TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011"

Transkript

1 TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011

2 Foto: Tone E. Stenbek, Arne Glomdal, istock, Kristin Josefsen, Anne Cathrine Sandø

3 Innhold Kap.: Innledning... 4 Begreper, forkortelser og definisjoner Nøkkeltall/fakta Målsettinger og resultater - sammendrag Mål, utfordringer og strategier - hvor gode kan vi bli? Styringssystem og kvalitetssikring Styringsområdene for videregående opplæring Læringsutbytte og gjennomføring i fagopplæringen Elevenes og lærlingenes læringsarbeid i fagopplæringen Læringsmiljø, verdier og relasjoner i fagopplæringen Lærernes, instruktørenes og prøvenemdeas kompetanse i fagopplæringen Ledelse, utvikling og rammebetingelser i fagopplæringen Utfordringer som følge av økt antall opplæringskontrakter og nye arbeidsoppgaver Læringsutbytte og gjennomføring i skolene Elevenes læringsarbeid i skolene Læringsmiljø, verdier og relasjoner i skolene Lærernes kompetanse Ledelse, utvikling og rammebetingelser i skolene Spesialpedagogikk PPT Voksenopplæring Opplæring i kriminalomsorgen Vedlegg Nøkkeltall / fakta; Lærlinger og lærekandidater Mer om styringsområdene i kap Østfold FK - Undervisningsevaluering

4 Innledning Det er fastsatt i opplæringsloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 ( ) fremgår det at det er viktig at styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god måte. Tilstandsrapporten er et sentralt element i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Regjeringen har fastsatt mål knyttet til læringsresultater, frafall og læringsmiljø som grunnlag for å vurdere kvaliteten i grunnopplæringen, jf. St.meld. 31 ( ). Til de nasjonale målsettingene har regjeringen stilt opp indikatorer som skal gi grunnlag for å vurdere hvor langt skoleeier er kommet i å nå målene. Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, men kan bygges ut med annen omtale som skoleeier mener er formålstjenlig ut fra lokale behov. I St.meld. nr.16 ( ) fremgår det at tidlig innsats er vesentlig for å bedre elevenes ferdigheter og faglige utvikling. Kartlegging av elevenes ferdighetsnivå må følges opp med tiltak for dem som har behov for ekstra opplæring fra første stund. Den spesialpedagogiske innsatsen er her sentral. Skoleeier står ellers fritt til å utvide innholdet i tilstandsrapporten. Skoleeieres plikt til å utarbeide årlige rapporter om tilstanden i grunnopplæringen er en del av oppfølgingsansvaret knyttet til det generelle systemkravet (internkontroll), jfr. opplæringsloven andre ledd og privatskoleloven 5-2 tredje ledd. Kravet til internkontroll omfatter alle plikter som påligger skoleeier etter lov og forskrift. Det generelle systemkravet er derfor videre enn det tilstandsrapporten dekker. 4

5 Begreper, forkortelser og definisjoner Utdanningsprogram ST Studiespesialisering ST-F Studiespesialisering med formgivning ID Idrettsfag MD Musikk, dans, drama MK Medier og kommunikasjon SS Service og samferdsel NA Naturbruk DH Design og håndverk TP Teknikk og industriell produksjon BA Bygg og anleggsteknikk EL Elektronikk HS Helse og sosial RM Restaurant og matfag TAF tekniske og allmenne fag Andre forkortelser vg1, vg2, vg3 årstrinnene 1-3 i den videregående skolen Vgs. videregående skole Vgo. videregående opplæring IOP individuell opplæringsplan OT/PPT Opplæringstjenesten og Pedagogisk-psykologisk tjeneste ØFK Østfold fylkeskommune Ny GIV Gjennomføring I Videregående opplæring R94 Reform 94 (skolereform for videregående skoler fra 1994) KL Kunnskapsløftet (skolereform for grunnskolen fra 2007) VTA-bedrift bedrift som tilbyr varig tilrettelagt arbeid for personer med spes. tilretteleggingsbehov OK-øst opplæringskontorene-øst HIØ Høgskolen i Østfold NDLA Norsk Digital Læringsarena Datakilder / systemer VIGO Skoleadministrativt datasystem EXTENS Skoleadministrativt datasystem PULS Skoleadministrativt datasystem KOSTRA Kommunal og statlig rapportering (system for informasjonsutveksling) NLP Personaladministrativt datasystem Oracle Økonomi-/ regnskapssystem 5

6 6

7 KAP. 1 Nøkkeltall/fakta I dette kapittelet følger en tabellarisk oversikt over utvalgte nøkkeltall for å gi en enkel overordnet oversikt over situasjonen videregående opplæring i Østfold fylkeskommune. Tabellene utgjør kun et datagrunnlag og er i hovedsak uten forklaringer og kommentarer. Tabell 1.1 Oversikt over de 11 videregående skolene Skole Utdanningsprogram Elevplasser 2011/12 **) Regnskap 2011 (mill kr) Antall årsverk *) Halden vgs ST, ID, MD, BA, EL, HS, RM, SS, TP ,2 219 Borg vgs BA, EL, HS, TP, ST ,1 149 Greåker vgs ST, MD, BA, HS ,6 138 Kalnes vgs BA, NA, DH, ST, ID ,6 105 St. Olav vgs ST, ID, SS ,6 115 Frederik vgs ST, ID, SS ,7 148 Glemmen vgs ST-FO, ST, DH, EL, HS, MK, RM, TP ,7 239 Kirkeparken vgs ST, ST-FO, ID, MD, RM, SS ,8 130 Malakoff vgs ST, BA, EL, HS, TP ,8 147 Askim vgs ST, ID, MD, BA, EL, HS, SS, TP ,5 151 Mysen vgs ST, BA, DH, HS, MK, RM, SS, TP ,7 179 Sum vgs , *) Samtlige årsverk i skolen, inkl. lærere, renholdere, merkantilt personell osv. Kilde: VIGO, ØFKs økonomisystem (Oracle) og ØFKs personalsystem (NLP) **) Ordinære elevplasser ved årets inntak og i hht. gitt tilbudsstruktur. (Bygningsmessig kapasitet kan være større.) I tillegg er det fem klasser med alternativ opplæring for minoritetsspråklige elever (innføringsklasser) ved Malakoff vgs., Kirkeparken vgs., St. Olav vgs., Askim vgs. og Frederik II vgs. i skoleåret Tabell 1.2: Antall elever per 1. oktober Utdanningsprogram 2008/ / / /12 % Antall % Antall % Antall % Antall SUM Totalt SUM Vg1 40,3 % ,9 % ,4 % ,0 % SUM Vg2 35,0 % ,2 % ,0 % ,3 % SUM Vg3 24,7 % ,9 % ,6 % ,7 % Studiespesialisering 41,1 % ,1 % ,6 % ,4 % Helse- og sosialfag 8,9 % ,2 % ,1 % ,8 % Idrettsfag 8,1 % 711 7,4 % 712 7,5 % 707 7,8 % 757 Teknikk og ind. produksjon 5,7 % 503 5,9 % 569 6,0 % 570 5,8 % 562 Bygg- og anleggsteknikk 7,6 % 673 6,9 % 661 5,9 % 561 5,4 % 520 Elektrofag 5,6 % 498 5,6 % 534 5,7 % 533 5,6 % 541 Service og samferdsel 4,7 % 412 5,1 % 491 5,3 % 502 5,4 % 523 Påbygging 4,1 % 365 5,5 % 523 5,3 % 497 6,2 % 599 Design og håndverk 3,3 % 295 3,7 % 356 3,8 % 358 3,3 % 318 Restaurant- og matfag 3,0 % 265 3,1 % 298 3,1 % 288 2,7 % 265 Musikk, dans og drama 3,1 % 275 2,9 % 280 3,0 % 282 2,9 % 277 Medier og kommunikasjon 2,7 % 240 2,6 % 245 2,8 % 260 2,6 % 253 Naturbruk 1,9 % 165 1,9 % 185 2,0 % 190 2,0 % 196 Kilde: VIGO

8 Tabell 1.3: Lærere etter aldersgruppe og kjønn per Kilde: A) NLP/EDB B) KOSTRA Tabell 1.4: Opplæringskontorer og bedrifter Kilde: VIGO Tabellen over viser en reduksjon i antall opplæringsbedrifter med egen godkjenning. Dette er ikke en reel nedgang, men et resultat av at bedrifter som ikke har hatt lærling på to år er slettet fra registeret over godkjente bedrifter. Altså en opprydding av bedrifter som har vært registrerte som godkjente uten å ha hatt lærling over flere år. En annen årsak er at bedrifter som tidligere har vært registrert med egen godkjenning har meldt seg inn i opplæringskontor og ikke lenger har egen godkjenning. Tabell 1.5 Lærlinger og lærekandidater gjennom hele kalenderåret Totalt antall herav lærlinger herav lære-kandidater Kilde: VIGO Tabell 1.6: Økonomi - Netto driftsutgifter (i kr) per elev i videregående skole Kilde: KOSTRA Antall ansatte, lærere A ) Antall årsverk, lærere A ) Elever pr lærerårsverk B ) 7,8 8,7 8,4 8,6 Andel av antall ansatte i % Andel kvinner B ) 51,2 50,8 51,4 51,8 Andel over 50 år B ) 51,5 51,3 48,6 48 Andel over 60 år B ) 18 19,4 18,9 19,1 Antall 2008 Antall 2009 Antall 2010 Antall 2011 Antall opplæringskontorer Antall opplæringsbedr. m/egen godkjenning Nasjonalt Østfold Nasjonalt Østfold Nasjonalt Østfold Studieforberedende utdanningsprogram Yrkesfaglige utdanningsprogram Alle utdanningsprogram

9 Tabell 1.7: Utgifter til videregående opplæring, i mill. kr Endring i % 2011 Endring i % Totale netto utgifter vgo 1 391, ,3 4,2 % 1 560,9 7,7 % Fordelt pr KOSTRA-funksjon: Skolelokaler og internatbygninger 137,6 148,4 7,8 % 178,2 20,1 % Fellesutg og støttefunksjoner knyttet til vgo 128,8 145,6 13,0 % 173,4 19,1 % Pedagogisk ledelse og ped. fellesutgifter 141,3 147,5 4,4 % 149,7 1,5 % Drift av utdanningsprogrammene 641,2 660,3 3,0 % 690,6 4,6 % Spesialundervisning og særskilt tilpasset oppl. 148,7 152,3 2,4 % 159,2 4,5 % Fagopplæring i arbeidslivet 106,1 101,7-4,1 % 118,3 16,3 % -herav tilskudd til lærebedrifter 78,9 73,5-6,8 % 88,9 20,9 % Voksenopplæring etter opplæringsloven 18,1 21,1 16,3 % 20,5-2,8 % Andre formål 66,1 60,5-8,6 % 70,9 17,2 % Utgifter til utd.programmene er fordelt slik: Studiespesialisering 232,8 232,1-0,3 % 232,3 0,1 % Bygg- og anleggsteknikk 54,0 55,3 2,5 % 48,4-12,5 % Elektrofag 44,1 43,6-1,0 % 45,5 4,3 % Design og håndverk 29,3 29,5 0,6 % 30,7 4,2 % Restaurant- og matfag 23,7 26,0 9,6 % 26,5 1,9 % Helse- og sosialfag 67,0 74,1 10,7 % 80,9 9,2 % Idrettsfag 43,3 44,5 3,0 % 46,3 4,0 % Teknikk og industriell produksjon 46,0 50,3 9,4 % 49,7-1,2 % Musikk, dans og drama 28,5 29,9 4,7 % 28,6-4,2 % Medier og kommunikasjon 16,7 17,5 5,0 % 18,1 3,6 % Naturbruk 19,0 19,0 0,1 % 15,9-16,5 % - herav skolegårdsbruket 4,4 2,7-38,9 % 1,4-47,8 % Service og samferdsel 36,9 38,4 4,1 % 39,0 1,4 % Kilde: Regnskapstall fra ØFKs økonomisystem (Oracle) Tabell 1.8: Arealer (m2) ved videregående skoler pr Egne arealer Leide arealer SUM Kilde: Jonathan 9

10 10

11 KAP. 2 Målsettinger og resultater - sammendrag Tabellen nedenfor viser mestringsnivået for elever i ungdomsskolen i Østfold i forhold til landsgjennomsnittet. Tabell 2.1 Nasjonale prøver: Andel elever på ulike mestringsnivå i grunnskolen høst-2009 høst-2010 høst-2011 Fag Østfold Nasjonalt Østfold Nasjonalt Østfold Nasjonalt Regning 8.trinn -Mestringsnivå 1 og 2 31,8 % 26,9 % 31,3 % 27,1 % 31,2 % 25,3 % -Mestringsnivå 3 43,0 % 41,4 % 43,7 % 41,7 % 42,8 % 41,7 % -Mestringsnivå 4 og 5 25,0 % 31,7 % 25,1 % 31,2 % 26,1 % 33,0 % Lesing 8.trinn -Mestringsnivå 1 og 2 33,1 % 27,7 % 32,1 % 29,5 % 31,2 % 27,3 % -Mestringsnivå 3 42,0 % 41,1 % 38,1 % 37,0 % 38,7 % 37,2 % -Mestringsnivå 4 og 5 25,0 % 31,2 % 29,7 % 33,5 % 30,1 % 35,5 % Engelsk 8.trinn -Mestringsnivå 1 og 2 35,1 % 29,7 % 34,1 % 28,8 % 35,4 % 31,0 % -Mestringsnivå 3 41,7 % 40,5 % 40,7 % 39,7 % 38,5 % 38,1 % -Mestringsnivå 4 og 5 23,3 % 29,9 % 25,3 % 31,0 % 26,1 % 30,9 % Regning 9.trinn -Mestringsnivå 1 og ,7 % 18,9 % 21,8 % 18,8 % -Mestringsnivå ,0 % 37,4 % 40,7 % 37,5 % -Mestringsnivå 4 og ,3 % 43,7 % 37,5 % 43,7 % Lesing 9.trinn -Mestringsnivå 1 og ,0 % 19,2 % 20,7 % 18,1 % -Mestringsnivå ,3 % 30,7 % 34,2 % 32,5 % -Mestringsnivå 4 og ,8 % 50,1 % 45,1 % 49,5 % Kilde: Elevenes grunnleggende ferdigheter fra grunnskolen har stor betydning for gjennomføring av videregående opplæring. Tabellen over viser at det er en høy andel elever som havner på mestringsnivå 1 og 2 (de laveste nivåene) i Østfold i forhold til landsgjennomsnittet. Dette gjelder alle fag og ungdomsskoletrinn der det gjennomføres nasjonale prøver. Disse elevene kan stå i fare for ikke å oppnå kompetanse som gjør dem i stand til å gjennomføre og bestå videregående opplæring dersom det ikke iverksettes tiltak. Tilsvarende ser vi at andel elever som oppnår mestringsnivå 4 og 5 er lavere i Østfold i forhold til landsgjennomsnittet for alle fag og trinn. Tabell 2.2 Grunnskolepoeng ved inntak til vgs Østfold 38,4 38,5 38,4 39,0 Landsgjennomsnitt 39,7 39,5 39,9 39,9 Kilde: (Grunnskolepoeng = gj.snittl. avgangskarakter fra ungdomsskole multiplisert med 10) 11

12 Grunnskolepoengene ved inntak til videregående skole bekrefter tendensen fra de nasjonale prøvene. Disse viser at avgangselevene fra ungdomsskolene i Østfold gjennomgående har svakere resultater enn landsgjennomsnittet. Dette danner grunnlaget for elevenes valg og utvikling i videregående skole. En viktig premiss for elevenes resultater og læringsutbytte er den kompetansen de har med seg fra grunnskolen. Nedenstående tabeller for frafall, fullføringsgrad og resultater må derfor ses på bakgrunn av elevenes resultater før de begynner videregående skole.. Sluttere og fullført-bestått er resultatområder som er nedfelt i Østfold fylkeskommunes styringssystem for de videregående skolene, og det settes her resultatkrav på skolenivå. Resultatkravene blir fulgt opp i fylkesrådmannens styringsdialog med den enkelte videregående skole. Tabell 2.3: Sluttere i videregående skole etter 1. september Trinn Mål Status Mål Status 2009/ / / /2011 Vg 1 5,50 % 4,80 % 4,50 % 5,40 % Vg 2 3,80 % 4,80 % 4,50 % 5,20 % Vg 3 2,40 % 3,50 % 3,20 % 3,30 % Alle årstrinn 4,20 % 4,50 % 4,20 % 4,80 % Kilde: Styringsdata skoleåret , (egenprodusert fra OT/PPT) (Avviker fra tall fra SSB som følge av forskjeller i telletidspunkt og definisjoner) Tabellen over viser at totalt antall sluttere skoleåret er på 4,8 %, og at det er noe høyere enn målet som ble satt. Dette er også en oppgang i forhold til året før. Man arbeider fortsatt for å redusere frafallet skoleåret , noe som blir nærmere beskrevet i kapittel 5. Tabell 2.4: Fullført - Bestått, i videregående skole Status 2009/2010 Mål 2010/2011 Status 2010/2011 Trinn Studieforb. Yrkesforb Studieforb. Yrkesforb. Studieforb. Yrkesforb. Vg1 83 % 65 % 84 % 67 % 83 % 67 % Vg2 78 % 68 % 80 % 70 % 79 % 70 % Vg3 77 % 79 % 73 % Bestått 3-årig løp 72 % 73 % 70 % Kilde: Styringsdata skoleåret , (egenprodusert fra EXTENS) Tabellen over viser total andel av elevene som har fullført og bestått skoleåret , samt både status og målsettinger for skoleåret Her vises at man har hatt som mål å forbedre andelen av elever som fullfører og består på alle nivåer i løpet av skoleåret Som man ser har det lyktes i varierende grad. Det er imidlertid vanskelig å si noe sikkert om utviklingen basert på kun to skoleår. 12

13 Østfold ligger under det nasjonale snittet for elever som fullfører på normert tid. Det betyr at det i gjennomsnitt er en høyere andel elever som ikke fullfører i Østfold enn på nasjonalt nivå når man følger elevene over flere år, jfr. nærmere omtale av dette i kap Ny GIV -mål og resultater Økonomiplanen Status Nasjonalt Status Ny GIV indikatorer nasjonalt mål 1/8-13 Østfold Overgang vg1->vg2 83,8 % 85,8 % 83,5 % 84,0 % 85,8 % 85,8 % 85,8 % Overgang vg2-> vg3/lære 79,9 % 81,9 % 76,9 % 78,0 % 81,9 % 81,9 % 82,0 % Gjennomført vgo etter 5/6 år 69 % 75 % 65 % 70 % 72 % 74 % 75 % Kilde: Gjennomføringsbarometeret 2012:1. Siste oppdaterte statustall er fra 2010 Østfold ligger noe lavere enn landsgjennomsnittet, men målet er å nå alle de nasjonale målene i løpet av økonomiplanperioden. Tabell 2.5: Standpunkt- og eksamenskarakterer i videregående skole 2011 Kilde: Standpunkt Nasjonalt ØFK Eksamen Nasjonalt ØFK Differanse (E-S) Nasjonalt ØFK Fag Matematikk Vg1T yrkesfaglig 3,9 3,6-3,0 - -0,6 Matematikk Vg1P yrkesfaglig 2,9 3,2 2,5 2,9-0,4-0,3 Norsk yrkesfaglig 3,2 3,4 3,1 3,4-0,1 0,0 Engelsk yrkesfaglig 3,1 3,4 3,2 3,0 0,1-0,4 Matematikk Vg2P studieforberedende 3,3 3,5 2,6 2,7-0,7-0,8 Norsk hovedmål studieforberedende3,4 3,6 2,9 3,1-0,5-0,5 Engelsk studieforberedende 3,8 4,1 3,4 3,7-0,4-0,4 Datagrunnlaget omfatter standpunktkarakterer og eksamenskarakterer fra en rekke fellesfag og programfag i videregående opplæring. Alle uttrekk av tallmateriale er hentet fra Skoleporten, og presenterer resultater fra utvalgte fag som kan bidra til å gi gode indikatorer på elevenes læringsutbytte. Som det framgår av eksamens- og standpunktresultatene, ligger resultatene fra videregående skoler i Østfold gjennomgående under landsgjennomsnittet. Man kan også se at Østfold i noen fag har større nedgang fra standpunkt til eksamen enn landsgjennomsnittet. 13

