KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I NANNESTAD. FORSLAG TIL PLANPROGRAM, nov

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I NANNESTAD. FORSLAG TIL PLANPROGRAM, nov. 2014."

Transkript

1 KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I NANNESTAD FORSLAG TIL PLANPROGRAM, nov

2 1 Innhold Innholdsfortegnelse Bakgrunn for planarbeidet og for planprogrammet Innledning Begrepsavklaringer og definisjoner Forutsetninger og rammer for kulturminneplanarbeidet Mål og hensikt med kulturminneplanen Avgrensning Nasjonale forventninger til kommunens kulturminneplanlegging Regionale mål og føringer Lokale mål og føringer Samfunnsutvikling og kulturminnevernutfordringer Kulturminner. Sårbarhet knyttet til vekst, arealpress og klimaendringer Strukturendringer i landbruket Kulturminner som identitetsskapende element. Tilhørighet Kulturminner som grunnlag for verdiskaping Kulturminner og folkehelse Kulturminner i pedagogisk sammenheng Organisering, medvirkning og framdrift Organisering av planarbeidet Medvirkning og samarbeid Framdriftsplan Kunnskapsgrunnlag Utredninger/Registreringsarbeid og metode Kilder... 12

3 2 1. Bakgrunn for planarbeidet og for planprogrammet 1.1 Innledning En kommunedelplan for kulturminner vil gi oss en oversikt over Nannestad kommunes kulturminner og kulturområder og en verdivurdering av disse. Planen vil være nyttig for større deler av kommunens virksomhet, fra plan- og byggesak, til eiendomsforvaltning, skole og undervisning, næring, samferdsel m.m. I tillegg vil den være et godt verktøy for befolkningen i Nannestad og innflyttere som ønsker å bli mer kjent med bygdas historie. 1.2 Begrepsavklaringer og definisjoner Når vi nå skal lage vår første kulturminneplan for Nannestad, er det en fordel å ha en felles forståelse av begrepene kulturminner og kulturmiljøer. I Kulturminneloven defineres begrepene på følgende måte: «Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Med kulturmiljøer menes områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng.» Dette er en vid definisjon, hvor det ikke er noen aldersgrense for hva som er et kulturminne. Den sier heller ikke noe om verdivurdering. Riksantikvaren utdyper definisjonen slik: «Mangfoldet av kulturminner og kulturmiljøer er stort og sammensatt, både i tid og rom, form og funksjon. Det spenner fra enkle steinalderboplasser til sammensatte kulturmiljøer med bygninger og anlegg fra ulike tidsepoker som en bydel fra slutten av 1800-tallet, et gårdstun med omgivende jordbrukslandskap, et fiskevær, et fangstanlegg eller et industriområde med fabrikker og boliger. Kulturminnene er en viktig og vesentlig del av vår kulturarv og knyttet til forvaltningen av vårt fysiske miljø» 1.3 Forutsetninger og rammer for kulturminneplanarbeidet Kulturminneforvaltningen i Norge er delt inn i tre ulike forvaltningsnivåer. Staten ved Riksantikvaren har ansvaret for kulturminner av nasjonal betydning. Her under hører blant annet de automatisk fredete og vedtaksfredete kulturminnene. Fylkeskommunen skal ivareta kulturminner av delvis nasjonal og regional verdi. I tillegg skal fylkeskommunen gi råd til kommunene som har ansvar for kulturminner av lokal og delvis regional verdi. Kommunene har som planmyndighet et stort ansvar for å ivareta sine kulturminner. Plan- og bygningsloven er kommunens viktigste verktøy for å kunne ivareta kulturminner og kulturmiljøer. Kommunene har gjennom den daglige plan- og byggesaksbehandlingen og øvrig kulturformidling, gode muligheter til å opplyse om og gi råd vedrørende kulturminner og kulturmiljøer. Nannestad har i dag ingen helhetlig plan for forvaltning av kommunens kulturminner. Dette gjør den lokale forvaltningen av kulturarven krevende og fragmentert. Det har de senere år

4 3 kommet tydelige signaler fra statlig hold om at kommunene er tiltenkt en større rolle i forvaltningen av sine kulturminner. Kommunene har som nevnt over, allerede ansvar for ivaretakelse av lokale kulturminner, men måten dette gjøres på varierer fra kommune til kommune. Det har fra flere hold blitt ytret ønske om en kulturminneplan for Nannestad. Både historielaget, og enkeltpersoner i kommunen har gjennom flere år etterlyst en slik plan. I planstrategien for Nannestad ble behovet for en kommunal kulturminneplan påpekt. I desember 2013 ble det vedtatt å styrke arbeidet med kulturminnevern og kulturplan med kr i planperioden. Virksomhet Kultur har fått ansvaret for å utarbeide planen. Det finnes ingen fasit på hvordan en lager en kulturminneplan. Arbeidsgruppen utarbeider derfor en plan som de finner hensiktsmessig for Nannestad kommune. Dette utdypes i punkt Mål og hensikt med kulturminneplanen Det overordnede målet med en kulturminneplan er å styrke kommunens evne til å ivareta og formidle kulturminnene i Nannestad på en best mulig måte. Planen vil gjøre behandlingen av byggesaker bedre, og formidlingen av kulturminner mer tilrettelagt. En kommunedelplan for kulturminner vil kort beskrevet: skape oversikt over og kunnskap om kommunens kulturminner, og vurdere verdien av dem. redusere muligheten for konflikt mellom verneinteresser og andre private- og samfunnsinteresser ved å ha en forutsigbar plan for kommunens kulturminnepolitikk. bevisstgjøre kommunens innbyggere og andre interesserte på den store rikdommen med kulturminner som finnes i Nannestad. synliggjøre kulturminner som en ressurs for hele kommunen. Noe som kan gi økt verdiskaping både økonomisk og kulturelt, samtidig som det kan ha en identitetsskapende effekt. kulturminneplanen kan være et verktøy i grunnskolen som gir elevene en større forståelse, kunnskap og tilhørighet til bygda. 1.5 Avgrensning En kulturminneplan kan ikke favne alt. Arbeidsgruppa ønsker å avgrense planen til å omhandle faste kulturminner. Kunst og tradisjonelle bruksgjenstander fra f. eks landbruket blir ikke viet plass i denne planen. Den immaterielle kulturarven for Nannestad ønsker vi å begrense til historier rundt steder og objekter for å belyse kulturarven. På Riksantikvarens anbefaling kommer vi ikke til å lage en plan som omhandler hele Nannestad, men fokusere på utvalgte delområder. Delområdene velges ut etter kriteriene pressområder og spesielt godt bevarte og interessante kulturområder. Det kan også være aktuelt å plukke ut noen enkelte objekter som vi vurderer som spesielt interessante, men som ligger utenfor oppførte delområder. SEFRAK registeret (se beskrivelse under kap. 4) gir forøvrig et godt grunnlag for

5 4 å finne fram til de eldste objektene i Nannestad, så vi ønsker å ha en spesiell fokus på denne registreringen. 1.6 Nasjonale forventninger til kommunens kulturminneplanlegging I dokumentet Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (2011) står det: «Regjeringen forventer at: planleggingen bygger på oppdatert og tilgjengelig kunnskap om arealbruk og natur-, kulturminne-, kulturmiljø- og landskapsverdier. Nødvendig kartlegging og vurdering av disse verdiene inngår i planleggingen.» Videre står det: «fylkeskommunene og kommunene bidrar til økt bevissthet og kunnskap om landskapsverdier og ivaretar landskapshensyn i planleggingen.» Og: «kommunene registrerer og verdsetter kulturminner og kulturmiljøer som har lokal verdi og innarbeider disse i planer etter plan- og bygningsloven. Fylkeskommunene og Sametinget som regional kulturminnemyndighet bistår med veiledning.» I tillegg sier St.melding nr 16, Leve med kulturminner (de såkalte 2020-målene) følgende: Det årlege tapet av verneverdige kulturminne og kulturmiljø skal ikkje overstige 0,5 prosent innan år For automatisk freda arkeologiske kulturminne skal det årlege tapet ikkje overstige 0,5 prosent innan Eit representativt utval kulturminne og kulturmiljø skal vere vedtaksfreda innan Freda bygningar, anlegg og fartøy skal ha ordinært vedlikehaldsnivå innan Eit representativt utval automatisk freda arkeologiske kulturminne skal vere sikra innan Regionale mål og føringer Det førende dokumentet for den regionale kulturminneforvaltningen er «Spor for framtiden - Fylkesdelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus » Planen er bygget opp over en firedeling av innsatsområder: Bevaring, Forvaltning, Formidling og Verdiskaping. Fylkesdelplanens mål for kulturminnepolitikken i Akershus er: Ta vare på og bruke kulturminner og kulturmiljøer som en positiv ressurs i Akershus, og derigjennom bidra til økt kulturforståelse, identitet og tilhørighet, trivsel og verdiskaping

6 5 Det er naturlig at kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Nannestad bygger videre på denne firedelingen. Handlingsprogram for kulturminner i Akershus for perioden vil ligge til grunn i det kommunale planarbeidet. Nannestad kommune har mottatt støtte fra Riksantikvaren og Akershus fylke, og det ligger føringer for bruk av midlene. Blant annet forutsetter det at kulturminnene som blir prioritert for bevaring registreres i Askeladden. Riksantikvarens veiledere for registrering av kulturminner og utarbeiding av kulturminne-/kommunedelplan for kulturminner skal ligge til grunn for planen. (mer om dette under kap 5.). Riksantikvaren påpeker at det er kommunenes oppgave å registrere og lage oversikt over kulturminnene og utarbeide kulturminne-/kommunedelplan. Kulturminnene som vurderes som verneverdige skal deretter innarbeides i det kommunale plansystemet. 1.8 Lokale mål og føringer Det har så langt ikke vært mange kommunale planer som gir konkrete føringer for kulturminnevernet i Nannestad kommune. I kommuneplanen , under samfunnsdelen står det skrevet at: «Ivaretakelse av landbruket vil være et viktig premiss for vår arealdisponering. Det samme gjelder de viktige friluftsområder som er omfattet av Markaloven. Dette kultur- og naturlandskapet er viktige elementer som kan gjøre Nannestad attraktiv som bokommune ved at Nannestad vil være kjent som den grønne friluftskommunen om sommeren og som skikommunen om vinteren» I kommuneplanens arealdel under 2.10, Nyere tids kulturminner står det skrevet følgende: «Ved utarbeidelse av reguleringsplaner og ved all byggesaksbehandling skal det vurderes om tiltaket påvirker status for SEFRAK-registrerte bygninger / objekter.» Under 6.5, Verneområder etter kulturminner, påpekes det at det ikke er laget en egen plan for kulturminner. Det henvises til registreringer som er tilgjengelig via Riksantikvarens nettsider Askeladden og Kulturminnesøk. 2. Samfunnsutvikling og kulturminnevernutfordringer 2.1 Kulturminner. Sårbarhet knyttet til vekst, arealpress og klimaendringer. Som resten av Akershus har Nannestad kommune utfordringer med å håndtere den store veksten og arealpresset i vårt område, som hovedsakelig er en konsekvens av utbygging av Gardermoen til hovedflyplass. I følge kommuneplanen er det i tettstedene Nannestad sentrum, Maura, Eltonåsen og Åsgreina hvor det lagt opp til vekst (Det forventes størst vekst i Nannestad sentrum og Maura). Dette underbygger behovet for en helhetlig plan for kommunens kulturminne-forvaltning.

7 6 En annen utfordring er forhold som skyldes klimaforandringene. Fuktigere klima fører f.eks. til mer råteskader, og dermed til behov for tekniske installasjoner som lett kan komme i konflikt med mer tradisjonelle vernehensyn. Det samme gjelder energiøkonomisering. 2.2 Strukturendringer i landbruket. Landbruket er en sektor som har svært mange kulturminner, og som viser historiske bånd mellom natur og menneskers liv gjennom tidene. Landbrukets kulturlandskap og bygningsmasse har ofte en viktig historisk verdi, men mange av bygningene har utspilt sin tradisjonelle rolle. Nye produksjonsformer gjør driftsbygningene uegnet for dagens bruk, og det er behov for bygningsendring for å tilpasses dagens produksjon. Utviklingen i antall foretak i landbruket går ned, mens størrelsen på jordbruksforetak går opp. Det betyr at flere gårder ikke lenger har aktiv drift på eiendommen, og driftsbygningene vil bli stående ubrukt og i mange tilfeller til forfall. Denne effektiviseringen og strukturendringen er en utfordring for kommunens kulturminner. En kulturminneplan bør stimulere til å ta vare på og bruke landbrukets bygningsarv. Dette kan gjøres gjennom dialog om ny bruk av gamle bygninger som kan gi verdiskapning. Informasjon om ulike økonomiske støtteordninger er et annet viktig tiltak. 2.3 Kulturminner som identitetsskapende element. Tilhørighet. Identitetsfølelsen til det stedet en bor er ofte knyttet opp mot varige, fysiske elementer i det offentlige rom. Dette kan være relativt anonyme bygninger eller anlegg som man daglig ikke reflekterer over. Først den dagen slike objekter forsvinner merker man at de faktisk har hatt betydning for stedets identitet. Informasjon om kulturminneverdiene i Nannestad er et viktig tiltak. Formidling av kulturminner er vesentlig for at de skal fungere som et identitetsskapende element. Kunnskapen skal ikke bare nå de oppvoksende generasjoner, men også innflyttere. En felles bevissthet og kunnskap om Nannestads kulturminner vil kunne skape en felles tilhørighet til bygda. 2.4 Kulturminner som grunnlag for verdiskaping. Kulturminner kan også være en del av profilering utad, som omdømme- og merkevarebygging. For Nannestad kan dette handle om en synliggjøring av det konkrete innholdet i slagordet «Ei grønn bygd i vekst», og vise bygda som et sted med interessante og vakre omgivelser, der det er godt å bo. Trolig kan de også danne utgangspunkt og retning for visse former for verdiskaping basert på natur og kultur. Landbruks- og matdepartementet (Meld. St ) peker på at norsk kultur er i særklasse og derfor en hovedårsak til at mange velger Norge som reisemål. Potensialet for verdiskaping basert på natur og kultur således er stort. Hovedflyplassens beliggenhet ift Nannestad kommune er en faktor som gir bygda vår et fortrinn på dette området. Ved å tilrettelegge kulturminner og markedsføre disse opp mot turistnæringen vil det danne et godt grunnlag for verdiskaping på flere områder. 2.5 Kulturminner og folkehelse. Kulturarven kan i flere sammenhenger kobles til arbeidet for bedre folkehelse. Det gjelder særlig koblingen fysisk aktivitet gjennom friluftsliv. Allerede i 2001 slo St.meld. nr.39 ( ) Friluftsliv. Ein veg til høgare livskvalitet fast sammenhengen mellom friluftsliv og kulturhistorie. Der pekes det på at friluftslivet i seg selv er en del av vår kulturarv, og at kulturminner inngår som en integrert og viktig del av friluftsopplevelsen. Lett tilgjengelighet til rekreasjonsområder hvor en kan kombinere friluftsliv med å besøke kulturminner vil være positivt for innbyggernes helse og trivsel. Ved å skilte og tilrettelegge for turer til ulike kulturminner, vil det bli enklere for kommunens innbyggere å ta store og mindre turer i skogen og bygdas kulturlandskap.

8 7 Innenfor eldreomsorgen og det psykiske helsevesenet kan kulturminner brukes aktivt både som ramme rundt aktiviteter, men også som del av behandlingen. Ved behandling av demente har det vist seg at minner fra pasientens tidlige leveår er de siste minnene som blir borte, og ved å bruke gjenstander eller kulturmiljøer fra denne tiden i behandlingen kan hukommelsestapet bremses og livskvaliteten til pasienten bedres. 2.6 Kulturminner i pedagogisk sammenheng Både i barnehager og skoler er kulturminner godt egnet som del av det pedagogiske opplegget. I tillegg til den konkrete kunnskapsformidlingen om kulturminnene, vil bruk av kulturminner i skoler og barnehager legge grunnlag for en interesse for fagområdet som kan følge barnet videre gjennom hele livet. Bruk av lokale eksempler og ressurser blir stadig viktigere i læreplanene. Tettere bånd mellom elever og lokale kulturminner vil trolig også ha en positiv effekt i det holdningsskapende arbeidet som kulturminnevernet er helt avhengig av. 3. Organisering, medvirkning og framdrift 3.1 Organisering av planarbeidet Utarbeidelse av kommunedelplan for kulturminner ledes av virksomhet kultur og utføres av en arbeidsgruppe bestående av: Åse Mørk, kulturkonsulent Jon Henrik Solhei, virksomhetsleder kultur Marit Sand, fagansvarlig landbruk Anne Lise Koller, areal- og samfunnsplanlegger Mathis Guttorm Kjexrud-Egge, byggesaksbehandler Villy Ruud, Nannestad historielag Liv Stokstad, privatperson/grunneier Det kan av ulike årsaker forekomme utskifting av medlemmer i arbeidsgruppa underveis i planarbeidet. Oppvekst og kulturutvalget vil være styringsgruppe for planarbeidet. Styringsgruppa vil bli løpende orientert om fremdriften til planarbeidet, og vil kunne gi føringer for det videre arbeidet til arbeidsgruppa. I tillegg vil det bli benyttet ulike konsulenter som innehar kompetanse om byggeskikker, arkitektur og kulturminneplanarbeid generelt. 3.2 Medvirkning og samarbeid I planprosessen legges det opp til en god medvirkningsprosess der alle interesserte og

9 8 berørte parter skal ha mulighet til å komme med innspill både før, under og etter at det ferdige plandokumentet legges ut til offentlig ettersyn. Planprogrammet er første anledning for å komme med innspill til planens tema og innhold. Planprogrammet skal ikke ta stilling til enkeltobjekters verneverdi og mindre detaljer i planen, men si noe om bakgrunnen for at planarbeidet skal settes i gang og om planens hovedretning. Både planprogrammet, og det ferdige planforslaget, når det foreligger, vil bli lagt ut til offentlig ettersyn. Plan- og bygningsloven krever minimum 6 ukers høringsperiode. Dette vil gi en god mulighet for alle interesserte parter til å komme med innspill til planarbeidet. Det blir arrangert et åpent informasjonsmøte når planutkastet foreligger, slik at flest mulig av kommunens innbyggere og andre interesserte kan få detaljopplysninger om de ulike kulturminneområdene. 3.3 Framdriftsplan Forslag til Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer planlegges lagt fram til sluttbehandling i kommunestyret våren Prosessen med hovedmilepeler vises under. Beskrivelse av milepeler Dato Utarbeidelse av forslag til planprogram høst 2014 Orientering om fremdrift til referansegruppa, Oppvekst- og kulturutvalget Politisk behandling av oppstart og offentlig ettersyn av forslag til planprogram Offentlig ettersyn og høring av forslag til planprogram (6 uker) 20. okt desember 2014 des feb.2015 Eventuelt informasjonsmøte slutten av jan Orientering om fremdrift til referansegruppa, Oppvekst- og vår 2015 kulturutvalget Fastsetting av planprogram, politisk behandling april 2015 Utarbeidelse av forslag til kommunedelplan for kulturminner des 2014 nov Orientering om fremdrift til referansegruppa, Oppvekst- og kulturutvalget Politisk behandling av forslag til kommunedelplan for kulturminner - offentlig ettersyn Offentlig ettersyn og høring av forslag til kommunedelplan for kulturminner høst 2015 desember 2015 des feb.2016 Informasjonsmøte januar 2016 Bearbeiding etter høring og offentlig ettersyn feb. mars 2016 Politisk sluttbehandling av revidert kommunedelplan for kulturminner mai 2016

10 9 4. Kunnskapsgrunnlag Det finnes i dag flere registreringer som omfatter kulturminner i Nannestad. To av de viktigste er disse: SEFRAK-registeret Askeladdens register SEFRAK er et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner i Norge. Navnet er en forkortelse for SEkretariatet For Registrering Av faste Kulturminner, som var navnet på den institusjonen som påbegynte arbeidet med registeret. I dag ligger ansvaret for registering og vedlikehold av data hos Riksantikvaren. SEFRAK-registeret for Nannestad viser at det er ca 1100 registrerte objekter som fortsatt finnes i vår kommune. Dette er hovedsakelig bygninger bygget før I tillegger det sannsynlig at det finnes noen nyere bygninger av arkitektonisk eller annen interesse. Askeladden er Riksantikvarens offisielle database over fredete kulturminner og kulturmiljøer i Norge. Databasen bygger på flere gamle databaser og ble offisielt åpnet i Det finnes 1529 kulturminner/ lokaliteter som er registrert i Askeladden for Nannestad Kilder Spor for framtiden. Fylkesdelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus Bygdebøkene for Nannestad. Akershus fylkeskommune Fortid og Flyplass. Ny hovedflyplass på Gardermoen og virkningene på kulturminne på Romerike. Kulturminneprosjekt Gardermoen. Akershus fylkeskommune Romerike Grønnstruktur. Sluttrapport. Akershus fylkeskommune og Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fløting i Leirelva. Ulf Jerpseth, Nannestad Almenningene, Hefte-2005 Vannbruksplan Vorma Glomma Øyeren Leiravassdraget, Fylkesrådmannen i Akershus. Hefte Kulturlandskap i leirjordområder. Landskap i forandring. Norges Landbrukshøgskole. Hefte-1996 Historisk utvikling i Romerike landskapsvernområde. Karen Anne Noer. Norges Landbrukshøgskole. Hefte1996 Leirlandskap og erosjonsspor, Einar Vigerust NLH. Hefte 1994 Nannestadlandskapets Fremtid, Karen A. Noer NHL. Hefte Skolesamarbeid , Randi Høvik, NHL.Hefte Ny flyplass på gammel jord. Hefte 1996.

11 10 Elvelangs på Romerike, Sverre Solberg Isfugl Forlag Det eldre Akershus, Alf Eggset, Fortidsminneforeningen.1985 Gard og grend. Landbruksforlaget Opplev Akershus, en veileder til severdigheter. Forbundsmuseet i Akershus. Hefte 1988 Fra bondens jord til borgers bord. Simen Flyen. Landbruket i Akershus gjennom 150 år Nannestad Sparebank Gjermå Elektrisitetsverk Hilsen fra Romerike, 390 gamle postkort, Kjell Aasum, Romeriks forlaget Gammel bosetting, nedlagte bruk i Nannestad. Johan Ryddingstad. Romerikstun årbok Øvre Romerike Gjensidige Brannkasse. Norske Gardsbruk, Akershus Fylke 2. Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Brosjyre. Direktoratet for naturforvaltning, Riksantikvaren og Statens landbruksforvaltning. 2009: Nasjonalt utviklingsprogram Landbruksbygg og kulturlandskap. Sluttrapport. Februar Maura. Stedsanalyse. Utarbeidet av LPO arkitektur & design as. August Nannestad. Utviklingsplan for Nannestad og oppsummering av medvirkningsprosess. Pir II Oslo AS for Nannestad kommune Maura. Stedsanalyse. Utarbeidet av LPO arkitektur & design as. August Andre kilder Landskapsvernområder Verneplan for vassdrag Leira Naturbase Oldsaksamlingen (104 objekter i Nannestad)

12 11 5. Utredninger/Registreringsarbeid og metode Som tidligere nevnt har Riksantikvaren utarbeidet en håndbok for registrering av kulturminner som gir råd og veiledning til registreringsarbeidet. I tillegg har de laget en veileder til selve kulturminneplanarbeidet. Riksantikvaren har videre utarbeidet et registreringsskjema som vi tar utgangspunkt i ved selve registreringen av objekter. For å kunne gjøre en utvelgelse av de viktigste kulturminnene- og områdene i Nannestad er det nødvendig å foreta en kartlegging og registrering. I praksis betyr dette et feltarbeid hvor det gjøres en vurdering av kulturminneverdien og til slutt en utvelgelse av de kulturminnene det er hensiktsmessig å ha med i planen. Tidligere kartlegginger og registreringer ligger til grunn for ny registrering, og eventuelle mangler skal utbedres. Vi bruker samme kriterier som benyttes for verdivurdering av kulturminner og kulturmiljøer beskrevet og definert av Riksantikvaren. Det skilles mellom opplevelsesverdi, kunnskapsverdi og bruksverdi. I tillegg benytter Riksantikvaren kriterier som; representativitet, sjeldenhet, alder, autentisitet, homogenitet, variasjon, tidsbilde, tidsdybde, miljøbetydning og struktur. Arbeidsgruppa ønsker å prioritere eldre bygninger og objekter i denne planen, men vi ønsker også å vie noe plass til nyere objekter. Som kommuneplanen legger vekt på er Nannestad "ei grønn bygd i vekst". Naturlandskapet er en viktig ressurs for kommunen. Vi har flere gravhauger som er av nasjonal interesse. Selv om disse objektene og områdene allerede er underlagt et vern, ønsker vi å synliggjøre dem i planen. I tillegg har vi ravineområder, og Romeriksåsen med gamle veifar og rester av seterdrift som kan være interessant å løfte fram. Dette er Nannestads første kulturminneplan, og vi ønsker i første omgang å prioritere en grundig registrering av delområder med utvalgte objekter innenfor den økonomiske rammen vi har til rådighet. Metodisk tar vi for oss delområder og ser på den helheten kulturminnene danner i det spesifikke området. Slik setter vi objektene i en større sammenheng som fremmer Nannestads historie på en mer utfyllende måte enn om vi bare skulle sett på enkeltobjekter. Vi anbefaler at det legges inn flere områder og objekter ved senere rulleringer av planen. Kulturminneplanen vil også bestå av en handlingsdel som må rulleres årlig.

13 12 6. Kilder Kulturminneloven: https://lovdata.no/dokument/nl/lov/ Plan og bygningsloven. https://lovdata.no/dokument/nl/lov/ Planprogrammet for Fet kommunes kulturminneplan. Fet kommune (2014). Veileder. Kulturminner i kommunen, kulturminneplan. Riksantikvaren.(2013). Håndbok for registrering av kulturminner. Riksantikvaren. Revidert utgave (2013) Planstrategien for Nannestad Nannestad kommune. Kulturminner og friluftsliv. Rapport fra seminar og forslag om oppfølging (2009) Riksantikvarens nettside: Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (2011) Spor for framtiden - Fylkesdelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus Akershus fylkeskommune 2007.

Opplevelse, kunnskap og identitet

Opplevelse, kunnskap og identitet KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER 2016-2030 HØRINGSUTKAST PLANPROGRAM Opplevelse, kunnskap og identitet Randaberg kommune KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER 2016-2030OR KULTURMINNER 2016-2030 SIDE 2 Forsidebildet:

Detaljer

HÅNDBOK FOR LOKAL REGISTRERING

HÅNDBOK FOR LOKAL REGISTRERING KULTURMINNER I KOMMUNEN HÅNDBOK FOR LOKAL REGISTRERING Riksantikvaren er direktorat for kulturminneforvaltning og er faglig rådgiver for Miljøverndepartementet i utviklingen av den statlige kulturminnepolitikken.

Detaljer

Kulturminneplan 2015-2025

Kulturminneplan 2015-2025 Kulturminneplan 2015-2025 Planprogram i henhold til plan- og bygningslovens 4-1 Engerdal kommune 25.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 3. Formål... 3 4. Nasjonale, regionale

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13 RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag datert 28.05.13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av planen 3 1.3 Dagens situasjon

Detaljer

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn 05. 03. 2014 1 Innhold Side 1. Innledning 3 2. Rammer for planarbeidet 3 Nasjonale føringer

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Plan for arbeidet planprogram Revidert forslag 13. august 2014 KRØDSHERAD KOMMUNE 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Mål for planarbeidet... 4 3 Rammer og premisser for arbeidet...

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer

Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune

Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune Planprogram for samfunns- og arealdelen Det overordnede effektmålet er å utvikle en kommunal praksis i overenstemmelse med visjonen om livslang læring og lærende organisasjoner.

Detaljer

Planprogram Kommuneplanens langsiktige del Søndre Land kommune

Planprogram Kommuneplanens langsiktige del Søndre Land kommune Planprogram Kommuneplanens langsiktige del Søndre Land kommune 2014-2026 Revidert utgave etter høring - 21.aug.2013 Vedtatt kommunestyret 16.09.2013 1 Innhold 1. Innledning... 4 2. Utviklingstrekk i Søndre

Detaljer

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8.

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8. 2 Innhold 1. INNLEDNING...5 Formål med planarbeidet...5 Planprosessen...5 Mål for planen...5 Nasjonale føringer...6 Regionale føringer...7 Kommunale føringer...7 Utfordringsbilde...8 2. UTVIKLING AV BOLIGPOLITIKK

Detaljer

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas.

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. En utredning av Forbundet KYSTEN i forbindelse med arbeidet med nasjonal verneplan for fartøyer. Oslo 2009 Innhold Forord...3 Kort sammendrag av

Detaljer

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas.

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. En utredning av Forbundet KYSTEN i forbindelse med arbeidet med nasjonal verneplan for fartøyer. Oslo 2009 Innhold Forord... 3 Kort sammendrag

Detaljer

Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel - 2015-2027. Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14.

Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel - 2015-2027. Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14. Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel - 2015-2027 Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14 Eigersund kommune INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1. Planprogram for Eigersund kommune... 3 Hva

Detaljer

Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan. Høringsfrist 11. mai 2012

Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan. Høringsfrist 11. mai 2012 Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan Høringsfrist 11. mai 2012 MELØY KOMMUNEPLAN - 22.03.2012 Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan Høringsfrist 11. mai 2012 Innhold

Detaljer

R-14,169.g(-( kuk4ar. Prioriteringer for kulturminneforvaltningen 2014. Vestfold fylkeskommune Svend Foyns gate 9 3126 TØNSBERG

R-14,169.g(-( kuk4ar. Prioriteringer for kulturminneforvaltningen 2014. Vestfold fylkeskommune Svend Foyns gate 9 3126 TØNSBERG SAKSBEHANDLER Ingunn Holm VÅR REF.DERES 13/02469-37 REF. INNVALGSTELEFON +47 98202805 DERESDATO TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no ARK.Forvaltningsarkivet 311.1 VÅR DATO 28.11.2013

Detaljer

Fylkespilot for å styrke plan-, miljøvern- og landbrukskompetansen i kommunene i Sør-Trøndelag. Grunnlagsdokument

Fylkespilot for å styrke plan-, miljøvern- og landbrukskompetansen i kommunene i Sør-Trøndelag. Grunnlagsdokument NIVI-rapport 2012:3 Fylkespilot for å styrke plan-, miljøvern- og landbrukskompetansen i kommunene i Sør-Trøndelag. Grunnlagsdokument Utarbeidet på oppdrag av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i samarbeid med

Detaljer

Kommunedelplan for Kultur

Kommunedelplan for Kultur Lunner kommune Kommunedelplan for Kultur 2013 2016 Arkiv 09/182 - xx 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1.1 Mandat... 5 1.2 Avgrensninger og definisjoner... 5 1.3 Politisk behandling... 5 1.4 Arbeidsform...

Detaljer

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 ÅSNES KOMMUNE Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Om kommuneplanarbeidet...

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Dato... 26.02.2013 Vår Ref... KÅB-2167/13 Arkiv... 141 Saksnr... 13/69 Deres Ref... Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Høringsutkast Vedtatt av formannskapet 6. mars 2013 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

PLANPROGRAM til stadfesting

PLANPROGRAM til stadfesting [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] PLANPROGRAM til stadfesting KOMMUNEPLANENS AREALDEL SARPSBORG 2014-2023 06.08.2012 Planprogram kommuneplanens arealdel 2014 2023 til stadfesting i

Detaljer

VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder M98-2013 VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Kontaktperson i Miljødirektoratet: Miljødirektoratet M-nummer: M98-2013 År: 2014 Sidetall:

Detaljer

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Den lille byen Svelvik, og dens evige kamp med å bli satt på kartet... Svelvik kommune Juni 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015

UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015 VEDLEGG TIL SAK 11/370 UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015 I FORBINDELSE MED PBL 10-1- KOMMUNAL PLANSTRATEGI Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 22.06.2011 i sak 25/11 - Arkivsak 11/370

Detaljer

Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024

Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Saksnr. 12/3139 Journalnr. 3613/15 Arkiv V10 Dato: 11.03.2015 Vedtatt i Kommunestyret 12.02.2015 sak 1/15 Innhold Sammendrag... 4 Visjon for landbruket i Rakkestad:...

Detaljer

Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon. Forslag til planprogram. Utkast pr 10.10.12

Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon. Forslag til planprogram. Utkast pr 10.10.12 Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon Forslag til planprogram. Utkast pr 10.10.12 1 (11) Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN OG FORMÅL... 2 1.1 Om kommuneplanlegging... 2 1.2 Formålet

Detaljer

Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket ØF-rapport 9/2013 Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket av Hans Olav Bråtå og Merethe Lerfald ØF-rapport 9/2013 Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket av Hans

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Planprogram Kulturplan

Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Hvorfor skal Nannestad kommune ha en kulturplan? Kulturlivet i Nannestad har en sentral rolle i det identitetsbyggende og samfunnsbyggende arbeidet i Nannestad

Detaljer