Vedlegg 3 8 a til Arkivplan for HiT Side 1 av 6 LÆRARUTDANNING PÅ NOTODDEN INNLEIING TIL ARKIVERINGSDISPOSISJON

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 3 8 a til Arkivplan for HiT Side 1 av 6 LÆRARUTDANNING PÅ NOTODDEN 1895-1994 1. INNLEIING TIL ARKIVERINGSDISPOSISJON"

Transkript

1 Vedlegg 3 8 a til Arkivplan for HiT Side 1 av 6 ;Y Høgskolen i Telemark Fellesadministrasjonen Vedlegg 38 a til Arkivplan for HiT LÆRARUTDANNING PÅ NOTODDEN INNLEIING TIL ARKIVERINGSDISPOSISJON Lærarutdanninga på Notodden har meir enn ei hundreårig historie. Den tok til i 1895 ved ein privat lærarskole som av Stortinget blei nedlagd med verknad frå Dette året blei det oppretta ein statleg faglærarskole på Notodden, og i 1963 blei det etablert ein statleg allmennlærarskole. I 1977 blei so faglærarskolen og allmennlærarskolen på Notodden slått saman til ein ny statleg institusjon under namnet Telemark lærarhøgskole. Det er altså 4 institusjonar som har hatt ansvar for lærarutdanninga på Notodden, og det er : 1 NOTODDEN FRISEMINAR - NOTODDEN PRIVATE LÆRARSKOLE blei oppretta i 1895 og nedlagd av Stortinget i Ein privat ungdomsskole starta i 1893 og var knytta til den private lærarskolen fram til 1914 då ungdomsskolen blei flytta til Sagavoll, Gvarv. 2 STATENS SLØYD- OG TEIKNELÆRARSKOLE NOTODDEN ( SSTS/SSTL) - frå 1965 med nemninga STATENS LÆRARSKOLE I FORMING, NOTODDEN (SLFN) blei oppretta i 1938 og flytte inn i dei ledige lokala etter Notodden private lærarskole på området Skoland. 3 NOTODDEN OFFENTLEGE LÆRARSKOLE (NOL) blei oppretta i 1963 og fekk tilhald i kommunale skoleanlegg fram til Skipinga av denne lærarskolen førte til at Notodden no hadde to offentlege lærarskolar flytta dei to lærarskolane inn i eit moderne fellesbygg på Øvre Sætre, Notodden. 4. TELEMARK LÆRARHØGSKOLE. NOTODDEN (TI-H_) blei namnet på høgskolen som framsto etter samanslåinga av dei to lærarskolane på Notodden i Etter omorganiseringa av høgre utdanning i 1994 har nemninga lærarhøgskole gått ut, og verksemda på Notodden er blitt ei avdeling av Høgskolen i Telemark. Det vil vere naturleg å ordne det samla arkivmaterialet frå lærarutdanninga på Notodden i 4 grupper - svarande til dei 4 institusjonane som er nemnde ovafor. Som ei innleiing til det materialet som er ordna i arkiv, blir det nedanfor gitt ei kort historisk presentasjon av kvar einskild institusjon. Denne presentasjonen blir framført i kronologisk rekkefølgje. 1 NOTODDEN PRIVATE LÆRARSKOLE ( ) med NOTODDEN PRIVATE UNGDOMSSKOLE ( ) Opprettinga av eit friseminar for utdanning av lærarar på Notodden var eit privat tiltak. Det var initiativrike einskildpersonar - ikkje organisasjonar, som sto bak tiltaket. Den som sto i første rekke blant "grundarane" var Kviteseid-mannen Asbjørn Knutsen (Øyan) som makta å få til alliansar mellom sentrale personar innan kyrkje, friviljuge kristne organisasjonar, bondestanden, lærarar og andre " for kristendommen engasjerte personar." Planen for tiltaket var i første omgang å opprette ein eittårig ungdomsskole som også kunne tene som førebuingskurs for opptaksprøva til eit seminar. Ungdomskolen starta på Heibø gard i Heddal i Det viktigaste var likevel å reise eit friseminar som kunne gje toårig lærarutdanning innanfor dei same lovreglane som galdt for dei offentlege stiftsseminara. Viljen til å gi tomt,

2 Vedlegg 38 a til Arkivplan for HiT Side 2 av 6 tømmer og pengegåver - serleg blant bøndene i Heddal og Lisleherad, var så stor at skoleprosjektet kunne realiserast alt i 1895 då ein flytta inn i nyreiste bygningar på Skoland. Framdrifta av prosjektet var slik det framgår av punkta nedanfor. 1. Ein ungdomsskole med Asbjørn Knutsen som styrar starta i leigde lokale på Heibø gard i Heddal i Kurset tok til 2.oktober med 32 elevar i ungdomsskolen og 30 elevar på førebuingskurset til seminarutdanning. Etter eit intenst arbeid sto eit nytt skoleanlegg ferdig 1.september 1895 på eigedomen Skogland /Skoland nærare det som seinare blei Notodden sentrum. Bygningane var ikkje heilt ferdige, men blei likevel tatt i bruk av til saman 143 elevar, både seminar- og ungdomsskoleelevar. Som den første styraren av seminaret blei tilsett cand. teol Bernt Støylen medan Asbjørn Knutsen heldt fram som styrar av ungdomsskolen. Bygningane kunne på grunn av store gåver bli oppførde for ein samla utgift for skolen på om lag kr For å makte finansieringa måtte det likevel takast opp eit banklån på kr Vidare rekna ein med eit årleg driftsbudsjett på ca kr Ei ny lov om lærarutdanning som kom i staden for 1890-lova, blei iverksett frå Dei tidlegare seminara fekk no namnet lærarskole, og Notodden friseminar blei til Notodden private lærarskole. Fordi private skolar gav eit viktig bidrag til utdanning av lærarar, fekk seminaret på Notodden like etter starten tilskott frå staten var dette tilskottet kr 2 000, snaue 15 % av driftskostnadene. Elevane måtte betale skolepengar som samla dekte om lag halve driftsbudsjettet. Arbeidet med å skaffe friviljuge gåver var difor viktig og ikkje minst Asbjørn Knutsen såg det som ei utfordrande oppgåve. Dei første åra blei det skipa støtteforeningar for lærarutdanninga på Notodden fleire stader i både Agder og Rogaland, m.a. i Flekkefjord, Egersund og Stavanger. I perioden 1895 til 1911 var det 3 styrarar/ rektorar for lærarutdanninga på Notodden. Bernt Støylen blei i 1902 etterfølgt av cand. teol. Peter Hognestad som hadde vori lærar ved skolen sidan Etter eitt års konstitusjon som rektor reiste han frå Notodden og blei etterfølgd av kateket Alfred Hauge som sto i stillinga til Dette året blei so cand. teol. Håkon Wergeland ny rektor for lærarskolen, og han var rektor i 27 år til skolen blei nedlagd. Fram til 1911 hadde det vori eigen styrar for ungdomsskolen, men med Håkon Wergeland blei det innført ein ny skipnad slik at lærarskolerektoren også blei styrar av ungdomsskolen. 3. Etter kvart såg ein mange uheldige sider ved at lærarskolen og ungdomsskolen heldt til i same bygget, at dei var under den same pedagogiske og administrative leiinga og at dei delvis nytta dei same lærarane. Reint økonomisk var det utslagsgjevande at ungdomsskolen ikkje fekk det same statstilskottet til drifta som lærarskolen. Tanken om å flytte ungdomsskolen til ein annan stad voks seg sterkare og fekk etter kvart brei støtte. Arbeidet med å skaffe ny tomt gav positivt resultat, og i 1914 flytta Notodden private ungdomsskole frå Notodden og fekk tilhald på Gvarv, først med namnet Telemark kristelege ungdomsskole, eit namn som straks etterpå blei endra til Sagavoll ungdomsskole, seinare Sagavoll folkehøgskole. Skolen fekk eigen styrar og eige styre, men heilt til 1926 hadde Notodden private lærarskole og Sagavoll ungdomsskole felles forstandarskap og åra blei tunge tider for lærarutdanning. Overproduksjon av lærarar gjorde at på slutten av talet blei det ikkje tatt opp nye elevar ved lærarskolane. I skoleåret stod lærarskolane tomme for elevar. Nedlegging av lærarskolar blei ofte drøfta på Stortinget, og dei private lærarskolane kom gong på gong i søkeljoset. Privat lærarutdanning blei i aukande grad motarbeidd særleg av Arbeidarparti -politikarar. Ei ny lov frå 1930 gjorde lærarutdanninga fireårig. På Notodden blei det tatt opp elevar til den forlenga utdanninga i 1930, 1931 og siste gong i Siste elevkullet gjekk såleis ut i På dette tidspunktet låg det føre ei offentleg utgreiing om talet på lærarskolar, og Notodden var blant dei skolane som ein ville leggje ned. Framlegget blei møtt med sterke motargument, men med eit knapt fleirtal gjorde so Stortinget i mai 1937 vedtak om nedleggjing av m.a. den private lærarskolen på Notodden. Formelt eksisterte lærarskolen fram til 1938 med rektor, tilsett personale, men ingen elevar. Fleire av lærarane blei etter kvart tilsette ved andre lærarskolar, og rektor Håkon Wergeland kom i 1938 til Kristiansand som rektor ved lærarskolen der. Etter nedleggingsvedtaket baud Forstandarskapet skoleanlegga sine til Staten for ein uvanleg låg sum. Staten leigde lokala i skoleåret og overtok eigedomen frå 1juli 1939 etter at Stortinget i mars same året hadde godkjent kjøpet. Stortinget hadde i 1936 vedtatt nye lover for by- og landsfolkeskolen. Ny normalplan blei tatt i bruk 8aa.htm

3 Vedlegg 38 a til Arkivplan for HiT Side 3 av 6 frå Dei nye skolereformene førte med seg ein aukande trong for fleire lærarar. Både under krigen og i etterkrigstida opplevde landet ein stor mangel på lærarar. I eit slikt perspektiv hadde samfunnet framleis hatt bruk for lærarskolen på Notodden. 2 STATENS SLØYD- OG TEIKNELÆRARSKOLE, NOTODDEN seinare med namnet STATENS LÆRARSKOLE I FORMING, NOTODDEN Dei ledige lokala etter Notodden private lærarskole blei frå hausten 1938 tatt i bruk av Staten som inngjekk ei eittårig leigeavtale med Forstandarskapet for den private lærarskolen. Våren 1939 godkjende Stortinget at skoleanlegget blei statleg eigedom og kjøpte anlegget for ein avtalt sum. Som kompensasjon for tapet av lærarskolen blei det oppretta ei heilt ny form for lærarutdanning på Notodden i 1938, ein sløyd - og teiknelærarskole som skulle gje lærarar eittårig vidareutdanning i sløyd eller i teikning. Den nyoppretta Statens sløyd - og teiknelærarskole tok til 1.september 1938 med 43 studentar og eit lærarpersonale på 4. Rolf Bull -Hansen var tilsett som den første rektoren for skolen. SSTS, som seinare fekk avkortinga SSTL skulle etter kvart bli ein møtestad for det pedagogiske reformarbeidet som hadde vakse fram i mellomkrigstida. Konkret var det innanfor dette fagområdet snakk om å gjere dei såkalla "ferdighetsfaga " om til "uttrykksfag " og til fullverdige innslag i den allmenne utdanninga av born og unge. 2. Frå hausten 1940 blei det ein stor auke i elevtalet på Notodden. Heile Kristiansand lærarskole med elevar og lærarar flytta i oktober 1940 til Notodden. Dei nye elevane, og det var 3 klassar, delte plass på Skoland med elevane på SSTS. Bakgrunnen var at tyskararne okkuperte bygningane til lærarskolen i Kristiansand som måtte finne seg ein annan stad for verksemda si. Etter avtale mellom dei to rektorane og godkjenning av departementet blei flytting til Telemark løysinga for Kristiansand lærarskole. Dei som måtte byte studiestad var ei toårig studentklasse tatt opp i 1940 og 2 fireårige klassar opptekne i 1939 og Ei ny studentklasse blei tatt opp i Frå 1944 var det ingen lærarskoleelevar ved skolen, og tyskarane rykka inn i alle bygningane. For Statens sløyd- og teiknelærarskole blei krigsåra ei vanskeleg tid. Etter ei verksemd på 4,5 år blei skolen frå 1.januar 1943 stoppa av nazistyresmaktene med den grunngjeving at "...lærerpersonalet ikke har vært positivt innstilt overfor den nye tid." Verksemda kom ikkje i gang att før i ønskte Håkon Wergeland og folk i distriktet å ta opp att allmennlærarutdanninga på Notodden, men departementet stod fast på vedtaket frå 1938 om at bygningane skulle nyttast til ein faglærarskole, og Håkon Wergeland tok opp att embetet som rektor ved lærarskolen i Kristiansand.. Det skulle koste mykje arbeid og pengar å få skoleanlegget på Skoland i god stand etter okkupasjonen. Rektor Rolf Bull- Hansen makta gjennom sine pedagogiske og administrative evner og i samarbeid med dyktige lærarar å byggje opp eit rikt og stimulerande utdanningsmiljø. Det blei satsa på ei fagleg opplæring på høgt nivå, studieringar, særoppgåver og ikkje minst ekskursjonar til inn- og utland. Øvingsopplæring stod sentralt i utdanninga, og i mange år hadde lærarar ved SSTL ansvar for øvingsopplæringa i folkeskolen. Mange såg det som ein veikskap at tekstilt handarbeid ikkje var med i utdanningstilbodet ved SSTL, men i 1962 blei det oppretta eit eittårig vidareutdanningstilbod i tekstilforming, og samstundes med dette kom også eit tilbod med hovudvekt på metallsløyd. Den store trongen for lærarar til ungdomsskolen gjorde at SSTL alt i 1961 oppretta eit toårig tilbod om utdanning til faglærarar i tresløyd. Handverksmessig blei det sett store krav til opptak på dette tilbodet, men etter måten små krav til allmennutdanning. SSTL oppretta dessutan gode kontaktar både innanlands og utanlands og blei vitja av mange framståande fagfolk. Omgrepet "Notodding" som var blitt innført tidleg på nittanhundretalet som viktig identitetsnamn på lærarar utdanna ved den private lærarskolen på Notodden, blei no ført vidare av den nye faglærarskolen med same geografiske, men med ei litt anna fagleg tyding. 4.Rektor Rolf Bull-Hansen gjekk av som rektor sommaren Overlærar Abraham Stubhaug styrde skolen den følgjande hausten, og den nytilsette rektoren Torleiv Hellkås, som sjølv hadde vori elev på det siste kullet ved den private lærarskolen og ved det første kullet ved den nye skolen i , tiltrådde frå 1.januar 1955.Han førte vidare den pedagogiske tenkinga etter føremannen sin. SSTL engasjerte seg sterkt i debatten om innhaldet i den nye niårige skolen som

4 Vedlegg 38 a til Arkivplan for HiT Side 4 av 6 det blei opna for forsøk med frå Det var særleg uttrykksfaga som engasjerte lærarane, og skolen fekk i oppdrag å lage utkast til nye planar i dei faga som til no hadde hatt nemningane teikning, sløyd og handarbeid. Skolen lanserte ei ny nemning, forming, som skulle omfatte dei nemnde faga. Eit framlegg frå SSTL til fagplan i forming blei sendt oppdragsgjevaren, Forsøksrådet. Etter at konsulentar hadde hatt framlegget til vurdering, blei den med tillegg og endringar tatt inn som fagplan i forming i den nye læreplanen for forsøk med niårig skole frå Nemninga forming var ikkje heilt ny. Den hadde blitt nytta av Rolf Bull -Hansen alt på 1930-talet, og då SSTL i 1950 starte eit fagtidsskrift med Karl Hagen og Torleiv Hellkås som redaktørar fekk dette namnet FORMING! blei det på grunnlag av ei stortingsmelding om lærarutdanning gjort ei namneendring for institusjonen. Det tidlegare namnet Statens sløyd- og teiknelærarskole ble no endra til Statens lærarskole i forming, Notodden, forkorta til SLFN 5. Studentveksten og fleire nye utdanningstilbod gjorde at behovet for utvida skolebygg etter kvart melde seg med tyngde. Fleire meinte at skolen burde flyttast til Oslo-området med kortare veg til sentrale galleri og museum, men denne tanken fekk ikkje gjennomslag. I staden blei det i 1963 i samband med opprettinga av Notodden offentlege lærarskole gjort eit politisk prinsippvedtak om å reise eit felles bygg for dei to lærarskolane på Notodden. Etter eit omfattande planleggingsarbeid kunne dei to institusjonane i 1975 flytte inn i eit felles nybygg på Øvre Sætre, Notodden med om lag 160 studentar frå SLFN og om lag 500 studentar frå Notodden offentlege lærarskole. Den faglege utviklinga på SLFN blei på og 1970-talet ført vidare av rektor og eit kollegium som etter kvart nærma seg 25 lærarar. Etter at den nye lærarutdanningsloven av 1973 som blei iverksett frå 1975, opna for oppretting av toårige hovudfagstilbod ved pedagogiske høgskolar, fekk SLFN i 1976 godkjent eit slikt utdanningstilbod i forming. Det første året fekk røynde lærarskolelærarar i forming høve til å gjennomføre hovudfagsstudiet på eitt år og kunne då få lektorstatus. Kvart år seinare har det blitt tatt opp studentar til det toårige hovudfagstilbodet. 3 NOTODDEN OFFENTLEGE LÆRARSKOLE Ein aukande lærarmangel serleg i den obligatoriske skolen gjorde det på 50- og 60-talet naudsynt å auke kapasiteten ved eksisterande lærarskolar- samstundes som det måtte opprettast nye lærarskolar blei ein av dei nyoppretta skolane lagt til Notodden. Det var kamp om lokaliseringa. Både Grenlandsområdet og Aust-Telemark ønskte ein lærarskole. Notodden kommune engasjerte hausten 1962 universitetsstipendiat Asmund L. Strømnes som konsulent for eit utgreiingsarbeid som fekk mykje å seie for den vidare drøftinga av lokaliseringa. Både fleirtalet i Lærarutdanningsrådet og statsråd Helge Sivertsen gjekk inn for å leggje skolen til Grenland, men statsminister Einar Gerhardsen skar gjennom med det resultatet at det i februar 1963 blei gjort vedtak om å plassere skolen på Notodden. Notodden offentlege lærarskole starta 1.september 1963 med førebels tilhald i Heddal framhaldsskole. Første året hadde skolen om lag 150 studentar, 2 fireårige klassar og 3 toårige studentklassar. Henrik Halvorsen blei tilsett som rektor og fekk med seg eit personale på 12 lærarar, eit par timelærarar, kontorfullmektig i 30 % stilling og vaktmeister. Ein tok i bruk utradisjonelle romløysingar med bruk av flyhangar på flyplassen til kroppsøving og campinghytter til undervisning i orgelspel. 2. Opphaldet på Heddal framhaldsskole varde eitt år. Notodden kommune hadde alt i 1963 fått godkjent byggeplanar for ein ungdomsskole og ein idrottshall på Sætreområdet. Då vedtaket om lokalisering av ein ny lærarskole til Notodden låg føre, blei arbeidet med desse bygga framskynda slik at lærarskolen kunne disponere bygga. Dei var innflyttingsklåre frå september Det blei inngått ein leigeavtale mellom Notodden kommune og departementet slik at lærarskolen fekk dekt rombehovet sitt for langt fleire studentar enn dei som tok til i Alt hausten 1964 blei studenttalet auka til 330 med ein tilsvarande auke i personalet som no vaks til om lag 30. Notodden kommune ga i denne ekspansive perioden også god hjelp i arbeidet med å skaffe bustader og hyblar. Opphaldet på Notodden ungdomsskole frå 1964 skulle bli lenger enn nokon hadde rekna med. Det var gitt løfte frå departementet om nybygg for dei to lærarskolane etter 4-5 år i leigde lokale. Endå om Notodden kommune hadde sikra lærarskolane ei tomt på 70 mål på Øvre Sætre, 300 meter frå ungdomsskoleanlegget, blei det ikkje løyvd pengar til nybygg. Etter at ein delegasjon frå Notodden hadde vitja kyrkje- og undervisningkomiteen på Stortinget i 1968, blei det meir fart i planarbeidet.. Arkitektar blei engasjerte og etter eit grundig førebuingsarbeid med romprogram og teikningar, kunne sjølve byggearbeidet ta til i Innflytting fant stad i 1975, og først no kunne Notodden kommune disponere ungdomsskolebygget til niårig skole, som i lovs

5 Vedlegg 38 a til Arkivplan for HiT Side 5 av 6 form blei vedtatt alt i 1969! Dei ledige lokala etter SLFN på Skoland-området fekk Notodden kommune disponere frå hausten ( Ein del av eit tømmerbygg frå 1895 blei herja av brann 5.mars 1974, men brannvesenet makta å avgrense brannen slik at den ikkje breidde seg til andre bygningar). Høgskolen meinte at sentrale delar av Skoland- området framleis skulle vere statleg og gi plass til nye utdanningstilbod. Men etter tilråding frå Det regionale høgskolestyret gjorde departementet i samråd med Statens byggje- og eigedomsdirektorat vedtak om å overdra eigedomen til Notodden kommune. Denne løysinga blei så godkjent av Stortinget i Dei to lærarskolane kunne som to sjølstendige institusjonar flytta inn i eit moderne nybygg der fleire funksjonar som bibliotek, kantine, idrottsanlegg m.m. var planlagde til felles bruk Notodden offenlege lærarskole hadde hatt ein sterk ekspansjon i perioden frå 1963 til 1975 og hadde ved innflyttinga i nybygget om lag 500 studentar. M.a. hadde skolen sett i gang forsøk med treårige studentklassar frå 1970, frå 1972 blei det starta toårig førskolelærarutdanning og det blei oppretta fleire vidareutdanningstilbod. Studenttalet på SLFN var om lag 160 då nybygget blei tatt i bruk. Avdi romprogrammet var utarbeidd for langt fleire formingsstudentar og færre studentar på NOL enn det faktiske talet i 1975, blei delar av romarealet i formingsfløyen overført til førskolelærarutdanning. 4. Frå sommaren 1976 gjekk rektor Torleiv Hellkås ved SLFN ut i permisjon for heile skoleåret Rektor ved NOL blei så konstituert som rektor også for SLFN under sjukepermisjonen til Torleiv Hellkås.. Tidleg hausten 1976 sende departementet over til dei to høgskolane eit framlegg til samanslåing til ein høgskole.etter lokale drøftingar og sterk motstand med m.a. demonstrasjonstog framfor Stortinget gjorde Stortinget 30.november 1976 i samband med budsjetthandsaminga for 1977 vedtak om samanslåing av dei to lærarhøgskolane til ein pedagogisk høgskole, slik Stortinget alt i 1973 hadde gjort prinsippvedtak om i samband med drøftinga av ny lærarutdanningslov. Den nye høgskolen fekk ein rektor og eitt øvste styringsorgan som blei kalla høgskolerådet. Høgskolen blei vidare organisert i tre avdelingar, avdeling for allmennlærarutdanning, for formingslærarutdanning og for førskolelærarutdanning. Høgskolerådet drøfta namnet på den nye høgskolen, og fleirtalet gjekk inn for Telemark lærarhøgskole, Notodden, ei nemning som seinare blei godkjent av departementet. 4 TELEMARK LÆRARHØGSKOLE, NOTODDEN ( ) 1.Lærarutdanninga på Notodden blei frå 1.august 1977 samla til ein institusjon med ein rektor med høgskolerådet som øvste interne styringsorgan og med ny avdelingsstruktur. Som styringsorgan mellom departementet og høgskolane blei det i 1976 utarbeidd eit reglement for Det regionale høgskolestyret. Dette styret kan ein seie var ei vidareføring av dei distriktshøgskolestyra som blei oppretta frå 1970 og utetter. Som den første direktøren for Det regionale høgskolestyret for Telemark blei tilsett Birger Risnes. Med verknad frå august 1977 hadde høgskolestyret fått styringsfunksjonar i høve til dei regionale høgskolane. Budsjettsaker, studentopptak, tilsetjingar m.m. hørte med til dei saksområda der styret fekk avgjerdsrett eller høve til å utarbeide tilrådingar til departementet. Mellom Telemark lærarhøgskole og høgskolestyret blei det frå første stund oppretta eit samarbeid som heile tida var det aller beste. 2.Tida frå 1977 blei ein ekspansiv periode for lærarhøgskolen. Fleire nye utdanningstilbod blei oppretta - samstundes som både førskolelærarutdanninga og faglærarutdanninga i forming blei utvida frå to til tre år. Med same årlege opptaket førte dette til ein auke i talet på studieplassar. På 80-talet fekk høgskolen delegert frå styret auka avgjerdsrett både innan økonomiforvaltning og tilsetjingssaker - slik at den administrative autonomien blei styrkt. Tidleg på 80-talet var høgskolane likevel truga av ein svikt i søkinga. Offentlege prognosar - som det vart feste for stor lit til, rekna med eit stort overskot på lærarar med det resultatet at færre søkte opptak til lærarstudiet. Opptakstalet til lærarhøgskolane blei redusert, og høgskolane stod framfor omstilling til nye oppgåver. Særleg blei det lagt vekt på å styrke etterutdanninga av lærarar. Telemark lærarhøgskole måtte dra inn to lærarstillingar, men fekk i 1983 høve til å omdisponere desse til eit heilt nytt studium i folkekunst, lokalisert til Raulandsakademiet, men administrativt å rekne som ei eining ved Telemark lærarhøgskole. Seinare kom og eit studium i folkemusikk slik at folkekulturstudia etter kvart fekk studieplassar. Prognosane om overskot av lærarar slo ikkje til, og alt frå 1990 måtte på nytt opptakstalet til lærarutdanninga aukast. I

6 Vedlegg 38 a til Arkivplan for HiT Side 6 av 6 studieåret hadde TLH om lag 1100 studentar Etter oppnådd aldergrense gjekk Henrik Halvorsen av som rektor i Etterfølgjaren hans - Odd Erik Johansen, blei tilsett på åremål, men etter omorganiseringa av høgre utdanning i 1994, då lærarutdanninga blei ei avdeling av Høgskolen i Telemark, var det ikkje lenger rom for eigen rektor for lærarutdanninga på Notodden låg det føre sentrale utgreiingar både om lærarutdanning og om organiseringa av høgre utdanning. Departementet la i 1990 fram ei stortingsmelding om høgre utdanning. Dette førte til eit stortingsvedtak våren 1991 om ei ny organisering av høgre utdanning i Noreg.. I staden for om lag hundre offentlege høgskolar blei det etter dette oppretta 26 nye statlege høgskolar. Lærarhøgskolane, ingeniørhøgskolane, distriktshøgskolane m.fl. blei borte som sjølvstendige institusjonar. Det regionale høgskolestyret blei lagt ned. På grunnlag av m.a. regionale utgreiingar blei dei fire høgskolane i Telemark slått saman til ein høgskole. Høgskolen i Telemark fekk studiestader i Porsgrunn, Skien, Bø. Notodden og Rauland med fellesadministrasjonen lagt til Porsgrunn. Reforma blei sett i verk frå I.august 1994, og frå dette tidspunktet var det ikkje lenger nokon sjølstendig lærarhøgskole på Notodden- endå om lærarutdanninga heldt fram, og talet på studieplassar blei større og større. Tilbake til Arkivplan for HIT Tilbake til Arkivets hdemmeside Lagt inn av JorunnPedersen HiT 8aa.htm

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

FRÅ FØRSKULELÆRAR TIL BARNEHAGELÆRAR

FRÅ FØRSKULELÆRAR TIL BARNEHAGELÆRAR FRÅ FØRSKULELÆRAR TIL BARNEHAGELÆRAR Den nye barnehagelærarutdanninga Mulegheiter og utfordringar Rapport frå Følgjegruppa til Kunnskapsdepartementet RAPPORT NR.1 2014 0 Forord Denne rapporten er den første

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar.

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Kva for utfordringar opplever rektor når foreldre ønskjer å gjennomføre prosjekt utanfor skulen si økonomiske ramme? Asbjørn

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Mer kan Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Kjetil Lie og Audun Thorstensen (Telemarksforsking), Sven Haugberg (Asplan Viak) og Tor Erik Baksås (Ernst & Young) TF-notat nr. 18/2013

Detaljer

Oversikt over interkommunalt samarbeid

Oversikt over interkommunalt samarbeid Oversikt over interkommunalt samarbeid Hjartdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 004 2007 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillingar...1 1.3 Avgrensing...1

Detaljer

Rapport frå AG Kunnskap

Rapport frå AG Kunnskap Rapport frå AG Kunnskap 07.01.09 Rapport frå AG Kunnskap Hallingmoprosjektet side 1 av 12 08.10.2013 Rapport frå AG Kunnskap Hallingmoprosjektet side 2 av 12 08.10.2013 1. INNLEIING Arbeidsgruppa Kunnskap

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar Marte Fanneløb Giskeødegård og Gro Marit Grimsrud Rapport nr. 52 Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar 2 Møreforsking Volda Postboks 325, NO-6101 Volda Tlf. 70 07 52 00 NO 991 436 502 Tittel

Detaljer

Rapport om kommunereforma frå Askvoll til Åseral

Rapport om kommunereforma frå Askvoll til Åseral Kåre Lilleholt og Jens Kihl Rapport om reforma frå Askvoll til Åseral Innhald Innleiing 5 Kva er reforma? 7 Språkspørsmål i reforma 8 Framdrift 9 Reformstøtte 10 Det regionale nivået 10 Førre reform 11

Detaljer

Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder. Et forslag til strategi

Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder. Et forslag til strategi Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder Et forslag til strategi Språkrådet 2005 Innhald 1 Samandrag... 3 2 Innledning... 10 3 Språk på spel i 2005... 18 4 Språk en demokratisk

Detaljer

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland 2 Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Innholdsfortegnelse Innleiing... 3 KAPITTEL

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling Kompetanse for tilpasset opplæring Artikkelsamling Redaktører: Grete Dalhaug Berg, Høgskolen i Volda og Kari Nes, Høgskolen i Hedmark Copyright Layout: Wallace Design C 2007 Utdanningsdirektoratet 2 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ:

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ: NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.02.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Tove Hagland SAKA GJELD: Resultatnotat ARKIVSAK: 2015/1420/ STYRESAK: 020/15 STYREMØTE:

Detaljer

Bruk av tvang i psykisk helsevern

Bruk av tvang i psykisk helsevern Internrevisjonen Bruk av tvang i psykisk helsevern Helse Vest RHF, september 2014 INNHALD Målgruppene for denne rapporten er styret og revisjonsutvalet på regionalt nivå, styra i helseføretaka, formelt

Detaljer

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksframlegg Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksnr Utvalsnamn Møtedato Sak 2015/26 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 06. mai 2015 Saksbehandlar: Dag Hårstad/ Espen Remme Arkivreferanse:

Detaljer

MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE!

MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE! MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE! Småbruk som ressurs for busetting Av Henry Mæland Rapport nr 222 2005 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2005 Rapport nr. 222 ISBN 82 741 243 7 ISSN 1501 9918 Pris:

Detaljer

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009. "Der alle skulle tru at nokon kunne bu

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt  Modell for bustadbygging Stord oktober 2009. Der alle skulle tru at nokon kunne bu STORD KOMMUNE Rapport Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009 "Der alle skulle tru at nokon kunne bu I 7 Bakgrunn Stord kommune søkte 10.10.08 om kompetansemidlar frå Husbanken Region Vest

Detaljer

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning?

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? Gro Marit Grimsrud Finn Ove Båtevik Marte Fanneløb Giskeødegård Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? 2 Møreforsking

Detaljer

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Informasjonsforvaltning i offentleg sektor Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Forord Det har lenge vore klart at offentleg sektor må nytte informasjonen sin på ein betre måte for å bli meir effektiv, gi betre

Detaljer

FORHOLDET MELLOM DRIFTSSTYRE OG LOKALT EIGARSKAP

FORHOLDET MELLOM DRIFTSSTYRE OG LOKALT EIGARSKAP FORHOLDET MELLOM DRIFTSSTYRE OG LOKALT EIGARSKAP Dette er eit viktig spørsmål for mange av dei konsoliderte musea, og det er bra det blir sett på dagsorden. Det er ei problemstilling som i all hovudsak

Detaljer

Strategi for Språkrådet 2013 2015. Vedteken av styret i Språkrådet 21. februar 2013

Strategi for Språkrådet 2013 2015. Vedteken av styret i Språkrådet 21. februar 2013 Strategi for Språkrådet 2013 2015 Vedteken av styret i Språkrådet 21. februar 2013 Språksituasjonen og språkpolitikken Språksituasjonen i Noreg er i endring. Norsk med dei mange dialektane og dei to skriftlege

Detaljer

Plansatsinga i Møre og Romsdal fylke Frå forvaltning til utvikling?

Plansatsinga i Møre og Romsdal fylke Frå forvaltning til utvikling? Notat nr. 9/2007 Jørgen Amdam, Johan Barstad, Finn Ove Båtevik og Geir Tangen Plansatsinga i Møre og Romsdal fylke Frå forvaltning til utvikling? 2007 VOLDA Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar

Detaljer

Vil ha dei unge heim att

Vil ha dei unge heim att Mobil.: 900 70 530 Tysnes_kjoel_el_service@hotmail.com PANASONIC VARMEPUMPE Nordisk modell NE9JK frå kr. 19.500,- ferdig montert Alt innen VVS, vannboren varme, varmepumper og baderom. Avd. Hatlestrand

Detaljer

Forsiktig, men sårbar vekst

Forsiktig, men sårbar vekst Mai 21 Forsiktig, men sårbar vekst Næringsbarometeret er utarbeidd i samarbeid mellom Asplan Viak og partnarane bak barometeret: 2 LEIAR 3 Næringsbarometeret tek pulsen på næringslivet Næringsbarometeret

Detaljer

Jo fleire kokkar, jo betre søl. medverknad i arkiv, bibliotek og museum #62. Åshild Andrea Brekke. Pantone. Pantone. c72 m64 y62 k59.

Jo fleire kokkar, jo betre søl. medverknad i arkiv, bibliotek og museum #62. Åshild Andrea Brekke. Pantone. Pantone. c72 m64 y62 k59. Jo fleire kokkar, jo betre søl Pantone Pantone Pantone medverknad i arkiv, bibliotek og museum 459 151 484 c6 m7 y55 k0 c0 m43 y87 k0 c0 m87 y83 k30 r242 g255 b140 r249 g161 b58 r179 g52 b40 Åshild Andrea

Detaljer

Ide Camp 2011. Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy

Ide Camp 2011. Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy Ide Camp 2011 Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy Utkast 1: Resultat frå Ide Camp 2011 Side i INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEIING 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2

Detaljer