Vedlegg 3 8 a til Arkivplan for HiT Side 1 av 6 LÆRARUTDANNING PÅ NOTODDEN INNLEIING TIL ARKIVERINGSDISPOSISJON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 3 8 a til Arkivplan for HiT Side 1 av 6 LÆRARUTDANNING PÅ NOTODDEN 1895-1994 1. INNLEIING TIL ARKIVERINGSDISPOSISJON"

Transkript

1 Vedlegg 3 8 a til Arkivplan for HiT Side 1 av 6 ;Y Høgskolen i Telemark Fellesadministrasjonen Vedlegg 38 a til Arkivplan for HiT LÆRARUTDANNING PÅ NOTODDEN INNLEIING TIL ARKIVERINGSDISPOSISJON Lærarutdanninga på Notodden har meir enn ei hundreårig historie. Den tok til i 1895 ved ein privat lærarskole som av Stortinget blei nedlagd med verknad frå Dette året blei det oppretta ein statleg faglærarskole på Notodden, og i 1963 blei det etablert ein statleg allmennlærarskole. I 1977 blei so faglærarskolen og allmennlærarskolen på Notodden slått saman til ein ny statleg institusjon under namnet Telemark lærarhøgskole. Det er altså 4 institusjonar som har hatt ansvar for lærarutdanninga på Notodden, og det er : 1 NOTODDEN FRISEMINAR - NOTODDEN PRIVATE LÆRARSKOLE blei oppretta i 1895 og nedlagd av Stortinget i Ein privat ungdomsskole starta i 1893 og var knytta til den private lærarskolen fram til 1914 då ungdomsskolen blei flytta til Sagavoll, Gvarv. 2 STATENS SLØYD- OG TEIKNELÆRARSKOLE NOTODDEN ( SSTS/SSTL) - frå 1965 med nemninga STATENS LÆRARSKOLE I FORMING, NOTODDEN (SLFN) blei oppretta i 1938 og flytte inn i dei ledige lokala etter Notodden private lærarskole på området Skoland. 3 NOTODDEN OFFENTLEGE LÆRARSKOLE (NOL) blei oppretta i 1963 og fekk tilhald i kommunale skoleanlegg fram til Skipinga av denne lærarskolen førte til at Notodden no hadde to offentlege lærarskolar flytta dei to lærarskolane inn i eit moderne fellesbygg på Øvre Sætre, Notodden. 4. TELEMARK LÆRARHØGSKOLE. NOTODDEN (TI-H_) blei namnet på høgskolen som framsto etter samanslåinga av dei to lærarskolane på Notodden i Etter omorganiseringa av høgre utdanning i 1994 har nemninga lærarhøgskole gått ut, og verksemda på Notodden er blitt ei avdeling av Høgskolen i Telemark. Det vil vere naturleg å ordne det samla arkivmaterialet frå lærarutdanninga på Notodden i 4 grupper - svarande til dei 4 institusjonane som er nemnde ovafor. Som ei innleiing til det materialet som er ordna i arkiv, blir det nedanfor gitt ei kort historisk presentasjon av kvar einskild institusjon. Denne presentasjonen blir framført i kronologisk rekkefølgje. 1 NOTODDEN PRIVATE LÆRARSKOLE ( ) med NOTODDEN PRIVATE UNGDOMSSKOLE ( ) Opprettinga av eit friseminar for utdanning av lærarar på Notodden var eit privat tiltak. Det var initiativrike einskildpersonar - ikkje organisasjonar, som sto bak tiltaket. Den som sto i første rekke blant "grundarane" var Kviteseid-mannen Asbjørn Knutsen (Øyan) som makta å få til alliansar mellom sentrale personar innan kyrkje, friviljuge kristne organisasjonar, bondestanden, lærarar og andre " for kristendommen engasjerte personar." Planen for tiltaket var i første omgang å opprette ein eittårig ungdomsskole som også kunne tene som førebuingskurs for opptaksprøva til eit seminar. Ungdomskolen starta på Heibø gard i Heddal i Det viktigaste var likevel å reise eit friseminar som kunne gje toårig lærarutdanning innanfor dei same lovreglane som galdt for dei offentlege stiftsseminara. Viljen til å gi tomt,

2 Vedlegg 38 a til Arkivplan for HiT Side 2 av 6 tømmer og pengegåver - serleg blant bøndene i Heddal og Lisleherad, var så stor at skoleprosjektet kunne realiserast alt i 1895 då ein flytta inn i nyreiste bygningar på Skoland. Framdrifta av prosjektet var slik det framgår av punkta nedanfor. 1. Ein ungdomsskole med Asbjørn Knutsen som styrar starta i leigde lokale på Heibø gard i Heddal i Kurset tok til 2.oktober med 32 elevar i ungdomsskolen og 30 elevar på førebuingskurset til seminarutdanning. Etter eit intenst arbeid sto eit nytt skoleanlegg ferdig 1.september 1895 på eigedomen Skogland /Skoland nærare det som seinare blei Notodden sentrum. Bygningane var ikkje heilt ferdige, men blei likevel tatt i bruk av til saman 143 elevar, både seminar- og ungdomsskoleelevar. Som den første styraren av seminaret blei tilsett cand. teol Bernt Støylen medan Asbjørn Knutsen heldt fram som styrar av ungdomsskolen. Bygningane kunne på grunn av store gåver bli oppførde for ein samla utgift for skolen på om lag kr For å makte finansieringa måtte det likevel takast opp eit banklån på kr Vidare rekna ein med eit årleg driftsbudsjett på ca kr Ei ny lov om lærarutdanning som kom i staden for 1890-lova, blei iverksett frå Dei tidlegare seminara fekk no namnet lærarskole, og Notodden friseminar blei til Notodden private lærarskole. Fordi private skolar gav eit viktig bidrag til utdanning av lærarar, fekk seminaret på Notodden like etter starten tilskott frå staten var dette tilskottet kr 2 000, snaue 15 % av driftskostnadene. Elevane måtte betale skolepengar som samla dekte om lag halve driftsbudsjettet. Arbeidet med å skaffe friviljuge gåver var difor viktig og ikkje minst Asbjørn Knutsen såg det som ei utfordrande oppgåve. Dei første åra blei det skipa støtteforeningar for lærarutdanninga på Notodden fleire stader i både Agder og Rogaland, m.a. i Flekkefjord, Egersund og Stavanger. I perioden 1895 til 1911 var det 3 styrarar/ rektorar for lærarutdanninga på Notodden. Bernt Støylen blei i 1902 etterfølgt av cand. teol. Peter Hognestad som hadde vori lærar ved skolen sidan Etter eitt års konstitusjon som rektor reiste han frå Notodden og blei etterfølgd av kateket Alfred Hauge som sto i stillinga til Dette året blei so cand. teol. Håkon Wergeland ny rektor for lærarskolen, og han var rektor i 27 år til skolen blei nedlagd. Fram til 1911 hadde det vori eigen styrar for ungdomsskolen, men med Håkon Wergeland blei det innført ein ny skipnad slik at lærarskolerektoren også blei styrar av ungdomsskolen. 3. Etter kvart såg ein mange uheldige sider ved at lærarskolen og ungdomsskolen heldt til i same bygget, at dei var under den same pedagogiske og administrative leiinga og at dei delvis nytta dei same lærarane. Reint økonomisk var det utslagsgjevande at ungdomsskolen ikkje fekk det same statstilskottet til drifta som lærarskolen. Tanken om å flytte ungdomsskolen til ein annan stad voks seg sterkare og fekk etter kvart brei støtte. Arbeidet med å skaffe ny tomt gav positivt resultat, og i 1914 flytta Notodden private ungdomsskole frå Notodden og fekk tilhald på Gvarv, først med namnet Telemark kristelege ungdomsskole, eit namn som straks etterpå blei endra til Sagavoll ungdomsskole, seinare Sagavoll folkehøgskole. Skolen fekk eigen styrar og eige styre, men heilt til 1926 hadde Notodden private lærarskole og Sagavoll ungdomsskole felles forstandarskap og åra blei tunge tider for lærarutdanning. Overproduksjon av lærarar gjorde at på slutten av talet blei det ikkje tatt opp nye elevar ved lærarskolane. I skoleåret stod lærarskolane tomme for elevar. Nedlegging av lærarskolar blei ofte drøfta på Stortinget, og dei private lærarskolane kom gong på gong i søkeljoset. Privat lærarutdanning blei i aukande grad motarbeidd særleg av Arbeidarparti -politikarar. Ei ny lov frå 1930 gjorde lærarutdanninga fireårig. På Notodden blei det tatt opp elevar til den forlenga utdanninga i 1930, 1931 og siste gong i Siste elevkullet gjekk såleis ut i På dette tidspunktet låg det føre ei offentleg utgreiing om talet på lærarskolar, og Notodden var blant dei skolane som ein ville leggje ned. Framlegget blei møtt med sterke motargument, men med eit knapt fleirtal gjorde so Stortinget i mai 1937 vedtak om nedleggjing av m.a. den private lærarskolen på Notodden. Formelt eksisterte lærarskolen fram til 1938 med rektor, tilsett personale, men ingen elevar. Fleire av lærarane blei etter kvart tilsette ved andre lærarskolar, og rektor Håkon Wergeland kom i 1938 til Kristiansand som rektor ved lærarskolen der. Etter nedleggingsvedtaket baud Forstandarskapet skoleanlegga sine til Staten for ein uvanleg låg sum. Staten leigde lokala i skoleåret og overtok eigedomen frå 1juli 1939 etter at Stortinget i mars same året hadde godkjent kjøpet. Stortinget hadde i 1936 vedtatt nye lover for by- og landsfolkeskolen. Ny normalplan blei tatt i bruk 8aa.htm

