Gravem Bio rådgiving Februar 2004

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gravem Bio rådgiving Februar 2004"

Transkript

1 1 Byttes ut med framside

2 2 FORORD Buskerud fylkeskommune har vedtatt å bygge en videregående skole på Sætre i Hurum. Skolen planlegges etablert som et flerbrukshus av samarbeidspartene Buskerud fylkeskommune og Hurum kommune. I denne forbindelse har Hurum kommune fått i oppgave å vurdere sentrumsnære tomtealternativer. Gravem Bio rådgiving har fått i oppgave av Hurum kommune å gjennomføre en naturfaglige vurdering av fire tomtealternativer. Jeg takker for oppdraget. Jeg vil også rette en takk til Sverre Wittrup og Hans Aamodt (Plan og samfunn, Hurum kommune), Frode Nordang Bye (Selvstendig konsulent), Jostein Engdal (Grytnes ungdomsskole), Steinar Stueflotten (NOF), Erik Garnås, Jorunn Skram Tømborg og Inger Staubo (Fylkesmannens miljøvernavdeling, Buskerud) og Kjell Huseby (SWECO Grøner) for nyttige samtaler og informasjon. Kjell Huseby har i tillegg kontrollert rapporten. Jeg ønsker også å takke alle andre som på en eller annen måte har hjulpet til med gjennomføringen av utredningen. Rapporten er utarbeidet av Finn R. Gravem. Befaring og oppstartsmøte ble gjennomført februar Oppdragsgivers kontaktperson har vært Sverre Wittrup. Sætre 25. februar Finn R. Gravem

3 3 INNHOLD 1. SAMMENDRAG BESKRIVELSE AV UTBYGGINGSPLANER METODE STATUSBESKRIVELSE OG VERDIVURDERING AV NATURMILJØET I PROSJEKTOMRÅDET Alternativ 2a Øra / Sætrepollen Alternativ 4 Åsveien industriområde Alternativ 6 langs Langsetveien / Grytnesbekken Oppsummering av verdivurderingen for alternativ 8 Sætrebekken / snekkerstua KONSEKVENSVURDERING AVBØTENDE TILTAK INNLEDNING BAKGRUNN FORMÅL OMRÅDEBESKRIVELSE BESKRIVELSE AV UTBYGGINGSPLANENE METODE OG DATAGRUNNLAG KONSEKVENSUTREDNING REGISTRERINGENE Kilder for informasjon Statusbeskrivelse for naturmiljøet VURDERING AV VERDI VURDERING AV OMFANG KONSEKVENSUTREDNING AVBØTENDE TILTAK STATUSBESKRIVELSE OG VERDIVURDERING AV DE ULIKE TOMTEALTERNATIVENE ALTERNATIV 2A ØRA - SÆTREPOLLEN Oppsummering av verdivurderingen for Sætrepollen / Øra ALTERNATIV 4 ÅSVEIEN INDUSTRIFELT Oppsummering av verdivurderingen for Åsveien industrifelt ALTERNATIV 6 LANGS GRYTNESBEKKEN Oppsummering av verdivurderingen for alternativ 6 langs Grytnesbekken ALTERNATIV 8 SÆTREBEKKEN / SNEKKERSTUA Oppsummering av verdivurderingen for alternativ 8 Sætrebekken / snekkerstua OMFANG OG KONSEKVENSVURDERING ALTERNATIV 2A SÆTREPOLLEN / ØRA Omfang Konsekvens ALTERNATIV 4 ÅSVEIEN INDUSTRIFELT Omfang Konsekvens ALTERNATIV 6 LANGS GRYTNESBEKKEN Omfang Konsekvens ALTERNATIV 8 SÆTREBEKKEN Omfang Konsekvens...36

4 4 8. FORSLAG TIL AVBØTENDE TILTAK OPPSUMMERING AV KONSEKVENSENE REFERANSER OG LITTERATUR... 39

5 5 1. SAMMENDRAG 1.1 Beskrivelse av utbyggingsplaner I forbindelse av etablering av et flerbrukshus / videregående skole på Hurum er det behov for et areal på minimum da. Fire tomtealternativer er blitt vurdert i forhold til naturmiljø. Tomtealternativene er Øra ved Sætrepollen (2a) som ligger mellom Sætrepollen og Sætre sentrum, Åsveien industrifelt (4), et område langs Grytnesveien og Grytnesbekken (6) og et område på begge sider av Sætrebekken (8). En reguleringsplan vil bli vedtatt for det alternativet som velges. 1.2 Metode Geografisk er tiltaket avgrenset av tomtegrensene. I tillegg defineres et influensområde ut over dette. Influensområdet for flora og vegetasjon er identisk med tomteområdet. For fauna er influensområdet noe større. Dette gjelder spesielt i anleggsfasen. Konsekvensen av inngrepet fastsettes på grunnlag av en faglig vurdering av verdier i det berørte området og tiltakets omfang (påvirkning). Verdivurdering er foretatt med utgangspunkt i en verdisettingsmatrise. Med vurdering av omfang menes hvordan og i hvilken grad naturmiljøet vil bli påvirket av utbyggingen. Konsekvensvurderingen innebærer at naturmiljøets verdi blir sammenstilt med tiltakets omfang for naturmiljøet (jf håndbok 140, Statens vegvesen 1995). Datagrunnlaget bygger på eksisterende, skriftlig materiale, muntlige informanter og en feltbefaring i februar Befaringen gir imidlertid begrenset informasjon, gitt de vinterlige forholdene med snø og is. 1.3 Statusbeskrivelse og verdivurdering av naturmiljøet i prosjektområdet Alternativ 2a Øra ved Sætrepollen Sætrepollen har som helhet liten botanisk verneverdi, mens det indre området lengst mot syd er botanisk viktig og med en lokal verneverdi. Området er foreslått vernet etter plan og bygningsloven. Sætrebekken med tilhørende kantvegetasjon er en nøkkelbiotop. Verdien av flora og vegetasjon for det berørte området vurderes som liten. Sætrepollen har middels verneverdi med hensyn på fauna, spesielt med hensyn på fugl som hovedsakelig benytter området som beitelokalitet. Sætrebekken er viktig gyte- og

6 6 oppvekstområde for sjøørret og anses å ha regional verdi. Verdien av faunaen vurderes som middels Alternativ 4 Åsveien industriområde Åsveien industrifelt har i dag liten botanisk verdi fordi området allerede er opparbeidet for byggevirksomhet. Slingrebekken med tilhørende kantvegetasjon grenser inn til området. Slingrebekken er en nøkkelbiotop. Samlet er verdien av flora og vegetasjon liten. Verdien av faunaen knyttet til Åsveien industrifelt vurderes i dag også som liten Alternativ 6 langs Langsethveien og Grytnesbekken Området er delvis avskoget på grunn av en kryssende kraftlinje. Det finnes imidlertid innslag av edelløvskog som karakteriseres som en nøkkelbiotop og viktig naturtype. Verdien av flora og vegetasjon vurderes samlet som middels liten. Grytnesbekken er viktig gyte- og oppvekstområde for sjøørret og anses å ha regional verdi. Bestanden krever spesiell hensyntaking. Området fungerer som landhabitat for fire amfibiearter, hvorav stor og liten salamander står på den nasjonale rødlista, som henholdsvis sårbar og truet. Stor salamander omfattes dessuten av Bernkonvensjonens liste II. Samlet vurderes derfor verdien av faunaen som stor (jamf. Tabell 1) Oppsummering av verdivurderingen for alternativ 8 Sætrebekken / Snekkerstua Tomtealternativet berører 300 m av Sætrebekken. Naturtypen går under betegnelsen viktig bekkedrag der gråor-heggeskog dominerer. Slik naturtype vurderes også som en nøkkelbiotop. Verdien av flora og vegetasjon vurderes som middels. Sætrebekken er viktig gyte- og oppvekstområde for sjøørret og anses å ha regional verdi. Bestanden karakteriseres som nær truet. Verdien av faunaen vurderes som noe større enn middels.

7 7 1.4 Konsekvensvurdering Oppsummering av konsekvensvurdering for flora og fauna, med forbehold om at det ikke er gjort spesielle biologiske registreringer innenfor de fleste av områdene. Alternativ Verdi Omfang Konsekvens Alternativ 2a Øra ved Sætrepollen (-/0) (--) Alternativ 4 Åsveien industrifelt (-/0) (-/0) Alternativ 6 Langs Grytnesbekken og Langsethveien (--) (--(-)) Alternativ 8 Begge sider av Sætrebekken (--(-)) (--(-)) (++++)=meget stor positiv konsekvens (-)=liten negativ konsekvens (+++)=stor positiv konsekvens (--)=middels negativ konsekvens (++)=middels positiv konsekvens (---)=stor negativ konsekvens (+)=liten positiv konsekvens (----)=meget stor negativ konsekvens (0)=ubetydelig/ingen konsekvens 1.5 Avbøtende tiltak Det anbefales at anleggsarbeidet utføres på en slik måte at varige skader i terrenget om mulig unngås. Dette gjelder spesielt i områder hvor menneskelig aktivitet er liten pr i dag. Det bør forhindres at det kommer tilslammet og forurenset overvann ut i bekkene i anleggsfasen. Når tomtevalget er gjort bør det lages en miljøoppfølgingsplan med mer spesifikke avbøtende tiltak som sikrer minst mulig skade i anleggs- og driftsfasen.

8 8 2. INNLEDNING 2.1 Bakgrunn Buskerud fylkeskommune har vedtatt å bygge en videregående skole på Sætre i Hurum. Skolen planlegges etablert som et flerbrukshus av samarbeidspartene Buskerud fylkeskommune og Hurum kommune. I denne forbindelse har Hurum kommune igangsatt en vurdering av tomtearealer til denne skolen. Denne rapporten vurder de fire arealene som nå er aktuelle, med hensyn på naturmiljø. Alternativ 2a Øra: som ligger mellom Sætrepollen og Sætre sentrum Alternativ 4 Åsveien industrifelt Alternativ 6 langs Grytnesbekken og Langsethveien: ligger nedenfor Langsethdammen Alternativ 8 område på begge sider av Sætrebekken Tiltaket omfattes ikke av bestemmelsene om konsekvensutredninger i Plan- og bygningsloven. I et møte i naturforvaltningsnemda den ble det imidlertid konkludert med utbygging av flere av de foreslåtte alternativene kunne tenkes å ha uheldige konsekvenser for naturmiljøet. På oppfordring fra naturforvaltningsnemda tok derfor Hurum kommune v/plan og samfunn et initiativ til å få gjennomført en vurdering av mulige negative konsekvenser for naturmiljøet ved utbygging av de fire tomtealternativene. 2.2 Formål Formålet med denne utredningen er å: gi en naturfaglig status av de aktuelle tomtearealene basert på tilgjengelig litteratur og befaring beskrive utredningsområdets verdi for naturmiljøet vurdere omfanget av utbyggingen i utredningsområdet og beskrive eventuelle negative og positive konsekvenser på naturmiljøet

9 9 3. OMRÅDEBESKRIVELSE De aktuelle tomtealternativene ligger alle innefor en radius på ca. 1,5 km i luftlinje fra Sære sentrum i Hurum kommune, Buskerud fylke (figur 1). Hurum kommune har en befolkning på ca innbyggere. Tettstedet Sætre ligger østvendt ved Oslofjorden og har ca innbyggere. Mot vest, der flere av de alternative tomtearealene ligger, er terrenget relativt kupert. Stor deler av Hurumhalvøya har en bergrunn av granitt og syenitt av varierende sammensetning, gjerne mer kjent som Drammensgranitten (Kristiansen og Sollid 1996). Drammensgranitten dominerer også området rundt Sætre. Granitter er harde næringsfattige bergarter, som forvitrer sakte og gir surt jordsmonn (Verneplanutvalget for Oslofjorden 1999). Området rundt Sætre er dessuten preget av et tynt dekke av morenemateriale avsatt i løpet av siste istid (Kristiansen og Sollid 1996). Ved pollen og sydover mot Engene finnes marine avsetninger som leire. Bergrunnen og avsatte løsmasser (kvartærgeologien) gir sammen med klimaet mye av grunnlaget for dannelsen av jordsmonnet. Grunt, surt jordsmonn gir ofte artsfattig og nøysom flora, mens kalkgrunn og marine avsetninger ofte gir grunnlag for større artsrikdom. Nær kysten har skogen på Hurumlandet et atlantisk preg med innslag av blant annet vintereik (Verneplanutvalget for Oslofjorden 1999). Kystmiljøet på Hurum er preget av milde vintrer med lite snø og varme, tørre somre. Oslofjordområdet er et av de mest artsrike områdene i Norge. Særlig strandområdene og øyene har mange særegne biotoper med innslag av sjeldne arter (Knutsen m fl.1997). Vegetasjonen på Hurumhalvøya ligger innenfor den boreonemorale sone (nordlige edelløv- og barskogskogssone (Moen 1998). Sonen danner en overgang mellom de tempererte edelløvskogene og de typiske barskogsområdene. Edelløvskogene med eik, ask, alm, lind, hassel og andre varmekjære arter dominerer i solvendte lier med godt jordsmonn. Bjørke- gråor eller barskoger dominerer resten av landskapet (Fremstad & Moen 2001).

10 10 Figur 1 De ulike tomtearealene plassering i forhold til Sætre sentrum. Arealene er markert med tykke svarte tusjstreker og med tall.

11 11 4. BESKRIVELSE AV UTBYGGINGSPLANENE Utbygningsplanene er nøye beskrevet i Hurum kommunes saksframlegg Tomt for videregående skole i Sætre drøfting av alternativer, utvalgssak 129/03 i møte som også er vedlagt Vista Utredning AS s Tomtevurdering syv alternative tomter for planlagt videregående skole i Sætre, Hurum kommune.

12 12 5. METODE OG DATAGRUNNLAG 5.1 Konsekvensutredning Formålet med en konsekvensutredning er å klargjøre virkningene av tiltak for naturmiljøet. Et sentralt trekk ved utredningen er Registrering av feltdata eller innsamling av foreliggende informasjon verdisetting omfangsutredning konsekvensutredning 5.2 Registreringene og fauna blir omtalt slik situasjonen er kjent i dag innenfor utredningsområdet. Denne delen er en verdinøytral og faktaorientert omtale, som danner grunnlaget for vurdering av verdier og omfang av tiltaket. Registreringene kan deles inn i en overordnet beskrivelse av naturgrunnlaget, registreringer av arter og inndeling av området i naturtyper Kilder til informasjon Kunnskapen om det biologiske mangfoldet i utredningsområdet baserer seg på skriftlige og muntlige kilder, samt egne befaringer i Se ellers referanselista bakerst i rapporten Statusbeskrivelse for naturmiljøet På bakgrunn av innsamlet informasjon er det gitt en generell omtale av naturmiljøet i utredningsområdet. Det er lagt vekt på arter som er viktige for verdsetting og vurdering av omfang, særlig rødlistearter (Direktoratet for naturforvaltning 1998). I neste omgang er naturtypene i utredningsområdet omtalt, dvs. ulike vegetasjonstyper etter Fremstad (1997). Omtalen av spesielt verdifulle naturtyper, ifølge Direktoratet for naturforvaltning (1999), finnes i kapittel Vurdering av verdi Det faglige grunnlaget for verdivurderingene fremgår av kapittel 6. Skala for verdivurderingene følger Statens vegvesen, Vegdirektoratet (1995) Konsekvensanalyser Del II a, Håndbok nr 140. Der er det gjort en inndeling i hovedkategoriene stor - middels - liten verdi.

13 13 Vurderingene av helhetlige områder blir gjort på denne skalaen, og vist grafisk som vist nedenfor: Kriterier for verdsetting av områder ut fra verdi av naturmiljøet er gitt av Direktoratet for naturforvaltning. Verdsettingen er basert på seks kilder for klassifisering av naturen: Naturtyper (DN håndbok ) Vilt (DN håndbok (revidert i 2000)) Rødlistearter (DN rapport ) Truete vegetasjonstyper (Fremstad & Moen 2001) Ferskvann (DN håndbok ligger på internett) Vernestatus etter Naturvernloven Den kilden som gir grunnlag for høyeste verdi blir avgjørende for arealets samlede verdi. Dette gjelder for enhetlige områder. For større arealer med en sammensatt natur, må det gjøres en skjønnsmessig vurdering av det totale bildet. Kriterier for verdsetting ifølge de tre håndbøkene er oppsummert i tabell 1. I mange tilfelle er grad av tilbakegang og grad av trussel et viktig kriterium, noe som gir nær kobling mellom verdi og sårbarhet for naturmiljøet. Tabell 1: Verdikriterier for enhetlige områder med verdi liten, middels eller stor i utredningsområdet. Kilde Stor verdi Middels verdi Liten verdi DN håndbok * DN håndbok DN håndbok Rødlistede arter Truede vegetasjonstyper Lovstatus Naturtyper som får Naturtyper som får verdi verdi Svært viktig Viktig Svært viktige Viktige viltområde viltområde Se detaljert inndeling i håndboka (inndeling for: viktige bestand av ferskvannsfisk, lokaliteter ikke påvirket av utsatt fisk og lokaliteter med opprinnelige plante- og dyresamfunn) Arter i kategoriene "direkte truet", "sårbar" eller "sjelden", eller der det er grunn til å tro at slike finnes Typer i kategoriene "akutt truet" og "sterkt truet" Områder vernet eller foreslått vernet Arter i kategoriene "hensynskrevende" eller "bør overvåkes", eller der det er grunn til å tro slike finnes Typer i kategorien "noe truet" Områder vurdert i verneplansammenheng, men forkasta Naturtyper som får verdi Lokalt viktig Registrerte, lokalt viktige viltområde Arter som står på eventuelle regionale rødlister Typer i kategorien "hensynskrevende" Lokale verneområde (Pbl.) De arealene som ikke blir særskilt verdivurderte, dvs er regnet for å være uten relevans for temaet, omfatter i første rekke: Områder som er sterkt påvirket av menneskelig aktivitet og normalt med uvanlig lavt mangfold, for eksempel veier og andre asfalterte flater, industriområde og andre sterkt nedbygde areal, så sant det ikke er dokumentert særskilte verdier.

14 Vurdering av omfang Med vurdering av omfang menes hvordan og i hvilken grad naturmiljøet vil bli påvirket av tiltaket. Et inngreps skadeeffekt på naturmiljøet kan skifte mye mellom ulike typer naturmiljø, og direkte inngrep er ikke alltid den mest alvorlige virkningen. Bl.a. kan mulighetene for langsiktig overlevelse for arter bli endret som følge av: Fragmentering av landskapet kan avskjære trekkorridorer slik at gjenværende leveområde stadig blir mindre og blir liggende lenger fra hverandre. Økt miljøstress. For eksempel gjennom dårligere vannkvalitet, mer støv, støy og forurensning m.m. Omfang blir gradert etter en femdelt skala: Stor og middels negativt, lite/ingen, og middels og stort positivt. Nivået viser antatt verdireduksjon av de ulike miljøene. Stor neg. Middels neg. Lite/ingen Middels pos. Stor pos Vesentlige verdireduksjoner gir stort negativt omfang, mindre reduksjon gir middels negativt omfang og ingen endring gir lite/ikke noe omfang. Tiltak som gir positivt omfang for naturmiljø er sjeldent. Riving/sanering av kraftledninger er et eksempel.

15 Konsekvensutredning Konsekvensutredningen innebærer at naturmiljøets verdi blir sammenstilt med tiltakets omfang på naturmiljøet. Denne sammenstillingen er vist i en figur i Håndbok 140 del IIa (Statens vegvesen 1995). Skalaen er her 9-delt: Fra meget stor positiv konsekvens (+4) til meget stor negativ konsekvens (-4). Matrisen innebærer for eksempel at for områder med stor verdi vil et stort negativt omfang gi meget stor negativ konsekvens (-4). For områder av middels verdi vil stort negativt omfang bare gi stor negativ konsekvens (-3), og for områder av liten verdi vil lite/intet omfang gi ubetydelig/ingen konsekvens. 5.6 Avbøtende tiltak Avbøtende tiltak innebærer endringer i planene som gir klare fordeler for naturverdiene. Eksempel på slike tiltak kan være sikre å buffersoner mot verdifulle områder for å unngå konflikter i forhold til verdifulle naturmiljø eller arter.

16 16 6. STATUSBESKRIVELSE OG VERDIVURDERING AV DE ULIKE TOMTEALTERNATIVENE Det foreligger ulik grad av dokumentasjon for de fire alternative tomtearealene. Mengden dokumentasjon sier ikke nødvendigvis noe om verdi og konsekvens for de ulike områdene. 6.1 Alternativ 2a Øra ved Sætrepollen Generelt Området har et areal på ca. 16da og er avgrenset av fylkesvei 281 mot vest, Sætrebekken mot nord, Sætrepollen mot øst og syd (figur 2 og 3). Området er delvis asfaltert og dekker i dag en rekke funksjoner som bussterminal, seilerforeningshytte, båtopplagringsplass, storkiosk, renseanlegg, pumpestasjon og parkeringsplass (Sørensen 2003). Store deler av arealet har derved ingen naturmessig verdi. Figur 2. Tomteavgresning av alternativ (2a), Øra ved Sætrepollen.

17 17 Figur 3. Skråfoto av Øra alternativet (2a). Mot nord er det derimot et smalt vegetasjonsbelte med plen, storvokste bjørker og svartor som gir området et parkmessig preg (figur 4). Videre oppover langs Sætrebekken vokser en mer naturlig kantvegetasjon av til dels storvokst svartor, selje og lønn (figur). Denne kantvegetasjonen er viktig for livet i bekken. Utløpet av Sætrebekken er i stor grad påvirket av ulik aktivitet og er omkranset av brygger. Figur 4. Nedre del av Sætrebekken med kantvegetasjon av storvokst bjørk og svartor. Området er også en viktig overvintringsplass for stokkender (Foto Finn R. Gravem).

18 18 Mot øst og syd grenser planområdet mot Sætrepollen. Strandsona mot øst er delvis utfylt fra tidligere aktivitet i området, blant annet sagbruksdrift og islager (S. Wittrup pers. medd.). Mot syd vokser takrørskogen reltivt tett ned mot indre havn (figur 5). Ved indre havn er strandsona kantsatt med stein og det er lagt ut brygger. Figur 5. Den viktigste delen av vegetasjonsområde i tilknytning til Øra (2a) som kan bli berørt ved en eventuell utbygging (Foto Finn R. Gravem). Naturtyper / nøkkelbiotoper / verneområder Sætrepollen er en lokalt viktig naturtype som det er få av i Buskerud. Pollen er karakterisert av grunne områder med mudderbunn, rik vannvegetasjon og er omkranset av en takrørskog. Ut i pollen renner både Sætrebekken, Grytnesbekken og et ferskvannstilsig fra Engene. Dette gjør at vannet i pollen blir relativt brakt. Slike områder anses som nøkkelbiotoper som er svært produktive og viktige for spesielle arter av planter, bunndyr, fisk og fugl (Biologisk mangfold i Buskerud 1997). Hele pollområdet er av Fylkesmannen i Buskerud (2003) karakterisert som viktig beiteområde for andefugl. Indre del av pollen innenfor indre havn ble foreslått vernet i forbindelse med verneplanutvalgets arbeid på 90-tallet. Området ble plassert i vernegruppe 4, det vil si et viktig område som må vernes etter plan- og bygningsloven. (Vernegruppene 1-3 foreslås vernet etter naturvernloven.). I verneplanutvalgets innstilling (DN utredning nr : Vern av viktige naturområder rundt Oslofjorden og Telemarkkysten) bes fylkesmannens miljøvernavdeling om å følge opp områdene i innspillsfasen til plansaker og fremme innsigelse for vernegruppene 1-4 når foreslått arealbruk i slike områder ikke harmonerer med bevaring. Sætrebekken kommer fra Mørkvannet og renner gjennom Sætre sentrum og langs planområdet og ut i Sætrepollen. Bekken er regulert av Dyno, som benytter vann fra Mørkvannet i sin produksjon. Sætrebekken har en minstevannføring på 15 l/s (NVE 1999).

19 19 Sætrebekken er et viktig gyte- og oppvekstområde for sjøørret (Næsje 1990, Garnås 1992, Gravem 2003). I dag settes det ikke ut fisk i bekken. Sætrebekken er plassert i kategori 3a (DN s lakseregister), det vil si nær truet. Karakteristikken nær truet har sammenheng med at bekken er regulert og dessuten kan være utsatt for inngrep fordi den ligger i tettbygd strøk. Alle anadrome bestander (det vil si sjøørret, laks og sjørøye) karakteriseres som regionalt viktige (DN 2000). Sætrebekken med tilhørende kantvegetasjon er også å betrakte som en nøkkelbiotop (Biologisk mangfold i Buskerud 1997). Biologiske registreringer Sætrepollen kan karakteriseres som en brakkvannssump der takrør dominerer (Fremstad 1997). I selve pollen er det også tett vannvegetasjon som ålegress som beites av ender, gjess og svaner. Skogsområdet som ligger innerst i pollen ble av Edvardsen m fl. (1990) karakterisert som botanisk viktig og av lokal verneverdi. Skogen ble karakterisert som svartor-strandskog med gråor askeskog innenfor. I 1999 ble det gjort en botanisk registrering av Sætrepollen. Often m fl. (1999) konkluderte med det ble funnet 115 taxa (arter), der høstberberis (Berberis thunbergi), kjempesvingel (Festuca giagantea) og skogbjørnebær (Rubus nessensis) ble trukket fram som interessante funn. Området som helhet fikk statusen liten botanisk verneverdi (Often m fl. 1999). Det er ikke angitt spesifikt hvor i pollen de interessante funnene ble gjort. Fugl Det er heller ikke gjort systematiske registreringer av fugl, men enkeltpersoner har rapportert inn funn til Norsk ornitologisk forening (Stueflotten 2004; Olten m fl. 1999; Løseth 1972) har også rapportert om fugler og gjort en zoologisk vurdering med hensyn på verneverdi. Det er gjort én registrering av fugler som har rødlistestatus, nemlig svartand (Melanitta nigra) høsten Generelt er Sætrepollen en viktig beitelokalitet for andefugler og vadere (Vernplanutvalget 1999). En del andre arter er knyttet til takrør og krattskog. Det er tidligere rapportert om hekkende gravand (Løseth 1972). Løseth konkluderte også med at Sætrepollen var et viktig beiteområde for andefugler sommer og høst. De viktigste funnene som er registrert er: gråhegre (benytter området til næringsinntak og overnattingsplass), knoppsvane, grågås, kanadagås, gravand, svartand, siland, laksand, kvinand, krikkand, rødstilk, gluttsnipe, skogsnipe, strandsnipe, myrsnipe, polarsnipe, vipe, lomvi, alkekonge, hettemåke, rørsanger, myrsanger, jernspurv (observert for ca. 15 år siden (J. Engdal pers. medd.). Om vinteren benyttes området rundt Sætreelva i stor grad av stokkender (figur 4). Olten m fl. (1999) konkluderer med at pollområdet har middels verneverdi for zoologi.

20 20 Andre observasjoner Egne observasjoner viser at sjøørret, sild og torsk benytter området som ernæringsområde. Andre fiskearter forekommer også, og blant annet ble det observert abbor ved indre havn i juni Dette er sannsynligvis fisk som har sluppet seg ned fra Mørkvannet. Om våren forekommer massesverming av mangebørstemark i pollen. Dette er viktig næringsdyr for fisk på denne tiden av året Oppsummering av verdivurderingen for Øra ved Sætrepollen Sætrepollen har som helhet liten botanisk verneverdi, mens det indre området lengst mot syd er botanisk viktig og med en lokal verneverdi. Området er foreslått vernet etter plan og bygningsloven. Sætrebekken med tilhørende kantvegetasjon er en nøkkelbiotop. Samlet er verdien av flora og vegetasjon for det berørte området å anse som liten: Sætrepollen har middels verneverdi med hensyn på zoologi, spesielt for fugl. Sætrebekken er viktig gyte- og oppvekstområde for sjøørret og anses å ha regionalt verdi. Samlet vurderes verdien av fauna som middels: Alternativ 4 Åsveien industrifelt Generelt Tomtealternativet ved Åsveien industrifelt ligger vel én km fra Sætre sentrum i luftlinje (figur 1). Adkomsten til tomteområdet går gjennom dagens etablerte industrifelt. Tomtearealet er begrenset av fylkesvei 165 mot vest, spredt boligfelt mot nord og øst og industrifeltet i sør (figur 6). Området er delvis avskoget, og veier og tomteområder er anlagt (figur 7).

21 21 Figur 6. Tomteavgrensingen av alternativ 4 Åsveien industrifelt. Åsveien industrifelt omfatter et areal på ca. 50 da. En del av arealet er allerede båndlagt av et bygg som er under oppføring (figur 8). Hele området på 50 da. er naturlig nok ikke nødvendig å benytte ved en eventuell utbygging som krever mellom 15 og 20 da. Naturtyper / nøkkelbiotoper / verneområder Den opprinnelige naturtypen er noe vanskelig å fastslå både fordi tresjiktet er fjernet og fordi feltskiktet ligger under snø. Av gjenstående trær og omliggende områder kan vi anta at de opprinnelige dominerende treslagene har vært furu og noe gran, sannsynligvis med innslag av ulike lauvtrær som bjørk, selje, osp og vintereik. I den tilstrand området er i dag har det ingen verneverdi. I nedre del av tomteområdet ligger Slingrebekken. Som de øvrige bekkene er dette en nøkkelbiotop. Tomtearealet går imidlertid ikke helt ned til bekken og kantvegetasjonen synes til en viss grad å være intakt (figur 7). Det er ikke kjent at det er gjort noen registreringer i bekken. Det er ikke usannsynlig at det finnes ørret i bekken. Den kan i tilfelle ha sluppet seg ned fra Lille Stikkvann som har en tett ørretbestand.

22 22 Figur 7. Skråfoto av alternativ 4 Åsveien industrifelt. Figur 8. Foto av en del av alternativ 4 Åsveien industrifelt som viser byggeaktiviteten i området. (Foto Finn R. Gravem).

23 23 Biologiske registreringer Det foreligger ingen kjente biologiske registreringer innenfor tomtearealet Oppsummering av verdivurderingen for Åsveien industrifelt Åsveien industrifelt har i dag liten botanisk verdi. Slingrebekkenbekken med tilhørende kantvegetasjon er en nøkkelbiotop. Samlet er verdien av flora og vegetasjon er liten - middels: Åsveien industrifelt har i dag liten zoologisk verdi Samlet er verdien av zoologi er liten: Alternativ 6 langs Grytnesbekken og Langsethveien Generelt Dette tomtealternativet er på ca. 21 da og ligger vel 1,5 km sydøst fra Sætre sentrum (figur 1). Området er avgrenset av Langsethveien mot syd-sydvest, mot Grytnesbekken i øst og et skogsområde i nord (figur 9). Området er delvis avskoget fordi det passerer en høyspentledning gjennom området (figur 10). Terrenget er relativt skrånende og fra øvre til nedre del av tomta er det en høydeforskjell på ca. 20 m. Rett syd for tomtearealet, på andre siden av Langsethveien, ligger Langsethdammen.

24 24 Figur 9. Tomteavgrensingen av alternativ 6 langs Grytnesbekken og Langsethveien. Figur 10. Skråfoto av alternativ 6 langs Grytnesbekken som også viser beliggenheten til Langsethdammen. Legg også merke til kraftledningen som går i øvre del av tomta.

25 25 Naturtyper / nøkkelbiotoper / verneområder Som det framgår av skråfotoet (figur 10) er tomteområdet særlig i nedre del dekket av til dels storvokst, gammel skog. På befaringen den ble det funnet at storvokst eik, bjørk, gran og selje dominerte. I tillegg fantes innslag av lønn, hassel, hegg, gråor, rogn og osp. Området har med andre ord et stort innslag av elementer som inngår i edeløvskogen (Fremstad 1997). Siden berggrunnen består av granitt og ligger østvendt, må vi anta at dette er en fattig edelløvskog, muligens blåbær eikeskog (Spikkeland og Olsen 1996). Kartlegging av vegetasjonen i feltsjiktet kan klargjøre dette nærmere. Området utmerker seg imidlertid med en bestand av storvokst, gammel eik (figur 11), som karakteriseres som nøkkelbiotoper (Spikkeland og Olsen 1996) og som viktig naturtype (DN håndbok nr ). Figur 11. Det vokser store eiketrær i nedre del av tomteområdet alternativ 6. Grytnesbekken Grytnesbekken grenser til vestsiden av tomtearealet i en lengde av ca. 140 m (figur 9). Bekken kommer fra Hesthagadammen (219 moh) og Svartvann (240 moh), og har en elvestrekning på ca. 6,9 km. Sammen med den omkransende lauvskogen utgjør Grytnesbekken naturtypen viktige bekkedrag (DN håndbok nr ). Bekker er blodårer i landskapet. Verdien ligger både i vannet og i kantsonen langs bekken (figur 12). Viktige bekkedrag inneholder ofte spesielle naturmiljøer som mangler ellers i landskapet. De fungerer dessuten som spredningslokaliteter og vandringsveier for vannlevende organismer som for eksempel amfibier. I og langs viktige bekkedrag er den

Områderegulering for Luravika

Områderegulering for Luravika Utvalg for byutvikling 16.02.11 sak 14/11 vedlegg 6 Områderegulering for Luravika Biologiske utredninger med fokus på marine naturtyper 2009 68 Ecofact Aksjeselskap Side 1 FORORD På oppdrag fra Asplan

Detaljer

NATURMILJØ VESTLIA. Konsekvenser for naturmiljø ved områderegulering i Vestlia, Geilo, Hol kommune Opus Bergen AS Desember 2014

NATURMILJØ VESTLIA. Konsekvenser for naturmiljø ved områderegulering i Vestlia, Geilo, Hol kommune Opus Bergen AS Desember 2014 NATURMILJØ VESTLIA Konsekvenser for naturmiljø ved områderegulering i Vestlia, Geilo, Hol kommune Opus Bergen AS Desember 2014 Konsekvensutredning for naturmiljø Vestlia - hol kommune SAMMENDRAG Rapporten

Detaljer

Etablering av pukkverk på Viset Konsekvensutredning på tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning, rapport 2001/xx

Etablering av pukkverk på Viset Konsekvensutredning på tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning, rapport 2001/xx Etablering av pukkverk på Viset Konsekvensutredning på tema Naturmiljø Miljøfaglig Utredning, rapport 2001/xx Miljøfaglig Utredning ans Rapport 2001:xx Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning ans

Detaljer

NATURFORVALTEREN AKSJESELSKAP

NATURFORVALTEREN AKSJESELSKAP NATURFORVALTEREN AKSJESELSKAP NATURFORVALTEREN AKSJESELSKAP Tittel: Ullsfjordutbyggingen i Tromsø kommune Delrapport: Fugl og pattedyr Oppdragsgiver: Troms Kraft Produksjon AS, via Norconsult Forfatter:

Detaljer

REGULERINGSPLAN Ny dam ved Namsvatnet med tilhørende anleggsveg, steinbrudd og riggområder Nytt inntak for overføring av Namsvatnet til Vekteren

REGULERINGSPLAN Ny dam ved Namsvatnet med tilhørende anleggsveg, steinbrudd og riggområder Nytt inntak for overføring av Namsvatnet til Vekteren REGULERINGSPLAN Ny dam ved Namsvatnet med tilhørende anleggsveg, steinbrudd og riggområder Nytt inntak for overføring av Namsvatnet til Vekteren Tiltakshaver: NTE Energi AS, 7736 Steinkjer Konsulent: Selberg

Detaljer

Heggvin avfall og gjenvinning konsekvenser for biologisk mangfold ved utvidelse av anlegget

Heggvin avfall og gjenvinning konsekvenser for biologisk mangfold ved utvidelse av anlegget [Dobbelklikk her og skriv inn filnavn]konsekvenser for biologisk mangfoldkonsekvenser for biologisk mangfold Heggvin avfall og gjenvinning konsekvenser for biologisk mangfold ved utvidelse av anlegget

Detaljer

R A P P O R. Rådgivende Biologer AS 2010. Straume kraftverk i. Valle kommune, Aust-Agder. Konsekvensvurdering

R A P P O R. Rådgivende Biologer AS 2010. Straume kraftverk i. Valle kommune, Aust-Agder. Konsekvensvurdering Straume kraftverk i Valle kommune, Aust-Agder R A P P O R Konsekvensvurdering T Rådgivende Biologer AS 2010 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Straume kraftverk i Valle kommune, Aust-Agder. Konsekvensvurdering

Detaljer

Rapport. Biologisk mangfold Rørvik lufthavn, Ryum Vika kommune, Nord-Trøndelag. BM-rapport nr 4-2011

Rapport. Biologisk mangfold Rørvik lufthavn, Ryum Vika kommune, Nord-Trøndelag. BM-rapport nr 4-2011 Rapport Biologisk mangfold Rørvik lufthavn, Ryum Vika kommune, Nord-Trøndelag BM-rapport nr 4-2011 Dato: 01.03.2012 Tittel: BM-rapport nr. 4 (2011). Biologisk mangfold på Rørvik lufthavn, Ryum, Vikna kommune,

Detaljer

Siste Sjanse rapport 2003-10

Siste Sjanse rapport 2003-10 Ekstrakt iste janse har foretatt en kartlegging og verdivurdering av naturtyper i Nes. Arbeidet har dels bestått i en gjennomgang av eksisterende litteratur om natur i kommunen og dels og i oppsøkende

Detaljer

Spenningsoppgradering av eksisterende 66 kv kraftledning Risøyhamn Sortland til 132 kv.

Spenningsoppgradering av eksisterende 66 kv kraftledning Risøyhamn Sortland til 132 kv. 312 Spenningsoppgradering av eksisterende 66 kv kraftledning Risøyhamn Sortland til 132 kv. Konsekvensutredning, deltema naturmiljø Karl-Otto Jacobsen Geir Arnesen Trond Vidar Johnsen NINAs publikasjoner

Detaljer

Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen

Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen Høringsdokument revidering av vern tilknyttet Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark Miljøvernavdelinga Rapportnummer 2015/16 Forsidebilde: Vinterjakt. Foto: Kjell

Detaljer

Områderegulering for Oslo lufthavn Gardermoen Registrering av naturtyper/biologisk mangfold

Områderegulering for Oslo lufthavn Gardermoen Registrering av naturtyper/biologisk mangfold Oslo Lufthavn AS Områderegulering for Oslo lufthavn Gardermoen Registrering av naturtyper/biologisk mangfold Utgave: 10-06-2011 Oppdragsgiver: Oslo Lufthavn Gardermoen Oppdrag: Gardermoen reguleringsplan

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T MULTICONSULT Rapport 119685 Detalj- og reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv. 156, Torvet Fjordvangen Detalj- og reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv. 107, Hellvikveien Detalj- og

Detaljer

Ca 3760 daa 0-229 m 76/3,8 (Oslo kommune) og 75/1 (Forsvaret)

Ca 3760 daa 0-229 m 76/3,8 (Oslo kommune) og 75/1 (Forsvaret) LOKALITET 31: KOMMUNE: FYLKE: KARTBLAD M711: UTM-KOORDINATER: KARTBLAD ØK: VERNEKATEGORI: AREAL: HØYDE OVER HAVET: BERØRTE EIENDOMMER: Søndre Håøya Frogn Akershus 1814 II NM 896 175 CM 039 CM 040 Ca 3760

Detaljer

Konsekvensutredning for etablering av oppredningsverk og steindeponi i Svea

Konsekvensutredning for etablering av oppredningsverk og steindeponi i Svea Konsekvensutredning for etablering av oppredningsverk og steindeponi i Svea Bilde av oppredningsverket, Braganzavågen og Lundbakken. Foto: Guttorm N. Christensen INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 4 1 INNLEDNING...

Detaljer

I forbindelse med planarbeid er det stilt krav om naturmiljøutredning i planområdet Gleinåsen.

I forbindelse med planarbeid er det stilt krav om naturmiljøutredning i planområdet Gleinåsen. NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Nest Invest Eiendomsutvikling Del: Konsekvensutredning naturmiljø Dato: 15.12.2008 Skrevet av: Rune Solvang Arkiv: Kvalitetskontr: Olav S. Knutsen Oppdrag nr: 518 850 SAMMENDRAG

Detaljer

Tilrådning fra Fylkesmannen i Vest-Agder til Miljødirektoratet om opprettelse av Geislafoss naturreservat i Audnedal kommune

Tilrådning fra Fylkesmannen i Vest-Agder til Miljødirektoratet om opprettelse av Geislafoss naturreservat i Audnedal kommune Fylkesmannen i Vest-Agder Tilrådning fra Fylkesmannen i Vest-Agder til Miljødirektoratet om opprettelse av Geislafoss naturreservat i Audnedal kommune Foto: Katrine Skajaa Gunnarsli Foto: Katrine Skajaa

Detaljer

Austri Vind DA. Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk i Engerdal kommune, Hedmark KONSEKVENSUTREDNING

Austri Vind DA. Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk i Engerdal kommune, Hedmark KONSEKVENSUTREDNING Austri Vind DA Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk i Engerdal kommune, Hedmark KONSEKVENSUTREDNING 2 Oppdrag 167860; RAPPORT RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 167860-1 / 2012 167860 Kunde: Austri Vind

Detaljer

TA-1835/2001 ISBN 82-7655-433-4

TA-1835/2001 ISBN 82-7655-433-4 Modell for identifikasjon og prioritering av spesielt sårbare befolkningskonsentrasjoner og miljøressurser ved akutte forurensninger på land (MOB-Land) TA-1835/2001 ISBN 82-7655-433-4 Forord Statens forurensningstilsyn

Detaljer

Krav til vannføring for å reetablere en laksebestand i Aura. Arne J. Jensen Bjørn Ove Johnsen

Krav til vannføring for å reetablere en laksebestand i Aura. Arne J. Jensen Bjørn Ove Johnsen 275 Krav til vannføring for å reetablere en laksebestand i Aura Arne J. Jensen Bjørn Ove Johnsen NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene

Detaljer

Revisjon av vassdragskonsesjoner Hensyn til verdifulle naturtyper

Revisjon av vassdragskonsesjoner Hensyn til verdifulle naturtyper Revisjon av vassdragskonsesjoner Hensyn til verdifulle naturtyper Miljøfaglig Utredning, notat 2013 30 Dato: 05.06.2013 Notat 2013-30 Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS www.mfu.no Oppdragsgiver:

Detaljer

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Utgave: 01 Dato: 2014-03-13 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Dale Eiendomsutvikling

Detaljer

Verneplan for Ytre Hvaler. Opprettelse av Ytre Hvaler nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner i Østfold fylke.

Verneplan for Ytre Hvaler. Opprettelse av Ytre Hvaler nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner i Østfold fylke. Miljøverndepartementet Miljø- og utviklingsminister: Erik Solheim KONGELIG RESOLUSJON Ref.nr.: Saksnr: Dato: Verneplan for Ytre Hvaler. Opprettelse av Ytre Hvaler nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner

Detaljer

Nylandselva kraftverk

Nylandselva kraftverk Bakgrunn for vedtak Nylandselva kraftverk Leirfjord kommune i Nordland fylke Tiltakshaver Clemens Kraft AS Referanse 200900314-28 Dato 02.12.2014 Notatnummer KSK-notat 84/2014 Ansvarlig Øystein Grundt

Detaljer

DN-håndbok. Kartlegging av. marint biologisk mangfold. DN-håndbok 19-2001 revidert 2007. Foto: Erling svendsen

DN-håndbok. Kartlegging av. marint biologisk mangfold. DN-håndbok 19-2001 revidert 2007. Foto: Erling svendsen DN-håndbok Kartlegging av marint biologisk mangfold DN-håndbok 19-2001 revidert 2007 Foto: Erling svendsen Kartlegging av marint biologisk mangfold Håndbok 19-2001 Revidert 2007 Utgiver: Direktoratet for

Detaljer

Siste Sjanse rapport 2005-11

Siste Sjanse rapport 2005-11 Ekstrakt Siste Sjanse har foretatt en kartlegging og verdivurdering av naturtyper i Stor-Elvdal kommune. Arbeidet har dels bestått i en gjennomgang av eksisterende litteratur om natur i kommunen og dels

Detaljer

Forvaltningsplan for Hemmeldalen naturreservat i Stor-Elvdal, Åmot, Hamar og Ringsaker kommuner, Hedmark fylke

Forvaltningsplan for Hemmeldalen naturreservat i Stor-Elvdal, Åmot, Hamar og Ringsaker kommuner, Hedmark fylke Fylkesmannen i Hedmark Forvaltningsplan for Hemmeldalen naturreservat i Stor-Elvdal, Åmot, Hamar og Ringsaker kommuner, Hedmark fylke 2 Forord Hemmeldalen naturreservat ble opprettet ved kongelig resolusjon

Detaljer

BioFokus-notat 2015-6

BioFokus-notat 2015-6 Slottsfjellet naturverdier og skjøtselsforslag Stefan Olberg og Kjell Magne Olsen BioFokus-notat 2015-6 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Fylkesmannen i Vestfold kartlagt biologisk mangfold på Slottsfjellet

Detaljer

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes Forslag til Planprogram Forslag til Planprogram Utgave: 1 2015-03-20 Planprogram - Høringsutgave 20.03.2015 Endelig forslag Forslag oversendt 20.03.2015 KMG KMG KSA Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb.

Detaljer

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune REGULERINGSPLAN Janne Staulen Venes Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua Kommune: Holtålen kommune Region midt Trondheim kontorsted 18. februar 2015 Planbeskrivelse Forord Statens vegvesen Region midt har i samarbeid

Detaljer