14 Tabell 2.6: Fag- svenne- og kompetanseprøve. Bestått - ikke bestått i % Kand. type B IB B IB B IB B IB Lærling 91,2 % 8,8 % 88,7 % 11,3 % 89,0 % 11,0 % 87,0 % 13,0 % Alt. Vg3 76,0 % 24,0 % 76,5 % 23,5 % 75,4 % 24,6 % 72,0 % 28,0 % Lærekandidat 96,2 % 3,8 % 96,2 % 3,8 % 100,0 % 0,0 % 97,0 % 3,0 % Totalt i % 90,4 % 9,6 % 87,6 % 12,4 % 87,4 % 12,6 % 85,0 % 15,0 % Totalt antall *) B inkluderer karakterene bestått og bestått meget godt. Jfr. vedlegg til kap. 5 der disse vises hver for seg. Kilde: VIGO Jfr. også tabell i kapittel 5.1 Tallene viser en svak økning i karakteren ikke bestått og 2011 er prøver avlagt etter innføringen av kunnskapsløftet. Prøvenemndas vurderingskompetanse er styrket i perioden og deres bevissthet på vurdering kan være en forklaring på økningen. Tabell 2.7: Formidlingsresultater i 2009, 2010 og 2011 År Ka nd.type Anta ll s øke re F ormidl. eget fylke F ormidl. a nne t fylke A lt. v g3 i s kole A k s e pte rt tilbud o m fa gprøve i s kole H e ra v s to ppe t / ukva l. U a k tue lt øns ke / Anne t tilbud i vgs. S økna d truk k e t (be gy nt i jobb/skole Anne t/ ove r- fø rt OT Lærling Lærekandidat Sum Lærling Lærekandidat Sum Lærling Lærekandidat Sum Kilde: Vigo opplæring Definisjon på uttaket: Antall søkere er de som har læreplassønske som ett av ønskene sine, uten prioriteringer. Herav stoppet / ukvalifisert Er i hovedsak søkere fra andre fylker, som det ikke jobbes med for å skaffes læreplass i Østfold så lenge vi ikke formidler alle våre egne søkere fra Østfold. Tallene omfatter alle søkere uavhengig av rettsstatus. Elever som er overført OT er ikke i opplæring fordi de har takket nei til tilbud. Et sentralt tiltak for å redusere antall elever som overføres til OT, er å opprette flere/ bedre tilbud om alternativ vg3 i skole. Dette vil imidlertid medføre økning av ressurser. Kommentar til tabellene: Det er formidlet så å si samme antall som i Dette er det første året hvor tallene har vært stabile to år på rad. 14

15 Tabell 2.8: Hevinger : Avsluttet kontrakt før læretids utløp* Ny kontrakt samme fag Ny kontrakt i annet fag Endret kontraktstype Lærling Lærekandidat ** * Med avsluttet kontrakt før læretids utløp menes de som har avsluttet kontrakten og som ikke er i videregående opplæring. ** (26 av disse ble overført til det nyopprettede Opplæringskontoret for VTA-bedriftene) Tilstanden baserer seg på kontrakter som er hevet i 2011, 2010 og 2009 uten å ta stilling til startdato i kontrakten. Jfr. for øvrig vedlegget til kap. 5.1

16 16

17 KAP. 3 Mål, utfordringer og strategier hvor gode kan vi bli? Vedtatt budsjett og økonomiplan angir følgende overordnede mål og delmål for videregående opplæring: Det generelle kompetansenivået i Østfold skal høynes til minst gjennomsnittet for landet. Kompetansen innenfor nyskapning og innovasjon skal økes og opplæringsinstitusjonene skal ha et tilbud som optimaliserer den enkeltes mulighet for læring og samtidig ivaretar næringslivets og offentlig virksomhets behov for kompetent arbeidskraft. - Andel åringer som er i videregående opplæring skal ligge på landsgjennomsnittet eller høyere. - Andelen elever/lærlinger som fullfører og består på normert tid skal øke i perioden. - Andelen elever innen yrkesfaglige utdanningsprogram som formidles til lærebedrift etter avsluttet videregående trinn 2 skal øke i perioden. Hovedutfordringer og strategier De siste årene har videregående opplæring i Østfold hatt en positiv utvikling på flere områder. Denne framgangen skyldes forsterket fokus på resultatoppnåelse kombinert med utvikling innen prioriterte innsatsområder. Imidlertid er det fremdeles store kvalitetsutfordringer med tilhørende muligheter for forbedringer. Videregående opplæring omfatter både opplæring i skole og fagopplæring i bedrift og det er viktig å sikre størst mulig helhet innenfor fag- og yrkesopplæringen. Felles for begge opplæringsarenaer er målet om at flest mulig skal gjennomføre med best mulig resultat. Samtidig skiller skole og bedriftsbasert opplæring seg på sentrale områder. Dette får bl.a. konsekvenser for hvilke strategier og tiltak ulike utfordringer kan møtes med. Denne delen av tilstandsrapporten er derfor disponert ut fra dette Oppfølgingen av styringssystemet for de videregående skolene har bl.a. resultert i analyser som danner grunnlag for relevante og godt begrunnede satsingsområder. Dette gjelder både for den enkelte videregående skole og i fylkeskommunen som helhet. En av hovedutfordringene videre er å omsette definerte satsingsområder i prosesser som skaper ønsket forbedring. Dette stiller høye krav til endringsevne og målrettet prioritering. I denne sammenhengen bør temaene nedenfor gis særlig prioritet Ledelse Forskning viser at god ledelse er en avgjørende betingelse for kvalitetsutvikling av skolen som organisasjon. En effektiv oppfølging av definerte forbedringsområder forutsetter derfor en ytterligere satsing på ledelse i de videregående skolene fra skoleeiers side. Dette gjelder både i forhold ledelsesmessig organisering, kapasitet og kompetanse 17

18 Kompetanseutvikling Målrettet kompetanseheving av lærere, instruktører og øvrige yrkesgrupper vil være en avgjørende faktor i videre forbedringsarbeid. I denne sammenhengen legger kompetansestrategien for videregående opplæring som ble vedtatt av fylkestinget høsten 2010 (PS 59/2010), grunnlaget for de prioriteringer som skal gjøres. For de videregående skolenes vedkommende vil pågående kompetansekartlegging danne et viktig grunnlag for videre planlegging og gjennomføring på området. Kartleggingen tar utgangspunkt i styringssystemet for de videregående skolene og vil stille høye krav til både form, innhold og organisering framover. Videreutvikling av styringssystemet for de videregående skolene Erfaringene så langt er at styringssystemet har gitt forbedrede muligheter til systematisk oppfølging, resultatstyring og kvalitetsutvikling. Systemet bør derfor også framover danne det strategiske hovedgrunnlaget for styring og utvikling både på skoleeier- og skolenivå. I forhold til videreutvikling bør følgende gis særlig prioritet: Sikre relevant bruk av og forståelse for styringssystemets prinsipper og innhold i hele skoleorganisasjonen Utarbeide instruktive retningslinjer og veiledninger som kan gi konkret støtte til skolenes forbedringsarbeid Framstille og tilgjengrliggjøre styringssystemet med tilhørende støtteressurser for alle aktuelle brukere Fortsatt satsing på å redusere avbrudd i videregående opplæring Ny GIV Overgangsprosjektet: Skoleåret 11/12 deltar alle kommunene i Østfold sammen med Østfold fylkeskommune i Ny GIV Overgangsprosjektet. Dette innebærer at Østfold som eneste fylke i landet, er gitt muligheter til en fullskala gjennomføring av et initiativ med stor betydning for elever som tidligere har vært særlig utsatt mht. bortvalg. I tillegg til organisasjonsmessig implementering av gjennomført etterutdanning og etablering av vellykkede tiltak/samarbeidsmodeller på systemnivå, gir Ny GIV store muligheter for ytterligere, kvalitetsfremmende samspill mellom kommunene og Østfold fylkeskommune. Disse mulighetene bør gis høyt fokus framover: Overgangen Vg2/Vg3 innen yrkesfaglige utdanningsprogram Erfaringene fra det foreløpige Ny GIV arbeidet, viser at mangel på læreplasser og/ eller relevante alternativer til læreplass utgjør en vesentlig utfordring for og nå mål om økt gjennomføring av videregående opplæring. En økt satsing på området er derfor nødvendig. Videreføre satsing gjennom fornyet plan Krafttak for læring Forsterket innsats for unge som har avbrutt videregående opplæring Ny GIV Oppfølgingsprosjektet har et særlig fokus på unge med særlig behov for tiltak som gir mulighet for økt deltagelse i utdanning og/eller arbeidsliv. Østfold har særlige utfordringer på området og dette stiller store krav til systematiske tiltaks- 18

19 kjeder på tvers av fag- og forvaltningsnivåer. I denne sammenhengen har fylkeskommunens Oppfølgingstjeneste (OT) og NAV et særlig ansvar. Denne delen av Ny GIV satsingen bør derfor også få høy prioritet framover. Spesielt om fagopplæring i bedrift For at flest mulig av dem som gjennomfører yrkesfaglige utdanningsprogram i skole skal få muligheten til å inngå lærekontrakt eller opplæringskontrakt og kunne fullføre opplæringsløpet og dermed oppnå fag- / svennebrev eller kompetansebevis er det en rekke faktorer som har betydning og som innebærer utfordringer for fylkeskommunen. De fleste av disse utfordringene er av relativt varig karakter og er underlagt et kontinuerlig forbedrings- og kvalitetssikringsarbeid. Nedenfor beskrives noen av utfordringene. Rammebetingelser En vedvarende hovedutfordring er manglende samsvar mellom antallet søkere til læreplass og det antall læreplasser som tilbys i Østfold. Ved å optimalisere tilbudsstrukturen kan gapet mellom tilbud og etterspørsel reduseres, men dette vil i seg selv ikke være tilstrekkelig til å oppnå et tilfredsstillende resultat. Inngåelse av lærekontrakt/ opplæringskontrakt er et privatrettslig forhold mellom lærling og lærebedrift, hvor fylkeskommunen ikke er part, men har en kontrollfunksjon i forhold til opplæringslovens og andre lovers krav og myndighet til å godkjenne eller underkjenne kontrakter. Utvikling av partnerskapet med opplæringskontorer og lærebedrifter blir et satsningsområde. Søkernes forutsetninger Det er en klar sammenheng mellom den kompetansen elevene har etter Vg2, målt i karakterer, elevens fravær i skole og deres mulighet til å inngå lærekontrakt/ opplæringskontrakt. Lærebedriftene velger selv hvem de ønsker å inngå lærekontrakt/ opplæringskontrakt med, og kan fritt velge å inngå kontrakt med voksne søkere, uten opplæringsrett, fremfor søkere med opplæringsrett. Arbeidet innenfor rammen av styringssystemet for å oppnå bedre resultater for YF-elevene etter to år i skole. Innhold i bedriftsopplæringen Det er stor variasjon i bedriftenes forutsetninger for å drive opplæring, ut fra blant annet ressurser, bemanning og kompetanse. Begrepet lærebedrift kan dekke alt fra en frisørsalong med én til to ansatte, til store industrikonsern med store ressurser og egne opplæringsenheter, og opplæring er ikke bedriftenes primæroppgave. For å sikre at alle lærebedrifter har en minimumskompetanse med hensyn til å drive opplæring etter opplæringslovens forutsetninger, finnes det en godkjenningsordning for lærebedrifter. I tillegg vil fylkeskommunens opplæring av instruktører være et avgjørende kvalitetssikringstiltak i denne sammenheng, i tillegg til den årlige rapporteringen fra lærebedrift til fylkeskommunen. I Østfold er ca. 80 % av alle lærekontrakter/ opplæringskontrakter inngått med et opplæringskontor. Dette skaper muligheter for å oppnå kvalitetsutjevning, samtidig som det kan by på utfordringer i form av innebygde interessemotsetninger av så vel faglig som bransjemessig og pedagogisk art. En grunnleggende forutsetning for å oppnå en kvalitetsmessig god bedriftsopplæring vil være å ta avgjørende hensyn til 19

20 bedriftenes forutsetninger, bransjenes egenart og en opplæringstradisjon som er utviklet gjennom århundrer. Prioriterte tiltak innen bedriftsopplæringen er gjengitt i fylkes-kommunens kompetansestrategi for perioden Formidling Fylkeskommunens rolle er å formidle kontakt mellom søker og bedrift og å godkjenne lærekontrakt/opplæringskontrakter som denne kontakten måtte resultere i. Formidlingsprosessen bidrar til å oppfylle ungdommens rett til å oppnå fullført utdanning, og som et grunnlag for å rekruttere fagarbeidere til ulike bransjer. Bransjene har derfor både et ansvar for og en egeninteresse av å markedsføre seg og sine tilbud. Et opplæringskontor kan representere bedrifter innen mange ulike bransjer og yrkeskategorier. Dersom bransjenes, opplæringskontorenes og fylkeskommunens tiltak koordineres, kan dette være et slagkraftig bidrag til å øke det totale antall læreplasser, kanalisere søkerne til riktige tilbud (redusere feilvalg) og på sikt gi et bedre samsvar mellom tilbud og etterspørsel. Manglende koordinering vil lett kunne føre til motsatt resultat. Det vil derfor være en grunnleggende utfordring for fylkeskommunen å kunne ta lederrollen i et samarbeid mellom aktørene og å være den viktigste premissleverandør. Ovennevnte utfordringer vil bli fulgt opp strategisk gjennom Opplæringsavdelingens utviklingsplan, som vil være ferdigstilt i løpet av første halvår

21

22 22

23 KAP. 4 Styringssystem og kvalitetssikring System for styring av videregående skoler Styringssystemet for de videregående skolene i Østfold fylkeskommune ble vedtatt politisk høsten Hovedhensiktene med systemet er: Styringssystemet ivaretar skoleeiers lovpålagte ansvar for vurdering og oppfølging på en forsvarlig måte. Styringssystemet skal være et egnet verktøy for styring av de videregående skolene Styringssystemet skal være et egnet verktøy for ledelse og kvalitetsutvikling på den enkelte videregående skole Med bakgrunn i politisk vedtatte resultatmål og satsingsområder, danner styringssystemet en hovedpremiss for fylkesrådmannens styrings- og ledelsesoppgaver overfor de videregående skolene. Denne oppfølgingen skjer med grunnlag i fylkesrådmannens løpende styrings- og utviklingsdialog overfor de videregående skolene og omfatter i hovedsak: Resultatfastsettelse, oppfølging og rapportering Kvalitetssikring og videreutvikling av styringsdata Ledelsesmessig støtte og bistand Arbeidet med å følge opp styringssystemet har også høy prioritet innad på den enkelte videregående skole. I tillegg til et gjennomgående fokus på vedtatte satsingsog resultatområdet, har arbeidet med å utvikle en skolebasert oppfølging av styringssystemet vært en viktig oppgave på den enkelte videregående skole. Erfaringene fra arbeidet med styringssystemet har vært positive. Systemet har lagt grunnlaget for er mer målrettet resultatoppfølging og tilstandsvurdering av de videregående skolene. Styringssystemet har også vist seg å være et egnet rammeverk for kvalitetsstyring og utvikling på den enkelte videregående skole. I 2011 har de fleste videregående skolene ytterligere forsterket arbeidet med skolebasert vurdering innenfor rammene gitt i styringssystemet. Dette arbeidet er rapportert til skoleeier og vurderingen er at de aller fleste skoler har løst oppdragene som ble gitt på dette området. I løpet av 2011 er det også gjennomført ekstern skolevurdering som oppfølging av de planer som ble lagt ved innføringen av systemet. Dette arbeidet gjennomføres av et Evalueringsteam som i 2011 har gjennomført omfattende, eksterne vurderinger på 3 videregående skoler. Erfaringene er positive og arbeidet videreføres i 2012 der det legges opp til at 4 nye skoler skal omfattes av ordningen. Arbeidet med å utvikle og følge opp styringsdokumenter som regulerer skolenes oppfølging av sentrale sider i lov/forskrift og utvikling av forsvarlig system på eksamensområdet har også hatt høy prioritet i arbeidet med styringssystemet. Kvalitetsarbeid innen fagopplæring i bedrift For å sikre at lærlinger og lærekandidater får oppfylt sine rettigheter etter opplæringsloven og at opplæringen skal kunne holde en gjennomgående høy kvalitet, er det utarbeidet et stort antall rutinebeskrivelser og kvalitetsdokumenter 23

Østfold FYLKESKOMMUNE

Østfold FYLKESKOMMUNE Østfold FYLKESKOMMUNE Tilstandsrapport for videregående opplæring i Østfold 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Begreper, forkortelser og definisjoner... 3 Kap. 1 Nøkkeltall/fakta... 4 Kap. 2 Resultater på utvalgte

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring i Telemark fylkeskommune

Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring i Telemark fylkeskommune Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring i Telemark fylkeskommune 2 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Formål... 4 1.2. Ansvar og roller i kvalitetsarbeidet... 4 1.3. Lovgrunnlag... 4 2. System

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Hvorfor er fagutdanning viktig? Trend mot høyere utdanning Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 AKTIVITET HENVISNING TIL LOV OG FORSKRIFT RUTINEBESKRIVELSER Rett til opplæring for ungdom Opplæringsordningen

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014 Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Mal for tilstandsrapport I 2009 ble 13-10 i Opplæringsloven endret slik at det

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som

Detaljer

Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg

Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg En analyse av læringsresultater, læringsmiljø og gjennomføring Hendrik Knipmeijer og Trine Riis Groven, EY Innhold KAPPITEL 1. Bakgrunn og innledning,

Detaljer

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 28.10.2014 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 14:00 Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget Forfall meldes til telefon 69681616. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Onsdag 12. september, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2012 2013

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2012 2013 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2012 2013 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS FYLKE HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM OSLO BÆRUM

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Mandag 10. desember, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2011 2012

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2011 2012 Tilstandsrapport for videregående opplæring i SKOLEÅRET 0 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS FYLKE HURDAL EIDSVOLL 9 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM JESSHEIM 0 NES 0 SØRUM OSLO BÆRUM 6 8 7 9 0 SANDVIKA ASKER

Detaljer

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret Fagopplæringsseksjonen Lærling Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling Noen begrepsavklaringer Hva har bedriften/opplæringskontoret ansvar for Mangler du fellesfag eller tverrfaglig eksamen Hvordan

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs

Detaljer

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2010 2011

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2010 2011 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2010 2011 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS FYLKE HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM OSLO BÆRUM

Detaljer

Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen

Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen 14 videregående skoler utenfor Trondheim 8 videregående skoler i Trondheim Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Skaun, Orkdal, Midtre Gauldal,

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013

Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013 Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013 Lærlingundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse blant lærlinger og lærekandidater, som skal gi informasjon om deres lærings- og arbeidsmiljø slik lærlingen

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP Generelt styrke ungdomsskoleelevers forutsetninger for rett førstevalg på videregående

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Torsdag 25. november, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 26. mars, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015 April, 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Lærling og lærekandidat

Lærling og lærekandidat investering tenker din bedrift på å ta inn lærling? samfunnsansvar utdanne framtidens fagarbeidere kreatvitiet Lærling og lærekandidat - en investering for framtiden Bli en lærebedrift! Østfold trenger

Detaljer

INSTRUKTØRER FAGLIGE LEDERE

INSTRUKTØRER FAGLIGE LEDERE INSTRUKTØRER FAGLIGE LEDERE ER DERE VIKTIGE DA???? Det er DERE som først og fremst ivareta KVALITETEN i opplæringen av lærlingene. Hvorfor Reform 94? Hva resulterte reformen til? Hvilke muligheter åpner

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31.01.2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/607 Tilstandsrapport for Marker skole 2011-2012 ksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A00 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 54/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 13.11.2012 PS

Detaljer

Indikatorrapport 2015

Indikatorrapport 2015 Indikatorrapport 2015 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 27. oktober, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Indikatorrapport 2014 Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Innholdsfortegnelse Samfunnskontrakten for flere læreplasser... 3 Antall lærekontrakter... 4 Antall fag- og svennebrev... 7

Detaljer

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy Kvalitetsmelding 2014 - kortversjon Innledning Du holder nå i handa kortversjonen av en rapport som opplæringsloven pålegger skoleeiere

Detaljer

Startpakke for Service og samferdsel

Startpakke for Service og samferdsel Startpakke for Service og samferdsel 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRSS Utdanningsprogrammet service og samferdsel er et prioritert område for gjennomgangen

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune Vest-Agder fylkeskommune Regionplan Agder 2020 Arly Hauge fylkesutdanningssjef folkestyre kompetanse - samarbeid Scenario 2020 I 2020 har det regionale kunnskapsløftet gitt betydelige resultater. Gjennom

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 20. mars, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Fra Ny GIV til helhetlig kvalitetsutvikling

Fra Ny GIV til helhetlig kvalitetsutvikling Fra Ny GIV til helhetlig kvalitetsutvikling Sture Flaaten og Renate Thomassen Tromsø 28. mai 2013 Utdanningsetaten Årsbudsjett 2013; 977 mill. kroner 15 skoler inkl SMI Ca 1500 ansatte Ca 6200 elever Ca

Detaljer

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til læreplass Liv Marit Meyer Petersen Teamleder Vestfold fylkeskommune, Inntak og fagopplæring Skolenes økte formidlingsansvar og oppfølgingsansvar og Vg3 fagopplæring

Detaljer

OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90

OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90 OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90 Side 1 Side 3 Lærling Læring, veiledning og refleksjoner Lærekandidat Fag- eller svenneprøve Kontrakt og arbeidsavtale Kompetanseprøve Rettigheter

Detaljer

EVALUERING - TILTAK FOR AT FLERE SKAL GJENNOMFØRE VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

EVALUERING - TILTAK FOR AT FLERE SKAL GJENNOMFØRE VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 23.02.2009 2006/306-3471/2009 / A43 Melding Saksbehandler: Karen Grundesen Meldingsnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalget EVALUERING - TILTAK FOR AT FLERE SKAL GJENNOMFØRE

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012 Tilstandsrapport for kåfjordskolen våren Innhold 1. Sammendrag...3 2. Hovedområder og indikatorer...4 2.1. Elever og undervisningspersonale...4 2.1.1. Lærertetthet...4 2.1.2. Antall elever og lærerårsverk...5

Detaljer

Tilstandsrapport 2015

Tilstandsrapport 2015 Tilstandsrapport 2015 Videregående opplæring i Vestfold 2013/2014 KORTVERSJON Forord Opplæringsloven krever en årlig rapport om tilstanden i videregående opplæring knyttet til læringsresultater, frafall

Detaljer

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006?

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? KJÆRE FORELDRE HVA ER KUNNSKAPSLØFTET? Du er ditt barns første og viktigste lærer! Er du engasjert,

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014 Torsdag 25. september, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike.

9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike. 9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike. Som grunnlag for behandling av en strategi for utdanning og kompetanse settes nedenfor sammen et

Detaljer

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune Kvalitetsområder Struktur: Persondata om den som er i opplæring Fagopplæringens oppbygging og organisering Læreplan Dimensjonering

Detaljer

Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015. Trond Reinhardtsen

Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015. Trond Reinhardtsen Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015 Trond Reinhardtsen Videregående opplæring 3-1 og 3-3 Rett til 3 års videregående opplæring (ikke plikt) Opplæringen skal føre frem til: Studiekompetanse

Detaljer

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september Navn: Klasse: Skole: Opplæringskontorene i Vest-Agder VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE POLITI TØMRER SYKEPLEIER URMAKER FOTTERAPEUT BILLAKKERER HEI! I løpet av de nærmeste

Detaljer

Østfold fylkeskommune. Videregående opplæring

Østfold fylkeskommune. Videregående opplæring Østfold fylkeskommune Videregående opplæring 2010 2011 Hvordan søke videregående opplæring i Østfold for skoleåret 2010 2011 Du søker ved å logge deg på vigo.no med MinID Detaljert oversikt over fylkeskommunens

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtested: Herredshuset Møtedato: 13.11.2013 Tid: 12.00 Det innkalles med dette til møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur

Detaljer

DITT VALG DINE MULIGHETER

DITT VALG DINE MULIGHETER Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som skal velge videregående

Detaljer

Utdanningsavdelingen. Kompetanseplan for utdanningssektoren 2011-2013 Årsplan 2011. Vest-Agder Fylkeskommune

Utdanningsavdelingen. Kompetanseplan for utdanningssektoren 2011-2013 Årsplan 2011. Vest-Agder Fylkeskommune Utdanningsavdelingen Kompetanseplan for utdanningssektoren 2011-2013 Årsplan 2011 Vest-Agder Fylkeskommune Innhold Forankring... 2 Mål... 3 Kompetansestrategi for Vest-Agderskolen... 4 Etterutdanning...

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring

Tilstandsrapport for videregående opplæring Tilstandsrapport for videregående opplæring 2012 1 Innledning... 4 1.1 Utgangspunkt og formål... 4 1.2 Visjon... 4 1.3 Kort beskrivelse av videregående opplæring i Vestfold... 5 1.4 Forkortelser brukt

Detaljer

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15 Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15 Innledning Opplæringspolitisk plattform for Hedmark 2009 2013 ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som

Detaljer

Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1

Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1 Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1 Saksbehandler: Brit-Olli Nordtømme TILSTANDSRAPPORT SKOLE 2011 Vedlegg: Tilstandsrapport 2010 SAMMENDRAG: Det stilles sentrale krav om at det skal utarbeides

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014 Dato: Arkivref: 03.03.2011 2010/706-3733/2011 / 243/A50 Saksframlegg Saksbehandler: Erling Steen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkesutvalget

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring

Tilstandsrapport for videregående opplæring Utdanningsavdelingen Tilstandsrapport for videregående opplæring Vest-Agder fylkeskommune 2011 1 Vest-Agder fylkeskommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide

Detaljer

Problemstillinger Gjennomgang av tilbudsstrukturen fram mot 2020

Problemstillinger Gjennomgang av tilbudsstrukturen fram mot 2020 Problemstillinger Gjennomgang av tilbudsstrukturen fram mot 2020 Hva skal vi leve av i Telemark? Hvilken kompetanse trenger vi? Hvordan innretter fylkeskommunen tilbudet innen videregående opplæring? Prosjektstatus

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2.

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2. Kapitteloversikt: I. Inntak II. Formidling III. Felles bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET og FAGOPPLÆRING

KUNNSKAPSLØFTET og FAGOPPLÆRING KUNNSKAPSLØFTET og FAGOPPLÆRING kurs for prøvenemnder og faglige ledere/instuktører i Aust-Agder 11. juni 2009 Hilde Witsø 1 Mål for kurset i dag Å gi ledere og medlemmer i prøvenemnder og faglige ledere/instruktører

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

Tilstandsrapport for VGO Buskerud fylkeskommune 2011 - for skoleåret 09/10

Tilstandsrapport for VGO Buskerud fylkeskommune 2011 - for skoleåret 09/10 Mandag 28. mars, Tilstandsrapport for VGO Buskerud fylkeskommune - for skoleåret 09/10 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE TILSTANDSRAPPORTEN Ragnar Olsen Marnet 02.04. Innhold ANALYSE AV OPPFØLGING AV MARKAR SKOLE HØSTEN... 2 ELEVER OG UNDERVISNINGSPERSONALE.... 2 TRIVSEL MED LÆRERNE.... 3 MOBBING

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Onsdag 1. august, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Vår dato: Vårreferanse : 2011/118

Vår dato: Vårreferanse : 2011/118 Vår saksbehandler: Frode Nyhamn Direkte tlf: 23 30 13 07 E-post: fny@udir.no Vår dato: Vårreferanse : 2011/118 SRY-møte8-2011 Dato: 29.11.2011 Sted: Utdanningsdirektoratet, konferanseavdelingen, møterom

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Informasjon om videregående skoler og

Informasjon om videregående skoler og Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER SKOLEÅRET 15/16 Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som

Detaljer

Virksomhetsbesøk HVS. 11.desember 2012

Virksomhetsbesøk HVS. 11.desember 2012 Virksomhetsbesøk HVS 11.desember 2012 Velkommen Velkommen og presentasjon Gjennomgang av resultater og diskusjoner Lunsj Oppsummering Elevrådsstyret 2012/2013 Utgangspunkt for gjennomgang (bestilling)

Detaljer

NyGIV konsekvenser i skolen. Edvard Odberg NAFO-konferanse, Halden 15.05.12 Prosjektleder NyGIV Halden og Aremark

NyGIV konsekvenser i skolen. Edvard Odberg NAFO-konferanse, Halden 15.05.12 Prosjektleder NyGIV Halden og Aremark NyGIV konsekvenser i skolen Edvard Odberg NAFO-konferanse, Halden 15.05.12 Prosjektleder NyGIV Halden og Aremark Hva er NyGIV? Prosjektene i Ny GIV er: 1. Gjennomføringsbarometeret felles mål for bedre

Detaljer

Frafall i videregående skole

Frafall i videregående skole Frafall i videregående skole Dato: 26.august 2015 Vårres unga vårres framtid Knut Nikolaisen og Else Marie Ness, Utdanningsavdelingen Foto: Hans Erik Elmholdt 4 grunner til frafall Elever som har: Svakt

Detaljer

Kunnskapsløftet og fagopplæringen

Kunnskapsløftet og fagopplæringen Kunnskapsløftet og fagopplæringen Avdelingsdirektør Lars Juterud, Oslo kommune, avdeling for fagopplæring Nasjonalt og regionalt ansvar - Partssamarbeidet Nasjonalt ansvar for rammene gjennom lov og forskrift,

Detaljer

Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011

Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011 Tirsdag 13. desember, 2011 Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Å ha lærlinger tilfører min bedrift kreativitet, engasjement, energi og glede Rasim Osmani daglig leder

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

«På rett vei» Anne Tingelstad Wøien, Senterpartiet Lillehammer 4.4.2013

«På rett vei» Anne Tingelstad Wøien, Senterpartiet Lillehammer 4.4.2013 «På rett vei» Anne Tingelstad Wøien, Senterpartiet Lillehammer 4.4.2013 Tre grunnprinsipp: En inkluderende opplæring i fellesskolen Grunnopplæring for framtidens samfunn Fleksibilitet og relevans i videregående

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 1. Innledning Fylkesrådmannen har siden 2008 årlig lagt frem en samlet fremstilling av videregående opplæring i Oppland for fylkestinget "Melding

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009

Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009 FREDRIKSTAD KOMMUNE Seksjon for utdanning og oppvekst Vedlegg til løpenr. 37325/2010, saksnr. 2010/4723 Klassering: A20 Gradering: Dato: 23.03.2010 Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009 Tirsdag

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 2527/15 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2014

Samlet saksfremstilling Arkivsak 2527/15 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2014 Samlet saksfremstilling Arkivsak 2527/15 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2014 Saksansvarlig Egil Johannes Hauge Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Komite for liv og lære 27.05.2015 PS 24/15 Innstilling

Detaljer

Analyse av fagopplæring Agder 2013. Conexus/LÆRINGSlaben Yngve Lindvig

Analyse av fagopplæring Agder 2013. Conexus/LÆRINGSlaben Yngve Lindvig Analyse av fagopplæring Agder 2013 Conexus/LÆRINGSlaben Yngve Lindvig Etablert 2001 65 ansatte Release knowledge! Viktige kunder: Utdanningsdirektoratet 18 Fylkeskommuner 13 av de 15 største kommunene

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Østfold FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet. Videregående trinn 2 (Vg2) Kunnskapsløftet

Østfold FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet. Videregående trinn 2 (Vg2) Kunnskapsløftet Østfold FYLKESKOMMUNE Videregående opplæring Det gjøres oppmerksom på at tilbudene kommer i gang under forutsetning av et tilstrekkelig antall søkere. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet 01060 Askim

Detaljer

Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole. Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE. Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX

Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole. Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE. Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 5 2.1. Elever og undervisningspersonale...

Detaljer

Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune

Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget i Telemark 18.06.14 med hjemmel i forskrift til opplæringsloven 6-2 og 6A-2. I. Generelle vilkår 1 Virkeområde Denne

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 15/481 Tilstandsrapport 2014/2015 Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 29/15 Oppvekst og omsorgsutvalget 06.10.2015 PS 71/15

Detaljer

Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering

Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering Asgeir Skålholt Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering Overgangen mellom utdanning og arbeidsliv Studien Hvordan er egentlig forbindelsene mellom dagens yrkesfagprogrammer og det

Detaljer

Arne Roar Lier Høgskolen i Akershus

Arne Roar Lier Høgskolen i Akershus Arne Roar Lier Høgskolen i Akershus Kvalitet fag- og yrkesopplæringen i Kvalitet Hva er kvalitet? En definisjon: Helheten av egenskaper en enhet har og som vedrører dens evne til å tilfredsstille uttalte

Detaljer

Informasjon om videregående skoler og

Informasjon om videregående skoler og Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER SKOLEÅRET 16/17 Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som

Detaljer

Grunnkompetanse Fagsamling OFK

Grunnkompetanse Fagsamling OFK Grunnkompetanse Fagsamling OFK 13. November 2012 Rådgiver Helene Ruud Lunner Mulighetenes Oppland 1 Ole: Yrkesønske & skolevalg Ole går i 9. klasse. Han har faglige vansker & ADHD. Ole har vedtak om spesialundervisning

Detaljer

Hvorfor velger ungdom bort videregående?

Hvorfor velger ungdom bort videregående? Hvorfor velger ungdom bort videregående? Eifred Markussen og Nina Sandberg I det femårige prosjektet «Bortvalg og kompetanse» følger NIFU STEP 9756 ungdommer fra de gikk ut av tiende klasse våren 2002,

Detaljer

Gjennomførings -barometeret 2013:1

Gjennomførings -barometeret 2013:1 Gjennomførings -barometeret 213:1 Dette er fjerde utgave av Gjennomføringsbarometeret for Ny GIV. Gjennomføringsbarometeret er utarbeidet av Utdanningsdirektoratets statistikkavdeling. Rapporten viser

Detaljer

Prosjekt til fordypning sluttrapporten

Prosjekt til fordypning sluttrapporten Prosjekt til fordypning sluttrapporten Samhandlingsdag skole bedrift Nord-Trøndelag fylkeskommune 14. november 2012 Anna Hagen Tønder Opplegget for presentasjonen Prosjekt til fordypning i Kunnskapsløftet

Detaljer