3 Vedlegg 38 a til Arkivplan for HiT Side 3 av 6 frå Dei nye skolereformene førte med seg ein aukande trong for fleire lærarar. Både under krigen og i etterkrigstida opplevde landet ein stor mangel på lærarar. I eit slikt perspektiv hadde samfunnet framleis hatt bruk for lærarskolen på Notodden. 2 STATENS SLØYD- OG TEIKNELÆRARSKOLE, NOTODDEN seinare med namnet STATENS LÆRARSKOLE I FORMING, NOTODDEN Dei ledige lokala etter Notodden private lærarskole blei frå hausten 1938 tatt i bruk av Staten som inngjekk ei eittårig leigeavtale med Forstandarskapet for den private lærarskolen. Våren 1939 godkjende Stortinget at skoleanlegget blei statleg eigedom og kjøpte anlegget for ein avtalt sum. Som kompensasjon for tapet av lærarskolen blei det oppretta ei heilt ny form for lærarutdanning på Notodden i 1938, ein sløyd - og teiknelærarskole som skulle gje lærarar eittårig vidareutdanning i sløyd eller i teikning. Den nyoppretta Statens sløyd - og teiknelærarskole tok til 1.september 1938 med 43 studentar og eit lærarpersonale på 4. Rolf Bull -Hansen var tilsett som den første rektoren for skolen. SSTS, som seinare fekk avkortinga SSTL skulle etter kvart bli ein møtestad for det pedagogiske reformarbeidet som hadde vakse fram i mellomkrigstida. Konkret var det innanfor dette fagområdet snakk om å gjere dei såkalla "ferdighetsfaga " om til "uttrykksfag " og til fullverdige innslag i den allmenne utdanninga av born og unge. 2. Frå hausten 1940 blei det ein stor auke i elevtalet på Notodden. Heile Kristiansand lærarskole med elevar og lærarar flytta i oktober 1940 til Notodden. Dei nye elevane, og det var 3 klassar, delte plass på Skoland med elevane på SSTS. Bakgrunnen var at tyskararne okkuperte bygningane til lærarskolen i Kristiansand som måtte finne seg ein annan stad for verksemda si. Etter avtale mellom dei to rektorane og godkjenning av departementet blei flytting til Telemark løysinga for Kristiansand lærarskole. Dei som måtte byte studiestad var ei toårig studentklasse tatt opp i 1940 og 2 fireårige klassar opptekne i 1939 og Ei ny studentklasse blei tatt opp i Frå 1944 var det ingen lærarskoleelevar ved skolen, og tyskarane rykka inn i alle bygningane. For Statens sløyd- og teiknelærarskole blei krigsåra ei vanskeleg tid. Etter ei verksemd på 4,5 år blei skolen frå 1.januar 1943 stoppa av nazistyresmaktene med den grunngjeving at "...lærerpersonalet ikke har vært positivt innstilt overfor den nye tid." Verksemda kom ikkje i gang att før i ønskte Håkon Wergeland og folk i distriktet å ta opp att allmennlærarutdanninga på Notodden, men departementet stod fast på vedtaket frå 1938 om at bygningane skulle nyttast til ein faglærarskole, og Håkon Wergeland tok opp att embetet som rektor ved lærarskolen i Kristiansand.. Det skulle koste mykje arbeid og pengar å få skoleanlegget på Skoland i god stand etter okkupasjonen. Rektor Rolf Bull- Hansen makta gjennom sine pedagogiske og administrative evner og i samarbeid med dyktige lærarar å byggje opp eit rikt og stimulerande utdanningsmiljø. Det blei satsa på ei fagleg opplæring på høgt nivå, studieringar, særoppgåver og ikkje minst ekskursjonar til inn- og utland. Øvingsopplæring stod sentralt i utdanninga, og i mange år hadde lærarar ved SSTL ansvar for øvingsopplæringa i folkeskolen. Mange såg det som ein veikskap at tekstilt handarbeid ikkje var med i utdanningstilbodet ved SSTL, men i 1962 blei det oppretta eit eittårig vidareutdanningstilbod i tekstilforming, og samstundes med dette kom også eit tilbod med hovudvekt på metallsløyd. Den store trongen for lærarar til ungdomsskolen gjorde at SSTL alt i 1961 oppretta eit toårig tilbod om utdanning til faglærarar i tresløyd. Handverksmessig blei det sett store krav til opptak på dette tilbodet, men etter måten små krav til allmennutdanning. SSTL oppretta dessutan gode kontaktar både innanlands og utanlands og blei vitja av mange framståande fagfolk. Omgrepet "Notodding" som var blitt innført tidleg på nittanhundretalet som viktig identitetsnamn på lærarar utdanna ved den private lærarskolen på Notodden, blei no ført vidare av den nye faglærarskolen med same geografiske, men med ei litt anna fagleg tyding. 4.Rektor Rolf Bull-Hansen gjekk av som rektor sommaren Overlærar Abraham Stubhaug styrde skolen den følgjande hausten, og den nytilsette rektoren Torleiv Hellkås, som sjølv hadde vori elev på det siste kullet ved den private lærarskolen og ved det første kullet ved den nye skolen i , tiltrådde frå 1.januar 1955.Han førte vidare den pedagogiske tenkinga etter føremannen sin. SSTL engasjerte seg sterkt i debatten om innhaldet i den nye niårige skolen som

4 Vedlegg 38 a til Arkivplan for HiT Side 4 av 6 det blei opna for forsøk med frå Det var særleg uttrykksfaga som engasjerte lærarane, og skolen fekk i oppdrag å lage utkast til nye planar i dei faga som til no hadde hatt nemningane teikning, sløyd og handarbeid. Skolen lanserte ei ny nemning, forming, som skulle omfatte dei nemnde faga. Eit framlegg frå SSTL til fagplan i forming blei sendt oppdragsgjevaren, Forsøksrådet. Etter at konsulentar hadde hatt framlegget til vurdering, blei den med tillegg og endringar tatt inn som fagplan i forming i den nye læreplanen for forsøk med niårig skole frå Nemninga forming var ikkje heilt ny. Den hadde blitt nytta av Rolf Bull -Hansen alt på 1930-talet, og då SSTL i 1950 starte eit fagtidsskrift med Karl Hagen og Torleiv Hellkås som redaktørar fekk dette namnet FORMING! blei det på grunnlag av ei stortingsmelding om lærarutdanning gjort ei namneendring for institusjonen. Det tidlegare namnet Statens sløyd- og teiknelærarskole ble no endra til Statens lærarskole i forming, Notodden, forkorta til SLFN 5. Studentveksten og fleire nye utdanningstilbod gjorde at behovet for utvida skolebygg etter kvart melde seg med tyngde. Fleire meinte at skolen burde flyttast til Oslo-området med kortare veg til sentrale galleri og museum, men denne tanken fekk ikkje gjennomslag. I staden blei det i 1963 i samband med opprettinga av Notodden offentlege lærarskole gjort eit politisk prinsippvedtak om å reise eit felles bygg for dei to lærarskolane på Notodden. Etter eit omfattande planleggingsarbeid kunne dei to institusjonane i 1975 flytte inn i eit felles nybygg på Øvre Sætre, Notodden med om lag 160 studentar frå SLFN og om lag 500 studentar frå Notodden offentlege lærarskole. Den faglege utviklinga på SLFN blei på og 1970-talet ført vidare av rektor og eit kollegium som etter kvart nærma seg 25 lærarar. Etter at den nye lærarutdanningsloven av 1973 som blei iverksett frå 1975, opna for oppretting av toårige hovudfagstilbod ved pedagogiske høgskolar, fekk SLFN i 1976 godkjent eit slikt utdanningstilbod i forming. Det første året fekk røynde lærarskolelærarar i forming høve til å gjennomføre hovudfagsstudiet på eitt år og kunne då få lektorstatus. Kvart år seinare har det blitt tatt opp studentar til det toårige hovudfagstilbodet. 3 NOTODDEN OFFENTLEGE LÆRARSKOLE Ein aukande lærarmangel serleg i den obligatoriske skolen gjorde det på 50- og 60-talet naudsynt å auke kapasiteten ved eksisterande lærarskolar- samstundes som det måtte opprettast nye lærarskolar blei ein av dei nyoppretta skolane lagt til Notodden. Det var kamp om lokaliseringa. Både Grenlandsområdet og Aust-Telemark ønskte ein lærarskole. Notodden kommune engasjerte hausten 1962 universitetsstipendiat Asmund L. Strømnes som konsulent for eit utgreiingsarbeid som fekk mykje å seie for den vidare drøftinga av lokaliseringa. Både fleirtalet i Lærarutdanningsrådet og statsråd Helge Sivertsen gjekk inn for å leggje skolen til Grenland, men statsminister Einar Gerhardsen skar gjennom med det resultatet at det i februar 1963 blei gjort vedtak om å plassere skolen på Notodden. Notodden offentlege lærarskole starta 1.september 1963 med førebels tilhald i Heddal framhaldsskole. Første året hadde skolen om lag 150 studentar, 2 fireårige klassar og 3 toårige studentklassar. Henrik Halvorsen blei tilsett som rektor og fekk med seg eit personale på 12 lærarar, eit par timelærarar, kontorfullmektig i 30 % stilling og vaktmeister. Ein tok i bruk utradisjonelle romløysingar med bruk av flyhangar på flyplassen til kroppsøving og campinghytter til undervisning i orgelspel. 2. Opphaldet på Heddal framhaldsskole varde eitt år. Notodden kommune hadde alt i 1963 fått godkjent byggeplanar for ein ungdomsskole og ein idrottshall på Sætreområdet. Då vedtaket om lokalisering av ein ny lærarskole til Notodden låg føre, blei arbeidet med desse bygga framskynda slik at lærarskolen kunne disponere bygga. Dei var innflyttingsklåre frå september Det blei inngått ein leigeavtale mellom Notodden kommune og departementet slik at lærarskolen fekk dekt rombehovet sitt for langt fleire studentar enn dei som tok til i Alt hausten 1964 blei studenttalet auka til 330 med ein tilsvarande auke i personalet som no vaks til om lag 30. Notodden kommune ga i denne ekspansive perioden også god hjelp i arbeidet med å skaffe bustader og hyblar. Opphaldet på Notodden ungdomsskole frå 1964 skulle bli lenger enn nokon hadde rekna med. Det var gitt løfte frå departementet om nybygg for dei to lærarskolane etter 4-5 år i leigde lokale. Endå om Notodden kommune hadde sikra lærarskolane ei tomt på 70 mål på Øvre Sætre, 300 meter frå ungdomsskoleanlegget, blei det ikkje løyvd pengar til nybygg. Etter at ein delegasjon frå Notodden hadde vitja kyrkje- og undervisningkomiteen på Stortinget i 1968, blei det meir fart i planarbeidet.. Arkitektar blei engasjerte og etter eit grundig førebuingsarbeid med romprogram og teikningar, kunne sjølve byggearbeidet ta til i Innflytting fant stad i 1975, og først no kunne Notodden kommune disponere ungdomsskolebygget til niårig skole, som i lovs

5 Vedlegg 38 a til Arkivplan for HiT Side 5 av 6 form blei vedtatt alt i 1969! Dei ledige lokala etter SLFN på Skoland-området fekk Notodden kommune disponere frå hausten ( Ein del av eit tømmerbygg frå 1895 blei herja av brann 5.mars 1974, men brannvesenet makta å avgrense brannen slik at den ikkje breidde seg til andre bygningar). Høgskolen meinte at sentrale delar av Skoland- området framleis skulle vere statleg og gi plass til nye utdanningstilbod. Men etter tilråding frå Det regionale høgskolestyret gjorde departementet i samråd med Statens byggje- og eigedomsdirektorat vedtak om å overdra eigedomen til Notodden kommune. Denne løysinga blei så godkjent av Stortinget i Dei to lærarskolane kunne som to sjølstendige institusjonar flytta inn i eit moderne nybygg der fleire funksjonar som bibliotek, kantine, idrottsanlegg m.m. var planlagde til felles bruk Notodden offenlege lærarskole hadde hatt ein sterk ekspansjon i perioden frå 1963 til 1975 og hadde ved innflyttinga i nybygget om lag 500 studentar. M.a. hadde skolen sett i gang forsøk med treårige studentklassar frå 1970, frå 1972 blei det starta toårig førskolelærarutdanning og det blei oppretta fleire vidareutdanningstilbod. Studenttalet på SLFN var om lag 160 då nybygget blei tatt i bruk. Avdi romprogrammet var utarbeidd for langt fleire formingsstudentar og færre studentar på NOL enn det faktiske talet i 1975, blei delar av romarealet i formingsfløyen overført til førskolelærarutdanning. 4. Frå sommaren 1976 gjekk rektor Torleiv Hellkås ved SLFN ut i permisjon for heile skoleåret Rektor ved NOL blei så konstituert som rektor også for SLFN under sjukepermisjonen til Torleiv Hellkås.. Tidleg hausten 1976 sende departementet over til dei to høgskolane eit framlegg til samanslåing til ein høgskole.etter lokale drøftingar og sterk motstand med m.a. demonstrasjonstog framfor Stortinget gjorde Stortinget 30.november 1976 i samband med budsjetthandsaminga for 1977 vedtak om samanslåing av dei to lærarhøgskolane til ein pedagogisk høgskole, slik Stortinget alt i 1973 hadde gjort prinsippvedtak om i samband med drøftinga av ny lærarutdanningslov. Den nye høgskolen fekk ein rektor og eitt øvste styringsorgan som blei kalla høgskolerådet. Høgskolen blei vidare organisert i tre avdelingar, avdeling for allmennlærarutdanning, for formingslærarutdanning og for førskolelærarutdanning. Høgskolerådet drøfta namnet på den nye høgskolen, og fleirtalet gjekk inn for Telemark lærarhøgskole, Notodden, ei nemning som seinare blei godkjent av departementet. 4 TELEMARK LÆRARHØGSKOLE, NOTODDEN ( ) 1.Lærarutdanninga på Notodden blei frå 1.august 1977 samla til ein institusjon med ein rektor med høgskolerådet som øvste interne styringsorgan og med ny avdelingsstruktur. Som styringsorgan mellom departementet og høgskolane blei det i 1976 utarbeidd eit reglement for Det regionale høgskolestyret. Dette styret kan ein seie var ei vidareføring av dei distriktshøgskolestyra som blei oppretta frå 1970 og utetter. Som den første direktøren for Det regionale høgskolestyret for Telemark blei tilsett Birger Risnes. Med verknad frå august 1977 hadde høgskolestyret fått styringsfunksjonar i høve til dei regionale høgskolane. Budsjettsaker, studentopptak, tilsetjingar m.m. hørte med til dei saksområda der styret fekk avgjerdsrett eller høve til å utarbeide tilrådingar til departementet. Mellom Telemark lærarhøgskole og høgskolestyret blei det frå første stund oppretta eit samarbeid som heile tida var det aller beste. 2.Tida frå 1977 blei ein ekspansiv periode for lærarhøgskolen. Fleire nye utdanningstilbod blei oppretta - samstundes som både førskolelærarutdanninga og faglærarutdanninga i forming blei utvida frå to til tre år. Med same årlege opptaket førte dette til ein auke i talet på studieplassar. På 80-talet fekk høgskolen delegert frå styret auka avgjerdsrett både innan økonomiforvaltning og tilsetjingssaker - slik at den administrative autonomien blei styrkt. Tidleg på 80-talet var høgskolane likevel truga av ein svikt i søkinga. Offentlege prognosar - som det vart feste for stor lit til, rekna med eit stort overskot på lærarar med det resultatet at færre søkte opptak til lærarstudiet. Opptakstalet til lærarhøgskolane blei redusert, og høgskolane stod framfor omstilling til nye oppgåver. Særleg blei det lagt vekt på å styrke etterutdanninga av lærarar. Telemark lærarhøgskole måtte dra inn to lærarstillingar, men fekk i 1983 høve til å omdisponere desse til eit heilt nytt studium i folkekunst, lokalisert til Raulandsakademiet, men administrativt å rekne som ei eining ved Telemark lærarhøgskole. Seinare kom og eit studium i folkemusikk slik at folkekulturstudia etter kvart fekk studieplassar. Prognosane om overskot av lærarar slo ikkje til, og alt frå 1990 måtte på nytt opptakstalet til lærarutdanninga aukast. I

6 Vedlegg 38 a til Arkivplan for HiT Side 6 av 6 studieåret hadde TLH om lag 1100 studentar Etter oppnådd aldergrense gjekk Henrik Halvorsen av som rektor i Etterfølgjaren hans - Odd Erik Johansen, blei tilsett på åremål, men etter omorganiseringa av høgre utdanning i 1994, då lærarutdanninga blei ei avdeling av Høgskolen i Telemark, var det ikkje lenger rom for eigen rektor for lærarutdanninga på Notodden låg det føre sentrale utgreiingar både om lærarutdanning og om organiseringa av høgre utdanning. Departementet la i 1990 fram ei stortingsmelding om høgre utdanning. Dette førte til eit stortingsvedtak våren 1991 om ei ny organisering av høgre utdanning i Noreg.. I staden for om lag hundre offentlege høgskolar blei det etter dette oppretta 26 nye statlege høgskolar. Lærarhøgskolane, ingeniørhøgskolane, distriktshøgskolane m.fl. blei borte som sjølvstendige institusjonar. Det regionale høgskolestyret blei lagt ned. På grunnlag av m.a. regionale utgreiingar blei dei fire høgskolane i Telemark slått saman til ein høgskole. Høgskolen i Telemark fekk studiestader i Porsgrunn, Skien, Bø. Notodden og Rauland med fellesadministrasjonen lagt til Porsgrunn. Reforma blei sett i verk frå I.august 1994, og frå dette tidspunktet var det ikkje lenger nokon sjølstendig lærarhøgskole på Notodden- endå om lærarutdanninga heldt fram, og talet på studieplassar blei større og større. Tilbake til Arkivplan for HIT Tilbake til Arkivets hdemmeside Lagt inn av JorunnPedersen HiT 8aa.htm

^Ø E. ^Lt Wenche E. Magnusse^f. 1.sekretær. ^l0ce5& ^ ----: U PV 01/1780 A.44 WM/- Høgskolen i Telemark Pb. 203 3901 PORSGRUNN KOPI AV KATALOG

^Ø E. ^Lt Wenche E. Magnusse^f. 1.sekretær. ^l0ce5& ^ ----: U PV 01/1780 A.44 WM/- Høgskolen i Telemark Pb. 203 3901 PORSGRUNN KOPI AV KATALOG r A R K I V V E R K E T STATSARKIVET I KONGSBERG Høgskolen i Telemark Pb. 203 ^l0ce5& ^ ----: U PV 3901 PORSGRUNN Deres ref: Vår ref: A.44 WM/- Dato: 23.10.2001 KOPI AV KATALOG Statsarkivet i Kongsberg

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1 FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1. OMFANG Denne forskrifta gjeld for dei studieprogramma som institusjonen vedtek å opprette. 2. DEFINISJONAR 2.1.

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret TELEMARK FYLKESKOMMUNE Saksframlegg Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret Arkivsaksnr.:13/1766 Arkivkode:A44 Saksbehandlar:

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule Kroppsøvingsseksjonen og kunnskapsløftet Kroppsøving - Fysisk aktiv skulekvardag/fysisk

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Vurdering av allianse og alternativ

Vurdering av allianse og alternativ Leiinga Høgskulen i Volda Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Kap. 228 Tilskott til private skolar o.a.

Kap. 228 Tilskott til private skolar o.a. Kap. 228 Tilskott til private skolar o.a. (i 1 000 kr) Post Nemning Rekneskap 2012 Saldert budsjett 2013 Forslag 2014 70 Private grunnskolar, overslagsløyving 1 345 278 1 397 510 1 606 363 71 Private vidaregåande

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

Sakshandsamar Dykkar dato Dykkar referanse Rasmus Stokke, tlf 57 67 60 75 15.10.2009

Sakshandsamar Dykkar dato Dykkar referanse Rasmus Stokke, tlf 57 67 60 75 15.10.2009 1 av 5 Sakshandsamar Dykkar dato Dykkar referanse Rasmus Stokke, tlf 57 67 60 75 15.10.2009 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Regionalt samarbeid om utvikling av fireårig grunnskulelærarutdanning

Detaljer

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200801229-5 Arkivnr. 540 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.11.2010 24.11.2010-25.11.2010 FØRESPURNAD

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Arkivsak 201112362-44 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2012 21.06.2012 FAGSKOLETILBOD PÅ STORD -

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

OSTERØY VIDAREGÅANDE SKULE - VURDERING AV NYBYGG

OSTERØY VIDAREGÅANDE SKULE - VURDERING AV NYBYGG HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 200405151-13 Arkivar. 171.52 Saks. Haavardtun, Helge Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 07.02.2006

Detaljer

Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018

Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018 Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018 AVDELING 31 Gol barnehage ANSVAR: 3130-3137 Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen Dato: 28.10.2014 Fra: Wenche Elisabeth Olsen Referanse: 14/01623-32

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 06.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Høyring - Stønad til helsetenester mottatt i eit anna EØS-land- Gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet

Detaljer

Internasjonal vidaregåande skule

Internasjonal vidaregåande skule Internasjonal vidaregåande skule Tilbod om eit skuleår i utlandet Elevar som tek Vg1 på Studiespesialiserande utdanningsprogram i år, kan ta Vg2 i Skottland neste år. Møre og Romsdal fylkeskommune 1. Innleiing

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Utval Saksnummer Møtedato Plan- og økonomikomiteen 082/ Time kommunestyre 040/

Utval Saksnummer Møtedato Plan- og økonomikomiteen 082/ Time kommunestyre 040/ TIME KOMMUNE Arkiv: K2-C60 Vår ref (saksnr.): 07/1187-5 JournalpostID: 07/8733 Saksbeh.: Helge Herigstad NYTT BIBLIOTEK PÅ BRYNE Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Plan- og økonomikomiteen 082/07 12.06.2007

Detaljer

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN Informasjonsskriv til hytteeigarar og utbyggarar innafor Kovstulheia-Russmarken Reinsedistrikt Foto: Oddgeir Kasin. Hjartdal kommune og Russmarken VA AS har som målsetting

Detaljer

Rektorforum 15. april

Rektorforum 15. april Til Skolen v/ rektor IKF-Rundskriv 06-2008 Oslo, 18. februar 2008 Rektorforum 15. april Viser til særmøte under rektorsamlinga i Tromsø i januar. Der vart det bedt om at IKF arrangerer eit rektorforum

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING

SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING Norsk etnologisk gransking Emne nr. 38 Mai 1953 SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING Det har i eldre tid vore ymse seremoniar og festar i samband med husbygginga, og er slik ennå. Vi kjenner tolleg

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201103360-4 Arkivnr. 522 Saksh. Alver, Inge Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 Opplæring i kinesisk språk (mandarin)

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

Oppmoding om uttale - Hordaland Privatgymnas AS - søknad etter friskulelova

Oppmoding om uttale - Hordaland Privatgymnas AS - søknad etter friskulelova OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/5369-4 Saksbehandlar: Sunniva Schultze-Florey Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Opplærings- og helseutvalet 18.08.2015 Fylkesutvalet 27.08.2015 Oppmoding om

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

St.meld. nr. 10 ( )

St.meld. nr. 10 ( ) St.meld. nr. 10 (2001-2002) Tilråding frå Nærings- og handelsdepartementet av 8. mars 2002, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Bondevik II) Kapittel 1 St.meld. nr. 10 2 1 Opprettinga av blei oppretta

Detaljer

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Kjære alle! Gratulerer alle med dagen. Dette er ein merkedag for bevaringstenestene både her i fylket og nasjonalt! Hordaland

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Nissedal kommune Møteinnkalling Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Forfall skal meldast på tlf. 35 04 84 00. Varamedlemmer møter berre ved særskilt innkalling.

Detaljer

Med god informasjon i bagasjen

Med god informasjon i bagasjen Evaluering av pasientinformasjon Med god informasjon i bagasjen Johan Barstad Lærings og meistringssenteret Helse Sunnmøre HF SAMAN om OPP Hotell Britannia, Trondheim 18. Februar 2010 Sunnmørsposten, 08.02.10

Detaljer

Høyring Forslag om endringar i privatskulelova Innføring av midlertidig dispensasjonsregel

Høyring Forslag om endringar i privatskulelova Innføring av midlertidig dispensasjonsregel OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/10160-1 Saksbehandlar: Birthe Andersen Haugen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Opplærings- og helseutvalet 11.02.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Høyring Forslag

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Styret vedtek ombygging av kontorlokala ved Sjukehusapoteket i Bergen.

Styresak. Forslag til vedtak. Styret vedtek ombygging av kontorlokala ved Sjukehusapoteket i Bergen. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 21.05.2013 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Apotekar Dominique Viki/ Konsulent Berit

Detaljer

Norsk lærarutdanning i etterkrigstida. Ei utvikling i spenning mellom tradisjon og fornying

Norsk lærarutdanning i etterkrigstida. Ei utvikling i spenning mellom tradisjon og fornying Norsk lærarutdanning i etterkrigstida. Ei utvikling i spenning mellom tradisjon og fornying Per Østerud, Sigmund Sunnanå og Åsulv Frøysnes ABM-media as 2015 Innhald Forord 9 Kap. 1 Nokre sentrale område

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune)

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Bergen 10 11 april 2013 Moment Status/bakgrunnen for at denne saka kom opp Gjeldande lovverk på området

Detaljer

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200600700-17 Arkivnr. 135 Saksh. Gilberg, Einar Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 20.06.2006 22.06.2006 VAL AV PILOTPROSJEKT

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

MARKNADSPLASSEN KONTAKT OSS ABONNEMENT REDAKSJONEN INFO

MARKNADSPLASSEN KONTAKT OSS ABONNEMENT REDAKSJONEN INFO MARKNADSPLASSEN KONTAKT OSS ABONNEMENT REDAKSJONEN INFO http://www.bomlo-nytt.no/ Søk i politikk Søk POLITIKK: Eigar: Bømlo kommune Skriven av: Håvard Hammarstrøm Publisert: 25.02.2008 18:17 Oppdatert:

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Nye kommunar i Møre og Romsdal

Nye kommunar i Møre og Romsdal Nye kommunar i Møre og Romsdal INFO-skriv nr. 2/2017 Innhald 1. Krav til felles kommunestyremøte 2. Unntak frå krav om felles kommunestyremøte 3. Saksbehandling fram til kongeleg resolusjon 4. Nærare om

Detaljer

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Matpakkematematikk Data frå Miljølære til undervisning Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Lag riktig diagram Oppgåva går ut på å utarbeide ei grafisk framstilling

Detaljer

Framlegg til samarbeidsavtale og reviderte vedtekter for Vestlandsrådet

Framlegg til samarbeidsavtale og reviderte vedtekter for Vestlandsrådet Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: 3 Framlegg til samarbeidsavtale og reviderte vedtekter for Vestlandsrådet Fylkesrådmannen rår Vestlandsrådet til å gjere slikt vedtak: 1. Vestlandsrådet går inn for

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. * Tilråding: Forvaltningsutvalet

Detaljer

Administrativ Organisasjonsutvikling

Administrativ Organisasjonsutvikling University director University of Stavanger uis.no Administrativ Organisasjonsutvikling John Branem Møst 19.03.2015 1 Kvifor? Styret har i sakene 52, 72 og 78/16 fastsett ny fakultetsstruktur for UiS frå

Detaljer

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 1 INTRODUKSJON AV VERKSEMDA Ågotnes skule ligg på Ågotnes, og er ein av seksten skular i Fjell kommune i Hordaland fylke. Skulen er ein middels stor barneskule om

Detaljer

Ei lita historisk vandring i norsk vasskraft

Ei lita historisk vandring i norsk vasskraft Ei lita historisk vandring i norsk vasskraft Ein nasjonal særprega vasskraftpolitikk Seminar Sølvgarden 10/10 2014 Arne Tronsen Vasskraftpolitikken To store historiske vendingar Frå1892 til 1917- innramminga

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk GSI'09 Voksenopplæring (Vo) rettleiing nynorsk Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-eining Generelt A. Deltakarar i vaksenopplæring på grunnskoleområdet. Alle

Detaljer

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE Kultur og oppvekst PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE KAP. 1. SØKNADSRUTINER FOR SPESIALUNDERVISNING FOR SKULEN OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEN. 1.0 INNLEIING Det er viktig å utvikle

Detaljer

Fusjonsprogrammet for Høgskulen på Vestlandet

Fusjonsprogrammet for Høgskulen på Vestlandet Sak Leiing og fagleg organisering (16/05229) delprosjekt i hovudprosjekt 2 Fagleg og administrativ organisering Dato utsendt på høyring 21.11.16 Høyringsfrist 9.12.16 Send høyringsinnspel til Bakgrunn

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 004/2011 A Styremøte

Detaljer

Strategisk plan for Høgskolen i Telemark 2010-2015

Strategisk plan for Høgskolen i Telemark 2010-2015 Strategisk plan for Høgskolen i Telemark 2010-2015 Rullert av rektor pr. 15.01.15, jf. S-sak 63/14 vedtakspkt. 1 I Verksemdsidéen Høgskolen i Telemark (HiT) skal oppfylle samfunnsoppdraget sitt ved å tilby

Detaljer

Forskrift om bustøtte

Forskrift om bustøtte Forskrift om bustøtte DATO: FOR-2012-11-29-1283 DEPARTEMENT: KRD (Kommunal- og regionaldepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 14 s 2412 IKRAFTTREDELSE: 2013-01-01 ENDRER: FOR-2009-06-19-699 GJELDER FOR:

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522 Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne Rådmannen si tilråding: Formannskapet godkjenner konkurransegrunnlaget for kjøp

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

SANDØY KULTURSKULE RETNINGSLINER

SANDØY KULTURSKULE RETNINGSLINER SANDØY KULTURSKULE RETNINGSLINER Reglement for Sandøy kulturskule. 1 Samarbeid mellom skule og heim Kulturskulen freistar til ei kvar tid å utvikle samarbeidet/kontakten mellom skule og heim. I revideringa

Detaljer

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Vedteke i kommunestyret 12.12.2013, sak K 13/169 Endra i kommunestyret 27.8.2015, sak K 15/96 Gjeldande frå ny kommunestyreperiode 2015-2019 INNHALD:

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016 www.hivolda.no/glu 1 2 Innhald Tid til studiar og undervising... 4 Frammøte... 4 Arbeidskrav, eksamen og progresjon

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 13.05.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Arkivsak

Detaljer

Musea i Sogn og Fjordane Styremøte

Musea i Sogn og Fjordane Styremøte Musea i Sogn og Fjordane Styremøte Dato: Tysdag 23.04.2013 Tid: Kl. 11:00 Stad: De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum, Kaupanger MØTEBOK Frå styret møtte: Frå adm. møtte: Referent:, Laura Kvamme,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

For eit tryggare Noreg. Ein del av Forsvarsbygg

For eit tryggare Noreg. Ein del av Forsvarsbygg For eit tryggare Noreg Kompetansesenter for sikring av bygg Ein del av Forsvarsbygg Trugsmålsbiletet i dag stiller nye krav til sikring av viktige funksjonar i samfunnet. Dette fører med seg strengare

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Økonomisk situasjon ved Hordaland helsefagskole

Økonomisk situasjon ved Hordaland helsefagskole OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/11453-4 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Hordaland fagskulestyre 26.11.2015 Økonomisk situasjon ved Hordaland helsefagskole

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2009

Rådgjevarkonferansen 2009 Rådgjevarkonferansen 2009 Dei neste 15 min. Tørre facts om HSF Utfordringar for HSF HSF - ein attraktiv høgskule? Utdanningar ved HSF og spennande planar Ta med elevane på besøk til HSF! Tørre facts Høgskulen

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

RAMMEPLAN FOR. FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON OG LEIING (10 vekttal) FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA

RAMMEPLAN FOR. FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON OG LEIING (10 vekttal) FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA RAMMEPLAN FOR FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON OG LEIING (10 vekttal) FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA Godkjend av Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet 3. mars 1997 RAMMEPLAN FOR FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON

Detaljer

KAPASITETSUTFORDRINGAR BORE SKULE OG KLEPPE SKULE OG NY IDRETTSHALL

KAPASITETSUTFORDRINGAR BORE SKULE OG KLEPPE SKULE OG NY IDRETTSHALL SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Trond Roy Pedersen Arkiv: B13 Arkivsaksnr.: 16/430-3 Planlagt behandling: Hovudutval for skule og barnehage KAPASITETSUTFORDRINGAR BORE SKULE OG KLEPPE SKULE OG NY IDRETTSHALL

Detaljer