Vindkraftverk på Frøya:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vindkraftverk på Frøya:"

Transkript

1 Vindkraftverk på Frøya: Konsekvensutredning for hubro og havørn Trond Haugskott Av Magne Myklebust, Norsk Ornitologisk Forening 1

2 SAMMENDRAG I forbindelse med at Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) har stilt krav om tilleggsutredninger for hubro og havørn i planområdet for Frøya vindmøllepark, har Norsk Ornitologisk Forening (NOF) i mars 2005 gjennomført feltregistreringer i området på oppdrag fra Nord-Trøndelag Energiverk (NTE). I tillegg til feltarbeidet i mars dette år er annen eksisterende informasjon innhentet, og det er også tatt med resultater fra et besøk medarbeidere i NOFs Prosjekt Havørn foretok i planområdet 14. juli Utredningen i rapporten følger Statens Vegvesens mal for konsekvensutredninger (Statens Vegvesen 1995). Resultatene tilsier at planområdet på Frøya er av svært stor verdi for havørn. Det er en kombinasjon av tre faktorer som gjør området svært verdifullt: 1. Fravær av menneskelig aktivitet og menneskelige inngrep 2. Nærhet til sjøområder med god tilgang på næring, spesielt nord av Frøya 3. Det kuperte terrenget gir god tilgang på passende reirplasser. Den viltmessige verdien av planområdet settes til stor. Dette grunnet en svært sterk hekkebestand av havørn, men også grunnet fast tilhold av hubro. Tiltaket på Frøya er omfattende i utredningsområdet, der både bestanden av havørn og hubro vurderes å bli påvirket i stort omfang. Konsekvensene i anleggfasen blir for både hubro og havørn vurdert til meget stor negative, all den tid området vil være mindre egnet som hekkeområde for begge arter grunnet forstyrrelse, dessuten også uegnet som jaktområde for hubro. Det kan ikke utelukkes en viss habituering til vindmøllene og assosiert infrastruktur i driftsfasen, men dette forblir spekulasjoner grunnet mangel på langtidsstudier som dokumenterer en slik effekt. Konsekvensene i driftsfasen settes til stor negative for begge arter. Forskning over en lang tidsperiode er nødvendig for å finne ut på en holdbar, faglig måte hvilke effekter et omfattende inngrep av denne typen har på en tett havørnbestand. På naboøya Smøla har en mulighet til å gjennomføre et slikt prosjekt. Topografi, bestandstetthet av havørn og omfang av inngrep er like nok til at erfaringene er direkte overførbare. 2

3 FORORD I forbindelse med at Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) har stilt krav om tilleggsutredninger for hubro og havørn i planområdet for Frøya vindmøllepark, har Norsk Ornitologisk Forening (NOF) i mars 2005 gjennomført feltregistreringer i området på oppdrag fra Nord-Trøndelag Energiverk (NTE). Magne Myklebust og Tore Reinsborg har gjennomført feltundersøkelsene, mens førstnevnte har skrevet rapporten. I tillegg til feltarbeidet er annen eksisterende informasjon innhentet, og det er også tatt med resultater fra et besøk medarbeidere i NOFs Prosjekt Havørn har foretatt i planområdet 14. juli Vi takker Alv Ottar Folkestad og Espen Lie Dahl for sine bidrag til denne rapporten. Rapporten er kvalitetssikret av Ingar Jostein Øien, fagkonsulent i Norsk Ornitologisk Forening. Vi takker NTE og TrønderEnergi for godt samarbeid. Ingar J. Øien, Trondheim 19. august

4 INNHOLD Sammendrag 2 Forord 3 1. Innledning 5 2. Metode og datagrunnlag NVEs krav til undersøkelsens innhold Feltregisteringer Innsamling av eksisterende informasjon Vurdering av verdi 7 3. Statusbeskrivelse og verdivurdering Feltregistreringer Innsamling av eksisterende informasjon Planområdets verdi Konsekvensenes omfang Effekter en oversikt Forstyrrelse Kollisjonsrisiko Tap av leveområder til vindmøller og assosiert infrastruktur Omfang av konsekvenser for havørn og hubro Konsekvensenes betydning Oppsummering av konsekvensene Referanser 18 4

5 1. INNLEDNING Fraværet av forurensende utslipp har medført stor interesse for moderne vindkraftteknologi, og resultatet av dette er at vi er i startgropa av en storstilt utbygging av vindmølleparker i kystlandskapet i Norge. I kjølvannet av planene om vindkraftutbygging har spørsmålene om konsekvenser for biologisk mangfold dukket opp. Reitan & Follestad (2001) og Folkestad (1999) gir en oversikt over de utfordringer og spørsmål som bør møtes og besvares hva angår konsekvenser for fugleliv i forbindelse med vindkraftutbygging. I debatten rundt vindkraftverk og eventuelle negative effekter dette har på fugleliv, har det vært hevdet ved flere anledninger fra ikke-biologer at de negative effektene er moderate (se f.eks. Selfors & Sannem 1998). Reitan & Follestad (2001) påpeker imidlertid at dette hittil ikke er dokumentert, og at en slik konklusjon kun kan vises gjennom et nøye opplagt vitenskapelig og etterprøvbart studium. Generelt er studier på langtidseffekten av vindkraftutbygging på biologisk mangfold ytterst få. En annen utfordring man møter på i denne sammenheng, er om de studier som foreligger i andre land uten videre kan overføres til norske forhold. Folkestad (1999) er av den oppfatning at det som foreligger av utenlandske studier av vindmøller og fugl bare i svært beskjeden grad kan overføres til norske forhold. Dette skyldes først og fremst at undersøkelsene er utført i landskapstyper som ofte ikke finnes i vårt land. Som et eksempel nevnes av Folkestad (1999) det flate og kystnære slettelandet langs Nordsjø-kystene, som står i kontrast til det langt mer kuperte kystlandskapet i f.eks. Midt-Norge. Fuglefaunaen langs Nordsjøkystene, primært i hekketida, består av arter som har dratt fordel av kulturlandskapet, og som gjennom naturlig seleksjon gjennom generasjoner har dokumentert at de er i stand til å tolerere de menneskeskapte endringer som deres leveområder har blitt utsatt for. Det er derfor rimelig å forvente at fuglefaunaen i slettelandet ved Nordsjøkystene domineres av arter som er tilpasningsdyktige også overfor nye inngrep og endringer. Dette er erfaringer som ikke uten videre kan overføres til urørt natur (som planområdet på Frøya), der arter som skyr menneskelig nærvær (havørn og hubro) er i fokus. Skal en overføre erfaringer fra utenlandske studier, bør en først og fremst se etter områder som topografisk ligner våre områder i Norge, og primært på arter og/eller artsgrupper som omfattes av norske forhold. Undersøkelsene ved Altamont Pass i California framheves av Folkestad (1999) som spesielt interessante, all den tid de omfatter seilflyvende rovfugler (våker og ørner). Dette er relevant for norske forhold, der både havørn og kongeørn er i fokus i forbindelse med vindkraftutbygging. Menneskeskapte konstruksjoner har nesten alltid effekter på biologisk mangfold. Kraftledninger, tårn, bruer og bygninger m.m. båndlegger arealer og kan ødelegge og fragmentere naturlige habitater. Det er ingen grunn til å anta at dette ikke er tilfeller for vindmøller og den infrastruktur som er assosiert med vindkraftutbygging (som f.eks. kraftledninger). Frøya vindmøllepark er planlagt med inntil 63 møller som gir en total ytelse på inntil 200 MW. For en beskrivelse av planområdet og influensområdet, samt en beskrivelse av tiltaket vises til NTE & TrønderEnergi (2004). 5

6 2. METODE OG DATAGRUNNLAG Metodikken for vurderinger av konsekvenser følger Statens Vegvesen (1995). Skaleringen av negative konsekvenser er (jf. figur på s. 42 i Statens Vegvesen 1995): ++++ Meget stor positiv konsekvens +++ Stor positiv konsekvens ++ Middels positiv konsekvens + Liten positiv konsekvens 0 Minimal/ingen positiv konsekvens - Liten negativ konsekvens - - Middels negativ konsekvens Stor negativ konsekvens Meget stor negativ konsekvens Verdisetting av planområdet har tatt utgangspunkt i DN-Håndbok nr. 11 (Direktoratet for naturforvaltning 1996), nasjonal rødliste (Direktoratet for naturforvaltning 1999a) og DN-Håndbok 13 (Direktoratet for naturforvaltning 1999b). 2.1 NVEs krav til undersøkelsens innhold NVE har stilt følgende krav om tilleggsopplysninger for hubro og havørn i Frøya vindmøllepark: «1. Det skal gjennomføres feltarbeid for å kartlegge hubro i planområdet (antallet individer og artens bruk av området). Feltarbeidet skal gjennomføres innen utgangen av april. På bakgrunn av feltarbeidet skal det gjøres en særlig vurdering av hvordan tiltaket tenkes å kunne påvirke hubro, herunder en beskrivelse av artens atferd for slik å kunne vurdere hvordan tiltaket kan påvirke denne arten gjennom forstyrrelser (støy, bevegelse, økt ferdsel med mer), kollisjoner (både vindturbiner og kraftledninger) og forringet leveområde (nedbygging). Vurderingene skal gjøres både for anleggs- og driftsfasen. 2. Det skal gjennomføres feltarbeid for å kartlegge havørn i planområdet (antallet individer, hekkelokaliteter og artens bruk av området). På bakgrunn av feltarbeidet skal det gjøres en særlig vurdering av hvordan tiltaket tenkes å kunne påvirke havørn, herunder en beskrivelse av artens atferd for slik å kunne vurdere hvordan tiltaket kan påvirke denne arten gjennom forstyrrelser (støy, bevegelse, økt ferdsel med mer), kollisjoner (både vindturbiner og kraftledninger) og forringet leveområde (nedbygging). Vurderingene skal gjøres både for anleggs- og driftsfasen.» 6

7 2.2 Feltregistreringer Hubro ble kartlagt gjennom lytting etter territoriehevdende individer i periodene mars og 28. mars - 1. april Dette er en sjansebetont fremgangsmåte, siden godt etablerte par ofte kan være tause i denne perioden. Det kan gå mange kvelder mellom hver gang hubroene roper, så det er stor sjanse for å underestimere forekomsten. Etter en stund med lytting uten resultat hadde vi med CD-spiller for å framprovosere lydytring fra eventuelle territorielle fugler. Havørn ble kartlagt i samme periode som hubro. I mars-april har havørna et fluktspill over territoriene. Når eggleggingen begynner i april slutter fuglene i stor grad med fluktspillet. Ved å postere på/ved høye punkter i terrenget vil man i perioden før havørnas egglegging best få en oversikt over antall territorielle par i et område. Fuglene har også territorielle lydytringer på denne tiden av året. Vi har også forsøkt å registrere artens generelle bruk av området, f.eks. i forbindelse med næringssøk. I tillegg til det feltarbeid som er registrert har vi også inkludert resultatene fra et besøk medarbeiderne i NOFs Prosjekt Havørn, Alv Ottar Folkestad og Espen Lie Dahl, gjorde i planområdet 14. juli i år. Dette besøkets intensjon var å sammenlikne havørnbestanden i planområdet med havørnbestanden i planområdet på Smøla. 2.3 Innsamling av eksisterende informasjon Det er gjennomført samtaler/intervjuer med følgende personer som har kjennskap til fuglelivet i planområdet for Frøya vindmøllepark: Georg Bangjord. Har kartlagt hubro på Frøya på 1980-tallet. Martin Pearson. Veterinær på Hitra, ringmerker hubrounger på Hitra og Frøya. Bjørn Rangbru. Viltforvalter hos Fylkesmannens miljøvernavdeling i Sør- Trøndelag. Jan Bekken. Sportsfisker som bruker planområdet mye om sommeren. Ola Vie. Miljøvernkonsulent i Frøya kommune. Intervjuene er gjennomført av Magne Myklebust. 2.4 Vurdering av verdi Skala for verdivurderingene følger Statens Vegvesen (1995). Det er der gjort en inndeling i hovedkategoriene stor - middels - liten verdi. Vurderingene av helhetlige områder blir gjort på denne skalaen, og vist grafisk med en pil, som vist nedenfor: Liten Middels Stor Metoder for verdsetting av områder ut fra verdi av naturmiljøet er gitt av Direktoratet for naturforvaltning (DN). For en utredning om hubro og havørn har vi tatt utgangspunkt i tre kilder: 7

8 Rødlistearter (Direktoratet for naturforvaltning 1999a) Vilt (Direktoratet for naturforvaltning 1996) Naturtyper (Direktoratet for naturforvaltning 1999b) Den kilden som gir grunnlag for høyeste verdi blir avgjørende for arealet sin samla verdi. Kriterier for verdsetting ifølge de tre håndbøkene er oppsummert i tabell 1. I mange tilfeller er grad av tilbakegang og grad av trussel et viktig kriterium, noe som gir nær kobling mellom verdi og sårbarhet for naturmiljøet. Tabell 1. Verdikriterium for enhetlige områder med verdi liten, middels eller stor i utredningsområdet. Kilde Stor verdi Middels verdi Liten verdi Naturtyper DN håndbok 13 (Direktoratet for naturforvaltning 1999 b) Naturtyper som får verdi svært viktig Naturtyper som får verdi viktig Naturtyper som får verdi lokalt viktig Vilt DN håndbok 11 (Direktoratet for naturforvaltning 1996) Svært viktig viltområde Viktig viltområde Registrerte, lokalt viktig viltområde Rødlista arter (Direktoratet for naturforvaltning 1999a) Arter i kategoriene "direkte trua, sårbar eller "sjelden", eller der det er grunn til å tru at slike finnes Arter i kategoriene "hensynskrevende" eller "bør overvåkes", eller der det er grunn til å tru slike finnes Arter som står på eventuelle regionale rødlister DN-Håndbok 11 (Direktoratet for naturforvaltning 1996) gir et vekttall (viltvekt) på mellom 1 og 5 for de ulike artene og deres funksjonsområder. Disse vekttallene representerer de aktuelle verdiene på området. Vekttall 1 angir lokal verdi, mens vekttall 5 angir internasjonal verdi. Alle viltområder som har vektsum større enn 3 er svært viktige viltområder. Havørn og hubro er gitt vekttall 3-4 av Direktoratet for naturforvaltning (1996). Direktoratet for naturforvaltning (1999 a) angir truede arter av forskjellig grad; den såkalte rødlisten. De forskjellige kategorier er forklart i tabell 2. 8

9 Tabell 2. Truethetskategorier for rødlistede arter (Direktoratet for naturforvaltning 1999a): Utryddet (Ex-Extinct) Direkte truet (E-Endangered) Arter som er utryddet som reproduserende i landet. Det vil vanligvis omfatte arter som er forsvunnet for mer enn 50 år siden. Ex? angir arter som er forsvunnet for mindre enn 50 år siden. Arter som er direkte truet og som står i fare for å dø ut i nærmeste framtid dersom de negative faktorene fortsetter å virke. Sårbar (V-Vulnerable) Sjelden (R-Rare) Sårbare arter med sterk tilbakegang, som kan gå over i gruppen direkte truet dersom de negative faktorene fortsetter å virke. Sjeldne arter som ikke er direkte truet eller sårbare, men som likevel er i en utsatt situasjon pga. liten bestand eller med spredt og sparsom utbredelse. Hensynskrevende (DC declining, care demanding species) Bør overvåkes (DM declining, monitor species Hensynskrevende arter som ikke tilhører kategori E, V eller R, men som pga. tilbakegang krever spesielle hensyn og tiltak. Kategorien bør overvåkes omfatter arter som har gått tilbake, men som ikke regnes som truet. For disse artene er det grunn til overvåking av situasjonen. 3. STATUSBESKRIVELSE OG VERDIVURDERING 3.1. Feltregistreringer Havørn Det ble i perioden 15. mars 1. april registrert 17 par som var innom planområdet med territoriell aktivitet. På figur 1 er territoriene avmerket med rødt. En S innebærer at det var et subadult (ikke helt voksen og utfarget) par som var territorielt. Territoriene til fuglene fra Måsheia (helt i nord) og Ørnberget (helt i øst) ligger stort sett utenfor planområdet, og reirplassene ligger sannsynligvis utenfor planområdet. Det ble funnet 18 reirlokaliteter i perioden 15. mars 1. april, noen lå så tett at de er alternative reir for samme par. Under besøket til NOFs Prosjekt Havørn 14. juli ble det funnet 22 reirlokaliteter i planområdet, og bare med beskjeden overlapp i forhold til 9

10 reir funnet om våren. Basert på antall reir funnet, vurderer Alv Ottar Folkestad antall territorier i planområdet til å være Tettheten av havørn er betydelig i planområdet, og det er tre faktorer som forklarer den sterke forekomsten: 1. Fravær av menneskelig aktivitet og menneskelige inngrep 2. Nærhet til sjøområder med god tilgang på næring, spesielt nord av Frøya 3. Det kuperte terrenget gir god tilgang på aktuelle reirplasser. Atferdsmønster i planområdet: Planområdet ser primært ut til å være et hekkeområde for havørn. Havørnas bevegelser inn og ut av planområdet gikk primært i retning nord-sør. Havørnas bruk av området tilsier at den nordlige delen av planområdet ligger nærmere gode matkilder enn den sørlige delen. For næringssøk ser det ut til at de fleste havørner flyr nordover til sjøen nordvest og nord for planområdet, mens en bevegelse til sjøen på sørsiden er registrert i et mer beskjedent omfang. Til en viss grad er også havørner registrert på næringssøk inne i planområdet, stort sett langs vassdragene i Langdalen, Pedalen og fra Steinsvatnet innover mot Kråkdalsvatnet. Dette næringssøket synes imidlertid å være beskjedent i forhold til næringssøket i sjøen. Dette mønsteret er kjent også fra Smøla: Der næringsterritoriene ligger i sjøen, ligger gjerne hekketerritoriene tettere på land (Arne Follestad pers. medd.). For havørn er planområdet derfor først og fremst et hekkeområde, og kun sekundært et område for næringssøk. Havørnas fluktspill i området så stort sett ut til å ligge i en høyde på meter over bakken, noe som da blir i kollisjonshøyde med rotorbladene på de planlagte vindmøllene. 10

11 Figur 1. Territorier for havørn (markert med rødt) funnet i planområdet for Frøya vindmøllepark våren S angir subadulte par Hubro Hubro: Det ble ikke hørt noen syngende hubroer under undersøkelsene. I skumringen den 30. mars ble imidlertid ett individ sett i det den lettet fra en skrent nederst i Stutvassdalen, og den fløy så oppover i dalen mot Grasdalsvatnet. Som en metodesjekk oppsøkte vi to kvelder også to kjente territorier av hubro lenger vest på Frøya i forhold til planområdet. Det ble heller ikke ved disse kjente territoriene hørt hubro under feltarbeidet. Værforholdene var optimale for hubrolytting under feltarbeidet, og de fire siste dagene var det helt vindstille om kveldene. Atferdsmønster i planområdet: Vår observasjon støtter eksisterende informasjon (3.2) om at planområdet er jaktområde for arten. Hubroen bruker da høyder og de få tørrtrær som står igjen til posteringsjakt om natten Innsamling av eksisterende informasjon Georg Bangjord (GB): jobbet med kartlegging av hubro på Frøya på 80-tallet, og mener at det på bakgrunn av kjente reirplasser og syngende individer er 12 par hubro på Fast-Frøya. Ingen reirplasser eller syngende individer er registrert innenfor planområdet for Frøya vindmøllepark, og tyngdepunktet for hubro ligger vest på Frøya. GB nevnte også at det er flere kjente reir som ligger «i ring» rundt 11

12 planområdet. GB har registrert faste tilholdssteder for hubro sør for Kjerkdalsvatnet- Tuvnesvatnet (i nord) og ved Vobsjøen (i sørøst). Dette er basert på funn av gulpeboller og byttedyr-rester. Martin Pearson (MP): Ringmerker hubrounger årlig på Frøya og Hitra, og kjenner ikke til reirplasser i planområdet for Frøya vindmøllepark. MP oppsøker imidlertid kjente reir, og har i mindre grad lett etter nye reir og lyttet etter syngende individer. MP mener at Vobsjøen-området er interessant for hubro. Bjørn Rangbru (BR): Informerte oss om hvilken informasjon Fylkesmannen har vedr. hubro i og ved planområdet for Frøya vindmøllepark. Mye av denne informasjonen er den som er gitt av GB og MP, men i tillegg kunne BR informere oss om at Asgeir Østvik, veterinær på Frøya, mener at det er fast tilhold av hubro i området Stutvassdalen-Vobsjøen. Jan Bekken (JB): JB nevner at det er fast tilhold av hubro i området fra Stutvassdalen og innover mot Brenna og Blåbærvatnet. Øverst i Stutvassdalen snur kjerreveien vestover og går inn mot Brenna. Her sto det for noen år siden et tørrtre som var fast jaktpost for hubro nattestid. Dette treet står der ikke lenger. JB har også funnet gulpeboller og byttedyr-rester fra hubro ved Brenna og Blåbærvatnet. Ola Vie (OV): Har ikke registrert syngende hubro eller reir av arten innenfor planområdet, men angir Stutvassdalen og Brenna som områder hvor jaktende individer er påtruffet Planområdets verdi Rødlistestatus (Direktoratet for naturforvaltning 1999a) og viltvekt (Direktoratet for naturforvaltning 1996) angis i parentes for de to artene nedenfor. Området er hekkeområde for havørn (DC/3-4). For hubro (V/3-4) vet vi at planområdet er jaktområde, men Jan Bekkens funn fra Brenna og Blåbærvatnet er så interessante at dette området også vurderes som sannsynlig hekkelokalitet for arten. Viltvekt for området basert på disse fire artene er 4, og dersom en fjerner vandrefalk og kongeørn fra vurderingen blir vektsummen fortsatt 4. Planområdet er i begge tilfeller et svært viktig viltområde med nasjonal/internasjonal verdi (Direktoratet for naturforvaltning 1996). I tillegg til de vurderingene som går direkte på vilt og rødlistearter, er store deler av planområdet definert som inngrepsfri natur av Direktoratet for naturforvaltning (INON-basen på Dette er spesielt relevant i denne sammenheng, all den tid havørna er en art som skyr menneskelig ferdsel og inngrep. Forekomsten av havørn er så betydelig i planområdet at den viltmessige verdien blir satt til stor (jf. skala i Statens Vegvesen 1995). Den sterke forekomsten av hekkende havørn er tungtveiende for denne konklusjonen, men jevnlig tilhold av hubro i området er også medvirkende. 12

13 Verdivurdering av planområdet som helhet for omtalte arter: Liten Middels Stor KONSEKVENSENES OMFANG 4.1. Effekter en oversikt Et flertall av de studier som omhandler effekten av vindmøller på det biologiske mangfold har fokusert på konsekvenser for fuglelivet, i mindre grad har studiene fokusert på konsekvensene for flora og annen fauna. Dette har trolig sin bakgrunn i at det har vært mye fokus på kollisjonsrisiko, mens tap av leveområder til vindmøller og assosiert infrastruktur har fått noe mindre oppmerksomhet. Det er viktig å skille mellom trekkende bestander og fugler som lever fast i området når en skal vurdere hvilke konsekvenser vindkraftverk har. Fugler som lever fast i området kan enten være hekkefugler eller fugler som benytter området til næringssøk eller hvile/overnatting. Fugler som lever fast i et område kan tenkes å tilpasse seg de nyetablerte konstruksjonene i større grad enn trekkefugler. For fuglebestander kan vindkraftverk ha tre negative effekter (Langston & Pullan 2004): Forstyrrelse Kollisjon Tap av leveområder til vindmøller og assosiert infrastruktur 4.2. Forstyrrelse Hekkebestander av fugl i områder med vindkraftverk vil kunne bli forstyrret både i anleggsfasen og i driftsfasen. Langston & Pullan (2004) gir en oppsummering av den kunnskap som foreligger om forstyrrelse på fuglebestander i forbindelse med vindkraftverk. Effektene av vindkraftverk på fuglebestander er avhengige av art, sesong og sted. Forstyrrelser kan føre til at fugler presses ut av et passende habitat. Generelt er studier av konsekvenser for lokale hekkebestander ytterst få, og studier med langsiktig overvåking mangler nesten helt. Studier av ørn i California gjennom en årrekke viser imidlertid få indikasjoner på habituering til vindmøller, og det er for få studier som har vart lenge nok til å påvise en effekt av habituering (Langston & Pullan 2004). Vi finner derfor ikke noe faglig grunnlag pr. dags dato til å forvente at havørn og hubro blir habituert til en vindmøllepark på Frøya. 13

14 Økt menneskelig aktivitet, spesielt aktuelt i anleggsfasen, vil gi negative utslag for både havørn og hubro. Etter århundrer med jakt og etterstrebelse oppfatter disse artene mennesket som en predator, og for havørna har dette gitt seg utslag i at reirplassering oftest er minst 1 km unna områder med menneskelig aktivitet (bebyggelse, vei). I 1996 gjennomførte NOF en litteraturstudie på hvilke effekter militære skytefelt ville ha på fuglelivet (Edvardsen & Lund 1996). En av konklusjonene var at lyder er mindre forstyrrende enn synet av bevegelige objekter. Mulighetene for habituering til støykilder er derfor trolig bedre enn habituering til f.eks. menneskelig nærvær. Det må imidlertid presiseres at studiene på området er få, og at toleransenivå trolig er artsspesifikt samt kan variere mellom individer av samme art. Det er vår formening at vindmøllene som fysiske objekter og menneskelig nærvær vil slå negativt ut for havørn og hubro, mens vi i større grad forventer en habituering til den støy som produseres av vindturbinene Kollisjonsrisiko En bør forvente at kollisjonsrisiko avhenger av flere faktorer, først og fremst det totale antall møller i en park, vindmøllenes plassering i landskapet, plassering i forhold til hverandre samt deres konstruksjon og størrelse. Kollisjonsrisiko vil også variere mellom ulike fuglearter, samt vær- og vindforhold Havørn Kunnskapsnivået rundt kollisjoner mellom havørn og vindmøller har blitt høyere de siste åra. Alv Ottar Folkestad i Prosjekt Havørn har sammenstilt følgende opplysninger fra Sverige og Tyskland: «Når det gjeld opplysningane om havørn i Tyskland, har eg dei direkte og muntleg over telefon frå Oliwer Krohne, som sit sentralt i havørnarbeidet i Tyskland. Dateringa er ca. 1. april 2005 og er i kortform: Dei siste tre åra er det registrert 15 havørner drept i kollisjon med vindmøller i Tyskland, fleirtalet av dei har vore fullt utfarga. Dette er ikkje resultat av systematiske kollisjonsovervaking, men er fallvilt innsendt for klarlegging av dødsårsak, og der Oliwer Krohne er med i arbeidet, så langt eg forstod. Fallvilt i Tyskland skal, som hos oss, iflg. lovverket leverast inn til styresmaktene, og dei reknar med at det er svært høg oppdagingssjanse for t.d. havørn som skulle bli drept mot vindmøller. I tillegg gav også Björn Helander samtidig opplysning om at to havørner (og ei kongeørn) var registrert drept mot vindmøller i Sverige. Dette er materiale innsamla på tilsvarande måte som i Tyskland.» Ei fem år gammel hunnfugl av havørn kolliderte sommeren 2005 med ei vindmølle på Smøla, og representerer det første funn i Norge av vindmølledrept havørn. Det er ikke overraskende at en seilflygende rovfuglart som havørn er utsatt for kollisjoner med vindmøller. Erfaringene fra Altamont Pass i California, samt Tarifa og Navarra i Spania, tilsier at store, seilflygende rovfugler er utsatte for kollisjoner med vindmøller (Langston & Pullan 2004). Antallet rovfugler som er drept i kollisjon med vindmøller er her betydelig, først og fremst av kongeørn og gåsegribb. 14

15 Når det gjelder kollisjon med kraftledninger, vet vi at ungfugler av havørn er betydelig mer utsatt for kollisjon enn voksne fugler (Folkestad 1994), Stasjonære, voksne fugler ser ut til å lære seg hvor kraftlinjene i territoriet er. Det samme kan trolig ikke overføres til vindmøller: De sirkulære bevegelsene til vindmøllene er en unaturlig bevegelse som voksne havørner ikke lærer seg å tolke (Alv Ottar Folkestad pers. medd.). Dødeligheten er normalt svært lav hos voksne havørner, og noen få prosents økning i dødeligheten som følge av kollisjoner kan gi negative utslag for bestanden (Alv Ottar Folkestad pers. medd.) Hubro Det eksisterer ikke undersøkelser som gir data på kollisjoner mellom hubro og vindmøller. Når det gjelder kraftlinjer er situasjonen en annen. Ugler er mer kollisjonsutsatte enn rovfugler, fordi de er nattaktive og jakter i svakt lys. Kollisjon med kraftlinjer (gjelder både elektrokusjon og kollisjon) utgjør en betydelig tapsfaktor (Bevanger & Thingstad 1988). Også i Møre og Romsdal er flere hubroer blitt drept i kollisjon med kraftledninger (Alv Ottar Folkestad pers. medd.) Kollisjon med vindmøller må derfor betraktes som en reell mulighet selv om aktuelle studier ikke foreligger Tap av leveområder til vindmøller og assosiert infrastruktur Folkestad (1999) angir habitatreduksjon (altså tap av leveområder) som den effekt som har størst konfliktpotensiale i forhold til de mest sårbare fugleartene og fuglesamfunnene, men presiserer samtidig at en ikke skal undervurdere kollisjonseffekten spesielt på fuglearter med lav reproduksjon. Langston & Pullan (2004) angitt tap av leveområder som en signifikant problemstilling spesielt ved store vindmølleanlegg, og på lokaliteter av nasjonal og internasjonal betydning for biomangfold Havørn Erfaringene fra vindmølleutbyggingen på Smøla er at tap av leveområder til vindmøller og assosiert infrastruktur, samt den effekt forstyrrelse har gitt, har medført at det ikke har vært reproduksjon i 2003 (Follestad & Reitan 2004) og 2004 (Arne Follestad pers. medd.) av havørn i et område som tidligere huset en tett hekkebestand. Erfaringene fra Smøla er direkte overførbare til planområdet på Frøya i langt større grad enn noe annet studium. Likhetene mellom Smøla og Frøya er mange: Begge planområdene har en tett havørnbestand før inngrep, topografien er relativt lik (riktignok noe mer kupert på Frøya) og utbyggingen er omfattende begge steder. En har derfor en unik mulighet til å registrere konsekvenser for en tett havørnbestand over tid på Smøla, erfaringer som vil være direkte overførbare til planområdet på Frøya. Follestad & Reitan (2004) presiserer at langtidsstudier er nødvendig for å registrere konsekvensene av en omfattende vindmølleutbygging på en stor havørnbestand. 15

