 040467 (ca 4100 ord utan referanseliste) Anders Nedland Røneid

Essay om søk. Anders Nedland Røneid, 040467 (ca 4100 ord utan referanseliste) Anders Nedland Røneid Essay om søk, 040467 (ca 4100 ord utan referanseliste) 1 Innføring i, og utviklinga av søk som hjelpefunksjon Søkjefunksjon har nærast vorte allstadnærverande på nettstader og i operativsystem på ulike

Detaljer

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no trategisk plan for edagogisk Strategisk plan bruk for av IKT pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 2010 2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no Innhaldsliste Strategisk plan for pedagogisk bruk av IKT

Detaljer

Bygningsvern på musea. Ei utgreiing om forvalting av kulturhistoriske bygningar på musea i Rogaland

Bygningsvern på musea. Ei utgreiing om forvalting av kulturhistoriske bygningar på musea i Rogaland Bygningsvern på musea Ei utgreiing om forvalting av kulturhistoriske bygningar på musea i Rogaland 1 Bygningsvern på musea Ei utgreiing om kulturhistoriske bygningar på musea i Rogaland Utarbeidd av Ryfylkemuseet

Detaljer

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Informasjonsforvaltning i offentleg sektor Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Forord Det har lenge vore klart at offentleg sektor må nytte informasjonen sin på ein betre måte for å bli meir effektiv, gi betre

Detaljer

Digitale tenester i staten statuskartlegging. Rapport 2013:9 ISSN 1890-6583

Digitale tenester i staten statuskartlegging. Rapport 2013:9 ISSN 1890-6583 Digitale tenester i staten statuskartlegging Rapport 2013:9 ISSN 1890-6583 Føreord I 2012 lanserte Stoltenberg II eit digitaliseringsprogram frå regjeringa, der det vart varsla eit auka trykk på digitalisering

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13.

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Praksis skal sikre at studentene

Detaljer

Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.11 sak 49/11 vedlegg 1. Regionalplan for museum 2011-2014. Høyringsutkast

Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.11 sak 49/11 vedlegg 1. Regionalplan for museum 2011-2014. Høyringsutkast Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.11 sak 49/11 vedlegg 1 Regionalplan for museum 2011-2014 Høyringsutkast Fotografer: Forsidefoto: Museum Stavanger AS, fotograf Elisabeth Tønnesen Baksidefoto: Dalane

Detaljer

Sjølvbetjent Campingplass

Sjølvbetjent Campingplass Sjølvbetjent Campingplass Automatisk innsjekkingsautomat for campingplass av (12) Roy Arve Hetle (4) Jens Førsund (9) Eivind N. Inderøy (10) Sander Falkenstein Avdeling for ingeniør og naturfag Ingeniørfag

Detaljer

RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP

RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP Oppdatert 2014 Silje Gustavsen og Helene Fardal FMSF 1 INNHOLD Om denne rettleiaren... 4 Buypass smartkort... 4 Generelt om elektronisk

Detaljer

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009. "Der alle skulle tru at nokon kunne bu

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt  Modell for bustadbygging Stord oktober 2009. Der alle skulle tru at nokon kunne bu STORD KOMMUNE Rapport Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009 "Der alle skulle tru at nokon kunne bu I 7 Bakgrunn Stord kommune søkte 10.10.08 om kompetansemidlar frå Husbanken Region Vest

Detaljer

Å gjere Sognefjorden synleg på Internett

Å gjere Sognefjorden synleg på Internett Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 9/2005 Å gjere Sognefjorden synleg på Internett Tiltak og resultat 1. tertial 2005 Svein Ølnes Tittel VF Notat

Detaljer

E-handel for småskala matprodusentar

E-handel for småskala matprodusentar Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 14/2002 E-handel for småskala matprodusentar Av Terje Aaberge og Øyvind Heimset Larsen VF Prosjektrapport

Detaljer

SIKKER EVAKUERING. Forprosjektrapport 08/02-2011 AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG FORPROSJEKTRAPPORT HO2-300 2/2011

SIKKER EVAKUERING. Forprosjektrapport 08/02-2011 AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG FORPROSJEKTRAPPORT HO2-300 2/2011 Forprosjektrapport SIKKER EVAKUERING 08/02-2011 - Peshawa Galali (Prosjektleiar) - Jan-André Førde Systad AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG FORPROSJEKTRAPPORT HO2-300 2/2011 http://prosjekt.hisf.no/~11sikkerevakuering/

Detaljer

IKT-plan. for. skolane i Sør-Aurdal kommune

IKT-plan. for. skolane i Sør-Aurdal kommune IKT-plan for skolane i Sør-Aurdal kommune Planperiode 2006-2008 Innhald 1. Innleiing.. s. 3 1.1 Informasjon s. 3 1.2 Skoleeigar/kommunen sin rolle... s. 3 1.3 Formål med planen. s. 4 1.4 Framstilling av

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer