Gruvearbeidernes kulturlandskap - Løkkelandskapet i Kongsberg. Vurdering av verneverdi og forslag til hensynssoner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gruvearbeidernes kulturlandskap - Løkkelandskapet i Kongsberg. Vurdering av verneverdi og forslag til hensynssoner"

Transkript

1 Vurdering av verneverdi og forslag til hensynssoner Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen september 2013

2 Innhold 1. INNLEDNING Løkkelandskapets historikk Kildegrunnlaget BAKGRUNN FOR RAPPORTEN Landskapet i dag planlagte utbyggingsområder Rapporten BEGREPSBRUK OG KRITERIER FOR VERDIVURDERING Standardkriterier Landskapskriterier Verdivurderingskriterier for nyere tids kulturminner Vurdering av verneverdi for de 16 områdene OMRÅDE 1 KAMPESTAD RAUMYR - SULUSÅSEN OMRÅDE 2 STRETALIA - RØD OMRÅDE 3- LURDALSVEIEN/GAMLEVEIEN OMRÅDE 4 FRYDENBERG/GAMLEVEIEN OMRÅDE 5 NORD FOR LANGEKJENN OMRÅDE 6- FEGATA MELLOM STERTEBAKKE OG LANGEKJENN OMRÅDE 7 GAMLEGRENDÅSEN FRA JENTEBEKKEN TIL STEINMYRLØKKA OMRÅDE 8 - SAGGRENDA OMRÅDE 9 SVARTÅS - RUD OMRÅDE 10 - FELDBEREDERÅSEN OMRÅDE 11 - HÅVET OMRÅDE 12 - MONSEBERGA Side 2 av 70

3 16. OMRÅDE 13- STORÅSEN - FUNKELIA OMRÅDE 14 - ØST FOR TANGENTJERNET FUTENTASS OMRÅDE 15- NORD FOR TANGENTJERNET - KJENNERUDGRENDA OMRÅDE 16 VIBEHAUGEN KONKLUSJON Løkkelandskapet som historieforteller Løkkelandskapet anbefalte virkemidler for vern Planlegging og ivaretakelse av løkkelandskapet KILDEMATERIALE: VEDLEGG VEDLEGG VEDLEGG VEDLEGG VEDLEGG Løkkelandskapet i november Foto: Inger Karlberg Side 3 av 70

4 1. Innledning Denne rapporten gir en kulturminnefaglig verdivurdering av det bevarte løkkelandskapet rundt Kongsberg by. Det er gjort vurderinger i 16 områder, med verneverdi fra svært høy til middels. Rapporten er satt sammen av to deler; en status over løkkelandskapet slik data framkommer i arkiverte rapporter og en gjennomgang av løkkelandskapet med beskrivelse av geografiske trekk, historikk og de 16 områdenes verneverdier. Arbeidet er i hovedsak igangsatt i forbindelse med Kongsberg kommunes utarbeidelse av ny kommuneplan. Fylkeskommunen har mottatt innspill på utkast til denne rapporten fra Norsk Bergverksmuseum, Lågdalsmuseet og Kongsberg kommune. Det er regionalt kulturminnevern i fylkeskommunen som har tatt initiativ til arbeidet. I oppstarten bidro Ellen Anne Pedersen sterkt ved den kunnskap hun hadde samlet gjennom en årrekke med befatning med løkkelandskapet. Ansvaret for det endelige produktet ligger i Buskerud fylkeskommune, ved Inger Karlberg, Jørn Jensen og Turid Kolstadløkken. Håvard Hoftun har lagd kartene. Denne fagrapporten er våre innspill til kommuneplanarbeidet og bevaring av de verneverdige delene av løkkelandskapet. Vårt formål med rapporten er å bidra til forutsigbarhet og tydeliggjøre de helheter, sammenhenger og kvaliteter vi mener ligger i dette spesielle kulturlandskapet. Vi gjør oppmerksom på at grensedragningen på kartene naturlig nok er på det grove plan og kan derfor ikke benyttes til detaljerte avgrensinger som bør gjøres i felt når det aktualiseres. Områder vurdert til å ha høy eller svært høy verneverdi bør bevares med hensynssoner i kommuneplanen. 1.1 Løkkelandskapets historikk Løkkelandskapet på Kongsberg knytter seg til en over 300 års tradisjon med livberging for befolkningen som sognet til bergverksdriften ved Kongsberg Sølvverk. Sølvfunnet i 1623 førte til grunnleggelsen av Kongsberg. Byen ble etablert under den dansk-norske kronen. Alt personell kom fra Tyskland, siden ble arbeidsstokken hovedsakelig lokal, mens teknologisk spisskompetanse fortsatt ble hentet fra Tyskland. De eldste løkkene kan stamme fra denne tiden. Selve systemet ble således etablert tidlig i gruvebyens historie. En løkke er en del av utmarkslandskapet omkring byen. Den ble privatisert ved inngjerding og rydding. Løkkene var å anse som bruksenheter, ikke boenheter. De var likevel uløselig knyttet til byborgernes hus, hage og dyrehold i byen. Trolig eksisterte løkkene fysisk før de forekom i det skriftlige materialet. I regnskaper oppgis løkkene først med bruksrett og seinere med arverett, som igjen ga mulighet for kjøp og salg. representerer en sjelden landskapstype. Landskapet regnes som unikt i nord-europeisk sammenheng. De representerer en type jordbrukslandskap knyttet til byer med tidlig industriutvikling. Sølvverkets by, både bymiljøet og landskapet omkring, er fremdeles preget av dette. Løkkelandskap generelt omkring byborgernes sentrale bosetning er å anse som rettigheter utenfor selve bykjernen. Dette er en form for videreføring av takmarken fra middelalderen, jamfør slik det var reminisenser fra middelalderbyene i Oslo og Bergen. Imidlertid bemerkes at denne binding mellom løkkene på Kongsberg og en tydelig ressursutnyttelse for byekspansjonen, gjør Kongsberg mer sammenliknbar med gruvebyer som Røros enn til sammenlikning med slike alderdommelige eiendomssystemer i andre byer. Man kan også si at systemet er ekstremt gjennomført i Kongsberg (jamfør Røros), trolig grunnet kraftig regal oppfølging. I Røros ble disse Side 4 av 70

5 jordlappene kalt for "haga'ar" og de lå gjerne tett ved bergstaden og med uthus som kunne bli helt eller delvis sammenbygd med bolighusene. Området Småsetran like utenfor bergstaden har fortsatt en rekke små engstykker med tilhørende bygninger. I Kongsberg sør for Bussedalen ble det tillatt å rydde løkker så tidlig som i Løkkene ble selvbergingsgrunnlaget i de perioder da gruvedriften var ulønnsom. Sølvmangelen førte til stor nød for byborgerne, blant annet i årene fra 1770 til Da ble det åpnet for fri rydding av nye løkker. Rundt byen er det også flere småbruk. Mange av disse kan ha sitt opphav til større løkker, som har blitt opparbeidet til gårdsbruk og dermed også fått fast bosetting. Men det er også eksempler på at små gårdsbruk har blitt kjøpt opp og lagt ut til løkker. Til løkkelandskapet hører synlige spor som steingjerder, fegater, rydningsrøyser, fundamenter etter løer og naturligvis åkerlapper og engstykker. Viktige spor av botanisk og arkeologisk art er også bevart i dette landskapet og da under selve markoverflaten. Kulturminnene er således bevart med verdier både synlig og skjult. Kulturminnene er av historisk, arkeologisk og botanisk interesse. Deler av løkkelandskapet var et levende brukslandskap opp til 1950-/1960-årene. I dag er løkkene bevart hovedsakelig i de midtre og ytre områdene, da byen har vokst inn over det tidligere jordbrukslandskapet. Kulturminnene i løkkelandskapet representerer ulike faser av løkkejordbrukets historie, og det er dermed en stor tidsdybde i dette landskapet. Løkkelandskapet som helhet har svært høy verdi på overordnet nivå både med hensyn til sjeldenhet og kulturhistorisk verdi. 1.2 Kildegrunnlaget Det er landskapet som helhet som primært er viktig å ta vare på. De enkelte delene av landskapet og kulturminnene forteller sine historier som enkeltminner, men skal de store historiske linjene trekkes opp er det viktig å ha det helhetlige landskapet bevart. Enkeltminnene forteller sin historie best i den konteksten de oppstod i. Det er derfor viktig å bevare sammenhengende deler av løkkelandskapet for nettopp å kunne formidle løkkebrukets historie i Kongsberg by. Den viktigste kilden til kunnskap er selvsagt kulturminnene selv og de arkeologiske spor som er bevart i disse, men det er også gode kunnskapskilder om løkkelandskapet i gamle kart og dokumenter. Ved å sette sammen informasjon fra hele kildetilfanget får man et best mulig helhetlig bilde av disse kulturminnene og det kulturmiljøet de hører hjemme i. Primært i bevaringsarbeidet er således å sikre hovedkilden fysisk ved en intakt bevaring på stedet. Ved å bevare kulturminnene, åpner vi imidlertid også for at fremtidige metoder og fagutvikling kan gi en annen kunnskap enn den vi har i dag. Sekundært er det mulig å sikre dataene gjennom dokumentasjon, i de kulturminnene som planlegges fjernet. I dag løses kildesikringen gjennom dokumentasjon som omfatter kartfesting, beskrivelse og foto/tegning. I mange tilfeller utgjør også arkeologiske undersøkelser en del av dokumentasjonsarbeidet. Flere områder som tidligere var åpent jordbrukslandskap er i dag skogbevokst. Dette er ikke tillagt stor vekt i vår verdivurdering, som primært handler om kulturminnene knyttet til dets historiske landskap og ikke til vegetasjonen i dag. Opplevelsesverdien av landskapet er det eneste Side 5 av 70

6 verdikriteriet som berøres direkte der vegetasjonen er endret i forhold til når løkkebruket var aktivt. Imidlertid må vi i dag bygge på det kildegrunnlaget som er tilgjengelig for å kunne velge mellom bevaringsobjektene. Opprinnelig dekket trolig løkkelandskapet 60 km 2, men i dag er ikke mer enn rundt halvparten bevart. Hovedformålet vårt er å bidra til å sikre et representativt utvalg av løkkelandskapets ulike variasjoner for fremtidige generasjoner, slik at også de kan oppleve disse kulturminnene. Løkkelandskap på Kampestad. Foto: Buskerud fylkeskommune v/inger Karlberg Bakgrunn for rapporten 2.1 Landskapet i dag planlagte utbyggingsområder Særegent ved Kongsberg by og byens nære omland er den menneskelige kultiveringen av et så omfattende areal, og den historiske kvalitet som dette gir til innsikt i levekår og dyrkingsmetoder fra 1600-tallet og opp mot vår tid. Tidligere lå løkkene tett på bebyggelsen som da utgjorde en mindre kjerne/sentrum omkring kirken, og løkkene strakk seg ut mot Gruveåsen og innover i skogen på begge sider av Lågen. I dag er løkkene ikke lenger bevart inntil den gamle bykjernen, men finnes hovedsakelig i randsonen til byen. Løkkene har de fleste steder grodd igjen og skogen har vokst til, slik at mange av løkkene ligger nærmest som svake spor i et alderdommelig landskap. Rydningsrøyser, steingjerder og fegater ligger mer eller mindre overgrodd som Side 6 av 70

7 enkeltelementer inntil og på de gjengrodde løkkene. Enkelte steder brukes fegatene som stier, og holdes dermed åpne. Kommunens store behov for utbyggingsareal, utover fortetting i sentrum av byen, betyr press på ubebygde, sentrumsnære områder. Dette vil true løkkelandskapet der dette fortsatt eksisterer med sine mange bevarte kulturspor. 2.2 Rapporten Denne rapporten gir en kulturminnefaglig verdivurdering av det bevarte løkkelandskapet. Den er basert på allerede utarbeidete rapporter og innspill fra museene på Kongsberg, i tillegg til fylkeskommunens egne befaringer og undersøkelser. Beskrivelse og historikk varierer således fra område til område. Bakerst i rapporten finnes henvisninger til aktuelle rapporter som er benyttet for gjennomgangen, og flere av disse har hatt som mål å dokumentere løkkelandskapet. Tidligere undersøkelsesresultater er hentet fra kulturgeografers kunnskapsfelt slik som Stefan Höglins kartlegging av fossilt dyrkingslandskap i 1986, 2009 og 2011 og fra Bengt Windelheds arbeid i Utover dette er det også gjort registreringer som del av nasjonale og fylkeskommunale prosjekter, som rapporter fra Inger Karlberg 1994, Lars Groseth 2005, Ingunn Holm 2006 og Kristoffer Dahle Vi gjør oppmerksom på at det ikke har vært tid til å gjennomgå all litteratur knyttet til området, men det er satt fokus på å oppsummere fra relevante undersøkelser som er foretatt fra 1985 og fram til i dag. 3. Begrepsbruk og kriterier for verdivurdering I vår verdivurdering har vi lagt vekt på at bevaringsområdene til sammen skal gi et representativt utvalg av løkkeområder. Vi baserer vårt utvalg på begrepsdefinisjoner som er vanlig brukt i kulturminneforvaltningen, deretter en tolkning av begrepene inn i det landskapsområdet som er aktuelt og til slutt sammenstilt med de erfaringer som er redegjort for ved tidligere registreringer i løkkelandskapet. 3.1 Standardkriterier Riksantikvaren har utarbeidet definisjoner for ulike begreper benyttet innenfor kulturminnefeltet. Vi har sakset følgende definisjoner og forklaringer som vi mener er til nytte for å forstå løkkelandskapet. Kulturlandskap Kulturlandskap er alt landskap som er påvirket av mennesker. Betegnelsen brukes når det fokuseres på den menneskelige påvirkningen av landskapet, og særlig ofte om jordbrukslandskap. Kulturmiljø Et kulturmiljø er et område der kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng. Også naturelementer med kulturhistorisk verdi kan inngå i et kulturmiljø. Kulturmiljøer kan for eksempel være et byområde, ei setergrend, et fiskevær eller et industriområde med fabrikker og boliger. Side 7 av 70

8 Verneverdig kulturminne Et verneverdig eller bevaringsverdig kulturminne er et kulturminne som har gjennomgått en kulturminnefaglig vurdering og er identifisert som verneverdig. Betegnelsene verneverdig og bevaringsverdig betyr det samme og brukes om hverandre. De mest verneverdige kulturminnene er av nasjonal verdi. Det er først og fremst disse som fredes etter kulturminneloven. Kulturminner kan også ha regional eller lokal verdi. Normalt vil det være kommunene som sikrer vern av slike kulturminner ved hjelp av plan- og bygningsloven. Skjøtsel Med skjøtsel menes regelmessige vedlikeholdstiltak, for eksempel vegetasjonspleie, for å ivareta et kulturminne og/eller et kulturmiljø. Vedlikehold av eventuelle skilt, stier og ramper inngår også i skjøtselsbegrepet. 3.2 Landskapskriterier Landskap betyr et område, slik folk oppfatter det, hvis særpreg er et resultat av påvirkning fra og samspill mellom naturlige og/eller menneskelige faktorer. Den europeiske landskapskonvensjonen trådde i kraft 1. mars 2004 i Norge, som ratifiserte konvensjonen i 2001, året etter vedtaket (Landskapsanalyse 2010:5). Konvensjonen vektlegger et behov for å sikre kvalitet og et mangfold av landskap i Europa som en felles ressurs. Landskapene som fremmes her for bevaring skal ha en verdi som forvaltes, være en ressurs som kan utvikles og gi grunnlag for ny verdiskaping. Vi ser at Kongsbergs løkkelandskap er et viktig kulturlandskap å ivareta. Da er det essensielt først å sikre et godt vern gjennom arealplanlegging. Et landskap er alltid under forandring og noen av disse prosessene skjer raskere enn andre. For eksempel vil gjengroing som følge av opphør av beitebruk, kun forandre landskapets funksjon og karakter dramatisk først i siste fase. Eller sett med arkeologiske øyne, danner dette kun en ny vegetasjonshorisont over de spor som bevares i bakken. I fylkeskommunens arbeid har det vært viktig å hente inn kompetanse fra det kulturgeografiske fagfeltet, som har spesifikk kunnskap for å beskrive hvordan landformer, vann, vegetasjonsdekke, vegetasjonsstruktur, arealbruk og bebyggelse, kulturhistorien i landskapet og andre kulturelle referanser påvirker løkkelandskapet og bidrar til de ulike uttrykksformene. En slik grovkartlegging av landskapet ble utført i 2008 og Kart som viser de sammenstilte resultatene, hovedsakelig markering av steingjerdene, er benyttet som grunnlag for vårt områdekart. 3.3 Verdivurderingskriterier for nyere tids kulturminner Nyere tids kulturminner, det vil si bygninger og anlegg fra tiden etter reformasjonen (år 1537), vurderes etter ulike kriterier. Vi har brukt disse vernekriteriene: 1- Alder/tidsdybde: Omfatter både objektets alder, men også kulturelle spor i landskapet over tid. Når et område inneholder både alderdommelige trekk og spor etter nyere tids bruksformer, så vil vi si at området har en stor tidsdybde. Side 8 av 70

9 2- Autentisitet: Autentisitet brukes om et objekts grad av ekthet og/eller opprinnelighet. Et autentisk kulturminne har gjennomgått få endringer. 3- Representativitet: Et kulturminne som er representativt har f. eks. vært vanlig innenfor et område i en viss tidsperiode. Representativiteten kan omfatte type, utførelse eller bruk. 4- Kildeverdi: Hva objektet kan tilføre av informasjon både i dag og i fremtiden. Et objekt har høy kildeverdi når det er av forskningsinteresse, og gjerne hvis det kan ses i sammenheng med andre kilder; f.eks. vil ei løkke som gjenfinnes på et historisk kart kunne ses i sammenheng med eldre regnskap, skattelister etc. Vi snakker ofte om å sikre en kildeverdi gjennom en utgravning, men grundig dokumentasjon kan også være en metode. Forskningspotensial: her er det viktig at sporene er intakte og velbevarte. De behøver ikke å være synlige, men de må være innholdsrike i forhold til vurdering av ulike typer av vitenskapelige metoder slik at mulighetene for et inngående studium er tilstede. 5- Miljøverdi. De enkelte kulturminnene inngår i et helhetlig landskap og i en tydelig sammenheng uten elementer som forstyrrer helheten i særlig grad. 6- Pedagogisk verdi. Kulturminnene og landskapet har et uttrykk som på en enkel måte kan formidles. Tydelighet og lesbarhet er en vurdering av graden av synlighet av sporene enkeltvis og delvis til sammen, og vår forståelse av objektene slik de fremtrer. 7- Bevaringstilstand har betydning der man sammenlikner løkker av samme type, form, alder etc. For hvert kriterium er det gitt en verdivurdering: høy, middels eller lav verdi. Vurderingene viser hva det er lagt vekt på i en sammenfattet faglig vurdering. Områdene har fått svært høy, høy eller middels verneverdi. Et område som har fått høy verdi på mange av kriteriene, vil stort sett få svært høy verneverdi samlet sett. Det kan forekomme at det er variasjon når det gjelder verdivurderingen innenfor enkelte områder, dette er beskrevet og vist på kart. 3.4 Vurdering av verneverdi for de 16 områdene Vi har vurdert 16 områder. Områdene er avgrenset ved det vi ser som naturlige framtredende kjennetegn i landskapet, slik som terrengformasjoner, vann, vegetasjon, kulturpreg og arealbruk. Nummereringen er ikke i en prioritert rekkefølge, men starter på østsiden i nord, går sørover, deretter over på vestsiden og mot nord. Kampestad. Foto: Buskerud fylkeskommune v/inger Karlberg Side 9 av 70

10 4. Område 1 Kampestad Raumyr - Sulusåsen Side 10 av 70

11 Beskrivelsen av dette området er delvis hentet fra delprosjekt 2009 i fylkeskommunens løkkeprosjekt: Beskrivelse Området er 2,4 km 2. Løkkene i området Kampestad - Raumyr - Sulusåsen danner nordøstre del av løkkelandskapet. Løkkene i delområdet omfatter hele Sulusåsen nord til Fauleplassen. Mot øst går løkkene stedvis over grensen mot Øvre Eiker, men i stor grad følger kommunegrensen gjerdene i løkkesystemet. Grensa er trolig gått opp på 1700-tallet (jf. Bergstadens grenseforretning 1736), og kan da ha fulgt løkkenes ytre grense på dette tidspunkt. Nede i dalen går det et relativt skarpt skille ved grensen mot Fogtbråtan/Spiten i Bevergrenda. Området inneholder mange og varierte synlige spor etter bruk av løkkene over et langt tidsrom, i form av steingjerder, rydningsrøyser, tufter, åkerstykker og ryddete flater. Landskapet inneholder synlige spor fra tidlig løkkebruk fram til 1900-tallet. Grensa mellom løkkelandskapet og utmarka utenfor er markert. Landskapet og løkkene inneholder overraskende elementer, som dype kløfter og brattveggete koller. Steingjerder finnes over hele dette området, men de er stedvis ganske fragmentariske i de mest perifere delene. Inntrykket er at disse løkkene har større flater enn de som ligger nærmest dagens bybebyggelse. Det er også påvist flere fegater i området, gjerne i områder med mindre fruktbar jord. Dette er særlig tydelig på Kampestad, hvor fegata går over bart fjell. I slike områder kan fegatene gjerne være utvidet til å dekke bredere partier. Fegatene er smale der det er dyrkbar jord tett opptil. Fegatene fører ut i utmarka ovenfor de ytterste løkkene. Fegater er også påvist sør for Statsarkivet og langs stien opp til Fauleplass lengre oppe i åssiden. En del ferdselsårer følger også naturlige furer i berget. De fleste sporene etter bebyggelse og dyrking synes å konsentrere seg til sentrale deler av området. De større tuftene har gjerne tørrmur, men kan også vært bygd inn til berget. Nær dagens bybebyggelse finnes det flere spor etter yngre bebyggelse, helst i form av nedraste hytter i sveitserstil eller bygninger med sementpuss eller forskalingsbetong. Det er også påvist spor etter en tømmerbygning med punktvis bæring og teglsteinstak som sannsynligvis er yngre enn løkkebruket. Dette er Fuskeløa, som stod fortsatt på 1960-tallet. Flere steder, særlig omkring Kampestad og flere av de yngre bygningene som er påvist, bærer dyrkingssporene preg av å være yngre enn løkkebruket, men det finnes også eldre dyrkingsflater og rydningsrøyser. Dette er gjerne små flater, avgrenset av en liten terrasse i nedre kant. Bunnvegetasjonen på disse flatene er gjerne preget av gress og konvaller, men stedvis er også lyngvegetasjonen kommet tilbake. Dette er blant annet tilfelle i områdene nord for Kampestad. De eldste røysene er gjerne små og lave, og noe gjengrodde, men det finnes også eksempler på murte røyser. Lengre oppover blir det lengre mellom rydningsrøysene, steingjerdene blir mer gjengrodd og sporene etter bebyggelse og dyrking avtar. Fauleplassen og Klevaplassen representerer unntakene. På Fauleplassen kan en i tillegg til stue og låve, se tuftene etter et stabbur. Omkring bygningene finnes det spor etter jordbruk i form av dyrkingsflater, grøfter og rydningsrøyser. Også på Klevaplassen synes det å være spor etter et yngre og mer intensivt jordbruk. Begge plassene har bevart sine eiendomsgrenser, mens det andre steder er gått opp grenser over de gamle løkkene. Side 11 av 70

12 Løkkene i området lå på gården Dyrmyrs grunn, som omkring 1600 var en plass under Brenne, men ut på 1700-tallet ble det kjøpt til noe grunn fra Rud, som er nabogården i Grosvoldkroken. Antallet løkker under Dyrmyr er ukjent. De beste lå gjerne på flata nede på Raumyr eller i Krakabakken i sørøstre del av Sulusåsen, men disse områdene er i dag utbygd. De løkkene som fremdeles er bevart ligger oppe i åssiden. Her kan vi blant annet nevne Sunzebråten, som er oppkalt etter overskjærmester Sunz på begynnelsen av 1800-tallet, Klevaplassen og Fauleplassen. Klevaplassen var på slutten av 1700-tallet eid av Jens Andersen Kleva. Fauleplassen er også kalt Gramplassen etter Jørgen Hansen Gram som eide den omkring Før dette kan den ha tilhørt Peder Nilsen Stærk og Ole Nilsen Ørn, mens den senere på 1800-tallet ble kjøpt opp av Ole Olsen Fauleplass. Han kjøpte også opp Klevaplassen. Hans datterdatter, Olava Fauleplass, er det knyttet mange tradisjoner til. Hun bodde her fra 1882 til 1919 (Kverna 2002). Løkkene ved Kampestad danner et viktig komplement som kontrast til Håvet og Storåsen, både i uttrykk og i beliggenhet. Det arkeologiske materialet i løkkene kan utfordre de historiske kildene i spørsmålet om når disse løkkene ble etablert og hvordan de ble til. De er et resultat, både av en uformell rydding, og av utstykking av store grunneiere og byens øvrighet. Vurdering av verdi Området har verdi som en mangfoldig og kontrastfull del av løkkelandskapet, både med hensyn til alder, beliggenhet og karakter. Det strekker seg helt fra dagens bybebyggelse til løkkenes ytre avgrensning mot nord og øst. Særlig verdi er knyttet til områdene omkring Kampestad, hvor sporene etter bebyggelse og dyrking har høyest konsentrasjon og kompleksitet. "Terrasseåkrene" som det er en del av, er spesielt verdifulle. Både topografien og det skiftende uttrykket i løkkenes lesbarhet, gjør området sårbart for oppsplitting. Løkkene på Kampestad er de best bevarte (Höglin 2011:4). Dette er landskapshistorisk et svært verdifullt område, og den pedagogiske verdien er stor. Dette er kontrastenes område, ulikt Storåsen eller området omkring Gamleveien, som har et mer ensjiktet synlig preg. Spesielt imponerende er terrasseåkrene i en del av området de står ikke langt tilbake fra Storåsen i byggeteknikk. I løkkene, som tilsynelatende har få synlige spor, kan det være nedlagt et betydelig arbeid i å rydde og kanskje bearbeide arealer til slått. Nærheten til skoler gir disse løkkene også en høy pedagogisk verdi (Höglin ). Kampestad-området representerer løkkelandskapets mange fasetter over et begrenset område, fra de subtile sporene av mose- og lyngkledde åkrer til svært tydelige spor etter løkkedriften. Det har dermed stor tidsdybde. Side 12 av 70

13 Høy Middels Lav Uavklart Alder/tidsdybde Autentisitet Representativitet Kildeverdi/forskningspotensial Miljøverdi Pedagogisk verdi Bevaringstilstand Konklusjon: Vi vurderer området som helhet til å ha svært høy verneverdi. Det er helhetlig og sammenhengende, og inneholder et stort antall løkker med sine karakteristiske kulturelementer som steingjerder og rydningsrøyser. Her er dessuten flere fegater. Reguleringsplanen for Kampestad er vedtatt, slik at deler av området vil bli utbygd, på tross av denne verdivurderingen. Verneverdien for resten av området fastholdes. Her anbefales hensynssone c, med særlig hensyn til landskap og bevaring av kulturmiljø. Det bør ikke kombineres med byggeformål. Det bør lages retningslinjer spesielt tilpasset løkkelandskapet. Løkkelandskapet på Kampestad, foto Buskerud fylkeskommune v/inger Karlberg 2011 Side 13 av 70

14 5. Område 2 Stretalia - Rød Side 14 av 70

15 Beskrivelsen av dette området er hentet fra delprosjekt 2009 i fylkeskommunens løkkeprosjekt. Undersøkelsesområdet strekker seg nordover fra byggefeltet på Hindtåsen, mellom veien til Lurdalen i øst og stigningen opp mot Sulusåsen i vest. Beskrivelse Totalt dekker området 0,25 km 2. Berggrunnen i området består hovedsakelig av gneis. Det meste av området har kun bart fjell eller et tynt løsmassedekke, men omkring Stretalia (8318/1) og Rød (8361/1) er det tynn morenejord Ved gården Rød ligger Rødtjern, og områdene inntil dette er i dag anlagt som hage. Vegetasjonen i området består hovedsakelig av furuskog, med innslag av bjørk og annen løvskog i yngre jordbruksområder. Her er bunnvegetasjonen preget av gress og ormeblad. For øvrig er det mest lyng og blåbærris. Det er også plantet noe gran i området. Det er bevart noen eldre bygninger på Rød, mens det meste av bebyggelsen i Stretalia er nyere (NG). Det er også påvist flere mindre gruver, skjerp og bruddsteinsansamlinger i området, men det er usikkert hvor gamle disse er. Slike gråbergtipper kan dels dateres, slik som Wernerløkken og Hindteløkken skjerp, der den største av disse ble mutet og drevet i 1908 til 19 meters dybde. En eldre drift her er ikke kjent. Løkkebrukets omfang og karakter Løkkene har trolig omfattet hele delområdet, men dette preges i dag av yngre dyrkingsspor knyttet til de to gårdsbrukene. Enkelte av steingjerdene er supplert med ståltråd og har vært funksjonelle langt opp i tid, men det finnes også gjengrodde gjerder av eldre karakter. Det er særlig verdt å legge merke til to fegater som strekker seg på langs av området. Den østre av disse krysser Lurdalsvegen nord for krysset mellom denne og Bomplassvegen. Fegaten er senere benyttet som kjerrevei. Den er da planert, og supplert med en treklopp. Foruten de to gårdsbrukene består området hovedsakelig av større løkker med få spor etter dyrking og bebyggelse. Like ved den østre fegaten og nord for gården Rød ligger det imidlertid en bosetning (8361/1). Her er det påvist flere tufter og dyrkingsspor, men også denne virker ung. Dette støttes av en fortsatt frodig engvegetasjon. Tuftene består av kvadratiske/rektangulære tørrmurer, mens andre er noe mer diffuse. Både denne og de to gårdsbrukene kan ha et opphav som løkke på og 1700-tallet. Historikk Området ligger langs ferdselsåren mellom Kongsberg og Lurdalen, og navnet Stretalia kommer også av dette. Både denne plassen og Rød kan trolig være rester etter eldre løkker, men de er ikke avmerket på kartet fra 1794, da dette kartet ikke går så langt øst. Et tilsvarende kart fra 1796 dekker imidlertid området og viser senere Stretaliplassen som ei løkke, med steingjerde rundt og i enden av fegata opp mot nåværende Stretaliveien. Plassen Rød er mer usikker i 1796, i nærheten er avmerket bygninger, men de tilhører muligens nåværende Steneplassen. Dessuten er det er ei løkke eller et jorde med bygninger lenger nord mot Kjennerudvannet. Rød har vært i samme slekt siden På slutten av 1800-talet ble det åpnet for privat drift innen sølvverkets gamle gruvefelt, og øst og sør for Kjennerudvannet finnes en det en del kobber-, bly og sinkforekomster som fra 1903 tiltrakk seg engelsk kapital. Side 15 av 70

16 Det er mulig noen av gruvene og skjerpene stammer fra denne tiden. Det ble åpnet for privat drift fra Tallrike gruver og skjerp med kobber-bly-sinkforekomster i området ved Kjennerudvannet ble forsøksdrevet tidlig på 1900-tallet, blant annet med engelsk kapital. Noen av disse forekomstene var allerede drevet av Sølvverket i 1770-årene, blant annet de på østsiden av vannet. Med hensyn til Kjennerudvannet sølvgruve, ved nordenden av vannet, er denne kjent allerede fra 1720-årene og ble drevet av Sølvverket i perioder på 1700-tallet. Det skal også være gjort forsøksdrift i området på 1930-tallet, uten særlige resultater. Verdivurdering Området har verdi som en perifer del av løkkelandskapet, med nære sammenhenger til ferdsel, gruvedrift og yngre jordbruk. Særlig verdi er knyttet til de to fegatene. At begge strekker seg fra dagens bybebyggelse på Hindtåsen og går i retning av badeplasser og friluftsområder ved Kjennerudvannet, gjør disse godt egnet for tilrettelegging. Høy Middels Lav Uavklart Alder/tidsdybde Autentisitet Representativitet Kildeverdi/forskningspotensial Miljøverdi Pedagogisk verdi Bevaringstilstand Konklusjon Dette området har etter vår mening middels verneverdi, begrunnet hovedsakelig med at det er en perifer del av løkkelandskapet og preget av nyere småbruk. Løkkelandskapet her vil ha tilstrekkelig vern gjennom generelle bestemmelser i LNF-områdene. Side 16 av 70

17 Registrering av løkkelandskapet på Sulusåsen 2008, trolig fundamenter etter ei løe. Foto Stefan Höglin. Side 17 av 70

18 6. Område 3- Lurdalsveien/Gamleveien Side 18 av 70

19 Beskrivelsen av dette området er i hovedsak hentet fra delprosjekt 2009 i fylkeskommunens løkkeprosjekt. Boligområdet Rødshøgda behandles i sammenheng med rullering av kommuneplan i Dette omfatter nesten hele område 3. Undersøkelsesområdet dekker området mellom Gamleveien i sør, Lurdalsveien i vest, Kjennerud i nord og kommunegrensa i øst. Det er i tillegg gjort korte befaringer inne i Øvre Eiker, omkring Midnatten og Bommeplassen. Beskrivelse Området dekker 0,95 km 2. Berggrunnen i området består av ulike typer gneis, med nord-sørgående fahlbånd. Dette er tykkest i nordre del av området, og videre nordover langs østsiden av Kjennerudvannet. Løsmassedekket er tynt, med mye bart fjell i dagen. I områdene langs Gamleveien og Lurdalsveien, samt ved Bommeplassen i Øvre Eiker er det imidlertid partier med tynn morenejord. Vegetasjonen i området består av furuskog, med noe bjørk i moreneområdene hvor det også er drevet jordbruk i senere tid. Av gårdsbruk i området kan blant annet nevnes Steneplassen (8358/1), Horneløkka, (8357/1), Myra (8354/1), Haugen (8351/1), Bekken (8350/3) og Hillestad (8349/1), samt Midnatten (132/29) og Bomplassen (132/6) i Øvre Eiker. På Steneplassen er det en gammel tømmerbygning fra 1800-tallet som ble påbygd og restaurert i 1991 (NG). For øvrig finnes det noe nyere boligbebyggelse langs Gamleveien. Løkkebrukets omfang og karakter Løkkene har omfattet hele delområdet, og fortsetter videre østover og inn i Øvre Eiker kommune. Enkelte av løkkegjerdene følger imidlertid kommunegrensen. Områdene langs Gamleveien og Lurdalsveien preges i dag av yngre dyrkingsspor, men i de indre områdene finnes flere spor etter eldre tufter, steingjerder og dyrkingsspor. Trolig er det snakk om flere løkker her som senere er slått sammen til småbruk. Blant annet skal gårdsbruket Myra omfatte to løkker; Muggerudvannløkka og Magnusløkka (NG). De fleste av de eldre tuftene og dyrkingssporene ligger gjerne i tilknytning til fegater som går gjennom området. En fegate går opp til Horneløkka, men herfra går det også en fegate mot øst. I tillegg fortsetter den østre fegaten fra delområde 2 østover på sørsiden av Kjennerudvannet i retning mot Midnatten og Bomplassen. Også ved krysset mellom Lurdalsveien og Bomplassveien er det spor etter en plass, men denne virker å være av noe yngre karakter. Historikk Gamleveien, eller Sølvveien, er Norges første egentlige kjørevei. Veien strakte seg til sist fra Kristiania via Bragernes, Hokksund og Vestfossen til Kongsberg. Det siste stykket var opprinnelig en ridevei, men transportbehovet førte nok snart til at også denne ble erstattet av en kjørevei. Også Smedbrua over Fiskumelva i Øvre Eiker kom på 1640-tallet, men den var opprinnelig bygd av tre. Steinbroen ble først bygd i Utover på 1700-tallet ble skjerpingen og driften utvidet til nye områder, og i 1770 ble det gjort funn i Skaragruvene i Øvre Eiker. Vi viser her også til Sølvverkets drift av Kjennerudvannets sølvgruve fra 1720 årene, omtalt under område 2- Stretalia Rød. Senere ble det også gjort mindre forsøk langs fahlbåndene omkring Kjennerudvannet. Side 19 av 70

20 Bebyggelsen langs Gamleveien er trolig kommet etter at veien ble bygd. Områdene med morenejord er godt egnet for tidlig jordbruk, men dette har trolig også vært en viktig forutsetning for veibyggingen. Foruten stad-navnene Hillestad og Fjerdingsstad som trolig er sekundære, er navnene i området unge. Sannsynligvis har disse gårdsbrukene et opphav i løkkebruket. Det er rimelig å se spredningen til dette området i sammenheng med den sentrale beliggenheten langs den gamle ferdselsåren, samt utvidet skjerping og gruvevirksomhet i områder lengre nord. Verdivurdering Området har verdi som en perifer del av løkkelandskapet, med nære sammenhenger til ferdsel, gruvedrift og yngre jordbruk. Særlig verdi er knyttet til en fegate som går på tvers av området, fra sørvest mot nordøst, med tufter og dyrkingsspor i nær tilknytning. Dette området er mindre berørt av yngre jordbruk, og har følgelig stor autentisitetsverdi. Det er imidlertid lite truet. Med hensyn til formidling har et område som Horneløkka høy verdi, med fattbare sammenhenger mellom de ulike kulturminnene på løkka. Området har trolig vært benyttet til slått og beite under Rød, og er følgelig godt skjøttet. Områdene nærmest veiene er for det meste preget av småbruk fra og 1900-tallet, både når det gjelder bebyggelse og bruk av jorda. I utkanten framstår landskapet mer som det tradisjonelle løkkelandskapet, med et stort antall kulturspor. Fordi dette i mindre grad enn mange av de andre områdene er et helhetlig løkkelandskap, blir verneverdien redusert. Alder/tidsdybde Autentisitet Representativitet Kildeverdi/forskningspotensial Miljøverdi Pedagogisk verdi Bevaringstilstand Høy Middels Lav Uavklart Konklusjon Dette området har etter vår mening middels verneverdi, begrunnet hovedsakelig med at det er en perifer del av løkkelandskapet og preget av nyere småbruk. Løkkelandskapet her vil ha tilstrekkelig vern gjennom generelle bestemmelser i LNF-områdene. Side 20 av 70

DELRAPPORT OMRÅDEREGULERING SKI VEST KULTURMINNER

DELRAPPORT OMRÅDEREGULERING SKI VEST KULTURMINNER DELRAPPORT OMRÅDEREGULERING SKI VEST KULTURMINNER 1 Ultima Ratio Regum Forord Arbeidsgruppen Ski Vest har på oppdrag fra Ski kommune utarbeidet Delrapport kulturminner i forbindelse med utarbeidelse av

Detaljer

Lørenskogs kulturarv. Del II: Bakgrunnsdokument

Lørenskogs kulturarv. Del II: Bakgrunnsdokument Lørenskogs kulturarv Kommunedelplan for Bevaring og forvaltning av Kulturminner, Kulturmiljøer og Kulturlandskap i Lørenskog kommune Del II: Bakgrunnsdokument Vedtatt av kommunestyret den 13.12.06, sak

Detaljer

HÅNDBOK FOR LOKAL REGISTRERING

HÅNDBOK FOR LOKAL REGISTRERING KULTURMINNER I KOMMUNEN HÅNDBOK FOR LOKAL REGISTRERING Riksantikvaren er direktorat for kulturminneforvaltning og er faglig rådgiver for Miljøverndepartementet i utviklingen av den statlige kulturminnepolitikken.

Detaljer

Oppland fylkeskommune

Oppland fylkeskommune Oppland fylkeskommune Innhold 1. Innledning... s. 1 2. Stavkirkene i Valdres... s. 2 2.1 Bakgrunn for vurdering av kirkene... s. 2 2.2 Hedal stavkirke, Sør-Aurdal kommune... s. 3 2.3 Reinli stavkirke,

Detaljer

Stedsanalyse for Granavollen - St. Petri

Stedsanalyse for Granavollen - St. Petri Stedsanalyse for Granavollen - St. Petri Civitas, Landskapsfabrikken, Geo Mars 2007 Innhold 1. Innledning 3 2. Geologi og landskapsform 4 3. Områdets kulturhistorie - eldre tid 6 4. Områdets kulturhistorie

Detaljer

Landskapsanalyse av Fyksesundet og Botnen. LAA 234 Gruppe 4 Anne Grete Kristoffersen, Ingebjørg Løset, Knut Andreas Øyvang og Steinar Semmingsen

Landskapsanalyse av Fyksesundet og Botnen. LAA 234 Gruppe 4 Anne Grete Kristoffersen, Ingebjørg Løset, Knut Andreas Øyvang og Steinar Semmingsen Landskapsanalyse av Fyksesundet og Botnen LAA 234 Gruppe 4 Anne Grete Kristoffersen, Ingebjørg Løset, Knut Andreas Øyvang og Steinar Semmingsen Innholdsfortegnelse Introduksjon Hvordan vi har jobbet Landskapet

Detaljer

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Utgave: 01 Dato: 2014-03-13 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Dale Eiendomsutvikling

Detaljer

Geitmyra Skolehage Stedskvaliteter og utviklingsmuligheter

Geitmyra Skolehage Stedskvaliteter og utviklingsmuligheter Geitmyra Skolehage Stedskvaliteter og utviklingsmuligheter september 2004 2 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 INTRODUKSJON GEITMYRA I ET HISTORISK PERSPEKTIV 5 GEITMYRA I BYEN - GRØNNSTRUKTUR OG BIOLOGISK MANGFOLD

Detaljer

Kommunedelplan for kulturminner 2010-2025. STAVANGER KOMMUNE Kultur og byutvikling

Kommunedelplan for kulturminner 2010-2025. STAVANGER KOMMUNE Kultur og byutvikling Kommunedelplan for kulturminner 2010-2025 STAVANGER KOMMUNE Kultur og byutvikling 1 Foto forside: Trehus, Blåsenborg. Skråtårn, Jåttåvågen. Detalj, Stavanger domkirke. T.v.: Interiør, Breidablikk. Neste

Detaljer

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas.

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. En utredning av Forbundet KYSTEN i forbindelse med arbeidet med nasjonal verneplan for fartøyer. Oslo 2009 Innhold Forord...3 Kort sammendrag av

Detaljer

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas.

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. En utredning av Forbundet KYSTEN i forbindelse med arbeidet med nasjonal verneplan for fartøyer. Oslo 2009 Innhold Forord... 3 Kort sammendrag

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T MULTICONSULT Rapport 119685 Detalj- og reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv. 156, Torvet Fjordvangen Detalj- og reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv. 107, Hellvikveien Detalj- og

Detaljer

Rom for historie. Charlotte Lande Andersen

Rom for historie. Charlotte Lande Andersen Rom for historie Rom for historie Charlotte Lande Andersen 2 3 Innholdsfortegnelse 6 Innledning 78 10 Bakgrunn 82 8 12 14 15 16 17 20 22 28 33 35 39 41 48 50 53 55 56 58 63 65 67 70 73 74 4 Byggene Prosjektets

Detaljer

FJERNING AV ULOVLIGE STENGSLER I STRANDSONEN DN-HÅNDBOK NR.14-2 000

FJERNING AV ULOVLIGE STENGSLER I STRANDSONEN DN-HÅNDBOK NR.14-2 000 FJERNING AV ULOVLIGE STENGSLER I STRANDSONEN DN-HÅNDBOK NR.14-2 000 Direktoratet for naturforvaltning 7485 Trondheim Telefon: 73 58 05 00 - Telefaks: 73 58 05 01 http://www.naturforvaltning.no DN-HÅNDBOK

Detaljer

Kongsvinger Festning Skjøtselsplan for vegetasjon og grøntområder

Kongsvinger Festning Skjøtselsplan for vegetasjon og grøntområder Kongsvinger Festning Skjøtselsplan for vegetasjon og grøntområder Med fokus på kulturminneaspektet og biologisk mangfold Mai 2010 Forord Denne skjøtselsplanen er utarbeidet av Forsvarsbygg Futura Miljø

Detaljer

INGEN HINDRING. Tilgjengelighet for funksjonshemmede til vår felles kulturarv

INGEN HINDRING. Tilgjengelighet for funksjonshemmede til vår felles kulturarv INGEN HINDRING Tilgjengelighet for funksjonshemmede til vår felles kulturarv Utgitt av SINTEF Bygg og Miljø avdeling Arkitektur og Byggteknikk. Heftet er utarbeidet med støtte fra DELTA-senteret, Riksantikvaren

Detaljer

Bærekraftig utvikling av Brokelandsheia

Bærekraftig utvikling av Brokelandsheia Bærekraftig utvikling av Brokelandsheia Skrevet av Thomas Brattheim og Eivind Randen 2008 Oppgaven er en prosjektoppgave innen masterstudiet i Fysisk planlegging høsten 2008. Den tar for seg en bærekraftig

Detaljer

Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket ØF-rapport 9/2013 Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket av Hans Olav Bråtå og Merethe Lerfald ØF-rapport 9/2013 Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket av Hans

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

PÅ TUR I LISTALANDSKAPET. Kulturhistorisk guide for turer i et av våre eldste kulturlandskap

PÅ TUR I LISTALANDSKAPET. Kulturhistorisk guide for turer i et av våre eldste kulturlandskap PÅ TUR I LISTALANDSKAPET Kulturhistorisk guide for turer i et av våre eldste kulturlandskap Vestover Lar vi blikket vandre nord og vestover fra det flate vide Lista oppdager vi at det blir mer bevegelse

Detaljer

Grinde - Engjasete. Nasjonalt kulturlandskap og referanseområde for lauvbruk.

Grinde - Engjasete. Nasjonalt kulturlandskap og referanseområde for lauvbruk. Grinde - Engjasete. Nasjonalt kulturlandskap og referanseområde for lauvbruk. Skjøtselsplan for kulturlandskapet. Ingvild Austad og Leif Hauge Rapport 09/2009 Seksjon for landskapsøkologi, Avdeling for

Detaljer

Flerbruksplan for Gjuvslandslia landskapsvernområde Kvinnherad kommune

Flerbruksplan for Gjuvslandslia landskapsvernområde Kvinnherad kommune Flerbruksplan for Gjuvslandslia landskapsvernområde Kvinnherad kommune Vedlegg V til Vegetasjon, bruk og skjøtsel i verneområdene for barlind og kristtorn i Hordaland Brith Natlandsmyr Lunde og Arnfinn

Detaljer

Den femte nattevakt. Prosjektrapport i aar 4912 eksperter i team, våren 2008, bærekraftig arkitektur for alle

Den femte nattevakt. Prosjektrapport i aar 4912 eksperter i team, våren 2008, bærekraftig arkitektur for alle Den femte nattevakt Prosjektrapport i aar 4912 eksperter i team, våren 2008, bærekraftig arkitektur for alle Elin Kristina Tangen - Caroline Therese Tjernås - Bjarne Josefsen - Tormod Haugen Steinbakken

Detaljer

E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner

E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner Forslag til planprogram for reguleringsplaner med konsekvensutredning Region øst E16 Kløfta - Kongsvinger Høringsutkast Dato:15.02.2013 1 FORORD

Detaljer

Bø kommune Lifjell sambindingsheis D

Bø kommune Lifjell sambindingsheis D TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bø kommune Lifjell sambindingsheis D GNR.9, 10, BNR.38, 14 Figur 1: Utsikt fra midten av den planlagde heistraseen. Sett mot S. R A P P O RT F R A K

Detaljer

Skien kommune Mælagata 08-1395

Skien kommune Mælagata 08-1395 TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Mælagata 08-1395 GNR.BNR.: 4-23, 413-1, 4-184, 4-104, 4-101, 413-1, 6-1, 413-1, 6-1. Figur 1: Bilde av hage/beiteområde ved Petersborgvegen.

Detaljer

Rapport. Biologisk mangfold Rørvik lufthavn, Ryum Vika kommune, Nord-Trøndelag. BM-rapport nr 4-2011

Rapport. Biologisk mangfold Rørvik lufthavn, Ryum Vika kommune, Nord-Trøndelag. BM-rapport nr 4-2011 Rapport Biologisk mangfold Rørvik lufthavn, Ryum Vika kommune, Nord-Trøndelag BM-rapport nr 4-2011 Dato: 01.03.2012 Tittel: BM-rapport nr. 4 (2011). Biologisk mangfold på Rørvik lufthavn, Ryum, Vikna kommune,

Detaljer

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes Forslag til Planprogram Forslag til Planprogram Utgave: 1 2015-03-20 Planprogram - Høringsutgave 20.03.2015 Endelig forslag Forslag oversendt 20.03.2015 KMG KMG KSA Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb.

Detaljer