16 4.4.2 Hubro Mens erfaringsgrunnlaget for havørn kan overføres fra Smøla til planområdet på Frøya, har vi ikke noe liknende erfaringsgrunnlag for hubro. Generelt mangler det studier på hva tap av leveområder og kollisjonsrisiko som en følge av vindkraftutbygging medfører for denne arten Omfang av konsekvenser for havørn og hubro Planområdet på Frøya har stor verdi (jf. 3.3). En svært stor hekkebestand av havørn bruker planområdet. Jevnlig tilhold av hubro (3.2) er også indikasjon på at denne arten bruker planområdet som jaktområde og evt. hekkeområde. For både anleggsfasen og driftsfasen vurderer vi omfanget til å være stort negativt for både havørn og hubro (jf. figur på s. 42 i Statens Vegvesen (1995)). 5. KONSEKVENSENES BETYDNING Tiltaket i planområdet er svært omfattende, og havørn og hubro påvirkes i stort omfang. Det er vår vurdering at i anleggsfasen vil planområdet på Frøya være uegnet som hekkeområde for havørn, og uegnet som jakt- og hekkeområde for hubro. For havørn er erfaringene fra Smøla direkte overførbare. Konsekvensene for disse to artene settes til meget stor negativ i anleggsfasen. Forstyrrelsene vil avta noe i driftsfasen, og en kan ikke utelukke en viss habituering til vindmøllene. Vi vet imidlertid ikke hvordan havørnene over en lengre tidsperiode forholder seg til en stor vindmøllepark. Her vil et langtidsstudium på Smøla gi verdifull informasjon for andre utbyggingsplaner. Konsekvensene for de to aktuelle artene settes til stor negativ i driftsfasen. 16

17 6. OPPSUMMERING AV KONSEKVENSENE Tabell 3. Konsekvensskjema for havørn og hubro i planområdet for Frøya vindmøllepark. Fase Verdi Omfang Konsekvens Anleggsfase Liten Middels Stor Negativt omfang omfatter forstyrrelse i form av anleggsarbeid og menneskelig ferdsel. Området vil i anleggsfasen være uegnet som hekkeområde for havørn og hubro, samt uegnet som jaktområde for hubro. St. neg Mid. neg Lite/intet Mid. pos St. pos Meget stor negativt ( ) Driftsfase Liten Middels Stor En viss habituering kan muligens ventes i driftsfase, men dette er bare spekulasjoner før et langtidsstudium kan dokumentere en slik effekt. St. neg Mid. neg Lite/intet Mid. pos St. pos Stor negativt (- - -) 17

18 7. REFERANSER Bevanger, K Bird interactions with utility structures collision and electrocution, causes and mitigating measures. Ibis 136: Bevanger, K. & Thingstad, P.G Forholdet fugl-konstruksjoner for overføring av elektrisk energi. En oversikt over kunnskapsnivået. Økoforsk Utredning 1988:1. Clausager, I. & Nøhr, H Vindmøllers indvirkning på fugle. Status over viden og perspektiver. Danmarks Miljøundersøgelser. 51 s. Faglig rapport fra DMU, nr Direktoratet for naturforvaltning Viltkartlegging. DN-håndbok 11. Direktoratet for naturforvaltning 1999a. Nasjonal rødliste for truete arter i Norge DN-Rapport Direktoratet for naturforvaltning 1999b. Kartlegging av naturtyper. Verdisetting av biologisk mangfold. DN-håndbok 13. Edvardsen, E. & Lund, E Effekter av militære skytefelt på fuglelivet. En litteraturstudie. Norsk Ornitologisk Forening Rapport nr Folkestad, A.O Prosjekt Havørn. Organisering, bestandsforhold, populasjonsdynamikk, forvaltningsproblematikk. Prosjektrapport for perioden Manuskript, 99 s. Folkestad, A.O Vindmøllers innvirkning på fuglar. 17 sider i: NVE: Seminar miljøkonsekvenser av vindkraft. Folkets Hus, Oslo 8. november Seminarhefte, Norges Vassdrags Follestad, A. & Reitan, O Bestands- og reproduksjonskontroll av havørn i 2003 etter utbygging av trinn 1 av Smøla vindpark. Notat fra NINA til Statkraft SF. 10 s. Langston, R.H.W & Pullan, J.D Effects of wind farms on birds. Nature and environment, No Council of Europe Publishing. 89 s. NTE & Trønderenergi Frøya vindmøllepark. Konsesjonssøknad og konsekvensutredning. 142 s. Reitan, O & Follestad, A Vindkraft i Norge og fugleliv. Vår Fuglefauna 24: 4-9. Selfors, A. & Sannem, S Vindkraft en generell innføring. Norges Vassdragsog energidirektorat Rapport 19/ s. Statens Vegvesen Konsekvensanalyser. Del II a. Metodikk for vurdering av ikke-prissatte konsekvenser. Statens Vegvesen Håndbok s. 18

Fosen vindkraft 2 Status for hubro i potensielle lokaliteter i Roan, Åfjord og Bjugn Magne Husby Tom Roger Østerås

Fosen vindkraft 2 Status for hubro i potensielle lokaliteter i Roan, Åfjord og Bjugn Magne Husby Tom Roger Østerås Fosen vindkraft 2 Status for hubro i potensielle lokaliteter i Roan, Åfjord og Bjugn 2017 Magne Husby Tom Roger Østerås Nord universitet FoU-rapport nr. 7 Bodø 2017 Fosen vindkraft 2 Status for hubro i

Detaljer

Frøya vindmøllepark. Tilleggsutredning. September 2005. Planområdet sett sørfra (Foto: Fylkesmann i Sør-Trøndelag)

Frøya vindmøllepark. Tilleggsutredning. September 2005. Planområdet sett sørfra (Foto: Fylkesmann i Sør-Trøndelag) Frøya vindmøllepark Tilleggsutredning September 2005 Planområdet sett sørfra (Foto: Fylkesmann i Sør-Trøndelag) Et samarbeid mellom Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF og TrønderEnergi AS FORORD Denne

Detaljer

Saksnr.201003882: Høringsinnspill til konsesjonssøknad for Buheii vindkraftverk

Saksnr.201003882: Høringsinnspill til konsesjonssøknad for Buheii vindkraftverk Forum for natur og friluftsliv Agder Skippergata 21 4611 Kristiansand (e-post: agder@fnf-nett.no) Kristiansand, 15.12.14 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo (e-post:

Detaljer

Biologi og bestandsstatus hos hubro v/ Karl-Otto Jacobsen

Biologi og bestandsstatus hos hubro v/ Karl-Otto Jacobsen Biologi og bestandsstatus hos hubro v/ Karl-Otto Jacobsen Workshop om vindkraft, kraftledninger og hubro Trondheim 24.02.2009 Kort om hubroen Hubroen vår er verdens største ugle 60-75 cm høy 1,5-2,8 kg

Detaljer

VINDKRAFT OG FUGL Resultater fra BirdWind

VINDKRAFT OG FUGL Resultater fra BirdWind VINDKRAFT OG FUGL Resultater fra BirdWind CEDREN powerpoint template undertittel Miljødirektoratet 15.04.2015 Espen Lie Dahl BirdWind Pre- and post-construction studies of conflicts between birds and wind

Detaljer

Miljøundersøkelser i forbindelse med forhåndsmeldinger og konsesjonssøknader av vindkraftprosjekter

Miljøundersøkelser i forbindelse med forhåndsmeldinger og konsesjonssøknader av vindkraftprosjekter Miljøundersøkelser i forbindelse med forhåndsmeldinger og konsesjonssøknader av vindkraftprosjekter Av: Håvard Bjordal Miljørådgiver, Lyse Produksjon AS Søknadsprosess Forhåndsmelding: Formål: Å informere

Detaljer

Konsekvensutredninger (KU)

Konsekvensutredninger (KU) Konsekvensutredninger (KU) KU-program for vindparken av 14.10.2002 KU-program for nettilknytning av 14.10.2002 KU-program (tilleggskrav) av 25.04.2005 Landskap Landskapstype Tiltakets påvirkning av landskap,

Detaljer

OPPFYLLING AV OMRÅDER VED HOKKSUND BÅT OG CAMPING KONSEKVENSER FOR BIOLOGISKE VERDIER.

OPPFYLLING AV OMRÅDER VED HOKKSUND BÅT OG CAMPING KONSEKVENSER FOR BIOLOGISKE VERDIER. Deres ref.: Vår ref.: Dato: Thormod Sikkeland 09-153 01.06.2009 Til: Hokksund Båt og Camping v/thormod Sikkeland (thormod.sikkeland@linklandskap.no) Kopi til: - Fra: Leif Simonsen OPPFYLLING AV OMRÅDER

Detaljer

Mulige rødlistede arter av hauke- og falkefamilien ved Staviåsen langs Hurdalssjøens østside, Utført på oppdrag fra Asplan Viak

Mulige rødlistede arter av hauke- og falkefamilien ved Staviåsen langs Hurdalssjøens østside, Utført på oppdrag fra Asplan Viak Foto Roger Nesje Mulige rødlistede arter av hauke- og falkefamilien ved Staviåsen langs Hurdalssjøens østside, 2015 Utført på oppdrag fra Asplan Viak Feltarbeid ved Roger Nesje Oppdrag I forbindelse med

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF og TrønderEnergi AS Nettilknytning fra kraftverket på Frøya Fastsetting av konsekvensutredningsprogram

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF og TrønderEnergi AS Nettilknytning fra kraftverket på Frøya Fastsetting av konsekvensutredningsprogram Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF TrønderEnergi AS Vår dato: Vår ref.: NVE 200201726-55 kte/lhb Arkiv: 912-513.1/NTE/TrønderEnergi Saksbehandler: Deres dato: Lars Håkon Bjugan Deres ref.: 22 95 93 58

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Ingunn Biørnstad OPPRETTET AV. Lars Erik Andersen

OPPDRAGSLEDER. Ingunn Biørnstad OPPRETTET AV. Lars Erik Andersen OPPDRAG Guleslettene vindkraftverk KU OPPDRAGSNUMMER 145196 OPPDRAGSLEDER Ingunn Biørnstad OPPRETTET AV Lars Erik Andersen DATO Konsekvensvurdering av Guleslettene vindkraftverk Oppdatert kunnskapsgrunnlag

Detaljer

DET KOGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT í- è

DET KOGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT í- è l DET KOGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT í- è Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 200703860 09/709 1 L MAR2011, Nord-Norsk Vindkraft AS - Sleneset vindkraftverk i Lurøy kommune - klage Innledning Norges

Detaljer

KARTLEGGING AV FARLIGE STOLPEKONSTRUKSJONER OG LINJESTREKNINGER FOR HUBRO I HITRA OG FRØYA KOMMUNER I SØR-TRØNDELAG.

KARTLEGGING AV FARLIGE STOLPEKONSTRUKSJONER OG LINJESTREKNINGER FOR HUBRO I HITRA OG FRØYA KOMMUNER I SØR-TRØNDELAG. KARTLEGGING AV FARLIGE STOLPEKONSTRUKSJONER OG LINJESTREKNINGER FOR HUBRO I HITRA OG FRØYA KOMMUNER I SØR-TRØNDELAG. MARTIN PEARSON Denne versjonen av rapporten gir eksempel på hvordan et kartleggingsarbeid

Detaljer

Tilleggsutredninger på naturmangfold for Faurefjellet vindkraftverk

Tilleggsutredninger på naturmangfold for Faurefjellet vindkraftverk NOTAT Vår ref.: Dato: 6. november 2013 Tilleggsutredninger på naturmangfold for Faurefjellet vindkraftverk 1. Innledning Dette notatet omhandler tilleggsutredninger om naturmangfold i forbindelse med omsøkte

Detaljer

BESTAND, AREALBRUK OG HABITATBRUK HOS HUBRO PÅ HØG-JÆREN/DALANE, ROGALAND Kortversjon August 2013

BESTAND, AREALBRUK OG HABITATBRUK HOS HUBRO PÅ HØG-JÆREN/DALANE, ROGALAND Kortversjon August 2013 BESTAND, AREALBRUK OG HABITATBRUK HOS HUBRO PÅ HØG-JÆREN/DALANE, ROGALAND Kortversjon August 2013 Innledning Dette er en kortfattet framstilling av den vitenskapelige rapporten Ecofact rapport 153, Hubro

Detaljer

Røyrmyra vindkraftverk: Virkninger for naturmangfold

Røyrmyra vindkraftverk: Virkninger for naturmangfold NOTAT Vår ref.: TT - 01854 Dato: 10. juli 2013 Røyrmyra vindkraftverk: Virkninger for naturmangfold 1. Innledning Dette notatet gir en oversikt over naturmangfoldet i og ved planområdet for Røyrmyra vindkraftverk

Detaljer

DET KONGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT

DET KONGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT (AN.l f DET KONGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT lfølge liste Deres ref Vår ref Dato 201305169 13/1427 8 JUL2014 Klagesak - testturbin på Haugøya i Smøla Bakgrunn Den 16. desember 2013 ga Norges vassdrags-

Detaljer

Grunn. Telemark grense til Porsgrunn stasjon

Grunn. Telemark grense til Porsgrunn stasjon Detaljplan/Regulering UVB Vestfoldbanen Grunn 00 Notat 13.04.10 RHE ØPH JSB Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. av Godkj. av Tittel Antall sider: 1 av 9 UVB Vestfoldbanen Grunn arealer for

Detaljer

Verdi og sårbarhetsanalyse E18 Østfold grense Vinterbro

Verdi og sårbarhetsanalyse E18 Østfold grense Vinterbro og sårbarhetsanalyse E18 Østfold grense Vinterbro Naturmiljø Avgrensning Temaet naturmiljø omhandler naturtyper og artsmangfold som har betydning for dyr og planters levegrunnlag, samt geologiske elementer.

Detaljer

NTE/Norsk Hydro ASA - Oksbåsheia vindpark i Osen og Flatanger kommuner. Fastsetting av konsekvensutredningsprogram.

NTE/Norsk Hydro ASA - Oksbåsheia vindpark i Osen og Flatanger kommuner. Fastsetting av konsekvensutredningsprogram. NTE 7736 Steinkjer Vår dato: Vår ref.: NVE 200401015-35 kte/toth Arkiv: 912-513.4/NTE Saksbehandler: Deres dato: 06.04.04 Torstein Thorsen Deres ref.: 22 95 94 66 NTE/Norsk Hydro ASA - Oksbåsheia vindpark

Detaljer

NOTAT HUBROLYTTING VED PLANLAGTE GILJA VINDKRAFTVERK VÅREN 2015 BAKGRUNN METODER OG MATERIALE

NOTAT HUBROLYTTING VED PLANLAGTE GILJA VINDKRAFTVERK VÅREN 2015 BAKGRUNN METODER OG MATERIALE NOTAT Vår ref.: Dato: 5. mai 2015 HUBROLYTTING VED PLANLAGTE GILJA VINDKRAFTVERK VÅREN 2015 BAKGRUNN Fred Olsen Renewables fikk den 26.6.2013 tildelt konsesjon på utbygging av Gilja vindkraftverk. Det

Detaljer

Oppdragsgiver: Plan23 AS Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato:

Oppdragsgiver: Plan23 AS Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 603768-01 Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: 24.11.2015 Skrevet av: Rein Midteng Kvalitetskontroll: Harald Kvifte NATURMILJØ INNHOLD Innledning...

Detaljer

Høringsuttalelse pa konsesjonssøknad om vindkraftverk i Koppera

Høringsuttalelse pa konsesjonssøknad om vindkraftverk i Koppera Høringsuttalelse pa konsesjonssøknad om vindkraftverk i Koppera Fra Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker Og Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag Innledning I denne høringsuttalelsen vil vi hovedsakelig

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN 2. METODE OG DATAGRUNNLAG

NOTAT 1. BAKGRUNN 2. METODE OG DATAGRUNNLAG NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Bamble kommune Del: Kartlegging naturmiljø Dato: 31.08.2012 Skrevet av: Rune Solvang Arkiv: Kvalitetskontr: Kjell Sverre Rogn (Bamble kommune) Oppdrag nr: 527 475 1. BAKGRUNN

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF og TrønderEnergi AS Vindkraftverk på Frøya Fastsetting av konsekvensutredningsprogram

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF og TrønderEnergi AS Vindkraftverk på Frøya Fastsetting av konsekvensutredningsprogram Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF TrønderEnergi AS Vår dato: Vår ref.: NVE 200201726-54 kte/lhb Arkiv: 912-513.4/NTE/TrønderEnergi Saksbehandler: Deres dato: Lars Håkon Bjugan Deres ref.: 22 95 93 58

Detaljer

Høringsuttalelse til forhåndsmelding av Kjølen Vindpark as

Høringsuttalelse til forhåndsmelding av Kjølen Vindpark as Til Norges vassdrags- og energidirektorat P.b. 5091 Majorstua 0301 OSLO 12. august 2010 Høringsuttalelse til forhåndsmelding av Kjølen Vindpark as Det vises til melding med forslag til utredningsprogram

Detaljer

UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN

UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 528565 FV 251 Ringveien Sandefjord Dato: 2014-02-25 Skrevet av: Hallvard Holtung Kvalitetskontroll: Rein Midteng UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN INNLEDNING Asplan

Detaljer

VEDLEGG VEDLEGGSOVERSIKT. 1. Utredningsprogram. 2. Felles kart. 3. Støy. 4. Skyggekast

VEDLEGG VEDLEGGSOVERSIKT. 1. Utredningsprogram. 2. Felles kart. 3. Støy. 4. Skyggekast VEDLEGG VEDLEGGSOVERSIKT 1. Utredningsprogram 2. Felles kart 3. Støy 4. Skyggekast Adresseliste VEDLEGG 1 Vår dato: Vår ref.: 200703107-95 ke/mbe, 200703409-72 ke/mbe, 200703210-81 ke/mbe, 200706554-52

Detaljer

Hekking av havørn i forbindelse med akvakulturanlegg i Juvika i Solund kommune 2016

Hekking av havørn i forbindelse med akvakulturanlegg i Juvika i Solund kommune 2016 Notat Hekking av havørn i forbindelse med akvakulturanlegg i Juvika i Solund kommune 2016 Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) LABORATORIUM FOR FERSKVANNSØKOLOGI OG INNLANDSFISKE LFI

Detaljer

Undersøkelse av to hubrolokaliteter i Snåsa Magne Husby Tom Roger Østerås

Undersøkelse av to hubrolokaliteter i Snåsa Magne Husby Tom Roger Østerås Undersøkelse av to hubrolokaliteter i Snåsa 2017 Magne Husby Tom Roger Østerås Nord universitet FoU-rapport nr. 2 Bodø 2017 Undersøkelse av to hubrolokaliteter i Snåsa 2017 Magne Husby Tom Roger Østerås

Detaljer

Årsrapport 2009 Rapport

Årsrapport 2009 Rapport Oppfølging av handlingsplan for hubro Årsrapport 2009 Rapport 2010-1 2 Fylkesmannen i Nordland Moloveien 10 8002 Bodø Rapport Nr. 2010-1 Tittel: Oppfølging av handlingsplan for hubro. Årsrapport 2009 Utgiver:

Detaljer

Norsk Hydro ASA: Karmøy vindpark med tilhørende nettilknytning i Karmøy kommune. Fastsetting av konsekvensutredningsprogram.

Norsk Hydro ASA: Karmøy vindpark med tilhørende nettilknytning i Karmøy kommune. Fastsetting av konsekvensutredningsprogram. Norsk Hydro ASA 0246 Oslo Vår dato: Vår ref.: NVE 200401089-32 kte/toth Arkiv: 912-513.4/Norsk Hydro ASA Saksbehandler: Deres dato: 06.04.04 Torstein Thorsen Deres ref.: 22 95 94 66 Norsk Hydro ASA: Karmøy

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for hubro

Nasjonal handlingsplan for hubro Nasjonal handlingsplan for hubro Status pr. 20.02.2009 Rica Nidelven Hotell 24. febr. Oversikt over handlingsplaner februar 2009 6 hp ferdige i drift Fjellrev (2003), damfrosk, rød skogfrue, elvemusling

Detaljer

METODISK TILNÆRMING PÅ MILJØ OG KULTURMINNER

METODISK TILNÆRMING PÅ MILJØ OG KULTURMINNER Vedlegg METODISK TILNÆRMING PÅ MILJØ OG KULTURMINNER Undertemaene naturmiljø, kulturmiljø og landskap danner grunnlaget for det felles temaet miljø og kulturminner som DN og RA har fått ansvaret for i

Detaljer

I forbindelse med planarbeid er det stilt krav om naturmiljøutredning i planområdet Gleinåsen.

I forbindelse med planarbeid er det stilt krav om naturmiljøutredning i planområdet Gleinåsen. NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Nest Invest Eiendomsutvikling Del: Konsekvensutredning naturmiljø Dato: 15.12.2008 Skrevet av: Rune Solvang Arkiv: Kvalitetskontr: Olav S. Knutsen Oppdrag nr: 518 850 SAMMENDRAG

Detaljer

Havørn i Nord-Norge. Trond Johnsen og Jan Ove Bustnes

Havørn i Nord-Norge. Trond Johnsen og Jan Ove Bustnes Havørn i Nord-Norge Trond Johnsen og Jan Ove Bustnes På norskekysten ser man i dag stort sett med blide øyne på havørna, men det har ikke alltid vært slik. Den var lenge etterstrebet, og da den endelig

Detaljer

Olje- og energidepartementet viser til klage i brev av 31. desember 2009.

Olje- og energidepartementet viser til klage i brev av 31. desember 2009. Norsk ornitologisk forening Sandgata 30 B 7012 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 08/06732 09/00620-5 Vestavind Kraft AS - Testområde Stadt - klage Olje- og energidepartementet viser til klage i brev av

Detaljer

Krav til kartlegging av biologisk mangfald i plansaker. Tore Larsen Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Krav til kartlegging av biologisk mangfald i plansaker. Tore Larsen Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Krav til kartlegging av biologisk mangfald i plansaker Tore Larsen Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Bakgrunnsmateriale LOV 2009-06-19 nr 100: Lov om forvaltning av naturens mangfold Ot.prp. Nr 52 (2008-2009)

Detaljer

NATURFORVALTEREN AKSJESELSKAP

NATURFORVALTEREN AKSJESELSKAP NATURFORVALTEREN AKSJESELSKAP NATURFORVALTEREN AKSJESELSKAP Tittel: Kartlegging av hubro på Høg-Jæren hekkesesongen 2007 Oppdragsgiver: Lyse Produskjon AS, Shell Wind Energy, Fred Olsen Renewables, Statskog,

Detaljer

NÅR VISUELLE VIRKNINGER IKKE ER NOK

NÅR VISUELLE VIRKNINGER IKKE ER NOK NÅR VISUELLE VIRKNINGER IKKE ER NOK NVEs vindkraftseminar juni 2014 Union Scene, Drammen Harald Kristoffersen Prosjektleder Wind Power & Technologies Agenda for 10 min Statkraft kompetent, ansvarlig og

Detaljer

Noen tanker omkring forvaltning av arter Hva kan miljøforvaltningen gjøre for å heve kvaliteten på forvaltningen?

Noen tanker omkring forvaltning av arter Hva kan miljøforvaltningen gjøre for å heve kvaliteten på forvaltningen? Noen tanker omkring forvaltning av Hva kan miljøforvaltningen gjøre for å heve kvaliteten på forvaltningen? Bjørn Rangbru Regjeringen ønsker Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig

Detaljer

Årsrapport 2011 Rapport 2012-1

Årsrapport 2011 Rapport 2012-1 Oppfølging av handlingsplan for hubro Årsrapport 2011 Rapport 2012-1 2 Fylkesmannen i Nordland Moloveien 10 8002 Bodø Rapport Nr. 2012-1 Tittel: Oppfølging av handlingsplan for hubro. Årsrapport 2011 Utgiver:

Detaljer

Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12

Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Gang-

Detaljer

B Landsdekkende kartlegging (ekstensiv overvåking)

B Landsdekkende kartlegging (ekstensiv overvåking) B Landsdekkende kartlegging (ekstensiv overvåking) Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 09.03.2015 Frister 1. oktober: alle data skal være registrert i Rovbase. 1. desember:

Detaljer

Norsk Ornitologisk Forening Foreningen for fuglevern

Norsk Ornitologisk Forening Foreningen for fuglevern - Årets fugl 2008 - Inngikk etter hvert som en del av handlingsplanen for hubro - I forkant av prosjektet ansett som svært viktig for norsk naturforvaltning å gjennomføre nye og grundige registreringer

Detaljer

Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal. 1. desember 2010

Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal. 1. desember 2010 Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal 1. desember 2010 1. Kort om bakgrunn og Austri Vind 2. Hva er vindkraft? Agenda for møtet 3. Kvitvola/Gråhøgda vindkraftprosjekt i Engerdal Visualiseringer

Detaljer

Odd Henry Johnsen. Naturtypekartlegging for Limkjær. Utgave: 1. Dato:

Odd Henry Johnsen. Naturtypekartlegging for Limkjær. Utgave: 1. Dato: Naturtypekartlegging for Limkjær Utgave: 1 Dato: 2013-01-14 Naturtypekartlegging for Limkjær 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Naturtypekartlegging for Limkjær Utgave/dato: 1 / 2013-01-14

Detaljer

SKULPTURMAST PÅ HEIA MULIGE KONSEKVENSER FOR FUGL

SKULPTURMAST PÅ HEIA MULIGE KONSEKVENSER FOR FUGL Deres ref.: Vår ref.: Dato: Grete Klavenes 06.03.2011 Til: Grete Klavenes Kopi til: - Fra: SKULPTURMAST PÅ HEIA MULIGE KONSEKVENSER FOR FUGL Statnett vurderer å etablere en såkalt skulpturmast på Heia

Detaljer

Oppdragsgiver Olav Vasseljen Rapporttype. Konsekvensvurdering 2012.05.15 VASSELJA OPPDYRKINGSOMRÅDE FISKEUNDERSØKELSE OG SØK ETTER ELVEMUSLING

Oppdragsgiver Olav Vasseljen Rapporttype. Konsekvensvurdering 2012.05.15 VASSELJA OPPDYRKINGSOMRÅDE FISKEUNDERSØKELSE OG SØK ETTER ELVEMUSLING Oppdragsgiver Olav Vasseljen Rapporttype Konsekvensvurdering 2012.05.15 VASSELJA OPPDYRKINGSOMRÅDE FISKEUNDERSØKELSE OG SØK ETTER ELVEMUSLING FISKEUNDERSØKELSE OG SØK ETTER ELVEMUSLING 2 (11) VASSELJA

Detaljer

Arealbruk i hekkeområdene til store rovfugl Innledning til diskusjon

Arealbruk i hekkeområdene til store rovfugl Innledning til diskusjon 1 Arealbruk i hekkeområdene til store rovfugl Innledning til diskusjon Hovedfokus på hubro men relevant for andre rovfuglarter Bjørn Rangbru, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Negative «påvirkningsfaktorer»

Detaljer

Lista, den 16.1.2007. Olje- og Energidepartementet Postboks 8148 Dep. 0033 OSLO. Att. Norges vassdrags- og energidirektorat

Lista, den 16.1.2007. Olje- og Energidepartementet Postboks 8148 Dep. 0033 OSLO. Att. Norges vassdrags- og energidirektorat Olje- og Energidepartementet Postboks 8148 Dep. 0033 OSLO Lista, den 16.1.2007 Att. Norges vassdrags- og energidirektorat Påklaging av Norges vassdrags- og energidirektorats vedtak om å gi Norsk Energi

Detaljer

Raskiftet vindkraftverk konsekvensutredning og omsøkt løsning

Raskiftet vindkraftverk konsekvensutredning og omsøkt løsning Raskiftet vindkraftverk konsekvensutredning og omsøkt løsning November 2012 Austri Vind et samarbeid om å utvikle vindkraft basert på lokale ressurser og lokalt eierskap Austri Vind eies av Eidsiva Vekst,

Detaljer

Nasjonale og vesentlige interesser på miljøområdet klargjøring av miljøforvaltningens praksis rundskriv T-2/16

Nasjonale og vesentlige interesser på miljøområdet klargjøring av miljøforvaltningens praksis rundskriv T-2/16 Nasjonale og vesentlige interesser på miljøområdet klargjøring av miljøforvaltningens praksis rundskriv T-2/16 v/miljøverndirektør Hans Bakke Bø 26.10.2016 1 2 Innsigelsesrundskrivet H-2/14 Følger opp

Detaljer

Endringer Endringer i forhold til det som er beskrevet i rapporten (Tysse og Ledje 2012) er:

Endringer Endringer i forhold til det som er beskrevet i rapporten (Tysse og Ledje 2012) er: NOTAT Vår ref.: BO og TT Dato: 8. mai 2015 Endring av nettilknytning for Måkaknuten vindkraftverk I forbindelse med planlagt utbygging av Måkaknuten vindkraftverk er det laget en konsekvensvurdering som

Detaljer

Skveneheii vindkraftverk

Skveneheii vindkraftverk Hybrid Tech Skveneheii AS Skveneheii vindkraftverk Fagrapport naturmiljø 2013-10-31 Oppdragsnr.: 5124075 Skveneheii vindkraftverk Fagrapport naturmiljø Revisjon: 1 Rev. 1 Dato: 31.10.2013 Beskrivelse:

Detaljer

Detaljplan/Regulering. UVB Vestfoldbanen. Grunn

Detaljplan/Regulering. UVB Vestfoldbanen. Grunn Detaljplan/Regulering UVB Vestfoldbanen Grunn Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 26. januar 2012 00 Notat 26.01.12 RHE JHE JSB Revisjon Revisjonen

Detaljer

Reguleringsplan Eiodalen

Reguleringsplan Eiodalen Ecofact rapport 32 / Norconsult Roy Mangersnes www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-031-4 / Norconsult Ecofact rapport 32 www.ecofact.no Referanse til rapporten: Mangersnes, R. 2010: Reguleringsplan

Detaljer

Tematisk konfliktvurdering for vindkraft - tema Miljø og kulturminner

Tematisk konfliktvurdering for vindkraft - tema Miljø og kulturminner Tematisk konfliktvurdering for vindkraft - tema Miljø og kulturminner Prosjekt OKSBÅSHEIA - MELDING Kommune OSEN OG FLATANGER Fylke SØR- OG NORD- TRØNDELAG Utbygger Nord-Trøndelag E. verk Antall møller

Detaljer

Veileder i landskapsanalyse ved etablering av vindkraftverk

Veileder i landskapsanalyse ved etablering av vindkraftverk Veileder i landskapsanalyse ved etablering av vindkraftverk Desember 2012 Veileder i landskapsanalyse Utkast til veilederen Landskapsanalyse - Metode for vurdering av landskapsvirkninger ved utbygging

Detaljer

Øysteseelva er svært viktig for biologisk mangfold Torbjørn Høitomt Biolog i Stiftelsen BioFokus

Øysteseelva er svært viktig for biologisk mangfold Torbjørn Høitomt Biolog i Stiftelsen BioFokus Øysteseelva er svært viktig for biologisk mangfold 02.09.2016 Torbjørn Høitomt Biolog i Stiftelsen BioFokus Hva gjør BioFokus? Vi en privat stiftelse skal tilrettelegge informasjon om biologisk mangfold

Detaljer

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 65/27, 65/41, 65/175, 65/167, 64/2, 65/23, Mnr mangler Saksnummer: KONTUR AS v/ Mona Øverby

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 65/27, 65/41, 65/175, 65/167, 64/2, 65/23, Mnr mangler Saksnummer: KONTUR AS v/ Mona Øverby Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Nygård

Detaljer

TYPE PLAN TEMARAPPORT NÆRMILJØ TEMARAPPORT NATURMILJØ. E6 Moelv-Biri. Supplerende konsekvensutredning for nytt alternativ sør.

TYPE PLAN TEMARAPPORT NÆRMILJØ TEMARAPPORT NATURMILJØ. E6 Moelv-Biri. Supplerende konsekvensutredning for nytt alternativ sør. TYPE PLAN TEMARAPPORT NÆRMILJØ TEMARAPPORT NATURMILJØ E6 Moelv-Biri Supplerende konsekvensutredning for nytt alternativ sør Ringsaker kommune Region øst Hamar kontorsted 19. desember 2014 E6 moelv-biri

Detaljer

INTACT virkninger av tiltak for å redusere fugledød. Roel May Birger Træthaug

INTACT virkninger av tiltak for å redusere fugledød. Roel May Birger Træthaug INTACT virkninger av tiltak for å redusere fugledød Roel May Birger Træthaug INnovative Tools to reduce Avian Collisions with wind Turbines Et brukerstyrt miljødesign INTACT innovasjonsprosjekt INTACT

Detaljer

OPPDRAGSANSVARLIG OPPRETTET AV

OPPDRAGSANSVARLIG OPPRETTET AV OPPDRAG SVV Fv 710 Hydrologi og miljø OPPDRAGSNUMMER 14506001 OPPDRAGSANSVARLIG Wolf-Dietrich Marchand OPPRETTET AV Torstein Rød Klausen DATO Kartlegging av naturmiljø ved Klakkselva, Bjugn 1. Bakgrunn

Detaljer

Uttalelse til søknad om Hyllfjellet, Sognavola og Markavola vindkraftverk i Verdal kommune - Nord-Trøndelag

Uttalelse til søknad om Hyllfjellet, Sognavola og Markavola vindkraftverk i Verdal kommune - Nord-Trøndelag Norges vassdrags- og energidirektorat Boks 5091 Majorstua 0301 OSLO Trondheim, 30.09.2014 Deres ref.: 201203315-53 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/6665 Saksbehandler: Snorre Stener Uttalelse til

Detaljer

RAPPORT. Fagtema Naturmiljø. 420 kv Namsos Roan. Tilleggsutredning. Statnett SF

RAPPORT. Fagtema Naturmiljø. 420 kv Namsos Roan. Tilleggsutredning. Statnett SF RAPPORT 420 kv Namsos Roan Statnett SF Tilleggsutredning Fagtema Naturmiljø September 2008 RAPPORT POSTADRESSE: TELEFON: 970 82 742 TELEFAKS: E-POST: askrad@askradgivning.no ASK RÅDGIVNING AS Postboks

Detaljer

Naturverdier ved Lindstadutsikten i Lunner kommune. Øivind Gammelmo. BioFokus-notat

Naturverdier ved Lindstadutsikten i Lunner kommune. Øivind Gammelmo. BioFokus-notat Naturverdier ved Lindstadutsikten i Lunner kommune Øivind Gammelmo BioFokus-notat 2016-52 Ekstrakt BioFokus, ved Øivind Gammelmo har på oppdrag for Jenny Mette Høiby vurdert og kartlagt naturverdier ved

Detaljer

Nordland Fylkeskommune. Utredning av deltema områder omfattet av ulike typer vern til Fylkesdelplan vindkraft i Nordland

Nordland Fylkeskommune. Utredning av deltema områder omfattet av ulike typer vern til Fylkesdelplan vindkraft i Nordland Nordland Fylkeskommune Utredning av deltema områder omfattet av ulike typer vern til Fylkesdelplan vindkraft i Nordland Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Områder omfattet av vern... 3 1.2 Vurdering av datagrunnlag,

Detaljer

Vedlegg: Vurderinger av naturmangfoldet, iht. naturmangfoldloven, 8-10

Vedlegg: Vurderinger av naturmangfoldet, iht. naturmangfoldloven, 8-10 Vedlegg: Vurderinger av naturmangfoldet, iht. naturmangfoldloven, 8-10 Plannavn: 20150003 Detaljplan for Haug gård Utført av: Jensen & Skodvin Arkitektkontor AS Dato: 08.03.17 1. Hvilke økosystemer, naturtyper

Detaljer

MILJØFAGLIG VURDERING AV PLANLAGTE VINDKRAFTANLEGG I NORGE

MILJØFAGLIG VURDERING AV PLANLAGTE VINDKRAFTANLEGG I NORGE Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep. 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2001/3894- NATB/IN/API 30.05.2001 Arkivkode: 361.6/2 MILJØFAGLIG VURDERING AV PLANLAGTE VINDKRAFTANLEGG

Detaljer

FAKTA. FELTARBEIDET i undersøkelsen

FAKTA. FELTARBEIDET i undersøkelsen 12/95 Reingjerder 13-06-95 09:37 Side 1 (Svart plate) -ark Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning er et nasjonalt og internasjonalt kompetansesenter innen miljøvernforskning. Stiftelsen

Detaljer

Hubro. - nattens kjempe er truet -

Hubro. - nattens kjempe er truet - Hubro - nattens kjempe er truet - Få opplevelser frembringer villmarksfølelsen på samme måte som hubroens trolske rop, rungende over skogen en stille vårkveld. Skulle du i tillegg være heldig å få se denne

Detaljer

Oppdragsgiver. Norbetong. Rapporttype. Konsekvensutredning 2013.05.22 UTVIDELSE AV STOKKAN GRUSTAK I MELHUS KOMMUNE KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ

Oppdragsgiver. Norbetong. Rapporttype. Konsekvensutredning 2013.05.22 UTVIDELSE AV STOKKAN GRUSTAK I MELHUS KOMMUNE KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ Oppdragsgiver Norbetong Rapporttype Konsekvensutredning 2013.05.22 UTVIDELSE AV STOKKAN GRUSTAK I MELHUS KOMMUNE KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ 2 (16) UTVIDELSE AV STOKKAN

Detaljer

UTREDNING AV NATURMILJØ FOR GNR./BNR. 1/11 VED DELIJORDET OG 74/1, 73/1 OG 73/4 VED KJENN. 1 Innledning Metode Verdivurdering...

UTREDNING AV NATURMILJØ FOR GNR./BNR. 1/11 VED DELIJORDET OG 74/1, 73/1 OG 73/4 VED KJENN. 1 Innledning Metode Verdivurdering... Oppdragsgiver: IKEA Eiendom Holding AS Oppdrag: 535336 IKEA regulering Vestby Dato: 2015-01-14 Skrevet av: Hallvard Holtung Kvalitetskontroll: Rein Midteng UTREDNING AV NATURMILJØ FOR GNR./BNR. 1/11 VED

Detaljer

Kopi til: Norges Vassdrag- og energidirektorat, SAE Vind, Sarepta energi, Statnett

Kopi til: Norges Vassdrag- og energidirektorat, SAE Vind, Sarepta energi, Statnett Natur og Ungdom Torggata 34 Postboks 4783 Sofienberg 0506 OSLO Olje- og energidepartementet Einar Gerhardsens plass 1 Postboks 8148 Dep, 0033 Oslo Kopi til: Norges Vassdrag- og energidirektorat, SAE Vind,

Detaljer

Hekkebiologiske undersøkelser og overvåking av kattugle i Nord-Trøndelag i 2006

Hekkebiologiske undersøkelser og overvåking av kattugle i Nord-Trøndelag i 2006 Hekkebiologiske undersøkelser og overvåking av kattugle i Nord-Trøndelag i 2006 Ingar Jostein Øien & Jan-Erik Frisli NOF rapport 2-2007 Norsk Onitologisk Forening e-post: ingar@birdlife.no Publikasjon:

Detaljer

Åkerriksa er en kritisk truet fugleart

Åkerriksa er en kritisk truet fugleart Åkerriksa er en kritisk truet fugleart DET KAN VI GJØRE NOE MED NÅ! Fylkesmannen i Rogaland Åkerriksa er lysebrun og spraglete med brune og grå striper på hodet. Fuglens karakteristiske sang lyder som

Detaljer

Tema Konsekvens Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter

Tema Konsekvens Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter 1 Vikan - Konsekvensutredning (Eksempel) Dagens formål: Foreslått formål: Arealstørrelse: Forslagsstiller: LNF LNF b) Spredt bolig Ca. 150 daa Per Ottar Beskrivelse: Området er en utvidelse av eksisterende

Detaljer

Møte med beitelaga 2013. Regionalt rovviltansvarleg SNO, Rein-Arne Golf

Møte med beitelaga 2013. Regionalt rovviltansvarleg SNO, Rein-Arne Golf Møte med beitelaga 2013. Regionalt rovviltansvarleg SNO, Rein-Arne Golf RVK-ar i Sogn og Fjordane. Namn: Tlf: Ansvarsområde: Ingolv Folven 481 31 838 Region Nordfjord Finn Olav Myrhen 992 02 664 Region

Detaljer

Biofokus-rapport 2014-29. Dato

Biofokus-rapport 2014-29. Dato Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Forsvarsbygg kartlagt naturtyper etter DN håndbok 13, viltlokaliteter, rødlistearter og svartelistearter i skytebaneområdene til Ørskogfjellet skyte- og øvingsfelt

Detaljer

SØRMARKFJELLET VINDKRAFTVERK

SØRMARKFJELLET VINDKRAFTVERK Beregnet til Sarepta Energi AS Dokument type Notat vurdering av miljø Dato Mars 2015 SØRMARKFJELLET VINDKRAFTVERK VURDERING AV MILJØ VED ENDRING AV PLANOMRÅDET SØRMARKFJELLET VINDKRAFTVERK - MILJØVURDERING

Detaljer

DALBYGDA VINDKRAFTVERK.

DALBYGDA VINDKRAFTVERK. DALBYGDA VINDKRAFTVERK. Presentasjon av prosjektet med sammendrag av konsesjonsøknad og konsekvensutredning. Dalbygda Kraftsenter AS 1 Dalbygda Kraftsenter A/S ønsker å bygge et vindkraftverk i fjellet

Detaljer

Kartlegging av fuglelivet i Dyngelandsdalen, Bergen Kommune

Kartlegging av fuglelivet i Dyngelandsdalen, Bergen Kommune Kartlegging av fuglelivet i Dyngelandsdalen, Bergen Kommune NOF avd Bergen Lokallag er en forening bestående av alt fra folk med fugler som hobby til utdannete biologer/ornitologer. Etter oppfordring tar

Detaljer

Arts- og viltkartlegging. Erfaringer så langt og behov framover.

Arts- og viltkartlegging. Erfaringer så langt og behov framover. Arts- og viltkartlegging. Erfaringer så langt og behov framover. «Et lite skråblikk og en stor bestilling» Erfaringer: Hva har fylkesmannen hatt nytte av for å gjøre en god jobb? Behov: Hvilket behov har

Detaljer

Frank Jakobsen og Rune Gjernes. Naturtypekartlegging for Vindvik og Limkjær. Utgave: 1. Dato:

Frank Jakobsen og Rune Gjernes. Naturtypekartlegging for Vindvik og Limkjær. Utgave: 1. Dato: Naturtypekartlegging for Vindvik og Limkjær Utgave: 1 Dato: 2013-01-07 Naturtypekartlegging for Vindvik og Limkjær 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Naturtypekartlegging for Vindvik og

Detaljer

VINDKRAFTVERK PÅ FLATNESET, BERG KOMMUNE. Mulige konsekvenser for fugl og annen fauna.

VINDKRAFTVERK PÅ FLATNESET, BERG KOMMUNE. Mulige konsekvenser for fugl og annen fauna. VINDKRAFTVERK PÅ FLATNESET, BERG KOMMUNE. Mulige konsekvenser for fugl og annen fauna. Tor Harry Bjørn BlO- BJØRN OPPDRAGSMELDING 2-2004 - 1 - Referat Bjørn, Tor Harry. Vindkraftanlegg på Flatneset, Berg

Detaljer

UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4

UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 Oppdragsgiver Wilhelmsen Invest AS Rapporttype Fagrapport 2013-04-12 UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 3 (15)

Detaljer

Grunn. Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 Telemark grense til Porsgrunn stasjon 10.

Grunn. Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 Telemark grense til Porsgrunn stasjon 10. Detaljplan/Regulering UVB Vestfoldbanen Grunn Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 10. mai 2012 00 Notat 10.05.12 RHE JHE JSB Revisjon Revisjonen gjelder

Detaljer

Svåheia vindkraftanlegg

Svåheia vindkraftanlegg Svåheia vindkraftanlegg Svåheia vindpark Innledning Dalane Vind AS ble etablert våren 2005 og eies av Agder Energi AS og Dalane energi IKS. Agder Energi eies av Statkraft Regional Holding AS og de 30 kommunene

Detaljer

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Pland-id:

Detaljer

Lomvi i Norskehavet. Innholdsfortegnelse

Lomvi i Norskehavet. Innholdsfortegnelse Lomvi i Norskehavet Innholdsfortegnelse Side 1 / 5 Lomvi i Norskehavet Publisert 15.02.2016 av Overvåkingsgruppen (sekretariat hos Havforskningsinstituttet) Tilstanden for den norske lomvibestanden er

Detaljer

Norsk Vind Energi AS Egersund vindpark i Eigersund kommune. Fastsetting av utredningsprogram.

Norsk Vind Energi AS Egersund vindpark i Eigersund kommune. Fastsetting av utredningsprogram. Norsk Vind Energi AS Esterveien 6 4056 TANANGER Vår dato: Vår ref.: NVE 200503299-24 kte/lsu Arkiv: 912-513.4 /Norsk Vind Energi Saksbehandler: Deres dato: 6.9.2005 Linn Silje Undem Deres ref.: 22 95 92

Detaljer

Høg-Jæren Energipark:

Høg-Jæren Energipark: 1 Høg-Jæren Energipark: Fugleregistreringer ved biodammer 2013 og en sammenligning med 2012 Torgrim Breiehagen Dr. Scient. Notat til Jæren Energi AS 30. januar 2014 Side 1 av 12 2 1) Innledning. Restaurering

Detaljer

Horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2014. Torgrim Breiehagen og Per Furuseth

Horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2014. Torgrim Breiehagen og Per Furuseth Horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2014 Torgrim Breiehagen og Per Furuseth Februar 2015 Sammendrag Denne rapporten fra Naturvernforbundet i Buskerud sammenfatter forekomsten av horndykker (Podiceps

Detaljer

Vannskikjøring på Mjær. Konsekvenser for fuglelivet

Vannskikjøring på Mjær. Konsekvenser for fuglelivet Vannskikjøring på Mjær Konsekvenser for fuglelivet En oppfølging til undersøkelsen fra 1995 Trond Aspelund Norsk Ornitologisk Forening avdeling Oslo og Akershus Sluttrapport 15.10.2000 - 1 - FORORD Etter

Detaljer

Notat. Biologisk mangfold Røros lufthavn Røros kommune, Sør-Trøndelag. BM-notat nr

Notat. Biologisk mangfold Røros lufthavn Røros kommune, Sør-Trøndelag. BM-notat nr Notat Biologisk mangfold Røros lufthavn Røros kommune, Sør-Trøndelag BM-notat nr 1-2011 Dato: 07.09.2011 Notat Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning, Tingvoll 07.09.2011 Røros lufthavn, Røros kommune vurderinger

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 90/2017 Styremøte Høring til melding om forslag til konsekvensutredningsprogram - Davvi vindpark

Saksnr. Utvalg Møtedato 90/2017 Styremøte Høring til melding om forslag til konsekvensutredningsprogram - Davvi vindpark JournalpostID: 17/11786 Dato: 04.12.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 90/2017 Styremøte 19.12.2017 Høring til melding om forslag til konsekvensutredningsprogram - Davvi vindpark Innledning Grenselandet

Detaljer

Spøkelse og planlegging: Korleis ta omsyn til hubroen? Magnus Johan Steinsvåg Alle fotos M.J.S. om ingen andre er nemnt

Spøkelse og planlegging: Korleis ta omsyn til hubroen? Magnus Johan Steinsvåg Alle fotos M.J.S. om ingen andre er nemnt Spøkelse og planlegging: Korleis ta omsyn til hubroen? Magnus Johan Steinsvåg Alle fotos M.J.S. om ingen andre er nemnt Miljøvern og klimaavdelinga Dagkonferanse om naturmangfaldlova 27. nov 2014 1 Hubroen

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer