KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I NANNESTAD. FORSLAG TIL PLANPROGRAM, nov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I NANNESTAD. FORSLAG TIL PLANPROGRAM, nov. 2014."

Transkript

1 KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I NANNESTAD FORSLAG TIL PLANPROGRAM, nov

2 1 Innhold Innholdsfortegnelse Bakgrunn for planarbeidet og for planprogrammet Innledning Begrepsavklaringer og definisjoner Forutsetninger og rammer for kulturminneplanarbeidet Mål og hensikt med kulturminneplanen Avgrensning Nasjonale forventninger til kommunens kulturminneplanlegging Regionale mål og føringer Lokale mål og føringer Samfunnsutvikling og kulturminnevernutfordringer Kulturminner. Sårbarhet knyttet til vekst, arealpress og klimaendringer Strukturendringer i landbruket Kulturminner som identitetsskapende element. Tilhørighet Kulturminner som grunnlag for verdiskaping Kulturminner og folkehelse Kulturminner i pedagogisk sammenheng Organisering, medvirkning og framdrift Organisering av planarbeidet Medvirkning og samarbeid Framdriftsplan Kunnskapsgrunnlag Utredninger/Registreringsarbeid og metode Kilder... 12

3 2 1. Bakgrunn for planarbeidet og for planprogrammet 1.1 Innledning En kommunedelplan for kulturminner vil gi oss en oversikt over Nannestad kommunes kulturminner og kulturområder og en verdivurdering av disse. Planen vil være nyttig for større deler av kommunens virksomhet, fra plan- og byggesak, til eiendomsforvaltning, skole og undervisning, næring, samferdsel m.m. I tillegg vil den være et godt verktøy for befolkningen i Nannestad og innflyttere som ønsker å bli mer kjent med bygdas historie. 1.2 Begrepsavklaringer og definisjoner Når vi nå skal lage vår første kulturminneplan for Nannestad, er det en fordel å ha en felles forståelse av begrepene kulturminner og kulturmiljøer. I Kulturminneloven defineres begrepene på følgende måte: «Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Med kulturmiljøer menes områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng.» Dette er en vid definisjon, hvor det ikke er noen aldersgrense for hva som er et kulturminne. Den sier heller ikke noe om verdivurdering. Riksantikvaren utdyper definisjonen slik: «Mangfoldet av kulturminner og kulturmiljøer er stort og sammensatt, både i tid og rom, form og funksjon. Det spenner fra enkle steinalderboplasser til sammensatte kulturmiljøer med bygninger og anlegg fra ulike tidsepoker som en bydel fra slutten av 1800-tallet, et gårdstun med omgivende jordbrukslandskap, et fiskevær, et fangstanlegg eller et industriområde med fabrikker og boliger. Kulturminnene er en viktig og vesentlig del av vår kulturarv og knyttet til forvaltningen av vårt fysiske miljø» 1.3 Forutsetninger og rammer for kulturminneplanarbeidet Kulturminneforvaltningen i Norge er delt inn i tre ulike forvaltningsnivåer. Staten ved Riksantikvaren har ansvaret for kulturminner av nasjonal betydning. Her under hører blant annet de automatisk fredete og vedtaksfredete kulturminnene. Fylkeskommunen skal ivareta kulturminner av delvis nasjonal og regional verdi. I tillegg skal fylkeskommunen gi råd til kommunene som har ansvar for kulturminner av lokal og delvis regional verdi. Kommunene har som planmyndighet et stort ansvar for å ivareta sine kulturminner. Plan- og bygningsloven er kommunens viktigste verktøy for å kunne ivareta kulturminner og kulturmiljøer. Kommunene har gjennom den daglige plan- og byggesaksbehandlingen og øvrig kulturformidling, gode muligheter til å opplyse om og gi råd vedrørende kulturminner og kulturmiljøer. Nannestad har i dag ingen helhetlig plan for forvaltning av kommunens kulturminner. Dette gjør den lokale forvaltningen av kulturarven krevende og fragmentert. Det har de senere år

4 3 kommet tydelige signaler fra statlig hold om at kommunene er tiltenkt en større rolle i forvaltningen av sine kulturminner. Kommunene har som nevnt over, allerede ansvar for ivaretakelse av lokale kulturminner, men måten dette gjøres på varierer fra kommune til kommune. Det har fra flere hold blitt ytret ønske om en kulturminneplan for Nannestad. Både historielaget, og enkeltpersoner i kommunen har gjennom flere år etterlyst en slik plan. I planstrategien for Nannestad ble behovet for en kommunal kulturminneplan påpekt. I desember 2013 ble det vedtatt å styrke arbeidet med kulturminnevern og kulturplan med kr i planperioden. Virksomhet Kultur har fått ansvaret for å utarbeide planen. Det finnes ingen fasit på hvordan en lager en kulturminneplan. Arbeidsgruppen utarbeider derfor en plan som de finner hensiktsmessig for Nannestad kommune. Dette utdypes i punkt Mål og hensikt med kulturminneplanen Det overordnede målet med en kulturminneplan er å styrke kommunens evne til å ivareta og formidle kulturminnene i Nannestad på en best mulig måte. Planen vil gjøre behandlingen av byggesaker bedre, og formidlingen av kulturminner mer tilrettelagt. En kommunedelplan for kulturminner vil kort beskrevet: skape oversikt over og kunnskap om kommunens kulturminner, og vurdere verdien av dem. redusere muligheten for konflikt mellom verneinteresser og andre private- og samfunnsinteresser ved å ha en forutsigbar plan for kommunens kulturminnepolitikk. bevisstgjøre kommunens innbyggere og andre interesserte på den store rikdommen med kulturminner som finnes i Nannestad. synliggjøre kulturminner som en ressurs for hele kommunen. Noe som kan gi økt verdiskaping både økonomisk og kulturelt, samtidig som det kan ha en identitetsskapende effekt. kulturminneplanen kan være et verktøy i grunnskolen som gir elevene en større forståelse, kunnskap og tilhørighet til bygda. 1.5 Avgrensning En kulturminneplan kan ikke favne alt. Arbeidsgruppa ønsker å avgrense planen til å omhandle faste kulturminner. Kunst og tradisjonelle bruksgjenstander fra f. eks landbruket blir ikke viet plass i denne planen. Den immaterielle kulturarven for Nannestad ønsker vi å begrense til historier rundt steder og objekter for å belyse kulturarven. På Riksantikvarens anbefaling kommer vi ikke til å lage en plan som omhandler hele Nannestad, men fokusere på utvalgte delområder. Delområdene velges ut etter kriteriene pressområder og spesielt godt bevarte og interessante kulturområder. Det kan også være aktuelt å plukke ut noen enkelte objekter som vi vurderer som spesielt interessante, men som ligger utenfor oppførte delområder. SEFRAK registeret (se beskrivelse under kap. 4) gir forøvrig et godt grunnlag for

5 4 å finne fram til de eldste objektene i Nannestad, så vi ønsker å ha en spesiell fokus på denne registreringen. 1.6 Nasjonale forventninger til kommunens kulturminneplanlegging I dokumentet Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (2011) står det: «Regjeringen forventer at: planleggingen bygger på oppdatert og tilgjengelig kunnskap om arealbruk og natur-, kulturminne-, kulturmiljø- og landskapsverdier. Nødvendig kartlegging og vurdering av disse verdiene inngår i planleggingen.» Videre står det: «fylkeskommunene og kommunene bidrar til økt bevissthet og kunnskap om landskapsverdier og ivaretar landskapshensyn i planleggingen.» Og: «kommunene registrerer og verdsetter kulturminner og kulturmiljøer som har lokal verdi og innarbeider disse i planer etter plan- og bygningsloven. Fylkeskommunene og Sametinget som regional kulturminnemyndighet bistår med veiledning.» I tillegg sier St.melding nr 16, Leve med kulturminner (de såkalte 2020-målene) følgende: Det årlege tapet av verneverdige kulturminne og kulturmiljø skal ikkje overstige 0,5 prosent innan år For automatisk freda arkeologiske kulturminne skal det årlege tapet ikkje overstige 0,5 prosent innan Eit representativt utval kulturminne og kulturmiljø skal vere vedtaksfreda innan Freda bygningar, anlegg og fartøy skal ha ordinært vedlikehaldsnivå innan Eit representativt utval automatisk freda arkeologiske kulturminne skal vere sikra innan Regionale mål og føringer Det førende dokumentet for den regionale kulturminneforvaltningen er «Spor for framtiden - Fylkesdelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus » Planen er bygget opp over en firedeling av innsatsområder: Bevaring, Forvaltning, Formidling og Verdiskaping. Fylkesdelplanens mål for kulturminnepolitikken i Akershus er: Ta vare på og bruke kulturminner og kulturmiljøer som en positiv ressurs i Akershus, og derigjennom bidra til økt kulturforståelse, identitet og tilhørighet, trivsel og verdiskaping

6 5 Det er naturlig at kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Nannestad bygger videre på denne firedelingen. Handlingsprogram for kulturminner i Akershus for perioden vil ligge til grunn i det kommunale planarbeidet. Nannestad kommune har mottatt støtte fra Riksantikvaren og Akershus fylke, og det ligger føringer for bruk av midlene. Blant annet forutsetter det at kulturminnene som blir prioritert for bevaring registreres i Askeladden. Riksantikvarens veiledere for registrering av kulturminner og utarbeiding av kulturminne-/kommunedelplan for kulturminner skal ligge til grunn for planen. (mer om dette under kap 5.). Riksantikvaren påpeker at det er kommunenes oppgave å registrere og lage oversikt over kulturminnene og utarbeide kulturminne-/kommunedelplan. Kulturminnene som vurderes som verneverdige skal deretter innarbeides i det kommunale plansystemet. 1.8 Lokale mål og føringer Det har så langt ikke vært mange kommunale planer som gir konkrete føringer for kulturminnevernet i Nannestad kommune. I kommuneplanen , under samfunnsdelen står det skrevet at: «Ivaretakelse av landbruket vil være et viktig premiss for vår arealdisponering. Det samme gjelder de viktige friluftsområder som er omfattet av Markaloven. Dette kultur- og naturlandskapet er viktige elementer som kan gjøre Nannestad attraktiv som bokommune ved at Nannestad vil være kjent som den grønne friluftskommunen om sommeren og som skikommunen om vinteren» I kommuneplanens arealdel under 2.10, Nyere tids kulturminner står det skrevet følgende: «Ved utarbeidelse av reguleringsplaner og ved all byggesaksbehandling skal det vurderes om tiltaket påvirker status for SEFRAK-registrerte bygninger / objekter.» Under 6.5, Verneområder etter kulturminner, påpekes det at det ikke er laget en egen plan for kulturminner. Det henvises til registreringer som er tilgjengelig via Riksantikvarens nettsider Askeladden og Kulturminnesøk. 2. Samfunnsutvikling og kulturminnevernutfordringer 2.1 Kulturminner. Sårbarhet knyttet til vekst, arealpress og klimaendringer. Som resten av Akershus har Nannestad kommune utfordringer med å håndtere den store veksten og arealpresset i vårt område, som hovedsakelig er en konsekvens av utbygging av Gardermoen til hovedflyplass. I følge kommuneplanen er det i tettstedene Nannestad sentrum, Maura, Eltonåsen og Åsgreina hvor det lagt opp til vekst (Det forventes størst vekst i Nannestad sentrum og Maura). Dette underbygger behovet for en helhetlig plan for kommunens kulturminne-forvaltning.

7 6 En annen utfordring er forhold som skyldes klimaforandringene. Fuktigere klima fører f.eks. til mer råteskader, og dermed til behov for tekniske installasjoner som lett kan komme i konflikt med mer tradisjonelle vernehensyn. Det samme gjelder energiøkonomisering. 2.2 Strukturendringer i landbruket. Landbruket er en sektor som har svært mange kulturminner, og som viser historiske bånd mellom natur og menneskers liv gjennom tidene. Landbrukets kulturlandskap og bygningsmasse har ofte en viktig historisk verdi, men mange av bygningene har utspilt sin tradisjonelle rolle. Nye produksjonsformer gjør driftsbygningene uegnet for dagens bruk, og det er behov for bygningsendring for å tilpasses dagens produksjon. Utviklingen i antall foretak i landbruket går ned, mens størrelsen på jordbruksforetak går opp. Det betyr at flere gårder ikke lenger har aktiv drift på eiendommen, og driftsbygningene vil bli stående ubrukt og i mange tilfeller til forfall. Denne effektiviseringen og strukturendringen er en utfordring for kommunens kulturminner. En kulturminneplan bør stimulere til å ta vare på og bruke landbrukets bygningsarv. Dette kan gjøres gjennom dialog om ny bruk av gamle bygninger som kan gi verdiskapning. Informasjon om ulike økonomiske støtteordninger er et annet viktig tiltak. 2.3 Kulturminner som identitetsskapende element. Tilhørighet. Identitetsfølelsen til det stedet en bor er ofte knyttet opp mot varige, fysiske elementer i det offentlige rom. Dette kan være relativt anonyme bygninger eller anlegg som man daglig ikke reflekterer over. Først den dagen slike objekter forsvinner merker man at de faktisk har hatt betydning for stedets identitet. Informasjon om kulturminneverdiene i Nannestad er et viktig tiltak. Formidling av kulturminner er vesentlig for at de skal fungere som et identitetsskapende element. Kunnskapen skal ikke bare nå de oppvoksende generasjoner, men også innflyttere. En felles bevissthet og kunnskap om Nannestads kulturminner vil kunne skape en felles tilhørighet til bygda. 2.4 Kulturminner som grunnlag for verdiskaping. Kulturminner kan også være en del av profilering utad, som omdømme- og merkevarebygging. For Nannestad kan dette handle om en synliggjøring av det konkrete innholdet i slagordet «Ei grønn bygd i vekst», og vise bygda som et sted med interessante og vakre omgivelser, der det er godt å bo. Trolig kan de også danne utgangspunkt og retning for visse former for verdiskaping basert på natur og kultur. Landbruks- og matdepartementet (Meld. St ) peker på at norsk kultur er i særklasse og derfor en hovedårsak til at mange velger Norge som reisemål. Potensialet for verdiskaping basert på natur og kultur således er stort. Hovedflyplassens beliggenhet ift Nannestad kommune er en faktor som gir bygda vår et fortrinn på dette området. Ved å tilrettelegge kulturminner og markedsføre disse opp mot turistnæringen vil det danne et godt grunnlag for verdiskaping på flere områder. 2.5 Kulturminner og folkehelse. Kulturarven kan i flere sammenhenger kobles til arbeidet for bedre folkehelse. Det gjelder særlig koblingen fysisk aktivitet gjennom friluftsliv. Allerede i 2001 slo St.meld. nr.39 ( ) Friluftsliv. Ein veg til høgare livskvalitet fast sammenhengen mellom friluftsliv og kulturhistorie. Der pekes det på at friluftslivet i seg selv er en del av vår kulturarv, og at kulturminner inngår som en integrert og viktig del av friluftsopplevelsen. Lett tilgjengelighet til rekreasjonsområder hvor en kan kombinere friluftsliv med å besøke kulturminner vil være positivt for innbyggernes helse og trivsel. Ved å skilte og tilrettelegge for turer til ulike kulturminner, vil det bli enklere for kommunens innbyggere å ta store og mindre turer i skogen og bygdas kulturlandskap.

8 7 Innenfor eldreomsorgen og det psykiske helsevesenet kan kulturminner brukes aktivt både som ramme rundt aktiviteter, men også som del av behandlingen. Ved behandling av demente har det vist seg at minner fra pasientens tidlige leveår er de siste minnene som blir borte, og ved å bruke gjenstander eller kulturmiljøer fra denne tiden i behandlingen kan hukommelsestapet bremses og livskvaliteten til pasienten bedres. 2.6 Kulturminner i pedagogisk sammenheng Både i barnehager og skoler er kulturminner godt egnet som del av det pedagogiske opplegget. I tillegg til den konkrete kunnskapsformidlingen om kulturminnene, vil bruk av kulturminner i skoler og barnehager legge grunnlag for en interesse for fagområdet som kan følge barnet videre gjennom hele livet. Bruk av lokale eksempler og ressurser blir stadig viktigere i læreplanene. Tettere bånd mellom elever og lokale kulturminner vil trolig også ha en positiv effekt i det holdningsskapende arbeidet som kulturminnevernet er helt avhengig av. 3. Organisering, medvirkning og framdrift 3.1 Organisering av planarbeidet Utarbeidelse av kommunedelplan for kulturminner ledes av virksomhet kultur og utføres av en arbeidsgruppe bestående av: Åse Mørk, kulturkonsulent Jon Henrik Solhei, virksomhetsleder kultur Marit Sand, fagansvarlig landbruk Anne Lise Koller, areal- og samfunnsplanlegger Mathis Guttorm Kjexrud-Egge, byggesaksbehandler Villy Ruud, Nannestad historielag Liv Stokstad, privatperson/grunneier Det kan av ulike årsaker forekomme utskifting av medlemmer i arbeidsgruppa underveis i planarbeidet. Oppvekst og kulturutvalget vil være styringsgruppe for planarbeidet. Styringsgruppa vil bli løpende orientert om fremdriften til planarbeidet, og vil kunne gi føringer for det videre arbeidet til arbeidsgruppa. I tillegg vil det bli benyttet ulike konsulenter som innehar kompetanse om byggeskikker, arkitektur og kulturminneplanarbeid generelt. 3.2 Medvirkning og samarbeid I planprosessen legges det opp til en god medvirkningsprosess der alle interesserte og

9 8 berørte parter skal ha mulighet til å komme med innspill både før, under og etter at det ferdige plandokumentet legges ut til offentlig ettersyn. Planprogrammet er første anledning for å komme med innspill til planens tema og innhold. Planprogrammet skal ikke ta stilling til enkeltobjekters verneverdi og mindre detaljer i planen, men si noe om bakgrunnen for at planarbeidet skal settes i gang og om planens hovedretning. Både planprogrammet, og det ferdige planforslaget, når det foreligger, vil bli lagt ut til offentlig ettersyn. Plan- og bygningsloven krever minimum 6 ukers høringsperiode. Dette vil gi en god mulighet for alle interesserte parter til å komme med innspill til planarbeidet. Det blir arrangert et åpent informasjonsmøte når planutkastet foreligger, slik at flest mulig av kommunens innbyggere og andre interesserte kan få detaljopplysninger om de ulike kulturminneområdene. 3.3 Framdriftsplan Forslag til Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer planlegges lagt fram til sluttbehandling i kommunestyret våren Prosessen med hovedmilepeler vises under. Beskrivelse av milepeler Dato Utarbeidelse av forslag til planprogram høst 2014 Orientering om fremdrift til referansegruppa, Oppvekst- og kulturutvalget Politisk behandling av oppstart og offentlig ettersyn av forslag til planprogram Offentlig ettersyn og høring av forslag til planprogram (6 uker) 20. okt desember 2014 des feb.2015 Eventuelt informasjonsmøte slutten av jan Orientering om fremdrift til referansegruppa, Oppvekst- og vår 2015 kulturutvalget Fastsetting av planprogram, politisk behandling april 2015 Utarbeidelse av forslag til kommunedelplan for kulturminner des 2014 nov Orientering om fremdrift til referansegruppa, Oppvekst- og kulturutvalget Politisk behandling av forslag til kommunedelplan for kulturminner - offentlig ettersyn Offentlig ettersyn og høring av forslag til kommunedelplan for kulturminner høst 2015 desember 2015 des feb.2016 Informasjonsmøte januar 2016 Bearbeiding etter høring og offentlig ettersyn feb. mars 2016 Politisk sluttbehandling av revidert kommunedelplan for kulturminner mai 2016

10 9 4. Kunnskapsgrunnlag Det finnes i dag flere registreringer som omfatter kulturminner i Nannestad. To av de viktigste er disse: SEFRAK-registeret Askeladdens register SEFRAK er et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner i Norge. Navnet er en forkortelse for SEkretariatet For Registrering Av faste Kulturminner, som var navnet på den institusjonen som påbegynte arbeidet med registeret. I dag ligger ansvaret for registering og vedlikehold av data hos Riksantikvaren. SEFRAK-registeret for Nannestad viser at det er ca 1100 registrerte objekter som fortsatt finnes i vår kommune. Dette er hovedsakelig bygninger bygget før I tillegger det sannsynlig at det finnes noen nyere bygninger av arkitektonisk eller annen interesse. Askeladden er Riksantikvarens offisielle database over fredete kulturminner og kulturmiljøer i Norge. Databasen bygger på flere gamle databaser og ble offisielt åpnet i Det finnes 1529 kulturminner/ lokaliteter som er registrert i Askeladden for Nannestad Kilder Spor for framtiden. Fylkesdelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus Bygdebøkene for Nannestad. Akershus fylkeskommune Fortid og Flyplass. Ny hovedflyplass på Gardermoen og virkningene på kulturminne på Romerike. Kulturminneprosjekt Gardermoen. Akershus fylkeskommune Romerike Grønnstruktur. Sluttrapport. Akershus fylkeskommune og Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fløting i Leirelva. Ulf Jerpseth, Nannestad Almenningene, Hefte-2005 Vannbruksplan Vorma Glomma Øyeren Leiravassdraget, Fylkesrådmannen i Akershus. Hefte Kulturlandskap i leirjordområder. Landskap i forandring. Norges Landbrukshøgskole. Hefte-1996 Historisk utvikling i Romerike landskapsvernområde. Karen Anne Noer. Norges Landbrukshøgskole. Hefte1996 Leirlandskap og erosjonsspor, Einar Vigerust NLH. Hefte 1994 Nannestadlandskapets Fremtid, Karen A. Noer NHL. Hefte Skolesamarbeid , Randi Høvik, NHL.Hefte Ny flyplass på gammel jord. Hefte 1996.

11 10 Elvelangs på Romerike, Sverre Solberg Isfugl Forlag Det eldre Akershus, Alf Eggset, Fortidsminneforeningen.1985 Gard og grend. Landbruksforlaget Opplev Akershus, en veileder til severdigheter. Forbundsmuseet i Akershus. Hefte 1988 Fra bondens jord til borgers bord. Simen Flyen. Landbruket i Akershus gjennom 150 år Nannestad Sparebank Gjermå Elektrisitetsverk Hilsen fra Romerike, 390 gamle postkort, Kjell Aasum, Romeriks forlaget Gammel bosetting, nedlagte bruk i Nannestad. Johan Ryddingstad. Romerikstun årbok Øvre Romerike Gjensidige Brannkasse. Norske Gardsbruk, Akershus Fylke 2. Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Brosjyre. Direktoratet for naturforvaltning, Riksantikvaren og Statens landbruksforvaltning. 2009: Nasjonalt utviklingsprogram Landbruksbygg og kulturlandskap. Sluttrapport. Februar Maura. Stedsanalyse. Utarbeidet av LPO arkitektur & design as. August Nannestad. Utviklingsplan for Nannestad og oppsummering av medvirkningsprosess. Pir II Oslo AS for Nannestad kommune Maura. Stedsanalyse. Utarbeidet av LPO arkitektur & design as. August Andre kilder Landskapsvernområder Verneplan for vassdrag Leira Naturbase Oldsaksamlingen (104 objekter i Nannestad)

12 11 5. Utredninger/Registreringsarbeid og metode Som tidligere nevnt har Riksantikvaren utarbeidet en håndbok for registrering av kulturminner som gir råd og veiledning til registreringsarbeidet. I tillegg har de laget en veileder til selve kulturminneplanarbeidet. Riksantikvaren har videre utarbeidet et registreringsskjema som vi tar utgangspunkt i ved selve registreringen av objekter. For å kunne gjøre en utvelgelse av de viktigste kulturminnene- og områdene i Nannestad er det nødvendig å foreta en kartlegging og registrering. I praksis betyr dette et feltarbeid hvor det gjøres en vurdering av kulturminneverdien og til slutt en utvelgelse av de kulturminnene det er hensiktsmessig å ha med i planen. Tidligere kartlegginger og registreringer ligger til grunn for ny registrering, og eventuelle mangler skal utbedres. Vi bruker samme kriterier som benyttes for verdivurdering av kulturminner og kulturmiljøer beskrevet og definert av Riksantikvaren. Det skilles mellom opplevelsesverdi, kunnskapsverdi og bruksverdi. I tillegg benytter Riksantikvaren kriterier som; representativitet, sjeldenhet, alder, autentisitet, homogenitet, variasjon, tidsbilde, tidsdybde, miljøbetydning og struktur. Arbeidsgruppa ønsker å prioritere eldre bygninger og objekter i denne planen, men vi ønsker også å vie noe plass til nyere objekter. Som kommuneplanen legger vekt på er Nannestad "ei grønn bygd i vekst". Naturlandskapet er en viktig ressurs for kommunen. Vi har flere gravhauger som er av nasjonal interesse. Selv om disse objektene og områdene allerede er underlagt et vern, ønsker vi å synliggjøre dem i planen. I tillegg har vi ravineområder, og Romeriksåsen med gamle veifar og rester av seterdrift som kan være interessant å løfte fram. Dette er Nannestads første kulturminneplan, og vi ønsker i første omgang å prioritere en grundig registrering av delområder med utvalgte objekter innenfor den økonomiske rammen vi har til rådighet. Metodisk tar vi for oss delområder og ser på den helheten kulturminnene danner i det spesifikke området. Slik setter vi objektene i en større sammenheng som fremmer Nannestads historie på en mer utfyllende måte enn om vi bare skulle sett på enkeltobjekter. Vi anbefaler at det legges inn flere områder og objekter ved senere rulleringer av planen. Kulturminneplanen vil også bestå av en handlingsdel som må rulleres årlig.

13 12 6. Kilder Kulturminneloven: https://lovdata.no/dokument/nl/lov/ Plan og bygningsloven. https://lovdata.no/dokument/nl/lov/ Planprogrammet for Fet kommunes kulturminneplan. Fet kommune (2014). Veileder. Kulturminner i kommunen, kulturminneplan. Riksantikvaren.(2013). Håndbok for registrering av kulturminner. Riksantikvaren. Revidert utgave (2013) Planstrategien for Nannestad Nannestad kommune. Kulturminner og friluftsliv. Rapport fra seminar og forslag om oppfølging (2009) Riksantikvarens nettside: Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (2011) Spor for framtiden - Fylkesdelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus Akershus fylkeskommune 2007.

Planprogram

Planprogram Planprogram 15.02.2017 Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Trysil kommune 2018-2033 Bakgrunn og innledning Kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap er viktige fellesgoder i lokalsamfunnet.

Detaljer

Planprogram Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2014-25

Planprogram Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2014-25 1 Planprogram Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2014-25 Vedtatt i Kommunestyret 19.06.2013 i sak 13/54. 2 3 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet og for planprogrammet...4 1.1 Nye forutsetninger

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER Rådmannen PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER 2018-2028 HØRINGSUTKAST Postadresse: Nesgata 11, 4480 Kvinesdal Besøksadresse: Nesgata 11, 4480 Kvinesdal Telefon: 38357700 Telefaks: post@kvinesdal.kommune.no

Detaljer

Planprogram for Våler kommunes arbeid med Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer

Planprogram for Våler kommunes arbeid med Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer Planprogram for Våler kommunes arbeid med Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2017-2027. 1 Innhold Planprogram for Våler kommunes arbeid med kulturminneplan... 3 1. Formålet med planarbeidet...

Detaljer

Planprogram Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer. Hole kommune

Planprogram Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer. Hole kommune Planprogram Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer Hole kommune 1 Innhold Innledning:... 2 Planprogram... 3 Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer... 3 Organisering av arbeidet... 4

Detaljer

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Sandnes,

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Sandnes, Forslag til Planprogram Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Sandnes, 2015-2030 Innhold 1. Bakgrunn og formål med planarbeidet 1.1 Nye forutsetninger og rammer for kulturminnevernarbeidet

Detaljer

Planprogram Kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap.

Planprogram Kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap. Planprogram Kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap. Kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap skal gjennom bevaring og synliggjøring gi respekt for fortiden, bygge identitet

Detaljer

Planprogram kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer

Planprogram kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer Notat Planprogram kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer Utkast 1, april 2013 1: Innledning planprogram I henhold til plan- og bygningslovens (PBL) 4-1 skal det utarbeides planprogram som grunnlag

Detaljer

Marnardal Kommune. Høringsutkast for planprogram: Kommunedelplan for Kulturminner

Marnardal Kommune. Høringsutkast for planprogram: Kommunedelplan for Kulturminner Marnardal Kommune Høringsutkast for planprogram: Kommunedelplan for Kulturminner Bakgrunn 1. BAKGRUNN «KULTURMINNER ER ALLE SPOR ETTER MENNESKERS LIV OG VIRKE I VÅRT FYSISKE MILJØ. BEGREPET OMFATTER OGSÅ

Detaljer

Kommunedelplan for kulturminner

Kommunedelplan for kulturminner Strømsund bro, Kopervik, fredet 2008 Planprogram Kommunedelplan for kulturminner Karmøy kommune Høringsutkast Januar 2013 Innhold 1. Hvorfor kommunedelplan for kulturminner? 2. Bakgrunn for planarbeidet

Detaljer

Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag

Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag Planprogram REGUT 30.04.2012 Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag Utkast til planprogram.

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Foto: Ellen S. Karset Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 20-2025 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 2 3 RAMMER OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET... 2 3.1 Innhold...2 3.2 Nasjonale

Detaljer

Kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap i Frogn kommune

Kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap i Frogn kommune Kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap i Frogn kommune 2017-2029 Saksbehandler: Liv Lund Nygaard Saksnr.: 16/00005-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalget for miljø-, plan-

Detaljer

Kommunedelplan for kulturminner. kulturmiljøer og kulturlandskap - planprogram.

Kommunedelplan for kulturminner. kulturmiljøer og kulturlandskap - planprogram. Moss kommune Arkivref. 15/38143 Vedtatt Skoleoppvekst og kulturutvalget Dato 24.08.15 Kommunedelplan for kulturminner. kulturmiljøer og kulturlandskap - planprogram. Foto: Arild Austad KOMMUNEDELPLAN FOR

Detaljer

PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR BEVARING OG FORVALTNING AV KULTURMINNER, KULTURMILJØER OG KULTURLANDSKAP I LØRENSKOG KOMMUNE FORSLAG JUNI 2014

PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR BEVARING OG FORVALTNING AV KULTURMINNER, KULTURMILJØER OG KULTURLANDSKAP I LØRENSKOG KOMMUNE FORSLAG JUNI 2014 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR BEVARING OG FORVALTNING AV KULTURMINNER, KULTURMILJØER OG KULTURLANDSKAP I LØRENSKOG KOMMUNE FORSLAG JUNI 2014 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 1.1 Nye forutsetninger,

Detaljer

Kulturminneplan fra A-Å. Planprosess Plandokument Databaser og kart Handlingsdel

Kulturminneplan fra A-Å. Planprosess Plandokument Databaser og kart Handlingsdel Kulturminneplan fra A-Å Planprosess Plandokument Databaser og kart Handlingsdel 3 veier til målet Kommunedelplan for kulturminner Temaplan for kulturminner Eget tema i kommuneplanen Bedehus og skolehus

Detaljer

KULTURMINNER. Rolleavklaring mellom Staten, Fylkeskommunen og kommune 19.11.14

KULTURMINNER. Rolleavklaring mellom Staten, Fylkeskommunen og kommune 19.11.14 KULTURMINNER Rolleavklaring mellom Staten, Fylkeskommunen og kommune 19.11.14 Nasjonale mål St.meld. nr. 16 (2004 2005) Leve med kulturminner og St.meld. nr. 35 (2012 2013) Framtid med fotfeste. Målsettinga

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan

Planprogram for kommunedelplan Planprogram for kommunedelplan for Kulturminner i Berg kommune, 2014 2019 Fastsatt av kommunestyret den 16.09.2014 k-sak 37/14 1 Forord I planprogrammet for kommuneplanen, vedtatt av kommunestyret den

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Kulturminneprosjektet 2011-2013 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer Røyken kommune Katrineåsveien 20 3440 Røyken Tlf 31 29 60 00 postmottak@royken.kommune.no www.royken.kommune.no

Detaljer

Planprogram Kulturplan

Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Hvorfor skal Nannestad kommune ha en kulturplan? Kulturlivet i Nannestad har en sentral rolle i det identitetsbyggende og samfunnsbyggende arbeidet i Nannestad

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 1. gangsbehandling. Saken avgjøres av: Formannskapet.

SAKSFREMLEGG. Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 1. gangsbehandling. Saken avgjøres av: Formannskapet. SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/621 Saksbehandler: Grethe Utvei Organ Møtedato Bygningsrådet 25.08.2015 Kulturutvalget 01.09.2015 Formannsskapet 03.09.2015 Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer

Detaljer

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø i Drammen kommune. Åpent møte for eiere av kulturminner og andre interesserte, onsdag 14.

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø i Drammen kommune. Åpent møte for eiere av kulturminner og andre interesserte, onsdag 14. Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø i Drammen kommune Åpent møte for eiere av kulturminner og andre interesserte, onsdag 14. juni 2017 Program for kvelden Velkommen ved ordfører Tore O. Hansen

Detaljer

Planprogram Kulturminneplan for Tingvoll kommune

Planprogram Kulturminneplan for Tingvoll kommune Planprogram Kulturminneplan for Tingvoll kommune 1 Innledning Kulturminne og kulturmiljø er spor vi menneske har satt etter oss, og kulturlandskap er alt landskap som er påvirket av mennesker. Gamle hus,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Kultursjef i Overhalla Saksmappe: 2016/4579-7 Saksbehandler: Johan Ludvik Lund Saksframlegg Kulturminneplan, planprosess Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

Lebesby kommune. Høringsforslag planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Lebesby kommune. Høringsforslag planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Lebesby kommune Høringsforslag planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2021 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for planarbeidet... 3 2 Formål... 3 3 Rammer og føringer... 3 3.1 Innhold...

Detaljer

Kulturminneplan for Risør

Kulturminneplan for Risør RISØR KOMMUNE Kulturminneplan for Risør Planprogram Vedtatt av Risør bystyre xx.xx.20xx, politisk sak xx/xx, arkivsak 2015/1822 Vi skal vokse - gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet Planprogram

Detaljer

Regional plan for kulturminnevern. Informasjonshefte om planarbeidet

Regional plan for kulturminnevern. Informasjonshefte om planarbeidet Regional plan for kulturminnevern Informasjonshefte om planarbeidet Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen april 2014 Forord Dette informasjonsheftet er ment som en bakgrunnsdokumentasjon for alle

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER OG KULTURMILJØER- NES KOMMUNE

FORSLAG TIL PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER OG KULTURMILJØER- NES KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER OG KULTURMILJØER- NES KOMMUNE 2017-2030 Vedtatt sendt på offentlig ettersyn av formannskapet i Nes kommune 1.12.2015 Nes kommune, 10. 10.2015 1 Innhold

Detaljer

Ny bruk av eldre driftsbygninger

Ny bruk av eldre driftsbygninger Christian Hintze Holm, 5. februar 2013 Ny bruk av eldre driftsbygninger Fylkeskommunens rolle og kommunens ansvar "Ledende og levende" Akershus fylkeskommunes visjon er "Ledende og levende" Å være ledende

Detaljer

PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER- OG KULTURMILJØER

PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER- OG KULTURMILJØER PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER- OG KULTURMILJØER 2017-2030 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 1.1 Formål med planprogrammet... 3 1.2 Bakgrunn og formål med planen... 3 2. Rammer og føringer

Detaljer

Forslag til Planprogram. Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020. Hvaler kommune

Forslag til Planprogram. Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020. Hvaler kommune Forslag til Planprogram Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020 Hvaler kommune Innhold 1. Bakgrunn... 2 1.1 Innledning og lovhjemmel... 2 2. Føringer for planarbeidet... 2 2.1 Nasjonale føringer...

Detaljer

Planprogram for kulturminneplan for Eidskog kommune

Planprogram for kulturminneplan for Eidskog kommune Planprogram for kulturminneplan for Eidskog kommune Vedtatt i kommunestyret sak 67/16 den 16.06.16 Fredsmonumentet Morokulien Steinbrudd Børli Veterandagene Magnor Planprogram for kulturminneplan for Eidskog

Detaljer

Kommunedelplan for kulturminner i Fræna kommune

Kommunedelplan for kulturminner i Fræna kommune Planprogram Kommunedelplan for kulturminner i Fræna kommune Innhold: 1 Bakgrunn og mål 2 Rammer og føringer for planarbeidet 3 Aktuelle problemstillinger - avgrensing 4 Planprosess: organisering, medvirkning

Detaljer

Planprogram: Kommunedelplan for Naturmangfold i Fredrikstad

Planprogram: Kommunedelplan for Naturmangfold i Fredrikstad Planprogram: Kommunedelplan for Naturmangfold i Fredrikstad Foto: Heidi Femmen Høringsutkast Fastsatt i formannskapet xx.xx.xxxx Innhold 1. INNLEDNING...3 2. RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET...3 Formål

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan for kulturminne Framlegg til offentleg ettersyn

Planprogram for kommunedelplan for kulturminne Framlegg til offentleg ettersyn Planprogram for kommunedelplan for kulturminne 2015-2027 Framlegg til offentleg ettersyn Vedteke: Saks nr: 14/1065 Dato: 10.06.2014 Innhald 1. Innleiing... 2 2. Bakgrunn for planarbeidet... 2 3. Mål for

Detaljer

Kommunedelplan landbruk Planprogram. Vedtatt av kommunestyret

Kommunedelplan landbruk Planprogram. Vedtatt av kommunestyret Kommunedelplan landbruk 2014-2025 Planprogram Vedtatt av kommunestyret 10.09.2014. 2 3 Innhold 1. Bakgrunn og formål.6 1.1 Formål med planarbeidet 6 1.2 Formål med planprogrammet...6 1.3 Overordnede føringer.6

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2016/1035-5 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Kulturminnesatsing i Nord-Trøndelag 2016-2018 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Rådmannens

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

Planprogram: Kommunedelplan for Naturmangfold i Fredrikstad

Planprogram: Kommunedelplan for Naturmangfold i Fredrikstad Planprogram: Kommunedelplan for Naturmangfold i Fredrikstad Foto: Heidi Femmen Fastsatt i formannskapet 16.3.2017 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET... 3 Formål med planarbeidet...

Detaljer

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur 27.08.2013 Fra Kulturskolens forestilling «Off Broadway» 2012 Foto: Ola Matsson 1. Innledning og bakgrunn

Detaljer

Planprogram Kommunedelplan for snøscooterløype i Folldal kommune

Planprogram Kommunedelplan for snøscooterløype i Folldal kommune Planprogram Kommunedelplan for snøscooterløype i Folldal kommune 2014-2018 Illustrasjonsbilde fra Wikipedia Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Planområde... 3 4. Formål... 3 5. Rammer... 3

Detaljer

Kulturminner og kulturmiljøer i kommunen

Kulturminner og kulturmiljøer i kommunen INFORMASJONSFOLDER FRA KS, FKP OG RA Kulturminner og kulturmiljøer i kommunen KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Med denne folderen ønsker vi å synliggjøre

Detaljer

Forslag til Planprogram for Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Sandnes

Forslag til Planprogram for Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Sandnes Forslag til Planprogram for Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Sandnes 2014 2030 Trapperommet i Sandnes rådhus. Planlagt av arkitekt Gustav Helland (1879-1958) og utført av Endre Årreberg

Detaljer

Ord og begrepsforklaringer Alfabetisk liste med forklaring av sentrale ord som ofte brukes i kulturminneforvaltningen.

Ord og begrepsforklaringer Alfabetisk liste med forklaring av sentrale ord som ofte brukes i kulturminneforvaltningen. Ord og begrepsforklaringer Alfabetisk liste med forklaring av sentrale ord som ofte brukes i kulturminneforvaltningen. Arkeologisk kulturminne Arkeologiske kulturminner er fysiske spor og levninger etter

Detaljer

Planprogram for kulturminner og kulturmiljøer Eidskog kommune

Planprogram for kulturminner og kulturmiljøer Eidskog kommune Planprogram for kulturminner og kulturmiljøer Eidskog kommune 2018-2025 Vedtatt oppstart i kommunestyresak 67/16 den 16.06.16 Høring av planprogram høst 2016 Planprogrammet revidert januar 2017 Sluttbehandlet

Detaljer

PLANPROGRAM KULTURMINNEPLAN FOR SORTLAND KOMMUNE

PLANPROGRAM KULTURMINNEPLAN FOR SORTLAND KOMMUNE PLANPROGRAM KULTURMINNEPLAN FOR SORTLAND KOMMUNE Minnelunden/ Sortland kommunes tusenårssted Kulturfabrikken Sortland KF 2017 Vedtatt av Sortland formannskap 26.01.17, sak 16 Politisk forankring og begrunnelse

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan for kulturminne

Planprogram for kommunedelplan for kulturminne Planprogram for kommunedelplan for kulturminne 2015-2027 Vedteke: 18.10.2014 i F-sak 163/14 Saks nr: 14/1065 Dato: 17.10.2014 Innhald 1. Innleiing... 2 2. Bakgrunn for planarbeidet... 2 3. Mål for planarbeidet...

Detaljer

Planprogram. Kulturminneplan for Smøla KJELE I KOBBER FRA SMØLEN KOBBERVÆRK. ANNO 1721.

Planprogram. Kulturminneplan for Smøla KJELE I KOBBER FRA SMØLEN KOBBERVÆRK. ANNO 1721. Planprogram Kulturminneplan for Smøla 2018-26 KJELE I KOBBER FRA SMØLEN KOBBERVÆRK. ANNO 1721. Innholdsfortegnelse Innledning....2 Generelt om planprogrammet...2 Rammer for planarbeidet...3 Kommunale føringer:...3

Detaljer

Kommunedelplan for friluftsliv Forslag til planprogram Vestby kommune

Kommunedelplan for friluftsliv Forslag til planprogram Vestby kommune Kommunedelplan for friluftsliv 2016-2028 Forslag til planprogram 17.04.2015 Vestby kommune 1 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet... 3 2. Formål... 3 3. Rammer og føringer... 4 3.1 Innhold i kommunedelplanen...

Detaljer

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2028 Høringsfrist 26.04.2016 Innhold 1.0 Innledning 3 2.0 Formålet med planarbeidet

Detaljer

Samfunnsdel 2014-2024

Samfunnsdel 2014-2024 GRATANGEN KOMMUNE PLANPROGRAM Kommuneplanens Samfunnsdel 2014-2024 1 2 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formålet med planprogram..... 3 1.3 Rammeverk for kommuneplanen... 4 2. STATUS OG UTFORDRINGER...

Detaljer

NY KULTURMINNEPLAN FOR PORSGRUNN KOMMUNE

NY KULTURMINNEPLAN FOR PORSGRUNN KOMMUNE Arkivsak-dok. 14/05609-1 Saksbehandler Baard Gonsholt Saksgang Møtedato Utvalg for plan og kommunalteknikk 18.11.14 Utvalg for barn unge og kultur 18.11.14 Bystyret 06.11.14 NY KULTURMINNEPLAN FOR PORSGRUNN

Detaljer

Orientering i Formannskapet Kulturminneplan status og videre arbeid

Orientering i Formannskapet Kulturminneplan status og videre arbeid Orientering i Formannskapet 22.11.2016 Kulturminneplan status og videre arbeid 22.11.2016 Bakgrunn - bestilling - Bystrategien og kommuneplanens arealdel Bystrategien Byutviklingen i Drammen må skje på

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG PLANPROGRAM Dette bildet av ein del av Sjøholt sentrum er teke i slutten av 1860-åra INNHALDSLISTE 1. INNLEIING... 3 2. BAKGRUNN FOR KULTURMINNEPLANEN... 4 3. FØRINGAR,

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

Regional planbestemmelse. Et nytt verktøy for regional planlegging

Regional planbestemmelse. Et nytt verktøy for regional planlegging Et nytt verktøy for regional planlegging Hva er Regional planbestemmelse? En juridisk bindende bestemmelse Innebærer byggeforbud mot nærmere angitte tiltak Bestemmelsen er tidsbegrenset Skal knyttes til

Detaljer

Det gode liv på dei grøne øyane

Det gode liv på dei grøne øyane Det gode liv på dei grøne øyane Hvordan skal vi sammen skape framtidens Rennesøy? Bli med! Si din mening. for Rennesøy kommune Det gode liv på dei grøne øyane Prosess Foto: Siv Hansen Rennesøy kommune

Detaljer

Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune

Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017-2021» Søndre Land kommune Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 2.0 Formål og innhold... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Innhold... 3 2.3 Målgrupper...

Detaljer

KULTURMINNEPLAN FOR BØ KOMMUNE

KULTURMINNEPLAN FOR BØ KOMMUNE PLANPROGRAM KULTURMINNEPLAN FOR BØ KOMMUNE Foto: Norrønafly AS/ Telemuseet. Steinesjøen. Ukjent årstall. Bildet er valgt fordi det viser to kulturminne som vi ikke lengre har Bø kommune. Nothjellen og

Detaljer

Styrket kommunal kulturminnekompetanse - tilskudd og videreføring

Styrket kommunal kulturminnekompetanse - tilskudd og videreføring Saknr. 15/1170-1 Saksbehandler: Ada Louise Grimsgaard Kristian Reinfjord Styrket kommunal kulturminnekompetanse - tilskudd og videreføring Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet finner det positivt at

Detaljer

al and R on åk Foto: H 1

al and R on åk Foto: H 1 Foto: Håkon Randal 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 1 1.1 Bakgrunn... 1 1.2 Klima- og energiplanlegging... 1 1.3 Planprogram... 2 2. FORMÅL... 4 3. PLANPROSESS... 5 3.1 Opplegg for medvirkning...

Detaljer

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Rullering av Handlingsprogram for kulturminnepolitikk

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Rullering av Handlingsprogram for kulturminnepolitikk Namdalseid kommune Saksmappe: 2009/1188-2 Saksbehandler: Brit Randi Sæther Saksframlegg Rullering av Handlingsprogram for kulturminnepolitikk Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid

Detaljer

Bykle kommune -Bykle ser langt. Planprogram for kulturminneplan

Bykle kommune -Bykle ser langt. Planprogram for kulturminneplan Bykle kommune -Bykle ser langt Planprogram for kulturminneplan 2016-2026 Høyringsutkast med frist for innspel 20.11.2015 1 Innhald: 1. Innleiing 2. Bakgrunn for kulturminneplanen 3. Føringar, rammer og

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

Planprogram. Henningsvær Nye Tider Vågan Kommune

Planprogram. Henningsvær Nye Tider Vågan Kommune 2017 Planprogram Henningsvær Nye Tider Vågan Kommune 08.04.2017 Innhold 1 Innledning:... 2 1.1 Hvorfor en plan:... 2 1.2 Formål:... 2 1.3 Bakgrunn:... 2 1.4 Hva er kulturminner?... 3 1.5.1 Nasjonale føringer

Detaljer

Kulturminner i Klæbu. Plan for registrering av kulturminner

Kulturminner i Klæbu. Plan for registrering av kulturminner Kulturminner i Klæbu Plan for registrering av kulturminner Klæbu kommune September 2014 SØKNAD OM TILSKUDD TIL REGISTRERING AV KULTURMINNER I KLÆBU KOMMUNE 1. Forord Kulturminner og kulturmiljøer er en

Detaljer

Møteinnkalling. Kommuneplanutvalget. Forfall meldes snarest på tlf eller til

Møteinnkalling. Kommuneplanutvalget. Forfall meldes snarest på tlf eller til Nes Kommune Møteinnkalling Kommuneplanutvalget Dato: 24.01.2018 kl. 16:00 Sted: Nes kommunehus, veslesalen Arkivsak: 15/01242 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32068300 eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Plan- og bygningsloven som samordningslov

Plan- og bygningsloven som samordningslov Plan- og bygningsloven som samordningslov Kurs i samfunnsmedisin Dyreparken Rica hotell 10.9.2014 Maria Fremmerlid Fylkesmannens miljøvernavdeling Hva er plan og hvorfor planlegger vi? Plan angår deg!

Detaljer

http://o/ Innledning 3 Forslag til planprogram 3 Planprogrammets formål 3 Føringer 4 Organisering av planprosessen 4 Informasjon og medvirkning 5 Kommuneplanens samfunnsdel 5 Kommuneplanens arealdel 7

Detaljer

Innspill til planstrategi for Lunner kommune 2013-2016

Innspill til planstrategi for Lunner kommune 2013-2016 Fylkesrådmannen Lunner kommune Sandsvegen 1 2740 ROA Vår ref.: 201204016-5 Lillehammer, 17. august 2012 Deres ref.: 12/600-24 Innspill til planstrategi for Lunner kommune 2013-2016 Vi viser til oversendelse

Detaljer

Kunnskapsløftet i Møre og Romsdal Kulturminneatlas og kulturminneplaner. Nettverkseminar, Riksantikvaren, 20. mars 2012

Kunnskapsløftet i Møre og Romsdal Kulturminneatlas og kulturminneplaner. Nettverkseminar, Riksantikvaren, 20. mars 2012 Kunnskapsløftet i Møre og Romsdal Kulturminneatlas og kulturminneplaner Nettverkseminar, Riksantikvaren, 20. mars 2012 Bakgrunn: Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon av kulturminneområdet (2008-2009)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristin Strømskag Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 17/1361

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristin Strømskag Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 17/1361 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristin Strømskag Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 17/1361 Saken skal behandles i følgende utvalg: Formannskapet Kommunestyret KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANPROGRAM OG VARSEL OM OPPSTART

Detaljer

Sør-Trøndelag fylkeskommune Areal og miljø Nyere tids kulturminner. Nytten av en kulturminneplan?

Sør-Trøndelag fylkeskommune Areal og miljø Nyere tids kulturminner. Nytten av en kulturminneplan? Sør-Trøndelag fylkeskommune Areal og miljø Nyere tids kulturminner Nytten av en kulturminneplan? Problemstilling Kunnskaps- og kompetansemangel og holdningen gir betydelige ressurskrevende utfordringer

Detaljer

Jevnaker kommune PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER KOMMUNE VEDTATT

Jevnaker kommune PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER KOMMUNE VEDTATT Jevnaker kommune PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER KOMMUNE 2013-2023 VEDTATT 23.05.2013 Hans Tollef Solberg 26.02.2013 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Kommuneplan... 2 1.1 Formål

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012

Detaljer

Praktisering av kulturminneplaner. Seniorrådgiver Ole Christian Tollersrud

Praktisering av kulturminneplaner. Seniorrådgiver Ole Christian Tollersrud Praktisering av kulturminneplaner Seniorrådgiver Ole Christian Tollersrud Status Ole Christian Tollersrud 30. oktober 2017 Side 2 Hva slags plantype velger kommunene? 1 % 5 % 22 % Kommunedelplan Temaplan

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane Forslag til planprogram Side 0 Reguleringsplanforslag KVENNHUSBEKKEN LERDUEBANE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Februar 2011 Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane

Detaljer

Opplevelse, kunnskap og identitet

Opplevelse, kunnskap og identitet KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER 2016-2030 HØRINGSUTKAST PLANPROGRAM Opplevelse, kunnskap og identitet Randaberg kommune KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER 2016-2030OR KULTURMINNER 2016-2030 SIDE 2 Forsidebildet:

Detaljer

Kulturarv på kartet Registreringer i Møre og Romsdal. Fagdag, Statens Kartverk, 5.3.2013

Kulturarv på kartet Registreringer i Møre og Romsdal. Fagdag, Statens Kartverk, 5.3.2013 Kulturarv på kartet Registreringer i Møre og Romsdal Fagdag, Statens Kartverk, 5.3.2013 Kulturminne kulturmiljø kulturlandskap 1. Kulturminne spor etter menneskeleg virke Endres i topp-/bunntekst 06.03.2013

Detaljer

Et godt varp 2014-2017

Et godt varp 2014-2017 Et godt varp 2014-2017 - Strategi for kulturminner og kulturmiljøer i Aust-Agder Vedtatt av fylkestinget 25.02.2014 Bilder på fremsiden er fra Lyngørsundet, foto: Bjarne T. Sørensen/VAF og fra Arkeologiske

Detaljer

Planprogram for Kulturminneplan i Skodje kommune

Planprogram for Kulturminneplan i Skodje kommune Planprogram for Kulturminneplan i Skodje kommune «Kulturarven er vegviseren på vegen mot en ukjent framtid og referansepunktet til fortiden. Uten slike rettesnorer blir samfunnet svekket og smuldrer opp.»

Detaljer

Regional planstrategi - innhold og prosess

Regional planstrategi - innhold og prosess Regional planstrategi - innhold og prosess Møte med statlige organer, organisasjoner og institusjoner 1. september 2011 Bakgrunn: Regional planstrategi - Ny pbl av 2009 - plikt til å utarbeide RP - En

Detaljer

Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel

Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel Kommunal planstrategi Kommuneplanens samfunnsdel Medvirkning Områdeplan Kleppestø «Tett på utviklingen tett på menneskene» Hva var planen? Hva gjorde vi? Hva

Detaljer

Sør-Varanger kommune. Forslag til planprogram for strategisk næringsplan Vedtatt av utvalg for miljø og næring:

Sør-Varanger kommune. Forslag til planprogram for strategisk næringsplan Vedtatt av utvalg for miljø og næring: Sør-Varanger kommune Forslag til planprogram for strategisk næringsplan 2017-2027 Vedtatt av utvalg for miljø og næring: 30.01.2017 Innhold 1. Innledning og bakgrunn... 3 2. Målsetninger med planarbeidet...

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN. for kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap i Frogn kommune 2017-2029. Forslag til PLANPROGRAM

KOMMUNEDELPLAN. for kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap i Frogn kommune 2017-2029. Forslag til PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN for kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap i Frogn kommune 2017-2029 Forslag til PLANPROGRAM 06.01.2016 Det folk som glemmer sin historie har ingen fremtid Henrik Arnold Wergeland,

Detaljer

Kommunedelplan for kulturminner

Kommunedelplan for kulturminner Forslag til planprogram Kommunedelplan for kulturminner Kulturminneplan for bevaringsverdige parker, alleer og hager, maritime kulturminner, krigsminner fra 2. verdenskrig og uthavner Innhold: Formålet

Detaljer

Planprogram Kommunedelplan for seterområder i Folldal Kommune

Planprogram Kommunedelplan for seterområder i Folldal Kommune FOLLDAL KOMMUNE Teknisk, Landbruk og Utvikling Planprogram Kommunedelplan for seterområder i Folldal Kommune _ Forsidebilde: Kart over Folldal med en del av de viktigste seterområdene Postadresse 2580

Detaljer

Planprogram: Kommunedelplan for Landbruk i Fredrikstad kommune

Planprogram: Kommunedelplan for Landbruk i Fredrikstad kommune Planprogram: Kommunedelplan for Landbruk i Fredrikstad kommune Høringsutkast Fastsatt i formannskapet xx.xx.xxxx Innhold 1. Bakgrunn og formål...3 1.1 Bakgrunn...3 1.2 Formål med planarbeidet...3 1.3 Formål

Detaljer

Notat utredning for 2. tertialrapport 2012 Til: Rådmannen Fra: Byplan Dato 17.09.2012

Notat utredning for 2. tertialrapport 2012 Til: Rådmannen Fra: Byplan Dato 17.09.2012 Notat utredning for 2. tertialrapport 2012 Til: Rådmannen Fra: Byplan Dato 17.09.2012 BYANTIKVAR UTREDNING Bystyrets vedtak i sak 71//, 15.06.2011 1. tertialrapport 2011. Det utredes ulike modeller for

Detaljer

Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet

Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet Nasjonal konferanse om forvaltning av biologiske og genetiske verdier i kulturlandskapet 12. juni 2007 Per Harald Grue Landbruket

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel

Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2030 Planprogrammet skal i hovedsak gjøre rede for formålet med planarbeidet og gjennomføring av planprosessen. Planprogrammet sendes på høring i forbindelse med kunngjøring

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse

Detaljer

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN Felles utredning om lokalisering, utstrekning og funksjonsfordeling for nye næringsområder i området Nydal, Olrud, Trehørningen.

Detaljer

PLANPROGRAM HOVEDPLAN VANN OG AVLØP

PLANPROGRAM HOVEDPLAN VANN OG AVLØP PLANPROGRAM HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 27.04.2017 Innhold 1 Innledning... 3 2 Planprogrammet... 3 3 Planens formål... 4 4 Utredningsbehov... 4 5 Planprosessen... 5 5.1 Frister... 5 5.2 Deltakere... 6 6 Medvirkning...

Detaljer

Kommuneplanensamfunnsdel Forslag til planprogram

Kommuneplanensamfunnsdel Forslag til planprogram Kommuneplanensamfunnsdel 201 8-2030 Forslag til planprogram Undertek st Innhold 1. Innledning............ 3 1.1 Hvorfor kommuneplan - samfunnsdel......... 3 1.2 Hva er kommuneplan - samfunnsdel.........

Detaljer

Kommunedelplan for naturmangfald. Etnedal kommune. Planprogram

Kommunedelplan for naturmangfald. Etnedal kommune. Planprogram Etna- varig verna vassdrag Foto: Privat Kommunedelplan for naturmangfald Etnedal kommune Planprogram 10.10.2017 Etnedal kommune PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR NATURMANGFALD Godkjent av Kommunestyret 12.10.2017

Detaljer

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer, Nedre Eiker kommune gangs behandling

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer, Nedre Eiker kommune gangs behandling NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Saksbehandler: Jorunn Larsen L.nr.: 32109/2014 Arkivnr.: 143/C51 Saksnr.: 2009/6665 Utvalgssak Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer, Nedre Eiker kommune

Detaljer

Lillesand kommune. Planprogram for. Administrasjonens forslag

Lillesand kommune. Planprogram for. Administrasjonens forslag Lillesand kommune Planprogram for Kulturminne- og museumsplan 2019-2023 Administrasjonens forslag Planprogram / kulturminne- og museumsplan Side 1 Innhold Innledning 3 Formål.4 Hvorfor kulturminne- og

Detaljer

Kulturminner i by- & stedsutvikling. Anne Traaholt, seksjon for kulturminnevern, Akershus fylkeskommune

Kulturminner i by- & stedsutvikling. Anne Traaholt, seksjon for kulturminnevern, Akershus fylkeskommune Kulturminner i by- & stedsutvikling Anne Traaholt, seksjon for kulturminnevern, Akershus fylkeskommune 1. Klimagassutslippene reduseres slik at regionen bidrar til å oppfylle de nasjonale målene om at

Detaljer