Delrapport frå prosjektet. Forvaltning av teknisk-industrielle samlingar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delrapport frå prosjektet. Forvaltning av teknisk-industrielle samlingar"

Transkript

1 Delrapport frå prosjektet Forvaltning av teknisk-industrielle samlingar

2 Introduksjon Dei 12 tekniske/industrielle kulturminna Riksantikvaren har prioritert 12 tekniske og industrielle kulturminne som har fått særskilt vern. Alle desse industriminna har felles utfordringar i å ta vare på store industrianlegg og det tilhøyrande kulturmiljøet. Salhus Tricotagefabrik utanfor Bergen er eitt av desse industriminna, saman med Fetsund Lenser, Folldal gruver, Neptun sildoljefabrikk, Næs Jernverksmuseum, Kistefos Træsliberi, Klevfos Cellulose- og Papirfabrikk, Sellevåg treskofabrikk, Sjølingstad Uldvarefabrik, Spillum dampsag og høvleri og Tyssedal kraftstasjon. Frå og med 2011 har Riksantikvaren også hatt ei spesiell oppfølging av Atlungstad brenneri og Haldenkanalen (frå 2012), i tillegg til støtte til Rjukanbanen og Lokaltrafikhistorisk foreining (Riksantikvaren 2012). Kva særutfordringar har tekniske/industrielle samlingar? Dei teknisk- industrielle kulturminna og liknande museum har omfattande og komplekse samlingar. Desse rommar både gjenstandar, foto, arkiv, film og immaterielle kulturminne, men også bygningar og tekniske installasjonar og maskineri, område og miljøet kring kulturminnet, som vegar, vassvegar og brygger. Mange av problemstillingane som gjeld desse samlingane vil også vere felles for museum med kulturhistoriske samlingar. Samtidig har tekniske/industrielle samlingar òg ei rekkje særskilte utfordringar, mellom anna når det gjeld registrering og forvaltning. Desse rommar mellom anna: Storleik: mange store gjenstandar er ei utfordring, m.a. for magasinering. Mange av gjenstandane er gjerne fastmonterte og kan/bør ikkje flyttast. Omfang: mange har store bygningskompleks å ta vare på, inkludert tekniske installasjonar, maskiner plassert i produksjonslinjer og miljøet rundt anlegget. Kompleksitet: Mange av gjenstandane har mange delar, reservedelar, manualar, reklamemateriell, delekatalogar og anna knytt til seg. Teknisk fagspråk: Samlingane rommar mykje teknisk kunnskap og vokalbular. Ein kan diskutere korleis vi best kan registrere, ta vare på og bruke dette i formidling. Bruk: Mange av gjenstandane er meint å vere i bruk til ein industriell prosess, og er maskineri som lett rustar dersom vi plasserer det på magasin. Ein kan argumentere for at moderat bruk og kontinuerleg vedlikehald kan vere ein betre måte å ta vare på maskinene (og kunnskapen om dei) enn å la dei stå stille. Fleire av musea med slike samlingar har maskiner som framleis er i bruk, anten under omvisingar og/eller i ein museumsproduksjon. Prosessar: Korleis kan ein best dokumentere og formidle dei industrielle prosessane maskinene utfører? Overføring av teknisk kunnskap og kompetanse: Mange av gjenstandane krev mykje teknisk kunnskap å vedlikehalde, ein kunnskap som i større grad finst hos ein 2

3 eldre garde av fabrikkarbeidarar og maskinreparatørar i Noreg og snart, hovudsakleg i utlandet? Bakgrunn Salhus Tricotagefabrik og Norsk Trikotasjemuseum som eksempel Bergensområdet og delar av Hordaland var senteret for den eldre trikotasjeindustrien og hadde ei førande stilling innan tekstilbransjen i Noreg frå midten av førre hundreåret. I Bergensområdet har tekstilindustrien prega framveksten av fleire tettstader, t.d. Espeland, Eidsvåg, Ytre Arna Hop og Salhus. 1 Gjennom 130 år produserte Salhus Tricotagefabrik ( ) garn og strikka klede i ull og bomull strømper, undertøy, genserar og badedrakter for kvinner og menn. Produksjonslinja gjekk frå ullmottak, vasking av ull, farging, karding, spinning av garn, spoling, og vidare til strikking av stoff. Deretter blei stoffet skore til, sydd saman, kontrollert og pakka. Varemerket Krone Maco kjem herifrå. Då fabrikken la ned i 1989 var maskinene og store delar av arkivet til Salhus Tricotagefabrik framleis intakt. I 2001 opna Norsk Trikotasjemuseum i lokala som omfattar både fabrikklokale, produksjonsutstyr, og seinare også arbeidarbustadar, skulehus og gamleheim like bak fabrikken. Museet har mykje materiale frå Salhus Tricotagefabrik, men har òg rykka ut og redda maskiner og andre gjenstandar frå tekstilfabrikkar i regionen som har blitt nedlagde dei siste tiåra dels grunna museets nasjonale ansvar for å ta vare på historia om den norske tekstilindustrien, men òg for komplettere produksjonslinja. Dette har vore med på å bidra til ei hastverksinnsamling, og museet sit i dag på ei stor og uoversiktleg samling som verken er tilfredsstillande organisert eller registrert. Mangel på faste stillingar til samlings- forvaltning har òg ført til at arbeidet med samlinga har blitt utført i rykk og napp, og av mange ulike personar. Ikkje unik Situasjonen ved Norsk Trikotasjemuseum er dessverre ikkje unik, og fleire av dei andre tekniske og industrielle kulturminna slit med liknande problem. Mange av musea har registrert foto og andre, meir tradisjonelle kulturhistoriske museumsgjenstandar, gjerne dei som er mindre både i storleik og kompleksitet. Samtidig står maskiner og tekniske installasjonar i stor grad uregistrerte. Fleire av musea framhevar at drift inkludert restaurering og bygningsvern, reparasjon og eventuell produksjon krev vesentlege ressursar og ein stor del av personalet. Mange stadar har dette og formidling lenge vore prioritert høgst. Sårbar kunnskap Fleire stadar vektlegg ein utfordringa i å overføre kompetanse frå aldrande tidlegare arbeidarar, frivillige og maskinarbeidarar ein type kunnskap som gjerne sit i hender og hovud på desse og er tileigna gjennom eit langt arbeidsliv. Dette er sårbare ressursar som 1 Martinussen, A. O., Rapport plan for vern av maskiner, anlegg og miljø innan trikotasjeindustrien i Hordaland: 1. 3

4 ein må arbeide med å sikre. Denne typen ikkje- formalisert kunnskap kan relaterast til omgrepet handlingsboren kunnskap, sjølv om vi vil argumentere for at det her går eit skilje mellom tradisjonshandverk som går i arv og industrielt arbeid. For maskineriet det her er snakk om finst det oftast manualar og tekniske instruksjonsbøker, og det er ikkje nødvendigvis vanskeleg å lære å køyre ei maskin. Reparasjon, derimot, krev omfattande teknisk og mekanisk kompetanse på gammalt maskineri som det i mange tilfelle vil bli stadig vanskelegare å få tak i. Dei som kunne noko om anlegg og maskineri då det var i ordinær drift, vert stadig eldre, og mange slit med rekruttering til venneforeininga til museet der fleirtalet av medlemane gjerne er tidlegare arbeidarar. Her trengst det medvitne strategiar for sikring og overføring av kompetanse. Fleire av musea vi har arbeidd med i dette prosjektet har oversiktslister over maskinparken i Word eller Excel, men manglar registreringar i Primus. Dette er uheldig på mange måtar, både fordi ei Primusregistrering er ein god måte å systematisk samle kunnskapen ein har om gjenstandane sine, og i forhold til verdsetjinga av denne typen gjenstandar. Dette gjer også denne typen gjenstandar mindre synlege for publikum på nett (gjennom Digitalt museum) som ein viktig del av samlingane til norske museum. Kvar begynner vi? Det vert ofte sagt at skjemaet Primus byggjer på ikkje passar på industrielle gjenstandar, og at det for mange er for tidkrevjande å gjennomføre gode registreringar, og leite fram alle koplingar til arkivdokument, manualar, dokumentasjonsfoto, osb. Det å ta fatt på ei registrering av ein heil maskinpark ved eit tidlegare industrianlegg kan verke som ei uoverkommeleg oppgåve, både med tanke på tid og ressursar. NTMT Terrot Soehne Interlockmaskin, Norsk Trikotasjemuseum. Foto: Hanne Dale / NT Maskinregistrering i Primus er tidkrevjande, uansett korleis ein snur og vender på det. Men dersom vi kan gjere nokre små grep som kan løfte fram nokre problemområde, og gjere det lettare for andre å ta tak i dette, meiner vi det vil vere verdifullt. Dette er såleis noko av utgangspunktet for prosjektet Forvaltning av teknisk- industrielle samlingar. Søknaden I prosjektsøknaden sette vi føre oss å utarbeide ein standardisert metode for forvaltning av industrihistoriske samlingar i samarbeid med nettverk for teknikk- og industrihistorie, arbeidarkultur og arbeidslivshistorie og dei 12 teknisk- industrielle kulturminna. Prosjektet 4

5 hadde som målsetnad å med utgangspunkt i samlinga ved Norsk Trikotasjemuseum bidra til ei «mer helhetlig og langsiktig forvaltning av samlinger med industrihistorisk opphav og utvikle et begrepsapparat som skal gjøre det mulig å kunne definere de teknisk- industrielle samlingene i Primus». Her skulle ein mellom anna finne fram til ein standard for registrering som kan tilpassast registreringsverktøy som Primus, og arbeide med kriterium for verdivurdering og utval av teknisk- industrielle gjenstandar som skal lette arbeide med avhending av denne typen gjenstandar. Vidare la søknaden vekt på dialog med dei andre teknisk- industrielle kulturminna og dei nasjonale nettverka for arbeidarkultur og arbeidslivshistorie og industri- og teknologihistorie gjennom å arrangere arbeidsseminar der ein utvekslar erfaringar på feltet. «Prosjektet skal ende i en rapport som skal danne grunnlag for en felles metodisk standardisering av teknisk- industrielle samlinger.» I 2010 vart Norsk Trikotasjemuseum tildelt kr i støtte frå Norsk Kulturråd til å gjennomføre eit forprosjekt til dette prosjektet etterfylgt av ei bevilling på kr i Sidan den opphavlege søknaden legg opp til ei kostnadsramme på 1 million, har vi sett oss nøydde til å avgrense problemstillinga til prosjektet. Vi har sett oss nøydde til å konkretisere kva sider av forvaltinga av denne typen samlingar vi ynskte å ta tak i, sidan omgrepet vert for omfattande til å bruke generelt i denne samanhengen. Ut frå dette valde vi å leggje hovudfokus på arbeid med registreringspraksis og emneord, og å arrangere arbeidsseminar i dei aktuelle nasjonale museumsnettverka. Slik sett har arbeidet i prosjektet vore forankra i diskusjon med medlemmar i dei ulike nettverka, og arbeid med vår eiga museumssamling som døme. Møte og seminar I løpet av prosjektperioden frå vår 2011 til haust 2012 har vi arrangert to arbeidsseminar forankra i Nettverk for arbeidarkultur og arbeidslivshistorie, nettverk for teknikk- og industrihistorie, og dei 11 teknisk- industrielle kulturminna. Her har vi diskutert mellom anna tilstand og registreringspraksis ved dei ulike musea, felles utfordringar i å ta vare på kunnskap og på maskinene reint fysisk, og verdivurdering av denne typen gjenstandar. Vi har òg presentert arbeidet i prosjektet på nettverksmøte for nettverka ovanfor i 2011 og 2012, og hadde møte med Karmsund Folkemuseum i februar same året i samband med deira relaterte prosjekt, Prioritering av samlingene. I mars deltok vi på konferansen Texilindustrins kulturarv maskiner och människor i Borås i Sverige. Vi har òg presentert og drøfta arbeidet i prosjektet internt i samlingsforvaltningsgruppa ved Museumssenteret i Hordaland ved fleire høve. Nettverksmøte Nettverk for teknikk og industrihistorie, nettverk for arbeidarkultur og arbeidslivshistorie Forsvarets Flysamlinger / Akershusmuseet Mars 2011 Oppstartsseminar Norsk Kulturråd, Oslo 27. april

6 Deltakande institusjonar: Norsk Kulturråd, Akershusmuseet, Nord- Jarlsbergmuseet / Vestfoldmuseene IKS, Lommedalsbanen / Akershusmuseet, Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum, Norsk Skogmuseum, Norsk Teknisk Museum, Norsk Telemuseum. Besøk på maskinavdelinga på Textilhögskolan, Borås, mars Foto: Ann Kristin Ramstrøm / NT Konferanse Textilindustrins kulturarv maskiner och människor. Nordisk konferens om framtidiga utmaningar med fokus på kompetensöverföring. Textilmuseet, Borås, Sverige mars 2012 Nettverksmøte i nordisk tekstilindustrihistorisk nettverk Textilindustrins kulturarv maskiner och människor. Nordisk konferens om framtidiga utmaningar med fokus på kompetensöverföring. Textilmuseet, Borås, Sverige 13. mars

7 Arbeidsmøte Norsk Trikotasjemuseum, Salhus mars 2012 Deltakande institusjonar: Akershusmuseet, Klevfos Industrimuseum / Norsk Skogmuseum, Orkla Industrimuseum, Norsk Grafisk Museum / Museum Stavanger, Norsk Sagbruksmuseum / Museet Midt, Norsk Vasskraft og Industristadmuseum, Sjølingstad Ullvarefabrikk / Vest- Agder Museet, Nettverksmøte Nettverk for teknikk og industrihistorie, nettverk for arbeidarkultur og arbeidslivshistorie Norsk Teknisk Museum 1. juni 2012 Primus Eitt hovudtema i prosjektet har vore kor vidt Primus eignar seg som registreringsverktøy for teknisk- industrielle gjenstandar. I skrivande stund held ein på å utvikle ein Primusmodul for levande plantar, og tidleg i prosjektet diskuterte også vi om det ville vere nyttig å opprette ein eigen modul for industrielle gjenstandar. Vi har konkludert med at sjølv om ikkje alle felt er like relevante, er det fullt mogeleg å registrere denne typen gjenstandar i den programvara vi har i dag. I staden for å krevje ein ny modul, vil vi heller fremje forslag om enkelte mindre endringar, og skrive ei registreringsrettleiing meir spesifikt retta mot denne typen gjenstandssamlingar. Denne er meint å skulle definere bruken av felta til teknisk- industrielle gjenstandar og redusere talet på val i registreringa. Slik vil denne typen rettleiing kunne vere med på å gjere registreringane enklare og meir einskaplege. Prosjektgruppa ved Norsk Trikotasjemuseum har skrive eit utkast til ei slik rettleiing som ligg ved denne rapporten, og som tek opp ein del av utfordringane vi har drøfta på arbeidsmøta i prosjektet. Dette er eit arbeidsdokument som vi vil arbeide vidare med i samråd med nettverket eit ferdig dokument vil liggje vedlagt den endelege prosjektrapporten. Dokumentet tek utgangspunkt i vårt arbeid med registrering av maskiner på Norsk Trikotasjemuseum det siste året, men målet er at det ferdige dokumentet òg skal kunne lette registreringsarbeidet på andre museum med teknisk- industrielle samlingar. Ynskje / hovudforslag til mindre endringar i Primus Koplingar til relevante dokument: Kopling mellom Primus og Asta, for å lettare kunne vise til relevante arkivdokument og oppretthalde koplingane til gjenstandane. Moglegheit til å lenkje til ein aktiv vedlikehaldsjournal der ein kan føre reparasjonar, utskifting av delar, overhaling, køyring av maskina, vanlege feil, osb. Kan dette løysast som ein del av den kommande konserveringsmodulen i Primus? Det nest beste (og det som er mogeleg i dag) ville vere å laste opp ein statisk journal 7

8 under Referanse til filer, og at Reparasjon, Vedlikehald og Restaurering var alternativ under Administrative hendelser. Slik det er i dag har vi Konservering, Behandling, Tilstandsvurdering, og Revisjon, og desse dekkjer ikkje heilt det same området. Anna Verdivurdering/Status: Maskiner i bruk passar ikkje inn i verdivurderinga i Primus (Status- feltet). Ein ynskjer seg eit alternativ som spesifiserer at gjenstanden er i bruk eller stilt ut, men har høg bevaringsverdi (kan ikkje bytast eller avhendast). Sjølv om det reint praktisk sett er mogeleg å endre desse kategoriane, kjem status- rangeringa i dette feltet frå ei liste som er lagt inn sentralt og tilrådd frå tidlegare ABM- u, og som vi difor vegrar oss for å endre på. Ideelt sett ynskjer vi å kunne skilje mellom maskiner som verkar, ikkje verkar, er i drift eller ikkje, og maskiner ein ser på som delemaskiner. Kunne Ombygging vore ei hending under Historikk? Maskiner kan ha blitt bygde om før dei kom til museet. Elles må dette gå inn under kategorien Annet. Foto er viktig når ein registrerer denne typen komplekse objekt. For desse er det ikkje alltid like innlysande kvar på maskina t.d. eit detaljbilete er frå. Slik sett hadde det vore nyttig å kunne beskrive nærbilete av komplekse maskiner noko ein ikkje kan i Primus slik det er i dag. Det manglar relevante relasjonar for denne typen gjenstandar under Relaterte objekter relasjonane verkar i stor grad vere mynta på biletkunst og liknande gjenstandar. Andre sentrale tema i arbeidet med prosjektet Emneord Vi har òg diskuterte å utarbeide standardiserte emneordlister for dei ulike industrigreinene som kan importerast til Primus og brukast som eit ledd i å sikre meir einskaplege registreringar og betre treff i Primus og Digitalt museum. Det er ikkje vanskeleg å leggje inn emneordlister i Primus, og det er slik sett eit enkelt verktøy i arbeidet for meir einskaplege registreringar. Akershusmuseet har, via KulturIT, fått kopiere Jernbanemuseet si emneordliste på fagområdet jernbane, og har utfordra Jernbanemuseet til å diskutere emneordlista i jernbanemiljøet som faginstans. Dette er berre eitt eksempel på korleis arbeid med slike lister kan leie til auka diskusjon og bevisstgjering rundt registreringspraksis og fagspråk. Som eit eksempel har vi difor starta med å opprette ei emneordliste med utgangspunkt tekstilindustri og trikotasje som vi vil bruke i eigne registreringar og fortsetje å fylle på og diskutere i det vidare arbeidet i dette prosjektet. På sikt vil slike lister kunne gå inn i dei standardiserte autoritetslistene KulturIT arbeider med (foreløpig for felta person og sted), dersom det er interesse for å gjere dette til eit større prosjekt. 8

9 Å bruke vs. å bruke opp Det er både fordelar og ulemper ved å køyre maskinene. Balansegangen mellom å halde maskinene og kunnskapen om dei ved like gjennom moderat bruk, og å «bruke dei opp». Å køyre maskinene er også ein god måte å formidle og levandegjere industrielt arbeid og vise sjølve produksjonen ved det aktuelle industrianlegget. Som industriantikvarie Johanna Engmann skriv i rapporten til konferansen Texilindustrins kulturarv maskiner och människor: Att kunna köra maskinerna är en viktig grund för verksamheten på ett texilhistoriskt museum. Det ger en konkret bild av hur produktionen har gått til, arbetarnas situation och vilken betydelse textilbranschen spelat för industrisamhällets utveckling. Paraleller kan dras till många andra slag av hantverk och industrigrenar, där praktisk visning av tillverkningen ger både mervärde och större förståelse. (2012: 1) Samtidig er det ikkje uproblematisk å velje å køyre ei maskin ein må heile tida vere obs på slitasje, og ha eit godt reservedelslager til maskinparken. Verdivurdering Verdivurdering er annleis for tekniske gjenstandar. Maskiner som er i bruk vert gjerne haldt betre ved like dette er diametralt motsett av «vanlege» museumsgjenstandar. Men gjenstanden kan òg ha høg bevaringsverdi sjølv om den ikkje er i bruk. Dette er eit tema vi vil arbeide meir med vidare i prosjektet. Nokre sentrale spørsmål i arbeid med verdivurdering av teknisk- industrielle gjenstandar, kan vere: Tidlegare arbeidar under "Levande Fabrikk", desember Foto: Hanne Dale/NT Alder? Proveniens/kontekst? Opphavleg del av fabrikkmiljøet ved industriminnet? Unik i Noreg? Unik i ein viss type industri, eller mykje brukt maskin generelt? Kan den stillast ut? Er den i god teknisk stand? Krev den store ressursar til restaurering før den kan visast for publikum? 9

10 Kan den køyrast/setjast i gang? Har den blitt bygd om/endra, eller har andre tekniske spesifikasjonar som skil den ut frå dei andre maskinene i samlinga? Autentisitet Er det viktigast å ta vare på gjenstanden eller prosessen? Gjennom ei maskin si levetid på t.d. ein fabrikk, blir den stadig reparert og delar blir bytta ut, kanskje blir den bygd om òg. Kva skjer når den kjem på museum? Kan ei bytta ut gamle delar med ny- produserte eller vil maskina då miste noko av sin autentisitet? Når sluttar den å vere «original»? Kunnskapsoverføring Felles behov for strategiar for å ta vare på kunnskap om maskinene som i tillegg til tekniske manualar og anna, rommar mykje ikkje- formalisert kunnskap som sit i hovudet og hendene til noverande tilsette, eldre frivillige og tidlegare arbeidarar. Vanskar med rekruttering til musea sine venneforeiningar, og høg gjennomsnittsalder i desse, då medlemane i stor grad er tidlegare arbeidarar ved industrianlegga. Kva gjer vi når desse er vekke? (Nordisk) nettverksarbeid Etter konferansen Texilindustrins kulturarv maskiner och människor ved Textilmuseet i Borås i Sverige i mars i år vart Norsk Trikotasjemuseum og Sjølingstad Ullvarefabrikk medlem i eit nordisk tekstilindustrihistorisk nettverk. Nettverket vart oppretta i 2009?, men har fram til i år bestått av Textilmuseet i Borås, danske Herning Museum (Museum Midtjylland) og Halden historiske samlinger (Østfoldmuseene). På dette møtet vart medlemsmassen i nettverket utvida vesentleg, der Norsk Trikotasjemuseum og Sjølingstad Uldvarefabrik vart ytterlegare to norske aktørar i dette samarbeidet. Under dette første møtet diskuterte ein ulike framtidige samarbeidsformer som dokumentasjon, ei nordisk oversikt over maskiner og teknisk kunnskap, mogelege fellesprosjekt, utstillingar og anna. På sikt håpar vi dette nettverket kan bli ei kjelde til samarbeidsprosjekt og andre tiltak der ein m.a. kan utveksle kunnskap, terminologi, maskininformasjon og - kompetanse, og felles dokumentasjons- og utstillingsprosjekt Noverande medlemar i Nordisk nettverk for tekstilindustrimuseum Noreg: Halden historiske samlinger (Østfoldmuseene), Norsk Trikotasjemuseum (Museumssenteret i Hordaland) og Sjølingstad Uldvarefabrik (Vest- Agder Museet), (Teknisk museum?) Danmark: Herning museum (Museum Midtjylland), Nationalmuseet. Sverige: Textilmuseet i Borås, Rydals museum, Nörrköpings stadsmuseum, K. A. Almgrens sidenväveri och museum. Finland: Museum centre Vapriiki. 10

11 Vi håpar dette nettverket vil vere fruktbart på sikt, og ser positivt på større grad av nordisk samarbeid generelt. Industrien er internasjonal, og det burde vere mogeleg å samarbeide også på nordisk plan (og innan andre industriar) om t.d.: Gjenbruk av informasjon Kartlegging av kunnskap og kompetanse Felles begrepsbruk Samlingsforvaltning og fokus vidare Vi har arbeidd ein del med å skaffe oversikt over maskinsamlinga ved museet, og har starta Primusregistrering og fotografering av denne. Fram til oppstarten av dette prosjektet var maskinparken ved museet berre ført opp på lister i Word, og skrive om i årsrapportar og andre dokument. Parallelt med registreringsarbeidet oppdaterer vi difor dei eksisterande maskinlistene, sidan vi ikkje vil rekke over alle maskinene i dette prosjektet. Vi har arbeidd med å skrive ei registreringsrettleiing for maskiner og tekniske gjenstandar der vi tek utgangspunkt i diskusjonane på arbeidsseminaret, og ei emneordliste for tekstilindustri med hovudfokus på trikotasje. Utover hausten vil vi fortsetje arbeidet med registrering av maskinsamlinga og arbeide med å tilpasse registreringsrettleiinga til innspel frå andre museum og gjere den meir generell. Vi har allereie starta ein diskusjon rundt verdivurdering og maskiner i drift, og denne vil vi vidareføre i den nye søknaden. Hovudfokus i denne vil vere dokumentasjon av vedlikehald og maskiner i drift, or arbeid med prioritering av samlingane. NTMT.02370: Detalj frå Cooper rundstrikkemaskin. Norsk Trikotasjemuseum. Foto: Hanne Dale/NT Plan for arbeider med maskinparken: verdivurdering og prioritering Vi vil formalisere ein overordna plan for kva ein vil oppnå og korleis ein vil ta vare på maskinparken, og lage betre rutinar for loggføring av vedlikehald. Tidlegare har dette i mindre grad vore formalisert, og til dels styrt av formidlinga ved museet. Dette skal gjelde 11

12 både maskiner som er i bruk og maskiner som står i ro. Systemet bør ha overføringsverdi for alle museum som har teknisk- industrielle samlingar. Dette vil medføre ytterlegare arbeid med verdivurdering og prioritering av samlingane: Vi vil sjå på kva verdivurderingar som allereie er gjort, grunnlaget for desse, og kva vurderingar og tiltak vi kan ta tak i slik samlinga er i dag. Verdivurdering av maskiner som er i drift skil seg frå verdivurdering av gjenstandar som ikkje er i bruk. Maskinene mistar mykje av verdien sin dersom dei blir ståande i ro, då dei forfell lettare på denne måten. På fabrikkar i drift er det viktig å køyre maskinene regelmessig for å halde dei i stand. Dette skiljet kjem ikkje fram i Primus, der gjenstandar i bruk eller utstilling automatisk blir tildelt lågare verdi. Dette er likevel ikkje heilt einsidig maskiner kan òg ha høg verdi sjølv om ein ikkje kan køyre dei. I samband med dette kunne ein fastsetje felles verdivurderingskriterium for teknisk- industrielle samlingar, og prøve desse ut i praksis. Her ser vi føre oss at det vil vere mest aktuelt å samarbeide med andre museum om skjema og overordna systematikk for vedlikehald og ivaretaking av ein maskinpark, og å utveksle erfaringar rundt verdivurdering. Videodokumentasjon av maskiner i drift Vi har så langt arbeidd med å registrere og fotografere maskiner, men vil ta dette eitt steg vidare ved å leggje til film. Vi ser på film som eit nyttig verktøy for å dokumentere, formidle og visualisere maskiner som gjenstandar, som på denne måten er heilt ulike mange tradisjonelle kulturhistoriske museumsgjenstandar som er meint å stå stille. I det vidare arbeidet med forvaltning av teknisk- industrielle gjenstandar ynskjer vi å registrere ei heil produksjonslinje. Til dømes vil vi registrere maskinene som viser prosessen frå ull til ferdig plagg eller frå skog til bygningsmateriale. Vi ynskjer at desse enkeltregistreringane skal kunne kjedast saman i Primus og Digitalt museum, slik at ein kan sjå heile produksjonsprosessen (samarbeid med Kultur IT?). I samband med dette vil vi filme dei enkelte maskinene i drift, og legge inn korte filmsekvensar til registreringane. Det vil gje eit mykje betre inntrykk av maskinene enn ved å berre bruke stillbilete. Ved å knytte desse til presentasjonen av gjenstandane på nett på denne måten, koplar ein saman formidling og forvalting. Vi kunne òg tenkje oss å bruke slike videoar i formidlinga ved museet, t.d. for å vise maskiner som vi ikkje har i drift (t.d. vaskeri, fargeri Janus). Viss skuleelevar i Noreg i dag skal få eit inntrykk av industrielt arbeid, må det visualiserast i film. Slik vi ser det vil dette kunne brukast på mange ulike måtar både til samling og formidling. Dette kunne òg utviklast til eit samarbeidsprosjekt som viser produksjonsprosessar i ulike typar industri. Vi har mellom anna fått signal frå Norsk Vasskraft og Industristadmuseum og Orkla Industrimuseum om at dei er interesserte i eit samarbeid. 12

13 Oppsummering hovudfokus vidare: Verdivurdering og prioritering Plan for bevaring av maskinparken Utarbeide betre system og rutinar for vedlikehald og loggføring. Skal inngå som del av ein overordna plan for bevaring av maskinparken. Fastsetje felles verdivurderingskriterium for teknisk- industrielle samlingar, og prøve desse ut i praksis. Ta utgangspunkt i ei tilpassing av Significance- modellen og skjemaet for vurdering av fotosamlingar (ABM- skrift # 51) til maskiner (både dei som er i bruk og ikkje). Gjennomføre konkrete verdivurderingar av ulike delar av samlinga, som eit forarbeid til prioritering og ev. avhending. Her vil vi samarbeide med andre museum i nettverket om skjema og overordna systematikk for vedlikehald og ivaretaking av ein maskinpark, og å utveksle erfaringar rundt verdivurdering. Det kan òg vere aktuelt å arrangere eit seminar om vern gjennom bruk for våre samarbeidspartnarar i nettverka, og trekkje inn andre fagmiljø, som t.d. fartøyvern og bygningsvern. Videodokumentasjon av maskiner i drift Filme eigne maskiner i drift, og maskiner som framleis er i drift ved andre fabrikkar, for å dokumentere heile produksjonsprosessen. Anten filme sjølve eller leige inn nokon til å gjere det men vi ynskjer eit godt resultat som kan brukast i formidling på nett og på museet. Utvide dette til eit samarbeidsprosjekt for ulike typar industri, i samband med andre museum i nettverket. Orkla Industrimuseum og Norsk Vasskraft og Industristadmuseum vil bli to av våre samarbeidspartnarar i det vidare arbeidet i prosjektet, saman med fleire av dei andre teknisk- industrielle kulturminna. Val av endeleg formidlingsløysing kan diskuterast (del av Digitalt museum, nettutstilling?), sidan dette i hovudsak er tenkt som eit samlingsforvaltningsprosjekt. Norsk Trikotasjemuseum, 1. Oktober 2012 Hanne Dale (prosjekttilsett) Torunn Kojan Bøe (rådgjevar og samlingsansvarleg) Ann Kristin Ramstrøm (leiar NT) 13

14 Referansar Engmann, J Texilindustrins kulturarv maskiner och människor. Konferensrapport. Nordisk konferens om framtidiga utmaningar med fokus på kompetensöverföring. Borås: Textilmuseet: 1. Martinussen, A. O Rapport plan for vern av maskiner, anlegg og miljø innan trikotasjeindustrien i Hordaland. Bergen: Fylkeskonservatoren i Hordaland. Riksantikvaren Tekniske/industrielle kulturminne. Nedlasta 13. September 2012, <http://www.riksantikvaren.no/norsk/tema/tekniske+industrielle_kulturminner/> 14

Punkta under er ei oppsummering av hovudmomenta i diskusjonane på møtet.

Punkta under er ei oppsummering av hovudmomenta i diskusjonane på møtet. Samandrag Arbeidsmøte Forvaltning av teknisk-industrielle samlingar Norsk Trikotasjemuseum, Salhus 27.-28. mars 2012 Til stades: Kari Amundsen (Akershusmuseet), Torstein Bach (Orkla Industrimuseum), Torunn

Detaljer

Side 1/5. Skjemainformasjon. Skjema Søknadsskjema for arkiv og museum 2013 (nynorsk) Referanse Innsendt :55:06

Side 1/5. Skjemainformasjon. Skjema Søknadsskjema for arkiv og museum 2013 (nynorsk) Referanse Innsendt :55:06 Side 1/5 Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for arkiv og museum 2013 (nynorsk) Referanse 527392 Innsendt 15.10.2012 11:55:06 Opplysningar om søkjar Søkjar på organisasjonen Museumssenteret i Hordaland,Norsk

Detaljer

Rapport frå prosjektet: Forvalting av teknisk-industrielle samlingar

Rapport frå prosjektet: Forvalting av teknisk-industrielle samlingar Rapport frå prosjektet: Forvalting av teknisk-industrielle samlingar Innhald 1 Forord...3 2 Innleiing...3 3 Bakgrunn: Dei 14 tekniske og industrielle kulturminna...4 3.1 Salhus Tricotagefabrik som døme...5

Detaljer

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Kjære alle! Gratulerer alle med dagen. Dette er ein merkedag for bevaringstenestene både her i fylket og nasjonalt! Hordaland

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Matpakkematematikk Data frå Miljølære til undervisning Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Lag riktig diagram Oppgåva går ut på å utarbeide ei grafisk framstilling

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

VINJE SKOLE SOM MUSEUM. Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål

VINJE SKOLE SOM MUSEUM. Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål VINJE SKOLE SOM MUSEUM Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål Vinje skole som museum Innleiing Dette notatet er laga etter at eg på vegne av Sparbyggja fortidsminnelag (av Fortidsminneforeninga)

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/276-1 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 21.01.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Fylkestinget

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Prioritering, avhending og destruksjon - retningslinjer og verktøy

Prioritering, avhending og destruksjon - retningslinjer og verktøy Prioritering, avhending og destruksjon - retningslinjer og verktøy Det relevante museum, 28. oktober 2015 Anne Bjørke, samlingsleiar Bymuseet i Bergen Omgrepsavklaringar Museumsgjenstand Avhending Destruksjon

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Lotteri- og stiftingstilsynet

Lotteri- og stiftingstilsynet www.isobar.no Isobar Norge Org.nr. 990 566 445mva Pilestredet 8 / N- 0180 Oslo. hello@isobar.no Lotteri- og stiftingstilsynet - Vurdering av publiseringsløysingar basert på open kjeldekode Utarbeida for:

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

Lettare litteraturnett (Ref #77ab3a77)

Lettare litteraturnett (Ref #77ab3a77) Lettare litteraturnett (Ref #77ab3a77) Søknadssum: 411 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Nye formidlingsmetoder Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud Opplysninger

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015 Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes AUD-notat nr. 1-2015 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå Næringsseksjonen i Hordaland fylkeskommune Bakgrunnen

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

Klevfos - en helseattest?

Klevfos - en helseattest? Klevfos - en helseattest? forsker/sivilarkitekt Anne-Cathrine Flyen, NIKU Klevfos en helseattest? Kort presentasjon Hvor ofte har NIKU slike oppdrag, - viktig kompetanse Hvorfor ble NIKU engasjert til

Detaljer

Vurdering av allianse og alternativ

Vurdering av allianse og alternativ Leiinga Høgskulen i Volda Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Kulturstatistikk 200 Statistiske analysar 27 0. Arkiv Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Auke i lesesalbesøka ved dei statlege arkiva 0.. Nokre resultat Arkivverket består av Riskarkivet,

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

MUSEUMSPLANEN - HANDLINGSPROGRAM FOR 2013

MUSEUMSPLANEN - HANDLINGSPROGRAM FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200809360-112 Arkivnr. 656 Saksh. Bjørsvik, Elisabeth, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Sbh. Saknr Administrasjonsutvalet 19.05.2010 KAI 025/10 Avgjerd av: Administrasjonsutvalet Saksbeh.: Kari Anne Iversen Ansv. KAI Arkiv: N-048.2 Arkivsaknr

Detaljer

Handlingsplan for Nasjonalt Museumsnettverk for Kulturlandskap

Handlingsplan for Nasjonalt Museumsnettverk for Kulturlandskap Handlingsplan for Nasjonalt Museumsnettverk for Kulturlandskap Revisjon 2015 INNHALD INNHALD... 2 I. Kva er nasjonale, faglege museumsnettverk... 2 1.1. Ansvarsmuseum... 3 1.2. Forpliktingar i kulturlandskapsnettverket...

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting

Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting Bakgrunn Frå ulikt hald har vi fått signal om at det er ønskjeleg med ei omstrukturering av HMSdokumentasjonen

Detaljer

Radiologi i Noreg. - fylkesvis fordeling av radiologiske undersøkingar per 2002. StrålevernRapport 2006:6B

Radiologi i Noreg. - fylkesvis fordeling av radiologiske undersøkingar per 2002. StrålevernRapport 2006:6B StrålevernRapport 2006:6B Radiologi i Noreg - fylkesvis fordeling av radiologiske undersøkingar per 2002 Ingelin Børretzen Kristin Bakke Lysdahl Hilde M. Olerud Statens strålevern Norwegian Radiation Protection

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. * Tilråding: Forvaltningsutvalet

Detaljer

Opplysningar om søkjar

Opplysningar om søkjar Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 (nynorsk) Referanse 1005724 Innsendt 05.05.2015 18:23:47 Opplysningar om søkjar Søkjar Namn på organisasjonen Leiar av institusjonen Postadresse

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Øving Fårikål 2014. Oppsummering. Krisehandteringsøving for kommunane i Møre og Romsdal Måndag 29. september 2014. Fylkesmannen i Møre og Romsdal Adm

Øving Fårikål 2014. Oppsummering. Krisehandteringsøving for kommunane i Møre og Romsdal Måndag 29. september 2014. Fylkesmannen i Møre og Romsdal Adm Fylkesmannen i Møre og Romsdal Adm Øving Fårikål 2014 Krisehandteringsøving for kommunane i Møre og Romsdal Måndag 29. september 2014 Oppsummering Side 1 1 Innleiing... 3 2 Øvingsmål... 4 3 Måloppnåing

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG PLANPROGRAM Dette bildet av ein del av Sjøholt sentrum er teke i slutten av 1860-åra INNHALDSLISTE 1. INNLEIING... 3 2. BAKGRUNN FOR KULTURMINNEPLANEN... 4 3. FØRINGAR,

Detaljer

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal.

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal. Notat Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i. Dette notatet kan vera eit diskusjonsgrunnlag for vurdering av fordeling av utgifter til husleige og drift i interkommunale samarbeid. Oversikt

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Støtteordningar og søknader

Støtteordningar og søknader Støtteordningar og søknader Dette er eit emne tillitsvalde og medlemer er svært interessert i. Filosofien er enkel: Får vi tak i pengar kan vi skape meir aktivitet. Samtidig skjer det stadig endringar

Detaljer

www.hordaland.no Nytt HFK Intranett

www.hordaland.no Nytt HFK Intranett Nytt HFK Intranett Vår digitale kvardag Gode medarbeidar! Fylkesrådmann Paul M. Nilsen Både på jobb og privat brukar dei fleste av oss PC til ei lang rekkje oppgåver. Å meistra bruk av digitale verktøy

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Kvifor kan ikkje alle krølle tunga Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Innhaldsliste: Framside med problemstilling Hypoteser Plan Spørjeskjema Arbeid med prosjektet Kjønn Trening Alder

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Innhold Om rapporten... 2 Forklaring til statistikken... 2 Resultat... 2 Nettsider... 2 Statistikk... 2 Korte tekstar 1 10 sider og tekstar over 10 sider...

Detaljer

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200600700-17 Arkivnr. 135 Saksh. Gilberg, Einar Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 20.06.2006 22.06.2006 VAL AV PILOTPROSJEKT

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

Den nye seksjon for applikasjonar

Den nye seksjon for applikasjonar Nye IT-avdelinga Den nye seksjon for applikasjonar Ei kort innleiing om prosessar basert på ITIL som eg brukar litt i presentasjonen Seksjonen sine ansvarsområde 3 av mange områder som seksjonen skal handtera

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for. Huset i. bygda

SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for. Huset i. bygda SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for Huset i bygda 2 Kva er Aktivitetskart for huset i bygda? Aktivitetskartet for huset i bygda er eit verktøy for huseigarar av organisasjonseigde kulturbygg

Detaljer

DIGITAL REISELIVSHISTORISK FORMIDLING BASERT PÅ SEMANTISK TEKNOLOGI

DIGITAL REISELIVSHISTORISK FORMIDLING BASERT PÅ SEMANTISK TEKNOLOGI DIGITAL REISELIVSHISTORISK FORMIDLING BASERT PÅ SEMANTISK TEKNOLOGI Norsk Reiselivsmuseum Oppretta som eiga stifting i Balestrand i 1986 Konsolidert med De Heibergske Samlinger Sogn Folkemuseum 2007, og

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.05.2016 35308/2016 Åge Ødegård Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Detaljer

Møteprotokoll Styret for Stord vatn og avlaup KF

Møteprotokoll Styret for Stord vatn og avlaup KF Møteprotokoll Styret for Stord vatn og avlaup KF Møtedato: 06.09.2012 Tid: 14:00 16:00 Møtestad: Rundehaugen 45, Heiane Møte leiar: Aud Berit Alsaker Haynes Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Utkast til registreringsrettleiing for teknisk-industrielle gjenstandar

Utkast til registreringsrettleiing for teknisk-industrielle gjenstandar Utkast til registreringsrettleiing for teknisk-industrielle gjenstandar Denne registreringsrettleiinga legg vekt på ein enkel gjennomgang av dei viktigaste felta for registrering av tekniske/industrielle

Detaljer

Farleg avfall i Nordhordland

Farleg avfall i Nordhordland Farleg avfall i Nordhordland Handsaminga av farleg avfall hjå ulike verksemder i Nordhordland. April, 2004 Samandrag Naturvernforbundet Hordaland (NVH) har gjennomført ei undersøking om korleis 15 ulike

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Skulestart er ei stor hending for alle barn. Dei aller fleste barn og foreldre ser fram til

Detaljer

TILSKOT TIL KULTURMINNEÅRET 2009

TILSKOT TIL KULTURMINNEÅRET 2009 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200802621-136 Arkivnr. 650 Saksh. Ekerhovd Per Morten, Sandved David Aasen Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 31.03.2009 TILSKOT TIL

Detaljer

Individuell opplæringsplan

Individuell opplæringsplan Skolen sitt namn: Alle felt der du kan skrive merkast når du sett musepeikar inn på venstre side i feltet. Ikkje offentleg, Jfr. off. lov 13, Fvl 13 Individuell opplæringsplan IOP Halvårsevaluering Årsevaluering

Detaljer

Krav ved godkjenning av lærebedrifter

Krav ved godkjenning av lærebedrifter OPPLÆRINGSAVDELINGA Fagopplæringskontoret - OPPL AVD Notat Dato: 20.01.2015 Arkivsak: 2015/727-1 Saksbehandlar: aseloh Til: Yrkesopplæringsnemnda Frå: Fagopplæringssjefen Krav ved godkjenning av lærebedrifter

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014 Nissedal kommune Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: 202 2012/1256-7 Jan Arvid Setane 26.05.2014 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014 Prinsipp

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

For eit tryggare Noreg. Ein del av Forsvarsbygg

For eit tryggare Noreg. Ein del av Forsvarsbygg For eit tryggare Noreg Kompetansesenter for sikring av bygg Ein del av Forsvarsbygg Trugsmålsbiletet i dag stiller nye krav til sikring av viktige funksjonar i samfunnet. Dette fører med seg strengare

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer