TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011"

Transkript

1 TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011

2 Foto: Tone E. Stenbek, Arne Glomdal, istock, Kristin Josefsen, Anne Cathrine Sandø

3 Innhold Kap.: Innledning... 4 Begreper, forkortelser og definisjoner Nøkkeltall/fakta Målsettinger og resultater - sammendrag Mål, utfordringer og strategier - hvor gode kan vi bli? Styringssystem og kvalitetssikring Styringsområdene for videregående opplæring Læringsutbytte og gjennomføring i fagopplæringen Elevenes og lærlingenes læringsarbeid i fagopplæringen Læringsmiljø, verdier og relasjoner i fagopplæringen Lærernes, instruktørenes og prøvenemdeas kompetanse i fagopplæringen Ledelse, utvikling og rammebetingelser i fagopplæringen Utfordringer som følge av økt antall opplæringskontrakter og nye arbeidsoppgaver Læringsutbytte og gjennomføring i skolene Elevenes læringsarbeid i skolene Læringsmiljø, verdier og relasjoner i skolene Lærernes kompetanse Ledelse, utvikling og rammebetingelser i skolene Spesialpedagogikk PPT Voksenopplæring Opplæring i kriminalomsorgen Vedlegg Nøkkeltall / fakta; Lærlinger og lærekandidater Mer om styringsområdene i kap Østfold FK - Undervisningsevaluering

4 Innledning Det er fastsatt i opplæringsloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 ( ) fremgår det at det er viktig at styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god måte. Tilstandsrapporten er et sentralt element i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Regjeringen har fastsatt mål knyttet til læringsresultater, frafall og læringsmiljø som grunnlag for å vurdere kvaliteten i grunnopplæringen, jf. St.meld. 31 ( ). Til de nasjonale målsettingene har regjeringen stilt opp indikatorer som skal gi grunnlag for å vurdere hvor langt skoleeier er kommet i å nå målene. Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, men kan bygges ut med annen omtale som skoleeier mener er formålstjenlig ut fra lokale behov. I St.meld. nr.16 ( ) fremgår det at tidlig innsats er vesentlig for å bedre elevenes ferdigheter og faglige utvikling. Kartlegging av elevenes ferdighetsnivå må følges opp med tiltak for dem som har behov for ekstra opplæring fra første stund. Den spesialpedagogiske innsatsen er her sentral. Skoleeier står ellers fritt til å utvide innholdet i tilstandsrapporten. Skoleeieres plikt til å utarbeide årlige rapporter om tilstanden i grunnopplæringen er en del av oppfølgingsansvaret knyttet til det generelle systemkravet (internkontroll), jfr. opplæringsloven andre ledd og privatskoleloven 5-2 tredje ledd. Kravet til internkontroll omfatter alle plikter som påligger skoleeier etter lov og forskrift. Det generelle systemkravet er derfor videre enn det tilstandsrapporten dekker. 4

5 Begreper, forkortelser og definisjoner Utdanningsprogram ST Studiespesialisering ST-F Studiespesialisering med formgivning ID Idrettsfag MD Musikk, dans, drama MK Medier og kommunikasjon SS Service og samferdsel NA Naturbruk DH Design og håndverk TP Teknikk og industriell produksjon BA Bygg og anleggsteknikk EL Elektronikk HS Helse og sosial RM Restaurant og matfag TAF tekniske og allmenne fag Andre forkortelser vg1, vg2, vg3 årstrinnene 1-3 i den videregående skolen Vgs. videregående skole Vgo. videregående opplæring IOP individuell opplæringsplan OT/PPT Opplæringstjenesten og Pedagogisk-psykologisk tjeneste ØFK Østfold fylkeskommune Ny GIV Gjennomføring I Videregående opplæring R94 Reform 94 (skolereform for videregående skoler fra 1994) KL Kunnskapsløftet (skolereform for grunnskolen fra 2007) VTA-bedrift bedrift som tilbyr varig tilrettelagt arbeid for personer med spes. tilretteleggingsbehov OK-øst opplæringskontorene-øst HIØ Høgskolen i Østfold NDLA Norsk Digital Læringsarena Datakilder / systemer VIGO Skoleadministrativt datasystem EXTENS Skoleadministrativt datasystem PULS Skoleadministrativt datasystem KOSTRA Kommunal og statlig rapportering (system for informasjonsutveksling) NLP Personaladministrativt datasystem Oracle Økonomi-/ regnskapssystem 5

6 6

7 KAP. 1 Nøkkeltall/fakta I dette kapittelet følger en tabellarisk oversikt over utvalgte nøkkeltall for å gi en enkel overordnet oversikt over situasjonen videregående opplæring i Østfold fylkeskommune. Tabellene utgjør kun et datagrunnlag og er i hovedsak uten forklaringer og kommentarer. Tabell 1.1 Oversikt over de 11 videregående skolene Skole Utdanningsprogram Elevplasser 2011/12 **) Regnskap 2011 (mill kr) Antall årsverk *) Halden vgs ST, ID, MD, BA, EL, HS, RM, SS, TP ,2 219 Borg vgs BA, EL, HS, TP, ST ,1 149 Greåker vgs ST, MD, BA, HS ,6 138 Kalnes vgs BA, NA, DH, ST, ID ,6 105 St. Olav vgs ST, ID, SS ,6 115 Frederik vgs ST, ID, SS ,7 148 Glemmen vgs ST-FO, ST, DH, EL, HS, MK, RM, TP ,7 239 Kirkeparken vgs ST, ST-FO, ID, MD, RM, SS ,8 130 Malakoff vgs ST, BA, EL, HS, TP ,8 147 Askim vgs ST, ID, MD, BA, EL, HS, SS, TP ,5 151 Mysen vgs ST, BA, DH, HS, MK, RM, SS, TP ,7 179 Sum vgs , *) Samtlige årsverk i skolen, inkl. lærere, renholdere, merkantilt personell osv. Kilde: VIGO, ØFKs økonomisystem (Oracle) og ØFKs personalsystem (NLP) **) Ordinære elevplasser ved årets inntak og i hht. gitt tilbudsstruktur. (Bygningsmessig kapasitet kan være større.) I tillegg er det fem klasser med alternativ opplæring for minoritetsspråklige elever (innføringsklasser) ved Malakoff vgs., Kirkeparken vgs., St. Olav vgs., Askim vgs. og Frederik II vgs. i skoleåret Tabell 1.2: Antall elever per 1. oktober Utdanningsprogram 2008/ / / /12 % Antall % Antall % Antall % Antall SUM Totalt SUM Vg1 40,3 % ,9 % ,4 % ,0 % SUM Vg2 35,0 % ,2 % ,0 % ,3 % SUM Vg3 24,7 % ,9 % ,6 % ,7 % Studiespesialisering 41,1 % ,1 % ,6 % ,4 % Helse- og sosialfag 8,9 % ,2 % ,1 % ,8 % Idrettsfag 8,1 % 711 7,4 % 712 7,5 % 707 7,8 % 757 Teknikk og ind. produksjon 5,7 % 503 5,9 % 569 6,0 % 570 5,8 % 562 Bygg- og anleggsteknikk 7,6 % 673 6,9 % 661 5,9 % 561 5,4 % 520 Elektrofag 5,6 % 498 5,6 % 534 5,7 % 533 5,6 % 541 Service og samferdsel 4,7 % 412 5,1 % 491 5,3 % 502 5,4 % 523 Påbygging 4,1 % 365 5,5 % 523 5,3 % 497 6,2 % 599 Design og håndverk 3,3 % 295 3,7 % 356 3,8 % 358 3,3 % 318 Restaurant- og matfag 3,0 % 265 3,1 % 298 3,1 % 288 2,7 % 265 Musikk, dans og drama 3,1 % 275 2,9 % 280 3,0 % 282 2,9 % 277 Medier og kommunikasjon 2,7 % 240 2,6 % 245 2,8 % 260 2,6 % 253 Naturbruk 1,9 % 165 1,9 % 185 2,0 % 190 2,0 % 196 Kilde: VIGO

8 Tabell 1.3: Lærere etter aldersgruppe og kjønn per Kilde: A) NLP/EDB B) KOSTRA Tabell 1.4: Opplæringskontorer og bedrifter Kilde: VIGO Tabellen over viser en reduksjon i antall opplæringsbedrifter med egen godkjenning. Dette er ikke en reel nedgang, men et resultat av at bedrifter som ikke har hatt lærling på to år er slettet fra registeret over godkjente bedrifter. Altså en opprydding av bedrifter som har vært registrerte som godkjente uten å ha hatt lærling over flere år. En annen årsak er at bedrifter som tidligere har vært registrert med egen godkjenning har meldt seg inn i opplæringskontor og ikke lenger har egen godkjenning. Tabell 1.5 Lærlinger og lærekandidater gjennom hele kalenderåret Totalt antall herav lærlinger herav lære-kandidater Kilde: VIGO Tabell 1.6: Økonomi - Netto driftsutgifter (i kr) per elev i videregående skole Kilde: KOSTRA Antall ansatte, lærere A ) Antall årsverk, lærere A ) Elever pr lærerårsverk B ) 7,8 8,7 8,4 8,6 Andel av antall ansatte i % Andel kvinner B ) 51,2 50,8 51,4 51,8 Andel over 50 år B ) 51,5 51,3 48,6 48 Andel over 60 år B ) 18 19,4 18,9 19,1 Antall 2008 Antall 2009 Antall 2010 Antall 2011 Antall opplæringskontorer Antall opplæringsbedr. m/egen godkjenning Nasjonalt Østfold Nasjonalt Østfold Nasjonalt Østfold Studieforberedende utdanningsprogram Yrkesfaglige utdanningsprogram Alle utdanningsprogram

9 Tabell 1.7: Utgifter til videregående opplæring, i mill. kr Endring i % 2011 Endring i % Totale netto utgifter vgo 1 391, ,3 4,2 % 1 560,9 7,7 % Fordelt pr KOSTRA-funksjon: Skolelokaler og internatbygninger 137,6 148,4 7,8 % 178,2 20,1 % Fellesutg og støttefunksjoner knyttet til vgo 128,8 145,6 13,0 % 173,4 19,1 % Pedagogisk ledelse og ped. fellesutgifter 141,3 147,5 4,4 % 149,7 1,5 % Drift av utdanningsprogrammene 641,2 660,3 3,0 % 690,6 4,6 % Spesialundervisning og særskilt tilpasset oppl. 148,7 152,3 2,4 % 159,2 4,5 % Fagopplæring i arbeidslivet 106,1 101,7-4,1 % 118,3 16,3 % -herav tilskudd til lærebedrifter 78,9 73,5-6,8 % 88,9 20,9 % Voksenopplæring etter opplæringsloven 18,1 21,1 16,3 % 20,5-2,8 % Andre formål 66,1 60,5-8,6 % 70,9 17,2 % Utgifter til utd.programmene er fordelt slik: Studiespesialisering 232,8 232,1-0,3 % 232,3 0,1 % Bygg- og anleggsteknikk 54,0 55,3 2,5 % 48,4-12,5 % Elektrofag 44,1 43,6-1,0 % 45,5 4,3 % Design og håndverk 29,3 29,5 0,6 % 30,7 4,2 % Restaurant- og matfag 23,7 26,0 9,6 % 26,5 1,9 % Helse- og sosialfag 67,0 74,1 10,7 % 80,9 9,2 % Idrettsfag 43,3 44,5 3,0 % 46,3 4,0 % Teknikk og industriell produksjon 46,0 50,3 9,4 % 49,7-1,2 % Musikk, dans og drama 28,5 29,9 4,7 % 28,6-4,2 % Medier og kommunikasjon 16,7 17,5 5,0 % 18,1 3,6 % Naturbruk 19,0 19,0 0,1 % 15,9-16,5 % - herav skolegårdsbruket 4,4 2,7-38,9 % 1,4-47,8 % Service og samferdsel 36,9 38,4 4,1 % 39,0 1,4 % Kilde: Regnskapstall fra ØFKs økonomisystem (Oracle) Tabell 1.8: Arealer (m2) ved videregående skoler pr Egne arealer Leide arealer SUM Kilde: Jonathan 9

10 10

11 KAP. 2 Målsettinger og resultater - sammendrag Tabellen nedenfor viser mestringsnivået for elever i ungdomsskolen i Østfold i forhold til landsgjennomsnittet. Tabell 2.1 Nasjonale prøver: Andel elever på ulike mestringsnivå i grunnskolen høst-2009 høst-2010 høst-2011 Fag Østfold Nasjonalt Østfold Nasjonalt Østfold Nasjonalt Regning 8.trinn -Mestringsnivå 1 og 2 31,8 % 26,9 % 31,3 % 27,1 % 31,2 % 25,3 % -Mestringsnivå 3 43,0 % 41,4 % 43,7 % 41,7 % 42,8 % 41,7 % -Mestringsnivå 4 og 5 25,0 % 31,7 % 25,1 % 31,2 % 26,1 % 33,0 % Lesing 8.trinn -Mestringsnivå 1 og 2 33,1 % 27,7 % 32,1 % 29,5 % 31,2 % 27,3 % -Mestringsnivå 3 42,0 % 41,1 % 38,1 % 37,0 % 38,7 % 37,2 % -Mestringsnivå 4 og 5 25,0 % 31,2 % 29,7 % 33,5 % 30,1 % 35,5 % Engelsk 8.trinn -Mestringsnivå 1 og 2 35,1 % 29,7 % 34,1 % 28,8 % 35,4 % 31,0 % -Mestringsnivå 3 41,7 % 40,5 % 40,7 % 39,7 % 38,5 % 38,1 % -Mestringsnivå 4 og 5 23,3 % 29,9 % 25,3 % 31,0 % 26,1 % 30,9 % Regning 9.trinn -Mestringsnivå 1 og ,7 % 18,9 % 21,8 % 18,8 % -Mestringsnivå ,0 % 37,4 % 40,7 % 37,5 % -Mestringsnivå 4 og ,3 % 43,7 % 37,5 % 43,7 % Lesing 9.trinn -Mestringsnivå 1 og ,0 % 19,2 % 20,7 % 18,1 % -Mestringsnivå ,3 % 30,7 % 34,2 % 32,5 % -Mestringsnivå 4 og ,8 % 50,1 % 45,1 % 49,5 % Kilde: Elevenes grunnleggende ferdigheter fra grunnskolen har stor betydning for gjennomføring av videregående opplæring. Tabellen over viser at det er en høy andel elever som havner på mestringsnivå 1 og 2 (de laveste nivåene) i Østfold i forhold til landsgjennomsnittet. Dette gjelder alle fag og ungdomsskoletrinn der det gjennomføres nasjonale prøver. Disse elevene kan stå i fare for ikke å oppnå kompetanse som gjør dem i stand til å gjennomføre og bestå videregående opplæring dersom det ikke iverksettes tiltak. Tilsvarende ser vi at andel elever som oppnår mestringsnivå 4 og 5 er lavere i Østfold i forhold til landsgjennomsnittet for alle fag og trinn. Tabell 2.2 Grunnskolepoeng ved inntak til vgs Østfold 38,4 38,5 38,4 39,0 Landsgjennomsnitt 39,7 39,5 39,9 39,9 Kilde: (Grunnskolepoeng = gj.snittl. avgangskarakter fra ungdomsskole multiplisert med 10) 11

12 Grunnskolepoengene ved inntak til videregående skole bekrefter tendensen fra de nasjonale prøvene. Disse viser at avgangselevene fra ungdomsskolene i Østfold gjennomgående har svakere resultater enn landsgjennomsnittet. Dette danner grunnlaget for elevenes valg og utvikling i videregående skole. En viktig premiss for elevenes resultater og læringsutbytte er den kompetansen de har med seg fra grunnskolen. Nedenstående tabeller for frafall, fullføringsgrad og resultater må derfor ses på bakgrunn av elevenes resultater før de begynner videregående skole.. Sluttere og fullført-bestått er resultatområder som er nedfelt i Østfold fylkeskommunes styringssystem for de videregående skolene, og det settes her resultatkrav på skolenivå. Resultatkravene blir fulgt opp i fylkesrådmannens styringsdialog med den enkelte videregående skole. Tabell 2.3: Sluttere i videregående skole etter 1. september Trinn Mål Status Mål Status 2009/ / / /2011 Vg 1 5,50 % 4,80 % 4,50 % 5,40 % Vg 2 3,80 % 4,80 % 4,50 % 5,20 % Vg 3 2,40 % 3,50 % 3,20 % 3,30 % Alle årstrinn 4,20 % 4,50 % 4,20 % 4,80 % Kilde: Styringsdata skoleåret , (egenprodusert fra OT/PPT) (Avviker fra tall fra SSB som følge av forskjeller i telletidspunkt og definisjoner) Tabellen over viser at totalt antall sluttere skoleåret er på 4,8 %, og at det er noe høyere enn målet som ble satt. Dette er også en oppgang i forhold til året før. Man arbeider fortsatt for å redusere frafallet skoleåret , noe som blir nærmere beskrevet i kapittel 5. Tabell 2.4: Fullført - Bestått, i videregående skole Status 2009/2010 Mål 2010/2011 Status 2010/2011 Trinn Studieforb. Yrkesforb Studieforb. Yrkesforb. Studieforb. Yrkesforb. Vg1 83 % 65 % 84 % 67 % 83 % 67 % Vg2 78 % 68 % 80 % 70 % 79 % 70 % Vg3 77 % 79 % 73 % Bestått 3-årig løp 72 % 73 % 70 % Kilde: Styringsdata skoleåret , (egenprodusert fra EXTENS) Tabellen over viser total andel av elevene som har fullført og bestått skoleåret , samt både status og målsettinger for skoleåret Her vises at man har hatt som mål å forbedre andelen av elever som fullfører og består på alle nivåer i løpet av skoleåret Som man ser har det lyktes i varierende grad. Det er imidlertid vanskelig å si noe sikkert om utviklingen basert på kun to skoleår. 12

13 Østfold ligger under det nasjonale snittet for elever som fullfører på normert tid. Det betyr at det i gjennomsnitt er en høyere andel elever som ikke fullfører i Østfold enn på nasjonalt nivå når man følger elevene over flere år, jfr. nærmere omtale av dette i kap Ny GIV -mål og resultater Økonomiplanen Status Nasjonalt Status Ny GIV indikatorer nasjonalt mål 1/8-13 Østfold Overgang vg1->vg2 83,8 % 85,8 % 83,5 % 84,0 % 85,8 % 85,8 % 85,8 % Overgang vg2-> vg3/lære 79,9 % 81,9 % 76,9 % 78,0 % 81,9 % 81,9 % 82,0 % Gjennomført vgo etter 5/6 år 69 % 75 % 65 % 70 % 72 % 74 % 75 % Kilde: Gjennomføringsbarometeret 2012:1. Siste oppdaterte statustall er fra 2010 Østfold ligger noe lavere enn landsgjennomsnittet, men målet er å nå alle de nasjonale målene i løpet av økonomiplanperioden. Tabell 2.5: Standpunkt- og eksamenskarakterer i videregående skole 2011 Kilde: Standpunkt Nasjonalt ØFK Eksamen Nasjonalt ØFK Differanse (E-S) Nasjonalt ØFK Fag Matematikk Vg1T yrkesfaglig 3,9 3,6-3,0 - -0,6 Matematikk Vg1P yrkesfaglig 2,9 3,2 2,5 2,9-0,4-0,3 Norsk yrkesfaglig 3,2 3,4 3,1 3,4-0,1 0,0 Engelsk yrkesfaglig 3,1 3,4 3,2 3,0 0,1-0,4 Matematikk Vg2P studieforberedende 3,3 3,5 2,6 2,7-0,7-0,8 Norsk hovedmål studieforberedende3,4 3,6 2,9 3,1-0,5-0,5 Engelsk studieforberedende 3,8 4,1 3,4 3,7-0,4-0,4 Datagrunnlaget omfatter standpunktkarakterer og eksamenskarakterer fra en rekke fellesfag og programfag i videregående opplæring. Alle uttrekk av tallmateriale er hentet fra Skoleporten, og presenterer resultater fra utvalgte fag som kan bidra til å gi gode indikatorer på elevenes læringsutbytte. Som det framgår av eksamens- og standpunktresultatene, ligger resultatene fra videregående skoler i Østfold gjennomgående under landsgjennomsnittet. Man kan også se at Østfold i noen fag har større nedgang fra standpunkt til eksamen enn landsgjennomsnittet. 13

14 Tabell 2.6: Fag- svenne- og kompetanseprøve. Bestått - ikke bestått i % Kand. type B IB B IB B IB B IB Lærling 91,2 % 8,8 % 88,7 % 11,3 % 89,0 % 11,0 % 87,0 % 13,0 % Alt. Vg3 76,0 % 24,0 % 76,5 % 23,5 % 75,4 % 24,6 % 72,0 % 28,0 % Lærekandidat 96,2 % 3,8 % 96,2 % 3,8 % 100,0 % 0,0 % 97,0 % 3,0 % Totalt i % 90,4 % 9,6 % 87,6 % 12,4 % 87,4 % 12,6 % 85,0 % 15,0 % Totalt antall *) B inkluderer karakterene bestått og bestått meget godt. Jfr. vedlegg til kap. 5 der disse vises hver for seg. Kilde: VIGO Jfr. også tabell i kapittel 5.1 Tallene viser en svak økning i karakteren ikke bestått og 2011 er prøver avlagt etter innføringen av kunnskapsløftet. Prøvenemndas vurderingskompetanse er styrket i perioden og deres bevissthet på vurdering kan være en forklaring på økningen. Tabell 2.7: Formidlingsresultater i 2009, 2010 og 2011 År Ka nd.type Anta ll s øke re F ormidl. eget fylke F ormidl. a nne t fylke A lt. v g3 i s kole A k s e pte rt tilbud o m fa gprøve i s kole H e ra v s to ppe t / ukva l. U a k tue lt øns ke / Anne t tilbud i vgs. S økna d truk k e t (be gy nt i jobb/skole Anne t/ ove r- fø rt OT Lærling Lærekandidat Sum Lærling Lærekandidat Sum Lærling Lærekandidat Sum Kilde: Vigo opplæring Definisjon på uttaket: Antall søkere er de som har læreplassønske som ett av ønskene sine, uten prioriteringer. Herav stoppet / ukvalifisert Er i hovedsak søkere fra andre fylker, som det ikke jobbes med for å skaffes læreplass i Østfold så lenge vi ikke formidler alle våre egne søkere fra Østfold. Tallene omfatter alle søkere uavhengig av rettsstatus. Elever som er overført OT er ikke i opplæring fordi de har takket nei til tilbud. Et sentralt tiltak for å redusere antall elever som overføres til OT, er å opprette flere/ bedre tilbud om alternativ vg3 i skole. Dette vil imidlertid medføre økning av ressurser. Kommentar til tabellene: Det er formidlet så å si samme antall som i Dette er det første året hvor tallene har vært stabile to år på rad. 14

15 Tabell 2.8: Hevinger : Avsluttet kontrakt før læretids utløp* Ny kontrakt samme fag Ny kontrakt i annet fag Endret kontraktstype Lærling Lærekandidat ** * Med avsluttet kontrakt før læretids utløp menes de som har avsluttet kontrakten og som ikke er i videregående opplæring. ** (26 av disse ble overført til det nyopprettede Opplæringskontoret for VTA-bedriftene) Tilstanden baserer seg på kontrakter som er hevet i 2011, 2010 og 2009 uten å ta stilling til startdato i kontrakten. Jfr. for øvrig vedlegget til kap. 5.1

16 16

17 KAP. 3 Mål, utfordringer og strategier hvor gode kan vi bli? Vedtatt budsjett og økonomiplan angir følgende overordnede mål og delmål for videregående opplæring: Det generelle kompetansenivået i Østfold skal høynes til minst gjennomsnittet for landet. Kompetansen innenfor nyskapning og innovasjon skal økes og opplæringsinstitusjonene skal ha et tilbud som optimaliserer den enkeltes mulighet for læring og samtidig ivaretar næringslivets og offentlig virksomhets behov for kompetent arbeidskraft. - Andel åringer som er i videregående opplæring skal ligge på landsgjennomsnittet eller høyere. - Andelen elever/lærlinger som fullfører og består på normert tid skal øke i perioden. - Andelen elever innen yrkesfaglige utdanningsprogram som formidles til lærebedrift etter avsluttet videregående trinn 2 skal øke i perioden. Hovedutfordringer og strategier De siste årene har videregående opplæring i Østfold hatt en positiv utvikling på flere områder. Denne framgangen skyldes forsterket fokus på resultatoppnåelse kombinert med utvikling innen prioriterte innsatsområder. Imidlertid er det fremdeles store kvalitetsutfordringer med tilhørende muligheter for forbedringer. Videregående opplæring omfatter både opplæring i skole og fagopplæring i bedrift og det er viktig å sikre størst mulig helhet innenfor fag- og yrkesopplæringen. Felles for begge opplæringsarenaer er målet om at flest mulig skal gjennomføre med best mulig resultat. Samtidig skiller skole og bedriftsbasert opplæring seg på sentrale områder. Dette får bl.a. konsekvenser for hvilke strategier og tiltak ulike utfordringer kan møtes med. Denne delen av tilstandsrapporten er derfor disponert ut fra dette Oppfølgingen av styringssystemet for de videregående skolene har bl.a. resultert i analyser som danner grunnlag for relevante og godt begrunnede satsingsområder. Dette gjelder både for den enkelte videregående skole og i fylkeskommunen som helhet. En av hovedutfordringene videre er å omsette definerte satsingsområder i prosesser som skaper ønsket forbedring. Dette stiller høye krav til endringsevne og målrettet prioritering. I denne sammenhengen bør temaene nedenfor gis særlig prioritet Ledelse Forskning viser at god ledelse er en avgjørende betingelse for kvalitetsutvikling av skolen som organisasjon. En effektiv oppfølging av definerte forbedringsområder forutsetter derfor en ytterligere satsing på ledelse i de videregående skolene fra skoleeiers side. Dette gjelder både i forhold ledelsesmessig organisering, kapasitet og kompetanse 17

18 Kompetanseutvikling Målrettet kompetanseheving av lærere, instruktører og øvrige yrkesgrupper vil være en avgjørende faktor i videre forbedringsarbeid. I denne sammenhengen legger kompetansestrategien for videregående opplæring som ble vedtatt av fylkestinget høsten 2010 (PS 59/2010), grunnlaget for de prioriteringer som skal gjøres. For de videregående skolenes vedkommende vil pågående kompetansekartlegging danne et viktig grunnlag for videre planlegging og gjennomføring på området. Kartleggingen tar utgangspunkt i styringssystemet for de videregående skolene og vil stille høye krav til både form, innhold og organisering framover. Videreutvikling av styringssystemet for de videregående skolene Erfaringene så langt er at styringssystemet har gitt forbedrede muligheter til systematisk oppfølging, resultatstyring og kvalitetsutvikling. Systemet bør derfor også framover danne det strategiske hovedgrunnlaget for styring og utvikling både på skoleeier- og skolenivå. I forhold til videreutvikling bør følgende gis særlig prioritet: Sikre relevant bruk av og forståelse for styringssystemets prinsipper og innhold i hele skoleorganisasjonen Utarbeide instruktive retningslinjer og veiledninger som kan gi konkret støtte til skolenes forbedringsarbeid Framstille og tilgjengrliggjøre styringssystemet med tilhørende støtteressurser for alle aktuelle brukere Fortsatt satsing på å redusere avbrudd i videregående opplæring Ny GIV Overgangsprosjektet: Skoleåret 11/12 deltar alle kommunene i Østfold sammen med Østfold fylkeskommune i Ny GIV Overgangsprosjektet. Dette innebærer at Østfold som eneste fylke i landet, er gitt muligheter til en fullskala gjennomføring av et initiativ med stor betydning for elever som tidligere har vært særlig utsatt mht. bortvalg. I tillegg til organisasjonsmessig implementering av gjennomført etterutdanning og etablering av vellykkede tiltak/samarbeidsmodeller på systemnivå, gir Ny GIV store muligheter for ytterligere, kvalitetsfremmende samspill mellom kommunene og Østfold fylkeskommune. Disse mulighetene bør gis høyt fokus framover: Overgangen Vg2/Vg3 innen yrkesfaglige utdanningsprogram Erfaringene fra det foreløpige Ny GIV arbeidet, viser at mangel på læreplasser og/ eller relevante alternativer til læreplass utgjør en vesentlig utfordring for og nå mål om økt gjennomføring av videregående opplæring. En økt satsing på området er derfor nødvendig. Videreføre satsing gjennom fornyet plan Krafttak for læring Forsterket innsats for unge som har avbrutt videregående opplæring Ny GIV Oppfølgingsprosjektet har et særlig fokus på unge med særlig behov for tiltak som gir mulighet for økt deltagelse i utdanning og/eller arbeidsliv. Østfold har særlige utfordringer på området og dette stiller store krav til systematiske tiltaks- 18

19 kjeder på tvers av fag- og forvaltningsnivåer. I denne sammenhengen har fylkeskommunens Oppfølgingstjeneste (OT) og NAV et særlig ansvar. Denne delen av Ny GIV satsingen bør derfor også få høy prioritet framover. Spesielt om fagopplæring i bedrift For at flest mulig av dem som gjennomfører yrkesfaglige utdanningsprogram i skole skal få muligheten til å inngå lærekontrakt eller opplæringskontrakt og kunne fullføre opplæringsløpet og dermed oppnå fag- / svennebrev eller kompetansebevis er det en rekke faktorer som har betydning og som innebærer utfordringer for fylkeskommunen. De fleste av disse utfordringene er av relativt varig karakter og er underlagt et kontinuerlig forbedrings- og kvalitetssikringsarbeid. Nedenfor beskrives noen av utfordringene. Rammebetingelser En vedvarende hovedutfordring er manglende samsvar mellom antallet søkere til læreplass og det antall læreplasser som tilbys i Østfold. Ved å optimalisere tilbudsstrukturen kan gapet mellom tilbud og etterspørsel reduseres, men dette vil i seg selv ikke være tilstrekkelig til å oppnå et tilfredsstillende resultat. Inngåelse av lærekontrakt/ opplæringskontrakt er et privatrettslig forhold mellom lærling og lærebedrift, hvor fylkeskommunen ikke er part, men har en kontrollfunksjon i forhold til opplæringslovens og andre lovers krav og myndighet til å godkjenne eller underkjenne kontrakter. Utvikling av partnerskapet med opplæringskontorer og lærebedrifter blir et satsningsområde. Søkernes forutsetninger Det er en klar sammenheng mellom den kompetansen elevene har etter Vg2, målt i karakterer, elevens fravær i skole og deres mulighet til å inngå lærekontrakt/ opplæringskontrakt. Lærebedriftene velger selv hvem de ønsker å inngå lærekontrakt/ opplæringskontrakt med, og kan fritt velge å inngå kontrakt med voksne søkere, uten opplæringsrett, fremfor søkere med opplæringsrett. Arbeidet innenfor rammen av styringssystemet for å oppnå bedre resultater for YF-elevene etter to år i skole. Innhold i bedriftsopplæringen Det er stor variasjon i bedriftenes forutsetninger for å drive opplæring, ut fra blant annet ressurser, bemanning og kompetanse. Begrepet lærebedrift kan dekke alt fra en frisørsalong med én til to ansatte, til store industrikonsern med store ressurser og egne opplæringsenheter, og opplæring er ikke bedriftenes primæroppgave. For å sikre at alle lærebedrifter har en minimumskompetanse med hensyn til å drive opplæring etter opplæringslovens forutsetninger, finnes det en godkjenningsordning for lærebedrifter. I tillegg vil fylkeskommunens opplæring av instruktører være et avgjørende kvalitetssikringstiltak i denne sammenheng, i tillegg til den årlige rapporteringen fra lærebedrift til fylkeskommunen. I Østfold er ca. 80 % av alle lærekontrakter/ opplæringskontrakter inngått med et opplæringskontor. Dette skaper muligheter for å oppnå kvalitetsutjevning, samtidig som det kan by på utfordringer i form av innebygde interessemotsetninger av så vel faglig som bransjemessig og pedagogisk art. En grunnleggende forutsetning for å oppnå en kvalitetsmessig god bedriftsopplæring vil være å ta avgjørende hensyn til 19

20 bedriftenes forutsetninger, bransjenes egenart og en opplæringstradisjon som er utviklet gjennom århundrer. Prioriterte tiltak innen bedriftsopplæringen er gjengitt i fylkes-kommunens kompetansestrategi for perioden Formidling Fylkeskommunens rolle er å formidle kontakt mellom søker og bedrift og å godkjenne lærekontrakt/opplæringskontrakter som denne kontakten måtte resultere i. Formidlingsprosessen bidrar til å oppfylle ungdommens rett til å oppnå fullført utdanning, og som et grunnlag for å rekruttere fagarbeidere til ulike bransjer. Bransjene har derfor både et ansvar for og en egeninteresse av å markedsføre seg og sine tilbud. Et opplæringskontor kan representere bedrifter innen mange ulike bransjer og yrkeskategorier. Dersom bransjenes, opplæringskontorenes og fylkeskommunens tiltak koordineres, kan dette være et slagkraftig bidrag til å øke det totale antall læreplasser, kanalisere søkerne til riktige tilbud (redusere feilvalg) og på sikt gi et bedre samsvar mellom tilbud og etterspørsel. Manglende koordinering vil lett kunne føre til motsatt resultat. Det vil derfor være en grunnleggende utfordring for fylkeskommunen å kunne ta lederrollen i et samarbeid mellom aktørene og å være den viktigste premissleverandør. Ovennevnte utfordringer vil bli fulgt opp strategisk gjennom Opplæringsavdelingens utviklingsplan, som vil være ferdigstilt i løpet av første halvår

21

22 22

23 KAP. 4 Styringssystem og kvalitetssikring System for styring av videregående skoler Styringssystemet for de videregående skolene i Østfold fylkeskommune ble vedtatt politisk høsten Hovedhensiktene med systemet er: Styringssystemet ivaretar skoleeiers lovpålagte ansvar for vurdering og oppfølging på en forsvarlig måte. Styringssystemet skal være et egnet verktøy for styring av de videregående skolene Styringssystemet skal være et egnet verktøy for ledelse og kvalitetsutvikling på den enkelte videregående skole Med bakgrunn i politisk vedtatte resultatmål og satsingsområder, danner styringssystemet en hovedpremiss for fylkesrådmannens styrings- og ledelsesoppgaver overfor de videregående skolene. Denne oppfølgingen skjer med grunnlag i fylkesrådmannens løpende styrings- og utviklingsdialog overfor de videregående skolene og omfatter i hovedsak: Resultatfastsettelse, oppfølging og rapportering Kvalitetssikring og videreutvikling av styringsdata Ledelsesmessig støtte og bistand Arbeidet med å følge opp styringssystemet har også høy prioritet innad på den enkelte videregående skole. I tillegg til et gjennomgående fokus på vedtatte satsingsog resultatområdet, har arbeidet med å utvikle en skolebasert oppfølging av styringssystemet vært en viktig oppgave på den enkelte videregående skole. Erfaringene fra arbeidet med styringssystemet har vært positive. Systemet har lagt grunnlaget for er mer målrettet resultatoppfølging og tilstandsvurdering av de videregående skolene. Styringssystemet har også vist seg å være et egnet rammeverk for kvalitetsstyring og utvikling på den enkelte videregående skole. I 2011 har de fleste videregående skolene ytterligere forsterket arbeidet med skolebasert vurdering innenfor rammene gitt i styringssystemet. Dette arbeidet er rapportert til skoleeier og vurderingen er at de aller fleste skoler har løst oppdragene som ble gitt på dette området. I løpet av 2011 er det også gjennomført ekstern skolevurdering som oppfølging av de planer som ble lagt ved innføringen av systemet. Dette arbeidet gjennomføres av et Evalueringsteam som i 2011 har gjennomført omfattende, eksterne vurderinger på 3 videregående skoler. Erfaringene er positive og arbeidet videreføres i 2012 der det legges opp til at 4 nye skoler skal omfattes av ordningen. Arbeidet med å utvikle og følge opp styringsdokumenter som regulerer skolenes oppfølging av sentrale sider i lov/forskrift og utvikling av forsvarlig system på eksamensområdet har også hatt høy prioritet i arbeidet med styringssystemet. Kvalitetsarbeid innen fagopplæring i bedrift For å sikre at lærlinger og lærekandidater får oppfylt sine rettigheter etter opplæringsloven og at opplæringen skal kunne holde en gjennomgående høy kvalitet, er det utarbeidet et stort antall rutinebeskrivelser og kvalitetsdokumenter 23

Østfold FYLKESKOMMUNE

Østfold FYLKESKOMMUNE Østfold FYLKESKOMMUNE Tilstandsrapport for videregående opplæring i Østfold 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Begreper, forkortelser og definisjoner... 3 Kap. 1 Nøkkeltall/fakta... 4 Kap. 2 Resultater på utvalgte

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring i Telemark fylkeskommune

Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring i Telemark fylkeskommune Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring i Telemark fylkeskommune 2 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Formål... 4 1.2. Ansvar og roller i kvalitetsarbeidet... 4 1.3. Lovgrunnlag... 4 2. System

Detaljer

Lærlingundersøkelsen

Lærlingundersøkelsen Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold

LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål)... 1 1. Bakgrunnspørsmål... 2 2. Lærlingundersøkelsen... 2 3. Trivsel... 2 4. Jobbkrav og læringsmuligheter... 4 Læringskrav og innovasjon...

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Not everything that can be counted counts Not everything that counts can be counted

Not everything that can be counted counts Not everything that counts can be counted Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2015 Not everything that can be counted counts Not everything that counts can be counted Elever og lærlinger elevtallet i Nordland er for nedadgående

Detaljer

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Hvorfor er fagutdanning viktig? Trend mot høyere utdanning Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Nord- Trøndelag fylkeskommune Avdeling videregående opplæring Arne Jostein Vestnor Temaer for kurset: BLI KJENT MED GRUNNLEGGENDE ORGANISERING

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014 Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Mal for tilstandsrapport I 2009 ble 13-10 i Opplæringsloven endret slik at det

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2016 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 AKTIVITET HENVISNING TIL LOV OG FORSKRIFT RUTINEBESKRIVELSER Rett til opplæring for ungdom Opplæringsordningen

Detaljer

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG...

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG... Kvalitetsrapport Kjøkkelvik skole 2017 Innholdsfortegnelse OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 SKALAFORKLARING...3 PUBLISERINGSREGLER...3 TRIVSEL...4

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Sandgotna skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4

Detaljer

Ulike veier til fag- og svennebrev

Ulike veier til fag- og svennebrev Ulike veier til fag- og svennebrev FOKO, Sundvolden Hotell 20.oktober 2011 Liv Marit Meyer Petersen Formidlingsansvarlig Utdanningsavdelingen, fagopplæringseksjonen Vestfold Fylkeskommune Fengselsdrift

Detaljer

Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg

Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg En analyse av læringsresultater, læringsmiljø og gjennomføring Hendrik Knipmeijer og Trine Riis Groven, EY Innhold KAPPITEL 1. Bakgrunn og innledning,

Detaljer

God stim! Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2016 Opplæringskonferansen januar 2017

God stim! Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2016 Opplæringskonferansen januar 2017 God stim! Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2016 Opplæringskonferansen 24 25 januar 2017 Et dobbelt samfunnsoppdrag Målet for opplæringa er å ruste barn, unge og vaksne til å møte

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Onsdag 12. september, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS

TILSTANDSRAPPORT FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS TILSTANDSRAPPORT FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS SKOLEÅRET 009 00 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS FYLKE HURDAL EIDSVOLL 9 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM JESSHEIM 0 NES 0 SØRUM ASKER OSLO BÆRUM 6 8 7

Detaljer

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2011 2012

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2011 2012 Tilstandsrapport for videregående opplæring i SKOLEÅRET 0 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS FYLKE HURDAL EIDSVOLL 9 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM JESSHEIM 0 NES 0 SØRUM OSLO BÆRUM 6 8 7 9 0 SANDVIKA ASKER

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Mandag 10. desember, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Gjennomføring høst 2013

Gjennomføring høst 2013 Gjennomføring høst 2013 Tone Vangen 8. okotber 2013 Skulpturlandskap Nordland Meløy Foto: Aina Sprauten Videregående opplæring er viktig! SSB: Undersøkelse knyttet til ungdom som begynte i vg 1999-2000,

Detaljer

Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013

Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013 Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013 Lærlingundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse blant lærlinger og lærekandidater, som skal gi informasjon om deres lærings- og arbeidsmiljø slik lærlingen

Detaljer

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2012 2013

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2012 2013 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2012 2013 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS FYLKE HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM OSLO BÆRUM

Detaljer

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 28.10.2014 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 14:00 Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget Forfall meldes til telefon 69681616. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

Hva har vi gjort og hva gjør vi i Østfold med bortvalg i videregående opplæring? Mål: Flest mulig skal fullføre og bestå

Hva har vi gjort og hva gjør vi i Østfold med bortvalg i videregående opplæring? Mål: Flest mulig skal fullføre og bestå KRAFTTAK FOR LÆRING Hva har vi gjort og hva gjør vi i Østfold med bortvalg i videregående opplæring? Mål: Flest mulig skal fullføre og bestå Vi må tenke helhetlig ha et bredt spekter av tiltak Lik rett

Detaljer

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2010 2011

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2010 2011 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2010 2011 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS FYLKE HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM OSLO BÆRUM

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Hellen skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 3 2.1 Elever og ansatte... 3 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen

Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen 14 videregående skoler utenfor Trondheim 8 videregående skoler i Trondheim Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Skaun, Orkdal, Midtre Gauldal,

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen Tilstandsrapport for grunnskolen 2011 Heidi Holmen Om tilstandsrapporten Fastsatt i opplæringsloven St.meld. Nr. 31 (2007 2008): Viktig at styringsorganene i kommunen har et bevisst og kunnskapsbasert

Detaljer

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret Fagopplæringsseksjonen Lærling Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling Noen begrepsavklaringer Hva har bedriften/opplæringskontoret ansvar for Mangler du fellesfag eller tverrfaglig eksamen Hvordan

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sak 143/13. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/678 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2013

SAKSFRAMLEGG. Sak 143/13. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/678 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/678 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2013 Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar den framlagte Tilstandsrapport Grunnskolen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 16/687

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 16/687 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 16/687 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar den framlagte Tilstandsrapport Grunnskolen

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud. Handlingsplan for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark. Forslag til vedtak:

Saknr. 12/ Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud. Handlingsplan for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark. Forslag til vedtak: Saknr. 12/175-14 Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud Handlingsplan 2012-2015 for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark Forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Den framlagte Handlingsplan

Detaljer

DITT VALG DINE MULIGHETER

DITT VALG DINE MULIGHETER Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som skal velge videregående

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune Sakspapir Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune 2014-2015 - Dokumentinformasjon: Saksbehandler: ArkivsakID: 13/1008 Anne Kristin Bryne Tlf: 70 16 28 25 JournalID: 15/65374 E-post: postmottak@alesund.kommune.no

Detaljer

Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring 2017

Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring 2017 Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring 2017 Foto: Stina Glømmi/Telemark fylkeskommune Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring 2 Innhold 1. Innledning... 3 1.1. Formål... 3

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Fredag 4. oktober, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Halsa 2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Halsa 2012 Mandag 30. juli, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Halsa 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Torsdag 25. november, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Kvalitet i fagopplæringen

Kvalitet i fagopplæringen BESTILLING Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune bestilte i sak 13/17 forvaltningsrevisjon av kvalitet i fagopplæringen. Utvalget fattet følgende vedtak: 1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon

Detaljer

til Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for videregående opplæring

til Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for videregående opplæring VELKOMMEN til kurs for faglig ledere/ instruktører og veiledere i lærebedrifter Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for videregående opplæring Hans Egil Berg Kursprogram Våre dagers unge? Våre dagers

Detaljer

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006?

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? KJÆRE FORELDRE HVA ER KUNNSKAPSLØFTET? Du er ditt barns første og viktigste lærer! Er du engasjert,

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 26. mars, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

INSTRUKTØRER FAGLIGE LEDERE

INSTRUKTØRER FAGLIGE LEDERE INSTRUKTØRER FAGLIGE LEDERE ER DERE VIKTIGE DA???? Det er DERE som først og fremst ivareta KVALITETEN i opplæringen av lærlingene. Hvorfor Reform 94? Hva resulterte reformen til? Hvilke muligheter åpner

Detaljer

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP Generelt styrke ungdomsskoleelevers forutsetninger for rett førstevalg på videregående

Detaljer

Startpakke for Service og samferdsel

Startpakke for Service og samferdsel Startpakke for Service og samferdsel 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRSS Utdanningsprogrammet service og samferdsel er et prioritert område for gjennomgangen

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten Mandag 6. juni, 2016 Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten 1. Hovedområder og indikatorer...2 1.1. Elever og undervisningspersonale...2 1.1.1. Antall elever og lærerårsverk...2 1.1.2. Lærertetthet...3

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/607 Tilstandsrapport for Marker skole 2011-2012 ksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A00 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 54/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 13.11.2012 PS

Detaljer

Lærling og lærekandidat

Lærling og lærekandidat investering tenker din bedrift på å ta inn lærling? samfunnsansvar utdanne framtidens fagarbeidere kreatvitiet Lærling og lærekandidat - en investering for framtiden Bli en lærebedrift! Østfold trenger

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Heidi Holmen heidi.holmen@verdal.kommune.no Arkivref: 2010/6614 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til læreplass Liv Marit Meyer Petersen Teamleder Vestfold fylkeskommune, Inntak og fagopplæring Skolenes økte formidlingsansvar og oppfølgingsansvar og Vg3 fagopplæring

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder

Veileder for lærebedrifter i Agder Veileder for lærebedrifter i Agder Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs og veiledning

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret. Møre og Romsdal

Gjennomføringsbarometeret. Møre og Romsdal Gjennomføringsbarometeret April 2011 Møre og Romsdal Indikatorer for måloppnåelse i Ny Giv-prosjektet Overgang fra 10. trinn til videregående opplæring Andel av elevene i 10. trinn høsten 2009 som er elever

Detaljer

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Indikatorrapport 2014 Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Innholdsfortegnelse Samfunnskontrakten for flere læreplasser... 3 Antall lærekontrakter... 4 Antall fag- og svennebrev... 7

Detaljer

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy Kvalitetsmelding 2014 - kortversjon Innledning Du holder nå i handa kortversjonen av en rapport som opplæringsloven pålegger skoleeiere

Detaljer

Indikatorrapport 2015

Indikatorrapport 2015 Indikatorrapport 2015 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31.01.2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune Kvalitetsområder Struktur: Persondata om den som er i opplæring Fagopplæringens oppbygging og organisering Læreplan Dimensjonering

Detaljer

Utdanningsvalg. 9. trinn september 2017

Utdanningsvalg. 9. trinn september 2017 Utdanningsvalg. 9. trinn september 2017 http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO INNOVASJONSCAMP(GRUNDERCAMP) 1 Hovedintensjonen med Utdanningsvalg

Detaljer

2009-kullet stormer fram. Gjennomføring i videregående skole i Nordland

2009-kullet stormer fram. Gjennomføring i videregående skole i Nordland 2009-kullet stormer fram Gjennomføring i videregående skole i Nordland Nasjonale mål for grunnopplæringa det 13/14-årige løpet Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016 Mandag 15. mai, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

Overgang fra skole til sysselsetting for personer med utviklingshemming

Overgang fra skole til sysselsetting for personer med utviklingshemming Utdanningsprogram 1. Hvilke utdanningsprogram tilbyr din skole Studiespesialisering Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Bygg og anleggsteknikk Design og

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015 April, 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september Navn: Klasse: Skole: Opplæringskontorene i Vest-Agder VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE POLITI TØMRER SYKEPLEIER URMAKER FOTTERAPEUT BILLAKKERER HEI! I løpet av de nærmeste

Detaljer

Videregående opplæring i Follo

Videregående opplæring i Follo Videregående opplæring i Follo F Y L K E N E S I N F O R M A S J O N S T J E N E S T E F O R S Ø K E R E T I L V I D E R E G Å E N D E O P P L Æ R I N G Flåtestad skole 8. januar 2018 Veiledningssenteret

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012-2016 DEL B INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan for Lillehammerskolen er et plan- og styringsverktøy for skolene i Lillehammer. Her tydeliggjøres visjonene og strategiene

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 20. mars, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015

Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015 Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål.

Detaljer

Vedlegg til notat om helhetlig kvalitetsvurderingssystem - kunnskapsgrunnlaget

Vedlegg til notat om helhetlig kvalitetsvurderingssystem - kunnskapsgrunnlaget Vedlegg til notat om helhetlig kvalitetsvurderingssystem - kunnskapsgrunnlaget Det er behov for mer kunnskap om fag- og yrkesopplæring på en rekke områder. Nedenfor følger en oversikt over de indikatorer

Detaljer

Utviklingsdialogen 2015

Utviklingsdialogen 2015 Utviklingsdialogen 2015 Mestring for alle - maksimering av læring og minimering av frafall For å nå hovedmålet for Kunnskapsskolen, er det nødvendig å basere seg på den mest oppdaterte forskningen om hva

Detaljer

Østfold fylkeskommune. Videregående opplæring

Østfold fylkeskommune. Videregående opplæring Østfold fylkeskommune Videregående opplæring 2010 2011 Hvordan søke videregående opplæring i Østfold for skoleåret 2010 2011 Du søker ved å logge deg på vigo.no med MinID Detaljert oversikt over fylkeskommunens

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring

Tilstandsrapport for videregående opplæring Tilstandsrapport for videregående opplæring 2012 1 Innledning... 4 1.1 Utgangspunkt og formål... 4 1.2 Visjon... 4 1.3 Kort beskrivelse av videregående opplæring i Vestfold... 5 1.4 Forkortelser brukt

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Å ha lærlinger tilfører min bedrift kreativitet, engasjement, energi og glede Rasim Osmani daglig leder

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 27. oktober, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013

Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013 Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013 Mandag 2. september publiserte vi nye tall under området gjennomføring i Skoleporten. Dette notatet gir en overordnet oversikt over

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012 Tilstandsrapport for kåfjordskolen våren Innhold 1. Sammendrag...3 2. Hovedområder og indikatorer...4 2.1. Elever og undervisningspersonale...4 2.1.1. Lærertetthet...4 2.1.2. Antall elever og lærerårsverk...5

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato:

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 06.10.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 30. september 2014

Detaljer

Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015. Trond Reinhardtsen

Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015. Trond Reinhardtsen Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015 Trond Reinhardtsen Videregående opplæring 3-1 og 3-3 Rett til 3 års videregående opplæring (ikke plikt) Opplæringen skal føre frem til: Studiekompetanse

Detaljer

Utviklingsplan for Storsteigen videregående skole. Skoleåret

Utviklingsplan for Storsteigen videregående skole. Skoleåret Utviklingsplan for Storsteigen videregående skole Skoleåret 2017-2018 Innledning Opplæringspolitisk plattform (OPP) for Hedmark ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som

Detaljer

Tilstandsrapport 2015

Tilstandsrapport 2015 Tilstandsrapport 2015 Videregående opplæring i Vestfold 2013/2014 KORTVERSJON Forord Opplæringsloven krever en årlig rapport om tilstanden i videregående opplæring knyttet til læringsresultater, frafall

Detaljer

A Faktaopplysninger om skolen

A Faktaopplysninger om skolen Ståstedsanalyse barne- og ungdomsskoler, 1-10 skoler Innledning Ståstedsanalysen er et prosessverktøy som kan benyttes ved gjennomføring av skolebasert vurdering innenfor Kunnskapsløftet. Hele personalet

Detaljer

Tilstandsrapport som bakgrunn for utviklingsarbeid. Fylkesråd Aasa Gjestvang 23.oktober 2015

Tilstandsrapport som bakgrunn for utviklingsarbeid. Fylkesråd Aasa Gjestvang 23.oktober 2015 Tilstandsrapport som bakgrunn for utviklingsarbeid Fylkesråd Aasa Gjestvang 23.oktober 2015 Krav til skoleeier Opplæringsloven 13-10: skoleeier skal ha et forsvarlig system for å vurdere om kravene i lov

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET og FAGOPPLÆRING

KUNNSKAPSLØFTET og FAGOPPLÆRING KUNNSKAPSLØFTET og FAGOPPLÆRING kurs for prøvenemnder og faglige ledere/instuktører i Aust-Agder 11. juni 2009 Hilde Witsø 1 Mål for kurset i dag Å gi ledere og medlemmer i prøvenemnder og faglige ledere/instruktører

Detaljer